Мердігерлік шартының жалпы ұғымы және түсінігі

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .3

I. Мердігерлік шартының жалпы ұғымы және түсінігі
1.1 Мердігерлік шартының жалпы ұғымы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .6
1.2 Мердігерлік шартының элементтері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .8
1.3 Тараптардың құқықтары мен міндеттері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 13

II. Мердігерлік шартының жекелеген түрлері
2.1 Тұрмыстық мердігерлік ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .23
2.2 Құрылыс мердігерлігі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 32
2.3 Жобалау және іздестіру жұмыстарына мердігерлік шарт ... ... ... ... ... ..43
2.4 Ғылыми.зерттеу, тәжірибе конструкторлық және технологиялық
жұмыстар бойынша мердігерлік ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .50

Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...56

Қолданылған әдебиет тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 59

Қосымша № 1 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...61
Кіріспе

Менің таңдаған дипломдық жұмысымның тақырыбы «Мердігерлік шарты және оның түрлері» деп аталады. Бұл шарт бойынша Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінің 616 б. 1 тармағында көрсетілгендей мердігерлік шарты бойынша бір тарап екінші тараптың тапсырмасы бойынша белгілі бір жұмысты атқаруға белгіленген мерзімге оның нәтижесін тапсырушыға өткізуге міндеттенеді, ал тапсырушы жұмыс нәтижесін қабылдап алуға және оған ақы төлеуге міндеттенеді.
Осы дипломдық жұмысымы жазудың басты мақсаты тақырыптың мазмұнын ашу болып тадылады. Ал осы мақсатқа жету үшін алдыма мынадай міндеттерді қойдым: Мердігерлік шартына жалпы түсінік беру оның элементтерін анықтау, тараптардың құқықтары мен міндеттерін ашу осы барлығына ортақ барлық ережелерден кейін мердігерлік шартының мынандай жекелеген түрлеріне тоқталу: біріншісі, тұрмыстық мердігерлік, екіншісі, құрылыс мердігерлігі, үшіншісі жобалау және іздестіру жұмыстарына мердігерлік, төртіншісі, ғылыми-зерттеу, тәжірибие конструкторлық және технологиялық жұмыстарға мердігерлік.
Осы мақсатқа жету үшін мен мынандай авторлардың еңбектерін пайдаландым Басин Ю.Г., Сулейменов М.К., Жайлин Ғ.А., Минс Б.И., Гаврилов Э.П.
Мердігерлік шартының тараптары атқарушы мен тапсырушы болып табылады. Мұнда өтемелі қызмет көрсету шартымен белгілі бір аналогия байқалады. Өтемелі қызмет көрсету шартының пәні-шарт бойынша атқарушы жүзеге асыратын қандай да бір әрекеттер. Өтемелі қызмет көрсету шартының пәні болып заттандырылған көрініс табылмайды. Қызмет көрсетудің нәтижесін реттеу құқықтық маңызға ие емес. Өтемелі қызмет көрсету туралы шарттың мердігерлік шарттаң түбірлі ерекшелігі осында. Соңғысында белгілі бір шамада мердігер қызметінің өзі реттеледі, бірақ негізгі құқықтық маңызға мердігер қызметінің нәтижесі ие болады, ол салынған ғымараттан, жазылған кітаптан, шаштаразға жүгінгенде сәнді бапталған шаштаң және тағы сол сияқтылардан көрініс табуы.
М.В.Кротовтың бір қызмет өтелмелі қызмет көрсету туралы нормалармен және мердігерлік шарт туралы нормаларынан да реттеле алады деген пікірмен келісе алмаймын. Ауызша нысанда берілген аудиторлық фирманың кеңесі қызмет көрсету жөніндегі қатынастармен қамтылады, ал сол аудиторлық фирманың жазбаша қорытындысы мердігерлік шарт туралы нормалармен реттелуге тиіс деген пікір туралы сөз болып отыр. Біріншіден, бұл жерде әртүрлі қатардағы ұғымдар салыстырылып отыр. Кеңес беру-бұл қызмет пәні, ал қорытынды, аудиторлық фирмамен және қорытынды жасайтын кез келген субъектімен, нәтижеге (бастапқы ақпаратты талдау негізінде шығарылған жалпы түйінге) қол жеткізу жүргізілетін болғандықтан, мердігерлік шарттың пәні екені айқын. Қандай қорытындылар жасалғаны, жүргізілген талдау мен жалпылау деңгейінің қандай екені аса зор маңызға ие және ол мердігер қызметінің соңғы нәтижесі ретінде бекітіледі.
Мердігерлікке арналған нормалар, көбінесе Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінде (616-683-6) ұсынылып келеді. Олан басқа Қазақстан Республикасында халыққа тұрмыстық, қызмет ету, Қазақстан Республикасының Мемлекеттік комитетінің 22.09.І996ж. №9/7-қаулысымен бекітілген, құнды және антимонопольды саясат туралы тәртіптерінде қолданылады. Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексін Ерекше бөлімін қабылданғаннан кейін құрылыс аясында мердігерік қатынастарда бұрын қолданған, Қазақстан Республикасының Құрылыс министрлігінің 3 наурыз, 1994. №5-5 өкімімен бекітілген, Қазақстан Рсспубликасының күрделі құрылыста мердігерлік шарттарының уақытша тәртіптері, Қазақстан Республикасының Құрылыс министрлігінің 30.06.1994ж. №7-5-Қаулысымен бекітілген, бас мердігерлердің ұйымдарының қосалқы мердігерлік қатынастарымен өзара қатынастарының ережелері күшін жойды.
Мердігерлік шарты бойынша белгілі жұмысты орындауға міндеттенетін тұлға, көбінесе кәсіпкерлік қызметінің субъектісі, жеке тұлға немесе жеке кәсіпкер, коммерциялық заңды тұлға. Бip peтті (жүйелі емес) негізде мердігерлік жұмысты кез келген әрекет қабілеттілігі бар жеке тұлға атқара алады. Кейбір жағдайларда. Лицензиялау туралы "17.04.1995ж. Қазақстан Республикасының заңына сәйкес, (содан кейінгі өзгерістер мен және толықтырулармен) мердігерлердің қызметі лицензиялануы тиіс. Мысалы, жобалау-іздестіру, құрылыс-монтаждық, жұмыстары ж.б. лицензиялануы керек.
Қолданылған әдебиеттер тізімі:

1. Практикум по гражданскому праву: Учебное пособие для вузов / Под ред. Н.И.Коваленко. В 2-хч. М., 1993.
2. Зенин И.А. Лицензионный договор на изобретения и ноу-хау //Советское государство и право. 1983. N6. С.57
3. Тихомирова Л.В., Тихомиров М.Ю. Юридическая энциклопедия /Под ред. М.Ю.Тихомирова. –М.:1999,- 526 с.
4. Голынкер Е.И. Правовое регулирование капитального строительства. Куйбышев, 1984.
5. Минц Б.И. Договоры на создание научно-технической продукции //Хозяйство и право. 1989. N3. С.67-74
6. Гражданское законодательство Республики Казахстан: Толкавание и комментирование. Вып. 5. Алматы, 1998г.
7. Гражданское законодательство Республики Казахстан: Статьи, комментарии, практика. Вып. 6. Алматы,1999г.
8. Қазақстан Республикасының Көлік және коммуникация министрлігінің 18.01.1998ж. №123-бұйрығымен бекітілген, жол жұмыстары жайындағы конкурстарды (мердігерлік саудалар) ұйымдастыру және өткізу тәртібінің ережелері.
9. Гражданское и торговое право капиталистических стран: Учебник / Под ред. Е.А.Васильева. М., 1992.
10. Предпринимательское право: Курс лекций / Под ред. Н.И.Клейн. М., 1993.
11. Кабалкин А.Ю. Законодательство о сфере обслуживания населения. М., 1988., Матвеев Ю.Г. Международная охрана авторских прав. М., 1987.
12. Комментарии к Гражданскому кодексу РФ части первой /Отв. ред. О.Н.Садиков.- М., 1995., Комментарии к Гражданскому кодексу РФ части второй /Отв. ред. О.Н.Садиков.- М-1996.
13. Советское гражданское право. 4.1. /Отв. ред. В.А.Рясенцев. М., 1986, 1987. г
14. 2001ж. 16 шілдесіндегі Қазақстан Республикасындағы «Архитектуралық, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы» заңы.
15. Қазақстан Республикасының Конституциясы 1995ж. 30 тамыз(соңғы басылымы 2005ж.).
16. Қазақстан Республикасының азаматтық кодексы. Жалпы бөлім. 1995ж. 1 науырыз күшіне енген кезі (соңғы басылымы 2005ж.).
17. Қазақстан Республикасының азаматтық кодексы. Ерекше бөлім. 1999ж. 1 шілде (соңғы басылымы 2005ж.).
18. Жайлин Г.А. Гражданское право Республики Казахстан, (особенная часть) Алматы 2005г.
19. Гражданский кодекс Республики Казахстан (особенная часть) Комментарий. Алматы, Жеті жарғы 2003г.
20. Гражданское право. /Под ред. А.П.Сергеева, Ю.К.Толстого. 4.1,2. М., 1997.
21. Гражданский кодекс в схемах. М., 1997.
22. Гражданское право: Учебник. В 2-х т. Т.2/Подред. Е.А.Суханова. М., 1993.
23. Савельева И.В. Право автора на перевод и авторский лицензионный договор // Вестник Московского ун-та. Серия 11. Право. 1980. N3. С.62-6
24. Штумпф Г. Лицензионный договор. М., 1988.
25. Тихомирова Л.В., Тихомиров М.Ю. Юридическая энциклопедия /Под ред. М.Ю.Тихомирова. –М.:1999,- 526 с.
        
        Кіріспе.....................................................................
....................................................3
I. Мердігерлік шартының жалпы ұғымы және түсінігі
1.1 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... жекелеген түрлері
2.1 ... ... ... және ... жұмыстарына ... ... ... конструкторлық және технологиялық
жұмыстар ... ...... ... ... жұмысымның тақырыбы «Мердігерлік шарты және
оның түрлері» деп аталады. Бұл шарт бойынша Қазақстан ... ... 616 б. 1 ... ... мердігерлік шарты
бойынша бір тарап екінші тараптың тапсырмасы бойынша ... бір ... ... ... оның ... ... өткізуге
міндеттенеді, ал тапсырушы жұмыс нәтижесін ... ... және оған ... міндеттенеді.
Осы дипломдық жұмысымы жазудың басты мақсаты тақырыптың мазмұнын ашу
болып тадылады. Ал осы ... жету үшін ... ... ... Мердігерлік шартына жалпы түсінік беру оның элементтерін анықтау,
тараптардың құқықтары мен міндеттерін ашу осы ... ... ... ... ... ... ... жекелеген түрлеріне
тоқталу: біріншісі, тұрмыстық мердігерлік, екіншісі, құрылыс мердігерлігі,
үшіншісі жобалау және іздестіру жұмыстарына мердігерлік, ... ... ... ... және ... жұмыстарға
мердігерлік.
Осы мақсатқа жету үшін мен ... ... ... ... Ю.Г., ... М.К., ... Ғ.А., Минс Б.И., Гаврилов Э.П.
Мердігерлік шартының тараптары атқарушы мен тапсырушы болып табылады.
Мұнда өтемелі ... ... ... ... бір аналогия байқалады.
Өтемелі қызмет көрсету шартының пәні-шарт бойынша атқарушы ... ... да бір ... ... ... ... шартының пәні болып
заттандырылған көрініс табылмайды. Қызмет көрсетудің нәтижесін ... ... ие ... ... ... ... туралы шарттың мердігерлік
шарттаң түбірлі ерекшелігі осында. Соңғысында белгілі бір шамада ... өзі ... ... ... құқықтық маңызға мердігер
қызметінің нәтижесі ие болады, ол салынған ғымараттан, жазылған ... ... ... ... шаштаң және тағы сол сияқтылардан
көрініс табуы.
М.В.Кротовтың бір қызмет өтелмелі қызмет көрсету туралы ... ... шарт ... нормаларынан да реттеле алады деген пікірмен
келісе алмаймын. Ауызша нысанда берілген аудиторлық фирманың кеңесі қызмет
көрсету ... ... ... ал сол ... фирманың
жазбаша қорытындысы мердігерлік шарт туралы нормалармен реттелуге ... ... ... сөз ... отыр. Біріншіден, бұл жерде әртүрлі қатардағы
ұғымдар салыстырылып ... ... ... ... пәні, ал қорытынды,
аудиторлық фирмамен және қорытынды жасайтын кез ... ... ... ... ... негізінде шығарылған жалпы түйінге) қол
жеткізу жүргізілетін болғандықтан, мердігерлік ... пәні ... ... ... жасалғаны, жүргізілген талдау мен жалпылау деңгейінің
қандай екені аса зор ... ие және ол ... ... ... нәтижесі
ретінде бекітіледі.
Мердігерлікке арналған нормалар, көбінесе Қазақстан Республикасының
Азаматтық кодексінде (616-683-6) ұсынылып ... Олан ... ... ... ... қызмет ету, Қазақстан ... ... ... ... ... құнды
және антимонопольды саясат туралы тәртіптерінде ... ... ... ... ... ... ... кейін
құрылыс аясында мердігерік қатынастарда ... ... ... ... ... 3 наурыз, 1994. №5-5 өкімімен
бекітілген, Қазақстан Рсспубликасының ... ... ... ... тәртіптері, Қазақстан Республикасының Құрылыс
министрлігінің 30.06.1994ж. №7-5-Қаулысымен бекітілген, бас ... ... ... ... ... қатынастарының
ережелері күшін жойды.
Мердігерлік шарты бойынша белгілі ... ... ... ... кәсіпкерлік қызметінің субъектісі, жеке тұлға немесе ... ... ... ... Бip peтті (жүйелі емес) негізде
мердігерлік жұмысты кез келген әрекет қабілеттілігі бар жеке ... ... ... ... ... ... "17.04.1995ж. Қазақстан
Республикасының заңына сәйкес, (содан кейінгі өзгерістер мен ... ... ... лицензиялануы тиіс. Мысалы, жобалау-
іздестіру, құрылыс-монтаждық, жұмыстары ж.б. лицензиялануы керек.
Кейбір жұмыстарды орындау үшін арнайы дағды, дәрежелі мамандық қажет.
Сондықтан мердігер, ... ... ... ... шартты орындауға басқа
тұлғаларды тартуға құқылы. Бұл ... ... ... да және жеке де
тұлғалар ... ... ... ... ... ... ... алғашқы шарт жасаған және басқа
тұлғаларды ... ... бас ... деп ... ... Азаматтық кодексінің 619-6. 1-тармағы). Тартылған тұлға
(тұлғалар) қосалқы мердігер болып ... ... ... оның ... бола ды. ... тәртіп бойынша қосалқы мердігерлік ... ... ... ... жоқ. Бас ... ... мердігерлік шартының толығынан орындалуына
жауапты ... ... ... тапсырысшы жекелеген жұмыстарды орындауға
үшінші тұлғалармен шарт жасасуға құқылы. Мердігердің келісімі барлық ... ... іс ... ... қажет болғасын талап
етіледі, ... бас ... ... мен ... тікелей немесе
жанама зиян шегуі ... ... ... және ... ... ... іс жүзінде ортақ (немесе үлесті) борышкерлер болып
келеді, себебі олардың жасаған барлық әрекеттеріне (орындаған жұмыстарына)
жұмыстың ... ... де ... ... ... мағынада әрине, олар
бөлек, бір-біріне байланысты (тәуелді) емес ... ... ... ... ... бөлек (дербес) мердігерлік
шарттары жасалады.
I. Мердігерлік шартының жалпы ұғымы және түсінігі
1.1 Мердігерлік шартының жалпы ... ... ... ... ... ... ... міндеттемелерге жатады. Солардың көмегімен, белгілі бір тұлғаның
(тұлғалардың) ... ... ... ... ... айырбасталады.
Экономикалық тұрғыда мердігерлік бұл қызмет, оның ... ... ... ... ... ... ... болады). Одан басқа орындалатын
жұмыстардың өзге де (зат емес) нәтижелері болуы ... ... ... ... ... жоққа шығармайды, себебі оларда қол
жететін нәтижемен қатар белгілі қызметтің өзі де ... ... ... ... Осы ... негізінен (жалпылама) оңды (пайдалы) қызмет ... ... ... ... ... ... ... бірге жүзеге асырылатын қызмет те реттеледі [1;26].
Жұмыс атқаратын тұлғаның қызметі ... ... ... ... ... мердігерлік шарттың жағдайларына сәйкес жұмыстың толық орындалуына
жауапты болады. Осымен ... ... ... егер ол ... ... болса,
тұлғаның қызметінің нәтижесінде оны беру бойынша ... де ... ... ... ... ... шарттардан көрсетілген
қызметті реттеу бойынша ережелермен елеулі ерекшеленсе де, ... өзі және оны беру ... ... ... онда ... тараптардың құқықтары мен міндеттері бойынша сатып ... ... ... келетінін тануымыз мүмкін. Азаматтық құқықтық,
әдебиеттерде еңбек және мердігерлік ... ... ... ... ... ... ... сатып алу-сату және
еңбек қатынастарынан айыруға болады.
Айырмашылықтары олардың әрқайсыларының қатысушыларының құқықтары және
міндеттері жүзеге ... ... ... айқын көрінеді.
Мердігерлік шарты бойынша бір ... ... ... ... тапсырмасы бойынша белгілі бір ... ... ... ... оның нәтижесін тапсырысшыға өткізуге міндетті, ал
тапсырысшы жұмыс нәтижесін қабылдап алуға және оған ақы ... ... ... ... ... ... ақылы және өзара шарт. Жұмысты орындау
үшін белгілі уақыт керек, сондықтан ... шарт ... шарт ... және оның ... кезі ... келмеуі мүмкін. Өз кезегінде бұл оларға
тәуелдікке мердігердің жұмыс орындары ... ... әсер ... ... ... ... және ... бір уақытта болуы
мүмкін, мысалы, ... ... ... тез фотосуреттер дайындаумел
байланысты мердігерліктің осындай мерзімдерінің ерекшелігі олардың барынша
қысқалығы ... және осы ... ... ... тапсырысшының
себептенуші негізінде болуы мүмкін [2;57].
Мердігерлікке арналған нормалар, көбінесе Қазақстан Республикасының
Азаматтық кодексінде ... ... ... Олан ... ... халыққа тұрмыстық, қызмет ету, Қазақстан Республикасының
Мемлекеттік комитетінің 22.09.1996ж. №9/7-қаулысымен ... ... ... ... ... ... қолданылады Қазақстан
Республикасының Азаматтық кодексін Ерекше бөлімін қабылданғаннан ... ... ... ... бұрын қолданған, Қазақстан
Республикасының Құрылыс министрлігінің 3 наурыз, 1994. ... ... ... ... құрылыста мердігерлік
шарттарының уақытша ... ... ... ... ... ... ... бас мердігерлердің
ұйымдарының қосалқы мердігерлік қатынастарымен өзара ... ... ... ... мердігерлік қатынастардың түрлерінің ең маңызды
және ерекше ... ... ... ... ... түрлі
сипаттамасына мыналар кіреді: 1) ... ... 2) ... 3) ... ... ... жұмыстарына мердігерлік; 4)
ғылыми зерттеу, ... және ... ... ... Азаматтық кодекстегі мердігерлік қатынастарды,
реттеуге арналған ... жеке ... ... ... ... ... егер Қазақстан Pecnубликасының Азаматтық
кодексінің бұл ... ... ... ... белгіленбесе
мердігерлік туралы жалпы ережелер де (нормалар) қолданылады.
2. Мердігерлік ... ... ... тараптары болып мердігер және тапсырысшы болып
табылады. Тапсырысшы екінші тарапқа - ... шарт ... ... ... ... ... тұлға.
Тапсырысшы ретінде азаматтық-құқықтық қатынастарының кез ... бола ... ... ... ... қатысу ерекшеліктері
жеке заң актілерімен белгіленген, мысалы, Қазақстан Республикасының Көлік
және коммуникация министрлігің 18.0І.1998ж. №123-бұйрығымен бекітілген, ... ... ... (мердігерлік саудалар) ұйым дастыру және
өткізу тәртібінің ережелері.
Мердігерлік шарты бойынша белгілі жұмысты орындауға ... ... ... ... ... жеке тұлға немесе жеке
кәсіпкер, коммерциялық заңды тұлға. Бip peтті (жүйелі ... ... ... кез ... ... ... бар жеке тұлға атқара
алады. Кейбір ... ... ... "17.04.1995ж. Қазақстан
Республикасының заңына сәйкес, ... ... ... мен ... мердігерлердің қызметі лицензиялануы тиіс. Мысалы, жобалау-
іздестіру, құрылыс-монтаждық, жұмыстары ж.б. ... ... ... ... үшін арнайы дағды, дәрежелі мамандық қажет.
Сондықтан мердігер, мердігерлік шартты жалпы жасап, ... ... ... ... ... Бұл ... болып заңды да және жеке ... ... ... ... мүмкін.
Бүкіл жұмыстың мөлшерін орындауға алғашқы шарт ... және ... ... ... бас ... деп ... ... Азаматтық кодексінің 619-6. 1-тармағы). ... ... ... ... ... ... ... мердігер оның алдында
тапсырысшы бола ды. Жалпы ... ... ... ... ... ... ... керегі жоқ. Бас ... ... ... ... ... ... жауапты
болады [3;526].
Бас мердігердің келісімімен, тапсырысшы жекелеген жұмыстарды орындауға
үшінші тұлғалармен шарт жасасуға құқылы. Мердігердің келісімі барлық ... ... іс ... ... ... ... талап
етіледі, болмаса бас мердігердің құқықтары мен ... ... ... зиян ... ... Алғашқы мердігер және үшінші тұлға
тапсырысшысының алдында іс жүзінде ортақ (немесе ... ... ... ... ... ... ... әрекеттеріне (орындаған жұмыстарына)
жұмыстың ақырғы нәтижсі де байланысты болады. Құқықтық мағынада әрине, олар
бөлек, ... ... ... емес ... ... ... ... әрқайсысымен бөлек (дербес) мердігерлік
шарттары жасалады.
'Гапсырысшы ең ... ... ... бір шарт ... ... жағдайда тұлғалардың көптілігі орын алған бір міндеттемелік құқықтық
қатынас ... ... ... ... және осы жағдайлардың кейбір
айырмашылықтары орын алады. Бір ... ... ... ... ... затының бөлінбейтіні келуі мүмкін (ҚР АК ... ... ... ... ... қызметімен байланысты болуы
себебінен бірнеше ... ... ... ... борышкерлер
болып келе алады. (Қазақстан Республикасының Азаматтың кодексінің, 287бабы,
2-тармағы).
Бірнеше мердігерлер өзара қосымша ... ... ... және ... мәні де ... ... ... оларсыз жұмыстарды орындау
тәртібінде түсініспеушіліктер пайда ... ... ... ... ... ... олар аталғандай мәселелерді шешуге
көмектесетініне қарамастан, өзге ... ... ... ... мүмкін. Ю.Г.Басин мынадай мысал келтіреді: Төрелік сот тәжірибесінде
үш жеке ... ... үшін ... төлем ақыны алып бір жұмысты
орындауға келіскен соң пайда ... дау орын ... ... ... жасасқан соң мердігерлер алынатын ақыны өзара
бөлуге ... ... ... ... Көп ... тапсырысшы
мердігерлердің біреуінің қызметінен бас тартқан бірақ сол ... ... ... 35 ... ... өз ... беруді талап еткен.
Бұны ол ақыны бөлу ... ... ... ... ... ... шарт бойынша төлемақыны бөлу туралы келісімде сол шарттың біреуге
қатысты тоқтатудың салдары қарастырылмағанда сілтенген.
Келтірілген ... ... ... ... ... олар ақыны бөлу
туралы акцессорлық келісімге негізделген соң негізгі шарт тиісті ... ... деп ... ... ... ... ... тапсырысшының құқықтық жағдайын өзгерте ала алмайтыны туралы
қорытынды жасай аламыз.
Мердігерлік шартының нысанасы бұл мердігер мен ... ... ... ... ... олармен жұмыс жүргізілетін
белгілі заттармен, материалдармен байланысты, ... ... ... ... бұл ... құнын көбейтетін күрделі жөндеу, тек заттың
тиісті халін қалпына келтіретін ... ... ... мүмкін. Сол сияқты
кейбір өзге ... да ... ... аландарды қию, киімдерді химиялық
тазалау, мүліктің тиісті күйін қалыпқа ... және оны ... ... жұмыстар кезінде мердігердің қызметінің өзі де
реттелінеді. ... ... ... ... ... ... ... Тапсырысшы жұмыстың жүргізілуін ... ... ... ... қойылатын белгілі талаптар да бар. Бақылау жасалмаса
мердігер жұмысты орындау технологиясынан ауытқып кетуі, ... ... ... және т.б. ... жол ... ... ... нәтижесі көрінбеуі де мүмкін, кейде олар ... ... ... ... ... анықталмауы мүмкін.
Мердігердің қызметінің өзі реттелетінін растайтын ... өзге ... ... ... Жалпы аталған қызметтік реттелуі жұмыстың
соңғы нәтижесіне де өз ... ... ... ... орындалған жұмыстың құнына сәйкес келуі керек. Баға әр
кезде ақша ... ... ... төлеудің нысандары әртүрлі болуы
мүмкін. Мердігерлік шартында орындалатын жұмыстың бағасы немесе оны ... ... ... ... нұсқаулар болмаған және тараптар баға
туралы келісімге келмеген ... ... ... ... ... ... бағаларды негізге алу арқылы сот белгілейді. Бағаны есептеу
үшін, тараптарға келтірілген шығындар еске ... ... ... ... ... жұмыстың күрделі құрамы болса, яғни сол жұмыстың
өзі бірнеше олардың түрінен құрылса, бірнеше ... ... және ... ... ... ... ... белгіленуі мүмкін. Смета бұл
мердігерлік шарты бойынша орындалатын ... ... ... жұмсалатын
материалдарды (олардың құның) анықтайтын құжат.
Мердігер жұмыстын және материалдардың құндары ... ... соң ... ... ... дайындалады. Сонымен қатар,
тапсырысшының ... де ... ... шек ... жасаған смета, тапсырысшымен бекітіледі және ... ... ... Өз кезегіндс тапсырысшы дайындаған смета
мердігердің қелісімін талап стсді. Жалпы смета ... ... оны ... ... салыстырғанда ешқандай жаңалық жоқ.
Смета шамалас және тұрақты болуы мүмкін. Мердігер тұрақты сметаны
көбейтуді талап ете ... ал ... оның ... ... ... ... ... бір жақты өзгертуге құқық ... ... ... тиіс ... ... көлемін немесе бұл үшін қажетті
шығындарды ... ... ... да ... ... Шарт ... ... беруге тиісті материалдар мен жабдықтардың, сондай-ақ оған ... ... ... құны ... өскен кезде мердігердің
белгіленген бағаны (сметаны) көбейтуді талдап ету ... ... ... ... байланысты талаптарды орындаудан бас тартса, онда
мердігердің шартты ... ... ету ... ... ... ... ерекшелігі, оны қарастырған жағдайда мердігер өзі
шығындарының көлемін оларды аздап көбейту ... ... ... ... ... ... ... сметаны) елеулі өсіру қажет бола
қалса, мердігер бұл туралы тапсырысшыға уақытылы ескертуге және ... ... ... Қандай болса да қосымша жұмыстарды орындау
керектігі анықталғасын немесе ... ... ... ... өссе, осындай қажеттілік болуы мүмкін.
Бағаны елеулі өсіруге кебейтуге келіспеген тапсырысшы шарттан бас
тартуға ... ... ... ... ... ... ... бөлігінің бағасын төлеуді талап ете алады. Шартта көрсетілген
бағаны (сметаны) өсіру ... ... ... ... ... ... ... белгіленген алғашқы баға бойынша ақы төлеу құқыгын
сақтай отырып, шартты орындауға міндетті.
Мердігерлік шарттың мерзімдері мердігердің және тапсырысшының ... ... ... ... ... қызметінің (іс әрекеттерінің)
уақыттық өлшемдерін анықтайды. Мысалы, тапсырысшы ... ... ... және ... ... ... Ең жоғары мән
жұмыстың орындалуының мерзімдерінде болады, себебі ... ... ... сол мерзімдерге тікелей тәуелді болады. Оның аралығында
жұмыс толығынан жасалып бітуі тиіс уақыт кезеңі мердігерлік ... ... ... ... ... ... ... орындалуы үшін қарастырылған
ақырғы мерзімдер де бекітіледі (ҚР ЛК 628-бабы ... ... ... ... мерзімдері аралық мерзімдер де көзделуі
мүмкін [5;67-74].
Аралық мерзімдер екі жақты қызмет атқарады. Бірінші жағынан, ... ... ... қызметінің бірдей етіп бөлінуін
қамтамасыз етеді. Екінші ... олар ... ... орындалуын,
бақылауын қамтамасыз етеді. Егер жұмыс жай, уақытылы емес ... ... ... ... ... мүмкін еместігі айқын болса тапсырысшы
шарттан бас тартуға жөне келтірілген ... ... ... ... ... ... шартта мердігер бастапқы мерзімін бұзса, оны орындауга
уақытылы кіріспесе де осы нәтиже орын алады.
1.3 ... ... және ... ... ... жұмысты өзінің тәуекелімен ... Яғни ... ... ол кәсіби субъект болған соң, ... ... ... ... ... болып келеді.
Мердігердің осы міндетінің мазмұны тапсырысшының орын алған заңсыз
мінез құлығы ... ... ... ... ... Оған ... үшін ... дұрыс орындамағаны үшін ... ... ... да әсер етеді.
Мердігер жұмысты өз материалдарымен, күштерімен және ... ... Егер ... онымен берілсе, ол тапсырысшының алдында
материалдардың сатушысы болып табылады және ... ... ... ... ... Жұмыстың өзі тапсырысшының тапсырмасы бойынша орындалады
және оған ... ... ... яғни ол да сапалы орындалуы керек.
Мердігерлік шарт бойынша орындалатын ... ... ... ... ... оның ... орындауының негізгі белгісі ретінде
тапсырысшының ... ... ... Мердігер ... ... ... ... тәртіптерін сақтауға және
нормативті-техникалық құжаттарда ... ... ... ... талаптар бірінші кезекте кәсіпкер ретінде жұмыс жасайтын
мердігерлерге ... ... ... ... ... ... бірақ кәсіпкер емес.. мердігердің де жұмыс орындау
кезіндс міндеттіті қойылған талаптарынан ... ... жоқ, ... ... ... оньщ қызметіне тиым салынуы ... Бұл ... ... ... ... емес ... да ... жұмыстың сапасына қойылатын талаптар шартта белгіленбесе немесе
толық болмай шықса, онда басшылыққа ... ... ... ... ... алынады. Мердігер ... ... ... ... ... неғұрлым жоғары талаптарға сай келетін
жұмысты орындау міндетін шарт бойынша өзіне алуы ... ... ... ... ... күйінде (түзеу) болуын
қамтамасыз етуге міндетті. Ол өзі жұмысты ұйымдастырады және ... ... ... қызметіне кірісуіне құқығы жоқ. Егер шартта
өзіеше көзделмесе, мердігер үшінші тұлғалар құқықтарының ... лығы ... мен ... ... ... ... мердігер жұмысты ... де ... ... ол тапсырысшы берген
материалдарды ұқыпты және ... ... ... ... қатар,
мердігер оларды дұрыс пайдалану үшін жауапты болады. Жұмыс аяқталғаннан
кейін мердігср ... ... ... ... есеп беруге
міндетті. Егер материалдардың қалдықтары болса, ... ... ... ... Мердігер тапсырысшыпыц келісімімсн, қалған
пайдаланылмаған материалдың құнына сәйкес жұмыстың ... ... ... ... ... құқылы.
Материалдарды тапсырысшы берген болса, мсрдігер сол материалдарды
сапасына қарай қабылдап ... ... ... тапсырысшы берген
жабдықтарды, техникалық құжаттарды және өндеуге берілген ... ... ... ... ... болады. Тапсырысшымен берген нұсқауларды
және тағы да басқа жұмыстың орындау жағдайларын, мердігер ... ... ... ... тапсырысшы берген материалдардың, жабдықтардың, техникалық құжаттаманың
немесе өндеуге берілген заттың жарамсыздығы немесе сапасыздығы; .
2) оның ... ... ... ... ... ... тапсырысшы үшін
болуы ықтимал қолайсыз салдарлар;
3) орындалатын жұмыс нәтижелерінің жарамдылығына немесе ... ... не оны ... ... ... бсрмейтін мердігерге қатысты
емес өзге де мән-жайлар аяқталған жағдайда тапсырысшыға дереу ... ... ... ... ... ... ... міндетті.
Осындай мән-жайлар туралы тапсырысшыға ескертпеген, не ескертуге жауап
алу үшін ... ... ... ... ... жұмысты тоқтата тұру
туралы тапсырысшының уақытылы нұсқауына қарамастан жұмысты жалғастырған
мердгердің тапсырысшы оған ... ... ... ... ... мән-
жайларға сілтеме жасауға құқығы жоқ (ҚР АК 628-бабы 2 ... ... ... ... ... мердігердің хабарлауына байланысты
жауапты қисынды мерзімінің ішінде беруі тиіс ... ... ... ... ... ... тапсырысшының
бергсн сапасыз материалдарынан орындаса, ол тек ... ... ... ... ... ... ... ретте ғана
жауапкершіліктен босатылуы мүмкін. Яғпи, тапсырысшы берген материалдардың
сапасын тиісті ... ... ... ... ... ... ... мердігердің материалынан орындалса, мердігерлік шартында
тапсырысшының кепілдігі көбірек ... ... ... ... ... олардың сапасы үшін кінәсі барлығы немесе жоқтығына
қарамастан жауапты болады.
Мердігер ... ... ... ... ... ... жөне ... шартты орындауға байланысты мердігердің иелігіне
өткен ... ... ... ... өзге ... ... үшін мердігер жауапты болады. Бұл жауапкершілік ... ... ... ... ғана емес ... ... түскен
басқа да мүлікке де қатысты ... ... ... ... (оның
жұмысшыларына) тынығу үшін бөлініп берілген бөлмелерді, ... ... ... кету ... ... ... және т.б. осындай мүлікті айтуға
болады. Осындай мүліктің сақталуын ... ... ... ... әдетте
орын алатын меншік иесінің өзінің шаруашылық ұқыптылығы келеді, бірақ
жұмыстарды орындау үшін ... ... мен ... ... айтатын
болсақ, онда бұл жағдайда мердігердің кәсіби субъект ретінде қараушылық
дәрежесі жоғары болуы ... ... ... ... ... егер мүлік
сақтауды қамтамасыз ететін барлық шараларды қолданбаса, ... ... ... де ... ... бар (ҚР АК 622-6). ... қатысты норма
заңнамада және бұрын ҚКСР АК-сында ол болмаған еді. Оны ... ... ... ... ... ... онда ... байланысты үнемдеуте тікелей мүліктік мүддесі пайда болады.
Үнемдеу материалдардың жұмсалуын азайтуда ... ... ... құнын
азайтуда, болып келеді. Үнемдеу әдеттегіге қарағанда ... ... ... ... ... ... дәрежелі кәсіпқойлығыиың
салдарынан болады.
Мердігердің нақты ... ... ... ... жасау) кезінде
есептелгеннең кем болып шыққап жағдайда, егер тапсырысшы мердігер ... ... ... ... ... әсер ... ... алмаса,
мердігср шартта (сметада) көзделген баға бойынша ... ақы алу ... ... мердігер алңан үнемді тараптар ... ... ... (ҚР АК 622-6. ... Осы ... ... шарт
бойынша төленетін баға азаяды. Егер тапсырысшы жағынан үнемдеуге көмектесуі
орын алмаса бұл норманы қолдану ақыл ойға сиыспайтын ... ... ... ... ... ... ... қызметін пайдалану үшін,
оның тұрақты іскерлік атағы пайда болу үшін, үнемдеу туралы норманы қолдану
қосымша ынталандыру болуы мүмкін [6;57].
Мердігер ... ... ... ... ... ... немесе өзгеше іске асыру үшін қажетті ақпаратты беруге міндетті.
Осы ... ... ... Азаматтық кодексте жаңа болып келеді.
Мердігердің осы міндеті тағы ... да ... ... ... жагдайларда,
осы жұмыстың нәтижелерін шартта көрсетілген мақсаттарда пайдалану тиісті
ақпаратсыз ... ... онда ... ... тағы ақпарат мердігердің осы
жөніндегі міндеті шартта бекітілмей-ақ берілуге тиіс ... (ҚР АК ... ... ақпараттар да белгілі технологиялық схемалар, нұсқаулар,
түсініктемелер және т.б. ... ... ... ... беру ... ... ... ерекшелігіне, жасалған бұйым арнайы күтімді
татап ететініне және т.б. себептерге байланысты болып келеді.
Қазақстан Республикасының Азамаітық кодексі 638-бабы ... ... ... оның ... ... құқықтардың мүліктік объектісімен
сияқты иеленуіне байланысты мүдделердің (ққықтарын) ... ету ... Бір ... шарт ... ... міндеттемесін атқарудың арқасында
басқа тараптан жаңа техникалық шешімдер мен ... ... ... ... ... үшінші тұлғаларға өзге (қарсы) тараптын келісімінсіз бере
алмайды (бұл ақпараттың құрамына ноу-хауды қосқанда ... ... ... туралы ақпарат кіре алады). Мердігерлік шарты бойынша жалпы
тәртібіне құқықтық қорғауы болмайтын ақпарат және де ... ... ... ... ... ақпаратта қорғалады. Осындай ақпаратты
(барлық түрлерін) жарияламау міндеті тараптар оны ... ... ... ... келеді, бірақ ақпараттарды пайдалану
тараптары мен тәртібі. тараптардың келісімімен анықталады (ҚР АК ... ... ... ... мен ... тараптардың келісімімен
белгіленеді.
Мердігср жұмысгы атқарган соң, оған тапсырысшы шартты орындау үшіп
бсерген құралдарды ... ... Сол ... тапсырысшы мердігер
жұмысты орындауға ... ... тым баяу ... ... ... елеулі және жойылуы мүмкін емес кемшіліктері болғаны
себебінен шартты ... ... бас ... онда ... ... ... ... өндеу үшін берілген затты нсмесс өзге
мүлікті қайтаруға міндетті. Мүлік тапсырысшы кор ... ... ... Егер ... ... беру ... жоқ ... материалдардың құрал-жабдықтарды және тапсырысшыдан алынған басқа
мүліктің бағасын қайтаруға міндетті (ҚР АК ... ... ... ... ... ... ... бірге белгілі бір жұмыстың бөлігін істеу керектігін
білдірмейді. Жұмыс мердігердің қамқорлығымен орындалса, онда ... беру ... ... ... ... ... ... мағынасы
бойынша, тапсырысшы мердігердің міндетін ... ... ... ... ... ... ... егер осы шаралар тапсырысшының
әрекеттеріне байланысты болса. ... ... ... ... ... ... тиісті мерзімде егер бұл шартта қарастырылса, жабдықтарды,
бөлмелерді (жайларды) беруге ... ... ... міндеті тапсырысшы оған жұмыстарды орындаудың
бұдан бұрын бекітілген тәртібін қайта ... ... ... ... екенін, оған
жұмыстың орындалуында өзге кедергі жасамау керек екенін, керісінше онымеп
ынтымақтастықта болу керек ... ... осы ... орыидамаған жағдайда, мердігер зиянды,
сопыц ... ... ... ... ... ... мерзімдерінің
өзгеруіне немесе жұмыс бағасы көбеюіне байланысты келтірілген шығындарды
(қосымша шығындарды) өтеуді талап ... ... ... Егер ... ... ... ... тапсырысшының әрекеттерінен (қателіктерінің)
мүмкін болмай қалса, мердігер жұмыстың орындалған көлеміне ... ... ... үшін ... алу ... ... қалады.
Тапсырысшы мердігер жасаған жмысты қабылдап оған ақы төлеуге міндетті.
Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінің 630-бабында жұмысты ... ... және ол ... да ... ... ... жұмысты
қабылдау шартта көрсетілген мерзімде егер сол мерзімдер шартта қарасты
рылмаса, онда қабылдау қисынды ... ... ... ... ... ... Егер жаңа зат ... немесе бар затты
жөндеу, оны жақсарту жүргізілсе қабылдау міндеті затын иелікке алу бойынша
іс ... ... де өз ... енгізеді. Орындалған жұмысты
қабылдаудың мерзімін өткізіп алу ... ... ... ... ... ... тапсырысшыға затты беру орын алғанда өтетініне әкеледі.
(Қазақстан Республикасының ... ... ... ... ... норманың мәтінінде біздің ойымызша ... бар, ... ... ... алу ... ... алу тапсырысшыға меншік
құқығы өту сәтін анықтауға байланысты болуы тиіс емес ... ... ... жалпы тәртіп бойынша тапсырысшыға оған зат берілгенін өтеді), мерзімді
өткізіп алған несие берушіде ... ... ... ... ... ... (тәуекелдер) оның қабылдау мерзімін өткізіп алудағы
кінәсі болмаса, онда ол ... ... ... ... және оны
қабылдаған сәттер ... ... ... ... ... ... шығындарда оған жүктелетініне (ол сол шығындарды өтеуге міндетті
болатынына) әкеледі.
Тапсырысшы жұмысты нашарлатқан ... ... ... ... ... ... онда ол бұл ... дереу мердігерге хабарлауы
тиіс. Болашақта тапсырыс беруші қабылдау сәтінде анықталған кемістіктерді
жою туралы талап қоймақ болса, онда ... ... ... ... өзге құжаттарда көрсетшсе ғана, ол соларға сілтеме жасай
алады. Осы ... ... ... біз ... ... нормалар
мердігерлік шартының нысанасын қабылдау ... ... ... ... ... қарағанда) қаталдау талаптар бекітетінін айта аламыз.
Егер. тапсырысшы жұмыстың нәтижесін тексеріссіз қабылдаса, онда ол
қабылдаудың кәдімгі болып ... ... ... анықталуы мүмкін
болған кемістіктерге ... ... ... ... ... Егер ... шы ... нәтижелерін қарап қабылдағаннан кейін
қарапайым қарағанда корінбейтіндей кемістіктерді (жасырын ... ... ... ... ... жасырған кемістіктерді анықтаса, онда
тапсырысшы бұл ... ... ... ... ... міндетті.
Тапсырысшы мердігерге оның орындағап жұмысының кемшіліктері туралы
хабарлаудың ең ... ... ... ... яғни ... нәтижесі
к.абылдағаннан кейін бір жылды ... ... ... ... ... немесе мердігер қасақана ... ... ... ең ... ... үш ... ... мерзімдерді кепілдік мерзімдері ретінде бағалауға болады.
Аталған мерзімдер заң актілерімен немесе ... ... ... ... егер ... ... қарастырылмаса, жұмыс нәтижесінің барлық
құрамаларына тарайды. (ҚР АК 633-бабы 2-тармағы). Егер мердігерлік шартында
бұл ... ... ... ... ... ... нәтижелерін
қабылдағаннан кейін бастап немесе тапсырысшы оларды қабылдауы ... ... ... ... [9;54].
Егер тапсырысшы мен мердігер арасында жасалған жұмыс кемшіліктері
немесе оның себептері ... ... ... ... ... ... сараптама жүргізілуі мүмкін. Сараптау шығындарын ... ... ... шарт ... деп ... ... мердігердің жасаған іс-
әрекеттерінің және табылған кемшіліктердің өзара ... жоқ деп ... осы ... босатылады. (ҚР АК 630 бабы ... ... ... кім ... жүргізуді қаласа, сол өтейді. Егер
сараптауды тараптар ... ... онда екі жақ тең ... өтейді.
Жасалған жұмысқа ақы төлеу міндеті тапсырысшының негізгі міндеті. Бұл
міндет жалпы ... ... ... ... ... ... ... орындалуы тиіс. Шартта алдын ала жұмысқа ақы төлеу ... жеке ... ақы ... ... ... ... Ақы төлену үшін жұмыс
уақытылы орындалуы керек. Жұмыс мерзімінен бұрын аяқталса, оган алдын ... ... ала ... тараптар келісіміне бұрын кірсе, немесе ... соң ... ала ... келіссе пайда болады. Аванс төлемін жасау
немесе кепілпұл беру ... ... ... ... ... ғана ... ... Аванс толемінің, кепілпұлдың мөлшері де
шарттармен ... ... ... ... ... ... өз ... корғау құқығы
беріледі. (ҚР АК 9-бабы, 3-тармақ). Бұл құқық затты ұстап қалу құқығы ... (ҚР АК ... ... ... ... ... ... өзге соманы
төлеу міндетін орындамаса, мердігер шарт нысанасын ... ... ... ұстап қалумен қатар тапсырысшыға тиесілі құрал-
жабдықтарын да, ... ... үшін ... ... ... да және тапсырысшының өзге мүліктерін тапсырысшы керекті ... ... ... ... Бұл ... ... ... да жүзеге
асырыла береді. Мұндай жағдайлар шартта қаралса, тапсырысшыға да ... ... ол ... ... ... ... өз ... кемшіліктерді жоюға арналған шығындарды өтеу үшін ұстап қалуға
құқылы.
Егер тапсырысшы жасалған жұмыс нәтижесін қабылдауды ... ... ... ... жүмыс нәтижесін өз бетімен сатуға (өткізуге) құқылы
болады. Бұл тапсырысшы жұмысты қабылдау ... өтіп ... ... ... соң және тапсырысшыға екі рет ескертілгеннен кейін жүзеге асады.
Мердігер ... ... ... егер ... ... ... өзіне тиесілі ақысын алып қалғанын егер шартпен өзгешелік
көзделмесе ... ... ... [9;12].
Мердігерлік шарты бойынша тараптар да тиісті көлемде тәуекелдер болып
келеді. Егер шартта ... заң ... ... ... ... жойылуының немесе бүлінуінің тәуекелін шарт бойынша келісілген
жұмысты тапсырудың мерзімі келгенше мердігер ... Егер ... ... дейін кездейсоқ жойылса немесе жұмысты аяқтау мүмкіндігі
болмаса, онда ... ... ... ... ... ... ... талап етуге құқығы болмайды.
Яғни жұмыстар орындалмауының тәуекелі барлық ... ... ... қабылдауды немесе берудің мерзімін өткізіп алу болса егер
шартта ... ... ... ... ... ... ... алған
тарапта болады. Сондықтан тапсырысшы затты қабылдаудың мерзімін ... ... ... алу ... сақтайды.
Мердігерлік шарттағы тараптардың арасындағы ... ... ... ... тараптардың біреуінің кінәлі іс-әрекеттері
болатын жағдайларды айыра білу қажет. Мысалы тапсырысшының ... ... Егер ... ... ... ... ... орындаудың
мүмкінсіздігі тапсырысшы берген материалдың ... ... ... ... ... ... туралы нұсқауына байланысты болса және осының
салдары туралы мердігер алдын ала ... онда ... ... ... ақы алу ... ... кала береді.
Мердігерлік шарты бойынша жауапкершілік өзінің мiндeттерін орындамаған
немесе тиісті орындамаған шарт тараптарының ... ... ... ... ... ... Егер ... ... ... ... ... немесе осы шартта арнайы
көзделсе, тарап шарт бойынша ... ... ... үшін оған
кінәсіз жауапкершілік ... ... ... ... ... шартпен белгіленеді, әдетте зиянды өтеу ... ... ... егер ... ... ... ... немесе оны шартта көзделген не шартта тиісті ережелер болмаған
кездегі - ... ... үшін ... жарамсыз ететін өзге де
кемшіліктермен орындаса тапсырысшыға келтіріледі.
Осыған қарай, ... ... ... ... ... үшін
мердігердің жауапкершілігі көзделген (635-6.) оның нормалары мердігер
бұзушыға жауапкершілік туралы ... ... ... ... ... ... ... құқықтарын арнайы тәртіпте қалпына
келтіру мүмкіншілігін береді. Тапсырысшы өз ... ... ... қисынды мерзімде жұмыстың кемшілікгерін өтемсіз жоюды;
2) жұмыс үшін белгіленген бағаны тиісті мөлшерде азайтулы ... ... ... ... ... өзінің қаражаттарымен мысалы, басқа
мердігерді жалдау жолымен жоюы ... Бұл үшін ... ... ... ... өз іс-әрекеттерімен жою құқығы көзделуі
керек.
Мердігер өзі жауап ... ... ... ... ... ... мерзімін өткізіп алу арқылы келтірген зиянды өтей
отырып, жұмысты тегін қайта орындауға құқылы. Бұл жағдайда ... ... ... ... ... ... беру мүмкін болса, оған бұрын
тапсырылған жұмыс ... ... ... ... ... қатар, егер жұмыста шарттың талаптарынан ауытқу немесе
жұмыстың өзге де ... ... ... және ... ... ... не
анықталған кемшіліктер тапсырысшы белгілеген қисынды мерзімде жойылмаса,
тапсырысшы шарттан бас тартуға және келтірілген ... ... ... ... ... ... жұмысты орындау жоғарланған қауіп
қатермен (тәуекелмен) байланысты болса, шартта белгілі бір ... ... ... ... ... ... ... үшін мердігерді жауапкершілікке тартудың тәжірибелік
мүмкіншілігі талап қою мерзімін ... ... ... ... ... ... ... қоюдың жалпы үш жылдық мерзімдері
тарайды.
Мердігерлік шарт бойынша орындалған ... ... ... ... кемшіліктер туралы талап бойынша талап қою мерзімі, олар ... ... ... ... мердігерге хабарлаған болса, кемістіктер
анықталған күннен өз ағымын бастайды.
ІІ. Мердігерлік шартының жекелеген түрлері
2.1 Тұрмыстық мердігерлік
Бұл шарт ... ... ... ... ... ... Ол ... азаматтар бөлшектеп сатып алу-сату
шарттарды жасасып иелене алмайтын ... ... ... сол ... ... шарты бойынша олардың нәтижесі зат болып келмейтін
жұмыстар орындалады. ... ... ... шаштараздар, моншалар,
шеберханалар және т.б. қызмет көрсетуі осы ... ... ... ... бөлшектеп сатып алу-сату шартына секілді бір тарабы
болып тұтынушы қатысады.
Тұрмыстық мердігерлік Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінің
640-650 ... ... ... ... ... КСР Тұтынушылардың
құқығын қорғау туралы заңы ... ... ... ... ... 1996 жылғы 20 қыркүйектегі №9/7 баға ... ... ... ... ... ... ... бекітілген тұрғындарға тұрмыстық ... ... ... ... ... ... ерекшелігінің үлкен
бөлігі оның тұтынушылардың ... ... ... ... ... ... ... келеді. Бөлшектеп сатып алу сатуда сатып алушы
қалай қорғалса, тұрмыстық ... ... ... сол ... ... ... ... анықтайтын бірқатар нормалар
Азаматтық Кодекстің ... де ... ... ... ... ... қызметті жүзеге
асырушы мердігер тапсырысшының тапсырмасы бойынша, тапсырысшының тұрмыстық
немесе басқа да жеке қажеттіліктерін ... ... ... ... ... ал ... жұмыстың нәтижесін қабылдап
алуға және оған ақы төлеуге ... ... ... ... ... жатады. Сонымен бірге бұл
шарт консенсуалды, өзара және қайтарымды болады.
Тұрмыстық мердігерлік шартының нысаны. ... ... ... егер ... немесе шартта, оның ішінде формулярлар ережелерінде немесе
тапсырысшы қосатын өзге де ... ... ... көзделмесе,
тұрмыстық мердігерлік шарты мердігердің тапсырысшыға түбіртек ... ... ... өзге ... ... ... бастап тиісті
нысанда жасалған болып есептеледі.
Жұмысты орындауға берілген тапсырыста (шартқа ... ... ... ... ... ... ... заңды мекен-жайы;
тапсырысшының тегі және аты, оның ... және ... ... мерзім, тапсырысты орындаудың басталу және аяқталу мерзімі,
аванс сомасы ... ... ... қабылдаған және өткізген
тұлғалардың қолы, ... ... ... ... орындаушы мен тұтынушының
материалдарының (заттарының) толық тізімі, бағасы және саны ... ... ... үшін қажет екені көрсетіледі), жөндеуге берілген
заттың зауыттық нөмірі және өзге де реквизиттер [2;36].
Түбіртектегі бұндай ... ... ... талаптар тұрмыстық
мердігерлік шарты жазбаша ... ... ... ... аталған құжаттардың болмауы оны шарттың жасалу фактісін немесе
оның ережелерін растауда куәгерлік ... ... ... ... ... ... ... мердігерлік шартының міндетті
талабы (елеулі жағдайлары) деп қарастыру керек емес. Онда жалпы ... ... ... ... ... ... ... жағдайларға
нысана (орындалатын жұмыс туралы) және жұмысты орындау мерзімдері ... ... ... ... ... ... да ... мүмкін. Және
жетон, талон, кассалық түбіртек және тағы басқаларды ... ... ... ... да ... дайындауға тапсырыс, тұтынушының немесе
мердігердің эскизі бойынша немесе үлгілері бойынша қабылданады. Оның қолы
мен (қол ... ... ... қалауы бойынша және осы туралы бір
уақытылы мердігермен ... ... ... және ... жұмыс
орындау (зат жасау) технологияларынан ауытқу болуы мүмкін. Бұндай ауытқулар
тұтынушының өмірі мен денсаулығына, ... және оның ... ... зиян ... тиіс.
Тапсырыс рәсімделген құжат немесе шарттың талабы тұтынушының құқығын
шектейтін болса, ол Қазақ ҚСР-ң Тұтынушылардың ... ... ... ... ... деп есептеледі. Тұрмыстық ... ... ... ... ... ... бірақ ол мердігер
жариялаған прейскурантта көрсетілгеннен жоғары болмауы керек.
Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінің ... ... ... мердігерлік шарт жасалғанға дейін ... ... ... ... мен ... ... ... мен оған төленетін ақы туралы, қажетті және сенімді ақпарат ... ... ... ... ... және орындалатын жұмысқа
қатысты басқа да мәліметтерді хабарлап ... ... Егер ... ... ... ... ... тапсырысшыға мердігер оны орындайтын
нақты тұлғаны көрсетуге тиіс. Жоғарыда аталған міндеттерді орындау ... ... ... ... ... мандайшасы, заңды мекен жайы
мен атауы, жұмыс істеу режимі көрсетілген маңдайшасы ... ... ... ... ... органы туралы ақпаратты, көрсетілетін қызметтің
міндетті ... ... ... ... және ... ... ... ұсынуға міндетті.
Орындалуға жататын жұмыс туралы ақпарат (оның түрлері, ерекшеліктері,
бағасы және төлеу нысаны туралы) кәсіпорынның тұрақты ... ... ... ... ... ... пунктілерде, орынға барып жұмыс
істейтін бригадалармен қызмет көрсету жүргізген кезде де ұсынылуға тиіс.
Тапсырысты қабылдау жүргізілетін кәсіпорынның ... ... ... көзге көрінетін жерде орналасуға ... Оның ... ... тұрғындарға тұрмыстық қызмет көрсету Ережесінің 5-
пунктінде берілген. Жекелеп алғанда онда жұмыс ... ... ... үсынылатын мердігердің және өзге бұйымдардың (фурнитураның)
үлгілері, типтік шарттардың түбіртектердің, жетондардың, ... және ... ... қабылдағанын және тұтынушы ... ... ... өзге де ... үлгілері көрсетілуі тиіс.
Тапсырысшының тұтынушы ретіндегі құқықтары оған оның құқықтары, ... ... ... ... ... ... қатар мердігерге шартқа қосымша ақылы жұмыстарды немесе қызметтерді
қосуына тиым салу ... да ... ... Бір ... ... өзге
жұмыстар орындалуының міндеттілігіне әкелмеуі керек [12;27].
Тапсырысшы ... ... ... өткізгенге дейін кез келген уақытта
шарттан бас тартуға құқығы бар. Бас тартуы атдында ол орындалған жұмыс үшін
мердігерге белгіленген ... бір ... ... ... Бұл ... ... ... ол шартты бұзатыны туралы хабарлама ... ... ғана ... ... ... мәлімдеме жасау
сәтіне дейін орын алған өзге де шығындарын өтеуге міндетті. Ал ... ... ... бір ... ... ... бар және одан ... мердігерлік шартының жағдайлары жарамсыз болып келеді.
Мердігердің негізгі ... шарт ... және ... ... стандарттарға сай жұмысты орындау. Кейбір жағдайларда ... ... ... ... ... ол материалдар
сапасының стандарттар мен шарт ... ... ... ... ... ... қарастырылған мерзімде бітіруге тиіс.
Тапсырысты орындау мерзімі азаматтық құқықтағы мерзімдерді есептеудің жалпы
ережелеріне ... ... ... ... ... біту ... ... орындауға кірісу уақытымен анықталынады. Егер тұрмыстық
мердігерлік шартында жұмысты бөліп-бөліп орындау қарастырылса, онда ... ... ... мерзімдері көрсетілуі тиіс. Жедел қызмет көрсету
нысанындағы жұмысты орындау шартқа сәйкес жүргізілуі мүмкін.
Егер тұрмыстық мердігерлік ... ... ... ... ... ... ... немесе шарт жасасу кезінде
мердігер тапсырысшыға беретін өзге де құжатта материалдың дәл ... ... ... және ... ... ... ... бағасы
көрсетілуге тиіс. Түбіртектегі немесе сол ... өзге де ... ... ... ... ... ... арқылы кейін
сотта дау айтуы мүмкін. Мердігер тапсырысшының берген материалдарының дұрыс
пайдаланылуы мен ... ... ... ... ... ... ... және сапасыз
екендігін ескертуі тиіс. Сонымен бірге ... ... ... ... ... ... мән-жайларды тапсырысшыға
ескертуге тиіс.
Тапсырысшы берген ... ... ... ... ... ... ... алса) онда ол сол материалды түрімен сапасы сондай
болып келетін өзге материалмен ауыстыруы ... ... ... ... ... да ... тиіс ... Материалдың жекелеп бұзылуы
мердігер оған материалдардың бүлінуіне әкелуі мүмкін материалдардың ... ... ... ... еркі ... ... ... және қысқа мерзімде сондай материалдан затты дайындауға міндетті.
Тапсырысшыға ... ... ... ... әкелуі мүмкін
айырықша қасиеттері туралы ескертсе, онда мердігер материалдың біршама
немесе ... ... ... ... ... босатылады
(яғни тапсырысшы өз нұсқауын берді деген сөз және осы нұсқауды орындау зиян
себебі ... Ал ... ... ... ... ... оны жауапкершіліктен босатпайды.
Мердігер, егер төтенше жөне бой ... ... күш ... ... ... ... ... бүлінуі, жұмыстың тиісінше
орындалмағаны үшін жауапкершілікті көтермейді. Қазақстан ... ... ... ... мүддесін қосымша қорғауды
қамтамасыз ететін нормаларды да ... ... ... ... ... ... орындалған жұмыстың өзге нәтижесін
тапсырған кезде тапсырысшыға соларды тиімді және ... ... ... ... хабарлауға міндетті. Орындалған ... ... ... ... ... өзі ... өзге тұлғалар
үшін қолайсыз салдары да ... ... ... ... ... ... бас тартылған жағдайда,
мердігер тұтынушыға жұмсалғаннан қалған ... ... ... бөлшектерді (жарамсыз бөлшектерді) қайтаруға міндетті, сол
сияқты олар үшін ... ... ... ... ... ... ... орындалған жұмыстың нәтижесін қабылдауға және орындалған
жұмысқа ақы төлеуге міндетті. ... ... ... ... ... ... ... көлемде қабылдағаннан кейін ақы ... ... ... ақы толығынан шарт жасасу кезінде немесе
аванс беру арқылы ... ... ... көрсетудің ережелерінде жұмыстың кейбір түрлеріне
алдын ала ақы төлеу немесе аванс беру ... ... ... ... ... жұмыстарға шартын тұрмыстық мердігерлік
шартын жасау сәтінде жұмыстың ақысы толығымен төленеді.
Жиһаздарды жөндеу және дайындау, ... ... ... ... ... және ... бұйымдарды ірі жөндеу, жаңарту мердігерлік
шарттары бойынша, тапсырысшы ... ... ... аванс төлеуі
мүмкін.
Егер тұрмыстық мердігерлік шарты бойынша, ... ... ... ... шартты жасау кезінде тапсырысшы материал
үшін толық немесе ішінара ... ... ... жұмыстың нәтижесін
алған кезде түпкілікті есеп айырыса отырып, шартта көрсетілген ... ... ... ... ... өзге ... ... тараптардың
келісімімен қарастырылуы мүмкін. Шартқа сәйкес материалды мердігер
кредитке, оның ... ... ... ақыны бөліп-бөліп төлеуі
талабымен беруі мүмкін. Мердігер ... ... ... шарт ... өзгеруі қайта есептеуге әкеп соқтырмайды.
Тапсырысшы орындалған жұмыс нәтижесін алуға ... ... ... ... ... ... ... тапсырысшыға жазбаша түрде
ескерте отырып, сол ескерткен күннен ... 2 ай ... соң ... ... бағаға сатады. Одан түскен соманы мердігер өзіне тиесілі
барлық ... ... ... ... аты на нотариустың
депозитіне салуға құқылы. Мердігер ... ... ... ... ... ... оны ұстап қалу немесе тапсырысшыдан келтірілген
залалды өндіріп алу ... ... ... ... көрсетілген жағдайы жалпылама оның жиі
орын алмайтын жауапкершілігінің (көбінесе тұрмыстық ... ... ... ... ... бір бөлек жағдайы болып келеді. Тағы
да бір жағдайды атап көрсетейік. Егер тапсырысшы, ... ... ... ... ескертіп немесе жұмыс нәтижесінің
беріктігіне әсер ететін жағдайларды жоюды талап етсе, тапсырысшы ... ... онда оған ... ... Бұл ... ... бұзуға және өзіне келген шығындарды өндіріп алуына
құқығы бар.
Мердігердің жауапкершілігін қарастырайық. ... ... ... ... егер ... жұмыс (оның нәтижесі),
мердігердің өзі жөнінде тиісті емес (ақиқатқа сәйкес келмейтін немесе толық
емес) ... ... ... шыға ... ... жоқ ... әкелсе. Сонымен бірге мердігердің жауапкершілігі тапсырысшының
өміріне, денсаулығына, мүлкіне зиян келтірген жағдайда да туындайды. Соңғы
екі жағдайда да ... ... ... ... ... ... ... тұрмыстық мердігерлік шартының ... ... ... қолданылуы үшін де жауапты болады. Егер де ... ... ... ... құқығы шектеліп, оған зиян келсе,
онда ол толық көлемде өтелуі тиіс. ... ... ... ... түрін
таңдау құқығын бұзуда туындаған шығынды да қосамыз.
Егер мердігер тапсырысшы берген материалдардың ... ... ... ... ... ... ... орындалатын жұмыс нәтижелерінің жарамдылығына ... ... ... не оны ... ... мүмкіндік бермейтін
мердігерге қатысты емес өзгс де мән-жайлар анықталған жағдайда тапсырысшыға
ескертпесе, осыларды белгіленген ... ... ... ... ... орындамағаны үшін жауапкершілік көтереді. Бұл жағдайда
азаматтық ... ... ... ... ... қолданылатыны айқын көрінеді.
Орындалған жұмыс нәтижелеріндегі кемшіліктерді анықтаса тапсырысшы
мердігерлік қатынастарды реттейтін жалпы нормалар ... ... ... ... Жұмысты қабылдау кезінде немесе мердігерлік нысанасын
пайдалану кезінде кемшіліктерді анықтаса, онда ... ... ... кодексінің 630-бабында қарастырылған жалпы
мерзімдер шегінде мердігерге ... ... ... ... Егер ... мерзімі қарастырылса, онда талаптар кепілдік мерзімдер шегінде
жүзеге асуы мүмкін. Егер кепілдік мерзімі жалпы ... ... ... ... онда ... ... ... қолданылады [12;36].
Тұрмыстық мердігерлік шарттары ... ... ... өзінің немесе өзге тұлғалардың өмірі мен денсаулығына қауіп
төндіретіндей болса, кемістіктерді ... ... жою ... ... ... оның құқықтық мирасқорымен, егер заңнамалық актілермен
өзге мерзімдер (қызмет ету ... ... ... ... сәттен үш жыл ішінде жүзеге асыра алады.
Өмір немесе денсаулық үшін қаупі болуы мүмкін кемістіктерді жою туралы
талап, кемістіктер қанша табылғанына қарамастан ... ... ... пайдалану кезінде де) жүзеге асуы мүмкін.
Сонымен бірге, бұл талап кепіл ... ... ... де ... ... нәтижесін қабылдаған сәтте анықталған кемістіктер 7
күн ішінде жойылуы тиіс, шартпен бұдан ... ... ... мүмкін.
Тапсырысшы тағайындаған немесе тараптармен келісілген кемшіліктерді
жою мерзімі ... ... өзге де ... бекітіледі. Мұндай мерзімді
бұзғаны үшін ... ... ... айыбын төлейді. Жекелеп
алғанда біреудің ақша сын пайдаланғаны үшін АК-ң ... ... ... төлейді. Себебі мердігердің міндеттемесін ақшаға
аударуға (ақшалай бағалауға) болады.
Тұрмыстық ... ... ... міндеттемені тоқтатудың барлық
негіздері қолданылады. ... бір ... бір ... ... бас тартуын да қарастырған ... Бұл ... ... ... жеке ... негізінде жасалуы.
Тұрмыстық мердігерлік шартының осы ерекшелігін ... ... шарт ... бір ... ... оның бір ... қайтыс
болуын қарастыратыны түсінікті болады. Тұрмыстық мердігерлік шартынан
туыңдайтын міндеттемелер күші ... ... ... жеке
міндеттемелер қатарына жатады (ҚР АК 376-6.). Алайда, оның тоқтатылуының
салдары қарапайым (жеке емес) ... ... ... жақын.
Сондықтан бір немесе екінші тараптан ... ... ... мирас қорларының құқықтары мен міндеттері туралы ... ... ... ... ... ... ... мүдделерін және олардың кейбір мүліктік, құқыктарын ескеруге
байланысты болып келеді.
Шарттың тоқтатылу салдары ... ... ... мирасқоры мен оның
келісімшарт жасасушы агентінің ... ... ... ал ... ... ... жұмыстың мөлшері мен бағасы, жұмсалған және
сақталған материалдың құны, сондай-ақ басқа да елеулі ... ... сот ... ... Құрылыс мердігерлігі
Мердігерлік шарттың қарастырылып отырған түрі оның құқықтық
өзгерістерін бастан өткізген. Социалистік ... ... ... ... ... ... ... шарты болып
қарастырылған. 1923 жылдың 1 қаңтарында күшке енгізілген РСФСР Азаматтық
кодексінің 220 ... және ... ... ... ... ... ... табылатын Мемлекеттік мердігерлік және жеткізілім
туралы Ережелерде мердігерлік жұмыстардың барлық ... ... ... ... ... ... болған. Көрсетілген соңғы нормативтік
актпен қандай жұмыстарды орындауға шарт жасалғанына тәуелсіз ... ... ... ... ... ... бірқатар ерекшеліктері
реттелген.
Бірақ өндірісте, барлық өндірістік процестердің директивті жоспарлауын
нығайтуына байланысты, ... ... ... ... анық ... ... және 1961 ... бастап барлық негізгі
жүйелік азаматтық құқықтық актілері (азаматтық заңнама негіздері, азаматтық
кодекстер) күрделі құрылысқа ... ... ... ... емес, азаматтық-құқықтық шарттың жеке түрі ретінде қарастырады.
Қазір құрылыс мердігерлігі шартының ... ... ... ... да ... ... заңдармен қайшылыққа түспейді. Бірақ,
азаматтық құқығының дамуында одан кезеңдегі ... ... ... сол сияқты өзге елдердің жеке құқығының өндеулері ескерілген,
сондықтан құрылыс ... ... ... ... қажет болып
тұр. Қазіргі жағдайда мердігерлік шарт бойынша ... ... 2001 ... 16 шілдесіндегі Қазақстан Республикасындағы
архитектуралық, қала құрылысы және ... ... ... ... Заңы маңызды әсерін тигізеді.
Олар (сол ерекшеліктер) бірқатар жағдайларда ... ... ... ... жер ... заттық құқыұтарды алумен,
құрылып жатқан объектілерді энергиямен қамтамасыз етуге шарт ... бір ... өзге ... ... ... да ... пайда болатынында көрінеді [2;54].
Сол немесе басқа объектісін салу жұмыстардың кешенін ... ... ... әр түрі өз ... ... мердігерлік шартының нысанасы
және осыдан да ... ... ... ... Қазақстан
Республикасының Азаматтық кодексінің 651-бабына сәйкес құрылыс мердігерлігі
шарты ... үйді ... ... ... үйді), ғимаратты немесе өзге де
объектіні салуға немесе қайта жаңартуға жасалады.
Кейбір ... ... ... ... ... ... кешенін құрайтын кәсіпорынды салу немесе оны қайта жаңарту
келеді. Құрылыс мердігерлігі ... ... іске қосу ... ... салынып жатқан объектімен байланысты өзге де жұмыстар орындалады.
Құрылыс мердігерлігінің ережелері, егер шартта өзгеше ... ... ... күрделі жөндеу кезінде де қолданылады.
Құрылыс мердігерлігі шарты бойынша мердігер ... ... ... ... ... белгілі бір объектіні салуға не өзге де
құрылыс жұмысын орындауға міндеттенеді, ал тапсырысшы мердігерге жұмысты
орындауы үшін ... ... ... оның ... ... ... және
ол үшін келісілген бағаны төлеуге міндеттеледі.
Көрсетілген шарттың субъектілік құрамының ерекшеліктері бар, яғни
шартта ... ... ... ... ... ... лицензияланатын құрылыстық жұмыстарды жүргізу үшін рұқсаты
(лицензиясы) бар ... ... ... жеке ... ... ... ... болып азаматтар келеді. Құрылыс мердігерлігі
шарты бойынша жұмыс азаматтың (тапсырысшының) тұрмыстық ... ... ... ... үшін орындалатын жағдайда мұндай шартқа ... ... шарт ... ... ... ережелер
қолданылады.
Кұрылыс мердігерлігі шарты нысанасының ... және ... ... ... пайда болатын құқықтық қатынастардың
жиынтығы осы мердігерлік түрдің ... ... ... түрде
белгі қалдырады. Олар, сонымен қатар, реттелуіне бағытталған нормалармен
анықталады (Қазақстан Республикасының Азаматтық ... 32 ... ... ... ... ... ... мен міндеттері. Объектінің салынуы, салынатын
жер учаскесін белгілеуден басталады. ... ... ... ... ... иесі жер ... бөліп алуы керек. Ол құрылыс салу
үшін жер учаскесін шартта көрсетілген көлемде және ... ... ... ... ... ... ... жағдайда, жер учаскесінің көлемі мен
күйі жұмыстың уақытылы басталуын, оның қалыпты жүргізілуін және ... ... ... ... ... жер ... алу және ... керекті дайындық жұмыстарын, кіріс жолдарын тазалау және ... ... ... ... ... бұл ... ... шарт
тапсырма шартының элементтерімен күрделенеді немесе мердігер жеке ... ... ... ... ... ... ұйымы өз күшімен тұрғын үйді, ғимаратты салатындығы
қарастырылуы ... ... шарт ... ... ... ... шарт ... Шарт ережелеріне сәйкес тапсырысшыға пайдалануға дайын ... ... ... ... ... ... тиісті мазмұны басым
болады, мердігерлік (құрылыс мердігерлік) туралы нормалар тек ... ... ... ... аяқтау туралы шартта құрылыста
болуы ықтимал барлық тәуекелді ... ... ... Егер
өзгешелік шартында қарастырылмаса құрылысты толық аяқтағанға, ... ... ... және ... ақы ... ... ... объектінің иесі мердігер болып саналады. Құрылыстың ... ... ... ... немесе толығынан тапсырысшы жүзеге
асыратын құрылыс мердігерлік шартында қарастырылуы мүмкін.
Материалдық жағынан қамтамасыз ету ... ... ... ағымды қаржыландыру және т.б. көзделуі мүмкін. Тапсырысшының ... ... ... ... ... (ҚР АК ... материалдық
жағынан қамтамасыз етуге байланысты тапсырысшы міндеттерінің ең аз ... олар ... ... ... шартындағы қосымша
міндеттері деп аталады.
Тапсырысшы құрылыс мердігерлігі шартында көзделген жағдайлар ... ... ... ... үшін ... үйлер мен ғимараттар
беруге, мердігердің мекен-жайына жүктердің тасымалдауын ... ... ... су және бу ... уақытша жүргізуге, басқа да
қызметтер көрсетуге міндетті. Олар үшін ақы ... ... ... ... ... құрылыс мердігерлік шартында орындалып жатқан жұмыстың
барысы мен сапасына, олардың орындалу мерзімінің (кестесінің) ... ... ... ... ... тапсырысшының
материалдарын мердігердің дұрыс пайдалануына бақылау мен қадағалауды жүзеге
асыруға ... бұл ... ол ... жедел шаруашылық қызметіне
араласпайды. Егер орындалып жатқан жұмысты бақылау мен ... ... ... жұмыс сапасын нашарлататын ауытқуды немесе өзге де
кемшіліктсерді ... ... онда ол ... ... ... ... Егер мұндай мәлімдемені тапсырысшы жасамаса, онда ол
кейін өзі анықтаған кемшіліктерге ... ... ... ... ... ақыны тапсырысшы сметада коздсл ген мөлшерде заң
актілерінде немесе шартта ... ... де және ... ... Егер заң актілеріне немесе шартта тиісті нүсқаулар болмаса, онда
ақы төлеу ... шарт ... ақы ... ... ... ережелерге сәйкес
жүр гізіледі. .Толық, аяқталатын қүрылыс кезінде шартта ... ... ... ... өзгеше көзделмесе, тапсырысшы объектіні
қабылдап алған соң толық көлемінде ... ... ... ... ақы ... байланысты міндеттеме,
шарттағы тараптардың арасында тәуекелді бөлумен ... ... ... ... ... өткізудің шартта белгіленген мерзімі
аяқталғанға дейін ... ... ... ... немесе бүлінгеніне
байланысты тәуекел атқарады. Сондықтан, егер құрылыс ... ... ... орын алса, онда тапсырысшы орындалған және (немесе)
қалпына келтіру жұмыстарының ... ... ... Екі ... ... ескеруге мүмкіншілік беретін көрсетілген тәуекелді дұрыс бөлу -бүл
тапсырысшыға тек қалпына келтірілетін ... ... ... жүктеу,
яғни мердігерлік нысанасы дүлей күштің салдарынан қираған немесе ... ... ... ... ... ... ... онда оған
мұндай тәуекелді жүктеу орын алмау қажет, ... ... ... пәні
кездейсоқ бұзылғанда немесе жойылғанда ол осыған байланысты жұмысты төлеуге
міндетті емес.
Кейбір жағдайларда тараптарға ... жоқ ... шарт ... ... ... ... Мысалы, құрылыс объектісін салу үшін
жер учаскесінің жарамдылығы туралы ғылыми дәлелденген қорытынды ... ... ... ... учаскеде жол салу жөнінде сұрақтар шешіліп
жатуы мүмкін және т.б. Егер ұқсас себептердің ... ... ... ... ... ... ... объектісі консервацияланса,
тапсырысшы мердігерге консервацияланған кезге дейін толық орындалған ... ақы ... ... ... ... мен ... қажеттігінен туған шығындарды өтеуге міндетті.
Құрылыс мердігерлік шарты бойынша, бір немесе өзге саладағы міндетті
талаптарға сәйкес келуі тиіс ... ... ... ... жұмысты өзінің қамқорлығымен орындауымен бірге, құрылысты және
онымен байланысты жұмыстарды жобалау құжаттамасына да ... ... ... архитектуралық, қала құрылысы және құрылыс
қызметі ... ... ... ... 7-баптың 1-тармағына
сәйкес жобалау құжаттамаға мыналар кіреді:
1) қала құрылыстық жобалар;
2) архитектуралық жоба;
3) құрылыс жобасы ... ... ... конструкциялық,
технологиялық, инженерлік, табиғат сақтау, экономикалық және тағы ... ... ... (жобалау-сметалық) құжаттама және құрылысты
үйымдастыру мен ... ... ... ... ... ... ... Құрылыс жобаларға аяқталмаған объектілердің
құрылысын тоқтатып қою ... және ... ... тауысқан
объектілерді бұзу (таратудың) жобалары жатады.
Құрылыс ... ... ... ... ... үшін ... құрылыс жоба-жобалау сметалық ... ... ... ... және ... көрсеткіштері ғана анықталып қоймайды.
Жұмыстардың көлемі, мазмұны олардың құнына тығыз байланыстырылады. Жобалау
сметалық ... ... ... ... қаржыландыру бойынша
құрылыс мердігерлік шарттарының құқықтары мен міндеттері анықталады.
Қазақстан Республикасының Азаматтық ... 654 ... ... ... жобалау-сметалық құжаттама тапсырысшымен
жасалады. Жобалау-сметалық және басқа техникалық құжаттама, ол ... ... ... ... ... ... немесе орыс тілдеріне
аударылып беріледі. Өлшем бірліктері заңнама актілерінде ... ... ... ... ... Құрылыс мердігерлігі шартында заңнама
талаптарына сәйкес дайындалатын жобалау-сметалық ... ... ... ... ... ... тараптардың қайсысы және ... ... ... беру ... екені көзделуге тиіс.
Құрылыс жүргізу барысында жобалау-сметалық құжаттамада есептелінбеген
жұмыстарды және ... ... ... жұмыстар жүргізу мен құрылыстың
сметалық ... ... ... ... ... ... бұл ... міндетті. Мердігер өз хабарламасына тапсырысшыдан он күн ... ... ... ... ... тоқтата алады. Бос тұрыстан
келтірілген залалдар тапсырысшының есебіне жатқызылады. Заңнама актілерімен
немесе шартпен ... ... ... ... туралы мердігердің
хабарламасына жауап беру үшін өзгеше мерзім көзделуі мүмкін.
Егер мердігер жұмыстың бағасының өсу ... ... ... ... ... ... орындамаса, егер тапсырысшының
мүдделері үшін шұғыл іс-қимыл жасау қажеттігін, атап айтқанда, ... ... ... ... ... немесе бүлінуіне әкеп
соқтыратынына байланысты шүғыл ... ... ... алмаса,
тапсырысшыдан қосымша жұмысты орындағаны үшін ақы және ... ... ... ... талап ету құқығынан айырылады.
Тапсырысшы қосымша жұмысқа және оған ақы төлеуге келісім берген кезде,
жұмыс мердігердің кәсіби қызмет аясына кірмейтін не ... ... ... ... ... ғана ... аталған
жұмысты орындаудан бас тартуға құқығы бар.
Тапсырысшы жобалау-сметалық құжаттамаға мердігер үшін ... не ... ... ... ... ... ... жоқ
өзгерістер енгізуді талап етуге құқылы.
Мердігер үшін қосымша шығындарды керек ... ... ... ... ... ... келісілген қосымша сметасының
негізінде тапсырысшының есебінен жүзеге асырылады. Егер ... ... ... құны ... ... он процентке асып
кетсе, ол сметаны қайта ... ... ... ... ... ... құжаттама өзінің тапсырысы
бойынша жасалған жағдайларды қоспағанда, ... ... ... ... және ... ... ... қисынды
(керекті) шығындарды өтеуді талап етуге құқылы.
Жұмыстың бағасының кездейсоқ өсуінің тәуекелін мердігерге жатқызады.
Мердігердің тәуекелін сақтандыру ... ... ... ... мердігермен сақтандыруға байланысты шегілген шығындар
орындалған ... ... ... ескерілетін құрылыс бойынша
шығындарға жатқызылады. ... ... ... ... ... ... да ... қарастырылуы мүмкін (бұл мердігердің ғана емес,
тапсырысшының тәуекелдеріне де қатысты).
Міндетіне ... ... ... ету кіретін мердігер өзі
берген материалдарды (бөлшектерді, конструкцияларды) ... ... ... ... ... ... ... болмай
қалуының тәуекелін көтерседі. Тапсырысшы берген ... ... ... ... ... ... сапасын
нашарлатпай пайдатану мүмкін еместігі ... ... ... ... ... мерзімде ауыстыруын талап етуге міндетті, ал
бұл талап ... ... ... ... бас тартуға және
тапсырысшыдан шарттың орындалған жұмыс бөлігіне бара-бар бағасын ... осы ... ... залалдарды өтеуді талап етуге құқылы.
Мердігер құрылыс барысында ... ... ... егер ... шарттың талаптарына қайшы ... және ... ... ... ... ... ... міндетті.
Жұмысты тиісті дәрежеде орындаған мердігер оның ... ... мен ... ... ... жасауға құқылы
емес. Бірақ бұған тапсырысшыға мұндай бақылау мен қадағалауды жүзеге ... ... ... ... ... ... жағдайлар жатпайды.
Мердігерге қоршаған ортаны қорғау және жұмыстарды қауіпсіз ... ... ... Егер қоршаған ортаны қорғау және құрылыс
жұмыстарын қауіпсіз жұргізу туралы тараптар үшін ... ... ... ... ... жұмысты жүзеге асыру барысында тапсырысшы берген
материалдарды (бөлшектерді, конструкцияларды) және ... ... оның ... ... ... жоқ.
Мердігердің көрсетілген міндеті қоршаған ортаға залал келтіретін және
айналадағылар үшін ... емес ... ... ... да ... ... бас ... талап етеді.
Мердігер жұмыстың сапалы орындалуына жауап береді. Ол шартта, жобада
және тараптар үшін міндетті құрылыс нормаларында қарастырылған ... ... ... ... объектісінің жобалық:сметалық құжаттамада
көрсетілген көрсеткіштеріне, оньщ ... ... ... ... ... жете ... үшін тапсырысшының алдында жауапты
болады. Үйді немесе ғимаратты қайта жаңғырту ... ... ... ... ... және т.б.) мердігер үйдің, ғимараттың немесе
оның бөлігінің беріктігін, орнықтылығын, сенімділігін төмендеткені немесе
жойғаны үшін ... ... ... ... ... ... шарт тараптарының әрқайсысына
жұмыс нәтижелерін тапсыру және қабылдауға байланысты белгілі құқықтар мен
міндеттері жүктеледі. Мердігер ... ... ... ... ... жөнінде тиісті түрде хабарлауы керек. Хабарды алған
тапсырысшы ... ... ... ... міндетті. Кейбір
жағдайларда хабарлама жұмыстың бір кезеңінің бітуін ... ... ... ... ... ... аралық кезеңінің
нәтижесін қабылдауға міндетті болады.
Егер шартта езгеше көзделмесе, тапсырысшы жұмыс нәтижелерін қабылдауды
өз ... ... және ... ... Заң ... көзделген
жағдайларда жұмыс нәтижесін қабылдауға мемлекеттік органдардың және
жергілікті өзін-өзі ... ... ... ... ... ... кезеңдерін алдын-ала қабылдаған тапсырысшы
мердігердің қатысынсыз жойылу немесе бүлінуді ... ... бұл ... ... ... тәуекелімен орындау көзделген жағдайларға
таралады.
Жұмыс нәтижелерін тапсыру және қабылдауды рәсімдлеудің арнайы ... Ол үшін екі ... қол ... акт ... ... мемлекеттік органдардың және жергілікті өзін-өзі басқару
органдарының өкілдері қатысуға ... ... онда ... ... ... да қол қоюы ... ... біреуі актіге қол коюдан ... бұл ... ... ... ал ... ... актіге қол қояды.
Тараптардың ішіндегі біреуінің актіге қол қоюдан бас ... ... ... ... шындап қиындатады. Дау болған
жағдайда шарттың тек бір тарабы қол қойған қабылдау актісін сот жарамды ... ... ... ... ... ... ... қол қоюдан бас тарту
себептері сотпен негізсіз болып танылған жағдайда ғана қабылдау ... ... ... ... Егер қабылдау актісі жарамды деп танылмаса,
құрылыс мердігерлік шартындағы тараптардың бір ... өзге ... ... ... ... ... жөніндегі соттың істі қарауы алда
тұрады.
Заң актілерінде немесе шартта ... ... бұл ... ... ... ... жұмыстың сипатынан туындайтын
жағдайларда, оның ... ... ... ... ... орын ... ... жағдайларда жұмыс нәтижелерін қабылдау алдын-ала жасалған
сынақтың нәтижелері оң болған ... ғана ... ... ... ... ... үшін ... нәтижелерін пайдалана
алмайтындай кемшіліктер анықталған жағдайда және ... ... ... ... тұлға жоя алмайтын болса, жұмыс нәтижелерін
қабылдаудан бас тартуға құқылы. Кемшіліктер ... ... ... ... көрсетілуге тиіс. Кейбір жағдайларда, егер олар ... ... ... ... ... комиссия қабылдауға
тиіс, салынған объектілерді мемлекеттік қабылдаудың ... ... ... ... ... және ... мемлекеттік органдардыц
аралық қабылдауларға қатысу мүмкіндігі айқындалуы керек.
Құрылыс мердігерлігі шартымен әдетте ... ... ... кепілдіктері қарастырылады. Мердігер, егер өзгешелік шартпен
қарастырылмаса, бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылыс ... ... ... да көрсетілгсн көрсеткіштерге ие болуына ... ... ... кепілдік береді. Егер заңнама актілерімен
немесе шартпен ... ... ... АК ... ... ... мерзімі тапсырысшы объектіні қабылдаған күннен бастап ... ... ... шегінде анықталған кемшіліктер үшін, егер кемшіліктер
объектінің немесе оның ... ... ... оны дұрыс
пайдаланбаудың немесе тапсырысшы өзі немесе ол тартқан ... ... ... ... нұсқаулықтардың дұрыс болмауының салдарынан
болғанын дәлелдей алмаса, мердігер жауапты болады.
Мердігер жауап беретін кемшіліктердің (ақаулардың немесе шала ... ... ... пайдалану мүмкін болмайтын барлық уақытқа
кепілдік ... ... ... ... Мердігерді жауапкершілікке
нақты тарту мүмкіншілігіне ие болу үшін тапсырысшы анықталған кемшіліктер
туралы олар ... ... ... анықталса қисынды мерзімде
хабарлауы керек.
Құрылыс мердігерлігі шартында кепілдік ... ... ... ... шартта көзделген жұмыс бағасының бір бөлігін
тапсырысшының ұстап қалу ... ... ... жағдайларда шартпен тапсырысшының талап етуі бойынша және
тапсырысшының есебінен мердігер ... ... ... ... шала ... ... ... жою міндеті көзделуі мүмкін.
Кемшіліктер шарттың нысанасымен ... ... ... жұмыстар өзіне
қатысы жоқ себептермен мердігермен орындалуы мүмкін болмайтын жағдайларда
мердігер кемшіліктерді жоюдан бас ... ... ... және ... ... ... шарт
Мердігерлік шартының бұл түрі құрылыс ... ... ... ... ... ... ... Жобалау
жұмыстар оларға сәйкес, алда құрылыс жүргізілетін ... ... ... ... ... жаңа конструкцияларды,
технологаяларды, материалдарды қолдану ... ... ... ... құрылыс объектісінің өзі де оларды салу стандартты жоба бойынша
жүргізілуі тиіс емес (басқаларға ұқсамайтын болуы ... ... ... ... ... келуі мүмкін.
Алдағы жұмыс көлемі үлкен болып кұрылыс ... ... ... ... ... алдағы шығынды бағалау, болашақ құрылыстың
экономикалық ... ... үшін ... болып табылады. Іздестіру
жұмыстары салынған ғимаратты болашақта пайдаланудың жолдарын ... ... ... ... және т.б. ... ... береді. Бірқатар
жағдайларда, жобалау және іздестіру жұмыстарына ... ... ... болып құрылыс үйымдары қатысады. Олар ... ... ... ... құрылыс қызметінің белсенді жүзеге
асыруды, жаңа шешімдер ... ... ... ... жеке ... ... ... әлеуметтік-мәдени,
өндірістік тұрғын үй ғимараттарын салуды болжаулары мүмкін.
Жобалау және іздестіру ... ... ... ... ... нәтижесінде коммерциялық, ұйымдастыру техникалық маңызы ... ... ... ... Сол ... құқықтар белгілі бір
дәрежеде тапсырысшыға да және мердігерге де тиесілі болады [10;24].
Мердігердің жұмысы шығармашылық тұрғыда да болып ... және ... ... тапсырысшының ынтасына сәйкес құжаттама өңделуі
еместігі немесе іздестіру жұмыстарының бір кезеңінде болжанған ... ... ... ... ... ... ... сипаттағы ақпаратта
жобалау немесе іздестіру жұмыстарына мердігерлік шартының ... ... және ... ... ... шығындары өтелуі тиіс.
Тапсырысшы қажетті шараларды қолдаған күнде (қолданса) жобалау және
іздестіру шартының нәтижесі ҚР ... ... ... ... ... құқығы деп аталатын 55-тарауының нормаларына сәйкес
қорғалуы мүмкін.
Жобалау және іздестіру жұмыстарына мердігерлік шарт ... ... ... ... ... бойынша жобалау-сметалық
құжаттаманы әзірлеуге және ... ... ... ... ал ... ... қабылдап алуға және ақы ... ... ... ... ... ... 32-тарауы §4 нормаларымен жүзеге асырылады, жобалау ... ... ... ... мердігерлік шартының жалпы
нормалары да қолданылады.
Аталған мердігерлік түрі де ... ... ... ... бұл заңнамада тікелей көрсетілмеген. ... ... ... ... ... ... және ... жұмыстары
лицензияланатын қызметке жатқан соң мердігер міндетті түрде ... ... және ... жұмыстарына мердігерлік шарттарын реттейтін
нормалардың мәнісі бойынша, орындайтыи жобалау және ... ... ... ету ... ... мердігерде болады.
Себебі, бірқатар жағдайларда арнайы жабдықтар, керек жарақтар қолданылуы
керек болады, ал олар өз ... тек ... ... ғана ... Мердігерлік шарты туралы ... бұл ... ... ... де жоққа шығармайды
немесе шартты орындау кезінде тапсырысшы қажетті ... ... ... ... ... ... және іздестіру жұмыстарына
мердігерлік шарты көбінесе тапсырысшы үшін ... ... ... Егер
заңнама актілерінде немесе шартта өзгеше ... ... ... ... оған жүктеледі.
Тараптардың құқықтары мен міндеттері. Тапсырысшы мердігерге жобалауға
тапсырманы, сонымен қатар жобалау сметалық құжаттаманы ... ... өзге ... ... беруге міндетті. Тапсырысшы шарт бойынша
тапсырманы дайындауды мердігерге тапсыруға өкілденуі ... ... ... ... ... кейін тапсырысшы қисынды немесе
шартта белгіленген мерзімде тапсырманы (жобаны) бекітуге ... ... ... ... ... ... ... міндетті
болып табылады.
Жобалау және іздестіру ... ... ... ... ... ... ... және жағдайларда қызмет көрсетіп
түруы керек. Мысалы, көлік бөлініп берілуі, бір ... өзге ... өз ... ... ... ... ... оларға кірудің
арнайы (ерекше) тәртібі бекітілген аумақтарға кіруге (олардан өтуге) рұқсат
алынуы мүмкін т.б. Басқаша айтқанда, жалпы ... ... ... ... бұл ... шарты бойынша да тапсырысшының және мердігердің
ынтымақтастығы орын алуы тиіс. ... және ... ... ... ... ... тапсырысшының көмегі
тапсырманы тиісті орындау үшін қажетті болуы немесе ... ... ... ... туғызуы мүмкін, сондықтан тапсырысшының
ынтымақтастық бойынша міндеті тікелей шартта ... ... ... ... тапсырысшының мердігермен бірге жобалау-сметалық
құжаттаманы жергілікті, өзін өзі басқарудың органдарымен ... ... ... келістіруде қатысу міндетін ... ... ... ... ... тапсырысшының мүддесін ескеру айқын сезіледі. ... ... ... ... сондықтан өзінің нұсқауларын жүзеге
асыруға бакылаушы органдар жағынан қандай да бір кедергілер болып тұрса, ... сол ... ... ... керек. Сондай-ақ ол өзін
келешекте жобалау-сметалық құжаттамаларды ... ... соң ... ... ... ... ... және т.б.
талаптарына сәйкес келмеуі салдарынан жарамсыз болып ... ... ... Ал тапсырысшы жеткілікті қожайын сезімін, ... онда ... ол ... ... және рухани қолайсыз
зардаптарға тап болуы мүмкін.
Жобалау және іздестіру ... ... ... нормалардың
мағынасы бойынша тапсырысшы өзінің берілгеіл тапсырмасын, алғашқы берілген
мәліметтерді жағдайлардың ... ... ... ... ... ... себебі алғашқы кезде тапсырысшы өзінің беріп отырған мәліметінің
бір ... өзге ... ... мәні ... білмеуі де мүмкін.
Сондықтан, біздің ойымызша, мердігер, тапсырысшыға оның ұсынған ... ... ... ... жасалған объектінің көрсеткіштеріне) қалай
әсер ететінін көрсетіп тұруы керек.
Мердігерге қатысты емес жобалау және ... ... ... ... ... ... шығындарын өтеуге
міндетті [13;33].
Шарт бойынша, жоғарыда көрсетілгендей ... және ... ... нәтижесіне екі тарапта да құқықтар пайда болады.
Тапсырысшы да жобалау-сметалық құжаттамаларды және ... ... ... ... ... ... (осы шектеу
іздестіру жұмыстарының нәтижесі үшін тек заңнаманы кеңейтіп талқылау
нәтижесінде ... ... ол ... ... тек ... ... шектеулері жөнінде айтылған). Сондықтан ... ... ... тек ... ... ... ... ғана
қолдануға қүқылы, мысалы, белгілі бір елді мекенде бірқатар ... үшін ... ... жол берілу жобалаушының құқықтық мүддесінен
туындайды, ... ... және ... жұмыстарының нәтижесін шектеусіз
пайдалану, ... оз ... ... одан да әрі ... де ... Одан ... ... өзге ... ауа райы ... ерекшеліктерін ескермей ғимараттарды
ойламастан сала бергені жобалаушының, іздестірушінің жұмысының ... ... ... ... ... ... және сол арқылы
аталған тұлғалардың іскерлік беделіне нұқсан келуі мүмкін. Жобалау-сметалық
құжаттамаларда интеллектуалдық ... ... ... және ... ... ... мәліметтер болуы мүмкін, сол мәліметтер мердігердің
келісімінсіз таратылмауы тиіс болады. Осының салдарынан тапсырысшы жобалау-
сметалық құжаттаманы ... ... ... және онда ... ... келісімінсіз жария етпеуге міндетті.
Тапсырысшы мердігерге шарт бойынша төлеуге міндетті. ... ... үшін ақы ... міндеті мердігерлік шартының жалпы
нормаларына ... ... Шарт ... ... ол ... барлық жұмыстар аяқталғаннан кейін, толығымен немесе жұмыстардың
бөлек кезеңдері аяқталғаннан ... ... ... ... ... жұмыс
көлеміне немесе жекелеген кезеңдеріне алдын ала ақы төлеу де ... ... мен ... ... ... ... шарт жасасу кезінде жобалауға берілген бастапқы деректерге
сәйкес орындау. Әрине, мердігер бұл ... ... ... ... ... ... Мердігер дайын жобалау-сметалық құжаттаманы
тапсырысшымен келістіруі қажет. Қажет болса ол тапсырысшымеп бірге ... ... ... ... және ... ... ... қатысуы керек. Бұл міндетті мердігерге жүктеудің
өз себебі бар, мердігер маман болған соң оған ... ... ... ... ... ... ... органдарымен
келістіру, оның бөлек тармақтарының, құрамаларының негізділігін көрсету
жеңілдеу болады.
Мердігердің ... ... ... ... ... қатысуы белгілі бір дәрежеде жобалау ... ... ... ... ... мүмкіншілік береді.
Кейбір жағдайларда бір мердігерге жобалау және ... ... ... ... Бұл ... іздестіру жұмыстарын жүргізу
нәтижесінде жинақталған мәліметтерді құпия түрде ... ... ... ... іздестіру жұмыстарының нәтижелерін пайдаланып мердігер
жобалауды туралау және азырақ ... ... ... ... және ... жұмыстарының нәтижелерін беру ... ... ... болып келмегенімен міндеттеменің мәнісінен
олардың ... ... ... ... ... ... ... табады, өйткепі бұл жұмыстар (олардың нәтижелері) ... ... ... егер ... ... көзделмесе, мердігер
тапсырысшыға дайын жобалау-сметалық құжаттаманы және іздестіру жұмыстарының
нәтижелерін бірге беруге міндетті.
Мердігер тапсырысшының келісімінсіз ... ... ... ... ... ... ... сапасының кепілдіктері мердігерік
туралы жалпы ережелерге сәйкес белгіленеді. (ҚР АК 630-633-6.). ... ... ... ... ... ... жобаны іске
асырғанда, іздестіру жұмыстарының деректерін пайдалану кезінде ғана табылуы
мүмкін немесе сараптама (маман қорытындысы) ... ... ... ... тағайындалмайтыны түсінікті. Сондықтан, біздің ойымызша,
мердігерге мердігерліктің бұл түрі ... ... ... қойылатын
талаптың мерзімі жобаларды жүзеге асыру, ... ... ... басталган соң ағымын бастайтыны бекітілуі керек. ҚР
АК-ның Мердігерлік кепілдіктері деп аталатын арнайы нормасы бар ... ... өте тар, ол ... ... ... ... қамти алмайды.
Аталған нормада жобалау және іздестіру ... ... ... ... ... ... және ... жұмыстарына
арналған мердігерлік шарты бойынша тапсырысшыга мердігер ... ... ... ... оның ... ... үшінші тұлғалардың
бөгег жасау немесе шектеу қою құқығының жоқтығына кепілдік беруге міндетті.
Мердігер ... оның ... ... ... ... ... ... талап етуге құқылы.
Тараптардыц жауапкершілігі. Тапсырысшының жауапкершілігі жалпы ... ... ... және ... ... ... ... жобалау-сметалық құжаттаманың кемшіліктері үшін
мердігердің жауапкершілігі бөлек ... ... ... ... ... кез ... кемшіліктері үшін жауапты болады. Одан
басқа, мердігер құрылысты салу барысынан ... ... ... ... және ... ... ... салынған объектіні пайдалану барысыңда анықталған кемшіліктерді
қоса ... ... ... және іздестіру жұмыстарының
кемшіліктері үшін жауапкершілікті көтереді [14;21].
Жобалау-сметалық құжаттамада немесе ... ... ... ... ... ... ... талабы бойынша
жобалау-сметалық құжаттаманы тегін қайта ... және ... ... ... ... сондай-ақ, егер заңнама актілерінде немесе
шартта өзгеше белгіленбесе, тапсырысшыға келтірілген ... ... ... ... ... ... мердігер үшінші тұлғаның
алдында да ол жобалay-сметалық құжаттаманы ... ... ... жұмыстарды өткізуіне тапсырысшы болмаса да, бірақ оған ... ... ... жұмыстарының мәліметтерінің
кемшіліктерімен ... ... ... ... ... ... ... және технологиялық
жұмыстар бойынша мердігерлік
Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексі ... ... ... ... нәтижелерін мүліктік игіліктерге
жатқызады. Осыған байланысты, біз қарастырайын деп ... ... ... мен pөлi өсе ... ... ... және технологиялық мердігерлік шартты дамыту болашақ
қоғамдағы ... ... ... саясаттың ағымында болып келеді.
Осыны Қазақстан Республикасының 03.07.2002 жылы қабылданған ... ... Заңы ... заң ... ... ... рөлінің көтерілуіне ықпалын
тигізеді. Болашақта ғылым ... ... ... ... қолданбалы зерттеуге және де нарықта бәсекелестікке түсе
алатын интеллектуалдық меншік объектілеріне жататын зерттеу нәтижелерін
сатуға ... ... ... ... ... шарт ... ... зерттеулер де жүргізілуі мүмкін, бірақ әрине мұндай
зерттеулердің көлемі (салыстырмалы ... ... ... ... ... ... ... шартын қолдану арқылы ғылымды каржыландыру
толық іске асып жатқан жоқ, өйткені экономикалық ... әлі де ... ... ... етіп ... ... орнын ауыстыру тетігі толық
көлемде іске асып отырган жоқ және мемлекеттік деңгейде ... ... ... ... толық көлемде пайдаланып бұл шарт
нысаны олар үшін ғылыми-зерттеушілік ... ... ... ... көзі ... ... ғылым адамдарының, ұйымдардың қызметін тиісті
реттеуге мүмкіншілік береді. Басқа шарттарда ... бұл ... ... ... ... мүмкін.
Ғылыми-зерттеу, тәжірибе-конструкторлық және ... ... ... ... ... бір ... ... Бұл шарт өндірістік салалардың қызметін оның неше түрлі
қасиеттерін қамтамасыз ететін субъектілердің қызметімен ... да бұл шарт ... ... ... меншік объектіні
өнделіп (оны жасау жұмыстары аяқталғанға ... ... ол ... ... ... ... ... реттеуге мүмкіншілік
береді. Кейбір жағдайларда қымбат тұратын зерттеулерді ... ... ... ... мердігердің шығармашылық (ғылыми-зерттеу)
қызметінің нәтижесі болып келетін объектіге ... ... ... ете алады.
Осы бөлігінде ғылыми-зерттеу, тәжірибе-конструкторлық ... ... ... ... ... шартпен тығыз
байланыста болады. Ғылыми-зсрттеу, тәжірибе ... ... ... бір-біріне толығынан тепе-тең емес. ... ... ... 32 ... §5 бір ... ... ... кейбір айырмашылықтары бар қатынастарды реттейді.
Бұл айытрмашылықтар жасалған интеллектуалдық қызмет объектілсрінің
интеллектуалдық меншік ... ... ... ... жатуына
байланысты. Ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижесі бұл ... ... ... ғылыми-зерттеулер жүргізу шартты көбінесе
фундаментальды зерттсулерді немесе ... да ... бір жаңа ... ... ... ... ... және матеррталдар,
құбылыстарды ... ... ... қабылдауға мүмкіндік беретін
зерттеулерді жүзеге асыру үшін қолданған жөн. Ғылыми-зерттеу ... ... ... ... ... ... ол мердігер берген
ұсыныстарын (оның ойларын, шешімдерін) тәжірибеде ... ... ... ... жұмыстарына мердігерлік шартының ... ... ... мәселе, мөселелер топтары бойынша аяқталған ғылыми
жұмыс немесе одан әрі ... үшін ... буын бола ... ... ... ... мүмкін.
Тәжірибе-конструкторлық және технологиялық жұмыс нәтижесі өнеркәсіптік
меншік объектісі, ... ... ... бар ... ... ... ... болады. Өз кезегінде бұл ... ... ... ... ... ... шарттағы құқықтары
мен міндеттерінің болуына әсер етеді.
Қандай өнеркәсіптік ... ... ... ... ... ... ... тәртібі, мердігер тарабының сыйақы алуға құқығы ... ... ... ... ... келеді. Екі шартқа да ортақ болып
табылатын нәрсе бар. Мердігердің қызметіне оның ... ... бір ... өзге интеллектуалдық меншік объектісін ... ... ... бұл екі ... да ... меншік
құқығының жалпы ережелері тарайды.
Ғылыми-зерттеу жұмыстарына жасалған шарт бойынша ... ... ... ... ... зерттеулерді жүргізуге
міндетті. Тапсырысшы мердігерге (атқарушыға) техникалық ... ... ... ... және ... ақы ... ... тәжірибе-конструкторлық және технологиялық жұмыстарға
мердігерлік шарты бойынша жаңа ... ... оның ... жаңа ... ... ... үлгісін дайындауға
міндеттелінеді. Тапсырысшы ғылыми зерттеу жұмыстарына жасалған шарт бойынша
әрекеттерді ... ... Екі ... да ... ... шарт ... жүргізудің, үлгілерді әзірлеу мен жасаудың бүкіл
циклын, сондай-ақ олардың жекелеген элементтерін де қамтуы мүмкін.
Жобалау және ... ... ... ... ... тәжірибе-конструкторлық және ... ... ... ... жағдайларда мердігерлер болып кәсіпкерлер
қатыспайды. Мердігерлср болып көбінесе жеке зерттеушілер, ғылыми ... оқу ... ... ... ... ... емес ұйымдар).
Ғылыми зерттеу құрылымдары коммерциялык ұйымдар құрамында болуы мүмкін.
Тапсырысшылар болып жеке ... ... ... жеке ... ... ... тұлғалар келеді.
Ғылыми-зерттеу жұмыстарын мердігердің ... ... ... ... ... Бұл ... жұмысты орындау міндетіті жеке
сипатта екенін білдіреді. Шартта көрсетілген жағдайға ... ... ... ... ... үшінші тұлғаларды шартты
орындауға тартуға құқылы. Тәжірибе-конструкторлық және ... ... ... ... ... мердігерлік жүйесі жалпы
ерсжелер бойынша жүзеге асады. Егер ... ... ... ... ... ... мердігерлерді тартуға құқылы.
Тараптардыц құқықтары мен міндеттері. Бұл мердігерлік тараптардыц
кейбір ерекшелігі бар құқықтары мен ... ... ... ... және технологиялық жұмыстарға мердігерлік
шарты бойынша тапсырысшы мердігерге ... ... ... ... осы ... ... бар себебі, ол ... ... ... (көрсеткіштері) жөнінде келісуі тиіс. Бұның
да себебі бар, тапсырысшы зерттеудің таңдалған бағытының өзектілігін, оның
нәтижесінің маңыздылығын ... ... ... ... ... ... керекті мәліметтерді мердігерге беріп отыруы керек. ... ... ... ... мәліметте болуы мүмкін. Ал жұмыс
біткен соң тапсырысшы оны қабылдап алуы және ақы ... ... (ҚР АК ... 1,3 ... Жұмыс нәтижесін қабылдау, оған ақы ... ... ... ... ... ... ... жалпы ережелермен
айқындалады. Шартта жұмыстың бөлек кезеңдерін ... және олар үшін ... ... ақы ... өзге бір ... ... мүмкін.
Егер ғылыми-зерттеу өндірісі кезінде қажетті нәтижеге жету мердігсрдің
(атқарушының) өзіне байланысты емес мән-жайлар бойынша мүмкіп ... ... осы ... анықталған уақытқа дейінгі жасалған ... ақы ... ... Бұл ... ... ... ... көрсетілуі
мүмкін. Сол кезде тапсырысшы шартта көрсетілген жұмыстың бір бөлігі үшін
қарастырылған ақыдан ... ... ... ... ... ... ... нәтижеге жету мүмкінсіздігін мердігерлік шарттарындағы
тәуекелдердің үлесуі ретінде бағалауға ... Ал, ... ... ... жұмыстарға мердігерлік шартында ... ... ... ... ... ... Егер ... конструкторлық
және технологиялық жұмыстарды орындау барысында ... ... ... ... байланысты емес мән-жайлар негізінде мүмкін болмаса,
тапсырысшы ... ... ғана ... ... ... және технологиялық
жұмыстарына мердігерлік шарты бойынша тапсырысшы өзіне берілген ... ... ... негіздер мен шектерде ғана қолдануға құқылы
[5;32].
Мердігер ... ... ... ... (техника
экономикалық көрсеткіштерге) сәйкес орындауга және нәтижесін ... ... ... ... ... Ол ... ... меншікті құқықтық қорғау бойынша талаптарды да орындауға
міндетті. Жалпы ... ... ... меншік объектісіне
құқық бекітілгенге дейін тапсырысшы ол туралы жарияламауы керек. ... ... ... объектісін көрмеге қою үшін жасалады және осы
үшін шартта тиісті жағдай болуы керек, ал ... ... ... тарды рәсімдеу (патенттеу туралы өтініш) көрме болғаннан кейін алты
айдан кешіктірілмей жүргізілуі тиіс. ... өз ... және ... ... ... техникалық құжаттаманың; қателіктерін жоюға міндетті,
егер олар тапсырысшының техникалык тапсырмасында немесе шартта ... ... ... ... ... ... ... тапсырысшыға жмыстың белгілі нәтйжеге жетпейтінін немесе
жұмысты одан әрі ... ... емес ... және т.б. дереу хабарлап
отыруға міндетті. Мердігер ... ... ... ... ... нәтижесін берген кезде оған үшінші тұлғалардың
құқықтары болмаіітынына кепілдік беруі керек.
Мұндай міндетті мердігерге жүктеу шарт, ол үшін де ... ... ... ... ... ... ... орындау кезінде алынған нәтижелерді
жарыққа шығармауы (жарияламауы) керек. Ол ... ... ... ... ... ... асырып және ол туралы ... ... ... осы екі ... ... міндеттерін
басқаша шешу шартта көзделуі мүмкін.
Әдетте, мердігер тапсырысшыға ғылыми-зерттеу жұмыстарын орындау арқылы
алынған және құқықтық қорғалуы болуы ... ... ... ... ... ... ... егер шартта оның бұл құқығы болмайды
деп карастырылмаса ... ... өзі ... ... ... сөз жұмыс
нәтижесін оның тек жеке өзі қолдануы ... ... тұр. Егер ... ... ... ... сөз болса, онда қолдану көлемі
тапсырысшымен келісілуі керек. Егер бұл шартта көзделсе, онда ... ... ... ... ... ... ... өзі туралы мәліметтердің таратылмауы бойынша
міндеттер жүктеледі. Тапсырысшыға, сондай-ақ мердігерге ... ... ... ... ... ... құпиялығын сақтау міндеті
жүктеледі. Мердігер жұмыс нәтижесін патенттеуді тапсырысшының ... ... ... және технологиялық жұмыстар
үшін мердігерлік шартының тағы бір ... ол ... ... ... ... ҚР АК 682-6 1-тармағының нормасының ... ... ... ... ... ... ... ол
тапсырысшы алдында кінәлі ... ... ... жауапкершілікті
көтереді. Мердігер тапсырысшының алдында жұмысты орындамағаны және тиісті
дәрежеде орындамағаны үшін, егер ... ... ... ... дәлелдей алмаса жауапкершілік көтереді. Шартты бұзған мердігер
(орыидаушы) ... тек ... ... өтеуге міндетті болады. Барлық
жауапкершілік тапсырысшыға барлық келтірілген шығындарды өтеу ... тек ... ... ... ... норма болса ғана мүмкін.
Тапсырысшының өзінің міндеттемелерін орындағаны ... ... үшін ... құқықтық жауапкершілік азаматтық құқықтағы және
мердігерлік шарты бойынша жауапкершілік ... ... ... ... ... ... ... мынандай қорытындыға келеміз:
Айырбасқа ... ... ... ... ... ... тауар ретінде зат қана емес, сонымен қатар, материалды нысанға ... ... де ... ... ... ... негізі мынада: Бір тарап
(мердігер) екінші тараптың (тапсырысшының) тапсырмасы бойынша белгілі бір
жұмысты атқаруға және ... ... оның ... ... ... ал ... жұмыс нәтижесін қабылдап алуға және
оған ақы ... ... ... нәтижесі әрқашан олармен
жұмыс жүргізілетін белгілі заттармен, ... ... ... ... табады.
Мысалы, бұл мүліктің құнын көбейтетін күрделі ... тек ... ... қалпына келтіретін ағымды жөндеу болуы мүмкін. Сол сияқты
кейбір өзге ... да ... ... аландарды қию, киімдерді химиялық
тазалау, мүліктің тиісті күйін қалыпқа келтіруге және оны ... ... ... кезінде мердігердің қызметінің өзі ... ... ... ... ... жұмыстарды өзі
орындауға міндеттенеді. Тапсырысшы жұмыстың жүргізілуін бакылай алады,
демек оларды ... ... ... ... да бар. ... ... жұмысты орындау технологиясынан ауытқып ... ... ... мүмкін және т.б. бұзушылықтарға жол беруі
мүмкін, ... ... ... ... де ... кейде олар
оларға қатысты наразылық ұсыну мерзімдерінің шегінде анықталмауы мүмкін.
Мердігердің ... өзі ... ... ... өзге ... ... болады. Жалпы аталған қызметтік реттелуі ... ... де өз ... ... ... ... ... жұмыстың құнына сәйкес келуі керек.
Баға әр ... ақша ... ... ... төлеудің нысандары әртүрлі
болуы мүмкін. Мердігерлік шартында орындалатын жұмыстың бағасы немесе ... ... ... Шартта мұндай нұсқаулар болмаған ... баға ... ... келмеген жағдайда бағаны, әдетте осыған
ұқсас ... ... ... негізге алу арқылы сот белгілейді.
Бағаны есептеу үшін, тараптарға келтірілген шығындар еске алынуы қажет.
Егер, шарт ... ... ... ... ... ... яғни ... өзі бірнеше олардың түрінен құрылса, бірнеше кезеңдерді қамтыса
және т.б. жұмыстың бағасы смета ... ... ... ... ... ... шарты бойынша орындалатын барлық жұмыстың құнын жұмсалатын
материалдарды (олардың құның) анықтайтын құжат.
Мердігер жұмыстын және ... ... ... ... соң ... ... ... дайындалады. Сонымен ... ... де ... ... шек қойылмайды.
Мердігермен жасаған смета, тапсырысшымен бекітіледі және ... ... ... Өз кезегінде тапсырысшы дайындаған смета
мердігердің қелісімін талап стсді. Жалпы смета жөнінде келісуде оны ... ... ... ... ... ... ... Азаматтық кодексіндегісіндей Қазақстан
Республикасында Азаматтық кодексінде де заң актілерінде ... ... ... ... ... Қазіргі таңда мердігерлік
шартының бірнеше жекелеген түрлері ... ... ... шарты бойынша кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырушы
мердігер тапсырысшы азаматтың тапсырмасы бойынша тапсырысшының тұрмыстық
немесе басқа да жеке ... ... ... ... ... ... ... ал тапсырысшы жұмыстың нәтижесін қабылдап
алуға және оған ақы төлеуге міндеттенеді. Бұл шарт ... ... ... ... ... ... ... мердігер тапсырысшының тапсырмасы
бойынша шартта белгіленген мерзімде белгілі бір объектіні салуға не ... ... ... ... ... ал ... ... орындағаны үшін келісілген бағаны төлеуге және ... ... ... және ... жұмыстарына мердігерлік шарт бойынша мердігер
тапсырысшының тапсырмасы бойынша жобалау –сметалық құжаттаманы әзірлеуге
және (немесе) іздестіру жұмыстарын ... ... ал ... қабылдап алуға және ақы төлеуге міндеттенеді.
4. Ғылыми-зерттеу жұмыстарына жасалған шарт ... ... ... ... ... ... ал ... және технологиялық жұмыстарға шарт бойынша-жаңа ... оған ... ... жаңа ... жасауға
немесе үлгі дайындауға міндеттенеді, тапсырысшы мердігерге ... ... ... ... ... және оларға ақы төлеуге
міндеттенеді.
Осыларды ортақ ... ... ... ... ... ... ... бұған біз тараптардың құқықтарымен міндеттерін ... ... ... ... ... ... сай жұмысты орындау, ал
тапсырысшы үшін жұмыс нәтижесін қабылдау және оған ақы ... ... ... ... Практикум по гражданскому праву: Учебное пособие для вузов / Под ... В 2-хч. М., ... ... И.А. ... договор на изобретения и ноу-хау //Советское
государство и право. 1983. N6. С.57
3. Тихомирова Л.В., Тихомиров М.Ю. ... ... /Под ... –М.:1999,- 526 с.
4. Голынкер Е.И. Правовое регулирование капитального ... ... Минц Б.И. ... на создание ... ... и ... 1989. N3. ... Гражданское законодательство Республики Казахстан: Толкавание и
комментирование. Вып. 5. Алматы, 1998г.
7. ... ... ... ... ... ... Вып. 6. ... Қазақстан Республикасының Көлік және коммуникация министрлігінің
18.01.1998ж. №123-бұйрығымен бекітілген, жол ... ... ... ... ... және ... тәртібінің
ережелері.
9. Гражданское и торговое право капиталистических стран: Учебник / Под
ред. ... М., ... ... ... Курс ... / Под ред. ... М.,
1993.
11. Кабалкин А.Ю. Законодательство о сфере обслуживания населения. М.,
1988., Матвеев Ю.Г. Международная охрана ... ... М., ... ... к ... кодексу РФ части ... /Отв. ... М., 1995., ... к ... ... РФ части
второй /Отв. ред. О.Н.Садиков.- М-1996.
13. Советское гражданское право. 4.1. /Отв. ред. ... М., ... ... 2001ж. 16 ... ... ... ... құрылысы және құрылыс қызметі туралы» заңы.
15. Қазақстан ... ... 1995ж. 30 ... ... ... ... азаматтық кодексы. Жалпы бөлім. 1995ж. 1
науырыз күшіне енген кезі ... ... ... ... ... ... кодексы. Ерекше бөлім. 1999ж. 1
шілде (соңғы басылымы 2005ж.).
18. ... Г.А. ... ... ... ... (особенная
часть) Алматы 2005г.
19. Гражданский ... ... ... (особенная часть)
Комментарий. Алматы, Жеті жарғы ... ... ... /Под ред. ... ... 4.1,2. ... ... кодекс в схемах. М., 1997.
22. Гражданское право: ... В 2-х т. ... ... М.,
1993.
23. Савельева И.В. Право автора на перевод и ... ... // ... Московского ун-та. Серия 11. Право. 1980. N3. С.62-
6
24. Штумпф Г. ... ... М., ... ... Л.В., Тихомиров М.Ю. Юридическая энциклопедия /Под ... ... 526 ... ... шарт
(жалпы нысан)
|__________ қаласы ... ... | |ж. |
, ... әрi ... ... ...
негiзiнде iс-әрекет ететiн
арқылы, және ... әрi ... деп ... , ... ... осы ... мәнi
1.1. Мердiгер Тапсырыс берушiнiң тапсырмасы бойынша осы шарттың 1.2-
тармағында көрсетiлген ... ... және ... берушiге оның
нәтижесiн тапсыруға мiндеттенедi, ал Тапсырыс берушi жұмыс нәтижесiн
қабылдауға және ... ... ... ... ... жұмыстарды бұдан әрi «Жұмыс» деп аталады, орындауға мiндеттенедi.
Көрсетiлген жұмыстарды ... үшiн ... ... ... ... мерзiмде қажеттi ... және ... ... талаптарды ұсынуға, Мердiгерге жабдықтарды,
құралдарды және ... ... ... ... жұмысты өз материалдарынан, өз жабдықтарында және өз
құралдарымен орындайды.
1.4. ... ... ... 200___жылғы "_____"__________ бастап
200___жылғы "_____"__________ дейiн. Мердiгер ... ... ... құқылы (құқығы бар).
1.4.1. Жұмыс Тапсырыс берушi немесе оның уәкiлеттi өкiлi ... ... ... қол ... ... бастап орындалған болып есептеледi.
2. Тараптардың құқықтары мен мiндеттерi
2.1. Мердiгер:
2.1.1. Жұмысты тиiстi сапада орындауға.
2.1.2. Жұмысты осы ... ... ... ... ... ... ... Жұмыстың нәтижелерiн тапсыруға;
2.1.4. Жұмысты орындау барысында Мердiгер шарт ... ... ... ... ... _______ күн ... Тапсырыс
берушiнiң талабы бойынша барлық анықталған кемшiлiктердi өтеусiз түзетуге
мiндеттi.
2.1.5. Мердiгер жұмысты өзi орындауға мiндеттi.
2.2. ... ... ... осы ... ... көрсетiлген шарт бағасын
Мердiгерге төлеу ... ... ... ... ... ... құқылы.
2.3. Тапсырыс берушi:
2.3.1. Мердiгерден Жұмыстың аяқталғаны туралы хабарлама алғаннан кейiн
___ күн iшiнде не осы ... 1.4- ... ... ... ... ... тексеруге және қабылдауға, ал шарт талаптарын бұзып, Жұмыс
нәтижелерiнiң сапасын төмендеткен немесе Жұмыстағы ... да ... ... бұл ... ... дереу хабарлауға;
2.3.2. Жұмысқа Жұмыс нәтижелерiн қабылдаған күннен бастап _____күн iшiнде
осы ... ... ... баға ... ... ... мiндеттi.
2.4. Тапсырыс берушi:
2.4.1. Мердiгер орындайтын Жұмыстың барысы мен сапасын оның қызметiне
араласпай тексеруге;
2.4.2. Жұмыстың нәтижелерiн оған тапсырғанға ... ... ... берушiнiң бас тартуы туралы хабарламаны ... ... ... ... уақытта Жұмыс бөлiгiнiң белгiленген бағасын төлей отырып,
шартты орындаудан бас тартуға;
3. Шарттың ... және есеп ... ... Осы ... бағасы:
3.1.1. __________________теңге (сомасы санмен және жазбаша) мөлшерiндегi
Мердiгердiң сыйақысынан;
3.1.2. __________________ теңге (сомасы санмен және жазбаша) мөлшерiндегi
Мердiгердiң шығасылар сомасынан ... Осы ... ... ... теңгенi (сомасы санмен және
жазбаша) құрайды.
3.3. Тапсырыс берушiнiң Мердiгерге шарттың бағасын төлеуi осы шартта
көрсетiлген ... есеп ... ... ақша ... ... арқылы
жүзеге асырылады.
4. Тараптардың жауапкершiлiгi
4.1. Осы шарттың 1.4-тармағында көрсетiлген ... ... ... ... Мердiгер Тапсырыс берушiге әрбiр кешiктiрiлген күн үшiн
шарт сомасының _____ % мөлшерiнде ... және ____% ... ... ... ... ... ... шаралары Қазақстан
Республикасының аумағында қолданылып жүрген азаматтық заңнаманың
нормаларына сәйкес ... ... ... ... ... ... ... мiндеттемелердi
орындаудан немесе кемшiлiктердi түзетуден босатпайды.
5. Дауларды шешу тәртiбi
5.1. Осы шартты ... ... ... болған даулар мен
келiспеушiлiктер мүмкiндiгiне қарай тараптар ... ... ... ... мен ... ... арқылы шешу мүмкiн
болмаған жағдайда тараптар оны заңда ... ... ... қарауына бередi
6. Қорытынды ережелер
6.1. Осы шартқа кез келген өзгерiстер мен толықтырулар тек қана жазбаша
нысанда жасалады және оған ... ... ... қол ... Осы
шартқа қосымшалар оның ажырамас бөлiгi болып табылады.
6.2. Осы шарт орыс тiлiнде екi тiлде жасалды. Екi ... ... ... ... ... осы ... бiр-бiр данасы берiледi.
Тараптардың заңды мекен-жайы және банктiк деректемелерi
|Тапсырыс берушi ... ... |___ ... түрi ... ЗТ ... ЖТ ... түрi ... ЗТ немесе ЖТ |
|атауы) ... |
| | ... |_ ... елi) ... елi) |
| | ... ... ... п/б, ... ... және |(қала, п/б, көшесi, үйдiң және |
|офистiң нөмiрi, ... ... ... нөмiрi, факстiң, телефонның |
|нөмiрi) ... |
| | ... |______ ... айырысу немесе валюта шоты, |(есеп айырысу немесе валюта ... ... ... банктiң атауы, |қызмет көрсететiн банктiң атауы, |
|МФО , СТН, төлем мақсатының коды) |МФО , СТН, ... ... ... |
| | |
| | ... ... |
| | ... қол ... ... ... қол ... ... ... қолы, мөрi, егер жеке |аты-жөнi, ... мөрi, егер жеке ... ... СТН, ӘЖК) |тұлға болса СТН, ӘЖК) |

Пән: Құқық, Криминалистика
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 55 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 900 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Азаматтық құқық бойынша мердігерлік шартының ұғымы, мазмұны және формасы59 бет
Құрылыс мердігерлік шартының ұғымы және элементтері43 бет
Азаматтық құқық (Ерекше бөлім)11 бет
Азаматтық құқық бойынша мердігерлік шарты15 бет
Азаматтық құқықтағы мердігерлік ұғымы35 бет
Жобалау және iздестiру жұмыстарында мердiгерлiк шарт13 бет
Мердігерлік шарт24 бет
Мердігерлік шарты30 бет
Мердігерлік шарты жайында64 бет
Мердігерлік шарты туралы30 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь