Қазақстан Республикасындағы «Сан-Фарма» компаниясының мысалында халықаралық маркетингтік қызметті талдау

1. Халықаралық маркетинг дамуының теориялық аспектілері
1.1. Халықаралық маркетинг мәні, концепциялары және мінездемесі
1.2. Халықаралық маркетингті ғаламдандыру: принциптері мен стратегиялары

2. Қазақстан Республикасындағы «Сан.Фарма» компаниясының мысалында халықаралық маркетингтік қызметті талдау
2.1. Қазақстанның фармацевтикалық нарығын талдау.
2.2. Қазақстан Республикасындағы «Сан.Фарма» компаниясының қызметін маркетингтік талдау.
2.3. «Сан.Фарма» компаниясының Қазақстанның фармацевтикалық нарығындағы проблемалары мен фирманың маркетингтік қызметін жақсартудың негізгі бағыттары.

Қорытынды

Қолданылған әдебиеттер
1. Халықаралық маркетинг дамуының теориялық аспектілері

1.1. Халықаралық маркетинг мәні, концепциялары және мінездемесі

Маркетинг нарықтың басқарылмайтын факторлары негізінде (бәсекелестік, саясат, заңдар, тұтынушының мінез-құлқы, технология деңгейі, т.б.) маркетингтік мақсаттарға жету үшін маркетингтік шешімдердің басқарылатын элементтерін (тауар сапасы, баға, жылжыту, өткізу) қалыптастыруға қабілеті бар ғылым.
Халықаралық маркетинг «маркетингтің жоғарғы мектебі» болып саналады. Экономикалық процестердің интернационализациясы қазіргі уақытта өсу тенденциясы жоғары дербес күш болып отыр. Халықаралық маркетинг фирманың шет елдегі қызметінің ауқымдылығын көрсетеді.
Бизнесті интернационализациялаудың негізгі мотивтері:
 ішкі нарықтың қанығуы;
 мемлекеттің төлем балансының дефициті және экспортті және транснационалды қызметті үкіметтің қолдауы;
 жаңа нарықтарды игеру қажеттілігі;
Маркетингтік қызметтің өзіндік жүйесі ретінде халықаралық маркетинг концепциясының пайда болуы мен дамуы 1960-70 жылдары басталды. Дәл осы кезеңде халықаралық масштабтағы нарықтық қызметті алдыңғы кезеңде өзінің іскерлігін басқарудың тиімді жүйесі және ұлттық нарықта бәсеке құралы ретінде дәлелдеген маркетингтің принциптері негізінде қайта құру шарттары қалыптасты.
Бәсекелестік тартыстың әрі қарай асқынуымен, өндірістің күрделі технологиялық және ұйымдастырушылық үлгілерімен сипатталатын қоғам өмірінің шаруашылық саласының қазіргі даму жағдайларында сыртқы экономикалық қызметтің тиімділігі маркетинг құралдарын қолданудың мақсаттары мен әдістемесіне байланысты. Әлемдік экономиканың әрі қарай интернационализациясы, халықаралық сауданың өрістеуімен, жұмыс күшінің жаппай және динамикалы түрде ауысуының арқасында оның халықаралық аспектілері айтарлықтай дәрежеде маңызды болып отыр.
Бизнес интернационализациясының негізгі этаптары мен компанияның сәйкес типтері:
 экспорттаушы;
 халықаралық қызмет;
 мультиұлттық қызмет;
 әлемдік (глобалды) қызмет.
Халықаралық маркетинг – шетелдердегі тұтынушылардың тауарлар мен қызметтерге сұранысын қанағаттандыру мақсатында жүргізілетін жергілікті компаниялардың іс-әрекеті/9/.

Халықаралық маркетингтің өз бетінше бөлінуіне әр түрлі факторлар әсер етті:
1) ішкі нарықпен салыстырғанда ақпараттың зор қажеттілігі;
2) ақпарат алудың қиындығы;
3) дәстүрлі емес және әлдеқайда жоғары тәуекелділіктер.
Халықаралық маркетингтің пайда болуы мен дамуына негіз болған жағдайлар:
• әлемдік бірлестік мемлекеттерінің тәуелсіздігі;
• әлемдік және ұлттық заңдар;
• ұсыныстың сұраныстан артық болуы, жеке нарықтарда тауар мен ұсынылатын қызметтің көптігі;
• ұлттық валюталық жүйелердің болуы;
• тауар өндірушілердің жетілген бәсекелестігі;
• дамыған нарық инфрақұрылымы;
• көптеген мемлекеттерде өмір сүру деңгейінің өсуі, сәйкесінше, азық-түліктік тауарларға, киімге, жиһаз, көлік, компьютер және т.б.ұзақ мерзімді қолданыстағы тауарларға сұраныстың өсуі;
• өндіріс пен қызмет көрсетудің халықаралық корпорациясы/12/.
Халықаралық маркетинг – бірден артық мемлекет нарығында табыс алуды көздейтін компанияның іскерлік қызметі, міне ішкі және халықаралық маркетинг анықтамалары арасындағы негізгі айырмашылық.
Бұл аса маңызды емес айырмашылық халықаралық маркетингтік операциялардың күрделілігі мен алуан түрлілігін түсіндіреді.
Маркетингтік түсініктер, үрдістер және принциптер универсалды, маркетологтың міндеті бірдей, оның бизнеспен айналысатын жеріне байланысты емес. Маркетинтің мақсаты – тауарды жылжыту, бағаны қалыптастыру, өнімді тарату негізінде пайда табу. Сонда ішкі және халықаралық маркетинг арасындағы айырмашылық неде деген сұрақ туындайды.
Бұл сұрақтың жауабы маркетингтің әр түрлі концепцияларына емес, маркетинг жоспары орындалатын ортаға байланысты болады (Кесте 1).

Кесте 1.
1. Назарбаев Н.А. Стратегия вхождения Казахстана в число пятидесяти наиболее конкурентноспособных стран мира.//Казахстанская Правда. 2.03.2006.
1. Ахметов К.Ә. Фирманың маркетингтік қызметі: Оқу құралы. –А.:«Экономика» баспасы, 2002.
2. Алтынбаев Б.А., Исатаева А.А: Основы маркетинга: Учебное пособие/Под ред. МамыроваН.К. – Алматы: Экономика, 2002. – 166 с.
3. Беркман А. Фармацевтическая промышленность РК сегодня и перспективы ее развития.//Казахстанский Фармацевтический Вестник. 2000. - №23.
4. Буров А.С. Международный маркетинг: Учебное пособие. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2004.
5. Багиев Г.Л., Моисеева Н.К., Никифорова С.В. Международный маркетинг. – СПб.: Питер, 2001.
6. Голубков Е.П. Основы маркетинга. – М.: Финпресс, 1999.
7. Дэй Д. «Стратегический маркетинг», М.: «Эксмо-Пресс», 2002.
8. Есімжанова С.Р. Маркетинг: Оқу құралы. – Алматы: «Экономика», 2003. – 466 бет.
9. Ильясов Д. Маркетинг теориясы мен практикасы. – Алматы, 2002.
10. Қамшыбаев Р.А., Баймағамбетова Л.Қ. Халықаралық маркетинг: Оқу құралы. – Алматы: Экономика, 2003. – 152 бет.
11. Котлер Ф. Маркетинг негіздері., ағылшын аудармасы, Ізбасаров М.Б. – Алматы: Жазушы, 2000.
12. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент: Пер с англ. – СПб.: Питер Ком, 1999.
13. Моисеева Н.К. Международный маркетинг: Учебное пособие. М.: Центр экономики и маркетинга, 1998.
14. Моррис Р. Маркетинг: ситуации и примеры: Пер.с англ. – М.: Финансы и статистика, 1999.
15. Нысанбаев С.Н., Садыханова Г.Б. Маркетинг негіздері. – Алматы: «Экономика», 2001.
16. С.Сатыбалдыұлы. Маркетинг-нарықтану. – Алматы: 1999.
17. Черенков В.И. Международный маркетинг: Учебное пособие. СПб.: Знание, 1998.
18. Международный маркетинг/Под ред. Н.И.Перцовского. М.: Высшая школа, 2001.
19. «Фармация Казахстана», 2001, №5.
20. Указ Президента РК «Государственная программа развития фармацевтической и медицинской промышленности РК»//Каз.Правда. -2002г. 20 августа.


21. М.Омарова. Оценка текущего состояния фармацевтического рынка.//Казахстанский фармацевтический вестник.2000.-№23.
22. Социально-экономическое положение Республики Казахстан/Агенство РК по статистике. – Алматы, 2005.
23. Портер М. Международная конкуренция. – М.: ЛТД «Дело», 1998.
24. Федько В.П. Упаковка и маркировка. – М.: ПРИОР, 1998.
25. Архипов В. «Маркетинг. Техника создания спроса»М.: «Вершина», 2005.
26. Ламбен Ж.-Ж. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива/Пер.с ф. – СПб.: Наука, 1996.
27. Дж.Р.Росситер, Л.Перси. «Реклама ипродвижение товаров», 2003.
        
        1. Халықаралық маркетинг дамуының теориялық аспектілері
1.1. Халықаралық маркетинг мәні, концепциялары және ... ... ... ... ... мен
стратегиялары
2. Қазақстан Республикасындағы «Сан-Фарма» компаниясының мысалында
халықаралық маркетингтік қызметті талдау
2.1. Қазақстанның фармацевтикалық нарығын талдау.
2.2. Қазақстан Республикасындағы «Сан-Фарма» компаниясының қызметін
маркетингтік талдау.
2.3. «Сан-Фарма» ... ... ... ... мен ... маркетингтік қызметін жақсартудың
негізгі бағыттары.
Қорытынды
Қолданылған әдебиеттер
1. Халықаралық маркетинг дамуының теориялық аспектілері
1.1. Халықаралық ... ... ... және ... ... басқарылмайтын факторлары негізінде (бәсекелестік,
саясат, заңдар, ... ... ... ... т.б.)
маркетингтік мақсаттарға жету үшін маркетингтік шешімдердің басқарылатын
элементтерін (тауар сапасы, баға, жылжыту, ... ... ... ... ... ... жоғарғы мектебі» болып саналады.
Экономикалық процестердің ... ... ... ... ... ... күш ... отыр. Халықаралық маркетинг фирманың
шет елдегі қызметінің ауқымдылығын көрсетеді.
Бизнесті ... ... ... ішкі ... ... ... төлем балансының дефициті және экспортті және
транснационалды қызметті үкіметтің қолдауы;
✓ жаңа ... ... ... ... ... ... ретінде халықаралық маркетинг
концепциясының пайда болуы мен дамуы 1960-70 ... ... Дәл ... ... ... ... ... алдыңғы кезеңде өзінің
іскерлігін басқарудың тиімді жүйесі және ұлттық нарықта ... ... ... ... принциптері негізінде қайта құру ... ... әрі ... ... ... ... және ұйымдастырушылық үлгілерімен сипатталатын қоғам өмірінің
шаруашылық саласының ... даму ... ... ... ... ... құралдарын қолданудың мақсаттары мен
әдістемесіне ... ... ... әрі ... ... ... өрістеуімен, жұмыс күшінің
жаппай және динамикалы түрде ауысуының ... оның ... ... ... маңызды болып отыр.
Бизнес интернационализациясының негізгі этаптары мен компанияның
сәйкес типтері:
▪ экспорттаушы;
▪ халықаралық қызмет;
▪ мультиұлттық ... ... ... ... ...... тұтынушылардың тауарлар мен
қызметтерге сұранысын қанағаттандыру мақсатында жүргізілетін жергілікті
компаниялардың іс-әрекеті/9/.
Халықаралық маркетингтің өз бетінше ... әр ... ... ... ішкі ... ... ақпараттың зор қажеттілігі;
2) ақпарат алудың қиындығы;
3) дәстүрлі емес және әлдеқайда жоғары тәуекелділіктер.
Халықаралық маркетингтің ... ... мен ... ... ... ... бірлестік мемлекеттерінің тәуелсіздігі;
• әлемдік және ұлттық заңдар;
• ұсыныстың сұраныстан артық болуы, жеке нарықтарда ... ... ... ... ұлттық валюталық жүйелердің болуы;
• тауар өндірушілердің жетілген бәсекелестігі;
• дамыған нарық инфрақұрылымы;
• көптеген мемлекеттерде өмір сүру ... ... ... ... ... ... көлік, компьютер
және т.б.ұзақ мерзімді қолданыстағы тауарларға сұраныстың
өсуі;
... пен ... ... ... корпорациясы/12/.
Халықаралық маркетинг – бірден артық мемлекет нарығында табыс алуды
көздейтін компанияның іскерлік қызметі, міне ішкі және ... ... ... негізгі айырмашылық.
Бұл аса маңызды емес ... ... ... ... мен алуан түрлілігін түсіндіреді.
Маркетингтік түсініктер, үрдістер және принциптер универсалды,
маркетологтың міндеті бірдей, оның ... ... ... ... ... мақсаты – тауарды жылжыту, бағаны қалыптастыру, ... ... ... ... ... ішкі және халықаралық маркетинг
арасындағы айырмашылық неде деген сұрақ туындайды.
Бұл ... ... ... әр түрлі концепцияларына ... ... ... ... ... болады (Кесте 1).
Кесте 1.
Нарықты талдауға арналған ақпарат
| ... ... ... жайлы сандық |нарық өсуі ... ... ... |
| ... ... |
| ... құрылымы ... ... ... ... алу ... ... ... алу ... |
| ... қатынасы |
| ... ... |
| ... мен ... ... ... ... ... |
| ... көмек |
| ... ... ... алу ... ... ... саны |
| ... алушылар түрлері |
| ... ... тән ... |
| ... ... тән ... ... ... ... саны |
| ... ... |
| ... |
| ... қуаттар |
| ... түрі ... ... ... |
| ... ... ... қауіпсіздік |еніп кету барьерлері |
| ... ... ... болу мүмкіндігі|
Шетел маркетингінің ерекшелігі белгісіз ... ... Оны шешу үшін ... ... ... мен тәсілдер
қажет. Сәйкесінше халықаралық маркетинг сұрақтарына:
➢ интернационалды нарықтар;
... ... ... ... кіру ... ... маркетингтік зерттеулер;
➢ өнім бойынша шешімдер;
➢ нарыққа ену тактикасы жатады.
Бәсекелестік, мемлекеттік басқару, ауа-райы, заңдық ... ... және ... да ... ... тиімді нәтижеге
ықпалетеді. Бұл бақыланбайтын факторларға әсер ету мүмкін емес, ... ... ... ... ... ... ... үшін өз қызметін
бағыттай ала білуі керек. ... ... ... ... әр ... ортада болатын қиындықтарды шешу болып
табылады (Кесте 2).
Кесте 2.
Халықаралық маркетинг ... ... ... ... | ... және |
|тілдер, білімдер |Валюталық ... ... ... дәстүрлер, | ... ... | | ... түрлі экономикалық |Әр түрлі саяси және ... ... ... |құқықтық жүйелер ... ... ... өткізудің әр |Өнімді реализациялаудың | ... ... |әр ... ... ... ... |
Қазақстандағы жағдайға келетін болсақ, Қазақстан тәуелсіз мемлекет
ретінде ... ... ... сөз жоқ, халықаралық маркетингтің
«авуарларына» ие ... ... Бұл ... ... ... ... субъект деңгейінде де сыртқы ... ... ... үшін қажет нәрсе. Қазақстан Республикасының Үкіметі 1991
жылдың тамыз айында «Сыртқы экономикалық ... ... ... қабылдап, сыртқы нарыққа шығудың қажеттігін жеке ... ... ... жөн болды.
Сыртқы нарықта республиканың, ұйымның және кәсіпорынның жетістігі
сауда балансының деректерімен ... ... ... оң ... ... және импорт құрылымы болып табылады. ҚР Ұлттық
банкісінің әзірлеген есеп деректері ... 2005 жылы ... ... ... рудаларының үлесі – 45%-ға жетті, мұнай мен май – ... ... ... басымдылық білдіріп отырған машиналар мен құрал-
жабдықтар – 49%, энергияның әр ... ... – 51%. Бұл ... ... ... ... мәртебесінен әлі алға шыға алмай
отырғанын көрсетеді.
Қазақстанның даму ... және ... ... ... ... ... ырықтандыруды тереңдетуді білдіреді, ал ол болса өз
кезегінде халықаралық маркетингтің теориялары мен прагматикалық ... ... ... ... бәсекелестікке республика мен жекелеген
кәсіпорындар қатыспаса, сыртқы экономткалық қызметті жүзеге ... ... ... ... ... қазіргі кезінде осы ... жету ... ... ... мен ... ... ... маркетингтің проблемалары жергілікті
емес, ғаламдық сипатқа ие.
Қазақстанда ... ... ... ... ... ... ... болады:
• қауіпсіздік мұқтаждықтарының басымдылығы;
• өткізу арналары, бәсекелестік пен тұтынушылар ... ... ... тауар саясатының келешегі;
• өнімтүрлерінде параметрлік қатарлар мен жинақтарға бағдарлану;
• бір өнім есебіне инвестицияның өсуі;
• пайдалылық деңгейінің төмендеуі;
Қазіргі ... ... ... ... ... ... маркетингтің ғылыми-техникалық ортасы, әсіресе
өсіңкі ... ... Бұл ...... ... рөл ... ... нәтижесі. Осы аспектіде Қазақстанның соңғы бесжылдың
ішінде атақты «Sony» фирмасының 70-жылдардағы революцияның «тринитрондары»
және 2001-жылдардағы ... ... жаңа ... ... айта ... ... ... мұндай жаңартпаларды танып-білу
республика тұтынушыларының талғамдарына өзінің тиісті ... ... ... ... әлемдік нарықта болып
өтті, дегенмен осы нарыққа шыққан елдердің талғамы осы күнге дейін тікелей
жоғарылауда. Бұндай елдер ... ... ... ... ... ... да сыртта қалған жоқ.
Республика Үкіметі жаңа технологиялардың пайда болуы ғылыми-зерттеу
базасының дамуымен байланысты болғанын түсініп, жыл ... ... ... ... ... қаржы бөледі. Олардың үлесі ұлттық
табыстың 3-4%-ын құрайды.
Қазақстанның экспорттық тауарларының 70%-нан ... ... ... ... осы ... ... маркетингісінің
тиімділігі мен ауқымдылығы ... ... ... ... ... ... ... – кен орындарын және
металдарды ... ... ... ... назар аударылды. Қазіргі кезде
оларға АҚШ, Ұлыбритания, Франция, Жапония және басқа елдердің ... ... ... ауып отыр. Сөйтіп, республика экономикасының ашықтығы
халықаралық бәсекелестердің серпініне ... ең ...... ... ... жұмылдырудың жаңа арналарын іздеуді талап етеді.
Тұтынушылар талғамы бәсекелестік және ... ... ... ... ... ... орта сеппен 3-5 жылға
қысқартады. ... ... ... ең ... түрі – ... деп аталады.
Тауарлардың өмірлік цикліне ғылыми-техникалық прогрестің әсер етуі
оның тек мезгілдік көрсеткіштері ғана емес, сондай-ақ сапа ... ... ... ... молайып, тұтынушы таңдамалы артып жатса,
фирмалар, егер олар жаңа ... ... бет алып ... ... тауар саясатын жасаулары керек. Бірақ мұндай саясат тікелей
және көлденең саясатқа ... ... ... ... ... өзін ... шығару оның мультиұлттық және
әлемдік нарықтағы маркетингі өте тиімді.
Қазіргі ... ... ... белсенділігі өнімнің түрлі болуына
байланысты. Халықаралық маркетинг жағдайында тұтынушының таңдауы ... ... ... мен ... ... қажеттілігін ғана емес, бір
жайғалымның тұтас ... ... ... ... Мұны нарықтағы тауар
фокусының ұлғаюы да талап етеді. Сондықтан, нарық талаптарын ескере отырып,
фирмалар нарыққа тұтастай өнім ... ... ... ... ... ... үлкен және кіші жүк таситын самосвалдарды, ірі және дербес
электр станцияларына арналған ... кофе ... жеке ... және жанұялық балмұздақтарды және т.б. жатқызуға болады.
Фирма тауарларының эстетикалық түсініктері, олардың сыртқы түрінің,
дизайнының, сипатының ұқсастығы тауарлар сұрыпталуының жиынтығында ... ... ... артуы әр түрлі ... ... ... ... ... ... мен ... алу мүмкіншіліктерінің
пайда болуы – тұтынушының таңбалы және фирмалық тауарларды таңдап ... Бұл, ... ... ... ... ... ... болып
табылады. Әр түрлі фирмалардың өнімдерін басқа ... ... ... ... ... ... ... кеткенін байқауға
болады. Мысалы, отандық синтезаторларға жапон өндірушілерінің де, қытай
өндірушілерінің де батарейкаларын қолдана ... ... ... ... үшін ... маркетингтің бұл
проблемаларын шешу жолдары Қазақстанда инвестициялық қызметті ынталандыруда
болып отыр, сол үшін өндіріс саласына күрделі қаражатты ұзақ мерзім ... ... ... ... тағы бір негізгі
проблемаларының бірі - ... оны сату ... ... ... ... ... болып табылатындықтан, ол әлемдік
нарықтағы маркетинг қызметінің пайдалылық деректерінен толық көруге ... ... ... ... проблемаларының шеңбері
республика экономикасын ... ... ... ... ... ... ... мен өсіру саясатына дұрыс бағыт алуға
көмектеседі. Проблемаларды біліп жүру сыртқы ... шығу ... ... және ... ... қол жеткізуге үлкен
көмегін тигізеді/11/.
Жоғарыда айтылып ... ... ... ... келесілер кіреді:
▪ саяси/құқықтық аспектілер;
▪ экономикалық аспектілер;
▪ бәсекеге түсетін күштер;
▪ технология деңгейі;
▪ бөлу құрылымы;
▪ географиялық ... және ... ... ... ... ... айта ... Бұл фактор кейде ескерілмейді, бірақ оның әсері фирма қызмет ететін
мемлекеттің «технологиялық мәдениетіне» ... ... ... ... Мысалы маркетолог дамушы елдерде ... ... ... ... ... екенін түсінуі қажет.
Шетелдің мәдени ортасында маркетингтік жоспарды адаптациялау
мәселесіне (басқарылмайтын ... ... ... ... ... әсерін анықтау сияқты қиыншылықтарға тап болады (Кесте 3).
Кесте 3.
Қоршаған ортаны талдауға арналған ақпараты
|Табиғи қоршаған орта ... ... бар ... |
| ... ерекшеліктер; |
| ... ... ... ... |
| ... ... |
|Технологиялық қоршаған орта ... ... |
| ... (қасиеті) технологиясы; |
| ... ... |
| ... |
| ... ... ... ... орта ... ... ... |
| ... ... ... ... |
| ... ... ... |
| ... ... дамуы; |
| ... күші ... ... |
| ... тенденциялар; |
|Әлеуметтік-демографиялық қоршаған |-халық санының өсуі; ... ... ... ... және ... ... орта ... саяси өзгерістер; |
| ... ... |
| ... ... |
| ... ... ... |
Ішкі нарықта ... ... ... көп ... ... ... ... Себебі әр түрлі мәдени ... ... ... ... ... ... бір ... болып
табылады. Халықаралық маркетологтың алдында тұрған мәдени ... ... ... өздерінің барлық күш-жігерін олар әлі
үйренбеген ... ... ... ... ... нарықтармен жұмыс
істегенде, маркетологтар шешім қабылдағанда немесе ... ... ... қолданылатын қатынастарды (фреймы отношений) түсінуі керек.
1.2. Халықаралық ... ... ... мен
стратегиялары
«Көптеген күйіктас немесе фармацевтикалық өнім ... ... ... ... емес, олардың нарықтық позициясы әлемдік масштабтағы сату
үлесіне байланысты. Қазір осындай нарықтың бір ғана ... ... ... ... -Джордж Дэй/8/. Фирма қызметінің маркетингтік глобализациясы –
бизнесті интерұлттандырудың шекті формасы. Оның таралуына әсер ... ... ... және валюталық нарықтар;
▪ сатудың әлемдік жүйесі;
▪ саяси жағдайдың ғаламдық ... жеке ... ... ... ... және ... технологиялары;
▪ әлемдік бәсекелестік.
Глобализацияның артықшылықтарына бәсекелік тартыста фирманың жағдайын
анықтайтын масштабтағы үнем жатады. ... ... ... ... ... ... ... мәртебеге әсер етуге
болады (Сурет 1):
| | |
| | ... ... |
| | ... |«Крестоносцы» |
|Төмен |
|Жоғары|
|Географиялық жабын ... ... 1. ... ... ... ... ең ... позиция «Короли» тобынба, бұл оларға өз қызметін
кеңейтуге мүмкіндік береді. Ең ... ... ... ... ... ниша ... қажет етеді. «Барондардың» одан әрі кеңеюіне
мүмкіндігі бар, бірақ олар тек ... ... ... көптеген мемлекеттерде жұмыс істесе де, өнім ... ... ... ... циклінің әдістемесі келесі
«ағым моделінде» бейнеленген (Сурет 2):
Сурет 2. Бизнесті интерұлттандыру кезіндегі ... ... У ...... ... капиталға өнімнен түсетін табыс, ал
Х осінде – уақыт. Бұл концепцияны ұстанатын ... ... ... ал оның ... қызметі – глобальді маркетинг деп айтылады.
Маркетингтің әлемдік тактикасын қолданатын компания өндіріліп ... ... ... және ... ... ... ... ұмтылады.
Сөйтіп, әлемдік нарық бұл – мемлекеттің ішкі нарығымен пара-пар, бірақ
бүкіл ... ... ... ... ... ... маңызды
постулаты әлемдік нарықты халықтың, тұтынушының талаптары мен қалауларын
қанағаттандыруға ... ... ... ... бір ... ... ... маркетингтің әлемдік стратегиясын жасайды. Сонымен
қатар талаптары ... ... ... ... ... ... компания өнімді стандартизациялауға бағытталған ... ... Бұл, ... ... ... ... ... үшін
стандартталған өнім жасау деп ұйғаруға мүмкіндік береді.
Үлкен немесе шағын компанияны ... ... ... мәжбүр ететін себепті айта кетуге болады. Әлемдік компания ... ... ... ... Болашақ компаниялар әлемді әлем
тауарын сататын әлемдік ... ... ... Болашақтағы бәсекелестік
компанияның халықаралық емес, мультиұлттық емес ... ... ... ... ... ... ... әлеуметтік-мәдени шарттарға
байланысты өнімді икемдеу керек болғандықтан, ... ... ... ... үшін ... ... ... ықпалы маңызды.
MTV, Cable News Network (CNN) ... ... «бай және ... ... ... ... серік және кабель телевидениесі
арқылы бүкіл әлемдегі жүздеген миллион потенциалды ... ... ... ... ... ... бір топ ... зерттеу келесі тұжырымға келді: бұқаралық ақпарат көздерін және
коммуникацияны қарқынды қолданумен мінезделетін маркетинг әлемінде ... ... ... бар. Шын ... нарықтың
глобализациясы басталды. Тұтынушылардың мінез-құлқына бұқаралық ақпарат
көздерінің мен коммуникацияның ... бар ... ... шығаруға болмайды.
Бұл нарықтың глобализациясын білдіреді ме? Жауап-иә, көптеген мемлекеттерде
бір өнімге ... ... ... ... сегменттері бар. Levi ... Toyota, Ford, ... ... ... тағы ... компаниялар
барлық әлемде стандартталған өнімді сатады. Бұл шетелде саудамен және
маркетингпен айналысқанда мәдени ... ... ... емес ... ме? ... - ... кейбір түрлерін бейімдеу керек жоқ, бірақ
оның ... ... ... ... ... оны ... ... екнін ұмытпау қажет. Сонымен, тауар жайлы шешім қабылдау оңай емес:
не оның стандартты үлгісін ... не оны ... ... ... ... ... қызметтің әр түрлеріне байланысты
балансталған және бағаланған болуы тиіс. Ол үшін географиялық нарықтардағы
бизнестің ... ... ... мен ... қажеттілігі мен
ресурстар сәйкестілігі баланстарын ұсынуға ... ... ... | |
| | ... ... ... сегменттеу |
|(Универсалды |(позициялау немесе |
|маркетинг) ... ... | ... ... ... ... ... | ... ... ... ... ... 3. Наық қажеттілігі мен ресурстардың баланс матрицасы.
Глобальді бизнестің көптеген бөгеттерге төтеп беретін, жаңа ... ... ... үшін ... ... көп. ... бизнесмені глобальді мағлұматты және ... ... ... қамтамасыз болуы керек. Ол үшін:
1. нарықтың мән ... ... ... ... ... ... болуы
керек).
2. әр қилы адамдардың мәдени айырмашылықтарына толерантты болуы керек.
3. әр түрлі мәдениеттер, тарих, ... ... ... ... саяси, қоғамдық бағдарында хабарбар болуы керек.
Объективтілік шешім қабылдау үшін ... ... ... ... ... мүмкінліктеріне сенген, ал
шын мәнінде бұл ... тек ... ... ғана ... сонымен
қатар оларға қосымша ресурстар қажет болды, американдық компаниялар
миллиондаған доллар ... ... ... Бұл ... ... ... объективті болмаған/3/.
Глобальді мағлұматты және алғыр болу үшін мәдени ... болу ... ... мәдени ерекшеліктер айырмашылығын және
мінез-құлқы сіздің мінезіңізден басқа ... ... ... ... ... Толерантты адам мәдениеттер арасында болатын
айырмашылықтарды түсінеді және осы ... ... ... ету ... ... қамтылған адам мәдениет, тарих, әлемдік нарық
потенциалдары жайлы білімі болуы ... ... білу ... ... үшін ... ... білу ... ойы және мінез-құлқы тарих
ықпалында ... ... ... келесі онжылдықтарда шамамен әрбір
әлемдік аймақтың нарықтық потенциалында ... ... ... ... компанияны глобальды маркетингті қолдануды талап
етеді/27/.
2. ... ... ... компаниясының мысалында
халықаралық маркетингтік қызметті талдау
2.1. Қазақстанның фармацевтикалық нарығын талдау.
Қазіргі кезде ... ... ... өндірушілер
номенклатура бойынша 10%-дан төмен және халықтың ... ... ... ... ... ... ... мемлекет саясатының
дәрілік тәуелсіздігінің артықшылықтары отандық өндірісті ... ... ... Осы ... 2002 жылы ... және ... ... бағдарламасы құрылған/21/.
Кесте 4. Қазақстан Республикасындағы медициналық және фармацевтикалық
өнім өндірушілері.
|Ұйымның атауы ... ... ... ... |
|1 |2 |3 ... ЖШС ... ... ... қ. ... ЖШС ... ... ... | |
| ... ... ... ... |
| ... ... шөптер | ... ЖШС |480091, ... қ., к. ... ... |
| ... 69, оф.75, Тел: ... Кузьминична|
| ... 33-54-17 E-mail: | |
| ... | ... ЖШС ... мақта |Абильбасов Б.Б. |
| ... қ., к. ... ... |
| |260526 | ... ЖШС |Шымкент қ., Тамерлан шоссесі, | |
| |30. Тел: (3252) 55-50-20 | ... ААҚ ... қ., к. ... 48. | |
| |Тел: (3132) 96-02-30 | ... ЖШС ... және стерильді емес |Шалгимбаев А.Б. |
| ... | |
| ... қ., к. ... 41. | |
| |Тел: 334334 | ... ... ... |Абдрасилов Фарид |
|протезді—ортопедиялық |Алматы қ., к. Желтоқсан, 65. |Амирсарович ... ... ... | ... ЖШС ... ... шөптерден ... ... |
| ... ... және ... ... |
| ... қ. ... | ... Тамыр” ауыл |Дәрілік өсімдіктер шикізаты |Юстус Василий ... ... қ., к. ... 85. ... |
| ... | ... ... |Вакцина, сыворотка, ... ... |
| ... синтетикалық |Досходжаевич |
| ... ... ... | |
| ... қ., Абай ... 109. | |
| |Тел: 42-55-04 | ... ЖШС ... қ., к.Байзаков, 271а/1. | |
| |Тел: 68-71-93 | ... ЖАҚ ... ... ... ... |
| ... мен ... ... ... |
| ... | |
| |480008, ... қ., к. | |
| ... Тел:42-34-55, | |
| ... 42-96-75 | ... АҚ ... ... ... ... |
| ... ... ... ... |
| ... қ., к. ... | |
| ... | ... ... ... ... ... |
| ... қ., тел: 372463, факс: |Уменовна |
| |924661. | ... БК ... ... ... |Масько Владимир |
| ... ... |
| ... қ., ... | |
| ... | ... ... |480005, Алматы қ., к. |Торгакова Марина |
|бірлестігі ... 143. ... |
| ... | ... ЖШС |Алматы қ., Айнабулак-4 шағын | |
| ... | |
| |Тел: 51-87-12 | ... ... ... және медициналық өндірісті дамытудың бағдарламасы
құрылған 2002 жылды негізге алатын ... онда үш ... ... әр ... ... ... ... көлемі 10%-ға артып отырды. 2002
жылы 9 млн USD тең мөлшерде өнім шығарылды, 2003 жылы бұл сома 10 ... ал 2004 жылы ол 11,5 млн USD ... Бұл ... әрі ... ... Бұл ... ... қуаттардың даму деректерімен
дәлелденді. Шымкент химфармзауыты ампулирование бойынша екінші ... ... бұл ... ... күрт өсуіне мүмкіндік береді. Бұдан
басқа, бұл кәсіпорында GMP стандарттарына жауап беретін ... ... ... ... бөлімі ашылды. Ромат фирмасының басшылығымен
Павлодар ... ... ... ... ... ... ... Бұл жылдық өсімнің сақталатынын немесе көбейетінін
болжауға мүмкіндік береді. Номенклатураға келетін болсақ, мұнда өсім ... 2002 жылы ... ... ... ... ... бұл ... 2004 жылы бұл 74 позицияға өсті. Яғни ... ... ... 365 түрі ... яғни ... ... ... 30-дан 40%-ға дейін өсіп отыр. Қазір ... ... төрт ... ... ... – Химфарм
(Шымкент қ.) ААҚ, ол субстанцияны шығарудан дайын өнімді өндіруге өтті.
Дәрі-дәрмекті ... ... ... бұл кәсіпорында ақшалай мөлшерде 4
млн USD асты. Екінші топқа өндірістің ... ... 1 млн USD ... бұл – ... ЖШС ... ... ... фармацевтика фабрикасы
АҚ. Үшінші топта-өндірістің жылдық мөлшері 100-250 мың USD мөлшерінде ... ...... АҚ ... ... ... ЖШС (Астана қаласы),
Республикалық қан орталығы (Алматы қаласы). Төртінші топқа соңғы жылдары
пайда болған ... ... ... Олардың саны 34 және бұл сан
өсуде. 2003 жылы Алматы ... тағы үш ... іске ... ... ... әйелдерге арналған гигеналық прокладкалар және
медициналық заттар. Фармацевтикалық өндірістің дамуын бірқатар ... ... ... ... ... ... таңдау үшін бүгінгі
күнде қандай міндеттердің тактикалық екенін дәл анықтау керек.
Қазақстандық дәрі-дәрмектердің және ... ... ... ... және ... ... және ... бойынша Комитет қадағалайды. Сондықтан отандық кәсіпорындарда
шығарылатын өнімдердің сапасы ... ... мен ... ... яғни ... пен қауіпсіздікті қамтамасыз етеді. Шығарылатын өнім
бағасы ресейден әкелінетін медикаменттердің бағасындай, ... ... ... ... төмен болады. Дәрі-дәрмек шикізаттарын, ... ... ... де маңызды. Ортаазиялық мемлекеттер, соның
ішінде Қазақстан, Кеңес уақыты кезінде шетелді ... ... ... да ... ... ... Бірақ бүгін бұл нарық жоғалды. Оны
қалпына келтіру қажет. Осы қадамның нәтижесінде жабайы ... ... ... ... және одан әрі ... ... туады. Сөйтіп,
бұл дәрі-дәрмектің отандық өндірісіне ғана емес, ауылдың қайта тууына ... ... ... ... ... ... екі ... бес мыңға өсті. ... та бұл ... ... ... тек бестен бір бөлігі ғана/22/.
Бүгін медикаменттердің әлемдік нарықтағы көлемі 400 млрд ... ... 2007 ... ... ... ... ... тұтыну нәтижесінде
бұл сан 450 млрд долларға жетеді деп жоспарлануда. Бұл ... ... әсер ... ... ... ... нарығында фармацевтика
мамандарына деген сұраныс артады. Келесі ... ... 4) ... ... ... ... ... таңдауындағы
процеттік қатынас көрсетілген.
Сурет 4. «Провизор» мамандығын таңдау себептері.
Мүмкін келесі онжылдықта отандық фармацевтикалық өндірістің дамуына
байланысты жаңа ... ... ... ... ... ... Мұндай жағдайда прогрессивті оқу орындары экстенсивті түрде дамуға
тырысады.
Қазақстанның фармацевтикалық ... ... ... ... ... ... алдағы реформалануының
артықшылықты стратегиясын келесі түрде көрсетуге болады (Кесте 5): /22/
Кесте ... қол ... ... : а) ... ... 2000-2005 |Стратегия 2005-2008 ... ... ... ашу: |1. Барлық дәріханалық ұйымдарды, соның ішінде|
|дәріханалар – 3324 ... ... ... ... ... – 1401 ... ету. ... – 1683 |(3500 ... ... ... қызметтен|
|қоймалар – 593 ... ... ... 2300 ... |2. Бюджеттен бөлінетін қаражатты рационалды |
|2. Дәрі-дәрмек ассортиментін|пайдалану механизмін жасау ... (4000 ... |3. ... ... мен ... ... ... құжатты қабылдау |
|3. Орталықтандырылған |4. ... ... ... ... ... ... мамандандырылған |
|ұйымдастыру(республикалық, |кафедраларының медициналық және экономикалық |
|регионалды) ... ... ... қамтамасыз ету |
б) экономикалық
|Ағымдағы жағдай 2000-2005 ... ... ... Келесі құжаттар |1. Компенсация механизмдерін қайта қарау ... |2. ... ... ... немесе ауру |
|«Кепілдеме көлемде ақысыз ... жеке ... ... ... ... көмек көрсету», |жасау ... ... |3. ... ... ... ... ... дәрі-дәрмектік, |отандық өнеркәсіптерде өндірілетін |
|тамақтандыру жағынан ... ... ... ... ... |4. Жаңа ... ... көңіл |
|Туберкулез – 100 |бөлу ... | ... – 100 | ... | ... | ... – 100 | ... | ... – 100 | |
| | ... ... 9 айда 2004 ... ... фармацевтикалық өнім
көлемі әлдеқайда жоғарылады және 79 622 700 млн ... тең ... ... импорт өсімі төмендеп, таяу шетел мемлекеттерінен 23,59
болса, алыс шетел мемлекеттерінен 32,42 ... ... ... ... ... тұрақты өсуінің тенденциясы дамыған (кесте 6).
Кесте 6.
2003-2005 жж. өнім ... ... ... көрсеткіштері
|Аймақ |2003 ж. |2004 ж. |өсім 03/04, %|2005 ж. ... ... ... ... |47,85 ... |23,59 ... | | | | | ... ... ... |40,28 ... |32,42 ... ... |61122800 |42,05 |79622600 |30,26 ... ... ... 10112900 млн ... 18479500 ... ... ... Бұрынғыдай Ресей көшбасшы (ТМД поставкалардың үлесі –
60,7-70,8%), екінші орында – Украина ... ... ... ... ... (2003 жылы – 16,28, 2004 жылы – 14,5%, 2005 жылы ... одан кейінгі орында Белоруссия. ... төрт ... ... ... емес. Дәрі-дәрмек нарығына Өзбекстан,
Қырғызстан, Азербайджан, Түркменстан ... ... ... ... жж. ТМД ... импорт көлемі
|Мемлекет |2003 ж. |Үлесі, %|2004 ж. |Үлесі, %|2005 ж. |Үлесі, %|
|Азербайджан| | |0,0306 |0,21 | | ... |1,6461 |16,28 |2,1757 |14,55 |1869,5 |10,13 ... |0,1623 |1,6 |0,1914 |1,28 |38,7 |0,21 ... |6,14 |60,71 |9,5643 |63,96 |13095,2 |70,82 ... |0,01 | | | | ... |0,267 |2,64 |0,7117 |4,76 |314,6 |1,70 ... |1,8975 |18,76 |2,2781 |15,24 |3161,4 |17,13 ... ... ... ... |
Алыс шетел мемлекеттерден импортқа қатысты ұқсас жағдай ( Сурет 5).
Сурет 5. Импорттың өсу темпі.
Фармөнімдерінің ... ... ... ... ... таяу ... мемлекеттерінен 42-44 мемлекетті құраса, ТМД
мемлекеттерінен 5-8 ... ... ... ең ... үлес ... ... Индия және 2005 жылға қарай АҚШ (3,1%-дан 14,9%-ға дейін)
мемлекеттерінікі (Сурет 6).
Сурет 6. Фармөнімдерді жабдықтаушы лидерлер/алыс ... жылы ... алыс ... өнім импортының сомасы 98934700
долларға тең болды. Ал 2004 жылы бұл көрсеткіш 79622700 долларға тең болды.
Сөйтіп, импорт ... ... тең ... ... ... 8.
2003-2005 жж. өнім импорты көлемінің салыстырмалы көрсеткіштері
|Аймақ |2003 ж. |2004 ж. ... |2005 ж. ... ж. ... | | |03/04, %| |, % | |,% ... ... |47,85 ... ... |-6,06 |
|шетел | | | | | | | ... ... |40,28 ... ... |33,41 ... | | | | | | | ... ... ... |42,05 ... ... |24,25 ... жасалған болжам дәлеледенді: импортталатын өнімнің жалпы көлемі
өсуінің тұрақты тенденциясы бар. Кесте 9 ... ... ... бұл
тізімде 5-ші орында.
Кесте 9.
2003-2006 жж. алыс шетел мемлекеттерінен импорт көлемі
| | | | | |
| | | | | ... |2002 ... % |2003 ... % |
| | | | | ... |20% |25% |25% |30% ... ... ... ... ... көбеюі мен қолда бар
өнімнің сату ... ... ... ... препараттарды сатып алуға
бөлінетін қаражатқа байланысты болады. 2003 жылдан бері ... ... сату ... әсер етті (Кесте 11).
Кесте 11.
Динамикада сату өсуін беінелейтін көрсеткіштер
|Көрсеткіштер |Жылдар |2005 % ... |
| | ... ... ... |2003 |2004 |2005 |2003 |2004 ... $) | | | | | |
| |100.000 |180.000 |240.000 |240 |133,3 ... келісімге отырудың алдында компанияның бас менеджері қазақстан
дистрибьюторлары жайлы ақпарат жинау мақсатында маркетингтік зерттеу
жүргізді. Барлық жиналған ақпаратты талдағаннан кейін ғана ... ... ... отырды.
Кесте 12.
ҚР Фармнарығының негізгі 7 дистрибьюторы
|№ |ҚР Фармнарығының негізгі 7 дистрибьюторы |
| ... |Бас офис ... бар ... |
|1 ... Плюс ... |Барлық облыс орт. бар |
|2 ... ... ... облыс орт. бар |
|3 |Пан-Фарма ... ... ... орт. бар |
|4 ... ... ... ... орт. бар |
|5 ... ... |Обл.орт.өкілдерібар |
|6 |Ромат (сонымен қатар ... ... ... орт. бар |
| ... | | |
|7 ... ... |Астана, Қарағанды, Павлодар, |
| | | ... ... ... ... ... ... ... алғысы келетіні туралы білуі керек.
Бұл жергілікті дистрибьютор да ... ... Бұл ... ... ... міндетті түрде «Сан-Фарма» ... ... Әр ... ... ... дитрибьютерлер жайлы, оның
емхана, дәріханалардағы ... ... ... болуы тиіс. Компания
өндіретін дәрі-дәрмекке ... ... ... ... ... ... ... жақсы маман таныстыруы керек. Әсіресе препаратты
жылжытудың үш құраушысы – компания, ... ...... ... таңдап отырғанда. Бұл үнді фирмасы болғандықтан, ал Үндістан аса
дамыған мемлекет емес екені анық ... ... ... ... ... ... атқаратын жұмысы өте күрделі ... ... ... ... оған ... ... жоғары болуы керек.
Медицина өкілдері ҚР барлық облыс орталықтарында жұмыс істейді. Олар
жоғары оқу ... ... ... ... ... ... қызметкерлер арасында провизорлар жоқ. Науқас жайлы
ақпаратты жеткізу керек, мұны тәжірибелі дәрігерден басқа ешкім ... ... ... ... ... жұмыс істейді, ал үнді компанияларда, әдетте, дәріханалармен
медицина қызметкерлері жұмыс жасайды. ... ... ... жоқ. ... қатарында фармацевтикалық компаниялар өкілдіктерінде жұмыс
істеуді қалайтындар аз емес, әрине, ... көп ... ... ... ... ... өндірісте жұмыс істегісі
келеді (Сурет 11).
Сурет 11. С. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ фармацевтика ... жж. ... ... ... деп ... ... түрлері.
Компания 11-сурет мәліметтерін ескере отырып, ... тап ... ... ой ... ... ... ... қалайтындар,
әдетте еуропалық компанияда жұмыс істеуді көздейді. Оған әсер ... ... ... сапарлар, жалақы, көліктің ұсынылуы.
Жол шығындары төленсе де, үндістандық ... ... ... ... ұсынбайды. «Сан-Фарма» компаниясының басқармасы
бұны препарат ... ... ... ... ... ... ... көлікпен қамтамасыз ете алмайды ... ... ... ... да, ... ... айтылады. Әуелі керек деп ... ... ... ... т.б., ақша аз бөлінеді.
Нарықтық позициясы ғаламдық ... ... ... ... ... өнім ... ... глобальді деген Джордж Дэй
сөзін қайталай ... ... ... ... деп ... ... Сурет
1 сәйкес /12-бет/ «Сан-Фарма» ... ... ... ... айтуға болады. Географиялық қамтуы жеткілікті
дәрежеде жоғары – компания өндіретін ... мен ... ... ... ТМД, ... ... ... Таяу Шығыс, Африка,
Латын және Оңтүстік Америка ... бар. ... ... ... ғана ... ... қатар маркетингтік ортаның ішкі және сыртқы
қызметін баланстау үшін «4С» концепциясын ұстану керек (Кесте 13).
Кесте 13.
«4Р» және «4С» салыстырмалы ... |«4С» ... ... |Сатып алушы талаптары(Customer needs and wants) |
|Баға (Price) ... ... ... (Cost to the customer) |
|Өткізу (Place) ... ... ... ... ... ... (Communication) ... ... ... ... ... және түсіністікпен
қанағаттандыратын компаниялар жетістікке жетеді. Сонымен қазақстандық
фармацевтикалық нарық үнді ... ... ... ішінде «Сан-
Фарма» компаниясына, қол жетерлік және ... ... ... ... ... ... ... препараттардың 97% импортталған
болса.
2.3. «Сан-Фарма» ... ... ... ... мен фирманың маркетингтік қызметін жақсартудың
негізгі бағыттары.
Компанияның негізгі проблемалары болып кадрлік саясат және жарнаманың
жетіспеушілігі, ... ... ... ... ... – бос жұмыс орындарына өз резюмелерін не тәжірибелі, ғылыми
дәрежесі бар мамандар, не ... ... оқу ... ... ... ... тәжірибесі жоқ дәрігерлер келеді. Үндістандық
компаниялардың қоятын ...... ... ... ... ... өкілеттіліктерде жұмыс істеу тәжірибесі міндетті емес. Ал «Сан-
Фарма» компаниясының қоятын талаптарыны ... ...... тілін білу
міндетті емес, жұмыс істеу тәжірибесі болса, жақсы болар еді. Ең негізгісі
– ізгіниетшілік, әріптестерімен тіл ... алу, ... ... (приятная
внешность). Медицина өкілі – компания беті, фирмадан тыс жұмыс деңгейі ... ... ... ... ... Сондықтан
бірінші орында – коммуникативті қабілеттілігі. Бірақ мұны қолдау керек,
соның ... ... ... ... осы ... қиын ... ... қызметкерлерінің жалақысы орташа деңгейден ... ... ... ... өз ... ... тырысады.
Олардың өзі тек препарат туралы, қарым-қатынасқа түсу қабілеттілігі, сату
тиімділігі – компания жоспарына ... Бұл ... ... ... ... ... ... «сатуды
басқару», «презентация өткізу», «клиент типтері және ... ... ... ... ... арналған тренингілер жұмыста көптеген мәселені
шешуші еді. ... ... ... ... ... болатынын түсінеді. Сонымен қатар, тренинг жүргізілетін
басқа фирма ... ... ... ақпараттан алшақ ... ... ... білу аз, ... ... сата білу ... Тренинг
– бұл өз профессионализмінді, ... ... ... ... нарықта шетелдік компанияның болуы жалпы дәрігерлердің
білім деңгейін көтерді. Мәскеулік профессорларын, қазақстандық ... ... ... ... зерттеулер нәтижелері
жарияланады. Әрине, демеушілер – батыстық компаниялардың негізгі мақсаты ... ... ... ... Егер бұл дәрінің көшірмесі болса, оны
шығаратын компания конференциядан кейін дәрігерлермен ... және ... ... алу қабілеттілігі жоқ ауруларға ұсынуы мүмкін. Осындай
жағдайда компания шығындары минималды деңгейге жетеді.
«Сан-Фарма» ... ... ... өкілділігінің
маркетингтік қызметін жақсартуды негізгі бағыттарды анықтағаннан бастау
керек деп ... Біз ... ... ... ... ... ... Зауыттар Үндістанда орналасқан. Егер ҚР дәрі ... ... ... ол ... ... ... ... офисте шешілетін кейбір логистикалық проблемалар бар. Мысалы,
егер зауыт антибиотик шығаруды тоқтатса, бұл анбиотик ... ... ... бұл ... өзгерте алмайды. Себебі тендерге халықаралық
патенттелмеген атау шығарылғандықтан ... оны ... ... Әрине ҚР өкілеттік үшін 10 мың флакон аз емес, ал ... ... ... бұл өте аз ... ... ... жайлы
мәселені уақытша сақтау қоймасы болар еді, бірақ оны құрумен асықпайды.
Сонымен дефектура жайлы мәселені шешу үшін ... ... ... ... болар еді. Бірақ бұған ешбір дистрибьютор келіспейді. Мұндай жағдайда
жеңілдіктер жайлы келісімге келу ... Яғни ... ... ... ... болып адам ресурстары, ... ... ... істеудің тиімділігін арттыру болып табылады.
Медицина өкілдерінің қызметін жақсарту үшін әр ... ... ... ... деп айтылды. Дәрігер үшін препарат жайлы ақпарат
деген не?
Бұл дегеніміз – виртуалды сату. Бұл үшін SELL ... білу ... Show – ... ... Explain – ... ... Lead – ... құнды сапасы
➢ Let talk – клиентті тыңдау
Препараттың ерекшелігі болып оның ... ... ... сапасы
✓ Түсі, дәмі
✓ Төлеу шарттары
✓ Баға
✓ Қораптау
✓ Технология
Медицина ... ... ... GMP ... ... ... ... Арзан жұмыс күші, өз шикізаты болғандықтан ... ... ... ... ... ... деп оның ... препараттардан артықшылықтарын,
препаратты қолдану жайлы ақпаратты және бұл препарат қалай пациентке әсер
ететінін айтамыз.
Препараттың құндылығы ... ... ... ... бір ... ... ... жағымды әсерді
айтамыз.
Клиентті тыңдау қабілеттілігі – ... ... ... ... ... ... ол пациент күдіктенсе немесе қарсы шықса, оған
дұрыс ... ... ... Қарсы шығуды ұқыпты тыңдаңыз;
• Жауап бергенде ашуланбаңыз, қарсы шықпаңыз;
• Неге қарсы шыққанын түсінуге ... Бір ... ... ... құндылығы – адамдар. «Сан-Фарма» компаниясының
жағдайында олар негізгі қызметті атқарады – тауардың өткізілуі дәл ... ... ... қызметкерлерінің
көрсететін қызметі жайлы қорытындыны сату көлемінен анықтауға ... ... ... ... сату көлемі – 80,2 млн $ ... ... ... нарықтың көлемі – 74,1 млн қорап. Бір дәрі
қорабының орташа бағасы – 1,08 $. ... ... ... ... ... Қазақстан (11%) және Алматы (10,3 %) облысында тіркелген.
Жарнамаға келетін болсақ, ол тек ... ... ... ... ақпарат. Бірақ дәрігерлердің
мақалаларын буклет ретінде жасап шығаруға болады. ...... ... ... ... ... ... көрсету. Жарнама
тұтынушылар көңілін өз тауарына аудару үшін, оның ... ... ... ... ... ... ... үшін қолданатын
шаралар жүйесі. Жарнама тауарды пайдалану тиімділігін, тауар сапасын, оның
бәсекелес шығаратын тауардан ... ... ... ... ... коммуникацияның арнайы формасы екенін, тауар сұранысының, өткізу
көлемінің және фирма пайдасының өсуіне әсер ... ... ... мұндай
шығындарды жұмсамайды.
Компанияның имиджі үшін өзінің ... ... ... дәрігерлер шақырылатын конференцияға міндетті түрде қатысуы керек.
Конференция ... ... әр ... өз ... ... ... аудитория алдында фирма препаратының клиникадағы тәжірибелік қолданғаны
жайлы ақпарат беретін профессор немесе арнайы шақырылған дәріс беруші болуы
мүмкін. ... бұл ... бұл ... сақтау министрлігі ұйымдастырған
конференция болуы керек.
Әрине компания ... өзі ... ... ... ... ... да ... Бірақ Қазақстандық «Сан-Фарма» тарихында
мұндай белсенділік танытқан адам болған жоқ. ... қан ... ... ... бар. ... ... ... оригиналды
препараттан әлдеқайда төмен. Міне осы мәліметтерді ... ... ... ... ... ... жасауға болар еді.
Қызметшілердің жұмысқа деген қызығушылықты басқа - ... ... ... ... ... ... арттыруға
болады. Бұл ТМД-да қызметін ертерек бастаған өкілдіктер, олар ... ... еді, ... ... ... ... ... берер еді.
Әрине өкілділік менеджерлері қатынасады. Бірақ қатынастың мұндай түрінің
жай ... үшін де ... ... еді.
Біз көріп тұрғандай, проблемалардың көбісі компанияның жетілмеген
құрылымында жатыр. HR-бөлімі жоқ, ... ... де жоқ. ... ... ... ... ... Бірақ бұл негізгі жұмыс
болмағандықтан, проблемалар пайда болады.
Қорытынды
Жүргізілген зерттеу ... ... ... ... ... ... ... тиімді маркетингтік қызмет істеу үшін аса қатаң
бәсекелестігі бар нарықтарға ... ... мен ... ... ... жағынан аса жоғары талаптар қойылатындықтан маркетинг
принциптерін бұлжытпай орындау, маркетингтік әдістерді пайдалану керек.
Екіншіден, ... ... ... 180 ... ... тұратын
конгломерат екенін естен шығармау қажет. Олардың әрқайсысының жалпы сипаты,
сондай-ақ сол нарықтың өзіне тән ... бар ... ... ... ... алынған нарыққа көбірек зерттеу жұмысын жүргізу керек. Сырқы ... ішкі ... жоқ ... ... ... ... ... күрделі
объектілерге көңіл аудару қажет.
Үшіншіден, сыртқы нарықта тиімді жұмыс ... үшін ... ... ... тәжірибе мен сату дәстүрлерінің, маркетингтік орта
ерекшеліктерін ескере отырып, сыртқы нарықтардың дамуын ... әр ... ... ... ... ... мәдени ортаның ерекшелігін
ескеру маңызды. Бұл дегеніміз ... ... ... бір ... мән бермейтін болса, басқаларға ол аса маңызды болады.
Төртіншіден, сыртқы ... яғни ... ... тұтынушылар,
талаптарын орындау. Нарық талабын шамалы ғана қанағаттандыратын өнімдермен
сыртқы нарыққа шығу ... мен ... емес ... ... ... ... зерттеу шығындарына қарағанда ... ... ... ... ... ... жатқан экономиканы ... ... ... ... маркетингті реализациялау
алғышарттарын қалыптастырады. Оларға жататындар:
▪ экономика мен қазақстандық ... ... ... ... ... ... ... әсерінің
күшеюі;
▪ тұтынушылардың тауардың жаңалығына, сапасына, дизайнына,
қорабына және басқа да ... ... бір ... ... көптеген тауарлардың өмір сүру циклінің қысқаруы;
▪ ішкі нарықтың көптеген сегменттерінде бәсекелестіктің күшеюі;
... ... ... мен ... ... ... салыстырғанда теңестірілу тенденциясының күшеюі.
ҚР Президенті Н.Ә.Назарбаевтің Жолдауында әлемдік ... ... ... ... қабілетті жабдықтаушы болатын фокусталған
зерттеулерді жүргізуді жалғастыруы керек, осының негізінде отандық тауарлар
мен қызметтердің халықаралық ... ... ... нақты
бағдарламасын құру қажет дейді. Бұл қиын, ... ... ... ... ... Осы мақсатқа жету үшін ... ... ... ... ... ... ... өндірісін және
сәйкесінше халықаралық маркетингті дамытуы қажет.
Үндістандағы барлық өндірушілер арасындағы 8-ші орындағы «Сан-Фарма»
фармацевтикалық ... өз ... ... ... ... Компания шығаратын дәрі-дәрмектер 26 халықаралық нарықта бар:
ТМД, Европа, ... ... Таяу ... ... Латын және Солтүстік
Америка елдері. «Сан-Фарма» компаниясының Қазақстанда қызмет ету барысында
өз «нишасы» табылған және тауарды ... ... ... ... ... ... жаңа ... қолдануды
ұйғармайды. Маркетингтік мәселені анықтау, мақсатты нарықты таңдау, тауарды
позициялау, маркетинг кешенін жасау және маркетинг қызметін бақылау – ... ... ... ... шетелдегі жұмысында да өз өзектігін
сақтайды. ... ... ... компаниясының мысалында
халықаралық маркетинг принциптерін оқу фармацевтикалық нарықта ... ... ... ... Назарбаев Н.А. Стратегия вхождения Казахстана в ... ... ... стран мира.//Казахстанская Правда.
2.03.2006.
1. Ахметов К.Ә. ... ... ... Оқу ... ... ... ... Б.А., Исатаева А.А: Основы маркетинга: Учебное пособие/Под
ред. МамыроваН.К. – ... ... 2002. – 166 ... ... А. Фармацевтическая промышленность РК сегодня и перспективы ее
развития.//Казахстанский Фармацевтический Вестник. 2000. - ... ... А.С. ... маркетинг: Учебное пособие. – М.: Издательско-
торговая корпорация «Дашков и К», 2004.
5. Багиев Г.Л., Моисеева Н.К., Никифорова С.В. Международный маркетинг. –
СПб.: ... ... ... Е.П. ... ... – М.: ... ... Дэй Д. «Стратегический маркетинг», М.: «Эксмо-Пресс», 2002.
8. Есімжанова С.Р. Маркетинг: Оқу құралы. – Алматы: «Экономика», 2003. ... ... ... Д. ... ... мен ...... 2002.
10. Қамшыбаев Р.А., Баймағамбетова Л.Қ. Халықаралық маркетинг: Оқу ... ... ... 2003. – 152 ... ... Ф. ... ... ағылшын аудармасы, Ізбасаров М.Б. –
Алматы: Жазушы, 2000.
12. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент: Пер с англ. – СПб.: ... Ком, ... ... Н.К. ... ... Учебное пособие. М.: Центр
экономики и ... ... ... Р. ... ... и ... Пер.с англ. – М.: Финансы и
статистика, 1999.
15. Нысанбаев С.Н., ... Г.Б. ... ...... ... ... ... – Алматы: 1999.
17. Черенков В.И. Международный маркетинг: Учебное пособие. СПб.: Знание,
1998.
18. Международный маркетинг/Под ред. Н.И.Перцовского. М.: ... ... ... ... 2001, ... Указ Президента РК «Государственная ... ... и ... ... ... -2002г.
20 августа.
21. М.Омарова. Оценка текущего состояния ... ... ... ... положение Республики Казахстан/Агенство РК по
статистике. – Алматы, ... ... М. ... ... – М.: ЛТД «Дело», 1998.
24. Федько В.П. Упаковка и маркировка. – М.: ПРИОР, 1998.
25. Архипов В. «Маркетинг. Техника ... ... ... ... Ламбен Ж.-Ж. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива/Пер.с
ф. – СПб.: ... ... ... ... ... ... товаров», 2003.
-----------------------
Өнім портфелінің күші
Жоғары
Ұлттық нарық
Төмен
Көрші мемлекеттер
Дамушы елдер
Дамымаған елдер
Нарық ресурстары
Сәйкес
Әр түрлі

Пән: Маркетинг
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 28 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 500 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Заңнамалық метрологияның халықаралық ұйымы3 бет
Мемлекетаралық қатынас - дипломатия10 бет
Денсаулық сақтау (фармация) мекемелерінде маркетинг қызметінің тиімділігін көтеру71 бет
Қазақстан Республикасындағы фармацевтикалық нарық30 бет
1. ЖШС «lifecare ethicals» компаниясының жалпы сипаттамасы14 бет
«Аджип ҚКО» компаниясы13 бет
«Лондон-Алматы» сақтандыру компаниясына сипаттама25 бет
ААҚ «LG Elektronics Almaty Kazakstan» компаниясының өндірістік және маркетингтік іс-әрекеттері13 бет
Адам капиталы – ел байлығы, ұлт байлығы11 бет
Аджип ҚКО компаниясы15 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь