Әлемдік және отандық тәжірибеге сүйене отырып, 12 жылдық жалпы орта білім беруге көшудің негіздемесі

МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ

I.ТАРАУ. ӘЛЕМДІК ЖӘНЕ ОТАНДЫҚ ТӘЖІРИБЕГЕ СҮЙЕНЕ ОТЫРЫП, 12 ЖЫЛДЫҚ ЖАЛПЫ ОРТА БІЛІМ БЕРУГЕ КӨШУДІҢ НЕГІЗДЕМЕСІ
1.1. 12 жылдық жалпы орта білім берудің басты мақсаты мен күтілетін нәтижелері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 7
1.2. 12 жылдық мектептің психологиялық.педагогикалық астарлары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 16
1.3. Жалпы білім беру тұжырымдамасын іске асыру жағдайлары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 21
1.4. 12 жылдық оқу мерзіміне ауысу қажеттіліктерін айқындайтын факторлар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 22

II.ТАРАУ. 12 ЖЫЛДЫҚ МЕКТЕПТЕ ИНФОРМАТИКА ПӘНІН ОҚЫТУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
2.1. 12 жылдық білім беруге ауысу жағдайында оқушылардың тәрбие жүйесінің даму перспективасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 25
2.2. Информатика пәнінің оқу.әдістемелік кешендеріне сипаттама ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 26
2.3. 12 жылдық эксперимент сыныптарда информатика пәнін оқыту ерекшеліктері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 29
2.4. 12 жылдыққа көшу жағдайында эксперимент барысында бастауыш сыныпта информатика пәнін оқытудың үлгілері ... ... ... ... .. 35

ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 59

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 60
КІРІСПЕ
Егемен елімізде жүзеге асырылып жатқан ілгерілеу саясаты қоғам өмірінің барлық саласына түбегейлі өзгерістер енгізуде. Қазіргі таңда қойылып отырған күрделі мәселелердің ішінде, жас ұрпаққа білім беруді әлемдік деңгейге жеткізу үлкен орын алады. Сондай қоғамдағы түрлі бағыттағы өзгерістердің бірі - 12 жылдық оқыту моделі.
Президентіміз Нұрсұлтан Назарбаев өзінің халыққа Жолдауында «ХХI ғасырда білімін дамыта алмаған ел тығырыққа тірелері анық» дей келе, кадрлар қорын жасақтаудың қажеттігін айтты. Сонымен қатар бұл мәселенің негізін мектептен басталатынын, сондықтан да 2008 жылдан бастап 12 жылдық жалпы орта білімге көшудің керектігін айқын көрсетті.
Осыдан-ақ, мемлекетіміздің өркениетті елдер қатарына ұмтылуына байланысты әлемдік білім кеңістігіне кіру қажеттігі туындап отырғанын көруге болады. Мұның өзі егемен еліміздің білім мазмұны мен құрылымының әлемдік елдер деңгейіне сай болуын меңзейді.
Қазіргі таңда қоғам алдына қойылып отырған басты міндеттердің ең бір өзектісі-бүкіл әлем жүйесін түбегейлі жаңартып, дүниежүзілік деңгейге сәйкес келетін, жастарға сапалы білім беруге жағдай жасайтын және олардың үйлесімді дамуына, жеке бастың тұлға ретінде қалыптасуына бағытталған жаңа үлгідегі мектеп құру болып отыр. Бұл мақсатты орындау орта білімнің 12 жылдық мерзімге өтуімен астасып жатыр.
Еліміз 12 жылдық орта білім беруге көшу мәселесін шешуде алыс-жақын шетелдердің іс-тәжірибелеріне және соңғы кездегі педагогика мен психология ғылымдарының алдыңғы қатарлы зерттеу нәтижелеріне суйенуде. 12 жылдық орта білімге көшу аз уақыт ішінде, жеңіл түрде іске аса қоятын мәселе емес. Бұл білім беру орындарының үйлесімді дайындығын, әрбір мұғалімнің өз ісін қайта қарауды, білімнің теориялық және әдістемелік тұстарын жетілдіруді талап ететін мәселе. Сонымен қатар, 12 жылдық орта білімге көшу осыған байланысты жарық көретін әрбір мемлекеттік құжаттар талаптарының өз кезінде орындалуын және мұғалімдер мен оқушылар қауымына ұсынылатын оқулықтардың, оқу құралдарының педагогикалық, әдістемелік, психологиялық тұрғыдан негізделуін керек етеді.
Осылардың негізінде ғана 12 жылдық орта білім бағдарламаларын, сапалы оқулықтарды, оқушылар белсенділігін тудыратын жаңа технологияларды, әдістемелерді, көмекші құралдарды яғни, оқу-әдістемелік кешендерді өз дәрежесінде дайындау мүмкіндігі тумақ.
Орта білім беру жүйесін жаңарту мәселесі баланы алты жастан бастап мектеп жағдайында оқытып, тәрбиелеуді жүзеге асырғалы отыр. Бұл 12 жылдық орта білімге көшудің ең басты мәселелерінің бірі және бірегейі.
Бүгінгі әлемдегі елдер мен халықтардың өзара тарихи байланысының дамуы, экономика, мәдениет пен ғылымның әлемдік деңгейге бет бұруы, ұлттық деңгейде қалуды көтермеуі, ғылыми-білімнің түрлі салаларында әлемдік іс-тәжірибені оқып үйренудің қажетті шарт екенін дәлелдеуде.
Әлемдік тәжірибе көрсеткендей, білім берудің жаңа сапасына қол жеткізу 12 жылдық жалпы білім беретін мектептер жағдайында мүмкін болады, ол білім туралы құжаттардың айырбасталуын, бейімдік оқытуды, көп тілділікті қамтамасыз етеді.
Бүгінгі күнде жалпы орта білім беретін мектеп - жаңа қоғам мектебі, болашақ мектебі, яғни мәдени саналы, халықтық мәдениетке интеграцияланған, жеке бағыттылық, баланың жеке басының дамуына педагогикалық жағдай жасайтын және өзін-өзі тануына көмек көрсететін, физикалық және рухани жағына экологиялық таза, ізгілендірілген, өмірге, дүниеге тік қарай алатын, қоршаған ортамен жүйелі байланыс түзетін, білімнің жаңа мазмұнымен байланысқан, әлеуметтік өмірге бейімделген, бәсекеге қабілетті жаңа ұрпақ өсіріп, дамытып, жетілдіретін мектеп болуға тиіс. Мұндай өнімді және нәтижелі, сапалы білім беретін мектеп бүгінгі күнде өзіндік мектеп реформасын қажет етеді.
Қазіргі уақытта мектеп реформасына көптеген бір жақты өзгерістер енгізіліп, мектеп ісінің ішкі-сыртқы жүйесі түгелімен өзгеріп келе жатқаны белгілі. Осыған орай, менің дипломдық жұмысымның тақырыбы:
«12 жылдық мектепте информатика пәнін оқыту әдістемесі» - деп аталды.
Дипломдық жұмыстың мақсаты – әлемдік білім стандарттарына сәйкес келетін білім берудің жоғары сапасын қамтамасыз ету, өзін-өзі тәрбиелеуге, өздігінен білім алуға, өзін іс жүзінде көрсетуге, өзін-өзі дамытуға және кәсіптік білім беру бағдарламаларын игеруге дайын, өз мүддесін іскерлікпен ұштастыра білетін жан-жақты мәдениетті, шығармашыл тұлғаны қалыптастыру.
Дипломдық жұмыстың әдіснамалық негіздері: Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңы, «Қазақстан Республикасының 2010 жылға дейін дамытудың стратегиялық жоспары», Қазақстан Республикасында «Білім беруді дамытудың 2015 жылға дейінгі» Тұжырымдамасы.
Дипломдық жұмыстың құрылымы: Дипломдық жұмыс кіріспеден, 2 тараудан, қорытынды, қолданылған әдебиеттер тізімінен тұрады.
I – тарау «Әлемдік және отандық тәжірибеге сүйене отырып, 12 жылдық жалпы орта білімге көшудің негіздемесі» деп аталып, онда әлемдік білім тәжірибелерін саралай отырып, өзіндік білім реформасын қалыптастыруды көздеген Қазақстандағы 12 жылдыққа көшу мәселесі қарастырылған.
II – тарау «12 жылдық мектепте информатика пәнін оқыту ерекшеліктері» деп аталып, 12 жылдық білімге көшу жағдайында бастауыш эксперимент сыныптарда информатика пәнін оқытуда оқушылардың физиологиялық, психологиялық ерекшеліктерін ескере отырып логикалық ойлауын, шығармашылық қабілеттерін, дұрыс сөйлеу білу мәнерін қалыптастыруды көздейді.
Қолданылған әдебиеттер:
1. 12 жылдық білім беруге өтудің эксперименттік жұмыстарын ұйымдастыру туралы: ҚР Білім және ғылым министрлігінің 327 бұйрығы. Астана,2001 жылдың 10 мамыры // Қазақстан мектебі.-2001.-С.7.-1б
2. 12 жылдық мектептің негізгі орта буынының білім мазмұны // Қазақстан Тарихы. -2006. -3.-С. 3-10б
3. Ізмұқанов М «12 жылдық оқу мерзіміне көшу туралы» // Бастауыш мектеп. -2004–С.1-3-5б
4. Құланбай Ә «Он екі жылдық білім беру жүйесі» // Егемен Қазақстан. 2003.-С. 22 қаңтар
5. Аймауытов Ж «Сабақтың комплекстік жүйесінің әдістері» Қызылорда, 1929ж -58б
6. Рахметова С.Р «Бағдарламалар. 12 жылдық мектептің 1-4 сыныптары» Алматы: «Атамұра»,2004ж-19б
7. Құрманалиев М «Әлемдік білім кеңістігіне ену мақсатымыз» // Қазақстан Мұғалімі. -2006.-30 қыркүйек. –Б.3
8. Құсайынов А «Он екі жылдық оқу:салыстырмалы көзқарас» // Егемен Қазақстан. -2001. –С.24 тамыз
9. Құсайынов А «Сапалы білім-заман талабы» // Егемен Қазақстан. -2007-2 қараша.-№339-340.-Б.8
10. Құсайынов «Білім реформасы:Дамыған елдер тәжірибесі // Егемен Қазақстан. -2005. -23 маусым. –С.139.-4б
11. Құтпанбаев Ә «Он екі жылдық білімнің қажеттілігі // Ұлт Тағлымы. -2001. –С.4-5.-73-79б
12. Қазақстан Республикасында 12 жылдық жалпы орта білм беру тұжырымдамасы // Қазақстанның Білім және Ғылым Әлемі. -2006. -2.-С.5
13. Қазақстан Республикасында 12 жылдық жалпы орта білім беру тұжырымдамасы // Мектеп. -2006. -2.- С. 6-11б
14. Қазақстан Республикасының 2015 жылға дейінгі білім беруді дамыту тұжырымдамасы // Қазақстан Мұғалімі. -2004-С. 20 қаңтар
15. Әбілқасымова А «Мектеп реформасы: 12 жылдық білім беруге көшу қажет пе? // Егемен Қазақстан. -2004-С.24 ақпан
16. Өтеғали Е «12 жылдық эксперимент сыныптарда информатика пәнін оқыту ерекшеліктері» // 12 жылдық білім беру. -2007.-12б
17. Буранбаев Л.С «Жалпы білім беру мекемелерінің қызметі негізінде 12 жылдық білім беру жүйесіне көшу» эксперимент жұмысының нәтижелері // Шағын Мектеп. -2004. -2 -1-13б
18. «6 жасар балалардың психологиялық аспектілері» // ХХ1 ғасыр мектебі. -5-7б
19. «12 жылдыққа көшу жағдайында эксперимент барысында бастауыш сыныпта информатика пәнін оқытудың үлгісі» Информатика негіздері 2008ж-№2-24б
20. «Информатика негіздері» 2003-№5, 29-30
21. Мәдиева Қ. «12 жылдық білім беруді жүзеге асырайық» // Қазақстан мектебі. -2005.- №7. -3 б.
22. Бабанский Ю.К., Сластенин В.А., Сорокин Н.А и др. «Педагогика». – М.:Просвещение, 1988. – 479 б.
23. Денев Д.Ж. «Бастауыш кластар педагогикасы. ІІ бөлім – Дидактика – Благоевград кітап баспасы. 1983.
24. Огородников И.П. «Сабақтың тиімділігін көтеру» - М, Білім, 1990.
25. Рутинштейн С.Л. «Ойлау және оны зерттеу жолдары» - М. 1968-347 б.
26. Ж.А.Қараев т.б. «Оқулықтар, оқу-әдістемелік кешенінің құрамы мен оқу бағддарламаларын әзірлеуге және сараптауға қойылатын дидактикалық талаптар» Алматы.: РБК, 1998.
        
        МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ
I.ТАРАУ. ӘЛЕМДІК ЖӘНЕ ОТАНДЫҚ ТӘЖІРИБЕГЕ СҮЙЕНЕ ОТЫРЫП, 12 ... ОРТА ... ... ... ... 12 ... жалпы орта білім берудің басты мақсаты ... ... ... 12 ... ... ... ... 16
1.3. Жалпы білім беру ... іске ... ... 21
1.4. 12 жылдық оқу мерзіміне ауысу қажеттіліктерін айқындайтын
факторлар
............................................................................
..... 22
II.ТАРАУ. 12 ЖЫЛДЫҚ МЕКТЕПТЕ ИНФОРМАТИКА ПӘНІН ОҚЫТУ ... 12 ... ... ... ... ... ... тәрбие
жүйесінің даму ... ... ... оқу-әдістемелік кешендеріне сипаттама
............................................................................
............................... 26
2.3. 12 жылдық эксперимент сыныптарда информатика пәнін оқыту
ерекшеліктері
............................................................................
............ 29
2.4. 12 ... көшу ... ... ... ... ... ... оқытудың үлгілері .................. 35
ҚОРЫТЫНДЫ
............................................................................
........ 59
ҚОЛДАНЫЛҒАН ... ... ... ... асырылып жатқан ілгерілеу саясаты қоғам
өмірінің барлық саласына түбегейлі өзгерістер ... ... ... ... ... ... ... жас ұрпаққа білім беруді
әлемдік деңгейге жеткізу үлкен орын алады. Сондай қоғамдағы түрлі бағыттағы
өзгерістердің бірі - 12 ... ... ... ... ... өзінің халыққа Жолдауында «ХХI
ғасырда білімін дамыта алмаған ел тығырыққа тірелері ... дей ... ... ... ... ... Сонымен қатар бұл мәселенің
негізін мектептен басталатынын, сондықтан да 2008 ... ... 12 ... орта ... ... керектігін айқын көрсетті.
Осыдан-ақ, мемлекетіміздің өркениетті елдер қатарына ұмтылуына
байланысты әлемдік білім кеңістігіне кіру ... ... ... ... ... өзі ... еліміздің білім мазмұны мен құрылымының
әлемдік елдер деңгейіне сай болуын меңзейді.
Қазіргі ... ... ... ... ... басты міндеттердің ең бір
өзектісі-бүкіл әлем жүйесін ... ... ... ... ... ... ... білім беруге жағдай жасайтын және олардың
үйлесімді дамуына, жеке бастың тұлға ретінде қалыптасуына бағытталған жаңа
үлгідегі ... құру ... ... Бұл ... ... орта ... ... мерзімге өтуімен астасып жатыр.
Еліміз 12 жылдық орта білім беруге көшу мәселесін шешуде ... ... және ... кездегі педагогика мен психология
ғылымдарының алдыңғы қатарлы зерттеу нәтижелеріне суйенуде. 12 жылдық орта
білімге көшу аз уақыт ... ... ... іске аса қоятын мәселе емес. Бұл
білім беру орындарының үйлесімді дайындығын, әрбір мұғалімнің өз ісін қайта
қарауды, ... ... және ... тұстарын жетілдіруді талап
ететін мәселе. Сонымен қатар, 12 ... орта ... көшу ... ... ... ... мемлекеттік құжаттар талаптарының өз кезінде орындалуын
және мұғалімдер мен ... ... ... ... ... ... ... психологиялық тұрғыдан негізделуін
керек етеді.
Осылардың негізінде ғана 12 жылдық орта білім ... ... ... ... ... жаңа технологияларды,
әдістемелерді, көмекші құралдарды яғни, оқу-әдістемелік кешендерді ... ... ... тумақ.
Орта білім беру жүйесін жаңарту мәселесі баланы алты ... ... ... оқытып, тәрбиелеуді жүзеге асырғалы отыр. Бұл 12 жылдық
орта білімге көшудің ең басты мәселелерінің бірі және бірегейі.
Бүгінгі ... ... мен ... өзара тарихи байланысының
дамуы, экономика, мәдениет пен ғылымның әлемдік деңгейге бет ... ... ... ... ғылыми-білімнің түрлі салаларында әлемдік ... оқып ... ... шарт ... ... ... ... білім берудің жаңа сапасына ... 12 ... ... білім беретін мектептер жағдайында мүмкін болады,
ол білім туралы құжаттардың ... ... ... көп тілділікті
қамтамасыз етеді.
Бүгінгі күнде жалпы орта білім беретін мектеп - жаңа қоғам мектебі,
болашақ ... яғни ... ... ... ... интеграцияланған,
жеке бағыттылық, баланың жеке басының дамуына педагогикалық жағдай жасайтын
және өзін-өзі тануына көмек ... ... және ... жағына
экологиялық таза, ізгілендірілген, өмірге, дүниеге тік қарай ... ... ... ... ... білімнің жаңа мазмұнымен
байланысқан, ... ... ... ... ... жаңа ... дамытып, жетілдіретін мектеп болуға тиіс. Мұндай ... ... ... білім беретін мектеп бүгінгі күнде өзіндік мектеп
реформасын қажет ... ... ... ... көптеген бір жақты өзгерістер
енгізіліп, мектеп ісінің ішкі-сыртқы жүйесі түгелімен өзгеріп келе ... ... ... ... ... ... ... жылдық мектепте информатика пәнін оқыту әдістемесі» - ... ... ... – әлемдік білім стандарттарына сәйкес
келетін білім берудің жоғары ... ... ету, ... ... ... ... өзін іс ... көрсетуге, өзін-өзі дамытуға және
кәсіптік білім беру бағдарламаларын игеруге ... өз ... ... ... ... ... ... тұлғаны қалыптастыру.
Дипломдық жұмыстың әдіснамалық негіздері: Қазақстан ... ... ... ... ... 2010 жылға дейін дамытудың
стратегиялық жоспары», Қазақстан Республикасында «Білім ... ... ... ... ... жұмыстың құрылымы: Дипломдық жұмыс кіріспеден, 2 тараудан,
қорытынды, қолданылған әдебиеттер тізімінен тұрады.
I – тарау «Әлемдік және отандық тәжірибеге сүйене отырып, 12 ... орта ... ... ... деп ... онда ... ... саралай отырып, өзіндік білім реформасын ... ... 12 ... көшу ... ...... «12 ... мектепте информатика пәнін оқыту
ерекшеліктері» деп аталып, 12 ... ... көшу ... ... ... информатика пәнін оқытуда оқушылардың физиологиялық,
психологиялық ерекшеліктерін ескере отырып логикалық ойлауын, шығармашылық
қабілеттерін, дұрыс сөйлеу білу мәнерін қалыптастыруды ... ... ЖӘНЕ ... ... ... ОТЫРЫП, 12 ЖЫЛДЫҚ ЖАЛПЫ ОРТА
БІЛІМ БЕРУГЕ КӨШУДІҢ НЕГІЗДЕМЕСІ
Қазақстан Республикасындағы 12 ... орта ... ... ... – жалпы орта білім беру жүйесінің мақсаты, ... ... мен ... ... ... ... ... Тұжырымдама Қазақстан Республикасының «Білім туралы»
Заңының; «Қазақстан Республикасын 2010 жылға дейін ... ... ... ... ... ... 2010 жылға дейін
дамытудың мемлекеттік бағдарламасына; Қазақстан Республикасының Президенті
Н..Ә.Назарбаевтың «Қазақстан ... ... және ... жедел
жаңару жолында» атты жолдауына, Болоньдегі Еуропа елдері білім министрлері
кеңесіне, ЮНЕСКО-ның үздіксіз білім беру ... ... ... ... жаһандану дәуірінде өмір сүру үрдісін, ойлау ... ... ... байланыс құралының қарқынды дамуы,
сондай-ақ адамның ... ... оның ... іс-әрекетіне қол жеткізетін тәсілдер қоғамның негізгі капиталы
бола бастады.
Қазақстан ... ... ... ... ... бірі -
өзгермелі әлеуметтік және экономикалық жағдайда өмір ... ... ... ... ... ... белсенді қатынасын байқатып, оны
жақсартуға ықпал ете ... ... ... жеке тұлғаны қалыптастыру
болып табылады. Осыған байланысты жеке ... ... ... талаптар
алдыңғы орынға шығады: креативтілік, белсенділік, төзімділік, ... ... ... жоғары кәсіби деңгейлі сауаттылық,
танымдық әрекетке қызығушылығының басымдығы.
Қазақстандық жалпы орта білім ... ... ... үшін ... ... отырған әрбір оқу пәні бойынша білімі,
білігі және дағдысын алу тәртібімен ғана ... ... ... ... ... ... ынтасының төмендеуіне және денсаулығының
нашарлауына әкеп ... ... ... және ... өмірден тұрақты
өзгерістерді ескере отырып, қоғам өміріне ... ... ... ... ... орта ... дамытудың қарқынын арттыру
қажеттілігін әлемдік тәжірибе көрсетіп ... ... ... ... іске асырудағы, оның психикалық және физиологиялық денсаулығын
сақтаудағы, ... ... ... ... ... маңызы
зор.
Егемен елімізде табандылықпен жүзеге асырылып жатқан ... ... ... ... ... түбегейлі өзгерістер енгізуде. Күн
тәртібінде қойылып отырған күрделі мәселелердің ішінде жас ұрпаққа білім
беруді ... ... ... ... орын ... түрлі бағыттағы өзгерістерге сәйкес білім берудің
қызметіне ... ... ... ... ... және қол ... сын көзбен қарап бағалау, ұлттық ерекшеліктерді ... ... мен ... жаңа ... жолдарын табу – 12 ... ... ... ... осы ... ... беру ең ... міндеттердің бірі
болып саналады.
Еуропа Кеңесінің Декларациясына (1992) сәйкес ... 12 ... ... орта білім берудің басым екені, оны ... ... ... ... ... Лиссабон конвенциясына қол қойып, оны бекіткеннен кейін
Еуропалық білім кеңістігіне ықпалдасудың құқықтық негізін қалады. Бұл жалпы
орта білім беру ... ... 12 ... ... ... ... ... оқытуға көшу Қазақстандық білім беру ... ... ... ... ... береді. Ал оның мәнісі
шығармашылық тұлғаны қалыптастыруға бағытталған жаңа ... ... ... ... білім» үлгісінен «таңдауы бойынша білім ... ... ... және ... ... беру кеңістігіне енуді
жылдамдататын тетіктердің бірі осы жаңа ... ... ... ... ... ... Білім беру жүйесінденгі өзгерістерге
негізделген әлемдік дамудың негізгі үрдістері мыналар болып ... ... ... ... ... ... ... көшу, мәдениаралық өзара қатынас
ауқымының кеңеюі;
- халықаралық ынтымақтастық нәтижесінде шешілуі ... ... ... және ... ... ... ... қарқынды дамуы, бәсекелестіктің өсуі;
- адам капиталы мәнінің артуы.
Осыған сәйкес дамыған елдердің білім беру ... ... ... ... ... беру философиясы мен әдіснамасының жаңаруы, білім беру
мазмұнын құру әдістерінің өзгеруі, білім беру мазмұнындағы ... ... ... ... ... ... тәсілдерін іздестіру,
жаңа білім технологияларының енгізілуі және ... ... ... ... стилін ығыстырып, оқушылардың танымдық
белсенділігі мен өзіндік ойлауын қамтамасыз ететін жаңа дамытушы, сындарлы
білім беру ... ... ... және ... ... ... берудің ерте
жастан басталуы;
- оқушы жастарға азаматтық - ... ... - ... ... ... және экологиялық тәрбие беру
ролінің күшейтілуі;
- білім ұйымдарының оқушыны әлеуметтендірудегі рөлінің артуы
болып ... 12 ... ... орта ... берудің басты мақсаты мен
күтілетін нәтижелері
Қазақстандағы білім беру ... ... ... ... ... да осы жаңа ... беру ... көшу идеясы еді. Бұған
бір дәлел Қазақстан Республикасында Білім беруді ... 2015 ... ... ... ... ... Республикасының Білім және
ғылым қызметкерлерінің 3 съезінде Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев: «Бүгінде ... ... ... ... ... оған көшу ... ... артуын
өздігінен қамтамасыз етпейді, білім берудің мазмұнын қайта қарау талап
етіледі және мұны ... ... ... ... деп атап ... Мұның өзі
білім беру жүйесінің алдында үлкен ... ... ... ... ... ... ... негіздеріне орай, мектепте білім
берудің мазмұндық жағын ... аса ... ... ... ... ... білім берудің мазмұнын қазіргі қоғам қызметінің
серпінді құрылымымен сәйкес ... ... өз ... ... ... және оны ... оқытудың әр түрлі саласында өз мүмкіндіктерін тануға және жақсы
қасиеттерін ашуға ... ... жас ... ... психикалық жаңа құрылымдарды
қалыптастыру төңірегіндегі оқу үрдісін жолға қою;
- оқушыларды ... ... ... ... және ... ... ... мотивациялық үрдістерді айқындайтын оқу ахуалдарын
кеңінен қолдану.
Қазіргі мектептің білім мазмұнын ... мен ... ... ... ... міндеттерді жүктейді:
- оқушының жеке тұлға ретінде және іс-әрекет субъектісі ретінде
мақсатты, тұрақты және ... ... ... ... ... ... бір ... таңдауы мен меңгеруін, олардың
оқу үрдісі кезінде таңдау мүмкіндіктері мен құқықтарын қамтамасыз ету;
- ... ... ... ... ... ... ... мазмұнын барынша ізгілендіруді қамтамасыз ету;
- психологиялық білім берудің бастапқы ... ... ... ... ... және ... ... гуманитарлық және жаратылыстану-ғылыми білімдердің диалектикалық
бірлігін қамтамасыз ету;
- ... оқу ... ... ... дамуы білім берудің ғаламдық мақсаты ... ... ... ... ... оның ... мен ... қазірігі заманғы адам тұжырымдамасының тұрғысынан келу көзқарасы
берік қалыптасып отыр. Жүргізілген зерттеулер тұлғаның қалыптасу моделінің
компоненттерінің ... үш ... ... ... ... ... тұлғаның тәжірибесі, ... ... ... ... осы ... адам қызметінің жалпы
құрылымының және зерттеу объектілерінің құрылымымен ... 12 ... ... ... беру ... мен базалық оқу пәндерін жасаудың
теориялық негізі болып отыр.
12 жылдық мектепке көшу жағдайында оның құрылымы ... ... ... арасындағы байланысты, әрбір жас сатыларында оқушыларды
тәрбиелеу мен дамытуды олардың психологиялық, ... және ... ... ... ... тиіс.
Тұжырымдаманың мақсаты - 12 жылдық мектеп жайында ... ... орта ... беру ... жаңарту жолдары мен дамыту
стратегиясын ... ... 12 ... мектептегі білім беру мақсатын, міндеттерін, құрылымын,
мазмұнын және оқу-тәрбие процесін ұйымдастырудың ерекшеліктерін
атап көрсету;
❖ 12 ... ... ... ... қаржылық-экономикалық негіздемесін
дайындау;
❖ Осы Тұжырымдаманың күтілетін нәтижелерін анықтау.
Тұжырымдама төмендегі бөлімдерден тұрады:
1. Әлемдік үрдістер мен ... ... ... ... 12 ... орта ... ... көшудің негіздемесі.
2. 12 жылдық жалпы орта білім берудің мақсаты мен ... ... ... орта білім беру құрылымы.
4. Білім беру мазмұнын жаңартудың негізгі бағыттары.
5. Білім беру процесін ұйымдастырудың ерекшеліктері.
6. Педагогикалық кадрлар.
7. Білім берудің күтілетін ... ... ... ... орта ... беру ... басқару.
9. 12 жылдық жалпы білім беру тұжырымдамасын іске асыру жағдайлары.
Қазақстандық жалпы орта білім беретін мектеп ... ... ... ... ... ... ... жүйесін қолдайтын нақты қадамдар
жасалды. Олардың ішінде ... ... ... білім стандарттарының
әзірлену және енгізілуі, кредиттік технология негізіндегі үш сатылы жоғары
білім моделінің енгізілуі, ... ... ... енгізілуі, білім
сапасын бағалау критерийлерін әзірлеу жөнінде жұмыстар басталды. [1]
Бірақ қол ... ... адам ... ... мен ... ... толық қамтамасыз ете алмайды.
Қазақстанның білім беру жүйесінің даму деңгейіне кері ... ... ... ... ... Білім мазмұнының оқушының оқуға қызығушылығын төмендететін және
денсаулығына кері ықпал ететін ... ... ... Орта ... беру ... ... ... болмауы.
3. Білім берудің жеке тұлғаның дамуына емес, формальды ... Оқу ... ... ... қызықтырмайтын, шынайылықты
қамтамасыз етпейтін және қиындық тудыратын жағдайға душар ететін
ескірген жүйенің сақталуы.
5. ... ... ... және адамгершілік қасиеттерінің
жеткілікті дамымауы, өзін-өзі ... ... ... болмауы,
өзіндік қызығушылығы мен өмірлік жоспарын сезіну деңгейінің ... ... ... орта ... беру үш ... ...... бастауыш білім беру ( 1-4- сыныптар – бастауыш
мектеп)
2-саты – ... орта ... беру ...... ...... орта ... беру (11-12-сыныптар – жоғарғы мектеп)
Бастауыш мектепте оқытудың ұзақтығы – 4 жыл. Бастауыш мектеп жалпы
бастауыш ... ... ... етеді және балалар 6 ... ... Алты жас – ... ... дамуының және әлеуметтік
дайындығының ең бір ... ... ... ... ... пайдаланып, іске асырмаса бала бойындағы
қасиеттері толық көлемде ашылмай қалуы мүмкін.
Бастауыш мектептің басты міндеті – баланың ... ... ... ... деген ынтасын қалыптастыруды қамтамасыз ету, оқу, жазу,
санау, қарым-қатынас және ... ... ... ... ... оқытудың басты мақсаттары мыналар:
1. Баланың жас ерекшеліктері мен жеке мүмкіндіктеріне сәйкес, оны тұлға
ретінде ... ... ... ... беру және ... ... оқу әрекеттерін меңгерту және бақылау, өзіндік бақылауды жүзеге
асыру;
3. Әр адамды азаматтық, рухани және ... ... ... ... ... және өзін-өзі тәрбиелеуге дайындау;
4. Білім беру мен тәрбиелеу мақсаттарына жету жолында оқу әрекеттерін ... ... ... ... ... ... орта білім беру (1-4 сыныптар)
Оқуды бастау жасы - 6 жас
Оқыту ұзақтығы - 4 ... ... ...... өзін-өзі таныту мүмкіндігі мен
қоршаған ортасының шынайылығы туралы білімді игерудегі даралығын ашу, ... және ... ... яғни ... ... салаларына қажетті
танымдық қызығушылығын арттыру, кіші жастағы оқушылардың біртұтас оқу
әрекетін ... ... ... ... ... оның қабілеттерінің тұтастай дамуын
қамтамасыз ету. Бастауыш мектепте ... ... ... ... ... ... санау, шығармашылықпен ойлау элементтерінің, жеке гигиенасы мен
денсаулығын ... ... ... ... ... оқу әрекетін
ұйымдастыру.
2-саты
Жалпы орта білім беру (5-10 ... ... – 6 ... ... ... – негізгі жалпы білім алуға жағдай жасау,
адамдар ... және ... ... ... ... ... өзін-өзі анықтауын қалыптастыру, тұлғаның ... ... ... және ... ой-пікірінің туындауына,
теориялық ойлау тәсілдері мен ғылыми таным әдістерін ... ... ... ықпал ететін оқу әрекетін ұйымдастыру.
Негізгі мектеп оқытуды бейіндік мектепте немесе кәсіптік бастауыш
және орта ... беру ... ... ... ... ... ... ерекшелігі оқушының ... ... ... ... ... ... ... бағдарын саналы таңдауына
дайындығына игі ықпал ететін ... ... және ... ... ... ... болып
есептеледі.
3-саты
Жалпы орта білім беру (11-12 сыныптар)
Оқыту ұзақтығы -2 жыл
Жалпы орта білім ... ... ... болып табылатын үшінші сатының
негізгі мақсаты оқытудың саралануы мен даралануы бағдарланған жалпы орта
білім ... ... ... кәсіби қызметіне саналы да жауапты таңдау
жасауына, жеке және өмірлік өзін-өзі танытуына жағдай ... ... ... - ... әлеуметтік
-гуманитарлық және технологиялық бағыттар бойынша жүзеге асырылады.
Бейіндеу (профилизация) нысандары мектептің педагогикалық ... ... ... ... ... ... ... отырып анықталуы тиіс.
Бейіндік оқытуды іске ... ... ... ... мектептерде,
гимназияларда, лицейлерде, дарынды балаларға арналған ... ... ... ... ... ... ... асырылады.
Материалдық-техникалық жағдайын, кадрлық әлеуеті мен оқу-әдістемелік
қамтамасыз етуді ескере отырып, үшінші сатыдағы бейіндік оқыту ... ... ... ... Бір бейінді мектеп – бір бейінді оқытуды іске асыру;
2. Көп бейінді мектеп – бірнеше бейінді оқытуды іске ... ... ... берудің басым бағыты – педагогикалық іс-әрекеттің
жеке тұлғаға бағытталуы. Тұлғаға бағытталған көзқарас – педагогикалық ... ... жаңа ... ... ... геосаяси, экономикалық және әлеуметтік
жағдайы, әлемдік білім кеңістігіне кірігуі Қазақстан Республикасының Жалпы
орта білім беру ... ... атап ... орта ... мазмұны мен
құрылымын, мақсаттарын қайта қарауды және ... ... ... ... ... 12 ... мектепте есептелген белгілі бір
халықаралық білім беру стандарты қалыптасты.
Өзінің және ... ... ... ... ... дайын,
өзгермелі даму үстіндегі ортада өмір сүруге бейім, бәсекеге қабілетті ... ... ... ... ... және қалыптастыру.
Білім берудің күтілетін нәтижелері белгіленген ... ... ... негізгі құзырлылығы төмендегіше анықталады:
1. Құндылықты-бағдарлы құзыреттілік – оқушының қоршаған ортаны
бірдей қабылдайтын қабілетті, ... ... ... ... қоғам өмірінде өзінің ролін таба білу біліктілігі, азаматтылығы
мен елжандылығы. Бұл ... ... ... ... ... ... ... қамтамасыз етеді. Ең бастысы, өзінің Отаны Қазақстан патриоты
болу, азаматтық белсенділігін көрсету, саяси ... ... ... ... ... баға бере ... ... құзыреттілік – жалпы адамзаттық мәдениет
жетістіктері негізіндегі іс-әрекет тәжірибесін және қоғамдағы дәстүрлер мен
жеке, ... және ... ... мәдениет негіздерін,
этномәдениеттік құбылыстарды ... ... ... ұлттық
ерекшеліктерін тани білу. Адам мен ... ... ... ... Өзі ... мәдениеті мен әлемнің мәдени көптүрлілігін түсіну және
бағалауға мүмкіндік беретін мәдени-демалыс ... ... ... игеру, рухани келісім мен толеранттылық идеяларына бейім болу.
3. Когнитивтік құзыреттілік – оқушының зерттеу әрекеті мен ... ... ... ... ... құзырлылық. Бұл құзырет
өзінің білімділік ... ... ... ... ... ... функционалдық сауаттылық талаптары негізіндегі білімді игеруде
әлемнің ... ... ... ізденушілік-зерттеушілік әрекет дағдыларын
игеруге мүмкіндік беретін өзінің әрекетіне ... және ... ... ... ... ...... өзара әрекет пен
қарым-қатынас тәсілдерін білуді, түрлі ... ... ... ... ... түрлі әлеуметтік топтарда жұмыс ... ... ... ... рөлдерді орындауды, өмірдегі нақты жағдайларда
шешім қабылдау үшін байланыстың түрлі объектілерін қолдана алу ... тіл ... ... ... ... ... шетел тілінде,
қатынас дағдылары болуын қарастырады.
5. Ақпараттық-технологиялық құзыреттілік – бағдарлай ... ... ... ... ... таңдай білу, өзгерте білу, сақтай білу, білім
мен ... ... ... мен ... ... ... жүзеге асыра білу және интерпретациялау білігі.
6. Әлеуметтік өзара қарым-қатынас құзыреттілігі – отбасылық, еңбек,
экономикалық, саяси ... ... ... ... азаматтық-
қоғамдық тәжірибе мен білімге ие болуды білдіреді. Бұл құзырет әлеуметтік-
қоғамдық жағдайларға нақты талдау жасай ... ... ... ... ... және қоғам мүддесіне сәйкес ықпал ете білуді, ... ... ... ... қарастырады.
7. Тұлғалық өзін-өзі дамыту құзыреттілік. Бұл ... ... ... және саяси қоғамдық қатынастар саласындағы белсенді
азаматтық-қоғамдық қызмет білімі мен ... ... ... ... ... ... ... талдау жасай білуді, түрлі
өмірлік жағдайларда, яғни ... ... ... ... ... білуді, қызметін өзіндік қадір-қасиет сезімімен
ұйымдастыра білуді, өзінің өмірі мен ісіне жауапты қарауды, жеке және ... ... ... ... және ... ... қарастырады.
Аталған құзыреттіліктерді игеру оқушының орта білім беретін мектеп
жағдайында нәтижелі әлеуметтендірілуіне игі ... ... ... мектепке енгізілген бейіналды және бейіндік дайындық
оқушының өз ... мен ... ... ... ... ... болашақ кәсіби қызметін саналы да жауапты таңдауына ... ... қол ... олардың әллеуметтендірілу мүмкіндігін
кеңейтеді.
1.2. 12 жылдық мектептің психологиялық-педагогикалық астарлары
Оқытудың тиімді және үйлесімді ... ... ... дамуының
табиғи логикасын ескергенде ғана мүмкін болмақ. Егер оқытуды мәдениет пен
қоғамның жеке адаммен жан-жақты байланысының ... ... ... ... онда осы ... негізгі жүйелері осы арқылы ... ... ... ... процесстер бөле-жара айтылады:
түйсіну, қабылдау, зейін, ес, ойлау, сөйлеу және қиял. ... ... ... және оны ... кезінде осы процестердің барлығын қалыптастыру
тұлғаның тұтастай дамуына жағдай жасайды.
Бастауыш мектеп жасындағы балаларға білім беру мен ... ... іске ... бірқатар психологиялық-педагогикалық шарттарды сақтауды
қажет етеді:
- ... мен ... ... ... жеке ... әрбір балаға іс-әрекет түрін, әріптес, құрал-жабдық, т.с.с таңдау
мүмкіндігін беру;
- бала табыстылығына қатысты ... ... ... ... ... ... жетістіктерін оның кешегі табыстарымен
салыстыру;
- баланың эмоциялық-құндылық, әлеуметтік жекебастық, ... ... ... және оның даралығын сақтауға ықпал ететін
білім алу ортасын құру;
- бала дамуының аса ... ... ... жетекші іс-әрекетті
қалыптастыру;
- зерттеушілік, шығармашылық іс-әрекеттің, ... ... ... ... және ... нысандарының теңгерімділігі.
Бастауыш мектеп жасы – баланың жеке тұлғасы мен оның ағзасының одан
әрі ... ... өте ... ... ... Бұл ... маңызды ерекшеліктері – олардың айналадағы ... ... ... ... танытуы болып табылады.
Олардың қоршаған ортадағы заттар туралы түсініктері бар, олар білуге
құштар, жаңа ... да ... ... Осы ынта мен ... ... ... ... алмай, оның әрі қарай дами түсуіне көп көңіл
бөлуі керек.
Орта білім беру жүйесін жаңарту ... ... алты ... бастап
мектеп жағдайында оқытып, тәрбиелеуді жүзеге асырғалы отыр. Бұл 12 жылдық
орта білімге көшудің ең басты мәселелерінің бірі және ... ... ... жағдайында мектепалды дайындығынан өтетін не ... үйде ... ойын ... енді ... келіп, партаға
отырып, оқушылар қатарына өтпек. Әрине алты жастағы ... ... ... психологиялық тұрғыдан дайын екенін көптеген ғалымдар
зерттеулер ... ... ... ... алдыңғы қатарлы бала
тәрбиесімен және оны дамыту жолдарымен айналысқан ғалымдары ... ... ... ... ... ... В.К.Павленко, Қ.Т.Шериязданова және тағы басқалар. Мектепке
баланы 6 жастан қабылдау дұрыс болып отыр, өйткені осы ... ... ... ... мен ... ... ... қатар мектепке
дейінгі тәрбие жүйесін сақтау орынды. Ал егер 5 ... ... ... болса,онда балабақшадағыдай жағдайы болу керек. Бұл балалардың
мектепке дайындығы тексеріледі. Ол үшін «12 ... ... ... қабылданатын балалардың оқуға дайындық деңгейін ... ... ... ... ... Ол ... “Әлеуметтік зерттеу”, “Ата-
аналар туралы мәліметтер”, “Ата-аналарға арналған сауалнама”, “Медициналық
зерттеулер”, “Балалардың денсаулық ... т.б. ... келе ... ... ... ... ... таным
деңгейлері, ортаға қатысы, дамуы анықталды. ... ... ... ... ... ... Эксперимент барысында сынып пен
салыстырмалы сынып ... ... ... ... ... эксперименттік сыныптағы білім, білік және оқу ... ... ... біріншіден, бала санының аздығына, екіншіден ... ... ... ұзақтығының 35 минут болуында және жеке
оқулық ... ... ... ... ... ... ... болуына себептер көп. Отбасы, ұстаз, балалар қауымдастығы
осының тетігі.
Алты жастан оқыту - ... ... мен ... ... ... ... ... болып табылады
ҚР 2015 жылға
дейінгі білім берудегі
дамыту тұжырымдамасынан
6 жасар баланың оқудағы жетістігі - мектепке ... ... ... ... ... ... келеді.
6 жасар баланың дамуында қоршаған ортамен байланысындағы
үйлесімділік қатынасын 6 аспекті бойынша қарастыруға болады. Олар:
медициналық, физиологиялық, психологиялық, әлеуметтік, педагогикалық,
интеллектуалдық ... ... 1 ... ... ... ... бар екені белгілі.
Оқыту процесі бұл ... ... ойын ... жүргізіледі. Сондықтан
балалардың психологиялық ... ... ... сабақта ойын
элементтерін көбірек пайдалану қажет. 12 жылдық білім ... оқу ... ... бос ... жеке ... мен ... жұмсауға мүмкіндік
туғызу көзделеді. Сабақтың ұзақтығы 35 минут 5 күндік оқу болады. Ал мұның
өзі ... беру ... ... ... ... ... көшуінен туындап отыр. [18]
Олай болса, тұлғалық-бағдарлық білім берудегі негізгі құрал оқулық
десек, оның ... мен ... ... жете ... көңіл бөлу қажет.
Оқулықтың сапалы жазылуына назар аударған ... ... ... тұлғалық-бағдарлық, нәтижелі шығармашылық қызмет, кіріктіру,
пәнаралық байланыста оқыту және т.б ... ... ... ... ... ... - нақты пән бойынша берілетін ... оқу ... ... ... ... ... Оқулық-бұл оқушы мен оқытушының
бірлескен әрекеттерінің құралы. ... ... ... ... ... ... ... қорытынды шығады.
Бұл кезде баланың өзін-өзі белсенді көрсетуі және оның барлық рухани
және дене ... ... ... ... Баланың осындай барлық ерекшеліктері
қолайлы факторлардың әсерімен, дұрыс та мақсатты ... ... ... және ... ... табиғи мүмкіндіктерін ескерудің
арқасында ғана осы жасқа лайықты оқытудың мазмұны мен ... ... ... ... ... ... етуге болады.
Оқушылардың білімді меңгеруіндегі басты мәселе-ойлау арқылы іс
қылудың тәсілдерін ... ... ... ... түрлерін (талдау,
жинақтау, пайымдау,т.б.) меңгертудің маңыздылығы сөзсіз.
«Ойлау ... ... ... ... ... қабылдау да жүзеге
аса алмайды, өйткені білімді меңгеру оны талдау, жинақтаусыз мүмкін емес» -
деп ... ... «О ... и ... его исследования». [26]
Орыстың педагогика ғылымдарының аса көрнекті қайраткері К.Д.Ушинский
оқу жетістігі жаңа материалдың ... ... деп ... ... ... ... ... тіндестіру «жаңа міндетті түрде ескінің
негізінде құрылып, ескі үздіксіз қайталанған сайын жаңа ... ... ... Ол ... ұғымды меңгеру кепілдігі: кепілдік ... ... жаңа ұғым ... әрі ... меңгеріледі», - деп түсіндірді.
12 жылдық ... ... ... сынып оқушыларының жаңа
материалдарды оқып үйренуге дайындау жұмыстарын сараптауда аса көңіл бөлген
мәселелер мыналар:
- Жаңа ... ... ... ... саны.
- Оқушылардың дайындық ... ... ... мазмұны.
Математика мен информатика пәнінің күрделі тақырыптары өтуге ыңғайлы
кезеңдерге бөлінген. Бұл бөлімдер оқу жылы ... ... ... Мұғалім қиын тақырыпты үш кезеңге бөледі:
1-кезең: Перспективалық дайындық. Басқаша ... ... ... Бұл ... тірек ұғымдары, іскерлік жаттығулар,
оқушылардың жауаптары арқылы оқытуды бастау жүзеге ... ... ... ... Бұл ... ... ... бойынша материалдар жинақталады. Оқушылар жинақтау схемалары арқылы
саналы ... ... Олар ... және үйде өз ... ... өз ... ... арқылы дәлелдеуге жұмыстанады.
Сонымен қатар осы кезеңде бірқатар ... ... ... оза ... ... да орындалып, оқушылардың
материалдарды қабылдау мүмкіндіктері артады.
3-кезең: Үнемделген уақыттарды ... ... ... арқылы
іскерлік дағдысы қалыптасады. Бұл қатені үнемі түзетіп отырудан гөрі, ... ... ... ... ... ... ... жаңа
тақырыпты оқуға негіз бола ... ... осы ... ... жаңа материалдарды оқып үйренуге дайындылығының
алатын орнын анықтау мақсатымен қала мен ауданның ... ... ... және әдістемелік әдебиеттерді, мұғалімдердің сұрақтарға
берген жауаптарын, осы мәселе туралы ... ... ... келіп,
жаңа материалдарды оқып үйренуге оқушыларды дайындау мәселесі ... ... ... ... әлі де ... ... ... оқушылардың білім
сапасын арттыруда үйрету, жетілдіру, жаттықтыру бағыттарына аса назар
аударудың тиімді ... ... ... бастауыш, 6 жылдық негізгі және 2 жылдық жалпы орта ... ... ... психологиялық жас ерекшеліктеріне сәйкес келеді.
1.3. Жалпы білім беру тұжырымдамасын іске асыру
жағдайлары
12. жылдық жалпы орта білім беру ... іске ... ... 12 ... ... орта ... ... мемлекеттік жалпыға міндетті
стандартын әзірлеу;
2) Білім берудің пәндік стандарттарының тұжырымдамалық-әдістемелік
негіздері мен мазмұнын ... ... ... ... ... жаңа заң ... және
тиісті нормативтік-құқықтық актілерді әзірлеу;
4) Күтілетін нәтижелерге жетуді бағалаудың рейтингтік жүйесін әзірлеу;
5) Оқу-әдістемелік және ... ... ... Ел ... ... қызметті бейіндік оқытудың жаңа нысандарын
құру;
7) Мұғалімдерді қайта даярлау мен біліктіліктерін арттыру ... ... ... ... 12 ... ... ... қаржылық және материалдық-техникалық
қамтамасыз ету.
Осы Тұжырымдаманы іске ... ... ... 12 ... ... проблемаларының республикалық ... ... ... ... ... академиясы, Ұлттық білім беру сапасын
бағалау ... ... ... ... ... ғылыми-
практикалық орталығы, Білім беру мен тестілеудің мемлекеттік стандартының
ұлттық орталығы, «Оқулық» республикалық орталығы, Білім беру ... және ... ... ... ... ... білім беруді басқару органдары мен оған қарасты
ұйымдар болып анықталды.
1.4. 12 ... оқу ... ... қажеттіліктерін
айқындайтын факторлар
1-фактор. Білім беру парадигмасының өзгеруі.
Қазіргі білім беру тұлғалық-бағдарланған стратегиясын іске ... Оның ... ... ... ... ... ... олардың табиғи қабілеттері мен ... ... баса ... ... өмірлік жоспарларын жүзеге асыруларына кең мүмкіндіктер
жасайтын білім кеңіcтігін құру.
2-фактор. Оқушылардың денсаулығын сақтау.
Бірінші ... ... ... ... 20 ... ... ... жоғары сынып оқушылары 38 сағаттың орнына 40-42 сағат оқу жүктемесін
орындайды. ҚР ... ... ... деректері бойынша,
республикада 2 миллионнан астам бала 66% әр түрлі аурулармен диспансерлік
есепте тұрады. ... ... ... ... ... ... алу
мүшелерінің, көз, асқорыту, жүйке-психикалық, тірек-қозғалыс аппараттарының
зақымдануы сияқты т.б. аурулар ондаған ... ... ... ... оқу ... көшу жағдайында белгіленген күнделікті оқу
жүктемесін азайту, оқушылардың әртүрлі ... ... ... өз ... сай ... мүмкіндік жасайды.
3-фактор. Оқушыларды әлеуметтендіру, әлеуметтік шиеленісті
төмендету.
Дәстүрлі 11 жылдық ... орта ... беру ... қажеттіліктеріне
орай оқытудың тәжірибелік бағытына сәйкес кәсіптік бағдарды қамтамасыз ете
алмайды. 12 жылдық ... ... ... ... арасында кәсіби
бағдарлау жұмыстары жүргізіледі.
4-фактор. Оқу сапасын ... ... ... ... көшу күнделікті оқу жүктемесін төмендету
есебінен жалпы орта білім берудің сапасын арттыруға мүмкіндік ... ... ... оқу материалдарын мемлекеттік жалпыға
міндетті білім стандарттарының талаптары деңгейіне сай ... ... ... саралаудың тиімді тепе-теңдігін құруға кепілдік ... ... ... ... ... нәтижесінде
жүзеге асырылады.
5-фактор. Отандық аттестаттардың шетелдерде ... ... ... ... ... берудің басым бағыты-педагогикалық іс-әрекеттің жеке
тұлғаға бағытталуы. Тұлғаға бағытталған көзқарас-педагогикалық іс-әрекеттің
методологиялық жаңа бағыты.
Болашақ мамандардың 12 ... ... ... әдіснамасын, оның
теориялық және практикалық негіздерін қазірден бастап жан-жақты үйренуі аса
маңызды әрі өзекті мәселе. Осы ... ... ... ... ... ... жалпы жүйесінде педагогика курсы ерекше орын алады. [10]
II.ТАРАУ 12 ЖЫЛДЫҚ МЕКТЕПТЕ ИНФОРМАТИКА ПӘНІН ОҚЫТУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
Елбасымыздың 2007 ... ... ... жаңа ... атты ... ... ... «Біз бүкіл еліміз бойынша әлемдік стандарттар
деңгейіне сапалы білім беру қызметін көрсетуге қол ... ... ... елдің болашағы білім беру ... және ... ... ... болғандықтан, Қазақстан халқына ... ... тең ... ... беру ... күмән тудырмайды.
Өмір талабына сай мектеп жаңа әлеуметтік тапсырысты орындауға, басқа
мақсатты, формалы, сапалы білім беруге бағытталуы ... ... ... ... ... ... беру ... «бүкіл өміріңнің білімі»
принципінен «өмір бойғы білімге» ауысуда. Бұл идеологияны және ... ... ... жаңа ... ... ... бейімдеу
механизмін орындау – біздің міндетіміз.
Сондықтан бүгінгі күні еліміздің білім жүйесінде оқыту ... ... ... жаңа ... ... ету міндеті тұр. Жалпы орта
білім ... ... ... ... ...... ... экономикалық, қоғамдық-саяси өміріне белсене
араласуға дайын, құзыретті тұлғаны ... ... ету. Ол ... ... ... 12 ... ... беру мазмұнынан жан-жақты көрініс
таппақ. 12 ... ... орта ... беру ... процестің әрбір
қатысушысының шығармашылық потенциалы мен психофизиологиялық ерекшеліктерін
ескере отырып, олардың дамуына жағдай жасауға, сондай-ақ ... ... ... ... ... ... ... оқушыларды бейіндеп
оқытуға бағытталған біртұтас жүйе құруды ... Осы ... ... ... ... ... 12 жылдық білім беруді эксперименттен
өткізу қолға алынды. [16]
2.1. 12 жылдық білім беруге ауысу ... ... ... даму ... ... ... 12 ... білім беруге көшу кезеңінде
қоғам дамуында орын алып отырған ... ... ... ... ... ... ... таңдаулы білімге
көшу және болашақ жасөспірімдерді ғылыми техникалық прогресс талабына сай
тәрбиелеу мәселесі оқу ... ... ... ... қарастырып, тәрбие
үрдісіне көптеген өзгерістер енгізуді талап етеді.
Біз тәрбие мен ... егіз ... деп ... Бұл ... ... бір ... әрекеттескенде ғана оңды нәтиже бере алады. Ғылыми
негіздерге сүйенсек адам ... ... ... бөлуге болады.
Бірінші биологиялық индивид, екінші сананы жетілдіру сатысы.
Қазақстан Республикасында Білім беруді дамытудың ... ... ... ... ... заманғы электронды оқулық
басылымдарын әзірлеуге, жалпы білім беретін мектептің негізгі пәндері
бойынша ... ... ... ... ... және ... ... құралдарымен кіріктіруді жүзеге асыру керек. 12 жылдық білім
беруге көшу кезең-кезеңімен жүзеге асырылатын болады. 2008-2009 оқу ... ... жаңа ... бойынша оқи бастайды», - делінген.
12 жылдық білім берудегі оқушылар ... ... жеке ... беру ... қоя ... ... мүмкіндікті
қолдану (оқу материалын игеру деңгейі, қарқыны) ;
- әрекет ету әдістерін, тәсілдерін,біліктілігін оқу мен әлеуметтік
құзыреттіліктің құрамдық бөлігі ... ... оқу ... ... ... құзыреттіоіктің пайда болуына
арналған жұмыстардың әдістері ... мен ... ... ... ... ... орта ... беретін мектептегі білім беру мазмұнын игеруге
және оны өзінің жеке ... ... ... арналған ақпараттық
ортадағы (оқулықтар, оқу-әдістемелік ... ... ... оқыту технологиялары, Интернет желісі т.б) берілген
мүмкіндікті қолдану.
2.2. Информатика пәнінің оқу-әдістемелік кешендеріне сипаттама
Информатика пәні бойынша оқу-әдістемелік кешен төмендегі құрамда
ұсынылады:
1. Оқулық
2. Әдістемелік ... ... ... ... оқулығына қойылатын талаптар
Информатика оқулығына қойылатын талаптарды анықтауда жалпы ... ... ... ... ... қойылатын талаптарды анықтап
жүйелеуде оқулық функциялары:
- білім мазмұнын тасымалдаушы;
- мазмұнды ... ... ... ақпараттық;
- трансформациялы;
- материалды бекітушілік;
- өзін-өзі бақылау;
- өз бетімен білім алу;
- дамытушы-тәрбиелеуші.
басшылыққа алынып, негізінен ескеретін құжат болды десек те болады.
Информатика пәні ... ... ... бұл ... ... ... болып табылады. Оқулыққа қойылатын талаптар жалпы
оқулыққа қойылатын талаптар негізінде төмендегіше іріктелді:
- ұлттық ғылым саясатына сәйкестігі;
- бағдарламаға сәйкестігі;
- ... ... ... және ... ... ... ... материалдың тарихилығы;
- оқушылардың физиологиялық және психологиялық ерекшеліктерінің
ескерілуі;
- мазмұнының жүйелілігі, бірізділігі;
- сабақтастық принципінің сақталуы;
- компьютерлік программалар пайдаланылуының ескеріліуі;
- ... ... ... ... ... ... оқу біліктерін және дағдыларын қалыптастыруға
мүмкіндік жасауы;
- деңгейлік тапсырмалардың болуы т.с.с.
Осы талаптарды ... ... ... ... ... ... оқушылардың білімін арттыруға көмектеседі.
Информатика пәнін оқыту әдістемесіне қойылатын талаптар:
Информатиканы оқыту әдістемесі-әрбір сынып бойынша информатиканы
оқып үйренуге арналған ... ... ... ... ... ... оқу-әдістемелік кешендерді құрайтын басқа құралдарды
үйлесімді пайдалануды жүзеге асыру тұрғысынан мұғалімдерге нақты көмек
көрсетуді көздейді.
Әрбір сыныпқа арналған әдістемелікте сол сыныптағы информатикадан
берілетін ... ... және оны оқып ... ... ... ... барысында сол ерекшеліктерді жүзеге асыру жолдары
қарастырылады.
Әдістемеде информатикадан білім мазмұнының сипттамасы беріледі.
Оқулық пен құралдарын сабақ барысында тиімді қолдану, экономикалық
білімді ... ... ... ... ... ... жұмыстарды
орындау біліктілігін қалыптастыру, теориялық материалдарды қайталауға
берілген сұрақтарға тиімді жауап беру ... ... ... ... мен ... ... ... шығару үлгілері
ұсынылады.
Информатиканы оқыту процесінде пайдаланылатын мультимедиалық үйрету
программаларының, ... ... ... өмір ... ... ... оқыту құралы арқылы пайдалана алатындай деңгейде
болу керек. [26]
12 жылдық білім ... ... ... оқу ... ... ... |Әр сыныпқа бөлінетін |Жүктелетін сағат |
| ... ... ... ... саны | |
| | |1 |2 ... ... |9 |10 |11 |11 |48 |
| |жән| | | | | | |
| |е | | | | | | |
| |әде| | | | | | |
| |бие| | | | | | |
| |т | | | | | | ... Профильдік компонент | |
| ... |2 |3 |3 |3 |12 |
| |дау| | | | | | |
| |бой| | | | | | |
| |ынш| | | | | | |
| |а | | | | | | |
| |оқу| | | | | | ... ... ... | ... ... |2 |2 |2 |2 |2 |10 |320 ... жоспарының жалпы |22 |25 |28 |30 |30 |135 |4320 ... | | | | | | | ... 12 ... ... ... ... пәнін оқыту
ерекшеліктері
Эксперимент сыныптарда дәріс берген экспериментатор-педагогтар 12
жылдық білім берудегі бастауыш саты ... ... ... осы жүйенің
оқушыға тиімді және тиімсіз жақтарын саралай отырып, өз ... ... ... ... ... ... өзіндік бір ерекшелігі ерте жастан
информатика пәнінің оқу бағдарламасына енгізілуі. Мұндай білім беру ... ... ... ... ... ... ... әлем
жағдайында тәрбиеленуіне көп септігін тигізеді. Сонымен қатар ... іске ... ... ... ... ... психологиялық –
педагогикалық жаңаруы көзделеді. Себебі, 12 жылдық мектеп ... ... ... ... ... ... өз ... шығармашылық потенциалын дамытудағы
инновациялық қызмет қабілеттілігін өздігінен ... ... ... ... оқу ... ... ... яғни 3 қыркүйекте Елбасымыздың
өткізген интерактивті ... өзі ... ... ... ... ...... жоғары қарқынмен дамып келе жатқан
жаңа ақпараттық ... ... ... ... алу ... көз ... өмір ... сай компьютерлік сауаттылықты жылдам дамыта
отырып, педагогикалық-психологиялық әдістемелік бастапқы ... ... өз ... ... ... алмайды. Сол
себепті информатика пәнін бастауыш сыныптан бастап енгізу қажеттілігі
туындап ... 12 ... ... ... ... ... өмір
ағымына деген көзқарастарының жан-жақты жоғары дәрежеде дамуына байланысты
информатика пәнін жеңіл және тез ... ... ... информатика пәнінің элементтерін оқыту
барысында жаңа ... ... ... мүмкіндіктерін кез келген
пәнге қолдануға болатындығына көз жеткізу ... ... ... – тақырыптық жоспар бойынша 2 – 5 эксперимент сыныптарда әрбір
сыныпқа аптасына 1 рет, ал жыл ... 34 ... ... Бұл
сыныптарға арналған күнтізбелік - тақырыптық жоспардың алғашқы бөлімдерінде
оқушылар «Техникалық ... ... ... ... ... сабақтардың ерекшелігі: оқушылар жылдам оқи ... ... ... олар ... ... ... ... Сабақты қызықты жүргізуге және оларды сабақтан жалықтырып
алмауға көп көңіл бөлінеді. Осы ... ... ... сергіту сабақтарын
қоса оқыту әдістері қарастырылады.
Бастауыш сыныптарға арналған бұл бағдарламада оқушылар компьютермен
танысып, олар ... ... - ... ... ... көмегімен әріп,
буын, сөздерді, шағын ... ... ... ... шығарады, сурет сала біледі. Сонымен қатар оқушылар өз ... ... ... ... және де осы ... шығармашылық
жұмыстарын компьютерде орындап, медиасауаттылық портфолиасында сақтайды.
12 жылдық эксперимент ... ... ... ... оқытудың
әдістемелік құралында қамтылған материалдар – математика, қазақ тілі,
сурет, ана тілі пәндерінің элементтерін ... ... ... пәнінің
басқа пәндермен пәнаралық байланысы жақсы сақталған.
Оқушылардың ... ... ... тән физиологиялық,
психологиялық ерекшеліктерін, әрі ойлау ... ... ... ... арқылы жүзеге асырылады. Басқа пәндерді
компьютерді ... ... ... ... ... ... ... орындайды.
- Математика сабағында қарапайым арифметикалық амалдарды орындауға
арналған есептер;
- Ана тілі сабағында мәтіндік редактор ... ... ... ... ... болады. Бұл балалардың тіл байлығын, ойын
тиянақты жеткізе алуын, шығармашылық қабілетін және сауаттылығын
айқындайды;
- Бейнелеу өнері, ... ... ... ... ... өте зор. «Тышқан» манипуляторымен жұмыс істеп үйренген оқушы
қарындаш, ... бояу ... ... ... ... ... ... суреттерді сала алады, түрлі түске
бояу дағдылары қалыптасады;
- Ән-күй сабақтарында әмбебап ойнауыш программасын тиімді ... бар. Бұл ... ... ... ... ... ән ... жазу уақытын үнемдейді. Оқушыларға әр
түрлі өлеңдердің әнін тыңдауға, оған өзгертулер ... ... ... ... ... ... ... береді;
- Орыс тілі пәндерінде мультимедиалық программалар арқылы әр түрлі
ертегілер тыңдауға, әрі ... ... ... ... Мұндай
сабақтар балалардың есінде ұзақ сақталады, тіпті балалардың пәнге
деген, білімге деген ... ... ... ... ... ... ... санитарлық-
гигиеналық талаптарға зор мән беріп, компьютерлік сынып ... ... жөн. ... сыныптан кіріп - шығуға мұғалім рұқсат береді, әрбір
оқушы өз тобына тағайындалып берілген ... ... ... ... ... ... сайлау, компьютерді және оған ... ... да іске ... ... ... ... оны мұғалім атқарады
және де компьютерге компакт-дискілерді жүктеуді мұғалім жүргізеді. Сабақ
жүргізу барысында қазіргі ... ... ... ... ... ... ... денсаулығына қауіпсіздігі туралы ... ... ... бар компьютерлік техниканы ғана пайдалануға
болады. ... ... ... ... санитарлық - гигиеналық
талаптарға сай болуы тиіс.
1-сыныпта “Ақпараттық мәдениет негiздерi” пәнiн оқытуға арналған
күнтiзбелiк-тақырыптық жоспарлау
|Сабақтар|Мазмұны ... ... | ... |
|1 |«Ақпараттық мәдениет негiздерi» пәнімен ... |1 ... ... ... және ... ... |2 |
| ... және көру ... ... | ... ... ... және табиғаттағы ақпарат. |2 |
| | | |
| ... иiс сезу және ... сезу ... ... | ... ... және оның ... ... ... |2 |
|8 ... |1 |
|9 ... ... ... ... және |1 |
| ... ... ... ... ... | ... ... ... |1 ... ... ... |1 ... |Нысан және оның қасиеттерi (көлемi, пiшіні). |2 ... ... және ... ... (құрамы). |2 ... ... |1 ... ... |1 ... ... және оның қасиеттерi (ортақ және қарама-қарсы |1 |
| ... | ... ... және әр ... нысандар. Нысанмен жұмыс жасау. |1 ... ... ... ... ... |1 ... |Берiлген қасиеттерi бойынша ... ... |1 ... ... |1 ... |Тiзбектегi әрекеттер реттiлігі. |1 ... ... |1 ... ... |1 ... ... ... |1 ... ... және ... ... |2 ... |Iшкi ... |1 ... ... |1 ... ... |1 ... |34 |
2 ... ... ... ... пәнiн оқытуға арналған
күнтiзбелiк-тақырыптық жоспарлау
|Сабақтар|Мазмұны ... ... | ... |
|1 |Компьютер сыныпта тәртiп сақтау ережелерi. Қайталау |1 |
|2 |Көз ... ... |1 |
|3 ... ... |1 |
|4 ... және ... |1 ... ... |2 |
|7 |№1 ... ... |1 |
|8 ... |1 |
|9 ... ... ... және ... ... |1 ... ... ақпараттар ағыны |1 ... ... ... ... ... құралы |2 |
|13-14 |«Қарындаш», ... ... ... |2 ... ... ... ... |2 ... |№2 ... жұмысы |1 ... ... және ... ... |2 ... ... құралы. |1 ... ... ... |2 ... |Ақпарат |1 ... ... ... |2 ... |№3 ... ... |1 ... |Ақпаратты бейнелеу |1 ... ... көзі мен оны ... |1 ... ... алмасу |2 ... ... алу ... |1 ... ... жұмыс жасау әрекеттерi |1 ... |№4 ... ... |1 ... |Қайталау |1 ... |34 ... 12 ... көшу жағдайында эксперимент барысында бастауыш
сыныпта информатика пәнін оқытудың үлгілері
Соңғы кезде ... ... қай ... ... ... ... түрлі пікірлер туындауда. ... ... ... ... ... ... практика жүзінде дәлелденген. Себебі кез
келген мектеп жасына дейінгі ... ... - ... оқуға қатысты
қызығушылығының өте ... ... ... Ал ... ... ... ... логикалық ойлауы 5-11 жаста қалыптасады екен.
Сондықтан балаларды ақпараттық қоғамда өмір ... ... үшін ... оларды логикалық ойлауға, талдау жасай білуге, ақпараттық
технологиялардың негізіне, ақпараттық ... пен ... ... ... ... беруге көшу жағдайында информатика пәнін бастауыш
сыныптан енгізген ... ... бар. Онда ... ... ... ... оқыту келесі мақсаттарға жетуге
бағытталған:
- ақпараттық мәдениеттілігін, ... ... ... ... ... және эмоциялық - жігерлік сапаларын, қабылдау
түрлерін және есте ... ... ... ... және ... ... негізгі білім бағдарламасы мазмұнының міндетті минимумы
«Логика және алгоритм бағыты» және де ... және ... ... ... мазмұндық бағытта берілген. Осы минимумға орай
қазіргі ... ... ... ... ... күн ... ... қарамастан бастауыш сыныптарда информатика курсын оқытудың
мақсатын төмендегідей түрде сараптауға болады:
- ... ... ... бастау негізі;
- Ойды логикалық түрде дамыту;
- Алгоритмдік білімді жетілдіру мен мақсатты шешудегі жүйелілік;
- Компьютерді үйренудің оңай жолдарын іздеу.
Жоғары сыныпта информатиканы ... жеке ... ... ... бастауышта бұл жеке пән ретінде ғана ... ... ... ... пән ... жүргені тиімді. Өйткені, компьютерді үйрену кезіндегі
мәтін теру, қате түзету, сурет салу, есептің ... ... ... ... ... ... мен ... қазақ тілі, орыс тілі
бейнелеу және математика пәндерімен сабақтастырылады.
Теориялық зерттеулер мен практикалық ... ... ... мектептегі информатика пәнін бірнеше кезеңге бөліп оқыту жөн ... ... ... орта ... ... ең ... ... бастауыш буында
жүзеге асатыны белгілі. Себебі, бастауыш буында жоғары сыныптарда оқылатын
бүкіл ... ... ... қана ... сонымен қатар білім алуға
талпынушылық, яғни балалардың оқу әрекеті, ... ... ... ... ... ... осы ... қаланады. Сонымен қатар, осы
кезеңде баланың белсенділігі, оның рухани және дене күші де дами ... ... ... ... мен оны ... ... саралау, бала жанына жақын
қарым-қатынас арқылы оларды дамыту мәселесін ғылыми жолға қою оңай ... ... ... 12 ... ... ... буын
бағдарламасында әр пән бойынша дайындық ... жеке ... ... ... бөлініп, ерекше көрсетілді. Мұндағы мақсат – психологиялық
тұрғыдан ... жаңа ... алты ... ... ойын ... ... біртіндеп оқу әрекетіне көшуін ... ... ... Алты ... бала үшін жаңа рөл - ... жаңа әрекет - оқу болса,
осы мәселелерге олардың шаршамай, жалықпай, ... ... ... мен қарым-қатынасының күшеюіне жағдай жасау мұғалімнің
шеберлігін және осы жастағы оқушының психологиялық ерекшелігін жете ... ... ... ... ... ... 155 ... бастауыш
сыныптары сынақ-тәжірибеден өтуде. Білім мазмұнын жаңартудағы бұл үрдіс
барша педагог ... ... ... да ... ... жүктейді.
12 жылдық мектепке көшу жағдайында оның құрылымы ... ... ... ... туралы мәселе туындайды. Қазақсатнның жағдайында
жалпы орта білім берудің ең қолайлы және ... ... 4+6+2 ... ... даму ... ... негізделген:
- балалық кезең-6-10 жас;
- жасөспірімдік кезең-11-16 жас;
- бозбалалық кезең-17-18 жас.
Ұсынылып отырған жалпы орта білім берудің 4+6+2 ... ... даму ... ... ... ... ... берудің мазмұны мен құрылымы тұжырымдамасының негізінде ... ... ... оқу жоспары, жекелеген білім ... оқу ... және пән ... ... ... ... қалыптастырудың негізгі үш деңгейін бөліп алуға болады,
олар: жалпы теориялық, ... ... оқу ... ... ... білім беру жүйесінде оқу жоспарларының бірнеше түрі: базистік,типтік
және мектептің оқу жоспары ... ... оқу ... - бұл ... нормативтік құжат, білім берудің осы саласындағы ... ... ... ... табылады. Ол типтік және жұмыстық оқу
жоспарларының негізгі және ... ... ... ... ... ... ... оқу жоспарлары ұсынымдық сипатқа ие. Мектептің оқу
жоспарының екі түрі болады:
1. Мектептің өз оқу ... ол ... ... оқу ... ұзақ ... жасалады да, ... бір ... ... ... оқу ... ... жайларды ескере отырып жасалынады да,
жыл сайын мектептің педагогикалық кеңесінің шешімімен бекітіледі.
1-сыныпқа арналған сабақ өту үлгілері
1-сабақ
Сабақтың тақырыбы: «Ақпараттық ... ... ... танысу.
Сабақтың мақсаты:
1. оқушыларды «Ақпараттық мәдениет негiздерi» пәнімен таныстыру.
2. оқушыларға «ақпарат» және «ақпараттық мәдениет» ... ... ... жұмыс дәптерiмен және онымен жұмыс істеуге қойылатын
талаптармен таныстыру.
Әдiстемелiк нұсқаулар:
Жаңа сабақпен таныстыруды жұмыс дәптерiн ... ... ... ... болады. Әңгiмелесу ... ... ... ... ... ... ... берiледi. Әрi қарай әңгiме
желiсi балалардың ... қай ... ... онда ... ... және оның адам еңбегiн ... ... ... тыңдаумен жалғасады. Ақпараттық технологияның адам көмекшiсi
екенiне оқушылардың ... ... ... Ал егер ... ... жұмыс
жасамай қойсаң, онда оның пайдасынан зияны ... ... ... “ақпарат” ұғымымен бала кездерiнен таныс екендiгiн естерiне
сала отырып, ақпараттың өмiрдегi ... ... ... ... ... ... Оқушылар жұмыс дәптерiмен, онымен жұмыс iстеу
ережелерiмен және Аруна мен Әлім атты жаңа ... ... ... ... боялмаған суреттердi бояуға арналған тапсырманы
орындауға нұсқау ... ... ... ... ... ... ... арналған мазмұндық бөлiм:
Құрметтi балалар! Сендер «Информатика» әлемiне саяхатқа аттанатын
боласыңдар. Бұл саяхат мектептегі оқудың барлық ... ... ... ... ... бiтiргеннен кейiн де жалғасатын болады. Бұл тамаша әлем
өте кең, сондықтан онда адасып кетуiң де мүмкiн. Сондықтан, мұндай ... үшiн осы ... ... ... ... ... ... алуың қажет. Бұл тәртiп ережелерiн “Ақпараттық мәдениет негiздерi”
сабағын өту ... ... ... ... ... түрлi достар
тауып, бiр-бiрiңе көмектесетiн сәттерге тап ... бiздi ... ... әлемге қарап, жан-жағымызға зер салайық.
Айналамыздағы түрлi заттарға ... ... ... ... құстар
сайрайды, күн шығып тұр, жаңбыр жауып тұр, ... жаз өтiп, күз ... ... ... ... ұласады. Бiз ақпаратты гүлдiң иiсiн сезу, сiркiреп жауған
жаңбыр тамшысының тырсылын есту, ... ... көру ... ... ... Оны ... оқу, ... көру арқылы алу мүмкiндiгiмiз бар.
Ал теледидардан көрген ертегiңдi досыңа ... ... ... онда сен
досыңа ақпарат бересiң. Ертегiнi ... жазу ... ... ... ... ... қоғам жағдайында сендер оны Интернет
арқылы ... және ... ... ... ... ... ... болады. Сондықтан осы айтылғандардың барлығын бiз бiртiндеп
үйренуiмiз керек. Ақпараттық қоғам ... кез ... адам ... ... ... ... оны ... өңдеудi және дұрыс қолдана
бiлу сияқты әрекеттердi үйрену ... ... ... қалыптастыра
алады.
Сонымен, мынадай қорытынды жасауға болады: ақпарат – бұл ... ... ... ... ал ақпараттық мәдениет - бұл ақпарат ... ... ... ұшақ кестелерiмен және
теледидар бағдарламаларымен) қолдана бiлудi үйрену. Ақпараттық мәдениет ... ... ... бiлу, теледидарды орынды көре бiлу, компьютермен жұмыс
тәртiбiн игеру және ... ... ... болу сияқты
әрекеттердi қамтиды. Осы бағытта сендерге қолұшын беретiн ... ... ... мен ... ... ... тiлейiк!
Тапсырмалар:
1. Компьютердiң қайда қолданылатынын Әлімге әңгiмелеп бер. ... ... не ... ... ... салу
ә) ойнау
б) есептеу
в) ақпаратты сақтау және тарату.
Оқушылармен талқылай отырып, суреттердi боя.
3-4. «Сатылар» және «Батырмалар» сияқты жаттығу ойындары оқушылардың
компьютерде ... ... ... ... арналған. Ойын тәртiбi бойынша
батырманы қанша рет басу ұсынылса, саусақты сонша рет басу керек. Жаттығу,
ең алдымен, бiр ... ... ... ... екi ... ... ... және «Батырмалар» жаттығу ойындарын әрбiр сабақтың соңында
қайталап ... ... ... ойыны. Батырмаларды алдымен, бір қолмен, содан кейін
екінші қолмен, соңынан екі қолмен бірдей бас. Батырмаларда қандай ... ... ... рет ... ... ойыны. Саусақтарыңды перне сатыларымен жоғары және ... ... ... сан ... оны ... ... бас.
Сергiту сәтi
2-3 сабақтар
Сабақтың тақырыбы: Қоршаған әлемдегi және ... ... ... Дыбыстық және көру ақпарат түрлерi
1. Өткен материалды қайталау.
2. Түрлi ақпарат түрлерi туралы мағлұмат қалыптастыру.
3. Ақпарат түрлерiн ажырата бiлуге үйрету.
Әдiстемелiк ... ... ... ... ... сыныпта жұмыс істеу
тәртiбi мен техника қауiпсiздiгi ережелерiн оқушылардың есiне салып, көздiң
шаршағандығын басу ... ... ... ... жаңа
тақырыпты меңгеру деңгейi мен оны қорытындылауы мына тәртiппен жүргiзiледi:
• Адам ... ... ... ақпаратты сезiм мүшелерi көмегiмен
қабылдайды, мысалы, көру және есту.
• Егер бiз ақпаратты көру арқылы қабылдасақ, онда ол – ... Егер бiз ... есту ... ... онда ол – ... арналған мазмұндық бөлiм:
Адам қоршаған ортадағы барлық ақпаратты ... ... ... ... ... иiс сезiмдерi, сезiну, дәм арқылы.
Балалар, бiз теңiздiң жағалауында ... көз ... Не ... Егер ауа райы ... күн шығып тұрса, онда
толқындар жай тербеледi. Ал егер аспанды кiшкене бұлттар қаптап, ... ... онда ... ... ... ... және ... жағасында
толқынның дыбыстары естiледi. Бұл екi жағдайда да бiз көру және дыбыстық
ақпараттарды алдық.
Ал егер бiз гүл ... ... ... ... ... оны бiрнеше күн су құйып күтетiн болсақ, онда не ... ... күн ... ... ... қалай бүршiк атқанын
байқайсыңдар, яғни бұл жағдайда көру ақпараты ... ... ... ... айында құстардың көңiлдi сайрауынан және ... ... ... ... келе ... байқаймыз. Бұлардан көктем айының
жақындағаны туралы дыбыстық ақпарат аламыз.
Балалар, келесi ... ... ... Әлім ... ... ... жарқырап атқанын көрдi. Әлім қандай
ақпарат алды?
2. Бiз таудағы су ағынының дыбысын ... Бiз ... ... ... ... ... ... сүт тасып кеттi, сен оны қалай байқадың?
4. Егер бiз ... отқа ... онда ... ақпарат аламыз?
5. Аруна мерекелiк торт пiсiрдi. Оның ... ... ... ... ... және көру ... өздерiң мысалдар
келтiрiңдер.
2-сабаққа арналған тапсырмалар:
1. Балалар немен шұғылданып жатыр? Боя.
Аруна мен Әлім не iстеп ... ... мен ... қандай ақпарат
түрлерiн алды? Оқушылармен талқылай отырып, боялмаған суреттердi боя.
Аруна терезеге қарап, “ауа райының жақсы” екендiгiн көрдi. Бұл ... ... ... ... тек бестiк бағалар. Олай болса, “Әлім
жақсы оқитын оқушы”. Бұл – көру ақпараты.
Әлім қоңырау сағаттың ... ... ... ... Ал Аруна
барабанда ойнау арқылы дыбыстық ақпарат алды т.б.
2. Қай жануарға қандай үн ... ... ... ... ... ... ... және ол суреттердi боя.
3. Суретте жасырынған ... тап. Олар ... үн ... ... ... ... сыз. ... мысық, ит, қаз
жасырынып қалған.
4. Сурет бойынша ауызша әңгiме құрастыр. Боя. ... ... ... қандай дыбыстар шығаратын және қандай түспен
боялатын да ... ... ... ... ... заттарды боя.
2. Мына дыбыстарды не шығарады, суреттен тап.
Аңдардың қандай дыбыстар шығаратынын балалармен талқылаңдар. Егер
сыныптағы балалардың iшiнен жаза ... ... ... онда осы ... жаз ... тапсырма берiңдер.
3. Тiзбектi жалғастыр. ... ... ... ... ... ... заттарды сыз. Бiрiншi топтағы нысандар атауы – бұл дыбыстарды
шығаруға болатын қоңырау, ал екiншi ... ... ... – дыбыс
шығармайтын глобус.
5. Бiр, екi, үш, төрт, бес дейік.
Барлығын санап көрейiк.
Оқушылардың ... ... ... ... ... ... ... қосылып ауызша аңдарды санауы қажет.
Сергiту сәтi
Берiлген тақпақты оқушылар қайталау арқылы саңырауқұлақтың қозғалысын
көрсетедi: ары берi ... ... ... ... ... ... ... белгiлi бiр ырғақпен жасағаны дұрыс.
4-5 сабақтар
Сабақтың тақырыбы: Қоршаған ... және ... ... ... ... иiс сезу және сипап сезу ақпарат түрлерi.
1. Ақпараттың жаңа ... ... ... ... түрлерiн ажырата бiлудi үйрету.
3. Оқушылардың ақпараттық мәдениетiн қалыптастыру.
Әдiстемелiк нұсқаулар:
Оқушыларға ақпарат және оның ... ... ... ... ... мен оны ... оқушыларымен бiрге
қорытындылау мына түрде өткiзiледi:
• Адам қоршаған ортадағы барлық ақпаратты иiс ... ... ... ... сезу ... ... қабылдайды.
• Егер бiз ақпаратты сезiм мүшелерi арқылы ... онда ол ... сезу ... ... ... Ал оның ... атауы –
“тактильдiк ақпарат”.
• Егер бiз ақпаратты иiс арқылы қабылдасақ, онда ол – иiс ... ... ... Егер бiз ... тiл ... ... ... онда ол –
дәмдiк ақпарат деп аталынады.
• Есту, көру, сезу, иiс және дәм сезу ... – бұл ... ... ... ... арналған мазмұндық бөлiм :
Бiз денемiз арқылы сипап сезу ... ала ... ... су жылы ма, әлде үтiк ... па және т.б. ... өз ... ... қоршаған иiстер де маңызды ақпараттар қатарына енедi. Егер
газдың иiсiн сезсеңдер, онда не iстер ... ... ... жедел жәрдем
қызметiне хабар беремiз. Жаңа жылда қандай иiстер сезесiңдер? Мәселен,
шыршаның иiсi ... ... ... бауырсақтарынан дәмдi иiс шығады. Бұл
ақпараттарды бiз иiс сезу мүшелерi арқылы анықтаймыз. Сондықтан ол иiс ... ... ... ... деп ... ендi мына бiр ... назар аударайық. Аруна Әлімге алма бердi.
Оның сыйлаған алмасының қышқыл, не ... ... Әлім ... ... ... ол дәм сезу мүшесi - тiл арқылы анықтайды. Ол – дәм сезу ... ... ... ... ... ... ... қабылдаймыз: есту,
көру, сипап сезу, иiс сезу және дәм сезу. Көру, есту, сипап сезу, иiс ... дәм сезу – бұл ... ... ... ... ... арналған тапсырмалар:.
1. Суретте не бейнеленгенін әңгімеле. Боя.
Аруна мен Әлімнiң қандай ... ... ... ... ... .
1 және 2 ...... сезу ақпарат.
3 және 4 суреттер – иiс сезу ақпараты.
5 және 6 суреттер – сипап сезу ақпараты.
2. Қайсысы қай тағамды ... ... ... ... – сыр
қоян – сәбiз
балапан – бидай
ақ тиін – ...... Гүл мен оның ... ... ... қос. Боя. Бұл тапсырманы
орындау ... ... иiс сезу ... ... талқылаңдар.
4. Суретте не бейнеленгенiн әңгiмеле. Боя.
5. Суреттерде қандай ақпарат түрлерi бейнеленген?
6. ... ... қос. Бұл ... қандай ақпарат түрлерiмен
байланысты екенiн талқылаңдар.
5-сабаққа арналған тапсырмалар:.
1. Суреттер ішінен дәмі тәттi, тұзды, қышқыл, ащы заттарды тап.
2. ... ... ... ... ... ... ... Қатарды жалғастыр. Тақ сандар – 1,3,5,7,9
4. Жеуге болатын заттарды боя.
5. Тиісті әрiптердi қойып, шыққан сөзді оқы. ... ... ара, ... ... ... ... қос. Піл, от, ... әтеш. Олардың
қандай ақпарат түрлерiне жататынын ... ... ... ... ... ... ... Оқушылар “Тыныш” сөзiне
отырады, ал “жоғары” сөзiне – тұрады.
2-сыныпқа арналған сабақ өту ... ... ... ... танысу. «Бүрiккiш» құралы
Сабақтың мақсаты:
1. Графикалық редактормен таныстыру.
2. «Бүрiккiш» құралын пайдалана бiлуді үйрету.
3. Тапсырмаларды ... ... ... ... ... мен танымдық
қызығушылығын дамыту.
4. Графикалық ақпараттарды өңдеу арқылы оқушылардың эстетикалық талғамы
мен шығармашылық икемдiлiгiн қалыптастыру.
Әдiстемелiк ... ... және ... ... ... ... мен ... палитрасының жалпы түрiн қарастыру. Программаны
жүктегеннен кейiн боялмаған суреттерi бар бiр ... ... ... қалай қолдануға болатынын көрсету.
Мұғалiмге арналған мазмұндық бөлiм:
Балалар, бүгiн бiз өте қызықты программамен ... ... ... ... ... ... ... Бiрақ ең алдымен
бiз оны жүктеп үйренейiк. Ол үшiн ... сол жақ ... ... батырмасын тауып, тышқанмен оны шертеміз, ... МЕНЮ ... ... ... ... ... соң ... одан кейiн
PAINT жолын тауып, оны ... ... ... ... ... түрi ... Осы ... қандай құралдар және бояулар
бар екендiгiн қараңыздар.
Бүгiн бiз аспаптардың бiрi «Заливка» ... ... ... ... ... ... басыңдар, сол жақ палитраға
қарасаңдар екi квадрат бар – ақ және қара. Егер ... ... ... онда қара ... ... ... ... сақтаңдар – бұл ЕКПІНДІ
түс, яғни осы түспен бiз бейнелерді бояп және ... сала ... ... бiр ... ... керек болсын. Ол үшiн тышқанмен “Файл”-
ды шертеміз де, “Открыть” командасын таңдаймыз, ашылған терезеден файлдың
атын ... ... ... Ашылған суреттi бояп көрейiк.
11-сабаққа арналған тапсырмалар.
1. Нысандарды боя.
2. Кемпiрқосақты боя.
3. Әр ... ... боя. ... ... сарымен (күн), қызылмен
(қызанақ). Түс таңдауда Жақша iшiндегi сөздер түс таңдау үшiн маңызды
болып келедi.
12-сабаққа арналған тапсырмалар:
1. Суретті ... ... ... ... ... боя.
3. Қатарды жалғастыр.
4. Сары, жасыл қарындаштарды алып, түрлi тәсiлдерді қолданып, төмендегі
қуыршақтарды боя.
5. Қызыл және көк ... ... ... ... шарларды боя.
Сергiту сәтi
13-14 сабақтар
Сабақтың тақырыбы: «Қарындаш», «Қылқалам», «Өшiргiш» құралдары.
Сабақтың мақсаты:
1. Оқушыларды ... ... ... ... жұмыс
істеуге үйрету.
2. Графикалық редактормен жұмыс істеу дағдысын қалыптастыру.
3. Тапсырмаларды орындау арқылы оқушылардың ... ... ... ... «Қылқалам», «Өшiргiш» құралдарын пайдаланып, графикалық
ақпараттарды ... ... ... ... ... ... қалыптастыру.
Әдiстемелiк нұсқаулар:
«Қарындаш», «Қылқалам», «Өшiргiш» құралдарының атқаратын ... мен ... ... ... қарастыру. Аталған құралдармен жұмыс
жасау технологиясы оқушыларға ... ... ... ... ... ... мен ... өзгерту тәсілдері көрсетiледi.
Мұғалiмге арналған мазмұндық бөлiм:
Бүгiн бiз дайын суреттерi бар ... ашу ... ... кейiн «Қарындаш» және «Қылқалам» құралдарының
атқаратын қызметтерiмен ... ... ... ... арқылы
таңдалады. «Қылқалам» құралын таңдағанда оның түрлерiне, ал “Өшiргiш”
құралын таңдағанда оның ... ... ... Ал ендi жұмыс жасап
көрелiк! Осы құралдармен жұмыс істеу үшiн, тышқанның сол жақ ... ... ... оны ... ... Өз ... ... істеп
көрiңдер.
13-сабаққа арналған тапсырмалар:
1. Арунаға жiп шумақтарын тарқатуға көмектес. Әр ... ... ... ... нені ... ... есiне түсiруге көмектес.
14-сабаққа арналған тапсырмалар:
1. Артық нысанды сыз.
2. Жұмбақтарды шешіп, суреттерін сал:
Қысы, жазы бір түсті.
/Шырша/
Өзі ... өзі ... ... ... ақ, ... сұр. ... ... үрмейді /Құлып/
3. Мағыналары қарама-қарсы сөздердi сызықтар арқылы қос.
Суық – ............ – Қатыгез
Жарық – Қараңғы
Қатты – Жұмсақ
Тәттi – Ащы
Сергiту сәтi
15-16 -сабақтар
Сабақтың тақырыбы: ... ... ... ... ... ... ... жұмыс істеуді үйрету.
2. оқушылардың графикалық редакторде жұмыс ... ... ... ... ... жаңа құралдарды меңгере отырып, өткен
тақырыптарын қайталауға ыңғайлы етiп таңдалған. Түрлі ... ... ... ... түрлерін қайталау.
Мұғалiмге арналған мазмұндық бөлiм:
Бүгiн бiздiң танысайық деп ...... ... ... осы ... ... шертіп, экранға әр түрлi қалыңдықтағы сызықтар
салайық. Кез келген түстi және оның ... ... ... ... Егер ... ... ... көлденеңнен немесе ұзыннан
орналасуын қаласаңдар, онда Shift ... ... тұру ... ... ... ... ... сабаққа арналған тапсырмалар.
1. Сызықтар арқылы нүктелерді бір-бірімен қос.
2. Кім қандай үн шығарады? ... ... ... ... ... Бұл буындар қай суретке сәйкес келедi? Оларды сызықтар арқылы қос.
2. Үлгіге қарап, цифрлар ... ... ... ... ... № 2 бақылау жұмысы.
Сабақтың мақсаты:
1. Бақылау ... ... ... ... ... тексеру.
Әдiстемелiк нұсқаулар:
Бақылау жұмысы екі нұсқадан тұрады. Мұғалім тапсырмаларды оқиды,
балалар естiгендерiн жазып ... Екi ... да ... ... тапсырмалары бар парақтарға өз аты-жөндерiн жазып, қойғаны дұрыс.
1 - тапсырма.
1-нұсқа
Шығару құрылғысын дөңгелектеп қорша. Монитор, баспа ... ... ... ... дөңгелектеп қорша. Пернетақта, микрофон,
дискеттер.
2-тапсырма.
1-нұсқа
Қандай құрылғы компьютерде ақпараттарды ... ... ... ... ақпаратты қағаз бетiне басып шығарады,
астын сыз: баспа құрылғысы.
3-тапсырма.
1-нұсқа
Ақпаратты енгiзу құрылғысын жаз: ... ... ... атын жаз: ... ... тiктөртбұрыш барын есепте: 6.
2-нұсқа
Суретте қанша үшбұрыш барын есепте: 6.
5-тапсырма.
Нүктелердi сызықтар арқылы қос.
Сөйлемдердiң ақиқат немесе жалған екенiн анықта:
1-нұсқа
Бiрiншi дене – ... ... дене – ... емес. Жалған.
Сызық – үшiншi дене емес. Жалған.
Соңғы дене – Бесбұрыш. Ақиқат.
Тiзбекте дөңгелек бар. Жалған.
2-нұсқа
Бiрiншi дене – ... ... дене – ... ... ...... дене ... Жалған.
Соңғы дене – алтыбұрыш. Ақиқат.
Тiзбекте дөңгелек жоқ. Ақиқат.
6-тапсырма.
Сызықтардан құралған нысанды ... ... сал және оны ... ... ... ... ұста ... едендi
Орнымыздан тұрып ап
Жүгiрейiк бiр уақ.
Бiр, екi, үш, бiр, екi, үш.
Аяқты алға созайық
Тiк көтерiп, қозғайық.
Тым сылбыр да болмайық
Алға қарай озбайық.
Бiр, екi, үшi, бiр, екi, ... ... ... ... ... міне, керегі:
Екеуі қайың астынан.
Біреуі терек қасынан.
Қанша олар болмақ есепте,
Тоқылған салса себетке?
3.Тербеледі ағаштар,
Алдымнан жел еседі.
Кіп-кішкентай бөбектер
Үлкен болып өседі.
4. Иiлiп оңға бiр, ... ... ... ... аяқ, сол аяқ, оң аяқ , сол ... ... Қырғауыл боп ұшамыз, ұшамыз (Екi қолымен қанат жасап ұшады)
Түлкi болып қашамыз, қашамыз (Бiр орындарында тұрып ... ... боп, ... ... ... (Бәрi орындарына отырады).
Жаңа құрылым мектебінің мұғалімі
Бүгінгі күнде жалпы орта білім беретін мектеп- жаңа қоғам ... ... яғни ... ... халықтық мәдениетке интеграцияланған,
жеке бағыттылық, баланың жеке басының дамуына педагогикалық жағдай ... ... ... ... ... ... және ... жағына
экологиялық таза, ізгілендірілген, өмірге, ... тік ... ... ... жүйелі байланыс түзетін, білімнің жаңа ... ... ... ... ... ... жаңа ұрпақ
өсіріп, дамытып, жетілдіретін мектеп болуға тиіс. ... ... ... ... ... беретін мектеп бүгінгі күнде өзіндік ... ... ... ... да ... ... тек мектептің басқару
жүйесі мен оқыту процесін ғана қамтып қоймай, сол мектептің бала ... мен ... ... кітапханасыы, мектеп асханасы,
сабақ кестесі, сыныптар және т.б.) де түгелімен ... жаңа ... ... шеберлігін күнделікті ұштауын талап ... ... ... ... ... онда ... ... мұғалімдер де, олардың
кәсіптік сапалары мен ... ... ... ... ... деп санайды.
Бүгінгі күнде мектептің жаңа реформалық жүйесі 12 жылдық білім беру
турасында әрбір өзін кәсіби деңгейі ... деп ... кез ... ... беру ... бұл ... қыр-сырын түгел меңгермей, бала
дамуының мәселелерін ... ... ... ... ... ... ... сәйкес жаңа мұғалімдерді ... ... Ол ... ... ... ... жеке ... педагогикалық қызметтің
барлық келеңді-келеңсіз жақтарын зерттеп меңгеруге ынталы, өзінің ... ... кез ... ... ... ... білімділігі,
парасаттылығы, ақылдылығы, мәдениеті, іскерлігі, шеберлігі, ... ... ... ... нәтижесін жақсартуға ұмтылатын мұғалім болу
керек.
12 жылдық білім беру жүйесіне көшу тұсында ... ... мен ... ... көп ... ... ... жағдай.
Өйткені, Ы.Алтынсариннің «Мұғалім-мектептің жүрегі»,-деп айтқанындай,
барлық күш ... ... күн ... мектеп реформасында 12 жылдық білім беруге көшу
мәселесінің ерекшелігі сол - 12 жылдық білім беру орталығы ... ... жаңа ... ... ... пен мұғалімдер
алдында тұрған негізгі ... ... ... ... ... керек?»,
«Ойлауға қалай үйрету керек?», «Қалай өз өмірінің менеджері болуға үйрету
керек?» деген сұрақтарға жауап табатындай ... ... ... ... 12 ... ... ... көшуде мектеп алдына негізгі үш бағытты
басшылыққа алады. Олар 1-бағыт: оқушының жеке ... ... ала ... даралық бағытта оқыту. 2-бағыт: оқушының потенциалдық мүмкіндіктерін
есепке ал ... жеке ... ... ... ... ішкі ... ала отырып жеке даралық бағытта оқыту. 12 жылдық білім жүйесі
бойынша бұл бағыттарды ... ... үшін ... ... үш ... ... тиіс. Олар: инварианттық компонент – мемлекеттің ... ... ... ... мен ... ... ... жалпы
міндетті оқу жоспарының бөлімін меңгеру, профильдік ...... ... ... ... көрсетілгендей оқу курстарының
тереңділігін, оқытылатын пәндердің өзара байланыстылығын меңгеру, тұлғалық
компонент –оқушылардың ... ... ... ... ... ... арнайы таңдау курстарын, оқу жоспарларын меңгеру.
Жаңа үлгідегі мектеп мұғалімі қандай болу керек? Деген сұраққа оның
кәсіби шеберлігі жөнінде ... орта ... ... ... ... ... отырып, негізгі талаптар ... ... ... ... ... Бұл үшін ... ... бойынша пәннің теориясы мен әдістемесі, педагогика саласы бойынша
оның әдіснамалық негізін, ғылымның, танымның теориясы мен әдістерін меңгеру
оның ... ... ... мен зерттеушілік қызметінің
қалыптасуына өз септігін тигізеді. Сонымен, білім реформасы ... ... ... әдістерді және технологияларды,
педагогикалық іс-әрекет субъектісінің дамуы мен ... ... ... талаптарды түзеді. Бұл ... ... ... үшін қазіргі
мектептерге зерттеушілік-шығармашылығы талаптарын толық меңгерген,
қызығушылықпен баланың жеке ... ... ... өз үлесін қоса алатын,
баланы өздігінен өмірге жетелейтін ... бере ... ... ... ... ... күтпеген жағдайлар болады. Атап айтсақ:
оқушылардың сабаққа үлгермеушілігі, ата-аналармен қарым-қатынас ... ... ... ... ... және т.б. ... шешімін мұғалім әрбір баланы жеке дара ... ... ... ... ... ... Егер ол мәселелер шешілмеген
жағдайда бұл психологиялық соққыға тек қана мұғалім ... ... ... емес, қоршаған орта, құрдастары да әсер етуі мүмкін. Сондықтан асығыс
шешім ... ... ... мән-жайын толық зерттеп біліп алу тағы да
мұғалім үшін жауапты нәрсе. ... ... жас ... ... ... не қалайтынын қанағаттандыруды ұйымдастыруы қажет. Кез келген
жаста оқушы үшін көпшілік алдында ұятқа қалу, ... ... ... ішкі жан ... ... ... ұлы Абай атамыздың:
«Ақырын жүріп анық бас,
Еңбегін кетпес ... ... ... ... - деп ... мұғалім үшін кәсіби шеберлікке
жету, өз мамандығының данышпаны болу бір ... ... ... ... біз ... ... ... және өмір бойы ізденушілікті,
зерттеушілікті талап ететін мамандық екенін анық аңғарғанда ғана ... жете ... ... әрбір сөзі мен ісі, қимылы, киімі, аяқ
алысы, жүріс-тұрысы, көзқарасы психологиялық және ізгілік тұрғысынан ... ... орын ... ... ... ұстаз үшін оқу-тәрбие процесін
ұйымдастыруда мол білімділікті, ақылдылықты, дұрыс ... ... ... ... ... Осы ... кейбір мәселелерді жаңаша
көзқараспен қарастыруды жөн деп ... ... ... эталондарды атап
өткен жөн:
- сабаққа педагогикалық-психологиялық талдау жасау;
- дамыта оқыту жүйесінің мәні мен міндеттері;
-сабақты ұйымдастырудың ... ... ... ... ... сипаты.
12 жылдық білім беру барысында Информатика пәнін оқытудың нәтижелері
|Білуі тиіс ... тиіс ... тиіс |
|- ... ... |- ЕТ ... |- ... ... ... |ақпараттық сақтану |
|-гигиеналық ... ... ... |
|талаптарды ... ... | |
| ... ... | |
| ... | |
|- ... |- ... және |- ... және ... яғни ... ... |
|перифериялық |технологиялардың ... ... ... ... және |бөліктері мен олардың |бөліктері мен олапдың |
|олардың функцияларын|функцияларын ... |
| | | |
|- MS Windows |- ... ... |- кең ... ... ортасын |бағдарламалар және жүйелік|қолданбалы және жүйелік|
|- MS Office ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... |ғылыми бағдарламалық |
| ... ... ... |
| ... ... |
| | ... |
|- ... |- ... ... |- ақпараттық жүйелердің|
|жүйелердің қолданылу|мазмұны, құрамын ... ... ролі және | | ... | | |
|- ... |- ақпараттық технологияның|- ақпараттық ... ролі ... және ... |технологияның ... ... | ... |
|- ... |- ... Extranet, |- WWW – World Wide Web |
|элементарлық ... және Internet ... ... ... ... |портал |
|- ... |Yandex, Yahoo, Aport |- ... ... ... ... ... ... |өлшеу және есептеу |
|веб-форум, веб-чат, |- e-Learning дистанциялық |технологияларының ... ... ... ... |
| |- ... байланыс |- компьютер мониторингі|
| |- ... ... |- ... |
| |- ... ... |машиналар мен роботтар |
| | |- ... ... |
|- ... мен |- ... конструктрлеу,|- компьютерді басқару |
|программалар |проектілеу және ... ... мен |
| ... ... негіздері |
|- Интернетке қосылу |- Интернеттен қажетті |- қажетті ақпараттық |
|- текстік, ... ... ... кітапханасын |
|графикалық |іздеу және табу ... ... ... |- ... ... ... ... ... ... ... жіберу|
|- аудио және видео |қолдана білу |- ... ... |- ... ... ... |
|демонстрациялау ... ... ... Corel Draw, |
| | |Adobe ... |
| | |- AutoCAD БҚ ... әлемдік тәжірибе көрсеткендей, білім берудің жаңа сапасына
қол жеткізу 12 жылдық жалпы білім беретін мектептер ... ... ол ... туралы құжаттардың айырбасталуын, бейімдік оқытуды,
көптілділікті қамтамасыз етеді.
Бүгінгі әлемдегі елдер мен халықтардың ... ... ... ... мәдениет пен ғылымның әлемдік деңгейге бет бұруы, ұлттық
деңгейде қалуды көтермеуі, ғылыми-білімнің ... ... ... ... оқып ... қажетті шарт екенін дәлелдеуде.
Ертеңгі келер күннің бүгінгіден де нұрлы болуына ықпал етіп, адамзат
қоғамын алға ... ... күш тек ... ғана тән. Қай ... ... өркениетті дүниеде өзіндік орын алуы оның ұлттық білім
жүйесінің деңгейіне, даму ... ... ... ... ... үшін жас буын өскенде, ата-баба
мұрасын білу ... Ол үшін жас ... ... ... ... беріп, тұрмыс
өлшеміне шақ келген ата-бабаларымыздың қасиетті тәжірибесімен ... ... ... ... ... ... сынды шынайы
қасиеттерді адамзаттың әлсіз тұсы деп қарауға жетіп қалған техногендік
өркениеттіліктің уытын қайтару үшін ... ... рөл ... ... информатика пәні ... ... ... мүмкіндіктерін үйретуге негізделген. Міне осы білім
беруді ... ... ... ... ... жүргізсе
оқушыларды ұлттық рухта тәрбиелеуге болады.
Қорыта келгенде айтарым, ... ... ... ... ... пен ... сабақтастыратын құрал. Сондықтан,
оқушының елдің ертеңі, үміт ... ... ... ... ... ... ... олардың білім деңгейлерінің әлемдік стандартқа сай
болуға лайықты жұмыс істеу, білімді де ... ... ... ... басты талабы.
Қолданылған әдебиеттер:
1. 12 жылдық білім беруге өтудің эксперименттік ... ... ҚР ... және ... ... 327 ... Астана,2001
жылдың 10 мамыры // Қазақстан мектебі.-2001.-С.7.-1б
2. 12 ... ... ... орта буынының білім мазмұны //
Қазақстан Тарихы. -2006. -3.-С. 3-10б
3. Ізмұқанов М «12 ... оқу ... көшу ... // ... -2004–С.1-3-5б
4. Құланбай Ә «Он екі жылдық білім беру жүйесі» // ... ... 22 ... Аймауытов Ж «Сабақтың комплекстік жүйесінің әдістері» Қызылорда,
1929ж -58б
6. Рахметова С.Р «Бағдарламалар. 12 жылдық мектептің 1-4 ... ... ... М ... білім кеңістігіне ену мақсатымыз» //
Қазақстан Мұғалімі. -2006.-30 қыркүйек. –Б.3
8. Құсайынов А «Он екі ... ... ... // ... -2001. –С.24 ... ... А ... білім-заман талабы» // Егемен Қазақстан. -2007-
2 қараша.-№339-340.-Б.8
10. Құсайынов «Білім реформасы:Дамыған ... ... // ... -2005. -23 ... –С.139.-4б
11. Құтпанбаев Ә «Он екі жылдық білімнің қажеттілігі // Ұлт Тағлымы.
-2001. –С.4-5.-73-79б
12. Қазақстан Республикасында 12 ... ... орта білм ... // ... Білім және Ғылым Әлемі. -2006. -2.-
С.5
13. Қазақстан ... 12 ... ... орта ... беру
тұжырымдамасы // Мектеп. -2006. -2.- С. 6-11б
14. Қазақстан Республикасының 2015 ... ... ... ... ... // ... Мұғалімі. -2004-С. 20 қаңтар
15. Әбілқасымова А «Мектеп реформасы: 12 ... ... ... ... пе? // ... Қазақстан. -2004-С.24 ақпан
16. Өтеғали Е «12 жылдық эксперимент сыныптарда информатика пәнін
оқыту ерекшеліктері» // 12 ... ... ... ... ... Л.С «Жалпы білім беру мекемелерінің қызметі негізінде
12 жылдық білім беру жүйесіне ... ... ... // ... Мектеп. -2004. -2 -1-13б
18. «6 жасар балалардың психологиялық аспектілері» // ХХ1 ... ... «12 ... көшу ... ... ... бастауыш
сыныпта информатика пәнін оқытудың үлгісі» ... ... ... ... ... ... ... Қ. «12 жылдық білім беруді жүзеге асырайық» // Қазақстан
мектебі. -2005.- №7. -3 б.
22. Бабанский Ю.К., ... В.А., ... Н.А и др. ... ... 1988. – 479 ... ... Д.Ж. «Бастауыш кластар педагогикасы. ІІ бөлім – Дидактика –
Благоевград кітап баспасы. ... ... И.П. ... ... ... - М, Білім, 1990.
25. Рутинштейн С.Л. «Ойлау және оны зерттеу жолдары» - М. 1968-347 ... ... т.б. ... ... ... құрамы мен
оқу бағддарламаларын әзірлеуге және ... ... ... Алматы.: РБК, 1998.

Пән: Педагогика
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 60 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 900 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
12 жылдық білім беруге көшудегі эксперименттік іс әрекеттерді ұйымдастыру5 бет
«Ақын» концептісі5 бет
Егістік тәжірибеде орындалатын бақылау жұмыстары3 бет
"агрономиялық терминдерді пайдалана отырып ауыспалы егістерді жіктеу"4 бет
12 жылдық білім аясында жеткіншек жастағы балаларға психологиялық қызмет көрсету ерекшеліктері60 бет
12 жылдық білім беру12 бет
12 жылдық білім беру бағдарламасы22 бет
12 жылдық білім беру жағдайында жаңа тұрпатты тарихшы мұғалім дайындаудың мәселелері24 бет
12 жылдық білім беру жүйесі26 бет
12 жылдық білім беру жүйесінде «қазақ әдебиеті» пәнін оқыту мәселелері5 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь