Атты тағалау


1 Тағалаудың маңызы
2 Жылқыны тағалар алдында қарау
3 Жылқының тағлануын бағалау
Дурыс әрі уақтылы тағалау- жылқынының түрлі қолайсыз жағдайлардағы жүмыс істеу қабілетін жоғарылатады, тұяқ мүйізін аса қажаудан қорғайды, тұяқ ауруларының алдын алады. Тағалау кезінде орындалатын тұяқ тазартылуы мен кесілуі олардың дұрыс пішінде болуын қамтиды. Соныменқатар, бүрлері бар тағалармен тағалау жылқыны сырғанап, тайғанақтаудан сақтайды. Жылқыларды түрлі жағдайларда жұмыс істеу қабілеттілігін қамтамасыз ету үшін әртүрлі тағалар пайдаланылады (қысқы, жазғы, таулыжерлергеарналған, салтжәнежегілгендегі). Кейбір түяқ аурулары мен тұяқ пішіні өзгерулерінде емдік (ортопедиялықтағалаужасалынады).
Тағалау жабдықтары — таға тұяқтың мүйіздік қабырғасының өкшелік шетіне пішініне келтірілген темір тақташа.
Стандарттытағалар 13-көлемді болуларымүмкін: 0,00, 1, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5; 5, 6, 7, 8.
Салтжәнежегілетінжылқы, алдыңғыжәнеарткытұяқтағаларынайырады. Салтжылқыларғаарналғантағалардынтармақшеттеріндебүктергеарналғантесіктері, ал жегілетіндеріүшінтағаныңұшытұсында (1-2)бүктесіктеріболады. Орташажылқыларүшін 2, 2,5, 3номерлі тағаларпайдаланылады. Еңжеңілтағасалмағы 250 г, еңауырынікі (18) — 720 г. Тағанынжоғарғыбеткейіндетағанөмірі мен П-әрпі (алдыңғы) және 3 (артқы)әріптері бар белгіболады.
Тұяқпішіндеріәртүрліболғандықтан, тағалаукездеріндеәржылқығажекекелтіріліміжасалынады.
Тағанытұяққатағашегелеріменбекітеді. Шегеніңқалпағы, мойны, штифті, ұшыболады. Шегешетінүшкірлейді, ал біржағындадоғалшеті бар, олмүйіздіқабырғаданөткенкездетиістібағытбереді де биіктіктешығуынқамтамазыз етеді.Шегеніқаққануақыттадоғалшетіішінеқарауыкерек.Шегелердіңөз нөмірлеріболады. 4,5,6,7,8,9(барлығыалтау). Тұрақтыжәнесалмалытағабүктерінайырады.
Тұрақтыбүктердіәдеттетағаныбекітіп, қолданжасайды. Оларүлкентөзімділіктіқамтамасызетеді, алайда қажалыпбіткенсоң, қайтатағалаудыталапетеді. Салмалыбүктер — бурандалыболады. Олардызауыттардадайындайды.

Пән: Ветеринария
Жұмыс түрі:  Материал
Тегін:  Антиплагиат
Көлемі: 4 бет
Таңдаулыға:   
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге
Кепілдік барма?

бот арқылы тегін алу, ауыстыру

Қандай қате таптыңыз?

Рақмет!


Тағалаудың маңызы.Дурыс әрі уақтылы тағалау- жылқынының түрлітқолайсыз жағдайлардағы жүмыс істеу қабілетін жоғарылатады, тұяқмүйізін аса қажауданқорғайды, тұяқауруларыныңалдыналады. Тағалау кезіндеорындалатынтұяқ тазартылуы мен кесілуі олардың дұрыс пішінде болуын қамтиды. Сонымен қатар,бүрлері бартағалармен тағалау жылқыны сырғанап, тайғанақтаудан сақтайды. Жылқыларды түрлі жағдайларда жұмыс істеу қабілеттілігін қамтамасызету үшін әр түрлі тағалар пайдаланылады (қысқы, жазғы, таулыжерлергеарналған, салтжәнежегілгендегі). Кейбір түяқ аурулары мен тұяқ пішіні өзгерулерін деемдік (ортопедиялық тағалау жасалынады).
Тағалау жабдықтары -- таға тұяқтың мүйіздік қабырғасының өкшелік шетіне пішініне келтірілген теміртақташа.
Стандартты тағалар 13-көлемді болулары мүмкін: 0,00, 1, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5; 5, 6, 7, 8.
Салт және жегілетін жылқы, алдыңғы және арткытұяқ тағаларын айырады. Салт жылқыларға арналғантағалардын тармақ шеттерінде бүктерге арналған тесіктері, ал жегілетіндері үшін тағаның ұшы тұсында (1-2)бүктесіктері болады. Орташа жылқылар үшін 2, 2,5, 3номерлі тағалар пайдаланылады. Ең жеңіл таға салмағы 250 г, ең ауырынікі (18) -- 720 г. Тағанын жоғарғы беткейінде таға нөмірі мен П-әрпі (алдыңғы) және 3 (артқы)әріптері бар белгі болады.
Тұяқ пішіндері әр түрлі болғандықтан, тағалау кездерінде әр жылқыға жеке келтірілімі жасалынады.
Тағаны тұяққа таға шегелерімен бекітеді. Шегенің қалпағы, мойны, штифті, ұшы болады. Шеге шетін үшкірлейді, ал бір жағында доғал шеті бар, ол мүйізді қабырғадан өткен кезде тиісті бағыт береді де биіктікте шығуын қамтамазыз етеді.Шегені қаққан уақытта доғал шеті ішіне қарауы керек.Шегелердің өз нөмірлері болады. 4,5,6,7,8,9(барлығы алтау). Тұрақты және салмалы таға бүктерін айырады.
Тұрақты бүктерді әдетте тағаны бекітіп, қолдан жасайды. Олар үлкен төзімділікті қамтамасыз етеді, алайда қажалып біткен соң, қайта тағалауды талап етеді. Салмалы бүктер -- бурандалы болады. Оларды зауыттарда дайындайды. Бұрандалы бүктер доғал және үшкір болулары мүмкін. Олар турабұрышты және Н әрпі тәріздіойындалы болады да, екі көлемде (ұзын 28 мм, қысқа2 мм) шығарылады. Бұрандалы бүктердің тәжібар, төжжермен қатынасады, артқы бөлігінде бұрандалары болады.
Жылқыны таа алар алдында қарау. Тағалау кезіндегі әрекеттер тәртібі. Жай тұрған жылқыны қараукезінде тұяқ мүйізі жағдайына, онда патологиялық процестердің бар- жоғына, пішініне және аяқтар қойылымы сипатына назар аударылады. Патологиялық процестер (жарықшақтар, жарылулар, т.б) анықталынғандатұяқ пішіні өзгергенде емдік әрекеттер жасалынадынемесе арнайы ортопедиялық тағалау орындалады.Аяқ қозғалыстары бұрыс болған жағдайларда тиісті тұяқ сулері жасалынып, жарақатты түзетін тағалар таңдалынады.
Жылқыны тағалау кезінде сенімді, батыл, шыдамдыбайыпты болу қажет, әрбір жылқыға оның мінезіне үйретілгендігіне, әдеттеріне сай жеке тәртіпте келукажет. Аяқтарды тағалау кезінде алдыңғы аяқты ұста аяқтарының арасына қысып, ал артқысын тізесінеқойып бекітеді. Станокта бекітуді тек қажетті жағдайларда қолданады.
Тұяқтарды тазалап, кесу. Тұяқтарды тазалап, кесукезінде табан жағынан құрғақ үгітілетін (өлі) мүйіздіжас мүйізге дейін қырып, кеседі
Жас мүйіз эластикалық жұмсақ, үгітілмейді.
Тұяқты тазалап, кесу кезінде тқрада тек қабаттасқан.үгітілетін мүйізді ғана кеседі. Тұраны аса көп кесу турамүйізінің жерге тіренуін жойып, тұяқ механизмін бұзатынын есте ұстау керек. Сонымен қатар мүйізді қабығаның бұрылыстық тұстарын да байқау қажет. Мүйіздіқабырғаның шығыңқы табан тұстарын тұяқ қысқыштарымен алады.
Тұяқты тазартып, кескен соң оның табан беткейінегеудің дөрекі тістерімен түзеп, тағаға жылтыр беткейжасайды. Тұяқтың алдыңғы жартысында бұл беткейге мүйізді қабырғаның табан шеті, ақ жол және мүйіздітабанның сыртқы шетінің 2-3 мм-і енеді. Тұяқтың артқы бөлігінде тірену беткейі тек мүйізді қабырғаның табан шетінен ғана тұрады.
Тұяқты тазартып, кесу кезінде алдыңғы және арткыаяқтардың дұрыс конфигурациясы, тірек және табанқабырғалары биіктігінің қатынасы, саусақ сүйектерібелдігі бағыттарын ескерген жөн.
Саусақ сүйектері белдігі деп тұсау, тәж сүйектеріжәне мүйізді қабырға орталарынан аяқтынң алдынан және ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Қазақтың ат тағалау өнері
Тұяқ терісі астының іріңдеп қабынуы
Жылқы тұқымдарын классификациялау жолдары
Тұяқ жүрекшесінің шіруі
Жылқы шаруашылығының дамуы
Жылқыны азықтандыру ерекшеліктері
Тұяқ аурулары және тұяқ ауруларын алдын
Міністі жылқы тұқымы
Айғырды азықтандыру
Белорусь ауыр жүк тартатын жылқы тұқымының қазіргі жағдайы
Пәндер