Халықаралық сауда

МАЗМҰНЫ

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 5

І Халықаралық және сыртқы сауда саясаты ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 6
1.1 Сауда саясаты: мәні, негізгі түрлері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 6
1.2 Сауда саясатының құралдары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 7
1.3 Дамыған және дамушы елдердегі сауда саясаты ... ... ... ... ... ... ... ... .. 9

ІІ Халықаралық экономикалық қатынастар жүйесіндегі халықаралық сауда ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 14
2.1 Қазіргі халықаралық сауда ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 14
2.2 Халықаралық сауданың стандартты моделі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 16
2.3 Дүние жүзілік сауданың қазіргі кездегі түрлері және құрылымы ... ... 22

ІІІ Қазақстанның халықаралық саудадағы орны мен рөлі ... ... ... ... 27
3.1 Қазақстан Республикасының сыртқы саудасының дамуының
басты бағыттары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 27
3.2 Халықаралық сауданың артықшылығы мен келешегі ... ... ... ... ... ... .. 30

Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 35

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 36
Кіріспе
Халықаралық сауда – еңбек бөлінісі негізінде әр түрлі елдердің тауар өндірушілер арасында пайда болатын байланыстардың нысаны және олардың экономикалық тәуелділігі.
Ғылыми-техникалық өрлеудің ықпалымен экономикада жүріп жатқан құрылымдық өзгерістер, өнеркәсіп өндірісінің мамандануы мен кооперациялануы ұлттық шаруашылықтардың қарым-қатынасын күшейтеді. Мұның өзі халықаралық сауданың мейлінше дамуына мүмкіндіктер туғызады.
Халықаралық сауда дегеніміз: дүниежүзі елдері арасындағы төлемді, жиынтық тауар айналысы.
Сыртқы сауда да «фритретерствоны» (еркін сауда), немесе «протекционизмді» (өз тауар өндірушілерін қолдау) таңдап алудағы ымырасыздық өткен уақыттардың еншісіне қалды. Қазіргі кезде бұл екі бағыт өзара кірігіп, араласып кетті.
Тұрақты даму проблемасы ғаламдық масштабта шешілді. Бұл мағынадағы экономикалық саясат ұлттық деңгейдегі экономикалық мүдделері мен құндылықтары бар объективті заңдылықтардың тоғысуымен анықталады. Соңғы он жылдықтарда бұл кеңістікке экономикалық блоктардың ұжымдық мүдделері көптеп шығуда. Дамыған мемлекеттер блогы немесе жекелеген мемлекет тарапынан белгілі бір қарама-қайшы іс-әрекеттер орын алуы мүмкін.
Өйткені кез келген-ұлттық саясат олардың нақты экономикалық мүдделерін қорғауы немесе оларға қысым көрсетуі мүмкін. Мұндай жағдайда мемлекеттердің мүдделері арасындағы балансқа, мәмілеге немесе өзара жеңілдік жасауға қол жеткізуге бағытталуы тиіс. Ол сыртқы экономикалық саясаттың баламалы варианттар жиынтығымен, ең алдымен қысым көрсету немесе қарама-қарсы шығу әрекеттерімен толығуы қажетгілігін алдын-ала анықтайды.
Сонымен қатар, мынаны атап өту керек, яғни сауда саясатында қолданылатын шаралар мен реттегіштер синхронды түрде инвестициялық, кедендік, валюталық және басқа да саясаттардың реттегіштерін іске қосуы тиіс.
Атап айтқанда, кедендік саясаттың болашағы зор, бірақ өз дамуында белгілі бір күшті жинақталмаған салаларға ғана бағыттауы мүмкін. Өйткені, елдің экспорттық табысының құрамдас бөлігі болып табылатын салалар еркін сауда режимі салдарынан жедел түрде күйреуге бейім болып келеді. Инвестициялық саясаттың құралдары «даму локомотиві» болып қызмет ете алатын салалардың дамуына бағытталуы мүмкін.
Халықаралық экономикалық қатынастардың дәстүрлі және ең кең дамыған нысанына сыртқы сауда жатады. Дүниежүзіндегі елдердің барлығы үшін сыртқы сауданың рөлі ерекше маңызды.
Сонымен, Халықаралық сауданың қазіргі теориялары, тауардың ұсынысы мен сұранысына бірдей көңіл бөлуде. Ұсыныс трансформациясынын шекті деңгейімен, ал сұраныс орын басудың шекті деңгейімен сипатталады. Елдер бір-бірімен сауда қатынастары түскенге дейін баланс осы елдердің ішкі рыноктарындағы трансформацияның шекті деңгейі мен орын басудын шекті деңгейіне өзара әрекеті жолымен қалыптасатын.
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі:

1. Назарбаев Н.Ә. «Қазақстан экономикалық, әлеуметтік және саяси жедел жаңару жолында». ҚР Президентінің Қазақстан халқына жолдауы. Астана,18.02.05 ж.
2. Назарбаев Н.Ә. «Қазақстан өз дамуындағы жаңа серпіліс жасау қарсаңында. Қазақстанның әлемдегі бәсекеге қабілетті 50 елдің қатарына кіру стратегиясы». ҚР Президентінің Қазақстан халқына Жолдауы. Астана, 01.03.2006 ж.
3. «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының Кодексі (Салық Кодексі) 12.06.2001г. № 209-11 ҚРЗ (өзгерістер және толықтыруларымен).
4. Гатаулин Ш.К. «Налоги и налогообложение». Учебное пособие. Т., ГНК. 1996.
5. Горский И.В. Налоги в рыночной экономике. М., Общ. Анкил, 1992.
6. Деренберг Р.Международное налогообложение: Краткий курс. М.,ЮНИТИ, 1997.
7. Русаков И. Налоги и налогообложения: Учебник для ВУЗов -М.: Юнити, 2000.
8. Кобор X. Налогообложение юридических лиц в ФРГ // Налоговый консультант (Налоговый эксперт). -2003. №4. 26-27 с.
9. Полонова Н. Налоговые органы Франции //Финансы. - 2002. -№1.
10. Юткина Г. Налоги и налогообложения: Учебник.- М.: Инфра-М, 1999. -429 с.
11. Черник Д. Налоги и налогообложения. - М.: Финансы и статистика. -2001.-543 с.
12. Лекбедова Л. Налоги в США //Банки Казахстана.- 1999. -№12. 39-40с.
13. Майере У. Налогообложение в США // Налоговый эксперт. - 1999.-№3.-33-35 с.
14. Мещерякова О.В. «Налоговые системы развитых стран мира» (справочник).- Москва, Фонд «Правовая кулътура», 1995, - 240 с.
15. Сутырин С. Налоги в мировой экономике и налоговое планирование: Учебпое пособие // изредакции Михайлов В.А. -М.: Полиус, 1998. -577с.
16. Международное налогообложения // Бюллетень бухгалтера. 2002. №20 -8с.
17. Чериик Д. Налоги и налогообложения. - М.: Финансы и статистика. -2001.- 543 с.
18. Жарасбай А. Совершенствование механизма государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в Казахстане. -Алматы: Университет «Туран», 2002.-140 с.
19. Әкімов А.Қ. Арнаулы салық режимі бойынша шағын бизнес субъектілері үшін «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» ҚР-ң Кодексінің (Салық Кодексінің) негізгі ережелеріне түсіндіру жөніндегі Жинақ. Астана,- 2002.
20. Сельское хозяйство Казахстан и страны СНГ //Алматы - 2002. №4.
        
        аннотация
Менің курстық жұмысымның тақырыбы: «Халықаралық сауда». 3 ... 1 ...... және ... ... ... 2 бөлім –
Халықаралық экономикалық қатынастар жүйесіндегі халықаралық сауда, 3 ... ... ... ... орны мен ... жұмысымда 3 – слайд, 5 – ... 3 – ... 29 ... ... ... ... 36 ... құрады.
Халықаралық сауда
Мазмұны
Кіріспе.................................................................
............................................ 5
І Халықаралық және сыртқы сауда
саясаты......................................... 6
1.1 Сауда саясаты: мәні, негізгі
түрлері....................................................... 6
1.2 ... ... ... және дамушы елдердегі сауда
саясаты.................................. 9
ІІ Халықаралық экономикалық қатынастар жүйесіндегі халықаралық
сауда.......................................................................
...................... 14
2.1 Қазіргі халықаралық
сауда......................................................................
14
2.2 Халықаралық сауданың стандартты
моделі.......................................... ... ... ... ... ... ... ... және құрылымы.......
22
ІІІ Қазақстанның халықаралық саудадағы орны мен рөлі................ 27
3.1 Қазақстан Республикасының сыртқы ... ... ... ... ... ... мен
келешегі.......................... 30
Қорытынды...............................................................
.................................... 35
Пайдаланылған әдебиеттер
тізімі............................................................. 36
Кіріспе
Халықаралық сауда – еңбек бөлінісі ... әр ... ... ... ... пайда болатын байланыстардың нысаны және олардың
экономикалық ... ... ... ... жүріп жатқан
құрылымдық өзгерістер, өнеркәсіп өндірісінің мамандануы мен кооперациялануы
ұлттық шаруашылықтардың қарым-қатынасын күшейтеді. ... өзі ... ... дамуына мүмкіндіктер туғызады.
Халықаралық сауда дегеніміз: дүниежүзі елдері арасындағы төлемді,
жиынтық тауар айналысы.
Сыртқы сауда да ... ... ... немесе
«протекционизмді» (өз ... ... ... ... ... ... ... еншісіне қалды. Қазіргі кезде бұл екі бағыт
өзара кірігіп, араласып кетті.
Тұрақты даму проблемасы ғаламдық ... ... Бұл ... ... ... ... ... мүдделері мен
құндылықтары бар объективті заңдылықтардың тоғысуымен анықталады. Соңғы он
жылдықтарда бұл ... ... ... ... ... көптеп
шығуда. Дамыған мемлекеттер блогы немесе жекелеген мемлекет тарапынан
белгілі бір ... ... орын алуы ... кез ... ... ... ... экономикалық мүдделерін
қорғауы немесе оларға қысым көрсетуі мүмкін. Мұндай жағдайда мемлекеттердің
мүдделері арасындағы балансқа, мәмілеге немесе өзара ... ... ... ... ... Ол сыртқы экономикалық саясаттың баламалы
варианттар жиынтығымен, ең алдымен ... ... ... ... ... ... ... алдын-ала анықтайды.
Сонымен қатар, мынаны атап өту керек, яғни ... ... ... мен реттегіштер синхронды түрде ... ... және ... да ... ... іске ... айтқанда, кедендік саясаттың болашағы зор, бірақ өз дамуында
белгілі бір ... ... ... ғана бағыттауы мүмкін. Өйткені,
елдің экспорттық табысының құрамдас ... ... ... ... ... ... салдарынан жедел түрде күйреуге бейім болып келеді.
Инвестициялық саясаттың құралдары ... ... ... ... ете алатын
салалардың дамуына бағытталуы мүмкін.
Халықаралық экономикалық қатынастардың дәстүрлі және ең кең ... ... ... ... Дүниежүзіндегі елдердің барлығы үшін сыртқы
сауданың рөлі ... ... ... ... ... ... ... ұсынысы мен
сұранысына бірдей көңіл бөлуде. Ұсыныс трансформациясынын шекті деңгейімен,
ал сұраныс орын басудың шекті ... ... ... ... ... ... ... баланс осы елдердің ішкі рыноктарындағы
трансформацияның шекті деңгейі мен орын басудын шекті деңгейіне өзара
әрекеті жолымен қалыптасатын.
І Халықаралық және сыртқы сауда ... ... ... ... ... ... даму ... ғаламдық масштабта шешілді. Бұл мағынадағы
экономикалық саясат ... ... ... ... ... бар объективті заңдылықтардың тоғысуымен анықталады. Соңғы он
жылдықтарда бұл кеңістікке экономикалық блоктардың ұжымдық мүдделері көптеп
шығуда. Дамыған ... ... ... жекелеген мемлекет тарапынан
белгілі бір қарама-қайшы іс-әрекеттер орын алуы мүмкін.
Өйткені кез ... ... ... нақты экономикалық мүдделерін
қорғауы немесе оларға қысым көрсетуі мүмкін. Мұндай жағдайда мемлекеттердің
мүдделері арасындағы балансқа, мәмілеге немесе өзара ... ... ... ... ... Ол ... экономикалық саясаттың баламалы
варианттар жиынтығымен, ең алдымен қысым көрсету немесе қарама-қарсы шығу
әрекеттерімен толығуы ... ... ... ... ... әлемдік кеңістіктегі мемлекеттердің өзара қарым-
қатынастар типі жатады. Олардың ішіндегі үш негізгі бағыттарды атап өтуге
болады: яғни ... ... ... ... ... ... халықаралық еңбек
бөлінісінің тік моделін көрсетеді, мұнда ... ... ... ... ... ... да, техника, азық-түлік және ұзақ ... ... ... әкеледі.
Өзара қарым-қатынастардың мұндай моделін ... ... ... ... ... ... модельде экономикалардың өзара толықтырылуы жоқ
екендігі анықталған.
Кез келген жағдайда Солтүстіктің немесе ... ... ... ... ... асырылатын саясаттың екі түрі жөнінде айтуға болады:
- сыртқы сауда саясаты жөнінде;
- халықаралық ... ... ... сауда саясаты дегеніміз – мемлекеттің басқа елдермен ... ... ... түрде әсер етуі.
Халықаралық сауда саясаты – ... ... ... ... ... және басқа да топтардың мүдделерінің
көрінісі.
Сауда саясатын жүзеге асырудың ... ... 2 ... ... ... және ... ... осы шараларды іске қосуды уақытша параметрлері
бойынша, барлық мемлекеттер бір-бірінен өзгешеленеді. ... ... өз ... ... ... ... қатаң курсынан,
кейбіреулері оны толық ырықтандырудан бастайды.
Мысалы, Оңтүстік Корея, Бразилия және басқа ... ... ... тек
қана экспорттық өндіріске арналған импорттық тауарларды шеттен ... ... ... жасады, ал экспорттық өндіріске қатысы жоқ
тауарлардың импорты шектелді немесе оларға тыйым ... ... ... ... ... Ол ... импортты алмастыру
саясаты жүргізілді. Тым аса дифференцияланған әдіс-айлалар ... ... ... ... ... белгілі бір өнімнің
экспортына, өндірістң, фирманың немесе жалпы саланың сандық параметрлеріне
байланысты белгіленді.
Сонымен ... ... ... ... үшін ... алмастыруды
жүзеге асыру жолын таңдау өте маңызды.
Осылайша, көптеген елдер ... ... ... ... ... де, дамудың экстенсивті жолдарын таңдады (Аргентина), бұған
қарағанда ... өз ... ... ... ... жолы ... отырды.
Мұндай мысал Латын Америкасында, Шығыс Азияда кең танымал. Экономикалық
дамуды көтеру қажеттілігін ... ... ... ... ұзақ ... бағдарламасын қабылдауға мемлекетті бағыттады.
Құрылымдық қайта құрудың қажеттілігі бірқатар ... ... ... бұл ... мемлекет тарапынан протекционистік қорғау
жүргізілді.
Бірақ ... ... ... ... шектеулерде жүруі тиіс.
Көптеген мемлекеттер барлық тауарлар импортының ... ... жоқ, ол тек қана ... ... дұрыс дамуы үшін стратегиялық
маңызды тауарлар импортының ырықтандырылуын қамтамасыз етті.
Сонымен ... ... атап өту ... яғни сауда саясатында
қолданылатын шаралар мен реттегіштер ... ... ... ... және басқа да саясаттардың реттегіштерін іске ... ... ... ... ... зор, ... өз дамуында
белгілі бір күшті жинақталмаған салаларға ғана бағыттауы мүмкін. ... ... ... ... ... ... ... салалар еркін
сауда режимі салдарынан жедел ... ... ... болып келеді.
Инвестициялық саясаттың құралдары «даму локомотиві» болып қызмет ете алатын
салалардың дамуына бағытталуы мүмкін.
1.2 Сауда ... ... ... ... ... ... және қандай да бір іс-
әрекетке ынталандыруы мүмкін.
Мемлекеттің сыртқы саудадағы өтімді құралдары әр түрлі тыйым ... бір ... ... мен ... және бір елге ... ... салу
болып табылады.
Сыртқы сауданың құралдарына екі жақты немесе көп жақты ... ... ... ... ... даму ... ... сауданың
пайдасын ұлғайту және ... әсер ету ... ... ... ... ... ... саясатының мақсаттарына сәйкес
шешім қабылдауына мәжбүр еткізеді. Осы құралдарға тарифтік (tariffs) және
тарифтік емес шектеулер (non tariffs ... ... ... ... ... ... жағдайында
аргентиналық нұсқа экономика дамуының тежегіші болды, ал ... ... ... ... ... ол алғашында халық шаруашылығының
өндірістік кешенінің интенсивті емес, ... ... ... ... айтылғандардан мынадай қорытынды шығады: яғни сауда саясаты бірінші
немесе екінші әдісті жүзеге асыру ... да, әр ... ... ... ... Бірақ мынаны атап өту керек, реформалардың
басталған мерзіміне ... ... ... үшін ... ... ... ұйымдарға кіруі, аймақтық принциптерді күшейту
жағдайларында елдер үшін экономикалық реттеу құралдарын таңдау әр ... ... ... ... ... ... постсоциалистік мемлекеттер сыртқы сауда
ұйымына кіру жолында кедендік және басқа келісімдер ... ... ... кездеседі.
Әр түрлі елдердің сыртқы экономикалық саясатын ... ... ... яғни ... ... ... шаруашылық байланыстардың
біртұтас кешенінің күрделі әлеміне - ... ... ... ... сияқты оңтайлы нұсқаны пайдалану жолымен жүруі тиіс.
Осыған байланысты елдің ... ... осы үшін ... келесі іс-әрекеттерден тұрады:
- экспорттық салалардың дамуы үшін жағдайлар жасау немесе экспорттық
өндіріс салаларына бағыттау;
- кейбір салалардың дамуын ... және ... ... ... ... жоқ ... жабу ... қабылдау;
- егер белгілі бір саланың келешекте әлемдік нарықта белгілі бір орынды
қамтамасыз ету мүмкіндігі болса, бірақ та ... ... осы ... ... ... ... кедендік қорғау;
2) қаржылық және фискальдық ынталандыру;
3) қолайлы жағдайлар мен жеңілдіктердің басқа түрлерін құру.
Бұл жүргізілетін өнеркәсіптік саясат ... бар ... ... ... ... етеді (интенсивті модернизацияны бастан
кешіріп ... ... ... ... елде ... ... ... өндірістің басым салалары қызмет ете алмайтын тауарлар
импортын ынталандыру).
Экспорттық-импорттық саясаты жүзеге асыру кезіндегі ... ... ... ... ... ... ... тауарға; оны өндірудегі
қалыптасқан жағдайға; ішкі ұлттық нарық, елдің экспорттық жеткізулер
кұрылымындағы оның ... ... ... бөлінісіндегі (ХЕБ)
болашағына.
Осы жағдайда белгілі бір таңдалған құрал ... ... ... режиміне қызмет көрсетеді.
Аталғандардың бірінші режимі өз тіршілігінде уақытша ... және қол ... ... ... әлсірейді не толығымен тыйым
салынуы мүмкін. Бір мезетте, экспорттық позициялардың даму локомотиві болып
табылатын салалар ... ... ... ... ... табылады.
Осы кезде дамыған елдердің халықаралық экономикалық ұйымдары тарапынан
болатын протекционистік режимдер өзіне қатысты ... ... ... ... кез ... дамушы мемлекет маңызды тұтқалардың
(рычагтардың) қысымын басынан өткереді, ал оған ... ... ... ... үшін жеткілікті варианттарды қолданады.
Әлемдік шаруашылық байланыстар интеграциясының тұжырымдамасын алға қою
өзара қарым-қатынастар векторының ақырындап өзгеруін қамтамасыз етеді.
Импорттық ... ... ... ... ... әдістеме
қолданылады: тауарлар өндірісіндегі ұлттық мүмкіндікті талдау; оның ... ... ... ... ... ... ... нарық
тенденцияларын талдау.
Төлем балансының тең ... ... ... ... ... режимді қамтамасыз ететін құралдардың кең
арсеналы қолданылады.
Белгілі бір нақты мақсат пен қорғау дәрежесіне қол ... ... ... бұл ... басқа шаралармен және реттегіштермен
ауыстырылады.
1.3 Дамыған және дамушы елдердегі ... ... ... ... ... ... ... сыртқы
экономикалық саясатпен тығыз байланысты болатыны белгілі. Мұндай өзара
байланыстың мазмұндылығы – ... ... ... ... ... әсер ... анықталған.
Тиісінше, сыртқы саудалық саясатты анықтайтын құрамдас бөліктер
ішіндегі ... ... ... ... ... бар ... дамуды атап өту керек.
Дегенмен, сауда саясатының автономдылығы: ... ... ... ... ... инфляцияны әлсірету сияқты саясаттарды
толықтырады. Экономикалық қайта өркендеудің мұндай ... ... ... ... кезінде орын алған еді, ал саудалық тапшылық оның дамуы
жолындағы ... ... АҚШ ... ... ... ... ... күшейтті. Мұндай жағдайға дәстүрлі емес салалар тап болды. Олар
нарық пен жұмысшы күшінің жойылуына тойтарыс бере ... ... ... ... ... ... АҚШ-тың демократиялық партиясы мұндай
сұрақты бірінші рет ... ... оны ... ... ... Бұл кезең заңдарға протекционистік ұсыныстардың ... ... ... сипатталады.
1984 жылы АҚШ Үкіметі Тарифтер мен сауданың Бас келісімдері (ТСБА)
шеңберінде халықаралық ... ... ... ... 1985 жылы Р. ... ... сыртқы сауда балансындағы
тапшылықты төмендеудің арнайы шараларын ... және ... ... нақты бағдарламаны ұсынды:
а) сыртқы нарықтағы әділетсіз бәсекені ығыстыру жолымен ... үшін ... ... ... ... ... ... едәуір кеңейту;
б) доллар бағамын төмендету мақсатында ... ... ... серіктестерімен бірігіп басқару.
Американдық үкімет ірі Батыс мемлекеттеріне ... ... ... мақсат – осы мемлекеттерде экспансионистік ішкі экономикалық
саясатты күшейту.
Осы мезетте Р. Рейган әкімшілігі демпингпен және ... ... ... ... отырып, халықаралық саудадағы АҚШ-тың мүдделерін
қорғауды күшейту бойынша жоба ... ... ... атап өтті: «егер американдық еркін саудаға ықпал етуде
күмәнданатын болса, онда ол баршаға зиян келіп, ... Бұл ... қана ... ... деп ... ... ... мен
кәсіподақ қозғалысы арасында бұл жайт резонанс тудырды.
Үкіметтің бүкіл сыртқы ... ... ... ... саудаға ықпал ету елдің толық мүддесіне сәйкес келмейді (Р. Бреннон,
П. Самуэльсон, П.Кругман).
Сонымен ... ... ... басым көпшілігі тікелей
протекционизмдік үгіттеуді (жариялауды) жоққа шығарды.
Осының салдарынан, американдық экономикада сауданы ... ... ... ... ... туындады. Бірақ, біз халықаралық
сауданың тежелуін байқаймыз.
Елеулі пікірталастар нәтижесінде осы кезеңдегі АҚШ-тың ... ... ... ... ... әділ ... терминінің кең түрде түсіндірілуін қатаң қолдануға ұмтылу;
- ... ... мен ... бойынша Бас ассоциацияның ұсынған
өзаралық принципті жаңарту. Бұл принциптің мәні ... яғни көп ... ... мемлекеттердің бір-біріне ... ... ... бір ... ... етуі;
- американдық үкіметтің сыртқы экономикалык саясатын қоғамның
қабылдамауы екі ... ... ... қорғаудың қарама-қарсы салмағын
туындатты. Бұл жол ... ... ... ... талап
етті.
АҚШ-тың агрессиялы сауда тұжырымдамасы саудалық соғыстардың күшеюін
айқындады.
Тиісінше, АҚШ «шетелдегі жабық есіктерді ашу ... ... ... ... ... ... мырза бұл санкцияны соңғы құрал ретінде
қолданылатынын атап өтті. Бірақ ... ... ... ... ... ... жолдары қарама-қарсы шектеуші шарттарды
туындата отырып, ... ... оған ... ... (конфронтация) күшейтуі
мүмкін.
Әкімшіліктің жаңа тұжырымдамасы елеулі түрде ... ... ... ... ... өндіріс еркін сауда саясатын көздей отырып, осы
саясаттың бірқатар құралдарын қолданады.
Оның дәлелі ретінде көптеген шетел мемлекеттерінің өнеркәсіптік ... яғни ол ... ... ұлттық өнеркәсіптің жекелеген
салаларына жасанды қолдау көрсетіледі.
Шетелдік мемлекеттердің Үкіметі өз ... ... ... ... ... атап өту ... көптеген ғалымдар мен ірі өнеркәсіпшілер жеткілікті деңгейдегі
теңдік кезінде бәсекелестік жағдайларын талап етеді. Бұл ... ... ... ... орын ... ... айтуынша Үкіметтік көмекке емес,
нарықтарға арқа сүйеу керек.
Бұл жүргізілген сауда саясаты нәтижесінде сыртқы нарықтардағы, ... ... ... ... АҚШ ... ... ... кездегі факторларды қалыптастырушылар:
• бір жағынан, әлемдегі елдерді АҚШ деңгейіне тартатын жаңа ... ... ... ... ... ... ... жағдайында
экономиканың жеткілікті түрде жоғары қарқынмен дамуы.
Осыдан, АҚШ Президенті жанындағы экономикалық ... ... ... ... ... ... рөл ... тиіс пе?»
деген сұрақ қойып отыр.
Оның ... ... ... мүмкін: протекционизмнің күшеюі,
орталықтандырылған ... ... ... ... ... ... жағдайлар.
Сондықтан сыртқы сауда саясаты бойынша АҚШ-тың Ақ кітабында – Үкіметтің
өнеркәсіптің бейімделу сипатына, нарық ... және ... ... ... ...... ең маңызды элементтерінің
бірі болып қарастырылады.
АҚШ-тың билеуші органдарының пікірінше, жетекшілікке қол ... ... ... ... ... ... тұғырды сақтап қалу
керек.
Осылайша, әкімшіліктің ресми қадамдары оның тактикалық әдістеріне үнемі
да сай келе бермейді.
Нарықтық ... ... ... ... анықтай отырып, кейінгі
бағдарламалық құжаттарда ... ... ... ... ... мен ... өкілдерінің пікірінше, кейбір салаларды
әлемдік нарықтан шығарып тастау табиғи процесс болып табылады.
Соның арасында әлемдік саудадағы тенденцияларды ескере отырып, ... өте көп ... және ... ... Хатшыларының бірінің
пікірі бойынша, АҚШ-тың Еуропамен және ... ... ... ... ... ... бәсекенің шиеленісуі мен сауда ... ... ... ... жасаудың шешуші қадамдарының
қабылданбай жатқандығын түсіндіру керек. Сыртқы саясаттын бағыттарынан
шығатын ... ... ... ... режимдерді қалыптастыра отырып, жанама әдістермен
шешілуі тиіс.
Мұны түсіндіретін жайттың бірі ... яғни АҚШ ішкі ... ... ... кезінде шетелдік кедергілерді алып тастайды.
Кедергілерді жою саясаты американдық экспорт жолында тұрған ... ... Осы ... шешу және ... ... үшін американдық үкімет қолайлы жағдайларды туғызу үшін күрес
жүргізеді:
• жеке меншік капиталдың сыртқы ... ... ... көп ... ... ... аспектілер негізінде көпсалалық
компаниялар үшін.
Осылайша, сыртқы сауданы ... ... даму ... атап ... ... ... елмен автомашинаны салықсыз сату
жөніндегі келісімі, Жапониямен импортты шектеу – «Серілік келісімдер»).
АҚШ-тың ... ... ... мен сауданың Бас
ассоциациясы шеңберінде ... ... ... орын ... аяғындағы болжам бойынша, таяудағы 10 жыл қызмет көрсету
саласында, яғни көрінбейтін саудада 90% көлемінде жаңа жұмысшы ... ... Бұл сала ... бақылау саласынан тыс қарастырылады.
Тиісінше, Д.Картер Токио раунды ... ... ... ... ... ... ... ерекше атап өтті.
Өйткені халықаралық еңбі бөлінісінде американдық экономиканың жаңа ... ... ... ... ... ... ... рөлі анықталды.
Бірнеше жылдан кейін, американдық үкімет Тарифтер мен сауданың ... ... ... ... ... ... шартымен байланыстырды.
Өйткені 80-90-жылдар аралығында ресурстың ең тапшы түрі - ... ... ... бұл сала өзінің дамуына үкіметтің араласуын
қажет деп тапты.
Жоғарыда айтылғандар негізінде мынандай қорытынды жасауға болады: ... ... ... саласының біртіндеп тарылуы салдарынан, 1986
жылдың аяғында ТСБА-ның Уругвай ... 92 ел ... ол ... ... болып табылады.
Күн тәртібіндегі мәселелер іс жүзінде американ экономикасының мақсатты
қалыптасуы сұрақтарына қатысты болды. Осы ... АҚШ ... ... ... ... ... жеңілдіктерді төмендетуін талап
етті.
Кейінгі кездерде американдық ... ауыл ... ... ... ... ... ... проблемасын қойып
отыр. АҚШ-тың сыртқы сауда саясатында әлемдегі, ең ... ... ... ... ... жүйесін бұзатын құралдардың бар
екендігін атап өту ... ... әр ... ... ... Американдық саясат
Еуропалық саясатты ауыл ... ... ... ... ... ... ... АҚШ-тың сыртқы сауда саясатындағы көптеген сәтсіздіктер іс жүзіне
аспады.
Бұл жердегі сұрақ: билотеральдық ... ... ... ... бұл ... ... бір ... Тарифтер мен сауданың
Бас ассоциациясына деген сенімді әлсіретті. Осы ... ... бірі ... деп ... ... бұл ... ... көп нәрсе
американдық сауда саясатының қандай бағытты қабылдағанына ... ... ... етуі ... ... ... ... отырып мынаны
атап өту керек, яғни экспортты ... ... ... өзін ... экспорт сыртқы экономикалық саясаттың басым мәселелерінің бірі
болып табылады.
Саясаттың ... ... ... төмендегі шараларды
қалыптастырады:
• қызмет бойынша келіссөздер;
• префекция бағдарламаларын ұзарту шаралары;
• Израильмен еркін ... ... құру ... ... ... ... шектеулерін үш кезеңге бөлу қажеттілігі
туындады:
• дискриминациялық (құқылығын шектеу);
• негізсіз (дәлелсіз);
• ақылға сыйымсыз.
ІІ Халықаралық экономикалық қатынастар жүйесіндегі халықаралық сауда.
2.1 ... ... ... ... ... дәстүрлі және ең кең ... ... ... ... ... ... ... үшін сыртқы
сауданың рөлі ерекше маңызды.
Американ ғалымы Дж.Скастың пікірінше «қандай бір ел болмасын ... ... ... ... ... ... экономикадан
оқшауланып, ешқандай ел дені сау, жөні түзу экономика жасай алған жоқ».
Халықаралық сауда – еңбек бөлінісі негізінде әр ... ... ... ... пайда болатын байланыстардың нысаны және олардың
экономикалық тәуелділігі.
Ғылыми-техникалық өрлеудің ықпалымен ... ... ... ... өнеркәсіп өндірісінің мамандануы мен кооперациялануы
ұлттық шаруашылықтардың қарым-қатынасын ... ... өзі ... ... ... ... ... сауда дегеніміз: дүниежүзі елдері арасындағы ... ... ... ... да ... ... ... немесе
«протекционизмді» (өз тауар өндірушілерін қолдау) ... ... ... ... еншісіне қалды. Қазіргі кезде бұл екі бағыт
өзара ... ... ... саясатынын ең алғаш А. Смит өзінің «Салыстырмалы
артықшылықтар теориясында» анықтаған. Ол: ... ... елге ... ... ... ел одан ... артықшылықтар табады», - деп жазған.
XX ғасырдың екінші жартысынан бастап халықаралық сауда жоғары қарқынмен
жедел дами бастады.
Халықаралық сауданың ... ... ... факторлар әсер етеді:
1. халықаралык еңбек бөлінісі мен өндірісті интернационалдаудың дамуы;
2. экономикада жана салалардың пайда болуына және ... ... игі ... ... ... ... ... рыноктағы трансұлттық корпорациялардың ... ... мен ... ... Бас ... ... ... халықаралық
сауданың реттелуі;
5. көптеген елдердің импортына кедергілердің ... ... ... ... ... ... құрылуы;
6. сауда-экономикалық интеграция процестері дамып, жалпыға бірдей
рыноктардың қалыптасуы;
7. сыртқы рынокқа бейімделген ... бар ... ... ... ... ... онжылдықтарда сыртқы сауда ... ... ... Бұл ... рынокқа белсенді қатысушы елдердің өзара сауда-
экономикалық ... ... ... АҚШ дүниежүзілік рыноктағы
басымдығынан айырыла бастады.
Егер 1950 жылы ... ... ... ... 3/1 ... 1990 жылы ол тек қана 8/1 тең болды. Өз кезегінде ... ... ... ... 90 ... ... ... халықаралық сауданың орталығына айналды.
80 жылдары халықаралық сауда-саттықта Жапония ... ... ... ... ... мен жабдықтар экспорттауда Жапония дүниежүзінде бірінші
орынға шықты. Сол кезең өз тауарларының бәсекелік мүмкіндіктері ... ... ... индустриалды елдері» - Сингапур, Гонконг және
Тайвань ... ... ... ... төрт ... ... ... Олардың негізгілеріне жан басына шаққандағы табыс,
инфляцияның деңгейі және сыртқы сауда тепе-теңдігі жатады. Классификацияда,
аталғандардан басқа қазба байлықтар, ... ... ... ... ... ... дүниежүзілік экономикалык форумның баяндамасында
бәсекелікті нақты мемлекеттің дүниежүзілік ... ... ... ... ... ... деп анықтады.
Мамандардың болжауы бойынша XXI ғасырдың алғашқы жылдарында бәсекеге ең
қабілетті елдер санатында АҚШ пен ... ... ... 2030 ... ең қабілетті үш мемлекеттің қатарында АҚШ, Қытай, Жапония болмақ.
Бұлардан соң Алмания, Сингапур, Оңтүстік Корея, ... ... ... ... ... ... ... елдердің өз экспортын диверсификациялауға (шаруашылық қызметіне
жаңа өріс табуға) ұмтылыстары, өнеркәсібі ... ... ... ... болмасын, қарсылыққа кездесуде. Дегенмен, кейбір дамушы елдер, ... ... ... ... өз ... ... өзгерту
ісінде айтарлықтай жетістіктерге жетті. Олардың экспортында дайын өнімнің,
өнеркәсіп бұйымдарының соның ішінде машиналар мен ... ... ... ... ... ... деректеріне сәйкес 1894 жылы ең
үлкен экспорттаушы мемлекеттердің қатарына мыналар кіреді.
1-кесте
|Мемлекеттер ... ... ... |
| ... ... ... – % ... АҚШ |512 |12,3 ... ... |421 |10,1 ... ... |397 |9,5 ... ... |236 |5,7 ... ... |205 |4,9 ... ... |189 |4,5 ... ... |165 |4,0 ... Гонконг |152 |3,7 ... ... |148 |3,6 ... ... (Люксембург) |131 |3,1 ... ... |121 |2,9 ... ... |96 |2,3 ... Оңтүстік Корея |96 |2,3 ... ... |93 |2,2 ... ... |73 |1,7 |
XX ... ... ширегінде халықаралық экономикалық қатынастар
жүйесінде Азия-Тынық мұхит аймағының рөлі күшейді. Дүниежүзілік ... ... 2000 ... ... ... сауда көлемінің 40% Тынық
мұхит бассейнінде шоғырланады.
Өнеркәсібі дамыған ... ... ... ... ... олардың өзара сауда қарым-қатынастарын ұлғайтып, дамушы елдердің
үлестерін азайтады.
Қазіргі уақытта негізгі ... ... ... ... АҚШ – ... Еуропа
– Жапония шеңберінде ағылып жатыр.
2.2 Халықаралық сауданың ... ... ... пен ... ... постулаттарына негізделген
халықаралық сауданың стандартты моделі көптеген неоклассик ... ... ... ... шоғырландырған зерттеулерінің қорытынды
нәтижесі болды. Стандартты модельде қолданылатын негізгі ұғымдарды әр ... ... ... ... ... мен ... ... австралиялық
Готтфрид Хэберлер қалыптастырды. Классикалық модельдерде шектелген нақты
тауарлар шеңберіндегі ұсыныс пен сұраныс ... ... ... ... ... пен сұранысқа дейін кеңейтті. Жеңіл түсіну үшін
бұрынғыдай екі ел (I мен II) және ... ... (I мен II) бар деп ... артықшылықтар моделінде тұрақты орнын басу шығындары
шарттарындағы ... ... ... ... ... түзу сызық болып, 2-і тауардың қосымша бірлігін өндіру үшін 1-і
тауардың тұрақты мөлшерінен бас тарту ... ... ... Бұл ... ... салыстырмалы артықшылыққа ие тауарға маманданып, салыстырмалы
артықшылық басқа елде болған тауар өндірісінен бас ... ... ... бұл ... ... стандартты модель үшін жекелеген
жағдай ғана болып табылады. Стандартты модель ... басу ... ... ... ... белгілі бар экономикалық жағдайларға сәйкес
келетін заңдылықтар өсуінің алғышарттарына ... басу ... өсуі 2-і ... ... ... ... ... 1 тауардың тұрақты емес, қосымша мөлшерінен бас тарту ... ... ... ... ... баланс шекті трансформация
деңгейі (ұсыныс) мен шекті орнын басу деңгейінің (сұраныс) өзара әрекеті
жолымен қалыптасады ... 1. ... жоқ ... ... ... ... ... қисығы орнын басу шекті деңгейінің І-і
қисығы елдің максималды ... ... А ... ... Ел ... 1-і және 2-і ... максималды мөлшерін тұтынады. 2-і ... ... ... ... басу ... деңгейі І-і қисығы осы
елдің 1-і және 2-і тауардың максималды ... ... ... ... ... 1-і ... 1-і ... салыстырмалы бағасы графикте А
нүктесі арқылы өтетін түзумен көрсетіліп, ол 2-і тауардың 1/4 ... Ал 2-і ... 1-і ... ... ... ... А' ... өтетін түзумен көрсетіліп, 2-і тауардың 4 бөлігін құрайды. Р/А

Пән: Халықаралық қатынастар
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 31 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 500 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Адам саудасы қылмыстарына қарсы күрес мәселелерін теориялық тұрғыдан қарау, әсіресе, Қазақстандық және халықаралық дәрежеде осы мәселенің шешілу жолдарын көрсету, адам саудасы қылмыстарының пайда болуының себептері мен олармен күрес жолдарын көрсету64 бет
Адам саудасымен күресудің халықаралық құқықтық механизмдері51 бет
Ашық экономиканы жандандырудағы халықаралық сауда айналымын арттырудың басты маңыздылығы8 бет
Ашық экономиканы жандандырудағы халықаралық сауда айналымын арттырудың басты маңыздылығы. Қазақстан экономикасын дамытудың тиімді механизмі34 бет
Дүниежүзілік сауда теориялары және халықаралық экономиканы басқарудың түрлері12 бет
Лицензия мен ноу-хаудың халықаралық саудасы19 бет
Нарықтық экономикадағы халықаралық сауда25 бет
Салааралық байланс және халықаралық сауда моделі22 бет
Төлем балансының – халықаралық саудадағы орны27 бет
Халықаралық еңбек бөлінісі. Халықаралық интеграция. Халықаралық сауда24 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь