Модульдегі пәннің оқу әдістемелік кешені


1. Модуль пәнінің типтік оқу бағдарламасы (егер пән міндетті компоненттен болса);
2. Модуль пәнінің оқу жұмыс бағдарламасы (таңдау бойынша компонент);
3. Модуль пәнінің бағдарламасы (Syllabus);
• Модуль пәнінің бағдарламасының (Syllabus)титульдік беті;
• Оқытушы туралы мағлұмат және байланыс ақпараты;
• Модуль пререквизиттері (Prerequisite module);
• Модуль мазмұны;
• Модуль пәнінің тәжірибелік, семинарлық, лабораториялық сабақтарының тақырыптық жоспары;
• МБСӨЖ және СӨЖ орындаудың тақырыптық жоспары;
• Әдебиеттер тізімі;
• Студенттердің бағалары жөнінде ақпарат;
• Бағалау критерийлері;
• Аппеляция процедурасы.
• ПӘННІҢ ОҚУ . ӘДІСТЕМЕЛІК ҚАМТАМАСЫЗДАНДЫРЫЛУ КАРТАСЫ
4. Тәжірибелік және лабораториялық сабақтарды жүргізуге арналған әдістемелік нұсқаулар;
5. Пәнді меңгеруге арналған әдістемелік нұсқаулар (дәстүрлі, интерактивті және инновациялық әдістер);
6. БТМ (Hand.outs). белсенді таратпа материалдар;
7. Студенттердің оқу жетістіктерінің бағасы мен бақылаулар бойынша материалдар (емтиханға дайындық сұрақтарының тізімі);
8. Мамандандырылған аудиториялар тізімі
Адам мәселесі сана мәселесі сияқты философиядағы ең күрделі, шешімін таппай келе жатқан, әрі шешімі табылмайтын мәселе.
Философиялық антропология – кең мағынада, - адам табиғаты мен мәні туралы ілім, ал тар мағынада – XX ғ. батыс философиясындағы ағым, - өкілдері – Шелер, Плесснер, Гелен, Ротхакер, Хенгстенберг, Портман, Ландман және т.б.
Антропология (грек., antropos – адам, логос – ілім) – адамның шығу тегі мен эволюциясы туралы ілім;
Антропогенез – адам қалыптасуының эволюциялық процесі;
Антропогенез – адам мен қоғамның шығу тегі;
Ғылыми антропологиямен айналысқандар – К.Линней, Ж.Ламарк, француз археологы Б.Де Перт; Ч.Дарвин 1871 ж. «Адамның шығу тегі және жыныстық сұрыптау» деген кітап жазды. Ч.Дарвиннің теориясын қолдаушылар Т.Хаксли, Э.Геккель – адамның шығу тегінің симиалдық (лат., simia – маймыл) теориясының негізін салды.
Шимпанзе мен адамның – 91% гені ұқсас, гиббонмен – 76%, макака – резус – 60%; Ал морфологиялық белгілері бойынша ұқсастық: горилла – 385, шимпанзе – 369, орангутанг – 359, гиббон – 117; Брахиация – ағашқа шығу мен өрлеу. Ғылымда Шығыс Африка – адамзаттың алғашқы отаны деген пікір бар.
Адам нәсілінің шығу тегінің екі гипотезасы:
• моногенетикалық гипотеза – адам нәсілі бір атадан шыққан, яғни Homo sapiens sapiens кезеңінде қалыптаса бастаған;
• полигенетикалық гипотеза – адам нәсілі әртүрлі, бір-бірімен байланысы жоқ, әртүрлі материктерде өмір сүрген маймылдан шыққан. Антропология адамның шығу тегінің, эволюциясының абиотикалық, биотикалық және әлеуметтік факторларын зерттейді.
Маймылдың адамға айналуын қамтамасыз еткен негізгі алғышарттарды гоминидтік триада, яғни – тік жүру, қол мен мидың дамуын құрайды.
Антропогенездің негізгі кезеңдері:
Кайнозой дәуірі (67 млн. жыл бұрын – қазіргі заман) бірнеше кезеңдерге бөлінеді:
• Палеоген (67 млн. – 27 млн жыл бұрын): палеоцен (67 – 54 млн.), эоцен (54 – 38 млн.), олигоцен (38 – 27 млн. жыл бұрын);
• неоген (27 – 3 млн бұрын): миоцен (27 – 8 млн.), плиоцен (8 – 3 млн);
• ширектік (3 млн. бұрын – қазіргі заман): плейстоцен (3 млн – 20 мың жыл бұрын), голоцен (20 мың жыл – қазіргі заман).
Олигоцен дәуірінде (30 млн. жыл бұрын) ежелгі приматтар, ағаштық антропоморфтық маймылдар – дропиктер өмір сүрді.
Неоген дәуірінде рамапитектер (14 – 6 млн. жыл бұрын) Африка мен Үндістанда, кениапитектер (14 – 12 млн. жыл бұрын), австралопитек (лат., australis – оңтүстік, грек., pithekos – маймыл) – 9 – 2,5 млн. жыл бұрын өмір сүрді.
• Homo habiles – епті, шебер адам, 2 – 3 млн. жыл бұрын Олдувайлық шатқалда (Танзания) тіршілік етті. Homo habiles австралопитек пен архантроптың (питекантроп пен синантроп) аралығында тұрды;
• Homo erektus – тік жүретін адам, 1 млн жыл бұрын. Питекантроп (pithekos– маймыл, antropos – адам), синантроп (лат., Sina – Қытай). Бірлесіп аң аулау, отты пайдалану, дыбыс шығару, көмейдің жетілуі;
• Homo sapiens neаndertalensis – неандерталдық (1856 жылы – Алмандиядағы алқап) адам немесе палеантроп, 250 мың жыл бұрын. От, аңшылық, отырықшылдық, үңгірде өмір сүрген, теріні пайдаланған; тамақ әзірлей бастаған, 60 -қа жуық еңбек құралын пайдаланған;
• Homo sapiens sapiens немес неантроп, саналы адам 150 – 100 мың жыл бұрын. 1868 ж. Франциядағы Кро-Маньон үңгірінде табылған – кроманьон – саналы адам. Кейінгі 40 мың жыл бойында адам миы құрылымдық жағынан өзгерген жоқ делінеді, оның көлемі – 1300 – 1400 см3;
• Homo faber - өндіргіш адам.
АДАМИ АДАМ
Философиялық әдебиетте адам баласының мынадай атаулары кездеседі: «саналы пенде», «саяси хайуан» (Аристотель), «табиғат мұраты», «өмір тұйығы», «өмірдің жалған адамы», «еңбек құралын жасаушы хайуан», «өзіндік санаға ие пенде», «моральдік және еркін пенде» және т.б.
Адам мәні, оның шығу тегі туралы негізгі көзқарастар:
- космоцентрлік (табиғат, Ғарыштан келген);
- теоцентрлік. Қасиетті Құран Кәрімнің «Мүминун» (23) сүресінде:
«Расында адамды нағыз балшықтан жараттық (23, 12); Сонан кейін оны жатырда тұратын тамшы қылдық (23, 13) Сосын тамшыны ұйыған қан жасадық. Ұйыған қанды кесек ет жасап, кесек етті сүйек жасадық та сүйектерге ет қаптадық. Сонан кейін оны басқа бір жаратылыс қып жан салдық. Жаратушылардың шебері Ұлы Алла» («Мүминун», 23, 14 - аят);
1. Иманқұл Н.Н. Философия әлемінде. Алматы, 2006.
2. Иманқұл Н.Н. Бөрібаев Т.Қ. Іліми философия Астана, 2009.
3. Әбішев. Философия. Оқулык. Алматы, 2005.
4. Есім. Фалсафа тарихы. Алматы, 2004.
5. Ғабитов Т.Х. Философия. Оқулық Алматы, 2006
6. Тұрғынбаев Философия. Оқу құралы. Алматы, 2004
7. Канке А.В. «Философия» Ростов, 2006 г.
8. Спиркин А.П. Философия М., 2002.
9. Нысанбаев А. Кыскаша философия тарихы А., 2000 г.
10. Асмус В.Ф. «Античная философия» М., 2005 г.
11. Бачинин В.А. «Философскаяэнциклопедия Спб., 2005 г.
12. Кохановскии В.П. «Философия» Ростов, 2006 г.
13. Антология мировой философии в 4 томах Т.2 М.,


Қосымша әдебиеттер

1. 106 философов: жизнь, судьба, учение в 2 томах. М., 1994
2. Философия в 2 частях. Ч. 1 История философии М., 2002
3. Хрестоматия по философии РнД., 1997
4. Спиркин А.П. Философия М., 2002.
5. Алексеев П.В., Панин А.В. Философия М., 1996 г, 2003 г.
6. Алексеев П.В., Панин А.В. Хрестоматия по философии М., 2005 г.
7. Канке А.В. «Философия» Ростов, 2006 г.
8. Кохановскии В.П. «Философия» Ростов, 2006 г.
9. Смирнов И.Н. Философия М.,1998
10. Гуревич П.С. «Философия» М., 2003 г.
11. Кемеров В.Е. «Социальная философия» М., 2003 г.
12. Конфуций «Суждения и беседы» СПб., 2006 г.
13. Краткий философский словарь. Под.ред. Алексеева М., 2001 г.
14. Ницше «Воля к власти» СПб., 2006 г.
15. Платон. Избранные диалоги. М., 2004 г.
16. Рассел Б. История западной философии. М., 2004 г.
17. Сумерки богов. М., 1989 г.
18. Соколов В.В. Средневековая философия М., 2001 г, 2005 г.
19. Чанышев А.Н. История философии древнего мираМ., 2005 г.
20. Губин В.Д., Сидорина В.Д., История мировой философии. М., 2007 г.
21. Зеньковский В.В. История русской философии в 2-х томах. Ростов, 2004 г.
22. Зотов А.Ф. Современная западная философия. М., 2005 г.
23. Словарь философскии новейши модернизм. ред. Грицанов А.А., Минск 2007 г.
24. Справочник по истории философии. Хронологический персонифицированный. М., СПб,
25. 2003 г.
26. Томсон М. Восточная философия. М., 2000 г.
27. Восточная философия. Сост. Адамчик М.В. Минск 2006 г.
28. Садыков Б. Казахская философия. 19 в. А., 1992 г.
29. Сегизбаев О.А. Казахская философия от первых архаических представлений до философии азвитых форм. А., 2001г

Пән: Философия
Жұмыс түрі:  Материал
Көлемі: 99 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1500 теңге
Таңдаулыға:   
Тегін:  Антиплагиат

Қандай қате таптыңыз?

Рақмет!


Қазақстан Республикасының білім және ғылым Министрлігі
Қазақ гуманитарлық заң университеті
ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІК ҒЫЛЫМДАР ЖОҒАРЫ МЕКТЕБІ
ГУМАНИТАРЛЫҚ ЖӘНЕ ЖАРАТЫЛЫСТАНУ ПӘНДЕРІ КАФЕДРАСЫ

БЕКІТЕМІН
Экономика, бизнес және
әлеуметтік ғылымдар Жоғары мектебінің

Директоры А.С.Сабыров
_____________________________
___ _________________ 2013 ж.

МОДУЛЬДЕГІ ПӘННІҢ ОҚУ ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

Философиялық-мәдени пәндер

_____________fil 2111___________
(модуль шифры)

__Жалпы міндетті_____
(модуль түрі)

BA, 5В030100 - Заңтану
(модуль деңгейі (ВАМАPhd), мамандық шифры)

Кредит саны: 1
Оқыту түрі: Күндізгі
Семестр: 1

Студенттер саны:

Астана 2013 ж.
Пәннің оқу-әдістемелік кешенін гуманитарлық және жаратылыстану
пәндері кафедрасының ф.ғ.д., профессор Иманқұл Н.Н., ф.ғ.к., ф.ғ.к., аға
оқытушы Иманқұл А.Н. дайындады.

Гуманитарлық және жаратылыстану пәндері кафедра отырысында талқыланды

Хаттама № ____ _____ ______________________________ ___________ж.

Кафедра меңгерушісі Құсайынова Ж.Д.
______________ _____ _____________________________ ___________ ж.

Экономика, бизнес және әлеуметтік ғылымдар Жоғары мектебінің оқу-
әдістемелік кеңесімен мақұлданған.

Хаттама № ____ _____ ______________________________ ___________ж.

Төрайым А.С.Сабыров

__________________ _____ _________________________ ___________ж.

Жаңарту мерзімі ___ _________________________ 20___ ж.

ПОӘК мазмұны

1. Модуль пәнінің типтік оқу бағдарламасы (егер пән міндетті компоненттен
болса);
2. Модуль пәнінің оқу жұмыс бағдарламасы (таңдау бойынша компонент);
3. Модуль пәнінің бағдарламасы (Syllabus);
• Модуль пәнінің бағдарламасының (Syllabus)титульдік беті;
• Оқытушы туралы мағлұмат және байланыс ақпараты;
• Модуль пререквизиттері (Prerequisite module);
• Модуль мазмұны;
• Модуль пәнінің тәжірибелік, семинарлық, лабораториялық
сабақтарының тақырыптық жоспары;
• МБСӨЖ және СӨЖ орындаудың тақырыптық жоспары;
• Әдебиеттер тізімі;
• Студенттердің бағалары жөнінде ақпарат;
• Бағалау критерийлері;
• Аппеляция процедурасы.
• Пәннің оқу – әдістемелік қамтамасыздандырылу картасы
4. Тәжірибелік және лабораториялық сабақтарды жүргізуге арналған
әдістемелік нұсқаулар;
5. Пәнді меңгеруге арналған әдістемелік нұсқаулар (дәстүрлі,
интерактивті және инновациялық әдістер);
6. БТМ (Hand-outs)– белсенді таратпа материалдар;
7. Студенттердің оқу жетістіктерінің бағасы мен бақылаулар бойынша
материалдар (емтиханға дайындық сұрақтарының тізімі);
8. Мамандандырылған аудиториялар тізімі

Қазақстан Республикасының білім және ғылым Министрлігі
Қазақ гуманитарлық заң университеті
ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІК ҒЫЛЫМДАР ЖОҒАРЫ МЕКТЕБІ

БЕКІТЕМІН
Экономика, бизнес және
әлеуметтік ғылымдар Жоғары мектебінің

Директоры А.С.Сабыров
_____________________________
___ _________________ 2013 ж.

ПӘННІҢ ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ
(syllabus)

Модуль пәнінің атауы: Философия. Құқықтық антропологияның философиялық
мәселелері

Оқу нысаны: күндізгі бөлім

Барлығы - 1 кредит
Курс - 1
Семестр – 1
Дәріс – 10 сағат
Семинар сабақтар – 5 сағат
СӨОЖ – 8 сағат (Контактілік – 5 сағат; консультативтік – 3 сағат)
СӨЖ - 22 сағат
Аралық бақылау___2____
Емтихан - 1 семестр
Жалпы көлемі – 45 сағат

А С Т А Н А – 2012 ж.

КІРІСПЕ

Оқытушылар туралы мәлімет:

Иманқұл Нұртас Насырұлы, философия ғылымдарының докторы., профессор.
Білімі: Әл-Фараби атындағы ҚазМУ-ң философия факультетін бітірді.
Гуманитарлық және жаратылыстану кафедрасы. 442 каб. тел. 70-30-52
Ғылыми ізденістері: логика, гносеология, философия тарихы.
Иманқұл Айжан Нұртасқызы - философия ғылымдарының кандидаты.
Гуманитарлық және жаратылыстану кафедрасы. 442 каб. тел. 70-30-52.
Білімі: Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия Ұлттық университеті.
Ғылыми ізденістері: философия тарихы.
Пререквизиттер: Бұл пәнді меңгеру үшін мектеп бағдарламасындағы жалпы
білім беретін пәндерден алған білімдер қажет (Тарих, Адам және қоғам
және т.б.), мәдениеттану, психология, Қазақстан тарихы, Жалпы мемлекет
және құқық тарихы, Саяси және құқық ілімдер тарихы, Мемлекет және құқық
тарихы, Экология және т.б.
Модуль пәнінің мазмұның сипаты:
Философия пәні жоғары кәсіби білімнің мемлекеттік білім беретін
стандартының бөлігі және жалпы білім беретін пәндер циклдан міндетті
компоненті болып табылады.
Философия курсының жалпы міндеті студенттердің дүниетанымдық бағытын
қалыптастыру, өзінің практикалық қызметінің бағыттары мен жаңа формаларды
таңдау, адам және қазіргі әлемдегі оның болмысының мүмкіндік беретін азу
мәселелердің жан-жақты және терең талдау.
Пәнді оқытудың басты мақсаты студенттерге бастапқы философиялық-
құқықтық идеялар мен тұжырымдарын меңгеруін көмектесу.
Пәннің міндеттері:
1. Философияның ғылыми білім жүйесіндегі орнын анықтау, оның объект пен
пәнін ерекшелігін айқындау, философияның мәдениет, ғылым және адам
үшін маңызын қарастыру.
2. Әлемдік мәдениет пен өркениеттің даму тарихының көрінісі ретінде
философиялық-құқықтық білімнің даму кезеңдерін ұсыну.
3. Студенттерде өз бетінше ойлау дағдысын жетілдіруді, философиялық және
құқықтық идеяларда дұрыс бағдар қабілетін және шығармашылық ізденіске
машақтануды көмектесу.
4.Құқықтық құндылықтардың танымдық жолдарын түсіндіру және құқықтық
болмыстың жалпы өзара байланысын ашу.
Пәндiк құзырет:
Студентке философияны оқудың философиялық-құқықтық сүйенген бiлiмнiң
теориялық, қолданбалы, құндылық тұрғыларын ерекшелеуге мүмкiндiк туғызады,
практикалық шешім қабылдауды негіздеуді қолдануды көмектеседі.
Надпредметные компетенции:
Пәннің модулі Философия. Құқықтық антропологияның философиялық
мәселелері студенттің құқық саласында оның маманданғына сәйкес студенттiң
теориялық және жалпы дүниетанымдық әзiрлеуiн негiзiн құрайды.

Дәріс пен семинар сабақтарының тақырыптық жоспары

Модульдің атауы: Философиялық-мәдени пәндер

Модуль пәннің атауы: Философия. Құқықтық антропологияның философиялық мәселелері
№ Дәріс сабақтары Семинр, практикалық, лабораториялық сабақтар
тақ. (лабораториялық практикум)
Модуль пәнінің мазмұнының тақырыптары мен сағат Модуль пәнінің мазмұнының тақырыптары мен Сағат
сұрақтары саны сұрақтары саны
1 1. Философия социомәдени феномен ретінде 2 сағат 1. Философия социомәдени феномен ретінде 1 сағат
1.1. Философия пәні анықтамаларының 1 апта 1.1. Философия мәннің түсінуінің негізгі 3 апта
алуантүрлілігі және басты философиялық ойлар. түрлері. Философия пәні. Философияның
Философия пәні және оның тарихи динамикасы. негізгі сұрағы.
1.2. Дүниеге көзқарас ұғымы, оның құрылымы және 1.2. Дүниеге көзқарас түсінігі, оның
негізгі тарихи түрлері. Философия және дүниеге құрылымы және негізгі функциялары. Дүниеге
көзқарас. көзқарастың тарихи түрлері. Мифологиялық,
1.3. Философиялық білімнің құрылымы. діни және философиялық көзқарастардың
Классикалық және постклассикалық жүйесіндегі салыстырмалы анализ.
философияның негізгі бөлімдері. 1.3. Философияның негізгі функциялары.
1.4. Философияның негізгі сұрағы. Материализм Құқықтық қызмет саласында философияның
және идеализм, олардың негізгі формалары мен негізгі функцияларын қолданылуы.
түрлері.
1.5. Философиялық ойлаудың ерекшелігі.
Рефлексия және критицизм, эвристикалық және
философиялық ойлаудағы шығармашылық сипат.
1.6. Әртүрлі социомәдени жүйесіндегі
философияның негізгі функциялары. Құқықтық
қызмет саласында философияның негізгі
функцияларын қолданылуы.
2 2. Философия оның тарихи өлшемінде. Ежелгі 2 сағат 2. Философия оның тарихи өлшемінде. 1 сағат
Қытай, Ежелгі Үндістанның философиялық ойлары. 4 апта Ежелгі Қытай, Ежелгі Үндістанның 6 апта
Ежелгі грек өркениетінің сипаты және антикалық философиялық ойлары. Ежелгі грек
философиялық дәстүрдің ерекшелігі өркениетінің сипаты және антикалық
2.1. Философияның генезисі, философия пайда философиялық дәстүрдің ерекшелігі
болуының әлеуметтік-тарихи және мәдени 2.1. Ежелгі Үнді философиясының өзіндік
алғышарттары. ерекшелігі, негізгі даму кезеңдері мен
2.2. Ежелгі Қытай мен Ежелгі Үнді философиялық мектепттері.
идеялардың ерекшеліктері 2.2. Ежелгі Үнді философиясындағы астика
2.3. Антикалық философияның өзіндік ерекшелігі және настика. Буддизма философиясы
және оның маңызы. 2.3. Даосизм және Конфуцийшілдік, негізгі
мәселелері мен негіздемелері.
2.4.Ежелгі грек философиясының жалпы
сипаты: негізгі даму кезеңдері мен
мектепттері.

2. 5. Космостан адамға бетбұрысы. Софисттер
ілімі. Сократ және этическалық мектепттер.
2.6. Платон және Аристотель философиясы –
антикалық философиясының шыңы
3 3. Ортағасырлық (батысеуропалық және 2 сағат 3. Ортағасырлық (батысеуропалық және 1 сағат
араб-мұсылмандық) мәдениетіндегі философияның 7 апта араб-мұсылмандық) мәдениетіндегі 9 апта
мәртебесі және функциялары философияның мәртебесі және функциялары
3.1. Ортағасырлық теология мен философияның 3.1.Ортағасырлық батысеуропа философиясының
маңызды принциптері: теоцентризм, креационизм, ерекшелігі, оның негізгі фазалары мен
провиденциализм. формалары.
3.2. Ортағасырлық батысеуропа философиясының 3.2. Ф. Аквинский философиясы –
тарихи даму кезеңдері және оның мәселелік схоластиканың шыңы: ғылым мен теологияны
динамикасы. Патристика және схоластика қолданылуы, парасат пен сенім.
3.4. Ортағасырлық араб-мұсылмандық 3.4. Ортағасырлық араб-мұсылмандық
философиясының қалыптасуы мен ерекшелігі. философиясының қалыптасуы мен ерекшелігі.
Арабтілдік философиясындағы универсализм, Арабтілдік философиясындағы универсализм,
энциклопедизм, пантеизм, перипатетизм: энциклопедизм, пантеизм, перипатетизм:
әл-Кинди, әл-Фараби, ибн-Сина, ибн-Рушд. әл-Кинди, әл-Фараби, ибн-Сина, ибн-Рушд.
3.5. Ренессанс дәуірінің ерекшелік сипаты, оның .
философиялық ойдағы көрінісі – дүниетанымның
секуляризациясы, өнерге бағыттылығы,
антропоцентризм, гуманизм, адамның
индивидуалдық мәселесі, жаратылыстанумен
байланысы, натурфилософия және пантеизм.
4.2.Реформация философиясындағы негізгі
идеялары, оның батыс адамының рухани өміріндегі
рөлі (М. Лютер, Т. Мюнцер, Ж. Кальвин).

4 4. Жаңа еуропалық мәдениетіндегі философияның 2 сағат 4. Ренессанс дәуіріндегі философия. Жаңа 1 сағат
өз тағдырын өзі шешу мәселесі 10 апта еуропалық мәдениетіндегі философияның өз 12 апта
4.3. Классикалық жаңа еуропалық философияның тағдырын өзі шешу мәселесі
фундаменталдық негіздемесі мен өзіндік 4.1.Қайта өрлеу дәуірінің ерекшелік сипаты.
ерекшелігі. Жаңа еуропалық философияның
практикалық бағытталуы. XVI-XVII 4.2. Ренессанс дәуіріндегі гуманизмнің
ғғ.философиядағы негізгі гносеологиялық ерекшелігі (Ф. Петрарка, Д. Алигьери, Л.
бағыттар (эмпиризм, сенсуализм, рационализм). Валла)
4.4. Р. Декарт – рационалдық онтологияның, 4.3. Натурфилософия және пантеизм (Н.
антропология мен гносеологияның негізін салушы. Кузанский және Дж. Бруно)
Р. Декарттың рационалдық әдістің ережелері 4.4. Философия және әлеуметтік утопия (Н.
Макиавелли, Т. Мор, Т. Кампанелла)
4.5. XVII ғ. ғылымиорталық және философия.
Эмпиризм және рационализм философиялық
дәстүрді қалыптастыру. (Ф. Бэкон және Р.
Декарт)
4.6. Дж. Локктің сенсуализмі
4.7. Т.Гоббстың әлеуметтік-саяси
концепциясы
5 Еуропалық философиялық дәстүрді дамытуындағы 2 сағат 5. XIX ғ. - XX ғ. және XXI ғ.басы. 1 сағат
неміс классикалық философиясы және оның рөлі. 13 апта мәдениетіндегі батыс Еуропалық философия 15 апта
7.1. Неміс классикалық философияның 5.1. XIX-XX ғғ. Батыс философияның маңызы
ерекшеліктері мен жетістіктері мен мәні. Сциентизм және антропологизм.
7.2. И. Канттың трансценденталдық идеализмі. И. 5.2. Позитивизм және оның тарихи түрлері.
Канттың этикалық ілімі, оның нормалар мен 5.3.Экзистенциализм философиясы: мәселелері
мораль принциптерін айқындауы, категориялық мен қарама-қайшылықтары.
императив саяси-құқықтық көзқарастардың негізі 5.4. Психоанализ және неофрейдизм
ретінде философиясы (З. Фрейд, К.Г. Юнг, А. Адлер,
7.3. Л. Фейербахтың антропологиялық Э. Фромм)
материализмі. 5.5.Философиялық антропология.
XIX - XX ғғ. Батыс философияның маңызы мен Құқық ғылымында антропологиялық білімнің
мәні. Классикалық және бейклассикалық функциялары
философияның ерекшелігі. Құқықтық антропология мәселелері, пәні,
7.5. XIX – XX ғғ.философиядағы басты объектісі, әдістері. Құқықтық
ғылыми-рационалдық ағымдары (марксизм, антропологияның басқа ғылымдармен байланысы
позитивизм, феноменология, неокантшылдық).
7.6. Құқықтық антропологияның
философиялық-теориялық негіздері
7.7.Философиялық антропология. Құқықтық
антропология мәселелері, пәні, объектісі,
әдістері. Құқықтық антропологияның басқа
ғылымдармен байланысы
Барлығы: 10 сағат
5 сағат

СӨЖ және СӨОЖ тапсырмаларын орындау мен тапсырудың тақырыптық жоспары

Модуль пәнінің атауы: Философия. Құқықтық антропологияның философиялық мәселелері
№ СӨОЖ СӨЖ
тақ.
Модуль пәнінің мазмұнының Тапсыру Өткізу Модуль пәнінің мазмұнының тақырыптары менТапсыру Бақылау
тақырыптары мен сұрақтары мерзімі формасы сұрақтары мерзімі формасы
(апта (апта
және және
сағат сағат
көлемі) көлемі)
1 Философия социомәдени феномен 1-ші Глоссарий1 Философия социомәдени феномен ретінде 3-ші Жазбаша
ретінде апта, 1 ді Мәселелік блок апта, жауап
1.1. Берілген тақырып бойынша сағат тапсыру Хорошо известно, что сложившиеся в 2 сағат
келесі терминдерге глоссарий (ауызша обществе взгляды, принципы, нормы
құрастыру: дүниеге көзқарас, қорғау). поведения и т.п. оказывают значительное
дін, мифология, онтология, Дискус-сивлияние на формирование мировоззрения
логика, аксиология, гносеология, я личности.
этика, эстетика, материализм, А может ли мировоззрение отдельной
идеализм. личности опережать мировоззрение
1.2. Философиялық білім общества?
құрылымынның схемасын құрастыру. Бақылау блогы
Чем отличается миропонимание от
1.3. Миф және қазіргі заман аңыз мироощущения и мировосприятия?
өнері (мифотворчество). Мифтің Перечислите основные компоненты
адам өміріндегі функциялары. мировоззрения
1.4. Діннің әлеуметтік, Какие уровни мировоззрения вы знаете и в
гносеологиялық және чем их принципиальное отличие друг от
психологиялық тамырларының мәні. друга?
Діннің негізгі функциялары. Какова роль мировоззрения в
Қазіргі заманда діннің орны. жизнедеятельности людей?
Сіздің ойыңызша, діннің
қоғамдағы позитивті және
негативті жақтары неден болады?
2 Философия оның тарихи 3-ші Ауызша 2 Философия оның тарихи өлшемінде. 4-ші Жазбаша
өлшемінде. Ежелгі Қытай, апта, 1 сұрау, Ежелгі Қытай, Ежелгі Үндістанның апта, 2 жұмысты
Ежелгі Үндістанның философиялық сағат карточкамфилософиялық ойлары. Ежелгі грек сағат тексеру
ойлары. Ежелгі грек өркениетінің ен жұмыс өркениетінің сипаты және антикалық
сипаты және антикалық Кейс философиялық дәстүрдің ерекшелігі
философиялық дәстүрдің шешу, 2.1. Антика ойшылдарының айтқан 10
ерекшелігі топта афоризміне комментарий беру
2.1. Ежелгі Үнді мен Ежелгі талқылау 2.2. Берілген тақырып бойынша 25 тест
Қытай философиялық идеяларына сұрақтарын құрастыру, 5 вариант
салыстырмалы анализ жасау. жауаптарымен, дұрыс жауабын көрсетпеу
2.2. Антика мәдениетінің өзіндік керек. (Тесте ойшылдардың туған жылы,
ерекшелігі неде? қайдан шыққаны туралы және
2.3. Ежелгі грек философиялық т.б.есептелінбейді).
мектептеріндегі архе мәселесі.
Кейстің тақырыбы: Элейлік
Зенонның Ахилес пен тасбақа
апориясының мәні.

3 XVIII ғасыр ағартушылық 5-ші Ауызша 3.Ренессанс философиясы. 5-ші Жазбаша
дәуіріндегі философиялық ойдың апта, 1 сұра XVIII ғасыр ағартушылық дәуіріндегі апта, 2 жұмысты
әлеуметтік-тарихи және сағат ,конспектфилософиялық ойдың әлеуметтік-тарихи жәнесағат тексеру
дүниетанымдық негізі тексеру дүниетанымдық негізі
3.1. 18 ғасыр француз Берілген № 5-6 тақырыптар құрастыру:
материализмі және натурфилософия 1) сөзжұмбақтар, ребустар, филвордтар
(Гольбах, Гельвеций, Ламетри, 2) философиялық есептер немесе жаттығулар
Дидро)
3.2. 17-18 ғғ.қоғамдық келісім 3) карточкалар мен тапсырмалар
концепцияларындағы адам мен Берілген тапсырмалар ұқыпты, әрі көркем
қоғам образы (Т. Гоббс, Д. (эстетично) орындалуы тиіс.
Локк, Ж.Ж. Руссо)
3.3. Монтескьенің философия
тарихы. Географиялық
детерминизм.
4 Еуропалық философиялық дәстүрді 7-шы Конспект,4.Қазақ мәдениетіндегі философия феномені6-шы Топта
дамытуындағы неміс классикалық апта, 1 ауызша апта, 2 видеопре-з
философиясы және оның рөлі. сағат сұрау, Power Point арқылы дәрісті сағат ентацияны
4.1. Неміс классикалық кейсті видеопрезентациямен көрсету. Тақырып немесе
философияның ерекшеліктері мен шешу сұрақтарының негізгі мазмұнын ашу немесе фильмді
жетістіктері берілген тақырып бойынша ғылыми-танымдық, көрсетіп,
4.2. И. Канттың көркем фильдерді көрсету қорытындыс
трансценденталдық идеализмі. И. ын
Канттың этикалық ілімі, оның талқылау
нормалар мен мораль принциптерін
айқындауы, категориялық
императив саяси-құқықтық
көзқарастардың негізі ретінде
4.3. Гегельдің философиялық
жүйесі және метод. Құқық
философиясы
4.4. Л. Фейербахтың
антропологиялық материализмі
5 XIX ғ. - XX ғ. және XXI ғ.басы.9-ші Конспект,5.Қоғам: анализдің философиялық негіздері11-ші Жазбаша
мәдениетіндегі батыс Еуропалық апта, 1 ауызша 2.1. Алтын ереже қағидасы неліктен алтын апта, 2 жұмыс,
философия сағат сұрау, деп аталады? сағат талқылау
5.1.А. Шопенгауэрдің карточкамАнықтама. Алтын ереже қағидасының оңтайлы
волюнтаризмі ен жұмыс және теріс : “не делай другим того, чего
5.3. Ф. Ницшенің Асқан адам не хотел бы, чтобы делали тебе”; “өзіне
және билікке деген ерік қандай қатынаста поступай с другими так,
философиясы как хотел бы, чтобы поступали с тобой”.
5.4. Қазіргі заман батыс А Көрсетілген ережелердің қайсысы алтын
философиясының бағыттары бойынша ережеге ішінәра сәйкес болады?
глоссарий құрастыру: Түсіндіріңіз.
(көрсетілген әрбір бағыт бойынша 1) Адам өзінің іс әрекеттерінде өзгеден
бес терминнен кем емес) – сондай іс әрекеттердің болуына
позитивизм, өмір философиясы, қанағаттандыра ала ма? (Т. Гоббс).
экзистенциализм, психоанализ, Еркіндік дегеніміз біреуге зиян келтірмеу
структурализм, прагматизм. құқын сақтағандық болады. (Клаудиус).
Еркіндік туралы сөз айту ең төменгі
сатыдағылардың еркіндігі жөнінде айту.
(Дж. Неру).
2.2. Өмір мәні туралы мына қағидаларға
түсінік беріңіз. Философия тарихындағы
мына қағидаларды айтқан ғұламаларды
көрсетіңіз. Қай қағиданы сіз қолдайсыз?
ГЕДОНИЗМ: өмір сүру – ләззат алу;
АСКЕТИЗМ: өмір сүру – дүниеден безу,
өйткені тәндік тәуесіздіктен құтылудың
жолы;
УТИЛИТАРИЗМ: өмір сүру – тиімді жақтарын
алу;
ЭВДЕМОНИЗМ: өмір – бақытқа жетудің адам
тағлымы болып табылу;
ПАРЫЗ ЭТИКАСЫ: өмір – өзін өзі
құрбандыққа шалу, мұратқа жетудің
альтруизмі;
ПРАГМАТИЗМ: өмірдің мақсатына жету кез
келген әдісті қолдана беру.
6 Философияның теориялық 11-ші Конспект,6.Адам санасы философиялық анализдің пәні12-ші Жазбаша
негіздері. Болмыс философиясы. апта, 1 ауызша ретінде. апта, 3 жұмысты
Философиялық білім жүйесіндегі сағат сұрау, 6.1 Сана мәселесі және философияда сағат тексеру,
гносеология. Эпистемология карточкамсананың дәстүрлі анализі. Сананың ауызша
6.1. Онтология болмыс туралы ен жұмыс генезисі. Сана және формалардың бейнелеу сұрау
философиялық ілім ретінде. эволюциясы
Болмыс философиялық-категориялық 6.2. Сананың социомәдени өлшемділігі және
анализдің пәні ретінде. шығармашылық табиғаты. Сана және ой. Ой
6.2 Материя категориясы, оның және тіл. Сананың вербальді және
философия үшін фундаменталдық вербальді емес параметрлері. Сананың
маңызы. Материяның атрибуттары. функциялары. Сана мен өзіндік сана.
Қозғалыс материяның өмір сүру 6.3 Сана құрылымы. Саналылық пен
тәсілі ретінде, оның түрлері мен бейсаналық. З. Фрейдтің бейсаналық
формалары. концепциясы. К. Юнг архетиптер туралы
6.3. Гносеология түсінігі. және ұжымдық санасыздық.
Субъекті және объекті, таным 6.4 Жеке және қоғамдық сана. Қоғамдық
пәні. сана формалары.
6.4. Танымның формалары мен
деңгейлердің алуан түрлілігі.
Сезімдік және рационалдық
танымның негізгі формалары
7.Мәдениет философиясы. 13-шы Жазбаша
Мәдениет ұғымын анықтаудың артықшылық апта, 3 тапсырманы
және кемістік тұстарын көрсетіңіз. сағат тексеру
Мәдениет дегеніміз – адам жасағанын және
барлығы қоғамның материалдық және рухани ауызша
қажеттіліктерін қанағаттандыру деп сұрау.
түсіну.
Мәдениет – адам өмірінің негізін құрайтын
әлеуметтік мұрағаттық кешен практикасы
мен сенімі деп түсіну.
Мәдениет – материалдық және рухани
құндылықтардың ұрпақтан ұрпаққа берілетін
арақатынас.
4.2. Кейбір мәдениеттанушылар мәдениетті
анықтаудың мына түрін қарастырады адам
тұқым қуалау емес, үйрену арқылы
мәдениетиті болды. Мына анықтаманы
қабылдауға бола ма?
4.3. Берілген тақырып бойынша он-он бес
тест сұрақтарын құрастырыңыз.


7 Құқықтық антропологияның 13-ші Конспект, 8.Антропосоциогенездің мәні мен 14-ші Жазбаша
философиялық-теориялық апта, 1 ауызша ерекшелік сипаты апта, 3 жұмысты
негіздері. сағат қорғау сағат тексеру
Философиялық және құқықтық 1.1. Герой романа И. Тургенева Отцы и және
антропология: жалпы және негізі дети Базаров высказывает следующую ауызша
Құқықтық антропологияның мысль: Все люди друг на друга похожи сұрау
теориялық-методологиялық как телом, так и душой... Небольшие
негіздері. Құқықтық видоизменения ничего не значат.
антропологияның гносеологиялық Достаточно одного человеческого
принциптері. экземпляра, чтобы судить о всех
других. Люди – это деревья в лесу, ни
один ботаник не станет заниматься
каждой отдельной березой.
Осы көзқараспен келісесіз бе?
Бақылау блогы
Философиядағы адамды зерттеудің
негізгі амалдарын атап шығыңыз.
Адам Homo sapiens өкілі ретінде қандай
қасиеттерге ие ?
8 2. Адам және оның болмысы 15-ші Берілген бір9.Адам және оның болмысы философиялық 15-ші Жазбаша
Қоғам: философиялық анализдің апта, 1 прблеманы және құқықтық антропологияның орталық апта, 3 жұмысты
негізі. сағат таңдап, мәселесі ретінде сағат тексеру,
2.1. Әлеуметтік философия және баяндама 2.1. Алтын ереже қағидасы неліктен ауызша
қоғам танудағы әлеуметтік – дайындау. алтын деп аталады? сұрау.
гуманитарлық пәндер. Анықтама. Алтын ереже қағидасының
Философиялық ой тарихында қоғам оңтайлы және теріс : “не делай другим
туралы түсініктің эволюциясы. того, чего не хотел бы, чтобы делали
2.2. Қоғамдық өмірдің негізгі тебе”; “өзіне қандай қатынаста
сфералардың сипаттамасы. поступай с другими так, как хотел бы,
Қоғамның әлеуметтік құрылымы. чтобы поступали с тобой”.
Әлеуметтік құрылымның түрлері. А Көрсетілген ережелердің қайсысы
2.1. Адам мәселесі қазіргі алтын ережеге ішінәра сәйкес болады?
заманғы құқықтық шындық аясында. Түсіндіріңіз.
1) Адам өзінің іс әрекеттерінде
2.2. Бостандық және оның өзгеден сондай іс әрекеттердің болуына
философиялық, құқықтық аспектері қанағаттандыра ала ма? (Т. Гоббс).
2.3 Құқықтық аксиология: Еркіндік дегеніміз біреуге зиян
құқықтың құндылықтық негіздері келтірмеу құқын сақтағандық болады.
2.4. Адам құқықтары (Клаудиус).
философиялық-құқықтық мәселе Еркіндік туралы сөз айту ең төменгі
ретінде сатыдағылардың еркіндігі жөнінде айту.
(Дж. Неру).
2.2. Өмір мәні туралы мына қағидаларға
түсінік беріңіз. Философия тарихындағы
мына қағидаларды айтқан ғұламаларды
көрсетіңіз. Қай қағиданы сіз
қолдайсыз?
ГЕДОНИЗМ: өмір сүру – ләззат алу;
АСКЕТИЗМ: өмір сүру – дүниеден безу,
өйткені тәндік тәуесіздіктен құтылудың
жолы;
УТИЛИТАРИЗМ: өмір сүру – тиімді
жақтарын алу;
ЭВДЕМОНИЗМ: өмір – бақытқа жетудің
адам тағлымы болып табылу;
ПАРЫЗ ЭТИКАСЫ: өмір – өзін өзі
құрбандыққа шалу, мұратқа жетудің
альтруизмі;
ПРАГМАТИЗМ: өмірдің мақсатына жету кез
келген әдісті қолдана беру.
Барлығы: 8 сағат 22 сағат

Негізгі әдебиеттер

1. Иманқұл Н.Н. Философия әлемінде. Алматы, 2006.
2. Иманқұл Н.Н. Бөрібаев Т.Қ. Іліми философия Астана, 2009.
3. Әбішев. Философия. Оқулык. Алматы, 2005.
4. Есім. Фалсафа тарихы. Алматы, 2004.
5. Ғабитов Т.Х. Философия. Оқулық Алматы, 2006
6. Тұрғынбаев Философия. Оқу құралы. Алматы, 2004
7. Канке А.В. Философия Ростов, 2006 г.
8. Спиркин А.П. Философия М., 2002.
9. Нысанбаев А. Кыскаша философия тарихы А., 2000 г.
10. Асмус В.Ф. Античная философия М., 2005 г.
11. Бачинин В.А. Философскаяэнциклопедия Спб., 2005 г.
12. Кохановскии В.П. Философия Ростов, 2006 г.
13. Антология мировой философии в 4 томах Т.2 М.,

Қосымша әдебиеттер

1. 106 философов: жизнь, судьба, учение в 2 томах. М., 1994
2. Философия в 2 частях. Ч. 1 История философии М., 2002
3. Хрестоматия по философии РнД., 1997
4. Спиркин А.П. Философия М., 2002.
5. Алексеев П.В., Панин А.В. Философия М., 1996 г, 2003 г.
6. Алексеев П.В., Панин А.В. Хрестоматия по философии М., 2005 г.
7. Канке А.В. Философия Ростов, 2006 г.
8. Кохановскии В.П. Философия Ростов, 2006 г.
9. Смирнов И.Н. Философия М.,1998
10. Гуревич П.С. Философия М., 2003 г.
11. Кемеров В.Е. Социальная философия М., 2003 г.
12. Конфуций Суждения и беседы СПб., 2006 г.
13. Краткий философский словарь. Под.ред. Алексеева М., 2001 г.
14. Ницше Воля к власти СПб., 2006 г.
15. Платон. Избранные диалоги. М., 2004 г.
16. Рассел Б. История западной философии. М., 2004 г.
17. Сумерки богов. М., 1989 г.
18. Соколов В.В. Средневековая философия М., 2001 г, 2005 г.
19. Чанышев А.Н. История философии древнего мираМ., 2005 г.
20. Губин В.Д., Сидорина В.Д., История мировой философии. М., 2007 г.
21. Зеньковский В.В. История русской философии в 2-х томах. Ростов, 2004
г.
22. Зотов А.Ф. Современная западная философия. М., 2005 г.
23. Словарь философскии новейши модернизм. ред. Грицанов А.А., Минск 2007
г.
24. Справочник по истории философии. Хронологический персонифицированный.
М., СПб,
25. 2003 г.
26. Томсон М. Восточная философия. М., 2000 г.
27. Восточная философия. Сост. Адамчик М.В. Минск 2006 г.
28. Садыков Б. Казахская философия. 19 в. А., 1992 г.
29. Сегизбаев О.А. Казахская философия от первых архаических представлений
до философии азвитых форм. А., 2001г

Білімдер бағалау жалпы шкаласы

Аттестациялық Баллдардың Оқу пәннің меңгеру Дәстүрлі жүйе бойынша
әріптік баға сана дәрежесінің %-ды Баға
эквиваленті мазмұны
А 4,0 95-100 өте жақсы
А- 3,67 90-94
В+ 3,33 85-89 Жақсы
В 3,0 80-84
В- 2,67 75-79
С+ 2,33 70-74 қанағатты
С 2,0 65-69
С- 1,67 60,64
D+ 1,33 55-59
D 1,0 50-54
F 0 0-49 Қанағаттындырылмаған

Пайызды мазмұныңда натижелі баға анықталады:

Р1 + Р2
Н % = --------------- × 0,6 + Е × 0,4
2
сонда:
Р1 - 1 рейтинг бағасының пайызды мазмұны
Р2 - 2 рейтинг бағасының пайызды мазмұны
Е - емтихан бағасының пайызды

Нәтиже баға пайызды мазмұныңда Н% санды эквивалентік Н с нәтиже бағаға
корсетілген кесте бойынша айналады.

ГЛОССАРИЙ

Мифология – (грекше мифос – аңыз, шежіре;логос-сөз,ілім) – алғашқы қауымдық
қоғамға тән дүниетуралы қияли-ғажайып, танымдық қоғами сана формасы.
Дін – жаратылыстан, адам мен адамзаттантыс трансценденталдық, құдіретті
күшке сенуге негізделген дәстүрлі қоғами сана формасы.
Философия – (грекше филео- махаббат, құштарлық; софия- даналық)- теориялық
түрі, болмыс пен сананың жалпы принциптері, адамның адамға, дүниеге
қатынасы туралы әмбебап ілім, ойлау туралы ойлау.
Диалектика – болмыс пен танымның, заттар мен құбылыстардың, ойлаудың жалпы
даму заңдылықтарының өзара байлынысын, ішкі қайшылықтарын зерттейтін
философиялық әдіс.
Метафизика - диалектикаға қарама- қарсы таным әдісі, мұнда заттар мен
құбылыстар бір біріне байланыссыз, ішкі қайшылықсыз, тұрақты түрде өзгеріп
отырады деп түсіндіріледі.
Догматизм - қоршаған ортаны, дүниені әлдебір догмаларға, жоғарыдан алдын
ала берілген абсолюттік ақиқатқа сүйеніп қабылдау. Бұл метод ортағасырлық
батысеуропалық философияға тән.
Эклетика – жан-жақтан жиналған, алуан түрлі, қырық құрау қағидаларды
біріктіріп, қоршаған дүниеге өзіндік көзқарасты дәріптеуге тырысатын
философиялық әдіс.
Софистика – айтыс-тартыста өз қарсыласын жеңу әдейі ақты қара деп, қараны
ақ деп, ақиқатты жалған, жалғанды ақиқат деп көрсетуге жүгінетін әдісті
айтады. Бұл әдісте ақиқатты тану емес, тек қарсыласын айтысты жеңу мақсат
етіледі. Ежелгі Грекияда кең таралған.
Герменевтика кез келген жазба нұсқасының, мәтіннің мәні, мағынасын
тұспалдап түсіну, ұғыну әдісі. Қазіргі заманғы шетелдік батыс философиясына
тән.
Эмпиризм - көбінесе тәжірибеге сүйенетін, сезімдік таным нәтижесін таным
процесінің негізі деп санайтын әдіс пен бағыт. (
(“Тәжірибе мен сезімдік түйсікте болмаған нәрсе ойда да болмайды”).
Рационализм – ақиқи. абсолюттік дәйекті білімді тек парасат. ақылмен ғана
тануға болады дейтін философиялық әдіс пен бағыт. (“Бар
нәрсегекүмәндануымыз мүмкін, ал күмәннің болуы ақыл, ойдың жемісі”).
Буддизм -Үндістанда (б.з.д. 5 ғ. Кейін), Қытайда, Оңтүстік- Шығыс Азияда (3
ғ. Кейін) және басқа өңірлерде кең тараған діни- философиялық ілім.
Апологетика (грек. Апологемай- қорғаймын, ақтаймын) -2-3ғ.ғ. пұттық
политеизммен күресте христиандық догматика негіздерін қорғаған, уағыздан
ілім;
Реализм - нағыз болмысқа заттар емес, керісінше олардың жалпы ұғымы-
универсалийлер ие дейтін ағым. Бұл Платонның “таза идеяларын” еске
түсіреді. Реалистерге Эриугена (Иоан Скот), Ансельм Кентерберийскийді,
Шамполық Гильомды және т.б. жатқызуға болады.
Номинализм (лат. Nomo-атау, есім) - шындықта тек жеке, нақты заттар ғана
өмір сүреді, ал жалпы ұғымдар (универсалий) олардың атауы, аталуы болады
дейтін схоластикалық философияның ағымы.
Прагматизм - абстрактті ақиқатты, ұғымдардың танымдық рөлін терістеді,
ұғымның орнына белгілерді қарастыруды ұсынды. Ұғым тек субъектке ғана
қатысты болып, оның мағынасы нақты практикалық салдардың (пайдалы,
тиімділік) нәтижесі болып табылды.
Экзистенциализм (лат., ex(s)istentia-тіршілік) адамның ақиқи, ішкітұлғалық
болмасы, субъект пен объекттің тікілей біртұтастығы, субъекттің өзінің
“дүние-дегі - болмысын” бастан кешіруі.
Эмпиризм (грек., тәжіребе) - сезімдік тәжіребені білімнің қайнар көзі деп
біледі және бақылау мен эксперименттің нәтижелеріне сүйенеді.
Идеалистік сенсуализм - түйсіктермен сезімді шындықтың көзі, ал олардың
шығу тегі, қайнар көзі мәселесін терістейді. (Беркли, Юм, Мах).
Қарапайым реализм - адамнан тыс тұрған заттарды, Құбылыстарды біз қалай
қабылдасақ, ол шындықта дәл солай болады, ал олар түйсіктер формасына
ешқандай әсер етпейді.
Гностицизм - дүниені тануға болады, адамның танымдық мүмкіндігін шексіз
деп түсінетіндер;
Агностицизм - дүниені тануға болмайды, адамның танымдық мүмкіндігі
шектелген деп түсінетіндер;(Иммануил Кант)
Индукция (лат., нысанаға алу) – ой қозғалысы процесінің жекеден ерекше
арқылы жалпылыққа өтуі;
Дедукция (лат.,шығару) – ой қозғалысы процесінің жалпылықтан ерекше арқылы
жекелікке өтуі;
Аксиоматика – логикалық дәлелдеу жолымен аксиома немесе постулаттан
берілген теоряның басқа тұжырымдарын шығару;
Формализация - мазмұнды білімді таңбалық формализмде немесе
формализацияланған тілде бейнелеу (Гильберт);
Моделдеу (лат.,modulus- өлшем, норма, үлгі) - оригиналдың аналогын жасау.
Оригиналды тану үшін моделді жасау немесе таңдау процесі;
Идеализация ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Геоботаника пәннің оқу-әдістемелік кешені
Пәннің оқу - әдістемелік кешені "қаржы"
«Психофизиология» пәннің оқу әдістемелік кешені
Пәннің оқу - әдістемелік кешені "мемлекеттік қаржы"
Пәннің оқу-әдістемелік кешені «Cалық менеджменті»
«Биологияны оқыту әдістемесі» пәннің оқу-әдістемелік кешені
Пәннің оқу-әдістемелік кешені «Бизнесті моделдеу»
ҚАЗАҚ ӘДЕБИЕТІНІҢ ТАРИХЫ. ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ
Пәннің оқу-әдістемелік кешені Бизнесті моделдеу туралы ақпарат
Пәннің оқу-әдістемелік кешені «банкроттық және кәсіпорындарды қайта ұйымдастыру»
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь