Экономикалық қауіпсіздік және оны қамтамасыз етудің экономикалық мазмұны

Мазмұны

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...3

I. Экономикалық қауіпсіздік және оны қамтамасыз етудің экономикалық мазмұны
1.1. Экономикалық қауіпсіздік мәні жэне мазмұны ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5
1.2. Экономикалық қауіпсіздік қамтамасыз ету әдістері мен
құралдары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...14
1.3. Экономикалық қауіпсіздікті қамтамасыз етудегі кеден органдарының атқаратын қызметтері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 17
1.4. Кеден ісі саласындағы құқық бұзушылықтар . елдің
экономикалық қауіпсіздігінің нақты қауіптері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...33

II. Қазақстан Республикасы кеден органдарының экономикалық қауіпсіздікті қамтамасыз етуде шетел мемлекеттері кеден органдарымен және халықаралық кедендік ұйымдармен ынтымақтастығы
2.1. СЭҚ.тарда кедендік.саудалық реттеуге қатысатын ұйымдар ... ... ... ... ...42
2.2. ҚР.ның өзге елдермен халықаралық кедендік ынтымақтастығының кұқықтық негіздері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 60
2.3. ЕурАзЭҚ елдері шеңберіндегі кедендік ынтымақтастық ... ... ... ... ... ... 69

III. ОҚО бойынша кеден басқармасының экономикалық қауіпсіздікті қамтамасыз етудегі қызметін талдау және жетілдіру жолдары
3.1. Кеден органдарының құқық бұзушылықтарына қарсы атқарылған іс
. шараларын талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 76
3.2. Оңтүстік Қазақстан облысы кеден басқармасының контрабанда жэне
кедендік құқық бұзушылықтарымен күрес бөлімінің
қызметін талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..80
3.3. ОҚО кеден басқарамасының қызметін жетілдіру жоспары ... ... ... ... ...89

Қорытындылар мен ұсыныстар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...95

Қолданылған әдебиеттер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 97
Кіріспе
Қазақстан өзінің тәуелсіздігін алмай тұрып, мемлекеттің алдында қазіргі уақыпағыдай проблемалар мен переспективалар анағұрлым маңызды болмаған. Себебі барлық мәселелер орталықты шешімін табатын болған. Ал еліміз өз алдына егемендік алған соң оның негізгі мүддесі болып, мемлекеттің жан-жақты дамуы табылды. 1990 жылдардың басында және орта шенінде ел халқының элеуметтік хал-ахуалы, экономиакалық дамуының тенденциясының төмендеуі, яғмн экономикалық дағдарыс ерекше байқалды. Осы дағдарыстан шығу ұшін, елдегі экономикалық қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін, мемлекет әрі қарай даму үшін белгілі стратегиялық маңызды шаралар жасау керек болды. Осындай кедендік саясаттың бір тармағы- халықаралық кедендік ұйымдармен, жекелеген елдермен мемлекеттің кедендік байланыс орнатуы.
Әлемде әлемдік және аймақтық маңызға ие халықаралық ұйымдар бар.
Соның ішінде, осы дипломдық жұмыста қарастырылған ұйымдарды атап өтуге болады: Дүниежүзілік Сауда ұйымы, Дүниежүзілік Кеден ұйымы, ЕуроАзиялық Экономикалық қауымдастық. Бұл ұйымдардың негізгі мақсаты оған мүше елдер арасында тауар айналымын жоғарлата отырып, сол арқылы халықаралық сауданың дамуына әсер ету.
Бұл ұйымдар Қазақстан үшін үлкен маңызды рөлі атқарады. Бұл ұйымдарға мүше болу, ондағы мүшелікті тиімді пайдалану Қазақстан үшін аса маңызды болып табылады. Қазақстан осы ұйымдардың белсенді мүшесі бола шырып, өзін халықаралық аренада мықтап орнықтырады.
Менің дипломдық жұмысымның негізгі мақсаты жоғарыда көрсетілген халықаралық кедендік ұйымдардың жұмысын және мемлекеттің экономиаклық кауіпсіздігін қамтамасыз етудегі оның қызметіне талдау жасау және ондағы кеден қызметінің алатын орны туралы мәселелерді қарастыру.
Мемлекеттің экономикалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету дегеніміз - бұл елдің экономикасын тұрақты деңгейде ұстап түру және дамыту. Сол аркылы мемлекеттің өмір сүргіштігін жүзеге асыру, басқа елге деген экономикалық тәуелсіздікті жою арқылы экономикалық егеменділікті сақтауға тырысу. Жалпы бұл дипломдық жұмыста келесідей мэселелер қарастырылған:
- Экономикалық қауіпсіздікті қамтамсыз ету туралы мәселелер;
- Экономикалық қауіпсіздікті қамтамсыз етудегі кеден органдарының рөлі;
- Қазақстан үшін Дүниежүзілік Сауда ұйымына қалай кіру керектігі туралы мәселелер;
- ДСҰ-дағы мүшелікті қалай пайдалану керектігі туралы мәселелері;
- ЕурАзия црмлекеттерінің алдына қойған мақсаттарын жүзеге асыру туралы мәселелері;
- ОҚО бойынша Кеден Басқармасының Контрабандамен және кеден ережелерін бұзушылықтармен күрес бөлімінің экономикалық қауіпсіздікті қамтамасыз етудегі атқарған іс-шаралары және жетілдіру жолдары туралы мәселелер.
Осындай мәселелердің шешімін табу менің дипломдық жұмысымның негізгі мақсаты болып табылады.
Қолданлыған әдебиеттер

1. ҚР Конституциясы 1995ж.
2. ҚР Кеден Кодексі. 01.05.2003ж.
3. Драганов В.Г. "Основы томоженного дела" Москва 1998ж.
4. Әкімшілк құқық бұзушылық туралы ҚР-ның Кодексі.
5. Алимбеков Б.М. "Томоженное право" Алматы 1997ж.
6. Алимбеков Б.М. "Томоженное дело в РК" Алматы 1997ж.
7. Основы таможенного дела: учебное пособие. Выпуск III. Экономическая деятельность томоженных органов: М:РИО РТА,1995ж
8. Основы таможенного дела: учебное пособие. Выпуск I. Развитие томоженнсмх) дела в России. М. 1995г.
9. Сәрсенбаев М.А. "Томоженное право" Алматы І998ж.
10. Мадиярова Д.М. "Кеден ісін Ұйымдастыру және басқару" Алматы 2000ж. 11. Садықов Е. "Ішкі экономикалық қатер" Ақиқат І998ж.
І2.М.Шаманбаев "Қауіпсіздік бәрінен де қымбат" Егемен Қазақстан 13 желтоқсан 2000 ж. .Н.Назарбаев "Қауіпсіздікке мән бермеу-нақты қатерді бағалаумен тең" Егемен Қазақстан. 25-ақпан 2000ж.
14. Н.Б.Балғарина "Қауіпсіздік тұжырымдамасы болашаққа қызмет етеді" Егемен Қазақстан 2-маусым 2ОО0ж.
15.С.Мұса "Еуразиялық Экономикалық Қауымдстық" Егемен Қазақстан 11- қазан 2000 ж.
16.ҚР Президентінің Жарлығы "Қазақстанның 2001-2005 жылдары арналған экономикалық қауіпсіздік стратегиясы".
17.Е.О. Алауханов "Есірткіні ауыздықтау қауіпсіз жол ашу" Үкімет жаршысы -,2001ж.
18.Байгісиев М.Н. "Халықаралық экономикалық қатынастар" Алматы, санат1998ж.
19.Л.Матақбаева "ҚР-ның ТМД -дағы интеграциялық саясаты туралы " Ақиқат 3,1999ж.
20. М.Нұкенов "Экономикалық қауіпсіздік күзетінде " Егемен Қазақстан 2006ж.
21. В.Персняков "Экономическая бехопасность; Томоженнное методы и средства обеспечения" Внешняя торговля, 1995г.12.
22.А.Д. Ершов "Упровления экономической безопасностью а томожнном деле: материалы научно-практической конференций "Томоженная деятельность и обеспечение экономической безопастности государства" Ростав на Доу: Ростовский филиал РТА,1998 г.
23. Кислелевский Ю.Г. Контрабанда: История и современность, М, автор, 1996г.
24.Дюмулен И.И. Всемирная Торговая Организация: М: ТППРФ 1997г. 25.Лозбенко Л.А. Стратегия Весмирной Томоженной Организаций (ВТО) по модернизации томоженных служб мира; М:РИОРТА, 1995г.
26. Тенлибаев Н. "Снижения пошлины: Вести о томожене". Сегодня, 1998г.
27.Исингарин Н. "ІОЛЕТ -СНГ" проблемы. Поиски решения. С.П.200ІГ.
28.Исингарин Н. "Томоженный Союз"1999г.
29.Мадиярова Д.М. "Сыртқы экономикалық қызмет жэне мемлекетердің
экономикадық қауіпсіздігі" 2000ж.
30.Аль-Пари стратегия безопасного экономического развития Казакстана а
условиях глобализации. 2002.
31. Г.Оразбаков "Применение защитных мер. Проблемы и преспективы", 2002г.
32.Исингарин Н. "Евразийское экономическое сообщество и проблемы вступления в ВТО Казакстана 2002г.2-3"
33."Всемирная Таможенная Организация-50лет" Кеден,2. 2002г.
34."От таможенного Союза к Евразийскому Экономическому Сообществу",
Кеден 3 ,2002г.
35.Т. Издиб^ев "Разработан Проект импортозамещение в отсраслых легкой и
пищевой промышленности на 2000-2003г.г." Каз Правда 8,2000г.
36. К.Арыстанбеков "Казакстан и Вто: экономичеснкий ожидания" Каз Правда 5.2002г.
37.Теория "Методолгия управления", 2002г. 18-январь. Экономическая Безопасность: сущность, критерии, формы.
38.Герчикова И.Н. "Международные экономические организации" М.200ІГ. 39.Қазақстан ДСұ-ға кіруге эзірленуде. Үкімет жаршысы 1999ж.5, 4О.Н.Исенгарин "Казакстан и содружества", Алматы:1999г.
41.Ә.Құланбай "ДСұ-на ену Қазақстанның әлемдік қоғамдастығы орнынбекемдеу" Егемен Қазақстан 2002ж. 11-желтоқсан. 42."Импортозамещение" Панорама 2003г. 3-марта.
43."Об утверждении соглашении об общем таможенном тарифе государств
участников Таможенного Союза" ВЭДа РК2001,5
44.Егемен Қазақстан 10 қазан 2000жыл. Еуразиялық экономикалық қауымдастық Еуразиялық одақ құрамына бастайтын төте жол. 45.Панарама 13 октября 2000г Президент пятерки Таможенного союза подписали договор о созданий Еуразиского экономического сообщества.
46.Понарама 20 октября 2000года. Н.Исенгарин, Интеграционный комитет СНГ: Договор по ЕврАзЭС по сути первый документ, предусматривающий дейстыенный организационно-правовой механизм интеграций.
47.«Парасатты кеден саясаты- мемлекеттің экономикалық дамуының қуаты» атты Халықаралық ғылыми-практикалық конференция еңбектері, шымкент,
2005 ж.
        
        Мазмұны
Кіріспе.....................................................................
......................................3
I. Экономикалық қауіпсіздік және оны қамтамасыз етудің экономикалық
мазмұны
1.1. Экономикалық ... мәні ... ... ... ... ету әдістері мен
құралдары...................................................................
............................................14
1.3. Экономикалық қауіпсіздікті қамтамасыз етудегі кеден органдарының
атқаратын
қызметтері..................................................................
..........................17
1.4. Кеден ісі саласындағы құқық бұзушылықтар - елдің
экономикалық ... ... ... ... кеден органдарының экономикалық қауіпсіздікті
қамтамасыз етуде шетел мемлекеттері кеден органдарымен және ... ... ... ... ... реттеуге қатысатын
ұйымдар...................42
2.2. ҚР-ның өзге елдермен халықаралық кедендік ынтымақтастығының
кұқықтық
негіздері...................................................................
.............................60
2.3. ... ... ... ... ОҚО бойынша кеден басқармасының экономикалық қауіпсіздікті
қамтамасыз етудегі қызметін талдау және жетілдіру жолдары
3.1. ... ... ... ... ... ... ... шараларын
талдау......................................................................
..........................76
3.2. Оңтүстік Қазақстан облысы кеден басқармасының контрабанда жэне
кедендік ... ... ... ... ОҚО ... басқарамасының қызметін жетілдіру
жоспары...................89
Қорытындылар мен
ұсыныстар...................................................................
....95
Қолданылған
әдебиеттер..................................................................
..................97
Кіріспе
Қазақстан өзінің ... ... ... ... алдында
қазіргі уақыпағыдай проблемалар мен переспективалар анағұрлым маңызды
болмаған. Себебі ... ... ... ... ... болған. Ал
еліміз өз алдына ... ... соң оның ... ... ... ... дамуы табылды. 1990 жылдардың басында және орта
шенінде ел ... ... ... ... дамуының
тенденциясының төмендеуі, яғмн экономикалық дағдарыс ерекше байқалды. Осы
дағдарыстан шығу ұшін, елдегі ... ... ... ... мемлекет әрі қарай даму үшін белгілі стратегиялық маңызды ... ... ... Осындай кедендік саясаттың бір тармағы- халықаралық
кедендік ... ... ... мемлекеттің кедендік байланыс
орнатуы.
Әлемде әлемдік және аймақтық маңызға ие халықаралық ұйымдар бар.
Соның ішінде, осы ... ... ... ... атап ... ... ... ұйымы, Дүниежүзілік Кеден ұйымы, ЕуроАзиялық
Экономикалық қауымдастық. Бұл ... ... ... ... ... ... ... айналымын жоғарлата отырып, сол арқылы
халықаралық сауданың дамуына әсер ету.
Бұл ... ... үшін ... ... рөлі ... ... мүше ... ондағы мүшелікті тиімді пайдалану Қазақстан үшін
аса маңызды болып табылады. Қазақстан осы ұйымдардың ... ... ... өзін ... ... ... ... дипломдық жұмысымның негізгі мақсаты жоғарыда көрсетілген
халықаралық кедендік ұйымдардың ... және ... ... ... ... оның ... талдау жасау және ондағы
кеден қызметінің алатын орны туралы мәселелерді қарастыру.
Мемлекеттің экономикалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету дегеніміз - ... ... ... ... ... түру және ... Сол аркылы
мемлекеттің өмір сүргіштігін жүзеге асыру, басқа елге деген экономикалық
тәуелсіздікті жою арқылы ... ... ... ... ... ... ... келесідей мэселелер қарастырылған:
- Экономикалық қауіпсіздікті қамтамсыз ету туралы мәселелер;
- Экономикалық қауіпсіздікті қамтамсыз етудегі кеден органдарының рөлі;
- Қазақстан үшін Дүниежүзілік Сауда ... ... кіру ... ... ... ... ... пайдалану керектігі туралы мәселелері;
- ЕурАзия црмлекеттерінің алдына қойған мақсаттарын жүзеге асыру ... ОҚО ... ... Басқармасының Контрабандамен және кеден ережелерін
бұзушылықтармен күрес бөлімінің экономикалық ... ... ... ... және ... ... ... мәселелер.
Осындай мәселелердің шешімін табу менің дипломдық жұмысымның ... ... ... ... ... қауіпсіздігі, оны камтамасыз
етудегі кеденнің рөлі
1.1. Экономикалық қауіпсіздік мәні және мазмұны
XX ғасырдың соңында Қазақстан саяси тәуелсіздігін ала ... ... ... ... ... ... ... кез-келген мемлекет тұрғынының өміріне ... ... ... ... ... ... өзгерістер- террористік ұйымдар
қызметтерінің күшеюі, биологиялық ... жаңа ... ... ... қарулардың кең жаюлуы- әр бір адамға тек жеке бас ... ... ... ... ... мәжбүр етті.
Ұлттық қауіпсіздік- ішкі және сыртқы себептер әсерінен қоғамның өмір
сүру аумақтары мен әр түрлі салаларында ... ... оның ... ... мен өзінің тіршілік етуіне қауіпті жою немесе
болдырмауды қамтамасыз ететін ... ... ... ... қауіпсіздік түсінігі нақты- тарихи мазмұнға ие, ... ... ... талдау қажет қажет екенін талап етеді. Бұл ... ... ... бар және оның ... дәрежесі қандай екенін анықтауға
мүмкіндік береді.
Екіншіден, ұлттық қауіпсіздік белгілі бір ... ие. ... кері ... яғни оған ... ... ... да ... сипатталады.
Үшіншіден, ұлттық қауіпсіздік мәні және оның ... ... ... ... және ... ынтымақтастықтың дамуы
кезінде өседі.
Төртіншіден, ұлттық қауіпсіздіктің ... мен ... ... елде әр ... ... ... ... ол экономиканың
жалпы тенденциясымен және адамзаттың ... ... ... ... қауіпсіздіке мәнінің мазмұнына әдетте ұлттық
мемлекеттік мүдде мен ... идея әсер ... ... ... ... ... ... өте кең. Ол өзіне қорғанысты,
экономиканы, энергетикалық қауіпсіздікті қосады.
Ұлттық қауіпсіздіктің еңбасты ... бірі ... ... экономисіті Л.И. Абалкин "Экономикалық қауіпсіздік"
түсінігін аша ... ... үш ... ... ашып көрсетті: экономикалық
тәуелсіздік; ұлттық экономиканың тұрақтылығы; өзінің дамуға және прогреске
қабілеттілігі;
Экономикалық қауіпсіздік ... ... үшін оның ... ... ... ... ... анықтап алу қажет. Бұл
түсініктер экономикалық қауіпсіздіктің басты сипаты және ... ... ... ... табылады. Даму - бұл экономикалық
қауіпсіздіктің компоненттерінің ... Егер ... ... онда ... ... ... төмендейді. Сонымен қатар ішкі және ... ... ... тұрушылығы төмендейді.
Тұрақтылық және қауіпсіздік бір жүйенің ... ... ... бұл обьектінің өзіндік өмір ... және ... ... және ішкі ... ... байланыстылығы.
Қазақстан Республикасының экономикалық қауіпсіздігі - бұл экономикалық
қатынастарды қорғау, халықтық өмір сүру ... ... ... ... ... ... сыртқы және ішкі
қауіптен сақтау болып табылады. Қазақстанда экономикалық кауіпсіздік
қатерлері ... ... ... ... ... ... ... топтарының өмір сүру денгейінін төмендігі; орта
және кіші ... ... ... ... ... қорғау және қауіп қатерге ... түру ... ... ... 2001 ... 7 ... бастап «2001-2005 жж.
Қазақстанның экономикалық қауіпсіздік ... ... ... ... ... ... және потенциалды қауіп-қатерлерді
анықтау; экономикалық қауіпсіздік көрсеткіштерін және ... ... ... ... ... қауіп-қатерлерді болжау және олардың
ескерту ... ... ... ... ... ету ... құжатта Қазақстанда экономикалық қауіпсіздікті қамтамасыз ету
бағдарламасын ... ... ... ... ... экономикалық
қауіпсіздік ... ... ... топтары көрсетеді:
1) Мемлекеттің экономикалық қызығушылығы.
2) ... ... ... ... қауіпсіздік көрсеткіштері;
4) Экономикалық ... ... ... ... ... ... Экономикалық қауіпсіздіктің құқықтық және заңдылық базалары. Жоғарыда
келтірілген ... ... ... ... ... және ... ... 1 )
Бірінші элементті сипаттай отырып, экономикалық дамудың приоритетті бағытын
таңдау негізгі мәселе екенін ескеру ... ... ... ... үшін ең
маңызды мақсат бұл халықаралық стандартқа сәйкес өндіру және дайын өнімді
экспорттау жолымен әлемдік рынокта ... ... жеңу ... Бұл үшін ... машина жасау және өңдеу өнеркәсіп ... ... ірі ... ... ... жоғары білікті кадрлар;
жаңа технологияларды күштеп ендіру. Бұл жағдайлардың орындалмауы ... ... ірі ... ... ... калу қауіпі бар.
Сонымен қатар, Қазақстанның экономикалық қызығушылық кұрылымындағы
элементтеріне мыналар жатады: халықтың өмір сүруін ... бір ... ... сыртқы сауданың балансты құрылымы; тұрақты қаржылық жүйесі;
мемлекеттік ... ... ... қаржылық қолдау және ғылыми-техникалық
потенциалдың аса дамуы; заңдылық базаны жетілдіру. Әрине, бұл ... ... ... егер де ... қауіпсіздік
жүйесінің екінші блогы болып табылатын болжамдалған қатерлер өз уақытысында
анықталса. Қатерлерге мыналарды жатқызуға ... ... өмір ... және ... ... ... етуіне әсер ететін теңге курсының
және әлемде ... ... күрт ... жүйе ... ... ... бұл ... қауіпсіздік жағдайын және қауіп -қатерлердің сандық ... ... бұл ... ... ... ... болатын
қауіптерді анықтауға және ... ... ... ... бар. Бұл ... ... ... бөлуге болады:
Бірінші топ- өндірістік саланы анықтайтын көрсеткіштер (ЖІӨ көлемі,
жан басына шаққандағы ЖІӨ көлемі,ЖІӨ инновациялық өнім ... ... ... топ- ... өмір сүру ... ... (күн көру
минимумынан төмен табыс алатын халықтардың ... ... өмір ... ... деңгейі).
Үшінші топ- қаржылық жағдайды көрсететін көрсеткіштер (ішкі қарыз
көлемі, сыртқы қарыз көлемі, ... ... және ... ... ... ... -экономикалық
қауіпсіздікті қамтамасыз етудегі ... ... ... ... ұлттық қауіпсіздік Комитетті, стратегиялық жоспарлау
бойынша Агенттікті, Кедендік бақылау Агенттігін жатқызуға болады.
Бесінші блок- экономикалық қауіпсіздіктің заңдылық ... Бұл ... «ҚР ... қауіпсіздігі туралы» Заңы, «Экономикалық қауіпсіздік
стратегия»Указы, «тауарларды ... ... ішкі ... ... туралы» Заңы құрайды. ... ... ... ... ... ... қарастыру қажет.
Экономикалық дамудың индикаторларын және бастапқы мәнін салыстырмалы ... ... ... кемшіліктерін анықтауға, сонымен қатар,оларға
әсер ететін ... ... ... ... ... ... көрсеткіштері 2000-2002 жж.аралығы бойынша келесі
кестеде берілген.
Экономикалық қауіпсіздіктің негізгі көрсеткіші-ЖІӨ көлемі 2000 ... млрд тг, бұл 1990 ж ЖІӨ ... 81,5 % ... 2002 ж. ЖІӨ көлемі
өсті және де 2596,0 млрд. Тг., бұл 1990 ж ЖІӨ көлемінен 103,3% құрады. ... өсуі ... ... ... жақсы жағдайларға мүмкіндік
туғызды.
Экономикалық қауіпсіздік ... ... ... ... ... ... ... инфрақұрылымдық,
элементтік және факторлармен, ... ... ... ... ... ішкі ... және сырттан қорғанумен
байланысты болады.
Сыртқы экономикалық сферада қауіпсіздік елдің ... ... ... оның ... ... ... ... білдіреді. Ашық экономика кезінде елдің әлемдік шаруашылық енуі
кезінде оның ... ... ... ... ... ... ... кезінде, барлық шаруашылық жүргізуші ... ... ... ... алмай жатқанда, ... ... ... жасау үшін қоғамдық өндірістік
процестерге тиімді әсер етуді ... ... ... ... ... Ол ... параметрлер, салалық өндіріс құрылымдары, баға ... ақша ... ... ... шешу үшін ... ... анықтайтын көптеген әдістер қатарынан келесі ... ... ... бұл ... экономика жағдайы, ... ... ... бұл ... ... ... деңгейі, әлемдік
рыноктағы белгілі бір орын үшін күрес.
Экономикалық қауіпсіздік дегеніміз-бұл "ескі" бір орталықтан ... ... ... ... ол ... даму ... ... бір бағыты бар экономика. Рыноктық аралас экономика кезінде
Ііісмлекеттің маңызды қызметі-құқық ... ... ... ... ... сот ... және сот ... орындалуын күштеп орындату
арқылы жүзеге асырылады.
Республикадағы нарық ... ... ... ... қамтамасыз ету проблемасы ... ... ие ... Мемлекеттік экономикалық ... ... ғана ... ... қатар субьективті түрде де бірнеше
факторлар әсер етеді, мысалы, белгілі ... ... және ... ... ... ... ... қызметші мекемелердің,
ірі фирмалардың және ... және ... ... ... ... ... обьектілері мыналар: жеке адам-оның
құқығы және ірюмдігі; Қоғам оның ... және ... ... ... ... құрылысы, егемендігі және ... ... ... ... ... ... ... білдіретін болғандықтан ... ... ... ... ... ... деңгейі табылады.
-макроэкономикалық деңгей елдің ... және ... ... ... ... экономикасы,
-микроэкономикалық деңгей-рынок агенттері,
-жанұя және жеке адам деңгейі-елдің әрбір азаматының ... ... ... мүддесі өзара байланысты және
әсеріне байланыста болады.
I Қазақстандағы экономикалық қауіпті жою үшін ... ... ... ... ... ... ... факторларды дұрыс бақылау-саясат
және соғыс сферасында қауіптердің шиеленсуіне ... ... ... ... ішкі және ... ... ... туындайтындығына
көзіміз жетеді. Дамыған экономика, елдің өмір деңгейінің ... ... ... және ең бастысы макро, микро деңгейдегі
экономикалық ішкі саяси билікті қолдана отырып ... ... ... ... ... ... ... табылады. Сондықтан
экономикалық имудағы ішкі қайшылықтарға ерекше көңіл аудару керек.
Сол сияқты, қауіпсіздік әртүрлі формаларда көрініс алуы ... ... ... бастап әлеуметтік, қаржы, сауда ақпарат факторларына ... ... өз ... іске ... отырады. Мұндай автономды
режимнің болуы, біздің ойымызша, ... ... ... сауда,
қаржы техника сияқты факторларын, сонымен қатар ... ... ... ... ... ... ... ұйымдастыру
туындайды.
Сауда тәуелділігі екі вектордың нәтижесі болып табылады.: бір жағынан
сауданың өнеркэсібі дамыған елдерге ... ал ... ... әлемдік
нарықтағы циклдік өзгерістерге тәуелділігі. Дамушы елдердің тәжірбиесі
бойынша, шетел капиталы қатаң ... ... ... да сыртқы
сауданы өзіне жағымды бағытта жүргізудің бағыттарын табады.
Жүзеге асыру құралдары ретінде несиелік саясат және ... ... ... Тәуелділік модельдері әр түрлі болуы мүмкін:
инвестицияланған тауарларға арналған негізгі ... ... ... ... ... ... ауыл ... басқа да ... ... ... яғни ... негізгі
инвесторлар елдердің ұлттық мүдделерінен және олардың нарық көлемінен
тұрады, мұндай ... ... арам ... істелген әрекет
екендігіне талас болуы ... ... ... ... ... өзіндік ішкі мақсаты болғанымен,
бірақ оған жеткізген тиімділік біркелкі емес.
Мысалы. Қазақстан үшін ... бір ... тек қана бір ... ... етуі мүмкін. Мысалы, сауда балансын жақсарту және шетел
валютасының ағымың ... ал ... ел ... ... іске ... ... қатар, Қазақстан үшін қаржы-экономикалық
байланыстар да қауіпсіздік үшін ... ... ... және оның ... ... келеді.
Капиталдың және еңбектің төмен деңгейіндегі өнімділігі ең кемінде жағдайы
өндірісті де ... ете ... және ... ... ... ... негізгі өңдеуші бөліктердің
алдына аман қалу ... ... ... ... ... ... ... талаптарға сәйкес емес, ал көбісі тез уақытта жаңа
ресурсты үнемдейтін жабдықтарға ... ... ... ... ... қамтамасыз ету ... ... ... ... ... ... ... шектелмейді. Ұлттық нарық ... ... ... ... өте ... және оның ... де ... табуды талап етеді.
Индустрияның жаңа кезеңі ... ... ең ... дегенде біз өндіріс
барысын бұрынғы көлемінде және бұрынғы техникалық базада қайталамаймыз, ол
болса капиталситік ... ... ... үшін сырттан көмек қажет.
Дамушы елдің экономикасында сыртқы қарыздар үлкен үлес алады.
Шетел ... ... ... концепциясының болмауы, яғни табыс
қарқынының өсінің жеткіліксіздігі қайтадан қарыз ... ... ... жағдай төлем қабілеттілігінің дағдысына және қаржы қиындықтарының
ұзаққа созылуына әкеліп соқтырады. ... ... ... ... ... араласа отырып, экономикаға "шипалы" құралдарды
ұсынады.
Осылайша, ... ... ол елді ... әкеледі,
басқаша айтқанда орталықтар реттейтін болады.
Экономикалық қылмыстардың ... өсу ... ... және ... ... ... ... болмайды. Сондықтан,
өкімет функцияларын атқару бөлімі ... ... ... мақсаттарды
колдану экономикалық қауіпсіздіктің бірден-бір қатері болып ... ... бар ... ... ... және ... ... үшін
қолданылады, бұл жеке азамат үшін және жалпы қоғамға қауіп-қатер келтіреді.
Басқа мемлекеттер, ең алдымен ТМД елдері арасында ... және ... ... келісімге келу экономикалық қауіпсіздіктің ... ... ... ... болып табылады.
Нарық қатынастарына көшу және ... ... ... жағдайдың өзгеруі экономикалық және мемлекеттік қауіпсіздікті
қамтамасыз ететін құқық негіздерін жақсартуды талап етеді.
Оларды іске ... ... ... органдарды орындайтын
болғандықтан, өзгермелі экономикалық жағдай ... ... ... ... ... ... ... экономикалық
қауіпсіздікке жэне ҚР -ның қауіпсіздігіне тиімді түрде әсер ... ... ... ... қамтамасыз етуде кеден органдарының ролі
Мемлекеттің экономикалық ... ... ... ... ... роль ... ... органдары сыртқы сауда ... ... ... ... ... ... функцияны жүзеге асыра
отырып, ол ... ... ... және сол ... ... ... шешуге көмектеседі.
Кеден органдары протекционистік шаралар арқылы мемлекеттің ... ... ... ҚР-ның экономикасы ашық ... бері ... ... ... қауіпсіздігі күрделі проблемаға айналады.
Оны қамтамасыз етуге сәйкес кеден органдарының құзіретіне ... ... ... ҚР кеден саясатын құруда оны жүзеге асыруға қатысады.
2. Заңдылықты ... ... ... ісін ... ... кеден органдарының, ... ... ... мен құқығын қорғауға шаралар қолданылады.
3. ҚР экономикалық негізі болып ... ... ... өзінің құзіреттілігі шегінде қамтамасыз етеді;
4 ҚР экономикалық мүдделерін қорғайды:
5.Сауда-экономикалық қатынастарды ... ... ... ... ... ... ... және т.б. кеден төлемдерін алады.
7. ҚР -ң кеден ... ... ... ... ... ету.
8. Контрабандамен, салық ... және ... ... ... ... арқылы наркотикалық заттардың,
қарулардың, ҚР және ... ... ... ... ... көркем заттардың, жоғалып кету қаупі бар жануарлар мен ... т.б. ... ... ... күрес жүргізеді, сонымен қатар
халықаралық терроризммен күресуде көмек ... ... ... ... ... территориясынан өтетін тауар айналымын
тездетуге жағдай жасайды:
10. Кедендік ... ... ... жэне ... ... ТН жүргізіледі;
12.СЭҚ ... ... ... азаматтардың,
ұйымдардың, мекемелердің жэне ... ... СЭҚ -ын ... ... қоғамдық тәртіпті, адам денсаулығы мен ... мен ... ... ... ... тұтынушылар мүдделерін қорғаудағы ... ... ... ... ... ... бар материалдардың сыртқа
әкелуін бақылауда жүзеге асырылады.
15.Өз құзіреттілігі шегінде валюталық бақылауда жүзеге асады.
16.ҚР-ның ... ... ... ... етеді, ҚР-
ң ... ... ... ... ... ... және т.б. ... органдарымен, халықаралық
Ұйымдармен кеден ісі сұрақтары мен ... ... ... ісі ... консультативтік және ғылыми-зерттеу жұмыстарын
жүргізеді.
18.ҚР Президентінің, Парламентінің, Үкіметінің және т.б. ... ... ... ... және ... кеден
сұрақтары бой ынша мәлеметтерін тәртіппен жүзеге асырады.
19.Біртұтас қаржы-шаруашылық саясатты жүзеге ... ... ... және ... базасын дамытады.
Қазақстанның кеден қызметінің приоритетті бағыты болып, ... ... ... ... ... және ... ... жүзеге асырады, кедендік бақылау және ... ... ... ... экономикалық қауіпсіздігін оның
экономикалық мүдделерін қамтамасыз етеді.
ҚР экономикалық қауіпсіздігін ... ... ... органдар
қызмет атқарады, бұл олардың Конституциялық қызметінің бірі болып табылады.
Кеден органдарының қүзіретіне ҚР-ң экономикалық ... ... ... ... заңсыз валюталық операциялармен, кеден
тәртібін бұзушылықтармен күресу, мемлекеттік бюджетті толықтыру ... ... ... және СЭҚ ... ... ... реттеу ... ... ... ... ... ... ... кеден
адамдарының басты қызметі бұл белгіленген кедендік құқықтық нормаларды да
ау үшін барлық қоғамдық қатынастар ... әсер ету. ... ... оның ... ... ... оны ... аспектілер бар. Мысалы, ішкі және сыртқы экономикалық мүдделер.
Ішкі экомомикалық ... ... ... мен ... ... ... Сонымен қатар көлікті
және шанысты дамытумен байланысты болады, т.б. кеден органдары ... және ... тән ... ... және олардың пайда
болған кәсіпорынның және шаруашылық жасаушы ... ... және ... жасаушы ұйымдардың мемлекеттік, аймақтық
нақты мүдделерін қорғауға арналған.
Кеден ... ... ... ... ... ... ... мүддесін қорғау үшін қолданылатын құралдарымен
әдістерін екі ... ... ... ... ... және құқық қорғаушылық қызмет әдісі. Мұндай
жағдайда кеден органдарының заңдылықты ... ... ... ... ... ... пайдалана отырып, құқықтық күшейту, яғни
санкциялар. Қорғау шараларын ... Бұл топ ... ... ... қызметін құрады.
2. Сыртқы сауда қатынастарын экономикалық реттеу құралдары
1 және әдістер. Олар: ... ... ... ... алымдар, салықтар,
кеден құнын анықтау әдістері, ... ... ... ... ... және т.б.) және ... емес реттеу (эмбарго, әкелуге тыйым салу
немесе тауарларды шығаруға, тауарларды әкелуге және ... ... ... ... және т.б. ... ... экономикалық қауіпсіздікті қамтамасыз ету сатысында
қолданылатын кедендік реттеулер ... ... ... және
ұйымдастырушылық шаралары мен бағдарламаларды қосады.
әлеуметтік қатынастарды ... ету және ... ... ... ұлттық экономиканы дамытуды ынталандыру және бұл ... ... ... ... ... ... үшін ... Экономикалық қауіпсіздікті қаматамасыз ету әдістері мен шаралары.
Экономикалық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің 2 ... ... және ... ... ... ... және бейтарифтік реттеу шаралары
және импорталмастыру бағдарламасын жүзеге асыру жатады.
Тарифтің көмегімен, сондай-ақ сыртқы сауда ... ... ... ... ... ... елдердің жекелеген нарықтарының
дамуын көтереді. Одан басқа тарифтік реттеу қызметі салық қызыметімен тығыз
байланыста жүргізіледі, ол өзіне ... ... ... ... да ... ... ... өзінің маңызы жағынан экономиаклық сипатта
деуге
болады. Бұл ... ол ... ... ... болуына байланысты
активті шешім тауып отыр. Импорттық тариф ... ... ... ... ішкі ... ... ... қосылып, біріншіден, бағаның көлеміне ықпал
етеді, кәсіпорындардың ... ... ... ... ... ... т.б. ... реттеуде көмек етеді.
Импорттық тарифті санау ... ... ... ... ... ... ғана емес сондай-ақ,
кедендік бағаны анықтау әдісімен тығыз байланысты.
Әлемдік тәжірибеде ... ... ... ... әдістері
болып тарифтік реттеу саналады. Олар ... ... өту ... ... ... ... ... етеді. Ең басты
тарифтік реттеу, тауарға кеден салығын салу әдісі мен ... ... ... пен тарифтік түрлерін, оның себептерін, кеден жеңілдіктерін игру
тәртібін ... ... мен ... ... ... және де
шекаралық жан-жақты келісімдер негізінде көптеген елдердің ұлттық -тарифтік
реттеу жүйесі ... ... мен ... ... ... ішін ... көп ... бар, ол өздігінен халықаралық сауда
арцесін жеңілдетеді.
Жоғарыда көрсетілген бағыттарды іске қосу үшін көптеген өнімнің ... ... ... ... және алып ... тәртібін кіргізу ймпорттық
кеден тарифінің белсенді бөлігі болып кеден салығының мөлшерлемесін анықтау
болып жатады.
Экспорттық ... ... ... ... реттеудегі тек шамалы елдер
Азия қолданатын құрал, негізінен дамушы елдер кіреді. Табиғи ... ... ... тауар нарығында ... ... ... ... Кей жағдайда олар экспорттық бағаның өсуіне, ... ... ... ... ... ... ... Бірақ,
экспорттық тарифті шектеу көмегімен ... ... ... ... ... потенциялды төмендетіп ішкі бағаға
инфляциялық қысым жасауға әкеп ... ... ... ... дамыту мынандай екі әдіспен жүргізіледі: тауар номенклатурасын
көбейту және белгілі бір өнімнің түріне бірнеше ставка ... әдіс ... ... ... деп аталады. Бұл әр тауарға бірдей
швканың қойылуы деген сөз.
Екінші әдіс әр тауарға екі немесе одан да көп ... ... ... ... елден шығуына байланысты. Соңғы жағдайда жоғары тариф
ставкасы ... ... ... да, оны бас ... деп ... ... сауда келісімі және шартты жасалынбаған елдердің тауарларына
койылады.
Ал төмен, яғни ... ... ... ... ... ... ие
болған елдердің тауарлары жатады. Кеденді тариф ... ... ... мен ... жағынан сыртқы сауда процесін нарықтық реттеуге жатады.
Кеден салығы жинағы ретінде не салық ретінде тауарға және ... ... ... ... өткенде салынатын салық. Барлық басқа салықтар
сияқты ол тауардың бағасын көтереді немесе оның ... ... ... ... ... ... ... тауардың топтарына және
оның еңдеу деңгейіне қарап белгіленеді. ... ... ... ... ... көздейді:
• Шетел тауарларының ішкі рыногына ықпал етуді реттейді;
• Отандық тауар өндірушілерді ... және ... ... ... ету;
. Елдегі экономикалық жағдайды тұрақтандыру;
• Ішкі және импорттық ресурстар негізінде тұтынудың ұтымды экономикалық
кұрылдымын қалыптастыру;
• Ұлттық экономиканы ... ... ... ... ... және ... мәселелерді шешу;
Максималды тарифтер көбінесе елдің қауіпсіздігі үшін өзін-өзі
қамтамасыз етуге ... ... бар ... ... ... ... бәсекеге қабілетті салаларға орнатылады.
Импорттық баждардың минималды ставклері елде өндірілмейтін өнімдерге
немесе ... емес ... ел ... ... ... ... өнімдерге белгіленеді. Қазіргі уақытта көптеген ... ... ... ... ... ... баждар дайын
өнімдерге орнатылады, ал бұл ішкі өндірісті ... ... ... импорттық тауарлардың отандық аналогтары болады
және оларға бәсекелестік тудырады. Мұндай шығындар мен ... ... ... ... ... ... ... мен бағалар арасындағы арақатынастар өнімінің, топтары және
түрлері бойынша кең диапозонда ауытқи алады, ал бұл ... ... ... және түрлері бойынша ставклер өзгеруінің кажеттілігін алдын
ала анықтайды.
Әкелінетін өнімдердің шектеулі ассортименті кезінде және көп ... ... ... ... ставкілері нақты өнімдер үшін жеке орнатыла
алады.
Кеден баждарды сыртқы экономикалық қызметті ... ... ... ... соның көмегімен сыртқы экономикалық алмасу
саласында ... ... ... ... ... сондықтан
импортталатын машиналар мен құрал-жабдықтар техникалық дәрежесі мен табиғи
жағдайына ... бола ... ... ... ескірген және табиғи тозған
машиналар үшін ... ... ... ... ... саястын
жүргізумен байланысты Қазақстанның экспорттық-импорттық операцияларының
көлемінің ... ... ... ... ... сауда операцияларын кеден реттеу әлемдік ... ... ие, ... түрлі елдердің тауарлары мен қызыметтері арқылы
экспортының азаюына да,өсуіне де нақты әсер етсе ... ... ... ... реттеудің экономикалық маңызды әдістері
кедендік тарифтік реттеу екендігі белгілі.
Кеден ... ... ... көп ... ... ... кең
таралған бағыттарының бірі әр түрлі ... мен ... ... болып табылады.
Тарифтік жеңілдіктер бір жақты не екі ... ... ... ... ... ... ... өткізілетін тауарларға берілетін
жеңілдіктер.
Оларға мынандай жағдайларда қолданылады:
1.Шет елде жұмыс істеп жатқан Қазақстан ... ... ... жабдықтау мен жасақтау заттары.
2. Теңіз кәсіпшілігін ... ... ... ету үшін Қазақстанға әкелінетін кәсіпшілік өнімдері.
3 . Ұлттық валюта, шетел валютасы және бағалы ... ... ... мен ... ... тасымалдауды жүзеге асыратын көлік
құралдарды.
5.Қазақстанға ізгілік көмек ретінде ... ... ел ... және ... ... мақсаттарда
әкелінетін және әкетілетін тауарлар.
7.Қазақстан Республикасының ... ... үшін ... және ... ... ... жеке ... өткізетін өндіріске ... ... жоқ ... сауда экономикалық саясатын жүргізуідің тиімді құралы болып
табылады және рынок өтіміне шикізат ... және ... ... ... ... қолданылады.
Қазақстанның шет ел мемлекеттерімен сауда саяси ... ... ... Қазақстан Республикасының кеден тарифі бойынша бұрын төленген
бажды қайтару, бажды төлеуден ... баж ... ... ... ... ... квоталарды орнату түрінде преференциялар
қолданылады.
Тарифтік преференциялардың қолданылу жағдайлары:
Переренциялар Қазақстанның басқа шет мемлекеттерімен сауда аймағы мен кеден
одағы ... ... одақ ... ... жасаған елдерден әкелінетін
тауарларға қолданылады.
Бес жылда бір рет ... ... ... ... ... ... ... тауарларға қолданылады.
Кедендік преференциялар Қазақстан Республикасының территориясына:
Дамушы елдерден шығатын ... ... ... ... елдерден
шығатын тауарларға қатысты преференциялар қолданылады.
Кедендік ... тағы бір түрі бұл — ... емес ... емес шектеулер - бұл ішкі нарыққа шет ел ... ... ... ... ... ... ... Бұл шарттардың
мақсаты-тауарлар импорттайтын елдердің бәсекелесу жағдайын күшейту ... ... ... ұлттық өнеркәсіптік, халықтың денсаулығын және өмірін,
қоршаған орта, ұлттық қауіпсіздікті қорғау. Қосымша бейтарифтік шектеулер
спорт ... ... ... де ақсат ұлттық, нарықтық
қорғау. ... ... ... ... үш жүздей бейтарифтік
шектеулер түрлері бар. Ең көп ... ... әдіс ... ... ... ... реттейді және бірнеше топқа бөлінеді. Қазақстанда
бейтарифтік шектеулердің ... түрі ... ... қажеттілігіне байланысты бейтарифтік шектеулерді толық қолдану
кажет болады.
Бейтарифтік шара үлкен екі топқа бөлінеді: экономикалық, ... ... ... ... баждардың ерекше түрі, әртүрлі
салықтар мен ... ... ... ... ... ... бейтарифтік реттеулер көп ... ... ... квоталау, еркін экспортты шектеу, монополиялық әдістер,
протекционистік ... ... және ... ... қолдану,
қосымша кедендік іс қағаздары мен құжаттары нарық механизмі арқылы қызмет
етеді де, ... және ... ... Ал ... ... ... импорт кіруін шектейді және отандық тауарлардың шетке
шығуын ... Айта ... ... біз ... бейтарифтік
шектеулерді қолдансақ,онда нарықтағы соңғы сөз тұтынушы болады: ол таңдау
және шешім қабылдау еркіндігін сақтайды.
Сыртқы ... ... ... реттеудің ... ... ... әкелуге немесе шектеулер деп аталатын шығаруға тиым салу;
Лицензиялау; Квота белгілеу; Кедендік ... және ... ... ... және елден әкетуге тиым салудың мақсаты
артық ... ... ... ... ... ... нарықты қорғау болып табылады. Аталған өнім
салу негіздері мен мақсаттары әр елдің саяси және ... ... ... ... Тиым салу ... белгілі бір тауардың екелуіне тиым ... ... ... ... және ... шектетеулі деп аталатын түрлері
қолданылады;
Ашық және бүркемеленген тиым салу, бұл ... ... ... мен ... ... ... ... Бүркемеленген шектеуге елдің ішкі суларына шет ел ... тиым ... ... ... ... ... ... үлкен ерекшелігімен көзге
тұседі және оның жауапты мемлекеттік ұйымдардың рұқсаты мен бір ... алып ... ... бар. Лицензиялау халықаралық тәжірибеде белгілі
бір өнім ағымын қатал бақылайтын ... ... шара ... ... ... емес ... шектеуі салу.
Шетел тәжірибесінде лицензиялық тәртіптің шығу ... ... ... лицензия беру тізімінің қысқаруы басталады. Бұл тәжірибені
бірінші болып ... ... елі еді. ... ... ... бұл ... бірнше тарифтік позициядағы өнімдергі
кіргізген.Қазіргі кездегі ... ... ... ... ... және жеке ... бөлінеді.
Негізгі лицензия- фирманың белгілі бір өнімді импортқа шығаруы үшін
турақты қызмет етуге ... ... ... Бұл ... ... ... болады. Кейде лицензияда алып келетін өнімнің
түріне рұқсат етілмейді деп ... ... ... ... ... басталады. Жеке лицензия - нақты бір өнімнің түріне бір рет сауда
операциясын жүргізуге беріледі .Бұл ... ... аты жөні ... ... ... елі ... қағаз жеке ... ... ... ... және бір ... ... ... бажы болмаған жағдайда немесе оның тиімді болмаған жағдайында
ішкі ... ... ... ... ... - бұл сандық шектеу. Максималды көлемде немесе алып ... ... ... ... жеке ... және басқа да
пайыздық шектеулер.
Жеке квота ... - ... ... ... ... жалпы
саны тауар әкелуші елге бөлінеді.Топтастыру әдісі бойынша екі түрлі квота
бар:
- пропорциялық барлық квота шеңберінде әр елдің ... ... ... ... ... келісімдер. Ол ... ... ... ... ... ... (кейбір кезде екі жақтың келісімімен).
Денсаулық сақтау, қауіпсіздік, қоршаған ортаны ... ... ... ... ... ... мүмкін.
Тарифтік емес реттеудің ең төтенше шарасы кедендік блокада мен ... ... ... - кедендік ресімделуді ... ... ... ... ... түру т.б. ... ... шаралар мақсаты — блокада жасалатын мемлекеттермен сыртқы
экономикалық байланыстарды бұзу ... ...... бір ... ... ... мен ... тиым салу.
Қазіргі таңда Қазақстанда импорт алмастыру бағдарламасы жүзеге асуда.
Бұл бағдарлама бойынша кейбір өзгерістер бар: 2000 ... ... ... ,ал 2005 жылы – 116,4 % ... Ал 2005% осы ... 3 млрд. теңгенің өнімі өндірілген. Ол 2004 жылмен салыстырғанда
44,4% көп. Осы бағдарлама ... 192 ... ... 17,9 мың ... орны ... ... 94 кәсіпорында - ISO халықаралық сапа ... ... ... ... ... өзі — ... импортталған өзі
туарларды ішкі нарықта жаңа отандық ... ... ... ... соған дейін өндіріліп келген өндірістің көлемін кеңейту. Импорт
алмастыру негізінен көп жағдайдайда ұлттық ... ... ... ... өнеркәсіпті көтерудің шешуші бағыттарының бірі болып
табылады. Импорт алмастыру саясатының жүргізіліп ... ... ... ... концепциясы бар.
Қазақстанның тәжірибесі көрсеткендей біздің экономикамыз дамыған
сыртқы сауданың менеджменті бар және қуатты ... бар ... ... ... ... ... жүргізі алмайтындығын көрсетті.
Сыртқы асуданы ырықтандыру нәтижесінде республика ... ... ... сияқты елдердің стандарттарына сәйкес келе алмайтындығын көрсетті. Оның
үстіне бұл елдер еркін сауда ... ... ... ... ... ... сауда сипатына тән емес әрекеттер жүргізеді.
Жалпы импорт алмастыру саясатының жалпы кешенді әрекетінің мақсаты:
саладағы өнеркәсіптік құлдырауды ... және ... ... ... ... ... ... тау-металургия сияқты негізгі
басым салаларды дамыту.
Жеңіл және тамақ өнркәсіптегі импорт ... ... ... - ... және ... өнекәсіпорындарының техникалық және
технологиялық артта қалуын жеңу, өнімнің сапасын көтеру арқылы оның (немесе
қабілеттілігін ... ... ... және бағасын төмендету
ассортиментті көп түрлілікті жетілдіру, сонымен бірге ... ... ішкі ... ... тауарлардың үлесінде шаққанда отандық өнімнің
ретін жеңіл өнекәсіп тауарлары бойынша 58 % ... ... айта ... химия және машина жасау өнеркәсіптеріне импорт
алмастыру бағдарламасына сәйкес 2005 жылға ... ... ... ... таңда жоғарыдағы мәселелерді ескеретін болсақ, 2005
жылы Қазақстандағы өнеркәсіптік өндіріс 5 % қысқарған. Индустрия және ... ... ... ... ... негізгі
себептерінің бірі өндірістік өнмдік сатып алуды ... ... ... ... ... ... деген ынтаның төмендеуінің себебінен Қазақстандық
өнімнің сапасының төмен болуы және ... ... ... ... күні
жалпы тамақ өнеркәсібінің нарығын алатын болсақ, санитарлық димиологиялық
стансаның / СЭС/ тексерілулеріне ... - ет ... ... ... - 14,7%, ал ... ет ... ... - 82%, сүт өнімдері жалпы нарықта
оның 14,5% болса, отандық сүт өнімдерінің 79% сапасыз өсімдік майы - ... - 6,7%, қант - 8,9%, ... - 36%. ... таңда ауылшаруашылығы
нарығындағы тауарлардың 80% сапасыз деп жаңылып отыр. Сонымен бірге тамақ
өнеркәсібінің стандарттарының ... ... КСРО ... бойынша
істеуде. Оны І8О стандарттарына көшіру керек. Әрине, сапасыз ... орын алуы ... оңай ... ... ескеріп, Сауда және Индустрия министрлігі, Энергетика
министрлігі жалпы Үкімет / ЕврАзия/ ... ... ... ... ... ... қатысты импорт тауарларына қатысты
ешқандай ... ... ... ... беріп отыр. Бұл өз
кезегінде отандық өндірушілерге ... ... ... ... ... ал ... және тамақ өнркәсіптегі импорт алмастыру бағдарламасының негізгі
бағыттары - ... және ... ... ... және
технологиялық артта қалуын жеңу, өнімнің сапасын көтеру ... оның ... ... ... ... және ... ... көп түрлілікті жетілдіру, сонымен бірге 2005жылдың аяғына
дейін ішкі нарықтағы жалпы тауарлардың үлесіне. шаққанда ... ... ... ... тауарлары бойынша% дейін жеткізу.
Бір айта кететіні химия және машина жасау ... ... ... сәйкес 2005 жылға импорт ... ... ... ... ... ... ... 2005 жылы
Қазақстандағы өнеркәсіптік өндіріс % қысқарған. ... және ... ... ... ... ... негізгі
себептерінің бірі өндірістік өнмдік сатып алуды қысқарту. Бұған себеп, яғни
өнімді сатып алуға ... ... ... ... ... ... төмен болуы және бағасының жоғары болуы. Қазіргі күні
оны тамақ өнеркәсібінің нарығын алатын болсақ, санитарлық ... / СЭС/ ... ... - ет ... ... ... - 14,7%, ал отандық ет соның ішінде - 82%, сүт ... ... ... 14,5% ... ... сүт өнімдерінің 79% сапасыз өсімдік майы - 21,4%,
отандық - 6,7%, қант - 8,9%, отандық - 36%. Бүгінгі ... ... ... 80% ... деп ... отыр. Сонымен бірге тамақ
өнеркәсібінің стандарттарының басым бөлігі КСРО стандарттары ... Оны І8О ... ... керек. Әрине, сапасыз ... орын алуы ... оңай ... ... ... Сауда және Индустрия министрлігі, Энергетика
министрлігі жалпы Үкімет / ЕврАзия/ Евразиялық ... ... ... ... ... ... ... тауарларына катысты
ешкандай кедендік шаралар қолданылмайтындығына кепіл беріп ... Бұл ... ... өндірушілерге үлкен соққы болып тиері сөзсіз, ал басқа
жағынан алып қарасақ біздің тауарлардың сапалы ... ... ... ... дайын өнімнің негізгі массасы импорттан келеді. Оған
біріншіден индустриялды сектордың бір жайда тұрақтап қалуы ... ... ... және ... тозудың деңгейінің жоғарлауы бірқатар
кәсіпорындарда ол 50% жетеді;
2)Өндіруші өнеркәсіп өнімдерінің ішкі және ... ... ... ... алмауы;
3)Ішкі нарық сиымдылығының шектеулі болуы, ішкі нарықтағы төлем қабілетінің
төмен болуы әлеуметтік жағдай;
4)Отандық ... ... ... әлі де ... ... кәсіпорындардың тоқтауына байланысты / Өскемен, Глубокое, Қазақмыс
заводы, Стройдеталь, ... ... ... өндірушілердің сырқы
нарықтардағы өз позицияларын жоғалтуы;
6)Экспорт құрылымдағы машина, көлік ... ... ... ... ... сыртқы нарыққа шығаруда халықаралық әдісті пайдаланудың
төмен деңгейлілігі;
8)Өндіріс шығындарының ... ... ... ... ол ... 60% ... ... шығудың қиындығы. Транспорт инфрақұрылымының дамымауы.
Міне осы сияқты факторлар тауар сапасына, бағасына әсер етеді. ... ... ... бағдарламасына 26 ірі импортер компаниялар, оның
ішінде KEGOC, ... ... ... ... Казақтелеком, ААҚ,
Испат - Кармет, Қазақстан алюминий ААҚ, КИО және гагы ... ... ... ... ... кәсіпорын бар. ... ... ... үшін ірі ... ... қызметі
туралы ақпараттарға әрдайым қол жеткізе алатындай болу ... ... ... ... өндірушілердің қызметін жобалауға шындық туғызады.
Импорт алмастыратын өндірісті дамыту мақсатында әділетсіз бәсекені
болдыртпау ... ... ... ... ... үшін ... жүргізілуі тиіс. Қазіргі таңда Үкіметте әсіресе ... ... яғни ... ... ... ... ... деңгейлер негізінен "өсу нүктесіне" сәйкес ... ... ... ал ... ... мақта, сүт өнімдері, күріш,
құс еті. ... ... ... ... ... ... «Келісіміне
сәйкес ерекше жағдайларда осы тауарларға ұқсас импорт тауарларының көлемі
бірден ұлғайған кезде елдер ... ... ... ... ... ... келісім шартты іс жүзінде ... ... ... оның сол ... ... бір деңгейде көтеру. Оның мерзімі 1
күнтізбелік жыл. Яғни ол ... ол ... ... ... қай ... тәуелсіз 1 жылға созылады. Қазіргі таңда Қазақстанға ... ... ... ... ... қатысты қорғау
шараларын қолданған жөн. Яғни құс, ... ... ... ұн, қант ... және тағы ... ... тізім 86 тауар позициясын қарастырып отыр.
Бүгінгі күнде Қазақстанның тауарлар нарығына кіру үшін келесідей
орташа ... ... ... ... -19,5%, соңғысы -14%. Өнеркәсіп
тауарлар үшін ... - 16,3%, ... ... ... ... орташа ставка-30,5%, соңғысы -21,7%.
Қазіргі таңда Қазақстанда ... ... ... - ... өнімдері бойынша -60% елде өндірілмейтін өнеркәсіптік
тауарлар үшін — 5% - 0% ... Бұл ... ... ... ... ... ұсынылып отырған тарифтер.
Бүгінгі таңда ауылшаруашылық ... ... ... ... ... ... ... 2-3 есе қазіргі тарифтерден
жоғары. Яғни бұл ... ... ... ... түсірмеуі
іс
Қазақстан Республикасының заңдылықтарына сәйкес ішкі ... ... ... үшін ... ... қорғау шаралары қарастырылады.
Бүгінгі күні Қазақстан Республикасының Үкіметінің шешіміне сәйкес
«келісімнің келесі ... ... ... ... электр қуатын
септегіштер, натрии сульфатына трансформаторлық кұрал-жабдықтарға, өрт
сөндірушілерге, қопарғыштарға шифер, ... ... ... ... ... Корғау баждарын қолдану нәтижесінде отандық ... ... өз ... 12 млн. АҚШ ... ... қорғау шараларының
нәтижесінде неуметтік ... ... ... ... шығаратын жұмысшылар санының қысқаруын болдырмайды. Бұл кәсіпорындар
керісінше 2,5 ... ... ... ... ... ... енгізу
нәтижесінде мемлекет бюджеті 1,9 млн. долл. көбейген.
Сондай-ақ тауарлар импорты кезінде қорғау баждарын қолдану нәтижесінде
2003-2005 жылдар ... сол ... ... ... ... ... ... бөлігі 905 млн. $ ұлғайған.
Сонымен бірге қорғау шараларын ішкі нарықты жабу деп түсіеуге ... ... ... ... ... ... ... өсуімен және
бюджетке төленетін төлемдердің аз ғана өсуінің өзінде де ... ... ... тәуелсіздікті қорғау шаралары көмегімен қамсыздандыру-
экспортқа бағытталған салалардың дамуына жағдай жасайтын ... Ол ... ... ... ... табиғи ресурстармен әрекет етіп ... ... ... ... ... ұлттық байлығын азайтуы мүмкін.
- жоғалған ... ... ... қалпына келтіруде
және бәсекеге қабілетті тауарларды өндіруде тәжірибе жинау, ... ... ... ... әлдекайда қымбатқа тұседі.
Мемлекет енді дамып келе жатқан және әрект етіп отырған өндірісті ... ... ішкі ... ... кеңейтуге, өнімнің сапасын
көтеруге, сыртқы нарыққа шығуға жағдай жасайды.
Алайда шын мәнінде нақты қорғауды қажет ететін өндіріс ... бар. ... ... ... ... салалар дұрыс дамымай қалады.
Бір айтатыны,әэлемдік нарыққа шикізат экспорттайтын ... ... ... ... сол нарық конънктураларына тікелей байланысты.
Әлемдік экономикадағы құлдыраулар шикізаттық экспортқа бағытталған ... әсер ... ... ... сол ресурстарды тиімді оайдаланып, ... ... ... ... ... тиіс.
Кейбір келіспеушіліктерді шешу үшін, қорғау шараларын одан әрі карай
пайдалану, отандық өндіріске әділетсіз ... ... ... сол
сияқты тауар қаншалықты деңгейде зиян ... ... ... тиіс. Сонымен бірге ішкі салааралық мамандану
мүмкіндігін сеңейту, әсіресе ... ... ... ... ... кеңейту, бұл өз кезегінде өзара қарым-
қатынастық апалы деңгейі - ... ... ... ... үлкен пайда (тәжірибе алмасу,өткізу нарықтарын кеңейту)
әкеледі. Мұндай қатынастар кәсіпорындарға үлкен ... ... ... ... ... ... Жаңа ... құру экономикалық
интеграцияны арттыруы сөзсіз. ЕврАзия шеңберіндегі халықаралық мамандануды
кеңейту бұл: сыртқы орта үшін ... ... ... ... ... мәселелерін шешу, экономиканы қайта құруда әрекеттесу.
Интеграциялық процесстер жаңадан аяғына ... келе ... ... ... ... ... протекционисттік саясат қажет. ... оның оң және ... ... ... ... ... Кеден іс саласындағы ... ... ... ... қауіпсіздігінің нақты қауіптері
Көптеген елдердің тәжірбиесінде контрабанданы (итальян сөзі сопіго-
қарсы, капсіо-мемлекет қаулысына) мемлекет ... ... ... түрде,
қылмыс деп табылатын тауарлар мен басқа да құралдардың өтуі ... ... ... үшін ... қылмыстық кодексінің $9-250 бабында
бекітілген. Осы берілген бап бойынша контрабандадағы келесілер жатады.
1. ҚР -сы ... ... ... ... ... ... немесе жалған
құжаттарды қолданып, немесе декларациялау жолымен:
А) тауарлар мен басқа да заттарды;
Б) есірткі заттарды, ... ... әсер ... ұлы, уландырғыш
радиоактивті немесе жарылғыш заттарды,қару-жарақ, қопарғыш құрылғылар, қару
жарақ және оқ дәрілер, ядролық, химиялық, ... ... жою ... жою ... ... ... мен құрылғылар; стратегиялық
маңызды шикізат пен мәдени ... ... ... ... ... ... Осы ... 1-ші және 2-ші ... ... ... ... иесі қызмет ... ... ... ... ... ... ... жолмен жасау:
2. Осы баптың ... 2 ... ... ұйымдасқан топтық жасауы
Контрабанда обьектісі. ҚР-сы кеден территориясы арқылы ... ... ... өтуі ... ... ... ал тауарлар мен ... ... ... ... өту тәртібі жиынтығын құрайтын сыртқы
жономикалық қызметті мемлекеттік реттеу ережесі бұзылады. ... ... ... ... әсерін тигізеді.
І.экономикалық қауіпсіздікке (стратегиялық маңызды ... ... ... ... ... заттарын, психотропты, қару ... ... алып жұру ... ... ... ... қауымдастық қауіпсіздігіне
(жаппай жою қарулары және оны жасауға қажетті материалдар мен құрылғыларды,
жабдықтарды заңсыз әкелу мен ... ... ... ... ... кезінде)
Контрабанда обьектісін сипаттау үшін оның маңызды құқықтық мәніне
жұмыс затты (құралы) ие болады. Осыған байланысты ... ... заң ... екі ... ... ... тұріндегі заттарға еркін айналыстағы кез келген
тауарлар жатады: өнеркәсіптік және өндірістік тауарлар, шаруашылық-жұмыстық
заттар, валюта, валюта ... ... ... ... жолдары,
алькогол сусындары, темекі бұйымдары және т.б.
Контрабанданың екінші тұріндегі заттарға ... ... ... және ... алынған заттар жатады (есірткі заттары, ... хер ... ұлы, ... радиактивті, жарылғыш заттар, қару жарақ,
қопарғыш заттар, оқ дәрі, химиялық, биологиялық, ядролық ... ... ... ... ... шекарасы арқылы алып өтудің арнайы ... ... ... ... жою ... жасауға қажетті материалдар
мен жабдықтар, стратегиялық ... ... ... ... ... ... жағы ҚР-сы кеден территориясы арқылы
тауарлардың өтуі, яғни тауарларды ... ... ... ... құбыр жолы көлігін және электр жүйесі арқылы тасмалдауды қоса
айтқада ҚР-сы территорясына әету және ... ... ... іске ... ... оны қылмыстық әекетсіздік жолымен ... да ... ... жағдайлар бірнеше қатысушылар көмегімен жүзеге
асырылады, соның ... ... топ ... мұнда
жекеленген қатыушылар кеден шекарасы арқылы ... ... ... ... ... ... ... жағдайда аяқталады деп саналады: тауарлар
кн басқа да құралдарды нақты ... ... ... ... арқылы өткен
есебінен бастап, яғни оның кеден территориясына әкелінген кезде немесе сол
ел териториясы арқылы ... ... ... кеден аймағы және еркін қойма
аркылы өткен кезде.
Контрабанда кезінде дайындалу және оқталу стадиялары болуы мүмкін.
Контрабандаға дайындалуға, ... ... ... ... маңызды шікізат
тауарларын әкетуге лицензия алу, есірткі заттарын, мәдени құндылықтарды
әкетуге куәлік алу. Құпия жайлары жабдықтау. өзге ... ... ... және ... жасауға жағдай жасайтын барлық әрекеттер. Алайда бұл
жерде ескертетін бір жай, берілген стадиялы ... ... ... өте ... ... ... тауарлардың заңсыз өту кезінен бастап, сот
тәжірбиесі қылмысты аяқталған дап санайды. Ал ... ... ... ... ... ... ... әрекет тек контрбандаға дайындалу
немесе оқталу болып табылады.
Контрабанда субьектісі ... ... ... 16 ... ... бола ... мамандығына түріне қарай арнайы субьектісі ... ... ... пайдаланып, қылмыс жасаған лауазым иесі болады.
Контрабанданың субьектісі жағы кінәнің қасақана формасымен сипатталады.
Заңмен қарастырылған ... ... адам ... сәйкес қиындығын,
қылмыстық оқталудың жүзеге асырылуы стадиясын, ... ... ... ... фактісін сезінуі, білуі қажет.
Құқықтық мәндегі контрабанда кезінде матиф пен мақсат ... ... ... ... ... заңсыз жолмен жаюға ұмтылу сипатына не
болады немесе ... да ... ... бірінші түріне бірнеше рет жасау немесе
«нін қызмет бабын пайдалану арқылы лауазым ... ... ... ... ... жүргізуші тұлғаға қысым (күш) көрсету ... ... ... ... ... тұрі ауыр ... ... топтың қылмыс жасау.
Қылмыстың бірнеше рет жасау-тұлғаның жалғыз өзі немесе басқа да
тұлғалармен қосылып ... ... ... ... рет, екі ... одан ... ... егер бұрын жасалған қылмыстық үшін заңмен ... ... ... ... болса, немесе тұлғаның
бұрын жасалған қылмыс үшін сотталуы ... ... ... ... ... бабын пайдаланып лауазым иесінің кондтрабанда шмысын
жасау-билік өкілі, орындаушы немесе әкімшілік - шаруашылық шзметі тұрақты,
уақытша ... ... ... ... ... «мелекеттік жэне
муниципалды (кәсіпорын, ... ... ... ... ... болып табылады.
Мамандырылған басқа да міндеттерде орындаушы лауазым иесі болады.
шекара қызметіндегі пунктердегі кеден ... ... ... ... ... лауазым иесі (теңіз кеме ... ... жол ... ... ... капиталны, халықаралық көрме директорлары) «мемлекеттік
биліктің жоғары органы өкілдері — лаууазымды тұлғалар, яғни қызмет бабымен
шекаралардан ... ... ... өз ... ... пайдалану келесіні білдіреді;
«жоғарыда көрсетілген тұлғалардың бірі өз ... ... ... тыс ... ... ... ... кедергілерді жая отырып немесе
қылмыстың жасалу жолын өзі және басқа да тұлғалар арқылы жеңілдете ... ... ... және ... ... ... ... тұлғаға күш көрсету арқылы
Контрабандадағы оның түрлері мен ғана емес (физикалық және ... ... ... ... де ... қажет. Психикалық күшейтуге
ауырлық деңгейіне қарамай, қорқыту болып табылады.
Ұйымдасқан ... ... ... ең ... ... ... қауіпті түрі ретінеде танылады.
Бұл жағдайда контрабандаға екі ... одан да көп адам ... ала ... ... ... іске ... әдісі, топтағы адамдар қылмыс жасау кезінде
өз қызметтері туралы ойласып, келіседі.
Контрабанда кезіндегі ұйымдасқан топтың белгісі қатысушылар арасындағы
қызмет ... ... ... ... яғни бір ғана ... жару үшін ұзақ
дайындықты қажет етеді. Контрабандаға жаза қолдану ҚК-тің 109-250 ... ... ... ... дейін бас бостандығынан айыру.
2. тармақ бойнша — меншігін тәркілеу арқылы 3 ... 7 ... ... Еран ... жаза маманданған қылмыс берілуі мүмкін.
3. тармақ бойынша-мүлкін тәркілеу арқылы 5-Недейін 4. тармақ бойынша-мұлкін
тәркілеу ... ... ҚК-ң ... ... жою ... ... ... мүмкін
ғылыми-техникалық ақпаратта және ... ... ... оны ... арнайы экспорт бақылауы бекітілген
қарулану мен хкери техниканың ... ... ... таратылу қарастырылған.
Қылмыстың обьектісі ... ... ... ... ... тәртіп, соның ішінде жекелеген
тауар ... ... ... ... және олардың кеден
шекарасы арқылы өту тәртібі болып табылады.
Қылмыс заты жаппай жою ... ... ... ... ... ақпарат және қызмет, технологиялар, оларды ... ... және ... ... ... ... ... жағы заңсыз экспорт, яғни жоғарыда аталған
иксатта ғылыми-техникалық ... және ... ... ... ... бір ... ... шетел
мемелекеттеріне жету болып табылады. Берілген нормада сәйкес заңсыздық
ретінде бекітілген арнайы экспорттық ... бұзу ... ... ... ... ... қол сұғу ... сипатына, онымен
қатар арнайы экспрот бақылауын бұзу ... ... ... болады.
Қылмыс аяқталды деп есептелінеді: арнайы экспорт бақылауын бұза ... ... ... ... ... ... ... «кезінен
немесе қызметтері Қазақтсан шегінен тыс ұсыну кезінен бастап.
Заңсыз ... ... ... ... оған ... жағдайларға
байланысты аяқталмай қалса (мысалы, арнайы экспорт бақылауын бұза ... ... ... ... ... ... ... болса) онда ол
қылмысқа аяқталу стадиясын түзейту.
Берілген қылмыстың ... ... ... ... ... ... осындай операцияны ... ... ... лауазым иелері. Қылмыс Қазақстан тыс жерлерде жасалғаны үшін
осы сипаттағы қызмет көрсетуде қылмыстық жауапкершілікке тек ... ... ... ... ... жоқ ... ... жағы кінәнің қасақана формасы. Арнайы ... және ... ... ... ... ... ... тыс кеден территориясы арқылы ... ... ... өткізуде, оларды жаппай жою қаруын жасауда қолданылатын
тұлға сезеді. Кінәлінің мақсты мен әр түрлі болуы мүмкін.
Заңсыз экспорт үшін жаза: ... ... ... басқа да табысы (7
айдан 1 жылға дейінгі) айыппұл салу немесе 3 жылдан 7 жыл ... ... ... ... шет ... және ... халқының көркем, арихи және
археологиялық кұндылықтарын қайтарылмауы.
Берілген қылмысқа ... ... ... ... ... ... ... мәдени құндылықты заңсыз әкету және «меншік құқығын заңсыз
беруді қорғау мақсатында белгіленеді.
ҚР-сы заңына сәйкес қайтару ... ... ... шет ел ... ... ... ... және археологиялық құндылығының
бекітілеген мерзімде ҚР-ның территориясына қайтарылмауы ... ... ... ... шет ел ... және ҚР-ның халқының көркем,
тарихи, археологиялық құндылықтарын өткізуші мемлекеттік монополия ... ... заты ҚР ... құндылықты әкету және әкелу туралы шыңына
көрсетілген мәдени құндылықтар тізімі.
Кеден қызметі сферасындазғы қылмыстар мен ... ... ... ... ең көп ... ... тұрі болып контрабанда болып
табылады. Бұл ... ... ... ... ... өйткені кеден
органдары кеден сферасында орын алатын қылмыстар бойынша жедел іздестіру
субьектілері болады.
Бірақ контрабанда кеден органдарына ... ... тек ... ... Бұл ... ... ... мен құқық бұзушылар бойынша
айыптаушы рөлін атқарады. Олар: кеден алымдарынан ... ... ... ... заңсыз валюталық операциялар және т.б.
Егерде компентенциясына байланысты қылмыстық кұдік туатын болса да
кеден ... ҚР ... ... заңдары нормаларына ... іс ... ... ізі ... ... жасаған тұлғаларды
қолғатүсіру әрекеттері қолданылады.
Кеден сферасында қылмысты болдырмау мақсатында кеден ... ... ... ... жасаған тұлғаларды анықтау жұмыстарын жұргізу.
Сондықтан қатар қылмыс сақтау мен ... ... ... ... және ... ... органдары сұраныстарына байланысты іздестіру,анықтау жұмыстарын
жүргізеді.
Берілген қылмысқа жауапкершілік ... ... ... ... ... ... ... құндылықты заңсыз әкету және «меншік құқығын
заңсыз беруді ... ... ... ... ... қайтару міндетті болып табылатын, шет ел мен
Қазаөстан халқының көркем, тарихи және археологиялық ... ... ... территориясына қайтарылмауы қылмыс болып табылады. Қылмыс
обьектісі шет ел ... және ... ... көркем, тарихи,
археологиялық құндылықтарын өткізуші мемлекеттік мнополия болып табылады.
Осы қылмыстың заты ҚР ... ... ... және ... туралы заңына
көрсетілген мәдени құндылықтар тізімі.
Кеден қызметі сферасындазғы қылмыстар мен құқық бұзушылықтармен
ПРес ... ... ең көп ... ... тұрі ... ... болып
табылады. Бұл қылмыс анықтау кеден органдарына жұктелген өйткені кеден
органдары кеден сферасында орын алатын ... ... ... іздестіру
субьектілері болады.
Бірақ контрабанда кеден органдарына күресіп жатқан тек қылмыс түрі
болып ... Бұл ... ... ... мен ... бұзушылар
бойынша шықтаушы рөлін атқарады. Олар ... ... ... ... жинау кезіндегі заңсыз валюталық операциялар және т.б.
Егерде компентенциясына байланысты қылмыстық кұдік туатын болса онда
кеден ... ҚР ... ... заңдары нормаларына сай қылмыстық
іс қозғалады. Қылмыс ізі (закрепляет), қылмыс ... ... ... ... ... қылмысты болдырмау мақсатында кеден органдары жедел
іздестіру қызметін атқарады, жасаған ... ... ... ... ... ... сақтау мен қатар кеден қауымдастығы қарамағында және
шет ел ... ... ... ... ... ... жүргізеді.
II. Қазақстан Республикасының кеден органдарының экономикалық
қауіпсіздікті қамтамасыз етуде шетел мемлекеттері кеден органдарымен және
халықаралық кедендік ... ... ... кедендік саудалық реттеуге қатысатын негізгі ұйымдар.
Қазақстан Республикасының сауда - ... ... ... ... халықаралық кеден қауымдастығына қатысуы бірден-бір
маңызды каналдары болып табылады.
Сонымен Қазақстан дүниежүзілік Кеден ұйымына 1993 жылы 5 ... мүше ... ... ... ... халықаралық ұйымдардың бірі бұл - ГАТТ
болып табылады. (Тарифтер және сауда ... Бас ... ... бұл
дүниежүзілік Сауда ұйымы ( ары қарай ДСұ).
Біздің ел ГАТТ, ... ... ... ... ... ел
дүниежүзілік Сауда ұйымының толық құқылы қатысушысы болады. Қазақстан
Республикасы Дүниежүзілік Кеден ұйымының ресми ... ... ... Оның
бұрынғы аты СТС- Кедендік Қауымдастық Кеңесі.
Халықаралық Кеден нормаларына ... ... ... дамуы және Қазақстаның жаңа халықаралық ... ... ... және ... ... процесстер.
Қазақстан Республикасының кеден кодексіндегі республиканың кеден
заңдарындағы ... ... ... ... құқығының
принциптері бар: ұлттық режим қағидасы алалаушылық; ... ... ... мен ... тең; ... сауданың және кеден
саясатының жариялық қағидасы; мемлекеттің сырқы саудасын реттеу ретінде
кеден тарифын қолдану қағидасы.
ДСұ, ГАТТ 1947 ... ... ... ... ... ... сыртқы сауда проблемаларын шешеді. ГАТТ-тың ерекшелігі ол-бір
уақытта халықаралық ... ... және ... ... сферасында
халықаралық келісім шарт болып келеді. Қазіргі ДСұ үшін ГАТТ-тың құндылығы
мынада: ... ... ... келісуші жақтардың сессиясы түріндегі
құрылымдық механизм; өкілеттіктер кеңесі, хатшылықтары, тұрақты ... ... ... және ... өзгеріссіз ДСұ-ға қызмет ... ДСұ -ның ... - ... құрылымындағы маңыздысы сауда
және даму бойынша Комитет болып табылады. ... ... ... ... ... ... ... сауданы либерализациялау
сұрақтары; ауыл-шаруашылық тауарларының саудасы бойынша ... ... ... ... ... ... сұрақтарын
қарастырады; кедендік - тарифтік саясаттың ... ... ... құратын
тарифтік жеңілдіктер бойынша комитет; осы ... ... ... ... ... ... ... техникалық
кедергілер бойынша комитет.
ГАТТ ДСұ-ның субсудиялық және компенсациялық ... ... ... ... ... ... бойынша комитеттері бар.
Қазір ТМД мемлекеттерінің әрқайсысы, соның ішінде ... ... ... ... және толық құқылығын қамтамасыз ету үшін жағдайлар
жасалып жатыр. ДСұ-ға кіру үшін Қазақстан сырқы ... ... ... ... ... ... және тарифтік емес реттеу құралдарын ДСұ-
ның талаптарына сәйкестендірілуі ... оның ... ... ... ... ... Бұдан басқа, елдің нарықтық экономикаға көшкендігін
нақты көрсету керек және ол ... ... ... ... ... сыртқы экономикалық және кеден проблемаларын шешуде
тиімді ... ... ... ... ГАТТ мынадай халықаралық
құқықтық қағидалар негізінде ... ... ... ... ... қағидасы; алалаушылық қағидасы; барынша жағдай жасау ... ... ... ... қызмет етіп келеді.
ГАТТ-тың ұйымдастыру-басқарушылық құрылымына сауда даму бойынша
комитет (Сауда саясаты мәселелері, ... ... ... ... ... ... ... асырылуына бақылау), тарифтік бойынша ... ... ... және оны ... ауылшаруашылық тауарлары
саудасы бойынша комитет. ГАТТ-тың органдар жүйесінде ... ... жаңа ... мен ... ... ... ... жақсартатын, түзететін саудадағы техникалық кедергілер бойынша
комитет қызмет атқарған. ГАТТ ... ... мен ... бойынша, кедендік бағалау бойынша комитеттер жұмыс істеген. ГАТТ-тың
VII- ші бабына сәйкес кедендік бағалау бойынша комитет ... ... ... ... ... ... ... талдау жасап және кеден
құқығы бойынша теримологияны қайта жасап шығарды.
ДСұ (Дүниежүзілік Сауда ұйымы) 1995 жылы 1 ... ... ... құрылды.
Бұл ұйымның штаб пәтері Женева ... ... ... ... ... жатады: көпжақты сауда келісім- шарттарын және
келісімдерін жүзеге асыру, сауда келіссөздерін жүргізуге көмектесу, ... ... ... ... ... саясатта қайта құру
мақсатында бірлесіп басқа да халықаралық ұйымдармен ... ... ... ... ... ... ... болып табылады. Ол екі жылда бір рет шақырылады. Ағымдағы
жұмысты ... ... ... ... ол Бас Директормен басқарылады.
Келесі кеңестер мен комитеттер жұмыс істейді:
- ... ... ... Кеңес;
- Қызмет көрсетулер саудасы бойынша Кеңес;
- Интеллектуалды меншікке құқық аспектілері саудасы бойынша ... ... мен ... ... Комитет;
- Сыртқы сауда саясатындағы басқа проблемаларды реттейді, сауда даму
бойынша Комитет;
- Қаржы ... ... ... ... ... ... ... орган;
Ұйым өзінің қызметі негізінде халықаралық ... ... ... ДСұ-ға қосылу кезінде мемлекеттер кеден баж ставкасын көтермеу
керек, бұл ... ... ... қосылар алдында келісілуі керек. Бұдан
басқа ДСұ-на кірген мемлекеттер экспортталатын ... ... ... Президентінің "2006 жылғы сыртқы және ішкі саясатының негізгі
бағыттары" ... ... ... ... ... ... ... ұйымына кіру және дайындалу ... ... ... кіру ... және ... жан-жақты әсер етеді, орлардың
негізгілері:
- әкелу кеден бажының төмендеуі және импортер жақтан келетін ... ... ... ... ... отандық қызмет көрсетуші және тауар
өндірушілер мүддесі;
- отандық өндірушілер мен импортерлер бәсекесі нәтижесінде тауарлар
қызмет көрсету ... ... және ... төмендеуінен ұтатын
тұтынушылар мүддесі;
- халықаралық келісім- ... ... ... ... ... және көпжақты сауда кооперациялық байланыстар мен
міндеттерді қайта қарау күрделі болады;
- ... ролі мен ... ... ... бөлінісі мен
кооперациядағы, әлемдік рынокқа шығу жағдайының өзгеруі;
Осылардың ... ... ... ортақ нәтижелі баланыстың сәйкестенуі
үшін осы жағдайдағы аспектілердің плюсі мен ... ... ... ... ... үшін Қазақстан ДСұ-на кірудің объективті ... ... ... аймақтық экономикалық шеңберінде пайда болатын халықаралық
міндеттерді ерекше талдау қажет.
Қазіргі кезеңде ... ... ... тың, Орта ... ... ... ... ұйымының және Экономикалық
Ынтымақтастық ұйымының мүшесі болып табылады.
Осылардың ішінде тек ЕурАзЭҚ қана мүше мемлекеттерінің өзара ... ... ... ... ... ұсынады. Кеден одағы және
Дүниежүзілік Сауда ұйымы:
Ұйымға кіру туралы өтінішті 1992 жылы - ... 1994 ... ... жылы - ... 1996 жылы - ... Республикасы білдірді. Өткен
уақыттарда ұйым хатшылығында әрбір елдің сырқы сауда режимі ... ... ... ... мемлекеттердің үкіметтері ұйымға
мүше елдерінің осы меморандум бойынша жіберген ... ... ... ... ... соң ... ... елдері келесі "ДСұ-на
кіру шарттары туралы" кезеңіне кірісті, ал Қырғыстан ұйым мүшесі болды.
Интеграциялық комитеттің алғашқы инциативаларының бірі - бұл ... ... ... ... ... ... мен координациялануы болды.
Осы елдердің басшылының сараптау кездесуінен ... ... ... ... ... қол ... - ол Кеден Одағы туралы келісімі
мүше ... ... кіру ... ... ... ... ... туралы хаттама.
Бұл құжатқа сәйкес елдер ДСұ-кіру кезінде, ... ... ... ... шарттарды әр ел өз алдына жүргізді.
Біртұтастық тек елдердің бір - бірімен ... ... ... стратегиясы туралы кеңестер беру, ақпараттар ... ... ... ... ... проблемаларды шешу туралы тәжірибелер алмасу
ғана ... ... ... ... ... осы ... асыруда координаттар функциясын атқару тапсырылды.
1999-2000 жылдары Ресей қаржы дағдарысын біртіндеп жойып, тұрақты заму
алды. Содан кейін өнім өңдеу ... ішкі ... ... өнім ... ... жұмысшы тобымен осы ұйымға кіру туралы келісімдер қайта
жанданды.
Қарастырылып жатқан проблеманы өзекті ететін екінші ... - бұл ... ... ... ... ... ұйым құжаттарын жобалау
және оны Кеден ... ... ... ... қатар ұйымға кірумен
байланысты жасалған қызметтерді құжаттау туралы шешімі.
2000 ж қазанда ... ... ... Тәжікстан, Қырғыстан
Президенттері ЕурАзЭҚ құру туралы келісімге қол қойды.
Мұнда елдердің президенттері ... ... ... ... ... және ... ... тапсырмаларын шешуге және ДСұ-на
осы ұйым ... ... ... ... ... ... бағытталған.
Бұл жағдайлар ДСұ-на кіру туралы ... мүше ... ... ... ... ... ... кезекке осыған байланысты Ресей
делегациясы ... ... ... ... ... байланысынан бас
тартып, ДСұ-ға кіруді тездету туралы ... ... ... ... ... ... ... қолданылып жатқан ДСұ-на кіру туралы шарттар бағыттарын сол
күйінде қалдыру;
2. Сол кездегі келісім жүргізуді белгілеуден ... ... мен ... ... унифакциялауға өту. Осы мақсатқа сәйкес функциялармен
жасалатын және олардың шешімі унифакциялау ... ... ... ... болатын ... ... ... кездесулерді трансформациялау керек;
3. Келіссөздер жүргізуді бағыттау механизмінен ... ... ... өту, осы арқылы бірдей бағыт ұсынып ДСұ-на кіру;
4. ДСұ-на кіру перспективаларын ... яғни ... ... ... мүше ... ... ... кіретін болса, онда бірдей бағыт
ұстану өте қиын ... ... ... ... ... және ... ... өтуі, Қырғызстанның ДСұ-на мүше болуы қазіргі кезде осы
тапсырманы шешу проблемасы ... ... ... ... мүше елдердің үкіметтік делегациясының
басшылары консультацияларында мыналар анықталған болатын:
- Қазіргі уақытта ЕурАзЭҚ- қа мүше ... ... ДСұ- ... әр ... ... Келіссөздер жүргізу бағыттары информациялардың конфеденциалды
болуына байланысты күрделенгені;
Мүше елдердің үкіметтері ДСұ-на кіру ... ... ... ... ... және ... үлкен көңіл
бөлулері керек:
- Тауарлар рыногына ену бойынша ... ... және ... ... ... ... деңгейіне;
- Қызмет көрсету рыногына енуі бойынша Ұсыныстарға;
- Экономика және сауда мәселелері бойынша міндеттер, ең ... ... баға ... ... ... ... ... технологиялық тосқауылдар, кеден процедуралары ... ... ... және оның ... ... ДСұ ... ... міндеттердің импелементациялық мерзіміне.
Осы үшін ЕурАзЭҚ мемлекетаралық кеңес төрағасы, ... ... Н.Ә. ... 2002 жылы ... ДСұ-на кіруде жүргізілетін
келіссөздерді мемлекетаралық кеңестің кезекті отырысында талқылау туралы
мүше мемлекеттердің басшыларына Ұсынған ... ... ... оның ... келісулер тиімділігі ЕурАзЭҚ-ның стратегиялық тапсырмаларын ... әсер ... ... ... біртұтас СЭҚ тәртібін орнату.
2002 жылы мамырдағы мемлекетаралық кеңестің жыл ... ... ДСұ- кіру ... мүше ... келіссөздер жүргізуді жетілдіру
туралы, сонымен қатар жүйелі түрдегі консультациялар өткізу туралы құжат
қабылданды.
Мұнда Ресей Федерациясының ... оған ... ... ... ... ... ... мүше мемлекеттер келесі процестерді
тиімді жүзеге асыру мүкіндігі ... ... ... тауар, қызмет көрсету және капитал нарығы және оны ... - ... және ... ... құру; ДСұ- на кіру ... ... ... ... ... ... және ... халықаралық саудаға интеграциясы оның әлемдік экономика
жүйесіне енуіне және оның ... ... ... ... ... ... бірі ... табылады. Кіші көлемді ... ... ... ... қажет ететін Қазақстан үшін ашық сауда саясатын
жүргізу объективті түрде ... ... ... ... ... ... басқа
әріптес елдерге сияқты құқық бере отырып, тұрақты және болжауға болатын
сауда ... ... даму ... үшін ... ... ... ... берді.
Қазақстандағы сауда реформаларын келесідегілерге байланыстыруға
болады: ТМД елдерінен ... ... жою үшін және ... ... үшін ... ... және бағыттарға қою, ... ... үшін ... ... ... ... монопольды басқаруын шектеп, отандық өндірушілерді сыртқы
бәсекеге қосу; экономикалық реформалардың тиімділігін арттыратын шетелдің
тікелей ... ... ашық ... ... өту ... ДСұ-на ... ... ... кіру ... ... ... ережелерін және
олардың тәжірибеде қолданылуын ДСұ ... ... ... ... ... ... ... қосылушы мемлекеттерден ... ... ... ... етіледі. Бұл талап одақтың ... ... ... әсер ... (мыс, кеден тарифтерін
төмендетуден), осыған байланысты ішкі реттеу ... ... ... ... ... ... ... қосылған мемлекет басқа елдер рыногына оңай
енуіне мүмкіндік береді.
Сондықтан қосылушы мемлекет келіссөздер жүргізуге дайындық ... ... ... ... ... қажет, себебі бұл келісімнен
шығатын міндеттемелерді қабылдай ... ... ... дайын екенін
сыртқы сауда режимінің дайын ... ... ... және ... ... ... кезде Қазақстанның тарифтік режимі оның өндірісінің
инфрақұрылымының ... ... ... және ... ... бітпегенін көрсетеді, ал бұдан көретініміз,
жалпы экономикадағы тиімділіктің жетіспеушілігі. ... ... ... ... ... ... ... алмайды. ДСұ құзіретіне
жататын қызмет көрсетумен сауда жасау және ... ... ... сияқты жаңа салаларды сыртқы сауда ... ... заң ... үшін күрделі мәселе, ДСұ бойынша әріптестерімен келіссөздер
жүргізу кезіндегі шетел ... мен ... ... ... ену ... проблемаларды шешу болып табылады. Бұл ... ... ... болып табылатын салаларды қорғай алуы, олардың
бәсекелестік қабілеттілігін арттыру ... ... ... қиын және
күрделі және ол ДСұ-на қосылушы ... ... ... ... қиын ... және ... ... шығу үшін халық
үкіметтен өзінің Ұлттық өндірушілерін ... үшін ... ... ... ... ... экономика өзінің қатысушыларына тек әлеуметтік саудада қанша күш
салынғанымен тосқауылдарды ... ... ... қайта
құрылуы сақталуда. Бәсекелестікті қорғау және тікелей инвестиция саласында
толық келісілген ережелер жоқ. ... ... ... ... тарифтері
дамыған елдерде 40% болады. 2005 жылғы болжамдарға қарағанда олар 7 % ... ... ... Бұл цифр ... ... ... Алайда, кейбір
дамыған елдерде өнімдердің ... ... ... ... сақталуда.
Қазақстанның ДСұ-на кіруінің ұйымдастырушылық процедурасынан ... ... ... ... инфрақұрылым артта
қалушылықты бірқатар геозоляционизмдік ... бар. ... және ... ... ... шекарасы Батыс Еуропаға
жақын.
Олардың дәстүрлі квалификациялық жұмыс күші бола тұра олар ... және ТМД ... кең ... континент аралық еркін сауда аймағы -бұл
алыстағы перспективті іс болып табылады. Қазақстанның дамыған және дамушы
елдермен сауда ... ... және ... одақтар мен сауда
аймақтарына ТМД-ң кіруін қолдаумен ... ... Бұл үшін ... ... ... аралық еңбек бөлінісін, шикізатты және жартылай
фабрикаттарды ... ... ... ... ... ... ету
керек. Тек осы жолдармен ғана қысқа және орта мерзім ... ... ... ТМД және Орта Азия ... мен ДСұ шеңберіндегі Ұзақ уақытты және
стратегиялық ... ... ... ... ... ... ... болады.
Қазақсанның ДСұ-на кіруі туралы мәртебесін таңдауы:
Практикада ДСұ-на кіруші ... үшін 2 ... алу ... ... ... ... және өтпелі кезең
режимі ... ... ... соның қатарында постсоциалистік
Ресей, Қытай, Қазақстан елдері ДСұ-на кіру ... ... ел ... ол үшін елеулі жұмыстар атқарды.
ДСұ-ның кейбір ережелері мен ... ... ... тиімді
жақтарды пайдалануға мүмкіндік береді. Бұл ... ... ... ... ... шектеулер қою, сонымен қатар жаңа сала құру үшін немесе
барынша дамыту үшін ... қою ... іске ... ... ... ... ... мәртебесін алған елдерге көп көңіл бөлінеді.
ДКұ (Дүниежүзілік Кеден ұйымы) 1945 жылы 12 қыркүйек, тарифтер және ... Бас ... ... ... ... ... кеден одағын
құру мүмкіндігін зерттеу бойынша зерттеу тобын құруға 13 ... ... ... 1948 жылы зерттеу тобы өзінің Брюссельде Бас өкілеттілігін
орналастыру туралы Бенилюкс ... ... ... екі ... Экономикалық Комитет және Кедендік Комитет. Сол уақытта ... ... ... ... ... ... және ... ұйыммен тоқтатылған еді, Кеден Комитетіне 140 мемлекет ... ұйым ... ... ... ... ... мы құрылымы бойынша келесі органдардан тұрады: Кеңес, Кеден
саясаты бойынша ... ... ... үйлестірілген жүйе бойынша комитет Номенклатура бойынша
комитеті. Кеңесте үйлестірілген жүйе бойынша комитет, Номенклатура бойынша
комитет, ғылымдық подкомитет. Кеден саясаты бойынша ... ... - ... ... ... мәжбүрлеу комитеті, 1972 жылғы
контейнерлер бойынша кедендік конвенцияны ... ... ... ... мақсатында көмектеседі. Қаржылық комитет – кедендік
квалификация бойынша техникалық ... ... ... ... ... ақыл ... тобымен бақыланады. ДКұ-ның
құрамында контрабандаға ... ... ... ... ... ... кеңестің қызметіне:
- Кеден ішіндегі бірлестікке қатысты барлық сұрақтарды зерттеу;
- Кеден режимдерінің біржақтылығын және ... ең ... жету ... ... жүйенің техникалық аспектілерін зерттеу;
- Қызығушылық білдірген үкіметтерге ұсынысты қабылдау үшін конвенция
жобасын және ... ... ... ... ... және ... ... белгіленген функцияларды жүзеге асырудың бірегей формасын ... ... ... ... қолдану және талқылау сұрақтары бойынша мәселелерді
шешу үшін үсынысты дайындау;
- Кеден ... ... ... ... ... ... ... өздерінің инициативасы
бойынша немесе сұрау бойынша ... ісі, ... ... ... ... ... бар сұрақтар бойынша мәліметтер беру;
- Оның құзіреттілігі шеңберінде басқа Үкіметаралық ұйымдармен
ынтымақтастықты ... ... бұл ... ДСұ ... асырады.
Жарғылық сессия 1953 жылы 26 қаңтарда Брюссельде және ... ... ... ... ... Греция, Ирландия, Италия,
Люксембург, Нидерланды, ... ... ... ... ... және ... өкілдерінің қатысуымен өтті. 30 жыл өткен соң 1983
жылы 26 ... ... ... ... ... ... ... күні болып жарияланады.
ДКұ кеңесі маусым айында ... бір рет ... ... ... ... жағдайда кездесу конвенцияға қатысушы
мемлекеттерде өтетін. Кеңес жұмысына қатысушы делегаттар ... ... ... болатын яғни олар тәртіп бойынша ұлттық кеден
органдарының басшылары болып ... ... ... ... (3 адам) және Кеден саясаты бойынша
комиссия (20 адам) әрекеттеседі. Комиссиялардың аттарының өздері айтып тұр.
Бұл ... ... ... ... ... және ... үшін, кеңестің регламентін (уақыт) жасауда әрекеттесу ... өз ... ... ... ... арқылы жүзеге
асыратын, олардың бастылары болып: үйлестірілген жүйе бойынша комитет;
тұрақты техникалық ... ... ... ... ... ... ... ұйымдардың және кейбір қатысушы емес ... және ... ... ... ... ... ... орналасқан Бас Хатшылығы 100 адамдық қызметкерлер
штатынан тұрады. 10 жылға создыруға болатын, 5 жыл ... ... ... ДКұ ... 30 ... ... ... бөлек
хатшылықта Конвенцияға қатысушы ... ... ... ... асыру
мақсатымен қызметкерлер өкілдер болады.
ДКұ-ның ресми тілдері болып ағылшын және француз тілі болып табылады.
Сонымен қатар кедендік багалау бойынша ... ... ... ... ... ал ... ... контейнерлер
бойынша басқару комитетінде 4 тілде жұмыс істейді. Олар ағылшын, испан,
орыс және француз тілдері.
Хатшылық жиі Брюссельден тыс өткізілетін кездесулер сондай-ақ ... ... ... ... ДКұ бюджеті (шамамен жылына 500 млн
Белгиялық франк) ... ... ... ... ... ... ... кесіп өтудегі күрделі және түрлі ... ... ... ... ... көзі болуы мүмкін.
Бастапқыдағы СТС, ал қазіргі ДКұ кеден ... ... ... ... ... орнатуды мақсат
тұтады. Кеден процедураларының сәйкес келетін шеңберінің жұмысына
тұрақты техникалық комитет жауапты ... ... ... ... ... бірі ... ... конвенциясы ретінде белгілі кеден процедураларын үйлестіріп
қарапайымдайтын халықаралық конвенция. Көрсетілген конвенция 31 ... ... ... өзіне негізгі қағидаларды қосады. Оларды
қолдану қатысушы мемлекеттердің кеден ... ... ... Киота конвенциясын кедендерде және сауда
ұйымдарында кеңінен қолдануға бағытталған жоспарлар әрдайым ... ... ... ... ... жаңа ... ... тауарларды
уақытша өткізудің әдістерін зерттеді. (Стамбул конвенциясы). 1993 жылдың 27
қарашасында күшіне ... ... ... ... ... ... ... келісімдерін бір құжатқа біріктіреді.
ДКұ процедураларын қарапайымдау және бақылау мақсатында ... ... ... ... ... ... ... белсенді түрде әрекеттеседі. Форумды ұйымдастыру ... ... үшін 1974 жылы ... жарғыланған болатын. Соңынан кеден
хкемелерінде берілгендерді алмасудың ... ... ... ... топ ... ... ... кездегі
берілгендерді алмасудың электрондық банкін (БАЭБ) кеден мекемелерінде және
сауда ... ... ... мән ... ... ... міндеті болып қоғам қызығушылыгын қорғауды
қамсыздандыру. Осыған ... ДКұ ... ... ... ... қылмыстың барлық түрімен күресте ынтымақтастықты мықтап бекіте
түсу. Осы мақсатты жүзеге асыру үшін ДКұ ... ... ... ... ... ... Кеден органдары арасындағы өзара көмек көрсету;
б) Ақпарат беруші және координатор функциясын атқару;
с) Мәжбүрлеу акциясын ... ... ... ... ... ... ДКұ әлдеқайда құқықтық маңызы бар ... ... ... ... және ашу, ... әкімшілік өзара әрекеттесу туралы
конвенция (Наероби 1977 жыл, 22 мамыр, 1980 жылы күшіне енді).
Кеден ... ... ... ... ... алаяқтығын
интеллектуалды меншік құқығын бұзу, есірткі, психотропты заттар, ядролық
материалдар, токсикалық қалдықтар, мәдени ... ... ... ... ... ... сияқты тиым салынған заттарды
өткізу жатады.
ДКұ кеден қылмыстары бойынша компьютерлендірілген банк берілгендері
бар ... ... жүйе ... атқарады. Бұл берілгендер
классификацияланады, өңделеді және мүше ... ... ... ... ДКұ ... мәжбүрлеу сферасындағы жұмыс істейтін ... ... ... ... ... Бұл ... және басқа
құралдарды өткізуден түскен ақшаны жасыруға қарсы күресті жеңілдетеді.
Халықаралық саудага әкелетін ... ... ... ... ... ... жүйесін тану және қабылдау ... ДКұ қол ... ... ... ... ... және кодификацияланған жүйе.
Жаңа жүйе үлкен табысқа ие. 4 жыл ішінде әлемдік сауданың 90%-ін
құрайтын 100-ден ... ... ... әлемде кеңінен қолданылатын, нақты
халықаралық тауарлар номенклатурасы ... ... ... жүйені
қабылдады. Ол тек қана тарифтері мен ... ... ... ... ғана емес, сондай-ақ тауарлардың шыққан елін анықтау,
халықаралық сауда келісімдері, ... жүк ... ... және ... ... ... ... үшін бірқатар қосымша
басылымдар дайындалды. Оның ішінде: түсіндірме жазылымдар (хаттар) ... ... ... ... ... қорытынды
бойынша қысқаша жетекшілік. Тауарлардың үйлестірілген жүйесінің ... ... ... ... ... ... жасалған болатын.
Берілгендер банкі өзіне сәйкес алты таңбалы коды бар халықаралық сауда
объектісі болып табылатын 1000- даған тауарларды қосады.
Үйлестірілген жүйе ... ... ... ... ... ... жүйедегі тауарлар классификациясын жүргізуді ... ... ... ... көмекші ретінде жасалады. Осының
арқасында Клирингтік уақытты кемітуге мүмкіндік туды және ... ... ... ... орнатудың шығындары азайды, кедендер және
саудагерлер арасындағы ... ... ... ... ... әрекеттесу және жалпы халықаралық сатуда жеңілдеді.
Үйлестірілген жүйені кеңінен және ... ... ... үшін ... ... да ... қолға алынуда. Мысалы: дамушы
елдерге үйлестіру жүйесі ... ... ... ... ... ... ... жетілдіру үшін техникалық көмек
көрсетілуде.
Кедендік бағалау қазіргі заманғы кеден тарифтерінің бас келбеті ... Ол ... ... ... ішкі ... ... ... жылдық табысты анықтау үшін; ол сондай-ақ халықаралық сауда элементі
болып табылады, статистика. Квота, ... ... ... ... және ДСұ ... ... ... байланыс бір-біріндегі тұрақты
бақылаушы статусын анықтайды.
ДКұ бағалау сферасындағы ... ... ... қысқаша
жетекшілікті дайындау, ол өзіне ГАТТ ... ... ... ... ... ... ... құжаттардың бірқатар
сериясын өзін қосады. Қызметтің басқа бағыты болып елдер мен шығарылған
бағалау ... ... ... ... ... ... бұзуды
зерттеу және кеден бағалауын бақылау бойынша ... ... ... ... бірі ... қатысушы мемлекеттердің
қызметкерлеріне өмірлік бар істерді, олар қазіргі заманғы кеден жұмысында
үнемі ... ... ... жеңе ... ... Кеңес
хатшылығында кеден қызметіндегі түрлі техникалық сферасындағы сарапшылардан
бөлек кішігірім оқытып - үйрететін мамандар ... ... ... түрлі қызметін және техникалық ынтымақтастықты, оның
ішінде: өзінің елдеріндегі кеден қызметінің ... ... ... ... дайындау.
Техникалық инструктаж бойынша курстарды ұйымдастыру; ДКұ қызметін
үйрену ... ... ... және ... ... қызметі
сферасындағы зерттеу бағдарламасын ұйымдастыру; оқу - үйрету
әдістемесін талқылау.
ДКұ басты ролі болып халықаралық ... ... ... ... ... донарлармен қайырымдылық ... ... ... мәні бар ... ұйымға айналды. XXI ғасырда бүкіл
мемлекеттің кеден органдары шекара арқылы өтетін ... ... ... ... ... Осы ... кедендер ұлғайып келе жатқан
әртүрлі кеден қылмыстарымен күресуде. Осындай қиын жағдайда ДКұ ... ... ... ... және ... ... ... және
стандартизацияға әрекеттесуде, сондай-ақ оның үнемі өсіп отырған мүшелерін
белсенді түрде кеден ... ... ... ... ... ... ... алып отырады, дамушы және дамыған елдерге кеден органдарының
қазіргі заманғы технологияны ... ... ... және сауда
ұйымдары арасында өзара қарым- қатынастарды кеңейту, кеден ... ... ... ... экономикасы жолындағы қатысушы мемлекеттерге арнайы
көмек көрсету, нарық экономикасы жолындағы қатысушы мемлекеттерге ... ... ... ... мамандық әдістерімен бөлісіп бір-біріне
көмектесетін дүниежүзі кеден сарапшыларының кездесуін өткізу.
Дүниежүзілік кеден ұйымы ... ... ... әлемнің барлық кеден жүйелерінде жоғарғы ... ... ... мақсатында жұмыс істейді.
Қазақстан ДКұ- ның Қаржы Комитетінің мүшесіне қабылданды.
Осы жылдың маусым айында ҚР-ң ... ... ... ... ... басшылығымен жыл сайын өтетін ... ... ... ... ... 2001 жылы ... ... өтті. Кеңестің сессиясы ... ... ... ... сұрақтар, жеке жұмыстардың мәлімдемесі
және ... ... ... ... есеп беруі, ДКұ-ның жаңа бас
хатшысын тағайындау сияқты мәселелер ... ... ... ... ... контрабандасына, кеден органдарындағы
коррупциямен күресуге үлкен мән ... ... бірі ... ... ... ... мүшелікке қабылдану болды.
ҚР ДКұ-на 1992 жылдан бері мүше болып, алғаш рет Қаржы Комитетіне мүше
болды.
Қаржы Комитетінде мүше болу Қазақстан үшін бұл ... ... ... ... құралдарын жұмсау қызметіне ... ... ... ... ... ... ... болу халықаралық
саудада болып жатқан ғаламдық ... ... ... Бұл ... қызметінің бұдан әрі қалай дамуы керектігін анықтайды.
2.2 ҚР-ның өзге ... ... ... ... негіздері
Қазақстан-Қытай: Кедендік ынтымақтастық:
ҚР Республикасы кеден комитеті және ҚХР Бас ... ... ... ... жұмысшы тобының жиналысында қабылданған.
Қазақстан Республикасы мен Қытай Халық Республикасы арасындағы 1997 жылы ... ... ісі ... ... және ... ... көрсету
туралы» келісім шартын жүзеге асыру мақсатындағы және ҚР Мемлекеттік кіріс
Министірлігі Кеден комитеті төрағасы Маратқали ... пен ҚХР Бас ... ... Чань ... Линь ... Пекинде қол қойылған.
Меморандумға сәйкес 2002 жылдың 22-24 каңтар аралығында ҚР кеден ... ... ҚХР ... ... жұмысшы тобының арасында шекаралық
мәселелер бойынша алғашқы мәжіліс өтті.
ҚР кеден ... ... ... ... ... Комитетінің
Халықаралық қатынастар басқармасының бастығы С.М. Нұрғалиева ханым болды.
Ал, ҚХР кеден ... ... ... ... Бас ... ... Ынтымақтастық Департаменті бастығының орынбасары
Кан Чань мырза болды.
Жақтар бұрын қол қойылған келісім-шарттар мен хаттамалардың ... ... ... ... ақпараттармен алмасты және болып ... ... ... ... ісі ... ... және ... көмек
көрсету туралы келісімге сәйкес Қазақстан жағы Қытай Халық Республикасы
жағына ҚР-ғы ... ... ... тапсырды. Бұл
құқықтық-нормативтік актілер 2 тілде - ағылшын және орыс тілінде болды.
Жақтар күн тәртібінде мәселелер бойынша пікір алмасты және ... ... ... ... жақтардың кеден ... үш ... ... ... Орталық кедендік әкімшілік деңгейінде;
- Аймақтық кеден басқармалары деңгейінде;
- ... ... ... Шекаралық кедендер деңгейінде.
Кездесу ... ... бір ай ... ... ... ... адрес, телефон, факс, е-тап).
Белгілеушілердің
құрамында ... ... ... ... ... ... болады.
Орталық кедендік әкімшілік деңгейіндегі белгілеушілердің кездесулері
жылына бір өткізіледі.
Аймақтық кеден басқармалары деңгейіндегі белгілеушілердің кездесуі
жарты жылда бір рет өткізіледі.
Шекаралық ... ... ... ... 2 айда 1 рет ... және ... ... қажет
болған
жағдайда қосымша кездесу белгіленеді.
Кездесу орны жақтардың территориясында кезегімен белгіленеді және
өткізіледі. Кездесуді ... ... үшін ... ... ... ... ... басқармалары деңгейіндегі кездесулер Үрімші қаласы
кеден Басқарамасы және ҚР Кеден Комитетінің ... ... ҚР ... мен ... Бас ... ... ... болған
ынтымақтастық және кеден құжаттарын өзара мойындау туралы хаттамаға сәйкес
31 наурыз 2002 жылға дейін-екі елдің кеден ... ... ету ... ... және ... түсіндірмелеруй ауыстырады.
3. Кеден ісі саласында, оның ішінде, қару-жарақ контрабандасымен, оқ-
дәрілермен, наркотикалық заттармен, ... ... ... және ... күрес жөнінде ақпараттармен алмасуды жөнге
келтіру. Кеден ісі саласында өзара көмектесу мен ... ... ... ... ... ... ... ету.
4. Сыртқы сауданың кедендік статистикадағы сәйкессіздікті анықтау үшін
кедендік статистикалық анализ бойынша эксперттік топ құру ... ... ... ... ... ... ... техникалық құралдар туралы мәліметтермен алмасу керек. Тараптар
аз уақыт ішінде сарапшылар ... ... ... ... ... ісі ... қылмыстармен күресудегі
ынтымақтастықты күшейтудің маңызды екені ... ... ... жағы ... ҚР кеден органдарының кеден ісі саласындағы құқық ... ... ... ... ... ... ал ... жағы 2002 жылдың 30
маусымына дейін оны ... өз ... ... айтты. Бұл жұмыс
2004 ж. 30 маусымында бітті.
6. Радиациясы нормадан жоғары тауарлар мен ... ... ... ... ... ... егер ... тауарлар мен көлік
құралдары шекарадан өтсе, онда оны ... ... екі ... бір-біріне
көмек көрсетуі тиіс. Келіссөздер аяқталған соң Қазақстан ... ... ... бас ... басқармасына тауарлардың өткізуге болатынын
радиациялық көрсеткіштері туралы, эквивалентті дозаның ... ... ... ... ... ... туралы (аты, шыққан уақыты,
шығарған елі, ... ... екі ... ... алмасу туралы
сұрау жібереді, және нормадан ... ... бар ... ... және ... туралы сұрау жіберіледі. Қытай келген ... ... ... ... ... ... ... жіберуге келіседі.
7. Тараптар тәжірибе және жұмыстар әдістерімен ... ... ... ... ... ... мүмкіндіктерін талқылайды және
қарастырады.
Тараптар өздерінің кеден басшылары кездескенге дейін ... ... ... ҚР-сы Алматы қаласында өткізу туралы келісті. ... 2002 жылы 24 ... ... ... бірдей күші бар қазақ
және орыс тілінде ресімделіп, бекітілді.
Серіктестік және ынтымақтастық жөніндегі ҚР, Еқ және оның ... ... ... ... III ... таурлармен сауда:
тараптар бір-біріне ... ... ... ... ... ... Импортталатын және экспортталатын тауарлардан алынатын кеден
алымдары мен баждары, оған қоса осындай ... мен ... алу ... тазартуға, транзитке, қоймаларға және ... ... ... ... ... ... ... импортталатын тауарлардан алынатын
салықтар және т.б. алымдардың кез-келген түрлері; Төлем және осы төлемдерді
жолдау әдістері;
Сатуға, ... ... ... ... және ... ... қолдану тэртібі.
1. 1-пунктер ежелері мыналарға қолданылмайды:
а) Кеден одағын және еркін сауда аймағын ... ... ... в) ... ... ... үшін ГАТТ және ... ... ... ... елдер үшін әкелінетін заттарға; с)
Шекаралық сауда ... ... ... ... ... ... 1- параграфтың ережесі Қазақстанның ГАТТ-қа кіретін кезде бітетін
өтпелі кезең мерзімі ішінде ... ... ... ... ... ... осы келісімнің
мақсатына жетудің алғы шарты ... ... ... ... әрбір ел басқа
тарап территориясына арналған басқа кеден территориясынан шыққан тауар
үшін ... ... ... етуі ... Осы баптардың тәртібі белгілі бір салалар үшін (соның ішінде,
көлік сияқты немесе тараптардың ... ... ... ... ... ... белгілемейді. Халықаралық конвенцияларды көрсететін ... ... ... ... ... ... тараптар уақытша кіргізу
тауарлары үшін импортттық баждар мен алымдар алмайды.
- ... ... ... ынтымақтастық елдеріне сандық шектеусіз
импортталады;
- ынтымақтастық ... ... ... ҚР-на еркін сандық
шектеусіз импортталады;
- тараптар арасындағы тауарлар саудасы рынок бағасымен ... егер ... да бір өнім екі ... ... ... ... кіргізілетін болса және ол кіргізілім ... ... ... ... ... ... онда ... немесе ынтымақтастық
елдері қайсысының мүддесіне әсер ететін болса, сол ел келесі процедуралар
мен ... ... ... ... қолдануына болады;
- белгілі бір іс-шаралар қолданбас бұрын ешқандай жағдайға байланыссыз
Қазақстан мен ынтымақтастық елдері ынтымақтастық бойынша ... аз ... ... ... ... ... ... егер мұндай консультациялар нәтижесінде тараптар 30 күн ... келе ... онда ... ... ... ... қатысты
ынтымақтастық бойынша кеңеске хабарлаған күннен бастап консультация сұраған
тарап шығынды жою ... т.б. ... ... ... ... ... шығын орнын толтыру қиын болған дағдарысты ... ... ... жасағанға дейін белгілі бір шаралар жүзеге
асыра алады. ... ... сол ... ... ... тиіс;
- шараларды таңдау кезінде келісуші тарптар осы келісімнің мақсатына
жетуге ең аз ... ... ... ... ... осы ... ешқандай да нәрсе зиян келтірмеуге тиіс және ГАТТ
баптарына сәйкес тараптардың антидемпингтік ... ... ... ... ... ... тараптар осы келісімнің ... ... ... ... және КР ГАТТ-қа мүшелікке кірген жағдайда ... ... ... ... ... ... ... тараптарда
ынтымақтастық кеңесі бере алады;
- ... ... ... қоғамдық тәртіптің немесе ... ... ... ... мен өсімдіктердің денсаулығын
қорғау тарапынан; Ұлттық көркем, тарихи және археологиялық бағалықтарды
немесе интеллектуалдық, ... және ... ... немесе
алтын мен күміске қатысты тәртіптер тарапынан болған ... ... бұл III ... текстильдік ... мен ... Бұл ... ... ... ... ... реттелуі керек;
- көмір мен болат Евразиялық бірігуді құру туралы ... ... ... осы ... III ... ... бір жағынан ҚР өкілдігінен және ... ... ... ... пен ... ... ... бойынша дара
байланысты топ құрылды. Бұл топ ... мен ... ... білдіретін
ақпараттармен жүйелі түрде алмасып отырады;
- ядролық материалдармен ... ... және атом ... ... ... ... болатын жеке келісіммен
реттеледі.
Кеден одағына ... ... ... ... ... ... ... тәртібі туралы келісім.
Кеден Одағына қатысушы мемлекеттерінің территориясы арқылы бірегей
транзитінің шарттары туралы келісім.
Қазақстан ... ... ... ... ... ... Үкіметімен және Ресей Федерациясы Үкіметімен ... ... 1995 жылы 10 ... ТМД ... ... заңдарын ескере отырып, ... ... ... ... ... ... осы келісімнің әрбір қатысушы
мемлекетінің ... кері әсер ... ... ... және ... ... ... көліктің барлық түрімен халықаралық
тасымалдауды қарапайымдатудың міндеттілігін мойындай отырып, Тасымалдаудың
шарттарының күшеюі ынтымақтастығының дамуының бір ... ... ... ала ... 1995 жылы ... ... ... келісімде бектілген
қағидаларды
нақтылай отырып, Келесідей келісімге келді:
Бұл келісімде 10 ақпан 1995 жыл ТМД ... ... ... ... ... ... ... қатысушы елдерінің территориясымен транзит ... ... ... ... тиіс:
- Табиғи тозуды және тасымалдау және сақтау нәтижесіндегі шығындалуды
қоспағанда өзгеріссіз түрде болуы керек;
- ... ... ... ... ... ... керек;
- Жіберуші кеденнен белгіленген кеденге дейін көлік ... ... ... ... бойынша шекті мерзім бойынша,
яғни ай сайынғы 2000 км-ден аспай жеткізілуі ... мен ... ... ... ... ... ... осы келісімнің қатысушы елдерінің біреуіне кез-келген
осы келісімнің қатысушы елінің территориясынан өтсе;
Осы келісімнің қатысу ... ... бір ... осы ... ... осы ... қатысушы елі басқа бір елінің территорисынан
өтсе;
Осы келісімнің қатысушы елінен транзиттелсе, олар ... ... және ... үшін ... ... ... ... саясат шараларының қолдануынан босатылады.
Тараптардың кеден органдары осы ... ... ... ... осы ... ... ... территориясынан өтетін
транзитке ұлттық заң ережелерін сақтауды қамтамасыз етуге құқылы.
Тразитті қамтамасыз ету үшін ... ... мен ... үшін ... елі өзінің импортерлары, экспортерлары және
тасымалдаушыларынан кем етпей ... ... ... мүше ... ... ... өтуші тауарлар мен оларды
тасымалдаушы кеден құралдарының шекарадан өтуін, тасымал ... ... ... ... осы келісімнің қатысушы
елдерінің кеден органдары белгіленген тәртібі бойынша ... ... ... өздерінің кеден органдарына 3 ай ішінде
транзиттелетін ... мен ... ... қай жерлермен өтетіні туралы
тізімдермен алмасуын жүктейді. Егер осы ... ... ... ... ... ... ... онда тауарлар
транзиті осы елдердің ... ... ... ... ... ... басқа көлік құралдарына қайта тиеу ... ... ... ... ... ... ... жүзеге
асуы тиіс. Осы келісім қатысушы келдерінің ... ... ... мен ... құралдарына қажетті құжаттар мен ... ... ... ... ... ... органдарына 3 ай
мерзімі ішінде кедендік бақылау үшін қажетті транзиттік тауарлар мен көлік
құралдарының құжаттарының, индентификациялау ... ... ... ... ... күш салдарынан болган транзиттің үзілуі кезінде ... ... ... қай ... ... онда ол сол елдің Ұлттық заңы
негізінде белгілі бір тәртіптер орнатылады.
Келісуші тараптар осы ... қол ... ... ... 3 ... ... ... 4 жақты құжаттар дайындауларын жүктейді. Кеден
Одағы мүше елдерінің территориясынан ... ... ... ... ... Кеден Одағы мүше елдерінің территориясында кедендік салық
жүргізу туралы ереже; Осы ... ... ... ... ... жүктеледі;
Тараптар өзара келісу арқылы осы келісімге ... ... ... ... енгізулеріне болады. Осы Келісімінің
орындалуы және талқылануы кезінде туындайтын келіспеушіліктер мен дауларды
шешу ... ... ... ... ... ол егер ... таба алмаған жағдайда мемлекетаралық кеңестің үкімет басшылары.
Бұл келісім кез келген Кеден Одағына кіретін және осы ... ... ... көлемде орындайтындығын көрсеткен ... ... ... ... келісім қол қойылған күннен бастап уақытша ... ... ... қажетті ішкі мемлекеттік процедураларды орындауы туралы
соңғы хабарламаны депозитарийге сақтауға ... ... ... күшіне енеді.
Бұл келісімнің депозитарийі Интеграциялық комитет болып табылады.
Кез келген тарап осы келісімнен бас тартатын болса онда бас ... күн ... ... ... жіберуі керек.
2.3 ЕурАзЭҚ елдері шеңберіндегі кедендік ынтымақтастық
1995 жылы 20 қаңтарда Кеден Одағын құру ... ... ... ... ... және ... Федерациясы арасындағы 1996
жылы 29 наурыздағы Қазақстан Республикасы, Беларусь Республикасы, Ресей
Федарациясы, ... ... ... ... ... ... интеграцияның тереңдеуі туралы шарт жасағаннан
кейін экономиканың, сонымен қатар электро - ... ... ... ... дамуына жаңа негіз пайда болды. 1996 жылы 29
наурыздағы Шарттың 2- бабына сәйкес ... ... ... бірі
біртұтас энергетикалық дамуды көздейтін біртұтас экономикалық кеңістік
құру болып табылады.
Осы уақытқа ... ... - ... ... ... ... ... тасымалдау мәселесі шешілмеген болатын. 1999 жылы 1 қазанда
ААҚ "СЕСОС" және "РАО" «ЕЭС» Ресей арасында Қазақстан Республикасы
мен Ресей ... ... ... бірігіп жұмыс істеуі туралы
шртқа қол ... Ол ... ... ... ... мен ... энерго жүйесінің бірігіп жұмыс істеуі Ақтөбе және
Орал энерго ... ... ... ету ... ... ... қазір кезде ... және ... ... ... ... ... бірқатар объективті себептерге байланысты
жүзеге асырылмай жатыр. Бұл ... мен ... ... ... ... - ... қатынастарынан
көрінеді.
Қазақстан энергожүйесінің Орта ... ... ... ... ... ... істеуінде де біршама мәселелер бар.
1996 жылы 29 наурыздағы қатысушы - мемлекеттердің энергетикалық,
жүйелерінің ... ... ... ... ... шартта Кеден Одағы
елдерінің ... ... және ... ... ... ... қарастырылған.
Осы арқылы Кеден Одағы елдерінде электроэнергетикалық рынок құру және
оның дамуында бірнеше мәселелердің шешілуі 1996 жылы 29 ... ... ... ... асырып, соның нәтижесінде осы елдерде экономикалық өсу орын
алды.
Келесі маңызды мәселелердің бірі ... ... ... ... - газ өндіру және мұнайды қайта өңдеу саласы болып табылады. Осы
саланың дамуы, әсіресе Қазақстан мен ... ... үшін ... ... ... табылады. Осы елдердің бірігуінің кеңеюі ... ... ... ... ... ... жылы Ресей Федерациясымен Қазақстанның мұнайын экспорттау 15 млн.
тоннаға жеткізу туралы шартқа қол жеткізілді. Атырау - Самара құбырын ... ... ... қарастырылып жатты. Осыған ... ... ... Қазақстанның мұнайын алыс шетелге жеткізу туралы ... ... кем ... ... ... кепілдіктер беру туралы келісімге
қол жеткізу керек. ... ... ... ... ... ... арасында сәйкес кеден саясатын жүргізуді керек етеді. ... ... ... ... ... Қазақстан мұнайы кеден
декларациясымен алып жүрілді, және Ресей Федерациясының территориясы ... ары ... ... ... ... үшін декларацияны қайта
ресімдеу жасалады, сол үшін қосымша ақы алынады (4-8 цент 1 ... ... екі рет ... үшін ... ... ... бойынша
қызметтерге ақы төлемей, ресімделген кеден декларациясын тіркеу жүйесіне
өту керек.
Қазақстан ... ... ... - Белорусь бірігуінің
маңыздылығы жоғары. Қазақстан және Белорусь үкіметінің Атырау - ... ... ... ... ... ... Белорусь жағымен де
ақылдасу керек. Оның территориясы арқылы өтетін Дружба - 1 ... ... ... ... алу ... Себебі ол Қазақстан мұнайын
Батыс және Шығыс Европаға тасымалдау көлемін кеңейтеді.
Қазақстан мұнайын келешекте тасымалдаудың кілтті элементі ... қара ... - ... терминалына шығатын КТК жобасы болып
табылады. Бұл жобаға қатысушылар ... ... және АҚШ. ... ... қосу 2001 жылдың маусымына белгіленіп, жұмыс істеп келеді. Бұл жоба
бойынша ... ... ... ... 28 млн ... ... ... соның ішінде Қазақстаннан - 20,2 тонна - жылына. Кейін оның өткізу
мүмкіндігі ... соң, ... 67 млн. ... Осы құбырдың іске қосу
Қазақстанда бірқатар мұнай газға қатысты мәселелерді шешуге ықпал ... ... ... мұнай өндіруді дамыту мүмкіндігі.
Ол жеткілікті түрде мұнай экспортын жүзеге асыруға көмек ... ... ... асуы ... және ... ... мұнайының
әлемдік рынокқа экспортталуын көбейтеді. Осыған қатысты Ақтөбеде ... ... ... ... ... ... үшін Кеңкия- Атырау құбыры
жобасы іске асырылып келеді. Осыдан кейін Атырау - ... ... ... үшін ... жеткізілуі тиіс.
Келесі маңызды мәселелердің бірі, Қарашығанақ газын Оренбургтегі газды
қайта өңдеу заводында қайта ... ... ... ... ... Орта Азия және ... ... әлемдік рынокқа газды тиімді экспорттауға мүмкіндік береді.
2000 жылы 10 қазанда өткен Саммитт ... ... ... 5 ... жаңа елеулі оқиға болды.
Себебі, Еуразиялық экономикалық қауымдастық құру туралы ... Осы ... ... басшысы Президент Н.Ә.Назарбаев Кеден
Одағында қалыптасқан жағдайды ... ... ... ... дамуы бестік елдерінің экономикалық ахуалына оң ... ... ... экономикалық қауымдастық құру мәселесі саммитте ең ... ... ... ... ... Республикасының, Қырғызстан
Республикаларының, Ресей Федерациясының және ... ... бұл жаңа ... Ұйымның интеграциясының ілгері жылжуына
тиімді әсер ... ... ... Президент Н.Ә.Назарбаев Еуразиялық экономикалық қауымдастық
құру туралы ... ... ... ... қатысушы - елдердің
интеграциялық күш жігерін сапалық жаңа деңгейге көтеруге мүмкіндік беретін
тектік ... ... атап ... ... ... ... одақ, басқа да халықаралық ұйымдарға жақын үлгідегі
жаңа кұрылым болып ... ... ... ... ... Қазақстанның 1994 жылғы Еуразиялық одақ туралы бастамасын
жүзеге асыруға ... төте жол ... ... жөн . Әрі бұл ... ... ерік көп ... ... нақты интеграция мэселелері
орын алады.
Еуразиялық экономикалық қауымдастықтың ... ... ... ... ... Оган ... дамытуға бағытталған іс-эрекеттерге
бастамашы болу өклеттігі берілді. Оның ... ... ... кіреді. Бұл жерде бір мемлекет бір дауысқа ие және ... ... ... ... негізгі органы - ... ... ... ... ... ... ... тағайындайтын
Тұрақты өкілдер комиссиясы органы енгізіледі. Мемлекетаралық кеңес пен
Интеграциялық ... ... ... ... ... ... ... хатшылығына жүктеледі. ... Бас ... ... Интеграциялық комитетте Ресей - 4 дауысқа, Қазақстан 2
дауысқа және Беларусь 2 ... ... 1 ... және Тәжікстан 1
дауысқа ие болды. Яғни, 4-2-2-1-1 формуласы қолданылады. Дауыс беруді бұлай
бөлу әр елдің ... ... ... ... ... экономикалық қауымдастық жұмысы келесі негізгі
мәселелерді шешуге бағытталады;
1) Сыртқы сауда және кеден ... ... - ... ... ... ... ... аяқтау: Бірыңғай кеден тарифтерін белгілеу; ... ... да ... ... ұйымдармен өзара байланысты бағытты
қалыптастыру;
2) Валюта бақылауы және ... ... ... ... - есеп қатынасы қызметінің тиімді механизмін құру;
Кедендік ... ... ... жүйе құру;
Қауымдастық шекарасындағы экономикалық кауіпсіздікті қамтамасыз ету;
Контрабанда және басқа да кеден құқық бұзушылықпен күрес.
3) Экономикалық саясат саласында - ... ... ... құру ... Әлеуметтік - экономикалық дамудың біріккен жаңа бағдарламасын
жасау және оны жүзеге асыру;
5) ... ... ... ... ... ... ету; ... жүйесін құру;
6) Шетел инвеститциясын рыногында тең құқылы болуы;
7) Әлеуметтік - гуманитарлық салада - ғылым мен ... ... ... ... жүйесінің үйлесімі;
8) Құқық саласында -ұлттық заңды ... және ... ... кеңестігін құру мақсатында құқық жүйесінің өзара әрекет етуін
қамтамасыз ету мемлекетаралық мәжілісі ... соң. ... ... ... ... өз қанатын ... Бұл ... ... ... - 2006 ж. ... ... ... экономикалық
қауымдастықтың Мемлекетаралық кеңесінің кезекті мәжілісі. Оған Ресей,
Қазақстан, Беларусь, Тәжікстан Республикаларының ... ... ... ... ... кездесу
нәтижесінде президенттер мәжілісінде 19 ... ... ... қауымдастықтың ішкі рыногын қорғау, ... ... ... ... күрес, шекара мәселесін реттеу, сондай-ақ
Еуразиялық экономикалық ... ... ... ... эмблемасымен жалауын бекіту, жаңа мүшелерді қабылдау
тәртібі, тағы басқа мәселелер ... ... ... ... ... ... ... одақ болу
мүмкіндігі де қозғалды. Соның дәлелі ретінде Ресей мен Қазақстан мемлекеті
басшылары Каспий мәселесі ... ... ... ... ... ... ... сөз айтылды. Әсіресе, Орталық Азиядағы
ұжымдық жедел әрекет күштерінің тұрақты ... ... ... ... штаб ... ... ... қаржыландыру, бірлескен
әскери - техникалық саладағы ынтымақтастықты тереңдету мәселелері қаралды.
ҰҚК- ге кіретін алты мемлекет осы ... ... ... ... ... сапары еліміздің экономикасы мен сыртқы саясатына ... ... ... Сондай-ақ, Еуразия қауымдастығы идеясының тамырлана
бастағанын көрсетті. Мәскеуде өткен Еуразиялық экономикалық қауымдастығының
мемлекетаралық ... ... ... Қазақстан мен Ресей арасында
экономикалық қарым - қатынастың кең ... ... ... ... қол ... ... Президенті В.Путин мен Қазақстан Елбасы
Н.Назарбаевтың ресми кездесуі мен келіссөзі екі ел арасындағы Каспий теңізі
мұнай ... ... осы ... ... дау ... ... мәселені
біржолата шешті. Каспийдің солтүстік бөлігі түбінің ... ... ... ... қол ... ... ... үш кенішті
екі ел бірлесіп пайдаланатын болды. Осыған орай Н.Назарбаев: "Мұның ... ... ... ... ман Ресей арасындағы сенім деңгейін
көрсетеді. Біздің бұл елдеріміздің стратегиялық ... ... ... ... - ... мұны ... әрі ... екі елдің кезекті жетістігі ... ... ... ... ... Ресей мен Қазақстанның
Еуропадағы, Солтүстік Америкадағы барлық әріптестері үшін байыпты ... ... алда ... қайраңын игерудегі инвестициялау барысын
белсенді ету қажеттігіне байланысты ойларын білдірді.
ІІІ. ОҚО бойынша кеден басқармасының ... лық ... ... ... ... және ... ... Кеден органдарыныц құқық бұзушылықтарына қарсы атқарылған іс -шараларын
талдау
ҚР ... ... ... ... ... ... барысында белгілі бір
нәтижелерге жетті. 1999 жыл жэне 2005 жыл ... ... ісі ... ... ... ... ... маңызды міндеттері экономикалық ... ... ... бұзушылармен, контрабандалық тауар және көлік-
құралдарының, есірткі заттарының қару-жарақтың, ... ... ... ... ... ... жүргізу болып табылады.
Кеден органдары өздерінің құқық қорғау қызметін жүзеге асыра отырып,
эономикалық қылмыстармен күресте маңызды жұмыстар атқарады.
Контрабандамен күрес жүргізу ... ... ... ... ... ... ... күрес жүргізу кеден органы қызметкерлерінің ең
басты бағыттарының бірі болып табылады. Дегенмен, ТМД елдерімен арадағы ірі
автокөлік және темір жолдардың ... мен ... ... ... ... күресті қиындата түседі.
Наркомания және наркобизнеспен күресте ҚР Кеден Бақылау Агенттігінің
кинологиялық ... көп ... ... ... 173 ... ... иттермен қызмет атқаруда.
Олардың ішінде Кеден Бақылау Агенттігінің кинологиялық орталығынан есірткі
және жарылғыш заттарды іздеуге байланысты 124 ... ... ... иттермен арнайы дайындықтан өтті. ҚР Кеден Бақылау ... ... оқу ... ... және ... қызметтік
иттер асырау және курсанттардың жағдайын жасауда жұмыстар жүргізіп келеді.
Кинологиялық орталықтың мұғалімдер құрамы 3 жыл ... ... ... ... иттерді тану мектебінде арнайы дайындалған ... ... ... ... ... қылмыстық істер
Кесте 2
|Аталуы |1999 ж |2000 ж |2001 ж |2002ж. |2003ж. |2004ж. |2005ж. ... |356 |462 |806 |878 |756 |631 |819 ... ... | | | | | | | ... |108 |207 |273 |388 |232 |326 |412 ... ... | | | | | | ... ... |108 |390 |528 |614 |342 |271 |243 ... ... | | | | | | | ... ... |20156 |24790 |27242 |31542 |25321 |21951 |19787 ... ... | | | | | | | ... ... ... ... 1999 жылы 356 қылмыстық іс, 2000 ... ... іс, ... 806 ... іс, 2002 жылы 878 ... ... 2003 жылы 756 қылмыстық іс ... 2004 жылы 631 ... ... 2005 жылы 819 ... іс ... кеден органдарымен экономикалық контрабанда бойынша 1999 жылы 108
іс, 2000жылы 107 іс, 2001 жылы 273 іс, 2002 жылы 388 іс, 2003 жылы ... іс ... 2004 ... 326, 2005 – ... ... ... ... қызметте - маңызды қызметі
бұл кедендік құқық бұзушылықтарды анықтау болып табылады. Бұл бойынша 1999
жылы 20156 іс, 2000 жылы 24790 іс, 2001 жылы 27242 іс, 2002 жылы 31542 ... жылы 25321 іс ... 2004 ... 21951 іс ... 2005 ж – ... 6 жылда әкімшілік құқық бұзушылық бойынша 150 мыңнан ... ... 13,5 млрд ... астам айыппұл өндіріліп алынған, 4,5 млрд
теңге сомасындағы тауарлар тәркіленген.
Бірақ ... ... ... саны 2002 ... дейін өскенімен,
өндірілген айыппұл мен тәркіленген тауарлар мен ... ... ... ... Кеден органдарының құқық ... ... ... бұл ... заттардың заңсыз айналымымен
күрес болып табылады.
Контрабанданың жолын кесуді күшейтудегі негізгі шаралардың бірі кеден
бекеттерін арнайы техника және ... ... ... ... ... жарақтандыру, қызметкерлердің кәсіби даярлықтарын жақсарту және
кинологиялық қызметтің тиімділігін арттыру болып ... 2005 ... ... 4619,5 ... ... әр түрлі есірткі заттар
ұсталды. Тәжікстан ... ... бет алып бара ... ... ... кезінде пияз салынған қапшықтарға жасырылған 323
килограмм героин мен 8,5 ... ... ... шикізаты әшкереленді.
2005 жылы кеден органдарымен наркотикалық ... 161 ... 517 кг ... ... ... соның ішінде 91 кг героин
ұсталынды. Құқық ... ... ... ҚР ... шекарасы арқылы өткізілмек
болған заңсыз қару, жарылғыш заттар, оқ-дәрі бойынша 3/5 факт тәркіленді.
Заңсыз айналымнан 18 бірлік ... 493 кг ... ... 1687 ... оқ-
дәрі алынды.
Тауарлардың контрабандалық жолмен өткізілу фактілері белгілі ... оған ... ... ... ... ... жедел шаралар
қолданылады. Жүргізілген тергеу жұмыстарының нәтижелері бойынша, кедендік
шекара арқылы тауарлардың заңсыз өткізілуіне жол берген ... ... ... ... ... ... ... қылмыстық
жазаға дейін жауаптылыққа тартылады.
Сонымен қатар, ондай кемшіліктердің бірен-саран ғана ... ... өз ... адал ... да атап көрсету
орынды. Мәселен, 2005 жылы 718 млн тг жуық ... ... ... айналымнан
алынды. Бұл оның алдындағы жылмен салыстырғанда 1,5 есе көп.
Еліміздің кеденшілерінің ең ... ... ... ... ... арттыру, оның ішінде мемлекеттің бюджетін
толтыру. Бұл ... ... ... ... ... осы ... ... болсақ, 2002 жылы республикалық ... ... 198,1 млрд тг ... ... мен ... ... қол
жеткізілді. Кедендік төлемдер мен салықтардың өсімі 43,2 млрд тг құрап,
алдындагы жылдың көрсеткіштерінен 1,3 есе ... ... ... ... 21,5
пайызға өсті. Кеден төлемдері мен салықтар мелшері жалпы салықтық ... ... 19, ... ... ... ... көлеміне шаққанда
30,6 пайыз құрап отыр.
2005 жылы ... ... ... ... ... ... мен
салықтар бойынша 284,7 млрд тг, бұл 2004 жылмен салыстырғанда 41,9 млрд тг
жоғары немесе 2,7%. Осы ... ... ... ... өз ... ... ... көрсетеді.
Соған қарамастан, жоғары айтылып өткендей, ... ... оған ... ... ... ... косыңыз,
автокөлік пен темір жолдардың көптігі бюджетті айналып өтіп жатқан ... жоқ ... ... ... ... ... Көрші елдермен
арадағы шекаралардың бәрін тас түйін қымтап тастағанда ғана қол ... ... ... ... ... ... ... қамтамасыз етуде контрабанда және кедендік кұқық
бұзушылықтарымен күрес бөлімінің қызметін талдау және жетілдіру жолдары
Оңтүстік Қазақстан облысы Кеден Басқармасының ... ... ... ... орналастырумен байланысты әкімшілік істер қозғалады, ол
әкімшілік кодекс бойынша қарастырылып сотқа жіберілді. Сонымен, мемлекеттің
экономикалық қауіпсіздігін ... ... ... ... ... ... оңды істеріне талдау жасасақ. Кеден ісі саласында құқық
бұзушылық пен қылмысты ... оның ... алу үшін ... ... ... ... ... Республикасының Қылмыстық Кодексінің 250-бабы бойынша
наркотикалық заттар контрабандасы мен басқада айналасына тыйым ... ... ... ... ... іс ... 30%-ке ұлғайған. 2005
жылдың 12-айлық көрсеткішінде ... ... ... ... ... ... 7 кг наркотикалық заттар 250-259 баптар ... ... ... ... ... талдау бойынша
Кесте 3
|Атауы |2001ж |2002ж |2003 |2004 |2005 ... |80 |72 |54 |51 |54 ... | | | | | ... ... | | | | ... - бап |16 |22 |20 |20 |21 ... |3 |4 |58 |7 |7 ... |16 |20 |11 |12 |13 ... |26 |17 |- |- |- ... |19 |9 |18 |12 |19 ... | | | | | ... және ... ... ... ... ... ... облысы Кеден Басқармасы 2005 жылы анықтау бөлімінің
көмегімен 68 қылмыстық іс ... Олар ... ... ... ... ... ... жүргізілді. Мысалы;
1) Қазақстан ... ... ... ... бойынша
Қазақстан Республикасының Қылмыстық Кодексінің бойынша Ахментаев ... ... 5,6мм, ... ... ... ... ... 250 және 259 ... 1-ші ... ... ... және ... Зб0 гр ... сақтап,
тасмалдағаны үшін жауапқа тартылып, ... ... соты ... ... ... қылмыстық істі тоқтату ... ... ... ... Қылмыстық ... ... ... Зайтова Б. Деген ... ... ... ... 2 млн. 940 мың теңге
соммасындағы ... ... ... ... ... жауапқа тартылады.
4)Қазақстан Республикасының Қылмыстық Кодексінің ... ... іс ... Оның ... ТУ-154 ... ішінен
алтынан жасалынған бұйымдар табылған. 37-баптың 1-2 ... ... іс ... жасай келе үстіміздегі жылда экономикалық контрабанда бойынша
қылмыстық іс ... ... ... ... кеден шекарасын кесіп өту
кезіндегі тауарларды алып өту кезіндегі ... ... ... ... ... ... ҚР ... әкімшілік, қылмыстық заңдарының
шарттары жағдайынан адаптация болуы. Жалпы айтқанда көп тауар түрлері өте
аз ... ... ... ... ... ... ... осы жылдың 1 жыл ішінде әкшшілік
істердің сотқа ... 0 %-ке ... ... ... Кеден Басқармасының соттық әкімшілік
тәжірибесіне талдау жасалынған болатын. Онда кеден ... ... ... ... 2143 ... 1874 кеден органымен жэне 268 іс облыстық
сотқа тапсырылғаны мәлімделген.
Кеден ісі саласындағы әкімшілік құқық бұзушылықтың "аса ... ... ... арқылы тауарларды заңсыз өткізуге байланысты құқық ... ... ... ... ... бақылаудан жасыру т.б.).
Соттық тәжірбие көрсеткендей мұндай құқық бұзушылықтар жазаланбай
калып қоюда ... ... ... ... әрекеттер жазаға сәйкес
келмейді.
Айталық, Оңтүстік Қазақстан ... ... ... қозғалған ҚР
Контрабанда және әкімшілік ... ... ... ... ... 414
бабымен, яғни мәлімдеу мерзімін бұзғаны үшін Сарыағаш ... ... ... әкімшілік істі тоқтату туралы заңсыз шешім ... ... ... ... қарау жері, күні, уақытысы көрсетілмеген,
ал қаулының тізімдеу ... ... ... ... ... келмейді және судья істі тоқтады себебі құқық ... ... ... жоқ ... ... ... бұл ... құқық
бұзушылық жоқ болады. Мұндай жағдайда осы процесске қатысушы ... ... ... ұсыныстар ұсына алмады.
Кеден заңдылықтарын қолдануды оптимизациялау мақсатында және сондай-ақ
олардың қоғамға қауіптілігін ескере ... ... ... ... ... ... ... байланысты жауапкершілік ҚР
әкімшілік істер туралы кодексінің 409 ... ... ... ... ... ... 413 ... (тауарлар мен көлік құралдарын
мәлімдеу тәртібін ... 414 ... (ҚР ... ... ... ... ... мәлеметтерді ұсыну
мерзімін бұзу), 415 бабымен (ҚР ... ... есеп ... ... және
есепке тұрғызу тәртібін сақтамау) кеден органдарының құзырына жатқызылады.
Әкімшілік кодекстегі қарама-қайшылықтар туралы сұрақтар және ... ... ... ... рет ... ... ... болатын, сондай-ақ ҚР Облыстық кеден ... ... ... ... ... ... ... және олардың кеден арқылы
өтетіні белгіл. Кеденде есірткіге қарсы күрес жүргізу
996-2004 жж аралығында ... ... ... ОҚО –ы КБ
|Аталуы |1996 |1997 |1998 |1999 |2000 |2001 |2002 |2003 |2004 ... ... |6,4 |0,273 |94,9 |3,2495 |4,9563 |22,935 |16,1 | ... ... | | | | | | | | | ... барлық | | | | | | | | | ... (кг) | | | | | | | | | ... |3,7 |6,4 |0,273 |87,4 |0,0795 |0,0763 |- |- |- ... |- |- |- |- |- |2,0107 |19,435 |- |6,364 ... |- |- |- |7,5 |2,8 |2,83 |3,5 |16,1 |18,360 ... |- |- |- |- |- |0,0993 |- |- |- ... |- |- |- |- |0,370 |- |- |- |- ... жылдары ОҚО КБД ... ... ... тиімді
шаралары мен техникалық кұралдарды пайдайану арқылы ҚР ... ... ... ... ... наркотикалық құралдар фактілері тәркіленіп
162 қылмыстық іс қозғалып, 366 кг наркотик алынды. 1996 ... ... ... ... ... ... наркотиктердің өткізілуі байқалуда: 1996 ж-3,7
кг опий; 1997 ж.- 6,4 кг опий; 1998 ж.- 273 гр опий; 1999 ж. - 7,5 ... 87,4 кг ... 2000 ж.- 2,8 ... 79,5 гр ... 370 гр ... ж.- 2,83 кг ... 16,3 гр ... 2002 ж.- 3,5 кг героин; 2003 ж.-
16,1 кг героин, 2004 ж, -2005 жылдары героин юкөп ... жыл ... ... ... ... Кеден Басқармасының есірткі
заттарының контрабандасымен күрес бағыты бойынша есірткінің заңсыз айналысы
туралы Да ... ... ... ... және онда 4кг 500гр. 17 млг
есірткі алынған болатын (героин 2кг 5311 р 4млг, ... ...... осы ... ... Қазақстан Республикасының Қылмыстық
Кодексінің 250 бап жэне 259 бабы бойынша 23 қылмыстық іс қозғалған. ... ... ... 4-де қызметтік іздестіру иттері пайдаланылған.
Бұдан басқа, Оңтүстік Қазақстан облысы Кеден Басқармасының қызметтік-
іздестіру иттерін ... ... ... да құқық қорғау органдарымен
берлесіп жоспарлы рейттік іс-шаралар ... ... ... 40кг ... 5 млгр ... ... есірткінің заңсыз айналысы туралы 9 фактісі
анықталды.
Барлығы есірткінің заңсыз айналысы тур 21 ... ... ... 45кг Ібігр, 67млгр алынған (марихуана-2010,7гр, героин-3141,04,
анаша-40кг, ганили-9,93гр).
2001-2005 ж.ж. ... ... ... ... ... ... ... айналыс фактілерін талдау.
Есірткілерді ұстау кезінде талдау жасалынған болатын, мұнда есірткі
заттардың заңсыз ... ... ... ... ... ... болып табылады. Ұсынылған 27 тұлғаның 11-і Қазақстан
Республикасы, 9-ы Өзтекстан Республикасы және 7-і ... ... ... ... ... соңғы уақытта Оңтүстік Қазақстан облысына
героиннің тасмалдауы ... ... ... ... облысының Мақтаарал ауданында героин ... ... ... оның ... 3-і аса ... мөлшерде.
Мысалы:
2005 ж. 20 мамырда Контрабанда және әкімшілік құқық бұзушылықтың
қызметкерлері "Мақтаарал" кеден ... ... ... ... ... ұсталған болатын. Кедендік тексеру барысында автокөлік
салонында жалпы салмағы 514,28гр "героин"есірткі заты 4 ... ... бұл ... ... ... ... Едігаров З.Н. алып
өткен, элі ... бұл ... ... ... территориясында сатпақшы
болған.
2005 ж. 16 маусымда "Мақтаарал"кеден бекетінің ... ... ... ... ... азаматы Соламатин Г.К.
ұсталған болатын одан салмағы (6,7ср "героин" есірткі заты табылып алынған
болатын)
2002ж. 7 ... ... және ... ... бұзушылық бөлімінің
қызметкерлері және " Мақтаарал " кеден бекетімен ҚР ... ... ... ол салмағы 955гр. Героинді Өзбекстан ... ... алып ... 21 ... ... және әкімшілік құқық бұзушылық бөлімінің
қызметкерлері және Мақтаарал ауданында Өзбекстан Республикасының ... Т.А. ... оған ... іздестіру иттерін қолдана отырып
салмағы 757гр героин есірткі заты табылды.
Есірткілердің заңсыз ... ... ... ... ... дайындалған қызметтік-іздестіру иттерін пайдалану болып ... ... ... заттардың заңсыз айналысы фактілерінің барлығы
анықталған 80%-і, осы қызметтік іздестіру иттерінің көмегімен анықталуда.
2005 ж. соңғы ... ... ... ... ... ... айналасының 13 фактісі анықталған және жалпы салмағы
42кг 992гр. 4 млгр алынған —1367гр, марихуана 1614гр, анаша-40кг.
Қазіргі кезде ... ... ... ... ... ... 25
инспекторы -кинолог және 24 ... ... бар. ... ҚР ... ... ... ... 10 адам оқып шықты
және 2-і оқуын бітірді. ... ... ... инспекторын-кинологтарға
квалификация берілуі, 1-не 1-класстың инспектор-кинологы, 1-не 2класстың
инспектор-кинологы және 8-не 3 класстың инспектор-кинологы ... ... ... ... ... қызметтік іздестіру иттерін өсіріп
асырауға, үйретуге сонымен ... ... ... ... ... оқу сборларын жүргізуге арналған питомник құрылысы басталды.
Осы обьектінің құрылғысына Шымкент ... ... ... 2 ... ... ... жылды 2005 жылмен салыстырганды- 1-жыл ішінде Оңтүстік Қазақстан
облысы Кеден Басқармасының Контрабанда және ... ... ... ... ... ... болсақ бірқатар
көрсеткіштердің жалпы төмендегенін байқадық. Яғни ... ... ... ... ... ... ... соммасы мен тауарлар
конфискациясының төмендеуі, бұл жоғарыда ... ... ... ... жағдайға байланысты обьективті себептермен түсіндіріледі.
Әкімшілік іс-тәжірбие бойынша жүргізілген іс-шаралар
Кесте 5
|Көрсеткіштер |2004 |2005 |+,-/% ... ... ... |4581 |4702 |-621/77 ... | | | |
|- ... ... |2013 |2447 |-638/74 ... | | | ... жіберілгені |232 |247 |+17/106 ... ... |288 |157 ... |
|Тоқтатылғаны: |34 |11 |+29/341 ... ... 6 |2 |+7/0 | ... |44 |9 |34/585 ... ... жазасы |4239,599 ... ... ... ... | | | ... шешімдері: тәлкілеу |8467,293 ... ... | | | ... ... ... |0 |248 |-248 ... ... |0 |248 |-248/0 ... | | | ... сөгуден (мың. |0 |0 |0 ... | | | ... ... ... ... ... ісі саласындағы
әкімшілік құқық бұзушылықты ... ... ... төмендеуіне әкеліп
отырғанын байқатады. 2005 жылда 261 ... 23%-ке ... ... 2004 ж ... ... аз анықталғанын көруге болады.
Мемлекет кірісіне түскен төлем жазасы соммасы 32%-ке түсіп кетті Мұны
20,01,2003 Ж. ... ... ... ... ... ... туралы жаңа кодексін себеп етіп алуға болады.
Яғни ... ісі ... ... ... ... ... айыппұл
көлемінің айтарлықтай төмендегенімен байланысты.
2005 жылдың 12 айында Контрабанда және әкімшілік істер бойынша ... және ... ... тарапынан 137 әкімшілік құқық бұзушылық туралы
іс қозғалады.
Тікелей кеден ... ... ... бұзушылық
бойынша мыналар ұсталды:
-алып келуде:
1. Күйдіргіш ... ... 16000 л – ... құны 250 мың ... Темекі ... ... құны ... ... Құрғақ өністермен кондитерлік өнімдер жалпы құны 500 мың теңгеден
жоғары.
4. ... ... ... 3 млн. ... ... Қара және ... ... металл сынықтары мен қалдықтары 15 тонна,
құны 150 мың тенгеге жақын.
-алып кетуде:
1. ... 4000кг ... 60 мың ... ... ... ... құны ... Орман ағашы 2 куб.м, ... ... ... ... ... ... ... қызметкерлерінен Қазақстан
Республикасының Қылмыстық Кодексінің ... 1 ... ... кәсіпорындардың 2005 жыл бойына Ресейден 659154 Ресей рубліне
соммасына сурет тауарларын втоқосалқы бөлшектерді импорттауға қатынасқан ... ... ... ... ... ... Мәскеудің
қалалық мемлекеттік статистикасы берген мәлеметтерге ... ... ... құжаттары бойынша жоғарыда ... ... ... ... ... жайлары жалған болып шыққан. Осыған сәйкес кеден
органдарына кеден шекарасын кесіп өту ... ... 659154 ... ... ҚР ... Банк орнатқан ставка бойынша 3 млн, 311 мың ... сай ... ... ... жылы ОҚО КБД қызметкерлері 31 қылмыстық іс қозғап, 2637 ... ... ... ... ... ... ... бойынша
Өзбекстан Республикасынан ҚР Кеден шекарасы арқылы заңсыз өткізілмек болған
19550757 теңгенің контрабандалық ... ... Ал, ... құқық
бұзушылық істер бойынша 25602586 теңгенің тауарлары ұсталып, бюджетке
5422004 теңге айыппұл ... ОҚО –ы ... ... ... ... ... құқық корғау қызметінің тиімділігін арттыру мақсатында
2004. ж. ... үш ... ... ... ... Жүргізілу барысында көптеген кордондар қойылды және
өткізу режимі ... Бұл ... ҚР ... ... заңдылықтың
бұзылуының төмендеуіне және де жалпы криминологиялық жағдайға оң әсерлерін
тигізді. ОҚО бойынша Кедендік Бақылау Департаментінің қызметкерлерімен ... 51 ... іс ... (2005) ж 71- іс ... ... ... ... ҚР ҚК 209 баптың 1 бөлімі бойынша (экономикалық ... 2003) ... 20), 7 іс - ҚР ҚК 214 ... 1 ... ... ... төлемдері мен
салықтарын төлеуден қашу, 2003 жылы-5 іс қозғалды), 12 іс- ҚР ҚК 250 баптың
1 ... ... ... ... ... 2005 ж -11 іс ) ... іс ҚР ҚК басқа баптары бойынша(2005)жылы-18 іс).
2004 – 2005 жж. ОҚО бойынша КБД ... ... ... ... ... 12
Сурет - 2
2006 жылы қылмыстық істерді тергеу ... ... айта ... Егер 2005 жылы ... 7 іс ... соның 4 ісі тоқтатылған болатын,
ал 2006 жылы- сотқа 11 іс жіберілген болатын соның ешқайсысы ... ісі ... ... іс бойынша сот шешімімен 2 миллион 658
мың теңге ... ... ... ал 2006 жылы ... ... конфіскелеу жүргізілмеген.
Әкімшіліқ талдауы көрсеткендей, 2004 ж жылмен салыстырғанда 2005 жылы
әкімшілік құқық бұзушылық саны ... 2005 жылы ... 514 ... ... 2004 жылмен салыстырғанды бұл 79 іске көп.
Сонымен ... 2005 жылы 10 ... ... жуық ... ... ... бұл 2004 ... салыстырағда 2 миллионға жоғары.
2005 жылы қылмыстық және әкімшілік істер бойынша ОҚО КБД ... ... ... ... 27 ... 774 мың теңге соммасына салықтар
мен кедендік төлемдер төлеткізілді., бұл 200Т жылғы ... әлде ... ... ... ... ... ... Басқармасында кеден ісі саласындағы
қылмыстарға қарсы күрес жалғасып жатыр.
Біріншіден, мемелекеттік шекараны техникалық ... ... ... ... ... ... күресті жүзеге
асыру үшін қолайлы жағдайлар жасау.
Үшіншіден, контрабандамен күрес жүргізетін азаматтардың көмектері
қажет. ... әр бір ... ... ... ... ... жоқ) ... ала отырып мемелекеттік бюджеттің кіріс
бөлігін азайтып отырғанын ... ... ... ... ... бюджеттік
сферадағы жұмысшылар алдындағы міндеттерін орындай алмайды: зейнеткердің
зейнетақысын, дәрігерлер мен ... ... ... ... бере алмайды. Сонымен бірге мемлекет әлеументтік
бағдарламаға да қаржы бөле алмайды. Елге ... бере ... біз ... ... ... өзімізге жәрдем етеміз.
Есірткі заттардың контрабандасымен күрестің тиімділігін арттыру ... ... ... ... қызмет субьектісі статусын беру керек.
ҚР құқық қорғау органдары мұндай жағдайлармен бірнеше бағытта күресуге
тырысады. Бірінші ... ... ... ... органдары
орналасады. Оларға құжаттарды, тауарлардың шығуын және олардың ... ... ... ... ... ... ... іс
жүзінде кеденшілер ҚР кеден шекарасынан өтеттін тауарлар ағымына бақылау
жасауға ... жоқ. ... ... ... ... бар. Бірінші
кезекте шекараны қорғаудың төмен деңгейі; екіншіден Қазақстандық ... ... ... ... Осы ... ... ... туындатады.
Келесі кезеңде контрабандамен күреспен Ішкі істер министрлігінің
қызметкерлері айналысады және бірнеше кезекте қаржы полициясының ... ... ... ... де ... ... ... көбінесе
күдікті автокөлік құралдарына жүргізіледі. Сонымен бірге, ... ... ... ... ... ... базалар мен
базаларға жүргізіледі. Бірақ әрқашанда бұл бағытта барлығы ойдағыдай бола
бермейді. ... Ішкі ... ... ... жасауы үшін осы
органдарды қамти алмайды. Екіншіден, контрабандистердің сыбайластығы туралы
ұмытпау ... Олар пара ... ... ... заңсыз тауарларды өткізу
үшін құжаттар базасын ... ... ... үшінші бағыты-бұл жеке
сауданы бақылау болып табылады. Ішкі істер органдары ... ... ... сату ... ... ... келеді. Бірақ бұл өте қиын да
күрделі жұмыс. ... әр ... ... ... ... қоя ... қатар, контрабнадистер өздерінің әдістерінің арсеналын күн
сайын өзгеріп, жаңартып отырады. Контрабанданы тауып, анықтап, ... ... ... мен ішкі ... органдарының қызметкерлері тек заңға
қызмет етіп қана қоймай, сонымен ... ... ... ... керек. Көп
жағдайда проблема ол-атқарушы органдар контрабандалық тауарларды күн ... ... ... органдармен осы қылмысты ашу болып табылады.
Мемлекеттің экономикалық ... ... ету үшін ... ... мен ... ... ... бойынша приоритетті
бағытталған жұмыстары мынадай болуы қажет:
... ... ... ... ... ... талдауды,
сонымен қатар тәукел көрсеткіштерін анықтауды және олардың ... ... ... ... ... ... үздіксіз жаңарту және
жетілдіру процестерін құру. Мемлекеттің ... ... ... интелектуалды меншікті қорғау, тауарлар рыногын
сапасыз өнімнен ... үшін ҚР ... ... ... ... ... Аймақтық кедендік лабораториялар, ... ... ... ... мен ... ... ... дамыту және
құру;
• Кедендік шекара ... ... ... мен ... ... ... қатар радиациялық, ветеринарлық және
фитосанитарлық бақылауды жүзеге ... ... ҚР ... ... ... және ... ... құру және ... ... сай кеден бекеттерін қайта құру;
• Кеден шекарасын ... өту ... ... ... органына дейін
транзиттік жүкті кедендік бақылауды жетілдіру. Кеден органдарын ... ... ... ... және ... мониторингтік
автоматтандырылған жүйесін іске асыру, басқару қажет, бұған жататындар:
- ... мен ... ... ... ... бақылау және
бейне жазба жүйесі;
- ... және ... тану ... ... ... ... беру ... транспортық құралдарды электорнды пломбалау жүйесі;
- ақпараттарды талдау, жазу, сақтау, оқу жүйесі;
- авто және ... ... ... және ... ... ... ... және кеден бекеттерінің электронды картасы.
• Пластикалық төлем ... ... ... ... ... ... төлемдерін төлеу тәсілдерін оңайлату, болашақта ... ... мүше ... ... арқылы тауарларды
өткізу кезінде микропроцессорлық пластикалық карталарды қолдану.
Тәукелді басқару және ... ... ... мына ... ... ... бақылауды таңдау механизмін транспорентті ету және ... ... ісі ... құқық бұзушылық болған жағдайда
кеден ... ... ... ... ... СЭҚ ... ҚР кеден шекарасы ... ... ... ... ... үшін ... ... мен ұсыныстар
Осы жоғарыда ... ... ... ... ... ... ... отырып мынадай ұсыныстар мен
пікірлер жасауға болады. 1. Қазақстанның ДСұ-на қалай кіру ... ... ... ... ... беруге болады.
Кеден Одағының мүше елдері алға қойған мақсаттарының бірі-ДСү-на кіру.
Осы ... ... табу үшін олар ... мүше ... екі вариантын
таңдаған болатын:
1. ДСұ-на біртұтас экономикалық кеңісітік ретінде бірге кіру.
2. ДСұ-на Кеден Одағының мұше ... ... ... екінші вариантты таңдаған болатын. Себебі, оған мүше елдердің
экономикалық деңгейі қабайлас ... ... ... аз уақыт ішінде
орындалмайды. Бұл ... ... ... ... ... мүше елдердің
экономикалық саясатына әсер етіп, олардың тауар ... кері ... ... Ал ... ... ... ... Украина, Белорусия
елдері мүше болып табылады. Аймақтық Интеграция ұйымы шеңберінде жүзеге
асыру қажет. 2. ... ... ... ... ... ... ... мәселелерге келесідей ұсыныс жасауға болады.
ДКү-ның ... ... ... ... ... Қазақстан кеденшілерін әлемдік тәжірбие бойынша
қайта даярлау, біліктілігін жетлідіру ... ... ... ... ... қолдану. Яғни, кеден бекеттеріндегі
кеденшілердің ... ... ... ... оның ... ... және ... ресімдеу бойынша біліктілігін арттыру. Бұл
тиісінше мемлекеттің ... ... және ... ... ... ... әсер етеді.
3. ЕураАзЭҚ мемлекетінің алдында қойған мақсаттарын жүзеге асыру
туралы мәселелерге ... ... ... ... Оның мақсаттарын Аймақтық
Интеграция ұйымы шеңберінде жүзеге асыру. ... ... ... ... негізгі себеп- ЕураАзЭҚ мемлекетінің шеңберіндегі мұны жүзеге асыру
өте қиын мәселе. Өйткені мұнда мүше ... ... ... ... Ал ... ... ұйымы мемлекеттің валюталық бағамдар шамалас
болып келеду.
4. Экономикалық қауіпсіздікті ... ету ... ... ... ... ... Мемлекеттің экономикалық қауіпсіздігін қамтамасыз етудің құралдарын,
яғни ... ... ... ... ... ... бағдарламасын ұштастыру ... ... ... қамтамасыз етуге әсер ету. ... ... ... мемлекеттік қолдану көрсете
отырып, олардың ... ... ... және ... ... ... ... жетілген техника-технологиясымен қамтамасыз ету.
- Кеден қызметткерлерінің біліктіліні жоғарлату және ... ... ... әсер ... келе ... ... жасауға болады.
Біріншіден, мемлекет халықаралық кеден ұйымдарына мұше бола ... ... ... ... Сол ... өз ... ... мемелекет халықаралық кеден ұйымдарына мүше бола отырып,
өзінің кеден қызметін тиімді пайдалану мүмкіндік алады.
Үшіншіден, ... ... ... ... пайдалана отырып,
экономикалық қауіпсіздігін қамтамасыз етуге оң әсер етеді.
Қолданлыған әдебиеттер
1. ҚР Конституциясы 1995ж.
2. ҚР ... ... ... Драганов В.Г. "Основы томоженного дела" Москва 1998ж.
4. Әкімшілк құқық бұзушылық ... ... ... Алимбеков Б.М. "Томоженное право" Алматы 1997ж.
6. Алимбеков Б.М. "Томоженное дело в РК" ... ... ... ... ... учебное пособие. Выпуск III. Экономическая
деятельность томоженных органов: М:РИО РТА,1995ж
8. ... ... ... ... ... ... ... томоженнсмх) дела в России. М. 1995г.
9. Сәрсенбаев М.А. "Томоженное право" Алматы І998ж.
10. Мадиярова Д.М. "Кеден ісін Ұйымдастыру және ... ... 2000ж. ... Е. "Ішкі экономикалық қатер" Ақиқат І998ж.
І2.М.Шаманбаев "Қауіпсіздік бәрінен де қымбат" ... ... ... 2000 ж. ... ... мән бермеу-нақты
қатерді бағалаумен тең" Егемен Қазақстан. 25-ақпан ... ... ... ... ... ... етеді" Егемен
Қазақстан 2-маусым 2ОО0ж.
15.С.Мұса "Еуразиялық Экономикалық Қауымдстық" Егемен Қазақстан 11- қазан
2000 ж.
16.ҚР Президентінің Жарлығы "Қазақстанның 2001-2005 ... ... ... ... ... "Есірткіні ауыздықтау қауіпсіз жол ашу" Үкімет жаршысы
-,2001ж.
18.Байгісиев М.Н. "Халықаралық экономикалық ... ... ... "ҚР-ның ТМД -дағы интеграциялық саясаты туралы " Ақиқат
3,1999ж.
20. М.Нұкенов "Экономикалық қауіпсіздік күзетінде " Егемен Қазақстан 2006ж.
21. ... ... ... ... методы
и средства обеспечения" Внешняя торговля, 1995г.12.
22.А.Д. Ершов "Упровления экономической безопасностью а ... ... ... конференций "Томоженная деятельность и
обеспечение экономической безопастности государства" ... на ... ... ... ... ... Ю.Г. Контрабанда: История и современность, М, автор,
1996г.
24.Дюмулен И.И. Всемирная Торговая Организация: М: ТППРФ 1997г. 25.Лозбенко
Л.А. Стратегия Весмирной Томоженной Организаций (ВТО) по ... ... ... ... ... ... Н. ... пошлины: Вести о томожене". Сегодня, 1998г.
27.Исингарин Н. "ІОЛЕТ -СНГ" проблемы. Поиски ... ... Н. ... ... Д.М. "Сыртқы экономикалық қызмет жэне
мемлекетердің
экономикадық ... ... ... ... ... развития Казакстана а
условиях глобализации. 2002.
31. Г.Оразбаков "Применение защитных мер. Проблемы и преспективы", 2002г.
32.Исингарин Н. ... ... ... и
проблемы вступления в ВТО Казакстана 2002г.2-3"
33."Всемирная Таможенная Организация-50лет" Кеден,2. 2002г.
34."От таможенного Союза к Евразийскому Экономическому Сообществу",
Кеден 3 ... ... ... ... ... в отсраслых легкой и
пищевой промышленности на 2000-2003г.г." Каз Правда 8,2000г.
36. К.Арыстанбеков "Казакстан и Вто: экономичеснкий ожидания" Каз ... ... ... 2002г. ... Безопасность: сущность, критерии, формы.
38.Герчикова И.Н. "Международные экономические организации" М.200ІГ.
39.Қазақстан ДСұ-ға кіруге ... ... ... ... ... и ... Алматы:1999г.
41.Ә.Құланбай "ДСұ-на ену Қазақстанның әлемдік ... ... ... 2002ж. ... ... 2003г. ... утверждении соглашении об общем таможенном тарифе государств
участников Таможенного Союза" ВЭДа РК2001,5
44.Егемен Қазақстан 10 ... ... ... ... Еуразиялық одақ құрамына бастайтын төте жол.
45.Панарама 13 ... 2000г ... ... ... ... ... о ... Еуразиского экономического сообщества.
46.Понарама 20 октября ... ... ... СНГ: ... по ... по сути ... ... дейстыенный организационно-
правовой механизм интеграций.
47.«Парасатты кеден саясаты- мемлекеттің экономикалық дамуының қуаты» атты
Халықаралық ... ... ... ... ж.

Пән: Экономика
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 93 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 900 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Еңбек қорғау пәнінен дәрістер69 бет
Басқару ғылымының мазмұны мен әдістері12 бет
Бағдарламалық қамтаманың сапасы5 бет
Бағдарламалық қамтамасыздандыру беріктігінің есебі3 бет
Жолаушыларды автомобильдік транспортпен тасымалдау қызметін сертификаттау. сәйкестік белгісі4 бет
Жылу мен электр энергияны аралас өндіруге арналған бутурбиналар жайлы мәлімет6 бет
Күннің рентген сәулеленуін зерттеу этаптары7 бет
Логопедия ғылымы негізі4 бет
Мемлекеттік құпияны жария ету59 бет
Метрологиялық қамтамасыз ету жөніндегі ҚР нормативтік құжаттар жүйесі9 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь