Қазақстандағы туризм индустриясының қалыптасуы

МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ 3

1. ТУРИЗМНІҢ ДАМУ ТАРИХЫ 5
1.1 Туризм жүйелі зерттеу объектісі ретінде 6
1.2 Туризмнің классификациясы 15

1.3 Қазақстанда туризмнің дамуы 24
2. ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ТУРИЗМНІҢ ҚАЗІРГІ КЕЗДЕГІ ЖАҒДАЙЫ 29
2.1 Оңтүстік Қазақстан 29
2.2 Шығыс Қазақстан 40
2.3 Солтүстік Қазақстан 45
2.4 Орталық Қазақстан 51

2.5 Батыс Қазақстан 56

3. ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ТУРИЗМ ИНДУСТРИЯСЫНЫҢ ҚАЛЫПТАСУЫ 63
ҚОРЫТЫНДЫ 69

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 71

ҚОСЫМША А Қазақстанда туристік фирмалар қызмет көрсеткен туристер саны 74
ҚОСЫМША Б Туристік фирмалар қызмет көрсететін келермендер туризм типтері бойынша 74
ҚОСЫМША В Туризмнің қатынас құралдары 75
КІРІСПЕ

Қазақстанның дамыған және жоғары деңгейлі кластерлерінің бірі туризм болып табылады. Туризмнің дамуы мемлекеттің экономикалық жағдайының жақсаруына аралық салалардың қалыптасуына мүмкіндік жасайды. Бұл жаhандану деңгейіндегі салмақты саясат, үлкен ақша ірі бизнес болып саналады. Туризм үш ең ірі экспорттық салалардың құрамына, автомобиль жасау және мұнай өндіру өнеркәсіптерінен кейін енеді. Туризм өз кегінде әлемдік шаруашылық ең қарқынды және өз шығымын өзі өтей алатын түрі болып саналады.
Қазақстан Республикасындағы туризмді дамыту үшін рекреациялық ресурстарын анықтап, бағалап және Республикадағы туризмге жалпы экономикалық тұрғыдан сипаттама беру, осы ғылыми жұмыстың мақсаты болып табылады.
Аталған жұмыстың маңыздылығы. Қазақстан Республикасындағы туризм жүйесінің дамуы туристік индустриясының сипаты және имиджінің қалыптасуы жайында . Қазақстан аумағында туризмді дамыту мүмкіндігі бар аймақтары жайында сипатталған.
Қазақстан Республикасындағы 2007-2024 жылдарға арналған орнықты дамытудың тұжырымдамасына сәйкес елдің орнықты дамуына көшуінің алғышарттарының бірі ретінде, қоршаған ортаны қорғау қызметтерін жетілдіру және экономикалық мүмкіндіктерді өрістету. Сонымен бірге аталған тұжырымдамада «...Қазақстан Республикасы халқының саны орнықты дамуының маңызды өлшемі болып табылады. Халық тығыздығының төмен болуы шекара созылған жағдайда әрдайым мемлекет дамуындағы тұрақсыздық факторы болып табылады. Ел аумағының елеулі бөлігі шаруашылыққа игеру қиын және халықты Қазақстанның барлық өңірлеріне бірдей орналастыру міндетін қою мүмкін еместігіне қарамастан, халық санын белгілі бір деңгейде ұстап тұру қажет, сонымен бірге экономикалық мүмкіндігі ең алдымен еңбек нарығы, мәселесін шеше отырып, қазақстандықтардың көршілес әлем ұлттарының арасындағы генетикалық және мәдени әлеуетін сақтау, өңірлер арасындағы атап айтқанда, инфрақұрылымның әлсіздігі мен демографиялық жағымсыз шараларды еңсеру қажет» деп көрсетілген. Осы мәселелерді шешуде елде дамыған туризм индустриясы үлкен рөл атқара алады.
Өйткені, туризм дамуында дүние жүзілік тенденциясы бойынша туристік аймақтың экологиялық тұрақтылығына аса назар аударылады және Қазақстанның түпкір түпкіріне (Қазақстанның туризм саласында кейбір мамандардың есептеулері бойынша, елдің әр аймақтарында белгілі бір туризм түрін дамытуға болады. Ж.Н. Алиева, С.Р. Ердавлетов) жетуі жергілікті халықтың табыс көзін қамтамассыз етер еді. Кей жерлерде бұл табыс көзі маусымдық сипатта болса да халықтың табысына қосымша қаражат әкеледі. Ал ол өз кезегінде аталған әлеуметтік мәселерді шешуге өз себін тигізеді. Сондықтан Қазақстан Республикасында туризм индустриясын дамытуға қатысты зерттеулер әлі де қажет.
Жұмыс барысында әдебиет көздерімен жұмыс істеу, статистикалық мәліметтерді жинап, талдап, жүйелеу, картографиялық анализдеу әдістері қолданылды.
Осы бітіру жұмыс тақырыбында ғылыми конференцияда баяндама жасалды. Сондай - ақ сол тақырыпта курстық жұмыс жазылған және ондағы мәліметтер бітіру жұмысында қолданылады.
Жұмыстың авторы ғылыми жетекшісі Сансызбаев Е.Е., құнды ескертпелер үшін сынпікір білдіруші Нұрғалиев Т.Қ. алғысын білдіреді.
ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1 Биржаков М.Б. Введение в туризм / М.Б Биржаков Невский Фонд, Москва: 2000. – 315 с.
2 Ердавлетов С.Р. География туризма / С.Р. Ердавлетов Алматы: 2000.- 356 с.
3 Закон О туристкой деятельности Ресбуплика Қазақстан от 13 июня 2001 года № 211-11, Алматы 2002 – 46 с.
4 Ердавлетов А.Ю. Международный туризм / А.Ю. Ердавлетов Учебное пособие для вузов. Аспект Пресс , М. 2001 – 317 с.
5 Квартальнов В.А. Туризм: Учебник. Финансы и статистики / В.А. Квартальнов М., 2000 - 420 с.
6 Квартальнов В. Иностранный туризм / В. Квартальнов М: 1999. - 374 с.
7 Соколов М.В. История туризма / М.В Соколов. М., 1999. -374 с.
8 Зорина Г.И. Основы туристкой деятельности. / Г.И. Зорина, Е.Н. Ильина, Е.В. Мошнягина; Сост. Е.Н. Ильина Учебник, М: 2000.- 234 с.
9 Ермаков В.А. Казахстан в современном мире / В.А. Ермаков. Алматы: 2001. -215 с.
10 Программа развития туристкой отрасли на 2003-2005 годы от 29 декабря 2002 года. Алматы: 2002. – 40с.
11 Послание президента страны народу Казахстана «Казахстан на пути ускоренной экономической, социальной и политической модернизации» (Астана, 18 февраля 2005 года)
12 Постановление Об утверждении плана мероприятий по формированию туристкого имиджа Казахстана на 2000-2003 годы, от 26 октября 2000 года № 1604. Алматы, 2001. – 37 с.
13 Концепция развития туризма в Республике Казахстан от 6 марта 2001 года 333. Алматы: 2002.- 17 с.
14 Программа развития туризма г. Алматы и Алматинской области на 2004-210 годы. Алматы: 2004.- 36 с.
15 Ердавлетов С.Р Казахстан туристский / С.Р. Ердавлетов. Алматы: Кайнар, 1989 г.- 405 с.
16 Мариковский П.И. Заповеди поющего бархана / П.И Мариковский.- Алматы: 1996.- 272 с.
17 Мариковский П.И. Судьбы Чарына. / П.И. Мариковский. Алматы: 1997.– 92 с.
18 Жемчужина Казахстана под. Ред. Ефимова С.Л. Кайнар, Алматы , 1983 – 927 с.
19 Чигаркин А.В Памятники природы Казахстана /А.В. Чигаркин. Алматы: 1980.– 260 с.
20 Лютерович О.Г. Три экскурсии по Семиречью Методическое пособие, / О.Г. Лютерович , Ягофаров Г.Ф. Алматы: 2003 - 59 с.
21 Григорьев А.А. Горные тропы Алматы Григорьев А.А., Алматы 1998 – 312 с.
22 Энциклопедия Алматы под. Ред. Ахметбаева С.Т. Алматы , 1996 – 545 с. 23 Кайсенова Ж, Лютерович О, Ягофаров Г. Алматы – центр туризма Казахстана , Алматы , 2003 - 80 с.
24 Универсальна энциклопедия для юношества , Сраны и народы мира под редакцией Куркина Е.Б. Педагогика – Пресс , М , 2000-712 с.
25 Информационная брашура Казахстан турфирмы Culnar tur. Алматы, 2003 – 19 с.
26 Голубев Т.И. заповедники Средней Азии и Казахстана , М, 1990 – 530 с.
26 Голубев Т.И. Заповедники Средней Азии и Казахстана , М., 1990- 530 с.
27 Емельянова Б.В. Экскурсоведение (учебник) М., 2002-78 с.
28 Бычкова Э. А. Живые сокровища Казахстана . Алматы , 2002-410 с. 29 Великий Шелковый путь под ред. Смаилова А.А Туризма в РК в 2003 г. Алматы, 2004 -103 с.
29 Смыкова М.Р Туризм: Экономика, менеджмент и маркетинг /М.Р Смыкова – Алматы: Нур – пресс, 2006.- 166.
30 Турлыханов Д. Информация о ходе реализации программы на 2003-2005 гг.// Казахстанская правда № 45, 12.09.04 – с.7.
32 Кулибаев А.А. Казахстан обладает высоким туристким ресурсом // Казахстанская правда №21, 9.04.04. – 6-7 с.
33 Турлыханов Д. Важная отрасль экономики // Казахстанская правда № 201 , 25.09.04 – с.2
34 Никитинский Е. Отдохнем. Выгодное это дело // Казахстанская првда № 4 ,18.01.05. – с. 4
35 Кожевников В., кандидат экономических наук ,доцент; А.Бородатов директор ПО « Бамино» Инициатива по созданию севастопольского туристко – рекреационного кластера, журнал «Бизнес- партнер» М., 2004 – 48 с.
36 Тасманамбетов И. Вокруг света за 3 дня // Itega exhibition news № 4, 28 – 30. 04. 05 – С.1
37 Никитинский Е, Бенд по имени Казахстан // Itega exhibition news № 4,28 – 30.04.05. – С.4-5
38 Никитинский Евгений Нахоженых троп еще не мало // Казахстанская правда № 204, 26.09.03. – с.
39 Игорь Прохоров Отдых – дело доходное // Казахстанская правда № 204, 26.09.03 С.4
40 Франжалли Ф. Сделать Алматы туристической меккой // Itega exhibition news № 4, 28-30.04.05. – С.3
41 Алиева Ж.Н. Туризмология негіздері А, 2004
42 Ердавлетов С.Р. и другие. Мифы и реальность казахстанского туризма . 2001 – 150.
43 К.А. Искакова Е.А. Мухаметшина Вестник КазНУ Серия география № 2 (11) – 170 с.
44 Дүйсен Г.М. Основы формирования и развития индустрии туризма в Казахстане . Алматы, 2002 - с.94.
        
        МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ
3
1. ТУРИЗМНІҢ ДАМУ ТАРИХЫ
5
1.1 Туризм жүйелі зерттеу объектісі ретінде
6
1.2 Туризмнің ... ... ... ... ... ... ҚАЗІРГІ КЕЗДЕГІ ЖАҒДАЙЫ 29
2.1 Оңтүстік ... ... ... ... ... ... Қазақстан
51
2.5 Батыс Қазақстан
56
3. ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ТУРИЗМ ИНДУСТРИЯСЫНЫҢ ҚАЛЫПТАСУЫ 63
ҚОРЫТЫНДЫ
69
ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
71
ҚОСЫМША А Қазақстанда туристік фирмалар қызмет көрсеткен ... Б ... ... ... ... ... туризм
типтері бойынша
74
ҚОСЫМША В Туризмнің қатынас құралдары
75
КІРІСПЕ
Қазақстанның дамыған және ... ... ... ... ... табылады. Туризмнің дамуы мемлекеттің экономикалық
жағдайының ... ... ... ... ... Бұл ... деңгейіндегі салмақты саясат, үлкен ақша ірі бизнес
болып саналады. Туризм үш ең ірі ... ... ... ... және ... ... ... кейін енеді. Туризм
өз кегінде әлемдік ... ең ... және өз ... өзі ... түрі ... саналады.
Қазақстан Республикасындағы туризмді дамыту үшін рекреациялық
ресурстарын анықтап, бағалап және ... ... ... ... сипаттама беру, осы ғылыми жұмыстың мақсаты болып
табылады.
Аталған жұмыстың маңыздылығы. ... ... ... ... ... индустриясының сипаты және имиджінің
қалыптасуы жайында . Қазақстан ... ... ... ... ... ... ... Республикасындағы 2007-2024 жылдарға арналған орнықты
дамытудың ... ... ... ... дамуына көшуінің
алғышарттарының бірі ретінде, қоршаған ортаны ... ... ... экономикалық мүмкіндіктерді ... ... ... аталған
тұжырымдамада «...Қазақстан Республикасы халқының саны орнықты дамуының
маңызды өлшемі болып ... ... ... ... ... ... жағдайда әрдайым мемлекет дамуындағы тұрақсыздық факторы
болып табылады. Ел ... ... ... ... ... қиын
және халықты ... ... ... ... ... қою ... еместігіне қарамастан, халық санын белгілі ... ... тұру ... ... ... ... ... ең
алдымен еңбек нарығы, мәселесін шеше ... ... әлем ... ... ... және ... әлеуетін
сақтау, өңірлер арасындағы атап айтқанда, инфрақұрылымның ... ... ... шараларды еңсеру қажет» деп көрсетілген. ... ... елде ... ... ... ... рөл ... алады.
Өйткені, туризм дамуында дүние жүзілік тенденциясы бойынша туристік
аймақтың экологиялық ... аса ... ... және Қазақстанның
түпкір түпкіріне (Қазақстанның туризм саласында кейбір ... ... ... әр ... ... бір туризм түрін
дамытуға болады. Ж.Н. Алиева, С.Р. ... ... ... ... көзін қамтамассыз етер еді. Кей жерлерде бұл табыс көзі маусымдық
сипатта болса да ... ... ... қаражат әкеледі. Ал ол өз
кезегінде аталған әлеуметтік ... ... өз ... ... ... ... туризм индустриясын дамытуға қатысты
зерттеулер әлі де қажет.
Жұмыс барысында әдебиет көздерімен ... ... ... ... ... ... ... анализдеу әдістері
қолданылды.
Осы бітіру жұмыс тақырыбында ... ... ... ... - ақ сол тақырыпта курстық жұмыс жазылған және ... ... ... ... ... ... ... Сансызбаев Е.Е., құнды ескертпелер
үшін сынпікір білдіруші Нұрғалиев Т.Қ. алғысын білдіреді.
1 ТУРИЗМНІҢ ДАМУ ТАРИХЫ
Туризм ол көптеген адамдардың ... ол ... жаңа әсер ... ... Белгісіз өлкелерді ашу және ... ... ... және ... әртүрлі елдердің салт – дәстүрлерін
танып білуге деген ... ... адам ... өте ... – ол ... ірі ... ... және динамикалық саласы
болып табылады. Туризм сферасы 250 млн – дай ... ... ... экономикалықкатолизатор ретінде шығып, көлік және ...... ... ауыл ... халықтың тұтыну тауарларын өндіру
және тағы осындай салаларға үлкен әсерін ... ... ... және ... ... ... ежелгі
замандарға терең кең тамыр жайған мол дәстүрге ие. Туристік әдебиеттерде
туризмнің ... ... бөлу ... көптеп айтылады, әсіресе В.
Унцикер мен Дж. Мариотти секілді ғалымдардың ортақ ... ... К. ... (1973) ... ... ... ... кезеңдері бар:
1) XVІІІ ғасырдың соңына дейінгі туризм;
а) ежелдегі туризм;
б) орта ғасырлар мен ... ... ... ... ... XVІІ және XVІІІ ғасырлардағы туризм.
2) XІX және XX ғасырлардағы – ІІ Дүниежүзілік ... ... ... ) Қазіргі заманғы туризм.
Ертеректе туристік саяхаттар қалаларды көріп, жасанды көлдер, шипалы
бұлақтарға барумен ... ... ... ... ... ... саяхаттаушылардың назарын аудара бастады. ... ... жол ... мен ... ... ... және ... асханалардың тек
қана ежелгі Греция мен Римде пайда болуы бұл саяхаттарды ... ... ... ол кездері ешқандай табыс көзін әкелмеді.
1. Туризм жүйелі ... ... ... ... тауарлары және әлемдік және ұлттық экономикаға
тигізу үлесін анализдеуі қазіргі кезде өте ... ... ... ... ... тереңдемес бұрын,алдымен «туризм» сөзінің
мағынасын ашып алайық.
«Туризм» және «турист» термині XVIII ... ... ... ... ... ... сөзін «tour» (сөзінен шыққан) – саяхат
алғаш рет XVIII ғасырда,ағылшын ... ... ... ... алу үшін ... ... Егер дәлірек айтсақ, ондай саяхат
«grand tour» саяхатшыларды туристер деп атай бастады.
1811 жылы бір журналдағы ... ... ... ... ... ... ... сондай-ақ қонақжайлылық жерлерге тең
саяхаттар деген мағыналарды қамтылды, сонымен ғылыми сипаттағы немесе әсер
алу саяхаты миграциялары ... XIV ... ... ... ... ... сөзі әлемнің барлық тілдерінде түгелдерлік қолданыла бастады.
Қаншама ... ... ... ... да, туризмнің әлі бір ... жоқ және әр ... ... және туристік ұйымдарда әр ... жүр. Қиын ... - ... ... ... ол да ... соң ... бағалауы қиынға соғады.
Туризм дифинициясы екі топқа біріктірілуі мүмкін.
Оның бірі жұмысшылар жіңішке ... ... ... ... ... және ... туризм аспектілері немесе
оның түрлік ерекшеліктері және белгілі бір ... шешу ... ... ... ... мағынасында ... ... ... ... ... ... толығымен
қамтиды, туризмнің ішкі мазмұнын ашады, ол көптік қасиет және қатынатың
бірлігін ... оны ... ... мүмкіндік береді,жиі қарама-
қатынастық, бірақ сондай-ақ ұлттық құбылысты да ... ... ... [1, ... статистикалық анықтамасы. Статистикада туризм түбі халықтың
тұрғылықты жері ... ... ... ... ... ... деп ... Оның дифиницасының қажеттілігі XX ғасырдың бірінші
жартысында туындады. Ол туризмнің ... ... ... ... ... ... ... нәтижесі.
Турист сөзінің алғаш анықтамасы Нацлй Лиги ... ... ... ... ... елшісінде.Ол халықаралық мойындауы
және негізінен біздің уақытқа немесе бізден кейінгі де ... ... ол ... турист дифинициясы туристтік ұйымның Халықаралық ... ... ... 1950 ... ... 1957 жыл) ... бойынша БҰҰ коференцияларында саяхаттар (Рим 1963 жыл) Ә.Т.Ұ
конгресінде ... 1986 жыл) ... ... ... ... конференцияда
(Гаога 1989 жыл) және тағы басқа. Ол турист ... ... ... ... сондай - ақ оны жаңа тенденциялар және құбылыстар
есебінен ... және тура етіп ... ... ... ... ... ... кеңінен қолданылып жүрген
анықтама, (Оттаво 1991 жыл) туризм және ... ... ... ... ... және БӘТҰ және БҰҰ-ның статистикалық
комиссиясы құптаған соған сәйкес.
Турист - бұл ... тағы ... ... ... және ... күнделікті ортасынан басқа, 12 айдан асқан мерзімде қандай да
болмасын демалу мақсатпен,қыдырушы тұлға.
Ұсынылған дифиниция ... ... тура сол ... ... ... ... ... нақты сипаттауға
мүмкіндік берді. Оттава конференциясының шешуші іс-қағаздарында және ... ... ... ... ... ... ... Бұл
анықтама туризм статистикасында негізгі түсінік ретінде ... ... ... ... ... бар туристер және экскурсанттар арқылы таралады.
Олардың арасындағы ерекшеліктер, құбылыс негізіне қатысты емес, сондықтан
экскурсиялық саяхаттар ... жеке ... ... қарастырылады және
туристтік статистикалық анықтамалықтарда көрсетіледі.
Туристер мен экскурсанттарды келушілер ... 3 ... ... ... және сондай - ақ оларды басқа саяхаттаушы
тұлғалардан ажыраталық: үйреншікті ортасынан ... ... орын ... ... және сол ... болу ... байланысты бөлейік.
Үйреншікті ортасынан басқа жерге шығу. Саяхатшылар классификациясының
бірінші критериі. Бұл ... ... ... Оттава конференциясында
келуші адамдар санынан, жыл сайын үйінен ... кері ... ... үшін ... Олар ... ортасынан кетпейді
және турист болып саналмайды.
БӘҰТ туризм статистикасы ұсынысы бойынша үйреншікті орта параметрі
екі көрсеткішпен сипатталады: ... бару ... және одан ... жиі барып отыратын жерлер, оның үйреншікті орта элементі ... Ол ... ... ... бір қашықтықта болса да. Осы негізде,
мысалы, шекаралық ... ... ... ... ... ... ... жиі шығатын болса да, олар әлемдік туристтер ... қоса ... ... ... ... ... ... жерлер
де кіреді, ол жерлерде келу жиілігіне байланысты емес. Бұндай ... ол ... тек қана ... ... ... табиғи және
мәдени, олар күнделіктілік элементтері ретінде психологиялық қабылдауынан
шыққан. Кім ... да ... ... ... туристтік мерекелік шара
деп есептемейді. Ол туризм статистикасында да ешқандай көрініс ... орта ... ... ... ... – оқтын дау
туғызады. Түсінік анықтамасы және статистика негізгі қажеттісі, қашықтықтың
шекті ... ... ... үшін оны жабу қажет және ... ... ... ... Олар маңыздылығы бойынша бөлінген
елдерге және әр ... ... ... жөндеуді талап етеді.
Келу ұзақтығы - келушілер жиынтығының статистикалық бөлуінің ... ол ... орта ... дамуына жатады және туристтер
және экскурсанттарды ... ... ... ... Келу
ұзақтылығы 12 аймен ... одан ... ... ... ... өтіп және статистикалық туризмде саналмайды. Бұрынғы тұрғын
барған ... аз ... ... ... көруге) онда ол тұлға
сол территорияға келуші ретінде тіркеледі. Испания және ...... ... ... ... ... өз ... жеріне
келушілер шығатын туристік ағынның үлкен бөлігін қамтиды.
Сапар мақсаты - ... ... ... ... ... ... мотивтер қозғалысқа келтіреді, олар ... ... және ... ... өте ұзақ ... ... ... келушілер статистикалық санақ ыңғайы үшін, туристтік
бағыттар бірнеше блоктарға біріктірілді: бос ... ... ... ... бару; іскерлік кәсіптік мақсаты, емделу; діни
әулиелерге сиыну; тағы басқа ... ... ... ... ... жиым өте ала және ... болып келеді. Саяхаттың бірдей емес
ұзақтылығына, бару географиясы, қозғалыс түрлеріне қарамастан бұл ... ... ... ... ... іздеу негізінде аттанғандарға
және төленетін қызметті іске асырушыларға қарама қарсы болып ... ... ... ... ... екі әр ... ... көрсетеді. Олардың әр қайсысының ерекшелігі
шекарадан шыққанда бірақ классификациясы ішкіге жатады, ... орта ... ... уақытша болса да, рекреациялық, іскерлік т.б. туристік мақсатқа
жататыны білінеді.
Бірақ тек осы ... ... ... ғана саяхатшы тұлғаны
турист ретінде көрсетеді.
Туризм анықтамасының маңыздылығы. Туризм туралы ғылыми ... ... ол ... ... ... ... қарастырылады.
Дифиниция жұмысшылары, жіңішке салалы рамкамен шектелгендер, ... ... ... ішкі және ... байланыстарының көптүрлілігін
көрсетпейді. Сондықтан концептуалдылық немесе негізгі, туризм анықтамасын
қажеттілік ... Ол ... пәні ... ... ... ... ... туризм сұрақтары бойынша бірмағыналы
анықтама жоқ. Бірақ қалыптасулар әртүрлілігіне қарамастан барлық ... ... ... ... мен ... ... мінезінің
ерекшеліктері, олардың үйреншікті емес жерлерге сирек келуін туристер және
тауар өндірушілер және қызмет ... ... ... орта ... орта ... экономикалық және табиғат макроорталы қосып
қарастырады. Мамандар арасында кең ... ... ... ... ... ... ұсынды. Соған сәйкес ... ... ... және ... ... басқа, адамдар жерлеріне
келуі және орын ауыстыруы кезінде туындайтын ... және ... ... жүйенің принциптік модельі. Оныншы ... ... ... және ары ... ... ... Н.С.Мироненко және И.Т.Твердохлебова отнадық әдебиетерде жазылды.
Ақшаны жаңадан туристтік нысандар салу және капиталды түрде ... ... ... мемлекеттік және басқа да ... ... ... ... ұмтылады. Олар берілген капиталды және
пайызды тура уақытында ... ... ... Инвесторларды материалдық
назары несиелеудің жақсы шарттарын іздеуге шығып, ... ... ... бәрі ... нарықтық жүйе ретінде қарастыруға негіз
береді.
Туризм қиын ... ... ... ... туризмнің
көптеген талқылаулары пайда болды.
Туризмнің негізгі мағынасын анықтауда және шаруашылық сферасын толық
сипаттау ... ең ... ... ... толықтанған болу керек, олар
туризммен ұдайы қарым - қатынаста.
Туристер - бұл әртүрлі психикалық және физикалық талаптарды ... ... ... ... бұл ... ... ... қатысу түрлерін айтамыз.
Туристерге тауар және қызмет ететін ұйымдар бұлар кәсіпкерлер, олар
туризмде тауар және ... ету ... ... ... адамдар.
Жергілікті басқару органы: олар туризмді, кіріспен ... ... ... бұл ... ... ... ретінде пайдакүнемдікке,
жергілікті бюджетке келіп түсетін, экономикалық фактор ретінде қарастырды.
Жергілікті халық ... ... ... ... қабылдайды. Бұл топ үшін
туристермен, сондай-ақ интелдіктермен қарым-қатынас негізі болып табылады.
Сондықтан туризмді туристер ... ... және ... ... ... қарым - қатынастан туындайтын құбылыстар
жиынтығы ... ... және ... - бұл ... ағайынды сферасының комплексі
туризм саяхат сияқты нақты шекті, сипатта көптеген ... ... ... ... негізгі ерекшеліктері:
1) Саяхатқа қарағанда туризм адамдарды қысқа мерзім уақытында орын
ауыстыруы.
Статистика бойынша туризмнің көптеген бөлігі ... ... ... одан ары үлкен емес туристік сапарлар (6-7күн),одан кіші бөлігін 8-12
күндік турлар алып жатыр. Ал ... ... ұзақ ... ... ... ... ... жалпы массада меншікті салмағының өте
кіші болуына байланысты.
2) Туризм үшін ең маңыздысы тұрғылықты жерінің ... ... ... тұрғылықты жеріне басқа жерге баруын, ... ... ... ... ... ... туризм мақсаты жатады. Туризмнің басты
мақсаттары: көңіл көтеретін рекреациялық және танымдық. Маңыздылығы бойынша
екінші болып ... және ... ... одан ... ... -
кәсіптік, қонақжайлық тағы басқа Қазақстан заңдылығы бойынша туризмнің
түсініктері.
Туризм - демалу ... ... және өзге ... ... ... ... кезең ішінде саяхаттайтын және әдеттегі ортасынан ... ... ... ... жүзеге асыратын адамдар қызметі.
Туристік қызмет - туроператорлық және ... ... ... ... ... ... туризм – Қазақстан Республикасы азаматтары мен оның аумағында
тұратын адамның Қазақстан Республикасының шегіндегі ... ... ...... ... ... ... тұрақты
тұрмайтын адамдардың басқа елге саяхатын қамтиды.
Турист-физикалық тұлға, демалу мақсатында, іскерлік және ... ... 24 ... бастап бір жылдан аспайтын уақыт ішінде,
әдеттегі ортасынан тыс жерде орналасқан орындарда болуды жүзеге ... ... ... - ... ... ... әлеуметтік -
мәдени, сауықтыру нысандарды, ... ... ... ... физикалық күшінің дамуы және қалпына келетіндер
жатады.
Туристік ... - ... ... және т.б. таралу түрлерінің,
транспорт түр, қоғамдық тамақтану орнының ... - ... ... ... ... ... спорттық және т.б. негіздегі ... және ... ... ... экскурсиялық және
аудармашы қызметтерінің жиынтығын айтамыз.
Тур - белгіленген мерзімдер ... ... бір ... ... ... қамтитын туристтік қызмет көрсету кешені.
Туристтік қызмет көрсету - ... ... ... және осы ... ... ... қанағаттандыру үшін ... ... ... ... ... ... ... гидтер (гид-аудармашы) көрсететін қызметтер және сапар
мақсатында байланыты көрсетілетін басқа да ... өнім - ... ... ... қажетін қанағаттандыру
үшін жергілікті туристік қызмет көрсетулер жиынтығы.
- турлар - сауықтыруға бағытталған (танымдық - ... ... ... - ... ... турист - сувенирлі тауарлар (карта, открыткалар, сувенирлер және
т.б.)
Туристік ... ...... ... іске асу ... және жиынтығы (жарнама, арнайы маманданған выставкаларда қатысу,
туристік өнімнің сатылымы туралы туристік ақпарат ... ... ... ... буклеттер және т.б.
Туроператорлық қызмет - қызметтің осы түріне лицензиясы бар ... ... ... ... ... ... қалыптасу,
ұсыну және туристік агенттер мен туристерге өткізу ... ... ... - ... осы ... ... бар жеке және
заңды тұлғалардың (бұдан әрі турагент) туристік өнімді ұсыну және ... ... ... қызметі) - туристердің ... ... ... ... және таныстырумен айналысы арнайы маманданған физикалық
тұлға қызметі.
Туристік жолдама - туристік қызмет ... ... ... ... ... ... - ... құқты қызметіне, турдың құрылымына
кіретін және оның ... ... ... ... - бұл ... ... ... бір реттілікті
жолдарын алдын-ала пландаған қозғалыс графигі,аралату.Ұйым формасына қарай
маршруттар планды ... ... ... ... арнайы
жасалынады, ал олар үшін экскурсиялық және туристік жолдамалар шығарылады)
сондай - ақ (бұл туристік ... ... және ... ... ... ... ... жасалынады) Туризмді ... және ... да ... ... ... отырғанымыздай туризмнің нақ анықтамасы жоқ, ол
әлі мамандармен сондай - ақ туристік ұйымдармен әр ... ... ... статистикалық және негізгі анықтамасы бар. ... ... ... ... ... байланысты емес халық
миграциясы формасы деп ... ... ... ... ... және ... статистикасы бойынша (Оттава 1991 жыл)
Халықаралық конференция ... БӘҰТ және БҰҰ ... ... ... кең ... жүр. Оған ... - бұл саяхатта жүген, бір жерден екінші жерге сапар шегуші,
саяхат кезеңі 12 айдан аспайтын, кез-келген ... ... ... басқа
мақсаттағы әдеттегі ортасынан тыс жерде келетін адам.
Саяхаттаушы тұлғаның және ... ... ... және ... біріктіруге мүмкіндік беретін 3 негізгі
белгілері: ... ... тыс ... ... ... ... сапар мақсаты.
Туризмнің негізгі анықтамасы ол зерттелу пәнінің ... ... ... ... ... ... туризм классификациясы, бәрінен бұрын, территориялық
туристік шаруашылық пен қозғалыстың ... ... үшін ... ... мәні туризмнің жеке түрлерін бөліп көрсетуге болады.
Қазіргі уақытқа дейін туризмге нақты классификация жасалынбаған. Оны
тәжірибеде ... ... бір ... ... ... ... ... әр түрлі белгілеріне қарай классификациялауға болады:
мақсатына қарай, ... ... мен ... ... ... ... ... саяхатқа қатысушылардың құрамының сапасына және ... ... ... ... ... – саяхаттың мақсаты. Олар бір-біріне
құрылу принциптері, классификациясының қолданылуы тапсырмалары т.б. бойынша
ерекшеленеді. Туризмнің басты бөлігі болып ... және ішкі ... ... - ... ... ... тұрғылықты жерінен
өзге мемлекеттерде саяхаттар ... ... ... ... ... өту ... бір формальностьтен байланысты: шекаралық
құжаттар және визаларды ... ... ... өту, ... ... ... Бұл шарттар мемлекеттің заңсыз миграциямен,
Халықаралық терроризммен, есірткі ... ... және тағы ... ... ... ... енгізілген және елге келу және
кетудің Халықаралық тұрақтандырылған ... ... ... ... ... ... ... сақталуын, вакцина егілгеннің
(прививка) талап ету, шекарадан киім - ... ... ... ... мен ... ... ... кесіп өтуге ... ... ... ... ... болып табылып, және
оның негізгі еркшелігі ретінде қолданылады. Мемлекеттердің ақша жүйесінің
түрлілігі қанша тереңдеген сонша адамдардың ... жол ... ... ... тосқауылдарда маңызды, бірақ ол туристік формальдылыққа жатпаса да,
сонда да ... бөле ... ... әсер ... туризмнің келесі бір ерекшелігі экономикалық сипатында
және ол мемлекеттік қаржылық балланс ... ... ... ... Шетелдік туристер қызмет тауарларын ... ... ... ... валютаның түсуін қамтамассыз етеді және сондай - ақ
онан төлемдік байланысын белсендендіреді. Сондықтан ... ... ... ... ... атқа ие ... ... кетуі
тұратын ұлттық ұлттық қаржылық бірліктің ... ... ... ... ... ... ... пассивтік
төлем балланысында туристерді жеткізумен тіркеледі, ал ... ... ... және ... ... бөлінуі, төлемдік балланыста туристік
қызметтің қаржылық нәтижесінің ... ... ... ... халықаралық туризмді көріне отырып және ішкі туризмге ... ... екі ... ... қарастырамыз - келуші және
кетуші деп олар туристік ағынның бағытымен ... Бір ... ... және ... ... тіркеледі, ол оның қай елге ... ... ... қай ... ... анықтап, қайдан кетіп
және қай елге ... ... ... ... ... туралы,
екіншіден келуші туризм туралы айтылады. Бұл теминдер жол жүрудің басында
шетелдік саяхатшылар үшін ... Ал ... ... турист үйіне
қайтады деп сипатталады.
Ішкі туризмнің Халықаралық туризм ерекшелігі: ол ... ... және ... ... ... ... ... болмағандығымен
ерекшеленеді. Ол тұрғылықты халықтың мемлекет ішіндегі туристтік мақсатпен
адамдардың миграциялық ағынын көрсетеді. Ал күнделікті ... ... ... ... заты ... ал ... туған немесе өз тілі -
араласу заты болып саналады. ... ... ... түрде
ұйымдастыру оңай. Кейбір бағалауға байланысты барлық туристтік сапардың
ішкі туризмнің үлесіне 80-90%, ал ішкі ... ... ... ... ... ... ... кететіншығымнан 5-10 асып түседі.
Ішкі және Сыртқы туризм ... ... ... ... өте ... байланыста. Ішкі туризм қандай да бір мөлшерде
халықаралық туризмнің катализаторы ретінде шығады. Ол жаңа ... және ... ... ... ... ... ... дайындауға және статистикалық интеграциялық процестерге
және бір әлемдік ... ... ... игеруге негізделінеді.
Кейінгі уақытта халықаралық және ішкі туризмнің бір-біріне жақындығы
байқалады ол ... ... ... ... ... ... жылы маусымында Нидерланды, ... ФРГ, ... ... ... ... ... куәлікті және кедендік басқарудың
болмауына түгел мемлекеттік ... ... қол ... Кейіннен бұл
Шелген келісіміне басқа да Европа елдері қосылды, ал оның ... ... және ... ... ... анық және бірмағыналы сыртқы
шекаралары көрсетілді, ... ... ... ... ... ... ... үшін және ЕО-та шекарашы кесіп өткенде
ұсталатын ережелер және ... ... ... ... ... статистикалық Маастрихтск келісімі
әскери-саяси немесе валюта – ... ... ... ... ... ... ерекше орынды алды. Шелген жаңа ережесі
зонасына келудің бірнеше қиындықтан женетін және ... ... ... ... ... ... мүмкіндігінін жоғарлатты. Ал ішкі
европалық туризмде ол көптеген мәселелерді шешетін туристтер бұрынғыдан қол
іс-қағаз жұмысынан ... ... ... оның арқасында азаматтар
осы мемлекеттер арасында еркін сапарға шыға алу мүмкіндігіне ие болды, ал
Европалық ... ... ... ... ... ... күндері сапар
шегу жақсы сарынның көрінісі болды.
Ішкі келу және кету туризмі әр түрлі ... ... және ... ... ... ... ... Ішкі және кету туризмін және ұлттық ... ... ... ... ішкі және кету ... ... және ... тұтынудың бірыңғайлыққа (совокупность) сәйкес келеді т.б.
шетелдік туризмнің және ішкі ... ... БТҰ ... ... және ... ауқымы туризмнің Халықаралық концепциялар барлық 4
деңгейде де ... ... ... және
жергілікті немесе қалаларда бір мемлекет шекарасында.
Туризмнің келесі классификациясы саяхат мақсатында негізделеді ... ... ие. ... туризмнің салалық құрылымына келгенде
ойлары келіспей жатады. ... ... ... - ... және ... саяхаттайды деп бөлсе, келесі бір жақтан ... ... іс ... әр түрлі мөделіне байланысты ... ... және ... ... ... ... ... алмасудың негізін
қалайды. Оның үлесіне әлі туризмнің 70% тиесілі. Олар сауықтыру сапаларды
біріктіреді.
Халықтың теңізге және ... ... ... әлі де ... ... отыр. Шомылу жағажай демалыстары жүйкелік және физикалық
шаршағанды басатын бірден-бір салтты,жақсы әдістің бірі т.б. ... ... ... өзгерістерге байланысты бұрынғысынан біраз төмен
көрсеткіштерге теңіз жағалауындағы курорттар ... ... ... ... ... бейімделе бастады. Тауға сапар шегуге
және қызық оқиғалы және ... ... ... ... ... - келген демалыстың бөлінбес бөлігі, тарихи - мәдени көңіл
бөлерліктер, ... ... ... ... ... ... дүниетанымды
кеңейту болатын. Негізгі халықаралық салт - дәстүріне және ... ... ... мәдениетіне ерекше бір көңіл бөліп, бір тартылыс
сипатта болды. Адам өмірінің бұндай жақтары туралы толық ... ... ... ... ... ... қатысу нәтижесінде
қалыптасады. Танымдық туризмнің мағынасына және ... ... ... ... ... ... алып,көптеген зерттеушілер оны туризмнің
басты салаларының қатарына жатқызады.
Іскер туризм – ... бабы ... ... ... ... ... ... қамтиды. Демалуға баратын
сапарларға қарағанда командировкаға бару туралы шешіледі және қаржыландыру
көлемін, ... ... ... өзі ... ... ... ... бастығы, фирма жетекшісі).
БӘҰТ Іскер туризмге съездге қатысушы, жалпы қандай-да бір дипломаттық
және басқа ... ... ... ... және
конференцияларды, өндірістік семинар және кеңестерді,ярмаркаларды,
көрмелерді немесе халықаралық салаларды және тағы ... ... ... БӘҰТ ... туристтерге сондай-ақ жүк машинасын жүргізушілерді
ақылы ... ... ... ... және тағы басқа әрқашан
сапарда болатын және сондай-ақ өзінің қызметі ... ... ... шығатын адамдарды жатқызады. Олардың бәрін қызметтегі
туристтер деп атауға болады.
Көптеген арнайы әдебиеттерде іскер ... жиі ... және ... ... ... ...... ұзарту) бөледі. Соңғысы сапарлармен сипатталады.
Олар өз қызметшілерін жұмыстан ... ... ... ол
фирманың сыиапаты ретінде көрініс табады.
Әрине өндірістік еңбекті ақылы талай премия ретінде беруге болады.
Бірақ, іс ... ... ... сапар жақсы жұмыс істеуге қатты
әсер етушілігімен ... ... ... ... түрі ... ... және
банкілік компанияларде тармақталған сауда-саттық кәсіпорныдарда дилерлік
жүйесі бар жақсы бейнеленген. ... ... ... ... ... олардың 90% жоғары эффективті интенсивті біледі және ... ... ... ... ... турларға қарағанда интенсивті
бағдарламалары анық бір кәсіпорындық тұтынушысын жасалынады және ереже
бойынша жоғарғы кластық ... және ... ... ... ... ... туризмге қарама-қарсы салмақ әлеуметтік
туризммен туындады, отызыншы жылдарда ... ... ... ... ... ... демалыс туралы мәселесі шешілді деп
ойлады. Бірақ шын мәнінде туристтік қызметтер қала берді. Тұтылу ... ... ... ... ... және жұмысының санының
көбеюі және нақты кірістің түсуі де ... әсер ... ... туризмге деген күші сұраныс пайда болды.Ол Халықаралық және
ұлттық ... ... ... ... ... 3 ... принціпқа негізделеді.
Төменгі деңгейдегі кірісті адамдарды қоғам мүшелерінің барлығын және ... ... пен ... ... ... кең ... тарту жолымен
қамтылуы. ... ... ... ... ... ... туризмнің субсидированиесі муниципалды қоғамдық және ақылай
(коммерциялық структуралық) құрылымның дамуына Бұл концепция Швецияда және
Францияда ... ... ... ... ... жүзеге асты. Оның
басты элементі чек-төлемдік есептеу заты болады.Ол туристерге мекенжайлық
көмек көрсете және халықаралық ... ... ... ... ... берді.
Жаппай және элитарлық туризм. ... ... ... ... ерекшелігін жаппай туризмді деген анықтама арқылы көруге болады.
Ол демократизация процесі және ... ... ... ... ... елдердің жартысына дерлігі туристік тауарлардың және
қызметін тұтынушылар болатын ... ... ... XIX ... ... ... ... қолданылады. Жаппай туризмге
қарағанда элитарлы туризм ақшалы клиентке негізделген. Оның ... ... ... маңызды емес, бірақ олар ұсынып отырған қызмет
көрсетуге және ... ... ... ... ... Бұл ... ... кәсіптік дамуындағы элитарлы туризмнің алатын рөлі ... ... өту ... ... барлық туристік индустрияның дамуына әсер етеді.
Ол қызмет көрсетудің жаңа ... ... ... ... ... ... келе, халықтың өмір сүру ... ... ... ... элитарлық туризмді «туристік лакоматив» деп атайтыны бекер
емес.
Тұрақты және экологиялық туризм «тұрақты туризм» ... ... ... ... ... ... ... салыстырмалы
түрде жақында пайда болды. Цивилизацияның жаңа моделін жасауда басты рөл
БҰҰ ... ... ... ... орта ... ... 1987 жылы ол
«болашақ бізге ... ... ... ... ... даму ... енген болатын.Оның астарында қоғамның дамуы сарқылмайтын
базадажәне табиғатты ... ... ... ... ... ... адам өмірінің жоғары сапасын қамтамасыз ету туралы
жазылған, адам ... ... ... адам ... ... ету ортасының жағымдылығы және т.б.
Туризм тұрақтылық принціптері БӘТҰ және Бүкіл әлемдік одақпен саяхат
және ... ... ... Олар ... ... ... болып, сондай ақ жергілікті ұйымдарда ... ... ... ... ... және ... қолданылган, ол туристік дамудың мақсатты – бағдарламасына
негізделген, туризм ... ... ... ... ... ... ... халықты консультация жүргізу
арқылы туризм дамуына ... ... ... тарту; жеке меншік
секторлар және қоғамдық қарым - қатынастың партнерлік (бірге жұмыс ... жеке және ... және ... ... ... ... ... әсері [4. б.316]
Бүкіл әлемдік одақ туризм және ... ... ... ... ... программасын өзінің мүшесіне толтырған – шамамеен
500 - дей ... ... ... әуе ... ... да ... индустриясындағы компаниялар енеді. ... ... ... мәселелерді шешуде тәжірибе алмасу жүзеге асады. Оның
белсенді ... ... ... ... үлес ... ... ... туристердіңжаңа салыстырмалы түрінің ... 3 ... ... ... ... ... кірістің бөлігі сол
жерлерде қалып табиғатты қорғауға жұмсалынады; табиғатты ... ... ... ... ... ... туристтік сапар танымдық
мақсатқа сүйенеді. Бәлкім нағыз экотуризмның ... ... ... ... ... ... ... тек АҚШ - та 43
млн адам өздерін экотуристерміз деп есептеді. Экологиялық ... әр ... ... ... ... ... және ... оңтүстігіндегі
елдерде ірі жыртқыш және тұяқтыларға ... ... ... ... кезде турист волонтерлер ... ... Олар ... ... ... ... ... экотуристтердің біразын өсімдік дүниесі және ... ... ... ... ... көктемгі шөлдер) зерттейді,
өлі табиғат объектілерін (конъендар, үңгір т.б) сондай ақ ... ... ... ... ... ... ... диверсификациясы экологияны және тағы басқа
туристтердің жақындау процесін көрсетеді. табиғатқа деген ... ... ... ... ... ... демалыс, круиздер қызмет
бабымен жүзеге асатын сапарлар ... және ... ... ... ... ... ... шекаралары нақты білінбестей
болып, ал оның масштабы және ...... ... ... ... ... жылы ... өткен Бүкіл әлемде ... ... ... ... ... ... тек ... жасыл сапарға
көңіл бөлуде, бірақ оның саны жылдан ... ...... 30%. Батыс
мамандардың бағалауы бойынша 1993 жылы экологиялық туризм 30 млрд доллар,
және халық аралық туризм кірісінің 10% ... ... бір ел ... ... ... мүмкіндігі бар. Қазір
негізгі экотуристік ағындар АҚШ, Канада, Австралия, ... ... ... тағы ... ... бағытталған. Экологиялық туризм туристтік
қызметтің перспективалық және динамикалық формасының бірі болып табылады.
[5, с.420]
Туризм ... өте көп. Олар бұл ... ... ... ... ... ... тапсырмалармен
ерекшеленеді. Туризмнің бастысы халықаралық және ішкі деп бөлінеді.
Халықаралық ... ... және ... өмір сүру ортасымен,
мемлекеттен тыс ... ... ... саяхаттауды тұлғалардың
сапарын қамтиды. Белсенді және пассивті болып бөліну, қаржылай балланстың
туристік ... ... ... ... ... ол ... аралық туризмге тән және ішкі ... ... ... оның 2 ... қарастырамыз – келу және кету, олар туристік ағынның
бағытына ... ... ... ... мемлекеттегі туристік мақсаттарда
адамдардың миграциялық ағымын көрсетеді .
Ұлттық туризм ішкі және кету ... ... және ... ... ... өндірістің баллдық өлшемімен) жүктеледі.
Туризм классификациясының үлкен ғылыми және тәжірибелік ... Ол ... ... ... ... ... танып, зерттеп білуге
мүмкіндік тудырады. Туристтік қызметтің сапасы және ... ... ... және туристік қызметтердің жаңа форма және туристердің
пайда ... ... ол ... ... ... даму процесінде болғанда
ешқашан мүлде тоқтады деп ... ... ... ... ... ... дамуын қарастырғанда тарихи жағдайларға
сүйенеміз. Туризмнің дамуы Қазақстанда б.э.б 3 мыңжылдықта ... ... ... Ұлы ... жолының дамуымен байланысты .
Қазақстанда советтік заманда негізінен ішкі туризм дамыды. Мынаны
айта кету қажет: Советтік союз кезінде туризм жүйелі ...... бір ... көрсетпейді және ол кезде оны қаржыландыруға
қалдықты ... ... ... асты және ... ... ... қарамастан туризмнен және ... ... ... ... ... ... ... өткен ғасырдың 80
жылдарына ... ... ... ... ... - ақ Верный қаласында Орыс тау ... ... ... ... ... ... ... Жетісудің ең
бірінші туристі деп қазақ ... ... ... болады, ол Іле
–Алатауының тау бөктерлерімен көп ... ... жылы оның ең биік ... ... ... жасады. Алайда, ол тек 4 мың метрлік биіктікке
шыға алды. Таулар Верный қаласының көптеген ... ... ... ... оқушы жастар мен интеллигенция үлесі көп болды. Мұндай жорықтарға
Верныйда тұрған Лев ... ... ... ... де ... Тау
инженері Қ.И. Богданович оқушылармен жергілікті шатқалдарға экскурсиялар
ұйымдастырды. Олармен бірге Мушкетовтың баласы да ... ... ағаш ... П.Зенков Алма-Арасаннан Жусалы Кезең асуы арқылы Үлкен
Алматы көліне дейін өтті.
Әліби Жангелдин 1910 - 1912 ... таяу «жер ... ... ... ... асырды. Бұл саяхаттың мақсаты-өзінің білімін арттыру,
әуесқой ... ... ... ... ... жылы ... «Интурист» Бүкілодақтық Акционерлік қоғамның
қазақстандық бөлімшесі ашылды. 19556 жылдың 12 ... ... ... ... келді, келесі жылы олардың саны 157-ге жетті, ал 1971 жылы
Қазақстан 8 мың адам ... 1995 жылы әр ... ... келген
туристердің саны 28 мың адамға , 2001 жылы – 2507 ... ... 1991 ... ... ... ... компаниясы болып қайта құрылды.
1965 жылы Қазақстан Республикасының туризм мен экскурсия ... және ... одақ ... Алматы облысында, Шығыс
Қазақстан, ... Орал және ... ... ... ... ... ... да ашылды.
Республиканың өте көркем жерлерінде жаңа туристік базарлар салына
бастайды: Баянауыл-Павлодар ... ... ... ...... ... тау – орман көгалды алқабында, Алтай –
қойнау – Шығыс Қазақстан облысы ... су ... ... ... бор
- Көкшетаудың тауларында, Қазақстан туристік базасы ... ... ... ... ... ... серпінді күш берген «Елдегі туризм ... ары ... ... ... ... ... қаулы болды.
(1969 жыл). Қазақстанда туризм және экскурсиялар бойынша жаңа ... ... ... саяхат және экскурсия бюролары ашыла
бастады. Маңызды орынды ... ... ... ... бойынша шаралар – жаңа туристік базалар мен ... ... ... ... ... және басқа да мәдени және ... ... ... ... құрал – жабдықтарды жалға ... ... ... станциялары, маманданған автобазалар ашылды.
Елдің бас қаласы Алматыда туризм қарқынды ... ... 1959 ... ... турбазасы ашылып, қаланың сыртында орналасты. 1972 жылы
Алматыға жақын жерде Талғар ауданының Горныій садовод ... ... ... ... 1970 ... бастап Алматылық автобаза қаланың
және ... ... ... ... көрсетіп келеді. 1975 ... мұз ... ... ... және ... атты ... ... де салына бастады. Алайда, мұның барлығы әлі де жеткіліксіз еді.
1979 жылы Алматылық туристердің қалалық клубының ... ... 100 ... ... ... 7 туристер клубы жұмыс істеді.
Туризмнен айналысатындардың саны 213 мың адамнан асты (Алматыда бұл ... ... ... ... ... ... ... бойынша, жұмыстар әдетке айналып, туристік
слеттер, ... ... ... ... ... жыл ... ... мәдениет пен демалыс Орталық паркінде ұйымдастырылып отырды.
Туризмде басталған ... ... ... ... ... ... кейіннен оларды шаруашылық есепке өткізді.
Олардың халықтың денсаулығын жақсартуға бағытталған іс - әрекеті нашарлай
бастады. Жорықтар, ... мен ... ... ... берді.
Кейбір туристік клубтар жабыла бастады.
Терең экономикалық дағдарыс Қазақстанға 1990 жылы ... ... ... нарықтық қатынастарға көшуі туризмнің дамуына ... ... ... кедейленуі мен әлеуметтік жағдайының әркелкілігі
туристік қозғалыстың бірден ... ... ... 90-шы ... ... қатысушы адамдардың саны күрт ... ... ... шақта жас егеменді Қазақстан ... ... ... ... құру үшін ... ... ... бастау
керек.
Қазақстандағы демалыс пен туризм географиясы облысындағы зерттеулер
ХХ ғасырдың 70-ші ... ... деп те ... ... ... ... және жобалық жұмыстар жүргізуді алғашқы болып ... ...... ... Ол ... онда ... ... экономистер, инженерлер мен ... ... ... ... ... ... барлық елдерде қарқынды дамуы бұл құбылыста географиялық
талдау қажеттілігінің артуына себеп болды.
Туризм ол ... ... ... ол ... жаңа жер алу,
қанағаттанумен байланысты. Белгісіз өлкелерді ашу және ... ... ... және ... ... ... салт - дәстүрлерін
танып білуге деген құштарлығының ... адам ... өте ... ... Республикасы тәуелсіздігін алғаннан кейін, бастапқы кезде
туристік салада арнайы ... ... және ... бір ... ... ... ... ұзақ уақыттық ... ... ... және ... емес ... ... көңіл
болінбеді. Сондай ақ мемлекеттік басқару органдарындағы ... ... ... кері әсер ... Олар ... дамуымен және
өз қаржыландыру сипатына жауап беретін осылар болып табылады (Бұл саланың
дамуына кедергі келтіретін ... ... ... басқару органдарының
көзқарасы басым). Бұл саланың дамуына кері әсер ... ... ... ... ... ... ... бөлігі туризм болғанына
қарамастан ... ... ... көз ... туристік қызметті
мойындамауы кедергі келтірді [6, б.26].
Терең экономикалық дағдарыс Қазақстанға 1990 жылы ... ... ... ... ... көшуі туризмнің дамуына ... ... ... ... мен әлеуметтік жағдайының әркелкілігі
туристік ... ... ... ... ... 90-шы жылдарда
туристік саяхаттарға қатысушы адамдардың саны күрт төмендеді. ... ... ... жас ... ... ... қазіргі
тұрғыдағы туризм индустриясын құру үшін барлық жұмыстарды жаңадан бастау
керек[7, б.53 ]
Тек ... 3 ... ғана ... ... ... ... ... үшін нақты шаралар қабылданды.
2 ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ТУРИЗМНІҢ ҚАЗІРГІ КЕЗДЕГІ ЖАҒДАЙЫ
Туризм экономиканың ең «жұмсақ» сегменті сияқты, ол өнім шығарады ... өз ... ... ... ... ... келуі керек.
Бұл мағанада, шетел тұтынушыларына негізделген халықаралық нарықты және
Қазақстан халқына арналған ішкі ... ... ... ... күнде
халықаралық туристік нарықтық механизмді онда бірнеше ... ... ... сондықтан бірінші орындағы тапсырма туристік өнімнің
анықтамасы болып табылады. Нарықтың қандай ... ... ... ... ... ... ... байланысты [8,
б.405].
Бітіру жұмыстың екінші бөлімінде Қазақстанның региондар ... ... ... ... ... ... ... - Қазақстан Республикасының оңтүстік бөлігін алып
жатыр. Оңтүстік ...... ... ... Оңтүстік Қазақстан)
ежелгі тарих пен мәдениет және ортағасырлардағы ... ... ... қатар бұл аймақтың климаты демалуға, емделуге, аңшылыққа,
таң шңғысы ... ... өте ... ... - Алматы облысындағы ең үлкен өзен. Ұзындығы Текес бастауынан
1439 км Текес пен Күнгес қосылған ... 1001 км, ... Тянь – ... ... ... ... Су жиналған кезле алқабы – 140000 км².
Қапшағай қоймасына дейінгі Іле жағасы аласа, кең ... ... ... қар ... қоректенеді.
Іленің жағалаулары ежелгі дүниені ежелгі дүниені көрсетеді. Өзеннің оң
жағалауында көп жылдардан бері үлкен тастан аспанға ... ... ... ... ... бар. Ол « Танғал- Тас».
Су қоймасынан 20 км ... ... 120 км ... орналасқан. Бұл
жерде 1000 - нан астам петроглифті жазуларды көруге болады. Өзен ... ... да, ... өте ... сол ... көптеген туристерді
өзіне тартады. Бұл жерге келген ... өзін ... ... ... ... ... орман бой түзеген. Ағаштар мен бұталар арасында қоян ... ... ... ... ... ... ... - 1980 жылдар аралығында Қапшағай қаласы аумағында бөген мен
электростанция ... ... су ... бой ... ... ... ... бөлігінде «Алтынемел» ұлттық табиғи саябақ орналасқан.
Алматы облысының Кербұлақ ауданының ... 1996 жылы ... ... ... ... – 460000 га. Оның құрамына Жоңғар
Алатауының сілемдері: Шолақ, Дегерес, ... ... Кіші ... ... ... ... 3 ландшафтан тұрады: таулы – далалық, құмды – шөлді,
қиыршық ... ... ... Саябақ археологиялық ескерткіштер мен
ежелгі таңбалар мен суреттер ... ... мен ... бай. ... салынған «Бесшатыр» обаларының маңызы үлкен. Ш.Уалихановтың
тарихи – мемориялдық мұражайы да осында орналасқан. Саябақта ... ... - ... ... 17 ... ... мен 3 ... маршруттар жұмыс
істейді. Іле өзенінің оң жақ беткейінде әйглі «Әнші бархан» ... ... ... мен ... көптеген түрлері бар.
Табиғаттың тағы бір кереметі - Әнші бархан, Әнші тау Іле өзені аңғарын
бойлай орналасқан ... ... және Кіші ... ... ... ... ... – 150 метрдей, ұзындығы 8 км, ені 3 км. Құм ... ... ... ... ... одан кәдімгі сырнайдан шыққан таза ән
ырғағына ұқсас үн естуге болады. Бұл табиғат құбылысы көбіне ... ... жел ... ... ... ... бойында орналасқан осы «Әнші
барханның» үнін есту үшін жолаушылар әдейі ат басын бұрған. «Әнші ... ... ... ... ... алынған. Ол алтынемел
ұлттық табиғи саябағы құрмына енеді [ 9, б. 272].
Шарын канъон - экзотикалық демалыс ... ... ... ... ... ... тар, әрі ... тік өзен аңғарлы. Канъонның бүйірлік
эрозиясы әлсіз, ал тереңдігі басым болған жағдайда пайда болады, ... ... ... ... ... ... сатыланып келеді.
Канъон (193 км Алматының ... ) 154 км ... ... солтүстік
шығысынан, оңтүстік батысқа сзылып жатыр. Биіктігі 150 -300 ... ... өте бай. ... 300 ... ... ... түрі ... [10, б.92].
Көлсай көлі - Оны солтүстік Тянь - Шаньның маржаны деп ... ... ... ... Бұл жер ... жаяу жорық жорық, атпен саяхат
және тау велосипедіне арналған демалыс орны. Бірінші көл 1 км ... – 1818 ... Оған ... ... ... жайлы қонақ үйлер бар.
Орталық Көлсай – 2252 ... ең ... ... 1 - ші ... 5 км ... ... Көлсай 600 метр биіктікте, 4 км қашықтықта орналасқан.
Барлық көлдерде, 3метр басқасында ең ... ... ... ... ... ... қазанға дейін созылады. Бірақ керемет табиғатты тамашалау
мен сол табғатта демалу жыл ... ... суға ... ... ... ... ал ... қатқан мұздың үстіндеконьки мен шаңғы
тебуге болады.
Ал 6 км – ден ... ... ... ... Сары - ... (3278 ... асу ... тұр, бұл асудан Ыстық көлді тамашалауға болады.
Алматы қорығы - Іле Алатауындағы ... ... ... байлығын
қорғау және ғылыми зерттеу жұмыстарын жүргізу мақсатында 1931 жылы құрылған
мемлекеттік қорық. Ауданы – 7334000 га. ... тау ... ... Ол ... ... тұрады. Оның орманды бөлігінде (1300-2000 метр) алма,
өрік, долана, қарақат өседі. Ал ... ... (2000- 3000 ... мен ... құламалармен және шөбі аласа альпі шалғыннан тұрады.
Қорықта өсімдіктердің 1300-ден аса түрі ... оның 112 түрі ... ... ... ... ... дүниесіне де бай. Онда
сүтқоректілердің 40 түрі ... ... аю, тас ... ... ... ... ... тиін), құстардың 200 түрі (самырсынқұсы, шырша торғайы,
тоқылдақ ,бұлбұл, үкі, кептер, құр, арша ... бар. ... ... ... тұмықты жылан,қосмекенділерден: бақа,
құрбақа кездеседі.
Алматы қорықшасы - сирек кездесетін және ... бара ... ... ... ... ... Қарасай, Талғар, Еңбекші
қазақ аудандарының аумағында 1978 жылы құрылған мемлекеттік қорықша. Теңіз
деңгейінен 1000-3400 метр биіктікте орналасқан. ... -72400 га. ... 590 түрі (мүк, ... ... ... долана т.б.), аң мен
құстың 180 түрі мекендейді. Алматы ... ... ... ... аюы, ... күзен, Орта Азия тас сусары, Түркістан сілеусіні, ... ... ... кітабына» енгізілген [11, б.260].
Қазақстанның әдемі қалаларының бірі – Алматы қаласы.Іле ... ... ... - Бұл ... ... ... Оның ... – 580
метр, ені – 210 км. Мерекелер мен той ... ... жер. ... Алаң ... 1998 жылы тұрғызлған Тәуелсіздік манументі тұр
[12, б.545].
Алматы теледидар мұнарасы - радио ... ... ... ... 1975 - 1984 жылы ... қаласы маңындағы теңіз деңгейінен
1000 метр биік Көктөбе ... ... ... ... 372метр,
онда екі жүрдеклифт және арнаулы жүк көтеретін механизм ... ... ... қала ... ... арналған алаң бар. Ал 252 ... ... - ... ... техникалық қадағалау қызметі
бөлімі орналасқан. Мұнара биіктігі 114метр ... ... ... ... спорт кешені - дүние жүзіндегі ең ірі ... ... ... ... ... 18 км ... Кіші Алматы шатқалында, ... 1691,2 метр ... ... Табиғи мұз айдыны ретінде 1951
жылы пайдалана ... ... ... ... 1972 жылы ... ... ... мұз айдынының ауданы-10,5 мың метр. Жарыс
жолының ені 5 метр ... 400 ... ... ортаңғы бөлігі хоккей
ойынына және мәнерлеп сырғанауға арналған.12,5 мың ... ... ... бассеині, спорт залы, мейманхана, асхана, кинозал, кітапхана және
баспасөз орталығы орналасқан. Жасанды мұз ... ... ... 2,3 метр 20 түрлі материалдар қабаты орасан зор темір бетон
тақтаның үстінде ... ... ... 170 ... ... құбырлар тартылған. Айдынның жарықтануын 8 тұғырға орнатылған 1600
қуатты шамдар қамтамасыз етеді. Жасаны мұздың ... ... 3 см, ... 10-15 ... ... ... Медеу спорт кешенінің құрамына Медеу қонақ
үйі кіреді. Медеу мұз айдынында спринтерлік және ... көп ... ... ... әр түрлі халықаралық ... ... ... және ... ... ... Медеу спорт кешені
тек қана стпорт жарыстары үшін ғана емес, сонымен қатар қала ... қала ... әсем ... ... ... ... 1990 жылы
дәстүрлі «Азия дауысы» халықаралық ән байқауы өткізіліп келеді.
Шымбұлақ - Алматыдан 25 км ... Кіші ... ... ... бірінде, теңіз бетінен 2270 метр биіктікте орналасқан спорт
құрылымы. 1954 жылы ... ... тау ... ... үлес ... ұзындығы – 3100 метр екі аспалы жол спортшыларды 3200 метр ... ... ... ... 3000 ... ... ... және төменгі
нүктелердің биіктігі – 800 метр шаңғы мен шапшаң түсу ... ... ... сай. Спортшыларға арналған бір мезгілде 150 адам
демалатын тұрғын үйлер мен асханалар бар [13, б.712].
Алматы - ... ... ... ... ... бар ... оңтүстік шығысында, Іле Алатауының солтүстік баурайында
орналасқан. Аумағы -190 км². ... ... ... таулы, сайлы -
жыралы болып келген. Қала және қала төңірегінде ... ... Қала ... ... ... мен Кіші Алматы және ...... ... ... ... ағады. Алматының топырағы мен
өсімдіктері биіктік белдеулер мен белдеулерде әр ... ... ... ылғалды – шалғын және шыршалы орман басқан.Алматының төңірегінде
алманың бірнеше түрі бар, сондай - ақ әлемге әйгілі ... ... ... дүниесінен құстың 141түрі, сүтқоректілердің 50-ге тарта ... ... ... ... туризм орталығы болып саналады.
Қалада «Иасауи», «Спутник Казахстана», ... ... ... 1994 - 1996 жылы ... ... манументі, Әбу –
Насыр - әл - ... ... ... ... бабамыздың, Әлия
Молдағұлованың, Мәншүк Мәметованың ескерткіштері мен ... ... ... жолы - Ұлы ... жолы ... ... пайда болған. Көп
бөлігі Қазақстан территориясынан ... ... ... Тараз (Талас),
Отырар қалалары осы Ұлы Жібек ... ... Осы ... ... ... ... мен ... негізгі орталықтары
болған.
Шымкент - ежелгі қалалардың бірі, іргесі 11 – 12 ... ... ... жолыныңүстінде қолданған. Шымкент Республикамыздағы ... ... ... 22 кітапхана, өлке тану музейі, 14 мәдениет үйі,
емханалар, санаторилер жұмыс істейді. ... ... көне ... ... - ... және ... ескерткіштері мемлекет қорғауына
алынған. Олардың ішінде «Арыстанбаб», қаласының орны «Қожа Ахмет ... ... ... ... ... ... жұмыс істейді.
Тараз - Ортағасырдағы ежелгі ... ... Ұлы ... жолының
орталығы. Қаланың қызықты және мәдени - тарихи ... Айша бибі ... ... ... ... 20-шы ... архитектуралық ескерткіш және
Сыпатай батыр кесенесі бар. Тараз қаласы – ... ... ... мен
Дәуітбек кесенелері көптеген ежелгі зираттар саяхатшылардың есіне бұрынғы
заманды естеріне түсіреді. Тараздың аумағында ... ... ... ... ... бере кетейік [14, б.721].
«Айша – Бибі кесенесі» - сәулет өнері ... 12-ші ... ... ... ... ... Айша- Бибі ауылында орналасқан.
Айшй – Бибі бізге тарихтан белгілі Қараханның ... ... ... ... ... ... 7,6*7,6, ... бағана арқылы
көтерілген. Кесене орталығында құлыптас (3*1,4) ... ... ... мен ... оюлы ... ... Айша – бибі ... бастап есептегенде 3,4 метр биіктіктегі бағаналарға ... ... ... ... ... «күз, бұлттар, дөңгелек дүние»-
деп жазылған. Кесене қабығалары (қалыңдығы 80 см) 3 ... ... ... ішкі ... оюлы ... ... ... жағынан балшықпен сыланғанкеңістіктен тұрады. Ұсақ плиталардың ұсақ
шырмауық тәріздес өрнегінен 60 түрлі әшекейі пайдаланылған. Қашаумен үңгіп
жасалған бір - ... ... ... ... ... Айша – бибі
кесенесі мемлекеттік ... ... ... ... және мәдениет
ескерткіштерінің тізіміне еніп, мемлекеттік қорғауға алынған [15, б.19].
Түркістан - ұлы Жібек жолындағы ең ... ... ... ... ... – молда әрі ақын, әрі философ – ол түркі халықтарының ... ... 14 - ші ... ... ... ... ... хан кесенесін
салдырған. Ахмет Яссауи кесенесі – бұл ... ... 30 ... мен ... тұратын таң қалып, ... ... ... сыртқы диаметрі – 40 метр, маңы – 130 метр, мұнарат биіктігі –
12 метр. Әрбір ... мен ... ... өзі бір ерешелікпен
жасалған. Сондай-ақ архитектуралық – археологиялық кешеннің бірі Түркістан
және Күлтөбе (15 - 17ғғ) ... жұма – ... (19 ғ.), ... Үлкен Хілбет (12 ғ.), монша (17 – 19ғғ). Халықтың ... ... жол ... – Баб ... ... өтуі ... Ол 12
ғасырда өмір сүрген Ахмет Яссауи кесенесінің ... ... қала ... ... 4 ғ.) ... ірі ... болды. Бұл теңге
сарайымен, ежелгі кітапханалардан қалыспас үлкен кітапханасымен әлемге
әйгілі. Осы ... ... өмір ... ортағасырлық ойшыл, жаратушы Әл-
Фараби тұрған. 13 ғасырдың соңында маңғол әскерлері ол қаланы ... ... ... таяу ... ... ... –ана мазары орналасқан.
1998 жылы ескі зират орнына жаңадан ақ мәрмәрдан жасалған кесене ... ... ... ... ... тұрған екі тас есептеледі.оқиғаны өз
көзімен көргендердің айтуынша, ол екі тастың арасынан тек күнәсі жоқ ... ... адам ғана өте ... ата ... - 1980 жылы ... ... Ж ... ауылынаң
18 метр қашықтықта, Қорқыт станциясының жанында ... ... ... ... ... Б.А ... және физик С.И
Исатаев. Сырдария бойында 1950 жылы бұл ... ... ... – ол ... ... ... ақын және ... қолдаушысы кесенесі
орналасқан еді. Ескерткіш темірбетоннан 8метр биіктікті 4 – тік ... ... ... ... Әрбір стелла әлемнің төрт бұрышына
бағыттлған. Труба орналасқан жерде 40 металл труба орган орналасқан. Жел
соққан ... ол ... ... ... ... ... естіледі.
Ескерткіштің ішінде сиқырлы күші бар түйеші Қорқыт Желмаяны көрсетеді [16,
б.718].
Оңтүстік Қазақстанның тағы бір көз ... ... жері ... Барсакелмес
қорығы жатады. Барсакелмес деген сөз «барсаң қайта ... ... ... Арал картасында бұл арал пайда болар алдында, арал ... ... ... ... ... жорықтар кезінде ұлтарақтай жерге
уақытша жасырынбақ болып, теңіздің ортасындағы, алыс ... ... ... көшуге қамданыпты. Қыста адамдар өз шаруашылығы және малмүлкін ... аман есен ... ... ... ... жазда престі су арналары
құрғап, адамдар мен жан- жануарлар судан қаталап, қырғынға ұшырапты. ... ... ... ... көк ...... ... атпен атап
кетіпті. Барсакелмес аралы кішірек арал, оның ... ... ... ... 28 км, ... шамамен 180 шаршы км. Барсакелместің табиғи ... ... - ... ... болмауы. Басты назар аударарлық ерекшелігі
құландар. Барсакелместің 18 мың га жерінде тұяқтылардың үш түрі ... ... ... ... ... жерлерде немесе шөл далада –
жайрандар мекендейді. Сондай- ақ қара құйрық, ... ... ... тасбақа, улы жылындар, ... бүйі ... ... ... ол аралда арал су деңгейінің сол жердегі флора және фаунаға ... ... ... ... жүргізіліп жатыр [17, б.530].
Ақсу Жабағлы қорығы - Қазақстандағы алғашқы ұйымдасқан қорық. Ол 1928
жылы құрылған. Шымкент және ... ... ... орналасқан және
74,7 мың га жерді алып жатыр. Тау беткейлерінде жайлаудан бөктерге дейін
биіктеген сайын ... ... ... жалпақ жапырақты орман,
субальпілік және альпілік шалғын қар және ... өз ... ... ... өсімдіктің1200 түрі, сонымен қатар оның 16 түрі ... 62 түрі ... ... ... 42 ... ... 238
түрі, бауырмен жорғалаушылардың 9 түрі бар. ... ... ... ... ... ... ... қабан шошқа, аю, қар қабыланы, сусар,
ақкіс, аққалақ, түлкі мекндейді. Көптеген ... ... ... – тау ... кекілік, ұлар, бытпылдақ та кездеседі. 1952 жылы
Ақсу Жабағлы қорығына бірнеше марал жіберілді. Мұнда таулы сирек өсімдіктер
көп, олардың арасында ... ... ... ... қарақат, шайқурай аю
табан өседі.
Ақсу-Жабағлыда Қаратау жотасының беткейлерінде ... ... ... жерлеу филиалы бар. Ол бірнеше қашықтық жерде
Бурундай өзенінің даласында ... ... ... Бұл ... емес ... ... балықтардың сирек түрлерінің ... ... ... - ... ... және Юра дәуірінің
өсімдіктерінің көпшілігі осында 120 мың жыл ... ... ... ... ... ... жерлеудің екі аралық
аймақтардың көлемі (120 га) ... ... ... ... ... зерттеулердің
маңызы зор. Оларға қарап жердің тарихи дәуірлерін анықтауға болады.
Сары – Ағаш сауықтырушы жер астынан тасып ағып ... ... ... ... ... Ауруларға бұл жерде ванналар, батпақты емдеу,
электропроцедуралар, жылу ... ... ... ... ... ... «Сары - Ағаш» минералды суы азотты акротермалық ... ... кең ... ... ... бір ... жатады. Сары - Ағаш
табиғи және газдалған ... ... және ... ауру түрлерін
емдеуге қажет: заталмасу асқазан және асқорту мүшелеріндегі ауруларды, ... қан ... жолы ... ... - ақ өкпе тасы ... деңгейлеріндегі зәр шығару жүйесі ауруларын, зат алмасу және
эндокриндік жүйе ... ... ... ... ... және ... көмектеседі.[18, б.537].
Байқоңыр ғарыш айлағы - Қызылорда облысының басты көзге тартар аймағы,
бүкіл әлем туристерін қызықтыратын нысандардың бірі ... ... ... 6717 ... шақырым. Мұнда ғарышқа ұшатын кеме аймағын, ұшуын,
ғарышкерлер музейін сондай - ақ Юрий ... және ... ... үйлерін
аралап тамашалау мүмкіндігі бар [19, б.78 ].
Жүргізілген анализ негізінде көріп тұрғандай, ... ... ... ... ... ... ... бар. Ол Қазақстан нарқында қандай
болса халықаралық нарық ... ... ... ... Бұл ... Жібек жолы арқылы, көптеген ежелгі қалаларды қоса отырып, ... ... ... облысының саяхаттық бағдарламасымен және байқоңыр ғарыш
айлағымен турларды қоса отырып ... ... ... ... Ең үлкен біздің республика аумағына әйгілі санаторий
– Сары - Ағаш. Онда кең көлемді ауру ... ... ... ... ... сулар жанға батар ауруларды емдеу ... ... ... ... ол ... ... минералды сулар», «Халтөбе» Грузиядағы курорты, «Қызыл - ... ... ... ... курорты, «Японские Лазие»және т.б.
болгарияда керісінше танымл курорттар азотты термалар негшізінде ... ... ... ... моншасы», «Веллинград моншасы» және көптеген
т.б
Спорттық туризм – ... ... ... Іле мен Алатау тауларының тау
шаңғысын дамытуға мүмкіндік бар.
Уақиғалық туризм – көптеген қызықты табиғи ... ... ... ... ... ... береді. Бәрінен бұрын бұл альпинизм
немесе ... ... ... ат, ... ... ... ... қатар экстремалды немесе әртүрлі туризмді дамыту мүмкіндігі бар.
Алпинизм және тау туризмі. Альпинизм ... ... ... ... ... дамытуға болады. Треккинг немесе жаяу ... ... және вело ... ... дамыған. Іле шатқалында ... көл ... және ... ... ... ... болады.
Рафтинг және тау өзендерінде жүзу туризмі. Ол ... ... ... бұл түрін дамытуға мүмкіндік бар Алматы қаласы
және Алматы облысында турфирмалар жүзудің үлкен ... ... ... іле ... ағыс террассасы мен ... ... ... осы түрін дамытуға үлкен мүмкіндік тудырып отыр.
Сиыну туризмі: сиыну туризмінің ... ... ... және ... қалаларжатады. Қазір Түркістан – 1500 жаста. Жәй күндері оған 100-
250 адам келеді, ал діни мерекелерд келушілер саны күніне1000 адамға ... ... Бұл ... ... мен ...... ... жануарлар әлемін зерттеу. Табиғи туризм басқа туризмнен табиғи ортаға
әлсіз әсерімен ерекшеленеді және кең ... ... ... ... (Ғылыми танымдық) туризм. Оңтүстік Қазақстан үшін турлар болашақ
жоспарлы. Ботаникалық, зоологиялық, этнологиялық және ... ... Ақсу ... ... Алматы қорықтары Іле Алатау және Алтын
- Емел ұлттық саябақтары және сондай - ақ ерте және орта ... ... ... ... ... ... ... балық аулау спорттық планда ең қызықты балық
аулау нысаны болып жайын балықты ... ... ... Іле өзенінде
ұйымдастырылған. Түрген шатқалында форель балық ... ... ... ... кешкі тамаққа пысырып жеуге болады. Көлсай көліндеде балық
аулау ... ... үшін ... ... бар. Сонымен қоса оңтүстік
Қазақстанда аралас турлар өткізуге көптеген ... ... ... ... ... Шығыс Қазақстан территориясы- Алтай және оның тауалды
орманды аумағы, Ертіс өзені және Зайсан, Марқакөл, Сауысқан ... ... ... ... және фаунасы әртүрлі және өте бай.
Шығыс Қазақстан – Орталық Азияның ерекше бір ауданы. Ол Ресей Қытаймен
шекаралас. ... таяу ... ... солтүстігі Оңтүстік
Сібір және, Алтай және Орта Азияны Қытайды жалғастырып жатқан Ұлы ... ... Бұл ... шыңлы әсем ландшафт, әдемі шатқалды, балқарағайлы
орманды алқап, керемет көлді, жылдам өзенді, шалғын және ... ала ... ... Бұл ... ... және ... ең биігі - екі баты тау
Мұзтау (4506), мұнда үлкен және кіші ... ... бар. ... және Сауыр таулары бой көтерген. Тауаралық жүйе ортасында Зайсан
қазан шұқңқыры орналасқан. Ертіс ... және оның ...... Үлбі оба ...... буырқанған сипатымен ерекшеленеді.
Облыстағы ең үлкен көл- Зайсан, ол Бұқтырма су ... ... ... әдемілігі әлемдегі ең терең көл Байкалмен теңеуге
болады. Бұл ... ... 232 ... ... 50 түрі және ... 6000 түрі
өседі. Шығыс Қазақстанның керемет тілшүйірер балымен, аю және ... ... ... ... тау жүрегінде екі табиғи әсем
көлдердің арасында тасты кесенің түбінде ... ... ... ... ... Мұзтау ежелгі сенімдер бойынша құдайлар елі -
Шамбала. Содан бері ... ... ... ... саны, қасиетті тауға
барушылар саны артты.
Абайдың Мұражай- үйі. 1940 жылы ... ... үй – ... ... ... ... кезеңінде салынған. Ол үй екі этаждан тұрады және
біздің заманымызға дейін сақталған. Бұнда семейге келгендер осы үйге ... ... ... жері әлі сол ... қалпын сақтаған. Бұл бұрын
тірі ақын ... ... ... ... өте келе ... одан ... сиымды орын қажеттілігі ... Ең ... ... ... Ол ... ағайынды саудагерлер үйі еді, Абай осы ... ... ... ... жер ... ... ... Абайдың 150
жылдығының алдында мұражайдың жалпы сипатына бірнеше жөндеулер ... ... өзі сол ... қала ... ... бір ... ... екі этажды үй) администрация және Ахмет Риза мешіті және
абай оқыған ... ... ... Риза ... ескі ... кітаптарды көруге болады, олар араб, парсы, шағатай, ... ... ... ... ... ... ... Кейіннен бұл -
Мемлекеттік тарихи - ... және ... ... Семей қаласындағы Абай
мұражайы деген атпен таныс. Жидебайдағы үй - ... ... ... ... Абай ... филиалы ретінде 1945 жылы Жидебай жерінде, Абай
ауданының Қарабай ... 25 ... ... ... ... түрі өзінің бастапқы кездегі түрін сақтап ... ... 3 ... ... ... ұсынылған ол Абай туыстары және достары
табыстаған заттарының жиынтығы. Олардың арасында – араб, парсы, түрік, орыс
тіліндегі кітаптар сол ... ... үш ... ... ... заттары Экспонаттар этнографиялық қызығушылығын ... ... абай ... ... ... ... ... немесе
қуғынға ұшыраған достарының суреттерін көруге болады: Михаелис, Гросс,
Долгополова, Лавановский.
Қозы ... және Баян сұлу ... - ... ... ... ең ... ... ескерткіштердің бірі (10-9 ғғ) мола ... ... ... мен ... Ол ... ... ... бірі. Біздің күнімізге дейін жеткен бірден - бір
ескерткіш. Жалпы биіктігі 11065метр биік тастан ... ... ... ... ... оны «үйтас» немесе «дын»деп аталған.мазар
алдында төрт скульптуралары салынған, олар халықтардың айтуы бойынша ... және ... Сұлу оның ... және ... ... 1856 жылы
Шоқан Уалиханов сипаттаған. Ескерткіш бозбала мен ... ... ... ... және олардың рухының биіктігін көрсетеді [20, б.92].
Марқакөл қорығы - Шығыс Қазақстанның ... ... бір ... ... ... тау ... ... Жасыл түсті керемет
сипатын жазда көруге болады. Кездеспес сұлулығымен және осында мекен ететін
балық қымбаттылығымен Марқакөл - тек ... ... ... табылады.
Көлге 27 өзен құяды, ал бір өзен ағып шығады. Көл ойпаң жерде орналасқан ол
солтүстік ... ... (3000 метр ... ... ... мен ... Азутау жотасы (2385метр) ортасында орналасқан көл ұзындығы- 38
шақырым, ені 19 шақырым, тереңдігі 27 метр. Суы престік, өте ... ... гр ... ... ... ... - ленок балығы, бекіре (3 кг-нан 8 кг-ға дейін)
( ускуч) Марқакөл - Қазақстанның осы балық түрі ... ... ... көл. ... ... ... зонаға енген орман массивтері ... өзі ... ... өте ... ... ... - Шығыс Қазақстанда әйгілі «Рахман бастауы»санаторий
орналасқан. Ол ... ... 1700 метр әсем ... ... Бұлжерде Катон жотасы Алтайдың ең биік шыңы Мұзтау (4506) мәңгі
мұз және қар ... тау ... ... жер асты сулары емдеу радоны бар.
Радонның пайда болуы ... ... ... ... ... өте сирек минералды гранит ... бар. ... ... ... ... ... бел, жүйке жүйесі және тері ауруларын
емдейді.
1763 жылы бұл бұлақ ... ... ... ... ... ... артынан жүре отырып, Арасан өзенінің жазығынашықты, ол жерде үлкен
мөлдір көлде демалып ... ... ... . ... ақ ... ... жатты.Жаралы аң суға шомылғаннан кейін күшін тез жинап алды.
Рахмановтыңөзі де бастауға ... ... бері ... бастау туралы сөз
Алтай және Сібір өлкесіне дейін таралып ... Ал ... ... ие ... ... ... сол ... таудың таза ауасы, иісі
аңқыған тайга балқарағай, жапырақты, ... ... және ашық ... ... ... бай. ... ... қара жидегімен, таңқурай,
аршаменен өседі.орманда саңырауқұлақтардың түрлерінің көп таралған. Бұл
жердің жануарлар дүниесі бай және ... ... ... ... ... аю, ... сілеусін, елік, тиін және т.б жануарлар ... құр, ... құс ақ ... шіл ... бұл ... ... туған жері және бұғының тіршілік етуіне қолайлы жер деп ... ... ... ... панта алып, одан өте бағалы пантокрин
емдік дәрісін дайындайды.
Қиын – ... ... ... таяу ... ... ... ежелгі қалалар мен бекіністердің қабырғалары көтерілген. Бұл Қиын-
Кіріш қыстауы (Тәкәппар сұлулық)-табиғи эолды қала ... тағы да ... » ... аты бар. ... ... ... сұлулығын айтып
жеткізе алмас және қайталанбас ақ, тоқсары, және ... ... ... әсем бір ... Алыстан Қиын – Кіріштің балшықты жартас
тік жарлары желмен ұшып жатады. ... үшін ... ... ... ... Қиын – ... ... байлығы бұл құм мен балшықтың қабаты. Осы
жерде бұрын ... ... және ... ... ... ... Ол кезде өсімдіктердің (пальма, араукария, гинкго және т.б) ... ... ... және саламандр) таста қалған
іздерін кездестіруге болады. Сондықтан осындай полеоген ... ... ... Қиын – ... ... ... туындыға Европа
және Азияда тең келетін ескерткіш жоқ.
Лапылдаған адырлар - ашық қызыл түсті маңырақ және ... ... ... ... ... ескерткішті атайды. Ашық
қызыл алалы және қызғылт қоңырдан керемет жасылға ... ... ... ... ... ... ... әсерін қалдырады. Мұндай
сазбалшықты түрлердің осындай әсем түрлерге ... ... ... тропиктік климат шарттары негізінде және магнезилді – темірші
вулкандардық ... ... ... ... ... ... ... Монтморилионтты немесе бентолитті саздар әсеріне ірі
адсорбенттердің кен орны бар. Таяу ... ... кен орны ... жылы бұл ... алғаш рет динозовр жұмырқасының қабығын тапқан,
кейінірек кішірек динозаврлардың қатты бұзылған сүйек ... ... ... ... ... ... перм жасындағы етегіндегі
тақтатастарда (260 млн жыл бұрынғы) өсімдік және ... ... ... ... ... ... жылқысының, жирафтың, мүйізтұмсықтың,
газелдің және гиена типтес жыртқыштың, шамамен 10 млн. Жыл ... ... ... ... ... табылды. Мұндай әртүсті жануарлардың
алуан ... ... ... ... ... және жануарлардың тасқа
айналған қалдығына қарап ... ... ... ... болады. Бұл
өте құнды құжат болып табылады.
Бұқтарма су қоймасы – бұл өлкенің табиғаты әсем және ... ... ... көлі өзінің көзтартар әсем жерлерімен және жақсы қабуымен
әйгілі. Көптеген өзен бастаулар тау ... ... ағып ... да әсем ... жасап ағады [21, б.530].
2.3 Солтүстік Қазақстан
Солтүстік Қазақстан республикасының аса ірі ... ... ... ... ... ... көлемінің 60% астамы осы
ауданның үлесіне келеді. Жыртуға ... жер ... ... Солтүстік
Қазақстанды Солтүстік Кавказды және Украина сияқты аудандармен салыстыруға
болады.
Солтүстік ... алты ... ... ... ... Көкшетау, үшінші Павлодар, төртінші Солтүстік
Қазақстан, ... ... ... Ақмола. Солтүстік Қазақстан
солтүстігінде Тобыл, ... ... ... ... ... және
Нұра өзендерінің алабында орналасқан.
Жер беті негізінен жазық, климаты қатаң континентті, қысы суық та, ... қысы ... ашық ... көп ... оның ... ... аңызғақ яғни
құрғақ та ыстық жел соғып, қуаңшылық болып тұрады. Республикадағы қара
топырақты ... көбі ... ... ... 300мм жауын-шашын
түседі. Жалпы алғанда, топырақ климат жағдайлары суармай - ақ ... ... ... жол өнім ... ... береді.
Солтүстік Қазақстан пайдалы қазбаларға бай. Бұл жерде темір
кені, көмір, боксит, ... ... ... ... оның ... ... саз бен кен орындары кездеседі.
Бұл ауданның негізгі мамандану бағыты-астық шаруашылығы. ... ... 80% ... ... ... жаздық бидай егіледі.
Жаздық бидаймен қатар ... ... ... қарабидай өсіріледі.
Техникалық дақылдар негізінен ... тағы ... ... ... ... 1%-ке жетпейтін бөлігін ғана алады.
Ауылшаруашылық жерінің жартыдан астамын жайылым мен шабындық алып
жатыр, оған қоса ... ... көп ... ... ... ... ... өнеркәсібінің қалдықтары көп.
Осылардың барлығы қосылып мол шаруашылығының базасын құрайды.
Қазіргі кезде Павлодар трактор ... ... ... ... ... ... да – бүкіл Қазақстан бойынша мұнай өнімдерін
тұтынатын негізінен ауыл ... ... үшін ... ... ... өте ... Ауыл
шаруашылығы үшін химия ... ... ... ... химиялық өнімдер шығарады.
Солтүстік Қазақстан өнеркәсібі ауыл шаруашылығы мен тығыз байланысты.
Сондықтан бұл ... ... және ... ... ... ... Ет, ... май шайқау және ұн тарту – тамақ өнеркәсібінің ең дамыған салалары.
Ет ...... ... аса ... және ең көне саларының
бірі. Ол бүкіл тамақ өнеркәсібі өнімінің 97%-ын ... ... ... сондай-ақ Екібастұз, Рудный, Қостанай
облысы, Жанғара қалаларында ірі ет комбинаттары ... ... ... ең ... – Петропавл ет комбинаты шығаратын өнім көлемі
жағынан республика бойынша Семей ет ... ... ... орын ... кейінгі орынды сүт, өндіру және май шайқау өнеркәсібі алады.
Солтүстік Қазақстан 130-дан астам май ... және ... ... ... - ақ, ... сүт ... дайындайтын зауыт бар. Тамақ
өнеркәсібінде ұн ... ... орын ... ... Петропавл, Көкшетау,
Павлодар, Ақмолада ірі диірмен зауыттары салынған.
Солтүстік Қазақстан территориясында бес өнеркәсіп тарабы қалыптасты.
1) Петропавл өнеркәсіп тобы ... ... және ... ... ... ... өнеркәсібінің маңызды салалары ет-
консерві, ұн тарту, май ... тағы ... ... ... былғары жасау, киіз басу, тігін және аяқ киім
салалары дамыған. Барлық ірі ... ... ... және ... ... ... ... және жеңіл
өнеркәсіп дамыған.
Сонымен қатар Көкшетау торабында оттегі тыныс алу ... ... ... ... өнеркәсіп торабының ауыр
өнеркәсібі ... ... ... ... Атап ... жерде
ауылшаруашылық машиналарын жасау вагон жөндеу және шпол жасау, фарфор
бұйымдары, ... ... ... ... ... ... көмір,
каолин сазы, кварц құмы өндіріледі.
3) Қостанай өнеркәсіп торабына Қостанай, Рудный, ... Бұл кен ... ... ... дамып келеді. Темір кен орындарын
пайдалану негізінде аса ірі ... - ... кен ... комбинаты
салынды.
Қостанай өнеркәсіп торабына Қостанай тамақ және машина жасау ,кен
жабдықтары,тереңнен ... ... ... ... ... үшін ... ... кәсіпорындары үшін жабдықтар,
тракторларға қосалқы бөлшектер өндіру дамып келеді.
4) Торғай бокситтері ... ... ... ... торабы
қалыптасты.
Солтүстік Қазақстанның шығысында ірі Павлодар –Екібастұз өнеркәсіп
торабы дамуда. Ол Павлодар, ... ... мен ... типті елді мекендерді қамтиды.
5) Солтүстік Қазақстанда ... ... ... орын ... ... ... ... 75% - ы тасымалданады.Алайда ... ... онда ... жол ... ... орынға шығады. Ол бүкіл
жүн айналымының 80% -тен астамы, ол автомобиль көлігі не бары 10%-ын ... ... ... ауыл ... ... ... пен мал ... жөніндегі ғылым және азот тәжірибе
жетістіктерін өндірісте ... ... ... ... 1956 ... жер көлемі 64,3 мың гектар,оның 25 мың ... ... жыл ... станцияда 4310 ірі қара,1180 шошқа, 267 жылқы болды.
Шаруашылықтың басты саласы – астық ... ... ... бойынша дәнді дақылдар мен картоптың ең жақсы сортын,
екпе шөп ... және ...... ... өсіру,қырдың қызыл сиырын
және ақ шошқаны тұқымға пайдалану үшін таза ... М.И. ... ... ... ... – 100 ... шығарды.
Ара өсіруде күрделі агротехникалық жұмыстар жүргізілді. ... ... ... ... ... ... ... өсіреді.
1971 жылы станцияда совхоз техникумы ұйымдастырылды. Мұнда 800 - ден астам
жастар оқиды.
Солтүстік Қазақстан ... ... ... - Солтүстік
Қазақстан, Қостанай, Көкшетау, Торғай облысы ... ... ... ... ... ... ... 1956 жылы желтоқсанда
ұйымдастырылды. Қарамағындағы жері 348,800 км2. Оңтүстік Оралдың шығыс
беткейі, ... ... ... ... ... оңтүстік айпаңы,
Көкшетау көтерілімі, солтүстік Ұлытау геология аймақтарын қамтиды. 10 -
экспедициясы мен ... және үш ... ... ... бар.
Міндеттері металл және пайдалы қазындыларды іздеу және барлық әр түрлі
масштабтағы ... ... ... ... ... гидрогеология
инженерлік - геологиялық зерттеулер жүргізу ... ... іске ... ... ... ... қамтитын экономикалық аудан.
Құрамына Солтүстік Қазақстан, Қостанай, ... ... ... ... облыстары кіреді.
Халқының орташа тығыздығы жөнінен Солтүстік Қзақстан экономикалық
аудандары Қазақстан экономикалық арасында екінші орын алады.
Солтүстік Қазақстанның ... ... ... ... ... ... , Белорус тағы басқа ұлттардың өкілдері де ... ... ... 1 км2 –ге 12,5 ... ... территориясы Шығыстан батысқа қарай 1300 ... ... 90 ... ... орналасқан. Сібір жазығының
Оңтүстік жағын, ... ... ... ... яғни жер ... жазық келеді. Солтүстік және Шығыс жағының биіктігі ... ... ... ... төбелі белесті өңірі Шығыс Орал
алды үстіртінде ... ... ... Торғай үстіртіне жалғасқан
өте биіктігі 250-300 метр және өзен аңғарларымен, тілінделген. Жер бетінің
ірі ... ... бірі – ... ... 600 км, ... км ... ... .
Ауданның таулы өңірі Көкшетау массивінен Баянауыл тауларын ең биік
жері 1027 метр қалыптасқан.Климаты тым ... ... ... ... ... 9 ... орташа температурасы Солтүстігінде -19-200
С, солтүстігінде 200 С, ... – 16 - 170 С, ... 19-200 С ... ... ... мөлшері 250-300 мм шамасында. Бұның 70% - тен астамы
жылы маусымда түседі. Қар жамылғысының ... ... 40 см - ... 20 см - ге ... ... ... желді келеді.
Қазақстан территориясы жер беті ағын суына бай келеді. 845 шағын өзені
бар.
Ірі өзендері - Ертіс, ... ... ... Сілеті Шағалалы, Обаған,
Ірілі - ұсақты 21580 көлі бар, бұлардың ... ... 15,6 мың ... ... Құсмұрын, Сарыарқа, Теңіз, Қорғалжын, Шағалалы теңіз,
Семейдің, Бурабай, Шортанды. Аудан жерінің топырақ жамылғысы алуан ... ... қара және ... сұр топырақ түрлері басым тараған.
Солтүстік жағындағы шалғындық қара ... ... ... келеді,
бұлардағы қара шірікті қабаттың қалыңдығы ... 55 ... ... және ... жамылғыларының сипаты жөнінен аудан ... ... дала қиыр ... ... ... ... кіреді.
Ауданның орманды дала өңірінде басқа жерлеріне қарағанда орманды
алқап ... ... ... ... ... ... қарағай араласа
қалыптасқан шаң орман өседі. Шалғындық шөп өте қалың өсетін дала зонасында
Аманқарағай, Наурызым, ... ... шоқ ... ... ... ... ... түлкі, қоян және кеміргіштердің көптеген
түрлері құстардан: бұлдырық, құр, үйрек, жылқышы тағы ... ... ... ... ... жазық бөлігінде орналасқан. Батыс
Сібір жазығының ... ... және ... қиыр ... ... Жері негізінен жазық болып келеді.
Көкшетау ұлттық саябағы. Көкшетау – Қазақстанның ... ... 60 ... ... ... ... айыр тау, ... аудандары аумағында,құрамына шалқар
зерденді көлдер, айыртау шоқылары кіреді. Жердің аумағы 5868 мың ... 97,7 мың ... ... ... 166 мың ... жайылым, 7 ... ... 289 мың ... ... ... тым ... ... қарлы, жазы қоңыржай, жер бедері, қыратты – төбелі жазық жерлер,
гранит ... ... мен және ... ... қалың қарағайлы орман
өскен.
Саябақта 200 жуық ... ... Қола ... ... көне ... елді ... ... бар. Сырымбет тауының
маңында 19 ғасырда ... ағаш үй ... ... ... ұлы ғалым
Ш. Уалихановтың өмір сүруіне байланысты тарихи жерлердің бір ғалымның
қалпына келтірген ата ... ... ... оның ... ... ... сабақтың өсімдіктер әлемі мен жануарлары әртүрлі көне
дәуірдің ... мен ... ... ... ... ауданындағы кент
кентік, округі орталығы, облыс орталығы Көкшетау қаласынан оңтүстік шығысқа
қарай 90 километр жерде ... ... ... ... 22 километр Бурабай
Солтүстік шығыс жағасында Қарағайлы қалыңды ... ... сұлу ... ... ... 65 мың адам ... 1910 жылы қымызбен емдеу
санаториясының ашылуына байланысты қаланған.
1939 жылы кент оның төңірегінде көптеген ... ... ... ... ... ең ірі ... ... орналасқан.
Одан басқа балалар санаториясы әскери санаторий және демалыс ... ... ... ... ... ... ... музей , мәдениет
үйі тағы басқа мекемелер бар [22, ... ... ... ... ... ... – Қарағанды облысының әкімшілік
орталығы. Қарағанды көмір бассейні дүние ... ең алып ... ... ... ... 17 ... ... орталықтары,
конструкторлық институттар мен университеттер, ... оқу ... ... симфониялық оркестр, 12 кинотеатр, 6 мәдениет сарай үйі ... ... ... ... ... ... ... болып 1932 жылы
наурызда жарияланды. Ал жаңа шекарасы 1997 жылы ... ... ең ... ... – Нұра ... Нұра ... ... шығыстан батысқа
қарай кесіп өтеді де, Орталық Қазақстанның ірі өзендірінің бірі ... ... ... ... ең ірі көлдерінің бірі – Балқаш
көлі.
Қазақстан ... аты ... ... ... оның ... Жолы ... Тарихи тұрғыдан бұл ... ... ... артерия
экономикалық және мәдени каналдары атанған Қазақстан мен ... ... ... ... ... дамыған. Қырғызстан, Өзбекстан, Украина,
Ресей қалалары арасындағы темір жол ... да бар. ... ... ... ... әуе жолаушыларға қызмет етеді. Қарағанды облысы
арқылы жеңіл көлік жолдары өтуді ... ... және ... ... ... ... халықаралық автобустық маршруттар ... ... ... ... Екатеринбург, Омск, Мәскеу, Бішкек,
Новосибирск, Сочи т.б.). ... ... ... Қазақстан көптеген халықты
өзінің көне тарихымен және мәдениетімен назар аударарлық заттарымен, ұлттық
салт-дәстүрлердің түрлілігімен, ... ... және ... ... мен Жошы хан ... Кент ... ... үйі, Сметанин және
Рязанцев сатушылардың үйі, Тәттімбет кесенесі, Бұқар ... ... ... ... ... ... ... астам туристік фирмалар өздерінің
демалу, бос уақытты экстрим - турларды, балық аулау, ... аң ... ... ... үш тау шаңғы кешендері жұмыс атқарады.
Балқаш көлі. Каспий және Арал теңіздерінің кейінгі аса ірі тоқтап
тұрған ... ... ... ... ені 35-44 километрге дейін,
тереңдігі 26 метр. Балқаштың феномені шығыс және батыс көлдерінің әртүрлі
минералдануларынан ... ... ... ... ... суы көп ... Іле ... су алатын таза
шығыс-тұзды. Балқаштың табиғаты көркем және ... ... ... ...... ... аса ... балықтардың түрлерін ұдайы өндіріп
және биологиялық әртүрлілігі бойынша және ... ... ... туады. Ихтиофауна құрамына сазан, ақ амур, шип, форель, жерех,
лещ, сом және т.б. жатады. ... ... ... 8-10 мың тонна ... ... ... ... ... ... енгізілген. Тек
мұнда ғана Арал теңізінде құрып кеткен шип және аралдық усач кездеседі.
Көлдің ... ... мен ... ... ... ... Солтүстік Балқаш өңірінің оазисі мыңдаған метрге
биіктікке ... ... ... ... ... (4000 га) ... ... үлкен емес, бірақ өзіне тән құздар мен үңгірлерден тұрады. ... ... күн ... ... ... ... ... «гроттар» деп
атайды. Осындағы жерлерге тән ... ... ... бар ... ... атты тау мәр - мәрі сирек кездесетін пьезокварц
минералы кездеседі. ... ... ... ... аралығында
граниттерді бұзған және фантастикалық формаларда қалыптасқан. Олар солпй
аталады – Саңырауқұлақ, ... ... ... бірі ... ... [23, ... Кең дала жайылған Сарыарқа жазығы батыстағы Ұлытау таулары
мен Теңіз өзенінен, шығыста Қызыларай, Кент, ... ... ... Ишим ... ... шөл ... ... жазық дала
жатыр, мұны бұрыннан қазақ халқы ... деп ... ол ... ... ... ... Торғай үстіртімен, шығысында Сауыр ... ... ... ... жазығымен шектеседі. Шығыстан
батысқа қарай 1200 шақырымға созылып жатыр.
Көне ескерткіштер мен қорғандар. Олардың көпшілігі әлі күнге ... осы ... шулы өмір ... жасырады. Сарыарқада мемлекеттік
күзетке 88 археологиялық ескерткіштер алынған, облыстың әр аудандарында
орналасқан. Олардың ... ... ... Дермен тұрағы, Айдаһарлы
үңгірі және қылыш қорғаны, бір топ Қарасу қыстағымен Кен Дала үңгірі және
т.б. ... XVIII ... ... ... ... ... Ақ
Бекет мазары болып табылады. Киіз үйдің үлгісінде салынған мазар ... Шен (XVIII ғ.) ... ... және Ахметжан (XIX ғ.) мазарларымен
белгілі. Оларды құру үшін ... 80 ... ... Олар ... ... ... ... және таза судан оны торсықтармен
тасиды аттармен. Орталық Қазақстанның Ұлытау ауданы көне ... ... ... ... ... жерлері болған.
Жошы ханның кесенесі. Жошы ханның кесенесі (1228-1230жж) Қара Кеңгір
өзенінің бойында орналасқан. Көп ... ... ... ... ... ... формаларын қайталау. Орталық ... ... ... ... ... Алаша хан
(XIII ғ.) күмбезі ерекшеленеді. Тік төртбұрышты пішінді, биіктігі 10 метр
күйдірілген кірпіштерден салынған, ... ... ... ... ... тұрады.
Қарқаралы мемлекеттік ұлттық табиғи паркі. ... ... ... ... 80 мың га тең ... Оның ... Қарқаралы және
Кент таулары орналасқан ландшафтар. Таулар негізінде граниттік жыныстардан
қалыптасқан. ... және ... ... ... ... өзендердің
жағалауларында өседі. Қарқаралы зоологиялық кіші ... ... ... өзен орналасқан. Қарқаралы ... ... Кіші ... ... өте бай және ... Кіші ... өкілдерінің бірі архар, тиін, ақ және сұр күркетауық. Кіші
қорықтың құрылуының басты ... ... ... ... фауна. Көптеген
туристер Шайтанкөл өзеніне келеді. Көлдің орналасуы өте ғажайып, өйткені ... ... ... ... сондықтан оған осы атты қойған.
Қарқарылыдан 6км жерде ... ... өзі ... ... ... 50 м,
ені 20 м. Шайтанкөлмен акындық тарихи әңгіме ... ... атты ... ... ... жағасында сүйікті жігітімен Алтаймен өлген. Осы махаббат
Сәбит Мұқановтың «Сұлушаш» атты ... ... көлі ... ... көл - ... 250 ... Балыққа өте бай.
Қарасор көлінің жағасында ... ... бар ... өсіп ... Қарасор
көліне оншақты шағын өзендер құяды.
Бетпақдала зоологиялық қорығы Қарағанды облысының Жаңбары ауданында
орналасқан. Оның аумағы 25 мың га. Бұл ... тән ... ... ... мен ... Қорық орналасқан аумақ пен тау граниттік
жыныстар тәріздес. Тау беткейлерінде қайың мен ... арша ... ... олар ... ... Бұл ... өзен бұлақтардың жағалауында тал,
таңқурай, малина, аюқарақат және астық ... ... өсіп ... ... ... ... ірі типтік өкілдері арқар және киік. Құстардан
күркетауық, дрофа, құр бар. ... ... ... ... - ... қорғанысы, ол Орталық Қазақстанның ... ... ... орналасқан.
Бірлестік зоологиялық қорығы Қарағанды облысының Ақбақай ауданында
орналасқан. Оның көлемі 10 мың га. ... ... ... ұсақ ... ... Тау беткейлері қайың, терек сирек ... ... ... өзен ... орындарында тал, таңқұрай өсіп тұр.
Бұл қорықта Қазақстанның құрып келе жатқан арқардың ... ... ... ... биологиялық қорығы Қарағанды облысының Жанар ауданында
орналасқан. Оның аумағы 15 мың га. ... ... ... ... шөлді аймақтарда орналасқан тұрғылықты мекендерді көгалдандыру
мақсатында жоспарланған аса маңызды өсімдік. Сондықтан Орталық ... ... ... ... ... бар [24, б.927].
1) Танымдық туризм – бұл Оңтүстік Қазақстанмен салыстырғанда көп
болмасада, ... ... ... ... бай. ... мен қорғандар: Ақтасты қорғаны, Дернен тұрағы, Айдаһар
үңгірі мен Қылыш қорғаны, Қарасу қыстауының қасында орналасқан біртоп
қорғандар мен кең дала ... ... ... Шон, ... ... ... Жошы хан мен Алаша ханның кесенелері.
2) Сауықтыру туризімі - ... ... ... демалу орындары.
3) Қиял-ғажайып туризімі – жылқы туризімі, көлік және мототуризм, нақты
дамыған туризм түрі ... ... ... ... ...... ... Сафари турлар – балық аулау.
Орталық Қазақстанның территориясында Сарыарқа атты шөл ... ... ... ... ... жол, ... ... көлік жолдарының қатынасы бар болғандықтан, қалаға келіп-кететін
қонақтар қызықтайды.
2.5 Батыс Қазақстан.
Батыс Қазақстан – Қазақстанның ... ірі ... оның ... ... ... ... Батыс Қазақстан облыстары кіреді. Жерінің
көлемі: 729,6 мың км2 ... ... ... ... ... сырт пен Орал тауының оңтүстік сілемін, Мұғалжар тауын, Маңғыстау
түбегін және ... ... ... қамтиды. Жері негізінен жазық, ... - ... ғана ... ... ... тым ... ... жүзіндегі ең терең екінші нүкте – 132 м (Өлі ... – 400 м) ... ... Қарақия ойысы. Жауын-шашынның жылдық
мөлшері солтүстігінде 250 – 280 мм, ... 100-1200 ... ... ... ... 177 - 183 күн, бұл кездегі
температураның жалпы қосындысы
2900-30700С. Қыс солтүстігінде 144 күн, ... 170 күн ... ... ... суық , ... ... келеді. Батыс Қазақстанда өзен
көп емес және олардың суы таяз. Жаздың қуаңшылық кезінде кішкене ... ... ... суы мол ... Жем өзендері еш уақытта тартылмайды.
Батыс Қазақстанға ... ... ...... ... жер
кіреді. Мұнда суы ащы Шалқар, Индер тағы басқа көлдер бар. Осы ауданның
солтүстік бөлігі қара және қара ... ... ... ... ... ... ... жерді құм, сор және тақыр алып жатады, ол- жусан және сортаң шөп
өскен шөл және шөл ... ... ... солтүстік жағалауындағы қамыс
өседі. Батыс Қазақстан пайдалы қазбаларға бай. Мұнай мен ... ... ... зор. Бұл аудан аңшылық пен балық шаруашылығымен айналысуға өте
қолайлы. Маңғышлақ пен Үстірттің ... ... және ... ... ... ... бай, олар ... және
ғалымдардың үлкен назарын аударуда.
Орал - ... ... ... ... ... Орал ... Орал өзенінің оң жағасында ... 1613 ... ... - Яицк қалашығы ретінде бой көтерген. 1773 - ... ... ... ... ... ... бір орталығы Яицк
қалашығы болған. 1775 жылы Орал қаласы болып ... ... ... ... 1868 ... бастап Орал облысының орталығы.
Қазіргі таңда орал қаласы Қазақстан ... ... және ... біріне айналды. Соңғы жылдары облыстың ... ... ... ... ... өсті. Экономикалық
реформалар жүзеге асырылуда, шаруашылықтың жаңа салалары құрылуда және
өндіріс ... ... ... Е. ... үйі, қазір онда облыс ... ... Ескі ... ... Маметоваға және В.И. Чапаевқа
қойылған ескерткіштер бар.
Ақтөбе. Ақтөбе облысының орталығы Мәскеу Алматы магистраліндегі ... ... ... ... ... ірі ... , ... және
әуе жолдарының маңызды торабы. Ақтөбе ... ... ... -
батысында жайықтың саласы – Елек өзенінің сол жағасында орналасқан.
Ақтөбе 1859 жылы ... ... ... ... 1891 ... ... уездік қала 1918 жылы Совет өкіметі орнағаннан кейін, Азамат
соғысы жылдарында Ақтөбе Торғай облысындағы ... ... ... ... ... ... 1997 ... дейін Актюбинск аты
болды. Ақтөбе деп аталуына себепті жергілікті жердің жағдайына ... ... ... ... ... ... жағдайына байланысты – ақ грунт , ақ
тастар мен кварцтан алыстан ақ төбешік көрініп жатырғандықтан. ... ... ... ... ... тауы және Арал ... алып жатыр.
Сонымен қоса Арал теңізіне дейін Үлкен және кіші Борсақ құмдары алып жатыр.
Атырау облысының әкімшілік ... ... ... ірі орталығы, мұнай мен табиғи газдың ең ... ... ... бұл ... ... ... ауылы Ұйшық болған. 1654 жылы
Үйшықтың орнына патша Михаил ... ... ... ... тас қала салдырған. Бұл қала негізінен ... ... ... ... 1992 жылы ... ... ... өзгертілді. Атырау
қаласы күннен күнге өсіп, оның инфраструктурасы дамыған әлем ... ... ... ... Орал ... арқылы өтетін көпір Азия мен
Еуропалы байланыстырушы көпір қайта жөнделді. Облыстық ... мен өнер ... ... ... мен ... ... қалпына
келтірілді.
Жаңа мешіт тұрғызылып, XIX ғасырдың архитектуралық ескерткіші –
православия шіркеуі ... ... әуе ... ... ... ... ... ескерткіштер негізінде халық аралық ... ... ... ... - ... ... және балық өнімдерімен белгілі, Каспий
теңізінің жағалауындағы ... Қала 1963 жылы ... ... ... ... игеру барысында қалыптасқан. 1964 жылдан бастап украин жазушысы Тарас
Шевченконың атымен Шевченко қаласы болып ... 1992 жылы ... ... ... Ақтау - ... ... ... сан ... бойы ... ... топталуынан ақ түсті
жыныстар пайда болған сондықтан Ақтау деп аталады. Ақтау – адам өмір сүруі
практикалық ... ... емес ... ... ... теңізінің
аралығындағы әлемдегі ең үлкен тұрғылықты жер Ақтаудың дамып қалыптасуы
жақын маңынан ... кені ... соң ... ... кез ... басқа
қалалардан жүздеген километрде жатыр, еш ... ... ... ... ... ... ... Қала маңы ерекше шөл
ландшафтысына өте бай.
Жібек жолы. Ең көп туристердің қызығушылықтарын – ... ... Ұлы ... ... ... ... Ежелгіде ол жол барлық
Маңғыстау аумағын қамтыды. Оңтүстіктен солтүстікке және одан ... ... ... ... ... Шетпен қақпасынан ... ... ... ... керуен сарайлары,кішігірім ... ... ... ... ... ... ... тауы, оның маңында –
Шыңғысханның ұлы Жошының сарайының қирандылары бар. Осы өлкелер де ...... ... ... ойып жасаған жер асты
мешіттері ... Ата, ... ата және тағы ... Есет ... ... сақталынып қалған.[25, б.91]
Маңғышылақ арқылы Хорезм және Иран арқылы ... ... ... ... сарай қирандылары және ертедегі мәдени белгісіз
мавзолейлер табылған. Маңғышлақ пен Үстірттің тасты ... 11 ... ... ... ... ... көбі мемлекет қарауына
алынып, қайта қалпына келтірілуде.
Археологиялық ескерткіштер. Қызанның солтүстік бөлігінде өлі Құлтықта
ежелгі ... ... жасы ... б.з.д 4-5 ... ... ... Сако-Массагет заманындағы халықтар туралы мәліметтер ... деп ... ... ... 18 км ... ... өз әдемілігімен
туристерді қызықтырып қоймай Қызыл-қала қаласының тарихи ескерткіштерімен
қызықтырады.
Ақмышсайдан 3 км жерде ... және ... ... ... ... жер бар. Форт-Шевченкодан 30 км жерде. Ханга-баба ... ... ... ... суы, боярышник, ежевика, тутовник, қарағаш, тополь
кездеседі. Осында Ханга-баба непрополі мешітімен орналасқан.
Үстірт мемлекеттік ... ... ... ... 70000га
ауданды алып жатыр. Онда Туран ойпатының шөлдік ландшафт алып жатыр. Онда
Туран ойпатының шөлдік ... типі және ... ... тән. Қорық
үстірт муфлоны , гепард, сайғақ, жейран, бөрі, түлкі, ұзын ... ... ... ... ... ... сенімді пана. Маңғышлақ түбегі
- бұл ... ... ... ... ... сансыз
көлемді километрлі және алтын құмды пляж. Осындай маржандардың ... ... ... 80 км). ... саусағы деген теңізге енген ортағасырлық
қамалға баруды ұсынады. Көк бухтаның ежелгі тұрақты ... оң ... ... ... ... онда көк аспан фонында адам ... ... ... ... ... профиль өте таныс. Солға оңға ауысудан тас адамның бет ... ... ... ... ... біресе күліп тұрады. Бірақ шетке
бірнеше қадам жүрсе сурет жеке тас шыбаларына ... ... алыс ... Фрт - ... 35 км ... Түркілер
уақытындағы таспен әуестенуін ежелгі мемориалды ескерткіштер ... ... ... ... ... тас ... ... жер
плитасына қазылған массивті база, жазық рельфті ойылған және ... ... ... ... ... ... ... жерасты құрлыстары
құрайды. Оның ең ежелгісі IX-X б.з.д. ғасырлардағы мешіт Шақпақ Ата. ... ... алты ... ... үйден үлкендеу. Қабырғалары
ракушкалардан қаланған, төбесін ұстаушы ... ... ... Осы тас ... жау ... кезінде шақпақ ата өз
шәкірттерімен жасырынған. ... ... ол ... бой ... және
өзінің жер асты панасынан шықпады. Ислам дінінде адамдар мен олардың ... ... ... ... Ал осында лотос гүлдерімен қоса,
(ашық ... ... ашық ... бейнеленген суреттердің құпиясы әлі
күнге дейін ашылмаған.
Маңғыстаудың қасиетті ... ... ... ... айта ... ... жартаста ойылып жасалған.Ол VІІІ-ІX ... ... ... ... ... болған. Адамның қолымен алынбас қамал
жасалған тау арыстанды бейнелейтін, ... ... ... - ... ... енді.
Үстірттің көркемділігі оның археологиялық ескерткіштері Ежелде үстірт
арқылы ескі керуен ... ... Хива мен ... Еділ ... ... ... оның маңында ежелгі қала Шахр – и - Вазир, керуен
- сарай ... және ... ... ... ... үстірт бойында ежелгі
зираттар - ұлы мовзолей - ... көп. ... көп ... ... ... өз зерттеушілерін күтуде. Одан да ... бар. ... 60 - қа жуық ... ... ... ... көп бөлігі Манат ауданында және Қарынжарық ойпатының айналасында
кездеседі.
Тамшалы деген жұмақ жер орналасқан. Ол ... ... ... ... Жасыл жазықта жылауық көне теректер, топол, бұталар өседі.
Осында жалғыз бен ... көл бар. Су блок ... ... ... ... астынан тасқа тамшылатып ағады. Осында жылауық ... ... ... болады.[25, б.535]
Батыс Қазақстан – табиғат жағдайындағы әртүрлі шөлдер мен далалар елі.
Көптеген ландшафтар флорасы мен фаунасы табиғи ... ... ... ... ... ... қорық құру мүмкіндігі бар. Ондағы көптеген
көлдерде суда жүзуші құстардың ұялары, қоныстары бар және ... ... ... ... ...... ... жағалауындағы
құмды алқап. Ол солтүстік құл жазықтарын қорғаумен ерекшеленеді.
Кесте1 Қазақстанда туризмнің дамуы
|Қазақстан |Туризмнің ... ... | |
| ... ... ... ... ... ... ... аймақтарда
салыстырмалы түрде туризмнің көптеген түрлерін дамытуға болады (кесте
1).
3. ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ТУРИЗМ ... ... ... ... ... ... ... үлкен проблема туып отыр.
Осы ... ... ... ... бар, ұлттық
экономикалық дамудың ... ... ... ... , ... орнын пайда болдыратын , ұлттық кірістің өсуіне әсер ... ... ... көтеретін экономикалық ... ... ... ... шетелдің туризм индустрясын мысалға алсақ
оған ... ... тез өзін - өзі ... ең ... ... Бұл ... туризм өзі ... ... оң ... ... ... сөз ... ... туристік шаруашылықта өз орнын ... ... ... ... ... және ... дамуын жетілдіре
отырып жоғары ... ... ... қол ... ... ... дамуы туристік рекреациялық ресурстардың
дамуы және тиімді пайдалануға және олардың ... ... өз ... ортасының шарттарының қолайлы болуына негізделген .
Қазақстан территориясы туристік – ... ... ... ... және тым ... ...... қызметке жарамды
аумақтары негізінен табиғи ... ... ... ... атап ... ... ... – ақ шаруашылық факторлары да,
көлік ... және ... ... – құрылыс шарттары да
қамтылуы ... ол ... ... ...... ... ... қамтиды. Туризімнің белсенді экономикалық негізі ... ... ... ... салаларымен тығыз байланыста болуымен
сипатталады.
Туристік ресурстардың астарында табиғи-танымдық, сауықтыру- ... ... ... - ... нысандар және тағы да ... ... - ... ... ... ... ... болады [27, б.170].
Туризм мемлекеттердің бірнеше адамдарының экономикасына ... ... ... ... ... жоғарыда айтып өткендей ... ... ... жол көліктердің сауа, тұрғын -
комуникалды, мәдени, ... ... ... ... ... индустрияның басқа экономикалық секторларға ... ... әсер ... ...... ... ресурстардың,
аймақтардың дамыған инфра құрылымына, мамандарға, туристерді ... ... ... ... ... ... сондай-ақ салт-дәстүр факторлары және тағы басқаға болуын
қажет етеді.
Қазақстан Республикасы үлкен ... ... бар. Оның ... түрлі табиғи әр түрлі көркем ландышафтармен және климаттық белдеулерін,
мәдени - тарихи бай мұрасымен, ... ... ... ... дамытуға үлкен жағдай жасалды. Бірақ мемлекетттердің алдында үлкен
бір жауапкершілік тұр. Ол осы бай потенциалды әлемдік және ішкі ... ... ... ... ... тарихи жетекшісі ретінде Ұлы Жібек жолының пайда болуымен
даму тарихы негіз болып табылады. Бірақ ... да ... ... әлі де басы ... ... ... ... аздығы шығушы туристердің
санының көптігімен, енді-енді дамып келе жатқандығын байқаймыз. Мемлекеттің
экономикалық ... ... әсер ... ... ... енді ... ... Қазақстандағы туризм индустриясының жетік
дамуының бір себебі, оның ... ... ... бір саласы
ретінде онымен мақсатты түрде ... ... ... ... ... аумақтық туризм ұйымы және мемлекеттік емес ... ұзақ ... жоба ... Және ... ... қызметі, одан түскен қаржының үлкен ... ... ... ... ... ... экономикада туристік индустрия бірнеше
мәселелерге тоқталады, ол ... және ... ... ... ... ... экономикаға жедел түрде ауысудың ары
қарай дамуды ... емес және ... ... ... ... ... ... да бір түрге көзқарасын өзгерту
экономикада ... ... ... ол ... ... ... ... халықтың амандығы, әлеуметтік қорғаныстың қатерге әкелуі мүмкін.
Басқарылуы жоқ ... ... ... ... көлік, биологиялық
түрдің жоғалуына, жергілікті халықтың көшуіне келіп ... ... ... ... ... үшін ... – құқты база
жасалды. Қазақстан Республикасының туризм және спорт агенттігі және ұлттық
компаниялардың қатысуымен және ... ... ... ... ... ... «Қазақстан Республикасы туризмінің
даму тарихы концепциясы ... ... ... ... ... ... ... туристік салалы дамытудағы
алғашқы шаралары туралы » қаулысы шықты.
Біздің көзқарасымыз ... ... ... ... ... Ол үшін нормативті базасын қатайтуымыз керек.
Қазақстанның туристік ... ... және ... ... ... ... емес ... рекреациялық және сауықтыру
мекемелерінің, ... ... ... ... ... ... алмайды. Бұл жерде мемлекет таррапынан ... ... ... ... ... ... ... үлкен бағдарламаны
енгізіп, осы бағдарламада қойылған ... жету және ... ... ... ... Ең бастысы келу туризімін белсендіру
үшін елдің үлкен сеніміне иек ... ... Бұл ... өн ... ... ... ... т.б. [28, б.32].
Нақ осы сәтте Қазақстан ... 713 ... ... ... ... істейді 2004 жылдың басынан 107,2 мың туристер мен
экскурсанттарға ... ... . Бұл ... ... кіріс 1 млрд
156,8 млн теңгені құрай отырып, өткен жылмен ... 1,6 ... ... ... Қазақстанға шетел туристердің келуі және
Қазақстан азаматтың шетелге шығу ... ... ... ... 1 ... ... Қазақстанға келуі және Қазақстан
азаматтарының шетелге шығуы
2003 Қазақстанға келген шетел туризмнің саны 94692 адамды ... ... ең ... ... 2004 жылы (154885 ... Соңғы 2005 жылы шетел туризмнің біздің елге сапарлық күрт
төмендеп ... ... ... ... ... әлем практикасында
туризм үшін қиын болғандықтан көрсетеді. 2006 жыл ... ... ... ... ... біздің елімізге келген туризмнің ең көп
көлемі осы жылы ... Бұл ... ... деңгейдің
көтерілуімен және саяси ... бір ... ... ... ... туризмнің келу саны тағы да төмендегенін
байқаймыз. ... ... ... ... қарым – қатынастың
төмендеуі болып табылады. ... және ... ... Қазақстанға
қызыға келген туристердің саны 62,4% құрай ... ... өте ... ... ... ... ... көрікті жерлерін,
туристік обьектісін ... кең ... ... жарнамалар да
енді - енді ... іске ... ... ... әлемнің көптеген
елдерінде туристік өкілдер мен тур орталықтарға және ... ... тур ... ... кең ... ... зәру.
Қазақстанда шетелге шыққысы келетіндер саны жыл сайын артуда. 2003
жылы кетушілер саны 44990 адамды құрап, 2004 жылы ... 31367 адам ... бұл сан 210692 ... [43, б.73] ... ... ... ... жағдайының жақсарғанын көрсетеді. Олар өз елінің табиғи
обьектілеріне емес ... ... ... ... ... Бұл
өз кезегінде Қазақстанның инфрақұрылымының төмендігін ал шетел қызмет
көрсету деңгейінің жоғары дәрежеде екенін көрсетеді ... ... көп ... шет ... ... – 30105 ... Түркия
– 21682 адам, Германия – 11736, БАӘ - 5465 адам, Литва – 2879 ... – 1759 ... ... 1420 ... ... – 1046 адам елдері болып
табылады [41, б.125].
Нақ осы ... ... ... саласы алға жылжығаны
байқалады, жыл сайын шетел туристерін ... ... әр – ... іс
шаралар мен жәрмеңкелер ұйымдастырылып тұрса да, бұл тек ... ... Осы ... ... және ... ... қарауымыз
қажет.
Туризм дамуына ... ... ... ... оның ары ... ... ... жағдай жасалуы тиіс.Осы таңда
туризм ... ... ... ... ... ... үстінде. Барлық туристік ... ... ... жаңа ... ... ... үстінде.
Қазақстан туризмнің дамуы, оның жеке индустрия ... ... ... ... ... ...... түсімдердің көбеюі, туризм нарығындағы зерттеу жолдарының
жаңа бағытын талап етеді.
Сонымен, мемлекеттің ... ... ... ... ... еліміздің экономикалық өсуі мен өркендеуінің кепілі болып
табылады.
ҚОРЫТЫНДЫ
Сонымен қорытындылай келе. Қазақстандағы туризм ... ... ... ... жоғары дәрежелі, ... ... ... болып табылады. Қазақстанның айтарлықтай туристік
рекреациялық потенциалы, түрлі табиғи ... және ... ... ... ... ... – танымдық, экологиялық, іскер, сауықтыру,
аңшылық және тағы ... ... ... түрлерін дамытуға
мүмкіндігі бар.
Бүгінгі күні ... ... ... ... ... ... үкімет басшысы бекітілген шешімдері ... ... ... ... және ... ... ... туралы шешімдер қабылданды.
Осы мәселеде біз ... ... ... ... ... мен ... ... Мемлекет және үкімет тарапынан туризмнің дамуына көмек ... ... ... ... Осы мақсаттарға жету үшін заңда көрсетілген ... ... ... және ... ... қатаң қадағалау.
- Аталған саланы ең жоғары дәрежеде қаржыландыру және ... ... ... ... Туризмге инвестиция ағылшын көбейту үшін ...... ... Туристік инфрақұрылымды халықаралық ... ... ... ... мен ... көмегімен еліміз туралы
толық ақпаратпен қамтылған тур ... ашу. ... ... ... ... ... әсемдігі танытатын БАҚ - ... те ... ... ... ... ... ... Қазақстан туризмнің сәтті ... ... ... білікті, кәсіби шебер мамандар даярлау.
- Осы заманғы бәсекеге қабілетті туризм индустриясын қалыптастыру
үшін ұйымдастырушылық және ... ... ... ... ... ... маркетинг және имиджмен дамыту
және қолдану.
- Экономиканың негізгі секторы ... ... ... ... ... туризм үнемі дамуда. Халықтың мәдени ... ... ... ... ... әсем ... ... түрлі және бай болуы өркениетті қоғамның ең негізгі
белгісі, сондай - ақ ... және ... ... ... ... болып табылады, өркениетті елдер мәдени
мұраларын ... ... ... ... ерекше мән береді. Мұның өзі
өзара елдерде туризмнің бұқаралық сипат алып дами ... ... ... индустрияның қалыптасуына игі ықпалын тигізіп отыр. ... ... заң ... әр ... ... ұйымдастырудың сан қилы
жолдарын іздестіруде. Бұл экономикалық ... ғана ... емес ... ... танудың бір жолы.
ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
1 Биржаков М.Б. Введение в ... / М.Б ... ... Фонд, Москва:
2000. – 315 ... ... С.Р. ... ... / С.Р. ... ... 2000.- 356
с.
3 Закон О туристкой ... ... ... от 13 июня
2001 года № 211-11, Алматы 2002 – 46 с.
4 ... А.Ю. ... ... / А.Ю. ... ... для ... ... Пресс , М. 2001 – 317 с.
5 Квартальнов В.А. Туризм: Учебник. Финансы и ... / ... М., 2000 - 420 ... ... В. ... ... / В. ... М: 1999. - 374 с.
7 Соколов М.В. История туризма / М.В Соколов. М., 1999. -374 ... ... Г.И. ... ... ... / Г.И. ... ... Е.В. Мошнягина; Сост. Е.Н. Ильина Учебник, М: 2000.- 234 с.
9 Ермаков В.А. Казахстан в ... мире / В.А. ... ... ... с.
10 Программа развития туристкой отрасли на ... годы от ... 2002 ... ... 2002. – ... ... ... страны народу Казахстана «Казахстан на ... ... ... и политической модернизации»
(Астана, 18 февраля 2005 года)
12 Постановление Об ... ... ... по формированию
туристкого имиджа Казахстана на 2000-2003 годы, от 26 ... ... № 1604. ... 2001. – 37 ... Концепция развития туризма в Республике Казахстан от 6 марта ... 333. ... 2002.- 17 ... ... ... ... г. Алматы и Алматинской области на 2004-
210 годы. Алматы: 2004.- 36 с.
15 Ердавлетов С.Р Казахстан ... / С.Р. ... ... ... г.- 405 ... ... П.И. ... поющего бархана / П.И Мариковский.- Алматы:
1996.- 272 ... ... П.И. ... ... / П.И. ... ... 1997.– 92
с.
18 Жемчужина Казахстана под. Ред. Ефимова С.Л. Кайнар, Алматы , 1983 – ... ... А.В ... ... ... /А.В. Чигаркин. Алматы:
1980.– 260 с.
20 Лютерович О.Г. Три ... по ... ... ... О.Г. Лютерович , Ягофаров Г.Ф. Алматы: 2003 - 59 ... ... А.А. ... ... ... Григорьев А.А., Алматы 1998 – 312 с.
22 Энциклопедия Алматы под. Ред. Ахметбаева С.Т. Алматы , 1996 – 545 с. ... Ж, ... О, ... Г. ... – центр туризма Казахстана ,
Алматы , 2003 - 80 ... ... ... для ... , ... и народы мира ... ... Е.Б. ...... , М , 2000-712 ... Информационная брашура Казахстан турфирмы Culnar tur. ... 2003 ... ... Голубев Т.И. заповедники Средней Азии и Казахстана , М, 1990 – 530 ... ... Т.И. ... ... Азии и ... , М., 1990- 530 ... ... Б.В. Экскурсоведение (учебник) М., 2002-78 с.
28 Бычкова Э. А. Живые сокровища Казахстана . ... , 2002-410 с. ... ... путь под ред. Смаилова А.А Туризма в РК в 2003 г. Алматы,
2004 -103 с.
29 Смыкова М.Р ... ... ... и ... /М.Р Смыкова –
Алматы: Нур – пресс, 2006.- 166.
30 Турлыханов Д. Информация о ходе реализации программы на ... ... ... № 45, 12.09.04 – ... Кулибаев А.А. Казахстан обладает высоким туристким ресурсом //
Казахстанская ... №21, 9.04.04. – 6-7 ... ... Д. ... ... ... // ... правда № 201 ,
25.09.04 – с.2
34 Никитинский Е. Отдохнем. Выгодное это дело // Казахстанская ...... – с. 4
35 ... В., ... ... наук ,доцент; А.Бородатов директор
ПО « ... ... по ... ... ... ... кластера, журнал «Бизнес- партнер» М., 2004 – 48 с.
36 Тасманамбетов И. ... ... за 3 дня // Itega ... news № 4, ... 30. 04. 05 – ... Никитинский Е, Бенд по имени Казахстан // Itega exhibition news ......... Никитинский Евгений Нахоженых троп еще не мало // Казахстанская правда
№ 204, ...... ... Прохоров Отдых – дело доходное // Казахстанская правда № 204,
26.09.03 С.4
40 Франжалли Ф. ... ... ... меккой // Itega exhibition
news № 4, ...... ... Ж.Н. ... ... А, 2004
42 Ердавлетов С.Р. и другие. Мифы и реальность казахстанского ... ...... К.А. Искакова Е.А. Мухаметшина Вестник КазНУ Серия география № 2 (11) –
170 с.
44 Дүйсен Г.М. ... ... и ... ... туризма в
Казахстане . Алматы, 2002 - с.94.
Астана және Алматы қалаларындағы туристер саны
Облыстар бойынша туристер саны
ҚОСЫМША А 2005 жылы ... ... ... ... ... ... саны (адам)
ҚОСЫМША Б Туристік фирмалар қызмет көрсеткен ... ... ... ... ... ... туристтер |
| ... |әуе ... ... ... |Су |
| | ... |құрлық |көліг|
| | | | ... |
| | | | | |мен | ... жыл ... |229014 |100972 |32935 |59062 |36030 |14 ... ... |94692 |58413 |7723 |27009 |1547 |- ... ... |44990 |41268 |2126 |401 |1195 |- ... ... |89332 |1292 |23086 |31652 |33288 |14 ... жыл ... |292738 |119025 |26348 |108567 |38798 |- ... ... |154885 |80293 |9868 |63806 |918 |- ... ... |31367 |28542 |1113 |809 |903 |- ... ... |106486 |10190 |15367 |43952 |36977 |- ... жыл ... |434943 |248578 |44709 |87615 |53765 |276 ... ... |39872 |34545 |3979 |614 |734 |- ... туризмі |210692 |153944 |16929 |30440 |9379 |- ... ... |184379 |60089 |23801 |56561 |43652 |276 ... В ... ... ...

Пән: Туризм
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 67 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 900 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Каспий маңы ойпатының тұзды күмбезді құрылымдары35 бет
Тұзды жыныстар68 бет
Қазақстан Республикасындағы қаржы нарығының қалыптасуы,және қызмет атқару механизмдері48 бет
2015 жылға дейінгі елді дамытудың индустриалды-инновациялық Стратегиясын жүзеге асыру9 бет
Автономды және индуцирлі инвестицияның теориялық негіздері. Кәсіпорынның инвестициялық портфелінің тиімділігін талдау35 бет
Азиядағы жаңа индустриялы елдер экономикасы21 бет
Айнымалы ток тізбегіндегі индуктивтік катушка17 бет
Алматы облысының туризм индустриясының даму жағдайын айқындау38 бет
Бизнес-жоспар ФИРМА ЖШС «ҚҰРЫЛЫС ИНДУСТРИЯСЫ»6 бет
Бразилияның туристтік индустриясы30 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь