Дағдарыс жағдайында ұйымда персоналды дамыту

МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 3

I. ДАҒДАРЫС ЖАҒДАЙЫНДА ҰЙЫМДА ПЕРСОНАЛДЫ ДАМЫТУ НЕГІЗДЕРІ
1.1 Әлеуметтік . экономикалық дамудағы дағдарыс түсінігі және оның пайда болу себептері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 6
1.2 Персоналды дағдарысқа қарсы басқару жүйесі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...20
1.3 Персоналды басқарудың жүйелік және диагностикалық тәсілдері ... .. 24

II. «КАЗГЕРМҰНАЙ» БК МЫСАЛЫНДА ПЕРСОНАЛДЫ ДАҒДАРЫСҚА ҚАРСЫ БАСҚАРУДЫ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ ЖӘНЕ ОНЫ ЖЕТІЛДІРУ ЖОЛДАРЫ
2.1 «Казгермұнай» БК қызметіне жалпы сипаттама ... ... ... ... ... ... ... ... ... .32
2.2 «Казгермұнай» БК персоналды басқару жүйесін қалыптастыру мен жетілдіру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .52
2.3 «Казгермұнай» БК персоналды басқару жүйесінің тиімділігін бағалау және оны болашақта дамыту жолдары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 60

ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 69

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 71
КІРІСПЕ

Нарықтық қатынастардың дамуы жағдайында ұйымдармен басқару қиынырақ болып келеді. Бұл құқықтар мен жауапкершіліктің кеңейтілуімен және қоршаған орта өзгерістеріне бейімделуімен шарттастырылған. Осыған байланысты туындайтын барлық мәселелерді кәсіби менеджментсіз шешу мүмкін емес.
Нарықтық қатынастар жағдайында ұйымның басты мақсаты шығарылатын өнімнің бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз ету болып табылады. Сондықтан да біздің көзқарасымыз бойынша менеджмент-бұл ұйым пайдалылығын қамтамасыз ету мақсатында нарықтық қатынастар жағдайында ұйым мен оның қызметкерлерінің бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз ететін басқару тәжірибесі мен ғылымы.[1]
Персонал латынның «personalis» -жеке деген сөзінен шыққан. «Персонал» термині алғаш рет ағылшын әдебиеттерінде ұйымның барлық қызметкерлері деген атпен қолданылып келді. Біздің ойымызша, персонал- жеке мақсаттары мен ұйымның белгілі міндеттерін іске асыра алатын, ұйымның нақты белгілерін игере алатын ұйымның жеке құрамы.
Ұйым персоналы – бұл негізгі қызмет түрі бойынша және ұйымның әртүрлі бөлімшелерімен қатынас жасайтын, соның ішінде персоналды басқару бөлімшесімен қалыптастырылған жұмысшылар тобы.
Персоналды басқарудың мақсаты жалпы ұйымның өндірістік стратегиясының құрамдас бөлігі болып табылады. Қазақстан Республикасындағы көптеген кәсіпорын қызметін талдау және кадрлармен жұмыс тәжірибесі өмір сүруге қабілетті өндіріс ұжымдарын қалыптастыру, кадрлық әлеуетті қамтамасыз етудің шешуші факторлары кәсіпорын қызметінің бәсекеге қабілеттілігі мен тиімділігі екендігін көрсетеді.
Персоналды басқаруды тұтас ұйым шеңберінде адам ресурстарын жандандыруды аспаптық және функционалдық міндеттер жиынтығы ретінде қарастырады. Ұйым персоналдын басқару персоналды басқару жүйесінің ақпараттық, техникалық, нормативті-әдістемелік, құқықтық және іскерлік қамтамасыз етілуін қарастырады.
Персоналды басқару ұйым ішіндегі адамдармен олардың қарым-қатынасымен тығыз байланысты. Бұл персонал қызметінің тиімділігіне жету мен қызметкерлермен өзара қарым-қатынастарының шындығына бағытталған.
Қазіргі қоғамда экономикалық, техникалық және әлеуметтік прогрестегі басты негізгі күш өзін тұлға ретінде және өз мүмкіндігін толық көрсете білетін, жоғары кәсіби дайындықтағы адам болып табылады. Адам қоғам мен кез келген ұйымды дамыту үшін маңызды мәнге ие.
Қазіргі кезде Қазақстан Республикасында барлық санаттағы жұмыс күшінің басқару функцияларын кеңейту жүргізілуде. Персонал басшылығы мен оның жалпы жүйесін жетілдіруге елеулі мән берілуде.[2]
Адам ресурстары кез келген ұйымдағы бәсекеге қабілеттілікті анықатйды. Сондықтан да дағдарыс кезеңінде бұл сферада маңызды салымдар төмендетілмейді, кәсіпорынның қаржылық-экономикалық тұрақтылығын іздеу жолында тиімділігі жоғары технологияны ғана емес, қабілетті қызметкерлерді де іріктейді.Дағдарысқа қарыс басқару тәжірибесі (шетел және Ресей) кәсіпорындағы қайта ұйымдастыру мен қаржылық сақтандыруда персоналдың маңызы ролін көрсетеді.
Отандық кәсіпорындардағы дағдарысқа қарсы басқару бағдарламаын қайта құрылымдауға, техникалық және технологиялық жаңғырту, маркетингтік стратегияның өзгерісіне бағытталған.
Кез келген дағдарыстан шығуға бағытталған кәсіпорын үшін стратегиялық міндетті шешуде ұзаұ мерзімді мәнділікті қамтитын факторлардың бірі, адам факторы екенін ескеру керек.сондықтан да басқару жүйесіндегі персоналдың қарқындылығы, бағыттылығы мен көлемі дағдарыстың түрлеріне байланысты болып келеді.
Таңдалған тақырыптың өзектілігі де осымен түсіндіріледі. Дипломдық жұмыс дәстүрлі сипатта және кіріспеден, екі бөлімнен, қорытындыдан және қолданылған әдебиеттер тізімінен құралады.

Дипломдық жұмысты жазу барысында негізінен шетелдік және отандық авторлардың аталмыш тақырыпқа қатысты жазған еңбектері қайнар көз ретінде қолданылды. Сонымен бірге, Қазақстан Республикасының заңнамалық актілері, бұқаралық ақпарат құралдарының материалдары және жұмыстың практикалық бағытын құраған «Казгермұнай» біріккен кәсіпорнының құжаттары да дипломдық жұмысты орындау барысында кеңінен пайдаланылды.
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Назарбаев Н.Ә. Қазақстан экономикалық әлеуметтік және жедел саяси жаңару жолында \\ Алматы-2005.
2. Назарбаев Н.Ә. “Қазақстан-2030” Елбасының Қазақстан халқына жолдауы. 1 қазан, 1997ж.
3. Қазақстан Республикасының еңбек туралы заңы”.- Алматы: Жеті жарғы, 2000.
4. Гражданская кодекс Республики Казахстан. Алматы: Жеті жарғы 1995.

5. Назарбаев Н.Ә. Қазақстан экономикалық әлеуметтік және жедел саяси жаңару жолында \\ Алматы-2005.
6. Антикризисное управление. Под/ред Э.М. Короткова. М., Инфра-М,2005г

7. Жарковская. Антикризисное управление. М,.Омега –Л.2005 г.

8. Реформирование экономики Казахстана: проблеми и их решение \ Под ред.М.Б. Кенжегузина.-Алматы 1997.

9. Экономика и бизнес / Под ред. В.Д.Камаева.-М.: Изд-во МГУ, 1993.

10. Алавердова А.Р. Управление персоналом в коммерческом банке:-М., ”Соминтэк”,1997.

11. Базаров Т.Ю.Малиновский П.В.Управление персоналом в усолвиях кризиса \.Теория ипрактика антикризисного управление.-М.:ЮНИТИ,1996.

12. Базаров Т.Ю. Управление персоналом развивающейся организации.-М.:ИПКГС,1996.

13. Волгин А.П. Управление персоналом в условиях рыночной экономики: опыт ФПГ.-1992.

14. Гурбаева Л.Формирование рынка труд / Мысль.-Алматы, 2000, №2

15. . Егоршин А.П. Управление персоналом. Новгород: НИМБ, 1997г

16. Персонал: словарь-справочник. М.: изд-во РЭА, 1994г

17. Сагитинов М.Ш. Кадровая политика: время диктует новые подходы // Деньги кредиты.- 2000г №1

18. Десслер Г. Управление персоналом. М.: БИНОМ 1997г

19. Управление экономикой Казахстана: методология, подходы, пути реализации: КАЗЭУ, Алматы: Экономика,2002ж

20. Е.В. Новоселов и др. Введение в специальность “Антикризисного управление”, М: Дело. 2001г

21. Ларионов И.К. Антикризисное управление, М.- Даников и К. 2001г

22. Уткин Э.А. Антикризисное управление, М.: ТАНДЕМ, 1997г

23. Юн Г.Б. Методология антикризисного управления, М.: Дело,2004г

24. Друкер П. Эффективное управление: экономические задачи и оптимальные решение .М-Файр- пресс,2003г.

25. Армстронг М. Стратегическое управление человеческими ресурсами:-М.:ИНФРА-М,2002.

26. Антикризисное управление:модульная программа для менеджеров “ Управление развитием организации”, Модуль 11.-М.: ИНФРА-М,1999.

27. Мордовин С.К. Управление человеческими ресурсами: Модульная программа для менеджеров "Управление развитием организации”, Модуль 16.-М.:ИНФРА-М,2000.

28. Под ред.А.Г Грязновой .Антикризисный менеджмент, М.:Экмос,1999г.

29. Закон Республики Казахстан. О внесений изиенений и дополнений в закон РК “О труде в РК” \\ Казахст.Правда-2004.-28 декабря.

30. Нургалиев Ж. Мотивация трудовой деятельности персонала \\ Банки Казахстана.-2006,№3.

31. Об утверждении условий труда персонала дипломотический службы за рубежом:Постанавление РК от 6.01.2006.№23 // Бюллетень:финансы и право.-2006.№23

32. Грачев А.В. “Анализ и управление финансовой устоичивости предприятия”, М, Финансы и статистика,2002.

33. Моисенко Н. Чистякова Т. Фокина Т. Опыт отбора и обучения профессиональных антикризисных управляющих.// Проблемы теории практики управление.-1999г,-№1.

34. Кукушкин С.Н. Антикризисное управление.-Ульяновск: УлГТУ,2000г.

35. Громова Д.Мотивация персонала в условиях антикризисного управления и реструктизации.// Тезисы конференции.2002г.

36. Трененков Е.М, Дведенидова С.А.Диагностика в антикризисном управлении.//Менеджмент в России и за рубежом.-2002.№1.

37. Радионов Н.А. Антикризисный менеджмент. М.2001.

38. Теория и практика антикризисного управления. Под/ред Г.П.Иванова, М: Закон и право, Юнити-1995г.

39. Травин В.В, Дятлов В.А. Менеджмент персонала предрпиятии. М:Дело,2000.

40. Журавлев, Карташов, Маусов, Одегов. Технология управление персоналом. М: 2000г.

41. Под.ред.Короткова. Антикризисное управление. М: ИНФРА-М,2000.
        
        Мазмұны
Кіріспе
........................................................................
..................................... 3
I. Дағдарыс жағдайында ұйымда персоналды дамыту негіздері
1.1 Әлеуметтік – экономикалық дамудағы дағдарыс ... және ... болу ... ... ... ... қарсы басқару жүйесі
.......................................20
1.3 Персоналды басқарудың жүйелік және диагностикалық тәсілдері ......
24
II. «Казгермұнай» БК мысалында ... ... ... ... ... және оны жетілдіру жолдары
2.1 «Казгермұнай» БК қызметіне ... ... ... БК ... басқару жүйесін қалыптастыру мен
жетілдіру
......................................................................
...................................52
2.3 «Казгермұнай» БК персоналды басқару жүйесінің тиімділігін бағалау
және оны ... ... ... ... ... ... тізімІ
..................................................... 71
Кіріспе
Нарықтық қатынастардың дамуы жағдайында ұйымдармен басқару ... ... Бұл ... мен ... кеңейтілуімен және қоршаған
орта өзгерістеріне бейімделуімен ... ... ... ... ... кәсіби менеджментсіз шешу мүмкін емес.
Нарықтық қатынастар жағдайында ұйымның басты ... ... ... ... ... ету ... ... Сондықтан да
біздің көзқарасымыз бойынша менеджмент-бұл ұйым пайдалылығын қамтамасыз ету
мақсатында нарықтық қатынастар жағдайында ұйым мен оның ... ... ... ... ... тәжірибесі мен ғылымы.[1]
Персонал латынның «personalis» -жеке деген сөзінен ... ... ... рет ... әдебиеттерінде ұйымның барлық қызметкерлері деген
атпен қолданылып келді. ... ... ... жеке ... ... ... міндеттерін іске асыра алатын, ұйымның нақты белгілерін
игере алатын ұйымның жеке құрамы.
Ұйым персоналы – бұл ... ... түрі ... және ... әртүрлі
бөлімшелерімен қатынас жасайтын, соның ... ... ... қалыптастырылған жұмысшылар тобы.
Персоналды басқарудың мақсаты жалпы ұйымның өндірістік стратегиясының
құрамдас бөлігі ... ... ... ... ... ... талдау және кадрлармен жұмыс тәжірибесі өмір сүруге
қабілетті өндіріс ... ... ... ... ... шешуші факторлары кәсіпорын қызметінің бәсекеге қабілеттілігі мен
тиімділігі екендігін көрсетеді.
Персоналды басқаруды ... ұйым ... адам ... аспаптық және функционалдық міндеттер ... ... Ұйым ... ... ... ... жүйесінің
ақпараттық, техникалық, нормативті-әдістемелік, құқықтық және іскерлік
қамтамасыз етілуін қарастырады.
Персоналды басқару ұйым ішіндегі ... ... ... ... Бұл персонал қызметінің тиімділігіне жету ... ... ... шындығына бағытталған.
Қазіргі қоғамда экономикалық, техникалық және әлеуметтік ... ... күш өзін ... ... және өз ... ... ... жоғары кәсіби дайындықтағы адам болып табылады. Адам қоғам мен ... ... ... үшін ... ... ие.
Қазіргі кезде Қазақстан Республикасында барлық санаттағы жұмыс күшінің
басқару функцияларын ... ... ... ... мен оның ... ... ... мән берілуде.[2]
Адам ресурстары кез келген ұйымдағы бәсекеге қабілеттілікті ... да ... ... бұл сферада ... ... ... қаржылық-экономикалық тұрақтылығын іздеу
жолында ... ... ... ғана ... ... ... ... қарыс басқару тәжірибесі (шетел және Ресей)
кәсіпорындағы қайта ұйымдастыру мен ... ... ... ... ... кәсіпорындардағы дағдарысқа қарсы басқару бағдарламаын қайта
құрылымдауға, ... және ... ... ... өзгерісіне бағытталған.
Кез келген дағдарыстан шығуға бағытталған кәсіпорын үшін стратегиялық
міндетті шешуде ұзаұ мерзімді ... ... ... ... адам
факторы екенін ескеру керек.сондықтан да басқару ... ... ... мен ... ... ... байланысты болып
келеді.
Таңдалған тақырыптың өзектілігі де осымен түсіндіріледі. Дипломдық
жұмыс дәстүрлі сипатта және ... екі ... ... ... ... ... ... жұмысты жазу барысында негізінен ... және ... ... ... қатысты жазған еңбектері қайнар көз ретінде
қолданылды. Сонымен ... ... ... ... актілері,
бұқаралық ақпарат құралдарының материалдары және жұмыстың практикалық
бағытын құраған ... ... ... ... да ... орындау барысында кеңінен пайдаланылды.
1 Дағдарыс жағдайында ұйымда персоналды дамыту негіздері
1.1 Әлеуметтік-экономикалық дамудағы дағдарыс түсінігі және оның ... ... ... ... ... ... дағдарыс
туралы жалпы көріністер әлі анықталмаған. Дағдарыстың өндірістік
капиталистік ... ... ... ... және ... ... керектігі туралы көзқарас бар. ... ... ... жағынан алғанда «дағдарыс болмайды», тек «өсу қиындықтары бар»
деген ... ... Көп ... бойы ... ... дағдарыс
түсінігінің өзі өндірістік дамуының экономикалық саясатын ... ... ... ... ... идеологиялық түсінік болып табылады.
Кейбіреулер дағдарыс түсінігі тек макроэкономикалық даму ... ... ... ... ... ... туындаған аз немесе
өте өткір проблемелер бар. Бұл проблемалар кейбір ... ... ... да, даму ... ... ... бола алмайды және олар
объективті тенденциялармн келтірілмегн. ... ... ... блу ... егер бұл ... ... басқаруды қарастырсақ,
онда оның даму стратегиясын жасағанда дағдарыстың мүмкіндігін болжауға және
есепке алуға қажеттілік жоқ. Осы кезде стратегия ... ... ... дағдарыстар шын мәнінде заңды болса?
Дағдарыс түсінігі түрлі басқарушылық шешім жасау ... ... ... ... өзара байланысты. Басқарудан болжамды және
дағдарысты күтуді алып тастаңыз, онда ... ... ... және тек ... ... ғана ... ... қатар кәдімгі
қатерлер де кенеттен пайда болу мүмкін. Дағдарыс проблемасына басқа жақтан
да қарауға болады. Әлеуметтік-экономикалық ... ... ... ... ... ... формация, фирма немесе кәсіпорын болсын, өзінің
өмір сүруінің 2 тенденциясы бар: қызмет ету және ... ету - бұл оның ... ... ... ... ... сақтау, өміршеңділігін қолдау.[3]
Даму - өміршеңдікті өзгерістегі орта жағдайларында бекемдейтін жаңа
сапа алу. Қызмет ету және даму ... ... ... жүйедегі (ұйым) дағдарыс қауіпінің
пайда болуы.
Әлеуметтік-экономикалық жүйенің негізгі тенденцияларының диалектикалық
бірлігін көрсетеді.Бұл байланысты оның сипаттамасынан және ... ... ... ... ... ... ... затының, құралдың және еңбек әрекетін жүзеге асыратын адамның
міндетті түрде ... ... ... әлеуметтік-экономикалық жүйенің
қызмет етуі бұл белгілердің нақты сәйкестілігінде мүмкін болады: ... оның ... ... ... ... еңбек құралы болу ... ... және ... ... болу керек. Бұлардың брі қызмет
ету жағдайлары. Даму заттың,еңбек құралының және ... ... Бұл ... өлшемі ретінде ... ... ету ... және ... бекітетін немесе оның
қызмет етуіне жаңа жағдай жасайтын жаңа сапалардң болуы ... ... ... ... ... ... мазмұнын өзгерту, жаңа
технологияның болуы ... ... Осы ... ... ... жүйенің қызмет етуі жағдайларды да өзгертеді.Қызмет ету және
дамудың өзара байланысында диалектикалық сипат бар, ол ... ... ... және ... ... ... Қызмет ету дамуды
тежейді және сонымен бірге оның керектік ортасы болып табылады. Даму қызмет
етудің көптеген ... ... ... оның ... ... жағдай
жасайды.
Сонымен дағдарыстың кезеңдік пайда болуын көрсететін дамудың ... ... ... ... ... қиратқыш болып
табылады,бірақ олардың болуы тек субъективті емес, сонымен бірге әлеуметтік-
экономикалық жүйенің табиғатымен, объективті ... ... ... ... және ішкі болуы мүмкін. Мысалы фирма үшін
дағдарыстың сыртқы себептері макроэкономикалық ... ... ... ... әлемдік экономика дамуымен, бәсекелестікпен, елдегі
саяси жағдайымен байланысты болу мүмкін, ал ішкі себептер ... ... ішкі ... ... ... және инвестициялық саясатпен байланысты болады.
Егер дағдарысты осылай түсінсек, онда дағдарыс қаупі ... бар ... ... сол ... оны ... және ... ... Дағдарыс
түсінігінде оның себептеріне ғана емес сонымен қатар салдарына да үлкен мән
беріледі- ұйымдастыруды жаңарту ... оны жою, жаңа ... ... ... ... ... тізбекті реакция сияқты пайда болуы мүмкін.
Дағдарыс қызмет ету мен дамудың ... ғана ... ету ... ... ... болу мүмкін. Бұл, мысалы, техника ... ... ... ... және оны ... ... ... - бұл оның қоршаған ортаның өміршеңдігіне қатерлі ... ... ... өсуі ... табылады.
2-сурет. Дағдарыстың себептері
Дағдарыс себептері ... және ... ... ... объективті басқарудағы волюнтаризм мен қателерді
көрсететін субъективті, климат ... жер ... мен тағы ... табиғи болу мүмкін.(2-сурет).
Дағдарыс жағдайларды ұзақ уақытқа консервациялау мүмкіндігі ... ... ... ... ... ... ... салдары 2
фактормен өзара байланысты: оның ... және ... ... ... ... ... аяқ ... немесе одан жұмсақ, созылмалы және ... ... ... ... дағдарыстық өзгерістер ұзақ мерзімді және қысқа
мерзімді,сапалы және санды,қайтымды және қайтымсыз болады.Дағдарыстың ... оның ... ғана ... ... оны ... ... ... қарсы басқару сипаттамасымен анықталады.
3-сурет. Дағдарыстың мүмкін салдары.
Бұл қатынаста басқару мүмкіндіктерді мотивация сипаттамасына, басқару
мақсатына кәсіпқорлығына, ... ... мен ... ... ... жағдайда энтузиазм көмектеседі.Бірақ энтузиазм ұзақ әсерді бере
алмаса да оны ... ... ... ... ... да энтузиазм өзінің басталуы, ұлттық ерекшеліктері,мәдениет
дәстүрлері тағы басқа бойынша әр түрлі болады. Егер ... ... мен ... жасыру үшін қолданылса да дағдарыс ... ... ... тек ... мен ... бойынша
ғана емес, сонымен қатар өзінің мазмұны бойынша да әр түрлі болып келеді.
Дағдарыстардың ... ... және ... ... ... ...... жүйенің бәрін қамтыса , ... тек оның бір ... ғана ... Бұл ... ... бойынша бөлудің шартты сипаттары бар. Дағдарыстық жағдайды
нақты талдауда әлеуметтік – экономикалық ... ... оның ... ... ету ... ... ... Дағдарыстық жағдайларды макро және
микро дағдарыстар деп бөлуге болады. Макро дағдарысқа туындайтын жағдайдың
үлкен көлемі мен ... тән; ал ... ... тек жеке мәселелерді
немесе мәселелер тобын қамтиды. Дағдарыстың ерекшклігі ... ... ... ... ... да ол тізбекті реакция секілді дамудың бүкіл
жүйесіне немесе мәселесіне қарай тарай ... ... ... ... ... ... болады және мәселелер жеке шешілмейді.
Бірақ ол ... ... ... ... жою және ... ... шаралары болмаса немесе керісінше дағдарыс дамуының
мотивациясы болса ғана пайда болады.
Дағдарысты басқару ... және ... ... үшін ... ... жіктемесін жасауға болады. Егер дағдарыс
мазмұнының түсінігі қалыптасса, онда оның ... ... ... және ... ... ... ету мүмкіндігі жетерліктей.(4-
сурет)
4-сурет. Дағдарыс типологиясы.
Әлеуметтік – экономикалық ... ... ... байланысты
оның даму жағдайларын жіктеуде экономикалық, ... ... ... ... жеке ... ... болады.
Экономикалық дағдарыстар ел экономикасындағы немесе фирманың экономикалық
жағдайындағы өткір қайшылықтарды көрсетеді. Бұл ... ... және ... ... ... ... байланысы төлем қабілеттілігінің төмендеуі,
банкроттық жағдай т.б. Экономикалық ... ... ... ... ... мүмкіндіктері жағдайындағы қайшылықтары сипатталады. Бұл
экономикалық процестің ақшалай көрінісінің ... ... ... әлеуметтік топтардың мүдделерінің
қақтығысы немесе қайшылықтары ұлғайғанда ... ... ... ... ... ... болып табылады, бірақ ол
өздігінен де пайда болуы ... ... ... ... ... экологиялық мәселелерге, патриоттық сезімдерге
байланысты болып келеді.
Әлеуметтік ... ... ... ... орны ... Ол
қоғмадың саяси құрылымындағы дағдарыстар, билік ... ... топ ... ... ... ... қоғамды басқаруда
кездесетін дағдарыстар. Саяси дағдарыс дамудың барлық ... ... ... ... кетеді.
Ұйымдастырушылық дағдарыстар – іс-әрекетті бөлу және біріктіру,
функцияларды бөлу, жеке ... ... ... ... болады.
Түрлі әлеуметтік-экономикалық жүйелердің ұйым ... ... ... мүмкін. Ұйымдастырушылық
дағдарыстардың шиеленісуі барысында, іскерлік қақтығыстардың ... және ... ... оның ... ету, даму ... ұйымды жаңарту немесе бюрократикалық тенденциялар тудыратын
ұйымдастырушылық сақтандыру қатерлерінің ... ... Бұл ... ұйымдастырушылық әрекетті қиындатады.
Психологиялық дағдарыстар. Бұл ... ... ... ... ... сирек кездеспейді. Бұл
адамның психологиялық жағдайындағы дағдарыстар. Олар күйзеліс, сенімсіздік,
болашақтан қорқуы, жұмыспен, құқықты түрде ... ... Бұл ... немесе жеке топтың ... ... ... жаңа ... қажеттілік жағдайында
технологиялық идеялардың дағдарысы ретінде пайда болады. Бұл ... ... ... жаңа технологиялық шешімдерден бас тарту
дағдарысы болуы мүмкін. ... ... ... ... ... ... ... көрінуі мүмкін. Оның тенденциялары, мүмкіндіктері,
салдары арасындағы қайшылықтардың күшеюінен көрінеді. Мысалы, қазір ... ... ... ... салу ... дағдарысты
бастан кешіріп отыр.
Дағдарыс тікелей пайда болу себептеріне байланысты ... ... ... бөлінеді.
Табиғи дағдарыстар адамның өмірі және табиғи әрекетінің
жағдайларынан ... ... ... жер сілкіністері, өрт, климат
өзгерістері және су топаны. Бұлардың бәрі экономикаға, адам ... және ... ... әсер ... ... ... ... аумақта
осындай табиғи құбылыстар дағдарысты туғызады.
Қоғамдық дағдарыс себептері ретінде қоғамдық қатынастардың өзгеруін
айтамыз. ... ... ... ... ... ... ... немесе танып білуге үлкен мән беріледі. Бұл ... ... ... табиғи жағдайлардың өзгерісі кезінде ... яғни ... ... ... ортаның ластануы, табиғи тепе-
теңдік талаптарын елемеу салдары болып табылады.
Сонымен бірге дағдарыстар күтілген және кенеттен ... ... ... ... даму кезеңі сияқты пайда болады және оларды болжауға
болады, бұл дағдарыстың пайда болу ... ... ... ... яғни ... қайта құру қажеттілігі ҒТП
қызығушылықтар ... ... ... ... ... ... ... Әрине
дағдарыстардың табиғаты және оның сипаттамасы белгілі ... ол ... ... ... және ... ... ... фазалары бар.
Кенеттен пайда болатын дағдарыс көбінесе басқарудағы ... ... да ... ... ... жергілікті
дағдарыстардың таралуына және ... әсер ... ... ... ... ... ... қатар анық (дағдарыстың
көрініс беруі және оңай анықталуы) және латентті (жасырын, көрінбейтіндей
өтеді және өте ... ... ... өткір және жұмсақ дағдарыстар ... ... ... ... ... ... Олар қиын және
біртекті емес ... көп. ... ... ... және
ауыртпалықсыз өтеді, оларды болжауға және басқаруға болады.
Барлық мүмкін болатын ... ұзақ және ... ... ... мүмкін. Ұзақ дағдарыстар әдеттегідей қиын өтеді, олар көбінесе
дағдарыстық ... ... ... ... ... ... және ... мен мүмкін салдарының нәтижесі болып келеді.
Дағдарыс жіктемесінің оларды тануда және басқаруда үлкен мәні бар.
Нақты ... ... ... ... ... басқару
шешімдерін жасауын және талдауын анықтайтын оның ... ... ... Дағдарыс қаупі әрдайым болады. Сондықтан дағдарыс
жағдайының пайда болу белгілерін білу керек және оларды шешу ... ... жүйе ... реттелетін жүйе болып табылады.
Яғни, оның болуында қажетті және салыстырмалы тепе-теңдікті қалпына келтіру
механизмдері әрекет етеді. ... ... бұл ... бөлігі
болғандықтан және осы механимдерге ... ... адам ... ... ... ауыртпалықсыз және жүйелі
қамтамасыз ететіндіктен өмір сүреді. Бірақ, бұл ... ... даму және ... ... оның ... жағдайдың белгілері, бұл жағдайдың белгілі фазаларының және объективті
даму кезеңдерінің болуларының белгілі болса ғана мүмкін болады.
Дағдарыстарды жеңу – ... ... Мұны ... өндіріс пен
экономиканың даму тарихында өтіп ... ... ... ... ... өз ... байқауға, оның болу
белгілілеріне байланысты.
Дағдарысты тануда проблемалардың өзара байланысын ... ... ... ... ... байланыстардыңболуы және сипаттамасы дағдарыстың қаупі
және оның мінез-құлқы ... көп ... ... басқаруда дағдарысқа қарсы даму
мониторингі әрекет етуі керек. Бұл даму ... ... және ... басқарудың өлшемдері бойынша олардың тенденцияларын байқау ... ... ... жер ... ... ... ... бар.Онымен арнайы қызметтер айналысады. Онда неге басқару жүйесінде
осындай ұқсас қызметтер жоқ?[3].
Басқару – бұл адамның қасиеттерімен ... ... ... адам мен өмірге қатынасы, әдістеме, және т.б.
Дағдарыс объективті құбылыс бола тұра әрдайым адамзат табиғатының
факторларын ... ...... ... ... қоғамдық
сана, білім деңгейі, дүниетанымы т.б.
5-сурет. Дағдарысты бағалаудың негізгі ... ... оның ... ... бойынша жіктеледі:
масштабы, мәселенама, өткірлігі, даму саласы,себептер, мүмкін салдары,
көріну фазасы(5-сурет).
Бірақ осындай ... үшін ... ... ... ... ... ... әдістемесі және талдауда пайдалану әдістемесі
қажет.Дағдарысты болжау жағдайлары мен ... ... ... ғана ... ... ... ... байқауға әлеуметтік-
экономикалық жүйенің жағдайын бағалаудың барлық көрсеткіштері қатысады.
Байқап білу басқарудағы ... ... және ... ... еңбек өнімділігінің немесе өндіріс тиімділігінің
төмендеуі дағдарыстың мүмкіндігін көрсетпеуі ... ... ... ... да ... бола ... ... күрделі көрсеткіштер жүйесі
дағдарыстарды байқауға бағытталмаған. Ол жүйелі және ... ... ... ... істейді. Сол себептен, дағдарыстық жағдайлардың
сәтін және ықтималдығын нақты жән уақытында анықтау үшін жаңа ... ... ... ... белгілерін көрсететін көрсеткіштер жүйесі ғана
емес, сонымен бірге, оларды құратын және тәжірибелік пайдалану ... ... орын ... ... механизмінде бұл оның ең әлсіз буыны
болып табылады.Мәселе бұл процестің барлық аспектілерінде ... ... ... ... ... ... көрсеткіштер, жағдайларды талдауда
оларды пайдалану, дағдарысты болжаудың ... ... тану ... бұл ... ... ... ... мамандардың болуымен, олардың әрекет функцияларын анықтаумен, ұсыныс
және ... ... ... ... ... әсерлесумен
байланысты. Дағдарысқа менеджерлерді ғана емес, сонымен ... ... ... ... ... ... жүргізу
ұйғарылады.
Бүгінгі күні басқарудың үлкен қиындығымен және өндірістік әрекеттің
ұлғайған масштабымен байланысты ... ... тану және ... ... ... ... ... жеңу дағдарыстық жағдайларды
талдау әдістемесіне және дағдарысқа қарсы басқару аумағында ... ... ... ... кәдімгі жағдайда ғана емес,
сонымен бірге, тәуекелділігі үлкен, экстремальді жағдайларда, дағдарыста
көріну ... - ... ... ... құбылыс. Бұл
көрініс әлеуметтік-экономикалық жүйенің дамуы мен қызмет етуін адамның іс-
әрекетіқұрайды ... ... ... Яғни, адам өзінің әрекетін
басқаруға және басқару сферасын кеңейтуге тырысады. Белгілі бір ... оның ... ... ... адам ... ... тенденцияларынан дағдарыстарды жоятынын айтуға болады, ал қазіргі
дағдарыстар адамның даму ... ... ... ... ... ... тұжырым логикалық түрде көрінеді. Бірақ,
барлық тарихи кезеңдердегі қоғам мен экономиканың даму ... ... ... табиғатының» дағдарыстарына қарамай олардан қашу
мүмкін емес.Көбінесе,тек «адамзат табиғаты» дағдарысы оның ... ... ... ... ... және пропорционалды емес ... ... ... ... ... тек ... ғана емес,сондай-ақ, бүкіл топ және немесе қоғам кластарында тұрақты
қайшылықтарда болады. ... ... мен ... объективті тегіссіздігі дағдарыстың мүмкіндігі ... ... Тек бұл ғана ... ... дағдарыстардың негізі болып отыр.
Табиғи катализмаларды саяси мақсаттарда пайдалану, оладың саяси ... ... ... ... сирек емес.
Динамиканы және адамның қызығушылықтарының ... ... ... мүмкін емес. Себебі оның қызығушылықтар жүйесіне
бостандық, демократиялық басқару, дербестік пен өнерпаздық ... ... ... да ... және тек ... ... ... құрылады.
Әлеуметтік-экономикалық жүйенің дамуы бойынша адамзаттық фактор ролінің
өсуі байқалуда. Бұл дағдарысты жою еместігін, керісінше оны ... ... ... ... білдіреді.
Дағдарысқа қарсы даму – бұл дағдарыстың абсолютті болмауы емес,
керісінше жақсы дамудың ... ... ... дағдарыстың болуы. Тек
адамда ғана мақсат пен қызығушылықтар бар. Олар ғана дағдарыстарды ... жеңу ... ... ... ... ... ... адамның дағдарысқа деген
қатынасында ғана көрінбейді, сонымен қатар, оның ... ... болу ... ... ... ... басқаруда көрінеді.
1.2 Персоналды дағдарысқа қарсы басқару жүйесі
Басқару еңбек ... ... ... ... Әлеуметтік экономикалық жүйеде орталық элемент ... ... ... ... ... ... Ұйымда адам объект
ретінде, сонымен қатар, басқарудың белсенді субъектісі ... ... ... ... ... терең қарастырылған, басқару
әсерін қажетсінеді.
Персоналды басқару бұл ... ... ... ... ... ұйым ... мен мақсаттарына сай
келетін персонал қажеттілігін сипаттайтын, персоналды зерттеу, ... ... ... тәжірибе жинау, персоналды
ынталандыру, тиімді ... үшін ... ... жасау сияқты, мақсатқа
бағытталған қызметтерінің жиынтығы.
Персоналды дағдарысқа қарсы басқару ұйымның ... ... ... ... ... ... ғана ... сонымен қатар,
әлеуметтік психологиялық факторларды да ұсынады.
Қазақстанда рухани, саяси, экономикалық, ... ... ... болуы, маңызды өзгерістер, біруақытта мүмкіндіктерін
өсіреді, сонымен бірге әр адамға, оның ... ... ... ... жасайды. Бұндай жағдайда персоналды дағдарысқа ... ... ... және ... ... ... сыртқы жағдайына қызметкерлерді
бейімделу сұрақтарын ... ... ... ... ... ұйым ... міндеттерге сәйкес бағытталуына аса көңіл ... ... ұйым ... мен ... арақатынасының проблемасын
жатқызуға болады. Ұйым ішінің негізін жұмысшылар, ал ... ... ... Персоналдың көңілін, басшының ... ... ... тұтынушыға аударған аударған өте маңызды.
Жаңа міндеттемелер дәстүрлі ... ... ... ... ... ірі ... жаңа ... персоналды басқару жүйесі
құрылады.
Персоналды дағдарысқа қарсы ... ... ... ... ... жүйе ... біртекті функцияларды орындауға маманданған
функцияланған ... ... жүйе ... ... жалпы жүйе басшылығы жалпы ұйымды басқаруды, функцияналды
және өндірістік басқаруды жүзеге асырды. Бұл ... ... ... ... және өндірістік бөлімше басшылары атқарады.
Персоналды басқару жүйесінің құрамына қатысты жеке ... ... ... ... алу және ... басқару жүйесі, еңбек
қатынастарын басқару жүйесі, қалыпты еңбек жағдайын қамтамасыз ету ... ... ... ... ... дамытуды басқару жүйесі,
ұйымдық құрылымды ... ... ... ... ... ... қарсы басқару концепциясы жаңа ... ... ұйым ... қайта квалификациялауға, жас
мамандарды ... ... ... ... ... мерзімнен бұрын
шығуға ынталандыру.
Персоналды дағдарысқа қарсы басқару жүйесінде маңызды ... ... ... ... маркетингті қолдану болып табылады. Бұл ... ... ... ... студенттерін тарту ... ... ... ... ... ... жұмыс істеуге мүмкіндік
береді, өндірістік практиканы өтуге көмектеседі.
Персоналды дағдарысқа қарсы басқаруда басқа ... ... ... ... ... ... Профессиограмм
негізінде немесе қызметтер моделінде, персоналға деген ... ... ... құрылымы ұйым көлеміне, территориялық
орналасуына, қызмет түріне, тағы ... ... ... ... ... фирмаларда бір жүйе, бірнеше функцияланған ... ... ... ... ... ... стратегиялық міндет кәсіпорынның
ұйымдастырушылық мәдениетін қалыптастыру ... ... ... ... ... жаңа технологиялық басқаруды иемдену ... ... ... негізгі төрт түрін бөліп ... ... ... ... ... мәдениет типтерінің индикаторлары
|Ұйымдастырушылық |Басқару формасы ... ... ... облысы|
|мәдениеттің типтері | ... | ... ... ... |Топтық мүдде |
|Кәсіпкерлік ... ... ... ... ... |Бюрократиялық |Күш ... еркі ... ... |Заң |Мүдделер |
| | | | ... ... адам ... ... ... ... жаңа
бағыттарын қажнт етеді: персоналдың жеке ... ... ... банк ... ... кәсіби бағдылармен
біліктіліктің арнайы есебі; фирмадан тыс қызметкерлдерді жұмысқа тарту ... ... ... ... персоналдың фирма ішінде оқуға
қабылдануын кеңейту т.б. ... ... ... ... жұмыстары да осы
бағыттар бойынша қайта құрылады. АҚШ пен Батыс Европадағы көптеген фирмалар
персоналды басқару қызметіндегі кадрлық ... ... мен ... функцияларында өзгертті.
Япониялық менеджментте персоналды басқару саласы ерекше мәнге ие. ... тек ... ... ғана адам ресурстарының маңыздылығын түсіне
бастаса, ... бұл ... ... ... бері ... ... айтуы бойынша адам ресурстарын тиімді басқару
халықаралық нарықта бәсекеге қабілеттілікті арттыру мен ... ... ... ... ... ... ... ресурс болып
саналады.
Персоналды басқарудың жаңа концепцияларының постулаттарының бірі бағалы
категориялар көмегімен қызметкерлерді пайдалануды ... ... ... ... адам ресурстарын пайдалану әдістері жалақымен
персоналды іріктеуде жалдаушының ... ... ... ... ... ... персоналды тиянақты түрде қойылған мақсатқа жете
білду, еңбекті ұтымды ... ... ... ... ... ... барысында отандық және шетелдік тәжірибелерінің ... ... ... ... ... дамуы жағдайында мақсат басымдылықтарының жаңа
әдістерін әзірлеу қажет.Ұйымның басты ... - ... ... ... да ... ... тенденция
–персоналды басқарудың кешендік, жүйелік әдістеріне ... ... ... ... іске асыру.
Біздің ойымыз бойынша персоналды оқыту жүйесі келесідей ... ... ... ... ... ... ... алу);
-кадр резервтерімен қамтамасыз ету (болашақ басшыларды дайындау)
-инновация (қызметкерлердің инновациялық әлеуетін күшейту)
-мотивация ( ... ... ... ... ... жұмыс орындарында қызметкерлердің ... ... ... ... ... дамыту, коммуникпциялық
байланыс, жалпы және жеке міндеттерді түсіну);
-сыртқы орта ... ... ... ... ... басшылық,
сыртқы әріптес.
Кәсіпорында қызметкерлерді оқытудың екі түрі бар екендігін айта кету
керек: жұмыс орнында және ... ... тыс ... қоса ... нысандарында өзіндік артықшылықтары мен кемшіліктерібар.
Жұмыс орнында оқытудың маңызды ... ... ... ... ... ... өндірістік нұсқау,қызметкерлерді
ассисент ретінде пайдалану.Ал ... ... тыс ... ... алдыңғыға
қарағанда күрделілеу, маңыздырақ. Оқыту процесі нақты жағдайда ... және ... ... терең талқыланған.Сондықтан да жұмыс
орнынан тыс оқыту тиімдірек, ... ұйым үшін ... ... ... ... ... алаңдатумен байланысты.
Персоналды оқытуды үздіксіз жоспралау ішкі нарықта жаңа жоғары ... ... бар ... ұтымды пайдалануға мүмкіндік береді.
Сонымен бірге бұндай ... ... өзін өзі ... ... мобильділік үшін жағдай жасайды.
1.3 Персоналды басқарудың жүйелі және диагностикалық тәсілдері
Жүйелік - қызметтің ең негізгі ... және ... ... да ... тәжірибе, басқару қазіргі уақытта жүйелік көрініссіз
шыға алмайды. Кез келген ... ... ... ... еш ... қатынасы ретінде қарастыруға болады: басқарушы және басқарылатын,
яғни ішкі және ... ... ... ... ... ... ... және басқарылушы қосалқы жүйенің кез келген ... ... ... ... бар ... жүйе ... ... байланысты басқару жүйесін бір-бірімен өзара байланысты элемент
деп те қарастырамыз. Ұйымды басқару жүйесі ... ... ... бір ... ... ... жүйесінің құрылымы (басқару субъектісі ретінде)
Басқару субъектісі – ұйымды басқару функцияларын іске асыру арқылы.
Басқару жүйесінің ... ... ... ... ... ... ... және экономикалық ішкі жүйе ретінде
шығады. (6-сурет)
7-сурет- Жүйелерді қосатын басқару жүйесінің құрылымы
Басқару жүйесін ... жүйе ... ... және ... ... ішкі жүйесі, өндірістік ішкі жүйеге ... ... ... ... ішкі ... қосатын құрылым ретінде де ... ... ... ... ... мақсаты қоғам және ұжымдық, жеке
адамдар қажеттілігін ... ал ... адам ... ... кәсіпорынның басты жетістігі болып саналады. Басқару
жүйесінде персоналды басқарудың ішкі ... ... роль ... және
кәсіпорын үшін бұл артықшылық болып саналады.
Кәсіпорынның ... ... ... өзара іс-әрекеті
кәсіпорынды басқару жүйесіндегі басқарушы және басқарылатын ішкі жүйені
қосатын персоналды ... ... ... ... ... ... ... жүйесінің басқарушы және басқарылатын ішкі
жүйесі.
8-суреттен көрінгендей басшылар және мамандармен орындалатын функциялар
басқарушы және ... ішкі жүйе ... ... ... ... тәжірибелік ұйымдастыруда оның пәндік мамандануында адам тұрақты
және болжанатын обьект ретінде шығатынын ескеру керек. ... ... ... ... ... басқарушы жүйесі сыртқы және ішкі факторлардың
еңбек нарығындағы жағдайлар, еңбек заңнамалылығы, ... ... ... деңгейі, ұйымның қаржылық жағдайы, жоғары
бәсекеге қабілетті ... ... ... ... ... ... ұйым үшін ... сәйкес келетін персоналды
басқару жүйесіндегі талаптар қатарын келесідей түрде топтауға ... ... ұйым ... стратегиясының концепциясымен сәйкес
әзірленуі керек;
• жүйе, кешенді сипатта болу ... яғни ... ... ... ... ішкі жүйе және ... ету блогы болып саналады;
• жүйені қалыптастыруда арнайы сала артықшылықтарын ... ... ... ... ... ... ... ұйым,
банк т.б);
• жүйені қалыптастыру ұйымды басқарудың барлық деңгейімен
қамтамасыз етілуі керек ... ... ... ... ... және жеке арнайы шаруашылық субьектісімен байланыссыз
персоналды басқару жүйесі барлық кезде де ... ... ... үш
блоктан тұрады:
- Басқару стратегиясы;
- Операциялық ішкі жүйе;
- Ресурстық қамтамасыз ету блогы.
Осыдан ... ... ... ... ... ... ... түрде
схема түрінде көрінеді.
Қазіргі жағдайда ұзақ мерзімді кадрлық стратегияны қалыптастыруға
келесідей тікелей ішкі және ... ... әсер ... ұйым ... оның бастапқы көрінісі, қызмет істеуі және
болашақта нарықтың сәйкес сегменттерімен дамуы;
-нақты ұйымның жұмыс ... және ... ... көз ... ... ... жалдау бойынша қаржылық мүмкіндіктері, соның
ішінде персоналды басқару жүйесін қалыптастыруды қамтамасыз ету;
-персонал қызметі қызметкерлерінің ... ... ... ... ... ойымызша үш ірі операциялық ішкі
жүйелер іске асырылады:
- персоналды тарту ішкі ... ... және ... ... ... ... нарығындағы жұмыс, персоналды таңдау және
іріктеу, жалдау және алғашқы даму);
- персоналды ... ішкі ... ... және қайта дайындау,
резервтерді басқару);
- персоналдың еңбек нәтижесін бағалау ішкі ... ... мен ... әзірлеу, бағалау жүргізу, персоналмен еңбек
нәтижесін талқылау,еңбекақы,әлеуметтік-психологиялық қолдау).
Ресурспен қамтамасыз ету ... ... ... ішкі ... ... ... ... етедіжәне ол өзіне мыналарды қосады:
ақпараттық, ... ... ... және ... ... ... ету ... басқару шешімдерін қабылдау үшін
базалық мәліметтер ... ... ... және екі бағытқа
бөлінеді:
1)персоналды басқару ... ... ... келетін сыртқы
сипаттағы ақпарат;
2)персоналды басқару жүйесіне қатысы бар барлық ... ... ... ету ... басқарудың типтік әдістерінің
номенклатурасы ретінде анықталады және сипаты бойынша үшке жіктеледі:
1)әкімшілік әдістер ... ... және ... ... (айлықты көтеру, жеке сыйлықтар және т.б.);
3)психологиялық әдістер (психотехника және т.б.).
Нормативті-әдістемелік қамтамасыз ету ... ... ... және
сыртқы талаптарды бекітетін ішкі және ... ... ... ... ... ... ету персоналды басқарудың жұмыс істеуінің ұйымдық
аспектілерін анықтайтын талаптар мен шарттар ... ... ... ... ... ... ... қамтамасыз ету басқару ... ... және ... ... ... ... кеткен шығындар кешені
(біліктілікті көтеру, персоналды аттестациялау,жұмыстарына ... ... ... ... ... ... дегеніміз – бұл қызметтің негізгі
бағыттары мен міндеттері, мақсаттарының кешені, сонымен бірге, жұмыс сапасы
мен еңбек ... ... ... ... ... ... ... бағытталған басқару механизмімен сәйкес келетін әдістер,формалар мен
түрлер жиынтығы.
Персоналмен жұмыс жүйелілігінің қағидасы ұйымда ... ... болу ... ... ... жеке ... ғана ... персонал құрамын
қамту керек;
-тек бір мезеттік міндеттерді ғана емес, қызметкерлер жұмысы барысында
туындайтын барлық мәселелерді, кәсіпорынға кірген күнінен ... ... ... ... ... шешу керек;
-персоналмен жұмыс барысында кенеттен қабылданған шешімдерді ғана емес,
әртүрлі әдістер мен құралдарды қолдану.
Персоналды басқару ұйым ... ... ... ... жүйесі
ретінде оперативті және ұйымға қажетті білікті ... ... ... ... ... ... бағытталған тұтас
жүйе ретінде қарастыру қажет.
Персоналды басқару саласында туындайтын мәселелерді шешу үшін ... ... ... ... білу керек, яғни, басқа ... ... қою ... ... объектіні зерттеуге диагностикалық тәсіл диагностикалық
моделді құру керек екендігін айтады. ... – бұл ... ... және оның ... ... ... ... ерекше құрылымдық
сызбанұсқа болып табылады.
Персоналды басқаруда бұл тәсілдер келесідей бағыттарды қамтуы ... ... ... ... ... ішкі ... ... әсер етуші сыртқы факторлар – қызмет көрсетуші ұйымның ... ... ... ... мен сәттері.
Ұйымға әсер етуші сыртқы факторлардың келесідей ... ... ... ... және ... ... дәстүрлер,
білім деңгейі, қоғамдағы әлеуметтік қауырттылық деңгейі;
-құқықтық: заңнамалық реттеу артықшылықтары;
-саяси: ... ... ... ... ... ... жағдай
деңгейі, мемлекеттік билік органдарының құрылымы;
-экономикалық: елдің нарық механизмінің артықшылықтары, ресурстардың
жеткіліктігі, халықтың кірістері, ... ... ... ... ... прогресс деңгейі;
-өнімге сұраныс: сұраныс жағдайы, сала жағдайы, сұраныс табиғаты, өсу
мүмкіндіктері мен мөлшері.;
-бәсекелестік ... ... ... ... ... бәсекелестер;
-клиенттер;
-нарықтағы ұйым орны;
-сауда жағдайы;
-делдалдар қызметі.
Персоналды басқару саясатына сезілуші әсер еңбек нарығы мен сауда ... ... ... ... болуында сезіледі.
Кәсіпорындардың кадрлық саясаты оның таралу аумағына да ... ... ... ... ... ... ... басқарудың төмендегідей ішкі факторларын қарастырамыз:
-Адам ресурстары: ұйым мәдениеті, жұмыс күшінің ... мен ... ... ... ... ... ... өндіріс мүмкіндіктері, ғылыми-зерттеу деңгейі,
құрал-жабдықтардың жаңаруы;
-Коммерциялық ресурстар: сауда ... ... өнім мен ... ... ... шығын құрылымы, материалдық ынталандыру мүмкіндігі
мен таралуы.
Қазіргі жағдайда адам ... ... мен ... қызметкерлерді, кәсіпорынды ортақ иеленушілерді
дамытуды қалыптастыру мен тәрбиелеудің, оларды іздеудің басқа да ... ... ... ... Осындай қажетті нәтижелерге жету
жетістіктерін ... үшін ... ... ... бағалау мақсатына
бағытталған нақты аспаптар қажет. Осы мақсатпен персоналды ... ... ... ... ... қатары құрылды.
2 «Казгермұнай» бк мысалында персоналды дағдарысқа қарсы басқаруды
жүзеге асыру және оны жетілдіру жолдары
2.1. «Казгермунай» БК қызметіне ... ... БК 1993 жылы 9 ... айында «Казгермунай» Біріккен
кәсіпорынның коммерциялық қызметі мен негізделуі жайындағы Шарт негізінде
құрылды. Кәсіпорынның негізгі ... ... ... және Ақсай кен
орындарының көмірсутегілерін барлау, ... ... ... және сату ... ... Бұл кен ... өңдеу немістердің
қаржыландыруымен, яғни Қазақстан жағы тек лицензия береді.
Алғашқы құрылтайшылары болып: ... ... ПО ... ... ... ЭЭГ және ФЕБА ОЙЛ мұнай компаниялары табылады.
Әртүрлі жекешелендірулер нәтижесінде құрылтайтайшылардың келесі құралы
қалыптасты:
- 50% АҚ «Харриккейн Құмкөл Мұнай»(Қазақстан);
- 25% АҚ ... ... 17,5% ЖШС ... ... 7,5% ... Қаржылық корпарация (МФК, АҚШ, ... ... ... ... ... ... ... Құрылтайшылар жиналысы;
- Бақылаушы кеңес (дайындық, қаражаттық және техникалық комитеттер);
- Бақылаушы Кеңестің Орындаушы комитеті ... БК ... ... ... ... мен ... Республикасы мемлекеттік кепілгерлері негізінде жүзеге асады.
1994 жылы қазақстан республикасы құзыретті органдарымен ... және ... кен ... ... ... лицензия берілді.
«Казгермұнай» БК негізінен үш жерде ... ... ... басқарма Қызылорда қаласында;
- Ақшабұлақ кәсіпшілігі (ППК, Құмкөлге дейінгі құбыр, ауыл, техникалық
база)
-Алматы қаласындағы ... ... ... ... компания өкілеттері)
2000 жылы Қызылорда қаласынан тыс ... жаңа ... ... ... ... құрылтайшы компаниялары жетекшілік етеді,
себебі инвестицияларды немістер қаржыландырады. Осы мақсатпен ... ... ... ... ... Қазақстандық
құрылтайшылар салық филиалынан).
Өндірісті халықаралық кооперациялау жақтауында Қазақ және Неміс жақтары
Ақшабұлақ , ... ... ... ... ... ... кен
орындарының көмірсутегіленрін зерттеу, өндіру, тасымалдау, экспорттау және
өткізу үшін БК ... ... ... ... ... ... ... біріккен кәсіпорынға Ақшабұлақ, Нұралы және
Ақсай кен орындарына 30 жылға зерттеу құқығын берді;
- Өз кезегінде ... жағы ... ... ... ... ... үшін ... қаражатпен қамтамасыз ету және де банктік
несиелер мен құрылтайшылық ... ... ... ... ... ... ... келісім берді.
БК құру мақсаты Қазақстан ... мен ... ... ... ... ынтымақтастықты қолдау әрі дамыту;
- ҚР мен ГФР арасындағы сауда қатынастары;
- Экономика, өнеркәсіп және ... ... ... ... 22 қыркүйек айынан бастап БК жауапкершілігі шектеулі қоғам
түрінде 1991 ... 21 ... ... ... ҚР ... ... ... қоғамдар жайындағы заңның 2.1 бабына сәйкес заңды ... ... ол ҚР ... ... ... ... ... жылдың қазан айында игеру және коммерциялық өндіру Ақшабұлақ кен
орнында барлау ... мен ... ... ... ... басталды.
2001 жылдан бастап екінші ... ... ... Оның
мақсаты: өндірістік қуатты - 1,5млн.тн ... ... ... және ... ... кепілдері есебінен қаражатталады.
Әзірге бұл кен орнын игерудің бірінші кезеңі, яғни старттық кезең
аяқталды. Кен ... ... ... тәжірибелік өндірістік зерттеу ... ... ... БК ... ... ... 2001 жылы 14 қыркүйек айында кен орнын ... ... ... ... ... ... басталғаны жайында шешім қабылдады.
Нұралы және Ақсай кен ... ... ... әлі де ... ... ... мұнай қорын анықтау үшін бұл жұмыстар қосымша
құрылтайшылық несиелер арқылы қаржыландырылады (100% құрылтайшыдан).
Үлкен ... бар ... қуат көзі ... табылатын газды өндіру
«Казгермұнай» БК аймақтағы ... ... ... және ... қаласының жергілікті халқы мен шаруашылық обьектілерін газбен
қамтамасыз ету үшін, жылу қуаты мен электр ... ... ... ... ... пайдаға асыру үшін жоспарлар жасалуда. Өндіру
басталғаннан бастап жол ... ... ... Ақшабұлақ мұнай
кәсіпшілігінің өз қажеттіліктері үшін жылу ... мен ... ... ... іске ... 1,9 млн тонналық ең көп деңгейдегі өндіруді арттыру жоспарын
жүзеге асыру үшін жақын жылдары келесідей ... ... ... ... ... 23 ... өндіруші ұңғымалар;
- 15 ППД үшін ұңғымалар.
Жерүсті құрылыс:
- Мұнайды дайындау және ... ... ... ... ... ... ... жағдайда Ақшабұлақ Құмкөл мұнай құбырының
қуаттылығын ... ... ... ... ... ... дайындау және суды
айдау кешенін құру;
- ... ... ... ... құру.
Бүгінгі күнде бұл капиталдың салынымдары 105 млн.$ көлемінде
бағаланады, ... 44 млн ... мен ... ... ... ... ... 31 млн$ және 28 млн жол жөнекей газды іске асыру мен
басқа да ... ... ... ... ... ... жүргізілді.
Казгермұнай кен орындарында коммерциялық өндіру басталысымен, Қызылорда
қаласы мен облысының маңызды жұмыс беру орындарының ... ... ... ... саны ... 450 ... құрайды. «Казгермұнай» БК жеке
саясатының маңызды элементі, өз жұмысшыларының біліктілігін арттырып ... ... ... ... ... ... арттырумен байланысты қызметкерлер санын арттыру
қарастырылған. «Казгермұнай» БК Қызылорда облысының ... ... ... ... ... ... ең бірінші қазақстандық
мердігерлер және жеткізушілермен жұмыс істеуге тырысады. Мысалы: 2002 жылы
2,5 ... шарт ... оның 500 млн ... ... ... ... 2 млрд ... жұмыстың орындалуы мен қызмет
көрсетуге жұмсалынды.
Шарт жағдайларының бірі болып облыстағы әлеуметтік және ... ... ... ... ... ... ... Осы мақсаттарға 2000 жылы 3,1 млн АҚШ $ ... ... ... ... тағы да 28,1$ ... ... Ең бірінші
кезекте бұл қаражат жол ... ... ... ... ... ... және бөлшектеп болса да, ... және ... ... де ... Бүгінгі күнгі басты мақсаттың бірі – кен
орындарында газды ... және оны ... ... газ ... арқылы
айдау.
Казгермұнай БК құрылған жылдан бері ... ... ... ... ... жасауда:
- Облыс, аудан ауруханаларын жабдықтауда ізгілікті көмек ұйымдастырылды
(4млн неміс маркасы шамасында).
- Қалалық орталық стадионын қазіргі талапқа сай ету және жаңа ... ... ... ... тыс ... ... балалар үйі кеңінен белгілі және ол
үйдің негізгі демеушісі болып «Казгермұнай» БК табылады.
Сонымен бірге келесідей ұйымдарға, ... ... ... көрсетіп
отырады:
- Чернобыль мен Арал кесіріне ұшыраған балаларға, яғни ... ... ... қаласындағы мылқау балаларға арналған бала-бақша.
- Жергілікті футбол клубы және басқа да спорттық клубтар, мектептер,
балалар демалыс ... ... ... демеушілік.
Осындай демеушіліктің арқасында «Казгермұнай» БК көптеген мемлекеттік
және жергілікті ұйымдар мен мекемелерден алғыс хаттармен марапатталуда.
«Казгермұнай»БК ... ... ... ... ... ... БК қазақ-неміс қатынастары үшін оң рөл ... жылы ... ... ... ... ... ... барғанда
Қазақстан Республикасының Президенті атап өткен болатын.
БК басшылығы қажетті кәсіподақтық ұйымдармен келісім ... ... Бұл шарт ... ... ... ... ... қорғауды,
әлеуметтік қамсыздандыруды, әлеуметтік және ... ... ... ... жұмысқа қабылдау және ... ... ... ... БК ... ҚР азаматтарын және шарт негізінде
шетел қызметкерлерін жалдауы мүмкін, жалдау мерзімі мен еңбек ақысы ... ... ... ... БК өз ... және ҚР азаматтарын халықаралық стандартқа
сәйкес оқытуды ... ... ... ... қызметкерлерін оқыту шаралары:
- Батыстық стандарттағы бұрғылау станоктарында;
- БК мұнай мен газды ... ... және ... кәсіпшілік
қондырғылар кешеніне қызиет көрсету;
- Дербес компьютерларда бухгалтерлік есебін ұйымдастыру;
- Ішкі мұнайдың халықаралық сауда сұрақтары бойынша Гамбург қаласындағы
“ФЕБА ойл ... ... ... ГФР ... оқу ... оқу мен ... мерзімін қаржыландыру.
Қоршаған ортаны қорғау және қауіпсіздік техникасы:
БК қызметі қоршаған орта мен кендерін сақтау жайындағы Қазақстандық
құқығына ... ... ... кен, ауа, су ... және ... ... зиян келтіру немесе ластауды ең аз деген мөлшерге ... ... ... мүмкін шараларды жасап отыру ... БК ... ... ... ... ... және жер ... кен
орындарын орналастыру және де БК жұмысы дұрыс орындалмағандық салдарынан
болған залалдар үшін ғана жауап ... БК ... ... ... барлау және өндіру жұмыстары жекелей алғанда қоршаған ... ... ... егер барлық жұмыстар қажетті түрде жүргізілген болса.
Пайдаға салық салу.
БК 20 млн $ ... ... ... ... 25% ... ... салуға жатады. Одан өзге, қосымша пайдаға қызметші салық келісіледі.
Жылдық пайданың 30млн.$ көлеміне дейінгі бөлігінің 35% ... ... ... пайданың 30 млн$ асатын 40 млн $көлемінің 35%мөлшерлемесі салық
салуға ... ... 40 млн $ ... 40% ... ... салуға
жатады.
Пайданы бөлу.
Пайдаға және қорларға аударылуы ... ... ... ... - ... ... болып табылады. Құрылтайшылар бөлінуші пайданы
өздерінің жарғылық капиталына ... ... ... ... бөлу ... және пайда үлесін құрылтайшыларға қайтару тек қана
СКВ жүргізіледі. Бөлінген пайда ... ... ... ... 15% ... ... жатады.
Қызметкерлер.
Өз қызметін іске асыру барысында БК жұмысқа ең алдымен ҚР азаматтарын
қабылдайды.
Пайда көлеміне тәуелді емес ... мен ... ... ... ... ... Немістер жағы 3млн $
көлемінде жазылыс ... ... ... ... ... №29 шартында
көрсетілген талаптар орындалған жағдайда төленеді және 2млн. $ ... ... ... ... ... ... да ... асырылатын төлемдер.
БК, келесі үдемелі мөлшерлемеуге сәйкес, сатылған мұнайдың таза ... ... ... ... яғни
• Жылдық өнімге 500.000 тоннаға дейінгі мөлшерді қоса алғанда - 3%;
• Жылдық өнімнің ... ... 1000000 ... ... ... қоса ... - ... Жылдық өнімнің 1000000 артық 1500000 дейінгі мөлшерлі бөлігін қоса
алғанда - 10%;
• Жылдық өнімнің 1500000 артық ... - ... ... ... ... ... таза түсім ... ... сол ... ... ... талаптары бойынша роялти БК өнімінен шикі мұнай ... ... ... ... ... ... ... бағалармен жүргізіледі.
Салық салудан босатылу.
БК өз өнімі шикі мұнайды экспорттауда салықпен ... ... ... БК ... ... ... мен ... алынғысыз босатылады.
Жыл сайын ҚР мен ГФР арасындағы ... ... ... мұнайды
Батыс Сібірлікке айырбастау жөніндегі мемлекеттік шарттар аумағында экспорт
жүзеге асады. Жекелей алғанда, ... ... ... БК ... ... ... аяғына дейін энергетика мен минералды ресурстар
министрлігіне келесі жылға жобаланған ... ... ... ... ... Бұл ... көлемдер ерекше. Қазақстандық – Ресейлік
мемлекет аралық шартқа ... БК мен оның ... ... ... ... ... ... беру жолымен министрлік
мақұлдайды.
Егер келесі жылы экспорттық өнімге бағаны түсіру немесе қатты валютаға
деген ... ... ... көбеюі керек болса,онда
экспортқа лицензия үлесін көбейту керек.
БК өзінің экспортық мұнайын Шымкент НПЗ-ға береді. Беру орны ... ... ... табылады, НПЗ-ға дейінгі әрі қарайғы көліктендіруге
Орта Азия мен Қазақстан ПО Магистралді мұнай құбырлары ... ... ... ... ... НПЗ ... жеткізіп отыру жайындағы шартқа отырған
өндіріс ұйымдарының мұнайының баламалы мөлшерін қабылдайды. Мұнайды ... әрі ... ... БК ісі ... табылады.
Мұнайды өткізу барысында мұнай сапасындағы айырмашылықтар ескеріледі
және халықаралық қабылданған ережелерге сәйкес мөлшері өсіп ... ... ... алу ... мен Неміс жақтары БК өнімін тең үлесті артықшылықта сатып алуға
құқығы бар, ... БК СКВ ... жабу үшін ... мұнай мөлшері бұл
ережеге жатпайды.
Немістер жағы ... ... ... ... өз ... ... құқылы.
Егер басқа ешқандай сатып алушылар жағынан артық ұсыныс болмаса, ... ... ... ... Артықшылықты сатып алу құқығын
пайдалануда әлемдік баға және СКВ түрімен төленуін жүзеге асыру ... ... ... ... ... ... ... келіспеушілік
туған жағдайда шешімді Бақылаушы ... ... ... ... ... мүшелері үшін ерекше құзіретті орната ... ... ҚР ... ... ... ... ... болып жыл сайын құрастырылушы жұмыс бағдарласымен бюджеттік
табылады.
Бақылаушы кеңес бір ... ... ... кәсіпкерлік пен саясаттың
көрнекті өкілдерінен тұратын ... ... ... алады.
Консультанттар саны Қазақстан жағынан екеу және екеуі Германия ... төрт ... ... ... Бұл ... тапсырмасы БК-ға ҚР мен
ГФР арасындағы кооперация сұрақтарында және екі ... ... және ... ... ... беру ... ... өндіру.
ҚР заңдарына сәйкес БК мұнайлық істің халықаралық ... ... ... бойынша зерттелуші кен орындары мен бөлімшелерді тиімді
пайдалануы тиіс. Мұнай өндіру зерттеу ... ... ... ... ешқандай әкімшілік шектеулерге жатпайды.
Шикі мұнайды экспорттау.
БК өз өнімін экспорттауға және қажетті қор жасау және ... ... жабу үшін ... ... СКВ мен ... ... бағамен
өткізуге құқылы әрі міндетті.
Немістер жағы өзінің артықшылықты сатып алу ... ... БК да ... ГФР да ... ... ... экспорттауға
құқылы жән міндетті. Егер ҚР немесе ... жағы ... ... ... құқығын пайдаланбаса, онда БК барлық қалған өнімді де экспорттауға
құқылы.
ҚР барлық күшін ... БК ... ... ... ... жылдық мөлшері БК мен “Қазақстанмұнайгаз”, Ұлттық
Мұнай Компаниясымен ... күші ... ... ... ... шарт ... Ақшабұлақ, Нұралы және Ақсай
мұнайлы кен орындарын да енгізеді.
ҚР мемлекеттік ... ... ... кен орны мына ... тұрады; Орталық Ақшабұлақ, Шығыс
Ақшабұлақ жән ... ... кен орны мына ... ... Орталық Нұралы, Батыс Нұралы
және Шығыс Нұралы.
Барлау алды жұмыстары үш аты аталған кен орындарында аяқталғаннан кейін
шарт ... ... ... ”ҚР ... ... кен ... үшін ... беру жайындағы ережеге” сәйкес ... ... ... ... болып Бақылаушы Кеңес, Орындаушы Комитет және Кәсіпорын
басшылығы олардың ... мен ... осы ... ... ... ... ... төрт өкілі және Неміс жағынан
төрт өкілден ... ... ... ... ... ... ҚР уәкілетті органы тағайындайды.
Орындаушы комитет Бақылаушы Кеңестің төрағасы мен оның орынбасарынан
тұрады. БК ... екі ... ... және ... ... ... ... басқарады. Екі директордыңда құқықтары тең.
Заңды ... БК ... екі ... ... ... ... мәні болып Ақшабұлақ, Нұралы мен Ақсай кенорындарының
көмірсутегілерін зерттеу, ... ... ... және өткізу
болып табылады. Осындай жағдайда ... мәні ... ... Ол ... ... ... БК үшінші тұлғалармен шарт жасасуға,
филиалдар негіздеу және шетел және қазақстандық кәсіпорындардың да ... ... БК ... ... құрылымы.
“Казгермұнай” БК өндірістік құрылымы қаржылық және ... ... яғни ... ... ... ... Олардың
қасында қауіпсіздік техникасы мен қоршаған ортаны қорғау бас инженері ... ... ... ... ... ... басшысы
қызмет атқарады.
4 негізгі бөлім:
- Қаражаттар бойынша бас бөлім;
- Бас ... ... ... және ... бас ... Логистика бас бөлімі (көлік, шеберхана, көтерме сатып алу ... ... ... тапсырмалар).
Кәсіпорында шамамен 450-500 адам жұмыс істейді, олардың ішінде 42 адам
қазақстандық қызметкерлер, 30 неміс қызметкерлері. Шамамен ... 150 ... ... ... 240 ... ... кәсіпшілігінде
(вахталық әдіспен) және 30 адам Алматы қаласында қызмет атқарады.
Қаражаттың бас бөлімінің бөлінуі:
- Еңбек және ... ... ... Бухгалтерлік есеп бөлімі (топтама қаражаттық есеп және тауарлар
есебі, негізгі құралдар);
- Қаражаттар, ... ... ... ... БК ... есеп
фактураларды тексеру);
- Өткізу және салық бөлімі;
- Бухгалтерлік есеп жүргізу құрылымы;
- Компанияға тәуелді және ... ... ... Осы ... өзге шығын орталығы бойынша есеп жүргізіледі, ол қосалқы
бөлімшелер немесе өткізу және өндіру процесі учаскелері мен негізгі ... есеп ... ... Шот ... кезеңдер бойынша есеп жүргізіледі;
- Кен орындарын коммерциялық өндіріске дайындау және ... ... ... ... ол ... ... ... табысты
шықса берілімдер беріледі.
Теріс нәтижелер барысында барлық шығындар ... ... ... ... қызметін жүзеге асыру үшін жұмысқа ең алдымен ҚР азаматтары қабылданады.
Кәсіпорынның негізгі қызметі - Ақшабұлақ, ... және ... ... ... ... өндіру, тасымалдау, экспорттау және
сату болып табылады. Бұл үш кен ... ... ... есебінен жүргізіледі ал қазақстандық жағы тек ... ... ... пайдалы үшінші жақпен шарт ... ... және ҚР ... ... және ... ... ... әртүрлі операцияларды жүзеге асыруға болады.
Инфрақұрылымды жетілдіру үшін БК жасайтын шаралар.
БК Қызылорда облысының инфрақұрылымын жетілдіруде облыс ... ... және ... ... ... БК қатысуы 50
млн.неміс маркасын құрайды.
Даулардың шешімі.
Шарттардан шығатын барлық ... мен ... ... ... ... ... мүмкіндігінше бейбітшілік жолмен, аралық
соттың араласуынсыз ... ... ... ... ... ... күн ішінде құрылтайшылар арасында түсіністік орнамаса дау
төрелікпен шешіледі. ... ... ... бір құрылтайшының осы
жағдайға сүйеніп татуласу ... ... ... ... басталады.
Төрелік.
Құрылтайшылар арасындағы барлық даулар мен келіспеушіліктер ... ... ... ... ... ... ... орны – Вена
қаласы (Австрия). Бұл төреліктің ... ... ... ... ... мен
келіспеушіліктерді қарастыруға мүмкіндігі ординарлық сотпен жүргізілмейді.
Төрелік сот қарастыру басталғаннан кейін, ... алты ай ... ... ... ... осы ... ... қоса жазбаша шешім
қабылдайды.
Кәсіпорында қолданылатын тілдер қазақша, орысша және неміс тілдері.
Аудиторлар.
Жылдық есепті ... ... ... ... ... халықаралық
мойындалған аудиторларға тапсырады. Аудитор БК барлық құжаттарын тексеріп,
қызметкерлерден сұрақ, түсініктер ... ... ... жыл ... ... ... жүргізіледі. 30 күн сайын әрбір
айдың аяғында директорлар бақылаушы Кеңестің мүшелеріне қаржылық жағдай мен
баланс жайындағы есебін беріп ... ... ... ... ... ... нәтижелер есебі мен оперативті баланс құрастыруы керек.
Меншікті капитал.
Жарғылық қор, ... ... ... ... ... ... ... оны тарату есебімен есептік жылдың пайдасы (БК
қорларына аударылымдар), өтіп ... ... ... ... пайдасы
кіреді.
БК үшін қолданылатын бюджетке салымдар мен басқа да ... ... ... ... Заңды тұлғалардан табыс салығы;
• Жеке тұлғалардан табыс салығы;
• Төлемақы ... ... ... ... бойынша роялти;
• Су бойынша роялти;
• Мүліктік салық;
• Әлеуметтік салық;
• Көлік құралдарына салық;
• Табиғатты қорғау қорына аударымдар;
• Зейнеткерлік қорларға аударымдар.
Өндірістік ұзақ ... ... жағы ... ... және ҚР ұзақ ... ... ынтымақтастыққа талпынады. Сондықтан немістер жағы
ҚР пайдасының бөлігін қайта инвестициялауға ... ... ... іздеу,
барлау жобалары секілді мұнайлық кен орындарының зерттеулеріне ... ... ... ... жалпы сомасы.
|Капиталды салымдар ... ... ... ... ... |295,7 ... және ... | 151,1 ... | 49,8 ... ... ... | 31,3 ... негізлелуінен бұрынғы іздену және барлау жұмыстары | 5,0 ... | 537,9 ... ... | 562,8 ... БК ... ... мен ... ... шартқа
«жаңа құрылтайшылардың бекітілуі жайында және меңгеру бағдарламасының
өзгеру жайындағы» қосымша келісімнен және ... ... ... жылы 19 ... ... ... ... және Ақсай кен орындарын
игеру және пайдалану мақсатымен ОКГН (SO%), ЭЭГ (25%), ФЕБА ... ... ... БК құру ... шарт ... ... ... 31наурызда ФЕБА ОЙЛ АГ құрылтайшылардың бірі КГМ-дағы өз
үлесін «ЭЭГ» фирмасына берді.
ҚР салық заңы, ҚР ... ... ... ... ... қазақстандық табыс көзінің пайда болу жағдайларын
анықтады. Алайда, егер ... ... елі мен ҚР ... ... салуды болдырмау жайында халықаралық келісім жасалып, сақталатын
болса, онда ҚР ... ... ... ... келісімдерін қолданады. Халықаралық құқық нормаларына ... ... ... ... келісімдер тура әрекеттік күші
бар және ... ... ... қандай да бір ұлттық
жағдайларынан басым. «Казгермұнай» БК ГФР резидент-құрылтайшыларына түсімді
төлейтін ... ... ... ... салу «қос ... ... жайындағы» ҚР мен ГФР арасында жұмыс істеуші конвенциямен
реттеліп отыруы керек.
3-кесте Шаруашылық қызмет ... ... |Млн АҚШ ... |% ... ...... + |1,532,2 |100,0 ... капитал + роялти | | ... ... |368,2 |25,2 |
| ... |368,2 |25,2 ... ... |169,0 |11,0 ... | | | |
| ... ... |453,4 |29,6 |
| | |136,3 |8,9 ... |758 |49,5 ... ... ... ... ... мен құрылтайшылар арасындағы
шарттар:
• 1.04.96. RWE-DEA және компания ... ... ... мен ... ... ... қызмет көрсету
жайындағы шарт.
• RWE-DEA және компания арасындағы кенорындарын жер үсті ... ... ... шарт.
• EEG және компания арасындағы бұрғылау мен өндіруде қызмет көрсету
жайындағы шарт.
• EEG және ... ... ... ... мен геология
аумағында қызмет көрсету жайындағы шарт.
• EEG және компания арасында ... ... ... ... ... ... көрсету жайындағы шарт.
«Казгермұнай» БК негізгі техника-экономикалық көрсеткіштерін талдау.
Кәсіпорынның техникалық-экономикалық ... мен ... ... ... үшін ... ... қызметіне кешкендік талдау
жүргізіледі. Талдау барысында негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштер
пайдаланылады, олар қаржылық есеп–қисап ... және ... ... есептеу үшін өндірістік–шаруашылық қызметті ... 2004ж., 2005ж. ... ... ... ... ... ... талдайық.
1-кестеден көрінгендей өнеркәсіп өнімінің жетілуін сипаттаушы негізгі
көрсеткіш - мұнай өндіру жыл сайын ... ... 2003 ... 2004 ... ол 278,2 мың ... ... ол өндірудің проценттік ара
салмағындағы өсім 96,3% ... 2004 ... 2005 ... ... ... ... мың ... көбейіп, 42,5% құрады. Ол 2003 жылда кәсіпорынның ... ... және ... пайдаланылмай қалды деген сөз, соңғылары
пайдалануға қосылды, 2005 жылы барлық пайдаланушы ұңғымаларын көбейту үшін
қайта ... ... ... түскен пайда дайын өнімді өткізуден түскен ақшалай
қаражат сомасы. 2003 ... 2004 ... ... бұл көрсеткіш 6515121,2 мың
теңгеге көбейді, яғни өсім 240,5% ... 2,4 есе көп ... 2004 ... ... бұл ... ... мың ... немесе 130,1% көбейді.
Түсімнің өсуі мұнай өндірудің жыл ... ... ... тұруымен байланысты
және доллардың теңгеге қатысты бағамының өзгеруіне де байланысты.
Өндіріс тиімділігін сипаттаушы негізгі ... ... ... құны болып табылады, яғни өнімді өндіру өткізумен байланысты ... ... ... құн 4145742,3 мың теңгені құраса, ... өсім 5,4% ... 22542,23 мың ... ... 2004жылдан
2005 жылға дейін 1286100,1 немесе 29,4%-ке көбейген. ... ... ... ... ... тигізген: өндірістік мөлшердің ұлғаюы;
мердігер ұйымдармен көрсетілуші қызметтерге бағаның ... ... ... ... өндірістік қызметінің ақырғы қаржылық нәтижесі ... ... ... құн ... ... ... анықталушы жалпы табыс
саналады.
2003 жылдан 2004 жылға дейінгі жалпы табыс 6289699 мың ... ... 13,8 есе, ал 2004 ... 2005 жылға дейін 2069939 мың теңге, өсім
30,5% құрайды. Жалпы ... ... өсіп ... ... ... мен оны
өткізудің кеңеюіне байланысты.
Кезең шығындары, жалпы және әкімшілік шығындарына өндірістік емес және
төтенше ... ... ... ... ... ... талдай отырып, оның жыл санап өсу ... ... ... 2004 ... ... ол ... мың теңгеге өсті, проценттік ... 223,2% ... 2,2 есе көп. 2005 жылы 2004 ... ... мың ... ... бұл дегеніміз 170,5% өсуіне сәйкес.
Таза табыс өндіріс қызметінің нәтижесін ... ... ... ... пен ... ... арасындағы әртүрлілік сияқты көрсетіледі.
2003 жылы кәсіпорын шығынға батты. Бұл ең ... ... ... ... және сатылғн өнімнің ... ... ... ... ... енді ғана бой ... өз ... алуда. 2004 жылы
кәсіпорын 2501660,4 мың теңге көлемінде таза табыс тапты. Бұл өндірілген
мұнай ... ... ... 2005жылы бұл көрсеткіш 2004 жылға
қатысты 948725,7 мың теңгеге 62,1% түсті, алайда өндірілген ... ... ... ... ... және ... 2004 ... жоғары. Бұл 2005
жылы кезең шығындары көбейіп, 1тонна ... ... 1709,1 ... 17953 ... ... ... төмендеуі мұнайдың әлемдік нарықтағы бағасы төмендеп,әрдайым
мұнай ... ... ... ... ... тұруымен байланысты.
Таза түсім өнеркәсіп жұмысының маңызды ... ... ол оның ... ... ... ... ... үшін
нәтижелерді шығындармен немесе осы нәтижелерді қамтамасыз ... ... ... ... ... ... ... бірі оның пайдалылығы. Ол өнімнің өтуінен өз ... ... ... ... ... 2004 жылы өнім пайдалылығының
деңгейін 22,4% құрайды, ол 2005 ... ... ... 11,7% жоғары
болғаны.
Өнім бірлігінің меншікті құнының көрсеткіші (мұнайдың 1тоннасынан)
жылдан жылға ұдайы төмендейді. Сонымен, 2003 ... 2004 ... ... ... 6608,5 ... ... 2004 ... 2005 жылға дейін 708,1
теңгеге, проценттік ара ... 46,2 және 90,8% ... ... ... өнімді өткізуден түскен түсімнің көбеюі есебінен
болады. ... ... ... ... тұрақтандырылады және
өнеркәсіп қажетті түсімді алуғу шығады.
Нарықтық қатынастар кезеңінде маңызды орынды негізгі қорларды ... ... ... алады. Өндірістік қорлардың орташа жылдық
құнын талдай отырып көргенііздей, 2003 жылдан 2004 ... ... 919080 ... яғни ... ... ал 2004 жылдан 2005 жылға дейін 788509 ... ... 6,9% ... Ол ... ... ... және жаңа
ұңғымаларды жұмысқа енгізумен байланысты.
4-кесте. «Казгермұнай» БК негізі техника-экономикалық көрсеткіштері.
|Көрсеткіште|өлшем |жылдар ... ... ... | | |
| | |2003 |2004 |
| | |2002 |2003 |2004 |
| | | |2003 |2004 |2005 ... |60 |39 ... ... кен |66 |
| | | | ... | |
| | | | ... және | |
| | | | ... | ... |55 |34 ... ... |30 |
|Маман |27 |6 ... |Заң |40 |
| | | | ... | ... |33 |12 ... ... |43 ... |40 |19 ... |Техникалық |30 |
| | | | ... | ... |29 |8 ... ... тілі |24 ... |36 |15 ... | |24 ... |38 |17 ... | |24 ... ... |- - - ... |- - - |3 ... ... | | | | | ... |48 |24 ... |- - - |6 ... |45 |24 ... | |6 ... ... 2004 ... статистикалық мәліметтері негізінде
әзірленген.
Берілген мәліметте көрсетілгендей жергілікті қызметкерлердің 76%-нің
жоғары білімі бар.Барлыр Қазақстандық ... 5 ... ... ... бар және ... маман болып табылады. Біздің көзқарасымыз бойынша
компанияда кейбір ... ... ... ... жасы бойынша топтап кесте ... етіп ... ... ... БК ... жасы ... ... жасы |Тіркелгені ... ... ... 24-ке ... |31 |11 |20 ... -29 |10 |4 |6 ... |77 |16 |61 ... |36 |12 |24 ... |39 |11 |28 ... |27 |13 |14 ... |20 |11 |9 ... |5 |3 |2 ... БК ... ... сипатты процесс болып саналады.
Жастар үшін (30 дейін) жалпы қызметкерлердің жасы 33,3%-тен 27%-ке ... ... ... ... жасы 35-ті ... ... 42 жас ... табылады, компанияда 20 жасқа дейінгі
қызметкерлер жоқ. Компаниядағы ... ... ... ... ... ... ... 66%-ке дейін құрайды, яғни
компания ... ... ... ... ... ... мамандарының – басқарманың жалақы деңгейін ... ... ... деңгейімен салыстырғанда, онда
соңғысының жалақы деңгейі ... ... ... ... ... ... жалақы қызметкөрсетуші персоналмен бекітіледі.Сонымен еден
жуушы, плотник, электриктер ... ... ... 3 тен 6%-ға
дейінгі аралықта алады.
8-кесте. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... |450 |100 ... |- |68 ... |- |46 ... ... |20 |54 ... ... 2004 ... есебі бойынша құрылған.
Бұл кестеде компания қызметкерлерінің сапалық мәліметтері берілген,
Яғни компаниядағы қызметкерлердің ... ... ... бар, ... ... білімі бар деген сөз. Еңбек өтілі 1 жылдан 5 жылға
дейінгілер(жүргізуші, ... ал ... ... еңбек өтілі 5
жылдан жоғары екендігін келесі кестеден (9-кесте) көруге болады.
9-кесте. «казгермұнай» БК ... ... мен ... ... ... ... ... ... |14 |50,0 ... орта |14 |50,0 ... ... 1 ... 5 |2 |7,0 ... дейінгілер | | |
|5 тен ... |19 |93,0 ... ... 2004 жылғы мәліметтері бойынша жасалған.
Компаниямен қабылданған кадрлық саясат ... ... ... және ... ... ... жасау барысында құрылады. Қызметкерлерді
таңдау барысында тесттер мен ... ... бұл өз ... ... көрсету немесе түсіндіру үшін қолданылатын сенімді әдістердің
бірі және қызметкерлердің болашақ міндеттерін орындауы барысында ... ... ... ... Қ:Р ... сәйкес жаңа қызметкерлерге 3 ай
көлеміндегі сынақ мерзімі берілуі ... Осы ... ... ... ... қызметкердің кәіби білімі мен қабілеті туралы пікір
қалыптасады.[2].
Сондықтанда негізінен ... сөз ... ... ... яғни ... ... мол, жеке ... көріне алатын, егер
оның жеткілікті ... ... ... да ... ... ... саясаттың маңызды бөлімі ... ... ... ... тәжірибелі, жоғары білімді жас лидерлерді, өзіне мамандықты
бұрыс таңдай білетін мамандар приципі болып табылады.
Реттеліп отырған ... ... ... қабілеті мен
біліктілігін үздіксіз өсіп ... ... БК ... ... ... елімізде жыл сайын басқарушылар мен инженерлік-техникалық
қызметкерлер үшін орташа және жоғары деңгейде технологиямен, қабілеті ... ... ... компанияның бәсекегеқабілеттілігін арттыру үшін
оқыту шаралары жүргізіледі.
2.3 «Казгермұнай» БК персоналды басқару жүйесінің ... ... оны ... ... ... ... теориясы мен тәжірибесінде ... ... бір ғана ... жоқ. ... ... ... тиімділігі
түрінде көрінеді, басқарудың кез келген жүйесінде ұйымның мақсатқа жету
дәрежесі көрінеді, ло басқару ... ... үшін ... ... ... ... өсуінің резервтері болып табылады.[ 36]
Персоналды басқару жүйесі басқару жүйесінің негізгі ... ... және ... ... ... ... ... басқарудың
барлық жүйесінің тиімділігі болып саналады. Соның ішінде атап ... ... ... ... ... ... басқарудың нақты механизмдерінің тиімділігі;
- персоналды басқарудың басқарушылық қызметінің ... ... ... ... ... ... категориялардың өзара байланысын мынадай түрде көрсетуге болады (10
– сурет).
10-сурет. Персоналды басқру мен басқару
жүйесінің тиімділігі.
Персоналды ... ... ... ... әсер ... ... есептеледі:
- персоналдың кәсіби біліктілігінің құрылымы мен басқару ... ... ... ... ... ... ... персонал еңбегін ұйымдастырудың нысандары мен
әдістерін енгізу;
- ... ... ... мен ... ... өңдеудің еңбек сыйымдылығын азайту, мәлімет базасы мен
компьютерлік жүйені құру мен қолдану;
- еңбек шартын ... ... ... ... ... ... ... етуді көтеру, еңбек және орындаушы
мамандықты жоғарлату, ұйымдастырудың жаңа жүйесі мен әдістерін
енгізу және персонал еңбегін ... ... ... ... жетілдіру процнсіндегіт әсерлер өндіріс
аясында да көрінуі мүмкін. Оны бағалау кәсіпорынның ... ... ... Соның ішінде:
-кәсіпорын өнімінің көлемін, қызмет көрсетуді жоғарылату;
-еңбек өнімділігін жоғарылату;
-капитал сыйымдылығын түсіру;
-жұмыс уақытын жоғалтуды азайту;
-өндірістік емес ... ... және ... көрсеткіштер тек басқару жүйесін бағалау үшін ғана емес, ... ... ... жеке ... басқарудың нақты механизмдерінің
тиімділігін бағалау үшін де қолданылады.
Қазіргі ... ... ... ... мен персоналды басқарудың
тиімділігін көтеру мәселелері өсе беретін өзектілікті көрсетеді. Басқару
жүйесі мен ... ішкі ... ... және ... ... кәсіпорынның
жалпы мәдениетін соның ішндегі басқару мәдениетін қалыптастыру, персоналдың
еңбек мотивациясын көтеру, ұйымдық жұмысты ... ... ... ... ... сұрақтарын оңтайлы және белсенді түрде
шешуге мүмкіндк береді (10-кесте).
10-кесте. Персоналды бағалау әдістері.
|Әдіс атауы ... ... ... ... ... ... ... кадр ... ... |
|иографиялық) |қағазы,жеке өтініш, білімі туралы құжат, |мансап жайлы |
| ... ... ... |
| | ... ... ... ... қосымша мәлімет үшін |Сұрақтар ... ... ала ... ... |жауабымен |
| ... ... ... алу | ... ... ... жеке ... өзін-өзі|«Вакансия» (бос |
|(өзіндік |бағалау үшін арнайы анкета көмегімен ... ... ... ... сұрау алу | ... ... ... ... жеке ... ... |қасиеттерін анықтау үшін ... ... ... |
| ... ... | ... ... тест ... ... білімі мен |Психологиялық |
| ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... орындары |
|бағалау |идеалды қызметкерлердің сапа жиынтығы мен|моделі |
| ... ... ... | ... ойын ... ... ойындарын өткізу, білімі |Ойыншылар орнын |
| |мен ... ... ... орны ... |
| ... ... (эксперт, сынгер, | |
| ... ... және т.б) | |
| ... кіші ... ... істеу қабілетін | |
| ... | ... ... ... өндірістік |Жағдайды ... ... ... жүргізу және оның |альтернативаларме|
| ... ... ... ұсыныстарын |н шешу баяндамасы|
| ... | ... ... ... көмегімен жұмысқа | Білімі,қабілетін|
|бақылау |қабілеттілігін,тәжірибесін,парасаттылық |бағалаудың |
| ... ... ... мен қабілетін |бағдарламалық |
| ... ... ... ... ... бір пән бойынша алдын ала ... ... ... ... ... және ... |бағасы ... ... ... алдына шығарда кәсіби |емтихан парағы |
|қорғауы) ... мен ... ... ... | ... -өзі ... мен ... еңбек ұжымы |Жазбаша есеп |
|беру ... ... ... мен деке | |
| ... ... ... | |
| ... жазбаша есебі | ... ... ... ... ... ... ... білімі жұмысқа қабілеттілігі туралы тесттің нәтижесі;
o ... ... ... іскерлік және моральдық қаиетті бағалау;зиянды дағдылар мен
әуестенуді талдау;
o өндірістік ... ... ... ... ... қағиданы қатты ұстануы керек:
«қызметкерлерді таңдау мен жалдау ... ... ... өмір сүру ... ... қатысты». Персоналды іріктеу
осы заманның шындығын максималды түрде ескеру керек болып саналатын ... мен ... көп ... Әлемдік тәжірибе негізінде 11-суретте
көрсетілгендей кандидаттар жиынының схемасы құрылды. [25]
Нарықтық қатынастардың дамуы Қазақстан ... ... ... ... ... ... негіздеоген жаңа
мәселелерді қойды. Олардың маңыздылығы макроэкономика деңгейінде ғана емес
сонымен ... ... ... ... де ... ... ... экономикалық мақсатқа сай капитал
салымдарын және персоналды тарту ... ... ... Сондықтан кадрлық
саясаттың персоналды басқару әдістері мен стиліндегі маңызды өзгерістер
еңбек мотивайиясының жүйесімен тікелей ... ... ... ... ... ... сапалы
персоналды қалыптастыру мен бір уақытта қабілетті басқарушыларды талап
етеді.Өтпелі экономикалық ... ... ... көтеру басшылар үшін
өндірісті ұйымдастыру процесінде және персоналды пайдалануда кәсіпорында
жаңа кадрлық асясатты қалыптастырып, оны ... ... ... Ұйымдағы кадрлар жиыны мен іріктеу жүйесі.
Қазіргі жағдайда басшы талаптарын анықтаруда ... ... ... ... және ... ... қатынасы ретінде
анықталады. Бұндай қайта құруларды іске асыру ... ... ... ... ... ... ... іріктеу;
2. Деңгейі бойынша жұмыс тәжірибесі мен біліктілігіне талаптар;
3. Қызмет нәтижесінен марапаттау жүйесінің тәуелділігі;
4. Қызметкерлер ... ... мен ... іске ... кеңейту.
Сол уақытта ғана теориялық кадрлық саясат адам ... ... ... ... ... ... жүйесімен ғана емес, жалпы жұмыс
стилі мен еңбекті ұйымдастырумен де анықталуы керек.Сонымен персоналды
басқаруда ... ... ... ... ... ... бір орны
және саясат сипаты (12-сурет).
12-сурет. Кәсіпорын стратегиясындағы кадрлық саясат.
Аралас экономика ... ... ... ... ... ... бар. ... ішінде біреуі экономика тұрғысынан
өндіріс шығындарында, ... ... ... ... ... ... және қызметтен босату саясатын анықтауда
кадрлық саясатты ... ... ... даму ... ... ... ... болжауды
кәсіпорынға кездейсоқ жұмыс іздеп келген тұдға т.б.
11-кестеде. Персоналды тартудың ішкі және ... ... ... көрсетілген
| Персоналды тарту артықшылықтары |Персоналды тарту кемшіліктері |
|1 |2 ... өсу ... ... ... ... |
|туындауы ... ... ... ... ... ... ... үміткерлердің|
|шығындары ... ... ... ... |
| ... ... ... ... қызметтер қатарына |3.іскерлік сұрақтарды шешуде ... ... ... ... ... қызметіне үміткерлер білімі |4.қандай да бір ... ... |
| ... ұйым ... |
| ... ... ... ... ... штаттың орнын |5.ұйымда жұмыс ... ... ... тез толтыруы |қызметкерлердің бір ... бас ... ... ... ... ... ... ұйымдағы |
|мәселелері шешіледі ... ... |
| ... ... қамту дәрежесінің ... ... ... ... ... ... ... даярлауға қосымша шығынды |
| ... ... ... ... ... көздері ... ... кең ... ... көп ... ... | ... ... үшін жаңа ... ... ... ... туындауы |жетіспеуі ... ... ... |4.бейімделудің ұзақ уақытка созылкы ... ... және ... | ... ... | ... ішкі және сыртқы көздерден жұмыс күшін тартудың нақты шешімі
қызметкердің ...... ... ... ... іске асырылатын баламалар төмендегілермен сәйкес болуы керек:
-кандидаттар ішінен жоғары деңгейде сәйкес келетін қызметкерлердің
алынуы;
-қызметкерлерді ... ... ... ... ... ... жеке қызығушылығы қысым көрсетушіліктей
болмауы керке;
-ұжымдағы психологиялық климат зардап ... жоқ. ... ... ... ... келесілерді жатқызуға болады:
-жұмысқа орналастыру бойынша мемлекеттік қызметтер;
-жоғары, орта ... ... ... да оқу орындары;
-бәсекелемуші ұйымдар;
-кәсіпорынға кездейсоқ жұмыс іздеп келген тұдға т.б.
Бос орындарға кандидаттар резервтерін қалыптастыру аяқталғаннан ... ... ... ... ... ... ... ішінен нақты бір жұмысты жақсы деңгейде атқару принципі бойынша
іске асырылуы керек. Персоналды ... ... ... ... ... ... үшін ... екенін әрбіп ұйым қызметкері жадында
ұстау керек.Жұмысқа жаңа ... ... жаңа ... ... жек және ... ... бағалау керек.
«Казгермұнай» БК үшін персоналды қалыптастырудың маңызды бір ... ... мен ... ... ... Жалақының құрылымы кәсіпорында
еңбек нарығы шарттарында, жалақы деңгейін зерттеудің талдауы, сонымен қатар
кәсіпорындардың өміршеңдігі және ... ... ... даму ... ... шарттарын құру кәсіпорын
басшылығымен ғана емес, кез келген ұйымда өз мүмкіндіктерін толық ... ... ... ... де ... ал ұйым ... және еңбек тиімділігі үшін ынталандыру шарттарын жасау ... БК ... ... бастап мұнай нарығында жұмыс істей
отырып, осы уақыт ішінде мұнайдың барлық ... ... ... ... ... ... біріне айналды.
Компанияның стратегиялық мақсаты аталған кенорындарының мұнай беруін
экономика тұрғысынан табиғи ресурстарды үнемдеп, ... ... ... ... режиміне сәйкес пайдалану және қазіргі замандық
технология мен техниканы ... ... ... ... ... өндіру
көлемін жылына 3 млн/т. деңгейіне жеткізу мақсатында Қазақстан Республикасы
мен мемлекеттік компаниялардың тығыз ... ... ... ... ... істеуші басқа да серіктестерінің ынтымақтастығын
арқау ете отырып экспортты кеңейту.
«Казгермұнай» БК құрылған жылдан бері ... ... ... ... түрде ат салысып келеді.Кәсіпорынның қызметі таза
өнеркәсіптік қызметпен ғана ... ... ... облыстың
инфрақұрылымы мен әлеуметтік аясын жетілдіруге белсенді ... ... ... ... мен ... тенденцияларын сараптау барысында
кадр басшылығының қызметін орындау стратегиялық аспектілерге байланысты
болып келеді, яғни кадрларды әкімшіліктендіру, ... ... ... ... ... жоспарлау сияқты кадрмен жұмыс классикалық
дәстүрлік құралдары сақталады.
Қазақстан Республикасында нарықтық қатынастарға көшу ... ... ... мәні ... ... өзгерген, және ол ... ... ... ... ... тоқтатты.Кадрлық жұмыспен барлық
деңгейдегі фирма басшылары ... ... ... ... ... ұшырап, әеуметтік шығындары өседі.
Персоналды басқару фирма өркендеуініңнегізгі көзінің бірі-кәсіпорынның
еңбек ... ... ... ... үшін ... ... ... қамтылған мәселелер бойынша жүргізілген нәтижелер нәтижесінде
келесідей ұсыныстар мен тұжырымдар жасалады:
1. ... ... ... орнату жағдайында персоналды басқару
қазіргі фирмаларын қолдану кез келген кәсіпорынның қызметі ... ... ... ... ... ... маңызды болып
табылады.
2. Персоналды басқару қызметінің жаңа міндеттері кадрлық саясат ... ... ... ... ... ... өткізу,
тарату мен қорытындылады.
3. «Казгермұнай»БК басқару тиімділігі ... ... ... ... ... ... көрсеткіштерін талдау
барысында басқаруда жұмысшылардың жалақыларын жоғарылығы, кадрларды
оқытуға , елеулі мән беріледі, қызметтің ауқаттылығын ... ... ... ... ... ... – белгілі бір орында қажет
уақытта жұмыс жақсарту жұмыстарын орындайтын ... ... ... ... ... ... ... қызметінің сұрақтарын ойдағыдай шеше алатын және басқа
қызметтермен ... ... ... қол жеткізетін мамандар
жинағынан тұру керек.
5. кадрлар ... мен ... ... кадрларды таңдап мен
орналастыруда ... ... ... керек.
6. «Казгермұнай» БК әлеуметтік мәселелерді шешу бойынша нақты жұмыстар
жүргізіледі. Кез келген жұмысшыға тегін тұрғын үй ... ... ... ... ... ұлттық асханасының ерекшеліктері
қарайды.
7. Мамандарды оқыту кәсіпорынның өзінде немесе кадрларды қайта даярлау
мен біліктілігін ... ... ... іске ... ... тізімі
1. Назарбаев Н.Ә. Қазақстан экономикалық әлеуметтік және ... ... ... \\ ... ... Н.Ә. ... ... Қазақстан халқына жолдауы.
1 қазан, 1997ж.
3. Қазақстан Республикасының еңбек туралы заңы”.- Алматы: Жеті ... ... ... Республики Казахстан. Алматы: Жеті жарғы 1995.
5. Назарбаев Н.Ә. ... ... ... және ... саяси
жаңару жолында \\ Алматы-2005.
6. Антикризисное управление. Под/ред Э.М. Короткова. М., ... ... ... управление. М,.Омега –Л.2005 г.
8. Реформирование экономики Казахстана: ... и их ... \ ... ... 1997.
9. Экономика и бизнес / Под ред. В.Д.Камаева.-М.: Изд-во МГУ, 1993.
10. ... А.Р. ... ... в ... ... ... ... П.В.Управление персоналом в усолвиях кризиса
\.Теория ипрактика антикризисного управление.-М.:ЮНИТИ,1996.
12. ... Т.Ю. ... ... ... ... ... А.П. Управление персоналом в условиях рыночной экономики: опыт
ФПГ.-1992.
14. Гурбаева Л.Формирование рынка труд / Мысль.-Алматы, 2000, №2
15. . Егоршин А.П. ... ... ... ... ... ... ... М.: изд-во РЭА, 1994г
17. Сагитинов М.Ш. Кадровая политика: время диктует новые подходы ... ... 2000г ... ... Г. ... ... М.: ... 1997г
19. Управление экономикой Казахстана: методология, подходы, ... ... ... ... Е.В. ... и др. Введение в специальность “Антикризисного
управление”, М: ... ... ... И.К. ... ... М.- ... и К. ... Уткин Э.А. Антикризисное управление, М.: ТАНДЕМ, 1997г
23. Юн Г.Б. Методология ... ... М.: ... Друкер П. Эффективное управление: экономические ... ... ... ... ... Армстронг М. Стратегическое управление человеческими ресурсами:-
М.:ИНФРА-М,2002.
26. ... ... ... для ...
Управление развитием организации”, Модуль 11.-М.: ИНФРА-М,1999.
27. Мордовин С.К. Управление ... ... ... программа
для менеджеров "Управление развитием организации”, Модуль 16.-М.:ИНФРА-
М,2000.
28. Под ред.А.Г Грязновой .Антикризисный менеджмент, М.:Экмос,1999г.
29. Закон Республики Казахстан. О внесений ... и ... в ... “О труде в РК” \\ Казахст.Правда-2004.-28 декабря.
30. Нургалиев Ж. Мотивация трудовой ... ... \\ ... Об ... ... ... ... дипломотический службы за
рубежом:Постанавление РК от ... // ... ... ... А.В. “Анализ и управление финансовой устоичивости предприятия”,
М, Финансы и ... ... Н. ... Т. Фокина Т. Опыт отбора и ... ... ... Проблемы теории практики
управление.-1999г,-№1.
34. Кукушкин С.Н. Антикризисное управление.-Ульяновск: УлГТУ,2000г.
35. ... ... ... в ... антикризисного управления и
реструктизации.// Тезисы конференции.2002г.
36. ... Е.М, ... ... в антикризисном
управлении.//Менеджмент в России и за рубежом.-2002.№1.
37. Радионов Н.А. Антикризисный менеджмент. ... ... и ... ... управления. Под/ред Г.П.Иванова, М:
Закон и право, Юнити-1995г.
39. Травин В.В, Дятлов В.А. Менеджмент персонала ... ... ... ... ... Одегов. Технология управление персоналом.
М: 2000г.
41. Под.ред.Короткова. Антикризисное управление. М: ИНФРА-М,2000.
-----------------------
Дамудың ... ... ... ... ... ... басшылары
Функционалдық бөлімше басшылары
Жоғары басшылық
Басқарушы ішкі жүйе
технологиялық
психологиялық
ұйымдастырушылық
экономикалық
(қаржылық)
әлеуметтік
(Саяси)
экологиялық
қоғамдық
табиғи
басқарылатын
басқарылмайтын
Дағдарыстың мүмкін салдары
Процестердің тұрақтылығы
Ұйымның қызмет етуін басқару
Ұйымның ... ... жою, жаңа ... ... ... ... ... білім деңгейі
Іс-әрекеттің қателері
Басқарудың жетілмеуі
Уақыттың тығыздығы
Іс-әрекеттің қиындығы
Қызығушылықтың
қайшылықтары
бөлшектелінген
жүйелі
кенеттен төмендеу
жеңіл шығу
күшеюі
әлсіреуі
қалпына келу
жаңа дағдарыс
бұзу
жаңару
Маманда және техникалық ... ... ... бөлімше басшылары
Жоғары басшылық
Басқарылушы ішкі жүйе
Мамандар және техникалық орындаушылар
Персоналды ... ... ... ... қамтамасыз етуді басқару
Қаржылық қызметті басқару
Өндірісті басқару (негізгі қызмет)
Сапаны басқару
Персонал-ды басқару
Экономика-лық ішкі жүйе
Басқару процесіне қатысушы-лардың экономика-лық байланыста-ры
Технология-лық ішкі жүйе
Басқару технология-сы
Техникалық ішкі ... ... ... ішкі ... ... ... оның ішкі байланыс-тары
Басқарудың ұжымдық және қоғамдық органдары
Ішкі жүйе органдары
Басқаруды ұйымдасты-рудың түрлері мен әдістері
Басқару жүйесі
Кенеттегі өзгерістер
Жеңіл шығу
Ұзақ мерзімді ... ... ... өзгерістер
Қайтарымды өзгерістер
Ұйымның қалпына келуі
Жаңа дағдарыстың пайда болуы
Сапалы өзгерістер
Сандық өзгерістер
Ұйымның өзгерісі
Ұйымның сақталуы
Ұйымның жаңаруы
Ұйымның бұзылуы
Дағдарыстың күшеюі
Дағдарыстың әлсіреуі
Дағдарыс ... ... ... ... ... ... қамтылған даму аумағы
Дағдарыс масштабы
Дағдарыс мәселелері
Дағдарыстың негізгі сипаттамалары
салдары
анық
жасырын
жалпы
жергілікті
ұзақ
ұзақ мерзімді
терең
жеңіл
сипаттама
табиғи
жасанды
заңды
кездейсоқ
Ішкі
сыртқы
субьективті
обьективті
себептері
Дағдарыстар
өндірістік жұмысшылар(өнеркәсіптік-өндірістік ... емес ... ... персонал)
Кадрлық құрылыммен жұмыс
Ішкі жүйе
Іріктеу, басшылық, жылжыту
Ішкі жүйе
Біліктілікті көтеру, оқыту, дайындау
Ішкі жүйе
Персоналды бағалау
Ішкі жүйе
Бақылау
Мотивация
Шешім қабылдау
Ұйымдастыру
Жоспарлау
Персоналмен күнделікті жұмыс
Жалақы және ынталандыру ... ... ... ... ... құрылымын анықтау
Кадрлық саясатты қалыптастыру
Кәсіпорын дамуының мақсаты мен жағдайын талдау
Кәсіпорынның сыртқы ортасын талдау
Стратегия
Кандидаттардың ... ... ... ... кандидаттарман әңгіме
Сөйлескенін хабарлау (сипаттама)
Психологиялық қайта сақтандыру;
Профиль;
Жеке мақсаттар.
Кандидаттармен әңгіме;
Кәсіби ... ... ала ... ... біліктілік;
Телефон контактісі;
Мамандық сатылары.
Кадрлары іріктеу
Профильдік талаптардың бекітілуі
Білікті кадрлар нарығына үндеу
Кадрлар ... ... ... қызметінің тиімділігі
Басқару еңбегінің тиімділігі
Персоналды басқару процесінің тиімділігі
Персоналды басқару тиімділігі ... ... ... ... процесінің тиімділігі
Басқару жүйесінің тиімділігі
Басқару тиімділігі
өндіріс тиімділігі

Пән: Менеджмент
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 68 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 900 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Дағдарыстың пайда болу табиғаты32 бет
«Ата-тек-Астана» шағын бизнес орталығының басқару жүйесін талдау43 бет
«Данон» компаниясының персоналдың дамыту процесін басқару22 бет
«Казиндустрия» ЖШС персоналының еңбек потенциалының қалыптастыру, бағалау және оны дамыту мақсатындағы іс-шаралар жүйесін талдау, оны жетілдіру бойынша ұсыныстар жасау66 бет
«Кәсіпорын немесе ұйым менеджментіндегі персоналды басқару»31 бет
«Сауда - көлік компаниясы» ЖШС кадрлық саясаттың қазіргі жағдайы мен даму деңгейі 58 бет
«Техногаз» АҚ63 бет
«Қазмұнайгаз» ақ кадрлық қызметін талдау41 бет
Іріктеу және бағалау ұғымдарының түсінігі 27 бет
Адам ресурстарын басқарудағы шетелдік тәжірибе16 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь