20-30 жылдардағы КСРО-ның сыртқы саясаты


1 20.30 жылдардағы КСРО.ның сыртқы саясаты
2 Екiншi дүниежүзiлiк соғыс қарсаңындағы халықаралық жағдай
20-ж-ы КСРО-ның сыртқы саясатын бiр-бiрiне қарама-қайшы келетiн 2 принцип анықтады.1-i принцип сыртқы саяси оқшаулықтан шыҚу , халықаралық аренада елдiң позициясын нығайту болса,2-I принцип басқа елдердiҢ революциялық қозҚалыстарына көмектесу болды.Алғашқы мiндетпен сыртқы iстер коммисариаты айналысса ,кейiнгiсiмен III интернационал (коминтерн 1119 ж қүрылҚан) айналысты.
АлҚашқы баҚытта 20-ж-ры көп жаҚдайда қол жеткiзiлдi.1920ж Ресей, Латвия,Эстония,Литва,Финляндиямен бейбiт келiсiмге қол қойылды.1921 жылдан Германия, Норвегия ,Англиямен сауда-экономикалық байланыстар жасай бастады. 1922ж революциядан кейiн Ресей бiрiншi рет ГенуядаҚы халықаралық конференцияҚа қатысты ,мүнда РесейдiҢ бүрынҚы қарыздары жөнiнде Үлкен дау туғанымен , бұл мәселе шешiлмей қалады.Алайда осы конференция күндерi Германия мен Ресей арасында Рапалль келiсiмiне қол қойып,ол бойынша дипломатиялық сауда қарым-қатынастары жасалатын болды.Бұл келiсiм ерекше маҢызды болды: себебi 1-дҮниежҮзiлiк соҚыста жеҢiлген Германия 2-сорттаҚы елдер қатарына тҮсiп қалҚандықтан оҚан одақтастар қажет едi де, ал Ресейге халықаралық оқшаулықты жою Үшiн қолдауды қажет еттi.
1924-1925ж. КСРО-ны ұлыбритания, Франция, Италия, Норвегия Шевция, Қытай тани бастады. АҚШ КСРО-ны ресми түрде тек 1933-жылы ғана мойындады.
Бейбiт қатар өмiр сҮру баҚыты өте Үлкен қиындықтармен қатынас орнатылҚан жоҚарыдаҚы елдерде „лемдiк реврлюцияныҢ отын түтатуҚа „рекет ету баҚытымен бiрге жҮрдi.1923 ж. Коминтерн Германия мен БолгариядаҚы революциялық көтерiлiстердi қолдауҚа Үлкен қаржы бөлдi. 1921-1929ж КСРО ЅытайдаҚы коммунистiк партияныҢ қүрылуына ,реовлюциясына тiкелей араласумен болды.(маршал Блюхердi жiбердi ). 1926ж аҚылшын тау-кен жүмысшыларыныҢ көтерiлiсiне қаржылай көмек берiп, бұл аҚылшан - кеҢес қатынастарыныҢ 1927ж Үзiлуiне алып келдi. 1928ж КоминтерннiҢ қызметiне маҢызды өзгертулер И.СталиннiҢ нүсқауымен енгiзiлдi.Ол бойынша социализм жеке бiр елде қүруҚа болады деп есептелiнген.КоминтерннiҢ қызметi КСРО-ныҢ сыртқы саяси баҚытына баҚындырылды.
1933ж халықаралық жаҚдай өзгердi.ГерманияныҢ билiк басына Версаль жҮйесiн бүзуҚа ,„скери қүрылыс пен Европада соҚыс жҮргiзуге дайындық жҮргiзудi басты мақсат деп бiлген А.Гитлер бастаҚан национал – социалистер келдi

Пән: Саясаттану
Жұмыс түрі:  Материал
Көлемі: 4 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 400 теңге
Таңдаулыға:   
Тегін:  Антиплагиат

Қандай қате таптыңыз?

Рақмет!






20-30жылдардаҚы КСРО-ныЎ сыртқы саясаты.

20-ж-ы КСРО-ның сыртқы саясатын бiр-бiрiне қарама-қайшы келетiн 2 принцип
анықтады.1-i принцип сыртқы саяси оқшаулықтан шыҚу , халықаралық аренада
елдiң позициясын нығайту болса,2-I принцип басқа елдердiЎ революциялық
қозҚалыстарына көмектесу болды.Алғашқы мiндетпен сыртқы iстер коммисариаты
айналысса ,кейiнгiсiмен III интернационал (коминтерн 1119 ж қүрылҚан)
айналысты.
АлҚашқы баҚытта 20-ж-ры көп жаҚдайда қол жеткiзiлдi.1920ж
Ресей, Латвия,Эстония,Литва,Финляндиямен бейбiт келiсiмге қол қойылды.1921
жылдан Германия, Норвегия ,Англиямен сауда-экономикалық байланыстар жасай
бастады. 1922ж революциядан кейiн Ресей бiрiншi рет ГенуядаҚы халықаралық
конференцияҚа қатысты ,мүнда РесейдiЎ бүрынҚы қарыздары жөнiнде Үлкен дау
туғанымен , бұл мәселе шешiлмей қалады.Алайда осы конференция күндерi
Германия мен Ресей арасында Рапалль келiсiмiне қол қойып,ол бойынша
дипломатиялық сауда қарым-қатынастары жасалатын болды.Бұл келiсiм ерекше
маЎызды болды: себебi 1-дҮниежҮзiлiк соҚыста жеЎiлген Германия 2-сорттаҚы
елдер қатарына тҮсiп қалҚандықтан оҚан одақтастар қажет едi де, ал Ресейге
халықаралық оқшаулықты жою Үшiн қолдауды қажет еттi.
1924-1925ж. КСРО-ны ұлыбритания, Франция, Италия, Норвегия Шевция,
Қытай тани бастады. АҚШ КСРО-ны ресми түрде тек 1933-жылы ғана мойындады.
Бейбiт қатар өмiр сҮру баҚыты өте Үлкен қиындықтармен қатынас
орнатылҚан жоҚарыдаҚы елдерде „лемдiк реврлюцияныЎ отын түтатуҚа „рекет
ету баҚытымен бiрге жҮрдi.1923 ж. Коминтерн Германия мен БолгариядаҚы
революциялық көтерiлiстердi қолдауҚа Үлкен қаржы бөлдi. 1921-1929ж КСРО
ЅытайдаҚы коммунистiк партияныЎ қүрылуына ,реовлюциясына тiкелей араласумен
болды.(маршал Блюхердi жiбердi ). 1926ж аҚылшын тау-кен жүмысшыларыныЎ
көтерiлiсiне қаржылай көмек берiп, бұл аҚылшан - кеЎес қатынастарыныЎ
1927ж Үзiлуiне алып келдi. 1928ж КоминтерннiЎ қызметiне маЎызды өзгертулер
И.СталиннiЎ нүсқауымен енгiзiлдi.Ол бойынша социализм жеке бiр елде қүруҚа
болады деп есептелiнген.КоминтерннiЎ қызметi КСРО-ныЎ сыртқы саяси баҚытына
баҚындырылды.
1933ж халықаралық жаҚдай өзгердi.ГерманияныЎ билiк басына
Версаль жҮйесiн бүзуҚа ,„скери қүрылыс пен Европада соҚыс жҮргiзуге
дайындық жҮргiзудi басты мақсат деп бiлген А.Гитлер бастаҚан национал –
социалистер келдi.Ендiгi жерде КСРО-ныЎ алдында 2 таЎдау түрды: ГерманияҚа
байланысты д„стҮрлi достық қатынасты сақтап қалу немесе бұл кезде анық
болҚан агрессияны болдырмауҚа „рекет ету.1939 жылҚа дейiн кеЎестiк сыртқы
саясат антигитлерлiк мазмүнда жҮрiп,коллективтi қауiпсiздiктi қүруҚа
баҚытталды.(1934жКСРО-Ў ұлттар лигасына кiруi,1935ж Франция ж„не
Чехословакиямен өзара көмектесуге келiсiмге келуi ,1936,1938 ж ИспаниядаҚы
антифашистiк кҮштерге қолдау көрсету)
Алайда Германия тарапынан „скери қауiп өсе
тҮстi.Англия,Франция , АЅШ поссивтi тҮрде „рекет еттi.
"Умиретворение"саясаты жҮзеге асырылып,. (ЧемберленнiЎ идеясы)ОныЎ шарықтау
шегi1938 жылы Мюньхендегi халықаралық конференцияда ГерманияҚа
ЧехословакияныЎ бiр бөлiгiнiЎ берiлуi едi.(Судет облысы)1939 ж мартта
германия бҮкiл Чехословакияны басып алды.КСРО ГерманияҚа қарсы „скери одақ
қүру,өзара агрессия бола қалса көмек беру жөнiнде Ангия мен ФранцияҚа1939 ж
апрельде соЎҚы рет үсыныс жасады..Алайда келiссөз басталҚанымен н„тижес
шықпады.
Бұл кезде КСРО-Ў шыҚысында төтенше жаҚдайлар қалыптасты. Жапония
Мначжурияны (1931)басып алды,1936ж Германиямен Коминтерндiк пактке қол
қойылды,Хасан көлi (1938 ж„не 1939) Холтин Гол өзенi маЎында шекаралық
қақтыҚыстар жасалды.
23 август 1939 жылы В.М.Молотов пен И. Рибентроп арасында Москвада
шабуыл жасаспау жөнiнде келiсiм жасалды.Бұл келiсiмнiЎ қүпия протоколында
Европада 2 елдiЎ ықпал ету аймақтары анықталды.КСРО-Ў ықпал аймаҚы деп
Латвия, Эстония,Литва,Финляндия, Батсы Украина , Батыс Беларуссия деп
танылды.
1939ж 1 сентябрде Германия ПольшаҚа баса көктеп кiрдi.2аптадан соЎ
КСРО Батыс Украина мен БеларуссияҚа кiрдi,ноябрде Финляндиядан Карель
бүҚазын беруiн талап еттi.1940жылы КСРО-Қа Латвия,Эстония,Литва Белоруссия
кiрдi.
1940жылы Гитлер КСРО-Қа шабуыл жасау жөнiнде "Барбаросса"
жоспарын жасауҚа бүйрық берiп,жоба N21 деректива болып желтоқсанда
қабылданды.ұлы Отан соҚысына аз Қана айлар қалды.КСРО Германия алдындаҚы
мiндеттерiн ,оныЎ iшiнде стратегиялық материалдар мен қару-жарақ ,азық-
тҮлiк жеткiзу сияқты мiндеткерлiктерiн де бұлжытпай орындаумен болды.

Екiншi дҮниежҮзiлiк соҚыс қарсаЎындаҚы халықаралық жаҚдай

ДҮниежҮзiлiк экономикалық даҚдарыс халықаралық жаҚдайды шиеленiстiрiп,жаЎа
соҚыс ошақтарыныЎ пайда болуына алып келдi.30 жылдардаҚы халықаралық
жаҚдайдыЎ 1-дҮниежҮзiлiк соҚысыныЎ алдынҚы жаҚдайдан айырмасы болды.Ол -
30 ж елдердiЎ басым көпшiлiгi соҚысты болдырҚысы келмедi.ДҮниежҮзiлiк
экономикалық даҚдарыс жылдарында м„селенi бiрлесiп шешу м„селесi туындаҚан
1931ж АЅШ-Ў үсынысымен қарыздар мен репорацияларды төлетудi тоқтату
жөнiнде 1-жылдық мораторий жариялады.Келесi жылы тiптен төлеу
тоқтатылды.Алайда мүнымен м„селе шешiле қойҚан жоқ.
1931ж Жапония Манчжурияны жаулап алды.ЅытайдыЎ шаҚымына жауап
беру Үшiн ұлттар лигасы арнайы комиссия үйымдастырды.жапон армиясы бұл
кезде ЅытайҚа iшкерiрек кiре бастады.Комиссия Жапон „скерлерiн алып кетудi
ж„не оны халықаралық бақылауҚа берудi үсынады.Жапония керiсiнше 1933ж
ұлттар лигасынан шыҚып кетедi.ұлттар лигасы санкция(ЖапонияҚа қарсы)
енгiзбедi.Осылайша ешқандай жаза қолданбайтын агрессордыЎ бiрiншi
прецедентi пайда болды.
1935ж осы прецедентпен Италияда пайдаланды.Италия өзiнiЎ жаугершiлiк
пиҚылын жасырҚысы да келмедi.1935ж 3 қазанда ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Қазақстандағы ХХғ. 20-30-жылдардағы экономикасы
Қ.Р.-ның сыртқы саясаты
1945 -1980 жылдардағы ксро
ХХ ғасырдың 20-30 жылдардағы Жапониядағы саяси ахуал
КСРО-ның ыдырау тарихы
1950 - 1980 жылдардағы КСРО-ның халықаралық қатынастар жүйесіндегі Үндістанмен байланысы
КСРО-ның құлауы және ТМД- ның құрылуы
КСРО-ның экономикалық дамуының кезеңденуі
ХХ ғ. 20-30 жылдардағы ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҚОҒАМДЫҚ – САЯСИ ӨМІРІНДЕГІ ӨЗГЕРІСТЕР
1980-1990 жылдардағы КСРО дағдарысы
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь