Кәсіпорындағы маркетингтің мәні, міндеттері және дамыту жолдары

ЖОСПАРЫ

Кіріспе

1 тарау. Нарықтық экономикадағы маркетингтің мәні және негізгі концепциялары.
1.1. Маркетингтің мәні мен мағынасы және принциптері.
1.2. Маркетингті зерттеудің мақсаты және әдістері.
1.3. Қазақстанның кәсіпорындарындағы маркетингті пайдалану ерекшеліктері

2 тарау. “Рахат” АҚ маркетингті пайдалану және дамыту жолдары.
2.1. “Рахат” АҚ өндірісткік жағдайын талдау.
2.2. “Рахат” АҚ маркетинг жұмысын талдау және бағалау.
2.3. “Рахат” АҚ өндірістік маркетингтік іс . әрекеттерін дамыту жөніндегі ұсыныстар мен нұысқалар.

Пайдаланылған әдебиеттер

Қосымша
Кіріспе
Соңғы жылдарда Қазақстан Республикасының саяси, экономикалық және қоғамдық өмірінде болып жатқан өзгерістер шаруашылық іскерліктің жаңа жолдарын іздеумен ғана шектелмей, республика кәсіпорындары алдына жаңа экономикалық шарттарда өміршеңдікті қамтамасыз ету үшін маңызды мәселердің бір қатарын жолға қояды. Осы шарттарда маркетинг ерекше орынға ие болады. Өйткені ол құрылымдық - ассортименттік саясатты қалыптастыру кезінде осы механизмнің ең көкейтесті құрамдасы ретінде сипатталады. Маркетинг кәсіпорындарда кеңінен тарай бастады. Яғни едәуір қаныққан нарығы бар үлкен қалаларда орналасқан ірі кәсіпорындарда маркетинг құрыла бастады.
Ішпек – жемек өнімі адам үшін бірінші қажеттілікте болуы және жекелей басшыларда осы сала үшін маркетинг орыны және ролі айтарлықтай маңызды емес деген ойлар туындауына қарай бұрын маркетинг аса көңіл аудармаған.Қазіргі уақытта маркетингтік және өндірістік өткізу бағдарлану кезінде кәсіпорындардың да мақсатты бағалау мен іскер белсенділік философиясы айырмашылықтары күшінде мұндай пікірдің қыйсынсыз екені айқын.
Нарықтың тауарлармен толу мөлшері бойынша кәсіпорынның өндірістік-шаруашылық іс-әрекетін басқару кезінде маркетингтің принциптері мен әдістерін қолдану қажеттілігі артады. Кәсіпорынның жемісі ең алдымен технологияларды игеру арқылы пайда болатын қажеттіліктерге жауап беру икемділгі мен жылдамдығы, сонымен қатар тұтынушылық сұраным жағдайының анықсыздығына бейімделу дәрежесіне тәуелді болады. Кәсіпорындағы басқарудың принципті жаңа жүйесін қалыптастыру кезінде маркетинг өндірістік - өткізу іскерлігін ұйымдастыру мен басқарудың Қазақстан шаруашылық тәжірибесі үшін жаңа құралы болып табылып, ол осы іскерлікпен оның мақсаттары және мәселелері жәйлі бұрынғы көзқарастарын айтарлықтай ерекшеленеді.
Қазіргі кезде маркетинг жетілген, әрі анықталған ғылыми және машықтық құрамдас деңгейіне қолдануының айтарлықтай мол тәжірибесі мен сипатталып, барынша көп жақтылығында және басқа да осы аумақтағы әйгілі мамандардың еңбектерінде қарастырылған, тоқталып кетерлік жағдай, маркетинг осы орайда қазіргі уақыттағы алдыңғы қатарлы елдерде қамтамасыз етілетін экономикалық дамудың жоғарғы деңгейіне сай келеді.
Қазақстан Республикасында маркетингтің қалыптасу қажеттілгі басқару теориясы мен тәжірибиесінің әлемдік даму тенденциялармен анықталады. Сонымен бірге маркетингтің қоғамдық даму тенденцияларын уақыт пен сыртқы орта өзгешіліктерін айқындайды. Сол себепті шешуші параметрлер қатары бойынша осы аумақтағы батыстық тәжірибиеде дамыған елдерге тән емес және белгісіз маркетингтің өзгеше мәселері пайда болады.
Біздің шартымызда маркетингтің классикалық схемасын енгізу процесі айқын енкізіліп, кәсіпорында маркетингтің қалыптасу шарттарының әсерінде құрылған ерекшелігі анықталған проблемаларға әкеліп,маркетингтің дамыған моделіне қарай жылжуды бағыттайды.Осы бағытта жүргізілетін жұмыстің көп жағдайда қалыптасқан шарттарға сәйкес айқын бағдарлы болып, тәжірибе жүзінде агроөнеркәсіп салаларын дамытып, яғни нақты экономикалық негізі бар ұзақ мерзімді мақсаттармен және маркетингтің ұйымдастырушылдық материалды-техникалық қамтамасыз етілуі. Осы кезде маркетингті дамту арқылы азық - түлік нарығын зерттеу негізінде нарықты өз өнімдерімен тұтынушылардың қанағатын қанағаттандыру және қамтамасыз ету. Зерттеу теориялық негізі болып, маркетинг түсініктемелерінде шетелдік ғалымдардың пайымдаулары қолданылған.
Осы сипатта таңдалған тақырыпта жұмыстың орындалуы өз негізіне бір жағынан, маркетинг бойынша шетел және отандық кәсіпорындардың даму жолдары мен айырмашылықтары және озық техникаларын айта кеттік. Екінші тарауда нақтылы – Акционерлік Қоғам “Рахат” фабрикасының сипаттамасымен өнндірістік дамыту жолдарын негізгі көрсеткіштер мен үлгілерді көрсету арқылы, зерттеу жүргізіп, өндірістік іс-әрекетінің теориямен ұштастырып, ұйымдастыру процесі ерекшеліктері жөнінде талдау жасап, отандық кәсіпорындар тәжірибиесінде келешекте пайдалану үшін,тәжірибелік материалдар мен оның айтарлықтай жетістіктерін айта кеттік.
Осыған байланысты бұл ғылыми жұмыстың мақсаты-кәсіпорындағы маркетингтің алатын орны мен оның атқаратын негізгі қызметтерін зерттеу арқылы Қазақстан кәсіпорындардағы маркетинг қызметін жүзеге асыру мәселелерін сипаттау негізінде тақырыптың мәнін ашу болып табылады. Қойылған мақсатқа жету үшін келесі мәселелер анықталған.-маркетингтің теориялық негіздері мен дамуы сипатталған;-маркетингтің негізгі концепциялары сипатталған;-кәсіпорындағы маркетингтің атқаратын қызметтері келтірілген;-Қазақстандағы және Қытай Халық Республикасының маркетинг қызметінің даму ерекшеліктері айқындалған;-«Рахатң акционерлік қоғамына толық талдау
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі:
1. С.Н Нысанбаев., Г.А. Садыханова «Маркетинг негіздерің
Алматы“Қазақ университеті”. - 2002ж. 8-120 бет.
2. Котлер Ф.,Армстронг Г.,Сондерс Дж., Бонг В.«Основы маркетингаң.
Пер. С анг.2-е издание М., С-Пет. Изд. 1999ж.
3. Котлер Ф. «Основы маркетингаң. - Пер. С анг. Прогресс, 1995ж .
4. Ф.Котлер. «Маркетинг негіздерің.- Алматы: Жазушы, 2000ж,550 бет.
5. Кожанаваров К. «Маркетинг негіздеріңң. - Л. 1997ж.
6. Маркова В.Д.«Маркетинг услугң . - М.Изд-во БЕК. 1995ж
7.Жүнісов Б.Ж «Нарықтық экономика негіздерің.- Алматы, 1994. 2 том.
8.Сеитжан Сатыбалды ұлы. «Маркетинг нарықтануң.-Алматы:
“Білім”,1999ж,283 бет.
9. Хожаназаров Қойлыбай. «Маркетинг негіздерің. (оқулық) –Алматы.
“Экономика” , 1995ж.
10. Қаржы-қаражат. Ф.Сейдахметова. «Маркетингтің ерекшелігің.1997ж
-№ 9.-36-38 бет.
11. ҚазМУ хабаршысы. «Экономика сериясың, - И4(26). –2001ж.
М.: Есимжанова С.Р. «Становление маркетинга в экономике.
Қазахстанаң 123-127 бет.Менеджмент, 1996ж.
12. ҚазМУ хабаршысы. «Экономика сериясың, -И2( 24-25).-2001ж.
Есимжанова С.Р. «Особенности развития маркетинга в переходной
экономике Қазахстанаң,117-121бет.
13. Моррис Р.«Маркетинг. ситуации и примерың. - М. 1996 ж.
14. Дихтль Е., хершген Х. Практический маркетинг.- М.: Высшая школа, 1996
15. Аникеев С.А. «Методика разработки плана маркетингаң. - М.1996ж.
16. Голубков Е.П. «Маркетинг: стратегия, Планы, струтурың.
17.Коволев А.И. «Маркетинг анализң. - М. 1997ж.
18. «Все о маркетингең. - М.: Азимут-центр, 1992ж.
19. Дурович А.П. «Маркетинг в предпринимательской деятельностиң.
Минск, 1997ж.
20. Карлоф Б. Деловая стратегия. М. Экономика, 1991ж.
21. Жан-Жак Лонбен «Стратегический маркетинг. Европейская
перспективаң. С-Пет. Наука. 1996ж.
22. Маркетинг. Под ред. Романова А.Н. - М.: “ЮНИТИ”, 1996ж.
23. Нысанбаев С.Н.,Садыханова Г.А. Маркетинг негіздері.-А.,2002 ж.
24. Пешкова Е.П. Маркетинговый анализ в деятельности фирмы.
М. 1997ж
25. Хойер В. Как делать бизнес в Европе. – М., 1991ж.
26. Маркетинг. Эванс Дж. Берман Б. – М.: Экономика, 1993ж.
27. Дихтль Е., Хершген Х.Х. «Практический маркетингң. М. 1995ж.
28. Маслова Т.Д., Божук С.Г., Ковалик Л.Н. «Маркетингң.
Учеб. Пособие. С.-Пет. 1999ж..
29. Ноздрева Р.Б., Крылова Г.Д., Соколова М.И. «Маркетингң.
М. 2001ж.
30. Моррис Р. «Маркетинг : ситуации и примерың. - М. 1996ж.
31. «Справочник по маркетингуң. -М. 1998ж.
32. Тим Амблер «Практичекий маркетингң.Пер.с англ. С-пет. 1999 ж.
33. «Исследования рынка: выбор главного направленияң.
М. Дело. 1996ж.
34. Социалистік нарық шаруашылығы жаңа формасын құру туралы Үрімші. – 1994ж.
35. Реформа және даму. Пекин. – 1998ж.
36. Шыңжаң жоғары ғылми журналы. Пекин. – 1996ж.
37. Ильин А.И.« Планирование на предприятииң. Минск. 2000ж.
38. Кретов И.И. «Маркетинг на предприятииң. - М. 1994ж.
39. Стати М. «Методика планирования маркетинговой деятельности
фирмың. Маркетинг ,1998ж. - №2-Бет.
40. Воитоич С. Медиальная стратегия в маркетинговой комиуникации// маркетинг. – 1998.- № 2. – . 39-43 бет.
41. Назарбәев Н.Ә.ғасырлар тоғысында. – Алматы, өнер, 1996-272 бет.
        
        Тақырыбы: “Кәсіпорындағы  маркетингтің мәні, міндеттері және дамыту жолдары

ЖОСПАРЫ
Кіріспе
1 тарау. Нарықтық ... ... мәні және ... ... мәні мен ... және ... Маркетингті зерттеудің мақсаты және әдістері.
1.3. Қазақстанның кәсіпорындарындағы маркетингті пайдалану ерекшеліктері
2 тарау. “Рахат” АҚ маркетингті ... және ... ... “Рахат” АҚ өндірісткік жағдайын талдау.
2.2. “Рахат” АҚ маркетинг жұмысын талдау және бағалау.
2.3. ... АҚ ... ... іс - ... ... ... мен нұысқалар.
Пайдаланылған әдебиеттер
Қосымша
Кіріспе
Соңғы жылдарда Қазақстан Республикасының саяси, экономикалық және
қоғамдық ... ... ... ... ... іскерліктің жаңа
жолдарын іздеумен ғана шектелмей, республика кәсіпорындары алдына жаңа
экономикалық шарттарда өміршеңдікті қамтамасыз ету үшін ... ... ... ... ... Осы шарттарда маркетинг ерекше орынға ие ... ол ... - ... ... ... кезінде осы
механизмнің ең көкейтесті құрамдасы ретінде ... ... ... ... ... Яғни ... ... нарығы бар үлкен
қалаларда орналасқан ірі кәсіпорындарда маркетинг құрыла бастады.
Ішпек – жемек өнімі адам үшін бірінші қажеттілікте болуы және ... осы сала үшін ... ... және ролі айтарлықтай маңызды емес
деген ойлар туындауына қарай бұрын маркетинг аса ... ... ... және ... ... бағдарлану кезінде
кәсіпорындардың да мақсатты бағалау мен іскер ... ... ... ... ... қыйсынсыз екені айқын.
Нарықтың тауарлармен толу мөлшері бойынша кәсіпорынның өндірістік-
шаруашылық іс-әрекетін басқару ... ... ... ... қолдану қажеттілігі артады. Кәсіпорынның жемісі ең ... ... ... ... ... қажеттіліктерге жауап беру
икемділгі мен жылдамдығы, сонымен қатар тұтынушылық ... ... ... ... ... ... Кәсіпорындағы басқарудың
принципті жаңа жүйесін қалыптастыру кезінде маркетинг өндірістік - ... ... мен ... ... шаруашылық тәжірибесі
үшін жаңа құралы болып табылып, ол осы ... оның ... ... ... ... ... айтарлықтай ерекшеленеді.
Қазіргі кезде маркетинг жетілген, әрі анықталған ғылыми және ... ... ... ... мол ... мен сипатталып,
барынша көп жақтылығында және басқа да осы аумақтағы ... ... ... ... ... жағдай, маркетинг осы орайда
қазіргі уақыттағы алдыңғы ... ... ... ... экономикалық
дамудың жоғарғы деңгейіне сай келеді.
Қазақстан Республикасында маркетингтің қалыптасу ... ... мен ... ... даму ... ... ... маркетингтің қоғамдық даму тенденцияларын уақыт пен сыртқы
орта өзгешіліктерін айқындайды. Сол ... ... ... ... осы ... батыстық тәжірибиеде дамыған елдерге тән емес және
белгісіз маркетингтің өзгеше мәселері пайда болады.
Біздің ... ... ... ... ... ... ... кәсіпорында маркетингтің қалыптасу шарттарының әсерінде
құрылған ерекшелігі анықталған проблемаларға әкеліп,маркетингтің ... ... ... бағыттайды.Осы бағытта жүргізілетін жұмыстің көп
жағдайда қалыптасқан шарттарға сәйкес айқын ... ... ... ... ... ... яғни нақты экономикалық негізі бар
ұзақ мерзімді мақсаттармен және маркетингтің ұйымдастырушылдық ... ... ... Осы ... ... ... арқылы азық -
түлік нарығын зерттеу негізінде нарықты өз ... ... ... және ... ету. ... теориялық негізі
болып, маркетинг түсініктемелерінде шетелдік ғалымдардың пайымдаулары
қолданылған.
Осы сипатта ... ... ... ... өз ... бір
жағынан, маркетинг бойынша шетел және отандық кәсіпорындардың даму ... ... және озық ... айта кеттік. Екінші тарауда
нақтылы – Акционерлік Қоғам ... ... ... ... ... ... көрсеткіштер мен үлгілерді көрсету
арқылы, зерттеу жүргізіп, өндірістік іс-әрекетінің теориямен ... ... ... ... ... жасап, отандық
кәсіпорындар тәжірибиесінде ... ... ... мен оның ... ... айта кеттік.
Осыған байланысты бұл ғылыми ... ... ... орны мен оның ... ... ... зерттеу
арқылы Қазақстан кәсіпорындардағы маркетинг қызметін жүзеге ... ... ... ... ... ашу ... табылады.
Қойылған мақсатқа жету үшін ... ... ... негіздері мен ... ... ... ... ... ... қызметтері
келтірілген;-Қазақстандағы және Қытай Халық Республикасының маркетинг
қызметінің даму ... ... ... қоғамына
толық талдау жасалынып,ондағы маркетингтік қызметтің орны мен ... ... ... экономикадағы маркетингтің
мәні мен ролі
1.1. Маркетингтің мәні мен мағынасы және негізгі концепциялары
Рыноктық экономика жағдайында, маркетингтің ... ... ... ұсыныс пен сұраныстың нәтижелі сәйкестілігін қамтамасыз ету
үшін, еркін және бәсекелестік ұйымдарынан тұрады. Бұл ... ... ... ... ... ұйымы, немесе басқаша
айтсақ, ... мен ... ... табиғи тауарлар ағымы және
коммуникация ұйымы, жалпы айтқанда, информациялық ағымды қажет етеді.
Осындай жағдайда, маркетингтің ролі ... ... мен ... айырбас пен коммуникация ұйымдарынан құралады. Бұл жағдайда
маркетингтің ... мен ... ... көңіл аударуы айырбас процесі
мақсатына қатыссыз болып келеді.
Маркетинг - бұл ... ... ... ... ... ... Бұл ... басты мақсаты-кәсіпорынның операциялары мен
ұйымдастыруларын, маркетингтің ... ... және ... ... ... көрсету. Маркетинг белсенді процесс ретінде
рыноктық экономиканың дұрыс ... ... ... ... дәл жауап бере
алады. Ал осыдан кейінгі ... ... зор ... ... және ... ... экономикадағы, бәсекелестіктегі
және халықаралық жағдайға байланысты болып жатқан өзгерістеріне байланысты
баяндау /2/.
Америка маркетинг Ассоциациясы (АмА) 1985 жылы ... ... ... ... тұтынушыға немесе
сатып алушыға тауар мен ... ... ... ... ... ... ... market (рынок) сөзінен келіп шыққан.Ол
кәсіпорындардың өндірістік өткізу және ... ... ... ... 19-20 ғасырлар аралығында пайда болды. Маркетингтің
мәнін түсіну үшін ... ... жөн ... ... адамның тұтынуын айырбас арқылы ... ... түрі ... П. ... маркетингом , М -
«прогрессң, 1990 ж.47 бет /;
Маркетинг-бұл тауарға, ... ... ... және ... ... ... ... болжау, бақылау және
қанағаттандыру. /Дж.Р.Эванс,Б.Берман Маркетинг -М.,Экономика 1990ж.,17бет/.
Маркетинг-бұл кәсіпорынның сауда өткізу іс-әрекетінің ... ... және ... мен ... ... ... ... жылжытуға әсер ететін шаралар /қазіргі заманғы маркетинг
В.В.Хручкиийдің редакциясымен-М,финанс және статика 1891ж.,27 бет/.
Қазіргі заман ... ... оны ... ... ... ... күрделі динамикалық жүйе деп қарайды. Салыстырмалы түрде
айтсақ, ... ... ... ... ... сауданың жоспарлау және болжаудың өзіндік
ерекшелігі бар қоймасы.Сонымен маркетингтің негізгі ... ол ... ... ... бір ... ... ... - маркетинг ұйымдастырумен ... ... ... асырылуымен оның
жылжуын,сонымен қатар тауар қызметінің айырбас арқылы қанағаттандырылуы.
Осыдан біраз жыл ... ... ... алмай тұрғанда, социализм
тұсында тауар өте тапшы болды. Тұтынушы тауарды іздеуге мәжбүр ... ... ... ше?
Қазір еліміз егемендік алған тәуелсіз мемлекет. Қазіргі кезеңде
Қазақстан, рыноктық экономикаға көшу ... ... ... ... ... іздейді. Осыдан келіп, маркетингтің ролі күшейе түседі.
Маркетингті ... ... екі ... болады. Оны айта кетсек,
стратегиялық маркетинг, яғни маркетингтің талдау процесі және оперативті
маркетинг, яғни ... ... ... ... ... ... қабылданған жоспарсыз жұмыс
жүргізеді. Жаңа ... ... өз ... ... ... да ... Ал ... келе жатқан фирмаларда,
басқарушылар жоспарсыз-ақ кәсіпорын жұмысын ... ... ... ... ... рыноктағы жағдай тез өзгереді және жоспар қажетсіз
болып табылады да, еш нәтижелік бермейді/4/. Осы және ... да ... көп ... өз ... ... ... Ал ... жоспарлау көптеген пайда береді. Мелвилл Бранч
жоспарлаудың пайдаларын анықтап ... ... ... ... ... ... келесі бақылауға ... ... ... ... ... ... ... фирма
өзінің міндеті мен саяси ... анық ... ... күтпеген
өзгерістерге дайын болуын жсайдыфирманың барлық бөлімдерінің байланысын
көрсетеді.
Маркетингтің маңыздылығын ... ... ... ... президенті Ли Тон Хун атап кеткен: “Біздің ... жеке ... ... қолданылған, тексерілген бір заңдылық бар.
Егер сен, ... ... ... ... ең ... мемлекетіңнің,
содан соң ондағы азаматтардың, ал одан кейін ғана барып, өзіңнің жағдайыңды
ойла… Бұл-маркетингтің ең маңызды негізі.”/1/.
Рыноктық ... жеке және ... ... ... ... шығындарының алмасуы көмегімен нәтижеге
жетеді. Оның жүзеге асуы үшін ең ... ... және ... бар субьектілердің яғни, жеке және юридикалық ... ... және ... ... ... ... ... іздеуге,
мысалы, құны жағынан, тауардан талап күту және ... ... ... ... ... ... төлем, келісілген уақытта
оны жеткізу, ... ... ... тиіс Сонымен қатар,
процестің барлық қатынасушылары ... өз ... олар ... ... ... және ... хұқы бар болуы керек. Тек
сонда ғана ол жүзеге асады.
Осы тұрғыдан алып ... ... ... ... ... ... ретінде, өндіруші мен ... ... ... ... олар ... ... ... Қарастырылған сапада маркетинг, рыноктық қатынастардағы
потенциалды қатысушылардың арасында тек тауарлық қана ... ... ... ... ... ... өнім өндірушілер ол тауарды
неғұрлым көп қажет ... ... ол ... ... қажеттілік өседі.
Маркетингтің негізгі формуласы - өндірілген нәрсені сату ... ... зат ... көлемі, жекелеген формасы мен ... ... ... ... ... болатын өнеркәсіп, өзінің
даму жолында, стратегиялық мақсатына жету жолында бірнеше функция ... ... ... ең ... ... ... ... қаржы-экономикасын, қамтамасыз етілуін және маркетингті
жатқызуға болады /5/. Ең ... ... ... ... ... бірі ... және теңдестік функциясы ретінде, ал ... ... ... ... ... Дәл осы соңғы
көзқарас, интегралданған маркетингтің негізін ... ... ... ... ретінде жеткілікті жұмыс
түрінің тізімін беру өте қиын. ... ... ... мынадай
сұрақтарға жауап іздеуінде оның рөліне шек келтірмейді: біріншіден, қандай
тауарларды рынокқа ұсыну, яғни жаңа ... ... және ескі ... ... кімге, демек тұтынушыларды ... ... ... және ... шарттарды қою керек, ол ... ... ... ал ... ... ... қалай
жететіндігі жайлы, мысалы, өткізу жүйесін құру, жарнама, өтімді ынталандыру
әдістері.
Негізгі пункті тауарға сұраныс ... ... ... ... ... ойлау қабілетін қарастырады. Ол әртүрлі шешімдердің әр
дәрежеде ... ... ... ... ... ... ... рынок жағдайында әрқашан есепке алу және
потенциалды тұтынушылардың мұқтаждығы мен ... ... ... ... ... ... арқылы орындалуға тиіс. “Өндіргенді
сатудың орнына, сатылатын зат ... ... емес ... ... – бұл ... ... ... кредолары.
Ресми түрде маркетингтің кең өріс алған кезі ... ... (АМА) ... ... ... ... “Маркетинг-
ұйымдармен жеке тұлғалардың ... ... мен ... баға ... ... ... асырылуы мен оның жылжуын, сонымен
қатар, тауар қызметтерінің айырбас арқылы қанағаттандырылуы” /6/ .
Бір шетінен, ... ... ... ... ... ... ... қажеттіліктерін және талғамдарын табуға, оларға
өндірісті бейімдеуге бағытталған. Одан басқа – ол ... ... ... үшін рынокқа, қажеттілікті құруға мақсатты және белсенді
әсер етуді болжайды. ... ... ... ... ... ... ... бірін-бірі табуына көмектесу болып ... ... ... ... топтарының мұқтаждығын,
қажеттіліктерін, сұраныстарын анықтауға, тұтынушыға ... ... ... ... ... ... шығаруға
көмектесу, сонымен қатар, тұтынушыға қолайлы және ... ... ... ... баға ... ... тауарды тұтынушыға ең
тиімді, ыңғайлы жолдарымен жеткізуді анықтауға және рынокқа, сұранысты құру
және өтімді ынталандыруға белсенді әсер ету ... ... ... ... ... егер ... бәрі бірге қарастырылып ... ... және ... ... Бұл ... ... қолданылды деп есептеуге болады.Шетел кәсіпорындарының
тәжірибесі, рыноктағы ... ... тек қана ... және ... ғана емес, сонымен қатар маркетингті дұрыс қолдануы ... ... ... ... ретінде - тиісті рынок шешімдерін ... үшін ... ... ... ... ... ретінде ерекше тәсілдер, құралдар арқылы тұтынушылардан
бәсекелестерге қарағанда ... ... ... етеді;
3. әдіс ретінде өндірушілер мен тұтынушылардың ... және ... ... ... ... негізгі принциптері оның ... ... ... ... болу үшін, ең алдыменен, нақты
көрсетілген коммерциялық қорытындыға бағытталған, фирма үшін ұзақ уақыттық
мақсатына байланысты ... ... ... жету ... ... білуіміз
қажет. Маркетинг принциптері мақсаттарын тұжырымдап, маркетинг қызметінің
үш басты компоненттерін анықтайды: ... ... ... Осы
жерден төлей аларлық қажеттіліктен бастап барлық маркетингтік жағдайды ұзақ
мерзімді болжауға бағыттау келіп шығады.
Екіншіден, қойылған мақсатқа жетудің ... ... ... ... өйткені табысты барлық маркетингтік құралдар жиынтығы қамтамасыз
етеді. Ал жеке алынған ... ... ... ... ... ... тауарды зеттеу, жарнама, өтімді ынталандыру және
тағы басқаларды қолдану, ... ... ... нәтижелі болмайды.
Көп фирмалар маркетинг ... ... оны ... ... ... Олар бір-бірімен байланыспаған, кейде қарама-қарсы элементерін
қолданумен қанағаттанады.
Үшіншіден, таңдаған рыноктың жағдайын және ... ... ... ... ... оған ... әсер ету. Өндіруші өзінің тауарларына
және жалпы фирмаға жақсырақ қатынас қамтамасыз ету ... ... ... олардың іс-әрекеттеріне әсер етуі қажет.
Келесі принцип, “келешекті көру” және соған байланысты жаңа тұтыну
қасиеттерімен тауар өндеу. Тек ... ... ... және ... ... ... қорытынды береді.
Соңғы принцип фирманың сыртқы ортасының өзгеруіне әсер ететін тез және
тиімді ... ... ... ... ... ... ... Бұндай реакциясыз коммерциялық табысқа жету және бәсекелестік
артықшылық алу тіпті мүмкін да ... ... ... ... ... ... өте қарқынды дамуда. Сонымен қатар бәсекелес жағдайда
маркетинг концепциясын творчестволы қолданған, тез арада өзгеріп жатқан
жағдайларға ... ... ... фирмалар ғана тиімді жұмыс жасай
алады.
Нарықтық концепциясы ретіндегі маркетингтің негізгі принциптері мыналар
/8/:
- өндірушінің түпкі ... ... ... ... ... алға қойған мақсатпен міндеткежету үшін бағдарламалы мақсатты әдіспен
кешенді қатынас жасау, тек осындай жағдайда ғана ... ... ... ... қамтамасыз ету;
- нарыққа икемделудің стратегиясы мен тактикасын бірлікте және өзара
байланыста ... ... оған ... ... әсер ... ... ... шұғыл нәтежиеге емес,ұзақ мерзімді нәтежиеге
бейімдеу, ал сол тиісінше болжайды,зерттеулерге және жаңа ... ... ... ... ... ... принциптері оның концепцияларынан
қамтылып отырады. Осы атап ... ... ... ... ... ... ... рынок мүмкіндіктерін талдаудан
басталады. Бұл мәселе комплекстік маркетингтік зерттеу ... ... ... ... ... ... ... анықтауының
және капиталдың қорлануының тартымды бағытытының нақты мінездемесі ... ... ... ... ... және ... мен
салыстыру арқылы маркетинг мүмкіндіктері белгіленеді.
Кәсіпорынның маркетинг мүмкіндіктерін анықтау-ең перспективті мақсатты
рынокты таңдауды жүзеге асыруға көмектеседі. Бұл тәсіл барлық ... ... ... күштерін шашыратпай, оларды таңдаған тұтынушылар тобының
қажеттіліктерін қанағаттандырып шоғырландыруға мүмкіндік береді.
Мақсатты рынокты таңдау шаралары кейінгі ... ... ... ... ... ... яғни, маркетинг-микс дегеніміз ... ... ... ... ... реакция алу мақсатымен
оларға әсер ететін құралдар жиынтығы. Маркетинг құралдарының төрт факторлық
тобы белгілі. Оларды бірінші рет 1960 жылы ... ... ... ... “4 p” деп атап өтті ... ... (product)
← баға (prіce)
← сату орны (place)
← жылжыту, коммуникация (promotіon).
Бұл топтың “4 p” деп аталуының өз ... де бар. ... ... бұл
сөздердің бәрі бір әріптен басталған соң “4 p” деп аталған.Негізінде ... ... ... ... Әр ... өз кезеңінде,
комплекстік сипаттама бар (олар ... ... ... “4p” ... ... ... отырып, әр қайсысына жеке стратегиялар жете зерттеледі.
Маркетинг ... ... ... ... алушылар нарығы
жағдайларындағы тауарларды өндіру мен ... ... іс ... ... асыру тұтынушылардың емес, сатушылардың
алдында тұрған проблемаларды шешумен байланысты.Таурларды ... ... ... ... ... ... ... жүйесі.
Маркетингтің дамуын концепцияларды қарастырып білуге болады. Маркетингтің
концепциялары мыналар:
• өндірістік
• тауарлық
• өткізу, яғни, коммерциялық ... ... ... ... тұтыну
• әлеуметтік-этикалық
Жоғарыдағы концепциялар экономика дамуының әртүрлі кезеңдерін,
сонымен қатар соңғы жылдарда ... ... ... ... және
саяси өзгерістерін бейнелейді. Осы концепциялар жайлы қысқаша мағлұматтар
бере кету орынды болар.
Концепциялардың алғашқысы - өндірістік концепция. ... ... ... ... рет ... ... концепциясы. Өндірістік концепция
тұтынушыларға кең тараған, қолайлы бағамен сатып алатын тауарларды ... ... ... Ол технологияны және өндіру процесін әрқашан
жетілдіруді, өндіріс көлемін ұлғайтуды, өндіріс шығындарын төмендетуді
талап ... Бұл ... ... ... ... ішкі мүмкіндіктеріне
аударылады, сондықтан рынокты басқа бір ... тез ... ... ... ... тауарға сұраныс ұсыныстан басым болғанда, ... ... ... ... ... және ... өзіндік құны өте жоғары
болғанда және оны жаппай өндіру ... ... ... ... ... ... екі ... кеңінен жүргізіледі:
• тауарға сұраныс ... ... ... ... ... ... ... жаппай кең өндіру арқылы төмендетуге
болады.
• Ал ... ... ... баға ... ... ... етіп ... ұлғайтады;
Өндіріс концепциясында өндіруші мен рынок байланысын
деген схемамен көрсетуге болады.
өндіріс( рынок
Маркетинг концепциясының құрылымына әсер ететін келесі концепция ... ... /9/. Бұл ... ... қатар пайда болды.
Тауар концепциясының негізі-тауарды жетілдіруге, оның ... ... ... көңіл бөлуде. Осыдан келіп шығатыны, тұтынушылар берілген
тауарларды сатып алады, өйткені олардың сапасы жоғары, ... ... және бұл ... ... ... ... ... бұл - өткізу концепциясы.
Нарықтық және өндірістік факторлардың барлық кешеніне сәйкес ... ... ... өзі ... ... ... болып
табылады. Өткізу жүйесінің ұйымдастыруы кәсіпорынның маркетингтік ... ... ... ... мәні бар. ... жүйесін
қайта құру ұйымдастырушылық, психологиялық ... ... ... ... ... екі мүмкіндігі бар:
өздері сатушы және ... ... ... ... ... өткізумен
тәжірибе жүзіне барлық өндірушілер шұғылданады.Себебі ... ... ... ... ... маңызды ақпараттар алады. Одан ... ... ... ақшаны салып, ... ... ... ... ... ... ... Өткізу концепциясы өндірістік және тауар концепцияларының даму
қорытындысы ретінде пайда болған. Жоғарыда қарастырып ... екі ... қана ... ... және ... ... ... бөледі, ал
рынокты зерттеумен шұғылданбайды. Мұндай жағдайда ерте ме, кеш пе, бірақ
міндетті түрде өткізу мәселелері ... ... ... ... ... және соны қалайда болса өткізуі қажет.
Америка және Еуропа кәсіпкерлері ... ... ... мәселесі
ХХ ғасырдың 20 жылдарының соңында және 30 жылдарының басында болды. Ол
өзінің ... ... ... ... ж.ж. ... дағдарыстан
тапты. Соғыс жылдары кәсіпкерлер маркетинг туралы көпке дейін ... ... ... ... ол ... ... Тек қана 60
жылдардың басында тауар көбейе бастаған ... ... сол ... ... ... ... бөле ... біздің Қазақстан Республикасы рыногында жұмыс істеп жатқан
көптеген шетелдік фирмалар, кәсіпорындар көбінесе осы ... ... ... ... яғни ... ... концепциясы кәсіпкерлік жұмысты үйымдастырудың тарихи жағынан
жаңа ... ... ... Оның ... болу ... ... тұтынатын
тауарлар бойынша сұранысты қанағаттандыру және рынокты толтыру, сонымен
қатар ғылыми-техникалық ... ... ... ... ... деп айта ... ... рынокқа жұмыс істеу-өндірушіге өнімді өткізу туралы ... ... ... ... кәсіпорнында табысты қамтамасыз етуі
жолында, өндіруші ... ... ... содан кейін ғана рынок
талабына сәйкес тауарды өндірумен айналысуы қажет. Енді өндіруші мен ... ... ... болады.
Кәсіпорынның рынок талабына бейімделуімен бірге тұтынушылардың
мұқтаждықтарын ... да білу ... ... ... деген сөйлем маркетинг
концепциясының мәнін жеткілікті ... бір ... ... ... негізі - рынокқа бейімдеу
болса, екінші ... ... ... өзі рынокқа әсер етіп, оны
басқару және қалыптастыру қажет.
Бұл ... ... ... түсіну үшін, оны өткізу
концепциясымен салыстырған жөн. ... бұл екі ... ... ... ... ... ... мәселелерді шешеді. Бұл
концепцияның пайда ... және ... ... тарихы бойынша, қоғамның
материалды және әлеуметтік даму ... ... ... және ... қажеттіліктерін қанағаттандыру деңгейімен
байланысты.
Қазақстан кәсіпкерлері бұл концепцияны қолдана алуы ... оның ... ... ... ... ... оған жаңа ... еңгізуі
қажет. Әр түрлі меншік жағдайында маркетинг принциптерін, ... және ... ... ... ... ... ... адамды қажеттілігімен есепке алуға көмектеседі. Отандық кәсіпкерлерге
маркетинг
“Ммиллиондаған ақша табу үшін емес,елдің мұқтажын қанағаттандыру өмір сүру
үшін әкелу ... ... ... ... ... деген афоризмін
нұсқау етіп қолдану жөн.
Маркетинг концепцияларының ең соңғысы - әлеуметтік-этикалық ... ... ... ... ... ... ... ресурстардың
жетіспеушілігі, дүниежүзілік инфляция және әлеуметтік саланың ... ... ... ... ... ... болды. Тұтынушылардың қажеттіліктерін қанағаттандырған фирмалар сатып
алушылардың және қоғамның ұзақ уақыттық ... ... ... ... ... Таза ... концепциясы бұл мәселелерді толық қарастырмайды және
оларды мүмкіндігінше шетке қалдырып кетеді. Өйткені ондай ... ... ... ... ... ... ... типтік және
міндетті талаптармен сипаттауға болады. Өндірушілердің ... ... ... ... ... ... саналы, дұрыс
қажеттіліктерін қанағаттандыру, сондай-ақ,кәсіпорындар тұтынушылардың
қажеттіліктерін қ қанағаттандыратын жаңа ... ... ... ... ... ... ... және қоғамға зиян
келтіретін тауарларды өндіруден, ... бас ... ... ... өмір сүру жағдайын жақсарту және сақтау үшін ... таза емес ... ... ... ... және ... ... еңбек коллективіне және қоршаған
ортасына пайдалы әлеуметтік-экономикалық даму ... ... ... ... ... ... ... үш
фактордың (фирманың пайдасы, ... ... ... ... ... ... ... және әдістері.
“Өзіңіздің тауарыңызға қажеттілік тапқаныңызша ештеңемен
айналыспаңыз”, “Тұтынушыға ... не ... ... білу және ... не ... келетінін болжау қажет”. Осылай маркетингтің ... ... ... ... мәселеріне фирманың барлық жұмыс шектерін
байланыстыру ... ... ... ... ... қорлық шешім
қабылдаудың нәтижелі орны болып табылады.Рынок жағдайында ... ... ... және ... тәжрибеге сүйену жеткіліксіз
болады. Сонымен қатар шешім қабылдауға дейін және одан ... де, ... ... ... ... ... ... көп факторлар әсер
етеді, мысалы бәсекелестер, жабдықтаушылар және т.б.
Белгісіздік және ... ... ... ... ... және жеткілікті дәрежеде көлемді, уақытылы ... ... ... ... Ал ... ... ... зерттеу жүргізумен қамтамасыз
етіледі /13/.
Кәсіпорынның көлеміне, ... ... ... әр ... зерттеулер жүргізіледі. Мысалы, АҚШ ... ... ... рыноктың потенциалды мүмкіндіктерін бағалау – ... ... ... ... және ... фирмалардың рыноктағы
үлесін зерттеу – 92%, жаңа тауарға тұтынушылардың реакциясын тексеру – ... ... –85%, ... ... ... ... 67%, жарнамалық текстерді зерттеу – 49%, тұтынушылар себептерін зерттеу –
48% және т.б. ... ... ... ... ... маркетингтік жұмыстың негізі болып қарастырылуын куаландырады.
Профессионалды, біліп жүргізілген маркетингтік зерттеу, ... ... ... ... ... және ... мақсатына
минимиумды тәуекелмен жетуге болатын бағыттарын таңдауға мүмкіндік береді.
Маркетингті зерттеу дегеніміз - маркетингтік шешім қабылдауға ... ... ... ... ... ... және ... Маркетингтік зерттеудің мақсаты әр түрлі болуы мүмкін. Алдымен ол
потенциалды тұтынушыларды табу, олардың қажеттіліктерін зерттеу, ... ... үшін ... бар және ... ... бар ... сұранысты
зерттеу. Рынокты таңдағап алғаннан кейін, оның ... ... ... дер ... ... ... үшін оның жағдайын ағымды бақылау
кеоек. ... узақ ... даму ... ... үшін оны ... ... болжау фирмасының мақсатын іздеуіне, стратегиясын және
жұмыс жоспарын өңдеуге негіз болады. Әсіресе маркетинтік ... ... жаңа ... өңдеп, шығарудың алдында өте тапқыр болады/15/.
Маркетингтік зерттеудің нәтижелілігі және тиімділігі ... ... ... ... бұл ... ... және ... түрде өтуі қажет;
екіншіден, оларды жинаған кезде ақпаратқа қойылған талаптармен бірге
ғылыми тәсілдерды қолдануыуы қажет;
үшіншіден, зерттеулер-маркетингтік және ... ...... Кодексінде” бекітілген (оны Халықаралық Сауда
Палатасы және Маркетингтік зерттеу және қогам пікірін зерттейтін Еуропалық
қоғаммен қабылдады) шын ... ... ... ... ... маркетингтік зерттеулер жұмстарды мұқият жоспарлардан және
жүйелі сатылардан түруы қажет .Барлық жұмстар ... ... ... Мысалы, екінші ретті ақпарат фирма мәселері мен мақсатын
анықтамайынша зерттелмейді, ал бастапқы ... ... ... ... ... ... жйналмайды. Бастапқы ақпарат барлық жағдайда керек
бола бермейды, егер фирма ... ... ... оның ... жоқ. ... ретті ақпарат сұрақтарға толық жауап бермесе онда ... ... шешу ... ... ... ... мәселені анықтау сатысы маркетинг зерттеулердің ... ... ... ... ... белгілеу арқылы тек қажетті
ақпарат жинап, мәселені тиянақты шешу жолдары белгіленеді. ... ... ... жұмсалған қаржатты үнемдеуге мүмкіндік беріп, белгіленген
зерттеу мәселесін басқа мәселерден анық айруға қамтамасыз етеді. Сондықтан
бұл зерттеу сатысының сапалы ... ... ... ... ... ... көп неғұрлым аз шығынмен таза арада терең талдау
жүргізіп, ұтымды шешім қабылдауға ... ... ... ... ... өзін ... ... анықтау үшін алдын ала
зерттеулер жүргізіледі
Екінші ретті ақпаратты жинап, талдау ... ... ... ... ... болса да міндетті түрде жүргізіледі. Екінші ретті
ақпараттың жалпы ... ... үшін оның ... ... ... ... Бұл ... жұмыс шамамен 2-үлгідегі нұсқасындай
жүргізіледі түрлі ... ... . ... ... екі ... ... ішкі және ... ақпарат. Бірінші фирманың өзінен алынады.
Ол – фирманың қаржы т.б. ... ... ... ... мәліметтері, кірісі
мен шыығысы ,клиенттер есебі, қорлары ... ... ... бұрын
жүргізілген зерттеулердің нәтижелері .Екінші сырттан ... ... Олар ... ... кең ... ... ... номиналды
бағамен таратылады. Алайда үкіметтік мәліметтер ... ... Ал ... ... ... ... басылымдарарқылы
түседі. Олар кітапттар, монографиялар; журналдар, газеттер, жеке меншікті
зерттеу ұйымдарының коммерциялық мәліметтері т.б.
(2-үлгі)
Екінші ретті ... ... мен ... ... Артықшылықтары | ... |
|- ... ... |- ... ... ... |
|- тез ... ... ... ... |
|- ... ... ... |- ... ... ... ... өзі жинай алмайтын ... ... ... ... ... |
|- ... ... алынған |- жинау әдістері белгісіз болғаны |
|дәлелді мәліметтердің болуы |- ... ... |
|- ... ... ... мәс- ... ... |
|елені алдын ала анықтауға |- ... ... ... ... ... |
| |- ... мәліметтердің |
| ... ... ... ... ... ... жете зерттеу үшін жеткіліксіз
болса, ... ... ... ... мәліметтердің жалпы
маңыздылығы бағаланады. Ол үшін оның ... ... ... - ... мәліметтердің артықшылықтары мен кемшіліктері
| Артықшылықтары | ... |
|- ... ... ... ... жинауға көп |
|байланысты жиналуы ... алуы ... ... ... |көп ... талап етуі |
|әйгілі және олар бақыланады ... ... ... ... үшін зерттеу ... ... ... ... мен ... |қиынға түсуі ... ,ал ... үшін ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... бастапқы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... | ... ... ... ... | ... сұраққа толық жауап | ... ... ... | ... жолы ... | |
| | ... мәліметтерді, негізінде төрт әдіспен жинайды:сауалдама,
бақылау, тәжірибе, ... ... - ... ... жеке ... ... ... арқылы
жүйелі түрде ақпарат жинау. Жеке ... ... және ... Ол икемді, көп сөзді жауап алуға және белгісіздікті
төмендетуге бағытталған, бірақ өте ... және ... ... ... ... арқылы сұрау аз уақыт алады және аса қымбат емес болып
келеді. ... өте ... ... ... ... ... жауап бермеуі
де мүмкін. Почта арқылы сұрау ең арзан, әр жерде тұратын керекті ... да ... ... ... ... бермеу не кешігіп келуі.
Сауалдама жүргізген кезде ашық не ... ... ... ... ... өзі білгенінше жауап береді. Ал жабық сұрақта, жауаптың
әртүрлі варианттары болады және респондент оның ... ... ... мүмкін. Жабық сұрақтар бойынша қорытынды шығару оңай.
Бақылау қазіргі және бұрынғы іс-әрекеттердің қорытындысын ... ... ... ... ... ... ... және
олармен бірлесіп істеу қажет емес. Бұл әдістің кемшіліктері: жасырын
жүргізген бақылауда, ... ... ... жүргізілгені жайлы
білмейді, зерттеушілер адамның катынасын дұрыс түсінбеу мүмкін.
Тәжірибе бақыланатын ... бір ... ... факторларды
өзгертіп, қалғандарын өзгертпей көретін зерттеу түрі. ... ... ... білу ... оны әр ... мөлшерде, басқа факторларын өзгертпей
ұсынып, кайсысына сұраныс көбірек ... ... ... ЭЕМ (ЭВМ) қолданатын ... ... ... ... және бақыланбайтын факторлар моделін құрады. Олар копмьютерге
еңгізіледі, одан кейін жалпы маркетинг стратегиясы ... әсер ... ... ... ... қабылдау үшін интуицияға,
мамандардың пікіріне және тәжірбиеге сүйену жеткіліксіз болады. Ол ... ... ... Өйткені шешімдер сипатына көптеген факторлар әсер
етеді, айталық, бәсеклестер жабдықтаушылар және т.б ... және ... ... ... ... ... ... сенімді,жеткілікті
көлемде, нақтылы жән жаңа ақпарат мәліметтері болуы қажет. Ал ... ... ... ... - ... зерттеулері барысында жиналған мәліметтердің
жиындығы. Жақсы ақпарат мына мәселерді шешуге мүмкіндіктер ... ... ... басымдылық алу,
• шығын қаражатының қауіп-қатерін төмендету,
• тұтынушылардың тауарға деген ынтасын анықтау,
• сыртқы ортаны терең бақылау,
• фирманың өз жұмысын дүрыс бағалау,
... ... ... ... ... ... көбейту,
Ақпарат әртүрлі сипатталады. Сондықтан шығу мерзіміне оған ... оны ... ... ... болады.Шығу мерзіміне қарай мынандай
ақпарат түрлерін айруға болады:
• Тұрақты ақпарат – маркетингтік ... ұзақ ... ... ... ... ... - маркетинг обьктілерінің өз мәндегі іс ... ... және ... ... ... Ауық-ауық ақ парат - керек кезде ғана ... ғана ... ... тауардың бағасын өзгерту мүмкіндіктерін анықтау үшін
жаңа бәсекелес фирма туралы мәліметтер жинау).
Ақпарат міндетіне байланысты ол ... ... ... ... - танымды сипат алады және маркетинг обьектілерінің
біршама тұрақты белгілерін анықтап, анықтама ... ... ... ... ақпарат - арнайы жүргізген маркетинг ... ... ... талдау негізінде пайда болады. Оған
өнім өткізуді болжау, нысаналы рынокты, делдалдарды, жабдықта ... ... ... Нормативтік ақпарат - негізінде өндіріс ... ... ... ... ережелері, нормативтері баяндалады;
• Хабаршы ақпарат - маркетинг ортасы обьектілерінің ісжүзіндегі өзгеріс
бағыты ... ... ... ... ... ... ақпарат - хабаршы ақпараттың кемшілік себептерін жоюға
бағытталған әрекеттерді баяндайды.
• Ақпаратта өңдеуін ... ... ... ... ... мына ... Бастапқы ақпарат - ... ... ... ... рет ... ... Екінші ретті ақпарат - басқа мақсатпен ... ... ... бар
мәліметтер;
• Туынды ақпарат - басқа ... шешу үшін ... ... ... ... өзге ... ... баяандау/1/.
Ақпаратты ұйымдастыру алдында оған келесі талаптар қойылады:
1. Ақпараттың ...... ... жағдайын әр мезгілде
шындықпен нақты бейнелеу. Сондықтан ... ... ... ... күнделікті жаңарту қажет.
2. Ақпараттың дәлме-дәлдігі - өндірістің, рыноктың, сыртқы макро
ортаның нақты жағдайын және даму ... ... ... ... ... - алға қойлған ... ... ... ... ... және іске қатысы жоқ мәліметтерді ... ... ... - ... ... ... және оның даму
өзгерісіне әсер ететін барлық факторларды обьективті түрде есепке
алу.
5. Мәліметтердің ... - ... ... оны ... және ішкі
рынокта өткізу арналары мақсаттарына сәйкес мәліметтер жинау.
6. Ақпараттың біртұтастығы және ... ... ... ... ... ... ақпараттық жүйесі тұлғалар, неше түрлі құралдар жөнідегі және
маркетингтік шешім қабылдауға ... ... ... ... сұрыптау,
талдау, бағалау әдістерін қамтиды.
Маркетинкті нақты жүзеге асыру кәсіпорынның сипаты-оның ұсынған тауарларына
және жағдайына байлансты болады.Маркетинг
жәй, тіпті қарапайым, ал ... ... өте ... ... ... ... ... көп жақты болса,соншалықты маркетинг
түрлеріде көп болады. Мркетингтің көп ... ... ... ... ... бөлсек, оны мына түрде бөлуге болады.
Конверсиялық ... ... ... ... ... қарсы әрекет жасайтын маркетинг, ... ... ... ... - ... ... ... рыноктың сегментері
тауарды немесе қызметті қабылдамауы. Бұл түрдің мақсаты: тауарды жақсарту,
бағаны төмендету, өткізу арналарын жақсарту, қоғамның ... өз ... ... ... - ... ... ... жасырын сұранысты
әйгілеуге бағытталған маркетинг.
Жаңа мақсатты ... ... ... ... ... ... жүргізу.
Ремаркетинг - сұраныс төмендеген жағдайда қолданылатын маркетинг.
Синхромаркетинг – сұраныс өндіріс күшінен бірталай асатын болса, ... ... ... ... ... қажеттілігінен көп болатын болса, сол
жағдайда ғана қолданылатын маркентинг түрі. ... ... ... ... баға ... - ... ... сұранысты төмендетуге
бағытталған маркетинг. Бағаны көтеру, өтімді ынталандыру ... ... ... ... деңгейін төмендету.
Қарсы әрекет жасайтын маркетинг - тұтынушының және
қоғамның жағдайын жақсарту ... ... ... ... ... ... қол жетерлігіне шек қою, тауардың денсаулыққа
зияндығы туралы тұтынушыларға ақпарат ... ... - ... әдіс табу жолында әрекет жасайтын
маркетинг. Бағаны төмендету, жарнаманы күшейту, тауардың жақсы ... ... ... ... қолдану.
Көтермелейтін (қолдайтын) маркетинг - сұранысты бір ... ... ... ... және қызмет көрсетуіне жиі
назар аудару.
Кәсіпорынның сұранымның өзгеру жағдайна байлансты,ішкі және ... ... ... ... ... ... атап ... болады.
сұранымды мынандай түрге бөлуге болады. Қайшылықты ұтымды ... ... ... ... ... сұраным, Ашық
сұраным, Жасырын сұраным, Тиімді сұраным, Қажетті сұраным, Төмен түсіп ... ... ... ... ... ... ... Икемді және
Икемсіз сұраным.
Қанағаттандырылмаған сұраным, айқын және жасырын сұраным ... Егер ... бар ... тұтынушылар сұраным қанағаттандыру
қабілеті болмаса, жасырын деп аталады. Бұл жағдайда маркетинігтің міндеті -
нарықтың сиымдылығын бағалау және ... ... сай ... ... ... ... жасау болып табылады.
Айқын сұраным -нарықта өткізілу мүмкіндігі болмай ... ... ... ... ... алушылардың қойған талабына байланысты
жинақталып қалған ақша ... ... бір ... түрінде көрінеді.
Маркетиінгтің әдістері:
А) Тауарды немесе қызыметін белгілі бір ... ... ... ... ... ... ... қолайлы жағыдай жасау.
В) Сұранымның болмашы - нарықта қажетті тауарлардың ... ... ... ... ақпарат тарату нарықта сұранымың деңгейі мен құрлымына
толық сайкес келетін сұранымды ... ... деп ... ... үшін ... ... пайдаланады:1) жарнама тоқтату 2) сатуды
ынталандыру 3) ... ... және ... ... ... тауар, баға, өткізу ... ... ...... ... тұлға. Ол өндірушінің экономикалық күшінің
нағыз шын индикаторы. Рынокта коммерциялық табыс қазіргі ... ... ... ... ... ... ... Бұнымен бірге нақты
уақытқа дейін ... зат ... ... ... ... есепке алған жөн. Рынокта адамдар тауар сатып алмайды,
оларға нақты қажеттілікті қанағаттандыратын функционалды ... ... ... ... ... ... ... ғана адам
сатып алушы болады. Сонымен ... ... ... ... ... ... ... қолайлы бағамен оптималды өткізу каналымен бағытталған
белсенді жарнамамен жіберуге мақсат қойяды.
Тауар - қажеттілікпен ... ... және ... ... алу, ... ... ... рынокқа ұсынылған зат. ... ... ... ... ... мен ... ... нәрселер болуы мүмкін.
Рынокта әр тауардың таңбасы, аты, белгілері болады.
Тауар таңбасы – ... ... ... және ... ... белгіленген
тәртіп бойынша тіркелген тауарға берілген белгі. Ол сурет, символ, қосылған
әріптер, цифрлар болуы мүмкін.
Таңбалық ат – атаулы тауардың таңбасының ... ...... ... ... ... ... бөлімі.
Тауарлық белгі – заңға сүйенген ... ... ... ... ... бір ... ... белгісі 1883 жылы Париж конвенциясында
бекітілген өндірістік меншіктің бір түрі ... Ол ... ... бәсекелестіктің маңызды түрін құрайды.Тауар белгісінің хұқық қорғауы
әлемнің 160-тай елдерінде заңды түрде жүреді/22/.
“Тауар белгілері, ... ... ... ... ... жерлердің
аты” деген заң Қазақстан Республикасында бар.
Таңбасы бар тауарлар, таңбасы жоқ ... ... 15-25% ... ... ... ... ... болатын талас,
жарнама, тұтынушылардың, оның коммерциялық құрылымымен танысу үшін ғана
қажет емес, ол ... ... ... ... сату ... үшін ... ... тауар белгісі экономикалық мән-мағынасы жоғары және де ... ірі ... ... ... ... ... ... құнды объектісі. Мысалы: “СОМЕL” тауар
белгісі осы фирма иесімен 10 млн. долларға ... ал ... ... – 3 ... ... бағаланған/23/.
Баға. Маркетинг комплексін кұрайтын бір тәсіл болса да, баға өте
маңызды функциясын атқарады. Өйткені ... ... ... бағаға
байланысты. Дүрыс таңдалған бағалық стратегия тауар бәсекелестік қабілетіне
және кәсіпорынның өндіру-өткізу жұмысына ұзақ ... әсер ... ... ... ... ... ... өте зор. Баға – тауар құнының
ақшалай көрінісі. Ол қаржы және ... ... ... ... әсер ... ... ... баға стратегиясын таңдау үшін
оған қандай факторлар әсер ... ... және ... ... ... ... ... болады. Бағаға әсер ететін ... ... ... ... ... ... ... және мемлекет
болады.
Бағаның атқаратын қызыметтері: 1. Есеп жұргізу 2. Ынталандыру
3. Бөлу қызметері 4. ... пен ... ... ... өтмді
орналастыру қызметы.
1. Шығындар тұпкі бағаға қатты әсер етеді. Ол шикізат ... ... ... ... ... ... ... ортаны
қорғаумен байланысты. Бұндай шығындар баға құру кезінде есепке алынады.
2. Тұтынушылар. Баға және ... алу ... ... ... ... ... болады. Бірінші сұраныс пен ұсыныс заңының әрекеті
және баға икемділігінен турады; ... ... ... ... ... ... сипатталады.
Баға қабылдау және сатып алу бағыты бойынша тұтынушыларды төрт топқа
бөлуге болады:
• үнемді ... ... – бұл ... ... ... сапасына, түр-түсіне, яғни ассортиментіне көп ... ... осы ... ... ... әсер етеді;
• дербестендірілген сатып алушылар – бұлар тауар бейнесіне,
сатушылардың қызмет ... ... ... ... ... ... алушылар - өздерінің сатып алуымен кішігірім
фирмаларды қолдайды және солар үшін тауарға қымбат баға төлеуге дайын;
• көңілсіз ... ... – а ... ... ... және қолайлығын жоғары бағалайды (баға көлеміне қарамайды).
3.Тауар
қозғалсына қатсушылар. ... ... ... маңызды рол атқарады.
Олардың пікірімен санасуға тура келеді, ... олар ... ... ... ... ... ... жасауға сатып алуды жалғастыруға
өз ықпалын ... ... тез ... ... үшін өндіруші түпкі бағаны
қатаң бақылауға алуы мүмкін, егерде:
1. Тауар бағасы алдын ала келісіп белгіленсе;
2. ... ... аз ... ... ... ... Тауар қозғалсына қатысушылар пайда көлемін жеткілікті алса;
Көтерме және бөлшек саудадағы ... ... ... бағаны қатаң қадағалауы мүмкін,егерде:
• өндірушіге өзінің маңызды екенін көрсете білсе;
• пайдасыз тауарды өткізуден бас тартса;
• бәсекелес өнімді қоса ... ... ... ... ... ... ... тұрғысыннан фирма әрекетіні ортасы
талданады. Баға бақылауының ... ... ... ... 3 ... ... ... бақылайтын орта.
• Бағаны фирма бақылайтын орта.
• Бағаны мемелекет бақылайтын орта.
6. ... ... ... ... ... ... Бұл ... 3 дәрежеге бөлуке болады:
• Мемелекет бағаны өзі белгілейді. Ол үшін келесі ... ... ... ... ... ... ... бағасын бір
деңгейде “қатыру”, монополист кәсіпорындардың ... ... ... баға қою ... ... ... ... қалптасады).
Баға реттеу әдістері: Кейбір тауарларға бағаның ... ... ... ... ... ... ... жанама салық көлемдерін
және т.б.), нақты тауардың бағасын бірлік көтеру дәрежесін анықтау.
• Арамзалық бәсеке және рынокты монополиялауға шек қою үшін ... ... ... Ол үшін мына ... ... ... ... ... ... ... келісім
қабылдауына шек қояды, өндірушілердің өз бағасын жабдықтаушыларға және
сауда орындарына күшпен міндеттеуіне шек қояды, демпингке ... ... ... өз ... төмен бағамен сатуға)шек қояды.
Өткізу. Маркетинг талаптары ... ... ... ... тауар өндірумен және оған дұрыс ... ... ... ... сол ... ... жеткізу қажет.
Өндірілген тауарды тиімді өткізуді қамтамасыз ету үшін ... ... ... ... ... ролі келесі шарттармен белгілінеді:
• өндірстің дамыуын және табысқа жетуге арналған ... ... ... ... ... өткізу каналдарын тұтынушылардың қажеттіліктеріне жақындатып, оларға
тауарды ... ... ... ... алу кезінде, сатып алғаннан кейін
жайлы жағдай жасап өндіруші бәсекелестік күресте өзінің жеңу ... ... ... дәл ... ... ... арқасында өндірісті ары қарай
жалғастыруға мүмкіндік бере ... ... өз ... ... ... ... ... (сорттау,өлшеп бөлу, орау жұмыстары
орындалады);
• өткізу кезінде тұтынушылардың талғамы мен ... ... ... Ал ... ... бағытын белгілеуге мәліметтер береді.
Өткізудің негізгі түрлерін және ... ... ... ... ... ... ... әдістерін табуға және оларға тиімді
бөлшек сауда ұйымдастыруға бағытталған.
Тауар өткізу ... ... ... қиын шешімі болып
табылады, өйткені ол маркетинг ... ... ... ... ... ... ... каналдары -ол өндірушіден тұтынушыға дейін тауарды
жылжыту үрдісінде қатысатын фирмалар мен жеке тұлғалар жиындығы.
Өткізу каналдарының жұмысы ... ... ... ... ... каналдары қөптеген қызметтер атқарады:
• өндірілген өнімді тарату және ... ... ... қажет шикізат және материалдар сатып алу;
• маркетингтік зерттеу жүргізу (рынокты және тұтынушылардың қажеттіліктерін
зерттеу) жұмысын;
... ... және ... ... ... ... келіссөз
жүргізу жұмыстарын;
• сауда келісімдерін дайындау және жасау, олардың сапалы орындалуын бақылау
жұмыстарын;
• тауарды тұтынушыға жылжытудың ынталандыру саясатын жүргізу қызыметін;
... ... ... ... және ... ... тауарды белгілі рынок тұтынушыларының қажетті талап деңгейіне
жеткізу кезіндегі қосымша жұмыс түрлері;
• өткізу ... ... ... ... ... ... тұтынушыға қызмет көрсету жұмыстарын;
• тауарды тұтынушыға жеткізу қызметін;
• тауарды қоймалау және ... ... ... ... жәен орау ... ... ... тәуекелін өзіне алу қызметін;
• тауардың баға деңгейін белгілеуге ... оны ... ... ... ... өндірісті-өткізу
жүйесінде белгілі орын алады. өйткені ол маркетинг комплексінің ең ... ... ... дегеніміз – тұтынушыларды тауарлар, қызметтер жайлы
хабарландыру, оларға деген тұтынушының ... ... олар ... үшін ... ... әдіс-амалдары.
Кәсіпорын тұтынушыларға тиімді әсер ету үшін коммуникацияның жарнама,
арнайы сату, өтімді ынталандыру, қоғаммен ... ... ... әр элементіне ерекше тәсілдер мен әдістер сай. ... ... бір – ... ... еңгізу үшін стратегиялық және
тактикалық мәселелерді табысты шешуді қамтамасыз ету. ... ... ... тауарды рынокта жылжытуға көмектеседі. Тек қана
төменгі шарттарды сақтаумен коммуникация жүйесінің керекті әсеріне жетуге
болады:
... ... ... ... ... ... коммуникация комплексін құру кезінде тауардың ерекшеліктері
және оның өміршеңдік кезеңдері есепке алынуы тиіс;
Коммуникацияның элементтеріне жеке ... ... жөн. ... ... ... ... ... атынан тауарды тртымды көрсетуге және
жылжытудың түрі. “Жарнама” латын тілінен ... ... ...... деген мағынаны білдіреді.
Американдық Маркетинг Ассоциацияның анықтамасы бойынша алып ... ... ... ... дәл ... ... ... жылжыту жеке емес түсінік қалыптастырудың ... ... ... ... ... ала отырып, барлық анағұрлым тиімді тәсілдер
мен ... ... ... ... ... ... ... үшін қызмет етеді”.
Жарнама ерекшеліктері:
• қоғамдық сипаттама алады;
• үгіттеуге қаражат қабілеттілігі бар сатушы жарнама арқылы өзінің
хабарландыруын бірнеше рет ... ... - түс, ... ... ... ... ... тимді
көрсетуге болады;
• иесіз жарнама монолог ретінде ғана жасалады;
Жарнаманың атқаратын қызыметтері:
Рыноктағы жарнама бернесі:
• экономикалық бернесі - ... ... ... ... ... алғызуды тездеу арқылы ... ... ... ... - ... өндірушілер туралы және
олардың тауарлары туралы ақпарат ағымдармен қамтамасыз ету;
• коммуникациялық ...... ... кезінде
қолданылатын сауалдама, тұтынушылар пікірлерін жинау, тауар ... ... ... ... және ... ... ... ету;
• бақылау бернесі - рыноктағы өнімдердің ... ... ... ... - ... ... және ... қызыметін ұтымды
жағына өзгерту жағына мүмкіндік жасау;
• сұранысты бақылау бернесі - ... ... ... әсер ... ... ... ... ашу;
Қоғаммен байланыс (паблик рилейшнз), дегеніміз – ол ... ... ... пікірін құру мақсатымен ... және ... ... ... ... ... байланыс – фирманың табысты қызметінің тәуелді болатын барлық
жақтарынан ізгі қарым-қатынастарды және престижді қамтамасыз ету мақсатымен
жүргізілетін кез-келген коммуникация. Ал ... ... ... ... қызметкерлер, клиентура, үкімет, қоғам, тұрғылықты халықтың басым
тобына тәуелді ... ... ... ... ... рилейшнз деген
ұғым фирманың бейнесінене оны қалыптастыратын факторларға тікелей қатысы
бар әрекеттерді ... ... ... ... мақсаттары:
1. ішкі саясатты жүзеге асыру;
2. сыртқы саясатты ... ... ... беделін көтеру;
Қоғаммен байланыстын ерекшеліктері:
□ түсінігі жоғары - ... ... ... ... тұтыншыларға шынайы , сенімді көріндіру;
□ тұтынушылар кеңінен қамтылуы–бұрын ... ... ... ... ... кең ... жақсы
нәтиже береді;
көзге тартымды да жағымды келеді;
□ Қоғаммен байланыс шараларының түрлері:
□ қөпшілік ... ... ... ... басылған өнімдерді шығару;
□ кәсіби және қоғамдық ұйымдар ... ... ... оқиға түрдегі әр түрлі шараладды ұйымдастыру;
□ қоғамда маңызды ... ... ... ... сату ... - ... мен қызмет ... ... ... тек ... ғана емес, сонымен қатар өзінің пікірін
айтуға мұмкіндік алатын сатушы мен ... ... ... байлансты
. ... сату ... ... ... ... түрі ... ... жақты байланыс ... ... ... ... ... ... мүмкіндік береді;
3. сатып алушы жағынан белгілі жауап ... ... ... тікелей сатып алумен аиақталатын байланыстың жалғыз ... ... - ... ... немесе өткізуге көмектесетін
қысқа мерзімді түрткі болатын көтермелейтын ... ... ... ... ... қолданылады:
1) рынокта ұқсас тұтыну қасиеттерімен бәсекелес тауарлар сатылған кезде;
2) ... жаңа ... ... ... фирма жаңа рынокқа шыққан
кезде;
3) ... ... өмір ... ... кезде;
4 ) төмендеген сұранысты жандандыру үшін;
5) ұсынған тауарларға тұтынушылардың ақпараттығын күшейту үшін;
Өтімді ынталандырудың ... ... ... ... ... – ол үшін ... ... ... купондар таратылады және бағаны төмендету
арқылы қызықтыру;
□ сатып алуға шақырушыларды көбейту – ол үшін тез ... ... ... әдіс ... ... ... тұтынушыларды талаптандыру –ол үшін тұтынушыға
құнды болып ... ... ... ... ... үш жолы ... Сауда саласында (делдалдарды) ынталандыру. Бұл жол ... ... ... ... ... үшін мына ... Баға ... бірге жарнама жүргізу, сауда
жарыстарын жүргізу, тауарды ... ... ... ... ... жұмсшыларын ынталандыру.
Жұмыс сапасын жақсарту мақсатымен уәждеме ... ... , ... ... ... ... ... т.б.
□ Тікелей тұтынушыларды ынталандыру. Мұнда ... ... ... ... ... ... ресми
таныстырулар өткізіледі/27/.
1.3. Қазақстанның кәсіпорындағы маркетингті пайдалану
ерекшеліктері
Қазақстан ... осы ... ... даму ... қыиыншылықтарды бастан өткізіп кейбіреуін жеңе ... ... әлі ... Үкіметіміздің алдында жоғарыда аталған, яғни,
нарықтық ... ... ... өте ... ... ... ... шешіп елімізді дамыған
елдердің қатарына қосу міндетті, мақсаты тұр. Бұл ... ... әл- ... ... ... экономикалық жағдайды
жақсарту,әлем таныған өркениетті ел болу/10/.
Ел экономикасын дамытуға отандық ... ... ... қай ... ... өндіріс орындарын (кәсіпорындар,
фирмалар, мекемелер) кіші. Орта және ірі ... ... ... ... ел ... ... бюжетке тиімді болып
табылады. қандай болмасын ... ... ... ... ... етпес бұрын сол нарыққа көшу - ... ... ... ... ... ... және адамдардың өмір деңгейін,
әл - ауқатын жақсарту. Нарықтың тиімді ... ету үшін ... ... ( ... ... ... компаниялар, биржалар,
аудиториялық ұйымдар, брокерлік, ... және ... ... ... оның ... бастама сипатта болуы ... ... ... мемелекет бейнесі мен ... ... ... ,салт – дәстүрі , халықтың ... және ... ... ... ... ... ... Біздің Қазақстанның нарықтық ... ... баяу ... 1) ... құралдарының талаптығы; 2) тауар
тораптары тапшылығы;3) сұраныс тапшылығы; 4) ... ... іс - ... ... ... ... да ... Ал осы нарықты зертеу,оның механизмдерімен танысу маркетинг
ғылымының бір ... ... ... іс- ... және
маркетингтік қызметін басқарудың нәтижесінде өз бақылауы мен өз ... ... ... ... болып турған
негізіннен макроэкономикалық факторлар, атап ... ... ... ... ... мен ... әлсіздігі; 2) Бюджеттің әлеуметтік тұрғдан алғандағы қатаң
жобасы, жұмысыздықтың жоғарғы деңгейі,төлем қабілетін төмендетіп , ... ... ... ... бере ... өнімді
өткізуде қиындықтар туғызуда; 3) Импорттық өсуі жағыдайында ... ... ... ... 4) Салық жүйесінің жетілмегендігі
атап көрсетіледі.Қазіргі уақытта Қазақстан Республикасының экономикасы
түбегейлі ... ... мен ... ... ... мен ... ... жаңа жүйесі қалыптасып
келе ... ... ... бірі ... ... қазіргі заманғы ... жаңа ... бірі ... ... ... оның ерекшеліктерін біздің
республикамыздағы ... тап ... тұр. Сірә ... ... ол ... ... ұйымдастыру тәжірибесінің
азы, осымен қатар сапалы білімді мамандардың жоқтығы.
Маркетинг жайында ... ... ... ... ... ... әр ... пікір - ойлар
кеңінен ... ... ... ... ... ... 1996 ... “Стратегиялық Маркетинг” атты ... ... ... зертеп көрсеткен.Соған байланысты маркетинг үш ... ... ... және ... ... айтқанда“пассивті” маркетингтің тән қасиеттері ... ... ... рынокпен шек қойлған ұсыныстың ... ... ... ... ... жетімсіз ... ... ... ... ... орай ... ... халықтың қажеттілігін белгілі және ... ... ... даму ... әр түрлі коммерциялық ... өтім ... ... және ... ... ... ... аспаптарына тұтынушының үмітін орындау
қатынасымен белгіленеді. Маркетинг аспаптарына тұтынушының үмітін ... , ... ... ... бытыраңқы түрлері пайда болады.
Басқаша айтқанда , осы кезеңге бюрократиялық көз ... жән ... тек қана ішкі ... шешу ... отырады.
Негізгі приориттердің бірі болып өндірісті дамыту және ... ... ... табу ... Маркетинг тек қана шығарылған
өңімді сатумен айналсып, сатып ... ... шешу ... ... ... ... ... қарым қатынас ерекше үстем
болуы уақытша. Осы кездегі фирмалардың талаптарын ... ала ... ... ... ... ... күн ... дұрыс ұйымдастыру
қажет.Соған даярлық жасамаған фирмалардың өмірі тек қана ... ... ... болуы мүмкін.
Осыған байланысты Қазақстан Республикасының кейбір мекемелердің
маркетинг ерекшеліктері ... ... ... және де бұл даму
сатысы шетелдер фирмаларының жұмыстарына ... ... ... ... даму ... ... түрі және де
сонымен байлансты экономикада мынандай өзгерістер тап болады:
– өнімнің жаңа ... ... ... ... ету ... дамуы
кеңінен таралады. Жалпы өнімділіктің ... ... ... талабына лайықсыздығы байқалады;
– нарықтық ... ... ... ... және де сонымен қатар
тұтынушылар мен өнім ... ... ... сауда маркаларындағы салалардың саясаты дамып және ... ... ету ... ... ... ... Осы
сатыдағы маркетинктің ... ... – ол ... ... ... құру. Маркетингтің ролі өзгеріліп сату концепцясына
назар аударылды да және де оның ... ... ... ... сату ... ... құрылып, басқаша ... ... ... пайда болады.Олардың мақсаттарына сату
орындарын қалыптастыру және сол үшін әр ... ... ... Сонымен қатар жарнаманың батыл шаралармен
таралуы ... ... ... ... ... ... оны
ұсыныстың талабына жақындатады. ... ... ... әр ... ... заңдылық түрде қорғау орындары да құрылады.
Ал ... сңғы даму ... ... ... мақсаттары негізінен үш факторларға ... ... ... ... ... ... ... рыноктың толықтығы және де оның кемеліне келіп жетуі;
- рыноктық халықаралық ынтымағын ... және сол ... ... ... жою. ... процесстердің ықпалын нығайту
және оның жылдамдығынның ... ... ... ... ... ізденістер, концепциялар, ғылыми жаңалық ашу, ... ... ... ... ... ...... тілектердің арқасындағы өзгерістер ... ... ... әр алуан университеттерде ... жеке ... ... ... дамиды. Мемелекет, осыған орай, зерттеу
жүргізу үшін көмек көрсетіп ... ... ... теоретика лық түрде жоспарланған ... ... ... ... тексеріліп, алдын ала ... ... ... тиісті.
Технологиялық эволюциясы тауар саясатына әсер аударып
фирмалардың жұмыстарына, рындардың “ ... құру ... ... ... етеді.
Тауарлар сұрауын ... ... ... ... ... ... дамытуға келтіреді. Осы
жағдайда әр ... ... ... ... бірдей ұсыныс жасап
рыноктың өсіп келе ... ... ... ... ... ... және де оның халықаралық түрін нығайтуына жол
ашып қазіргі жағдайда Европа елдерінде ... ... ... ... ...... (тариф және сауда бас келісімі) ... ... ... ... ым ырашылдық түрі нығайтылып,
бәсекелестік ... ... ... шетелдегі маркетинкті басқару
қызметі әр түрлі ... бір ... ... ... ... орай ... республикамзда маркетинг қызметін
ұйымдастыру жолдарының жаңа ыңғайын біліп ... ... ... ... кәсіпорындарының ерекшелігі болып
“сервис” әрекеті көзге тусуде. ... ... ... осы ... ету ... деп ... көрінеді. Мысалы, БҰҰ-ның мәліметтері
бойынша ұлттық өнімнің жартысынан көбі қызымет ету саласында өндіріледі.
Осыған орай ... ету (қай сала ... ... ... ... ... мүмкін. Басқаша ... ... ... ... ... ... айта ... жағдайдың бірі – бүгінгі ... ... ... ақшаға сатудан басқа жолдары бар екені.
Олардың бірі – ... ... ... ... ... сату жұмысын жүйелі түрде жүргізуі тиісті.
Міне, барлық айтылғанға орай ... ролі ... ... ... ... және ... ... байланысты. Бірақ айырбастаудың ең алғашқысы және ... ... ... ... ... ... Соның ішіндегі
негізгісі –ол үздіксіз ақпарат толқын жүйесі. ... ... ... сол ... ... және ... адамдардың
(кәсіпорындардың) ортақтық қарым-қатынасы және олардың жалпыға бірдейлігі
болып есептеледі.
Коммуникация және ... әр ... ... ... ... коммуникацияның бас қасиеттері – ол қарым-
қатынаспен байлансты. ... орай ... ... ... жолы
кәсіпорынның болашағымен сәйкес.
Маркетингтің маңызды мәселерінің бірі – ол ... ... ... ... – ақпарат – ол маркетинтің негізгі
стратегиялық қоры және ... ең ... ... ... ... ... Маркетингтің ақпарат жүйелері кәсіпорындарда ... ... ... және ... ... ... жүйелері мынандай ... ... ... (тұтыну). Олардың санының көбеюі маркетингтің
бастапқы мақсаттары ... ... Өнім ... тек қана ... ... ... алушы бар болған кезде жұмысы алға басады;
- жағдайлардың жиынтығының арасында қор және ... ... ... ... осы жүйенің төрт элементі әсер етеді: тауар – ол өнім
шығарушының нарыққа сатылудағы ... ... баға – ... ... ... ... ... қоғамдық құқықты мүшесі ретінде тауарды сатып алу;
пайда – сату көлемі, ол шығындарды жойып, бағаны белгілі ... ... ... ... маркетинг мәселерінің теория және практикасын
тереңінен зерттеу жолдарын ашуға тиісті.
Маркетингтік ... және ... ... ... ... ... байлансты екендігін де ескерген дұрыс. ... ... ... Қазақстан экономикасына енгізуді қолға алған
жөн . Оның арасындағы біздің мемелекеттің ... ... ... ... ескеруіміз керек. Сондықтан ... ... ... маркетингті тек қана қолдап, дұрыс
шешімдер ... ... ... ... ... ... ... ерекшеліктері қазіргі заманға беймәлім және де ,
бұл даму сатысы шетел ... ... ... ... ... ... ... Халық республикасы, біздің шығысымыздағы шегаралас ... ... ... ... мен ... халқының бір аз ортақ
мәселерге көз жүгіртетін болсақ, орасан зор ... ... ... ... ... ... ... ең
басты мәселелердің бірі, өндіргіш күштердің дамуына сай ... ... ... ... Бұл ... мәселе
ілгері жылдары ... ... ... қалай шешілді дейтін
болсақ , өндіргіш күштің даму ... ... ... ... күш пен социалистік ... ... ... ... Сол ... ... басқару жүйесі нарықтық
экономикаға өтуге ... ... . Ал енді ... ... ... ... дарынды адамдардың салстырмалы дәлелдеулерінде ... ... ... әлде қашан ... ... Бұл идея тек 90- ... ... ғана іс ... ... бұрынғы экономикалық жүйесі жоғары дәрежеде шоғырланған
жоспарлы құрылымда ... ... ... ... ... дами ... ... Бұл негізіннен Совет Одағының жоспарлы
экономикалық жүйесінің нұсқасы, соның тікелей ... ... ... ... күш-қуатын өнеркәсіпті өркендетуге бағыттап, кездескен
қыйыншылықтарды жеңуге мүмкіндік ... ... ... ... даму деңгейі төмен, экономикалық ... ... ... ... ... былай дейді: “ Жоспарлықтың ... ... ... ... ... айрмашылығы емес және жоспарлық ... ... сөз ... капитализімде де жоспар болады”. Мұнда ... ... ... ... ... ... Нарық алғашқы құрлыстар кезінде
пайда болған. ... ...... мен ...... ... ... жазылған. Мысалы, тауар өндірілген
және ол айырбасталған. Ал айырбастың өзі ... ... ... ... ... дүниеге келтірді /35/. Соңғы бір неше жыл ішінде
тауар шаруашылығының жолға қойылуы себепті қоғамдық жұмыс ... ... ... түрлері жыл сайын, ай сайын емес, тіпті жоғары қарқынмен дамып,
қала тіршілігі қауыт ... ... ... ... ... ең жоғарғы дәрежелі шаруашылық жүйесінің түрі болып
есептелінеді. Ең ... ... ... ... сипаты өте
күшті. Бәсекелестік негізгі өндірілген өнім өз сапалығын тез көтеріп,
даму ... ... ... мен ... - ... ... ... қөзі. Социалистік
тауар шаруашылғы – нарықтық ... ... ... ... ... ... болып есептелінеді. Социалистік
кәсіпорындардың ... ең ... ... - қоғамның қажетін
қанағаттандыру. Кәсіпорынның өмір- шеңдігі, яғни оның ... ... ... Кәсіпорын- дағы нарыққа айналдыру дегеніміз – ... ... ... ... және ... бойынша өнім өндіру, нені
қаласа сонымен шұғылдану. Сонымен қатар, оның ... ... да ... ... ... ... да ... өркендеуі
де тек өзіне байлансты. Бір сөзбен айтқанда,кәсіпорын иелерінің өзіне қожа
бола отырып, өмір сүруі. Мұндай ... ... ... сай
бәсекеге түседі. Біріншіден,өнімдері тікелей тұтынушылардың алдына барады,
екіншіден, тұтынушылардың ... өз ... ... ... тұтынушылармен санасып, жоғары талап деңгейінде өнім өндіруге
тиіс болады. Сөйтіп, нарық жоғары ... өнім ... ... ... ала алады және өз қуатын сақтап қалады.
Тауар шаруашылығы мен нарық шаруашылығын ... ... ... ...... ... жоғары сатысы. Екеуінің құны өзара
тең болғанда, олар айырбастау принципіне бағынады. Осыдан келіп,бірінші,
екі жақтың байланысын, яғни ... пен ... ... ... арасындағы байлансты шарт арқылы заңдастырады. Екінші, ... та ... ... ... Ал, ... ... тұрғаны жетістікке жетіп, кейін ... ... ... ... кәсіпорындардың өнімін арттырумен шаруашылық ... ... ... ... екі ... та құн ... ... екеуінде де нарық формасы қолданылады. Бұдан ... ... ... ... ... ... ... мен социализм
деп бөлудің өлшемі емес. ... ... ... ... ... ... ... мемелекет нарықты қатынастардан бұрын, тауар
молшылығын жасап, нарық механизмін ... ... ... ... Он бес ... шикізатты экспортқа шығаратын, ... ... ... ... ... түбірінен өзгертіп, дайын өнімді
экспортқа шығарып,шикізатты импорттайтын орташа дәрежеде өнеркәсіптен
экономикалық ірі елге ... тағы бір ... ... ... ... мен
“орнату”- дың қатынасы. Реформа дегеніміз – көне және жаңа құрлымдардың
ауысуы, яғни ... ... ... Олай ... өндіргіш
күштердің дамуына үйлеспейтін ... ... ... ... ... Бірақ “қирату” тек қана шара, “орнату” –
нағыз мақсат, ... ... ... бой ... ... керек. Сондай- “аққирату”-дың да түрлі тәсілдері бар. ...... ... ... ... екінші тәсіл – бір жағынан
қиратып,бір жағынан орнату; үшінші тәсіл – ... ... ... ... ... жасалған соң ,көне құрылым өздігінен қирайды. Жаңа механизм
тарих саханасынан табиғи түрде шегінеді. Яғни, су ... арыз ... ... ... көне ... ... жаңа ... арасындағы уақыт ұзарып кетіп, құқық вакуумы сықылды түрлі
парақорлық ... ... ... сықылды қоғамдық былықпалық
туылуы мүмкін.
Қытай ... ... осы ... ... ... ... “қирату” тәсілін қолданады. Ал Қазақстан болса, көп ... ... ... ... ... ... ... көшуде бірден
жекешелендіру керек деп бастап, ... ... ... ... оған ... әр ... ... бірте – бірте жүзеге асырылып
жатыр/35/.
Реформаның сәтті жүргізілуінің негізгі ұлттық шаруашылықты дамыту. Ол
үшін түрлі жеңілдіктер белгілеп,өндірісті ... ... ... ... ... ... инвестициясын тартуға күш салумен қатар
оған бақылау ... ... ... ... ... ... ... , қиянатшылдық ... ... ... ... ... ... мән беріп іске
кірісерден бұрын егжей– тегжейлі ... ... одан ... ... ... алдын алу шараларды жасап, қолдану керек.
Қазақстан Республикасында жүріліп ... ... ... ... ... себептері де мол. ... көп , ... мол ... барысы болғандықтан түрлі қыиындықтардың
туындауы қалыпты құбылыс . ... ... ... көш – ... , ... ... бәрі де өз ... сәтті аяқтары
хақ. Сол қатарда ... да ... тік ... ... ... дербестігін толық қолына алып ,өркениетті елдер қатарына
қосылса алатынына кәміл ... ... ... АҚ ... пайдалану
және дамыту жолдары
2.1. “Рахат” АҚ өндірстік жағдайын талдау
Акционерлік Қоғам “Рахат” ... ... ... ... Алматыда
құрылған. Осы кондитерлік өнімдері ең ... ... ... кезінде
Харковтан Москва қаласына көшірілген ликер зауытының құралдары мен сол
зауыттың алаңдарында болған. 1958 жылы жаңа ... салу мен ... ... ірі ... болды. Одан кейінгі ірі реконструкция 1978-1979
жылдар аралығнда болып ... ... ... ... ... Республикасы өз алдына тәуелсіздік жариялауымен бірге 1991
жылы егемендік алып, нарықтық ... ... , ... ... ... Ал 1992 жылы ... ... түрін өзгертумен
айналсып,соңғы негізінде ... ... ... ... акционерлік қоғам құрылды. Кәсіпорын басшылығы ... ... ол оның ... ... мен кәсіпорын қызметкерлері
кіреді.
Ал 1994-95 жылдары ... ... жаңа және ... ... ... ... жабдықтау жүргізілді. Кәсіпорын орналасқан өндіріс көлемі
5,3 гектардан турады. Ал1996 жылы мемелекет экономикалық реттеитін ... ... алға ... ... кәсіпорынның жұмысына жақсы әсерін
тигізді. Сонымен қатар,кәсіпорын ішінде де ... ... ... ... 1996 ... алғашқы айларындақ- сату
көлемі бұрынғы жылдармен ... 2.5 есе ... ... ... түрі кондитерлік өнімдер өндіру және оларды сату болып
табылады.
Кәсіпорын атмосфераны ... ... ... жасайды және қоқыс (шаң)
тастаудың берілген шектік нормасынан аспайды.
“Рахат” акционерлік ... ... ... ... ... өндірістік максимал көлеміне жетіп 1999 жылы 12 мың тонаға жуық
кондитерлік тағамдар өндірілген.
Кәсіпорында 2000- нан ... адам ... ... ... ... ... аса
мамандар мен инженер-техникалық жұмыскерлер істейді. өндірістің бір ... ... оны ... ... мәселерді шашуға қабілетті еңбек
жұмысын сақтау үшін шаралар қолданды.
“Рахат”Акционерлік Қоғам кондитерлік ... ... ... шығарады. Сонымен қатар дәстүрлі тағам - тәттілер шығарады.
Шоколад, Карамел Печенье, Вафли, Мармелад, Зефир (тәтті-қақ), Ирис,
Драже. ... ... ... ... ... аса ... ие. ... кәсіпорынның алты цехы жұмыс істейді. мысалы: бисквит, ... ... ... ... драже цехтері бар. қоймадағы дайын өнімдер
екі күннен артық жатпайды. Өзінің өнімінің тең жартысын Алматы қаласы ... ... ... ... 1997 ... ... ... 7 обылысқа таратылған/49/.
“Рахат”Акционерлік Қоғамдағы негізгі құралдардың құны 1999-2001жылдар
аралығында 1494.689 млн.теңге құрап,122.4пайыз өскен.Сонымен қатар ... ... ... айта ... ... ... ... мен
құралдар 1999 жылы 155.205 млн.теңге болса, 2001 жылы 160.814 ... ... ... ... Ал ... мен саймандарда
1268.406 млн.теңге болып,122.9 пайыз құрап өсу ... ... ... ... негізгі құралдардан басқадай түрлеріде160.4
млн.теңге болып,өсу қарқыны 124.0 пайызға жетіп төмендеген.
(1-кесте)
“Рахат” Акционерлік Қоғамынің ... ... ... | Есеп | ... | өсу |
| ... | ... ... |
| | | 1999ж. | 2000ж. | | ... ... ... |3444 |5489 |+2045 |159,4 ... | | | | | ... Өнім ... |Мың |332658 |621506 |+288848 |186,8 ... бағамен) |теңге | | | | ... Өнім ... |Мың |211712 |281912 |+69200 |132,7 ... ... | | | | ... | | | | | |
|1 ... ... |61473 |51177 |-102296 |83,2 ... ... | | | | | ... |Адам |1087 |942 |-145 |86,7 ... орта саны | | | | | ... ... ... |6053 |12189 |+6136 |2 есе ... | | | | | ... ... |216474 |327785 |+111311 |151,4 ... | | | | | ... ... |Мың |548054 |699149 |+151095 |68,3 ... құны ... | | | | ... ... Қоғам негізгі экономикалық - техникалық
көрсеткіштерінің нәтижесінде ... ... 1999 ... ... ... 332.658 мың ... көлемінде ол 2000 жылы 5488 теңге
(621506 мың теңге)көлемінде өспелі ... ие ... ... болады.
Сондықтан бұл кестеден жұмсшылардың орта саны 2000 жылы 1999 ... ... ... орта ... ... 2 есе өскендігі. бұл
жағдай жұмсшының санын азайтып, қалған жұмысшының жалақысын ... ... ... ... бұл ... өспелі сипатқа ие
болып, табысты ... ... ... етті ... ... ... ... көрсеткіштері
|Көрсеткіштер |1999ж. |2000ж. | өсу ... |
| |млн ... |млн ... |% ... ... барлығы | 290143 | 280643 | 96,7 ... ... ... ... пен | 281131 | 251714 | 89,6 ... | | | ... Дайын өнім | 9018 | 28929 | 320,8 ... ... | 63317 | 63925 | 100,9 ... ... |1192 |63925 |779,9 ... ... ... |354652 |353865 |99,8 ... | | | ... ... |4806662 |4223654 |87,9 ... |19044 |32345 |169,8 ... ... |5180358 |4609864 |88,9 ... | | | ... ... ... мерзімдегі қөрсеткіштерін
жоғарғыдағы кесте бойынша ,қысқаша сипаттай кетуды жөн ... ... жылы ... ... 280643 ... ,1990 жылмен салыстырғанда
төмендеп 96,7 пайыз құраған. Ал сәйкесінше дайын өнім өсіп 2000 ... млн. ... ... ,өсу ... 320,8. ... ... ... ақша құралдарының өсу қарқыны 100,9 пайызбен 779,9 пайыз өскен, бірақ
негізгі ... ... ... ... ... мен
өсу қарқыны төмендеген.
(3-кесте)
Акционерлік қоғам нәтижесі мен пайдалылығы
|Көрсеткіштер |1999ж. |2000ж. |2001ж. |өсу ... |
| | | | |2000/ |2001/ |
| | | | |1999 |2000 ... ... ... ... |3153,2 |4308,4 |5049,4 |136,6 |117,2 ... Өткізілген өнім құны |2647,9 |3722,3 |4331,2 |140,6 |116,4 ... ... ... |388,7 |586,2 |718,2 |151 |122,5 ... ... |216,0 |378,4 |406,6 |144,9 |107,5 ... ішінде: | | | | | ... және ... |134,3 |276,7 |247,4 |206 |111,8 ... | | | | | ... ... ... |56,2 |78,7 |127,4 |140,0 |162,1 ... ... ... шығындары |19,7 |23,0 |31,6 |116,7 |137,4 ... ... |196,4 |207,8 |311,6 |105,8 |149,9 ... ... | | | | | ... ... емес ... | | | | | ... ... | | | | | ... ... ... қызмет- |196,4 |207,8 |311,6 |105,8 |149,9 ... ... ... | | | | | ... ... салығы | | | | | ... ... ... ... |196,4 |207,8 |311,6 |105,8 |149,9 ... ... ... | | | | | ... ... ... | | | | | ... табыс | | | | | ... Таза ... |196,4 |207,8 |311,6 |105,8 |149,9 ... ... ... |75,2 |54,9 |76,6 |73,0 |139,5 ... Сату пайдалығы |50,5 |35,4 |43,4 |70,0 |161,3 ... ... ... ... нәтижесі мен пайдалығын
туралы көрсеткіштерді көре ... . ... ... табыс және жалпы шығын
көрсетілген,табыс әр жыл сайын ... ... ... 2001 жылы 718,2 ... ... өсу ... 122,4 пайыз құраған. Ал жалпы шығында артып
отрған 2001 жылы
406,6 млн ... ... ... 107,5 пайыз құраған. Жалпы
бұл кестеден шығындар табыстан аспайтындығын, қызметінің оң
әсерлігін көрсетумен ... , ... ... мен сату ... ... ... АҚ ... жұмысын талдау және бағалау
Кәсіпорын өз өндірісін одан ары ... ... ... ... функциялы қызметінің бөлім құрылымын құруды ... - жылы ... ... ... ... ... Кәсіпорын мақсатына жетуі көбнесе факторлар мен
функционалды ұйымдастыруларына ... ... ... ... функционалды сипатымен ұйымдастырса, мұнда ... сол ... ... жеке ... ... ... тобы белгілі
жауапкершілікті өзіне артуын белгілейді ... ... ... ... ... ... ... және рынок саны ең алдымен фабриканың өзіне тиімді ... Бұл ... ... тауарлар. Рыноктары бірқалыпты болады. 1-
үлгіде көрсетілгендей маркетинг бөлімшелері ... ... ... ... ... бұл ... ... өнімдер ассортименті
көбейген ... ... ... ... , ... ... ... икемдену және оған ... беру ... ... бұл түрі ... ... жәнеоның стратегиясына икемділігі жоғары жаңалықтарды енгізу
мен қатар жаңа технологияларды пайдаланып ,тұтынушылардың жеке ... мен ... ... ... бөлім құрлымы
| | ... ... | |
| | | |
| | | | |
| | | | | | ... | Баға | ... ... | ... | | | ... | | ... | | | ... |Шоколад ... ... | |
| ... ... ... ... |
| ... ... ... ... |
| |Золотой ... ... ... ... ... ... |Креативті маркетинг |
| ... ... ... |
| ... ... сұраныс |Демеуші маркетиг |
| |Молочный ... ... | ... ... ... |толық қанағатт- | |
| ... ... ... ... ... |
| ... ... ... |Демаркетинг |
| ... ... ... ... |
| ... ... ... ... |
| | | ... ... ... ... қанағаттан- | |
| |1. ... в сах |ған ... ... ... |
| |2. ... в ... |жасырын сұраныс |Дамушы маркетинг |
| |3. ... ... ... ... ... ... ортасы дегеніміз - ол фирманың маркетинг бөлімінің мақсатты
клиенттерімен тиімді байланыс орнатып, оны ... ... әсер ... ... ... және ... жиындығы.
Маркетинг ортасы ішкі орта және сыртқы орта деп ... ... Ішкі ...... ... ... ... барлық әсер ететін факторлар.
|(3-үлгі) |
Тұтынушыларды сұрау ... ... ... ... ... айқындалады. Сұраудың осы бағытының ... ... ... АҚ ассортиментіне жоқ тауарларға тұтынушылардың қалаулары
|Кондитер ... жас ... ... ... | |
| |15-20 |21-25 |26-30 |31-40 |40 ... |
| |жас |жас |жас |жас ... ... |66 |57 |41 |43 |38 ... | | | | | ... ... |38 |50 |25 |30 ... |8 |- |33 |37.5 |13 ... | | | | | ... |- |4 |25 |12.5 |7 ... | | | | | ... |33 |38 |25 |50 |36 ... | | | | | ... |8 |24 |8 |- |10 ... ... ... ең ... тағамдары шоколад
батончиктері мен пастасы және толтырушы бар шоколад осы тауарлар кондитер
нарығында бұрыннан бар жеке ... ... ... ие, ... ... ... жаңа ... болумен, сұранымвы қалыптаспаған деп айтуға
болады.
Тұтынушылардан сұрау ... ... жеке ... ... ... ... ... Атап,айтқанда
плиткалық шоколадқа сұранысты оқу нәтижелері германия және
ресейде өндірілген тағамдардың әйгілігін ... . ... ... ... ... әр түрлеріне сұраным айқындалады.
- Қосындылары бар сүтті шоколадты - 50% атады;
- ... жоқ ... ... - 42% ... ... бар қара түсті - 53% атады;
- Қосындысыз қара түсті - 57% ... ... ақ ... - 15 % атады;
- Қосындылары жоқ ақ шоколад - 36% атады;
- Толтырушымен - 45% атады;
Шоколадтың ең қалаулы ... ... ... және ... бар ... ... сапасында ірі жаңғақ , мейіз, жеміс- жидек пайдалану
тұтынушылардың ең ... ... ... ... ... ... кокос сияқты қосындыларға қатынасы бей тарап .Ал ұнтақталған
жаңғақ пен үгітілген вафли сияқты шоколадқа ... ... ... ... мақсаттарының формасы ... ... ... болады.
Алматы қаласынарығын зерттеу кондитер тағамдарын сататын сауда
орындарына ирис ... ... ... Ол үшін ... ... әрекет негізінде кәсіпорынның кондитер ... ... тән ... ... мен ... ... маркетинг
стратегиясын құрады.
“Рахат” Акционерлік Қоғамның тауарлық саясатын жетілдіру,
мақсатында ... ... ... ... ... ... ... тағамдарының сипаттамаларын бағалау үшін ұсынды.
(5-үлгі)
“Рахат” АҚ тауар саясатының тұтынушылар ... ... ... ... ... ... ... |
|қасиеттері | ... | ... | ... | | |x | | ... |x | | | | ... ... | |x | | | ... |x | | | | ... ... | |x | | | ... |x | | | | ... ... | | | | | ... буу | | |x | | ... | | | | | ... үшін | |x | | | ... ... |x | | | | ... ... ... іскерлігі қазыргітауар коммуникациялық ... көп ... ... , ... ... ... өз ... барысында көп табысқа жеткен.
Сонымен бірге бағаның тұтынушыларға қолайлығын, дәмі, орауы ... ... ... баға берген. Олар тауарды өткізу,сату, жеткізу
барысындатұтынушыларға ... ... ... ... ... де
тұтынушыларға қанық ,сондықтан тұтынушылар жоғары сипаттама беріп отыр.
(6-үлгі)
“ Рахат” АҚ өлшеп буылған өнімдері
|Тағам атты ... ... ... ... г ... ... ... қағаз орамы |200 ... ... | | ... ... мен ... |250 ... | | ... ... ... ... мен ... |60 ... ... | ... ... ... ... |400 ... ... ... ... |120 ... | | ... | | ... ... ... ... ... |125 |
| ... | ... ... ... ... жапсырма- |200 |
| ... ... | ... ... ... |100 |
| |мен ... ... | ... ... ... қағаз қорабы |40 ... ... ... қағаз қорабы |350 ... ... ... бар полипропилен |250 |
| ... | ... ... кәсіпорында тауарды орау аумағында көптеген
проблемаларды шешу керек. Сапалы түрде ... ... ... ... тағамдар орау қағазына дара оралып, одан кейін 8-12 килограмдық
гофроқорапқа, Ал ұндық ... ... ... ... ... ... мен ... өнімдер айтарлықтай емес үлес
салмақтары: ( шоколад, вафли, ирис, карамель) ... ... ... ... ашық ... дизайынмен орамдар жасалынады. Осыдан басқа
шоколад тағамдары үшін жаңа қораптар түрі құрылған ... ... ... мен ... сапалы өнім шығаруда ... ... ... ... ... кезде,
тұтынушыларғақарай маңызды қадам жасалынады. Сатып алушылардың ... орам ... жаңа ... қолдану , шығарылатын өнімдердң
дизайнын айтарлықтай жақсартып, оларды ашық түсті, әдемі әрі ... жылы ... АҚ ... өнімді көркемдеу жағыннан ынталана
жұмыс істеп жатыр. Кондитер ... ... ... ... ... ... печенье үшін өлшеп буылған орам қолданылады.
қораптардағы өнімдердің дизайын мен әшекейленуі өзгеріп ... ... ... ... ғана ... ... және ... сауда технологияларын
бойынша бәсекеге қабілетті өнім өндірісі тәжірибие жүзінде жетілген.
Сыртқы орта ... - ... ... тура және ... әсер
ететін сыртқы орта факторларын айтамыз. Ал ... орта ... ... деп екіге бөлінеді. ... ... және ... ... ... ... қатынасы бар күштермен белгіленеді.
Олар мыналар: тұтынушылар, ... ... ... ... ауди ... (3 - үлгі ... дегеніміз - кәсіпорынның өнімдерін біркелгі сатып
алушылар сегіменті.
Жабдықтаушылар дегеніміз – бұл кәсіпорындағы кейбір ... ... ... ... қәжетті материялдық ресурстармен қамтамасыз
ететіп отыратын іскер кәсіпорындар мен жеке ... ... ... бір ... ... ... өзара бәсекеге түскен кәсіпорындар көрсетіледі.
Маркетинг делдалдары дегеніміз – Кәсіпорынның ... ... ... ... ... және таратуға
көмектесетін әдетте арнайы копаниялар мамандары.
Байланыс аудиториялары ...... алға ... жетулеріне ықпал ететін немесе ұйымдастыру ұмсытарында немесе
мейлінше мүделі кез-келген топ.
Макроорта кәсіпорындардың ... ... ... ... ... ... ... құрамы болады: оны Демографиялық
факторлар, Экономикалық факторлар, Саяси-құқық факторлар, ... ... ... ... ... деп ... факторлар кәсіпорында көлемін талдау барысында маңызды
орын алады. Мұнда маркетинг халықтың өсім ... және ... ... ... тигізеді. Соның негізінде тауар өндіруші кімге, қанша және қандй
тауар өндіретінін ... ... ... ... тұтынушыларын білумен
бірге, олардың қанша тауар сатып ала алатынын анықтау ісі ... ... ... ... ... осы ... қолану ерекше орын алып
отыр.
Саяси-құқық факторлары кәсіпорынның жұмысын шектейтін заңдылықтарды
білу арқылы рынок әрекеттерін ... ... ... ... баға,
бәсеке, тауар таңбасы, ... ... ... ... ... байланысын жақсарту үшін де маңызды рол атқарады.
Ғылыми-техникалық факторлары кәсіпорын жұмысын талдау барысында жаңа
тауар өндіруге, тауарды және ... ... оны іске қосу ... ... ... байлансты ғылыми-техникалық жетістіктерді пайдалану
нәтижесінде кәсіпорынның қызмет атқаратын ортасы да ... ... ... ... ортаның ... ... ... отырады.
(7-үлгі)
“Рахат”Акционерлік Қоғамының өндіріс саласы кеңіннен тараған. Ол осы
өнімдерін тарату ... ... ғана емес ... шетелдерге
экспорт және импорт етеді. Осы тауады тұтынушыларға ... беру ... ... ... ... ... тарату коналдары дегеніміз –
кәсіпорынның өндірген өнімдерін ... ... ... ... ... мен жеке тұлғалардың жиындығы .
Тауарды тарату барысында бөлшек ... және ... ... Оны ... кестеден көре аласыздар.
(8-үлгі)
“Рахат” Акционерлік Қоғам жарнама іс-әрекетінің құрлымы ... ... ... АҚ ... ... ... ақпараттану деңгейін дамту;
“Рахат”АҚ бейнесін қалыптастыру баспа сөз басылымдары мен теледиларда
жарнама шараларын енгізді. Баспа сөзде бейнелеу үшін төмендекыдей ... АҚ үшін ... ... жаңа ... енгізу,жаңа
өнімдерді шығару,көрмелерде марапатталу, экономикалық көрсеткіштерге жету;
• Қайрымдылық әрекет ерге қатысу;
• Қоғамдық, әлеуметтік – маңызды шараларға қатысу;
Жоғарыда аталған ... үшін ... ... ұйғарылды:
• Алматы аудиториясына бағытталған басылымдар мен хабарларда
жылына төрт жариалым;
... ... ... ... және ... ... ... орталықтары аудиториясына бағытталған ... ... ... екі ... жарнама келесі бағыттарда белсенділікті енгізеді:
1. “Рахат” Акционерлік Қоғам өнімі ассортименті, бағалары, ... ... ... үшін ең көп ... ... ... ... айына төрт рет жәрияланады. Жаз айларында өнім туралы кең
түрдегі ақпарат айына бір рет ... жыл бойы ... бір ... ... ... ... ... модульдері түрінде тауарлық жарнама; Алматы
қаласы үшін ... 4-5 рет; ... ... айына екі рет
жариялым, Обылыс ... ... ... ында, айына бір
жәриялымнан түрады;
3. Өнімнің жеке түрлерін жылжыту бойынша тауарлық ... және ... ... үшін ... ... ... ететін тағамдар
егжей-текжейлері, жеке сипаттамалардың бейнелеуімен ... ... ... жеке ... ... ... тобы ... мазмұнмен
толтырылады. Өнімдердің жеке түрлері бойынша нарыққа ... ... үшін ... ... енгізеді;
Баспа сөзде арнайы модүлдік жарнама ... ... ... ... ... ... визуалді жарнаманың стационарлық обьектілері,
үнпарақтар, плакаттар, коммдналдық қызметтерге төлем квитанциялары жатады.
“Рахат” ... ... ... нарықтың ақпараттану мақсатында
иландыру, еске түсіру сипаттағы жарнама орындалады. Оны ... ... ... ... ... ... ең көп ... сұраным
кезінде жоспарланып отыр. Теледидарда жеке хабарлармен бағдарламаларға
қоспалар арқылы, ... ... жыл бойы ... демеушлік іс-әрекет
бойынша орындау керек. Осындай жарнаманың мақсаттарына жету үшін ... ... ... ... және ... да ... бұйымдар тұтынушыларды
ақпараттандыру мен қатар функцияларды ... Осы ... үш ... екі ... ... ... ... кұнтізбелерін шығару
жоспарланып отыр. Берілген бағыт шектерінде фирмалық кіиім немесе оның
элементтерін жасау қажет. ... ... ... ... ... жүргізушілері, өтгізу бөлімінің қызметкерлері үшін ,орамал,
алжапқыштар , алматы ... ... ... кең ... ... жәйлі ақпараттың айтарлықтай көлемін алып жатқанын есепке ала отырып,
республика аумағының барлығында ... бір ... әсер ету ... ... ... ... Республикалық арналарда шоғырландыру
керек.
Кәсіпорындардың тауар таңбасын пайдалану өнімдерге сатып алушылады
жұмылдыруға тікелей әсер ... ... ... ... ... сипатының кепілдігі болып, өнімдердің нақтылығын растайды. Бұл он
жыл бойы қалыптасқан жолдары сапа ... ... ... ... ... мен ... ерекшеленеді. Сонымен , тауарды ... ... ... талдау нарықтағы белсендігін қамтамасыз ететін
ынталандыру, нәсихаттау, жекесатулар, делдалдармн өзара әрекет және ... ... ... ... ... жұйесін
басқарып отыр. Алматы кондитер фабрикасы ... ... ... және ... қыистырылған стратегиясын таңдап, Оны Оңтүстік-
шығыс қазақстан нарығы мен ... ... ... ... ( ... көре аласыздар). Мұнда жарнаманың іс-әрекет құрлымы
кең көледе көрсетілген.
(10-үлгі)
“Рахат”АҚ Ынталандыру Әдістері.
|№ ... ... | ... шаралар ... | | ... ... ... ... 3-5% |
| |1. ... % ... ... |
| |2. ... ... беру ... ... | |
| ... ... |3 ... |
| ... ... ... |700г-1 ... |
| ... ... ... ... г ... ... қызмет көрсету ... |
| ... ... ... ... |
| ... ... ... ... |
| ... ... беру ... ... АҚ ... ... іс-әрекеттерін дамыту жөніндегі
ұсыныстар мен нұсқалар.
Жалпы бүгінгі таңда “Рахат”Ашық Акционерлік Қоғамы Қазақстандағы
тамақ ... ... ... табысты кәсіпорыны болып саналады. Оған
дәлел ретінде оның әлемдік стандартқа сай ... де ... және ... өның ... ... ... ... болады. Ал ол
кәсіпорынның қызметінің ... мен ... ... Сонымен
қатар, “Рахат” Ашық Акционерлік Қоғамының қызметінің жемісті ... ... ... ... ... ... ... тығыз байланысты. Атап
айтсақ, бұл кәсіпорын ашық акционерлік қоғам ретінде өзгерістер енгізді.
Және ... ... ... өз ... ... талаптарына сәйкес
толықтырады. Яғни, -құрал- ... мен ... ... ... жаңа ... линиялар ... ... ... ... ... мен ... ... мақсатында әртүрлі семинарлар, курстар, оқыту іс-
шаралары ұйымдастырылды; ... ... үшін ... шикізаттар мен
құрал-жабдықтарды өндіретін әлемдік, әсересе ... ... ... ... Шет ... ... ... майлар, ароматизаторлар (хош иістендіргіштер) және ... ... ... ... ... ... оны
жетілдіріп отыру қажет.Сондықтан “Рахат” Ашық Акционерлік Қоғамның табысты
да ... ... ... кездесетін бір қатар мәселерді шешу жолдары
туындайды.
Солардың бірі - жұмыскерлердің ... ... ең ... ... ... ... технологтар,маркетинг
қызметкерлерінің біліктілігі мен білімін жетілдіру мақсатында ... мен ... ... қажет. Бұл мамандар қазіргі заманның
білім жүйелерін меңгеріп,жаңа өнім өндіру тиілділігін қамтамасыз етеді. ... ... ... ... ... ... ... көбейту оның
өзекті мәселесі болуы тиіс. Бұл тұрғыда менің ... ... ... ... ... өткізу,тарату сияқты бөлімшелерінің
қызметін жетелеп ... жүйе құру ... Яғни әр ... өзінше
жауапкершілікпен тиісті білікті ... ... өз ... ... мол ... ... ... қатар, шетелдік мамандардан білім
алмастыру немесе мерзімдік ... ... ... ... көтеруге болады. Әсересе кондитерлік өнеркәсіптің шебер-
кондитерлері Швейцарияның білікті ... ... ... ... ... ... нығайту қажет.
Менеджментті дамыту.Әрбір кәсіпорынның қызметін жүзеге асыруда басты мәселе
оның басқару тиімдлігінде болды. “Рахат” Ашық Акционерлік Қоғамның ... ... ... оның ... ... ... Жалпы басқару қызыметін жоспарлау, бақылау, ... ... ... ... асырылады. Бұл кәсіпорында негізінен
бақылау функцияы әрбір өндіріс кезеңінде тұрақты түрде талданып ... ... ... ... өндірудің барлық кезеңінде оның ... ... ... ... және ... ... ... дәрежесін төмендетті деуге болады. Жалпы бақылау функциясын іске
асыру біріншіден, есеп және есеп беру жүйелерін ұйымдастыруға негізделеді.
Басқарушылық есеп ... құру ... ... жауапкершіліктің
қолдануын келтіруге болады. Сонымен қатар ... ... ... арқылы олардың пайдалылық деңгейі мен өзарақатынасын анықтауға
болады. Әрине бұл ... ... ... ... ... оны ... құру мен ... мәселесі
ескерілуі тиіс. Ол үшін жаңа басқарушылық стильдері, модельдерді қарастыру
қажет. Менеджмент тұрғысынан ұйымның ... мен ... ... ... ... ... мысалы әрбір ұйым бөлімшелерінің қызметін тиімді
болуы үшін орталықсыздандыру жұйесін енгізуге болады. Яғни әр ... ... ... өз бетінше
жауапкершілікпен жасаса, сонда өзінше әр ... ... ... ... ... рентабілділігі артып, бөлімшелердің өкілеттіліктері
өседі. Сонымен,қатар тиімді менеджментті жүзеге ... үшін ... ... ... де ... ... ... мәселесі.Сонымен қатар, бұл кәсіпорында ... ... ... қажет сияқты. Себебі егер де жарнаманы табысты
және тиімді жүзеге асыру арқылы одан да табыстырақ кәсіпорын ... ... ... ... ... ... керек. Сапалы және
өтімді өнім түрлерін тұтынушыларға жарнама түрлері ... ... ... Интернет сияқты тарату жолдарымен жеткізуге болады. Сонда
кәсіпорынның өнімдері ... ... ... ... ... Сонымен қатар, Бұл ұйымға ... өз ... ... ... ... ... сипаттағы көрмелерге, конкурстарға қатысу
қажет. Мысалы, “Рахат” Ашық Акционерлік Қоғамы сапаның алтын ... ... ... сиымен марапатталған . Сол сияқты ол
халықаралық және республикалық байқауларда сапалы өнім ... ... ... ие болып жүр. Сондықтан, келешекте де ұйымның табысты
қызмет атқаруына оның өнім сапасы мен ... ... ... ескеруі
тиіс.
Бұл жағдайда жарнаманы пайдалану және және оны ... ... ... ... ... шараларының бірі ретінде қарастырылады. Жарнама
негізінен тауарды ... ... ... ... ... т.б. таныстыру мен жан-жақты таныстырудың бірден – бір ... Ол ... ... және ... болса, соғұрлым халыққа дұрыс
танылады.
“Рахат” Ашық ... ... ... ... елде айтарлықтай
танылған танылған деуге өнімдері біздің елде айтарлықтай танылған деуге
болады, бірақ кәсіпорынның ... ... ... ... ... ... ... “Рахат” АҚ жарнамалық шараларының дәйектілігі
|№ |Сатып алушылар назарын |Негізгі ... ... ... ... | ... ... ... білім алу |Нарықта “Рахат” АҚ кондитерлік |
| | ... ... ... және бар болуы|
| | ... ... ... ... ... ... ... тұтынушылық қасиеттермен |
| | ... осы ... ... ... |
| | ... дың ... ... |
| | ... ... ... |
|ІІІ ... ... ниет ... ... мақсатты тобын |
| | ... ... ... тағамдар |
| | ... ... ... тұрақты |
| | ... ... |
|V ... алу ... ... алуды және келесі жолы |
| | |оны ... ... ... ... ... жетілдіру жолдары ... ... ... ... ... т.б. ... ... нығайту арқылы техналогияны тәжірбиелік қолдану қағидаларын
игеру керек. Кондитерлік өнеркәсіптің құрал-жабдықтары мен жаңа ... ... ... ... ... өзық ... түрлерін
шетелдік елдердег даму ... ... ... қолдану
жағыдайларын ұйымдастыру. Мысалы, “Рахат” Ашық ... ... ... ... ... ... экономикалық байланстары бар:
❖ “Кондинаф” ,Голландия (какао бұршақтары);
... , ... ... иістендіргіштер);
❖ “Кроклан” , Нидерланды ( кондитерлік майлар);
... , ... ... мен ... “Сакада” , Франция (мұздатқыш құралдары);
❖ “Шнейдерэлектик” , Франция (электр құралдары);
Міне , ... ... ірі ... ... ... ... ... өз қызметін жетілдіру мен дамыту бағытында тұрақты және
өзара тиімді қарым-қатынас орнату арқылы жетістіктерге жетіп отыр. Яғни ... ... ... ... ... дамыту немесе жақсату
жолдарын қарастыру қажеттілігі туады. Ол үшін ... ... ... өзара
серіктестік қатынастағы келісім-шарттар мен байланыс түрлері бар. Сонымен
қатар, бұл ұйім үшін ... ... ... ... дүниежүзілік
байланыстарын пайдалануды да ұсынуға болады. Себебі, ол ... ... ... мүмкі. Сондықтан кондитерлік
өнімдерді сату-сатып алу несие ... ... ... ... ... ... де аз емес.
(2-үлгі)
“Рахат”АҚ тауарларының артықшылықтары мен кемшіліктері
|тауар түрлері |факторлар ... ... ... ... ... |кейбір кезде ... ... ... ... ... |
| | | ... |
| | | ... ... ... ... ... | ... ... салстыру:|деңгейде: | |
| ... мен ... | |
| ... ... ... | |
| | ... | |
| ... ... ... ның ... |
| | ... ... |орталы-ғында |
| ... ... ... ... тарату, |саудан-ың |
| ... ... ... ... |
| | ... технология |Қазақ тіліндегі |
| | ... ... ... ... ... |Тауарды ... ... ... |
| ... | | |
| ... ... |Фирманың, | |
| | ... | ... | ... | |
| | ... | |
| | ... ... |Базардағы барлық|
| | ... ... |
| | | ... алу. ... ... ... С.Н Нысанбаев., Г.А. Садыханова «Маркетинг негіздерің
Алматы“Қазақ университеті”. - 2002ж. 8-120 бет.
2. Котлер Ф.,Армстронг Г.,Сондерс Дж., Бонг ... ... С ... ... М., ... Изд. ... ... Ф. «Основы маркетингаң. - Пер. С анг. Прогресс, 1995ж .
4. ... ... ... ... ... ... ... Кожанаваров К. «Маркетинг негіздеріңң. - Л. 1997ж.
6. Маркова В.Д.«Маркетинг услугң . - ... БЕК. ... Б.Ж ... ... ... Алматы, 1994. 2 том.
8.Сеитжан Сатыбалды ұлы. «Маркетинг нарықтануң.-Алматы:
“Білім”,1999ж,283 бет.
9. Хожаназаров Қойлыбай. «Маркетинг негіздерің. (оқулық) –Алматы.
“Экономика” , 1995ж.
10. ... ... ... ... 9.-36-38 ... ҚазМУ хабаршысы. «Экономика сериясың, - И4(26). –2001ж.
М.: Есимжанова С.Р. ... ... в ... 123-127 ... ... ... ... «Экономика сериясың, -И2( 24-25).-2001ж.
Есимжанова С.Р. «Особенности развития маркетинга в переходной
экономике Қазахстанаң,117-121бет.
13. Моррис Р.«Маркетинг. ситуации и примерың. - М. 1996 ... ... Е., ... Х. ... ... М.: ... школа, 1996
15. Аникеев С.А. «Методика разработки плана маркетингаң. - ... ... Е.П. ... ... ... струтурың.
17.Коволев А.И. «Маркетинг анализң. - М. 1997ж.
18. «Все о маркетингең. - М.: Азимут-центр, 1992ж.
19. Дурович А.П. ... в ... ... ... ... Б. ... стратегия. М. Экономика, 1991ж.
21. Жан-Жак Лонбен «Стратегический маркетинг. Европейская
перспективаң. ... ... ... ... Под ред. ... А.Н. - М.: ... 1996ж.
23. Нысанбаев С.Н.,Садыханова Г.А. Маркетинг негіздері.-А.,2002 ж.
24. Пешкова Е.П. ... ... в ... фирмы.
М. 1997ж
25. Хойер В. Как делать бизнес в Европе. – М., ... ... ... Дж. ... Б. – М.: Экономика, 1993ж.
27. Дихтль Е., Хершген Х.Х. «Практический маркетингң. М. 1995ж.
28. Маслова Т.Д., Божук С.Г., ... Л.Н. ... ... ... ... ... Р.Б., Крылова Г.Д., Соколова М.И. «Маркетингң.
М. 2001ж.
30. Моррис Р. ... : ... и ... - М. ... ... по ... -М. ... Тим Амблер «Практичекий маркетингң.Пер.с англ. С-пет. 1999 ж.
33. ... ... ... ... ... ... ... Социалистік нарық шаруашылығы жаңа формасын құру туралы Үрімші. ... ... және ... ... – 1998ж.
36. Шыңжаң жоғары ғылми журналы. Пекин. – ... ... А.И.« ... на ... Минск. 2000ж.
38. Кретов И.И. «Маркетинг на предприятииң. - М. 1994ж.
39. Стати М. ... ... ... деятельности
фирмың. Маркетинг ,1998ж. - №2-Бет.
40. ... С. ... ... в ... ... – 1998.- № 2. – . 39-43 ... ... Н.Ә.ғасырлар тоғысында. – Алматы, өнер, 1996-272 бет.
42. Нұрсейіт А.Ш. нарық ілімінің игеру, қоғамдық тәжірбие бастауы//қаржы ... ... - ... ... И-В. ... предприятия: Учеб. Пособие.
М.: финансы и статистика. 2000ж.
44. Экономика предприятия /под. Ред.в.Я.Хрипача.
Минск: эконом пресс. 2000ж.
45.Аяпова т.т. Арысов. Е.м. іскер ... ... ... ... - ... ... предприятия: учебник. Под ред. Н.А. Сафронова.
М.:Юрист.2000.
47. Экономика предприятия / Под ред. Академика в.т. Семенова.
М.: 1998ж.
48. Экономика предприятия: учебник для вузов, Под ... ... ... 1998ж.
49. Маркетинг: Учебное пособие /Под ред .д.э.н. проф. ... ... ... , 1999,- 304 ... « Пищевя промышленность ң. Журналь.-№ 2 .-№ 3, 2002ж.
Қосымша
(1-кесте)
Тауар ассортименті және сату мөлшері
|№ |Тауар |1999 ж |2000 ж |2001 ж |өсу ... |
| ... | | | | |
| | |млн. ... |млн. |
| | |т |% |т |
|1 ... конфеттер |380 |400 |105,3 |
|2 ... ... |250 |280 |112 |
|3 ... конфеттер |200 |220 |110 |
|4 ... |130 |140 |107,7 |
|5 ... |350 |400 |114,3 ... ... өзіндік құны
|№ |Тауар ассортименті |1999 |2000 |өсу ... ... | | | | |
|1 ... ... |360 |370 |102,8 |
|2 ... ... |230 |220 |95,7 |
|3 ... ... |175 |197 |112,6 |
|4 ... |110 |115 |104,5 |
|5 ... |280 |320 |114,3 ... ... тауар ассортиментінің пайдалылығы
|№ |Тауар ассортименті |1999 жыл |2000 жыл |
| | ... ... |% ... ... |% |
| | | ... | | ... | |
|1 ... ... |380 |360 |105,6 |400 |370 |108,1 |
|2 ... ... |250 |230 |108,7 |280 |220 |127,3 |
|3 ... ... |200 |175 |114,3 |210 |190 |110,5 |
|4 ... |130 |110 |118,1 |150 |130 |115,3 |
|5 ... |350 |280 |125,0 |380 |310 |122,3 ... ... ... “Ðàõàò”
3. “Ðàõàò”
4. “áåðåêå”
II. Èìïîðò
1. Ðîñèÿ
2. Âåëèêîáðè
àíèÿ
Èçðàèëå
III. Áàñºàäàé
1.²ûð¹ûçñòàí
2.Óçáåêñòàí
“Ðàõàò”Àêöèîíåðëiê ²î¹àìíû»
òàóàðäû ... ... ... ... ... ... ... Ýêñïîðò
1. ÑØÀ
2. Êàíàäà
3. ßïîíèÿ
4. Ãåðìàíèÿ
5. Øâåéöàðèÿ
1.²îñòàíàé
2.Àºòîáå
3.Àºòàó
4.²àðà¹àíäû
5.Òàëäûºîð¹àí
6.Øìêåíò
7.Òàðàçû
Ìèêðîîðòà
Ìàêðîîðòà
Ò½òûíóøûëàð
1. Òîî “Ðîìñòîð”
2. Ñìàò ä¾êåíi
3. ... ... ... ... ... îðòàëû¹û”
33. ÀÇÒÌ
44. Ýíåðãåòèêàëûº
5îðòàëûº
5
4
444
Ýêîíîìèêàëûº
11. Èíôëÿöèÿ
22. ѽðàíûñòû»
ò¼ìåíäåói
33. Áà¹à, Íåñèåëåð
44. Æàëàºû ê¼ëåìi
Á¸ñåêåëåñòåð
1. “Áàÿí-ñ½ëó”
2. “Æàíàð”À²
3. “Ðåñåé”
Делдалдар
1. “Àéäîñ”
2. “Ñìàò”
3. ... Æåêå ... ... ... ... ... Áàíê
Ñàÿñè-º½ºûº
11. Çà»äàð
22. ̾ääå
3. Ò½òûíóøûëàðäû
ºîð¹àó
±ëûìè-òåõíèêà
1. Òåõíîëîãèÿ
2. Íîó-õàó
3. Èííàâàöèÿ
Òàáè¹è
1. Ýêîëîãèÿ
2. Øèêiçàò
3. Ðåñóðñòàðäû
ïàéäàëàíó
Äåìîãðàôèÿëûº
1. Æàñ ... ... ... ... ... ... ... îðòà ñóáèåêòiëåði
Ôèðìàíû» ìàºñàòû:
1. ò½òûíóøûëàðäû
ºàíà¹àòòàíäûðó
2. Пàéäà табыу
3. Техниканы дамту
Ìàðêåòèíãòi» îðûíûìåí ðîëû.
1. Ìàðêåòèíãòi»
ºûçìåò îðûíû
2.Ìiíäåò ìàºñàòòàðû
Iñêåðëiê ºûçìåòòåð:
1. Òàóàðäû æàºñàðòó
2. Æåòêiçó
3. ... ... ... ... ... çåðòòåó
2.Ñàòó ïðîöåñi
3. Ò½òûíóøûëàðäû
çåðòòåó
Ìàðêåòèíã º½ðëûìû:
1. Çåðòòåó á¼ëiìi
2. Áà¹à á¼ëiìi
3. ´òêiçó á¼ëiìi
4. Æàðíàìà á¼ëiìi
5. Áàºûëàó ... ¼íiì ... ... ... ... Æàðíàìà òàðàòó
2. Àºïàðàò òàðàòó
3. Èíòåðíåò
ïàéäàëàíó
Ìàðêåòèíãòi òåêñåðó,
áàºûëàó:
1. Áà¹à áåëãiëåó
2. Ñàòóäû áàºûëàó
3. ͸òèæåíi òåêñåðó
4. ѽðàíñòû ... ... ... ... ... îðòà ... ... ôàêòîðëàð
Ìàðêåòèíã á¼ëiìiìåí
áàºûëàíàòûí ôàêòîðëàð
´íäiðiñ ò¾ðëåði
1. Êîíôåòòåð òà¹àìi
2. °ð ò¾ðëi ïå÷åíüå
3. ... ... ... ... ... ... ... ì¸ëiìåòòåðäi òàëäàó
Çåðòòåó ºîðòûíäûñûí æàñàó

Пән: Маркетинг
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 71 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 900 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Баспа өнімдері саласындағы кәсіпорындағы маркетингтік қызметті ұйымдастырудың теориялық негіздері34 бет
Кәсіпорын қызметінде маркетингті жетілдіру32 бет
Кәсіпорындардың маркетингтік қызметтері35 бет
Кәсіпорындағы маркетинг25 бет
Кәсіпорындағы маркетинг және өндірісті ұйымдастыру26 бет
Кәсіпорындағы маркетингті басқару68 бет
Кәсіпорындағы маркетингтік қызмет27 бет
Кәсіпорындағы маркетингтің мәні12 бет
Кәсіпорындағы маркетингтің әлеуметтік-экономикалық мәні19 бет
Маркетингтік орта33 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь