Жердің жалпы мінездемесі

МАЗМҰНЫ

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...6

1 Жердің жалпы мінездемесі және оның бағалауы

1.1 Жер ресурстарын пайдалану және жер қорын пайдалану ... ... ...10
1.2. Жерді экономикалық бағалау әдістері және оның негізгі ... ... ...15
принциптері

2 Жер бақылау және жер бағалау ерекшеліктері

2.1 Жер бақылау қажеттілігі, түрлері және әдістемелері ... ... ... ... 40
2.2 Жерді бағалау: көзқарастар, бонитет баллдарын қолдану, жер
бағаларын анықтау әдістері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .47

3 Жер бақылау мен жерді бағалау жолдарын жақсарту ... ... ... ... .79

Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...84

Қолданылған әдебиеттер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .86
КІРІСПЕ

Жер ең негізгі табиғат байлығы. Ол барлық тіршілік көзі және өмір сүру ортасы. Қазір адамдар өздеріне керек қоректік заттардың 88%- ін егістік жерлерден, 10%-ін ормандар мен жайылымдардан, 2-ін теңізбен мұхит суларынан алады. Жер қорын қорғау және тиімді пайдалану сондықтанда ең негізгі, ешқашан маңызын жоймайтын өзекті мәселе.
Ұлттық экономиканың ең ірі саласы болып табылатынг Қазақстанның ауыл шаруашылығы мемлекеттің әлеуметтікэкономикалық саласында маңызды орын алады. Соңғы екі жылда Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаевтың 2 іргелі мемлекеттік бағдарламаны: 2003-2005 жылдарға арналған мемлекеттік Агро азық-түлік бағдарламасы және 2010 жылға дейін мемлекеттік ауылдық аумақтарды дамыту бағдарламасын бекіткенмен айтсақта жеткілікті.
Қазақстан жер ауданы жөнінен әлемдегі тоғызыншы мемлекет. Оның жалпы жер ауданы 271,7 млн. га оның ішінде ауылшаруашылық жерлері 222,3 млн. га жерді пайдалану бағыттарына қарап: ауыл шаруашылық жерлері, елді мекендер орналасқан жерлер, өндіріс қатынас, байланыс, қорғаныс, табиғат қорғау, денсаулық сақтау, демалыс, куроттар, қорықтар, тарихи және мәдениет болып бөлінеді.
Осы «Жер учаскелерінің кадастрлық (бағалау) құнын айқындау туралы нұсқама» (әрі қарай Нұсқама) Қазақстан Республикасы аумағында жер учаскелерінің кадастрлық (бағалау) құнын айқындау және оның нәтижелерін салыстыру бойынша бірыңғай тәсілді қамтамасыз ету мақсатында жасалған.
Нұсқама Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 20 маусымдағы №442-11 ҚРЗ Жер кодексіне және Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 2 қыркүйектегі №890 «Жер учаскелерін жеке меншікке беруде, мемлекеттің немесе мемлекеттік жер иеленушілер жалға беруде жер учаскелері үшін төлемақының базалық ставкасын, сондай-ақ жер учаскелерін сату құқығы жалға бергені үшін төлемақы мөлшерін белгілеу туралы» қаулысына сәйкес жер учаскелерінің кадастрлық құнын айқындау жөніндегі тәртібін белгілейді.
Нақты жер учаскесінің кадастрлық құны жер реусурстарын басқарудың аумақтық органдары мемлекеттің жеке меншікке жер учаскелерін ақылы беру төлемақысының базалық ставкаларына сәйкес, оған түзету коэффициенттерін (арттыратын не кемітетін) қолдана отырып, айқындайды және жер ресурстарын басқарудың аумақтық органдары арқылы жер учаскесінің кадастрлық құнын анықтайтын актімен рәсімделеді.
Астана және республикалық маңыздағы қалалардың, облыс орталықтарының қала іргесіндегі аймақта және курорт аймағында орналасқан елді-мекендерде жеке меншікке берілетін жер учаскелеріне төлемақының базалық ставкасы екі есе өседі.
Төлемақының базалық ставкаларына түзету коэффициенттерінің нақты мөлшері (арттыратын немесе кемітетін) жерге орналастыру жобасының құрамында белгіленеді. Бұл орайда ол:
- Қазақстан Республикасы Жер кодексінің 11-бабының 1-тармағына сәйкес жергілікті өкілді органдар бекітетін мәліметтер негізінде елді-мекендердің шекарасы шегінде;
-Қазақстан Республикасы Жер кодексінің аталған бабының 3-5 тармақтарындағы нормаларды есепке ала отырып, жер-кадастр карталары, топырақ, геоботаникалық, топырақ-мелиорация және басқа зерттеу материалдары негізінде елді–мекендер шекараларының шегінен тыс белгіленеді. Жерді бағалау туралы екі бағыт айқындалды: топырақтың сапасын бағалау және жер қорын экономикалық бағалау.
Жер қатынастары мен оларды жетілдіру, реттеу туралы Елбасының бірнеше жарлығы шықты. Олар жердің нарықтық қатынасқа сауда- саттық құқығы мен жерді пайдалану институттарының ашылуына себеп болды. Жердің мемлекеттік меншікте қолданудың конституциялық негіздері сақталды. Бұл жарлық республикадағы жаңа жер қатынастарының дамуына тұңғыш себеп болды. Осы үрдістің дамуының логикалық жалғасы –үшінші кезең- жерді жеке меншікке пайдалану. Жерді меншіктену мәселесіне өз көзқарастарын Қазақстан Республикасының азаматтары 1995 ж 30 тамызда өткен референдумда білдірді. Тұңғыш рет Қазақстан Республикасының ата заңына жерді жеке меншіктендіру заңы кіргізілді. Негізгі заң бойынша, жер мемлекеттік меншікпен бірдей жеке меншікте заң бойынша белгіленген мөлшерде болуы мүмкін. Қазақстан Республикасының Президентінің 22 қарашада 1995 ж қабылданған Жарлығы “Жер туралы” осындай заң болып табылады. Бұл жарлық маңызды заң шығарушы әрекет болып келді. Жарлықта елдің әлеуметтік-экономикалық, саяси (процесстердің) үрдістерінің көрсеткіші болатын құқық ережелері орын тапты. Жердің мемлекеттік меншікпен бірдей жеке меншікте болу мүмкіндігі құпталды. Жеке шаруашылыққа, бақша өсіруге, құрылысқа берілген Қазақстан Республикасының азаматтарының жер учаскелерін жеке меншікке алуға мүмкіндік туды. Жердің 350 мың гектардан астам көлемінде 3,5 млн жеке меншік жер иеленушілердің болуы мүмкін болды. Енді азаматтар жер учаскелерін үй, фабрика, зауыт, офис, гараж, сату, тұрмыс пен өндіріс обьектілерін салуға немесе осы объект салынған жерді жеке меншікке алуларына болады. Осындай жер тауарлық қатынасқа қатысып негізгі коммерциялық және инвестициялық қызығушылық тудырады. Жердің жеке меншіктендірілуіотандық және шетел инвесторларына республикада өз кәсіпорындарын ашуға мүмкіндік туғызады. Жергілікті өкімет орындарының озбырлық, айла-тәсілдерінен оларды заң қорғайды. Меншікке алған жер учаскесіне қатынасты жер иеленуші кезөкелген, заң бойынша тыйым салынбаған келісім жасуына болады. Сөйтіп, олар келісім бағамен
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Указ Президента Республики Казахстан ,,О мерахпо реализации
Стратегии развития Казахстана до 2030 года,,. – Алматы,1998

2. ЗаконРеспублики Казахстан ,,Об оценочной деятельности в
Республике Казахстан,, от 30 ноября 2000 года №109 – 11.

3. Земельный кодекс Республики Казахстан от 20 июня 2003 года
№442 – II.

4. Гражданский кодекс Республики Казахстан//Казахстанская
Правда 1995, 31 января – 4 февраля.

5. Анализ и оценка приносящей доход недвижимости (перевод с
англиийского) Дж. Фридман, Н. Ордуэй.,академия народного хозяйства при Правительстве РФ., Москва. Дело, 1997

6. Гранов И.В. Оценка недвижимости – СПб: Питер,2001

7. Грибовский С.В. Оценка доходной недвижимости – СПб: Питер,2001


8. Дияров С.К. Экономика недвижимости – Кызыл-Орда,2003

9. Жариков Ю.Г., Масевич М.Г. Недвижимое имущество: правовое
Регулирование. – М.: Бек, 1997

10. Калачева С.А. Недвижимость. – М., 1998

11. Коваленко Г.П. Рынок недвижимого имущества в Республике Казахстан. – Алматы: Жети Жаргы, 2001


12. КорастелевС.П. Основы теории и практики оценки недвижимости. – М.;1998

13. Методические указания по выполнению дипломных работ для студентов всех форм обучения по специальности 090940 ,,оценка,,. Алматы, 2004


14. Оценка недвижимости: Учебник./Под ред. А.г.Грязновой, М.А. Федотовой. – М.:Финансы и статистика,2001
        
        МАЗМҰНЫ
Кіріспе.....................................................................
..................................6
1 Жердің жалпы мінездемесі және оның бағалауы
1.1 Жер ресурстарын пайдалану және жер ... ... ... экономикалық бағалау әдістері және оның негізгі…..…...15
принциптері
2 Жер бақылау және жер бағалау ерекшеліктері
2.1 Жер бақылау қажеттілігі, түрлері және әдістемелері…………….40
2.2 ... ... ... бонитет баллдарын қолдану, жер
бағаларын анықтау әдістері………………………………………47
3 Жер бақылау мен жерді бағалау жолдарын жақсарту……………..79
Қорытынды...................................................................
............................84
Қолданылған
әдебиеттер..................................................................
.......86
КІРІСПЕ
Жер ең негізгі табиғат байлығы. Ол ... ... көзі және ... ортасы. Қазір адамдар өздеріне керек қоректік заттардың 88%- ін
егістік жерлерден, 10%-ін ормандар мен ... 2-ін ... ... ... Жер қорын қорғау және тиімді пайдалану
сондықтанда ең негізгі, ешқашан маңызын жоймайтын ... ... ... ең ірі ... ... табылатынг Қазақстанның
ауыл шаруашылығы мемлекеттің әлеуметтікэкономикалық саласында маңызды
орын алады. Соңғы екі жылда Қазақстан Республикасының Президенті ... 2 ... ... ... ... жылдарға
арналған мемлекеттік Агро азық-түлік бағдарламасы және 2010 жылға дейін
мемлекеттік ауылдық аумақтарды ... ... ... ... жер ауданы жөнінен әлемдегі тоғызыншы мемлекет. Оның
жалпы жер ауданы 271,7 млн. га оның ішінде ауылшаруашылық жерлері ... га ... ... бағыттарына қарап: ауыл шаруашылық жерлері,
елді мекендер орналасқан жерлер, өндіріс қатынас, байланыс, қорғаныс,
табиғат ... ... ... ... ... қорықтар, тарихи
және мәдениет болып бөлінеді.
Осы «Жер учаскелерінің кадастрлық (бағалау) құнын айқындау ... (әрі ... ... ... ... аумағында жер
учаскелерінің кадастрлық (бағалау) құнын айқындау және оның нәтижелерін
салыстыру бойынша бірыңғай тәсілді қамтамасыз ету мақсатында жасалған.
Нұсқама Қазақстан ... 2003 ... 20 ... ... Жер ... және Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 2
қыркүйектегі №890 «Жер учаскелерін жеке меншікке ... ... ... жер ... ... беруде жер учаскелері үшін
төлемақының базалық ставкасын, сондай-ақ жер учаскелерін сату құқығы
жалға ... үшін ... ... ... ... қаулысына сәйкес
жер учаскелерінің кадастрлық құнын айқындау жөніндегі тәртібін
белгілейді.
Нақты жер ... ... құны жер ... ... ... ... жеке ... жер учаскелерін ақылы беру
төлемақысының базалық ставкаларына сәйкес, оған ... ... не ... қолдана отырып, айқындайды және жер
ресурстарын басқарудың ... ... ... жер ... ... ... ... рәсімделеді.
Астана және республикалық ... ... ... қала ... ... және ... аймағында
орналасқан елді-мекендерде жеке меншікке берілетін жер ... ... ... екі есе ... ... ставкаларына түзету коэффициенттерінің нақты
мөлшері (арттыратын немесе кемітетін) жерге ... ... ... Бұл орайда ол:
- Қазақстан Республикасы Жер кодексінің 11-бабының ... ... ... ... ... ... негізінде елді-
мекендердің шекарасы шегінде;
-Қазақстан Республикасы Жер кодексінің аталған ... ... ... ... ала ... ... ... геоботаникалық, топырақ-мелиорация және басқа зерттеу материалдары
негізінде елді–мекендер шекараларының шегінен тыс белгіленеді. ... ... екі ... ... ... ... бағалау және жер
қорын экономикалық бағалау.
Жер қатынастары мен оларды жетілдіру, реттеу ... ... ... ... Олар ... ... ... сауда- саттық құқығы
мен жерді пайдалану институттарының ашылуына себеп ... ... ... қолданудың конституциялық негіздері сақталды. Бұл
жарлық республикадағы жаңа жер ... ... ... ... болды.
Осы үрдістің дамуының логикалық жалғасы –үшінші кезең- жерді жеке меншікке
пайдалану. ... ... ... өз ... ... азаматтары 1995 ж 30 тамызда өткен референдумда ... рет ... ... ата ... ... жеке ... ... Негізгі заң бойынша, жер мемлекеттік меншікпен бірдей жеке
меншікте заң бойынша белгіленген ... ... ... ... Президентінің 22 қарашада 1995 ж қабылданған Жарлығы “Жер
туралы” осындай заң болып табылады. Бұл жарлық ... заң ... ... ... ... елдің әлеуметтік-экономикалық, саяси (процесстердің)
үрдістерінің көрсеткіші болатын құқық ережелері орын тапты. ... ... ... жеке ... болу ... ... Жеке
шаруашылыққа, бақша өсіруге, құрылысқа берілген Қазақстан Республикасының
азаматтарының жер учаскелерін жеке ... ... ... ... Жердің
350 мың гектардан астам көлемінде 3,5 млн жеке ... жер ... ... ... Енді азаматтар жер учаскелерін үй, фабрика, зауыт,
офис, гараж, сату, тұрмыс пен ... ... ... немесе осы объект
салынған жерді жеке меншікке алуларына болады. ... жер ... ... негізгі коммерциялық және инвестициялық қызығушылық
тудырады. Жердің жеке меншіктендірілуіотандық және ... ... өз ... ... ... туғызады. Жергілікті өкімет
орындарының озбырлық, айла-тәсілдерінен оларды заң қорғайды. ... ... ... ... жер иеленуші кезөкелген, заң бойынша тыйым
салынбаған ... ... ... ... олар келісім бағамен жер
учаскелелін сатуларына, ... ... етіп ... ... ... ... рұқсатынсыз беруіне болады. Осы заң бойынша
Жер мониторингі бір-бірімен ... ... ... ...
санитарлы; геоэкологиялық–табиғи–шаруашылық болып үш ... ... жер ... ... ... жер мониторингісінің
негізгі құрамды бөлігі болып табылады.
Жер мониторингісіне негізгі жүйесіне ... ... ... ... ... ... жер ... жер кадастры, ақпаратты
және техникалық мониторингі. Жер мониторингісіне Қазақстан Республикасының
барлық жер қорлары ... жер ... ... ... тәртібіне және уақыт пен пайдалану құқығына ... ... жер ... жүйесі жер қорларында болып жатқан өзгерістерді
бақылап, оларды бағалау процесстерін ... ... жер ... рет сауда-саттық обьектісі болды; жеке меншікке
берілген жер учаскелері келешекте 6-7 млн гектар мөлшерде болады.
Қоғамдық ... жер ... ... Жер ... құралы болып
саналатындықтан, еңбек ету саласында жер басты рөл ... оған ... ... да зор.Осы сапасына қарай жер ауыл
шаруашылығын да ... ... ... бола тұра оның ... бар, істелінген жұмыстың ... ... ... ... ... өндіріс құралдарымен ... ... ... тұрақты,дұрыс қолданған жағдайда тозбайды; көлеміне қарай
сапас әр түрлі; әр жер ... ... ... ерекшелігі бар; ауыл
шаруашылығында жер өзінің құнарлылығымен бағаланады; Адам өмірінің ... ... және ... ... ... жер ... ... қаралады, сондықтан жер ғимараттармен.
1 ЖЕРДІҢ ЖАЛПЫ МІНЕЗДЕМЕСІ ЖӘНЕ ОНЫҢ БАҒАЛАНУЫ
1.1 Жер ... ... және жер ... ... ең ... ... ... Ал барлық тіршілік көза және өмір
сүру ортасы. Қазір адамдар өздеріне керек ... ... 88%-ін ... 10%-ін ... мен ... 2%-ін ... бен мұхит
суларынан алады. Жар қорын қорғау және тиімді пайдалану сондықтан да ... ... ... ... ... ... жер ауданы жөнінен әлемдегі тоғызыншы мемлекет. Оның жалпы
жер ауданы 271,7 млн. га, оның ішінде ауылшаруашылық жерлері 222,3 ... ... ... ... ауыл шаруашылық жерлері, елді мекендер
орналасқан жерлер, өндіріс, қатынас, байланыс, қорғаныс, табиғат ... ... ... ... ... тарихи және мәдени маңызы
бар жерлер, ... ... ... ... ... ... болып
бөлінеді.
Қазақстанның жер ауданы көп болғанымен, шаруашылыққа қолайлы жерлер
көп емес, егістікке жарамды жер 34,9 млн.га, барлық жердің 12,8%-і ... ... ... ... ... ... 77 млн.га эрозияға ұшыраған; 75
млн. га ... жер; ... ... ... ... ... ... 58%-тен астамы «қауіпті» (шөлейтті) аймақта ... 69%-і шөл және ... ... оның 60%-ның жемдік қоры
нашарлаған, 22%-ін тікен және басқа мал ... ... ... 15%-і ... ... ... ... суармалы жерлерден 23%-і сортаңдаған,
3%-і батпақтанған, 5%-інің топырағының құнары жойылып кеткен. Жар жырту,
өзендердің арнасын өзгерту, т.б. ... ... ... ... 30%-ке ... қорын қорғауды және пайдалануды экономикалық тұрғыдан қарайтын
болсақ, оның құндылығын, пайдалану ұтымдылығын арттыру арқылы одан ... ... ... ... болатынына көз жеткіземіз. Оның басты
бағыттары: топырақтың құнарлылығын арттыр, жерді суландыру, батпақ жерлерді
құрғату, сортаң жерлердің тұздылығын азайту, эрозияға жол бермеу, ... ... ... т.б. ... ... және ... пайдалану
құрылымын жақсарту.
Ғылыми болжамдар бойынша республикамызда суармалы жерлердің аумағын 2
млн. гектардан 3,5 млн. ... ... ... бар. ... жерлерді
өңдеп жайылымға, тіпті егістікке айналдыруға болады. Сөйтіп жайылым ауданын
7,1 млн. гектарға арттыруѓа мүмкіндік бар. ... ... ... ... ... ... ... бойынша жыл сайын 15-16 млн. гектар
бүлінген жерлер өңделуі тиіс.
Жердің ерекше ... ... ... ... ... қатысуымен өздігінен қалпына келеді, бірақ
оған ұзақ уақыт керек. 2,5 см құнарлы топырақ қалыптасу үшін 100 жыл, ... ... 90 см ... ... ... үщін 16 мың жыл керек
екен. Топырақтың құнарлы қабатының қалыптасуына сыртқы ортаның ... ... жел, ... күн, т.б.) әсер ... ... ... ... адамдар әрекеті де әсер етеді.
Ғылыми тұрғыдан әрекет жасаса, ... ... ... ал
жауапсыздықпен қарайтын болса, топырақ ... ... ... ... ... құнарлылығын, жерді пайдалану тиімділігін арттыру
жөнінідегі негізгі агрономиялық, агротехникалық, ... ... ... ... ... ... ... Эрозияныњ негізгі џш тџрі бар:
жел, су және техникалық. Тегіс емес, ... ... ... құнарлы қабатын жуып кетеді. Ормансыз ашық жерлер,
Әсіресе өнімділігі құртылған ... ... жел ... ... ... ... жел ... кетеді. Жерді ауыр
техникамен өңдеу, жылма-жыл бір дақылды егу, ... ... ... ... ... ... және ... аймақтарда маусымдық пайдалану тәртібін сақтамай
шамадан тыс мал жаю, ... ... ... әсіресе құнды
өсімдіктердің жойылуын тудырып отыр. Беті ашылған топырақ жел, күн, су
эрозиясына ұшырайды. Бұл ... ... ... жолы ... ... ... пайдалану. Топырақты эрозиядан қорғау үшін ... ... ... құбылыстың жылдамдығын ескере отырып
мынадай шаралар қолданылады:
• ұйымдастырушылық шаралары-айналмалы ... ... ... ... жерді пайдалану құрылымын
жақсарту;
• агротехникалық шаралар- жерді ... ... ... өңдеу, тыңайтқыш беру, арам ... ... ... және ... ... ... қорғаныш ормандар өсіру, ылғалдандыру,
т.б.
2. Топырақты сортаңданудан (тұзданудан) қорғау. Топырақтың ... ... ... ... аз ... ... ... жыл бойы көлдетіп суғару топырақтың тұздануын тудырады. Жаңбыр
суының жер ... ... ... булануы жерді сортаңдандырады.
Егістікті, жайылымды суғарудың озық тиімді әдістерін ... ... ... ... құм басудан қорғау жолдары-ағаш (сексеуіл, ... ... көп ... шөптер егу.
4. жерді батпақтанудан қорғау џшін гидромелиоративтік ... ... ... ... ... ... топырақтағы қоректік заттарды сақтау үшін мелиоративтік жұмыстар,
сортаң жерледі әкпен, гипспен өңдеу, ... ... ... ... мал ... ... т.б. ... жұмыстар
жүргізіледі.
6. Топырақты уланудан қорғау-пестицид, гербицид, тыңайтқыштар қолдану
мөлшерін реттеу, өндіріс, тұрмыс қалдықтарынан ... ... ... болып табылады.
7. Құрылыс, жол салу, жер қойнауын барлау, пайдалы қазбаларды өндіру,
қалдықтарды орналастыру нәтижесінде бүлінген ... ... ... ... жер ... ... Егістік құнарлы жерлердің ауыл шаруашылық айналымнан шығарылуын
болдырмау ... ... ... ... ... ... әртүрлі
құрылысқа, саяжайға, жолдарға, сауда орындарына егістікке қолайлы,
құнарлы тегіс жерлерді, ормандарды бөлу кең етек ... ... ... ... ... ... ... ғылымдар саласындағы жетістіктерге сүйеніп
жүргізіледі. Сонымен қатар ... ... ... ... ... ... қаржы, материалдық шығындарды ... ... ... ... қажет. Жерді қорғау, тиімді пайдалану
шараларын ... ... үшін ... ... ... Жердің құндылығын бағалау, қалпына келтіру, жақсарту, қорғау
шығындарын анықтау, жерді нарықтық қарым-қатынасқа қосу, т.б. ... ... ... етеді.
Жер қоры халқымыздың ең басты ұлттық байлығы, сондықтан оның
құндылығы ... ... ... ... ... есептеледі. Жер
иеленуге, пайдалануға жалға беріледі, жер ... ... ... жер
пайдаланушылардан салық т.б. төлемдер алынады осының барлығының ... ... ... құндылығы-экономикалық бағалау жатады. [2, 52 б]
Барлық табиғат байлықтары сияқты жерді ... ... ... ... ... ... ... Жер ұлттық байлық ретінде, аймақтардың, кәсіпорындардың жеке
жер иеленушілер мен жер пайдаланушылардың өндірістік- материалдық қоры
ретінде есептеледі. Жер өндірістің ... да ... ... т.б. ... орны, шаруашылық орны ретінде де ... Жер ... ... ... ... ... үшін ... болуы керек және сол арқылы нарықтық қарым-қатынасқа қосылады.
3. Жер бөлімшелерінің сапалық қасиеттері-өнімділігі, орналасу тиімділігі
әртүрлі. Құнарлы тиімді ... ... ... ... ... ... де ... және жұмсалған еңбектеріне
қарамай ... ... ... қосымша пайда табады.
Тиімділігіне байланысты әртүрлі жер бөлімшелері әр ... ... ... біркелкі жағдай туғызылады. Сонымен тиімділігі төмен,
бірақ халық ... ... ... жерлерді пайдалану
ынталандырылады.
Жер қорын экономикалық бағалаудың барлық қызметтері бір-бірімен тығыз
байланысты, ... ... ... ... пайдалануға қызмет етеді.
1.2 Жерді экономикалық бағалау әдістері және оның негізгі ... ... ... жөнінде ғылыми ізденіс пен әр ... ... ... ... ... айналысып келеді.
Көптеген теориялық және әдістемелік мақалалар жарияланғанымен, жалпы
қабылданған әдістеме ... ... ... топырақты агроөндірістік тұрғыдан
топтастыру және жерді пайдалану жөнінде ұсыныстар беріледі. Жерді ... мен ... ... мен ... ... арналған. Олардың бір тобы мәселені ... ... ... ... ... жерді өндіріс құралы ретінде бағалайды.
Қазіргі кезде топырақ бонитетін бағалаудың ... ... ... ... екі ... ... болады:
біріншісі-топырақтың қасиетіне байланысты ... ... ... ... ... байланысты, табиғи қасиетін ескеріп
бағалау.
Топырақтың бонитет балдары оның сапалық ... ... ... аймақта өсетін басты дақылдың көпжылдық орташа түсіміне ... ... ... ауыл ... дақылдарын өсіруге қолайлылығын
анықтауға, оларды тиімді пайдалануды жоспарлауға мүмкіндік береді.
Бонитет балдары: топырақтың ... ... ... ... ... топырақты суды сіңіру қасиетіне,
жентектелуіне, ... ... ... ... Негізгі бал бонитеті
топырақтың 50 см қабатында шірінділер (гумус) шамасына сәйкес ... ... ... саралаушы коэффициенттер қолданылады.
Аудан, аймақ және нақты жерлер бойынша орташа ... ... олар ... ... көпжылдық орташа түсімімен салыстырылады.
Бұл көрсеткіш жерден алынатын өнімдерді болжауға, жоспарлауға мүмкіндік
береді. Осы ... ... ... ... ... ... ... балдарын іс-тәжрибеде қолданылуын шартты мысалмен
көрсетейік. Бонитет балдары әртүрлі 20 шаруашылық бар ... ... (Љн) және ... ... ... ... (Ље) ... тџсімі
кестеде берілген. [2,61 б]
1 кесте- Шаруашылықтарда дәнді дақылдар өсіру көрсеткіштері
|Рет |Бонитет балы ... ... (Љн) ... ... ... |(Б) | |(Ље) |
|1 |16 |1 |2,8 |
|2 |21 |5 |3,8 |
|3 |25 |3 |4,6 |
|4 |29 |6 |5,5 |
|5 |34 |6 |6,5 |
|6 |38 |8 |7,4 |
|7 |41 |9 |8,0 |
|8 |46 |10 |9,1 |
|9 |40 |9 |9,7 ... |50 |10 |9,9 ... |52 |11 |10,3 ... |55 |11 |11,0 ... |56 |12 |11,2 ... |58 |11 |11,6 ... |60 |13 |12,0 ... |62 |12 |12,4 ... |65 |15 |13,0 ... |66 |13 |13,3 ... |68 |14 |13,7 ... |75 |13 |14,9 ... 10, 12, 16, 18 ... ... ... сәйкес пайдаланады; №5,
9, 14 одан гөрі тиімдірек; №1, 3 нашар пайдаланады; №2, 7, 8, 15, 17, ... ... ... ... ... қолданып шаруашылықтардыњ жұмыс нәтижесін бағалауға
болады. Мысалы, №15, 18, 20 шаруашылықтарда бірдей өнім алынды, бірақ олар
бірдей жақсы нәтижеге қол ... ме? Оны білу үшін ... ... ... ... бөлеміз. Сонда әр бонитет балға №15 шаруашылық 22
кг, №18-19,7кг, №20-17,5кг өнім алғанын ... яғни ... өнім ... ... ... ... ... екіншісі-орташа, соңғысы-
нашар пайдаланған болып шығады.
Балл бонитеттерін пайдаланып ауыл шаруашылық ... ... ... ... ауыл ... өнімдерінің жалпы құнын
шаруашылықтың пайдаланылуындағы жерледің орташа бонитет балына бөліп,
шаруашылық нәтижесін бағалауымызға ... ... ... ... ... ... құны, т.б. экономикалық көрсеткіштерді
қолданылуымызға болады. ... ... ... ... ауқымы
экономикалық бағалаудан әлдеқайда тар. Мысалы, ол ... ... ... ... ... ... сондай-ақ жерге келтірілген
зиянды ... ... ... компенсациялық шығындарды есептеуге
жарамайды.
Жерді балдық көрсеткіштерге сәйкес бағалау ... ... ... ... ... ... ... бойынша жер бір өлшем ауданнан
(га) алынатын жалпы өнім мен таза табысқа сәйкес бағаланады, екіншісінде-
алынған ауыл шаруашылық ... және оған ... ... ... ... ... да жерді бағалаудың басты белгісі одан алынатын өнім,
тек екінші көзқараста жұмсалатын шығын деңгейі ескеріледі.
Бірінші ... ... ... ... өнім ... ... ... сәйкес келеді және таза табыс пайдалану дәрежесін
көрсетеді деп есептейді. Сонымен ... олар ауыл ... ... ... ... ... шамасына біртіндеп жақындайды деп
есептейді. Олардың кейбіреуі ... 1 ... ... ... ... ... керек десе, екіншілері-таза табыс көрсеткішін немесе
негізгі үш: өнімділік, жалпы өнім және таза ... ... ... ... бір тобы ... бағалау белгісі ретінде бір өлшем
ауданнан алынған өнімнің оған жұмсаған шығынға немесе шығынның ... ... ... Олар таза ... ... ... бағасына байланысты
болғандықтан, әділетті көрсеткіш бола ... деп ... ... өнім ... да ... ... ерекшелігіне сай келмейді, өнімдерге
аймақтық бағалар қолдану топырақтың құнарлығы арқасында ... ... ... ... ... ... ... бағалау әдісі оның
бағасын топырақ ... ... озық ... ... құны ... анықтауға саяды. Жердің сапасының жиынтық
көрсеткіші ретінде бір өлшем ауданнан ... ... ... ... ... ... ... анықталатын «өлшемдес өнімділік»
көрсеткішін қолдануды ұсынады.
Б=;; (1)
немесе
Б= ... ... ... ... ... деп ... Б- жерді бағалау балы;
У0 Уэ – бағаланатын және үлгілік жердің өнімділігі
С0 Сэ – бағаланатын және үлгілік жерлерден ... ... ... Тэ – ... және ... ... ... шығындар.
Жерді бағалаудыњ қосымша белгілері ретінде 1 гектар жерге ... ... ... ... ... (өндіріс негізгі қорының
құнына) қатынасы алынады. Бұларда бағалау белгілерінің әр ... ... ... балл ... ... тәсілі бірдей.
Үлгілік (эталон) жер бөлігіне қатысты есептелген бағалау көрсеткіші:
Б=, ... Б- ... ... ... ... жердің көрсеткіші
Дэ- үлгілік жердің көрсеткіші.
Жерді экономикалық бағалау туралы экономистердің арасында да ... ... ... негізгі екі: шығындық және ренталық деп екіге
бөлуге болады.
Шығындық қағида бойыншабағалаудың негізі-жерді игеруге (пайдалануға)
жұмсалған еңбек пен ... ... ... ... табылады. Жердің табиғи
сапасы-өнімділігі тек қосымша факторы ретінде қалады.
Құн заңына сәйкес жер ... жаңа құн ... Түр ... ... ... бірдей еңбек жұмсалған болса, ол өнімдердің санына қарамай жалпы
құны бірдей болуы керек. Яғни, бірдей еңбек жұмсай отырып, ... ... ... өнім ... ... ... жалпы құны тең болады, ал дербес жеке
бағалануы әр түрлі болады. Бірдей ... ... ... ... көп ... оның ... ... соғұрлым төмен болады, және керісінше.
Топырақтың құнарлылығы жаңа құн ... ... ол ... құн ... яғни жер ... айналатын қосымша табыс та жоқ. Ал шындығында
жердің құнарлылығынан ... ... сол ... ... табыс, рента
алынады. Бұл жерде біз құн мен тұтыну құнының, тауардың құны мен бағасының
қайшылықтарын көреміз. Осы қайшылықтарға ... үш ... ... ... Бірінші –тауардың құны бағасына сәйкес, яғни тауардың бағасы оған
жұмсалған еңбектің мөлшерімен ... Олай ... еш ... қосымша
ақшалай табыс жоқ, екінші-баға тұтыну құнына сәйкес анықталады, яғни тұтыну
құны тең тауарлар ... ... ... ... тең ... ... аз еңбекпен жұмсап өндіретін болсақ, қосымша ... ... ... құны мен ... ... ... шама. Бұл
реттелмеген базар нарығында болатын жағдай.
Баға тұтыну құнына сәйкес белгіленгенде әр түрлі жердің өнімділігі әр
түрлі болғандықтан бірдей өнімге еңбектің ... ... да ... ... жер ... пайда болады.
Жердің құндылығы барлық қоғамда оның тұтыну құнын өндіретіндігімен
анықталады. Сондықтан жерді экономикалық бағалау оның қоғамдық ... ... ... ... ... ... бір ... оның тіршілік
орны екендігін және өнім беретіндігін ... ... ... оның
ауданының шектеулі екендігі қалыптастырады. Осыған сәйкес экономикалық
бағалау белгісі оның өндіргіш күш ретінде және өмір сүру ... ... ... Осы ... ... қоғамдық құндылығы неғұрлым жоғары
болса, ол соғұрлым қымбатқа бағалануы тиіс.
«Шығындық» қағиданы ... тағы бір ... ... ... тек қана оны ... ... ... анықталуы мүмкін дей
отырып, мына формуланы ұсынады:
Ці = ... Кп- ... ... ... ... ... ... –бағаланатын і жер бөлімшесінің бағалау балы;
Бпі- жаңа игерілген і жер бөлімшесінің бағалау балы.
Оның пікірі ... ... балл ... ғана ... ... ал таза табыстың негізінде бағалау әдістемелік тұрғыдан дұрыс
емес. Ол тек қана құн ... ... ... ... дәлелді және дұрыс
деп есептейді.
Сонымен қатар, жерді ауыл ... ... ... ... ... басқаша бағалауды ұсынады. Мұнда оның орнына басқа
жерді игеру шығындары, былайша айтқанда, жерді қалпына ... ... ... ... екені айтылады. Бағалау формулаларында біреулер жерді
қалпына келтіру (реновация) шығындарын есептесе, ... ... ... ... ... және алынбаған табысты қоса
есептейді. Мысалы, И.Смирон құн ... ... ... бола тұрып,
таза табысты «капитализациялау» әдісін де қолдамайды. [3, 59 б]
Жерді әр ... ... ... бір ... сүйеніп бір әдістеме
бойынша бағалау керек пе, болмаса әр түрлі бағалана ма? Осы ... ... ... ... бар. Біреулер жердің бағасы әрқашан бірдей және
бір белгіге қарап бір әдіспен анықталады десе, екіншілері-ауыл ... балл ... ... ... ал оны ... ... абсолюттік бағалау қолданылады дейді. Алғашқыларының дәлелі ауыл
шаруашылығында жерді салыстырмалы бағалау жеткілікті және оны ... ... ... ... ал жер басқа мақсатқа
алынғанда ғана ақшалай құнын анықтау ... ... ... ... ... рентаның негізінде
бағалау туралы ізденістер жүріп жатыр.
Оптималдық жоспарлау теориясын жақтаушылардың көзқарасы бойынша ... ... ... факторын ескере отырып, жерді пайдаланудан
алынатын жиынтық ... ... ... Бұл дегеніміз жердің бағасы жердің
бір ауданынан алынатын рентаны кџрделі қаржының мөлшері ... ... ... ... ... ... айтқанда, жылдың тиімді (рентаны) тиімділік нормасына
бөлгендегі шамамен бағаланады, яғни белгілі бір мерзімдегі жылдық ... ... ... ... ... ретінде кейбіреулер
орташа тиімділік (рентабельдік) нормасын алады, екіншілері күрделі қаржының
мөлшерлі тиімділік нормасын ... Егер ... ... ... ... нашар жерлерді Е.Корнаухов оны игеру шығынымен бағалауды
ұсынады, сөйтіп, іс жүзінде ... жер ... ... ... ... мұнда жерді экономикалық бағалау белгісі ... ... ... ... ... ... баға бойынша есептелген тиім алынады. Таза
табысты капитализациялау коэффициенті ... ... ... ... ... ... ... қолданылады:
О3 = · 100, (6)
Мұнда: Дг – ... ... әдіс ... ... жылдың таза табысы
N- халық шаруашылық тиімділік коэффициенті
Табысты капитализациялау ... ... ... ... ... басқа кез келген өндіріс салаларында пайдаланғанда оған
төленетін сомасының әкелетін табысы (тиімі), оны ауыл ... ... ... ... табыстан кем болмауы керек.
Дифференциалдық рентаны есептеуде қолдануға болатын әдіс ретінде
шеткі шығын шамасымен есептелген ауыл ... ... ... және ... ... қорларын жаңартуға аударылатын 12-15%
процент шамасында нормалы ... ... ... бір ... әдіс бойынша астық ... нан ... ... ... ... ... ... рента
нанның көтерме сауда бағасының негізінде есептеледі. Мұнда таза табысты
есептеу үшін ... ... ... бағасынан бидай өсірушілердің, астық
даярлау ұйымдарының, диірмендердің, нан ... т.б. ... Бұл ... ... таза ... ... шығындарына
сәйкес (пропорционалды) бөлінеді. Тар аймақта дәнді дақылдардың түсіміне
байланысты және ең ... ... 1 ... алынатын табыстың нормалы
мөлшері деп алып әр ... ... ... ... әдістің екінші түрінде дифференциалдық ... ... ... шығынына сәйкес шеткі шығындық бағадан емес, орташа
салалық баға бойынша ... ... ... ... рента оң
таңбалы немесе теріс таңбалы болуы мүмкін, жалпы сала бойынша ол нөлге тең
болады.
Орташа салалық баға қолданғанда ... ... деп ... ... ... ... жерді пайдалнушылардан алып «нашар» жерді
пайдаланушыларға беріледі.
Жерді дифференциалдық рента ... ... ... болушылар оның
мынадай кемшілігін атайды: нашар жер ... ... ... тең. Сондықтан ондай жер бағаланбайды.
Мәселені тағы біраз ... ... ... ... жердің экономикалық бағасын дифференциалдық рента
әдісімен анықтауға қарсы болмаса да, олай есептеудің қиындығын айтады және
қарапайым, қолдануға болатын ... ... ... ... табысты
есептеу дейді. Қалай болѓанда да, артық таза табыс немесе дифференциалдық
рента бойынша жердіњ экономикалық бағасы ... ... ... ... табылады. Осы мәселе ... де ... ... ... қандай мерзімге «капиталдау» туралы ұсыныстар: ауыл ... ... ... ... ... немесе амортизациялау
мерзіміне; халық шаруашылығы ... ... ... ... нормалы
тиімділігіне; ауыл шаруашылық негізгі қорлар үшін ... ... ... ... ... орташа пайдалану мерзіміне; жер ауыл
шаруашылығынан алғанда зиянның ... ... ... ... ... ... ... бағасы жер рентасын банк өсімі нормасымен
(2-3%) капиталдау арқылы анықталады., яғни сол 30-50 ... ... ... ... ... қатынасы, әсіресе ақша айналымында толық
қалыптаспаған, мұндай ... ... ... деп ... ... шаруашылық тиімділік нормасын қолдану ұсынылады. Бірақ бұл жерде,
біздің ойымызша, мынадай жағдай ескерілмейтін сияқты.
Ақшалай ... ... ... ... ... ... ... осы қаржымен өндіріс ұйымдастырып, өндірістен пайда табуға
болатындығында. Бірақ бұл ... ... ... ... ... қана, жұмыс істеп тұрѓан нақты өндіріс емес. Ол нақты мүмкіндікке
айналу үшін әлі біраз ... ... ... ... ... ... құрылыс салынып, өндіріс іске қосылуы керек. Сондықтан
ақшалай қаржының құндылығы сондай ақшаға бағаланатын кез ... ... кем ... ... ... капиталының өсімін тиімділік
номасымен ешқашан теңестіруге болмайды.
Көп уақыт ғылыми ізденістер жүргізіліп келе жатқанымен ... ... ... елімізде әлі толық шешімін тапқан жоқ. Мұны
тек мәселенің күрделілігімен түсіндіру ... ... ... ... іс-тәжрибелік қолданыстың (сұраныстың) болмауында.
Жерді экономикалық баңалау әдістері
Ауыл шаруашылық өнімдерін өндіретін ... ... ... ... әр ... ... де әр тџүрлі болуына әкеп соғады. Бірдей
еңбек жұмсай отырып сапасы әр ... ... ... ... өнім ... еңбектің нәтижесі әр түрлі болады.
Осы қасиетіне байланысты жерлердің құндылығы да бірдей емес. ... ... ... ... ... ... Жоғарыда
келтіргеніміздей осы бағалау белгісі туралы экономистер көзқарастарында
айырмашылықтар бар. Ол белгі ... ... ... ... ... өйткені
басқа көрсеткіштермен оларды бір-бірімен салыстыруға, қосуға болмайды.
Тұтыну құндылығы әр түрлі, қоғамныњ әр түрлі қажетін ... ... ... құндық (ақшалай) көрсеткіштермен жинақтап өлшенеді.
Жер–тұтыну құндылығы, оның құны жоқ, тек ... ... ... ... қажетті жағдай. Жердің бағасы оған табиғи
тән нәрсе емес, ол тек қана қоғамдық ... және ... ... ... ... ... ... тауар өндіруге қажетті жеке жер
бөлімшелерінің тұтыну құндылығының көрінісі. Жеке жер ... әр ... ... ол ... өндірілген өнімдердің құны
да әр түрлі болады. Сапалы жерлерден нашар жерлерге ... ... ... құны өндіріледі. Бірақ сапалы жерлер көп ... ... ... түріне қарамастан, жерге шаруашылық нысаны ретінде әрқашан монополия
болады. Былайша айтқанда жерге ... ... ... ... ... ... бар. ... рентаның алғышарттары-бір
жағынан монополия болса, екінші жағынан жердің сапалық өзгешеліктері,
сондай-ақ тауарлы өндірістік ... ... 38 ... ... ... ... жұмсап нашар жерді пайдаланумен
салыстырғанда сондай ... ... ... ... ... тиім ... алуға
болатынын көрсетеді. Сондай–ақ ол жақсы жер жеткіліксіз болып, сапасы одан
нашар жерді пайдаланғанда немесе пайдаланатын жердің ... ... зиян ... ... Оны қарапайым мысалмен көрсетуге болады.
Түсімі 40 ц/га жалпы шығыны 20 мың теңге бидай ... жер ... ... ... ... ... өнімділігі 10 ц/га. Жоғалтқан
өнімді алу үшін ондай жерлердің төртеуін игеру немесе қосымша шығын жұмсап
жердің өнімділігін арттыру керек. Игерілетін ... ... ... шығын
30 мың теңге деп алайық. Сонда бидай өндіруге жұмсалатын ... 10 ... ... Егер ... нашар жерлерді игермей, оның орнына ... ... ... ... ... оныњ ... ... тиімі 10 мың
теңге болған болар еді. Яғни сапалы жердің құндылығы сапасыз жерден 10 ... ... ... сөз. ... ... сапалы жердің экономикалық бағасы
да 10 мың теңге. ... ... ... бағалау негізгі
дифференциалдық тиім болды. ... ... ... ... ... ... ... жерден алынатын өнім немесе таза табыс
шамасына ... ... ... ... ... жер мен ... жерге
жұмсалатын шығындардыњ айырмашылығына тең. ... ... ... ... шығын мен дербес шығынның айырмашылығымен есептелген жер
рентасымен анықтайды.
Жер мәңгілік өндіріс қажеті, оны ... ... ... ... ... ... ... болады. Былайша айтқанда, жер шексіз
жылма-жыл ренталық табыс береді. Жер мәңгі пайдаланылатын ... ... ... ... білу үшін ... ... қосу ... Сонда ғана
жердің нақты құндылығын анықтаймыз.
Жерді шексіз ұзақ пайдалануға болатындықтан аз ғана ... ... ... ... ... ... яғни жерлің құндылығы шексіз шамаға
айналады. Әрине бұл ақылға сыймайды, ... ... ... белгілі
мерзімде ғана қосу керек. Сондықтан, 50 жылдық тиімді қосу ұсынылады. Әрине
бұл цифр ешқандай ғылыми ... ... ... ... шаруашылық есептеулерде әр жылда алынған
өнімдерді бір жылға келтіру үшін қолданылады. Оның ... ... ... мысал қарастырайық. Екі орман бөлімшелері бар делік. Біреуінде пісіп
жетілуі 50 жылдық қайың өсіріледі. Қайыңды кескенде 100 м куб ... 15 ... ... аламыз, қарағайды кескенде 200 м куб ағаш, 30 мың ... ... ... екі жерде бірдей өнім және табыс береді. ... ... ... да ... ... ... есепке алсақ, олай болмайды. Қоғамға табыстың қай
уақытта алынғаны талғаусыз емес. ... ... ... алынса, соғұрлым
құндырақ. Сондықтан мысалымыздағы бірінші ... ... ... ... әр ... экономикалық көрсеткіштерді өлшемдестіру
мәселесі тікелей қосу, орташа процентпен шешілмейді. ... ... ... үшін келтіру коэффициенті қолданылады.
В = (1+Е)7 ... ... ... Е = 0,08, бірақ басқаша (0,02 ден 0,08
дейін) көзқарастар да бар. ... мен ... ... ... шамаларды келтіру коэффициентіне көбейтеді, соңғы жылға
келтіргенде бөледі.
Жер мәңгі пайдаланылатын болғандықтан, ... ... қосу ... жердің экономикалық бағасы:
Р= ... ... ... ... ... шексіздікке ұмтылады.
Сондықтан жоғарыда айтылған тәсіл бойынша жердің экономикалық ... ... ... ... ауыл ... пайдаланылатын жер
бағаланады. Орман ... жері ... ... ... ... ... шаруашылық жерлері уақытша бұл мақсатта пайдаланудан алынғанда,
экономикалық зиянды жердің экономикалық бағаcымен есептелінеді:
Р= ... 9, 10, 11 ... жер қоры ... ... бағаланады:
1) жылдық рента шамасы өзгермейді
2) уақыт факторын есептейтін коэффициент љзгермейді.
Айта кетеін жаѓдай, ... ... ... ... есепке алынатын
рентаныњ шамасы кеми береді. Е=0,12 деп ... ... ... ... сђл ѓана ... есептеледі, 10-жылѓыныњ џштен бірі, ал 20-
жылѓыныњ оннан бірі ѓана. ... ... ... ... да ... ... Жылдық рентаныњ жыл љткен сайын құндылыѓыныњ
қаншама кемитінін дђл есептеу љте қиын. Оны ... ... ... ... Сондықтан ауыл ... ... ... ... ... ... қарқынын ескеру џшін формулаѓа мына
тљмендегідей ... ... ... О

Пән: Жер кадастрі, Жылжымайтын мүлік
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 78 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 900 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Жердің жалпы мінездемесі және оның бағалануы41 бет
Жетібай мұнай кенішінің топырақ, өсімдік құрамындағы мұнай және мұнай өнімдерін, ауыр металдарды анықтап, қоршаған ортаны ластау деңгейін зерттеу26 бет
Алматы қаласындағы ірі сейсмикалық қауіптер10 бет
Бала бойында азаматтылық пен патриотизмге қалыптастыруда мектеп пен отбасы қарым-қатынасы5 бет
Жаман мінездердің басы төрт мінез3 бет
Ислам сопылығы және оның қайнар көздері6 бет
Кеңқияқ мұнай кен орының бу-жылулық өндеу арқылы игеру әдісі57 бет
Экология және қоршаған ортаны қорғау: жоғары оқу орындарына арналған оқулық106 бет
Қылмысқа барған жасөспірімдердің делинквентті жүріс-тұрысының псиологиялық ерекшелігін анықтау20 бет
Нан өнімдерін өндіру технологиясы7 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь