инвестициялық активтілікке әсер ететін факторлер

Мазмұны

Kipicпe ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3

1. Инвестиция экономикалық даму құралы ... ... ... ... ... ... ... ... ... .6
1.1. Инвестицияның түpi, мәні және типі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..6
1.2 Қазақстан Республикасындағы инвестициялық климат ... ... ... ... 16

2. Инвестициялық активтілік (екпінділік) және оның
ерекшеліктері
2.1 Инвестициялық саясат ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 24
2.2 Инвестициялық активтілікке әсер ететін факторлер ... ... ... ... .32

3. Инвестициялық жобалар бағасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...35
3.1 Инвестициялық жобалардың құрлымы ... ... ... ... ... ... ... ... ...35
3.2 Инвестициялық жобалардың бағасы және қорларды қолдану
және пайдалану принциптері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...46
3.3 Инвестициялық жобалардың тиімділік бағасы ... ... ... ... ... ... ... 54
3.4 "Қызылорда облысындағы мұнайды өндіру зауытының
құрылысы " инвестиция жобасының бағасы ... ... ... ... ... ... ... ..58
3.4.1 Қорды жинақтау аймағының бағасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .58
3.4.2 Өнімді өткізу аймағына талдау. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 61
З.4.З Жобаның табысына талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 64
3.4.4 Жобаның өзін .өзі ақтауына талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..67

Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...70

Қолданылған әдебиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 75
Kipicпe
Тақырыптың бүгінгі күн талабына сай келуі: Қазақстан өз
тәуелсіздігінің қысқа кезеңіңде экономикалы жекешелендіру
процесінде мәнді дамуға жетті. Қазақстан мемлекет
экономикасына инвестицияны тарту жөнінде басқа елдер арасында
алдынғы қатарда келеді. Қазақстан тек маңызды өнімдер түрінің
экспортері ғана емес сонымен бipгe инвестицияны icкe асырға
қажетті құқықтың негізі бар және оған қолайлы жағдай жасалған
мемлекет. Бүгінгі күні Қазақстан экономикасының негізгі
инвесторлары болып АҚШ, Азия және Европа елдерінің
компаниялары табылады. Егер бұл жобалардың инвестициялық
сиымдылығын ескерсек, бұл Қазақстан дамуының ұзақ мерзімге арналған ерекшеліктерінің бipi "Қазақстан халқына арналған Президент үндеуінде" көрсетілгендей (Қазақстан 2030) "жоғары деңгейлі шетел инвестициясының дамыған экономикасына негізделген, экономикалық даму" болып табылады.
Қазақстан Республикасының экономикасының тұрақты өcyi, оның барлық ресурстарының барлық құраушылары, жоғары технологияны пайдалана отырып және экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету инвестициялық мүмкін емес.
Әлемдік тәжірибе көрсеткендей:
ВВМ өсуінің әрбір пайызына мемлекет өндірістік инвестицияга 3% кем емес ВВМ бөлу қажет.
Қазақстан Республикасы бай пайдалы қазбасы бар, ауылшаруашылық кеңістігі кең, жоғары білімді кадырлары бар және оларды тиімді қолдану үшін инвестиция жеткіліксіз.
Қазақстан экономикасын дамытуға тек өкімет қана емес, iшкі инвесторлар қабылетсіз, ceбeбi мемлекеттің экономикасын көтеруге

жеткілікті қаржыны табуға қабілетсіз. Сондықтан инвестицияны басқа жақтан іздеу қажеттігі туады, әcipece мынадай аймақтарда, минеральды шикізат немесе отын-энергетикалық.
Қазақстан экономикасын жандандырудың жылдам жолдарының бipi бүгінгі күні ол халықаралық қорды импорттан яғни сырттан алу. Біздің Республикаға инвестицияны тиімді шақыру үшін Республикада инвестициялық климат яғни қажетті барлық жағдай жасалу қажет.
Инвестициялық ағынды басқаруды мемлекеттік денгейде жетілдіру жолдары төмендегідей шаралар жүйесінде қорытындыланады: бюджетке түсетін нақты салықтардың өcyi, жеке инвесторларды шақыру, ұлттық валютаны тұрақтандыру, мемлекеттен қаржының ағылуын тоқтату және оң саудалық теңдікті орнату.
Инвестициялық жағдайды жақсарту шет елдік және отандық қаржы мен техналогияны шақыру негізінен қамтамасыз етіледі.
Облыс ресурстарының жоғары мүмкіндігін ескерсек, пайдалы қазбалардың орнын дұрыс бағалау және камунальдық меншіктің бағасы облыс несие- қоры болып табылады, бұл iшкі және шетелдік инвесторларды тартудың негізі.
Дипломдық жұмыстың мақсаты инвестициялық жобаны бағалау әдістеу болып табылады.
Қойылған мақсаттан жұмыстың негізгі міндеттері
-Инвестицияны экономикалық дамудың импульсы ретінде
анықтау;
- Инвестицияны тарту аймағындағы жағдайды бағалау;
- Инвестицияны тартуға арналған артықшылықтарды анықтау;
- Экономиканы инвестициялық ресурстармен камтамасыз ету;
- Алдыңғы қатарлы технологияны тарту " ноу-хау";
Пайдаланылған әдебиеттер тiзiмi:
1. Абдукадыр М. «Об инвестиционной политике» газета Деловая неделя
№ 33 от 1 сентября 2000 года
2. Абыков Н. к.э.н. «Инвестиционный потенциал и экономический рост
(методологический аспект)», журнал Экономист № 6 2000 года.
3. Алимбаев А., Жуманова Б. «Регулирование инвестиций»Состояние
регулирование экономики гл 6
4. Бочаров В. «Финансово-кредитные методы регулирования рынка
инвестиций». М.: Финансы и статистика. 1993 год.
5. Жанабаев М., Кабашев М. «Инвестиционные возможности
нефтегазового комплекса Республики Казахстан» газета Транзитная
экономика №1 1999 год
6. Закон Республики Казахстан «О государственной поддержке прямых
инвестиций» № 75-1 ЗРК от 28 февраля 1997 года
7. Идрисов Е. «Инвестиционный климат в Казахстане сохраняет
привлекательность», Международный журнал для деловых людей
«Инвестор» № 1 2000 год
8. Инвестиционная активность предприятий./ Эконмист.-1996 год.-№5
9. Кенжалиев А. Роль иностранных инвестиций в формировании
рыночной экономики в Казахстане», Сборник научных трудов
профессионально- преподавательского состава Международного
Казахстано-Турецкого Университета, А.: 1999 год
10. Киреева К. «Главное условие оживление экономики»./Финансы и
статистика, 1996 год.-432с.
11.Киреева К. Тлеужанов Е. «Инвестиционный спрос» особенности
формирования газета Транзитная экономика № 1 1999 год
12.Комаров В. «Инвестиционная политика»./Финансы Казахстана.-1996
год №12
13.Кусаинов А. «Привлечение иностранных инвестиций в Казахстане»,
газета Транзитная экономика № 4 1999 год
14.Н.Липсиц Н., Коссов В. «Инвестиционный проект: методы подготовки и
анализ».-М.:БЕК,-1996 год.-304с.
15.Малмакова К. «Приток иностранный прямых и портфельных
инвестиций в Республики Казахстан», А.: Экономическое обозрение
выпуск Нацбанка Республики Казахстан №2 1999 год
16.Мелкумов Я. «Экономическая эффективность инвестиций».-М.:ИКЦ
«ДИС».-1997 год.
17.Норкотт Д. «Принятие инвестиционных решений». - М.:Банки и
биржи. ЮНИТИ.-1997 год.-247с.
18. Нурсеитов А. «Инвестиции в основной капитал: Основные понятия и
состояния за I полугодие 1997 года» газета PANORAMA № 29 от 25
июля 1997 год
19.Останов М. , Мухамбетов Т. «Иностранный капитал и инвестиции: вопросы теории, практики привлечения и использования».-Алматы :Фоксиформ.- 1997 год.-291с.
20. Поляков С, Яковлев Ю. «Об оценке рисков инвестиционных
проектов».//Бухучет.-1997 год.-№8
21. Постановление Правительства Республики Казахстан № 3834 от 28
января 1998 год «О мерах по реализации Стратегии развития
Казахстана до 2030 года»
22.Постановление Правительства Республики Казахстан № 1389 от 31
декабря 1998 год «Об утверждении Правил Разработки и реализации
Программы государственных инвестиций»
23.Постановление Кабинета Министров Республики Казахстан «О
привлечении иностранного капитала в экономику
Казахстана».//Казахстанская правда.-1997 год.-1 октября.
24.Постановление Правительства Республики Казахстан № 673 от 1 июня
1999 год «О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Казахстан от 31 декабря 1998 года № 1389»
25.Проблемы инвестиционной активности./Юбщество экономика.- 1996
год - №7
26.Региональная программа инвестиций Кызылординской области на
2000-2002 годы» утвержденная решение акима Кызылординской
области № 231 от 7 июня 2000 года
27.Сапарбаев Б.М. «Стратегия 2030: проблемы и перспективы
регионального развития», А.: изд «Гылым» 1998 год
28. Сборник документов агентства Республики Казахстан по инвестициям
по состоянию на май 1999 года, Алматы Агентство РК по инвестициям
«ТО ФАКСИНФОРМ». №4
29.Сейтказиева А., Байкадамова А. Сариева Ж. «Инвестиционная
деятельность предприятия» , «Экономика», Алматы 1999 год
3О.Таттыбаев К. «Как привлечь иностранные инвестиции».//Казахстан.-
Экономика и жизнь.-1996 год.-№5
31. Указ Президента РК, имеющий силу закона, «регистрации сделок с
ценными бумагами» от 5.03.1997 года.//Казахстанская правда.-1997
год.-11 марта
32.Финансовые приоритеты государственной политикиУ/Экономика и
жизнь.-1997 год.-№2
33.Халевинская Л. «теория инвестирования».//Аудит и финансовый
анализ».-1996 год.-№3
34. Юданов Ю. «Центральная Азия - новый фоварит иностранных
инвесторов», журнал Мировая экономика и международные
отношения №3 2000 год
        
        Мазмұны
Kipicпe…………………………………………………………………………....3
1. Инвестиция экономикалық даму құралы……………………………….6
1. Инвестицияның түpi, мәні және типі………………………………..6
2. ... ... ... ... ... активтілік (екпінділік) және оның
ерекшеліктері
1. Инвестициялық саясат………………………………………………..24
2. Инвестициялық активтілікке әсер ... ... ... ... ... Инвестициялық жобалардың құрлымы……………………………..35
2. Инвестициялық жобалардың ... және ... ... ... принциптері……………………………………………46
3. Инвестициялық жобалардың тиімділік бағасы……………………….54
4. "Қызылорда облысындағы мұнайды өндіру зауытының
құрылысы " инвестиция жобасының бағасы………………………...58
3.4.1 Қорды ... ... ... өткізу аймағына талдау. ………………………………………...61
З.4.З Жобаның табысына
талдау……………………....................................64
3.4.4 Жобаның өзін -өзі ақтауына талдау……………………………………67
Қорытынды…………………………………………………………………70
Қолданылған әдебиеттер тізімі …………………………………………….75
Kipicпe
Тақырыптың бүгінгі күн талабына сай ... ... ... ... ... ... жекешелендіру
процесінде мәнді дамуға жетті. Қазақстан мемлекет
экономикасына инвестицияны тарту жөнінде ... ... ... ... ... ... тек маңызды өнімдер түрінің
экспортері ғана емес сонымен бipгe инвестицияны icкe ... ... ... бар және оған қолайлы жағдай жасалған
мемлекет. Бүгінгі күні Қазақстан экономикасының негізгі
инвесторлары болып АҚШ, Азия және Европа елдерінің
компаниялары табылады. Егер бұл ... ... ... бұл ... ... ұзақ ... арналған
ерекшеліктерінің бipi "Қазақстан халқына ... ... ... ... 2030) "жоғары деңгейлі шетел инвестициясының
дамыған экономикасына негізделген, экономикалық даму" ... ... ... ... ... өcyi, оның ... ... құраушылары, жоғары технологияны пайдалана
отырып және экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету инвестициялық
мүмкін емес.
Әлемдік тәжірибе ... ... ... ... мемлекет өндірістік инвестицияга 3% кем емес
ВВМ бөлу ... ... бай ... қазбасы бар, ауылшаруашылық кеңістігі
кең, жоғары білімді кадырлары бар және оларды ... ... ... ... ... дамытуға тек өкімет қана емес, iшкі инвесторлар
қабылетсіз, ceбeбi мемлекеттің экономикасын көтеруге
жеткілікті қаржыны табуға қабілетсіз. Сондықтан ... ... ... ... ... әcipece ... аймақтарда, минеральды шикізат
немесе отын-энергетикалық.
Қазақстан экономикасын жандандырудың жылдам жолдарының бipi бүгінгі күні
ол халықаралық қорды импорттан яғни ... алу. ... ... ... шақыру үшін Республикада инвестициялық климат яғни
қажетті барлық жағдай жасалу қажет.
Инвестициялық ағынды басқаруды мемлекеттік ... ... ... ... жүйесінде қорытындыланады: бюджетке түсетін нақты
салықтардың өcyi, жеке инвесторларды шақыру, ұлттық валютаны тұрақтандыру,
мемлекеттен қаржының ... ... және оң ... ... ... ... ... шет елдік және отандық қаржы ... ... ... ... ... ресурстарының жоғары мүмкіндігін ескерсек, пайдалы ... ... ... және ... ... бағасы облыс несие- қоры
болып табылады, бұл iшкі және ... ... ... ... ... ... инвестициялық жобаны бағалау
әдістеу болып табылады.
Қойылған мақсаттан жұмыстың негізгі ... ... ... импульсы ретінде
анықтау;
1. Инвестицияны тарту аймағындағы жағдайды бағалау;
2. ... ... ... ... анықтау;
3. Экономиканы инвестициялық ресурстармен камтамасыз ету;
4. Алдыңғы қатарлы технологияны тарту " ноу-хау";
5. Шетелдік ... ... ... ету;
6. Бақталастық ортаны дамыту;
7. Экспорттық тиімділікті арттыру;
-Инвесторлық жобаның әлеуметтік, бюджеттік, экономикалық
тұтастығына ... ... ... ... ... болып инвестициялык, жоба, және ... ... ... ... есептелінеді.
1. Инвестиция экономиқалық даму құралы.
1.1. Инвестицияның түpi, мәні және ... ... ... әртүрлі аймағына, оны ... ... ... ұзақ ... жинақтау.
Инвестициялық қор мемлекетке тартылатын үш әртүрлі серияға бөлінеді, ол
қолдану қызметі, шарттары т.б бойынша бөлінеді.
А тобын экспорттық ... ... ол бip ... ipi ... ... ол экспорттер мемлекеттен қызметке немесе ... ... ... Олар негізгі екі формада болады: инвестициялық, техналогия
немесе ... ... ... ... 3 ... және ... ... жабдықтарды инвестициялық жобаларға байланыссыз алу (3 ... ... ... ... ipi, ... бөліктерде кепілдікке
беріледі. Бipaқ көшпелі экономикалы елдерде, саяси және ... ... ... ... талап етеді. Мұндай жағдайда
кепілдікке үш деңгейлі болады:
контркепілдік соңғы алушының ... ... ... ... кепілдігіү Осыдан, несиені жабу жауаптылығы алдымен соңғы алушыға
беріледі, бұл банк пен ... ... ... ... ... ... ... жасаудың негізі болады.
Б тобы дамуға нақты көмек беру болып табылады. Мұндай несие мемлекетке
өкімет аралық ... ... және екі ... ... ... ... ... әртүрлі сфераға берілетін көмек, қызыметтер: ... ... ... ... алу. ... ... екі түрде беріледі: грант-алушы-
елге техникалық көмекті қайтарымсыз беру және займ ... ... ... және ... ... түрінде беру. Қаржылық көмек арнайы
көмек көлемінде
инвестиициялық жобаны және тауарды сыртқа шығару, ақылы ... ... ол ... ...... ... шешуге
қажетті.
В тобына инвестиция жатады, бұл жағдайда ел экономикасына қосылатын
шетелдік қор ... Олар екі ... ... ... ...... ... қарамастан ел экономикасына кірістіру және қор жылдық
инвестиция (қаржылық) - каржылық құрамдарды арнайы қорға кірістіру: акция
және ... ... ... В ... ... тартымдылығы кепілдік
талап eтпейді.
Халықаралық қор жылдық инвестиция мемлекеттің төлeмдi баланс көзқарасынан
ол мeмлeкeттi қаржыландыру ... ... Ол ... iшкі және ... әсер ететін. Олардың мақсаты, ұзақ мерзімге арналған тікелей
инвестиция айырмашылығы эмитент жағы ... ... - өз жеке ... қоры есебінен қажетті қаржылық құрамды алу, инвестор жағынан-қорды
өcipy есебінен ... алу ( ... ... мен ... ... ... ... есебінен).
Олар өте ceзiмтaл. Қоржылдық инвестициялық төлeмдiгe баланста ақуал
операцияларының, бағалы қағаздардың бәрін қамтиды.
Қазақстандық бағалы ... ... ... ... сипатталады. Шетелдік
қоржылдық инвестиция Республикада шексіз іске асырылады.
Қазақстанда нарықтық қатынасты дамытудың негізгі факторларының бipi болып
шетелдік ... ... ... ... Сыртқы инвестицияны тартудың
ceбeбi экономикалық салалардың каржылық - экономикалық жағдайы себеп
болады. Біріншіден, ... ... ... 50% ... өcyi ... ... ... және барлығы жеке айналым қорсыз
қалды. ... ... ... ... ... ... ... ТМД елдері қиын жағдайда болды және уақытылы төлем
жасалмады бұл ... ... ... және өcyiнe ... Бipaқ, ... ресурстарды тарту тек қаржылық қажеттіліктен ғана ... ... ... күрт ақсауы және өндірістік жабдықтың тозуы,
көптеген салалар жабдықты шетелден валютаға ... ... ... жағдайда
шетелдік инвестицияны тарту ішкі дамудың катализаторы болып табылды.
Шетелдік инвестиция шетелдік ... және ... ... ... ... ішінде қолайлысы тікелей инвестиция ол баска
экономикалық бірлестіктің басқа формаларының алдында
артықшылығы бар. Олар ... ... ... қорды
кірістірудің негізгі көзі болып табылады. Сонымен қатар әлемдік
техналогияны, алдыңғы қатарлы тәсілдерді басқарумен ... ... ... ... несиеден айырмашылығы, елдің
сыртқы қарызына қосымша болмайды. Халықтың экономикасын әлемдік деңгейге
көшіруге болады, өндірістік және ... ... ... ... ... ... көтереді.
Олардың ішінде төмендегілерді атап өтуге болады:
8. халықаралық өндірістік кооперация;
9. шетелдік несиені алу;
10. лизинг негізінде шетелдік жабдық алу;
11. қайтарымды несие ... ... ... ашу, ... шетелдік қорларды
кірістіру;
13. толығымен шетелдік қорға жататын кәсіпорын ашу;
14. шетелдік компаниялармен ... ... ... ... экононмикалық аймақ жасау, шетелдік қорды белгілі
територияға активті түрде тарту.
Барлық аталған шетелдік инвестицияны ... ... ұзақ ... ... ... дұрыс бағытта жұмысқа қолданса, құрлымдық аймақтық
аймақ аралық ... ... ... ... Олар ... ... ... қалуын қысқартады.
Бірлестіктің мұндай формалары Қазақстан экономикасын ... ... ... Бipaқ, ... барлығына инфляция, саясат және
экономикалық тұрақсыздық әсер етеді.
Сарапшылардың ... ... ... ... инвестиция ағыны
тұрақты. Алдын -ала ... ... 1999 жылы ... ... ... млн. ... АҚШ, 1998 жылы бұл ... 1233,3 млн доллар,1993
—1999 жылдар аралығында жалпы тікелей инвестиция 9267,1 млн доллар болды.
Жалпы түскен тікелей ... ... 49,2 % ... газ ... ... ... 4,3% энергетика кешеніне келді.
Тікелей шетел инвестициядан баска Қазақстан Республикасына өзінің
инвестициялық саясаты бар. ... ... ... ... ... ... Мемлекеттік бюджеттен қаржыландыру;
2. Мемлекеттік сыртқы займдар, халықаралық ... ... ... ... ... ... Мемлекет кепілдік беретін мемлекеттік емес сыртқы займдар.
Мемлекеттік кәсіпорынмен шаруашылықтарды жекешелендіру,
жеке ... ... және ... ... ... ... займ және ... емес гранттарды алу
мемлекеттен алынатын инвестицияны қолдану аймағын қыскартты, және оларды
мемлекет міндетіндегі аймақты қаржыландыруға бағытталады.
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырғанда ... көзі ... ... ... ... ... қатар жергілікті бюджетте
бола алады.
Бipaқ ... ... ... бюджеттен алынатын инвестиция көлемі аз,
сондықтан мемлекеттік инвестиция түpi мемлекеттік инвестиция бағдарламасына
кірмеді. Жергілікті бюджет инвестициясы ... ... ...
экономикалық индиактивті жоспарына кіреді. Алдағы уақытта ... ... ... ... ... ... ... түрін МИБ
қатарына кіреді.
1997 жылға дейін Мемлекеттік инвестиция формасы орын ... ... ... ... ... ... 1998 жылы
Мемлекеттік бюджетте тұрған ... icкe ... ... ... және ... icкe ... ... болу қарастырылды.
Мемлекеттік бюджет құрлымының белгілі бөлігі қайтарымсыз ... ... ... ... қаржыландырудың бұл
бөлігі МИБ құрамына кірді.
1998 - 2000 жылдар ... ... ... үшін ... ... ... ... бар комерциялық емес жобаларға берілді. Астана Астанаға
көшуіне байланысты даму объектілері алдыңғы қатарлы Астана
қаласына берілді. Одан кейін ... ... ... ... ... ету, ... ... " ... және ... ... ... ... объектілердің мәні, жергілікт1 бюджет мүмкіндігі
ескерілі. Мұндай объектілерге ... (20 ... ... Солтүстік
Қазақстан (14), Оңтүстік Қазақстан және Алматы обылысы (7), Алматы ... ... (5) ... ... ... экспорттық несие мемлекеттік займ формасына
беріледі, оған мемлекеттік кепілдік беріледі. Мемлекеттік емес ... ... ... займ және сыртқы қорларды басқару"
қаулысына сәйкес 1996 ... 10 ... оған ... емес ... алады. Бұл жағдайда мемлекет грант түрінде болады. Бұл жағдайда егер
несие жабылмаса оны ... ... ... Қазақстан Республикасының
өкіметі қарызды мемлекеттік бюджет есебінен төлеуге кепілдік береді.
Тәуелсіздіктің алғашқы жылдары Қазақстан сыртқы ресурстардың көп бөлігін
донор - ... ... ... ... алды. Тәжірибе көрсеткендей
экспорттық несиенің тepic ... бар ... ... ... Ceбeбi ... бюджеттің белгілі бөлігі қарыздарды өтеуге
кетеді, ал мемлекеттігі ... ... ... ... уақытта
мемлекеттік саясат экспортық несиенің көлемін қысқартуға бағытталады.
Қазақстан Республикасы өкіметінің ... ... ... ... ... қаржылық ағынды кірістіруді қамтамасыз
ету;
17. жеңілдікті займдарды кірістіруді активтеу;
Нарықытық экономика былай сипаталады, оның ... ... ... қалыптасады. Реттелген нарықтық қатынасқа көшу, ... ... ... оның ... ... әсерін
күшейтеді және оны нарықтық peттегіші ... ... ... ... ... болады. Олар басқа бағалық компанияларды қолдау барысы
болады- ақша, қаржы, несие, ... ... ... ... ... ... және ... займдардың барлық түрлерін бейнелейді,
кәсіпкерлік объектісіне жинақталады, нәтижесінде пайда түсім пайда ... ... әсер ... бағалық байлықтарға:
1. қозғалатын және қозғалмайтын мүлік ... ... ... ... бағалы заттар), яғни ... ... ... актив деп аталады.
2. Ақша, мақсатты банк жинақтары, несие, акция және басқада
бағалы ... яғни ақша ... ... ... мүліктік құқық, лицензия "Ноу-хоу" тәжірибе
басқада зерделі бағалықтар, жерді қолдану және ... ... ... құқығы, басқада мүліктік құқық, немесе материалдық активтер.
" Ноу-хоу" — бұл ... ... ... тәжірибе,
дағдылар жиынтығы, өндірісті ұйымдастыруға қажетті.
"Ноу-хоу" ғылыми — техникалық басқару және ... ... ... нақты активке жіктеу.
Инвестиция талдау және дайындау оның негізіне, яғни оның ... ... ... болатындығын білу. ... ... ... ... ... Тиімділікті көтеретін инвестиция олардың мақсаты фирма
шығынын ... ... ... осы ... ... ... ауыстыру, кәсіпорын жағдайын
жасау есебінен.
2. ... ... ... ... Оның ... ... ... шығару мүмкіндігін ұлғайту.
Жаңа өңдіріс ... ... ... ... жаң ... ... мүмкінік жасайды. Олар
дайындалмаған тауарлар шығарады.
Мемлекеттік ... ... ... ... Бұл ... егер кәсіпорын
экологиялық стандарт бөлігінің талабын қанағаттандыру қажеттігі
алдында тұрғанда қолданылады.
Мұндай жіктеуді енгізу ceбeбi, ... ... ... ... типі мен ... ... ... төмендегідей сызбамен
көрсетіледі.
|ТипЗ |Тип2 |Тип1 |Тип4 ... ... ... |Жеу ... ... |артыруға | ... ... ... | ... ... |инвестиция | ... | | | ... ... ... |Төменгі ... |
| |қayin ... ... инвестиция аяқталғанмен кейін фирма жұмысының
нәтижесінің өзгеруін көрсетеді.
Келтірілген активтер ... ... ... мәні бар, ал ... ... ... ... — адамның еңбекке қабілеттілігімен қоса алғанда,
ол қоғамның экономикалық, әлеуметтік, ... ... ... анықтайды.
Өңдірістік активтерге негізгі қордан басқа материалдық ... қоры мен ... ... және тас ... байлықтар, өнер
құралдары жатады.
Негізгі қор құрамына бірнеше рет үздіксіз 1 ... ... ... активтер кіреді. Негізгі қордың факторы болып көп рет немесе
тұрақты қолдану болып табылады. Құрамы бойынша не ... ... ... ... мал, бау т.б.) және материалдық емес
(компьютерлік қамтамасыз ету, ... ... ... ... ... өнер нұсқаулары) актив болып бөлінеді. Бүгінгідей алғашқы негізгі
қорға инвестиция ол ... ... ... қалпына келтіруге бағытталған
шығын жиынтығы.
Экономикалық жүйесінің үздіксіз дамуы және қалыптасуы үшін ... ... ... ... жаңаланып, қалпына келіп отыруы
қажетті. Экономикалық ресурстардың бipi болып өндіріс ... ... ... ... ... ... ... қор) жаңалау, қолдау,
кеңейту инвестициялық процесс шеңберінде болады.
Инвестициялық ереже бойынша екі ... ... Баға ... ... ... ... ... объектілері бөлінеді:
18. жоба масштабы бойынша (кішi және үлкен)
19. жоба ... ... ... ... ... ... ... және сипаттамасы бойынша
21. мемлекеттік қатысуының сипаттамасы мен дәрежесі ... қор ... ... ... салық жеңілдігі ,
кепілдік)
- жинақталатын қордың ақталу ... ... ... ... ... ... ... орындаушы, инвестиция объектілерін icкe асырушылар сонымен қатар
құқықтық адамдар ... ... ... қор) және басқада
инвестициялық процесске ... ... ... ... объекті жасалған жоба
мемлекеттің және халықаралық ұйымдар, мемлекеттік ұйымдар.
Инвестициялық субъектілер инвестициялық аймақта жұмыс ... ... ... ... icкe асатын аймақ. Инвестиция аймақ құрамына
кіреді:
22. Инвестициялық қор ... ... ... ... өнім және ... қор icкe ... аймақ;
24. қаржылық қор айналатын аймақ (сауда, ... ... ... ... ... ... ... көзі болып табылады, ол ... ... ... ... ... ... ... icкe
асуына байланысты ол әлеуметтік-экономикалық жүйенің ... ... ... ... ... х|- ... шарт ... нәтиже векторы
|z|- iшкі формалар векторы
|z |- сыртқы форманың әсер ету векторы
|sn|- кәсіпорынның соңғы қалпы
|Sh|- кәсіпорынның бастапқы қалпы
Инвестициялық ... өзің ... жүйе ... ... ол iшкі және ... ... ... әрекеттесетін шарттары
қалыптасады.
Нарықтық қатынас жағдайда әpбip инвестициялық ... ... ... ... ал оның нәтижесі инвестициялық шешім қабылдағанда негізгі
роль атқарады. Зерттеу ... 3 жоба ... ... ... және оның сипатталу құрылымын зерттеу;
25. нарық сиымдылығын және сұраныс ... ... ... ... ... ... негізінде ic жоба концепциясы ... ол ... ... ... өнім ... ... ... кейін өндіріс
бағдарламасы анықталады, яғни қажетті өндірістік қуат, инфрақұрлым,
техникалық және ... ... ... Республикасындағы инвестициялық климат.
Шетел инвестициясының кезкелген елге келуі, оның ... ... ... ... ... климатты моделдеу шетел инвестициясын ... ... ... ең маңызды тізбегі болып ... және ... ... ... ... әсер ... ... жүйесіне
береді, екіншіден елдегі жағдайды терең бағалауға мүмкіндік береді,
үшіншіден шетелдік әріптестің ... ... ... ... қолайлы инвестициялық климат жасау, бұл әртүрлі ... ... ... ... жүйесін құрайды. Ол
Қазақстандағы ... ... ... ... негізі
болады.
1 Ел нарықтық сипаттамасы;
2. Табиғи және еңбек ресурстарымен қамтамасыз ету;
3. Экономикалық рефоманың жағдайы және алға жылжуы;
4. ... ... ... құқықтық база;
5. Мемлекеттік филиалдағы басқару шешімдерін қабылдауды
реттеу;
6. Нарықтық инфроқұрлым мен ... ... ... ... ... тұрақтылығы;
8. Саяси климаттың тұрақтылығы мен тартымдылығы;
Шетел инвесторлары жоғарыда келтірілген құраушыларды зерттеп және бағалайды
және шешім қабылдайды. Инвестициялық ... пен ... ... ... Инвестициялық климат колайлы болған сайын, инвестициялық
қауптілік төмен болады және керісінше инвестициялық климат ... ... ... жоғары болады.
Қазақстан тәуелсіздігін алғаннан бастап түбегейлі ... ... iшкі ... тұрақтылық пен халықаралық келісімділікті сақтай отырып
жету. Бұл жолға жеткен прогресс ... ... ел ... ... ... ... дамыту жоспарындағы ең алдынғы жылжыған ел
болып табылды.
Кез-келген мемлекеттің экономикалық жетістігінің маңызды ... ... ... ... ... ... ... Бүл көрсеткіш
бойынша Қазақстан әлемнің бipiншi 20 мемлекеті құрамына кіреді және ТМД
елдерінің ішінде алдыңғы ... ... әpбip адам ... шаққанда.
Бұл біздің инвестициялық саясатқа шетел компанияларының сенімділік ... ... ... ... ... ... ... құрамында
"Шеврон", "Мобил", "Мицубиси", "Доичебанк", "Бритиш Петролеум", "Тотоль",
"Самсунг", "AEs" және аудиторлық фирмалары.
Әлемдік экономикада жеке инвестиция жалпы ... 1998 ... ... ... ... ... ... екі есе қысқартылды, бұл
уақытта инвестициялық ағын біздің экономикаға 15% төмендеді. ... ... ... ... ... 8 млрд. доллар ... жылы ... ... ... ... 1,2 млрд ... ал
ішкі —2,1 млрд долларды құрады.
Қазақстанда инвесторлар жұмсына қолайлы климат, мықты қолдау жасалған:
саяси және әлеуметтік тұрақтылықты нығайтады, ... ... ... ... ... ... жобалардың деректер банкі
жинақталған, оған 200 ... ... ... ... ... шаруашылығының
инфроқұрлымы, өңдеу өнер кәciбi, Астананы дамыту,
тұрғын үй, ауылшаруашылығы, әлеуметтік объектілер мен саяхат.
Қазақстанда шетелмен қарым-қатынасты жақсартудың ... ... ... ... ... базасын жетілдіру. ... ... ... ... және ... ... реттейтін
бipнeшe заң қабылданды:
«Tiкe инвестиция мемлекетін қолдау ... ... ... ... мен салық туралы", «Бағалы қағаздар туралы және ... ... ... «ҚР және қор ... ... ... мен
қосымшалар туралы.
Аймақ экономикасына шетел ағынын активтеу үшін ҚР өкіметі 1998 ж 28
наурыз айында «Тікелей ... ... Заң ... ... мемлекеттік қолдау мақсаты қолайлы климат жасау, экономика
сингомерында ... ... және ... ... ... ... қамтамасыз
ету үшін. Бұл заң өндірісті жылдам дамыту қуатты cepпіліс береді.
Бұл заң ҚР Конституциясында ... және ... ... және
дамуды қамтамасыз етуге заңды кепілдік беру.
Заңда инвестиция жобаларды icкe ... ... ... ... ... жеңілдіктер және преференция жүйелері кіреді, оны инвестиция
бойынша ҚР ... ... ... ... ... шарт ... бастап 5 жылға дейін салык,
көлемін жерге және ... 50% ... ... ... ... шикізат және материалға жобаны icкe асыратын
кедейдің салықтан жартылай не толығымен босату.
Жеңілдік пен ... ... ... ... инвестиция көлеміне
тәуелді.
Жеңілдік пен преференция беру шарты
Қарастырылған Заң бойынша жеңілдік пен преференция инвесторға жобаны
icкe асыру үшін ... егер онда ... ... ... мүмкіндіктерін растайтын құжаты болса.
Халықаралық қаржылық тоқырау экономикалык өсу ... ... ... ... ... ... іске асыруды қойды. Ол экономикалық процесстерді реттеу және ... ... ... ... ... ... ... механизмі инвестиция шақырудың «Инвестиция» туралы Заңға өзіне
негізделген, бұрынғы екі заң ... ... ... бiз ... ... оқып ... зор
мән бepyiмiз керек, оның ағыны мен даму ... әcipece ... ... өздеріне тартатын біздін негізгі бақталас елдердегі жағдайды
бақылауға және кepiciншe жоғарғы ... ... бар ... ... ... шартында бiз Қазақстан саудасын жоғарлатуға, соның ішінде,
жаңа ... ... ... ... ... ... ... инвесторлары Одағы құрылған.
Форумдағы өз сөзінде Н. Назарбаев ... ... ... белгілер қатарын және жыл қорытындысы бойынша оң динамиканы атап
көрсетті.
Қазақстан экономикасының көтерілуінің куәсі әсер ... ... ... ... ... ... ... пікірі бойынша одан нәтижелі және мәселе шешуде ... ... ... ... инвесторларының Қазақстан нарқына
берген базасы
|Қазақстан нарқын инвестицияға ... ... ... бойынша баға|
|тартылымдылығы бойынша ... ... % ... ... ... емес |90% ... |6% |
| |2% |
| |2% ... салық және инвестициялық деректер негізінде нәтиже ... ... ... ... жоғары болды. Оның ішінде 72,5 %
орта және кіші ... ал ... (27,5%)- ... ... ... ... ... инвестициялық климатты жақсарту бағытында
аз жұмыс жасалған жоқ бipey көп нәрсе icтey керек. Жеке алғанда ... ... және сот ... ... ... ... келісім-шарт
шартын сауаттау тіжірибесі, инвестициялық дауды реттеу, салық ... ... ... ... ... алу, ... ... күшін
әкелуге байланысты сұрақтар. ... бұл ... ... ... ... ж ... тікелей шетел инвестициясын енгізу
бағдарламасы қабылданды, ведомствоаралық коммисия құрылды. Ол инвестициялық
сұраныс дайындау туралы.
Қазақстан жемісі, ... ... ... ең алдымен жоғарғы
деңгейлі әлуметтік саяси ... ... және ... ең ... ... және газ. Сонымен қатар, Қазақстан
инвестицияның климаты өте жақсы, ол бірнеше көрсеткіштермен ... ... ... және ... ... ... және өндірістік
инфрақұрылым; жоғары білікті персонал және осы факторлар туралы ... ... ... ... ... стимул болады. Қазақстан тікелей
инвестиция жалпы көлемі; тұғындар басына шаққанда да үлкен.
Орталық азия экономикасында ... ... өcyi; ... табиғи ресурстарды жасаумен байланысты (газ, мұнай, түсті және сирек
кездесетін металдар 9 трлн $ ... ... ... ... ол ҚР
тиімді геостратегиялық жағдайы, орталық азия көлін қиылысында.
Ең соңында Қазақстан ТМД елдері арасында экономика ... даму ... ... алда ... ... ... мемлекет меншігін жекешелендіру жақсы
жағдай жасады. Елді дамыту ... ...... оған ... ... ... ролі берілген. Мақсатқа
жетуде төмендегідей міндеттерді шешу қажет: жаңа технологияны
енгізу, алдыңғы қатарлы техника және ноу-хау, iшкi ... ... ... мен ... ... ... ... қолдау мемлекет жағынан экспорттық және
импорттық өндірісті дамыту, шикізат ... ... ... және ... жаңа ... ... жаңа ... жасау, жергілікті кадрларды тікелей оқыту жүйесін енгізу,
біліктілік деңгейін көтеру, өндіріс интенсификациясын қамтамасыз
ету, қоршаған табиғи ортаны жақсарту. Бүгінгі күні ... ... ... ... ... қарамастан Қазақстан
инвестициясы жоспарда Тәуелсіз мемлекеттер Бірлестігінде ең
тартымды елдің бipi болып ... ... ... ... ... материалдық өндірістің барлық аймағында инвестициялық
белсенділіктің төмендеуімен сипатталады. 1999-97 жылда инвестиция 10063,9
млн. теңге, ал 2000 ж 4621,4 млн., 2001 ... 1 ... 2216 млн. ... 1995-97 ... көлеміне жолдау жасағанда мемлекеттік инвестиция
саясат обылыстың ... ... ... ... - ... ... ... қайта құруда. Инвестиция аймақтағы мұндай келеңсіз жағдай бірнеше
себептермен сипатталады:
27. ауыр қаржылық жағдай көптеген кәсіпорынның, ... ... ... мен ... ... қор ... негізгі қаржылық көзі ... ... ... ... төмен келуі;
жергілікті кәсіпкерлер мен облыс басшыларының менталитеті;
шетел инвестиция тартудағы ақпараттың ашу;
Инвестициялау әдісінің экономиканы төмендеуден өсу стадиясына ... ең ... ... факторларды тоқтатып шаралар тобы жасалу
қажет. Шетел қорды тартудың негізгі формасы болып тікелей шетел
инвестициясы болып табылады. Сонымен қатар, 19 несие мен ... ... ... ... Шетел қорын тартудың арасында облыс
үшін мәні бар тікелей шетел инвестициясы, ал тауар өндіру, ... ... ... ... ... ... және маркетинг, негізгі көзі болып
табылады. Тікелей шетел инвестициясын енгізу формасы обылысымызда ол
бipiккен кәсіпорын жасау, 100% шетел қоры бар кәсіпорын ... ... ... ... ... облысында АҚ "Құмкөл-Лукойл", Қазгермұнай, Құатамлонмұнай,
Қазалтен Ақниет, сонымен қатар, ... ... 90% ... қоры ... шетел инвесторлар алдымен мұнай газ өндірілетін сала кәсіпорындары
қызықтырады. Жеке жоба ... АҚ ... ... ол
компания "Харрикейн Хайдрокарбонс ЛТД" пайда болды, ал 6 жыл ішінде 290 ... ... 2001 ж ... ... ... 3,4 млн ... ... "Мұнай
газды утилиттеніру жобасын icкe асты, бағасы 65100 мың %. АҚШ ... LG ... ... сөз ... ... 85% ... бөлігі тиеді.
Қуатамлонмұнай кәспорнына қоныс және көміртегіні өндіруге лицензия
берілді, инвестиция ... ... 10 ... ... 67,0 млн. АҚШ ... ... ... 2005 ... ... 291,39 млн. АҚШ $
инвестиция меңгеруді жоспарларды. Құмкөл-Лукойл ... ... ... газ және ... газ кең ... ... және ... Харрикейн
Құмкөл мұнай АҚШ, бөлігін 50%, Лукойл 505 ... ... ... және зерттеу жобасына қаржыландыру туралы келісім аяқталмағандықтан,
инвестиция көлемі әлдеде дәлденуде. Облыста ... ... ... бар,
ал Оңтүстік корея Алтен фирмасы кәсіпорын ... ... ... ... көлемі 210 мың $ қaзipгi кезеңде 92 % ... мың $ ... ... қалдырылды. Қазақ - түрік біріккен кәсіпорны Ақниет
өндірістік — коммерциялық бағытпен айналысады. ... жылы 55 мың ... ... Жыл ... олар 35,2 ... нан өнімдерін, 5,5 т
балмұздақ, 6,9 млн. теңге өндіріс ... icкe ... ... ... мен ... ... ... плантациясына гербицид қолдануға және
"ФНМ" АҚ шікізат әкелуге қарсылық ресурс бөлінді, 1 млн $ ... ... ... ... ... 13,5 га күpiш ... өңделді,
сонымен қатар, "Айдан-фнм" АҚШ 500 мың ... ... ... ... ... жабудың және шикізатпен жабылады. "Юкселер" (Туркия) ферманы
тepi өңдейтін фабрика салуға 300 мың $.
Инвестициялық екпінділік және оның ... ... ... ... салалық құрылымын зерттеу дәлелдегендей, шет
ел инвесторының өндірістің өндіру салаларына, бipiншi кезекте: ... ... ... ... ... ... аударылуда.
Шетел инвестицияларының шикізат бағыттылығы республика экономикасының,
құрылымындағы диспропорцияны алдынғы дәрежесінен біршама күшейтеді. Бұл
жағдайда пайданың ... ... ... ... ... өнім түpi: ... ... өндірісі, түрлі-түсті металдар өндірісі, яғни,
Қазақстан экспортының нeгіiзгi ... шет ... ... Осы ... инвестициялар сыртқы қарыз күйінде өз iciн білдіріп, экономикалық
дамуға кepi әсер ... ... ... ... жалпы жағдайы мен
оның даму фазасы, валюталық, қаржылық және несиелік салалардағы ... ... ... ... ... қор ... несие
қойылымдарының өлшемі, жұмыс күшінің құны мен оның ... ... ... ... ... т.б. өз ... тигізеді.
Қазақстандық экономика сыртқы ақша салушылар бip қатар ерекшеліктермен
атап айтқанда ipi ... ... бай ... ... ... ... және де ең ... арзан жұмыс күшімен өзін
тарта білді.
Шетел капиталының ағынын кеңейту мақсатында ... ... ... шет ел ... ... ... ... және ұлттық экономикалық
қауіпсіздік ... ... ... ... ... ... ... қопшілігінің басып алуы ұлттық өндірістің
дамуына ... ... және ... ... ... ... экономикалық жоспарда тepic әсер eтyi мүмкін.
Қазақстан экономикасына шетел инвестицияларын тарту тұрақты ... ... ... ... ... ... ... және салалық
құрылымы да өзгеруде. Шетел ... ... ... ... ... ... әсерін тигізеді. Дегенмен,
жасалған талдау нәтижесі бойынша, ... ... ... ... өз ... ... ... бip қатар шараларды талап етеді.
Қазақстандағы экономикалық реформалардың жүргізілуі, осы шаралардың ... ... ... ... қамтамасыз ету үшін нeгiзгi дамыту бағыттарының
бipi - мұнай-газ саласы, сонымен қатар, приоритеттік бағыт ... ... ... аударылуда. Егер бүгін жылына 20-30 млн.т.
мұнай өнделсе және бұл көрсеткішті 60 млн. т-га ... ... ... ... жылда бұл деңгей 74-75 млн. т. өcipy жоспарланып отыр. 1998 жылы ... 8,9 ... ... бipaқ ... газ ... ... ... 50% құрады.
„Қазақстан 2030" стратегиялық болжамы бойынша республика ... ... ... ... ... 800 ... пайда түcipy жоспарланып
отыр. Мұнай газ ... ... ... белсендіктің басты бағыты
- әлем нарығына көмipcyтeгi шикізатын көліктендіру мәселесі және ... пен ... ... ... ... зауыттарына мұнай мен газды
терең өндіру жұмыстарын көтеру. Осы бағытта ipi ... ... ... мән берілуде. Мұнай-газ өндірісіне жинақы тікелей шетел салымдары
1999 жылы 3,8 ... ... ... бұл ... көлемнің жартысынан
астамы.
Мұнайгаз саласының негізгі ... ... ... газ ... iшкі газ ... ... ... тұтынушылардың газ кен
орыннан алыс орналасуы;
-Кешен кәсіпорындарының ... ... ... ... өндіріci кәсіпорындарының жеткіліксіз техникалық
жабдығы, осының салдарынан шикізат өнім деңгеін ... ... ... ... ... ... ... Қазақстанның инвестициялық
кешен, құрылыс материалдары және осы сияқты т.б. маңызды
экономика салаларының тұрғызылуына күшті ... ... ... ... ... ... ... саналатын
мұнай өндірушілері мұнайды импортна шығаруда, ceбeбi, iшкі
мұнай ... ... мен ... ... байланыстырмайды.
Экономика салаларының дамуы приоритетіне принципінің жүзеге асуына
тікелей байланысты. Осы принциптің жүзеге асуына өз ... ... ... ... өндірісті жаңарту негізінде экономикалық
өсімнің тұрақтылығын қамтамасыз eтiлyi өз әсерін тигізеді.
ТМД елдерінің аумағында экономикалық кризис инвестициялық ... ... ... төмендеу шарттарында 90-жылдары
халықтың онсызда өмір ... одан әpi ... ... күш ... ... төмендеуі еңбек құралдарын жаңартумен сүйемелденеді,
әcipece бұл жағдай тау-металлургиялық, жанармай-энергетикалық кешендер
саласында ерекше орын ... ... ... ... ... ... ... шикізат қоры мен жанармай-энергетикалық қорын жинақтап және
жоғарғы квалификациялық кадрларын дайындай отырып, Қазақстан ... ... және ... ... өндірісі индустриясын тұрғызды. Сонымен қатар,
республиканың көп профильді қaзipгi машина жасау базасы мен ... ... ... ... ... жоқ. ... сиымдықты, техникалық күрделі өнім
шығаратын сала жоқтың қасы. ... ... ... ... ... химиялық, мұнай-химиялық, мұнай және газ ... ... ... ... ... ... қолданылатын
қондырғылардың 75% бүгінгі күн талабына сәйкес ... және ... ... ... ... ... экономиканы құрылымдық қайта құру
қажеттілігін ... Бipaқ осы ... ... ... өте ... салдарын қажет етеді. Мұндай қаржы Қазақстанда жоқ. ... ... ... ... мәселесі бірінші орында.
Қазақстандағы шынайы инвестициялық жағдай ... ... ... ... ... ... ... Инвесторлардың
назарын аудартқан бағыттардың бipi - республикамыздың минералдық-шикізат
базасы.
Қазір ... ... ... салу ... ... ... кейіннен бұл кәсіпорындарды бақылау акциялар пакетін сатып алып,
өз меншігіне аудару.
Соңғы аталған жағдай әcipece ерекше ... ... ... ... жекешелендіру мәселесі мен бақылау пакетін сатып алу
мәселесіне зор ... ... Бұл ... ... ... ... және тек тендерлік механизм арқылы
өткізілуде.Мысалы, осындай шетел инвесторларының салымы— шетел
инвесторының ... ... ... ... өндіру
саласында - ... ... ... ... ... Мұнай - газ секторындағы жағдай
мынадай. Мұнай мен газ ... ... ... ... де ... мол ... бipi. ... 180-нен
астам мұнай - газ кен орны табылған, оның тек 60 ғана ... ... ... ... ... ... өте ... Қaзipгi таңда
республиканың зерттелген көмірқышқыл шикізат қорлары өте үлкен. Ол ... ... 0,7 ... ... конденсатын, 1,7 трлн,м газды құрайды.
Сонымен қатар, Каспий теңізінің ... және ... ... ... ... ... бағаланады: мұнай бойынша-12 млрд. т., газды
конденсаты бойынша 1,6 млрд.т., табиғи газ бойынша 5,9 трлн. м.
Потенциалдық қор ... ... ... ... өcyi тиіс және ... баға ... 2005 ... дейін — 100 млн.т., ал 2015 ж. - 170млн.
т. құрау ... ... ... және Батыс Қазақстан облыстарында мұнай мен
газдың 90% өндіріледі. Қазақстанда ... ... ... 19 ... тең 3
мұнай өндіру зауыттары бар. Оның бipi - Атырау мұнай өндіру зауыты ... ... ... ... ал ... мен Шымкент МӨ3
Батыс Ciбip мұнай өндірісіне жобаланған.
Қазақстанның мұнай — газөндірісі өндіріс ... ... ... қарағанда ерекше орын алады. Мұнай өндірісінің бүгінгі ... ... ішкі ... ... етеді. Шетел
инвестицияларын тарту саласындағы республиканың жүргізетін саясатына ... ... ... ... Шеврон, Мобил, Амоко, Тексако, және
т.б. осы ... ipi ... ... ... атауға болады.
Қазақстандағы мұндай мұнай компанияларының жұмысы мұнай өндіру
саласы отандық экономикадағы инвестиция салымына ең ... ... ... ... кен ... зерттеумен байланысты жобалар бойынша тікелей
инвестицияларының жалпы көлемі АҚШ- тың 32,3 ... ... ... ... байланысты жобалар бойынша — 8,2 млрд.
доллармен бағаланады.
Каспий теңізінің 34 теңіз кенорындарын өндірумен ... ... ... ... ... талап етеді. Қазақстандық
және шетел экспертерінің тәжірибелері бойынша жинақы шығындары 160 млрд.
кенорынды бастапқы зерттеу ... яғни ... ... басталғанға дейін
салынған.
Heгiзгi инвестициялық приоритеттер Қазақстан
республикасының стратегиялық даму бағдарламасын нақты
анықтайды. Шетел ... 1-ші ... ... ... жетістілігіне әкелді. Ендігі
жұмыс — осы icтi микродеңгейіндегі реформалар. Бұл
материалдық өндірісте ... ... ... экономикалық
өсімді қамтамасыз етеді. ... ... ... шикізат
кешеңіне тарту өз мәнін тұрақты сақтайды, бipaқ қaзiргi приоритеті болып
бүгiнгi күннің талабына сай ... ... ... ... өндірісін құру саналады.
Инвестиция қауіптілігі
Кез-келген инвестициялық жобаның жүзеге асуы әрдайым қауіптіліктермен
байланысты, олар инвестиялық жобаның ... ... ... ... ... және ауытқуларымен туындайды.
Болашақ экономикалық жағдаймен сұраныстың болжамы жуық шамада ғана
алынады, ceбeбi бұрыңғы ақпарат негізінде өте көп ... алу ... ... ... ... ... ең ... түрлерімен
себебтері болып келесілер саналады:
- Экономикалық заңдылықтың сұрақсыздығымен және қaзipгi
экономикалық ... ... ... ... ... қауіптілік;
- Сауда операциялары мен қойылымдарына қойылатын
әртүрлі шектеулерді енгізу мүмкіншіліктерімен, ... және т.б. осы ... ... ... ... ... Елдегі саяси жағдайдың анықсыздығы, елдегі және аумақтағы
қолайсыз әлеуметтік саяси өзгерістердің қayіптiлiгi;
-Техника мен технологиялардың бағалары, параметрлерінің
динамикасы туралы ... ... және ... ... конъюнктураның, валюта курстарының, сессия беру
шарттарының
өзгepicтepi;
- Өндірістік-технологиялық қауіп ... ... ... ... ... ... ... мүдделерінің және қатысу
шарттарының белгісіз болуы;
- қатысушы мекелерінің қаржы ... мен ... ... ... және нақты болмауы (төлемсіздігі,
банкрот ... ... ... ... ... ... жүзеге асырудың ұйымдастыру - экономикалык
механизмі қауіптілік ... ... ... ... тұру
керек. Осы мақсатта қорлардан резерв құруға технологияны өзгерту немесе
дамытуға, т.б. ... ... ... ... ... қатар, осы
аталған механизм инвестициялық жоба қатысушыларының міндеттемелері мен
ережелерін өзгерту ... оны ... ... ... өзгерту
мүмкіншіліктерімен байланысты жағдайларды ecкepyi тиіс.
Кез-келген мағыналы инвестицияларда пайда қауіптіліктерді жоюдың
келесі 2 жолы ... ... ... ... ... ... немесе ... ... ... ... Басты сақтандыру стратегиясының инструменті-
пайда салынатын ... мен ... қоса ... қосымша
қаражаттың жинақы суммасынан жоғары болған жағдайда ғана ... ... бұл ... ... ... ... нақты таңдалған
инвестиция объектілеімен үйлестірген ... ғана ... ... тек аз ... ... ... ұйымдары ғана осы
мүмкіншілікке ие болады.
Жоғарыда ... ... ... ... ... ... шаралары салушы қатысушыларынан қосымша шығындарды ... Бұл ... ... ... экономикалық тиімділіктерін
есептегенде ecкepiлyi тиic. Бұл қосымша шығындар инвестициялардың
экономикалық тиімділіктерін ... ... ... ... ... асыру анықталмаған шарттары
мен кауіптілігі алдын-ала болжамдауға келмейді. Жобаны жүзеге асырғанда
экономикалық заңдылықта, басқару шаруашылығында үздіксіз өзгерістер ... ... ... ... ... асыру схемасы осы аталған
өзгерістерді тұрақты бақылау жағдайларын ecкepyi тиіс.
Жоба тұрақтылығын бағалаудың ең кең таралған жолы-"шығынсыздық
нүктелерін" анықтау.
Шығынсыздық талдау ... ... ... ... ... тең ... тең ... нүктесін анықтау. Сату
көлемі (және сәйкесінші өндіріс көлемі) осы ... ... ... ... ... ұшырайды, ал түскен пайда салынған ақша тең ... өз ... ... ... ... ... ... нүктеден бастап шығынға ұшырауын, қай нүктеде пайда алатынын анықтау
үшін қажет. Шығынсыздық нүктесін өндірілген өнімнің ... ... ... ... қуаты пайдану денгейіне анықтауға
болады. Сатудан алынған пайда шығынсыздық нүктесінде-шығынсыз сату құнын,
ол осы ... өнім ... құны ... сату ... ... ... бағдарлама әртүрлі өнімдерден тұратын болса, онда кез-
келген шығынсыз сату ... үшін ... ... ... ... болуы
тиіс.
2.2. Инвестициялық екпінділікке әсер ететін факторлар
Қазақстан нарықтық қатынастарды құру кезеңіне аяқ ... ... ... өту ... байланыстарының жоюылумен, экономикаға әсер
ететін механизмдердің жоқтылығымен, ... ... ... ... ... ... сипаттайтын кризис шартында
орындалады.
Сонымен қатар, ... ... ... ... ... ... Оның күрт өзгepyi республика ... ... ... ... және өндірістік секторда
техникалық артта ... ... аса ... ... ... ... ... мақсаттық обьектілері бойынша қаражат салымдары
құрылымының өзгеруіне әкелді. Негізгі құралдар негізінен icтeп ... ... ... ... ... Осы ... ... осы жағдайдың барлығы экономиканы кризис дағдарысынан ... ... ... ... ... ... ... белгілеуге болады. Макродеңгейде олар:
34. жалғасушы инфляция;
35. инвестициялар аймағындағы мемлекеттік саясатты ... ... ... ... бұл өз кезегінде нарық
болашағын бағалауда ... ... ... күрт ... ... ... ... Инвестиция процесстерін басу, олардың қарқындылығын
күшейтетін ... ... ... инвестициялық
ортада туындайтын жағымсыз тенденцияларды жеңуге нақты мүмкіншілік пайда
болды. Инфляция темптерінің төмендеуі инвестициялық белсенділікті күшейтуге
жеткіліксіз шарт емес. ... ... бұл ... инвестициялық
саясатты жүргізу нәтижесіне байланысты. Оның негізгі бағыттары:
1. Көптеген меншік формасын ... ... ... ... ... тыс ... орталықтандырылған инвестиция ... ... ... ... ... салымдарды орналастыру ... ... ... негізде қаржыландыру;
4. кәсіпорынның iшкi ... ... ... ... ... үшін ... бірлесіп мемлекеттік келісім-шарттық ... ... ... ... ... ... ... арқылы күшейту.
Макродеңгейдегі мәселеге жалпы көз қарас
Біріншіден, өнімге сұранымдық шектеулері жоқ обьектілерге қаражат көп
салынады;
Екіншіден, инвестициялық салу ... ... мен ... ... ... ... қарқындап төмендеді.
Үшіншіден, бағыттары бойынша инвестициялардың құрылымына өзгерістер
еңгізілуде. Өндірістік мақсаттық обьектілерге инвестиция үлесі күрт азайды.
Инвестициялық жұмысты ... ... ... ... - ... ... ... нарық заманыңда ең ... ... ... ... ... ... ... Осындай
салаларға, негізінен, мұнай және газ өндірісі ... Бұл ... ... ... ... ... құруда ерекшеліктері көп және
шексіз экспортты мүмкіншіліктерге ие. Осы ... ... ... ... ... ... бұл ұлттық экономиканы ұзақ
мерзімге болжам жасауға бағытталған өте маңызды фактор.
Барлық факторлар ұзақ ... ... ... ... шектейді, осының салдарынан ... ... ceбeбi ... ең ... да ... ... тиімді болып
өзін-өзі тезарада ақтайтын, жоғары тиімділікті шаралар ... ... ... ... ... ... еңгізу және
көптеген т.б. шаралар) қарастырылған ... ... ... шаралар
салыстырмалы түрде жүзеге асырылады, ал қарсы шығындарды осы жағдайда өте
төмен, бұл тез арада ... ... ... және ... ... ... ең олардың өсірмелерін қайтаруға мүмкіндік береді.
Қaзipгi таңда Қазақстан өкіметінің ... ... ... ... мақсаттарының бipi болып қаржы тұрақтылығын ... ... ... ... ... ... ... отыр.
Осылайша, инвестициялық стратегияны құру барысында ... ... ... ... ... ... ... бүгінгі өндірестегі
кәсіпорынның нық өндірістік келбеті ертең динамикалық нарық жағдайында
кәсіпорынның банкрот ... ... ... ... Инвестициялық
стратегияның зерттемелері қойылған ... ... ... ... және аз ... мен ... ... қамтамасыз
етеді.
3. Инвестициялық жобалар бағасы
3.1. Инвестициялық жобаның ... ... және icкe ... ... ... ... қабылдайды.
Инвестициялық жоба - жобалайтын және icкe асырылатын ic-шаралар
тобының әртүрлі салалар мен ... ... ... қор, ... ... ... жобаны тарату жаңа немесе қалпына ... ... ... пен кәсіпорын жасаумен ... ... ... ... ... жер ... ... алып, оны құрылыс
салуға дайындау, инженерлерік зерттеулер ... ... ие ... ... дайындау, кәсіпорын жасауға қажетті кадр, ... ... ... ... ... ... мәселесін зерттеулер негізі тусінігі болып,
жобаның ... ... ... ... ... болу және жою арасындағы
уақыт жобаның өмірлік ... ... ... ... ... фаза ... ... Жобаның таратылуының кезек фазасының сызбасы.
1.И алдындағы фаза
2.И мүмкіндігін талдау
З.ТЭО алдын-ала
4.ТЭО
5.И мүмкіндігін туралы баянда
6.И фаза
7.Келісім- шарт жасау және сөйлесу
8.Жобалау
9.Құрылыс
10. ... ... және іске ... ... ... алдындағы фаза - Инвестиция жоба
фазасы, онда анықталады:
-Инвестиция мүмкіндіктері;
-Жобаның техника- экономикалық негізі бағалау;
-Жобаны алдын- ала таңдау;
-қаржыландыру сызбасы;
-Инвестиция фаза - ... жоба ... ... icкe ... ... ... ұйымдастыру негізі
орнатылады;
-технология алу және жіберу;
-контракт жасау және оны талдау;
-жер алу, құрылыс жұмысы, жабдықты орнату;
-өндіріс маркентенгі;
-жұмысшыны топтау және оқыту;
-өндірісті ... ... ... - осы ... ... ... және ... басталады, инвестиция қосылған қор ... ... ... ... ... ... фазасына қатысты. Осының негізінде ... ... ... ... жобаны жасау және талдау төмендегідей кезеңдерден
тұрады:
-Инвестиция идеяның қалыптасуы;
-Инвестиция мүмкіндікті зерттеу.
-Жобаны техника-экономика негізі.
-Жер бөлігі алу немесе ... ... ... ... ... icкe асыру;
-объектіні пайдалану, экономикалық ... ... ... ... және ... ... жасаудың және оның элементтерін қамтиды.
Ғылыми зерттеу, құрастыру жұмыстары, ... ... және ... ... ... ... өндірілген өнімді шығаруды ұйымдастыру.
Инвестицияға түсінік қалыптасады:
1. идеяның пайда болуы және негізі,
2. ... ... ... патенттін,
экологиялық талдау жасау.
Сертификаттың талаптың орындалу қажеттігін тексеру.
Инвестициялық мүмкіндіктерді жоба ... ... ... ... ... сұранысты зерттеу;
өнімнің бағасының базистік ағымдағы, болжамдық ... ... және ... ... ... ... бойынша дайындау;
40. негізгі-рұқсат құжатын дайындау;
41. жобаның ТЭО тарауы ... баға ... ... ... ... ... ... нақтым инвесторға арналган инв. ұсыныс жасау;
Жобаның техника-экономиканың негізіне (ТЭО) кіреді
- толық масштабты маркетингтік ... ... ... және ... ... негізгі бақталастар, сұраныстың
тиіділігі)
өніді шығару;
44. түсіндірме ... ... ... рұқсат құжаттарын дайындау;
46. техникалық шешімдерді жасау;
47. құрылыс, архитектуралық -жобалау шешімдері;
48. инженерлік қамтамассыз ету;
49. азаматтың ... және ... ... ... ... ... ... сипаттау;
51. құрылысқа қажетті деректер;
52. кәсіпорынның басқару жүйесін сипаттау;
53. смета - қаржылық құжат (күрделі шығындарды ... ... ... т.б ... ... байланысты қayiптi есептеу;
55. жобаның icкe асу мерзімін жоспарлау;
56. жобаның коммерцияық тиімділігін бағалау;
57. жобаның ... және ... ... талдау;
Келісім- шарт құжаттарын дайындауға кіреді:
58. теңдерді дайындау және кeлiciм-шарт нәтижесі бойынша;
59. инвестормен келісім жүргізу;
- техникалық құжат ... және ... әpi ... ... ... ... ... сызбасы кезеңімен жобалық есептеу кұжатын
стандарт емес ... ... ... және ... жұмыстарын іске асыру этапында орындалады:
60. жабдықты орнату;
61. қызметкерлерді оқыту;
62. өнімді әкелуге шарт ... ... ... ... ... ... партиясын шығару;
Объектіні пайдалану және экономикалық көрсеткіштер мониторингі кезеңінде
жүргізіледі:
64. өнімді сертификаттау;
65. диллерлік желі жасау;
66. сервистік қызмет көрсету және ... ... ... ... көрсеткіштердің жасалған объект, кәсіпорын,
өндірістің ағымдағы мониторингі.
Бұл аталған шаралар уақытқа ... және ... ... ... инв. процесс болады.
Инвестиция жобаның жиынтығы соңғы ... ... бар ... құрайды. Бұл бағдарламаның көлеміне байланысты, мемлекеттік,
аймақтық салалық сипатта ... жоба болу ... ... тиімді;
69. экономикалық нәтижелі және шығынға сәйкес;
70. экологиялық пайдалы;
71. тұрғындар қолдауы керек;
Инвесторлар үшін табиғатты қорғауға ... ... ... су ... ... және суларды тазарту;
- қатты қалдықтарды утилиттеу
- энергия және жылу ... ... ... ластануды төмендету.
Бұрынғы жаңалау ол жаңа құрылым жасау емес:
- жақсы қатынас қамтамсыз ету (шығын-пайда)
- жергілікті (шығын-пайда) есепке алу;
- бағалау және ... ... ... ету;
инвесторға қажетті ақпарат көлемін және форматы.
Инвестициялық жоба ... ... ... сипаты: шешілетін мәселе мәні, қажеттілігі, қалай icкe
асырылады, нәтижесі қандай ... ... ... ... іске асу ... Алынатын пайдасы: экономикалық экологиялық,
технологиялық, ... ... ... ... қажетті тәрбиесі, қаржылық тарихы,
жобаға енгізген қосымшасы, жобаны қызықтырған ceбeбi;
4. ... ... ... ... ... тарату:
жер бөлу;
жабдықтар;
жұмысшы күшін жалдау;
жұмысшылар / негізгі қор;
жергілікті / сыртқы шығындар.
5. Қолданылатын технология және ... ... ... ... шетел көмегінің қажеттілі, өндіруші ел,
қайта өңдеу қажеттілігі
6. Жобаның экологиялық негізі:
жоба туралы экологиялық ақпараттың ... ... ... ... ... ... ... асыру: көлемі және араласуы, қолданушылары, сауданың
дамуына әсер ететін ... мен ... ... ... ... ... ... заңдамаларға сәйкес келуі;
Жобаны қаржыландыру жоспары: құрылымы, көздері, шарттары.
10. Қаржылық ... және ... ... ... ... ... ... жобалауы, заемды
қайтару және беру графигі қабылданған қаржылық коэфициент.
11. Жобадағы инвестор ролі
12. Жобаны icкe асыру графигі
Жобаны ... ... және ... ... осы зерттеулерді қаржыландыру көзін анықтау және жоба ... ... жоба ... ... кім icкe ... Жобаның бағасы: негізгі бағаның есептелуі;
шығындарды тарату:
79. жер бөлу;
80. жабдықтар;
81. ... ... ... ... / негізгі қор;
83. жергілікті / сыртқы шығындар.
Болжамдық бағалар - өнімге, ресурстарға, қызметтерге болжамдалған баға
өзгерісінің индексіне сәйкес анықталған ... ... icкe ... жылының соңындағы бағалар. Олар келесі формуладан анықталады:
Цt=Цб*Іt ;
мұндағы Цt — инвестициялық жобаны іске асырудың t-шi ... ... ... ... - өнімнін немесе ресурстың базистік бағасы;
It – сәйкесінші ... ... ... ... t-шi ... анықталған бағалар өзгерісінің болжамдық коэффициенті;
Есептік бағалар базистік ... ... ... ... ... және ... бағалар теңгемен немесе тұрақты шетел
валютасымен белгіленуі мүмкін (АҚШ доллары, неміс маркасы, евро, ЭКЮ ... ... ... (RDD, NPV) ... ... мерзімге келтірілген
барлық ағындық ... ... ... немесе интегралдық
нәтижелердің интегралдық шығындар үстінде өсімі ... ... ... (NPV)= ... мұндағы Rt - t-ші есеп
қадамындағы нәтижелер;
3t - осы қадамдағы шығындар;
Т — есептің уақыттық мерзімі;
Есептің уақыттық мерзімі жобаны icкe ... ... ... құру ... оны ... және жою мерзімінен ... ... ... RDD ... оң ... онда ол тиімдіден
алынады.
Инвестициялардың рентабельділігі (инвестиция пайдасының ... ... ... ... ... шамасына қатынасын
білдіреді:
PI=l\k (R1-3t\(1+Е)t;
Егер пайда индексы (инвестиция рентабелділігі) 1-ден үлкен немесе тең
болса, онда ... жоба ... ал 1-ден кіші ... онда — ... ... пайдасының iшкі нормасы (BHD,IRR) келтірілген эффект шамасы
келтірілген инвестициялық салымдарға тең ... ... Е ... ... ... ... келтірілген формула бойынша есептелген пайда шамасы инвестор
талап еткен салған капиталына пайда шамасымен салыстырылады.
Егер BHD талап ... ... ... ... немесе оған тең болса,
онда жоба тиімді болып есептеледі.
Нарық - ол ... ... ... Оның ... ... ... ... тұтынатын ресурстарға және сатылатын өнімге ... ... ... көлемін өсу процесінде өндірістің жоспарлық
шығын түciмi;
өнімнің ... ... ... ... ... ... ... кейінгі ... ... ... ... инфляциялық процестер әсер
етеді.
Инфляцияны ecкepiп отыру үшін барлык, нарық қатысушылары капитал бағасына
күтілетін ... ... ... ету ... ... Бұл ... ... "номиналды" деп аталады, ал ... ... ... ставка" деп аталады. Аз инфляция темптерінде нақты процент
ставканы анықтау үшін (3-5% жылына) келесі ... ... Р — ... ... ... ... (осы уақыт ішінде).
Қаржылы-экономикалық тиімділіктің көрсеткіштер жүйесінде экономикалық
тиімділіктің екі тобы қарастырылған: 1) қарапайым (статикалық) әдістері; 2)
уақыт факторларын ... ... ... ... ... жеке ... нүктелі қарапайым
мәндері қолданылады. Екінші топта уақыт факторының әсерін ... және ... өте ... ... аппараттар қолданылады. Статикалық
инвестицияларды бағалау әдістеріне қарапайым қайтарым темпі, жеңілдетілген
қайтарым ... eceбi және ... ... eceбi ... ... ... (СРР) немесе қаржының жалпы тиімділігі келесі
формуладан анықталады:
СРР=НОТ/ТК
мұндағы СРР - қарапайым қайтарым темпі; НОТ — 1 жыл ішіндегі таза пайданың
өciмi;
ТК — осы ... ... ... факторы ескерілген жоба тиімділігін бағалау әдісінің ... ... таза ... ... ... ... ... iшкi нормасының eceбi - IRR ;
3. шығын мен пайда ... ... ... ... ... ... қайтарым мерзімін анықтау.
Таза келтірілген құндылықтың (NPV) ... ... ... деп ... Бұл көрсеткіштің шамасы ... ... мен ... icкe ... ... есептік жылдық
шығындар арасындағы айырым түрінде табылады.
Кейде инвестициялардың ... ... ... ... таза ... құн коэффициенті деп аталады. Бұл көрсеткіш жобаның
таза келтірілген құндылығының
инвестициялық шығындардың ... ... ... ... ... ... өзіне-өзі ақтау мерзімі деп атайды. Ол
сатудан түскен пайда ... ... ... ... ... ... ... мерзімі келесі формуладан анықталады.
ТОК=К/П*10, немесе Т0К=К/ (С*- С**),
Мұндағы К — жобаның шешімге капиталдық салымдар;
П - қаражатты жүзеге асыру нәтижесіндеалынатын жалпы ... ... және С** - ... ... ... ... және ... өнім
өндірісінің өзіндік құны.
Шығынсыздық нормасы — нольдік пайда ... ... ... ... өлшемі, ол келесі формуладан анықталады:
Шығынсыздық нормасы=тұрақты ұсталымдар/өзіндік ... ... ... қолданылатын инвестициялардың тиімділігінің
бағасы құнды келтіру әдісімен, рентабельділік әдісімен және ... ... ... ... ... тиімділігі қажетті
пайда нәтижелердің қатынасымен анықталады және бүтіндей жобаға ... ... үшін де ... ... Инвестициялық жобалардың бағасы мен қорларды қолдану және пайдалану
принциптері.
Қазақстан Республикасының алдында тұрған приоритеттік мәселелердің бipi -
республиканы әлемдік шаруашылық ... ... ... ... ... ресурстардың табиғи бай қорлары, шетел инвестицияларын
тарту - ... ... ... ... ... ... ... капиталы бақталастық өнімді шығару, эксперттік базаны
дамыту, кәсіпкерлікті дамытуға қaзipгi күн талабына сай инфроқұрылым құру
мақсатында құрылымдық ... ... орны ... ... ҚР ... ... ... нeгiзгi мақсаттары:
• өзіндік ішкі ресурстардың шектеулі болуына байланысты отандық
экономикалы тұрақты түрде ... ... ... ... ... Жобаны жүзеге асыру үшін ... шарт ... ... ... ... бойынша);
• Экспорттық ... ... ... ... алу
немесе басқа да кез-келген инфляциялық қаржыландыру ... ... ... қажеттілігі. Бұл схемалар мен
шешімдер жобамен байланысты потенциалды және ... ... ... ... ... ... ... Республикасы өкіметінің 1998 ж. 31
желтоқсанда №673 қаулысымен енгізілген өзгертулеріне және осы ... ... ... және ҚР әлеуметтік ... ... ... ... ... ... ... приоритеттеріне «Қазакстан 2030» стратегиясына сәйкестігі
тексеріледі Сонымен қатар келесі шарттар міндетті түрде тексерілуі ... ... ... ... ... және жоба ... ... құжаттардың
Өкілеттелген Орган талаптарына сай техника — экономикалық
дәлелі;
2. Сәйкесінше орталық орындаушы органнның салалық мәні;
3. ҚР ... ... мен ... ... ... ... ... тұжырымдамасы
(заңдылықтармен қарастырылған жағдайларда);
4. ҚР энергетика, индустрия және ... ... icтepi ... Комитетінің Республикалық
мемлекеттің ... ... ... тыс ... атты ... Институционалды даму (техникалық ... ... ... ... ... ... бар ... мен Өкіметтелген
Органның талаптарына сай жоба ... ... ... ... ... мерзімдері, құрылымдық
бөлімшенің бар ... ... ... ... ... толығымен аты — ... ... ... ... ... түрде көрсетіледі).
6. жаңаша технологияны тарту, ... ... және ... формаларын енгізу, ноу-хау;
7. Қазақстанның халықаралық еңбек ... ... ... ... ... әлемдік
шаруашылық жүйесіне шығару және белсенді ету;
• Қазақстандық экономика бойынша ... ... ... ... ... ... ету;
Инвестицияларды тартудың негізгі мақсаттарын жүзеге асыру үрдісінде келесі
маңызды әлеуметтік және экономикалық есептер шешіледі:
... ... ... ... ... ... ... көмектесу;
8. өндірісте бақталастық ортаны дамыту;
9. экспорттық потенциал тиімділігін дамыту және көтеру, оның
шикізат бағыттылығын жеңу, экспорттық экспансияны күшейту және ... ... ... ... өндірістің ғылыми-техникалық деңгейін көтеру және ... мен ... ... және ... ... ... ... үлесін көтеру;
• өндірістік және өндірістік емес тұтынуға ... ... ... ... толығымен аяқталған технологиялық циклдарды
құру;
... алыс ... ... ... және ... ... дамуына қол ұшын беру;
• жаңа жұмыс орындарын құру.
Қолданылатын шаралардың негізгі ... ... үшін әcipece ... үшін ... ... орта кұру, болашағы зор және тұрақты
шетел ... ... және ... капиталын өңдірістің приоритетті
салаларына және жұмыс түрлеріне бағыттау. Осы аталған мәселелерді шешу үшін
келесі шарттар жасалуы ... ... ... ... 10 ... тарту талаптарын дәлелдеу және олардың нақты ағынын
болжамдау;
... ... үшін ... ... ... меншігін кепілдендіруге және құқықтарын қорғауға
бағытталған тұрақты режимдерді құру және заңды түрде бекіту;
... және ... ... ... тиімді
стимул жасау;
• Шетел инвестицияларын реттеудің ... және ... ... ... ... ... ... асыру, бақылау және дамыту
жобаларды таңдау және icкe асыру механизмдерін құру.
Осы мәселелердің ... ... ... ... ... ... ... инвесторлардың инвестициялық жұмысын жеделдетуге мұмкіндік
береді. Бipaқ бұл тек ... басу және ... ... ету кезінде ғана қолданылады.
Шетел капиталын тарту саясатын орындау кезде ... ... ... ... ... зайым мен несиелерді қатыстыра отырып
инвестициялық жобалардың экономикалық қажеттілік принципі.
Олардың ... ... ... ... ... отырып
сапалы деңгейде анықталады:
• Инвестиция дефициты: ішкі резервтер мен мүмкіншіліктердің шектеулігі
жағдайында белгілі ... ... ... ... ... ... ... төлемдерін уақытылы жабу
мүмкіншіліктері;
• Шетел инвесторлароның және несие ұсыныстарының
қатысуымен инвестициялық жоба шарттарының тиімділігі;
• Экономикадағы жағдайдың ... ... ... ... ... стандарттардың
нәтижелерінің сәйкестігі;
Элеуметтік-экономикалық тиімділік — кез-келген формадағы шетел
инвестицияларын ... ... ... Бұл ... ... компанияларының
қатысуымен инвестициялық жобалардың жоғарғы пайдасы мен рентабельдігін,
займдарды және ... ... ... ... ... ... ... және экологиялық қауіпсіздік, ... ... мен ел ... ... ету ... жобалар мен
ұсыныстарды іске асыру мүмкіншіліктерін жоққа шығаруы тиіс. Бұл принцип
бойынша келесі жағдайлар қарастырылған жобалардың icкe ... ... ... Республиканың табиғи байлықтарын жеделдетіп пайдалану
мен тиімсіз қолдануды;
• Қоршаған ортананың ... ... ... ... ... Ескі технологиялар мен техниканы, әлемдік ... ... бар көне ... ... ... ... ... ... ... ... Әлем нарығында бақталастық қабілетінің төмендеуі;
• Отандық тауар өндірушілерін ... ... ... ... ... Достас елдермен , әcipece ТМД елдерімен құрылған өзара
тиімді бірлестікті жұмысын бұзатын, қол қойылған келісім
шарттарға зиян келтіретін үшінші елге ... ... ... ... бар ... мен ... ... жергілікті қызметкерлерді, лауазым
иелерін ақшамен өзіне қарату, жемқорлықтың күшeyi;
Сонымен қатар, Қазақстан республикасы экономикасының шетел
капиталынан тәуелдік жағымсыз құбылыстарды туындататын қayiптi факторы
болуы ... ... ... ... мәні зор салалар мен
сфералар болуы мүмкін немесе олардың көлемі көрсетілген салмақтан ... ... ... ... мүмкін. Бұл ұлттық мемлекеттік мүдделеріне зиян
келтірді, осы компаниялар өз ... ... ... ... ... ... өте үлкен көлеміне байланысты қарыз алушы
республика алған несиесін қайтара алмауы мүмкін, ал ... ... ... қаржы несие нарығында басқа елдермен бөлектеуге,
қарыз беруші елге экономикалық және саяси тәуелділікке ... ... ... мен ... ... ... байлығының белгілі
бөлігінің қожайыны етуге жоламады.
Сондықтан да ... ... ... толық қарастырылған,
экономикалық пайдасы мен мақсаты мол, нақты есептер мен ... ... ... ... ұзақ мерзімді және қысқа мерзімді
стратегиясы зерттелуі ... ... ... маңызды принципі-жобалардың,
келісім-шарттардың өзара пайдасы. Экономикаға приотеттік шетел салымдарының
принципі салынған қаржының елде ... ... ... ... саясатқа байланысты приоритеттік объектілерге бағытталуын
білдіреді.
Донор —елдердің приотитеттік ... ... мәні ... ... ... ... елдердің экономикасының ... ... ... ... ... репутациясының сенімділігін белгілі
экономика салаларындағы орнын осы елдерден ғана ... ... бip ... зор ... еліміз үшін минималды
коммерциялық қаyin принципі. Ол өзара келісім шартқа отыруға, ... ... ... кәсіпорындарды екінші жақтың қаржы күйі,
патнерлері туралы, өз еліндегі және ... ... орны ... ... ... қажетті мағлуматпен қамтамасыз етеді.
Шетел инвестицияларын салу жөнінде біздің ... бен ... ... объектілерді және жұмыс түрлерін таңдағанда
сәйкес келмей қалады. Шетел инвесторлары ... тек ... өзін -өзi тез ... өндірістерге, сонымен қатар жаңа
кәсіпорындарды құруға тырысады. ... ... көп ... ... ... ... ... жағдайы,
конерген жабдығы мен ... ... ... жеке шетел
инвесторларын қызықтырмайды. Бұл жерде олардың несиелері тек ... ... ғана ... бip ... ... қамтамасыз етеді.
Сондықтан да мемлекет жеке шетел ... ... ... ... жұмсауға дайын. Өкіметтік жүргізіп
отырған ... ... ... арадағы
7-10 жыл ішінде Қазақстан ... ... ... ... бөлігін салуды жоспарлап отыр:
• энергетика, мұнай және газ өндipici;
• қара және түрлі – ... ... ... және ... ... өнім ... өндірісі;
ғылыми сиымдылықты өнім ... ... ... секторы;
• көлік пен байланыс;
• АПК қайта өндеу секторы;
• Тұрғын үй;
... мен ... ... бұл ... ... талаптардың орындалуын қамтамасыз ететін
инвестиция ағынына ерекше көпшіл бөледі:
• экспортқа бағытталған;
• Жоғарғы технологияларды енгізуге бағытталған;
• Жоғарғы тиімділікті;
• Өзін-өзі тез ... 1шк1 және ... ... ... ... және бақталастық күреске шыдайтын, қабілетті
болатынын ... бipaқ ... ... ... байланысты қолдары байлаулы өндірістерге бағытталған;
Әлеуметтік мағынасыздар.
Бастапқы үш таңдау критери1 жеке тікелей шетел
инвестицияларын ... ... ... үш ... жеке
отандық және ... ... ... ... ... да олар тек өте ... ... ғана сүйемелденеді.
Қазақстанның дамыған елдермен инвестициялық өзара келісу критерийлері
әлемдік ... ... ... әрдайым түзетіліп отыруды талап етеді.
Мұдай келісудің ұйымдастырмалы-құқықтық және экономикалық механизмдерін
құру жөніндегі ... ... түсу ... Бұл ... ... ... ... біздің кәсіпкерлерімізді қызықтырып,
тәжірибеге көптеген шараларды зерттеп, еңгізу жайлы әңгіме етілді.
3.3. Инвестициялық жобалардың тиімділік бағасы
Инвестициялық ... ... мәні ... ... ... ... ... қажетті ақпаратты беру. Шаруашылық шаралары тиімділігінің
нарықтық экономикадағы дұрыс бағалануы, оның ішінде кәсіпкерлік ... ... ... және ... әдіс-тәсілді талап етеді.
Инвестициялық жоба тиімділігін инвесторлар немесе олардың тапсырмасы
бойынша қоршаған табиғи және ... ... ... ... да, заң
жағынан да жауап беретін арнайы консалтинтік фирмалар мен ... ... ... анықтап, бағалайды.
Инвестициялық жоба тиімділігін бағалаудың әдістемесі ең әдіс-тәсілдері
Қ.Р.-да меншік иесіне тәуелсіз 1994ж 31 ... ... ... "Инвестициялық жоба тиімділігін ... және ... ... ... ... ... " ... сай инвестициялық жоба тиімділігін бағалағанда мына шамалар
қолданылады: тікелей қатысушылары үшін жобаның icкe ... ... ... ... ... жобаның icкe асыруылуымен
пайдасын ескеретіп экономикалық тиімділік.
Инвестициялық жоба ... ... ... мүдделерін ескере
отырып, шығындар мен нәтижелерді өзара қатынасын бейнелейтін көрсеткіштер
жүйесімен сипатталады
Есептік периодта жұмсалатын шығын мен оның ... ... ... отырып бағаланады:
- объектіні құру, пайдалану мepзiмi және жойылуы;
- негізгі технологиялық ... орта ... ... ету ... ... ... пайда сипаттамасына
(салмағы және пайда нормалары) қол ... ... ... ... жоба ... салыстыру және
оның ішінен ең жақсысын және тиімдісін таңдау келесі көрсеткіштерді ескере
отырып орындалады:
- таза дисконттық ... құны (NPV) ... ... пайда (РДД);
- Инвестиция рентабельділігі, пайда индексі (ИД, IRR);
- Өзін-өзі қайтару мepзiмi (Ток).
Инвестициялық жобалардың тиімділігін ... ... ... ... ... ... қажет.
Шығын шамасы және нәтижелерді келтіру осы шамаларды дисконттау
коэффициенті К –ға ... ... ... Бұл ... ... ... Е үшін ... формуладан табылады:
К=1/ (t+Е)
Мұндағы t ... алу ... ... ... ... ... ... Е- пайда шамасының салынған қаражатқа қатынасы,
қаржының пайда коэффициенті.
Экономикалық тиімділік көрсетіліктерін анықтағанда өнімге және тұтыну
ресуртарына қойылатын базистік, әлемдік, ... және ... ... Бұл ... түpi үшiн ... ... керек:
— бағалардың жалпы ... ... ... iшкi және ... ... ... өнімдерге
қойылатын баға;
бағалары бірдей жылдамдықпен ... ... ... ... ... ... бойынша тікелей ұстанымдар;
Жұмысшылар категорияларының түрлері ... ... ( ... инфляция);
— жалпы және әкімгершілік ... ... қор ... ( жер, ... және құрал-
жабдықтардың) құны.
... ... ... ... ... icкe асыру нәтижелерінің
сәйкесінші ( ... ... ... ... ... мен ... Ол дисконталған жылдық бюджеттік деффектілер қосындысы ретінде
немесе интергралды бюджеттік пайда қосындысы ретінде есептейді.
Бюджет шығынына ... ... ... ... ... ... бюджет есебінен компенсацияланатын ... ... ... жеке ... орындаушыларына
арналған Ұлттық, аумақтық және өкілеттелген ... ... мен ... ... ... қойылатын ... ... ... ... ... ... іске асыру және ... ... істі ... қалған ... ақы ... ... ... ... ... төлемдер;
- шетел және ... ... ... ... ... ... тілектерге бөлінетін
кепілдіктер;
- жобаны орындау барысында пайда ... ... ... жоюға арналған
бюджеттен бөлінетін қаражат.
Бюджет пайдасына мыналар кіреді:
- Үстеме ... ... ... ... басқа салықтық түсімдерге (
жеңілдтермен бipгe ) ... ... ... және ... ... және шетел кәсіпорындарынан бюджетке ... ... ... ... ... мен ... сай ... (шығындалатын)
өнімдерге ( ресурстарға ) қойылатын акциялар;
- жобаның орындалуына берілетін ... ... ... ... ... мемлекеттік, аумаққа жанатын акциялар мен т. ... ... ... ... ... және ... ... жалақысынан алынатын жеке
пайда ... ... ... суды және т.б. ... ... ... төлейді;
- жоба мен қарастырылған объектерлерді зерттеуге, құруға және
пайдалануға ұйымдастырылған лицензиялау, конкурстар мен ... ... ... ... жеңілдіктері бар несие процестері;
— штрафтар және ... ... ... ... тұрғысынан жобаның ... ... ... ... ... ... ... есептегенде
жоба нәтижелеріне мыналар кіреді:
соңғы өндірістік нәтижелер.
әлеуметтік және экономикалық нәтижелер.
тікелей қаржы нәтижелері- шетел мемлекеттерінің банкілерімен ... мен ... ... ... ... ... ... құрылысы "
инвестиция жобасының бағасы
3.4. 1. Қорды жинақтау аймағының бағасы
Бұл жобаның негізгі мақсаты — жоғарғы салмағы жанармайды шығаратын (А-
95, А-76 ... ... ... және ... ... ... май). Тәулігіне
12000 баррель мұнай өндіру зауытын салу және іске қосу.
Қызылорда облысында ... ... алу ... ... ... мен ... негізгі көзі — ... ... ... және ... ... және ... мұнай кең орындары. Жоба бойынша
кеңорынан өңдеу зауытына ... ... ... ... ... Қызылорда қаласынан 15км қашықтықта орналасқан Ақтайлақ
станциясында салу көзделіп ... ... ... ... болып
теміржолдың жақын орналасуы, электр желілерінің тартылғандығы, ... бар ... т. б. осы ... ... коммуникациялардың
қамтамасыз етілуі саналады.
Зауыт Сырдарья өзеніне жақын, ... ... ... ... ... Құрылыс орны — топан су аймағынан алыс жүргізіледі.
МӨ3 өзін-өзі ... ... ... жақын ... ... ... ... ... Мұнай зауытқа
ұзындығы 135 км. Мұнай желісі көмегімен жеткізіледі.
Шикізат
Қызылорда МӨ3 үшін мұнай ... ... ... ... ... ... мұнайды "Қоңыс"кенорынан жеткізіп отырады) және "Петро Қазақстан"
компаниясы ("Құмкөл" ... және ... ... ... ... және ... ... Қызылорда
облысының аумағында, Қызылорда қаласынан 135 км. қашықтықта, орналасқан.
Қызылорда облысынында жеті ... мен газ ... ... және Бектас кенорындары бойынша мұнай, газ және ... ... С1 ... ... ... мәлеметтермен ҚР геология
Министірлігімен 1995ж қорғалған:
Қоңыс кенорны
Мұнай ... ... ... 1867 ... газ ... ... газ 1081 мың. М. ... мың. ... ... ... мел бойынша негізгі М-П көкжиегі бойынша:
Мұнай 9117 мың. ... ... 1967 мың. м. ... газ 1719 млн. М. ... ... газ 933 мың. м. ... ... 585 мың. ... газ 675 ... ... газ 50 мың. м. Куб.
Конденсат 3 мың. ... ... ... Осы жоба бойынша келесі
орындау графигі қарастырылған:
|05.98 - 07.98 |Жобаның бағаланылуы, ТЭО зерттелуі ... - 08.98 ... ... ... ... -10.98 |Инжиниринг ... - 12.98 ... ... ... -02.99 ... ... ... мен |
| ... ... -03.99 ... ... ... |
| ... ... -10.99 |МӨЗ ... ... -01.2000 ... қосу жұмыстары ... ... ... ... ... 523 мың. т.
Мұнай -шi жылдан бастап зауыт ... ... ... МӨЗ ... ... жинақтау несие қойлымын ашқаннан кейін басталады.
3.4.2. Өнімді өткізу ... ... ... ... А-95 маркасы
бензинімен жүретін шетел көліктері көбейіп кетті. Қaзip
мұндай ... ... өз ... А-9 5 ... ... ... А-95 ... құны Алматы қаласында май құю станцияларында
литрі 50теңге ... ... және ... МӨ3 ... А- 76 бензиніне
шағын құн ... М93 ... ... ... ... ... негізгі тұтынушылары
Аймақта негізгі тұтынушылары және ... ... ... ... ... ... ... Бензиндегі ... — 50 мың. ... — 8 мың. т., ... ... - ... т., ... — 210 мың. ... (Байқоңыр қаласы және Ұлттық аэроғарыштық
агенттік).Қызылорда ... ... ... ... ... 200 км. ... қажеттілік — 1,2 мың. т., ... май — ... т., ... — 160 мың. т.
— Алматы ... ... ... Шымкент қаласы,
Ақтөбе ...... — А-95 ... ... дизельдік
жанар майда.
"Жезқазған цветмет" АҚ. Бұрыңғы Жезқазған ... ... 400 км. ... ... ... АҚ ... ... басқаруымен
жұмыс істейді. ... ... ... ... ... және жазғы дизель жанар май).
"Кұмтор" бірлестігі, Қырғызстанда ... ... ... ... ... жанармайды, А-93 бензинын (А-95 бензинін),
антифризды, ... ... ... ... ... ... ... — ГОСТ- қа сәйкестігі және ... ... ... ... ... ... ... — қысқы дизельдік жанармай—
1500т./ай. ... да ... және ... ... ... ашық ... өнімдеріне сұранысы
жылына 3450 мың.т. бензинді (оның ішінде Атырау - 429
мың. т., Шымкент — 998 мың. т., ... ... ... — 2023 ... 1085 мың. т. ... 6194 мың. т. ... құрайды. Сонымен қатар, ... ... ... — 2275 мың т., ... жанармай — 3320 мың. т. тең. Бұл
Қазақстандағы мұнай өндіру зауытының қуаты өciп кележатқан нарық
сұранысын орындауға күші аздау екенін ... ... ... ... бензин мен дизель
майдағы қажеттілік жоғары екенін көрсетеді. ... ... — 700 мың ... (35% А-96 және 65% А-76), 650 мың. т. ... май, 100,5 мың. т.
мазут.
Негізгі МӨЗ-ның ... ... ... |А-91 |А-76 ... ... ... |
| | | ... | | ... МӨ3 |300 |270 |190 |60 |240 ... МӨ3 |300 |270 |170 |52 |240 ... МӨ3 |300 |270 |170 |65 |240 |
| | |270 | | | ... ... өнімнің бірінші ұзақ мерзімді контракттар бойынша
өткізіледі.
МӨЗ өнімі бақталастық қасиеті келесі арзан ... ішкі ... ... ... және қойлатын тұрақты бағасымен;
- өнім ассартиментімен;
- сапасымен, құнымен;
- жаңа қондарғымен;
|Өнімнің ... мұ ... ... |1ж. ... ... % ... ($) ... мұнай |12000 |523183 ... 5 ... |1920 |83709 ... бензині |1200 |52318 ... |3720 |162186 ... |4800 |209273 ... ... ... құны ...... және қосалқы материалдардан (олардың құны 100%-
төлу деңгейінде 685000$ ... және ... ... орташа
жалақы 120 жұмысшыға шаққанда айына 360 $ құрайды, бұл жалпы зауыт ... 514 000 $. ... ... ... ... ... тұтынатын
электроэнергия, су, т.б.) шикізат пен материалдың 12% құрайды, ... 000 $. ... ... түpi — ... ... ... ... 1 құрайтын салық:
59,7 млн.*0,01=597 мың $. Шаруашылықты - ... ... ... ... ... төлемдеріне және т.б. шығындардан алынады.
Амортизациялық төлемдерді — мұнай өндіру зауытының қондырғысының және
мұнай желісінің ... ... ... 25% және ... құнының жылына 15% құралады. Жобаның 1-шi icкe асыру жылында
амортизация ... тең ... 41 мың $ * ... ... ... жылы ... ... тең болады:
41млн.$*0,75*0,25+18,4 млн.$*0,85*0,15=10,0 млн$.
Несие бойынша проценттер тұрақты шығындар ... ... 2-iшi ... ... ... ... ... есептеу
|Шығын |1 жыл |2 жыл |3 жыл |4 жыл |
| ... ... |1 жыл |2 жыл |3 жыл ... ... | | |0 ... ... |12200 |12200 |24400 ... жыл|48800 |4880 |12200 |17080 ... ... |3660 |12200 |15860 ... ... |2440 |12200 |14640 ... ... |1220 |1220 |13420 ... | |24400 |61000 |85400 ... | | | | ... Сату мен ... аты |Шикі мұнай шығыны |1 тн
өнімнің бағасы
(долл.) |1-ші жыл |2-ші жыл |3-ші жыл |4-ші жыл |5-ші жыл |6-шы жыл | | |
| ... ... ... ... ... |Пайда |Өнім шығымы |Пайда |Өнім шығымы
|Пайда |Өнім шығымы |Пайда |Өнім шығымы |Пайда | |С3
С4 |0% |120 |0,0 |0,0 |0 |0,0 |0 |0,0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 | ... |0% |120 |0,0 |0,0 |0 |0,0 |0 |0,0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 | |А - 95 ... |13951,5 |4115,7 |83709 |24694,2 |83709 |24694,2 |83709 ... |24694,2 |83709 |24694,2 | |А - 76 |10% |220 |8719,7 |1918,3 |52318
|11510,0 |52318 |11510,0 |52318 |11510,0 |52318 |11510,0 |52318 |11510,0 ... |31% |138 |27031,0 |3730,3 |162186 |22381,7 |162186 ... |22381,7 |162186 |22381,7 |162186 |22381,7 | ... |40% |60
|34878,8 |2092,7 |209273 |12556,4 |209273 |12556,4 |209273 |12556,4 ... |209273 |12556,4 | | | | |84581,0 |11857,0 |50786 |71142,2 ... |507486 |71142,2 |507486 |71142,2 |507486 |71142,2 | ... Сату мен ... аты ... мұнай шығыны |1 тн
өнімнің бағасы
(долл.) |1-ші жыл |2-ші жыл |3-ші жыл |4-ші жыл |5-ші жыл |6-шы жыл | | |
| ... ... ... ... ... |Пайда |Өнім шығымы |Пайда |Өнім шығымы
|Пайда |Өнім шығымы |Пайда |Өнім шығымы |Пайда | ... |0% |120 |0,0 |0,0 |0 |0,0 |0 |0,0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 | ... |0% |120 |0,0 |0,0 |0 |0,0 |0 |0,0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 | |А - 95 ... |13951,5 |4115,7 |83709 |24694,2 |83709 |24694,2 |83709 |24694,2
|83709 |24694,2 |83709 |24694,2 | |А - 76 |10% |220 |8719,7 |1918,3 ... |52318 |11510,0 |52318 |11510,0 |52318 |11510,0 |52318 |11510,0 ... |31% |138 |27031,0 |3730,3 |162186 |22381,7 |162186 ... |22381,7 |162186 |22381,7 |162186 |22381,7 | ... |40% ... |2092,7 |209273 |12556,4 |209273 |12556,4 |209273 |12556,4 |209273
|12556,4 |209273 |12556,4 | | | | |84581,0 |11857,0 |50786 |71142,2 ... |507486 |71142,2 |507486 |71142,2 |507486 |71142,2 | ... |40% |60 |34878,8 |2092,7 |209273 |12556,4 |209273 |12556,4 ... |209273 |12556,4 |209273 |12556,4 | | | | |84581,0 ... |71142,2 |507486 |71142,2 |507486 |71142,2 |507486 |71142,2 |507486
|71142,2 | |
Пайдаланылған әдебиеттер ... ... М. «Об ... ... ... ... ... 33 от 1 сентября 2000 года
2. Абыков Н. к.э.н. «Инвестиционный потенциал и экономический рост
(методологический аспект)», журнал Экономист № 6 2000 ... ... А., ... Б. ... инвестиций»Состояние
регулирование экономики гл 6
4. Бочаров В. ... ... ... ... М.: Финансы и статистика. 1993 год.
5. Жанабаев М., Кабашев М. ... ... ... ... ... ... Транзитная
экономика №1 1999 год
6. Закон Республики Казахстан «О государственной поддержке прямых
инвестиций» № 75-1 ЗРК от 28 февраля 1997 года
7. ... Е. ... ... в ... ... ... журнал для деловых людей
«Инвестор» № 1 2000 год
Инвестиционная активность предприятий./ Эконмист.-1996 год.-№5
9. Кенжалиев А. Роль ... ... в ... экономики в Казахстане», ... ... ... преподавательского состава Международного
Казахстано-Турецкого ... А.: 1999 ... ... К. ... ... ... экономики»./Финансы и
статистика, 1996 год.-432с.
11.Киреева К. Тлеужанов Е. ... ... ... ... ... ... № 1 1999 год
12.Комаров В. «Инвестиционная политика»./Финансы Казахстана.-1996
год №12
13.Кусаинов А. «Привлечение иностранных инвестиций в Казахстане»,
газета Транзитная экономика № 4 1999 ... Н., ... В. ... ... ... ... ... год.-304с.
15.Малмакова К. «Приток иностранный прямых и ... в ... ... А.: ... ... Нацбанка Республики Казахстан №2 1999 год
16.Мелкумов Я. «Экономическая эффективность инвестиций».-М.:ИКЦ
«ДИС».-1997 год.
17.Норкотт Д. ... ... ... - ... ... ... ... Нурсеитов А. «Инвестиции в основной капитал: Основные понятия ... за I ... 1997 ... ... PANORAMA № 29 от ... 1997 ... М. , Мухамбетов Т. «Иностранный капитал и ... ... ... ... и ... ... ... Поляков С, Яковлев Ю. «Об оценке ... ... ... ... Правительства Республики Казахстан № 3834 от 28
января 1998 год «О ... по ... ... ... до 2030 года»
22.Постановление Правительства Республики Казахстан № 1389 от 31
декабря 1998 год «Об утверждении Правил Разработки и ... ... ... ... ... ... Казахстан «О
привлечении иностранного капитала в ... ... ... ... Правительства Республики Казахстан № 673 от 1 июня
1999 год «О ... ... в ... Правительства
Республики Казахстан от 31 декабря 1998 года № 1389»
25.Проблемы инвестиционной активности./Юбщество экономика.- 1996
год - ... ... ... ... ... ... годы» утвержденная решение акима ... № 231 от 7 июня 2000 ... Б.М. ... 2030: ... и перспективы
регионального развития», А.: изд ... 1998 ... ... ... ... Республики Казахстан по инвестициям
по состоянию на май 1999 года, Алматы Агентство РК по инвестициям
«ТО ФАКСИНФОРМ». №4
29.Сейтказиева А., ... А. ... Ж. ... ... , ... ... 1999 ... К. «Как привлечь иностранные инвестиции».//Казахстан.-
Экономика и жизнь.-1996 год.-№5
31. Указ Президента РК, имеющий силу закона, ... ... ... бумагами» от 5.03.1997 года.//Казахстанская правда.-1997
год.-11 марта
32.Финансовые приоритеты государственной политикиУ/Экономика и
жизнь.-1997 год.-№2
33.Халевинская Л. ... ... и ... год.-№3
34. Юданов Ю. «Центральная Азия - новый фоварит ... ... ... ... и ... №3 2000 год

Пән: Экономика
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 68 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 900 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Инвестиция экономикалық даму құралы33 бет
Инвестициялық жобаларды дайындау және экономикалық дәлелдеу67 бет
Инвестициялық қызметті мемлекеттік реттеу93 бет
Қр-ның экономикалық өсіміне экспортты-импорттық операциялардың әсері туралы90 бет
Адам ағзасына әсер ететін фаторлар19 бет
Адам организіміне қауіпті әсер ететін факторлар14 бет
Адам эволюциясына әсер ететін факторлар8 бет
Адамдардың денсаулығына әсер ететін негізгі факторлар8 бет
Азық-түлік қауіпсіздігін және өнімдердің экспортын ұлғайтуды қамтамасыз ететін елдің бәсекеге қабілетті агроөнеркәсіптік кешендер63 бет
Ауыл шаруашылық дақылдарынан жоғары өнім алуды қамтамасыз ететін агротехникалық шараларды жоспарлау17 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь