Титан қожын алу цехына қысқаша мінездеме

Мазмұны

Кіріспе 7

1 Жалпы түсіндірме 8
1.1 Титан қожын алу цехына қысқаша мінездеме 8
1.2 Шикізат негізі, номенклатура, өнімнің технологиялық деңгейінің сапасы 8
1.3 Негізгі техникалық және жобалық шешімдер 9

2 Негізгі жоспар, жер қыртысының үстіңгі қабатын қайта өңдеу және транспорт 10
2.1 Негізгі жоспар 10
2.1.1 Құрылыс аумағының қысқаша сипаттамасы 10
2.1.2 Құрылыс аумағын таңдау 10
2.1.3 Жоба көрсеткіштері мен оның шешімдері 11
2.1.4 Заводттың ішкі және сыртқы көлік тасымалы 11

3 Энергиялық ресурстармен қамтамасыз ету және технологиялық
шешімдер 12
3.1 Өнеркәсіп технологиясы 12
3.1.1 Титан қожын алу әдістері 12
3.1.2 Істеп тұрған өндіріс жұмысына талдау 16
3.1.3 Технологиялық көрсеткіштер мен өнімді өңдеудегі технологиялық сызбаны таңдау 17
3.1.4 Негізгі технологиялық процестерді сипаттау
3.1.5 Технологиялық процестің есептеулері 18
3.1.5.1 Электр пешіндегі ильменит концентратын балқытудың материалдық баланстарының есептеулері 20
3.1.5.2 Кенді термапешінің конструктивтік есебі 26
3.1.5.3 Пештің жылулық балансының есебі 28
3.1.6 Көмекші қондарғыларды таңдау және есептеу 37
3.1.6.1 Табиғи газ бен ауаның шығынын күйдіру камерасында есептеу 37
3.1.6.2 Газ жүру жүйесінің есебі 41
3.1.7 Сыннан өткізу және бақылау 46
3.1.8 Жөндеу шаруашылығы 49
3.1.9 Қосымша жұмыстар 49
3.1.10 Технология процестерін автоматтандыру 50
3.1.11 Электрмен жабдықтау және электр қондырғылары 51
3.1.12 Технологиялық жылумен, сығылған ауамен, оттегімен қамтамасыз етудің энергетикалық қондырғылары 53

4 Экология және қауіпсіздік 54
4.1 Еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы 54
4.1.1 Титан қожын алудағы өнеркәсіптегі зиянды факторларға талдау
жасау 54
4.1.2 Ұйымдастырылған шаралар 55
4.1.3 Санитарлық.гигиеналық шаралар 56
4.1.3.1 Жекелей қорғану жарақтары 56
4.1.3.2 Жұмыс орнындағы тазалық пен жарықтылық 56
4.1.4 Техникалық шаралар 61
4.1.4.1 Жалпы айналымдағы желдеткішті қамтамасыз ету 61
4.1.4.2 Механикалық қондырғылар мен жұмыс істеудегі қауіпсіздік пен қамтамасыздандыру 62
4.1.5 Өрт шығуға қарсы шаралар 62
4.2 Ауаның тазалығы 63
4.2.1 Өнеркәсіп қалдықтарының сандық мөлшерлері 63
4.2.2 Ауа бассейінін қорғау 63
4.2.3 Өнеркәсіпте қолданылатын су ағымының мөлшері мен құрамы 65

5 Өнеркәсіпті басқару жүйесі және еңбекті ұйымдастыру 67
5.1 Негізгі қордың техника. экономикалық сипаты 67
5.2 Өнеркәсіпті ұйымдастыру 67
5.2.1 Өнеркәсіпті уақыт ағымында ұйымдастыру 67
5.2.2 Ғылыми еңбекті ұйымдастыру 70
5.2.3 Кадрларды ұйымдастыру 70
5.2.4 Еңбек ақы беруді ұйымдастыру 71
5.2.5 Жөндеуді ұйымдастыру 72
5.3 Өндірісті жобалау 75
5.3.1 Капиталды салу жобасы 75
5.3.2 Шаруашылық.қаржылы жоба 75
5.3.2.1 Өндіріс қорларын жобалау 80
5.3.2.2 Энергоқорларды жобалау 80
5.3.2.3 Еңбек бойынша жоба 80
5.3.2.4 Еңбек ақы есептеу 80
5.3.2.5 Қосымша шығындарды жобалау 80
5.3.2.6 Өзіндік құнды жобалау 89
5.3.2.7 Пайданы жобалау 94
5.4 Жобалы есептеудің экономикалық көрсеткіші 97
5.5 Технико.экономикалық көрсеткіштер 98

6 Құрылыс есептеулері 102

Қорытынды 105

Қолданылған әдебиеттер 106

А қосымшасы 108
Күйдірілген шекемтастардың балқуының материалдық және жылулық балансы

Б Қосымшасы 111
Пеш қабаттарының табанына қарай температураның жоғалымын анықтау
КІРІСПЕ

Қазіргі кезде титан өндіруде негізгі шикізат ретінде титан қожын пайдаланады. Оны кен термиялық пештерде ильменитті концентраттарды балқыту кезінде аламыз. Негізгі процесс темір тотығын металлға дейін,ақырғы балқыту арқылы шойынды байытлған титан қожынан аламыз. Титан қожын өндіру технологиясы темір мен титанды айыруды тиімді түрде жүргізу арқылы негізгі өнімді шойын мен қожды аламыз. Оны толық түрде өндірісте пайдаланамыз. Экономикалық тұрғыдан алғанда электрлік пештер қымбат агрегаттарға жатады,өйткені көп көлемде электр энергиясын қажет етеді. Рационалды түрде шикі құрамд пайдаланған кезде қызып кетуін болдырмау үшін үнемі агрегатты суытып отыруымыз қажет. Қосымша қыздыру мен материялдарды қалпына келтіру айналманы пеште жүзеге асырады.Бұл жағдайда электр пеші негізінен сұйық фаза түрінде өнімді бөлу арқылы шойын мен титан қожын айырады. Балқытуда қалыптастырғыштар шекемтастарды пайдалану электр пештерінің технологиялық және электротехникалық көрсеткіштерін жоғарлатады. Электр энергиясының шығынын екі есеге дейін азайтады. Сонымен қатар бұл схеманың тиімділігі процесстің үздіксіз жұмыс істеуі мен кен термиялық пештердің өнімділігін жылына 45мың тонна титан қожының орнына 80000 тонна титан қожысын ильменит концентратын балқыту арқылы алуға болады. Диплом жобасының негізгі мақсаты титан қожысын шикізат құрамынан қорытудың технологиялық процесін дамыту. Жобада титан қожысын қорытуда ильминитті концентрат пен шекем тастарды пайдалану мен салыстыру арқылы берілген.
Титан қожысын күдірілген шекемтастарды балқыту арқылы алу процесінің жылдық экономикалық тиімділігі 213 008 000 теңгені құрайды.
Қолданылған әдебиеттер

1 Худайбергенов Т.Е. Титаномагниевое производства. Технология переработки промпродуктов и отходов – Алматы, 1996.
2 Металлургия титана /В.А. Гармата, Б.С. Гуляницкий, В.Ю. Крамник и др. – М.: Металлургия, 1968. – 643 с.: ил.
3 Металлургия титана /В.В. Сергеев, Н.В. Галицкий, В.П. Киселев и др. – М.: Металлургия, 1971. – 320 с.
4 Сандлер Е.М. Развитие титановой промышленности за рубежом //Цветные металлы. –1990. – №7. – с. 82-84.
5 Разработка технологии и аппаратуры прямой переработки ильменитовых концентратов с утилизацией отходов /Отчет института металлургии и обогащения и УК ТМК, 1973.
6 Патент Великобритания № 1294703. Способ выщелачивания железо-титановых руд; - Заявл. 1.11.72.; - Опубл. 1.11.73.
7 Патент Великобритания № 2131974. Способ выщелачивания железо-титановых руд. Фирма British Titan LTD; - Заявл. 4.02.72; - Опубл. 02.12.72.
8 Гудима Н.В., Шейн Я.П. Краткий справочник по металлургии цветных металлов. – М.: Металлургия, 1975. – 536 с.
9 Васютинский Н.А. Титановые шлаки. – М.: Металлургия, 1972. – 210 с.
10 Резниченко В.А., Устинов В.С., Карязин И.А. Электрометаллургия и химия титана. – М.: Металлургия, 1982. – 320 с.
11 Мальшин В.М., Завадовская В.Н., Пампушко Н.А. Металлургия титана. – М.: Металлургия, 1991. – 208 с.
12 Лепихина М.С., Резниченко В.А., Соловьев В.И. Об экономической эффективности комплексной переработки железо-титановых концентратов двухстадийным электротермическим способом //Комплексное использование минерального сырья. – 1985. - №5. – с. 80-84.
13 Надальский А.П. Расчеты процессов и аппаратов производства тугоплавких металлов. – М.: Металлургия, 1980. – 128 с.
14 Рудницкий В.Б. Автоматизация процессов рудной электроплавки в цветной металлургии. – М.: Металлургия. 1983. –180 с.
15 Злобинский Б.М. Охрана труда в металлургии. – М.: Металлургия, 1968. – 460 с.
16 Штейнер А.Л., Карелин С.Н., Показаньева В.А. Электробезопасность на металлургических предприятиях. – М.: Металлургия, 1985. – 305 с.
17 Передерий О.Г., Микшевич Н.В. Охрана окружающей среды на предприятиях цветной металлургии. – М.: Металлургия, 1991. – 230 с.
18 Криворученко В.В., Коробов М.А. Тепловые и энергетические балансы алюминиевых и магниевых электролизеров. – М.: Металлургиздат, 1963. – 320 с.
19 Гордон Г.М., Пейсахов И.П. Пылеулавливание и очистка газов в цветной металлургии. – М.: Металлургия, 1977. – 456 с.
20 Диомидовский Д.А. Металлургические печи цветной металлургии. – М.: Металлургия, 1970. – 701 с.
        
        Мазмұны
Кіріспе
7
1 Жалпы түсіндірме
8
1.1 Титан қожын алу цехына қысқаша мінездеме
8
1.2 Шикізат ... ... ... ... ... ... Негізгі техникалық және жобалық шешімдер
9
2 Негізгі жоспар, жер ... ... ... ... ... және ... ... жоспар
10
2.1.1 Құрылыс аумағының қысқаша сипаттамасы
10
2.1.2 Құрылыс аумағын таңдау
10
2.1.3 Жоба көрсеткіштері мен оның шешімдері ... ... ішкі және ... ... тасымалы
11
3 Энергиялық ресурстармен қамтамасыз ету және технологиялық
шешімдер
12
3.1 Өнеркәсіп технологиясы
12
1. ... ... алу ... ... ... ... жұмысына талдау
16
3. Технологиялық көрсеткіштер мен өнімді өңдеудегі технологиялық
сызбаны таңдау
17
4. Негізгі технологиялық процестерді сипаттау
5. Технологиялық процестің ... ... ... ... ... балқытудың материалдық
баланстарының есептеулері
20
3.1.5.2 Кенді термапешінің конструктивтік есебі
26
3.1.5.3 Пештің жылулық балансының есебі
28
3.1.6 Көмекші ... ... және ... ... газ бен ... шығынын күйдіру камерасында есептеу
37
3.1.6.2 Газ жүру жүйесінің есебі
41
3.1.7 Сыннан өткізу және бақылау
46
3.1.8 Жөндеу шаруашылығы
49
3.1.9 Қосымша жұмыстар
49
3.1.10 ... ... ... ... жабдықтау және электр қондырғылары
51
3.1.12 Технологиялық жылумен, ... ... ... қамтамасыз
етудің энергетикалық қондырғылары
53
4 Экология және қауіпсіздік
54
4.1 Еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы
54
1. Титан қожын алудағы өнеркәсіптегі зиянды факторларға талдау
жасау
54
4.1.2 ... ... ... шаралар
56
4.1.3.1 Жекелей қорғану жарақтары
56
4.1.3.2 Жұмыс орнындағы тазалық пен жарықтылық
56
4.1.4 Техникалық шаралар
61
4.1.4.1 Жалпы ... ... ... ... ... ... мен ... істеудегі қауіпсіздік пен
қамтамасыздандыру
62
4.1.5 Өрт шығуға қарсы шаралар
62
4.2 Ауаның тазалығы
63
4.2.1 Өнеркәсіп қалдықтарының сандық мөлшерлері
63
4.2.2 Ауа бассейінін қорғау
63
4.2.3 Өнеркәсіпте ... су ... ... мен ... ... басқару жүйесі және еңбекті ұйымдастыру
67
5.1 Негізгі қордың техника- экономикалық сипаты
67
5.2 Өнеркәсіпті ... ... ... ... ... ... Ғылыми еңбекті ұйымдастыру
70
5.2.3 Кадрларды ұйымдастыру
70
5.2.4 Еңбек ақы беруді ұйымдастыру
71
5.2.5 Жөндеуді ұйымдастыру
72
5.3 Өндірісті жобалау
75
5.3.1 ... салу ... ... ... ... ... ... Энергоқорларды жобалау
80
5.3.2.3 Еңбек бойынша жоба
80
5.3.2.4 Еңбек ақы есептеу
80
5.3.2.5 Қосымша шығындарды жобалау
80
5.3.2.6 Өзіндік құнды жобалау
89
5.3.2.7 Пайданы жобалау
94
5.4 Жобалы есептеудің экономикалық ... ... ... ... ... ... ... шекемтастардың балқуының материалдық және жылулық балансы
Б Қосымшасы
111
Пеш қабаттарының табанына қарай температураның жоғалымын ... ... ... өндіруде негізгі шикізат ретінде титан қожын
пайдаланады. Оны кен ... ... ... ... ... ... ... процесс темір тотығын металлға дейін,ақырғы балқыту
арқылы шойынды ... ... ... ... Титан қожын өндіру
технологиясы темір мен ... ... ... ... жүргізу арқылы негізгі
өнімді шойын мен қожды аламыз. Оны толық түрде ... ... ... ... электрлік пештер қымбат агрегаттарға
жатады,өйткені көп ... ... ... ... етеді. Рационалды түрде
шикі құрамд пайдаланған кезде қызып кетуін ... үшін ... ... отыруымыз қажет. Қосымша қыздыру мен материялдарды қалпына келтіру
айналманы пеште жүзеге асырады.Бұл жағдайда ... пеші ... ... ... ... бөлу ... ... мен титан қожын айырады. Балқытуда
қалыптастырғыштар шекемтастарды пайдалану ... ... ... ... ... ... Электр энергиясының
шығынын екі есеге дейін азайтады. Сонымен қатар бұл схеманың ... ... ... ... мен кен ... ... ... 45мың тонна титан қожының орнына 80000 тонна титан қожысын ильменит
концентратын балқыту арқылы алуға болады. Диплом жобасының ... ... ... ... ... ... ... процесін дамыту.
Жобада титан қожысын қорытуда ильминитті концентрат пен шекем тастарды
пайдалану мен салыстыру ... ... ... ... ... ... арқылы алу процесінің
жылдық экономикалық тиімділігі 213 008 000 теңгені құрайды.
1. ЖАЛПЫ ТҮСІНДІРМЕ
1. Титан қожын алу ... ... ... ... алу цехы шикі ... ... мен ... балқыту
болімдерінен тұрады. Титан қожын алу үш түрлі ... ... ... ... ұнтақталған шикі құрамда периодты процесс арқылы қорыту.
- қожды периодты түрде шекемтас түріндегі шикі ... ... ... екі ... ... процесс арқылы қалпына келтіріп
шекемтастардан қорыту.
Шикіқұрамды ... ... шаң ... ұстау камерасы,
құйындатқыш аспирациондық қондырғы конвейтрлерінде дайындап, ... ... ... кен термиялық пешке беріледі. Электрбалқыту
бөлімінің өнімділігін арттыруда негізгі технологиялық пеш болып ... ... шикі ... мен ... мен жұмыс істейді. Пештін
өнімділігі титан қожын алу ... ... ... ... ... ... технологиялық деңгейінің
сапасы
Титан қожын кентермиялық пеште алу үшін шикізат ретінде Иршан кен
орының ильменитті концентратын ... ... ... ... ретінде
алғанда: 59,98 ТіО2; 34,3 FeO; 1,54 SiO2; 0,75 Al2O3; 0.21 CaO; 0,49 ... MnO; 0.17 Cr2O3; 0,26 V2O5 , 0.082 P2O5, 0,44 S, 0,19 ZrO2, 0,16 ... Sc2O3, 0,005 Ta2O5, 0,035 Nb2O5, ... қатар антрацит кіреді.
Ильменитті концентрат улы емес ытықсыз, жарылғыш емес, ... ... ТіО2 ... ... ылғалдылығын тексеру қажет.
Жабық, ылғал жоқ, ... ... ... жерде сақтау керек. Қолданар
алдында қосымша ... ... ... Ильменитті концентратты балқыту
кезінде қалыптастырғыш ретінде антрацитті пайдаланамыз. Ылғалдылығы 11
пайыздан артық ... ... ... ... 25мм ... 2 ... керек, құрамындағы ұсақтын мөлшері 13мм немесе 15 ... ... ... ... 88 ... ... ... көміртегінің,
күкірттің ылғалдылықтан салмақтық бөлігін тексереміз. Антрацит уытты емес,
жарылысқа ... жану ... 873К. Ол ... ... ... ... ... тұрғынжайларда сақталады.
Электр пешіне тоқ өткізгіш ретінде диаметрі ... ... ... ТУ ... сапа ЭГО және ЭГ1. ... ... Ұзындығының қажетті шамадан ауытқуы оңға 500мм, ... ... – оңға 2,5, 2,5. Тоқ ... ... ЭГО ... ... 110м ... ал ЭГ1 сапалығы 13ОМ м2/м. Тығыздығы 2,22 Т/м3,
аудан ... 1,58 – 1,60 Т/м3. ... ... 28-29 ... ... үшін ... электродтар мен нипельдердің механикалық
кедергілердің жоқ екеніне көз ... ... ... ... емес, жарылысқа
қауіпсіз, өртке қауіпсіз. Олар жабық темір жол вагондарымен тасымалданады.
Олар дымқылдықтан ... ... ... ... ... кедергілері болмаған жағдайда сақталады. Өндірісте
қолданудан бұрын оның ... ... ... ... Электр
балқыту арқылы титан қожын алу үшін, барлық техникалық сұраныстарға жауап
беру керек. ТіО2 ... 86 ... кем ... ... шала ... 5,0 ... металлдардың қосындысы 2,5 пайыз, ылғалдылық 8,0 пайыздан
аспауы керек, кесектіліктің ... 5 ... кем ... ... ... ... және жобалық шешімдер
Бекітілген тапсырысқа қарай ильменитті концентратының Иршаң кен
орынынан шыққан өнімнің құрамын ... ВНИИ ... ... ... ... ... ... негізгі айырмашылығы, пеш табанының
конструкциясының өзгеруі. Электр балқыту бөлімшесінде жылына 45 мың тонна,
күніне 138,5 ... ... ... ... ... ... сызбалар көмегімен жабдықтарды шоғырландыру жұмысы жүзеге
асып, бос ... ... ... бар ... максималды
жақындау арқылы және технологиялық ұқсастығы жақын ... іске ... цех ... балқыту бөлімшесі болып табылады, ал оның қасынан
шикіқұрамды дайындау ... орын ... ... ... ЖЕР ... ... ... ҚАЙТА ӨҢДЕУ ЖӘНЕ
ТРАНСПОРТ.
2.1 Негізгі жоспар
2.1.1 Құрылыс аумағының қысқаша ... ... және де өте жиі ... қожы ... және магний
өндірісі энергияны көп ... ... ... ... өңдірістер
құрылысын электр энергияснын ... ... ... ... ... ... Бұқтырма, Шүлбі су электр станциялары және Согра жылу
электр орталығы орналасқан. Өскеменді Үлбі және ... ... ... ... су ... мен жабдықтайды. Комбинатты инженрлермен
Шығыс Қазақстан Мемлекеттік Техникалық Университеті және Қазақ Ұлттық
Техникалық ... ... ... Ал ... ... мен ... ... Құрылысты осы аумақта салуға
теміржол ... ... ... әуе және су ... ... ... Құрылыс аумағын таңдау
Титан – магний комбинатының өнеркәсіптік ауданы ... ... ... ... Жер ... 5-8 м ... саңылаулар құйылып, оларды екінші типті отырғызғыларға тенейді. Одан
кейін графикалық – галеечті құйма құйылады, ол құрылыс фундаментінің негізі
болып табылады. ... ... ... ... ... ... 5кг/см3.
Топырақты су 7-11м тереңдіктен шығады. Оларға сулфатты және көмірқышқылдық
қатынастар тән. Бұл өндірістер 7 ... жер ... ... ... ауа райы өте ... ең ... ... -490С, ал өте
жоғары температура +410С. Жауын шашынның орташа жылдық ... ... ... ... және ... бағыттарыңда 5 м/с
соғуынын арқасында қала улы газдармен аз ластанады. ... және ... ... Үлбі және ... ... алады. Осы мақсатта суық су
жүйесі, айланба су ... таза су ... ... Жоба ... мен оның ... қожын алу цехын орналастыруды техникалық ... ... бос ... ... ... ... отырып пайдаланады.
Өндірістің негізгі мақсаты ильменит ... ... ... мен ... ... бұл ... ... аумақ болып көрсетілген. Кәсіпорын
аумағын көгалдандыру көзделген. Ағаштар, жасыл шөптер өзіне ... ... ... ... ... ... ... ішкі және сыртқы көлік тасымалы
Ішкі транспортты да жабдықтауға жатқызамыз, ол цех ... ... ... Ал ... ... ... ... тасымалдайды. Ал сыртқы транспорт ... ... мен ... ... ... ... теміржол, құбыр
арқылы тасымалдау электр балқыту бөлімшесінде пайдаланады. Жүк ... және ... жүк ... ... ... Цех ... жолдары және жаяу адамдарға арналған жолдар бар, олардың бәрі
өндіріс аумағына ... ... ... Автомобиль және жаяу адамдар
жолдары қатты ... ... Осы ... ... ... қаулысымен бекітіліп, белгілермен
айқындалған. Адамдарды темірмен қапталған жүк ... ... ... ... ұзындықтары 7 км қамтиды.
3. ЭНЕРГИЯЛЫҚ РЕСУРСТАРМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ ЖӘНЕ ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ШЕШІМДЕР
1. Өнеркәсіп технологиясы
1. Титан ... алу ... ... ... ... ... ... пайдалануда, одан
көп көлемде қалдықтар қалады. Шыққан өнімнің құрамынағы қоспаның ... ... ... ... ... ... табылады.Соңғы жылдарда
өнім сапасы төмендеді, бұл 1 ... ... ... және оның ... ... ... аз ... көтерілуі оның
өндірісіндегі негізгі технологияны қолдану мен көрсетіледі.
Б.Ұ.Ұ және срт ... ... ... бұл ... ... ... ... немесе натримен қалыптастырады. Сондықтан да
өнеркәсіптегі кен өнімі құрамы, ... ... ... ... ... ... ... аз көлемде алынған өнімді хлорлауға түскені,
сол көлемде титан хлоридінен титанды ... ... ... аз ... ... ... ... болады. Құрамында титан бар концентраттарды
үздіксіз хлорлау, хлорлау әдісін өте ... және де ... ... ... да ... келтіреді, хлорлаудан бұрын концентраттан
темір қоспасын бөліп алса жеңілірек болады. ... шет ... ... ... ... “Осака титаниум” титан хлориды өндірісі құрамында 94-
96% титан қос тотығы бар бай ... ... ... ... ... кездесуіне байланысты оны ильменит концентраттарына
технологиялық сызба көмегімен ала ... ... ... өте ауқымды пайдалануы, темірді ерітінділеп оның ... ... ... ... ... мен ... қос
тотығын алдын-ала термиялық әдіспен өңдейді. Таңдамалы ерітінділеуді күкірт
және тұз қышқылдарында жүргізеді. Тұз қышқылы күкірт ... ... ... бар өнімдерді алуда өте ... ... ... ... тұз қышқылы ерітіндісі құрамында темір хлориді бар, 800-9000С тен
жоғарғы пар ... ... ... ... үш ... темір оксиді
түзіледі.
2FeCl2+2H2O+0,5O2=Fe2O3+4HCl
(1)
Темір тотығы бояу өндірісі мен темір ұнтағы өндірісінде қолданылуы
мүмкін. Тұз қышқылының буы ... ... ол ... ... қалыптасқан
ильменитті ерітінділеуге бағытталады. Тұз ... ... ... ... алынған рутил бағасы, рутил концентраты бағасынан кем емес.
Аризонит концентратын (Fe2O33TiO2) ... ... ... ... ... қабатында жүреді, қалыптастырғыш ретінде
генератор ауасын қолданамыз. Қалыптасқан ... 20-25% тұз ... ... ... Т:Ж=1:2, 2-3 сағат аралығында
ерітінділейді. ... ... ... соң ... ... ... магнит сеператоры арқылы өткіземіз. ... ... ... рутил құрамында 96% TiO2 бар. Шет ... корп оф ... ... ... ... ... өңдеу кең етек жаюда. 53-54% TiO2 концентратын 875-9250С барабан
пешінде, 30 минут уақыт аралығында қалыптастырады. Осы ... 80-95% ... ... ... ... ... ... суытылған материал 2-4 сағат
айланбалы барабан ... 18-20% тұз ... ... ... жуылған, күйдірілген қалдықтың құрамында 95%
TiO2.Темір-титан ... ... ... де бар. ... ... ... су ... қалыптандырады. Содан кейін 18-22% тұз
қышқылы ерітіндісімен ерітінділейді. Табиғи ильменитті өңдеудің тағы бір
әдісі алға ... ол әдіс ... ... ... одан кейін тұз
қышқылы ерітіндісі мен ерітінділеу әдісі. Титан оксиді қатты тұнбаға өтеді,
оны жуып-шайып, кептіріп және алынған ... ... ... ... ... өндірісінде қолданады. Сульфатты пигментті титанның ... ... ... ... ... ... қышқылы әдісі мен
алады. Ол келесі әдістер көмегі мен жүзеге асады:
- күкірт қышқылы ... ... ... ... тазалау.
- метатитан қышқылының күкірт қышқылы ерітіндісінен
бөлінуі.
- тұнбаны балқыту арқылы ... қос ... ... ... ... ... темір титан
концентрациясындағы ... ... ... ақ ... ... ... ... арқылы титан қожының бай
өнімін домен пештері ... ... ... ... жыл В. ... Илменит концентратын электр пешінде балқыту 1949 жылы ... ... ... ... ... ... 40% TiO2 ... алынады және шойындағы ванадиидің мөлшері 0,6-0,8% ... ... ... ... ... қалыптастырушы, пеш
өнімділігін анықтайтын процесс болып табылады. 1951 жылы ... ... 50% дан ... ... қос ... бар ... балқыту ісі жүргізіледі. Алынған қождар құрамында 80% ға дейін
титанның қос тотығы түзілген.1955 жылы ... ... ... ... рет 50% ... қос ... бар ... қождарын алу жолы
меңгерілді. Одан 88-90% ... қос ... ... ... ... ... ... таптырмайтын өнім болып табылады. Оларды алу жолында
электр энергиясының ... ... пеш ... ... өнімнің шығымы
ұлғаяды. Балқыту процесінің даралығы шамалы бай титан қос ... ... ... мен қож түзу процестерінен ... Бұл ... ... шикі ... пеште ұстау арқылы игереміз.Титан қожын ильменит
концентратынан алу жолдарының негізгі шарттары:
- темір тотығының қалыптасуы.
- қождың ... ... ... ... ... ... ... процесі өте қарапайым және
тұз қышқылы мен күкірт қышқылын ... ... ... ... мен қож
бұлар өнеркәсіпте толығы мен пайдаланылады. Титан қожы ...... ... ... өнім болып саналады, оның өсіне әсерін
тигізеді.
Мысалы 1993 жылы 3300 мың т/ж ильменит концентраты өңделсе, ал ... 3700 т/ж ... ... ... кез – ... ... кен
термиялық пештерде балқытуға болды. Титан қожының балқымасын алу процесі
қайталана және үздіксіз ... ... ... ... ... пешке толығы
мен шикі құрам тиеліп, балқытылған өнім ... соң, жүйе ... ... ... ... пешке шикі құрамды жиі – жиі тиеп отырады,
қож бен ... ... ... ... ... ... ... балқыту ісін флюстердің қатысы мен ... ... ... ... ... және ... шикіқұрам қосуға болады. Және де
концентраттарды балқытудан бұрын қтты құрамға қалыптасуына алдын – ... ... ... ... дейін ондағы көмір
қышқылының, күлдің, дымқылдың, ұшқыштардың құрамын анықтаған жөн. ... ... ... тиім ... ... ... ... қожға өткенде титан қос тотығының құрамы төмендейді.
Қазіргі кезде ... ... ... ашық ... жабық кен термиялық
пештерде жүргізеді. Бұл әдістің ерекшелігі титан ... ... ... төмендете алу болып табылады. Сондықтан да балқыту ... ... ... ... Ашық ... ... процесі
жүргенде шыққан газдар мен бірге жылуды да ... және ... ... ... және пеш ... қабырғалары арқылы жылуды
жоғалтамыз. Қож балқымасын алуда өнімнің техникалық және ... ... ... ... ... ... кезде ала – аламыз.
Бұндай пеште пештің өнімділігі жоғарылап, электр ... ... ... шаң мен және де ... газдар мен кету дәрежесі
төмендеп, жылуды жоғалту да төмендейді. ... ... ...... ... қана ... ... бір әлеуметтік түрткіге жол
ашты, немесе жұмыскерлерді ... ... жылу ... қорғауға мүмкіндік
береді, пеш аумағындағы шаңның көлемін ... және де ... ... ... ... азайтуға жол береді.
Тағы да пештердегі тиеу жұмыстарын автоматтандыру, технологиялық
процестерді қодағалап, басқаруға ... ... ... ... ... шаңнын көлемінің азаюы және
электр энергиясының аз қолданылуы кесекшеленген шикі құраммен жұмыс ... ... ... цементтеп кесекшелерді пісіруде қиыншылықтар
кездеседі, ол шикі ... газ ... ... ... үш
фазалы процесін айланбалы пеште немесе қайнау қабаты пешінде жүргізуге
болады, онда ... ... ... ... ... ... 1250 0С – тан жоғары болса, темір тотығы ... ... ... ... Ti2O5 ... болуынан, Ti2O3 ильменитінің
еруі басталады, содан Fe2O3 қатты қоспасының ... ... ол ... ... ... балқыту ұзақтығы көтеріледі, бұл электр
энергиясының көп мөлшерде пайдалануына әкеліп соғады, пеш ... ... ... аз дәнді материалдарды пайдалану титан қожын
өңдеуде жоғарыда айтылған әдістерден өз ... ... ... ... оны ... өңдеп, өнімді алуда екі өнім алу жолы пайда ... ... ... қожы және ... Күрделі комплексті титан концентратының
кейбір түріне бұндай балқыту ... мен ... ... ... ... әдіс ... қалды. Өнеркәсіпте бұл әдіс неғұрлым бейімделген:неғұрлым
қарапайым;үнемі жаңаланып отырады. Қоршаған ортаға неғұрлым таза, ластанған
ағынды сулар шығармайды, тағы да бір ауа ... ... ... ... отыру әдісі ойланып, істе ... ... ... бір ... ... ... ... – химиялық
процесстер кен термиялық пештің науасында жүреді. ... ... ... ... ... ... ... өсуіне түрткі
болды.
2. Істеп тұрған өндіріс жұмысына талдау
Қазіргі кезде АҚ «УКТМК» да титан қожы ... ... ... ... мен қамтамасыз етілген. Егер бұрын Запорождегі ...... ... ... қожы өнім көзі ... экономикалық
қатынастың күрделенуіне байланысты, титан қожын ... ... ... ... қаласының аумағында Сатпаев ильменит – циркон кен ... ... ... және ... ... кен орыны 150 шақырымда
орын ... ... ... ... ... қос тотығына (55-65%) бай
Иршан және Вольногорск кен ... ... ... ... ... ... қож ... АҚ «УКТМК» да
титан қожын осы үш сызбаның бірімен алу жолы ... ... шикі ... перодты процеспен қожды балқытып
алу;
- шекемделген шикі құрамда қожды периодты балқытып алу;
- қалыптасқан ... ... екі ... процесте
қожды балқытып алу.
Титан қожын алуда ... ... ... ... цехте
келесі технологиялық кемшіліктерді көрсетті:
- ыстыққа төзімді материал титан қожын балқыту ... ... ... ... жиі күйіп кетуі;
- пеш еденіндегі температураның көтерілуі әсерінен жұмыстың
тоқтап қалуы.
3. Технологиялық көрсеткіштер мен өнімді ... ... ... және 3.1.2 ... ... көрсеткендей титан қожын алудағы
тиімді сызба ретінде ұнтақты шикі құрамда периодты процеспен
қожды балқытып алу жолы ... ... ... ... ... ... күштілігі 16,5 МВА, графиттелген
электродтар саны үшеу ... ... кен ... пеші ... ... және ... өнімдері шығарылады. Және де қосалқы пеш те қарастырылған.
Титан мен ... ... ... ... ... атқарар жұмысы
орасаң зор, пеште олар титан концентраттары құрамынан ... ... 3.1 ... ... 3.1 - ... көрсеткіштер.
| Күндік тоқтаулардың|Өнімділік. т/жыл |1 ... ... ... ... ... | ... |
|40 |45000 |81945 |
4. ... ... ... ... ... ... ... қожын алудың негізгі ... - ... ... ... қалыптастыру, соңғысын балқытып,байытылған титан
қожынан айыру. Пешке ... ... ... ... түсу ... ... ... мен әрекеттесіп, біртіндеп қыздырылады. Температура 900 0С
тан ... ... ... ... мен ... ... қалыптастыру
байқалды. Бірінші кезекте гематит пен магнетит тотықтары қалыптасады. Титан
қожы құрамындағы темір тотығының қалыптасуы өте ... ... ол ... пен гематитке қарағанда күрделірек болып келеді. 1050
0С тағы темір тотығының ... ... ... ... ... ... , Ti2O3 TiO) темір тотығының қалыптасу ... ... ... ... қалыптастырылу процесі теңдеуін жазайық:
2(FeO*TiO2 )+4C=3Fe+ Ti3O5 ... ... ... ... қарқымды түрде жүреді, қож түзу
басталған кезде қалыптасу жылдамдығы ... ... де ... ... ... металлды темір көмірсіздендіріп, 1150 0С
температурадан жоғарыда балқиды,тотық ортасына қақ түзіп, пеш еденіне ... ... ... ... ... ... металл мен қождың
екі қабатқа бөлінуін ... ... ... ... ... ... ... мен қатар басқа да металлдар тотықтары өтеді, олардың
концентраттарының құрамында (CaO, MgO, V2O5, Al2O3, Cr2O3, P2O5) ... ... ... ... ... ... ... ең қиын
жері болып табылады. Айырмашылық 300 0С тен асып ... ... ... ... ... тыс ... ... жағдайында темір закисінің
көп мөлшері балқымаға өтеді, одан қайта қалыптастыру ... ... ... ... ету және ... температурадағы сұйық
балқыманы ұстап тұру үшін жылу ... кен ... ... Бұл ... ... ... ... түсімі түзіледі. Олардың
балқымада жиналғанының арқасында балқу температурасы және созылмалығы мен
тоқ ... ... ... тоқ өткізгіштік қасиеті артқан сайын, пеш ... ... мен ... ... ... режимнен ауытқыған жағдайда
науаның үстіңгі жағында клошниктің аспалы ... ... ... ... шикі құрамның балқымаға құлауы қауіпі болады. Колошниктің үстіңгі
аумағынан шикі ... ... ... қож созылмалы күйге өтіп, қайнау
процессі басталады. Аз қалыптасқан шикі құрам жоғары температурадағы ... ... ... қызып, қалыптасады, осы кезде бөлінген мол
мөлшердегі қатынастық газдар қож балқымасын дәнекерлейді. Электр ... ... ... ... ... көп ... жоғалтуымен
қатар жүреді және қалыпты газ бөлінуге ... ... ... ... шикі ... ... балқу процесі қалыптастыру процесінен әлде
қайда алда жүреді, темір ... ... ... ... ... ... ... ісі қождың үздіксіз қайнаған кезінде жүреді, және
энергияны көп ... ... ... ... ... ... ... стадиалы титан концетратын жабық кен термиялық пештерде өңдеудің
негізгі кемшілігі;
ол оның ... онда ... ... емес шикі ... ... ... су мен жылудың негізгі бөлігі жоғалып,
пеш қауіптастыру процесіне толығымен дайын болады. ... ... ... ... CaO, MgO, V2O5, Al2O3, Cr2O3, P2O5 және тағы ... ... ... қожының негізін титан тотығы құрайды, олар өз
ара қатты қоспа түзе алады.
Олардың негізгілері:
тагировид – қатты қоспа негізінде ...... ... ... ... ... ... осы қоспалардың изоморфты торларынын еніп,
үш және үш ... ... ... да өте ... ... түзеді:
n[(Ti, Fe, Mn, Mg)O*2Ti O2]*m[(Ti,Fe,Al,Cr)2O3* TiO2]*p TiO2
Балқыту ...... т/м3 ... ... т/м3 ... ... ... қождың қаттылығы 4-5
Балқыту температурасы ... ... қожы төрт ... ... ... және ... қос тотығында,
электродттарды пісіре жалату қоспларыңда, және ... ... ... ... ... процестің есептеулері
3.1.5.1 Электр пешіндегі ... ... ... ... ... ... ... құрылымы %-дық есептеуде төмендегідей
болатын: 59,98 TiO2; 34,3 FeO; 1,54 SiO2; 0,75 Al2O3; 0,21 CaO; 0,49 ... MnO; 0,17 Cr2O3; 0,26 V2O5; 0,082 P2O5; 0,44 S; 0,19 ZrO2; 0,16 ... Sc2O3; 0,005 Ta2O5; 0,035 Nb2O5; 0,821 ... концентраты болып
табылады.
Концентраттың балқыту өнімдеріне қарай құрылымының келесі н пайыздық
көрсеткіште қабылдаймыз (3.2 кесте)
3.2 кесте – Концентраттың ... ... ... ... |ТiO2 |FeO |Cr2O3 | |
| |кг |% | | ... |520,61 |86,78 |514,36 |6,25 ... ... = 14,32 |2,39 |14,15 |0,17 ... ... = 7,43 |1,24 |7,34 |0,09 ... ... = 1,27 |0,21 |1,25 |0,02 ... ... = 5,17 |0,86 |5,11 |0,06 ... |4,9*0,99 = 4,85 |0,81 |4,79 |0,06 ... ... = 2,08 |0,35 |2,05 |0,03 ... |343*0,08 = 25 |4,57 |27,11 |0,33 ... ... = 1,67 |0,28 |1,65 |0,02 ... |0,82*0,05 = 0,04 |0,01 |0,039 |0,001 |
|S ... = 4,36 |0,73 |4,31 |0,05 ... ... = 1,88 |0,31 |1,86 |0,02 ... ... = 0,0495 |0,01 |0,0485 |0,001 ... |0,35*0,99 = 0,347 |0,06 |0,343 |0,004 ... ... = 0,168 |0,03 |0,166 |0,002 ... |8,21*1 = 8,21 |1,37 |8,11 |0,1 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | ... ... |100,00 ... |7,108 ... ... – Товарлық шойын және оның шығынының мөлшері мен құрылымы
|Элемент ... ... ... |Шойын мен |
| ... ... ... ... және |магниттік |
| | ... ... |
| | ... кг ... |
| | | |кг |
| |кг |% | | |
| Fe |242,62 + 2,03 = |91,04 |242,2 |2,45 |
| |= 244,65 | | | ... |0,21 |0,08 |0,208 |0,002 ... |16,19 |6,02 |16,028 |0,162 ... |0,47+1,31 = 1,78 |0,66 |1,762 |0,018 |
|V |0,71 |0,26 |0,703 |0,007 ... |4,85 |1,81 |4,801 |0,049 |
|P |0,34 |0,13 |0,337 |0,003 ... | 268,73 |100,00 |266,039 |2,691 ... ... ... ... ... Шаңның жалпы
мөлшері 19,796 кг болады.
1 т қожға 0,022 т ... ... ... 599,6845 кг ... ... ... кезінде шихтаны құрайтындар төмендегі реакцияыдағыдай тотығады:
13,2 кг
С + 0,5 О2 = ... 16 ... ... ... үшін қажетті оттегінің мөлшері
17,6кг, жасалушы көміртегі оксидінің мөлшері 30,8 кг.
2,59 кг
СН4 + 1,5 О2 = СО + 2 ... 48 28 ... ... ... ... ... мөлшері 7,77 кг,
4,53 кг көміртегі оксиді және 5,83 кг су пайда болады.
Оттегінің ... ... 25,37 кг ... Оттегінің осы мөлшерімен
түсетін азот:
Тотығуға қажетті ауаның шығыны:
25,37+84,93=110,3 кг
Металл оксидтерінің қалпына келу жағдайындағы пайда болатын көміртегі
оксидінің ... ... 248,15 кг ... ... ... ... ... 3.5 кестесінде берілген:
3.5 кесте – Газдардың мөлшері мен құрамы
|Мөлшері ... ... ... |
| |СО |Н2О |N2 | ... |248,15 |8,98 |84,93 |342,06 ... |174,75 |11,67 |67,14 |253,56 |
|% ... |68,85 |4,59 |26,56 |100,00 ... концентратын балқытудың балансын құраймыз (3.6 кесте)
3.6 кесте – Ильменит концентратын балқытудың материалдық балансы
|Тиелгені ... ... ... ... ... |
| |кг ... |Мөлшер |Бап ... |
| ... |% | ... |% ... ... | | ... ... | ... ... |96,11 |жылуы. ... |27,58 |
| | | ... физ. | | ... ... |0,38 ... ... |8,67 ... жылуы.| | ... ... | | ... ... |0,06 ... ... |5,97 ... | | ... | | ... ... |3,45 ... ... | ... ... | | ... су ... |34,66 |
| | | ... | | |
| | | |Пеш ... ... |0,01 |
| | | ... | | |
| | | ... | | |
| | | |мен |4417002 |11,50 |
| | | ... | |
| | | ... ... | | |
| | | ... алынбаған| | |
| | | ... |2316902 |6,85 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | ... |4,76 ... |34078373,83 |100,00 |Барлығы: ... |100 ... ...... пен ... ... ... атаулары ... ... ... ... |45 000 ... ... ... қуатының үлестік шығыны, кВт |2245 ... | ... ... табу, % |93,0 ... ... ... % | ... |86,78 ... |0,86 ... |7,57 ... |2,39 ... |1,24 ... |0,35 ... |0,81 ... |0,28 ... |0,21 ... |0,01 |
|S |0,73 ... |0,31 ... |0,03 ... |0,01 ... |0,06 ... |8,21 ... ... құрамы, % (көлемді) | ... |68,85 ... |4,59 ... |26,56 ... ... м: | ... ... ... |8,8 ... ... ... |9,22 ... аймағының биіктігі |2,73 ... ... ... |1,56 ... ... |11,9 ... ... | ... ... ... МВА |16,5 ... ... ... таңдау және есептеу.
3.1.6.1 Табиғи газ бен ауаның шығынын күйдіру камерасында есептеу.
Кенді термапештерден шығатын газдардың ... ... ... дейін күйдіруді қажет ететін көміртегі оксиді бар. Күйдіру
камерасы ... ... ... ... Пеш ... камераға кіру кезінде 800-900 0С болады.
Газ текті отынның жануын ... үшін ... ... ... ... 94,0 СН4; С2Н4 – 28; С3Н8 – 0,4; С4Н10 – 0,3; С5Н12 – 0,1; N2 –2,0; ... 0,4. ... газдағы ылғалдың мөлшері 15,55 г/м3.
Ылғалды газдың құрамын мына формуламен анықтаймыз:
(3.15)
мұндағы ХС – құрғақ газдағы компонент құрамы;
- құрғақ газдағы ... ... ... ... ... ... ... теоретиялық шығынын мына формуламен табамыз:
,
(3.16)
Жану өнімдерінің жекеленген құраушыларының көлемін былай табамыз:
(3.17)
(3.18)
(3.19)
(3.20)
Жану өнімінің жалпы мөлшері:
V= 1,01+1,95+8,17+0,197=11,33 м3/м3
Жану өнімінің құрамы ... жану ... мына ... табамыз:
(3.21)
Жану өнімінің энтальпиясы төмендегідей бағаланады:
(3.22)
20 0С-тағы ауа энтальпиясы 25,8 кДж/м3, табиғи газ энтальпиясы 31,4
кДж/м3.
Берілген ... ... ... жану температурасы 1900 0С
екендігін анықтаймыз.
Титан қожын еріту процесінде ... ... ... ... ... болады.
1360
СО + 0,5О2 = СО2
28 16 ... ... ... 477 кг ... 543,9 м3, түзілетін көміртек
диоксидінің мөлшері 2137 кг ... 1088 ... ... үшін мына ... ауа қосу ... ... мөлшерін мына формуламен анықтаймыз:
(3.24)
мұндағы V1 – табиғи газдың жану өнімінің көлемі, м3;
х – пеш ... ... ... - ... ... жану температурасы, 0С;
t2 – күйдіру камерасынан шығу кезіндегі ... ... ... жану ... ... 1 м3 ... күйдіру камерасынан
шығу кезіндегі газдардың температурасы 900 0С тең деп аламыз.
теңдеуді шеше отырып пеш газының көлемі 7 м3 ... ... 1 м3 ... газға 11,33 м3/ м3 жану өнімі түзілетін болса, онда
1м3 жану өніміне 0,1 м3 табиғи газ берілуі керек. ... 7 м3 пеш ... үшін 0,1 м3 ... газ ... ... 1088,37 ... пеш ... қожын еріту кезіндегі түзілетін газдар көлемі) 15,5 м3 табиғи газ
жұмсау қажет.
1 м3 ... ... ... 9,38 м3 ауа ... 1088,37 м3 ... ... ... ауа мөлшері 2590 м3/сағ. Ауаның жалпы мөлшері:
Ауаның шығынын ескере ... оынң ... ... (50% артық
болғанда):
болады.
Күйдіру камерасынан кейінгі газдың жалпы мөлшерін анықтайық (қалыпты
жағдай кезінде):
Газдың нақты көлемі:
Күйдіру ... ... үшін су ... мына ... - Күйдіру камерасындағы 1300 0С температурасындағы газ ... - 1300 0С ... ... газдың жылу сыйымдылығы,
кДж/м3∙град;
СВ – судың жылу сыйымдылығы, кДж/м3∙град;
tH - камерадағы газдың температурасы, 0С;
tK - ... шығу ... ... 0С;
t1 - судың бастапқы температурасы, 0С;
t2 – шығатын судың температурасы, 0С.
Күйдіру камерасына ... ... ... ... ... СО-ны күйдіру үшін газдар келіп түседі.
3.1.6.2 Газ жүру жүйесінің есебі
Газдар температурасын шаң камерасына кіруінде 700 0С деп ... ... ... төмендегідей жүргіземіз. Шаң бөлшектері
камераның ішінде төмен ... ... ... ... ... ... табамыз:
(3.26)
мұндағы γ П – шаңның үлестік салмағы, кг/м3;
d П – шаң бөлшектерінің диаметрі, м.
Шаң бөлшектерінің диаметрін 40∙10 – 6 м деп ... ... ... 1600 кг/м3.
Шаң камерасының ауданын төменгі формуламен анықтаймыз:
(3.27)
мұндағы V – Шаң ... ... ... ... ... ... 3 м. ... биіктігі мына ... ... алу үшін газ жүру ... ... анықтау
қажет (арын шығынының қосындысы).
Күйдіру камерасынан шаң камерасына дейінгі аралықтағы участоктағы
үйкелістен болған арын шығыны мына ... ... μ – ... ... ... ... ... газ жүру жүйесінің ұзындығы, м;
d - газ жүру жүйесінің диаметрі, м;
wt – газ жылдамдығы, ... t – ... ... ... ... ... газ жүру жүйесі үшін коэффициентті 0,05-ке тең
деп аламыз. Газ жүру жүйесінің диаметрі 1,12 м, газ жүру ... ... ... ... ... ... формуламен анықтаймыз:
(3.30)
мұндағы γ 0 – берілген газдың үлестік салмағы, кг/нм3.
Газдың жылдамдығы газдың нақты көлемінің газ жүру ... ... ... ... ретінде анықталады (S):
,
үйкелістен болған арын төмендегідей:
Жергілікті кедергілерінің ... ... ... ... ... ... пайда болған келергі) мына формуламен анықталады:
(3.31)
мұндағы ξ – жергілікті кедергі коэффициенті.
Газ қозғалысының 170 0-қа өзгерісі кезінде коэффициент 0,15-ке ... ... ... 90 0-қа ... ... ... 1,1 ... камерасының ішіндегі арын шығынын 196 Па (20 мм вод. ст.) деп
қабылдаймыз.
Шаң камерасы-циклон учаскесіндегі арын шығынын ... ... ... ... ... 500 0С, шаң камерасынан шығу кезінде
650 0С. газ жүру ... осы ... ... орташа температурасы:
болады.
Осы учаскедегі газдардың нақты көлемін біле отырып, ... ... ... ... ... ... ... (газ қозғалысының өзгерісі 900
болғанда) төмендегідей болады:
Циклондағы арын шығыны 793,4 Па (80 мм вод. ст.) ... біз ... ... отырғандықтан арын 2380,3 Па (240 мм вод. ст.) болады.
Циклон желдеткіш учаскесіндегі кедергілерден болған шығынды табамыз.
Циклондағы ... ... 80 0С, газ жүру ... температураны
230 0С деп аламыз. Осы учаскедегі газдың нақты ... ... ... ... ... арын ... ... бағытының 140 0-қа өзгерісі кезінде коэффициент равен
0,3-ке тең. Жергілікті кедергілердің арын ... арын ... ... шығындалған арынды ескере отырып 300 мм су. ағыны
(2940 Па) кезінде 11000 м3/сағ газдарды жіберуді ... ... ... ... желдеткішін орнатамыз.
Техникалық мінездемесі төмендегідей болатын циклондар тобын қондырғы
арқыл қабылдаймыз:
- ... ... ... келіп түсетін газдарды тазалауға
арналған;
- циклон диаметрі 2,2 м;
- шаңды газ қоспасының көлемді ... 6400 ... ... газ ... ... 80%-дан төмен емес дәреееежесі;
- шаңды газ қоспасының енгізудегі температурасы 535 0С, ... ... ... ... ... 793,4 Па ... ... сумен салқындатылады;
- судың шығыны 18 м3/ч;
- судың енгізудегі температурасы 20 0С, шығуда 45 0С;
- ... ... 3,03 м, ені 2,8 м, ... 10,335 ... ... ... және ... термопештегі талап етілетін балқытудың технологиялық режимін
қамтамасыз ету үшін бастапқы шикізаттың және алынатын өнімдердің ... ... ... ... асыру қажет.
3.9-кестеде бастапқы шикізат пен балқыту өнімдерінің сапасын тексеру
сызбасы берілген.
Сынаманы сұрыптауды техникалық ... ... (ОТК) ... ... ... анализді орталық зауыт зертханасы
(ЦЗЛ) жүргізеді.
3.9-кесте – Шикізат пен балқыту өнімдерінің ... ... ... ... |Бір |Бір ... ... ... орны ... |айдағы |тын |(анықтау |
| |у | |, кг ... ... ... |
| ... | | |саны ... |ер | |
| | | | | | ... |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 ... |Әр |Вагон |1,0 |- |Әр |TiO2, |TiO2, FeO, ... | | ... |Cr2O3 – |
| |н | | | |н |Fe2O3, ... | | | | | |SiO2, |SiO2, CaO, |
| | | | | | |Al2O3, |MgO, MnO – |
| | | | | | |CaO, ... |
| | | | | | |MgO, ... |
| | | | | | |MnO, | |
| | | | | | |Cr2O3, | |
| | | | | | |V2O5 | ... |Әр |Вагон |5,0 |- |Әр ... |
| ... | | ... күл, ... |
| |н | | | | ... күл |
| | | | | | |, ... |
| | | | | | ... |бойынша |
|Қож |Пештің |- |0,5 |6,0 |Бір ... ... ... | | |180 | |FeO ... |
| |ын | | | | | |көп емес |
| ... | | | | | |
| ... | | | | | | |
| |60-70% | | | | | | |
| ... | | | | | |
| |да | | | | | | |
| |
| |
| ... ... |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 ... ... |- |0,5 |6,0 |180 |FeO |FeO - |
| ... | | | | ... |ын | | | | | | |
| ... | | | | | |
| ... | | | | | | |
| |60-90% | | | | | | |
| ... | | | | | |
| |да | | | | | | ... ... |0,5 |6,0 |180 |TiO2, |S |
| ... | | | | |FeO, ... |
| | | | | | |SiO2, |, Ti – |
| | | | | | |CaO, ... | | | | | |MgO, | |
| | | | | | |MnO, | |
| | | | | | |Cr2O3 | ... |Шығарған|- |0,3 |6,0 |180 |С, Ti, |Si, Cr, Mn |
| ... | | | | |FeO, |– |
| | | | | | |Si, V, ... | | | | | |S, Mn, |; Y – |
| | | | | | |Cr, Y ... | | | | | | ... | | | | | | |ік ... ... ... қожын өндірудегі қолданылатын қондырғы пайдалану ... және ... ... ... үшін оны ... сақтандыру
туралы ережеге сәйкес құрастырылған графиктерде қарастырылған уақытта
техникалық байқаудан және ... ... Әр ... ... ... ... сыртқы бақылауын, сүртуін, тазалауын
қарастырады, салқындату жүйесінің ... ... ... ... Әр ... ... ... кенеттен сынуын және
мезгілсіз істен шығуыың алдын алу үшін қажет. Бақылауды ... ... ... ... асырады.
Жөндеуді қажет ететін бөлшектер мен буындарды анықтау, ... ... ... ... ... және ... ... қызметті жүргізеді.
Кезектегі жөндеуге қондырғыны жекеленген буындарға бөлшектеу, кейбір
бөлшектерді, футеровкаларды ауыстыру және қалпына келтіру ... ... ... ... ... жүзеге асырады. Толығымен жөндеуден
өткізу қондырғының алғашқы техникалық сипатын толығымен қалпына келтіруді
қарастырады. Жөндеу ... ... ... ... термопешіндегі шикі
құрам толығымен қорытылады да, ... көп ... ... ... ... толығымен шығарылады. Пешті құбырлардан және ... ... ... ажыратады. Пеш футеровкасы жөндеуді
жиі қажет ететін орын. Ол ... және ... ... ... асбест картоннан тұрады. Жөндеуден кейін футеровканы міндетті
түрде 24 сағат бойы 200-400 0С ... ... ... ... ... алу бөлімінің қосымша ... ... КИП и ... ... ... ... ... қондырғыны бақылауды жүзеге асырады. КИП и
А қызметі ... ... ... ... ... қамтамасыз
етеді. Сызбалардың және автоматика құралдарының технологиялық, авариялық
сақтандыру ... ... ... ... ... ... асырады. Энергетиктің қызметі бөлімді энергияның алуан
түрлерімен қоректенуін жүзеге асыру үшін, ... ... ... монтажды жөндеулерге арналған.
3.1.10 Технология процестерін автоматтандыру
Титан ... алу ... ... 16,5 МВА ... ... ... асады. Осындай күрделі объектіні басқару үшін ... ... ... ... және шығатын материалдық, энергетикалық
ағыстарды тұрақтандыруды қамтамасыз ету қажет. Автоматты бақылауға ... ... ... пешке енгізілетін электр күші;
- электр пешінің электрлі параметрлері;
- пеш еденінің ... пеш ... ... қысымы.
Технологиялық режимді басқарудың мәселесі жекеленген технологиялық
параметрлердің (электр қуаттылығы, ... ... ... ... ... (САР) ... ... Автоматтанған
реттеудің жүйесі 3.1 суретте көрсетілген.
хзд ... ... ... |
|ПЭ |
|У |
|ИУ |
3.1сурет – САР-дың функционалды сызбасы
З – тапсырушы; У – ... ПЭ – ... ... АР –
автоматтанған реттегіш; ОР – ... ... ИУ – ... жабдық; хзд –
тапсырылған мән; хв – ауытқу; х – ... ... ... – бұл, ... ... тұрақты түрде қолдауды
немесе белгіленген заң бойынша өзгертіп ... ... ... технологиялық
агрегат.
Тапсырушы жабдық жүйенің кіруіне басқарушы (тапсырушы) әсер етеді.
Басқарушы әсер тұрақты тапсырылған шама болуы мүмкін немесе ... ... ... мүмкін, егер бұл заң ... ... ... ... ... (ИУ) көмегімен өлшенген реттелетін шаманың (х)
нақты мәні ауытқушы ықпалының ... ... ... ... ... ... шама өзінің берілген мәнінен ауытқиды да,
қате (∆х) пайда болады.Келісілген дабыл ... ... ... ... ... ... түседі.Жаңартылған дабыл объектіге реттеуші ықпал
ете отырып, өз кезегінде заттың немесе энергияның құйылуын ... ... ... келтіретін атқарушы механизмге барады. Соның
нәтижесінде бұзылған тепе-теңдік ... ... де, ... ... ... қайта оралады.
Пешке енгізілетін электр қуаттылығы электрбалқыту режимі мен ... ... ... ... бірі ... ... Пештің жұмыс
процесінде ваннаның кедергісі үнемі өзгеріп отырады, ... ... ... ... ... ... ... ағымдағы қуаттылығы өз еркімен
өзгереді. Пештегі белгілі қуаттылықты ... ... үшін ток ... ... ... ... (Б.А.У.). Б.А.У жұмысының принципі
төмендегггідей. Ток трансформаторларынан (15а) жаңартушы (15б) ток сигналын
қабылдайды да, оны ... ... ... айналдырады. Бұдан кейін
қалыптастырылған ... су ... ... ... ... де, ... ... түсіру үшін импульс береді. Электродтардағы токтың шамасын
Р.Т.П. басқару пультінде орналасқан токтың тапсырушысы (15в) ... ток ... мен ... ... ... ... көзбен
көруге болады (15г).
Шикі құрам электр пешіне пеш ... ... ... ... ... ... деңгейін бақылау үшін деңгейді өлшейтін
топтама қаарстырылған. Ол әр ... ... ... ... ... ... ... жаңартышуларға әлсіз сигналы беріледі
(1б,2б), мұнда ... ... және ... ... мнемоқалқандағы
(жарық лампылары) жарық ... (L1,L2) ... ... ... шикі ... ... және жоғарғы деңгейін бақылау
жүзеге асады.
Электр пешінде сондай-ақ еден ... мен ... ... ... ... ... жүргізіледі. Терможұп алғашқы құрал (4
дана) болып табылады (11а). Сигнал ... ... ... ... ... температура өздігінен жазылады (11в).
Температура 1050ºС жоғары болғанда сигнал жарық және ... ... ... жүру ... шаң ... ... мақсатында пештен газдарды
жоюды қамтамасыз ету үшін пеш ... ... ... ... жаңартушы(9а), өзі жазғыш (9б) және реттеушілердің (9г) көмегімен
жүзеге ... ... ... ... қамтамасыз етуі тиіс:
- бункерлердегі шихтаның тұрақты биіктігін қолдау;
- қажетті ... ... ... оны ... және белгіленген
электрод ойындаларын балқымаға біркелкі ... ... пеш ... ... ... ... еден ... мүмкін емес жоғарылауын бақылау және дабыл
беру;
- пеш ... ... ... ... ... ... және ... қондырғылары
Концентраттарды балқыту цехы қуат қорының ірі тұтынушысы болып
табылады. Қолданылатын электр ... ... ... ... термопешінде
титан шлагын ерітуге жұмсалады. Пеш 8,3 МВА үш желілі ... Пеш ... ... ... ... ... ... желі деп аталатын төмен кернеулі учаске қызмет етеді. Олар мыс
шиналарынан ... ... шина ... МГЭ – 500 мыс ... жұмсақ ток беріп тұратын пакеттерден, су ... ... ... қола ... (әр ... 5 ... ... 35 кВ-тық кабель арқылы комбинаттың негізгі
төмендеткіш қосалқы станцясынан қоректенеді ... ... үшін ... реактивті күші бар УПК конденсаторлы батарейлері
арқылы жүзеге асады.
Электр балқыту бөлімінің қуатты ... ... ... ... ... ... ... және т.б.)
әрқайсысының күштілігі 1000 ... ... ... 10 кВ кернеуді жұмысқа
қажетті 0,4 кВ-қа төмендететін трансформаторларымен ... ... ... ... ... ... ... бөлімінің ғимаратында орналасқан.
Электрлі жарықтандыру негізгі және апаттық болып бөлінеді. Электрлі
балқыту бөлімінің ... ... ... шихта бөлімінің қосалқы
станциясынан, шикі құрам бөлімінің ... ... ... ... бөлімдерінің қосалқы станцияларынан қоректенеді.
3.1.12 Технологиялық жылумен, сығылған ауамен, оттегімен қамтамасыз
етудің энергетикалық ... ... ... ... ... ... бу желісінен
түседі. Будың шығыны 1,95т/сағ., будың қысымы цехқа кіру кезінде 1Мпа. ... ... ... ... кейін шығатын газдарды
күйдіру камерасында форсункалардағы ... ... үшін ... ... ... үшін ... ... қондырғысында жүреді. Будың біраз
мөлшері бойлер қондырғыларындағы суды жылыту ... ... ... ... үшін ... Барлық бу тұтынушылары конденсаторлы
ыдыстармен жабдықталуы тиіс, конденсат комбинаттың ... ... одан ... ... ... ... ... Қысылған ауа цехқа комбинаттың орталық
компрессор станциясынан ... ... ... үшін
камера насостарымен, үштіктің жұмыс ... ... ... ... ... ... ... арқылы шығындалады.
Шаңнан тазарту үшін құю машиналарына қысылған ауа тасымалданады Қысылған
ауа толтыру бақырларының қабырғаларына да ... ... ... ... қысымы 0,588 Мпа-дан жоғары емес болунан есептелген.
Оттегі ... ... ... термопешіне тасымалдау және оны
леткаларды күйдіру үшін қолдануға арналған.оттегі комбинаттың азотты оттегі
станциясынан ... Оның ... ... ... 1,2 Мпа, ... ... ЭКОЛОГИЯ ЖӘНЕ ҚАУІПСІЗДІК
1. Еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы.
1. Титан қожын алудағы өнеркәсіптегі зиянды факторларға талдау жасау
Электр пешінде титан ... алу ... ең ... техникалық
көрсеткіштерге жауап беруі керек. Қожды алудағы кездесетін ... ... жүк ... ... ... ... электр
қауіптілік, балқыманың үстіндегі ... ... ... ... ... және ... ... Осымен қатар талаптардан
жалтару салдарынан да өте күрделі технологиялық заң бұзушылықтар кездесіп,
еңбек құралдарының істен ... ... ... ... ... ... көліктер мен бөлшектер, тасымалдау құрылғылары,
электр тоғымен, ауа-райының жағымсыз ... ... ... мен
бөлшектер, зиянды заттар мен ауаның ластануы туғызады.
Пеш қондырғыларына көрсетілетін қызмет түрі, ондағы электродтар ... ... ... ... ... ... қатар тоқ соғу қаупі болады:
- тоқ жүргізуші бөлшектер мен қатынасу арқылы, электр тоғына түсу қауіпі
болады.
- электрлі жарақаттар.
Балқыған қож бен шойын ... ... ие ... Қож бен
шойын балқымасына ылғалдың мөлшері әсер етсе, онда қопарылыстар басталады.
Ұшқындар мен тамшылар ... ... ... күйдіріп түсіреді.
Балқымамен жұмыс істеу кезінде, балқымаға қолданылатын құралдар мен ыдыстар
құрғақ және ... ... ... ... ... жол ... ... шыққан көміртегі тотығы тағы да бір қатерлі фактор болып
табылады. Түссіз, дәмсіз, иіссіз газ ... ... ... жанып,
адамның қаны арқылы әсер етеді. Көміртегі тотығының концентрациясы 20 мг/м3
болуы қажет. Бұрғылау, ұсақтау, қож бен ... ... ... ... ... Шоң оп-оңай ауамен тасымалданып,
құрылғыларға қонып, от ұшқындарының әсерінен от қауіпін ... ... 10 мг/м3 ... ... ... ... ... ету жұмысы барысында,
оның дөңгелегінің маңайындағы қорғаушы қабықтың ... ... де ... ... ... ... ... қою керек, себебі
жұмыскерлердің тоққа түсіп қалу қауіпі бар. Балқу жұмысы ... ... ... ... мен ... зейін қойып қарайды. Электр
ұстағыштарға судың келуі тоқтатылған жағдайда және ... ... ... ... ... ... пеш жұмысын тоқтатып,
барлық сумен суыту ... ... ... ... жауып тастайды. Шикі
құрамды пешке тиеген соң, балқытушы барлық жұмысты құрылғы ... ... Пеш ... ... ... ... ... көзілдірігі мен
жұмыс істегені жөн.
2. Ұйымдастырылған шаралар.
Өндірістегі еңбек жолын дұрыс ... ... ... ... зор әсер етеді. Өндірісті дұрыс ұйымдастыру ... ... ... ... ... ... уақыттарын көрсету, жұмыс тәртібі,
қауіпсіздік ережелерін ... ... ... жатады. Өнеркәсіп ұжымы жұмыс
күніндегі заңдар мен ережелерді ... ... жөн, ... ережелеріне
байланысты барлық шараларды өткізіп отырулары керек. Цех ... ... ... ... ... мен ... қорғау күйіне жауапты.
Өндірістегі өнім жағдайы жақсарып, қауіпсіз еңбек жұмысын қамтамасыз ету
үшін цех ... ... ... ... ... ... ... өз білім деңгейлерін ... ... ... қауіпсіздік нормалары мен таныстыруды,
өндірістегі ... ... ... ... ... ету ... ... көрсетуі қажет.
- ондіріске жаңадан келген жұмыскерлерден қауіпсіздік техникасын сұрау
жұмыстарын жүргізуі керек.
- жұмыскерлерге қажетті оқу ... ... ... қызмет
көрсетушілерге қауіпсіздік техникасы жөнінен жоғарғы ... ... ... ... ... қайталау, толық емес, өтпелі деген
кезеңдерден тұрады.
3. Санитарлық-гигиеналық шаралар
1. Жекелей қорғану жарақтары
Ыстық цехтардағы пештерде жұмыс ... ... ... ... ... ... газдардан қорғайтын жарақтар беріледі. Ал
шаң-тозаңнан қорғаушы ролін респираторлар ... ... ШБ-1, ... Жұмыскерлердің жекелей тоқтан, электр доғасының түзілуінен, электр
магнитті алаңынан қорғану ... ... ... ... киім
бөлімінен , қорғаныш көзілдірік пен резиналы қолбақты көмекші құралдар
ретінде пайдаланады. ... ... ... ... ... ... киеді. Көртешесінің барлық түймелерін тағып, байлап, шалбарының
қонышын ... ... ... Бас ... мойынның ашық аумағын
жабатындай етіп киеді. ... ... ... ... мен экраны
бар бас киімі үнемі болуы керек. Ауырып қалмаудың алдын алу үшін ... ... ... ... жөн. ... ... ... тазалауға
беріп жуғызып отыруы керек, жұмыстан соң ... ... ... ... ... ас ... ғана ... керек,ас қабылдамастан бұрын бетіқолын
сабын мен мұқият жууы керек. Суды тек ішуге жарамды су ағатын краннан ... ... ... ... пен ... ... маңызды бір жағдайы бұл еңбек орнының жарықпен дұрыс
қамтамасыз етілуі. Қанағаттанарлық жарық жұмыс ... ... ... төмендеуі мен көздің көрмей қалуына әкеліп ... ... ... адамдардың қиындықсыз еңбек етіп, барлық
операцияларда көзді қиналдырмай, үздіксіз еңбек ету ... ... ... ... бұл – ... ... көзі ... табылады. Ғимараттардың
ішіндегі жарықтың мөлшері сырттағы жарыққа қарағанда аздау болады. ... ... ... ... ... арқылы, қабырғалар арқылы,
жарық түсіретін құрылғылар арқылы, сыртқы қабырғалардағы әйнектер ... ... ... ... ... ... ... мезгілде жұмыс
істеуге және күн ... көзі ... ... ... істеуде
қолданылады. Жарық көзі ортаның шартына байланысты, ғимараттың ауданына
байланысты, жұмыстың түріне ... ... ... ... және алыс ... ... қолданылады. Жарықтандырудың
жалпыламалық және жекелемелік екі түрі болады. Жалпыламалық жарықтандыруда
ғимараттың барлық ауданын ... ... ... жарық түсіру
құрылғылары біркелкі жарық сәулесін шашуға ... ... ... пен тұрақтылықтан тұрады. Жұмыскерлердің бір ... және ... ... ... орны ... ... Технологиялық
қондырғылар, керек-жарақтар мен қажеттілік құралдары, қорғану құралдары
бұлар жұмыс ... ... ... ... ... Жұмыс орнындағы
тазалық пен өрт қауіпсіздігін сақтау үшін ай ... ... ... Техникалық шаралар
4.1.4.1 Жалпы айналымдағы желдеткішті қамтамасыз ету
Желдеткіш бұл – ауаның ... ... ... ... ... ... ... ылғалдылық, ауаның қозғалу жылдамдығы
сияқты параметрлер ауаның тазалығының климаттық гигиеналық белгілері болып
табылады. Өндіріс ішіндегі ауаның температурасы ... ... ... ... ... мен ... ... суытудағы жылу қайтарымнан, және
бөлмедегі ауа айналыммен тығыз байланыста. Ғимараттағы ауаның ... тан ... ... ... алу ... мен бірге шаң тозаңдар да
түзіледі, олар ... өте ... ... ... ... ... қадағалау керек. Желдеткіштің негізгі қызметі ғимаратты таза ауа ... ету ... ... ... ... ... желдеткіштер
қалыпты және механикалық болып екіге бөлінеді. Қалыпты ... ауа ... ... ... ... ақ ... жағдайда
ұстайды. Желдеткіш қызметіне қарай жалпы және тұрақты болып екіге бөлінеді.
Жалпы желдеткіш бүкіл ғимараттағы ауа ... ... ... ... ... ауа ішкі ауа мен ... осы ... жылу алмасу мен ауаның
салмақ алмасу процесі ... ... ... берілген ауа жылытылу мен
суытылу, немесе ылғалдылық пен кептірілу сияқты процестерге ... ... ... ... кіретін жерлерінде немесе сыртқы қабырғаларға
орналастырылады. Механикалық желдету арқылы ғимараттың ішіне ... ... ... ол ауа жұмыс істеу аумағына бағытталады. Зиянды қалдықтарды
ауаға шығару процесі кезінде оның ғимараттың ішіне қайтадан кіретін ауа ... ... ... ... ... ... жұмыс істейтін
желдеткіш ауа алмасудың мөлшерін сақтайды, ал ауасын тазартатын ғимарат
желдеткіштері ... осы ... ... ... бір ... ... алмасуын ауа алмасу көрсеткіші көрсетеді.
Кесте 4.1 – ПДК ... ... |ПДК, мг/м3 ... тотығы |20 ... қос ... |10 ... |10 ... ... желдеткішінің есебі:
Балқыту цехындағы ПДК 30 мг/м3 құрайды, бір сағатқа ауаның алты есе
артық көрсеткішін ... ... алты есе ... ... ... ауа ... ... келесі формуламен табамыз:
L=a*b*h*k, мг/м3
(4.1)
мұндағы: a – ... ... , м ;
b – ... ені , м ;
h – ... ... , м ;
k – ауа қысқалығының көрсеткіші.
L=108*60*51.6*6=2006208 , м3/сағ
Желдеткіш қондырғысын жұмыс істетіп тұрған электрлі қозғағыштың күшін
келесі ... ... L – ауа ... көлемі , м3/сағ ;
H – желдеткіш көмегімен ... ... , мм ;
Z – ... қондырғысының КПД сы ;
102 – кВт аудару коэфициенті ;
Орташа қысымды желдеткіштер 200-300 мм. су. тармағы. жүйесінде ... ... ... ауа ағымының үрлеуін 250 мм. су. тармағы,
желдеткіш қондырғысының КПД – сын 0,7 деп ... ... ... ... үшін күштілігі 400 кВт-тық, айлану жиілігі
725 айн/мин ... ... ... ... төртеуін ала
қарастырамыз.Желдеткіштің тегі ... ... ... мен жұмыс істеудегі қауіпсіздік пен
қамтамасыздандыру
Қондырғылардың механикаландырылулары мен автоматтандырылулары,
қашықтықтан ... мен ... ... мен ... ... ... техникалық қауіпсіздік шараларына жатады.
Автоматтандырылғаннан кейінгі жұмыскердің міндеті ол ... ... ... ... Ол ... ... агрегаттардан
қауіпсіз аумақта болады. Осы кезең қашықтықтан ... және ... ... ... ... ... түйіршектендіру процесі оны арнаулы камерада
сумен ... ... ол ... қож қорытпасына су тигенде кішкене
“қопарылыс” болады, онда адасқан ... ... ... ... ... ... судың берілуі жабық есік жағдайында пульт көмегі
мен жүзеге асады. Бұл процесті сынуға ... ... арғы ... ... ... ... ... лезде тартып әкетіп отырады.
Болған және ... ... ... үшін ... ... Пеш қалталарындағы шикіқұрамның көлемі шамадан асқан кезде
жарық дабылы іске ... ... ... мен ... ... барлық қозғалмалы бөлшектерді машинаның ішінде жасырын түрде ұстау
керек. Машинаға шамадан тыс ... бір ... ... ... ... ... ... құлауы кезіндегі өшуі жағдайлары
мен қамтамасыз етеді. Құбыр жүйесі, су беру ... ауа беру ... ... еш ... ... ... ... қозғалмалы
бөлшегі қауіп төндіреді. Қауіпсіздік үшін қауіпті аймақты ... ... ... ... қауіпті аумаққа өтіп кетпеулерін
қанағаттандырады. Қауіпті аумақтарда жұмыс істейтін ... ... мен ... ... және жеке ... ... ... етіледі.Жұмыс аралығында жұмыс жағдайындағы агрегаттарды
жөндеуге, қозғалмалы бөлшектерді ... ... ... ... ... машиналарды қолмен майлауға қатаң тиым салынады.
Rtp=0.366* ,ом
(4.4)
мұндағы: l – ... ... ... ... ... ... - ... тарту қондырғысының тікеме диаметрі, м;
h – қатынас жолағының тереңдетілуі, ... ... ... ... ... тарту қондырғысының қарсыласу ошағын келесі формуламен табамыз.
R0=K0*Rd, ом,
мұндағы: K0- жерге тарту қондырғысының коэфициентінің ұлғаю қарсылығы;
Rd- жерге тарту қондырғысы кедергісінің шамалы ... ... ... K0 ... 3 ке тең деп ... қарсыласудың шамасын 10
ом деп қарап, ГОСТ 12.1.030-81 мен шамалаймыз.
=3*10=30
Тікеме жерге тарту ... ... ... ... ... дана
(4.8)
n==2.6
Есептеу қортындысына сүйене отырып жерге тарту қондырғыларының санын
5-еу деп қабылдаймыз.Тікеме жерге тарту қондырғыларының ара қашықтықтарын
4,5 м деп қарастырамыз.0,87 бұл ... ... ... ... ... ... ошағын мына формула тауып береді:
R0 =,ом
(4.9)
мұндағы: 1-экрандау коэфициенті.
R0 ==18 ом
Жолақты байланыстың ұзындығын анықтайтын формула:
l=a(n-1), м
мұндағы: a – ... ... ... ... ... ... ... жолағының қарсыласуын келесі формуламен табамыз:
,
(4.10)
мұндағы: b- байланыс жолағының ені, м
=0.366* *lg=14.3
Жерге тарту қондырғысының жекеленген шамасын келесі ... ... ... ... пен ... жерге тарту қондырғыларының
экрандау коэфициенттері.
Rc==9.7
Жерге тарту қондырғысының есептемесі 9.7 ом құрайды, ол берілген
шамадан кем ... олар 10 ом ... ... ... ... тарту
қондырғыларының ГОСТ 12.1.030-81 болуы керек.
5. Өрт шығуға қарсы шаралар
Балқыту цехында өрт ... ... ... ... ... қож бен металлдың шегендегіш арқылы пеш сымдарына ағуы болып
табылады. Сондықтан да ... ... ... ... ... пеш
элементтерін суытқыш су көлеміне мұқият қарау керек. Рационлды ... өрт ... ... ... және өрт шығу ... азайтуда
өте жоғары роль атқарады.Цех ішінің жобасы мен кәсіпорынды орналастыру
тәртібін өрт шыққан ... ... ... өрт шалмайтындай етіп
тұрғызады. өрт шыққан жағдайда ғимараттан дайын өнімдерді ... ... ... ... ... және қабырғаларда орналастырып, өртке
қарсы ... ... және ... ... үлкенірек етіп
салады. Жылдам және сапалы адамдарды қауіпсіз орындарға ... ... ... Жедел шығу табалдырықтары мен баспалдақтары қажетті
нормаларды ... етіп ... ... өрт ... ... ... қолданылады. Бұлар құммен от жалынын басу, ... ... қож да ... және өрт өшіргіш пен су толтырылған
бөшкелер жұмылдырылады.
Электр сымдары бар аумақтар ондағы ... ... ... көмегімен сөндіріледі. Сыртқы аумақтағы өртті өшіру үшін су
толтырылған ... бар ... ... 4.2 ... өрт сөндіру
құралдары келтірілген. Осылайша, жұмыскерлер ... ... ... ... ... ... ... тиіс, өз жұмыс опындарын
таза және ұқыпты ұстаулары керек, сонымен ... өз ... ... таза және жұмысқа дайын жағдайда тапсыруы керек.
Қауіпсіздік техникасын және ... пен өрт ... ... сонымен
қатар ішкі жұмыс тәртібін бұзған жұмыскерлер заңда қаралған шаралар ... 4.2 Өрт ... ... ... ... ... мен тізімдері ... | ... ... |
| ... ... өрт |Құм |өрт ... ... |
| ... |
| |р |і ... |р | ... |- |13 |- |12 ... |
| | | | | ... ... |- |76 |- |18 |- ... |- |- |2 |2 ... ... ғимараты |- |- |- |2 |- ... ... |- |- |- |2 |- ... | | | | | ... |- |- |23 |26 |- ... | | | | | ... |1 |- |4 |6 |- ... | | | | | ... |- |12 |- |11 |- ... |- |- |3 |6 |- ... | | | | | ... ... |1 |- |- |- |- ... | | | | | ... |2 |101 |32 |85 |- ... ... сақтау қоймасында 20 дана, ал екінші қабатта ... БЭП ... 20 дана газ ... ... ... Су мен ... өшіру құралдары қоспалар мен ... ... ... Пеш ... (ППТ) 2 дана ... ОПА – 100 ... өрт
сөндіру жабдықтары жасырылған.
4.2 Ауаның тазалығы
4.2.1 Өнеркәсіп қалдықтарының сандық мөлшерлері
Балқыту кезіндегі шығатын газдар 25394,15 ... ... ... ... % 17,75 СО2; 0,13 SO2; 67,34 N2; 6,76 O2; 8,02 ... ... ... мен бірге қожды алу кезінде түзілген шаң – тозаңдар
да тарайды. Олардың мөлшері 24,29 г/ нм3 ... ... ... ... ... 3,39 ... Ауа бассейінін қорғау
Электр пешінде қожды балқыту кезінде ильменит қоспасындағы газдарда
көмірқышқыл ... көп ... ... Бұлар жарылыс қауіпті
болғандықтан оларды көмірқышқылының қос ... ... ... жандырып,
жойып жібереді. Газдар шаң камерасы арқылы өтіп, газдан ... ... ... тазалау үшін Вентура скрубберін қолданып, су мен шаңды
басамыз. Ауаға ... ... ... ... ... Титан қожын
алу цехынан шыққан газдардың экономикалық қауіпінің есептеулері төменде
көрсетілген. Жыл көлеміндегі ауаға ... ... ... есептеу
формуласы:
, т/жыл, ... j – ... ... ... ... аумақтағы атмосфераны ластау қауіпінің жалпы көрсеткіші;
f - қоспалардың атмосферадағы таралуының ...... ... ... ... ... т/жыл.
Өнеркәсіп ауданындағы ауаны ластау көрсеткішін 4-ке тең ... ... ... ... ең қауіпті қоспа күкірттің қос
тотығы қоспасы саналады. Тазаланудан кейін ондағы SO2, мөлшер 8 т/жыл ... ... 95 % ... деп ... ... зиянды қоспалардың жылдық мөлшерін келесі формула
мен табамыз:
, т/жыл ... Ai – ... ... ...... ... ауаға таралу мөлшері, т/жыл.
Күкірт қос тотығының жылдық қарқының ұдайылану ... 22-ге ... ... ... ... ... ... оло келесі
формуламен анықталады:
(4.14)
мұндағы h – ұдайы ластану аумағына қатысты геометриялық биіктік, м;
- ауаға лақтырылған ... ... ... ... - жол ... жарты жылдағы модульдік көрсеткіші, м/с.
Үсттің геометриялық биіктігін шамамен 120 м деп қабылдап, желдін
жылдамдығының ... ... ... ... 3 м/с деп қабылдаймыз.
Факельден шыққан ыстық газдардың түзетулерін келесі формуламен
анықтаймыз;
(4.15)
мұндағы – ... ... ... ... жарты жылдағы
мұржадан шығудағы жылдамдықтары, 0С;
У=1600*4*0,29*176=326656 теңге.
Күкірттін қос ... ... ... ... 326656 теңгені
құрайды.
4.2.3 Өнеркәсіпте қолданылатын су ағымының мөлшері мен құрамы.
Электр балқыту бөлімінде суды пештің ... ... ... үшін
қолданады. Онымен құю машиналарының плиталарын да суытады. Судың орташа
шығымы 2,5 нм3/сағ, пештің ... ... ... ... ... ... ақты ... жабады. Сондықтан да сулар ақты қалдықтар мен ... ... ... 1800 мг/л ... ... ... су ... Жылылығы 50-60 0С-ты, күніне 213 м3/тәулік су мөлшері жарамсыз
қалыпқа өтеді. Қайта айлану кезінде суда 100 мг/л ... ... ... ... ... ЖӘНЕ ... ҰЙЫМДАСТЫРУ
5.1 Негізгі қордың техника- экономикалық сипаты
Жобаланған аумақтағы негізгі қордың техника-экономикалық сипаты ... ... 5.1 ... ... техника-экономикалық сипаты.
|Құралдар тізімі|Балансты құны, мың. тенге ... |
| | ... |
| ... |Мон- ... |Барл. |Пайыз |Ақша |
| ... |ы | | | |в мың. |
| |ы ... | | | | ... ... |4651 |4651 |11628 |2326 |23256 |5,5 |1279 ... ... |2338 |2338 |5847 |1169 |11692 |4,8 |561 ... |6989 |6989 |17475 |3495 |35948 | |1840 ... | | | | | | | ... |2097 |2097 |5242 |1048 |10484 | |552 ... | | | | | | | ... | | | | | | | ... |9086 |9086 |22717 |4543 |45432 | |2392 ... | | | | | | | ... | | | | |50448 |5,0 |2522 ... | | | | |479 |5,8 |28 ... мен | | | | |50927 | |2550 ... | | | | | | | ... | | | | | | | ... құн | | | | |96359 | |4942 ... мен| | | | | | | ... | | | | | | | ... | | | | | | | ... ... ұйымдастыру
5.2.1 Өнеркәсіпті уақыт ағымында ұйымдастыру
Мыналарды қосады:
жұмыс уақыты;
жұмыс уақытының жобалы балансы;
бригадалар саны;
жұмысқа шығу графигы.
Титан қожын алатын цехты жобалау үшін, келесі жұмыс ... ... алты ... ... ... ... ... саны - үш смены/күн;
жұмыс смена ұзақтығы – сегіз сағат;
жұмыс күнінің ұзақтығы - ... 5.2 – ... ... жобалы балансы
|Баланс статьяларының аталуы ... |
| ... |
| ... ... жұмыс уақыты |365 ... және ... ... |114 ... ... ... ... Тном., күн |251 ... ... ... ... ... ... |1791 ... ... ... күн: |44 |
|- ... |36 |
|- ... |5 |
|- ... ... |1 |
|- ... ... |2 ... фонд рабочего времени, Тэф., күн |207 ... ... ... ... |1,2 ... |Ай ... ... | ... | ... |
| |1 ... ... ИТР ... ... |
| |- ... |
| ... ... |
| |- кран ... ... |- 4-6 ... (по ... ... |- ... |
| |- отқа ... ... ... құрамы:
плавильщик;
огнеупорщик;
- газоэлектросварщик;
машинист крана;
электромонтер.
5.2.3 Кадрларды ұйымдастыру
Негізгі жұмысшы мамандардын құрамын көрсетеміз.
Мамандық бойынша жұмыс ... ... ... Тексеру, тазалау, керек кезде жөндеу.
Шығару тесіктерін тазалау. ... ... ... ... ... ... істеген жерді жинау.
5.2.4 Еңбек ақы беруді ұйымдастыру
5.5 Кестеде электр балқыту бөліміндегі ... ... ... 5.5 – ... ... ... ... аталуы |Разряд ... ... ... | ... ... |6 |236 ... |6 |230,6 ... ... |5 |236 ... ... |5 |222,2 ... ... пісіруші |5 |222,2 ... |6 |222,2 ... ... ақы 28676 деп ... төлемдерді жобалаймыз:
а) Мейрам күндеріндегі төлем:
10 • 100/36,5=2.7%
б) ... ... ... үшін ... ... 20-50% аламыз,
орташа қосымша төлемді 20% деп аламыз;
в) Оқуға жіберілген төлем:
2-100/251=0,8%
г) ... ...... ... ... 60 % деп аламыз;
5.2.5 Жөндеуді ұйымдастыру
Кесте 5.6-Жөндеу нормативтері
|Қондырғылар, |Жөндеу |Жөндеу аралық |Жөндеу ... ... ... ... сағ ... сағ |жөндеу саны|
|түсіндірмесі | | | | ... кран |ТО |365 |8 |60 |
| |Т |2190 |12 |11 |
| |К |26280 |72 |1 ... ... |ТО |730 |8 |16 ... ... |2190 |24 |7 ... |К |17520 |32 |1 ... ... |ТО |730 |8 |30 |
| |Т |4380 |24 |5 |
| |К |26280 |32 |1 ... ... ... ... 5.7 графигін құрамыз.
5.3 Өндірісті жобалау
5.3.1 Капиталды салу жобасы:
а) объектты смета - форма 3 по СН 202-85 ;
б) ... ... - ... 1 по СН 202-85.
3. Шаруашылық-қаржылы жоба
- өндіріс запастарын жобалау:
- энергоресурстарды жобалау;
- ... ... ... ... жобалау;
- шығындарды жобалау;
- өзіндік құнды жобалау;
- пайданы жобалау.
Жобаланған ... пеші бар ... ... есептеу:
ПП=Нтп • (Ткал. - Т простой),
(5.1)
Мұнда Нтп- ... ... өнім ...... ... ... ... – жай уақыт, күн.
ПП= 140 • (365-44) = 45000 ... 5.7 – ... ... алу ... жөндеу графигі
|Қондырғы |Айлар ... ... | ... ... |нуі |
| ... ... |Наурыз|Сәуір |
| ... ... ... ... |
| | ... ... | | |
| | |с. |. | ... | |
| | ... ... | |р | | |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 ... 1 |9086 |9086 |22717 |4543 |45432 | ... ... | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| ... құны | | | | | | ... мен | | | |454 |454 | ... ... | | | | | | ... | | | | | | ... | | | | | | | |
| ... | | | |363 |363 |(Гр3 |
| ... ... | | | | | |+ |
| |(2% от СМР) | | | | | |Гр4) |
| | | | | | | |•0,02 |
| ... ... | | |18 |18 |(Гр3 |
| ... СМР (0,1% | | | | | |+ |
| |от СМР) | | | | | |Гр4) |
| | | | | | | ... |
| |Қыс ... | | | |600 |600 |(Гр3 |
| ... (3,3% от| | | | | |+ |
| |СМР) | | | | | |Гр4) |
| | | | | | | ... |
| | 1 ... соңы |9086 |9086 |22717 |5978 |46867 | ... жалғасы 5.8
|№ |Жұмыстардың ... ... мың. ... ... ... | ... |ілен|
|прейс| | ... |уі ... | |мың. ... | ... | | |100% | |
| | ... |басқа | | |
| | |с. |. | ... | |
| | ... ... | |р | | |
| ... II |74 |74 |184 |48 |380 | |
| ... | | | | | | |
| ... ... | | | | | | |
| |(081% ... | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| ... III |454 |454 |1136 |299 |2343 | |
| ... | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| ... (5% | | | | | | |
| |құн ... 1) | | | | | | |
| ... соңы I,|9614 |9614 |24037 |6325 |49590 | |
| |II, III | | | | | | |
| ... ... |192 |481 |126 |991 | |
| ... (2 % | | | | | | |
| ... ... | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| ... |9806 |9806 |24518 |6451 |50581 | ... ... сметалы құны:
50581-24518 =26063 мың. тенге
СВОДНАЯ СМЕТА №1
Кесте 5.9 – Сводная смета №1
|№ ... ... ... құны, мың. тенге |Жалпы |белгіле|
|смет.| | ... |нуі ... | ... | ... | |мың. | ... | | ... | |
| | | |100% | |
| | ... ... | | |
| | |. ... | ... | |
| | ... | | |р | | |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |
| ... 1 | | | | | | |
| ... I. ... |4249 | | | |4249 ... |
| ... ... | | | | | |0,012 |
| ... II. ... |68642 |68462 |171626 |45157 |354067 ... |өнеркәсіп орындары | | | | | ... |
| | | | | | | |осн. |
| | | | | | | ... |
| ... III. ... |10622 |531 |2443 |53 |13649 |Гл. II |
| ... ... | | | | | |Гр.7 |
| | | | | | | |•0,03 |
| ... IV . ... |5311 |2656 |44 |16863 |Гл. II |
| ... | | | | | |Гр.7 |
| | | | | | | |•0,25 |
| ... V. ... |3677 |735 |368 |18 |4798 |(Гл. ... ... | | | | | |+ |
| | | | | | | |Гл. I) |
| | | | | | | |•0,01 ... ... ... |Жұмыстардың аталуы |Сметалы құны, мың. ... ... ... | ... |нуі |
|прейс| | ... | ... | |мың. | ... | | ... | |
| | | |100% | |
| | | ... | | | |
| | ... | ... | | |
| | ... | | ... | |
| | | | | |ар | | |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |
| ... ... жүйе ... |368 |368 |37 |8127 | |
| ... жылу ... | | | | | | |
| ... VII. Құрылыс |11031 | | | |11031 | |
| ... | | | | | | |
| ... соңы I-VII |114427 |75587 |177461 |45309 |412784 | |
| ... VIII. Уақытша |5320 |- |- |- |5320 | |
| ... | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| ... IX. ... пен |1953 | | | |1953 | |
| ... қыс | | | | | | |
| ... ... | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| |I ... ... |121700 |75587 |177461 |45309 |420057 | |
| ... II | | | | | | |
| ... X. ... |3570 |- |- |- |- | |
| ... ... | | | | | | |
| ... | | | | | | ... кестенің жалғасы
|№ |Жұмыстардың аталуы |Сметалы құны, мың. тенге ... ... | ... |нуі ... | ... | ... | |мың. | ... | | ... | |
| | | |100% | |
| | | ... | | | |
| | ... | ... | | |
| | ... | | ... | |
| | | | | |ар | | |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |
| ... XI. |- |- |- |- |- | |
| ... | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| ... XII. ... |10501 | | | |10501 | |
| ... | | | | | | |
| ... соңы II. |14071 |- |- |- |14071 | |
| ... соңы I, ... |75587 |177461 |45309 |434128 | |
| ... |13577 |7558 |17746 |4531 |43412 | |
| ... | | | | | | |
| ... |149348 |83145 |195207 |49840 |477540 | |
| ... ... құны (15% от ... 71631 мың. ... |
1. ... ... жобалау
Өндіріс қорларының жобасын 5.10 кестесінде көрсетеміз
Бірқалыпты өндіріс кезінде өндіріс қоры 1313081 мың тенге ... ... ... ... ... 5.11 кестесінде көрсетеміз.
Энергошығындарды 158950,8 мың тенге деп қабылдаймыз.
5.3.2.3 ... ... ... ... ... ... ... санын есептеп 5.12 кестесіне
енгіземіз.
5.3.2.4 Еңбек ақы есептеу
Жобаланған еңбек ақыны 5.13 кестеге есептейміз.
5.3.2.5 Қосымша шығындарды жобалау
5.15 ... ... 5.8- ... ... есептеу
|Материалды |Өндіріс |материалды ... ... ... ... |ресурстар шығыны |бағасы |шығын, мың |
|аталуы ... | |мың ... |
| | | ... | |
| | ... |Бір | | |
| | | ... | | |
| | | |мың | | |
| | | ... | | ... |45000 |1,0 |45000 |18,4 |669600 ... | |0,1035 |4658 |17,2 |62604 ... | |0,0132 |594 |322,4 ... ... | |0,0013 |58,5 |70,3 |4359,6 ... | |0,3 |13500 |2,5 |259,2 ... | |0,0004 |18 |70,5 |1353,6 ... ... балшық| |0,04 |1800 |40,6 |79056 ... | |0,022 |990 |73,5 |79144,8 ... ... | |0,3 |13500 |8,4 |60426 ... из ... | |0,02 |900 |2,2 |889,2 ... ... | |1,38 |62100 |1,5 ... ... прутковая | |0,001 |45 |53,1 |2622,84 ... ... | |0,1 |4500 |3,3 |658,8 ... қап | |0,01 |450 |1,2 |116,64 |
| ... кірпіші | |0,06 |2700 |75,3 ... ... | | | | ... ... | | | | |423024 ... (30% | | | | | ... ... | | | | | ... | | | | ... ... | ... |Гр(2•3) |Келісілг|Гр(4•5) |
| | ... | |ен | ... ... ... ... |Бір ... ... мың |
| ... | ... ... |тенге |
| | |Бір ... ... ... | | ... |45000 |1,001 |45045 |0,036 ... ... тока | | | | | ... | |1,869 |84105 |0,032 |3229,2 ... тока – | | | | | ... | | | | | ... нагрузки | |5,3 |238500 |0,3 |85860 ... ... – | |2,6 |117000 |0,01 |1404 ... | | | | | ... ... | |0,308 |13860 |1,99 ... |
|Воздух ... | |0,2 |9000 |0,3 |3240 ... | | | | ... |
|Неучтенный расход | | | | |32142 ... от ... | | | | | ... | | | | ... ... ... ... ... ... ... |
| ... | | ... | ... 5.12 – ... ... ... ... |Разряд |Қондырғыла|Бір ... ... Нч |
| | |р ... ... | |
| | |шт ... |
| | | ... | |
| | | ... | |
| | | ... |Көп ... ... ... ... |Барлық жылдық |Түнгі жұмыс 20% ... ... 10% | | ... | ... |11 |12 |13 |14 |15 ... ... |69549,6 ... |18648960 ... ... |51168 |4093,2 ... ... |230499,6 ... ... |15704,4 ... |4211055,6 |884322 ... |100794 |8064 ... ... ... |
|211774,8 |100794 |8064 ... ... ... ... |100794 |8064 ... ... |454051,2 |
| | | ... ... ... ... ... |Гр.5•0,8% | ... ... ... | | | | ... ... (10% от | | | | | ... | | | | | ... | | | | ... ... 5.14 ... ... ақы ... ... ... ... |Еңбек ақы қоры, тенге |
| ... ... | |
| ... | | |
| | ... ... ... ... |
|1 |2 |3 |4 |5 ... ... |1 |78600 |78600 |943200 ... ... |1 |75000 |75000 |900000 ... ... |1/7 |66000 |462000 |5544000 ... ... |1 |69800 |69800 |837600 ... ... |1/7 |65200 |456400 |5476800 ... энергетик |1/7 |65800 |460600 |5527200 ... |3 |63200 |189600 |2275200 ... | | | ... ... (60%) | | | ... ... | | | ... ... (10% от ... | | |2150400 ... | | | ... ... төлем (21%| | | |7676928 ... ... | | | | ... ... ... ... ... ... ... ... жобалау
Кесте 5.15 – Бір өнімнің өзіндік құнының калькуляциясы
|Шығын статьялары | ... мың ... |
| | |Бар ... |Бір өнімге ... ... өнім | |892800 |20 ... ... ... | | | ... ... 5.10 |1080303 |44 ... ... ... 5.11 ... |4,29 ... қосымша |Кесте 5.13 |3762 |0,1 ... | | | ... ... 5.13 |21608 |0,53 ... | | | ... ... ... |1363 |0,03 ... ... 3% | | ... ... ... |1401675 |48,95 ... ... | | | ... | | | ... ... ... 5.13 |21504 |0,5 |
| ИТР ... ... 5.14 |12902 |0,33 ... ... | |2150 |0,05 ... | |36556 |0,88 |
| ИТР ... құны |Кесте 5.14 |7677 |0,18 ... ... 5.13 |5328 |0,36 ... ... | | | ... | |2550 |0,03 ... | | | ... ... | ... |1782 |0,02 ... ... % | | ... ... ... статьялары | ... мың ... |
| | |Бар ... |Бір ... ... ... |1% от ... |509 |0,01 |
| ... | | ... ... | ... |2161 |0,01 |
| ... 10% | | ... ... | ... |220 |0,003 |
| ... 10% | | ... ... | |20227 |0,61 ... | | | ... ... | | | ... ... | | | |
| ... ... 5.1 |2392 |0,03 ... | | | ... ... |1,7% ... |1363 |0,03 |
| |құн | | ... ... ... құн|2499 |0,03 ... | | | ... ... | |285 |0,003 ... | |5980 |0,07 ... ... ... | | | ... ... шығымдары| |26207 |0,68 ... ... ... | | ... ... |10% от ЗП ИТР с |3656 |0,05 ... ... | | ... ... |10% цех ... |2591 |0,03 ... және ... | |6247 |0,08 ... | | | |
| В ... соң | |32454 |0,76 ... ... ... статьялары | ... мың ... |
| | |Бар ... |Бір ... ... ... соңы | |1437649 |50,59 ... в бюджет | Жалақының 25% |359412 |8,98 ... ... құны | |2722897 |70,59 ... ... 5% | |134508 |3,4 ... ... құннан | | | ... ... ... | |3428886 |88,788 ... | | | ... 5.16 - Бір ... ... ... калькуляциясы
жалпы технологияда
|Шығын статьялары | ... мың ... |
| | |Бар ... |Бір ... ... өнім | |669600 |20 ... Негізгі шығындар | | | ... ... 5.10 |867082 |27 ... ... ... 5.11 |236524 |6,5 ... ... 5.13 |3762 |0,1 ... | | | ... | | | ... ... 5.13 |21608 |0,53 ... | | | ... ... | | | ... ... | ... |1363 |0,03 |
| ... 3% | | ... ... | |1130339 |34,15 ... шығындары | | | |
| ИТР ... ... ... 5.14 |21504 |0,5 ... ... |Кесте 5.14 |12902 |0,33 ... ... | |2150 |0,05 ... | |36556 |0,88 |
| ИТР ... ... ... 5.14 |7677 |0,18 ... ... |Кесте 5.13 |5328 |0,36 ... ... | |2550 |0,03 ... ... | ... құнның|1782 |0,02 ... ... |3,5 % | | ... ... ... ... | ... мың ... |
| | |Бар ... |Бір өнімге ... ... | ... |509 |0,01 ... ... | | ... ... | ... |2161 |0,01 |
| ... 10% | | ... шығымдар | Жалақының 10% |220 |0,003 ... ... | |20227 |0,61 ... шығымдары: | | | |
| ... ... 5.1 |2392 |0,03 ... | | | |
| ... |1,77% от |1363 |0,03 ... ... құн | | ... ... |5,5% Балансты |2499 |0,03 |
| |құн | | ... ... | |285 |0,003 ... ... | |5980 |0,07 ... | | | ... ... | |26207 |0,68 ... да ... | | | ... бөлінген | Сиақы 10% |3656 |0,05 ... | | | ... ... | Цех ... 10%|2591 |0,03 ... ... | |6247 |0,08 |
| В ... соңы | |32454 |0,76 ... ... | ... мың ... |
| | |Бар ... |Бір өнімге ... ... | |1172770 |41,79 ... аударым |25% шығын |293193 |9,8 ... ... құны | |2162157 |70,99 ... қорғау 5% | |108108 |3,4 ... құны | |2722722 |89,988 ... ... ... % ... ... бір өнім ... қабылдаймыз.
Бағасын осы формуламен табамыз:
Ц=С • 1,35
(5.2)
мұнда С-бір өнім өзіндік құны, ... ... ... осы ... = ВД - ... ... ... , тенге:
ВД = V • Ц
(5.4)
ВР-жылдық ... ... = V • ... ... = Пб - ... ПП – ... ... төлем, тенге.
Бюджетке біріңші төлем ол:
Пайдаға салық;
Мүлікке салық.
Пайдаға салық 30 % ... ... ... ... - 1 % негізгі
қордын құнынан.
Рентабельдықты есептеу:
Рр = Пр/С • 100%
(5.7)
Баланстық рентабельдылық:
Рб = Пб/С • 100%
(5.8)
Кесте 5.17 – ... мен ... ... | ... ... ... ... |
|Валдық кіріс, тенге |4446900 ... ... ... ... |3428886 |2722722 ... ... |1042014 ... ... ... | | |
|- ... ... ... ... |
|- Жер ... |1156,8 |1156,8 ... ... |2552652 ... |36 |32 ... % | | ... төлемдер, |25 |20 |
|% | | ... құн 1 ... |88,788 |89,988 ... ... мың. ... | ... 5.18 – Қаржылы жоба
|Статьи ... ... ... ... ... |
| |мың ... | |мың ... |
|1 Доходы на | |2 ... и | ... | ... | ... Прибыль от |868345 |2.1 ... |96359 ... ... ... | ... | | | ... Амортизация |4942 |2.2 ... |776928 |
| | ... | ... |873287 ... |873287 |
|3 ... ... ... ... |3.1 ... | |
| | ... | |
|4 ... с госбюджетом ... из | ... в ... | ... | |- ... | |
| | ... | |
| | ... на ... |
| | | | |
| | | |964 ... |873287 ... |873287 ... ... ... ... ... бөлімде көрсетілген:
Жаңа технологиямен бір тонна қожды алғандағы экономикалық пайдасы;
5.19 кестесінде есептелген экономикалық көрсеткіш;
дисконтталған таза өнім.
Жобаланған технологиядағы бір тонна титан қождың ... ... = ... V1 – ... өндіріс, мың тонна;
С1 – жалпы ... ... ... мың тенге.
Бір тонна титанқожының өзіндік құны:
Суд2 = С2/V2
(5.9)
Мұнда V2 – жобаланған ... мың ... ... ... ... ... мың тенге.
Жобаланған технологияны қолданғанда бір жылдағы экономикалық ... = (Суд2 - Суд1) • V1 = ... = 54000 мың ... 5.19 – ... ... |Вариант | |
| ... ... | ... ... тенге |115630,8 |115630,8 ... 5.1 ... құн, ... |3428886 |2722722 ... 5.15, |
| | | |5.16 ... ... |11559,6 | ... ... | | | ... ... көрсеткіштер
Технико-экономикалық көрсеткіштерді 5.20 кетеде көрсетеміз.
Кесте 5.20 - Технико-экономикалық көрсеткіштер
| ... ... ... ... |
| | ... |Жалпы ... 5.1 |Кап. ... ... ... ... ... |Бір жылдағы жұмыс |251 |251 |
| ... | | ... 5.12 ... | | |
| |- ... |62,28 |62,28 |
| |- ИТР. |27 |27 ... 5.15, 5.16 ... құн, ... |3404886 |2722722 ... 5.16 ... ... |88,788 |89,988 |
| ... ... | | ... |Жылдық экономикалық|54000 | |
| ... ... | | ... |Балансты түсім |1042014 ... ... ... мына ... ... = ... К – ... салу, мың тенге;
П – түсім.
Т = 96359/45000 = 2,14 жыл
6 ҚҰРЫЛЫС ЕСЕПТЕУЛЕРІ
Хлорлау процесі кезінде зиянды, газ ... ... ... ... ... орын ... ... байланысты өндіріс жайларында,
атмосферасында зияны бар ... ... ... қамтамасыз ету
үшін, осы жобада құйылымды және ... ... ... бұл
желдетіс бір сағаттың ішінде ауаның жиырма рет ... ... ... цехта табиғи және жасанды жарықтандыру қолданылады. Желдету
үшін желдеткіштер қолданылады.
Өндірістік ғимаратта ... ... ... ... ... ... ... мастерскойлары, демалу
бөлмелері бар.
Қаптамалардың маңызды элементтері болып, темірбетонды қаптамалар болып
келеді.
Цехтың едені қышқылға ... ... ... ... ... еденді бетонмен 10 см қалдықпен қапталған. Осы ... ... ... ... ... ... қорғаныш
белгілері қарастырылған.
Қабырғалар мен басқа конструкциялары 1-ші ... ... ... қорғаныш
қаптамаларымен қапталған:
ХСТ топырағы -26 – 1 қабат;
ХСЭ эмалі-23 – 2 ... ... – 2 ... ... емес ... 2-ші тип ... ... топырағы-26 – 2 қабат;
ХСЭ эмалі -23 – 2 қабат;
ХСЛ бояуы – 2 қабат.
Техникалық қондырғының металдық беткі ... 3-ші тип ... ... ... 1:1 ... 3 қабат, одан ... ... ... ... ... өндірістік ғимараты бір корпустан тұрады. Фундаменттің толтыру
тереңдігін, топырақтың кедергісі мен жүктемесін есепке ала ... 3,5 ... ... ... ... ... жиналған. Ғимараттың
негізі ретінде каркас болады, ол темірбетонды мұнаралардан, темірбетонды
қаптамалардан тұрады, олар темірбетонды ... ... ... ... ... ... бетоннан
жасалғандары қолданылады, оларға темірбетонды жинақталған фундаментті
балкалар орналастырылған. ... ... ... фундаменттерде
гидрооқшаулағыштар болады.
Цех өлшемдерін анықтаймыз. Цехта 3 хлорлауышты орнату керек, 5
ректификациялық ... орын ... ... орын ... ... ... 126 деп аламыз, ал ені хлорлауыш қондырғысы мен ... ... ... ала ... 30 м деп ... ... бірге
балқыманы шығаруға арналған орын есепке аламыз.
Жобада кран жолдары қарастырылған. Жүк көтергіші 16 тонна болатын
кран, ... ... ... ... мен ... биіктігінің белгісі 5,6 м (нормаға сәйкес).
Орын ауыстыратын жүк, ... ... 0,5 м ... көтерілуі тиіс.
Ғимарат биіктігін 25 м деп қабылдаймыз. Цехқа кіретін есіктің биіктігі
5м, ені 5 м деп ... ... ... ... жасалған. Тұрмыстық жайлар,
асхана тұрмыстық корпусқа шығарылған.
ҚОРЫТЫНДЫ
Иршан кен орнының ильменит концентратын кен ... ... ... 40000 ... ... қожын алу сызбасы бұл дипломдық
жобада көрсетілген.
Салыстырмалы түрде ... ... ... базалық технологияда баға
берілген. Титан қожын балқытып алудағы технологиялық жүйеге баға беріліп,
жылулық және ... ... ... ... және ... ... ... газ өткізу жүйесіне құрастырыла есеп
жүргізілді.
Экономикалық есептеу бөлігінде цехты ... ... ... ... ... ... есептелген. Жұмыскерлердің әр ауысымдағы
саны 72,76 адам/ауысым табылып, жұмыскерлер мен қызметкерлердің жалақылары
есептеліп ... ... ... ... құны ... жобалау
технологиясында 60700 теңге/тоннаны құрады, балансты өнім түсімі 866000000
теңгені құрады. Бұл дипломдық жоба ... ... пен ... сұрақтары да қарастырылған. Ильменит концентратын ... ... алу ... ... кеткен газдардан келетін зияндардың
экономикалық қаупі есептеліп, кестесі ... Осы жүйе ... ... 326656 ... ... ... Худайбергенов Т.Е. Титаномагниевое ... ... ... и ... – Алматы, 1996.
2 Металлургия титана /В.А. Гармата, Б.С. ... В.Ю. ... ... – М.: ... 1968. – 643 с.: ил.
3 Металлургия титана /В.В. Сергеев, Н.В. Галицкий, В.П. Киселев и ... М.: ... 1971. – 320 ... Сандлер Е.М. Развитие титановой промышленности за рубежом ... –1990. – №7. – с. ... ... ... и ... прямой переработки ильменитовых
концентратов с утилизацией отходов /Отчет ... ... ... и УК ТМК, ... ... ... № 1294703. Способ выщелачивания железо-
титановых руд; - Заявл. 1.11.72.; - ... ... ... ... № 2131974. ... ... ... руд. Фирма British Titan LTD; - ... 4.02.72; - ... ... Н.В., Шейн Я.П. ... ... по ... ... – М.: Металлургия, 1975. – 536 с.
9 Васютинский Н.А. Титановые шлаки. – М.: Металлургия, 1972. – 210 ... ... В.А., ... В.С., ... И.А. ... ... титана. – М.: Металлургия, 1982. – 320 с.
11 Мальшин В.М., Завадовская В.Н., Пампушко Н.А. Металлургия ... ... ... 1991. – 208 ... Лепихина М.С., Резниченко В.А., Соловьев В.И. Об экономической
эффективности ... ... ... ... ... ... ... использование
минерального сырья. – 1985. - №5. – с. 80-84.
13 Надальский А.П. ... ... и ... ... ... – М.: Металлургия, 1980. – 128 с.
14 Рудницкий В.Б. ... ... ... ... ... металлургии. – М.: Металлургия. 1983. –180 с.
15 Злобинский Б.М. Охрана труда в ... – М.: ... – 460 ... ... А.Л., ... С.Н., Показаньева В.А. Электробезопасность на
металлургических предприятиях. – М.: ... 1985. – 305 ... ... О.Г., ... Н.В. ... ... среды на
предприятиях цветной металлургии. – М.: ... 1991. – 230 ... ... В.В., ... М.А. ... и ... балансы
алюминиевых и магниевых электролизеров. – М.: ... 1963. – ... ... Г.М., ... И.П. ... и ... газов в
цветной металлургии. – М.: Металлургия, 1977. – 456 ... ... Д.А. ... печи ... металлургии. – М.:
Металлургия, 1970. – 701 с.
А ҚОСЫМШАСЫ
КҮЙДІРІЛГЕН ШЕКЕМТАСТАРДЫҢ БАЛҚУЫНЫҢ МАТЕРИАЛДЫҚ ЖӘНЕ ЖЫЛУЛЫҚ БАЛАНСЫ.
Титан қожын қорыту ... ... ... ... ... ... келесі құрамда пайдаланады, % ретінде: 50,16
TiO2; 4,16 FeO; 29,06 Fe; 2,15 SiO2; 2,15 Al2O3; 1,51 CaO; 0,34 MgO; ... 0,14 Cr2O3; 0,15 V2o5; 4,03 C; 3,67 тағы ... бір ... ... жүргізіледі. Шекемтастың құрамы балқу
кезінде келесі өнімдерге бөлінеді. Пайыз есебімен ( А.1 кестесі) аламыз.
А.1 кестесі – ... ... ... ... ... |Шекемтастың құрамы ... | |
| |TiO2 |FeO |Fe |
| |кг |% | | ... |461,10 |78,86 |455,57 |5,53 ... |23,68 |4,05 |23,39 |0,28 ... |1,66 |0,28 |1,64 |0,03 ... |49,87 |3,4 |19,63 |0,24 ... |21,39 |3,66 |21,13 |0,26 ... |15,02 |2,57 |14,84 |0,18 ... |3,37 |0,58 |3,33 |0,04 ... |1,13 |0,19 |1,12 |0,01 ... |0,77 |0,13 |0,76 |0,01 ... |36,70 |6,28 |36,26 |0,44 ... |584,69 |100,00 |577,67 |7,02 ... ...... шойынның мөлшері мен құрамы және жоғалымы.
|Элемент ... ... ... ... ... |
| | |кг ... кг |
| |кг |% | | ... |3,01 |0,9 |2,98 |0,03 ... |0,77 |0,23 |0,76 |0,01 ... |321,48 |96,57 |318,27 |3,21 ... |0,75 |0,23 |0,74 |0,01 ... |0,18 |0,05 |0,18 |- |
|V |0,4 |0,12 |0,39 |0,01 ... |6,31 |1,9 |6,25 |0,06 ... |332,9 |100,00 |329,57 |3,33 ... ... ... ... ... кезінде
металлдардың оксидтерінің мөлшері 101,14 кг. Түзілген газдың ... ... үшін А. 4 ... ... ... – Газдың құрамы мен мөлшері
|Газдың құрамы |Мөлшері |
| |Кг |м3 ... |101,14 |80,91 ... |41,78 |33,04 |
| А ... ... |
| ... ... ... ... ... ... |
| |Кг |м3 ... |142,92 |113,95 ... ... ... ... составляем материальный баланс
плавки обоженных окатышей (таблица А.5).
А.5 ...... ... ... материалдық балансы
|Тиелген ... ... ... |Аты ... |
| |кг |% | |Кг |% ... соны ... |100,00 ... |332,90 |100,00 ... | | ... мен ... | | ... |501,60 |50,16 |Ti |3,01 |0,90 ... |41,60 |4,16 |Mn |0,77 |0,23 ... |290,60 |29,06 |Fe |321,48 |96,57 ... |21,50 |2,15 |Si |0,75 |0,23 ... |21,50 |2,15 |Cr |0,18 |0,05 ... |15,10 |1,51 |V |0,40 |0,12 ... |3,40 |0,34 |C |6,31 |1,90 ... |24,80 |2,48 ... | | ... |1,40 |0,14 ... |329,57 |- ... |1,50 |0,15 ... |3,33 |- ... |36,70 |3,67 |Қож: |584,69 |100,00 ... |40,3 |4,03 ... ішінде: | | ... |9,36 |- |Ti3O5 |461,10 |78,86 ... |54,26 |- |MnO |23,68 |4,05 |
| | | |FeO |1,66 |0,28 |
| | | |SiO2 |19,87 |3,40 |
| | | |Al2O3 |21,39 |3,66 |
| | | |CaO |15,02 |2,57 |
| | | |MgO |3,37 |0,58 |
| | | |Cr2O3 |1,13 |0,19 |
| | | |V2O5 |0,77 |0,13 |
| | | ... |36,70 |6,28 |
| | | |Қож ... | | |
| | | ... жоғалымы|577,67 |- |
| | | |Шаң |7,02 |- |
| | | |Газ |3,11 |- |
| | | ... ... |142,92 |100,00 |
| | | |СО | | |
| | | |N2 |101,14 |70,77 |
| | | | |41,78 |29,23 ... |1063,62 |- ... |1063,62 |- ... Пештің жылулық балансының есебі
Титан қожын өңдеудегі пештің өнімділігін сағаттық есептен ала отырып
есептейміз. ... ... 219,18 ... сағаттың өнімділігін анықтау
үшін 15,62 коэфициенттін пайдаланамыз.
Жылудың өнімділігін. Шекемтастардың физикалық ... ... мен ... ... 900 0С. ... ... меншікті
жылу сиымдылығы, кДж/(кг·град): 0,705 TiO2; 0,735 FeO; 0,91 SiO2; ... 0,24 ... ... ... жылу ... (3.9) ... мен анықтаймыз:
Шекемтастар мен келетін жылу мөлшерін (3.10) формула мен есептейміз:
Пешке ауа мен келетін физикалық жылу ... ... ... ... ... 20 ... ... оның осы температурадағы
меншікті жылу сиымдылығы 1,3 ... ... ... ... ... ... жылу ... жануының әсерінен пайда болатын жылудың мөлшерін келесі
тәсіл мен анықтаймыз.
Электродтың жануының ... ... ... жылу ... ... Жылу ... (3.11) ... мен есептейміз:
Жылудың жалпы мөлшері (электр энергиясының есепке алынбағанында) :
Жылудың шығыны. Қож бен бірге кететін жылудың ... ... ... 1800 0С деп ... ... ... ... бен кететін жылу мөлшері:
Шойын мен бірге кететін физикалық жылу мөлшерін есептейміз.
Шойынның температурасын 1500 0С деп ... Осы ... ... 0,838 ... ... мен ... жылу ... бен кететін жылу мөлшерін есептейміз. Газдың температурасы 600
0С деп аламыз.Осы температурада газдың энтальпиясы ... : 815 СО; ... ... жылу ... 1800 0С ... реакцияның жылу әсерлігі мынаған тең:
TiO2 + 2C = Ti + 2CO,
Q12073 = -50 кДж;
3TiO2 + C = Ti3O5 + ... = -100 ... + C = Mn + ... = -148 кДж;
FeO + C = Fe + CO,
Q42073 = -187,1 кДж;
SiO2 + 2C = Si + ... = -200 ... + 3C = 2Cr + ... = -809 ... + 5C = 2V + ... = -906,6 ... ... мен 1 сағатта реакцияның жүруі мен ... ... ... ... кететін жылудың жалпы шығыны:
Пештегі элементтердің су мен суытуға ... жылу ... ... кететін судың шығыны – 60 м3/ч, судың температурасы ... ... ... жылу ... 4417002 кДж/ч.
Жылудың шығының жалпы мөлшері трансформатор мен судың тоғын есепке
алмағанда:
Электр энергиясы мен есептелетін жылу ... мен су ... жылу ... 8% ... ... ... ... жылу мөлшерінің шығының келесі тәсіл мен есептейміз.
Трансформатор мен су тоғына кететін жалпы жылудың шығыны:
Есепке алынбаған жылудың шығынын жалпы шығынның 5% деп ... ... ... жану ... ... ... ... жылудың шығынын есептейміз:
Осы есептеулерді есепке ала отырып, кен термиялық пештің жылулық
балансын құрамыз (кесте ... А.6 – ... ... ... ... ... ... ... ... ... |
| ... |% | ... |% ... | | ... ... | | ... | | ... |21553544 |48,83 ... жылу ... |74,52 ... ... | | ... | | ... |6536272 |14,81 ... | | ... ... ... | ... |970020 |21,98 ... |1450636 |3,29 ... | | ... жылуы | | ... | | ... ... |11,51 ... |17042 |0,04 ... | | ... | | ... ... |1080 |0,02 ... ... | ... ... | | ... ... |3,46 ... мен |4417002 |10,0 |
| | | ... ... | |
| | | ... |3000641 |6,80 |
| | | ... алынбаған |2101875 |4,76 |
| | | ... | | ... ... |100,0 |Барлығы: ... |100,0 |
1 ... 9.13 ... ... қожы қорытылады, электр энергиясының
меншікті шығыны 1 тонна қожға есептелген:
Б ҚОСЫМШАСЫ
ПЕШ ҚАБАТТАРЫНЫҢ ТАБАНЫНА ҚАРАЙ ТЕМПЕРАТУРАНЫҢ ... ... жылу ... ... былай есептейміз:
Магнезит қабаты :
λ1 = 4,7+ 0,0017· tср , ... ... ... ... = 4,06+ 0,0017· tср , ... ... :
λ 3 = 0,7+ ... tср , ... ... ... :
λ 4 = 0,7+ ... tср , ... ... қабаттарына қарай температураның өзгерісін есептейміз:
Магнезит қабаты:
Δ t¹= (1500-20)·(0,92/4,7)/(0,92/4,7+0,054/4,06+0,528/0,7+0,054/0,7+0,06)=
263,305 ... ... ... ... ... сеппенің қабаты:
Δ t²= (1237-20)·(0,054/4,06)/0,054/4,06+0,528/0,7+0,054/0,7+0,06)=18 ºС
Қабаттар ... ... ... ... ... ... ... арасындағы температура (қышқақты сеппе - қышқақ):
Δt ³пр=1219-1014=205 ... ... ... ... ºС
Қабаттар арасындағы температура ( қышқақ – қышқақты сеппе ):
Δ t4 пр= ... ... ... ... ... жылу ... коэфициентін
табамыз :
λ 1t = 4,7+0,0017·((1500+1237)/2)=7,02
λ 2t = 4,06+0,0017·((1237+1219)/2)= 6,148
λ 3t = 0,7+0,00064·((1219+205)/2)=1,156
λ 4t = 0,7+0,00064·((205+101)/2)= 0,798
Жылу ағынын есептейміз:
q=1,156/0,198·(1237-205)=6025 Вт
Салқындатқыш ... ... ... ... ... °C
Пеш асты арқылы өтетін жылудың мөлшері 1 269 504 кДж/ч .
Ауаның шығынын мына формуламен есептейміз:
V=Q/(C•∆t) , м³/с
(Б1)
мұндағы Q- пеш ... ... жылу ... ...... жылу ... , кДж/ м³• °C ... °C .
V=1269504/(1,3•10)=97 654 , м³/с
Пештің табанын суыту үшін екі 50 000 м³/с желдеткіш пайдаланамыз, айналу
жиілігі 735 ... . ... ... 4А 200 ...

Пән: Өнеркәсіп, Өндіріс
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 101 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 900 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Титан қожын хлорлау19 бет
«Биоцес» компаниясының қызметінің қысқаша сипаттамасы15 бет
«Вокалдық-хор тәрбиелеу» пәнінен дәрістің қысқаша конспектісі32 бет
«Каспиймұнайқұрылыс» АҚ – ның қысқаша тарихы22 бет
«Кондитер цехы жабдықтары» қыскаша оқу құралы40 бет
«Мал азықтандыру »пәні нені оқытады. Азықтандыру ілімінің қысқаша тарихы. Азық қоректілігін бағалау және құнарлы азықтандырудың ғылыми негіздері10 бет
«Приречное» ЖШС-тің кәсіпорнының қысқаша сипаттамасы31 бет
«Статистика» пәнінен дәрістің қысқаша конспектісі22 бет
«ш. бейсенованың «сүзгенің соңғы күндері» хикаятындағы лиризм мен психологизм. а.кемелбайдың "қоңыр қаз" шығармасын талдау. е.раушановтың « ғайша - бибі»поэмасының құрылымдық ерекшелігі. е.раушановтың «аспанға көшіп кеткен ел» поэмасының сипаты. е.раушановтың «қызық емес оқиға» атты поэмасының діни- мифологиялық сюжеті. ақын н.айтұлының «тоғыз тарау» поэмалар кітабына қысқаша талдау»21 бет
«Ғылыми зерттеулердің методологиясы» пәнінен дәрістердің қысқаша курсы32 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь