Жалпы физика дәрістер


1. ЖАЛПЫ ФИЗИКА
1.1. МЕХАНИКА.
1.2. Молекулалық физика
1.3. Электр және магнетизм
1.4. Оптика
1.5. Атомдық физикасы
1.6. Ядролық физика
2. ТЕОРИЯЛЫҚ ФИЗИКА
2.1. ТЕОРИЯЛЫҚ МЕХАНИКА
2.2. ЭЛЕКТРОДИНАМИКА
2.3. Кванттық механика
2.4. Термодинамика және статистикалық физика
4. ҰСЫНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР
Кеңістік, геометрия, тәжірибе. Кеңістік – уақыттың негізгі қасиеттері. Координат жүйелері. Векторлық және координаттық түрде жазу әдістері. Координаттарды және векторларды проекцияларын түрлендіру.
Оқиғаларды уақытқа байланысты реттеу. Себептілік принципі. Периодты процестер. Уақытты өлшеу. Сағаттарды синхронизациялау проблемасы.
Материялық нүктенің және қатты дененің кинематикасы
Материялық нүктенің қозғалысын сипаттау әдістері. Материялық нүктенің орын ауыстыруын, жылдамдығын және үдеуін векторлық және координаттық түрде өрнектеу. Материалдық нүктенің тангенциаль, нормаль және толық векторлық үдеуі.
Қатты дененің қозғалысының еркіндік дәрежелері. Қатты дененің ілгерілемелі және айналмалы қозғалыстары. Жазық қозғалыс. Бұрыштық жылдамдық векторы. Элементар бұрыштық орын ауыстыру векторы. Бұрыштық үдеу. Айналмалы қозғалыстағы қатты дененің нүктесінің бұрыштық және сызықтық жылдамдықтарының векторлық байланысы. Лездік айналу осі.
Салыстырмалылық принципі
Инерция заңы. Инерциялық санақ жүйелері. Салыстырмалылық принципі. Галилей түрлендірулері. Жалдамдықтарды қосудың Теориялық заңы. Галилей түрлендірулерінің инварианттары.
Денелердің қашықтан әсерлесуі, әсер өрісі және әсердің таралу жылдамдығы туралы ұғымдар. Жарық сәуленің жылдамдығын тәжірибе арқылы анықтау. Салыстырмалылықтың арнайы теориясының постулаттары. Себептілік принципі, сағаттарды синхронизациялау, бірмзгілдіктің салыстырмалығы. Қозғалыстағы сағат жүрісінің баяулауы. Уақыттың баяулауының тәжірибеде дәлелденуі. Егіздер парадоксы. Қозғалыстағы дененің қозғалыс бағытындағы ұзындығының қысқаруы және көлденең бағыттағы мөлшерінің өзгермеуі. Лоренц түрлендірулері. Жылдамдықтарды түрлендірудің релятивистік заңы. Теориялық түрлендірулерге шекті өту. Интервал және меншікті уақыт. Интервалдың инварианттығы.
Материалық нүктенің динамикасы
Табиғаттағы әсерлесу күштері. Гравитациялық және электромагниттік әсерлесу. Фундаменталь күштер туралы ұғым. Электр әлсіз және күшті әсерлесулер.
Материалық нүктелер жүйесінің динамикасы.
Материалық нүктелер жүйесі, ішкі және сыртқы әсер күштері. Материялық нүктелер жүйесінің импульсі. Материялық нүктелер жүйесінің қозғалыс теңдеуі. Массалық центр, оның қозғалысы. Релятивистік қозғалыс үшін массалық центр ұғымының қоданылмауы. Оқшауланған материялық нүктелер жүйесі.
Реактивтік қозғалыс. Мещерский теңдеуі, Циолоковский формуласы. Космосқа ұшудың болашақтары. Материялық нүктенің импульс моменті. Күш моменті. Материялық нүктелер жүйесінің импульс моменті. Сыртқы күш моменттері әсер еткенде импульс моментінің жекеленген проекцияларының сақталуы.
Жұмыс және энергия
Күштің элементар жұмысы. Қуат. Потенциялдық және потенциалдық емес күштер. Тұйық контурмен қозғалғандағы күш жұмысы. Күш өрісі. Кинетикалық энергия. Толық және тынышытық энегиясы. Релятивистік бөлшектің кинетикалық энергиясы мен импульсінің байланысы. Атом ядроларының ыдырау және қосылу реакциялары. Байланыс энергиясы. Массаның дефекті. Энергияның сақталу заңы. Потенциялдық энергия мен күштің байланысы. Потенциялдық шұңқыр.
Қатты дене динамикасы
Қатты дененің қозғалыс теңдеулері. Қатты дененің импульс моменті. Инерциялық тензор туралы түсінік. Берілген оске қарасты дененің инерция моментін есептеу. Гюйгенс теоремасы. Қатты дененің бекітілген осьтен айналма қозғалысы. Айналма қозғалыс динамикасының негізгі теңдеуі. Айналма қозғалыстағы дененің кинетикалық энергиясы. Қатты дененің жазық қозғалысы және оның динамикасының ерекшеліктері. Жазық қозғалыстағы дененің кинетикалық энергиясы. Физикалық маятник. Максвелл маятнигі.
4.1. НЕГІЗГІ ӘДЕБИЕТТЕР:
1. Стрелков С.П. Механика, Изд. 4-е, стер. СПб.: Лань, 2005.
2. Савельев И.В. Курс общей физики. Изд. 5-е, стер. СПб.: Лань, 2006.
3. Фриш С.Э., Тимореева А.В. Курс общей физики. Т.1. Изд. 11-е, стер. СПб.: Лань, 2006.
4. Грабовский Р.И. Курс физики. Изд. 9-е, стер. СПб.: Лань, 2006.
5. Ч.Киттель, У.Найт, М.Рудерман. Механика. Берклевский курс физики. Изд. 3-е, стер. СПб.: Лань, 2005.
6. Е.М.Гершензон, Н.Н. Малов. Курс общей физики, механика. Алматы, Білім. 1996.
7. Иродов И.Е. Задачи по общей физике. Изд. 11-е, стер. СПб.: М.; Краснодар: Лань, 2006.
8. Савельев И.В. Молекулярная физика и термодинамика. М.: Астрел, 2001 г.
9. Кикоин А.К., Кикоин И.К. «Молекулярная физика»: учебное пособие для вузов. – М: Наука, 1990. – 592 с. -/Общий курс физики; т.2/.
10. Савельев И.В. Сборник вопросов и задач по общей физике. М.: АСТ, 2001 г.
11. Волькенштейн В.С. Сборник задач по общему курсу физики. – М.: Наука, 2000.
12. Иродов И.Е. Задачи по общей физике. М.: Наука, 1988. – 416 с.
13. Аскарова Э.С. Молекулярная физика. Алматы, 2006 г.
14. Савельев И.В. Электричество и магнетизм. М.: Астрел, 2003 г.
15. Волькенштейн В.С. Сборник задач по общему курсу физики. –М.: Наука, 2000.
16. Иродов И.Е. Задачи по общей физике. М.: Наука, 2001 г.
17. Калашников С.Г. Электричество. – Москва: Наука, 1986 г.
18. Трофимова Т.И. Курс физики. – М.: высшая школа, 2001 г.
19. Курс физики в 2-х т., под ред. Лозовского В.Н., – С.: «Лань», 2001.
20. Трофимова Т.И. Сборник задач по общему курсу физики. – М.: Высшая школа, 2001 г.
21. Гильденбург В.Б. Сборник задач по электродинамике. М.: физмат, 2001.
22. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Теоретическая физика. Теория поля. М.:Наука, 2006.
23. Электродинамика. М.: Просвещение. 1991.
24. Терлецкий Я.П., Рыбаков Ю.П. Электродинамика. М.: Высшая школа,1990.
25. Батыгин В.В., Топтыгин И.Н. Сборник задач по электродинамике, 2002.
26. Гуревич А.Г. Физика твердого тела. М.: Высшая школа, 2004
27. Дмитриева В.Ф., Прокофьев В.Л. Основы физики. М.: Высшая школа 2003
28. Калашников Н.П., Смондырев М.А. Основы физики. 1,2 том «Изд. Дрофы», 2004
29. Сборник вопросов и задач по физике. Учебное пособие под ред. Е.М.
Гершензона. М: ACADEMA, 2006.
30. Сивухин Д.В. Общий курс физики. М.: Наука. Т.1.1989, Т.2. 1990, Т.3. 1983,
Т.5. 1986
31. Шпольский Э.В. Атомная физика. Учебное пособие в 2-х т М.: Наука, 1984,
Т.1.Т.2.
32. Наумов А.И. Физика атомного ядра и элементарных частиц. М.:
Просвещение, 1984.
33. Кабулов А.Б. Некоторые вопросы квантовой теории многих тел. Курс
лекций. Алматы, 2002.
34. Стрыгин Д.П. Коэффициенты векторного сложения. Алматы, 2002.
35. Михайлов В.М., Крафт О.Е. Ядерная физика. Ленинград:Ленингр.
Универс., 1988.
36. Соловьев В.Г. Теория атомного ядра. М.: Энергоиздат, 1989.
37. Окунь Л.Б. Физика элементарных частиц. М.: Наука, 1988.
38. Годдфрид К., Вайскопф В. Концепция физики элементарных частиц. М.:
Мир, 1988.
39. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Теоретическая физика. В 9 книгах. М.:
Наука., 1993-2006.
40. Мултановский В.В., Василевский А.С. Курс теоретической физики, в 4-х
книгах. М: Просвещение. 1988; 1990; 1991.


4.2. ҚОСЫМША ӘДЕБИЕТТЕР

1. Кабулов А.Б. Некоторые вопросы квантовой теории многих тел. Курс
лекций. Алматы, 2002.
2. Мултановский В.В., Василевский А.С. Курс теоретической физики Ме-ханика. М.: Просвещение. 1991.
3. Истеков К.К. Лекции по избранным главам теоретической физики. Алматы, 2004.
4. Истеков К.К. Курс теоретической физики. Изд.: Prints 2005.
5. 5. Гантмахер Ф.Р. Лекции по аналитической механике. М.: физматлит, 2002.
6. Пятницкий Е.С., Трукан Н.Н., Ханукаев Ю.Н. Сборник задач по аналити¬
ческой механике. М.:физматлит, 2002.
7. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Теоретическая физика. Квантовая механика. М: Наука, 1995.
8. Шпольский Э. В. Атомная физика. Т.2. М.: Наука, 1983.
Галицкий В.М.,Карнако

Пән: Физика
Жұмыс түрі:  Материал
Көлемі: 26 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 400 теңге
Таңдаулыға:   
1. ЖАЛПЫ ФИЗИКА
1.1. МЕХАНИКА.
Кеңістік – уақыт
Кеңістік, геометрия, тәжірибе. Кеңістік – уақыттың негізгі
қасиеттері. Координат жүйелері. Векторлық және координаттық түрде жазу
әдістері. Координаттарды және векторларды проекцияларын түрлендіру.
Оқиғаларды уақытқа байланысты реттеу. Себептілік принципі. Периодты
процестер. Уақытты өлшеу. Сағаттарды синхронизациялау проблемасы.
Материялық нүктенің және қатты дененің кинематикасы
Материялық нүктенің қозғалысын сипаттау әдістері. Материялық нүктенің
орын ауыстыруын, жылдамдығын және үдеуін векторлық және координаттық түрде
өрнектеу. Материалдық нүктенің тангенциаль, нормаль және толық векторлық
үдеуі.
Қатты дененің қозғалысының еркіндік дәрежелері. Қатты дененің
ілгерілемелі және айналмалы қозғалыстары. Жазық қозғалыс. Бұрыштық
жылдамдық векторы. Элементар бұрыштық орын ауыстыру векторы. Бұрыштық үдеу.
Айналмалы қозғалыстағы қатты дененің нүктесінің бұрыштық және сызықтық
жылдамдықтарының векторлық байланысы. Лездік айналу осі.
Салыстырмалылық принципі
Инерция заңы. Инерциялық санақ жүйелері. Салыстырмалылық принципі.
Галилей түрлендірулері. Жалдамдықтарды қосудың Теориялық заңы. Галилей
түрлендірулерінің инварианттары.
Денелердің қашықтан әсерлесуі, әсер өрісі және әсердің таралу
жылдамдығы туралы ұғымдар. Жарық сәуленің жылдамдығын тәжірибе арқылы
анықтау. Салыстырмалылықтың арнайы теориясының постулаттары. Себептілік
принципі, сағаттарды синхронизациялау, бірмзгілдіктің салыстырмалығы.
Қозғалыстағы сағат жүрісінің баяулауы. Уақыттың баяулауының тәжірибеде
дәлелденуі. Егіздер парадоксы. Қозғалыстағы дененің қозғалыс бағытындағы
ұзындығының қысқаруы және көлденең бағыттағы мөлшерінің өзгермеуі. Лоренц
түрлендірулері. Жылдамдықтарды түрлендірудің релятивистік заңы. Теориялық
түрлендірулерге шекті өту. Интервал және меншікті уақыт. Интервалдың
инварианттығы.
Материалық нүктенің динамикасы
Табиғаттағы әсерлесу күштері. Гравитациялық және электромагниттік
әсерлесу. Фундаменталь күштер туралы ұғым. Электр әлсіз және күшті
әсерлесулер.
Материалық нүктелер жүйесінің динамикасы.
Материалық нүктелер жүйесі, ішкі және сыртқы әсер күштері. Материялық
нүктелер жүйесінің импульсі. Материялық нүктелер жүйесінің қозғалыс
теңдеуі. Массалық центр, оның қозғалысы. Релятивистік қозғалыс үшін
массалық центр ұғымының қоданылмауы. Оқшауланған материялық нүктелер
жүйесі.
Реактивтік қозғалыс. Мещерский теңдеуі, Циолоковский формуласы.
Космосқа ұшудың болашақтары. Материялық нүктенің импульс моменті. Күш
моменті. Материялық нүктелер жүйесінің импульс моменті. Сыртқы күш
моменттері әсер еткенде импульс моментінің жекеленген проекцияларының
сақталуы.
Жұмыс және энергия
Күштің элементар жұмысы. Қуат. Потенциялдық және потенциалдық емес
күштер. Тұйық контурмен қозғалғандағы күш жұмысы. Күш өрісі. Кинетикалық
энергия. Толық және тынышытық энегиясы. Релятивистік бөлшектің кинетикалық
энергиясы мен импульсінің байланысы. Атом ядроларының ыдырау және қосылу
реакциялары. Байланыс энергиясы. Массаның дефекті. Энергияның сақталу заңы.
Потенциялдық энергия мен күштің байланысы. Потенциялдық шұңқыр.
Қатты дене динамикасы
Қатты дененің қозғалыс теңдеулері. Қатты дененің импульс моменті.
Инерциялық тензор туралы түсінік. Берілген оске қарасты дененің инерция
моментін есептеу. Гюйгенс теоремасы. Қатты дененің бекітілген осьтен
айналма қозғалысы. Айналма қозғалыс динамикасының негізгі теңдеуі. Айналма
қозғалыстағы дененің кинетикалық энергиясы. Қатты дененің жазық қозғалысы
және оның динамикасының ерекшеліктері. Жазық қозғалыстағы дененің
кинетикалық энергиясы. Физикалық маятник. Максвелл маятнигі.
Үйкеліс күштері әсер ететін қозғалыстар
Құрғақ және тұтқыр үйкеліс күштері. Сырғанау үйкелісі және тыныштық
үйкеліс күші. Домалау үйкелісі. Үйкеліс күштерінің жұмысы. Тұтқырлық
күштері әсер еткендегі шекті жылдамдық. Үйкеліс кедергісінің техникадағы
және транспорттағы ролі.
Инерциялы емес жүйелер
Инерциялы емес санақ жүйелерін анықтау. Инерциялы емес санақ
жүйелеріндегі кеңістік – уақыт. Ілгерілемелі қозғалыстағы инерциялы емес
жүйелер. Инерциялық күштер. Салмақсыздық. Гравитациялық және инерттік
массалар. Қызыл ығысу. Әлемнің үлгілері. Жермен байланыстырылған санақ
жүйесі. Фуко маятнигі. Инерциялы емес жүйелеріндегі сақталу заңдары.
Гравитациялық өрістегі қозғалыс
Ньютонның бүкіл әлемдік тартылыс заңы. Шар формалы дененің
гравитациялық энергиясы. Центрлік өістегі импульс моментінің сақталуы.
Планеталар мен кометалар қозғалыстарының негізгі заңдары. Жердің жасанды
серіктерінің қозғалыстары. Бірінші, екінші және үшінші космостық
жылдамдықтар. Екі дене проблемасы. Келтірілген масса.
Соқтығыстар
Соқтығыстар ұығымы. Соқтығыс кезіндегі сақталу заңдары. Серпімді және
серпімсіз соқтығыстар. Массалық центр жүйесі. Нейтрондардың қозғалысының
серпімді соқтығыс әсерінен баяулауы. Соқтығыс кезінде энергияның берілуі.
Элементар бөлшектердің соқтығысы және ыдырауы.
Тұтас орта механиксының элементтері.
Тұтас ортаның ұғымы. Тұтас ортаның деформациясы. Біртекті және
біртекті емес деформациялар. Серпімді және қалдфық (пластикалық)
деформациялар. Бір осьті созу және сығу. Қарапайым ығысу. Иілу және бұралу
деформациясы. Деформацияның сандық сипатталуы. Гук заңы. Юнг модулі.
Пуассон коэффициенті. Беріктік, морттық.
Сұйықтар мен газдардың гидростатика заңдары
Сұйықтар мен газдарды өрістер арқылы сипаттау. Идеал сұйықтың
қозғалысы үшін Эйлер теңдеулері. Сұйықтың стационар ағысы. Ағын түтігі,
үзіліссіздік теңдеуі. Бернулли теңдеуі. Сұйықтың түтік бойымен қозғалысы.
Рейнольдс саны. Пуазейль формуласы. Жуковский жұмыстары. Магнус эффектісі.
Сығылу импульсінің газда таралуы. Соққы толқындар. Дыбыстан жылдам
қозғалатын денелердің ортаға ағылуы.
Тербелістер мен толқындар
Гармоникалық тербелістер және оларды комплекстік шамалармен өрнектеу.
Гармоникалық тербелістерді қосу. Соғу. Меншікті тербелістер. Үлкен кедергі
әсері. Фазалық – жиіліктік сипаттама. Автотербелістер және параметрлік
тербелістер. Байланысқан жүйенің тербелісі. Қалыпты тербелістер. Бейсызықты
тербелістер туралы ұғым. Бойлық және көлденең толқындар. Толқынның
амплитудасы, фазасы, таралу жылдамдығы. Толқын теңдеуі. Қума толықндар.
Энергияның тығыздығының ағыс векторыф. Тұрғын толқындар. Дыбыстың табиғаты.
Дыбыс қысымы. Дыбыс толқындарының энергиясы. Дыбыс жылдамдығын өлшеу. Дыбыс
көздері. Ультрадыбыс. Тұйық көлемдегі дыбыс толқындары. Резонаторлар.
Доплер эффекті.

1.2. Молекулалық физика

Тепе – теңдік макропараметрлері. Қысым мен температура
Термодинамикалық тепе – теңдік. Локальдық термодинамикалық тепе –
теңдігі. Тығыздық, қоспада анықталатын компоненттің салыстырмалы мөлшерін
сипаттайтын шама – концентрация. Қысым. Температура. Қысым мен
температураны өлшеу тәсілдері, өлшемдрі және өлшеу бірліктері. Менделеев –
Клапейрон теңдеуі. Дальтон заңы. Паскаль заңы. Барометрлік формула. Идеал
газдың ішкі энергиясы. Энергияның еркіндік дәрежелері бойынша тең үлесу
принципі. Мольдік және меншікті жылусыйымдылық.
Статистикалық әдіс
Математикалық статистиканың негізгі түсніктері. Молекулалық жүйедегі
кездейсоқ оқиғалар мен кездейсоқ шамалар. Броундық қозғалыс.
Ықтималдылықтарды қосу және көбейту. Статистикалық орташалар. Дискретті
және үзіліссіз кездейсоқ шамалардың орташа мәні. Термодинамикалық
жүйелердің статистикалыө ансамблі туралы түсінік. Эргодикалық гипотеза.
Флуктуация. Кездейсоқ шамалар корреляциясы. Биномдық үлестіру. Пуассон
үлестірілуі. Гаусс үлестірулері. Микрокүй мен макрокүй.
Молекулалардың жылдамдық бойынша максвеллдік үлестірілуі
Максвелл үлестірілуі. Молекулалардың өзара соқтығысы тепе – теңдік
күйдегі газ молекулаларының жылдамдық бойынша максвелдік үлестірілуін
қамтамасыз ететін негізгі себеп. Толық тепе – теңдіктегі Максвелл
функциясы. Максвелл функциясының өлшемсіз түрі. Газдың кинетикалық
теориясының негізгі теңдеуі. Больцман үлестірілуі. Перрен тәжірибесі.
Максвелл – Больцман үлестірілуі. Теріс температура.
Термодинамиканың бірінші бастамасы
Термодинамиканың зерттеу пәні. Термодинамиканың негізгі заңдары. Күй
функциялары. Термодинамиканың нөлдік бастамасы. Температура.
Термодинамиканың бірінші бастамасы және оның физикалық мәні. Ішкі энергия –
күй функциясы. Жылусыйымдылық. Жылусыйымдылықтың Теориялық теориясының
жетімсіздігі. Термодинамиканың бірінші заңын және идеал газ күй теңдеуін
изопараметрлік процестерді сипаттау үшін қолдану. Процестер
жылусыйымдылығы. Изобаралық процесс. Изотермдік процесс.Изохоралық процесс.
Адиабаталық процесс.
Термодинамиканың екінші бастамасы
Циклдік процестер. Цикл жұмысы. Карно цикләі. Карно циклінің ПӘК – і.
Карно теоремалары. Клаузиус теңсіздігі. Энтропия. Термодинамиканың екінші
бастамасы. Кельвин тұжырымдамасы. Клаузиус тұжырымдамасы. Циклдардың
техникада қолданылуы. Идеал газдың энтропиясы. Жылулық ластаудың көзі мен
оны азайту тәсілдерінде қоршаған ортаны жылулық машиналардың тоңазытқыш
ретінде пайдалануы. Изопараметрлік процестердегі энтропияның өзгерісі.
Термодинамиканың екінші бастамасының статистикалық сипаты. Максвелл
қатынастары. Ле Шателье принципі.
Нақты газдар
Идеал газдар қасиеттерінің нақты газдар қасиеттерінен ауытқуы. Нақты
газдар изотермді талдау. Молекулааралық өзара әрекеттесу күштері мен
потенцияалдары. Ван – дер – Ваальс күштері. Метастабильді күйлер.
Критикалық күй. Ван – дер – Ваальс газының ішкі энергиясы. Джоуль – Томсон
эффектісі. Ван – дер – Ваальс газындағы Джоуль – Томсон эффектісі. Газдағы
кластерлер. Газдардың сұйылуы. Төменгі температуралардағы заттардың
қасиеттері. Сұйық ауаны (азотты) халық шаруашылығында қолдану.
Сұйықтар
Сұйық күйдің ерекшеліктері. Сұйық бетінің еркін энергиясы. Беттік
керілу. Екі сұйықтың және сұйық пен қатты дененің арасындағы шекаралық тепе
– теңдік шарттары. Капиллярлық құбылыстар. Плато тәжірибелері. Сұйықтың
құрылымы. Жуық және алыс тәртіп. Аса қызған сұйық. Рауль заңы. Генри заңы.
Ерітінді күйлерінің диаграммалары. Вант – Гофф заңы.
Қатты денелер
Заттардың кристалдық және аморфтық күйлері. Кристалдар симметриясының
элементтері кристалдар классификациясы және кристаллографиялық жүйелер.
Кристалдардың физикалық типтері. Крситалдардың ақаулары. Дислокация. Қатты
денелердің жылу сыйымдылығы. Дюлонг және Пти заңы. Сұйық крситалдар.
Тасымалдау процестері
Макропараметрлердің градиенті. Тасымалдау процестерінің түрлері:
тұтқырлық, жылу өткізгіштік, диффузия, термодиффузия. Импульс, энергия және
заттың байқалатын ағындары. Феноменологиялық констутивтік қатынастар:
Ньютонның үйкеліс заңы, Фурье заңы, Фик заңы. Тасымалдау коэффициенттері.
Өзіндік диффузия, тұтқырлық жылуөткізгіштік, өзара диффузия, термодиффузия
және олардың физикалық мағынасы. Айқас құбылыстар. Теория нәтижелерін
экспериментпен салыстыру. Сиретілген газдағы физикалық құбылыстар.
Жылуөткізу, диффузия, термотранспирация. Сұйық пен қатты денедегі
тасымалдау құбылыстарының ерекшеліктері. Френкель формауласы.
Фазалық айналулар
Бірінші және екінші текті фазалық ауысулар, Клайперон – Клаузиус
теңдеуі. Қалыпты және аномаль заттар үшін газ – сұйық – қатты зат
күйлерінің диаграммасы. Үштік нүкте. Екінші текті фазалық ауысу. Сұйық
гелий қасиеттері. Асқын аққыштық. Молекулалық физиканың қазіргі жағдайы
және даму болашағы. Ашық жүйелер физикасы.

1.3. Электр және магнетизм

Тұрақты электр өрісі. Кулон заңы
Электр өрісі тұрақтылығы туралы ұғымның физикалық мазмұны және оны
қолданудың шектеулері. Кулон заңының әр түрлі қашықтықтар үшін тәжірибе
жүзінде тексерілуі. Кулон заңының интерпретациясы. Электр өрісінің
кернеулігі. Гаусс теоремасы. Кулон заңының дифференциалдық түрде
тұжырымдалуы.
Электростатикалық өрістің потенциалдылығы. Скалярлық потенциал, оның
бір мәнді еместігі және нормалануы. Электр өрісінідегі жұмыс. Нүктелік
зарядтың, нүктелік зарядтар жүйесінің және үзіліссіз таралған зарядтың
потенциалы. Гаусс теоремасы. Лаплас және Пуассон теңдеулері.
Өткізгіштердегі электростатикалық өріс. Өткізгіш бетінде зарыдтардың
таралуы. Электростатикалық индукция. Зарядтардың өткізгіштен ағып шығуы.
Өткізгіш потенциалы жәнен металдық экран. Конденсаторлар, олардың түрлері
және сыйымдылықтары.
Диэлектриктердегі электростатикалық өріс. Диэлектриктердің
поляризациялануы. Полярлы және полярлы емес диэлектриктер. Дипольдің өрісі.
Үзіліссіз таралған зарядтардың дипольдік моменті. Поляризацияланғыштық –
поляризацияланудың сандық сипаттамасы. Диэлектриктердегі электр өрісі үшін
Гаусстың электростатикалық теоремасы. Электрлік ығысу векторы және
диэлектрлік өтімділік.
Электростатикалық өріс энергиясы. Дискретті және үзіліссіз таралған
зарядтардың өзара әсерлесу энергиясы. Меншікті энергия. Электр өрісі
энергиясының көлемдік тығыздығы. Беттік зарядтар өрісінің энергиясы.
Зарядталған өткізгіштердің энергиясы. Сыртқы өрістегі дипольдің энергиясы.
Электр өрісінідегі күштер. Электр өрісіндегі нүктелік зарядқа, дипольге
және үзіліссіз таралған зарядқа әсер ететін күштер. Электр өрісіндегі
диэлектрик және өткізгішке әсер ететін күштер. Күштердің энергия үшін
өрнектеп есептелуі.
Диэлектриктер
Локальдік өріс және оның сыртқы өрістен өзгешелігі. Полярлы және
полярлы емес диэлектриктер. Полярлы диэлектриктер және оларлың
поляризацияланғыштық коэффициентінің температураға тәуелділігі.
Сегнетоэлектриктер мен пьезоэлектриктер туралы негізгі мағлұматтар.
Тұрақты электр тогы
Тұрақты ток бар кездегі электр өрісі. Ом заңының дифференциалдық
түрі. Бөгде электрқозғаушы күштер. Тұйықталған тізбек үшін Ом заңы. Джоуль
– Ленц заңы және оның дифференциалдық түрі. Ток жүрген кездегі жасалатын
жұмыс және қуат. Сызықты электр тізбектері. Кирхгофф ережелері. Тұтас
ортадағы токтар және оларды пайдалану.
Металдардағы ток тасмалдаушы зарядтардың табиғаты. Толмэн және Стюарт
тәжірибесі. Асқынөткізгіштік құбылысы. Металдардың, шала өткізгіштердің
және диэлектриктердің энергетикалық зоналары.
Донорлар және акцепторлар. Шала өткізгіштердің температураға
тәуелділігі. Металдағы шығу жұмысы. Потенциалдардың жапсарлық айырымы. Шала
өткізгіштер және олардың жапсарының түзеткіш әсері. Шала өткізгішті диод
және транзистор. Микроэлектроника туралы түсінік.
Термоэлектрлік құбылыстар
Жылулық электроқозғаушы күш. Зеебек, Пельтье және Томсон құбылыстары.
Металл емес қатты денелердің өткізгіштігі. Электролиттердің
электрөткізгіштігінің механизмі және оның температураға тәуелділігі.
Газдардың электрөткізгіштігі. Иондау және рекомбинация. Иондық
көшкін. Тәуелсіз газ разрядтарының негізгі түрлері: солғын, ұшқын, тәж және
доғалық разрядтар. Заттың плазмалық күйі. Термоэлектрондық эмиссия.
Стационар магнит өрісі
Ток элементтерінің өзара әсерлесу заңы (Лаплас – Био – Савар – Ампер
заңы). Ток элементтерінің өзара әсерлесу заңының өрістік интерпретациясы.
Ампер тәжірибесі. Магнит индукциясының векторы. Био – Савар – Лаплас заңы.
Магнит өрісінің салыстырмалық табиғаты. Ампер заңы. Стационар жағдайдағы
магнит индукциясы векторының циркуляциясы туралы теорема, толық ток заңы.
Магнит өрісінің құйындылығы.
Магнетиктердегі магнит өрісі. Магнетиктер және олардың түрлері.
Тұйықталған элементар токтың магнит өрісі. Магниттелу механизмдері,
молекулалаық, көлемдік және беттік токтар. Магнетиктердегі өріс. Магнит
өрісінің кернеулігі. Тұрақты магниттер. Магниттік экрандау. Магнит
өрісіндегі күштер. Лоренц күші. Зарядталған бөлшектердің электромагниттік
өрісінде қозғалуы. Ампер заңы. Ток пен магниттік моментке әсер ететін
күштер және күш моменттері. Сығылмайтын магнетиктерге әсер ететін күштер
және күш моменттері. Сығылмайтын магнетиктерге әсер ететін көлемдік күштер
және осы күштерді энергия үшін өрнектеп есептеу. Холл эффектісі.
Магнетиктер
Диа – және парамагнетиктер. Лармор прецессиясы. Парамагниттік
қабілеттіктің температураға тәуелділігі. Кюри заңы.
Ферромагнетизм. Гистерзис тогы. Ферромагниттік қасиеттердің
температураға тәуелділігі. Домендер. Атомдар мен электрондардың механикалық
және магниттік моменттерінің арасындағы қатынастар. Эйнштейн – де Гааз және
Барнетт эффектілері. Антиферромагнетизм және ферромагнетизм туралы түсінік.
Электромагниттік индукция және квазистационар айнымалы токтар.
Қозғалыстағы өткізгіштердегі индукциялық токтар. Фарадейдің
электромагниттік индукция заңы және оның дифференциалдық түрде
тұжырымдалуы. Ленц ережесі. Өздік және өзара индукция. Магнит өрісінің
энергиясы. Индуктивтілік.
Квазистационар айнымалы ток тізбектері. Айнымалы бөгде электрқозғаушы
күші, кедергісі, сыйымдылығы және индуктивтілігі бар тізбек. Импеданс.
Векторлық диаграммалар әдісі. Комплекстік амплитудалар әдісі. Айнымалы ток
тізбегіндегі резонанс құбылыстары. Магниттік тізбектерді есептеу. Айнымалы
токтың жұмысы және қуаты. Фуко токтары. Трансформаторлар және
автотрансформаторлар. Үш фазалы ток туралы негізгі мәліметтер.
Скин – эффект
Скин – эффект, оның заңдылықтары, омдық кедергі мен өткізгіштің
индуктивтілігіне әсері туралы негізгі тағлұматтары. Скин – эффектін
техникада қолданылуы. Төменгі, жоғарғы жиіліктердегі және жолақ сүзгілер,
оларды жүзеге асырудың физикалық принциптері туралы мағлұматтар.
Максвелл теңдеулері және электромагниттік толқындардың негізгі
қасиеттері. Ығысу тогы. Максвелл теңдеулерінің жүйесі және жеке
теңдеулердің физикалық мағыналары. Электромагниттік өріс энергиясының
сақталу заңы. Энергия ағынының тығыздығы. Умов-Пойтинг векторы.
Электромагниттік энергияның бағыттаушы сымдардың бойымен қозғалысы.
Электромагниттік толқындарды шығару туралы негізгі мәліметтер.
Сызықты осциллятордың шығаратын электромагниттік толқынының өрісін
бейнелеу. Вакуумдегі жазық электромагниттік толқындар. Толқын өрісінің
векторлары және олардың арасындағы қатынастар. Фазалық жылдамдық толқын
энергиясы ағынының тығызыдығ. Электромагниттік толқындардың қолданылуы. Бір
инерциалдық координаталар жүйесіен екінші жүйеге көшкен кезде
электромагниттік өрістің түрленуі. Максвелл түрлендірулерінің Лоренц
түрлендірулеріне қарағанда инварианттылығы.

1.4. Оптика
Пәннің мазмұны.
ЭМ толқындар шкаласы. Жарықтың табиғаты туралы ілімнің дамуы. Жарық
жылдамдығы. Энергиялық бірліктер мен олардың арасындағы қатынастар. Жарық
көздерінің модельдері. Шашыратушы беттің жарықтылығы. әртүрлі жарық
көздерінің беретін жарықталынуы.
Табиғаттағы сыну және рефракция құбылыстары. Жарық талшықтары.
Геометриялық оптиканың негізгі ұғымдары мен анықтамалары. Оптикалық
бейнелердің геометриялық теориясының бастамалары. Центрленген оптикалық
жүйе. Линзадағы бейнені тұрғызу. Сфералық айна. Линзалық оптикалық
құралдар. Көз және көру қабілеті. Көздің оптикалық схемасы. Аккомодация
және адаптация. Жарықсезгіш рецепторлар. Түс және түстік координаттар
ұғымы.
Монохромат жарықтың интерференциясы. Жазық толқындардың
интерференциясы. Екі нүктелік жарық көздерінен шығатын толқындардың
интерференциясы. Интерференциялық жолақтарды локализациялау. Көлбеулігі мен
қалыңдығы бірдей жолақтар. Ньютон сақиналары. Квазимонохромат жарықтың
интерференциясы. Уақыт және кеңістік бойынша когоренттілік. Интерференция
апертурасы. Рэлей, Жамен, Рожденственский, Майкельсон екісәулелік
интерферометрлері. Фурье спектрометрлері және оның артықшылығы. Оптикалық
фильтрлер. Көпқабатты диэлектрлік қаптаулар. Оптиканық жарықталынуы. Фабри-
Перо интерферометрі. Эйри формуласы. Вавилов – черенков сәуле шығаруы.
Дифракция құбылысы. Гюйнегс-Френель принципі. Френель аумақтары.
Дифракциялық бейнелерді талдау үшін векторлық диаграммаларды қолдану.
Дөңгелек саңылау мен экрандағы дифракция. Бабине принципі. Жартылай шексіз
экранның шетіндегі дифракция. Корню спиралі. Френель және Фраунгофер
жуықтауы. Амплитудалық және фазалық дифракциялық торлар. Акустикалық
толқындардағы дифракция. Дифракция және спектрлік анализ. Призмалық ,
дифракциялық және интерференциялық спектрлік құралдар. Бейнені
қалыптастыратын құралдардағы дифракция ролі: линзада, телескопта,
микроскопта.
Бейненің голографиялық жазу әдісінің физикалық негіздері. Габор және
Денисюк голограммалары. Оптикалық статистикалық голографияның қолданылуы.
Акустикалық голография. Динамикалық голография. Брэгг-Вульф формуласы. Лауэ
әдісі. Фотондық кристалдар. Табиғи және жасанды фотондық кристалдар.
Оптикадағы поляризация ұғымы. Жарықтың электромагниттік теориясының
шеңберіндегі сәуленің поляризациясын бейнелеу. Жарық толқынының затпен
әсерлескендегі электр және магнит өрістерінің ролі. Жазық, шеңбер, эллипс
бойымен поляризацияланған және поляризацияланбаған жарықты ажырату.
Поляризацияның түрлері мен формалары. Поляризацияланбаған сәулелер. Табиғи
жарық. Стокс параметрлері мен Мюллер матрицасы туралы түсінік. Оптикадағы
Френель формулалары. Толық шағылу. Брюстер пластикалар жиынтығы,
шағылдырғыш поляризаторлар.
Диэлектриктер шекарасындағы толық ішкі шағылу. Поляризациясы әртүрлі
шағылған сәулелер фазаларының қатынастары. Металдар оптикасы. Максвел
теңдеулері мен металдағы толқындар. Металдардың оптикалық константаларын
өлшеу.
Анизотроп орталардың оптикасы. Анизотроп орталардағы жарық
толқындарының таралуы. Френельдің толқындық нормальдар теңдеуі. Фазалық
және сәулелік жылдамдықтар. Бірості және екіості кристалдар. Жарықтың
қосарланып сынуы. Поляризацияланған жарықтың интерференциясы.
Поляризациялық құралдар. Эллипс бойынша поляризацияланған жарықты алу және
талдау. Гиротропты орталар туралы ұғым. Табиғи оптикалық активтілік.
Сахарометрия. Механиикалық деформация, электрлік, магниттік өрістер
әсерінің нәтижесәнде пайда болатын оптикалық қасиеттердің анизотропиясы.
Зееман эффектісі. Сұйық кристалдардағы оптикалық эффектілер. Динамикалық
шашырату. Твист эффектісі. Қонақ – ие эффектісі.
Жарықтың дисперсиясы. Жарықтың заттағы таралуының микроскопиялық
бейнесі. Сызықты оптикалық осциллятор. Дисперсияның Теориялық электрондық
теориясы. Сыну көрсеткішінің қалыпты және аномаль дисперсиясы. Дисперсияны
байқау схемалары. Пуччианти әдісі. Ілмектер әдісі. Толқындық пакеттердің
дисперсиялық ағылуы. Жарықтың өшуі және спектрлік сызықтың ұлғаюы.
Жылулық сәуле шығару. Заттың сәуле шығаруы мен жұту қабілеттері.
Абсолют қара дененің моделі. Стефан-Больцман заңы, Вин ығысу формуласы.
Рэлей-Джинс формуласы. Сәуле шығарудың Теориялық теориясының шектелуі.
Планк формуласы.
Жарықтың шашырауы. Жарықтың молекулалық шашырауы. Ми шашыратуы және
тығыздық флуктуациясындағы шашырату. Доплер эффектісі мен жарықтың
абберациясы. Шашыраған жарықтың поляризациясы. Мандельштам-Бриллюэн өзіндік
шашыратуы және комбинациялық шашырату.
Табиғаттағы оптикалық құбылыстар. Күн – сәуле көзі. Синхротрондық
сәуле шығару. Жердің бетін жарықтандыру. Атмосферадағы рефракция. Сәуленің
турбуленттік ығысуы. Атмосферадағы Релей шашыратуы. Кемпірқосақты
зерттеудің тарихы мен есептеуі. Полярлық жарқырау.
Атомдар мен молекулалардың жарық шығаруының кванттық теориясының
негізгі ұғымдары. Екідеңгейлі жүйенің сәулелермен әсерлесуі. өзіндік және
еріксіз ауысулар. Эйнштейн коэффициенттері. Көпдеңгейлі жүйелер. Энергиялық
деңгейлердің инверстік толуындағы жарықтың резонанстық күшеюі. Күшею
сызығының енін анықтайтын факторлар. Лазерлер құрылысы мен жұмыс принципі.
Оптикалық резонаторлардың ролі.
Люминесценция құбылысы: негізгі заңдылықтары, спектрлік және ауқыттық
сипаттамалары, кванттық ұғымдар тұрғысынан интерпретациясы.
Фотолюминесценция. Фотоэффект. Фотондар мен олардың қасиеттері. Комптон
эффектісі.
Сызықтық емес оптика. Тұрақты электр өрісіндегі диэлектриктің
поляризациясы. Жарық өрісіндегі диэлектриктің поляризациясы.
Электромагниттік толқындардың сызықтық емес әсерлесуі. Екінші гармониканың
генерациясы. Еріксіз комбинациялық шашырату. Стокс шашыратуы. Антистокс
шашыратуы. Жарықтың өзіндік фокусировкасы. Ауысулардың қанығуы. Сызықтық
және сызықтық емес жұтылу. Спектрлік сызықтардың ені мен профильдері.
Сызықтардың біртекті және біртексіз кеңеюі. Толқындық фронттың айналуы.

1.5. Атомдық физикасы

Кіріспе. Атом, қатты дене, атом ядросының және қарапайым бөлшектер
физикасының даму кезеңдері. Микроәлем құбылыстарының өлшемдері.

Атом туралы кванттық түсініктер
Атом және молекулалар. Атомның периодтық қасиеттері. Α-бөлшектердің
шашырауы туралы Резерфорд тәжірибесі. Атомның планетарлық-ядролық моделі.
Резерфорд өрнегі. Атом күйлерінің орнықтылығы және дискреттілігі.
Энергияның деңгейлері және оларды қоздыру әдістері. Шағылысу және
жұтылу спектрлерінің жалпы сипаттамасы. Спектрлердің түрлері. Сутегі
атомының спектрлік сериясы. Бор постулаттары.
Атомның энергетикалық деңгейлері. Сутегі атомы туралы Бор теориясы.
Сутегі тәріздес атомдардың спектрлік сериясы. Франк-Герц тәжірибесі. Бор
теориясын нақтылы мағлұматтармен салыстыру. Бор теориясының қайшылықтары.

Корпускулалық-толқындық дуализм
Жарық пен бөлшектердің корпускулалық-толқындық табиғаты. Луи де Броиль
болжамы. Электрондар мен нейтрондардың дифракциясы. Де-Бройль толқындарының
қасиеттері.
Дэвиссон-Джермер тәжірибелері. Электрондық микроскоп. Толқындық
функция. Гейзенбергтің анықталмаған шамалар үшін қатынастары.

Кванттық механиканың негізгі ұғымдары
Шредингер теңдеуі. Энергияның, импульс моментінің квантталуы.
Бөлшектің потенциалдық шұңқырдағы қозғалысы. Сызықты гармониялық
осциллятор. Кванттық сандар және олардың физикалық мағынасы. Бор теориясын
кванттық-механикалық теориямен салыстыру. Штерн-Герлах тәжірибелері.
Электронның спині және магниттік моменті. Бор магнетоны. Паули принципі.
Электрондық қабықшалар. Көп электронды атомдардың құрылымы. Зееман-Штарк
эффектісі. Магниттік резонанс. Ядролық магниттік резонанс. Электрондық
парамагниттік резонанс. Резонанстық құбылыстардың қолдану аясы және зерттеу
әдістері. Сипаттық рентген сәулесінің табиғаты. Мозли заңы және оның
мағынасы. Молекулалық спектр.

Қатты дененің кванттық физикасы
Қатты денелердің зоналық теориясының элементтері. Ферми беті.
Электрондардың энергетикалық спектрі. Зоналардың электрондармен толтырылуы.
Қатты денелердің механикалық, электрлік, жылулық қасиеттері. Металдар мен
жартылай өткізгіштердің электр өткізгіштігі туралы зоналық теорияның
негізгі қағидалары.
Кристалдық тордың кванттық тербелістері. Фонондар. Қатты денелердің
механикалық, электрлік және жылулық қасиеттері.
Металдар мен диэлектриктердің жылу сыйымдылығы және жылу өткізгіштігі
туралы кванттық көзқарас.
Кристалдық құрылымның ақаулары. Ақаулардың қатты денелердің физикалық
қасиеттеріне әсері. Қатты денелерді зерттеу әдістері.

Атом ядросының физикасы
Ядро - өзара әсерлесуі протон-нейтрон бөлшектерінің жүйесі. Ядроның
электр заряды. Массалық сан. Изотоптар мен изобаралар. Ядроның құрылуы.
Масс-спектрометр. Масса ақауы. Ядроның байланыс энергиясы. Ядролық күштер.
Ядроның орнықтылығы. Атом ядросының модельдері.
Табиғи және жасанды радиоактивтілік. Радиоактивтіліктің ыдырау заңы.
Жартылай ыдырау периоды. α-ыдырау, α-бөлшектердің спектрі. α-ыдырау
периодының α-бөлшектердің энергиясына тәуелділігі. α-ыдырау нәтижелерінен
ядроның өлшемін анықтау. β-ыдырау. β-ыдыраудың түрлері. Электрондардың
энергетикалық спектрлері. Рұқсат етілген және тиым салынған β-ауысулар.
Ядролардың γ-сәулесін шығаруы. Электрлік және магниттік ауысулар. Ядролық
изомерия. γ-кванттардың ішкі конверсиясы. Ядролық γ-резонанс.
Радиоактивтілік қатары. Ығысу ережесі. Радиоактивті изотроптардың
қолданылуы.

1.6. Ядролық физика
Ядролық физиканың экспериментелдық әдістері
Ядролық сәулелерді тіркеу әдістері: Гейгер-Мюллер санауышы,
сцинтиляциялық әдіс, пропорционалдық санауыш, көбікшелі камера, Вильсон
камерасы, фотоэмульсия әдісі, зарядталған бөлшектердің үдеткіштері.

Ядролық реакциялардың физикасы
Ядролық реакцияның қимасы. Ядролық иреакциялар кезіндегі сақталу
заңдары. Ядролық реакциялардың механизмі. α-бөлшектердің, протондардың,
нейтрондардың, γ-кванттардың әсерімен өтетін ядролық реакциялардың
ерекшеліктері. Трансурандық элементтер.
Атом ядроларының бөлінуі және синтезі. Бөлінудің қарапайым теориясы.
Бөліну көрсеткіші. Спонтандық бөліну. Уран изотопының нейтрондардың
әсерімен бөлінуі. Тізбекті реакция. Көбею коэффициенті. Реакторлар. Ядролық
энергетика. Жеңіл ядролардың синтезі. Басқарылатын термоядролық реакция
мәселесі. Жұлдыздардағы ядролық реакциялар.
Ядролық энергетика, радиациялық қауіпсіздік және экология мәселелері.
Қазақстанда ядролық физика және ядролық энергетика саласындағы
зерттеулердің дамуы.

Қарапайым бөлшектер физикасы
Қарапайым бөлшектер туралы негізгі мағлұматтар. Электрондық, күшті
және әлсіз әсерлесулер. Ғарыштық сәуле. Электрон, протон, нейтрон, фотон.
Анти-бөлшектер. Мезондар мен гиперондар. Қарапайым бөлшектердің
классификациясы. Кварктар.

Қолданбалы ядролық физика
Ядролық бөлшектердің затпен әсерлесуі. Зарядталған бөлшектердің
ортамен әсерлесуі. Энергия шығыны. Зарядталған бөлшектердің тежелуі.
Нейтрондардың затпен әсерлесуі. γ-кванттардың зат арқылы өтуі. Ядролық
сәулелердің организмге әсері. Ядролық сәулелердің дозиметриясы және
қорғану.

2. ТЕОРИЯЛЫҚ ФИЗИКА
2.1. ТЕОРИЯЛЫҚ МЕХАНИКА

Кіріспе. Теориялық механика пәні, әдістері, бөлімдері.

Теориялық механикадағы негізгі ұғымдары және принциптері
Теориялық механика модельдері: бөлшек, материялық нүкте, нүктелер
жүйесі, абсолютті қатты дене, үздіксіз орта. Теориялық механикада кеңістік
және уақыт. Элементар оқиғалар. Санақ жүйелері: кеңістіктік және уақыттық
ығысулар, кеңістіктік инверсия және уақыттың айналуы.
Бөлшектің кинематикалық сипаттамалары: қозғалыс заңы, жылдамдық,
үдеу.
Санақ жүйелерін түрлендірулері. Инерциялық санақ жүйесі. Галилей
түрлендіруі. Галилейдің салыстырмалылық принципі.

Теориялық механикадағы өзара әсерлесу
Қашықтық әсерлесу принципі. Күш жұмысы. Потенциалдық күш өрісі және
потенциалдық энергия.
Бөлшектер жүйесінің күйлері. Себептілік принципі. Қозғалыс теңдеулері
және бастапқы шарттар. Қозғалыстың интегралдары. Механиканы құрудың түрлі
схемалары.

Теориялық механиканың қозғалыс теңдеулері
Ньютонның қозғалыс теңдеуі
Гамильтон принципі және Лагранж теңдеулері. Лагранж функциясы. Лагранж
теңдеулерін құру әдістері. Жалпыланған координаттар.
Гамильтон теңдеулері. Жалпыланған импульс. Каноникалық түрлендірулері.
Гамильтон-Якоби теңдеулері.
Теориялық механиканың сақталу заңдары мен теоремалары. Энергияның,
импульс және импульс моменттерінің сақталу заңдары. Сақталу заңдарының
кеңістік, уақыт симметриясымен байланысы. Нетер теоремасы.
Тұйық емес механикалық жүйелердің энергиясы, импульсі және момент
импульсі. Сыртқы өрістің симметриясы және сақталу заңдары. Циклдік
координаттар. Бір инерциалдық санақ жүйесінен екінші санақ жүйесіне көшу
кезіндегі энергия, импульс және импульс моментінің түрленуі. Инерция
центрі, оның жылдамдығы. Инерция центрі қозғалысы туралы теорема. Кениг
теоремасы.
Теориялық механикада Пуассон жақшалары.

Динамиканың кейбір мәселелері
Бірөлшемді қозғалыс, оның сапалық зерттелуі. Бірөлшемді финитті
қозғалыстың периоды. Екі дене есебі, оны бірбөлшекті есебіне келтіру,
келтірілген масса.
Центрлік-симметриялық өрістегі бөлшек. Сақталу заңдары, қозғалыс заңы,
траектория теңдеуі. Эффективтілік потенциалдық энергияның графигі арқылы
қозғалыстың сапалық зерттелуі. Кулондық өрістегі бөлшектің қозғалысы,
сапалық зерттелуі. Кулондық өрістегі финиттік қозғалыс. Кеплер заңдары және
Ньютонның кері есебі. Күш центріндегі бөлшектердің шашырауы. Резерфорд
формуласы.
Бірөлшемді гармоникалық осциллятор, оның фазалық траекториялары.
Бірнеше еркін дәрежеліжүйенің әлсіз еркін тербелістері. Өзіндік жиіліктер,
нормал координаттар.

Еріксіз жүйелердің динамикасы
Байланыстар және олардың классификациясы. Байланыстан босау принципі.
Реакция күштері. Даламбер принципі. Вертуалдық орын ауыстыруы. Идеал
байланыстар. Байланыс реакция ескерілген Лагранж теңдеуі. Даламбер-Лагранж
теңдеуі. Лагранж теңдеуінің екінші түрі.

Инерциалдық емес санақ жүйесіндегі қозғалыс
Инерциалдық емес санақ жүйесіне көшкенде бөлшектің жылдамдығы мен
үдеуін түрлендіру. Инерциалдық емес санақ жүйесіне қатысты бөлшектің
қозғалысы. Инерция күштері. Эквиваленттік принципі туралы ұғым. Механикалық
жүйенің динамикалық сипаттамалары.

Қатты дене механикасы
Қатты дененің кинематикасы. Қатты дененің кинетикалық энергиясы.
Инерция тензоры. Қатты дененің импульс моменті. Эйлердің динамикалық
теңдеуі. Еркін симметриялық зырылдауықтың қозғалысы.

Тұтас орта механикасының негіздері
Тұтас орта механикасының негізгі ұғымдары. Деформация кинетматикасы.
Масса сақталуы және үздіксіздік теңдеуі. Кернеулік тензоры және импульс пен
импульс моментінің өзгеру заңдары. Кинетикалық энергияның өзгеруі. Идеал
сұйықтың қозғалыс теңдеуі. Эйлер ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Жалпы түркі тарихы. Дәрістер
Жалпы тарихтан дәрістер
Физика
Қазіргі жаратылыстану туралы жалпы көзқарастар. Дәрістер
Атомдық физика
Физика ғылымы
Физика құрылымы
Молекулалық физика
Ядролық физика
Қылмыстық атқару құқығының жалпы негіздері. ДӘРІСТЕР КЕШЕНІ
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь