Қазақстан Республикасынның үкіметі, оның қызметтері мен өкілеттілігі

Мазмұны

І.тарау. үкіметтің қалыптасуының ғлемдің тғжірбиесін салыстырмалы талдау.
1.1. үкіметтің атқарушы билік органы ретінде қалыптасуының ғлемдік тғжірбиесі.
1.2. Қазақстандық жаңа конститутциялық құрылыс: үкімет қызметінің мғні мен міндеттері.

ІІ.тарау. Тәуелсіз Қазақстан үкіметі . атқарушы биліктің негізі ретінде.
2.1. Атқарушы билік органдарындағы ғкімшілік реформасы жғне үкіметтің қалыптасуының кезеңдері.
2.2. үкіметтің қазіргі қоғамның экономикалық . ғлеуметтік, мғдени . рухани салаларын дамытудағы қызметі.

ІІІ. Қорытынды.

IV. Пайдаланылған ғдебиеттер тізімі мен сілтемелер
Кіріспе

Зерттеу таќырыбыныњ µзектілігі. Аталмыш ж±мыс аясы Ќазаќстан Республикасындаѓы атќарушы биліктіњ ќажеттілігі, мањыздылыѓы, оныњ реформаларыныњ ж‰зеге асырылу баѓытын, сондай-аќ мемлекеттік саяси институтын ќалыптастырудаѓы ‰кіметтіњ рµлін, ж±мысын жѓне болашаѓын баѓалау ‰шін оны ж‰йелеп, топтастырудыњ мѓнін аныќтауѓа арналѓан.
Б‰гінгі к‰нде мемлекет басшысы ќоѓам алдында наќтылы міндеттер ќойып отырѓандыѓы бѓріне аян. Б±л – еліміздіњ ѓлемді бѓсекеге барынша ќабілетті елу елдіњ ќатарына кіру стратегиясын ж‰зеге асыру. Ќазіргі кезде біз «Электронды ‰кімет» ж‰йесін ќалыптастырудамыз. Б±л ж‰йе алдаѓы уаќытта мемлекет пен халыќтыњ арасында тыѓыз ќарым – ќатынас орнататын байланыс органы болады. [1] Сол сияќты байланыс органы болып табылатын «Электронды ‰кімет» порталыныњ ж‰йесімен танысу.
Б±л таќырыпты тањдаудаѓы басты себебім, саяси ж‰йедегі билік ерекшеліктерін ескере отырып, Ќазаќстан Республикасы ‰кіметініњ ќызметініњ, µкілеттілігініњ тиімді ж‰зеге асырылу жолдарын аныќтай отырып, ‰кіметтіњ ќалыптасуыныњ ѓлемдік тѓжірибесін салыстырмалы т‰рде талдау. Ќазаќстан Республикасыныњ ‰кіметі, оныњ ќызметі мен µкілеттіктерініњ тиімді ж‰зеге асырылу жолдарын аныќтау б‰гінгі зерттеу ж±мысымныњ µзектілігіне айналмаќ.
Зерттеудіњ маќсаты мен міндеті. Б±л зерттеудегі негізгі маќсат атќарушы биліктіњ ењ басты міндеті болып табылатын – басшылыќты айќын т‰рде ашып кµрсету.
Ќоѓамдаѓы саяси беделге ие бола отырып, ортаќ ж±мыстарды басќару ісін µзіне алады. Б±л міндетті басќару ‰шін атќарушы биліктіњ бес функциясы бар. 1) ол мемлекет саясатыныњ негізгі баѓыттарын белгілейді.
2) сол баѓыттардыњ ж‰зеге асырылуын, µмірге енгізілуін баќылайды.
3) атќарушы билік ж‰ргізіліп отырѓан саясатты ќолдауды б±ќараны жѓне ќ±ралдарын оњ ќоѓамдыќ пікір ќалыптастыруда пайдалану мањызды болып табылады.
4) атќарушы биліктіњ мањызды фукциясы – б±л салтанатты басшылыќ, яѓни ±лттыќ мемлекет бірлігініњ символы ретінде кµріну ќасиеті.
5) б±л даѓдарыс жаѓдайындаѓы басшылыќ. Атќарушы билік м±ндай кезде зањды жолмен шектеусіз µкілеттіліктерге ие болады.
Зерттеу объектісі. Ќоѓамныњ саяси ж‰йесіндегі Ќазаќстан Республикасы ‰кіметініњ ќалыптасуыныњ саяси тарихын, атќарушы билік билік реформасын жѓне ‰кіметтіњ ќалыптасуыныњ негізгі кезењдерін, ‰кіметтіњ ќазіргі ќоѓамдаѓы экономикалыќ – ѓлеуметтік жѓне саяси, рухани – мѓдени саладаѓы ќызметтерініњ м‰мкіндігін аныќтау.
Ѓлемніњ бѓсекеге неѓ±рлым ќабілетті елу елініњ ќатарына ќосылу жµніндегі басты міндеттіњ сыртында, ѓкімшілік реформаларды ж‰зеге асырып, Ќазаќстан экономикасыныњ, бірінші кезекте шикізаттыќ емес сектордаѓы µнімділігін арттыру, жања ‰кіметтіњ басым маќсаттарыныњ бірі болмаќ. [2]
Зерттеу пѓні. Саяси µмірде атќарушы биліктіњ ќызметі мен маќсаты саясатпен тыѓыз байланыста болѓандыќтан, оныњ маќсаты мен ќызметі, міндеті мен зерттелу объектісі, оныњ ќажеттілігі саясаттану пѓнінде кењінен ќолданылып, саясаттану пѓнініњ аясында толыѓымен ќарастырылады.
Ќазіргі заманда жоѓарѓы оќу орындарында тоталитарлыќ тѓртіп, коммунистік идеология тудырѓан марксистік т±рѓыдаѓы жасанды пѓндердіњ орнына б‰кіл д‰ние ж‰зі мойындап, таныѓан, µркениетті елдерде кµптен оќытылып ж‰рген µрелі, µмір елегінен µткен, біздіњ б‰гінгі заманымыздыњ талабына сай келетін іргелі ѓылымдар енгізіле бастады. Солардыњ ішінде ерекше орын алатыны – саясаттану негіздері. [3]
Зерттеу ѓдістері. Зерттеліп отырѓан мѓселелерге байланысты салыстырмалы ж‰йелілік, конститутцияѓа негізделген атќарушы билік зањдарымен таныстырып, саяси, тарихи талдау жасау. Саяси, экономикалыќ, ѓлеуметтік ќызметтерін аныќтау.
Ж±мыстыњ негізгі мазм±ны.
1. Саяси µмірдегі Ќазаќстан Республикасыныњ ‰кіметініњ ќажеттілігі мен µзектілігі, ќызметі мен µкілеттілігі, ќазіргі жаѓдайы, м‰мкіндіктері мен міндеттемелері, реформалары мен баѓдарламаларыныњ мањыздылыѓы ќарастырылѓан.
2. ‰кіметтіњ ќалыптасуыныњ ѓлемдік тѓжірбиесін салыстырмалы талдау.
3. Тѓуелсіз Ќазаќстан ‰кіметі – атќарушы биліктіњ негізі ретінде.
4. ‰кіметтіњ ќазіргі ќоѓамдаѓы экономикалыќ – ѓлеуметтік, рухани – мѓдени салаларын дамытудаѓы ќызметін талдау.
Зерттеу обьектісініњ дењгейі. Зерттеу барысында кµптеген тыњ ѓдебиеттерді пайдаландым. Шет ел ѓалымдарыныњ атќарушы билік хаќындаѓы ѓлемдік тѓжірбиесіндегі теорияларын оќыдым. Сол тѓжірбиелер арќылы Ќазаќстан Республикасы ‰кіметініњ ќалыптасуыныњ саяси тарихына салыстырмалы т‰рде талдау жасадым. Ѓйгілі аѓылшын ойшылы Джон Локк (1632-1704) µзініњ «Басќару туралы екі трактат» атты ењбегінде атќарушы биліктіњ мынандай теориясын ±сынады: «...атќарушы билік µзіне, µз ішіндегі, яѓни µзініњ бµліктері болып табылатын барлыѓына ќатынаста ќоѓамныњ муниципальдыќ зањдарын орындауды ќамтиды», [4] - деп атап µткен. Ал Ќазаќстанныњ саясаттанушысы Диас Жамбулов мынандай т‰сініктеме береді: «Атќарушы билік зањ шыѓарушы µкілдік органдар ќалыптастырады. Атќарушы биліктіњ зањ шыѓарушы биліктіњ баќылауында болып, олардыњ алдында есеп береді». [5]
Пайдаланылѓан ѓдебиеттер.

1. Интернет ж‰йесі - http : // www.googl.kz, «E.GOV.KZ».
2. Сейфолла Шайынѓазы «Ізденістер мен іркілістер немесе ж‰ріп µткен жолѓа кµз салсаќ». // Егемен Ќазаќстан, №93-94 (25066), 28 наурыз, ж±ма, 2008 жыл.
3. Жамбулов Д. Саясаттану: Оќулыќ. ¤згеріссіз 3 – басылымы. – Алматы: Жеті жарѓы, 2007 ж. – 280 бет.
4. Локк Д. Басќару туралы екі трактат / Ауд. М.¤. Иманбаев. – Алматы: Раритет, 2004. – 280 бет.
5. Бжезинский З. Великая шахматная доска. Превосхрдство Америки и ее геостратегические императивы. М.: Международные отношения 1998. с. 43-44.
6. Интернет ж‰йесі – ћttp : // www.googl.ru.
7. Куницин Г.И. Самоопределение нации-история вопроса и современность // Вопросы философии. 1989. №5, с.67.
8. «Алаш» автономиясыныњ ќ±рамына Семей, Аќмола, Торѓай, Орал, Сырдария, Ферѓана, Жетісу; бµкей облыстары, Закаспий облысыныњ Ордамаѓыш уезі, Самарќан облысыныњ Жизак уезі жѓне Алтай губерниясыныњ Би, Словгород, Змеиногор уездерініњ ќазаќ ж±ртшылыѓы кірді.
9. Алаш-Орда, Сборник документов, Сост. Н.мартыненко. Алматы, Айкап, 1992, с. 69, 96.
10. Программа партии Алаш. Сб. Документов, Алаш-Орда с. 88.
11. История Советской Конститутции (в документах) 1917-1956. // Предтсл. и общ. Ред. С.С.Студеникина, Сост. А.А:Алпатов, Н.Т.Совененков. М., Госюриздат. 1957, с. 143-145.
12. Зиманов С.З. В.И.Ленин и советская национальная государственность в Казахстане. Алма-Ата, Наука, 1970, с. 228.
13. Зиманов С.З., Даулетова С.А., Исмагулов М. Казахский революционный комитет. Алма-Ата, Наука, 1981.
14. Собрание Законадательство Казахской СССР (1920-1936 годы) сост. Г.С.Сапаргалиев, А.Б. Бульгекбаев, Х.Б.Ахметов, Алма-Ата, Юридическая Комиссия Совета министров Казахской ССР.
15. Баймаханов М.Т. Союзная республика-форма национальной государственнасти. В кн., Конститутционные основы статуса союзной республики, с. 31.
16. казахстан В цифрах. Краткий статический справочник за 1920-1935 годы. Алма-Ата, 1936, с. 99-101.
17. Котов К.Ф. Коренизация советского государственного отрота Казахстана (1920-1936). // Труды Казахского государственного университета им. С.М.Кирова. Серия Юридическая, Алма-Ата, Казгосиздат, 1956г.
18. Конститутция (основной Закон) Казахской ССР. Алма-Ата, Казахстан, 1975, с. 3.
19. Ќарањыз: Об итогах выборов Президента Казахской ССР. Сообщение Центральной избирательной комисси по выбором Президента Казахской ССР. «Казахстанская правда». 1991, 7 декабря.
20. Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан. 1991, №48-50, с. 585.
21. Ќарањыз: Ќазаќстан Республикасыныњ Конститутциясы. Алматы; «Ќазаќстан», 1993, 4-бет.
22. Ќазаќстан Республикасы Парламентініњ Жаршысы, 1996 ж., №4, 217 ќ±жат, 1998ж., №20, 245-ќ±жат.
23. Ќазаќстан Республикасыныњ Зањы Ќазаќстан Республикасыныњ Конститутциясына µзгерістер мен толыќтырулар енгізу туралы. №6. 2007. Аќиќат.
24. Назарбаев Н.Ѓ. Ќазаќстан экономикалыќ, ѓлеуметтік – саяси жедел жањару жолында. Ќазаќстан Республикасыныњ Президенті Н±рс±лтан Назарбаевтыњ Ќазаќстан халќына Жолдауы – Астана: Елорда, 2005 – 48 бет.
25. Ќазаќстан Республикасы Премьер – министрі Кѓрім Мѓсімовтыњ 2007-2009 жылдарѓа арналѓан баѓдарламасы.
        
        ЌАЗАЌСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫЊ БІЛІМ ЖЃНЕ ЃЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
Тарих факультеті
Саясаттану кафедрасы
Дипломдыќ ж±мыс
Ќазаќстан Республикасынныњ ‰кіметі, оныњ ... ... ... ... ... ... ... тѓжірбиесін
салыстырмалы талдау.
1.1. ‰кіметтіњ атќарушы билік органы ретінде ќалыптасуыныњ
ѓлемдік тѓжірбиесі.
1.2. Ќазаќстандыќ жања конститутциялыќ ќ±рылыс: ‰кімет
ќызметініњ мѓні мен міндеттері.
ІІ-тарау. ... ... ...... биліктіњ негізі
ретінде.
2.1. Атќарушы билік органдарындаѓы ѓкімшілік реформасы жѓне
‰кіметтіњ ќалыптасуыныњ кезењдері.
2.2. ‰кіметтіњ ќазіргі ќоѓамныњ экономикалыќ – ѓлеуметтік,
мѓдени – рухани ... ... ... ... ... ... ... мен сілтемелер.
Кіріспе
Зерттеу таќырыбыныњ µзектілігі. Аталмыш ж±мыс аясы Ќазаќстан
Республикасындаѓы атќарушы биліктіњ ќажеттілігі,
мањыздылыѓы, оныњ реформаларыныњ ж‰зеге асырылу
баѓытын, сондай-аќ мемлекеттік саяси ... ... ... ... ... ... ‰шін оны ж‰йелеп, топтастырудыњ мѓнін
аныќтауѓа арналѓан.
Б‰гінгі к‰нде мемлекет басшысы ќоѓам алдында наќтылы ... ... ... аян. Б±л – еліміздіњ ѓлемді бѓсекеге
барынша ќабілетті елу елдіњ ќатарына кіру стратегиясын ж‰зеге
асыру. Ќазіргі кезде біз ... ... ... Б±л ... ... ... ... халыќтыњ арасында тыѓыз ќарым – ќатынас орнататын
байланыс органы болады. [1] Сол сияќты байланыс органы
болып табылатын «Электронды ‰кімет» ... ... ... ... ... ... ... ж‰йедегі билік
ерекшеліктерін ескере отырып, Ќазаќстан Республикасы
‰кіметініњ ќызметініњ, µкілеттілігініњ тиімді ж‰зеге
асырылу жолдарын аныќтай ... ... ... ... ... ... талдау. Ќазаќстан
Республикасыныњ ‰кіметі, оныњ ќызметі мен µкілеттіктерініњ
тиімді ... ... ... ... б‰гінгі зерттеу
ж±мысымныњ µзектілігіне айналмаќ.
Зерттеудіњ маќсаты мен міндеті. Б±л зерттеудегі негізгі маќсат
атќарушы биліктіњ ењ басты міндеті болып табылатын –
басшылыќты айќын ... ашып ... ... ... ие бола ... ... ... ісін µзіне алады. Б±л міндетті басќару ‰шін
атќарушы биліктіњ бес функциясы бар. 1) ол мемлекет
саясатыныњ негізгі баѓыттарын белгілейді.
2) сол баѓыттардыњ ж‰зеге ... ... ... ... билік ж‰ргізіліп отырѓан саясатты ќолдауды б±ќараны
жѓне ќ±ралдарын оњ ќоѓамдыќ пікір ќалыптастыруда пайдалану
мањызды болып табылады.
4) атќарушы биліктіњ ... ... – б±л ... ... ... ... бірлігініњ символы ретінде кµріну ќасиеті.
5) б±л даѓдарыс жаѓдайындаѓы басшылыќ. Атќарушы билік м±ндай
кезде зањды жолмен шектеусіз µкілеттіліктерге ие болады.
Зерттеу объектісі. Ќоѓамныњ ... ... ... ... ... ... ... билік билік реформасын жѓне ‰кіметтіњ ќалыптасуыныњ
негізгі кезењдерін, ‰кіметтіњ ќазіргі ќоѓамдаѓы экономикалыќ –
ѓлеуметтік жѓне саяси, рухани – мѓдени ... ... ... ... ... ќабілетті елу елініњ ќатарына ќосылу
жµніндегі басты міндеттіњ сыртында, ѓкімшілік реформаларды
ж‰зеге асырып, Ќазаќстан экономикасыныњ, ... ... емес ... ... ... жања
‰кіметтіњ басым маќсаттарыныњ бірі болмаќ. [2]
Зерттеу пѓні. Саяси µмірде атќарушы биліктіњ ќызметі мен
маќсаты саясатпен тыѓыз байланыста болѓандыќтан, ... мен ... ... мен ... ... оныњ
ќажеттілігі саясаттану пѓнінде кењінен ќолданылып,
саясаттану пѓнініњ аясында толыѓымен ќарастырылады.
Ќазіргі заманда жоѓарѓы оќу ... ... ... ... тудырѓан марксистік т±рѓыдаѓы жасанды
пѓндердіњ орнына б‰кіл д‰ние ж‰зі мойындап, таныѓан,
µркениетті елдерде кµптен оќытылып ж‰рген ... ... ... ... ... заманымыздыњ талабына сай
келетін іргелі ѓылымдар енгізіле бастады. Солардыњ
ішінде ерекше орын алатыны – саясаттану негіздері. [3]
Зерттеу ѓдістері. Зерттеліп отырѓан мѓселелерге ... ... ... негізделген
атќарушы билік зањдарымен таныстырып, саяси, тарихи
талдау жасау. Саяси, экономикалыќ, ѓлеуметтік ќызметтерін
аныќтау.
Ж±мыстыњ негізгі мазм±ны.
1. ... ... ... Республикасыныњ ‰кіметініњ
ќажеттілігі мен µзектілігі, ќызметі мен µкілеттілігі,
ќазіргі жаѓдайы, м‰мкіндіктері мен міндеттемелері, реформалары
мен баѓдарламаларыныњ мањыздылыѓы ќарастырылѓан.
2. ‰кіметтіњ ќалыптасуыныњ ... ... ... ... ... ... – атќарушы биліктіњ негізі
ретінде.
4. ‰кіметтіњ ќазіргі ќоѓамдаѓы экономикалыќ – ... ... ... ... ... ... ... обьектісініњ дењгейі. Зерттеу барысында кµптеген тыњ
ѓдебиеттерді пайдаландым. Шет ел ѓалымдарыныњ атќарушы билік
хаќындаѓы ... ... ... ... Сол
тѓжірбиелер арќылы Ќазаќстан Республикасы ‰кіметініњ
ќалыптасуыныњ саяси тарихына салыстырмалы т‰рде талдау
жасадым. Ѓйгілі аѓылшын ойшылы Джон Локк ... ... ... екі ... атты ... атќарушы биліктіњ
мынандай теориясын ±сынады: «...атќарушы билік µзіне, µз
ішіндегі, яѓни µзініњ бµліктері болып табылатын барлыѓына
ќатынаста ќоѓамныњ ... ... ... ... - деп атап ... Ал ... ... Диас
Жамбулов мынандай т‰сініктеме береді: «Атќарушы билік зањ
шыѓарушы µкілдік органдар ќалыптастырады. Атќарушы биліктіњ зањ
шыѓарушы биліктіњ баќылауында болып, олардыњ алдында есеп
береді». ... ... ... ... Ќазаќстан Республикасыныњ
Їкіметі, оныњ ќызметтері мен ґкілеттілігіндегі кґптеген
ѓылыми жањалыќтармен ±штасып ... ... ... веб – порталыныњ иесі Ќазаќстан Республикасыныњ
Аќпараттандыру жѓне байланыс агенттігі болып табылады.
Портал ... жѓне ... ... ќызметтерді алу
‰шін ќажетті бірден – бір кіру н‰ктесі ... ... ... Ќазаќстан Республикасыныњ ‰кіметініњ ѓлеуметтік –
экономикалыќ, рухани – мѓдени салаларындаѓы атќаратын
ќызметтеріндегі ѓылыми ... ... зор. ... ... ... ... Н.Ѓ.Назарбаевтыњ
Ќазаќстан халќына жолдаѓан Жолдауларынан бастау алады.
I. ‰кіметтіњ ќалыптасуыныњ ... ... ... ... ... билік органы ретінде ќалыптасуыныњ
ѓлемдік тѓжірбиесі.
Билік туралы мѓселені ќарастырѓанда, ењ ... оныњ ... ... ... ... ... ... жµн.
Ѓлемде ‰стемдік ќ±рып т±рѓан жалпыѓа бірдей µзара тѓуелділік
элементтері – ... ... жѓне ... ... ... ... табылады.
Демократиялыќ саяси ж‰йе ойдаѓыдай µз ісін атќару ‰шін, ѓдетте,
мемлекеттік билікті зањ шыѓарушы, атќарушы, сот билігі етіп ‰ш
тармаќќа бµледі. Оныњ негізін ... ... ... Джон ... пен ... ... Ш.Л. ... (1689-1753)
болды.
Атќару органдары мемлекеттік органныњ неѓ±рлым кµпті ѓрт‰рлі
тармаќты ж‰йесі. Оѓан ... ... ... ‰кімет, премьер-министр, басќа да
министрлер таѓайындаѓан лауазымды адамдар жатады.
Солардыњ ішінде ортаќ ќ±зырлау органдарында жѓне арнайы
ќ±зыры бар кµптеген салалы органдар мамандандырылѓан
мекемелер де бар. ... ... ... ... ... пен бірге ‰кіметке де тѓн. ¤йткені ‰кімет
билікті президент секілді алып ж‰реді. Кµбінесе ‰кімет
ресми т‰рде министрлер кењесі ... ... деп ... ... ол ... кењес, Швейцарияда федералдыќ
кењес, Россияда ресми т‰рде ‰кімет, Ќазаќстанда министрлер
кабинеті деп аталады. Оныњ ... ... ... ... ... ... т‰рде министр кењесініњ тµраѓасы,
Германияда канслер, Норвегияда мемлекеттік министр, кейбір
м±сылман елдерінде уѓзір деп ... Б±л ... ... ... (АЌШ) министрлік кењесі
болмайды. Тµраѓаныњ µкілеттілігін зањ бойынша президент
атќарады. ‰кімет ѓрт‰рлі тѓсілмен ... ... ... ... ... пен президент сайлауынан соњ таѓайындалады.
Президентті жања мерзімге ќайта сайлаѓан кезде жѓне парламент
сайлауында сол ... µзі ... ... ... ... ... ... зањ ж‰зінде жања ‰кімет
болады: б±рынѓысы µз µкілеттілігін тоќтатады. Ќазаќстанда
да дѓл ... ... ... ... сайлауыныњ нѓтижесіне
ќарай, оѓан µз міндетін жања ‰кімет ќ±рылѓанѓа дейін атќара
беруге µкілеттілік береді.
Партиялыќ ќ±рам т±рѓыдан алѓанда ‰кімет бір партиялы, екі
партиялы, ... жѓне ... жоќ ... Бір партиялы
‰кімет дуалистік монархияда ќ±рылады. ¦лы Британия, Франция,
Канада, Австралия, Египет, Сенегал осы елдерге тѓн.
Парламентте басты партияныњ ... ... ие ... ... ондай кµпшілікке ие
болу ‰шін оѓан азѓандай депутаттыќ орын жетіспей ќалѓанда
парламенттік республиканыњ жѓне парламенттік монархияда екі
партиялы ‰кімет ќ±рылады.
Дамыѓан ... ... ... прагматикалыќ тѓсілдер арќылы
б±рынѓы социалистік елдермен ынтымаќтастыќты ныѓайтып, оларды
µзініњ ыќпал аймаѓына тарту саясатын ±станып отыр. Батыстыќ
алпауыттардан Ресейдіњ б±л елдерге ыќпалын ... ... аныќ ... ... ... Еуразиялыќ кењістігініњ рµлін амариканыњ ірі
кењестанушысы З.Бжезинский аныќтап берді: «Ѓлемдік
‰стемдікті ќолда ±стап ќалу ‰шін, «±лы шахмат
таќтасында» µз партиямызды ойнап шыѓуымыз ... ... ... ... ... мен ... ењ ... іс»... [6]
Ќазаќстан Республикасын демократиялыќ, зайырлы, ќ±ќыќтыќ жѓне
ѓлеуметтік мемлекет деп жариялады. Ќазаќстан ... ... ... ... ... мемлекет.
Республикада мемлекеттік билік бірт±тас, ол
Конститутция мен зањдар негізінде зањ шыѓарушы,
атќарушы жѓне сот ... ... ... ... тепе – ... ... ... арќылы, µзара іс – ќимыл
жасау принципіне сѓйкес ж‰зеге асырылады. Республика
Президенті мемлекет басшысы, оныњ ењ ... ... ... табылады.
Ќазаќстан Республикасында атќарушы билікті Ќазаќстан
Республикасыныњ ‰кіметі ж‰зеге асырады. Ол
Ќазаќстанда атќарушы органдардыњ ж‰йесін басќарады.
‰кімет – жалпы ќ±зыретті ... ... ... ... ... ... барысында мемлекеттіњ барлыќ
функциясын µз бойына таратады. Ол Ќазаќстан Республикасы
Конститутциясын, конститутциялыќ жѓне аѓымдаѓы зањдарды,
Президенттіњ нормативті жарѓыларын, халыќаралыќ
шарттарды орындауды ... µзге ... ... ... ... баќылау жасайды.
Ќазаќстан ‰кіметініњ ќ±рамында Премьер – министр, оныњ
орынбасарлары, министрлер бар. Оны Республика
Президенті ќ±рады.
‰кімет µзініњ б‰кіл ќызметінде Республика Президентініњ
алдында ... ... ... ... ... µз
бетінше шешім ќабылдайды. Республика Премьер – министрініњ
алдында µздеріне ќатысты ... ... ... ... ... ... аясыныњ дербес жауап
береді. М±нымен ќоса ‰кімет Республика Парламентіне, ал
оныњ ... ... ... есеп ... ... ... ... де, ‰кіметтіњ де
баяншысы президент болып саналады. Егер ... ... ... ... ... ... халыќ сайласа, онда
мемлекетті президенттік республика деп атайды. Ондай
президенттіњ билігі зор. ... АЌШ, ... ... ... µзі ... µзі басќарады.
М±ндай билік алѓаш рет АЌШ-та орнады. [7] Б±л елдіњ
басќаруы президенттік ... ... ењ ... оѓан толыѓыраќ тоќталайыќ. АЌШ-та президент
тµрт жылѓа сайланады. Онда премьер – министр болмайды.
Президент мемлекетті де, ‰кіметті де басќарады. Ол
департаменттердіњ (министерсволардыњ аты) ... ... жѓне ... таѓайындайды. Олар тек
Президенттке ѓана есеп береді. Атќарушы билік
шењберіндегі шешімдердіњ ... ... Ол ... ішкі жѓне сыртќы басты
баѓыттарын айќындайды, т±раќтылыќты бейнелейді. Ал ... ... ... істермен, елді басќару мѓселелерімен
айналысады. Президенттік билік тµрелік ететін ѓділќазы
сияќты рµлді атќарады. Мысалы, экономикалыќ баѓыт
ќиыншылыќтар тудырса, ‰кімет айналысуы м‰мкін. Жања
‰кімет ... ... ... ал ... ... ... ќала ... федеративті ‰кіметі – АЌШ-тыњ мемлекеттік басќару
ж‰йесініњ атауы. Ол 1787 жылы ќабылданѓан АЌШ
Конститутциясына негізделген. Мемлекеттік басќару
ќ±рылысы - ... ... ... ‰кімет тек
Конститутцияда жазылѓан зањдармен ѓана шектеледі.
Федеративті ‰кімет билікті бµлу принципімен жѓне ... ... ... зањ ... атќарушы жѓне сот билігіне
негізделінген принциптерімен ж±мыс істейді.
Биліктіњ атќарушы тармаѓы. АЌШ ...... ... ... ... ќолбасшысы. АЌШ
президенті 4 жылдыќ мерзімге сайланады, дегенмен, б±л
орынды екі мерзіміне ѓана шектелген (АЌШ
Конститутциясыныњ 22-ші ... ... ... ... атќарушы органы.
1) АЌШ президенті.
2) АЌШ-тыњ вице-президенті.
3) АЌШ-тыњ атќарушы департаменті.
4) Тѓуелсіз агенттіктер жѓне ... ... ... ... мен ... Федеральді консультативті комитеттер.
АЌШ Конститутциясы. Америка Ќ±рама Штатыныњ саяси ... ... ... ... негізінде аныќталѓан, сонымен
ќатар АЌШ-тыњ т‰зетілген Конститутциясы мен µзге де зањдар
негізінде ... ... ... АЌШ-тыњ
федеративті ‰кіметіне мемлекеттік билікті негіздеуіне
толыќ м‰мкіндік береді. АЌШ ... ... ... ... Осы ... ... ‰кімет
бір-бірінен бµлек ѓрекет етуші зањ шыѓарушы, атќарушы
жѓне сот билігі органдарынан т±рады.
1.2. Ќазаќстандыќ жања конститутциялыќ ќ±рылыс: ‰кімет
ќызметініњ мѓні мен міндеттері.
Б±рынѓы Ресей ... ќол ... ... саяси жаѓынан
µзін - µзі билеу барысындаѓы процестерді езілген ±лттардыњ
жеке, тіпті оныњ ішінде буржуазиялыќ мемлекет [9] ќ±руѓа
ѓрекеттенеді ... ... ... шыѓарды. Мѓселе
±лттардыњ µзін - µзі билеуге ±лттыќ сананыњ ќандай
дењгейде жетіп, оныњ м‰мкін болатын ќандай тарихи
жаѓдайларѓа байланысты екендігінде.
Ќазаќстанда ±лттыњ µзін - µзі ... ... ... 1905 ... ... ... кейін-аќ пайда болды. Ал, 1917 жылѓа
аќпан буржуазиялыќ - демократиялыќ революциясынан кейін ќазаќ
этнополитогенезінде конститутциялыќ - демократиялыќ баѓыттаѓы
±лттыќ интеллигенция тарапынан жања ќазаќ ... ... ... ... ... ... к‰шті серпіліс болѓандыѓы
байќалады. Олар Ресейдегі µзгерістерді ќолдай ... жѓне ... ... - ... ... Ресейдіњ
федеративті - демократиялыќ ќ±рылымын бекітетін Б‰кілресейлік
ќ±рылтай жиналысын µткізуді (Орынбор 1917 жыл, 5 - 13
желтоќсан) мѓдениеті, тарихы жѓне ... ... ... ... ... ... бірќатар облыстар мен
аймаќтарды аумаќтыќ - ±лттыќ «Алаш» автономиясы етіп ... ... ... ... ... атќарушы µкілеттілігі 25 м‰шеден т±ратын
«Алашорданыњ уаќытша халыќтыќ кењесіне» берілді. Ќазаќтар
арасында т±ратын барлыќ ±лттыњ µкілдеріне мѓдени автономия,
аз ±лттардыњ ќ±ќыѓы жѓне Алаш ... ... ... µкілеттіктерін саќтау кепілдері берілді.
М.Дулатов пен басќа да ±лт басшыларыныњ (Ѓ.Бµкейханов,
Ж.Досм±хамедов, ... ... ... Алаш ... Конститутциясы Б‰кілресейлік
ќ±рылтай жиналысында бекітілуі тиіс болатын. Алашорданыњ
т±рѓын орны болып Семей ќаласы алынды да, Кейін Алаш
автономиясыныњ ... ... ... ... ... Батыс бµлімі [11] ±йымдастырылды.
Алайда, Алашорда ‰кіметі бірќатар тарихи жаѓдайларѓа байланысты
(уаќытша Сібір ‰кіметініњ сенімсіздігі, орыс генералдарыныњ
сеператизмнен ... ... ... революционер мен
контрреволюционерлерге бµлінуі, ењ аќырында Ќазаќстанда кењес
µкіметініњ орнауы) µз ойларын іске асыра алмады. ... ... ... ... ... мен сол кезењдегі
оныњ тѓуелсіздігініњ дѓрежесі б‰гінгі тањда да кµњіл аударуѓа
т±рарлыќ.
‰кімет басында ќ±рылтай жиналысы, ал белгілі мерзім ... дума мен ... ... ... - бір уаќытќа
сайланатын президент т±рады. Президент министрлер кењесі арќылы
басќарып, ќ±рылтай ... мен ... дума ... Ал зањ ... ... ... ‰стінен баќылап
отыратын мемлекеттік дума ќолына шоѓырланѓан. Барлыќ адамдар
шыѓу тегіне, діни нанымы мен жынысына ќарамастан сайлау
ќ±ќыѓына ие. Депутаттарды ... ... тењ ... ... ... беру арќылы ж‰ргізіледі. [12]
Ќазаќтардыњ автономиялыќ ±лттыќ - демократиялыќ ... ... ... азамат соѓысы
жаѓдайында 1917 жылдыњ желтоќсанынан 1919 жылдыњ
желтоќсанына дейін екі жыл µмір ... ал ... ... µмір ... Омбы ... ... Б‰кілресейлік
‰кіметтіњ жарлыѓы бойынша 1918 жылдыњ 22 ќазанында (4
ќарашада) тоќтатты. [13]
Сонымен бірге Алашорда ‰кіметініњ аз ѓана тарихи уаќыт
аралыѓында Алаш ... ... ... ... ... ... ж±ртшылыѓыныњ Барлыќ ±лттардыњ
мемлекеттік бірігуініњ ќажет екендігін т‰сінуіне
объективті ыќпал еткен ќажетті кезењ болып табылды. Б±л
пікірдіњ д±рыстыѓына - Ќазаќстандаѓы Кењес ‰кіметініњ ±лттыќ ... ... ... ... сабаќтастыѓы (Ѓ.Жангелдин,
Т.Бокин, С.Мењдешов, Н.Н±рмаќов, С.Сейфуллин жѓне т.б.) дѓлел
бола алады.
1918 жылы ... ... ... ... ... ... ±лттардыњ еркін одаѓы негізінде
кењес ±лттыќ республикалар федерациясы деп жариялады
(2-бап), ал оныњ 11-бабы «айрыќша т±рмысы мен ±лттыќ ќ±рамы
жаѓынан ... ... ... автономиялыќ
одаќтарѓа бірігу ќ±ќыѓын берді. Олар да «Федерация
негізінде» РКФСР ... ... ... ... жетудегі конститутциялыќ даму дѓуірін
«Ресейдіњ артта ќалѓан шыѓысындаѓы Т‰ркістан, Ќазаќстан сияќты
аймаќтарда халыќтыњ µзін - µзі билеу процесін тура µтпелі
кезењдер мен осы ... ... ... ... ... ... [15]-деп жазды С.З.Зиманов.
К‰рделілігі кµп, негізінен, кењес µкіметі ќамќорлыѓы
мен басшылыѓыныњ ќол астында µткен б±л дѓуірдіњ ... ... ... ... ... ... ќалыптасуындаѓы барлыќ кезењдердіњ мазм±нын
ашудыњ мѓні бар.
Б±ѓан 1918 жылы 10 ... ... ... V ... ... ... ... Кырревком
басќарѓан [16] µлкелік автономияны ќ±рудаѓы дайындыќ
ж±мыстары мен 1920 жылдан 1937 жылѓа дейінгі аралыќта
Ќазаќстан автономиялыќ ... ... ... Федеративтік Социалистік Республикасы ќ±рамында
дамуы жатады.
ЌАКСР Кењестер съезінде ќабылданѓан (Орынбор 4 ќазан 1920 жыл)
«Ќырѓыз АКСР-і ењбекшілерініњ ... ... ... ... ... ... бірінші
конститутциялыќ актісі болды. Онда былай делінді:
«ЌАКСР-і автономиялыќ бірлік ретінде РКФСР-ге біріккен
ерікті Кењес Республикаларыныњ Федеративтік Одаѓына кіреді».
[17]
Республиканыњ ... ... ... ... 1918 ... ... ... негізінде
жасалынѓан ЌАКСР Конститутциясыныњ жобасы 1924 жылы
Ќазаќстан Кењестерініњ IV съезінде ќабылданѓан болатын.
Кењестер Одаѓыныњ ќ±рылуы мен 1926 ... ... ... ... ... ... ... 1926 жылдыњ 18
аќпанында РКФСР БОАК-і бекітетін ЌАКСР Конститутциясы
жобасыныњ тїпкілікті редакциясын ќабылдауды маќ±лдады.
Дегенмен, 20 жылдыњ екінші жартысында ќабылданѓан ґзге де
автономиялыќ республикалардыњ ... ... ол ... ... ... ... ќаралмады. Осыѓан
байланысты М.Т.Баймаханов былай деп жазды: «Алайда оныњ
(ЌАКСР Конститутциясын - автор) барлыќ республикалыќ жєне
жергілікті органдар ќызмет барысында ... ... ... ол ... ќимыл-єрекетіне єсер етті, республикада
ќалыптасќан ќ±ќыќтыќ тєртіптіњ негізі болды». [18]
Кґптеген жаѓдайларды ЌАКСР-ніњ билеуші ... ... зањ ... РКФСР Орталыќ атќару
комитеті бекітуге тиіс толыќтыру мен ґзгертілер енгізді.
Мєселен, ... ... ... ... сессиясында 1922
жылдыњ шілде айында РКФСР Ќылмыстыќ кодексі патриархалдыќ -
феодалдыќ ќатынас пен рулыќ т±рмыстыќ ќалдыѓы болып
есептелінетін ќылмыстар туралы тараумен
толыќтырылды. Б±л ... ... ... ... 1924 ... 16 ... ... бекітілді.
Ќазаќстандаѓы ±лттыќ - мемлекеттік ќ±рылыстыњ келесі ќ±рамдас
бґлігіне республикадаѓы кењестік аќпараттарѓа жергілікті ±лт
ґкілдерін тарту саясаты жатады. Б±л саяси - ... ... ... ... ... ... ... Оныњ бірі іс -
ќаѓаздарын ана тілінде аудару арќылы мемлекеттік
аппаратты ќалыњ б±ќараѓа ... ... ... ±лт ... ... ... аппаратыныњ
ќызметі тарту болды. [19]
Ќазаќстанныњ б±дан кейінгі конститутциялыќ эволюциясы КСР
одаѓыныњ ќ±рамындаѓы (1937-1991ж.ж.) Ќазаќ ... ... ... деп ... Б±л ... ... ... федерацияныњ
субьектісініњ жоѓарѓы статусына ие болып, Ќазаќ КСР-ініњ
1937 жєне 1978 жылдардаѓы Конститутцияларына сєйкес формальді ... ... ... ... ... ... жылы ... айында Ќазаќстан Орталыќ атќару комитетініњ
Президиумы ВКП (б) Ќазаќстан Ґлкелік Комитетініњ бірінші
хатшысы Л.И.Мирзоянныњ тґраѓалыѓымен конститутциялыќ
комиссияны ќ±рды. Ќазаќ КСР Конститутциясыныњ жобасы
1937 жылы 9 ... ... ... жарияланды. 1937
жылы 26 наурызда ґткен Кењестердіњ Бїкілќазаќстандыќ Тґтенше Х
съезі ... мен ... ... Республикасыныњ
Конститутциясын бекітті. [20]
Ќазаќстан басќа да одаќтас республикалардыњ саясатымен
салыстырѓанда, ґзініњ мемлекеттік дамуында саналы
тїрде, орталыќтану баѓытын т±раќты ... ... 1991 жылы ... ... КСРО ... ... жаѓдайда, билікті босатќан
мемлекеттік тґњкерістіњ сєтсіздікке ±шырауынан кейін, б±л
±мтылысын ±стамды ... ... ... ... ... ... ... тєуелсіздікке ±мтылуы енді
±лттыќ сана сезімініњ шапшањ ґсуін ѓана емес,
республикада басталѓан жањаруларды тоталитарлыќ
орталыќтыњ басып тастауымен ќорѓау ... ... ... КСР ... ... ... жаѓдайды
баѓалау жєне республика егемендігін ныѓайту жґніндегі
шаралар туралы ќаулысы Одаќќа баѓынатын мекемелер мен
±йымдардыњ іс жїзінде республика ... ... ... ... - экономикалыќ ќызметін
жїзеге асыруына негізгі бастама болды. 1991 жылы 25 тамызда
ќабылданѓан «Ќазаќ КСР Конститутциясына (негізгі Зањына)
ґзгерістер мен толыќтырулар енгізу ... Зањы ... ґз ... ... ... ... ... Кењесініњ шешімімен бекітілген жаѓдайда, оныњ
отставкаѓа кетуініњ конститутциялыќ тєртібін ќарастырды.
Шынайы мемлекеттік егемендік пен ѓлеуметтік модернизацияѓа жету
‰шін Ќазаќстанѓа партократиялыќ бата емес, зањды деп ... ... ... еді. 1991 жылы 1 ... ... ... ... µтті. Оѓан
жалпы тізімнен 88,23 % сайлаушылар ќатысты. Дауыс беруге
ќатысќан сайлаушылардыњ 98,78 % даусымен б‰кіл
ќазаќстандыќтардыњ Президенті болып, Н±рс±лтан
Назарбаев сайланды. [21] Осы ... 10 ... ... ... ... Кењестер Социалистік
республикасыныњ аталуын µзгерту туралы» зањ ќабылдады. Б±л зањ
бойынша б±рынѓы атау Ќазаќстан Республикасы ... ... ... КСР мен ... ... ќ±ќыќ сабаќтастыѓы - жања
мемлекеттіњ д‰ниеге келу процессі басталып кетті.
1993 жылы ќабылданѓан Ќазаќстан Республикасыныњ Конститутциясы
µзініњ конститутциялыќ ... ... бірі ... ... ... зањ шыѓарушы, атќарушы
жѓне сот органдарын бµлу принципін бекітті. [23]
Б±л таптыќ идеология мен бір партиялыќќа ... ... ... ... ... конститутционализмініњ µркениетті принциптерін зањды
т‰рде ќабылдауы болды. Екінші жаѓынан, Ќазаќстан
Республикасыныњ мемлекеттік µмірінде билікті бµлу
принципін ±стау демократиялыќ ќоѓамда ѓлеуметтік органдардыњ
µзара байланысын ... ... ... мен оњашалау ѓрбір
мемлекеттік органдардыњ µкілеттіктерін шектеуге м‰мкіндік
береді. Немесе оны, екінші сµзбен, ... ... ... ... ... деп ... ... мемлекеттік билік туралы мѓселені зањ шыѓарушы жѓне
атќарушы сияќты билік тармаќтары жања саяси жѓне
ѓлеуметтік µмір ... ... ... ... ... ќалыптасќан шартты ѓдісі
болатын.
Мемлекет билігініњ ѓрбір тарамдары жоѓары дѓрежеге ие болып,
мемлекетте µз ќызметтерін дербес ... ... ... ... ... атќарушы тармаѓыныњ
ќызмет ѓрекеті ол шыѓаратын Жарлыќтар, ќаулылар мен µкімдер
ѓана емес, сонымен бірге республика Президенті ќол ... ... ... жѓне ... ... біріккен
келісімін білдіретін жалпыќазаќстандыќ зањдарды ж‰зеге асыруѓа
баѓытталады. ¤йткені, билік тармаќтарыныњ ... ... ... ... осы ... ... бірдей
міндеттілігімен, жоѓарылылыѓымен аныќталады. Б±ѓан
жергілікті µкілеттіктер мен атќарушы органдардыњ кейде
µз тараптарынан ... ... ... ... ... ... Кѓсіби саны жаѓынан санаѓа сыйымды болып
келетін горизонтальды т±рѓыда сайлау негізінде ќ±рылѓан,
ѓкімшілік ѓкіміне ќатысты наќты бір ... жѓне ... ... ие, жергілікті µзін-µзі басќару органдары
атќарушы биліктіњ ќ±рылымына кіреді.
1995 жылы Конститутцияныњ Ќазаќстанда президенттік басќарудыњ
жања ж‰йесін ќалыптастыруы атќарушы биліктіњ ... орны ... ... ... ... ... Ќазаќстан
Республикасында дербес т‰рде атќарушы билікті ж‰зеге
асырады. Енді 1993 жылѓы Конститутцияда кµрсетілгендей
(75-бапты ќарањыз), ... ... ... µзі ... ... басќарып, олардыњ ѓркеттеріне басшылыќ
жасайды (1995 жылѓы Конститутцияныњ V бµлімі, 64-бап,
І-бµлік).
Алдыњѓы Конститутциядан бір µзгешелігі, жања Конститутцияныњ 66
бабында Ќазаќстан Республикасы ‰кіметіне ... ... ... ... ... Мемлекеттіњ ѓлеуметтік - экономикалыќ саясатыныњ, оныњ
ќорѓаныс ќабілетін, ќауіпсіздігін ныѓайтудыњ, ќоѓамдыќ
тѓртіпті ќамтамасыз етіп, оны ж‰зеге асырудыњ негізгі
баѓыттарын аныќтайды жѓне ... ... ... ... ... ... жѓне оныњ ... туралы
есепті ѓзірлеп ±сынады, бюджеттіњ атќарылуын ќамтамасыз
етеді;
- Мѓжіліске зањ жобаларын енгізеді, оныњ орындалуын ќамтамасыз
етеді;
- Мемлекеттік меншікті басќаруды ±йымдастырады;
- Республиканыњ сыртќы саясатын ... ... ... Министрліктердіњ, мемлекеттік комитеттердіњ, µзге де орталыќ
жѓне жергілікті атќарушы органдардыњ ќызметіне басшылыќ
жасайды;
- ¤з ќарамаѓындаѓы органдардыњ актілерініњ к‰шін жояды, толыќ
немесе ішінара ѓрекет ... ... ... ... ... ... ... органдарыныњ
басшыларын ќызметке таѓайындайды немесе ќызметтен
босатады;
- Мемлекеттік бюджеттіњ орындалуын баќылау жµніндегі есеп
комитетініњ тµрт м‰шесін бес жылѓа таѓайындайды;
- сонымен ... ... ... Конститутцияда, Ќазаќстан
Республикасы Президентініњ зањдары мен актілерінде
ж‰ктелген µзге де ќызметтерді орындайды.
1995 жылѓы 30 тамыздаѓы республикалыќ референдумда ќабылданѓан
Ќазаќстан Республикасыныњ Конститутциясына [24] ... ... ... 2007 жылдыњ 21 мамырында
ќабылданѓан аталмыш Конститутцияныњ 64 – бабыныњ 2
тармаѓына µзгерістер ... 67 – ... 2) ... тасталынды. 68 – баптыњ 2 тармаѓы µзгертілді. 70 – ... ... 3 ... ... ... ... ќабылдайтын шешімдердіњ республикада ѓрекет ететін
ќ±ќыќтар арасында алатын орны 2007 жылѓы Конститутцияныњ
69 - бабыныњ 3 бµлігінде былай кµрсетілген: ... жѓне ... ... зањ ... ... ... мен µкімдеріне ќайшы келмеуге
тиіс». Мына нѓрсені баса айтып кету ќажет: ‰кімет алќалы орган
болып табылады жѓне µзініњ ... ... ... алдында жауапты, ал Конститутцияда
кµзделген жаѓдайларда Парламент мѓжілісініњ жѓне
Парламенттіњ ... ... ... ... ... ... Ќазаќстан мемлекетініњ органы ретінде
зањды деп табылуынан туындайды.
Негізгі зањныњ 65 бабына сѓйкес республика ... ... ... ... туралы
пікірін басшылыќќа ала отырып, ‰кіметті ќ±рады. Ал Премьер
– министрдіњ µзін Палаталардыњ біріккен мѓжілісіндегі
Парламенттіњ ... (53 – бап, ... ... ... ... ... ... м‰шесін ќызметтен
босатуѓа хаќылы.
‰кімет республика Парламенті алдында есеп береді. Оныњ мѓнісі
мынада: Палаталардыњ біріккен мѓжілісінде Премьер – ... ... ... баяндамасы тыњдалады. Оныњ
маќ±лдануы да, ќабылданбай тасталуы да м‰мкін.
Баѓдарламаны ќайтадан ... ... ѓр ... ... ... ... екісініњ кµпшілік
даусымен ж‰зеге асырылуы м‰мкін жѓне б±л ... ... ... ... 6-тармаќ).
Сонымен бірге Парламенттіњ ѓр Палатасы дербес, яѓни басќа
Палатаныњ ќатысуынсыз депутаттардыњ жалпы саныныњ кемінде
‰штен бірініњ бастамасы бойынша, республика ... µз ... ... ... есептерін
тыњдауѓа жѓне ‰кімет м‰шесі республика зањдарын орындамаѓан
ретте Палаталар депутаттары жалпы саныныњ ‰штен екісініњ
кµпшілік даусымен оны ... ... ... ... ... ... хаќылы (57-бап, 6-тармаќ).
2007 жылѓы Конститутцияда кµрсетілген ќ±зырет Президентке
Парламент пен ‰кіметтіњ арасындаѓы ќарым - ... ... ... ... ... мен
ќайшылыќтарды шешуге немесе жазѓыртуѓа м‰мкіндік береді.
Мѓселен, Парламент ‰кіметке сенімсіздік білдірген жаѓдайда (53
- бап, 7-тармаќ), ‰кімет орнынан т‰сетіні ... ... ... ... ... ... ... туралы мѓселені республиканыњ Президенті он
к‰н мерзімде ќарайды (70 - бап, 3 жѓне 4 бµліктер).
Парламенттіњ сенімсіздік білдіруіне байланысты
‰кіметтіњ ... ... ... ... ... ... ... (70 – бап,
6-бµлік). Сонымен ќатар республиканыњ Президенті µз
бастамасы бойынша, ‰кіметтіњ µкілеттігін тоќтату туралы
шешім ќабылдауѓа немесе оныњ кез-келген м‰шесін ќызметтен
босатуѓа ... ...... ... босату
б‰кіл ‰кіметтіњ µкілеттігі тоќтатылѓанын білдіреді. Б±л
нормада 2007 жылѓы Ќазаќстан Республикасы Конститутциясыныњ
68 бабында кµрсетілген ‰кіметтіњ ... ... ... ... ... тапќан.
1995 жылѓы 30 тамыздаѓы республикалыќ референдумда ќабылданѓан
Ќазаќстан Республикасыныњ Конститутциясыныњ µзгерістер мен
толыќтырулар енгізілген. 2007 жылдыњ 21 мамырында
ќабылданѓан ... ... 64 ... ... µзгерістер енгізілді, 67-баптыњ 2) тармаќшасы
алып тасталынды. 68-баптыњ 2 тармаѓы µзгертілген. 70 бапта
1жѓне 3 тармаќтарына µзгерістер енгізілген.
Атќарушы билікке ‰кімет пен ... ... ... зањ
шыѓарушы µкілдік органдар ќалыптастырады. Атќарушы билік
зањ шыѓарушы биліктіњ баќылауында болып, олардыњ алдында есеп
береді. Оныњ ж±мысы зањѓа негізделіп, зањ ... іс ... ... ... ол зањ шыѓарушы билікке тѓуелді. Біраќ
іс ж‰зінде ол саяси ж‰йеніњ мањызды бµлігіне айналѓан жѓне
ќоѓамдыќ µмірде зор рµл атќарады. ‰кімет саяси ... ... олар ... ... ... ... негізделуі керек). Ал ѓкімшілік ол шешімдерді ж‰зеге
асырады.
ІІ-тарау. Тѓуелсіз Ќазаќстан ‰кіметі – атќарушы биліктіњ негізі
ретінде.
2.1. Атќарушы билік органдарындаѓы ѓкімшілік реформасы ... ... ... ... ... ... он жеті жылы ... экономикалыќ – саяси институттар т‰бегейлі
реформаланды. Ќазіргі кезењде еліміздіњ одан ѓрі
µркендеуіне ќажет басым мѓселелердіњ бірі атќарушы
биліктіњ басќару ж‰йесін жетілдіру болып ... ... ... ... ‰шін атќару биліктегі басќару
институттарын дамыту шарт. М±ныњ µзі басќару
ж‰йесініњ тиімділігін ... ... ... жылдыњ жазында Елбасымыздыњ бастамасымен елімізде
президенттік – парламенттік республика ќ±руѓа
баѓытталѓан конститутциялыќ реформалардыњ ж‰ргізілуі,
демократиялыќ жањѓыртуларды ж‰зеге ... ... ... табылады. Парламенттіњ тµменгі палатасында басымдыќќа
ие болѓан мажоритарлыќ сайлау ж‰йесініњ пропорционалдыќ ж‰йеге
ауыстырылуы партиялардыњ саяси сахнадаѓы рµлін т‰бегейлі
к‰шейтті. ‰кіметті ќ±ру ... ... енді ... зањ ... ... ... есеп беретін
болады.
Ќолымыз жеткен жаѓдайды жѓне дамудыњ алдаѓы келешегін аскере
келе:
- билікті одан ѓрі ... ... ... ... ... мен оныњ тиімділігін
арттыруѓа баѓытталѓан атќарушы билікті реформалауды одан
ѓрі ж‰ргізу ... деп ... ... ... ... ... ... баѓытында белгілі
ќадамдар жасадыќ, ѓкімдердіњ сайланбалылыѓын енгізуге ќажетті
жаѓдай туѓыздыќ. Біз биылѓы тамыз ... ... ... ... ... ... ѓкімдерініњ сынаќ
т‰ріндегі сайлауларын µткіземіз жѓне кезењ – кезењмен
ауылдыќ округтер, ауылдар, кейбір ѓкімдерін сайлауды ќолѓа
алып, 2007 жылы оны ... [27] ... бір ... ... ... ... µзін - ... ж‰йесін айќындайтын, мемлекеттік басќару дењгейлері
арасындаѓы µкілеттіктерді шектеу ... ... ... ... Парламенттіњ ќарауына енгізуі керек.
Б±ѓан ќоса ‰кімет Ќазаќстандаѓы Жергілікті µзін - µзі
басќарудыњ дамуын ќолдау жµнінде мемлекеттік
баѓдарлама ѓзірлеуге ... ... ... ... жатќан ѓлеуметтік –
экономикалыќ жѓне саяси реформалардан хабардар
болуына, ... ... мен ... жасауѓа м‰мкіндік
туѓызуы тиіс. Б±л – атќарушы органдардыњ халыќтыњ алдындаѓы
жауапкершілігі мен ... ... ќол ... ... ... ... ... тартудыњ
ѓдісі. М±ндай кездесулер ќоѓамдыќ – саяси µмірдіњ б±лжымас
ережесіне айналуы тиіс.
Ѓкімшілік реформаларды одан ѓрі терењдете беру ќажет. ... жѓне ... ... ... ... ... ... с‰йене отырып, азаматтарымыздыњ
м‰ддесі ‰шін осы заманѓы, ќоѓамдыќ – саяси процестерді
серпінді ... ... ... ... ісін аяќтауымыз
керек. [28]
Алќалы орган ретінде ‰кіметтіњ µзініњ ж±мысыныњ тиімділігін
жѓне ѓрбір ‰кімет м‰шесі – ... ... ... ... ... ие жѓне барлыќ атќарушы билік тармаќтары
‰шін жауап береді. Ол еліміз Конститутциясы ... ... мен ... толыѓымен пайдалануы керек.
Мемлекеттік органдар тарапынан азаматтар мен ±йымдарѓа
кµрсетілетін ќызметтердіњ сапасын жаќсарту мен
мерзімін ќысќарту ‰шін ... ... ... ... ... ... ... жµніндегі шаралар кешенін іске
асыру – атќарушы билікті реформалаудыњ кілті болмаќ.
Б±л ‰шін:
мемлекеттіњ ѓкімшілік ќызметтер кµрсетуін жетілдіру;
басќарудыњ бюрократтануын ... ... ... дењгейін оњтайландыру ќажет.
Оѓан негіз бар. Ќазаќстанда ќазірдіњ µзінде «Мемлекеттік ќызмет
туралы» Зањ ќабылданѓан. ... ... ... ... ... тестілеу арќылы ж‰зеге
асырылады. Жылына мыњ жарымнан астам адам білім алатын
мемлекеттік ќызмет академиясы ќ±рылѓан.
‰кімет µзініњ к‰ш – жігерін ... ... ... ... ... ... ... керек.
Оныњ ќ±рылымы мемлекеттік саясат басымдыќтарына сѓйкес т‰зелуге
тиіс болса, министрліктер – мемлекеттік ќызметтіњ т‰рлеріне
ќарай наќты ... ... ... ... ... ... ... ќызметініњ тиімділігі мен
сапасын баѓалаудыњ бірыњѓай ж‰йесін ѓзірлеуді тапсырды. Ѓрбір
мемлекеттік ведомствоныњ т±тастай жѓне жекелеген алѓандаѓы
шенеуніктіњ ќызметін баѓалаудыњ стандартты атќарылѓан
ж±мысыныњ тиімділігі ... ... µз ... алѓаннан бергі уаќыт аралыѓында жеті
рет ‰кімет жањартќан болатын. Ќазіргі ‰кімет ... ... ... ... ... 2007 жылдыњ ќањтар айынан бастап ‰кімет
босында отыр.
Ќазаќстан Республикасы Їкіметініњ стратегиялыќ маќсаты
Їкімет ... орта ... ... ... маќсаты
орныќты даму принциптерініњ негізінде елдіњ бєсекеге
ќабілеттілігін арттыру болып табылады.
Їкімет кїш-жігерді Ќазаќстанныњ халыќаралыќ бєсекеге
ќабілеттілігін жєне оныњ азаматтарыныњ ґмір сїру
сапасын арттыру їшін ... ... ... ... жасауѓа барынша баѓыттайды.
Осы маќсатќа ќол жеткізу їшін Ќазаќстан Республикасы Їкіметініњ
2007 – 2009 жылдарѓа арналѓан баѓдарламасыныњ ... ... ... ...... ... стратегиялыќ маќсаттарѓа ќол
жеткізуге жєне елдіњ єлеуметтік-экономикалыќ дамуыныњ басым
міндеттерін іске асыруѓа баѓдарланѓан т±тас жєне тиімді
жїйесін ќалыптастыру.
Міндеттері – 1.Мемлекеттік ... ... ... жєне ... тїпкілікті нєтижелерге (маќсатты
индикаторлар) ќол жеткізуге жауапкершілігін арттыруѓа
баѓытталѓан баѓдарламалыќ ќ±жаттарды єзірлеуге жєне
±стауѓа жања тєсілдерді кґздейтін мемлекеттік ... ... жєне ... ... жоспарлаудыњ ќисынды жігін ќ±ру: мемлекеттік
маќсаттар – мемлекеттік органдардыњ стратегиялыќ
маќсаттары – тактикалыќ ...... ...... ... ... ќызметініњ жєне олардыњ бюджет ќаражатын
пайдалануыныњ ашыќтыѓын жєне ќоѓамныњ ... ... ... ... ... ... ќол жеткізу
тиімділігініњ мониторингін жїзеге асыру бґлігінде
мемлекеттік статистика жїйесін жетілдіру.
Фискалдыќ саясат
Маќсаты – Ел экономикасыныњ ґнімділігі мен оны єртараптандыруды
арттыру, ... ... ... міндеттерін шешу
маќсатында салыќ-бюджет саясатыныњ тетіктерін жетілдіру.
Міндеттері – 1.Салыќ-бюджет жїйесініњ орныќтылыѓын ќамтамасыз
ету, фискалдыќ тєртіпті арттыру, ... ... ... ... ... жєне ... ... тиімді басќаруды жїзеге асыру.
2. Экономикаѓа салыќ жїктемесін оњтайландыруѓа, ... ... жєне ... ... ... ... ... жїргізу жолымен шаруашылыќ
жїргізуші субъектілер мен халыќтыњ іскерлік
белсенділігініњ ґсуін ынталандыру.
3. Бюджет ќаражатыныњ мемлекеттік єлеуметтік-экономикалыќ
саясаттыњ негізгі міндеттерін шешуге ж±мсалуын
ќамтамасыз ету.
Инфляцияѓа ќарсы саясат жєне ... ... ...... жаѓдайында баѓа т±раќтылыѓын, ќаржы
секторыныњ орныќтылыѓы мен бєсекеге ќабілеттілігін
ќамтамасыз ...... ... берілген параметрлерде
±стап т±ру.
2. Ќазаќстанныњ ќаржы секторын ныѓайту, оныњ орныќтылыѓын ... ... ... кєсіпорындар мен халыќтыњ
ќаржы секторыныњ ќызметтерімен ќамтылуын кењейту, оныњ
жекелеген сегменттерін одан єрі дамыту.
3. Ќазаќстан Республикасыныњ ТМД мен Орталыќ Азия ґњірі
шењберінде ... ... ... ... ... ... ґњірдіњ негізгі ќаржы орталыѓы
ретінде ќалыптасуы.
Нєтижелері – Ќолданылатын шаралар: инфляцияны жылына 5 – 7 %
дењгейінде ±стауѓа; отандыќ ... ... даму ... ... ... ... ... б±л ґз
кезегінде Ќазаќстанныњ ТМД мен Орталыќ Азия ґњірі шењберінде
негізгі ќаржы орталыѓына айналуѓа мїмкіндік береді єрі
т±тастай алѓанда ... ... ... ... етеді; халыќтыњ инвестициялыќ сауаттылыѓы дењгейін
арттыруѓа; [30]
Бєсекені дамыту, бєсекелі ортаны ќорѓау жєне табиѓи
монополиялардыњ ќызметін ... ...... бєсекені одан єрі дамыту, табиѓи
монополиялардыњ ќызметін реттеу.
Міндеттері – 1.Еркін бєсекелі орта ќ±ру жєне нарыќтыњ барлыќ
субъектілеріне тењ жаѓдай ... ... ... ... жєне ... ... ... монополиялар
субъектілерініњ ќызметін реттеудіњ тиімді жїйесін
ќалыптастыру, олар ±сынатын ќызметтердіњ сапасын арттыру.
3. Бєсекені ќорѓау жїйесін жетілдіру.
Бизнестік ортаны дамыту жєне ... ...... ... ... їшін зањнамалыќ жєне
институционалдыќ сипатта ќолайлы жаѓдай жасау, єкімшілік
кедергілерді одан єрі ... ... жєне орта ... ... ... ... ќолдауы.
Міндеттері – 1.Бизнесті дамытуды бґгейтін єкімшілік
кедергілерді жою.
2. Бизнес ахуалды жаќсарту.
3. Шаѓын жєне орта ... ... ... ... їшін ... ... меншікті тиімді басќару
Маќсаты – Корпоративтік басќару принциптерін енгізу ... ... ... ... ...... ќатысатын акционерлік ќоѓамдарда
корпоративтік басќару принциптерін енгізу.
Табиѓатты пайдалану жєне ќоршаѓан ортаны ќорѓау
Маќсаты – Халыќтыњ ґмір сїру сапасын арттырудыњ экономикалыќ,
єлеуметтік жєне ... ... ... ... ... жєне ќоршаѓан ортаны ќорѓауѓа
кґшу їшін жаѓдай жасау арќылы табиѓи ресурстарды ... ... ...... ... ... ... даму принциптерін енгізудіњ тиімді тетігін жасау.
2. Табиѓи ... оныњ ... су, ... ... ресурстарын,
жануарлар єлемін, ерекше ќорѓалатын табиѓи аумаќтарды,
жањартылатын энергия кґздерін орныќты жєне ±тымды
пайдалану їшін жаѓдай жасау.
3. Нысаналы кґрсеткіштер мен квоталарды ... ... ... іске ... ... ... есебінен ќоршаѓан ортаѓа эмиссияларды
тґмендету.
4. Экология (жердіњ тозуы, биологиялыќ єртїрлілік жєне ... ... ... ... трансшекаралыќ жєне
халыќаралыќ ґзара іс-ќимылды ќамтамасыз етуде
Ќазаќстанныњ рґлін жандандыру.
5. Ењ жања экологиялыќ таза технологияларды пайдалана отырып,
ґндірістер ќ±руды немесе ... ... ... ... ... ... ... стратегиялыќ су ресурстарын ќорѓау саласында халыќаралыќ
стандарттарды енгізу, халыќты ауыз сумен ... ... ... ... сапада
Білім беру, кадрларды даярлау жєне ќайта даярлау жїйесін дамыту
Маќсаты – Ќазіргі заманѓы білім берудіњ, кадрларды даярлау мен
ќайта даярлаудыњ наќты экономикалыќ ... ... ... ... ...... беру жїйесін басќарудыњ жања моделін
енгізу.
2. Білім беру ќызметтерініњ жоѓары сапасын ќамтамасыз ету.
3. ... ... ... ... беретін ќазіргі
заманѓы кєсібилігі жоѓары ж±мыс кїшін даярлау жїйесін
дамыту.
орныќты ќамтамасыз етуге ќол жеткізу.
Ѓылымды дамыту
Маќсаты – Жања ... ... ... мен ... ететін бєсекеге ќабілетті ±лттыќ
инновациялыќ жїйеніњ негіздерін ќ±ру.
Міндеттері – 1.Ѓылыми жєне инновациялыќ ќызмет їшін ќазіргі
заманѓы инфраќ±рылымды дамыту.
2. Академиялыќ ... ... мен ... оќу ... ... ... ... зерттеулерді ќаржыландырудыњ тиімді жїйесін ќ±ру.
4. Ѓылыми-зерттеуді жєне конструкторлыќ ќызметті жїргізуде жеке
меншік сектор їшін ынталандырулар ... ... ... даярлау сапасын арттыру жєне ќазаќстандыќ
ѓылымныњ єлемдік ѓылымѓа кірігуі їшін жаѓдайлар жасау.
6. Ѓылыми ќызметкерлердіњ жалаќысыныњ дењгейін арттыру.
Медициналыќ ќызметтердіњ жоѓары ... ... ...... ... ... жєне бєсекеге
ќабілетті жїйесін ќ±ру.
Міндеттері – 1. Денсаулыќ саќтауды басќарудыњ жања ... ... ... ... мен ... ... Денсаулыќ саќтаудыњ єлеуметтік мєні бар проблемаларын шешу.
4. ... ... ... жєне ... ... ѓылыми зерттеулердіњ сапасын арттыру.
Халыќты єлеуметтік ќолдау, ењбек ќатынастары жєне кґші-ќон
Маќсаты - Ґњірлік жєне ... ... ... ... ... ... саясатын жетілдіру жєне ењбек
ќатынастарын дамыту.
Міндеттері – 1. Халыќты єлеуметтік ќорѓаудыњ кґп ... ... ... ... негізделген атаулы єлеуметтік кґмек
кґрсету (т±рмысы тґмен азаматтарѓа, оныњ ішінде єйелдер мен
жастарѓа), ана мен баланы єлеуметтік ќорѓау жїйесін ... ... ... ... жєне ... ... ... отырып халыќтыњ
т±раќты ж±мыспен ќамтылуын ќамтамасыз ету жєне ењбек
кґші-ќонын їйлестіру.
4. Єлеуметтік єріптестік ... ... ... ... ... ... ... одан єрі дамыту. Бюджет
саласында ењбекаќы тґлеу жїйесін жетілдіру.
5. Ерлер мен єйелдердіњ ќоѓамныњ тыныс-тіршілігініњ ... тењ ... мен тењ ... ... їшін жаѓдайлар жасау.
Жастардыњ бєсекеге ќабілеттілігін ќолдау мен дамыту
Маќсаты – Жастардыњ жан-жаќты дамуы їшін
єлеуметтік-экономикалыќ жєне ... ... – 1. ... ... ... ... Жас ... азаматтыќ ґзіндік сана-сезімін дамыту.
3. Жастардыњ єлеуметтік мєні бар бастамаларын іске асыру.
Жастар ±йымдарыныњ кемінде 60 % ... ... ... ... ... ... ... тіл саясатын іске асыру жєне мєдениет саласын
дамыту
Маќсаты – ¦лттыњ ... жєне ... ... ... ... ... тілдіњ рґлін ныѓайту, аќпараттыќ кењістіктіњ
бєсекеге ќабілеттілігін арттыру, ќоѓамдыќ-саяси т±раќтылыќты
саќтау.
Міндеттері – 1. Ќазаќстандыќ мемлекеттілікті ныѓайтудыњ факторы
ретінде мемлекеттік тілдіњ, сондай-аќ орыс жєне ... ... ... ... ... пен ... ... тарихи-мєдени м±раны
саќтау.
3. Мемлекеттік б±ќаралыќ аќпарат ќ±ралдары жїйесін
кезењ-кезењімен жањѓырту.
4. Мемлекеттік-конфессиялыќ ќатынастарды ... ... пен ... емес ... ... ... мен ... дамыту
Маќсаты – Халыќтыњ денсаулыѓын ныѓайту жєне жоѓары жетістіктер
спортын дамыту їшін бєсекеге ... ... ... ... ... мен спорттыњ тиімді жїйесін ќ±ру.
Міндеттері – 1. Туристік кластерлерді одан єрі дамыту, елдіњ
тартымды туристік имиджін жєне туризм инфраќ±рылымын
ќалыптастыру бойынша жаѓдайлар ... ... ... спортын жєне халыќтыњ салауатты ґмір
салтын ќалыптастыру їшін б±ќаралыќ спортты дамыту.
Ќ±ќыќ тєртібін жєне ґмір сїру ќауіпсіздігін ныѓайту
Ќылмысќа ќарсы ... ... ... ... ... ... ... ќамтамасыз ету
Маќсаты – Ќ±ќыќтыќ тєртібін ныѓайту, ќ±ќыќ ќорѓау органдары
жїйесін одан єрі ... жєне ... ... ... ... ... пен ... бизнесіне,
зањсыз кґші-ќонѓа ќарсы кїресті кїшейту, ќоѓамдыќ тєртіпті
жєне ќоѓамдыќ ќауіпсіздікті, оныњ ішінде жол ќауіпсіздігін
ќорѓаудыњ сапалы дењгейін ќамтамасыз ету.
Міндеттері – 1. ... ... ... ... ... ќорѓау органдарын ныѓайту жєне дамыту,
олардыњ ќызметін їйлестіруді жаќсарту.
2. Озыќ отандыќ жєне шетелдік тєжірибені ескере отырып,
ќылмыстардыњ жєне ... ... ... алу ... ... ... жетілдіру.
3. Ќ±ќыќ ќорѓау ќызметініњ, бірінші кезекте, ±йымдасќан
ќылмыстыњ неѓ±рлым ќауіпті ... ... ... ... кґріністеріне, есірткініњ зањсыз айналымына,
жеке т±лѓаѓа ќарсы ауыр жєне аса ауыр ќылмыстарѓа ... ... ... ... ... ... Мемлекеттік органдар мен азаматтыќ ќоѓам институттарыныњ
тыныс-тіршілігініњ барлыќ ... ... ... ... ... ... жемќорлыќ дєрежесін
азайту бойынша елдіњ кґрсеткіштерініњ жаќсаруы.
5. Меншік иелерініњ ќ±ќыќтары мен зањдыќ мїдделерін олардыњ
мїлкіне ... ... ќол ... ... ... ... ... Зањѓа ќайшы жасалѓан єрекеттер їшін жазаны б±лтартпауды
ќамтамасыз ету.
7. Ќ±ќыќ ... ... ... ... ... жїйесін одан єрі дамыту
Маќсаты – Ќылмыстыќ-атќару жїйесі ж±мысыныњ тиімділігін
арттыру.
Міндеттері – 1. Ќылмыстыќ-атќару жїйесі (ЌАЖ) мекемелеріндегі
адамдарды ±стау жаѓдайларын жаќсарту, ... ... ... ету жєне ... ... ... ... Бас бостандыѓынан айыру орындарынан босаѓан адамдарды
єлеуметтік оњалту їшін жаѓдайлар жасау.
3. Сотталѓандарды ќоѓамнан ... ... ... єсер ету шараларыныњ тиімділігін
арттыру.
4. Кадр ќ±рамын ныѓайту, ќызметкерлерді кєсіби даярлау жїйесін
жетілдіру, ЌАЖ мекемелері персоналыныњ ќ±ќыќтыќ жєне
єлеуметтік ќорѓалуын арттыру, ЌАЖ ... ... ... ... б±зушылыќтарыныњ санын
азайту. [32]
С±рапыл зілзалалардыњ, авариялар мен апаттардыњ алдын алуѓа
жєне оларды жоюѓа баѓытталѓан шараларды іске асыру
Маќсаты – Тґтенше жаѓдайлардыњ ... алу жєне ... ... ... кїші мен ... ... ... мен апаттардыњ салдарын жоюѓа дайындыќ
дењгейін арттыру.
Міндеттері – 1. Тґтенше жаѓдайлардыњ (ТЖ) алдын алу жєне оларды
жою саласындаѓы мемлекеттік ... ... ... Республика халќыныњ кемінде 80 %-ін ТЖ туралы хабарлау
жїйесімен ќамтуды ќамтамасыз ету, су тасќыны, топыраќ
кґшкіні, сел жєне ќар ... ... ... ќауіпті
ошаќтар мен учаскелердіњ кемінде
70 %-іне мониторингті жїзеге асыру.
3. ТЖ-ѓа, оныњ ішінде азаматтыќ ќорѓаныс (АЌ) жїйесініњ жєне
апаттар медицинасыныњ жедел ден ќою ... мен ... ... ... ТЖ жєне АЌ ... ... ... олардыњ біліктілігін арттырудыњ тиімді жїйесін
ќалыптастыру.
5. Табиѓи жєне техногендік сипаттаѓы ТЖ кезінде зардап
шеккендердіњ жєне ќаза болѓандардыњ санын жєне
олардан ... ... ... ... ... ... жєне єртараптандыру
Индустриялыќ-инновациялыќ даму стратегиясын іске асыру
Маќсаты – Экономиканы єртараптандыру жєне шикізаттыќ емес
экспортты ±лѓайту.
Міндеттері – 1. ... ... ... ... Экономиканыњ шикізаттыќ емес салаларындаѓы инвестициялыќ
белсенділікті ынталандыру.
3. Їлкен мультипликативтік тиімділігі бар жања технологиялыќ
жєне жїйе ќ±райтын ... ... оныњ ... ... жобаларды іске асыру.
4. Ж±мыс істеп т±рѓан ґњдеуші ґндірістерді жањѓыртуды
ынталандыру.
5. Ґњдеуші ґнеркєсіптіњ ѓылымды ќажетсінуін арттыру їшін
ынталандырулар туѓызу жєне ... ... ... ... ... ... жєне ... ќазаќстандыќ тауарлар мен ќызмет кґрсетулердіњ
сыртќы нарыќтарѓа экспансиясы їшін жаѓдайлар ... ... ... ... ... білікті ењбек кадрларымен ќамтамасыз ету.
Нєтижесі – 2006 жылмен салыстырѓанда 2009 жылы мыналар
кїтіледі:
ґњдеуші ґнеркєсіпте ґнеркєсіп ґндірісі кґлемініњ ... ... – 9 % ... жыл ... ... ќол ... ... кешенді дамыту
===============================
Маќсаты – Агроґнеркєсіптік кешенніњ орныќты дамуын оныњ
салалары ґнімділігініњ ґсуі мен ... ... ету, ... ... бєсекелік артыќшылыѓын
дамыту.
Міндеттері – 1. Агроґнеркєсіптік кешен (АҐК) саласындаѓы
мемлекеттік саясатты жетілдіру.
2. ... ... ... ... ету жєне оныњ
инфраќ±рылымын дамыту.
3. Ќазаќстандыќ тауарлардыњ экспорттыќ нарыќтарѓа жылжуы ... ... мен ... ... ... кешен саласындаѓы наќты «серпінді»
жобаларды іске асыру.
4. АҐК салаларын ќазіргі заманѓы прогрессивтік энергия, ылѓал
жєне ресурс їнемдеуші технологияларды енгізу негізінде
техникалыќ жєне технологиялыќ ... ... ... ... ... мен ... ... арттыру.
Жер ќатынастары, геодезия жєне картография
Маќсаты – Жер ќатынастары, геодезия жєне картография, сондай-аќ
жер ресурстарын пайдалану саласындаѓы мемлекеттік басќарудыњ
тиімділігін арттыру.
Міндеттері – 1. Жер ... оныњ ... жеке ... їй
ќ±рылысына беру жєне ресімдеу рєсімініњ ашыќтыѓын єрі
оњайлатылуын ќамтамасыз ете отырып, жерді нарыќтыќ
айналымѓа тарту кґлемін ... Жер ... ... жер ... ... ... іс-шараларды реттеу саласында зањнамалыќ,
ѓылыми-єдістемелік жєне нормативтік ќ±ќыќтыќ ќамтамасыз
ету.
3. Халыќаралыќ талаптарѓа жауап беретін жєне мемлекеттіњ
ќажеттілігін ќамтамасыз ететін геодезиялыќ жєне
картографиялыќ ґнім шыѓаруды ... ... ... ... - ... ... ... тиімділігі мен
экономикалыќ ќайтарымын арттыру.
Міндеттері – 1. Экономиканыњ шикізат секторын тиімді ... ... ... ... жєне тиімді пайдалануды ќамтамасыз
ету.
3. Ќазаќстанныњ єлемдік жєне ґњірлік энергетикалыќ кењістіктегі
±станымын ныѓайту ќамтамасыз етілетін болады.
Т±рѓын їй ќ±рылысыныњ єлеуметтік ... ... ... жєне ... ... ... дамыту
Маќсаты – Халыќты ќолжетімді т±рѓын їймен ќамтамасыз ету ... ... ... ... ... ... ... – 1. Т±рѓын їй ќ±рылысын, оныњ ішінде жеке меншік
ќ±рылысты дамыту.
2.Т±рѓын їйді жалѓа беру секторын дамыту.
3. Т±рѓын їй-коммуналдыќ ... ... ... їй ... ... ... реттеудіњ жања моделіне кґшу
Маќсаты – Адамныњ ґмірі мен денсаулыѓы жєне ќоршаѓан орта їшін
ґнім мен процестердіњ ќауіпсіздігін ќамтамасыз ету, ... ... ... арттыру, сондай-аќ саудадаѓы
техникалыќ кедергілерді жою.
Міндеттері – 1. ... ... ... ... ... ... ењ аз ќажетті талаптарды белгілеу
жолымен єкімшілік кедергілерді жою.
3. Адамныњ ґмірі мен денсаулыѓына ... ... ґнім ... ... жєне ... жїйесін жасау.
4. Мемлекеттік стандарттарды халыќаралыќ талаптармен їйлестіру,
техникалыќ регламенттерді єзірлеу їшін айѓаќтау базасын ќ±ру.
5. Аккредиттеу жєне ... ... ... ж±мыстарды
дамыту жєне жетілдіру їшін жаѓдай жасау.
6. Сєйкестікті растау жґніндегі отандыќ органдар мен
зертханаларды халыќаралыќ дењгейде ... ... ... ... менеджмент жїйесініњ
стандарттарына ґту їшін ынталандыру жєне оларѓа жаѓдай
жасау.
8. ... ... ... ... ... їшін эталон базасын жетілдіру.
9. Техникалыќ реттеу бойынша ж±мыстарды їйлестіру жґніндегі
функциялар мен стандарттау жєне аккредиттеу жґніндегі
функциялардыњ ара жігін ... ... ... жєне ... ... ќамтамасыз ету
саласындаѓы кадрлардыњ біліктілігін арттыру жєне оларды
ќайта даярлау.
Инфраќ±рылымды дамыту
Кґлік
Маќсаты – Экономика мен халыќтыњ кґлік ќызметтеріне
ќажеттілігін ќанаѓаттандыруѓа ќабілетті
кґлік-коммуникация инфраќ±рылымын озыќ дамыту, ол ... ... ... алуан тїрлерін бірт±тас
кґліктік, оныњ ішінде энергия-кґліктік дєліздерге
біріктіруге ... – 1. ... ... ... ... ... автомобиль жолдарыныњ техникалыќ жай-кїйін
нормативтік ќ±жаттардыњ талаптарына сєйкес келтіру.
2. Темір жол саласын, єуе тасымалдары нарыѓын, транзиттік
дєліздерді, кґлік-логистика орталыќтарын ... ... ... ... ... тењіз кґлігін, порт жєне
сервистік инфраќ±рылым ќ±ру.
Электр энергетикасы
Маќсаты – ... ... ... ... ... ... ... арттыру.
Міндеттері – 1. Жинаќтаѓыш ќуаттар мен электр желілік
объектілерді жањѓырту жєне озыќ ... Атом ... ... ... Энергияныњ жањартылатын кґздерін дамыту.
4. Энергия їнемдейтін технологияларѓа кґшуді ынталандыру.
Телекоммуникациялар
Маќсаты – Телекоммуникациялардыњ бєсекелі нарыѓын серпінді
дамыту бойынша жаѓдай жасау жєне халыќты ... ... ... ... ... ... - 1. ... реттеу тетігін жетілдіре отырып,
бєсекені дамыту жєне телекоммуникация саласыныњ ... ... ... ... оныњ ... ауылдыќ жерде
дамыту.
3. Интернет ќызметтерін дамыту жєне оныњ ... ... ... ... ... ... ... ететін
аумаќтыќ даму
Маќсаты – Бєсекеге ќабілетті мамандануды ќалыптастыру негізінде
ел ґњірлерініњ орныќты дамуын ќамтамасыз ету.
Міндеттері – 1. Экономикалыќ ґсу орталыќтарын ... ... жєне оныњ ... ... жања ... келетін аумаќтарды экономикалыќ жаѓынан ±йымдастыруды
ќалыптастыру.
2. Халыќќа мемлекет кепілдік беретін ... ... ... тењ ... ... ... экономиканыњ єлемдік экономикаѓа табысты кірігуін
ќамтамасыз ету
Маќсаты – Экономика салаларын Ќазаќстанныњ ДС¦-ѓа кіруі
шарттарына ... ... ... ... ... жєне ... єлемдік нарыќќа кірігуі.
Міндеттері – 1. Ќазаќстан їшін ... ... ... ... Ќазаќстан нарыѓына импорттыќ тауарлар мен ќызмет
кґрсетулердіњ кемсітусіз ... ... ... ... бірлестіктер (ЕурАзЭЌ, ШЫ¦ жєне т.б.) шењберінде
экономикалыќ кірігуді терењдету.
4. Сауда-экономикалыќ ќатынастар кешенініњ негізгі ќ±рауышы
ретіндегі шекара мањы ынтымаќтастыѓын ... ... ... ... ... ... ... кґшу процесін жеделдету.
Жања жаѓдайларда єрекет етуге ќабілетті мемлекеттік аппаратты
ќалыптастыру
Маќсаты – Корпоративтік басќару, ашыќтыќ жєне ќоѓамѓа есеп ... ... ... ... жєне кєсіби мемлекеттік
аппарат ќ±ру.
Міндеттері – 1. Мемлекеттік ... ... ... ќол ... ... ... ... кєсібилігін арттыру.
3. Мемлекеттік аппараттыњ т±раќтылыѓын, орныќтылыѓын жєне
басќарымдылыѓын ќамтамасыз ету.
4. ... ... ... ... ... ... ... оларды ±стау їшін ынталандыру жасау.
¦сынылатын мемлекеттік ќызмет кґрсетулердіњ сапасын арттыру
Маќсаты – Мемлекеттік ќызметтердіњ сапасы мен ќол ... – 1. ... ... ќызмет кґрсетулердіњ
регламенттері мен стандарттарын кезењ-кезењімен енгізу.
2. Мемлекеттік ќызметшілер мен ±йымдар ќызметкерлерініњ жоѓары
сапалы мемлекеттік ќызмет кґрсетулерге баѓдарланѓан ... ... ... ... ... ... кењінен ќолдану.
Мемлекеттік ќызметтіњ оњ имиджін ќалыптастыру
Маќсаты – Халыќтыњ мемлекеттік билік органдарына деген сенімін
арттыру
Міндеттері – 1. Мемлекеттік ќызметшілерді ... ... ... ... ... ... ... ќатањ єрі
мїлтіксіз саќтауѓа тєрбиелеу.
2. Кґпшілік санасында кєсібилік, адалдыќ, ашыќтыќ, сыпайылыќ
жєне ќ±зыреттілік ±ѓымдарына негізделетін мемлекеттік
ќызметтіњ оњ имиджін ќалыптастыру.
Їкімет ... іске ... ... ... ... ... ... маќсаттарына ќол жеткізу
жєне басым баѓыттарын іске асыру маќсатында оларды ... ... ету ... асырылатын болады.
Їкіметтіњ ќ±ќыќтыќ саясаты, ењ алдымен, Мемлекет басшысы
белгілеген ... ... ... ... елу ... ... кіру ... іске
асыру їшін тиісті зањнамалыќ база ќ±руѓа баѓытталатын
болады.
Тиісті зањ жобаларын жєне басќа да нормативтік ќ±ќыќтыќ
актілерді єзірлеу арќылы єкімшілік реформа ... ... ... жєне жергілікті ґзін-ґзі
басќаруды ќ±ќыќтыќ регламенттеуді ±йымдастыру ќажет.
Зањ шыѓару жања ... ... ... єрі ... ... ... ... норма тїзуді
болдырмау жєне тиімді ж±мыс істейтін ќ±ќыќтыќ база ќ±ру
маќсатында ... ... ... ±станатын
болады.
ЕурАзЭЌ шењберінде Кеден одаѓын жєне еркін сауда аймаѓын
ќалыптастыру жґніндегі халыќаралыќ міндеттемелерге
сєйкес, сондай-аќ ... ... ... ... ... ... біріздендіру жєне їйлестіру
жґніндегі ж±мыс жалѓастырылатын болады.
Т±тас алѓанда, Їкіметтіњ басымдыќтарын іске асыруды ќ±ќыќтыќ
ќамтамасыз ету жґніндегі жоѓарыда кґрсетілген ... ... ... ... елу елдіњ ќатарына
кіруі жґніндегі стратегиялыќ міндетті шешу їшін ќажетті
ќ±ќыќтыќ ... ... ... жєне ... ... ... ... ќабілеттілігін
арттыруѓа ыќпал ететін болады.
Баѓдарламаны іске асырудан кїтілетін ... ... ... їш ... ... ... ... мынадай
негізгі кґрсеткіштеріне ќол жеткізу міндетін алѓа ќояды.
2007 – 2009 жылдары Ќазаќстанныњ жалпы ішкі ... ... ... ґсімі 8 – 9 %-ті ќ±райды, б±л 2000 ... 2008 ... екі ... ... ... ... міндетті шешуге
мїмкіндік береді. Б±л ретте 2009 жылѓа ќарай халыќтыњ жан
басына шаќќандаѓы
ЖІҐ 8900 АЌШ долларына дейін ±лѓаяды, б±л 2006 жылѓы ... есе асып ... ... инфляция дењгейі 2007 – 2009 жылдары 5 – 7 %
шамасында ... ... – 2009 ... ... ... ... ... одан єрі
ґсімі кїтіліп отыр. Кґлік ќызметтері жылына орта есеппен 6 – 7
%-ке, ал кґрсетілетін ... ... ... жылына 20
%-ке ґседі.
Негізгі капиталѓа салынатын инвестициялар кґлемініњ ґсу ќарќыны
жоспарланып отырѓан кезењде орта есеппен 14 – 15 % -ті ... – 2009 ... ... ... ... орташа жылдыќ ќарќыны
шамамен 9 – 10 %-ті, ал зейнетаќы 6,5 – 7,0 %-ті ... ... ... ... ... саны 2006 ... ... бойынша 2,9 %-ке ґседі жєне 15,8 млн.
адамнан асады.
2.2. ‰кіметтіњ ќазіргі ќоѓамныњ ѓлеуметтік, саяси, экономикалыќ
саладаѓы ќызметтері.
‰кімет ќызметі ќоѓам ... ... ... ... ... саласында, ол:
• мемлекеттік ѓлеуметтік – экономикалыќ саясатын негізгі
баѓыттарын, оны ж‰зеге асыру жµніндегі стратегиялыќ
шараларды ѓзірлейді;
... ...... жѓне ... ... ... ќ±рылымдыќ жѓне инвестициялыќ саясатты ж‰зеге асырады.
2. Бюджет, ќаржы. Аќша саясаты ... ... ... пен оныњ ... ... есепті
±сынады, оныњ атќарылуын ќамтамасыз етеді;
• республикалыќ ќаржы ж‰йесін ныѓайту ... ... жѓне ... ... мемлекеттік валюта, ќаржы
жѓне материалдыќ ресурстарды жасаќтау мен пайдалануѓа зањныњ
саќталуына мемлекеттік баќылауды ќамтамасыз етеді;
• мемлекетік баѓа т‰зу саясатын ... ... жѓне ... ... ... ... ќолданылатын µнімдер, тауарлар
мен ќызметтердіњ номенклатурасын белгілейді.
3. Ѓлеуметтік салада:
• мемлекеттік аймаќтыќ ... ... ... ... асырады, аймаќаралыќ проблемалар мен аймаќтардыњ
ѓлуеметтік экономикалыќ дамуы мѓселелерін шешуді
ќамтамасыз етеді;
• ењбекаќы тµлеу, азаматтарды ѓлеуметтік ... ... мен ... ... ... ... белгілейді.
4. Ѓылым, мѓдениет, білім, денсаулыќсаќтау, спорт саласында:
• ѓылым мен техниканы дамытудыњ, жања технологияларды
енгізудіњ, ... ... ... ... мен спортты дамытудыњ мемлекеттік саясаттыњ белгілейді
жѓне ж‰зеге асырады.
5. Ќауіпсіздік пен ќорѓаныс саласында:
• Республиканыњ ќауіпсіздігі мен ... ... ... ... мен ... ... ќамтамасыз ету жµніндегі шараларды
ѓзірлеп ж‰зеге асырады.
6. Сыртќы саясат жѓне халыќаралыќ ќатынас саласында:
• келіссµздер ж‰ргізу жѓне ‰кіметаралыќ ... ќол ... ... ... Республиканыњ шет мемлекеттермен, халыќаралыќ жѓне аймаќтыќ
±йымдармен µзара ...... ... ... ... ... ... саясатты ж‰зеге асыру жµніндегі шаралар
ѓзірлейді;
• сыртќы сауданы дамыту жµніндегі шаралар ќолданады;
• халыќаралыќ ќаржы ±йымдармен ынтымаќтастыќты жѓне ... іс ... ... ... жыл ... ‰шін экономика жѓне мемлекеттік басќару
салаларында стратегиялыќ реформалар жасау ќажеттілігі
туындаѓан ... ... ... да сол ... 8 ... басшысы ‰кіметтіњ б±рынѓы ќ±рамыныњ отставкасын
ќабылдап, 10 ќањтарда ... ... ... ... ... Ќазаќстан Республикасыныњ Премьер – министрі
ќызметіне таѓайындауѓа µз ... ... ... Кѓрім Мѓсімов ‰шін соншалыќты бір тыњ сала емес-тін.
Премьер – министрдіњ орынбасары бола ж‰ріп те ол ... ... ... ... ... жѓне сол
арќылы µз идеяларын іс ж‰зінде ж‰зеге асыру ‰шін берік негіз
ќалады.
‰кіметке басќарушылардыњ жања буынын ... ... ... ... ... отставкаѓа жіберу туралы шешіміме себепкер
болды [34] деп атап µтті Мемлекет басшысы жања Премьер –
министрдіњ кандидатурасын таныстыра т±рып сµйлеген ... ... ... ... мен ... ... жѓне жања ‰кіметтіњ алѓа ќойѓан маќсаттарѓа ќол
жеткізуді ќамтамасыз ететін баѓдарлама ±сынатынына ... ... ... Президент болашаќ премьердіњ
ќызметтіњ барлыќ баѓыттары бойынша атќарылуѓа тиісті
іс – ќимылдар жоспарын наќты т‰сінетінін де атап кµрсетті.
Ѓлемніњ бѓсекеге ... ... 50 ... ... ... ... ... сыртында, ѓкімшілік реформаларды
ж‰зеге асырып, Ќазаќстан экономикасыныњ, бірінші кезекте
шикізаттыќ емес сектордаѓы, µнімділігін арттыру жања
‰кіметтіњ басым ... бірі ... деді ... ... µзін ... – министр ќызметіне
таѓайындауѓа келісім бергеннен кейін Парламент
палаталарыныњ бірлескен отырысында ... ... да ... ... отырысында-аќ Премьер – министр
жањарѓан Министрлер кабинеті алдында бірќатар міндеттер ќойды.
Ењ алдымен ж±мыс істеп т±рѓан жѓне ѓзірлену ‰стіндегі
мемлекеттік, салалыќ жѓне µњірлік ... ... ... ... ... ... ... б±л µте кµп еді.
Халќымызда «Жалѓыз аѓаш орман емес, жалѓыз адам ќорѓан емес»
деген аталы сµз бар. Ендеше ... ... ... ... да бір ѓана ... ел ... ... да к‰рделі міндеттерді жападан жалѓыз атќарып
тастауы тіптен де м‰мкін емес. Демек, ‰кімет ... ... ењ ... оныњ ... ... ... ... байланысты. Команда м‰шелері
кµзделген маќсаттарды бірдей т‰сініп, µздерініњ алдында
т±рѓан ... ... ... ... ж‰зеге асыра
білуге тиіс. Сондыќтан да министрліктер мен ведомстволарда
µткен жылдыњ 15-23 ќањтары аралыѓында 2006 жылѓы атќарылѓан
ж±мыстар туралы есеп пен 2007 жылдыњ ... ... ... алќа ... ... – министр 14 облыс пен Алматы
ќаласыныњ ѓкімдерін ќабылдады. Сµз орайында б±л ... жылы да ... айта кету ... жылѓа белгіленген міндеттер жања ‰кіметтіњ стратегиялыќ
маќсаттарын ж‰зеге асырудыњ наќты механизмдерін бейнеледі.
Ѓр баѓыт бойынша оларды ж‰зеге асырудыњ ... ... ... ... берілді.
Ќабілетті де білікті технократтардыњ уаќыты келді, мен
сіздердіњ соларѓа сѓйкес болѓандарыњызды ќалар едім,
деп атап кµрсетті Президент жањадан таѓайындалѓан мемлекеттік
ќызметшілердіњ Аќордада Ќазаќстан ... мен ... ... ... ету ... ант ќабылдауынан кейін сµйлеген
сµзінде. Ќазіргі кезде басќарудыњ жања технологияларын
мењгеру ... ... ... алда ... ... олардыњ ж±мыс баѓыттарына µзгерістер
енгізетініне де назар аударды. 2006 жылы «голланд
ауруыныњ» алѓашќы белгілері туралы, елді дамытудыњ
жања кезењіндегі уаќыт талаптарына жауап ... ... ... ... ... ... ... айтыла бастады. Ел экономикасыныњ шикізатќа
тѓуелділігі де сол баяѓы к‰йінде ќалып т±рѓан болатын.
Статистика жµніндегі агенттіктіњ мѓліметтері бойынша, кµп
пѓтерлі ‰йлердегі екінші ... ... ‰й ... т±раќты
µсумен болды, ал с±раныс болса тіпті маусымдыќ µзгерістер
кезінде де еш тµмендеген жоќ. Осылайша, ... ... ... ѓр ... метрініњ баѓасыныњ µсуі 2005-2006
жылдары орта есеппен 75 %-ды ќ±рады. [35]
Инфляцияныњ ќазіргі µсуіне жѓне экономиканыњ ... ... ... банк ... ... деп ... деген
болатын ќаржылыќ баќылау агенттігі тµраѓасыныњ орынбасары
осыдан екі жыл б±рын берген бір с±хбатында. 2007 жылдыњ
сѓуірінде Президент ... ... ... ... ... ... ... бергі кезењде
жалпы ќ±ны 52,3 миллиард долларды ќ±райтын 97 жоба
баѓдарламаѓа енгізілді. Аталмыш ... ... жыл ... іске ... Мемлекет басшысына олардыњ
т±саукесері жасалды. [36]
Ќызметініњ басын айтарлыќтай ќарќынмен бастаѓан жања ‰кіметтіњ
жыл соњына ... ... ... тап ... да білеміз.
Оныњ µзі м±хиттыњ арѓы жаѓындаѓы АЌШ-та орын алѓан ипотекалыќ
даѓдарысќа орай ... Сол ... ... ... ќ±рлыѓын
кµктей µтіп біздіњ елімізге де жетті. Соныњ салдарынан соњѓы
бірнеше жылдар бойы ќатарынан жаќсы дамып келе ... ... ... ... ... оныњ соњы ... азыќ – ... шарыќтауына ±ласты. М±ндай жаѓдай аяќ астынан орын
алады деп к‰тпеген ‰кімет ш±ѓыл шаралар ќабылдауѓа мѓжб‰р
болды.Соныњ арќасында ж‰гансіз кеткен ... ... ... – бір ... ... ... ... Біраќ, шарыќтап кеткен баѓаны бастапќы дењгейге
ќайтадан т‰сіру, ѓрине, м‰мкін емес еді. ... да ...... ... ... екі есе ... к‰йінде
ќалып ќойды.
Осындай ахуал ќ±рылыс саласында да орын алды. Б‰гінде мемлекет
басшысыныњ ... жѓне ... ... к‰ш – ... ѓана салаѓа аздап жан біте бастаѓандай. Оныњ
µзі «Ќазына» ќоры арќылы екінші дењгейлі банктерге ... ... ... тікелей ќолдау кµрсетуі арќылы
м‰мкін болып отыр. Мемлекеттіњ аќшасын алып, т±рѓын ‰й
ќ±рылысын ж‰ргізуден жалтарып кетуге талпынып жатќан
ќ±рылыс компаниялары да жоќ емес. Б±л ... да, ... ... ... µз міндетіне адал ќарамайтын ќ±рылыс
компанияларына ќарсы наќты ж±мыстар ж‰ргізуде.
Соныњ арќасында кейінгі ... ... да ... ... да ‰кіметтіњ іркілістен жол тауып кеткен істерініњ бірі.
Кейбір сарапшылардыњ пайымдауынша, биыл да ќаржы рыногында
к‰рделі ахуал саќталмаќ. Коммуналдыќ ќызмет баѓаларыныњ
µсетіні ќазірдіњ ... ... ... отыр. Рас, б±л
орайда ‰кімет ‰лкен ж±мыстар ж‰ргізіп, баѓаныњ тым
аспандап кетпеу жаќтарын ќарастыруда.
Ќазаќстан астыќ экспорттаушы ірі державаѓа айналып, алѓашќы
бестіктіњ ќ±рамына ќосылды. ... жылы ... ... таѓы да 700 мыњ гектарѓа кµбейтілмек.
Ќазір республикадаѓы егістік алќаптарыныњ кµлемі 18,9
миллион гектар болса, биыл ол 19,6 миллионѓа жеткізілмек.
Оныњ ... ...... ... 17 ... ... ... миллион гектары бидай егістігі болады. [37]
‰кіметтегі кењесте Ауыл ... ... ... ... ... зањсыз сыртќа
ѓкетіліп жатќан азыќ – т‰лік тауарларын ќадаѓалауѓа
аударды. Ѓсіресе, Ресейдіњ шекаралас ... ... ќант ... ... ... ... біздегі ќанттыњ баѓасы едѓуір арзан.
Осыны пайдаланып, алыпсатарлар ... ... ... ... ... ќорытындылай келіп, Премьер – министр
барлыќ министрліктер мен ѓкімдіктерге кµктем мен жаз
айларында инфляцияны барынша тµмен дењгейде ±стау
ќажеттігін ќатты тапсырды. ... ... мен ... азыќ – ... ... бір сѓт назардан тыс
ќалдырмау керек. Б‰гінгі к‰ні азыќ – ... ... ... ... ... ... ... міндеті, -
деді Кѓрім Мѓсімов.
‰кімет ±заќ жылдардан бері ‰лкен пікірталастыњ арќауына
айналып келе жатќан Кµксарай су ќоймасын салу мѓселесіне
н‰кте ќойып, т‰бегейлі ... ... ... ... кабинеті
– «Кµксарай мѓселесімен» айналысып отырѓан ‰шінші ‰кімет.
Б±дан б±рынѓы кабинеттер б±л мѓселеде сµз ж‰зінде
талќылаудан ѓрі аса ... ...... ... ... ... ‰кіметтіњ кезекті отырысында
еліміздіњ оњт‰стік µњірінде болѓан су тасќыны зардаптарыныњ
ќорытындысы талќыланды. Тасќын апатынан ... ... ... ... ѓана 9,3 миллиард тењге ќаржы ж±мсалѓалы
отыр. [38]
Жасыратыны жоќ, б±л жобаныњ жаќтастары да, к‰дігі басым
ќарсыластары да баршылыќ. Техникалыќ – экономикалыќ
негіздеме бойынша ... ... су ... 3 ... метр су жинаќталуѓа тиіс. Оныњ жалпы кµлемі 466 шаќырым
аумаќты алады. ¦зындыѓы 44 ... ... Су ... ... А. ... ... б±л жобаныњ
бірќатар техникалыќ проблемалары бар.
Анатолий Рябцевтіњ пікірінше, Ќазаќстан ‰шін екі-аќ жолы бар.
Біріншісі, Кµксарай ќарсы су ... ... ... ... ... ... халыќаралыќ су
– энергетикалыќ консорциумын ќ±ру мѓселесін одан ѓрі
жалѓастыру. Алайда, Рябцев мырзаныњ µзі
мойындаѓанындай, екінші мѓселе к‰рделі тыѓырыќќа
тіреліп, 1995 ... бері ... ... ... ... ... Мѓсімов осы мѓселеге байланысты µзініњ
шешімін мѓлімдеді. «Меніњ ойымша, Ќазаќстанныњ оњт‰стік
µњіріндегі су ... оныњ ... ... ... ќатар, б±л – еліміздіњ
±лттыќ ќауіпсіздігін ќамтамасыз ету мѓселесі. Біз ... ... ... ... ќаттамасына жазып
ќоюды с±раймын. Кµксарай салынады». [39] Премьер – министр
жобаны ... ... ... ... ... ... бір ай ... берді. Б±л мѓселеге
басшылыќ жасауды µзініњ орынбасары ¤мірзаќ Шµкеевке
тапсырды.
Сонымен бірге ‰кімет басшысы Кѓрім Мѓсімов Ресей Федерациясы
Томск облысыныњ губернаторы ... ... Сауд ... ... ... ... инвестициялыќ
компаниясыныњ басќарма тµраѓасы Ѓл-Уѓлид Бен Талал
Ѓл Саудпен екі жаќты кездесулер µткізді. Б±л кездесулер
барысында тараптар ...... ... ... ... – ќатынастарды дамыту мѓселелерін талќылады.
‰кімет басшысы шаѓын жѓне орта ... ... ... жою жѓне бизнес ахуалды жаќсарту жµніндегі
комиссияныњ алѓашќы отырысын µткізді. Б±л комиссия ‰кімет
жанынан ... ... ...... ... ... жѓне оѓан Премьер – министр тµраѓалыќ
етеді.
Республика Президенті Н±рс±лтан Назарбаевтыњ биылѓы «Ќазаќстан
халќыныњ ѓл – ауќатын арттыру – мемлекеттік саясаттыњ басты
маќсаты» атты ... ... ... µзінде «серпінді»
атаулардан ‰міткер 100-ден астам жоба пайда болѓаны, олардыњ
ел экономикасы ‰шін айрыќша ... ... [40] ... ... Осы ... ... ... жања
кѓсіпорындар пайда болып, жања ж±мыс орындары ашылатынын
ескерсек, халыќтыњ ѓл – ауќаты жања дењгейге ... ... жѓне ... ... ... жолдары
туралы айтатын болсаќ, еліміздіњ дамуы материалдыќ ѓрі рухани
жаќтан ... ... ... ... жан – ... ... ... басшысы биылѓы Жолдауында тіл мен тѓрбиеге
маќызды орын берді. Себебі, ±лттыњ ... жаны ... оны ел ... ... ... ... ... Ана тілін д±рыс мењгермейтін, ата м±расын, салт –
дѓст‰рін, рухани ... ... ... ... ... ... ... мѓлім. Сонымен бірге,
тѓлім – тѓрбие мекемелерде, мектептер мен жоѓарѓы оќу
орындарында іс – ќаѓазадарын мемлекеттік тілде ж‰ргізу,
ана тілін оќытуды кењ ... ... ...... ... кµбейту жѓне ќазаќ мектептерініњ сапасын кµтеру
еліміздіњ материалдыќ жѓне рухани дамуындаѓы негізгі маќсат.
Мемлекет басшысы Н.Назарбаевтыњ 2007 жылѓы Жолдауында 100
мектеп пен 100 ... салу ... ... 2008 жылѓы
Жолдауында осы стратегияны тіл мен тѓрбие негізінде жањадан
кµтере отырып, ќосымша бірнеше міндеттер ж‰ктеледі. Елбасы
Н.Назарбаев ... ... ... жылы біз 68 ... ... ... 88 ... ќ±рылысын, ал 2009-2010
жылдары 69 мыњ оќушы орынѓа ... таѓы да 102 ... ... ... [41] деген болатын.
Жалпы, ќазаќстандыќтарѓа зањдылыќтарды тењ т‰рде ... ... ... ... ... Одан ѓрі де саяси жѓне
мемлекеттік ќ±рылыстыњ ќазаќстандыќ моделін жетілдіру, яѓни
ќоѓамдыќ т±раќтылыќты, ... ... ... етіп,
ќазаќстандыќ бірт±тастыќ пен жалпы ќазаќстандыќ патриотизмді
ќалыптастыруда µз ... ... ... ... мен ... ... ... халќыныњ
бірт±тастыѓы, т±раќтылыѓы мен бейбітшілдігі жайлы
Мемлекет басшысы Н. Назарбаев ќысќаша былай деді: «Ѓрине,
еркін ѓлеммен саяси, экономикалыќ жѓне демократиялыќ
т±рѓыда ... зор мѓн ... ... ... ... мен ... ќорѓау реформа дењгейінде ќ±ќыќ жобаларын
шыѓару, осыѓан ќоса мемлекеттік басќару ж‰йесі мен саяси
салада ќазіргі заманныњ талаптарына сай ќаѓидаттар ѓзірлеу
ќажет». [42]
‰стіміздегі ... ... ... екінші ж±лдызында Астанада
Аќпараттандыру жѓне байланыс агенттігі мен «Астана – Экспо»
компаниясыныњ ±йымдастыруымен Электронды Ќазаќстан ... ... ... ІІ ... кµрме форумы µз
ж±мысын бастады.
Осы к‰ні кµрмеге Премьер – ... ... ... ... жѓне ... ... ... танысты. Онда ‰кімет басшысы
технологиялардыњ сапасына жоѓары баѓа беріп, кµрмеге
ќатысушылар алдында осынау форумныњ мѓн – ... ... ... білдірді. «Б‰гінде, - деді ол, - мемлекет басшысы
ќоѓам алдында наќтылы міндеттер ... ... Б±л – ... ... ... ќабілетті 50 елдіњ ќатарына кіру
стратегиясын ж‰зеге асыру осы т±рѓыдан алѓанда, біздіњ
еліміздіњ дамуына ... ... ... сай ... ... ... алмасу ж‰йесі айтарлыќтай септігін
тигізетініне сеніміміз мол. Ќазіргі кезде біз
«Электронды ‰кімет» ж‰йесін жасаудамыз. Б±л ж‰йе
алдаѓы ... ... пен ... ... тыѓыз ќарым
– ќатынас орнататын байланыс органы болады». [43]
Кµрме барысында келушілерге ... ... ... мен ... ... ... ... ‰шін соњѓы жетістіктер, ќызметтердіњ толыќ
спектрі мен «Электронды ‰кімет» порталыныњ, куѓлѓндырушы
орталыќтардыњ, республикалыќ жѓне µњірлік ... ... ... ... ... ... ортасыныњ ќолданатын
талаптары жѓне басќа да м‰мкіндіктері мен ±сыныстары
кµрсетілді.
Сонымен бірге, форум аясында отандыќ жѓне шетелдік
компаниялардыњ µзара кѓсіби – шеберлік тѓжірбие
алмасу мен ... ...... орнату маќсатында
семинарлар мен іскерлік баѓдарламалар µткізілді.
Мѓселен, осы ... ... ... ... ... технологиялар саќтау деректері, - «Е - ‰кімет»
аясында деректер саќтау ж‰йесі» атты семинарлар,
телекоммуникациялар желісін дамыту жѓне интернет
желісініњ ќазаќстандыќсеиментін дамыту таќырыбы бойынша
дµњгелек ... мен ...... ... ... ‰кімет» веб – порталыныњ иесі Ќазаќстан
Республикасыныњ Аќпараттандыру жѓне байланыс агенттігі болып
табылады.
Портал аќпараттыќ жѓне интерактивті ... ... ... ... бірден – бір кіру н‰ктесі болып табылады.
Порталдыњ негізгі тілі – мемлекеттік, сонымен бірге орыс жѓне
аѓылшын тілінде ... ... ... ... ... АЌ ж‰ргізеді, µкілетті т‰рде
Порталѓа аќпарат орналастыру жѓне айырбастауды ж‰зеге
асырады.
Баѓдарламаныњ маќсаты – Ќазаќстан Республикасыныњ аќпараттыќ
тењсіздікті ... ... ... ... ... жѓне Интернет желісін
пайдаланушылардыњ дењгейін 20 %-ѓа жеткізу.
Баѓдарламаныњ міндеттері – Интернет желісін к‰нделікті µмірде
тиімді пайдалану ‰шін кемінде 20 % ... ... ... ... ... халќыныњ µмірінде аќпараттыќ
ресурстардыњ ѓлеуметтік жѓне экономикалыќ
мањыздылыѓын арттыру.
Ќаржыландыру кµздерімен кµлемі – ... ... ... ... 676 мыњ тењге, оныњ ішінде республикалыќ бюджет ќаражатынан
ќаржыландыру кµлемі – 13 701 595 мыњ тењге, оныњ ішінде жылдар
бойынша:
2007 жылѓа – 4 901 052 мыњ ... ... – 4 398 361 мыњ ... жылѓа – 4 402 182 мыњ тењгені ќ±райды жѓне 1 883 081 мыњ
тењге – жергілікті бюджет, оныњ ... ... ... жылѓа – 588 633 мыњ тењге;
2008 жылѓа – 647 224 мыњ ... ... – 647 224 мыњ ... ... жылына арналѓан республикалыќ жѓне жергілікті
бюджеттерді ќалыптастыру кезінде ќаржыландыру кµлемі
аныќталатын болады.
К‰тілетін нѓтижелер – ... іске ... 2009 ... ... ... ... индикаторларѓа жетуге
баѓытталатын болады: Ќазаќстан халќыныњ компьютерлік
сауаттылыѓыныњ кµрсеткіші – жалпы санынан 20 %, ... ... 15,7 %-ѓа ... ... желісін пайдаланушылардыњ кµрсеткіші – 20 %
тµмен емес, б±л ќазіргі сѓттегіден 17,2 %-ѓа жоѓары. [45]
«Аќпараттыќ тењсіздіктіњ» проблемасы ... жѓне ... ... ... оныњ компьютерлік жѓне
телекоммуникациялыќ революцияѓа ќатынасы, сондай-аќ жекелеген
мемлекет пен ... даму ... ... ... ... ... мѓні ѓлеуметтік жѓне экономикалыќ
маќсаттардыњ жетістіктері ‰шін ±сынылатын ќазіргі
заманѓы аќпараттыќ технологиялардыњ ... ... ... т±рады. Б±л адамзат ѓлеуетініњ жеткіліксіз
дењгейіменде, адамдарда ќажетті аќпараттыќ жѓне
баѓдарламалыќ ќ±ралдардыњ, сондай-аќ
коммуникацияларѓа ќол ... ... ... Жыл сайын британдыќ «Экономист» (2006 ж.)
журналыныњ талдау бµлімі µткізетін Б‰кілд‰ниеж‰зілік
Банк деректері бойынша (2006 ж.), Ќазаќстан соњѓы «2005 жылѓы
е – ... ... 68 ... ішінде 64 орын алды, ол
Ресей мен Украина тиісінше 52 жѓне 67 орынды иеленді. Осы
рейтинг Интернет желісіне ќосу, бизнес орта, ќ±ќыќтыќ, ... жѓне ... ... электрондыќ ќызметтерді ќолдау
м‰мкіндігі сияќты осындай санаттарды ќоса алѓанда, 100-ге
жуыќ сандыќ жѓне сапалыќ µлшемдерден т±ратын орташа µлшенген
индекс арќылы ... ... ... ... ... басќа Ќазаќстан жаѓдайды жаќсартуда т±раќты прогресті
кµрсететінін атап µту ќажет. Б±л туралы Б¦¦ ж‰ргізілген
2005 жылѓы электрондыќ ‰кіметке ... ... ... ... ... ... ‰кіметке
елдіњ жѓне оныњ ќоѓамыныњ дайындыќ дењгейін баѓалайтын
б‰кіл ... 179 ... ... ... 65
орынды алады, оѓан ќоса веб – µдшемдердіњ индексі*,
телекоминфраќ±рылымы** жѓне адамзаттыќ капитал***.
2005 жылы ... ... 2004 ... салыстырѓанда 4
позицияѓа жаќсарды, 2003 жылѓа ќараѓанда 14 тармаќќа
жоѓары.
Еуропа сегізіндегі елдер 19 жѓне 40 – орындар арасындаѓы
кластерде орын ... ал ... бес ел – ... ... ... ... жѓне ... – бірнеше жыл ќатарынан дѓйекті т‰рде
жоѓары балл алып ж‰рді.
Б±дан 2005 жылѓа Интернетті пайдалану туралы Халыќаралыќ
телекоммуникациялар жµніндегі одаќтыњ деректеріне
сѓйкес, Ќазаќстанда – 400 000 ... ... ... ... санынан 2,7 % тµменгі табыс
дењгейіндегі ел ‰шін орташадан сѓл ѓана кµп.
Салыстырма ‰шін Оњт‰стік Кореяда, Сингапурда, Жапонияда
Интернетті пайдаланушылар пайыздыќ ара ќатынасы 67 % ... – 63 %, ... – 70 %, АЌШ жѓне ... – 68
%, Ресейде – 16,5 % жѓне Эстонияда – 50 %. Интернет – хостар
саны Ќазаќстанныњ 10 000 ... тек ќана 14,69 ... ... Ресейде – 59,24, ал Украинада 27,03. Сонымен ќатар
статистика Интернетті пайдаланушылар ... µсім ... ... ... Ќазаќстанныњ 471,5 %
ќ±райды, Ресейде ондай кµрсеткіш 664,5 % ќ±райды, Эстонияда
– 82,8 %, ... – 67,8 %, ... – 145,5 %. ... Баѓдарламаныњ негізгі маќсаты Ќазаќстанда халыќтыњ
компьютерлік сауаттылыѓыныњ жѓне Интернет желісін
пайдаланушылардыњ дењгейін 20 %-ѓа жеткізу болып табылады.
Баѓдарламаныњ маќсатына жетуі мынадай ... ... ... ... ... ... 20 %-ы
Интернет желісін к‰нделікті µмірде тиімді пайдалану ‰шін
ќолайлы жаѓдай жасау; Ќазаќстан халќыныњ µмірінде аќпараттыќ
ресурстардыњ ѓлеуметтік жѓне ... ... ... табысты іске асыру Ќазаќстанѓа мынадай
кµрсеткіштерге жетуіне м‰мкіндік береді:
1) Ќазаќстан халќыныњ компьютерлік сауаттылыѓы 20 %-дан тµмен
емес, ол аѓымдаѓы жаѓдайдан 15,7 %-ѓа асып ... ... ... ... ... ... санынан
20 %-дан тµмен емес, б±л ќазіргі сѓттегіден 17,2 %-ѓа ... ... ... ... ... жѓне
танымдыќ аќпаратпен толыќтыру;
Барынша пайдалануѓа баѓытталѓан «электрондыќ ‰кіметтіњ»
ќызметтерімен Ќазаќстан халќын белсендіру. [47]
Осы кµрсеткіштерге жету ... ... ... ... ... ќоѓамнан индустриалдан кейінгі –
аќпараттыќ-ќоѓамѓа даярлауѓа жѓрдемдеседі.
Ќорытынды.
Б‰гінгі істелген шаруаныњ бѓрі болашаќќа баѓдарланѓан. Білім
беру, денсаулыќ саќтау, экономика, саяси реформалардыњ
барлыѓы жастарымыздыњ болашаѓын ... ... ... µскен сайын халыќтыњ ѓл – ауќатын да кµтеріп
келеміз.
Кѓрім Мѓсімовтыњ ‰кіметі ќазіргі жаѓдай мен заманныњ осы
талабын дµп басып, ... ... ... ... ... ... мѓні бар шаралар ќабылдау ‰стінде.
Осы уаќыт аралыѓындаѓы µткен ‰кімет отырыстарында нѓтижелерге
баѓытталѓан бюджетті жоспарлау ѓдіс – ... ... ... ... мемлекеттік
органдарѓа енгізу мѓселесініњ шешім табуы сол жањалыќтардыњ
таѓы бір ‰лкен айѓаѓы. [48]
Халыќтыњ, ел азаматтарыныњ ... жыл ... ... тосатыны белгілі. ¤йткені, б±л Жолдауларда халыќќа
жасалатын жаќсылыќ сµз болады. ‰кімет ... ... ... ... µзіне ж‰ктелген міндеттерді наќты
ж‰зеге асыру ісіне кіріседі.
Жолдау жыл сайын жасалѓанымен онда ќойылѓан міндеттер кµп
жаѓдайда бір жылдыњ ауќымына сия бермейді. ¤йткені,
Елбасы осы ... ... ... алѓа ... ... ... баян ... Жѓне
оны ж‰зеге асырудыњ жолдарын кµрсетіп, міндеттерін
белгілейді. Мѓселен, Ќазаќстанныњ 2030 жылѓа дейінгі
Даму стратегияны, елімізді бѓсекеге барынша ќабілетті ... ... орын ... ... ету ... ... ењ ... осы Жолдаулар арќылы халыќќа
жеткізілген болатын. Осындай ‰лкен идеяларды,
стратегиялыќ маќсаттарды µмір шындыѓына айналдыру –
‰кіметке ... аса ... ... ... ... ... ... тапсырмаларды ж‰зеге
асырудыњ ѓдіс – тѓсілдері мен тетіктері жеткілікті. Осы
‰шін оѓан ‰лкен ... ... Сол ... бірі ... ... ... табылады. [49] ‰лкен µкілеттілік берілген жерде ‰лкен
жауапкершіліктіњ де болатыны белгілі.
Орталыќ Азиядаѓы жоѓары дамып келе жатќан ... бірі ... Ол ... ... ... ... ... µз экономикасына тарту кµлемі жаѓынан ТМД
елдерініњ ішінде кµшбасшы ќатарында. Тѓуелсіздік жылдарында
экономикалыќ реформаны тиімді дамыта ... ... ... ... ... ...
технологиялыќ т‰ріне кµшуді ќолѓа алды. Осы маќсатќа жету
‰шін Ќазаќстанда 2003-2015 жылдарѓа ... ... ... ... ... асырылуда. [50]
Мемлекетіміз ѓылымныњ дамуына да ерекше назар аударѓаны жайында
да ... атап ... ... ... ќаржылыќ, адам
ресурстары проблемаларын шеше отырып, ‰кіметіміз Ќазаќстандыќ
Жолдауында ол ... ... ... ... ... ... атап ... жылы бірќатар ойламаѓан ћѓм к‰тпеген жаѓдайлар алдымыздан
шыќты. Мѓселен, б±рынѓы жылдары экономикамыздыњ даму ... 9-10 %-ды ... ол ... 6-7 %-ѓа ... ... ѓрі ... 6 %-ды ... деп т±р. Инфляция 8 %-дан 6
%-ѓа тµмендеуі керек еді, біраќ 18 %-ѓа ... Б±л ... ... б‰лдірді. [51] Сондыќтан,
ќазіргі жаѓдайымыз µте к‰рделі.
Меніњ ойымша, ќазіргі жаѓдайда басќаша саясат ж‰ргізген жµн.
Яѓни, ... ... ... ... халыќтыњ т‰сінігін
табатын саясат керек.
Жалпы, Жолдау тек Президенттіњ идеясынан ѓана т±рмайды. Оѓан
‰кімет пен ... ... ... мен ... ... те µз ±сыныстарын ќосады.
Жалпы, сарапшылардыњ мѓліметтеріне с‰йенсек, тѓуелсіз
Ќазаќстанныњ дамуында ... ењ ... ... ... ... жетекшілік етіп отырѓан шаќта
байќалыпты. 1998 жылы ол кµрсеткіш 1,9 %-ды ќ±раѓан. Ал
оѓан дейінгі, яѓни 1994-1998 жылдардыњ аралыѓындаѓы
инфляцияныњ дењгейі белгілі: 1258,3 %-ѓа ... ... 1998 ... ... ... ... бастады, тењгенін долларѓа шаќќандаѓы
девальвациясы 759,9 %-дан 19,7 %-ѓа тµмендеді. [52]
Ќазаќ «жаман айтпай, жаќсы жоќ» деп ...... ... ... ... ќиын ... сондай-аќ
экономиканыњ µз дењгейінде диверсификацияланбай
жатќаны инвестицияѓа деген ќанаѓаттанарлыќсыз
ќажеттілікті ... ала ... ... «2008 ... ... ... 5-7 %-ды ... деп амалсыздан болжам
жасады. ‰кіметтіњ бар ‰міті ішкі инвестицияда наќты
деректерге ќараѓанда, биылѓы 1 ... ... жеке жѓне ... ... ... 6 ... миллиард тењгені ќ±райды екен. [53]
Елбасы Н±рс±лтан Назарбаев µткізген ‰кімет отырыстарыныњ
бірінде сµйлеген ... ... ... ... ... ала отырып, ‰кімет таѓайындалды.
Олардыњ ж±мысы айќын болады деп ‰міттенеміз жѓне олардыњ
ѓрќайсысы біздіњ еліміздіњ одан ѓрі µркендеуіне жѓне, ењ
бастысы, ... ѓл – ... ... леп ѓкелгенін кµру м‰мкіндігіміз болады деп
‰міттенеміз» [54] деген болатын.
Сайып ... б±л – ... ... ... ... ... асырѓалы отырѓан ењ мањызды міндеттер болып
табылады. Біздіњ белсенді ѓрі сыњдарлы ж±мысымыз ... алѓа ... ... ... ... береді. Сондай-аќ біздіњ бірлесіп істейтін
ж±мыстарымыз Ќазаќстан Республикасыныњ ѓлемніњ бѓсекеге
барынша ќабілетті 50 елініњ ќатарына кіруіне ... ... деп ... ... ... ... сыртќы саясат ж‰ргізіп, ішкі
ѓл – аууќатымызды жаќсартып, болашаќта µркениетті, ќ±ќыќтыќ
ќоѓам ... ... ... ... ... - http : // ... «E.GOV.KZ».
2. Сейфолла Шайынѓазы «Ізденістер мен іркілістер немесе ж‰ріп
µткен жолѓа кµз салсаќ». // Егемен Ќазаќстан, ... 28 ... ... 2008 ... Жамбулов Д. Саясаттану: Оќулыќ. ¤згеріссіз 3 – басылымы. –
Алматы: Жеті ... 2007 ж. – 280 ... Локк Д. ... ... екі трактат / Ауд. М.¤. Иманбаев. –
Алматы: Раритет, 2004. – 280 ... ... Д. ... ... ... 3 – ... ... Жеті жарѓы, 2007 ж. – 280 бет.
6. Бжезинский З. Великая шахматная доска. Превосхрдство Америки
и ее геостратегические императивы. М.: Международные отношения
1998. с. ... ... Д. ... ... ¤згеріссіз 3 – басылымы. –
Алматы: Жеті жарѓы, 2007 ж. – 280 ... ... ... – ћttp : // ... ... Г.И. ... ... вопроса и
современность // Вопросы философии. 1989. №5, с.67.
10. «Алаш» автономиясыныњ ќ±рамына Семей, Аќмола, Торѓай, Орал,
Сырдария, Ферѓана, ... ... ... ... ... уезі, Самарќан облысыныњ Жизак уезі жѓне Алтай
губерниясыныњ Би, ... ... ... ... ... ... ... документов, Сост. Н.мартыненко. Алматы,
Айкап, 1992, с. 69, 96.
12. ... ... ... Сб. ... ... с. ... Б±л да сонда.
14. История Советской Конститутции (в документах) 1917-1956. //
Предтсл. и общ. Ред. С.С.Студеникина, Сост. А.А:Алпатов,
Н.Т.Совененков. М., Госюриздат. 1957, с. ... ... С.З. ... и советская национальная
государственность в Казахстане. Алма-Ата, Наука,
1970, с. 228.
16. Зиманов С.З., ... С.А., ... М. ... ... ... ... ... Собрание Законадательство Казахской СССР (1920-1936 годы)
сост. Г.С.Сапаргалиев, А.Б. Бульгекбаев, Х.Б.Ахметов,
Алма-Ата, Юридическая Комиссия Совета министров Казахской
ССР.
18. ... М.Т. ... ... национальной
государственнасти. В кн., Конститутционные основы
статуса союзной республики, с. ... ... В ... ... ... справочник за
1920-1935 годы. Алма-Ата, 1936, с. 99-101.
20. Котов К.Ф. Коренизация советского государственного отрота
Казахстана (1920-1936). // Труды Казахского государственного
университета им. С.М.Кирова. ... ... ... ... ... ... Закон) Казахской ССР. Алма-Ата,
Казахстан, 1975, с. 3.
22. Ќарањыз: Об итогах выборов ... ... ... ... ... комисси по выбором
Президента Казахской ССР. «Казахстанская правда». 1991, 7
декабря.
23. Ведомости Верховного Совета ... ... ... с. ... ... ... ... Конститутциясы. Алматы;
«Ќазаќстан», 1993, 4-бет.
25. Ќазаќстан Республикасы Парламентініњ Жаршысы, 1996 ж., №4,
217 ќ±жат, 1998ж., №20, ... ... ... Зањы ... ... ... мен ... енгізу туралы.
№6. 2007. Аќиќат.
27. Назарбаев Н.Ѓ. Ќазаќстан экономикалыќ, ...... ... жолында. Ќазаќстан Республикасыныњ Президенті
Н±рс±лтан Назарбаевтыњ Ќазаќстан халќына Жолдауы – Астана:
Елорда, 2005 – 48 ... Б±л да ... Б±л да ... Б±л да ... Ќазаќстан Республикасы Премьер – министрі Кѓрім Мѓсімовтыњ
2007-2009 жылдарѓа арналѓан баѓдарламасы.
32. Б±л да сонда.
33. Б±л да сонда.
34. Б±л да ... ... мен ... немесе ж‰ріп µткен жолѓа кµз
салсаќ. Сейфолла Шайынѓазы. // ... ... ... 28 ... ... 2008 ... Б±л да сонда.
37. Б±л да сонда.
38. ¦лт ќауіпсіздігімен ‰ндес шешім. Жылќыбай Жаѓыпар±лы. ... ... №93-94 (25066) 28 ... ж±ма, 2008 жыл.
39. Б±л да сонда.
40. Б±л да сонда.
41. Н.Ѓ. Назарбаев Ќазаќстан халќыныњ ѓл – ауќатын арттыру –
мемлекеттік ... ... ... Ќазаќстан
Республикасыныњ Президенті Н±рс±лтан Назарбаевтыњ
Ќазаќстан халќына Жолдауы // Шымкент ... №6 (913) 8 ... ... Б±л да ... ... ... ... С.Хизметли. // Егемен
Ќазаќстан №93-94 (25066) 28 наурыз, ж±ма, 2008 жыл.
44. Ќарым – ... ... ... ... ... ... Ќазаќстан №99-101 (25073), 4 сѓуір, ж±ма, 208 жыл.
45. Б±л да сонда.
46. Ќазаќстан Республикасында ... ... ... ... ... http: // www.googl.kz. «E.GOV.KZ» .
47. Б±л да сонда.
48. Б±л да сонда.
49. Жоспарлаудаѓы ‰лкен жањалыќ. С±њѓат Ѓліпбай. // Оњт‰стік
Ќазаќстан №190 (18403) 11 ... ... 2007 жыл. ... Б±л да сонда.
51. Инновациялыќ технология - µркендеу негізі. Айбек Сарманов.
// Айќан газеті.
52. Елбасыныњ былтырѓы ... ... жања ... ... ... Т. Есенбай±лы. // Айѓаќ. №6 (214) 13
аµпан, 2008 жыл.
53. ... ... ... Т. ... // ... №6 (214) ... 2008 жыл.
54. Серпінділік стратегиясын іске асыру міндеттері. // Егемен
Ќазаќстан №90-93 (24346), 26 сѓуір, сѓрсенбі, 2006 ... ... ... ж‰йесі - http : // www.googl.kz, «E.GOV.KZ».
2. Сейфолла Шайынѓазы «Ізденістер мен іркілістер немесе ж‰ріп
µткен жолѓа кµз салсаќ». // ... ... ... 28 ... ... 2008 ... Жамбулов Д. Саясаттану: Оќулыќ. ¤згеріссіз 3 – басылымы. –
Алматы: Жеті жарѓы, 2007 ж. – 280 ... Локк Д. ... ... екі ... / Ауд. М.¤. ... ... ... 2004. – 280 бет.
5. Бжезинский З. Великая шахматная доска. Превосхрдство Америки
и ее ... ... М.: ... ... с. 43-44.
6. Интернет ж‰йесі – ћttp : // www.googl.ru.
7. Куницин Г.И. Самоопределение нации-история вопроса и
современность // ... ... 1989. №5, ... ... ... ... ... Аќмола, Торѓай, Орал,
Сырдария, Ферѓана, Жетісу; бµкей облыстары, Закаспий
облысыныњ Ордамаѓыш уезі, Самарќан облысыныњ Жизак
уезі жѓне Алтай губерниясыныњ Би, ... ... ... ... ... ... Сборник документов, Сост. Н.мартыненко. Алматы,
Айкап, 1992, с. 69, ... ... ... ... Сб. ... ... с. 88.
11. История Советской Конститутции (в документах) 1917-1956. //
Предтсл. и общ. Ред. ... ... ... М., Госюриздат. 1957, с. 143-145.
12. Зиманов С.З. В.И.Ленин и советская национальная
государственность в Казахстане. Алма-Ата, Наука,
1970, с. ... ... С.З., ... С.А., ... М. ... комитет. Алма-Ата, Наука, 1981.
14. Собрание Законадательство Казахской СССР ... ... ... А.Б. ... ... ... Комиссия Совета министров Казахской
ССР.
15. Баймаханов М.Т. Союзная республика-форма национальной
государственнасти. В кн., ... ... ... ... с. 31.
16. казахстан В цифрах. Краткий статический справочник за
1920-1935 годы. Алма-Ата, 1936, с. 99-101.
17. Котов К.Ф. Коренизация советского государственного ... ... // ... ... государственного
университета им. С.М.Кирова. Серия Юридическая, Алма-Ата,
Казгосиздат, 1956г.
18. Конститутция (основной Закон) Казахской ССР. ... 1975, с. ... ... Об итогах выборов Президента Казахской ССР.
Сообщение Центральной избирательной комисси по ... ... ССР. ... ... 1991, ... Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан. 1991,
№48-50, с. 585.
21. ... ... ... ... Алматы;
«Ќазаќстан», 1993, 4-бет.
22. Ќазаќстан Республикасы Парламентініњ Жаршысы, 1996 ж., №4,
217 ќ±жат, 1998ж., №20, 245-ќ±жат.
23. Ќазаќстан Республикасыныњ Зањы ... ... ... мен ... енгізу туралы.
№6. 2007. Аќиќат.
24. Назарбаев Н.Ѓ. Ќазаќстан ... ...... ... жолында. Ќазаќстан Республикасыныњ Президенті
Н±рс±лтан Назарбаевтыњ Ќазаќстан халќына Жолдауы – Астана:
Елорда, 2005 – 48 ... ... ... ...... ... ... жылдарѓа арналѓан баѓдарламасы.
26. Ізденістер мен іркілістер немесе ... ... ... ... ... ... // Егемен Ќазаќстан №93-94
(25066) 28 наурыз, ж±ма, 2008 жыл.
27. ¦лт ќауіпсіздігімен ‰ндес шешім. Жылќыбай Жаѓыпар±лы. //
Егемен Ќазаќстан №93-94 (25066) 28 ... ... 2008 ... Н.Ѓ. ... ... ... ѓл – ... арттыру –
мемлекеттік саясаттыњ басты маќсаты. Ќазаќстан
Республикасыныњ Президенті Н±рс±лтан Назарбаевтыњ
Ќазаќстан халќына Жолдауы // ... ... №6 (913) 8 ... ... Жауапкершілікті наќты сезінеміз. С.Хизметли. // Егемен
Ќазаќстан №93-94 (25066) 28 наурыз, ... 2008 ... ...... ... м‰мкіндігі. Дастан Кенжалин. //
Егемен Ќазаќстан №99-101 (25073), 4 сѓуір, ж±ма, 208 жыл.
31. Ќазаќстан Республикасында аќпараттыњ тењсіздікті
тµмендетудіњ ... ... ... http: // ... ... ... ... ‰лкен жањалыќ. С±њѓат Ѓліпбай. // Оњт‰стік
Ќазаќстан №190 (18403) 11 желтоќсан, сейсенбі, 2007 жыл. 2
бет.
33. Инновациялыќ технология - µркендеу ... ... ... ... ... Елбасыныњ былтырѓы «Жања ѓлемдегі жања Ќазаќстан» Жолдауы
ќаншалыќты орындалды? Т. Есенбай±лы. // Айѓаќ. №6 (214) 13
аµпан, 2008 жыл.
35. ... ... ... Т. ... // ... №6 (214) ... 2008 ... Серпінділік стратегиясын іске асыру міндеттері. // Егемен
Ќазаќстан №90-93 (24346), 26 сѓуір, сѓрсенбі, 2006 жыл.
37. ... мен ... ... ... // ... ... ... 346), 26 сѓуір, сѓрсенбі, 2006 жыл.
38. Т±лѓалы мемлекеттіњ т±ѓырлы жењісі. Ѓ. ... // ... №190 (184 03), 11 ... 2007 жыл, ... ... Л.Ѓ. ... ... Оќулыќ. – Алматы:
Издательский центр ОФППИ «Интерлигал», 2005. – 264 бет.
40. Ќазаќстан Республикасында «электрондыќ ‰кімет»
ќалыптастырудыњ 2005-2007 жылдарѓа ... ... // ... Ќазаќстан, 19 ќараша,
2004 жыл.

Пән: Мемлекеттік басқару
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 54 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 900 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Қазақстан Республикасынның Ұлттық банктің және коммерциялық банктердің мәні, маңызы, міндеттері, атқаратын қызметтері24 бет
Мемлекеттік үкімет органдарының жергілікті өзіндік басқару аясындағы өкілеттілігі24 бет
Delphi ортасында құрылыс дүкенінің жұмысын автоматтандыру22 бет
«Қазақстанның болашағы – қазақ тілінде»4 бет
Алаш қозғалысының бастау көздері26 бет
Дамып жатқан елдерге шет елдердің көмек мәселелері6 бет
Дулатов Міржақып3 бет
Конституциялық құқық пәнінен дәрістер78 бет
Латын америкасы мемлекеттерінің құрылтайшы биліктік тәжірибесі7 бет
Малайзия20 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь