Интернетте программалау

МАЗМҰНЫ

Кiрiспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .

1 HTML . интернетте программалаудың негiзгi құралы ... ... ... ... ... ...
1.1 Интернетте программалау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
1.2 НTML құжаттармен жұмыс істеу негіздері ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1.3 WEB . беттер құру технологиясы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .

2 Графикалық web.дизайн ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.1 HTML құжатта графикалық кескіндермен жұмыс ... ... ... ... ... ... ...
2.2 Web бетте анимацияны қолдану технологиясы ... ... ... ... ... ... ... ...

3 Орта мектепте күнделікті білім алатын процесін автоматтандыру ... ... ... ..

4 Бизнес.жоспар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
4.1 Аннотация ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
4.2 Түйін ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
4.3 Кәсіпорын сипаттамасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
4.4 Өнімнің сипаттамасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
4.5 Маркетинг жоспары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
4.6 Өндірістік жоспар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
4.7 Ұйымдастырушылық жоспар
4.8 Қаржылық жоспар
4.9 Жұмыстардың орындалу тізбесі

Қорытынды

Әдебиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Кiрiспе


Қазiргi кезде информациялық қоғамда адамзаттың байланыс құралының өзгеше екенiн практика көрсетiп отыр. Олай болса, оқу орындарындағы Информатиканы пәнiнiң “Интернет желiсi және компьютерлiк коммуникациялар” курсын оқыту өзектi тақырыптардың бiрi болып саналады.
Интернет желiсiнiң мүмкiндiктерiне, қызметiне толығырақ тоқталар болсақ, Интернет адамға қашықтық деген ұғымды жоққа шығарып, әлемнiң кез-келген нүктесiнен жылдам хабар алуға, бейнелi түрде байланысуға, информацияның әр тiлдiң, елдiң ерекшелiгiне байланысты түсiнiктi түрде беруге, қабылдауға мүмкiндiк туғызып отыр.
Интернеттiң құрамында миллиондаған компьютерлер, компьютер терминалдары және қарапайым пайдаланушы адамдар бар. Осы пайдаланушылар бiр-бiрiмен байланысу арқылы информацияны жылдам, түсiнiктi алуға, осы арқылы өз бiлiм деңгейiн жоғарылатуға ұмтылуда. Бiлiм беру саласының күрделi мәселелерiнiң бiрi пән бойынша курстар, тақырыптар жайлы мәлiметтер тапшылығы болса, оны Интернет желiсiн пайдалану арқылы жылдам әрi тиiмдi шешуге болады. Жалпы айтқанда қазiргi кезеңде әрбiр бiлiм беру саласының қызметкерi болсын, бiлiм алушы оқушы не студент болсын Интернет желiсiнде жұмыс iстей алуы заман талабы болып отыр.
Пайдаланушы Интернетте жұмыс iстей бiлумен қатар, онда өзiнiң электрондық поштасын, web бетiн ашып қоюына толық мүмкiндiк бар. Бұл өз тарапынан пайдаланушыға көптеген жеңiлдiктер бередi. Себебi электрондық пошта көмегiмен пайдаланушы байланысқысы келген адамына хат жолдауға немесе бiреуден хат алуға, хатты текст, сурет, анимация түрiнде жiберуiне толық мүмкiндiгi бар, ал web бетi бар пайдаланушыға мәлiметтер өзiнен-өзi келiп түсiп жатады. Оның жұмысы осы информацияның iшiнен өзiне қажеттiсiн таңдап алу ғана.
Web бет дегенiмiз не?
Web бет World Wide Web, яғни “дүниежүзiлiк өрмек” 1994 жылдың 14 желтоқсанында пайда болған консорциумның Интернет желiсiне енгiзген жаңалығы болатын. Web бет көмегiмен көптеген iрi компаниялар, фирмалар, жеке пайдаланушылар өзiнiң кәсiпкерлiк мүдделерiн iске асыруға мүмкiндiк алcа, олармен қатар бiлiм берушi мекемелер (ғылыми бағыттағы институттар, жоғары оқу орындары, мектептер т.с.с.) үшiн кең мүмкiндiктер ашылды. Олар желiде өз Web беттерiн ашу арқылы көптеген басқа бiлiм мекемелерiмен тәжiрибе, информация алмасуына даңғыл жол ашылды. Сондықтан қазiрге кезде салмақты оқу орындарының барлығы дерлiк Интернеттен өз орындарын, яғни өз Web беттерiн ашуға ұмтылуда.
Web бет ашу үшiн Интернетте программалай бiлу керек. Интернетте программалаудың негiзгi құралы – HTML (Hypertext Markup Language) - гиперсiлтемелер құру тiлi. Интернетте гиперсiлтеме көмегiмен Web беттер арасында байланыс жасауға мүмкiндiк берiледi. Ол сөз, мәтiн не графикалық объект түрiнде болып келедi.
HTML тiлiнде кодтау пайдалануға мүмкiндiгiнше қарапайым, жеңiл етiп ұйымдастырылған. Ол жоғары деңгейлi программалау тiлiне жатпайды. Сондықтан оны жай пайдаланушы да оңай үйренiп алуына болады. HTML тiлiн үйренудiң тағы бiр оңай жолы гиперсiлтемелер құруға арналған арнайы орталарды қолдану (FrontPage, WYSIWYG, AceHTML Pro т.с.с.). Бiрақ олардың өз кемшiлiктерi бар. Бiз оларңа тоқталмаймыз. Өйткенi олардың кемшiлiктерi жайлы жеке диплом жұмысын жазуға болады.
Бүгiнде жоғары және үздiксiз бiлiмге деген сұраныстың артуына байланысты бiлiм берудiң түрлi мақсаттағы құрылымдары пайда болуда. Осынау құрылымдардың бiрi қашықтан оқыту жүйесi алдыңғы қатарлы елдерде ырғақты түрде дамып келедi. Бiр ғана АҚШ пен Канаданың өзiнде 70-тен астам колледждер мен жоғары оқу орындары студенттерге қашықтан оқыту жүйесiн ұсынуда. Европалық елдерде қашықтан оқыту жүйесiнiң жұмысын ұйымдастыруда телекоммуникациялық жүйелердi және компьютердi пайдалану тәжiрибесi молынан жинақталған. Ресейде қашықтан оқыту мәселелерiмен ММТУ, МЭИ, МИЭМ т.с.с. жетекшi оқу орындары айналысуда.
Дипломдық жұмыстың мақсаты пайдаланушыға HTML тiлiнде программалу негiздерiн оқыта отырып, Web беттер ашуға нақты мысалдар келтiру арқылы Интернет-оқулық құру технологиясын жетiлдiру. Бұл қашықтан оқыту жүйесi негiзiнде оқып жатқан студенттiң “Интернет желiсi және компьютерлiк коммуникациялар” тақырыбын жеңiл әрi жылдам оқып-үйренуiне мүмкiндiк бередi.
Пайдаланылған әдебиеттер


1. М.Хольцшлаг. HTML 4.0. -М.: 2003, 869 с.
2. А.Федорчук. Создание Web-сайтов. -Киев. 2002, 212 с.
3. Я.Нильсен. Web-дизайн. Спб. 2002, 187 с.
4. Дж.Вайскопф. MS Front Page 2000. Учебный курс. Санкт-Петербург, 2002.
5. В.Холмогоров. Основы web-мастерства. Санкт-Петербург, 2002.
6. П.Кент. World Wide Web. –М.: Компьютер, 1996.
7. А.И.Тихонов. Публикация данных в Интернет. –М.: МЭИ, 2000.
8. С.В.Назаров. Пакеты программ офисного назначения. –М.: Финансы и статистика, 1997.
9. А.И.Гусева. Технология межсетевых взаимодействий. Санкт-Петербург, 2001.
10. А.Вендров. Программирования в Интернет. Спб, 2002.
11. А.Г.Корнеев. Базы данных в Интернет. –М.: Нолидж, 2002.
12. А.Вендров. Case технологий. Спб, 2001.
13. Л.Омельченко, А.Федоров. Самоучитель MS FrontPage 2000. Питер, 2000.
14. А.А.Зенкин. Когнитивная компьютерная графика. –М.: Наука, 1995.
15. Шафрин А.Ю. Информационные технологии. – М.: Дрофа. 1999.
16. Горячев А., Шафрин А.Ю. Практикум по информационным технологиям. – М.: Дрофа. 1999.
17. Н.Г. Борисова. Программно-методическое обеспечение учебных компьютерных технологий по спецдисциплинам. ІІІ Международная конференция “Математическое моделирование и информационные технологии в образовании и науке” ("ММ ИТОН"). Алматы. 29.09-02.10.2005. КазНПУ им. Абая
18. Уркумбаев М.Ф., Терещенко С.А., Уркумбаева Т.Н. «Арифметика успеха».- Тараз, 2005 г.
19. Уркумбаев М.Ф., Терещенко С.А., Уркумбаева Т.Н. «Алгебра власти».-Тараз, 2005 г.
20. Уркумбаев М.Ф., Уркумбаев Б.Ф., Аманбаев Б.Б., Уркумбаева М.М. «Бизнес-план в дипломной работе».- Шымкент, 2005 г., 217 стр.
21. Алан Вест Бизнес - план: учеб. пр. пособие (перевод с английского Н.И.Аклозовой и И.Ю.Букиной - 3-е изд. - Москва: издательство Проспект, 2005 - 232 с.)
22.Алексеева М.М, «Планирование деятельности фирмы» - М.: Финансы и статистика, 2001г.
        
        Мазмұны
Кiрiспе………………………………………………………………………….
1 HTML – интернетте программалаудың негiзгi құралы…………………...
1.1 Интернетте программалау………………………………………………...
1.2 НTML ... ... ... ... WEB - ... құру технологиясы………………………………....…......
2 Графикалық web-
дизайн......................................................................
..........
2.1 HTML құжатта графикалық кескіндермен жұмыс………………………
2.2 Web бетте анимацияны қолдану технологиясы………………………….
3 Орта мектепте ... ... ... ... ... ... Аннотация………………………………………………………………….
4.2 Түйін………………………………………………………………………….
4.3 Кәсіпорын сипаттамасы……………………………………………………
4.4 Өнімнің сипаттамасы………………………………………………………
4.5 Маркетинг жоспары……………………………………………………….
4.6 Өндірістік жоспар………………………………………………………….
4.7 Ұйымдастырушылық жоспар
4.8 Қаржылық жоспар
4.9 Жұмыстардың орындалу тізбесі
Қорытынды
Әдебиеттер тізімі………………………………………………………………
Кiрiспе
Қазiргi ... ... ... ... ... ... ... практика көрсетiп отыр. Олай болса, оқу орындарындағы
Информатиканы пәнiнiң “Интернет желiсi және ... ... ... ... ... бiрi болып саналады.
Интернет желiсiнiң мүмкiндiктерiне, қызметiне толығырақ ... ... ... ... ... ... жоққа шығарып, әлемнiң кез-
келген нүктесiнен жылдам ... ... ... ... байланысуға,
информацияның әр тiлдiң, елдiң ерекшелiгiне байланысты түсiнiктi түрде
беруге, қабылдауға мүмкiндiк туғызып отыр.
Интернеттiң ... ... ... ... ... ... ... адамдар бар. Осы пайдаланушылар бiр-бiрiмен
байланысу арқылы информацияны жылдам, түсiнiктi алуға, осы арқылы өз ... ... ... Бiлiм беру ... күрделi мәселелерiнiң
бiрi пән бойынша курстар, тақырыптар жайлы мәлiметтер тапшылығы болса, ... ... ... ... жылдам әрi тиiмдi шешуге ... ... ... ... әрбiр бiлiм беру саласының қызметкерi болсын,
бiлiм алушы оқушы не студент болсын Интернет ... ... ... ... ... ... ... Интернетте жұмыс iстей бiлумен ... онда ... ... web ... ашып ... ... мүмкiндiк бар. Бұл өз
тарапынан пайдаланушыға көптеген ... ... ... ... ... пайдаланушы байланысқысы келген адамына хат жолдауға немесе
бiреуден хат алуға, хатты текст, сурет, анимация түрiнде ... ... бар, ал web бетi бар ... ... ... ... жатады. Оның жұмысы осы информацияның iшiнен өзiне қажеттiсiн таңдап
алу ғана.
Web бет дегенiмiз не?
Web бет World Wide Web, яғни ... ... 1994 ... ... ... ... консорциумның Интернет желiсiне енгiзген
жаңалығы болатын. Web бет ... ... iрi ... ... пайдаланушылар өзiнiң кәсiпкерлiк мүдделерiн iске асыруға мүмкiндiк
алcа, олармен қатар бiлiм ... ... ... ... ... оқу ... мектептер т.с.с.) үшiн кең мүмкiндiктер ашылды. Олар
желiде өз Web беттерiн ашу ... ... ... бiлiм мекемелерiмен
тәжiрибе, информация алмасуына даңғыл жол ашылды. Сондықтан қазiрге кезде
салмақты оқу орындарының барлығы дерлiк Интернеттен өз ... яғни ... ... ... ... бет ашу үшiн Интернетте программалай бiлу керек. Интернетте
программалаудың негiзгi ... – HTML ... Markup ... ... құру тiлi. ... ... ... Web беттер
арасында байланыс жасауға мүмкiндiк берiледi. Ол сөз, мәтiн не графикалық
объект түрiнде ... ... ... ... пайдалануға мүмкiндiгiнше қарапайым, жеңiл етiп
ұйымдастырылған. Ол жоғары деңгейлi программалау тiлiне жатпайды. Сондықтан
оны жай ... да оңай ... ... ... HTML тiлiн үйренудiң
тағы бiр оңай жолы ... ... ... ... ... ... WYSIWYG, AceHTML Pro т.с.с.). Бiрақ олардың өз кемшiлiктерi
бар. Бiз ... ... ... ... ... ... жеке
диплом жұмысын жазуға болады.
Бүгiнде жоғары және үздiксiз бiлiмге ... ... ... бiлiм берудiң түрлi мақсаттағы құрылымдары пайда болуда. ... бiрi ... ... жүйесi алдыңғы қатарлы елдерде ырғақты
түрде дамып келедi. Бiр ғана АҚШ пен ... ... ... ... мен ... оқу орындары студенттерге қашықтан оқыту жүйесiн
ұсынуда. Европалық елдерде қашықтан оқыту ... ... ... ... және ... пайдалану тәжiрибесi молынан
жинақталған. Ресейде қашықтан оқыту мәселелерiмен ММТУ, МЭИ, МИЭМ ... оқу ... ... жұмыстың мақсаты пайдаланушыға HTML тiлiнде программалу
негiздерiн оқыта отырып, Web беттер ... ... ... ... ... құру ... ... Бұл қашықтан оқыту жүйесi
негiзiнде оқып жатқан ... ... ... және ... ... ... әрi ... оқып-үйренуiне мүмкiндiк
бередi.
1 HTML – интернетте программалаудың негiзгi құралы
1.1 Интернетте программалау
Ең алдымен Web бет құрудың ең ... ... ... алу керек. Әрине
ол - HTML тiлi. Бiрақ HTML тiлiнде программалу үшiн ... орта ... Web бет құру мен оны ... тек бiр ортаны ғана пайдалану оның
мүмкiндiктерiн шектейдi. Сондықтан көп ... HTML ... ... ... редакторлардың көмегiмен жүзеге асырылады да,
web беттiң графикалық безендiрiлуi және анимациялық мүмкiндiктерi ... iске ... Windows ... NotePad ... ... ең кеңiнен тараған құралы. Ол Windows жүйесiнiң ... ... ... синтаксисi мен құрылымы. Әрбiр тiлдiң өзiндiк ... ... ... сияқты HTML тiлiнiң де өзiндiк
ерекшелiктерi бар. ... ол ең ... ... ... ... ... бермейтiн тәуелсiз тiл. Дегенмен оның да өз синтаксисi, басқарушы
құрылымдары бар. ... ... ... ... ... ... дщеп те ... Дескриптор – белгiлi-бiр әрекеттi анықтайтын HTML
элементi. Дескрипторлардың мүмкiндiктерi мәндерге ие бола ... ... ... ... ... дескрипторлары дербес ережелерге бағынумен қатар, жалпы ережелерге
де бағынады. Бiрiншi ... ... ... ... “кiшi” () символдарының арасына жазылады, мысалы:

Келесi ереже дескрипторды ашу және жабу ... ... ... жабу ... () ... ... сызық (/) символын қою арқылы iске асырылады:

Бұл ашылған дескрипторды белгiлi-бiр жерде жабу керектiгiн бiлдiредi.
Бiрақ көптеген дескрипторлар бұл ережеге ... ... ... ... дескрипторы, тек ашылады, оны жабудың қажетi жоқ.[1].
Жалпы ережеге дескрипторларды төменгi не жоғарғы регистрде жазу ... ... ... ... болу үшiн ... ... ... Бiрақ кодтаудың жаңа әдiснамасы – XHTML-да ... ... ... ... жазу ... ... тағы бiр ... мәселе бос орындар (пробел)
қалдыру. HTML кодтарының кейбiр тұстарына бос орын қалдыру мiндеттi болса,
кейде артық қалдырылған бос орын ... ... ... ... ... да ... бере алмай қалады.
Жоғарыда ескертiп кеткенiмiздей атрибуттар ... ... Көп ... ... ... жұмыс жасайды. Алайда
кейде мiндеттi түрде атрибуты болуы тиiс ... ... ... атауынан кейiн бiр бос орын тасталып, мән
меншiктелiп ... ... ... ... ... ... олар бос
орын арқылы ажыратылады. Мысалы,

мұндағы bgcolor – фон түсi, text – ... ... ... ... ... атрибуттарға мәндер
меншiктелiп жазылған сөйлем жол деп ... ... ... ... ... тиiс. ... болмаған
жағдайда HTML дескрипторды қабылдамайды. Матрибуттарға меншiктелетiн мәндер
түрлiше ... ... ... ... пайыздық, т.с.с. Мысалы, -
бөлiм дескрипторының align атрибутына left (сол жақ ... right (оң ... center ... justify (енi ... ... бiрiн меншiктеу
жолы:

DIV мiндеттi түрде жабылуы тиiс дескриптор болғандықтан оны
арқылы жабу керек.
Сол сияқты ... ... size ... ... 1-ден ... ... ... қабылдайды, мұндағы 1 ең кiшi шрифт өлшемi, ал 7 ең ... ... ... мән ... ... ... броузердегi мәтiннiң шрифт өлшемi дескрипторы
жабылғанша 5 ... ... ... - ... ... ... бiр типi ... код түрiнде берiледi. Бұл
HTML-де пайдалануға мүмкiн түстердiң оналтылық санау жүйесiнде алфавиттiк-
цифрлық коды. ... ... ... ... ... ... ... ақ түстi фон, ал 000000 - қара ... ... ... ... мәндердiң
алдына # символы қойылады.
HTML-де сiлтеме дескрипторы - арқылы Web-адрестi шығаруға болады:

Осы сияқты ... және ... ... ... ... ... ... аттрибуттардың мәндерiнiң алдына = (теңдiк
белгiсi) таңбасы қойылады және оналтылық мәндерден басқа типтегi мәндер
тырнақшаға (“ ”) ... ... Бұл ... жол ... ... бiрi.
Арнайы символдардың көмегiмен HTML бетке HTML кодын шығаруға болады. Ол
үшiн “кiшi” және “үлкен” символдарының орнына & символын ... ... IMG src= ... ... ... мен ... қолданылу айырмашылығы 1 және 2-
суреттерде ... ... - ... және ... ... ... берiлген дескриптор
графикалық кескiндi шығарады
2 сурет - Арнайы символдар көмегiмен HTML кодты HTML бетке шығаруға
болады
1.2 НTML құжаттармен жұмыс істеу негіздері
1.HTML ... HTML ...... ... (HEAD) және ... тұратын денесi (BODY) орналасқан ... ... және ... бар HTML ... ... үлгiсi:


xcмұндағы, жолы құжат тақырыбын бередi. Құжат тақырыбы
келесi ... ... ... және ... беттiң аталуын
анықтайды. Ол HTML құжаттың денесiнiң құрамына кiрмейдi.
Стиль. HTML құжатты басқарудың элементтерi мен ... ... ... ... ... ... МЕТА дескрипторы құжат авторы, кiлттiк сөздер, арнайы
әрекеттер қажет болған жағдайда қолданылады.
Кез келген құжатты құрғанда оның басқару ... мен ... ... ... жайлы мәлiметтер онша қажет бола ... ... ... ... жиi ... емес. Дегенмен әрбiр
құжаттың атауы болуы тиiс, сондықтан ... ... ... ... HTML ... ... орналасатын негiзгi
бөлiгi және ... ... iске ... ... ... ... ... болуы мүмкiн:
Мәтiн. Құжат құрамында кездесетiн мәтiндер. Олар оқылуы жеңiл әрi
түсiнiктi болу үшiн ... да ... ... ... жылжуға немесе информацияны көрнекi түрде
беру үшiн енгiзiлетiн графикалық информация.
Сiлтеме. Web ... ... оңай ... және ... ... ... жылдам өтуге арналған сiлтемелер.
Мультимедиа және арнайы программалар. Видеороликтер, Java аплеттерiмен,
Flash, Shockwave программаларымен жұмысты басқаратын ... ... ... ... Құжатта қолданылып жатқан ... ... ... ... ... ... кез келген тұсына
енгiзуге болады. Түсiнiктеме ... ... ... өте тиiмдi.
Түсiнiктеме дескрипторы арқылы жазылады.
4. ... ... ... ... – HTML ... ең қарапайым
және ең қуатты құралы. Себебi Web-бет ... ... ... ... әрi әсем ... көрiнедi. Мәтiндi форматтауда келесi дескрипторлар
қолданылады:
• ..-... Дескрипторлар диапазоны тақырыптар ... ... ... . Каретканы қайтару дескрипторы;
• ... Абзацты ашу/жабу дескрипторлары;
• ... Мәтiндi жартылай қалың ... ... ... ... ... ... ... астын сызу.
Осы аталған дескрипторларды пайдаланып алғашқы HTML құжатты
жазайық.[10].
1-мысал.
1. ... ... iске ... ... ... ... Негiзгi HTML-бет


Мәтiндi форматтау

World Wide Web ... ... ... қажеттi
информацияны iздеу, жинау, экранға шығару. Оның ... ... ... ... ... ... құжаттар3. Құжатты жұмыс үстелiне “Негiзгi HTML-бет.html” атауымен сақтаңыз.
Мұндағы құжат атауынан кейiнгi .html кеңейтпесi құрылған ... ... ... ... сақтап болған соң, жұмыс үстелiндегi “Негiзгi ... ... сол жақ ... екi рет ... ... ... сурет - Негiзгi HTML-бет
Е с к е р т у. 3-суреттегi мәтiндегi қазақ әрiптерi дұрыс көрiнбейдi.
Себебi ... ... тек ... ... ... ... шешуi осы бөлімнің 6-тақырыбында қарастырылған.[14].
5. Абзацтармен жұмыс. Абзац мәтiнiнiң бетте орналасуы дескрипторлардың
align атрибутына меншiктелетiн ... ... ... Align атрибуты
төрт түрлi мәннiң бiрiне ие болуы мүмкiн: left (сол жақ шетi ... (оң жақ шетi ... center (бет ... justify ... ... Мысалы, жоғарыда келтiрiлген “Негiзгi HTML-бет” құжатындағы
мәтiндi беттiң ортасына орналастыру үшiн HTML ... ... ... ... center ... меншiктеу керек:
World Wide Web жүйесiнiң ... ... ... ... ... экранға шығару. Оның экранға
шығаратын мәлiметтерi Web-беттер түрiнде сақталған ...
4 ... - Бет ... ... ... ... iстеудiң тағы бiр ерекшелiгi мәтiн жолдарының
интервалын ... ... ... ... ... ... ... арқылы анықталады. Жазылу үлгiсi: ,
мұндағы pt – интервал өлшем бiрлiгi – пункт. Мысалы, 4-суреттегi ... ... ... ... ... ... World Wide Web ... негiзгi қызметi қажеттi информацияны iздеу, жинау, ... Оның ... ... ... Web-беттер түрiнде сақталған
электрондық құжаттар
Мәтiн фонының түсi де style ... ... ... ...
World Wide Web жүйесiнiң негiзгi қызметi қажеттi информацияны
iздеу, жинау, ... ... Оның ... ... мәлiметтерi
Web-беттер түрiнде сақталған [11].
электрондық құжаттар

5 сурет - ... ... ... ... Шрифттермен жұмыс. Web-беттiң дизайн тиiмдiлiгi оның қаншалықты
деңгейде дайындалғанын ... ... ... ... не? Бұл ... ... ... түсiнiктi әрi әдемi безендiрiлуi. Шрифттермен жұмыс
iстей бiлу осы дизайн тиiмдiлiгiне қол жеткiзудiң негiзгi шарттарының ... ... ... ... ... ... ... тәсiлдерiн толық
меңгеруi тиiс.
Қазiргi кезде шрифттер өте көп болғандықтан ... ... ... ... жөн. ... мұндай үш түрлi топ бар:
• Категория – шрифттердiң негiзгi класы. Оны шрифттiң “ұлты” деп ... ...... бiр ... ... ... класы. Мұны шрифттiң “фамилиясы” деп түсiнуге болады.
• Кескiн – әрбiр шрифттiң қайталанбайтын өзiндiк ерекшелiгi. [9].
1 кесте - ... ... ... гарнитуралары
|Категориялар |Гарнитуралар ... |Times, Century ... Garamond ... ... Arial, Verdana ... ... Courier New ... ... Script, ... ... ... |Whimsy, Arriba!, Bergel |
2 ... - ... және ... |Кескiн ... |Roman (тiк), Italic ... ... |Regular (кәдiмгi), Bold Italic ... ... ... ... ... Oblique ... ... |Regular, Bold ... ... ... ... жұмыс iстеу элементiмен жұмыс iстеуге
негiзделген. FONT дескрипторының негiзгi үш ... ... size ...... ... ... color (түс) – ... түсi. Шрифт түсi көп жағдайда оналтылық кодта
берiледi.
• face ...... ... ... ... ... бередi.
1-мысалдағы мәтiнге дескрипторын пайдалану:Мәтiндi форматтау
... Wide Web
... ... ... қажеттi информацияны iздеу, жинау,
экранға шығару. Онығ экранға шығаратын ... ... ... ... құжаттар


Ескерту. Times Kaz шрифтi арқылы терiлген мәтiннiң қазақша әрiптерi
көрiнуi үшiн HTML құжат iске ... соң ... ... ... ... ... беру ... (6-сурет).
6 сурет - Шрифтi, өлшемi, түсi берiлген HTML құжат
7. Кестелермен жұмыс. Кестелердiң HTML құжаттарға енгiзiлуi ... ... ... ... ... болды. Кесте пайдаланушыға
көптеген жеңiлдiктер бередi. Онда мәтiндiк берiлгендермен қатар графикалық
берiлгендердi де ... ... ... жұмыс iстеу
дескрипторлары:[13].
• .. - ... басы мен ... ... негiзгi
дескриптор. Бұл дескриптор көптеген атрибуттарға ие:
3 кесте - дескрипторының негiзгi атрибуттары
|Атрибут және оның мәнi ... ... ... iшiндегiсiн орналастыруға арналған: |
| ... ... ... left (сол жақ |
| ... right (оң жақ ... middle ... ... ... ... ... ... ... |
| ... көршi ұяшықтарының арасындағы ара |
|cellpadding=“x” |қашықтықты анықтайды |
| ... ... ... мен ... |
| ... ... ара ... |
|width= “x%” не width= “x” ... |
| ... ... ... ... |
• .. - ... ... ... және ... ... ... жұмыс iстейтiн бұл дескриптордың екi атрибыту бар: align –
ұяшықтағы мәлiметтiң көлденеңiнен орналасуы; valign - ұяшықтағы
мәлiметтiң ... ... Бұл ... ,
дескрипторларына қолдануға да болады;
• .. - кестенiң жеке ұяшығын құратын ... ... ... кесте құрып көрейiк:
1. Блокнот қосымшасын iске қосыңыз;
2. HTML құжаттың кодын енгiзiңiз:
... 1 ... ... 1-уяшыгы

Кестенiн 2-уяшыгы

Кестенiн ... ... ... 4-уяшыгы

3. Файлды “Кесте1.html” атауымен жұмыс ... ... ... ... “Кесте1” файлын iске қосыңыз. 7-суреттегi HTML
құжат көрiнедi.[12].
7 ... - ... ... ... ... ... кесте
Кей жағдайларда кесте ұяшықтарының параметрлерi бiр-бiрiмен сәйкес келе
бермейдi, яғни ... енi, ... ... ... ... ... ... мүмкiн. Бұл жағдайда ұяшық атрибуттары
қолданылады (4-кесте).[11].
4 кесте - дескрипторының негiзгi атрибуттары
|Атрибут және ... ... мәнi | ... “x%” не ... енiнiң ұзындығын анықтайды. Ұяшық енiнiң |
|width= “x” ... ... ... ... не ... |
| ... ... ... ... ... ... ... көлденең орналасу түрiн |
| ... ... ... ... left (сол жақ |
| ... right (оң жақ ... middle (ортасына); |
|valign=“x” |Ұяшық iшiндегi ... ... ... ... |
| ... ... болатын мәндерi: top (жоғарғы |
| ... bottom ... ... middle ... ... ... |кесте қатарының х ұяшығын бiрiктiру; ... ... ... х ... ... ... ... фон түсiн анықтайды; ... ... фоны ... ... алынады; |
| ... ... ... ... ... атрибуттарын қолданып HTML құжат құрайық.
1. Блокнот қосымшасын iске қосыңыз;
2. HTML құжаттың кодын енгiзiңiз:

Кесте уяшыктарынын атрибуттарын пайдалану ... ... ... 1-уяшыгы

Кестенiн 1-катарынын 2-уяшыгы

Кестенiн 1-катарынын 2-уяшыгы


Кестенiн 2-катарынын 1-уяшыгы

Кестенiн 2-катарынын 2-уяшыгы


3. Файлды “Кесте2.html” ... ... ... сақтаңыз.
4. Жұмыс үстелiндегi “Кесте2” файлын iске қосыңыз. 8-суреттегi HTML
құжат көрiнедi.[7].
8 сурет - ... ... 2 және 3 ... ... ... енi ... кестелерден басқа динамикалық кестелер де
қолданылады. Бұл кестелердiң енi мен ұзындығы ... ... ... ... отырады. Мұндай кестелердi құру үшiн ен, ... ... ... емес ... өлшем түрiнде беру керек. Мысалы,
width=”25%”, height=”100%” т.c.c.[8].
8. Тiзiмдер. Web беттегi ... анық және ... ... ... ... жоғарыда атап кеткенбiз. Тiзiмдер пайдаланушыға web-
беттегi информацияның негiзгi ... ... ... ... ... ие. ... ... информацияны логикалық элементтер
тiзбектерiне бөлiп қарастыруға мүмкiндiк бередi.
Тiзiмдер сонымен қатар web дизайнда да көп ... ... ... ... информациялар тiзбегiн ерекшелеп ... ... ... болады.
HTML тiзiмдерiн құруда келесi дескрипторлар қолданылады:
• ..(/UL) – маркерлi тiзiм;
• ..(/OL) – нөмiрленген тiзiм;
• - тiзiм ... ... .. - ... ... ... құжаттың мәтiнiн логикалық байланыста ... үшiн ... ... ... ... ... ... әрбiр
элементтiң алдына белгiлi-бiр символдар қойылады. Мысалы,

Карындаш
Кiтап
Даптер

Нәтижеде броузерде ... тiзiм ... ... ... ... ... ... реттелген сандық мәндер қолданылады. Мысалы,
Пайдаланылган адебиеттер

О.Камардинов. Информатика. -Шымкент. 2000, 250 б.
Р.Кадiрбаева. MS ... ... 2001, 84 ... HTML 4.0. -М.: 2003, 869 ... ... ... ... 2002, 212 с.
Я.Нильсен. Web-дизайн. Спб. 2002, 187 с.


9 сурет - Нөмiрленген тiзiм
Кей ... ... ... ... тура келедi. Күрделi
тiзiмдер дегенiмiз не? Күрделi тiзiм – тiзiм ... ... ... ... ... ... ... параграфтардан, пункттерден
тұратындықтан күрделi тiзiм бола алады. ... ... ... енгiзiлген күрделi тiзiм ... HTML ... ... қосымшасын iске қосыңыз;
2. HTML құжат кодын енгiзiңiз:


МАЗМУН


МАЗМУНЫ

КIРIСПЕ

HTML - ИНТЕРНЕТТЕ ПРОГРАММАЛАУДЫН
НЕГIЗГI КУРАЛЫ


Интернетте программалау. HTML ... ... ... НTML ... ... ... ...


ГРАФИКАЛЫК WEB-ДИЗАЙН

Web беттi тиiмдi безендiру

Web бетте анимациялык кескiндердi бейнелеу технологиясы

КОРЫТЫНДЫ
... ... ... HTML ... ... атауымен жұмыс үстелiне сақтаңыз.
4. “Мазмун” файлын iске қосыңыз (10-сурет).
10 сурет - Интернет оқулық мазмұны шығарылған күрделi тiзiм
Маркерлi және нөмiрленген ... екi ... бар: type ... ... ... ... маркерленген тiзiмнiң маркерiнiң түрiн
анықтайды да, екiншiсi меншiктелген мән бойынша тiзiмдi ... ... ... ... Квадрат-маркер

Тiзiмнiн оныншы элементi
Тiзiмнiн он бiрiншi элементi
т.с.с.

11 сурет – type және value атрибуттары қолданылған тiзiм
9. ... ... ... web-беттер құрудағы ыңғайлы тәсiлдердiң
бiрi. Фрейм броузер екi және одан да көп ... ... ... бередi.
Фреймдердi құру үшiн келесi дескрипторлар қолданылады:
• … - негiзгi атрибуттары жолдар ... ... ... кесте - дескрипторының негiзгi атрибуттары
|Атрибут және оның |Сипаттамасы ... | ... |тiк ... ... ... не ... өлшем |
| ... ... х-ке ... * мәнi |
| ... ... ... ... бередi |
|rows=“x” ... ... ... пиксель не пайыздық |
| ... ... ... х-ке ... * ... ... ... құруға мүмкiндiк бередi |
| ... ... ... анықтау; |
|border=“x” | ... - жеке ... ... HTML-құжаттың адресiн
анықтайды.
6 кесте - дескрипторының негiзгi атрибуттары
|Атрибут және оның |Сипаттамасы ... | ... ... ... ... ... үшiн |
| ... ... ... және тiк ... ... iске |
| ... (мәндерi: “yes” не “no”) ... ... ... ... URL ... ... аталған дескрипторларды пайдаланып қарапайым фрейм құратын ... ... ... ... ... келтiрiлген. Суреттен көрiп
тұрғанымыздай сол жақ фреймде негiзгi мазмұн орналасқан да, броузердiң сол
фреймiнде мазмұннан ... ... ... ... Әрине мазмұндағы
қажеттi сiлтемеге басқан кезде сәйкес құжаттың ашылуын қамтамасыз ... ... ... ... ... ... ... - Фреймдерге бөлiнген броузер
Кей жағдайларда құжаттағы мәтiнге қатысты динамикалық фреймдер құруға
болады. Бiздiң мысалымыздағы

жолындағы * ... ... ... ... ... ... ... құруда үлкен септiгiн тигiзiп ғана қоймай,
оны ... ... да ... ... Web - ... құру технологиясы
Интернет желiсiн пайдаланушылар арасында байланыс болмаса, онда ... ғана ... ... ... ... iстер едi. Байланыс - бiр
құжаттың көлемiнен шығып, оған қатысы бар құжаттарға ғана ... ... ... келетiн барлық информацияны шығарып алу, олардың авторларымен
қарым-қатынас жасау құралы. Сондықтан кез ... ... ...... ... ... негiзгi мәнi осы байланысты ұйымдастыру. Жай
ғана ұйымдастырмай тиiмдi, түсiнiктi, жылдам түрде ұйымдастыру.
Web беттер ... ... ... құрайды. Web-түйiн
Интернет желiсiнiң басты қаруы. Көптеген ... ... ... ... ... ... ... т.с.с. салалардағы түрлi
информациялар өрмекшiнiң өрмегiндегi өрмектерi ... ... ... үлкен жүйе құрайды. [9].
1. Абсолют және салыстырмалы сiлтемелер. Алғашқы ... ... ... әдiс уақыт өте келе дамытылып, сiлтеме ретiнде мультимедиа
құралдарын да қолдануға болатындығын көрсеттi. ... ... ... ... ... пайда болды.
HTML тiлiнде сiлтемелiк байланысты дескрипторы ұйымдастырады. Оны
кейде ... деп те ... А ... бiр HTML ... екiншiсiмен
байланыстырады. Байланыс екiншi құжаттың қайда орналасқанына қарамастан
орнатыла бередi. Тек ол ... ... ... ... ... ... ең ... атрибуты href, яғни гипермәтiндiк
сiлтеме. href атрибутының мәнi көбiне URL (ресурстардың ... ... ... Басқаша айтқанда URL – Web-түйiннiң адресi. Ол ... ... ... ... ... ... ... (көбiнесе www-ден басталады ) және ресурс көрсеткiшi (әдетте файл
атауы).
және ... ... ... кез ... ... ... ... табылады.
HTML тiлiнде дескрипторы арқылы сiлтемелiк ... екi түрi бар: ... және ... URL арқылы берiлетiн абсолют сiлтеме жоғарыда қарастырылды. Бұл
сiздiң бүкiл (абсолют) ... ... ... ... ... ... web-бет орналасқан web-түйiннiң ... ... Бұл ... ... ... сервердi тауып, оған ауысуға
мүмкiндiк бередi.[4].
Салыстырмалы сiлтеме сiз өзiңiз орналасқан сервердегi адреске кiруде
қолданылады. Бiр ... ... бiр ... ... ... бет
үшiн тек файл атауын беру арқылы, оны ашып алуға болады.
Мысалы,
... ... ... ... сiз ... каталогта орналасқан құжатқа гиперсiлтеме құрғыңыз
келсе, онда мәселе сәл қиындайды. Мұндай құжатқа сiлтеме ... үшiн ... ... ... яғни ... толық адресi href атрибутына
меншiктелуi тиiс.
Мысалы,
Дипломдык жумыс мазмуны
Абсолют және салыстырмалы сiлтемелердi пайдалана ... ... ... ... ... ... web-түйiн құрып көрелiк.
1. Блокнот қосымшасын ашыңыз;
2. HTML кодын терiңiз;
HTML>

Дипломдык жумыска сiлтеме


Интернет оқулық мазмунын кору ушiн шертiнiз


3. ... ... ... сақтаңыз;
4. Жоғарыда келтiрiлген “Мазмун.html” файлын iске қосыңыз. ... ... ... ... терезесiнде тышқанның оң жақ түймесiн шертiп, ... ... в виде HTML ... берiңiз.
6. Көрiнген HTML кодты төмендегiше етiп өзгертiңiз;МАЗМУНКерi

МАЗМУНЫ


КIРIСПЕ


HTML - ... ... ... ... Интернетте программалау. HTML тiлiне кiрiспе

НTML кужаттармен ... ... ...


ГРАФИКАЛЫК WEB-ДИЗАЙН

Web беттi тиiмдi безендiру
Web бетте анимациялык кескiндердi бейнелеу технологиясы
...
... ... ... ... енгiзiлген құжатты “Мазмун.html” атауымен қайта сақтаңыз;
8. Жұмыс үстелiндегi “Сiлтеме.html” файлын iске қосыңыз. ... ... ... ... ... ... құжат мазмұнын ашыңыз (14-сурет);
10. 14-суретте көрiнген броузер терезесiндегi Керi сiлтемесi мазмұнға
сiлтеме бетiн ... iске ... ... Ал ... ... құжатын ашуы тиiс. Егер алдын-ала мұндай ... ... ... ... ... хабарлама көрiнедi. Сондықтан құжат
кiрiспесi орналасқан HTML құжатты ... ... ... ... Iшкi ciлтемелер. Кейде бiр web-бетте орналасуы тиiс информация үлкен
болуы мүмкiн. Мұндай ... соңы ... ... ... ... ... оны көру үшiн броузердiң оң жақ шетiнде орналасқан ... ... ... пайдалануына тура келедi. Бұл жағдайда адамның
психофизиологиялық ерекшелiктерiне байланысты ... ... ... ... ... ... ... айтып жүр. Мұндай кемiшiлiктi жою
үшiн бiр web-бет iшiнде жылжу ... ... ... Ол үшiн беттегi
информацияны мазмұнына қарай бiрнеше ... ... ... ... ... жеке атау ... бұл атаулар тiзiм түрiнде құжаттың басында
орналасуы тиiс. Тiзiмнiң ... ... ... кезде броузер экран
бетiнде мазмұны сәйкес мәлiметтердi көрсетедi.[7]
13 сурет - Web-беттiң жоқтығын не ашылмайтынын хабарлау
Ендi iшкi сiлтемелердi ... ... ... кiрiспесiне
пайдаланып көрейiк.
1. Блокнот қосымшасын ашыңыз;
2. Кiрiспенiң HTML ... ... ...
КIРIСПЕ


Интернет туралы ... ... ... Web бет ... ... HTML ... ... Интернет туралы қысқаша мәлiмет
Информациялық қоғамда адамзаттың байланыс құралының өзгеше екенiн
практика көрсетiп отыр. Олай болса, ... оқу ... ... ... ... ... және компьютерлiк коммуникациялар"
курсы өзектi тақырыптардың бiрi болып саналады.
Қазiргi кездегi Интернет желiсiнiң мүмкiндiктерiне, ... ... ... ... ... қашықтық деген ұғымды жоққа
шығарып, әлемнiң кез-келген нүктесiнен жылдам хабар алуға, бейнелi түрде
байланысуға, ... әр ... ... ... байланысты
түсiнiктi түрде беруге, қабылдауға мүмкiндiк туғызып отыр.
Интернеттiң құрамында миллиондаған компьютерлер, ... және ... ... ... бар. Осы ... бiр-
бiрiмен байланысу арқылы информацияны жылдам, түсiнiктi ... осы ... бiлiм ... жоғарылатуға ұмтылуда. Бiлiм беру ... ... бiрi пән ... курстар, тақырыптар жайлы мәлiметтер
тапшылығы болса, оны Интернет желiсiн ... ... ... әрi ... ... ... ... қазiргi кезеңде әрбiр бiлiм беру саласының
қызметкерi болсын, бiлiм алушы оқушы не студент ... ... ... ... алуы заман талабы болып отыр. [10].
Пайдаланушы Интернетте ... ... ... ... онда ... поштасын, web бетiн ашып қоюына толық мүмкiндiк бар. Бұл ... ... ... жеңiлдiктер бередi. Себебi электрондық
пошта ... ... ... ... ... хат ... ... хат алуға, хатты текст, сурет, анимация түрiнде жiберуiне толық
мүмкiндiгi бар, ал web бетi бар ... ... ... келiп
түсiп жатады. Оның жұмысы осы информацияның ... ... ... ... ... Беттiн басына өту

Web бет деген не?
Web бет World Wide Web, яғни "дүниежүзiлiк өрмек" 1994 ... ... ... ... консорциумның Интернет желiсiне енгiзген
жаңалығы болатын. Web бет ... ... iрi ... фирмалар,
жеке пайдаланушылар өзiнiң кәсiпкерлiк мүдделерiн iске асыруға мүмкiндiк
алcа, олармен қатар бiлiм берушi ... ... ... институттар,
жоғары оқу орындары, мектептер т.с.с.) үшiн кең мүмкiндiктер ашылды. ... өз Web ... ашу ... көптеген басқа бiлiм мекемелерiмен
тәжiрибе, информация алмасуына даңғыл жол ... ... ... ... оқу ... барлығы дерлiк Интернеттен өз орындарын, яғни ... ... ... ұмтылуда.
Web бет ашу үшiн Интернетте программалай бiлу керек. ... ... ... - HTML (Hypertext Markup ... ... құру тiлi. ... ... ... Web ... байланыс жасауға мүмкiндiк берiледi. Ол сөз, мәтiн не ... ... ... ...

Беттiн басына өту


HTML жайлы
HTML тiлiнде кодтау пайдалануға мүмкiндiгiнше қарапайым, жеңiл ... Ол ... ... ... ... жатпайды. Сондықтан
оны жай пайдаланушы да оңай үйренiп ... ... HTML тiлiн ... бiр жолы ... ... ... арнайы орталарды қолдану
(FrontPage, WYSIWYG ... ... ... өз ... бар. Бiз оларға
тоқталмаймыз. Өйткенi олардың кемшiлiктерi жайлы жеке ... ... ... ... мақсаты пайдаланушыға HTML тiлiнiң" негiздерiн
оқыта отырып, Интернетте Web беттер ашуға ... ... ... ... не студенттiң "Интернет желiсi және компьютерлiк коммуникациялар"
тақырыбын жеңiл әрi жылдам оқып-үйренуiне мүмкiндiк беру ... ... ... басына өту


3. Құжатты жұмыс үстелiне “Кiрiспе.html” атауымен сақтаңыз;
4. ... ... iске ... ... ... ... ... тiзiмнен қажеттi сiлтеме шертiлсе, броузер құжаттың
осы сiлтемеге сәйкес бөлiгiне өтедi ... ... бас ... ... ... ... сiлтемесi арқылы орындалады.[12].
16 сурет - Iшкi сiлтемелерi бар web-бет
17 сурет - Iшкi сiлтеме көмегiмен ... ... ... ... ... HTML ... ... кескiндермен жұмыс
HTML-да мәтiн форматтаудан Web-дизайнға өтудiң алғашқы қадамы ... ... ... ... ... тек безендiрiп қана
қоймай, пайдаланушыға информацияның түсiнiктi ... ... ... ... ... ... ... негiзгi
сипаттамаларына әсер етедi.
HTML құжатқа сурет енгiзу үшiн дескрипторы қолданылады. Оның src
атрибутына URL ... беру ... ... ... ... ... ... HTML құжатқа суреттер ... ... ... Cурет кiрiстiру

18 сурет - Броузердегi сурет
IMG дескрипторының атрибуттары броузердiң суреттермен жұмыс iстеуiн
басқаруға мүмкiндiк бередi.
• src=”x” – ... ... орны ... ... не ... ... ... – броузерге сурет енiн алдын-ала тағайындауға ... ...... ... биiктiгiн алдын-ала тағайындауға
мүмкiндiк бередi;
• border=”x” – сурет рамкасының енiн ... ...... бетте көлденең және тiк орналасуы түрлерiн
анықтайды;
...... ... оның сипаттамасын шығаруға мүмкiндiк
бередi. Сонымен қатар тышқан ... ... ... ... ол ... қысқаша мәлiмет шығарады;
• hspace=”x” – суреттiң оң және сол ... бос ... ... ... ... ... ... – суреттiң жоғарғы және төменгi жағынан бос орындар
қалдыру. Мәнi сан түрiнде ... ... ... ... ... ... IMG ... және height атрибуттарын мiндеттi түрде қолдану керек. Себебi броузер
суреттiң енiн, биiктiгiн өзi анықтай алмай, оны ... не ... ... Бұл ... ... ... қалауы бойынша шығаруына
кедергi келтiредi. width және height атрибуттарының жазылу үлгiсi:

border атрибуты ... ... ... енiн ... Егер ... мәнi 0-ге тең ... онда сурет шетiнде рамка болмайды.

Суреттiң web-бетте орналасуын align атрибуты анықтайды. Бұл ... ... ... ... анықтайтын left (сол жақ шетi),
right (оң жақ шетi), center (ортасы) ... және ... ... top ... жақ ... bottom (төменгi жақ шетi), middle
(ортасы) мәндерiне ие болуы мүмкiн.[12].

19-суретте енiнiң, биiктiгiнiң және ... ... ... ... оң жақ шетiне орналастырылған графикалық кескiн келтiрiлген.
19 сурет - өлшемдерi берiлген графикалық кескiн
IMG дескрипторының alt атрибутының көмегiмен суретке сипаттама ... ... - ... ... сурет үстiне орналасқан кезде суреттiң
сипаттамасы көрiнедi
Hspace және vspace атрибутарын пайдалану арқылы графикалық ... ... ... ... анықтауға болады. Мысалы,

Пайдаланылган эдебиеттер


О.Камардинов. Информатика.-Шымкент.2000,250 б.
Р.Кадiрбаева. MS FrontPage.-Шымкент.2001,84 б.
М.Хольцшлаг. HTML ... ... ... ... -Киев. 2002, 212 с.
Я.Нильсен. Web-дизайн. Спб. 2002, 187 с.21 сурет - IMG дескрипторының hspace ... ... ... мен ... ... орналасуы
HTML құжатта графикалық кескiндi не мәтiндi жылжымалы түрде Ѕйымдастыру
мүмкiн. Бұл жағдайда ... не ... ... қатысты броузердегi
мәтiн не сурет жылжымалы болады (21-сурет).[13]
3.Суреттердi байланыстыру. Мәтiндер ... ... де ... алады. Суреттердi сiлетеме түрiнде ұйымдастыру құжаттар арасында
жылжудың көп тараған ... ... ... ... ... сияқты
дескрипторының көмегiмен орындалады. Мысалы,

Келтiрiлген HTML код ... ... ... ... суретке
тышқанның сол жақ түймесi бiр рет ... ... ... ... ... ... - ... әдебиеттер” құжатын ашатын суретсiлтеме
2.2 Web бетте анимациялық кескiндердi бейнелеу технологиясы
Интернет броузерi кез келген информация ... ... ... ... онда мәтiндiк, графикалық информациямен ... ... да ... ... ... көбiне дыбыстық және анимациялық құбылыстар түрiнде бейнеленедi.
HTML құжатқа дыбыс және анимация ... ... үшiн ... ... ... ... алдын-ала орнатылып қойылуы
тиiс. МҰндай модульдерге MS MediaPlayer, AppleQuickTime, RealPlayer ... ... ... ... ... ... ... мультимедиалық информацияны бейнелей алады:
.avi – Audio/Video Interface (дыбыс/бейне интерфейсi). ... ... және ... ... ... ... ету үшiн
қолданылады. Бұл форматтағы файлдар өте шағын ... ... және ... Ұзақ ... Сондықтан пайдаланушылар көп жағдайда .avi
форматтағы файлдарды қолданады;
.mp3 – бұл ... ... ... және бейне файлдарды сығымдау үшiн
қолданылады. Файлдарды кодек әдiсiмен (сығымдау және қайта қалпына келтiру
әдiстерi) сығымдағанда олардың көлемi өте ... ... ... ... ... Internet ... бұл ... пайдаланушылар арасында
кеңiнен танымал;
.mpeg – стандартталған бейнеформат. ... ... ол өте ... және
оның сығымдалу техникасы жоғары деңгейде, т.с.с.
Дыбыс және бейне файлдардың ... ... екi ... тәсiлмен
жѕзеге асырылады: дескрипторын не дескрипторын қолдану.
Бұл екi тәсiлдiң екеуi де мультимедиалық ... iске қосу үшiн ... ... ... ... ... ... бойынша сыртқы модуль-программа бейнклиптi броузерден тыс орындайды
да, екiншi тәсiл бойынша бейнефильм ... ... ... ... ... пайдаланып ойнату үлгiсi:
Бейнефильм
EMBED дескрипторы бұған ... ... ... жоқ. ... ... толығырақ тоқталайық. Дескриптордың бiрнеше атрибуттары бар:
height=”pixel/percent”. Бейнеклиптiң орындалатын аумағының биiктiгi;
width=”pixel/percent”. Бейнеклиптiң орындалатын ... ... Егер ... мәнi true ... бейнеклип web-бет
iске қосылған мезетте ... ... ... ал мән false болса,
бейнеклиптi орындауға жiберу үшiн модуль-программаның ... ... қосу ... ... керек;
controller=”true/false”. Пайдаланушыға броузерге басқару элементтерiн
кiрiстiруге мүмкiндiк бередi;
loop=”true/false”. Егер ... ... ... ... орындала беруi қажет болса, атрибутке true мәнiн меншiктеу керек.
Басқа жағдайда клип бiр рет қана орындалады.
Бейнефильмдi ойнатуда EMBED ... ... ... С.
Қожанов атындағы орта мектеп
 
     Жаңа
информациялық технологиялар, интернет жүйесі
адам қызметінің барлық саласында: оқу,
өндіріс, ауыл шаруашылығы, ғылыми
зерттеу жұмыстары, ... ... ... ... ... ... ... ілесіп отыру және оны
өңдеу өркениетті елдер деңгейіне
көтерілген- дігіміздің белгісі.
Информация дамуы мен информациялық техниканың
соңғы жетістіктері ... да ... ... ... ... алып ... сонымен
бірге мектептер компьютерлендіру үстінде.


Мекен жайы:
Оңтүстік Қазақстан обылысы Арыс қаласы

           &n
bsp;           С.
Қожанов атындағы орта мектеп
 
© С. Қожанов
атындағы орта мектеп, 2007 ж.
Осы ... ... (3252) 8705 242 20 21 егер ... сўраќтар
болса
Мына поштаєа хабарласыѕыз Kojanob@online.kz
• Жаңалықтар •    Мемлекет басқарудағы
экономика, ғылым, мәдениет, өнер салаларында орын алатын
қабілетті жастардың зерделілік әлеуетін ... - ... ... ... ... ... бірі.

 


    Биология және
мұғалім
А. Р. Сыздыковна дарынды балалармен жұмыс
тәжірибесінен.
    Бұл шығармашылықпен
айналысатын, жоғарғы деңгейдегі маман, тәжірибелі
педагог.
Әсел ... ... ... ... ... ... ... барысын
ұйымдастыру жүйесін қолданады, оқушылардыњ
танымдық жұмысын дамытады.
...
    ... ... ... кґрмесі •


... ... ... ...... ... негізгі беті
«Мектеп тарихы» tarix.html бағдарлама листингіindex


input
{
border:solid #00c600 1px;
background-color:#ffcfcf;
font-family:arial;
color:#080C0E;
font-size:13px;
}
font
{
text-decoration:none;
}
a.nodec {text-decoration: ... ... none; color: #ffffff; ... ... Arial;}
p {font-size: 13px;
font-family:arial;
color:#000022;} Балаларды
тјрбиелеу сайтына ќош келдіѕіз...!


АвторМәзір


Мектеп
тарихы
Мектеп
басшылары
Мектептің
даму
жолдары
Мектептің
тәрбие
ісі
Мұғалімдер
тізімі
Мектеп түлектері
Үздік оқушылар
Олимпиада
Күнделікті өзгерістер


 

Толығырақ...Сынып тізімі
1 Сынып
2 Сынып
3 Сынып
4 ... ... ... ... Сынып
9 Сынып
10 Сынып
11 Сынып


 
 
Сіздің сұрағыңыз
• Дауыс
беріңіз
Сізге
біздің
сайтымыз
ұнадыма
Өте жақсы

Жақсы
Орташа


 

Пән: Информатика
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 68 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 900 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Интернетте программалау технологиясын, Web builder бағдарламасын зерттеу және негізгі әдістерін үйрене отырып, «Дүниетану» деп аталатын оқу-танымдық сайт жасақтау39 бет
HTML тілі6 бет
Интернет технологиялары пәнінен электронды оқулық жасау81 бет
Delphi - жаңа программаны өңдеуге арналған инструменттер жиынтығының интегралданған ортасы9 бет
Internet Explorer 5,0 программасымен жұмыс істеу негіздері9 бет
Internet explorer 5.0 программасымен жұмыс істеу негіздері8 бет
Turbo Pascal 7.0 интегралдық программалау ортасын пайдалану43 бет
TURBO PASCAL ИНТЕГРАЛДЫҚ ПРОГРАММАЛАУ ОРТАСЫ27 бет
Паскаль тілін оқытуды интерактивті тақта арқылы ұйымдастыруды программалау41 бет
Программаланатын логикалық интегральды сұлбалар туралы негізгі мағлұматтар8 бет


Исходниктер
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь