Платиналық элементтердің рудадағы (кендегі) байланыс формаларын және қоспа түрлерін зерттеу

МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ 3

1 ӘДЕБИЕТТЕРГЕ ШОЛУ 5
1.1 Қазақстан кен орнындағы платина элементтерінің таралуы 5
1.2 Малеевка кен орнының геологиялық құрылысының ерекшелігі 7
1.3 Кеннің параметрі және рудалық дененің пайдалы қазбалары 8

2 МАЛЕЕВКА КЕН ОРНЫНЫҢ РУДАСЫНЫҢ ТАСЫМАЛДАНУЫ 9
2.1 Мыс колчеданы рудалары 15
2.2 Мырыш . мыс рудалары 16
2.3 Полиметаллдық рудалары 16

3 ЭКСПЕРИМЕНТТІК БӨЛІМ 20
3.1 Зерттеу әдісі және суреттеу нұсқасы 20
3.2 Полиметаллдық рудалар 20
3.2.1 12 көкжиектегі руданың минералдық қасиеті 27
3.2.2 11 көкжиекте ашылған руданың минералдық қасиеті 32
3.3 Руданың физико . химиялық қасиеті 34

4 РУДАНЫҢ БАЙЫТУ ТЕХНОЛОГИЯСЫН ЖАСАУ 38
4.1 Үлгілерді дайындау механизмі 42
4.1.1 Аншлифтерді дайындау 42

5 ЭЛЕКТРОНДЫ МИКРОСКОПТАН ДАЙЫН МИНЕРАЛДАРДЫ
ҚАРАСТЫРУ 52

ҚОРЫТЫНДЫ 56

СӨЗДІК 57

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 63
КІРІСПЕ
Платиналы металдар жер қыртысында аз кездесетін металдар. Бұлар сап түрінде өте аз мөлшерде, күйреген тау жыныстарында барлығы бірге аралас кездеседі. Платиналы металдар бытыраңқы болғандықтан адам баласына кеш мәлім болды. Соған қарамастан платиналық металдар өндірісте, медицинада және тұрмыста кеңінен қолданылады.
Шығыс Қазақстанда тау-кен металлургиялық өндірістерге негізгі минералды шикізатқа сульфидті кендер (нитрит, халькопирит, арсенопирит) жатады. Бұл кендердің басты элементтері Cu, Zn, Pb, Fe.
Кенде қоспа элементтер ретінде Cd, Sb, As(0,01-0,1%), Bi, Tl, Co(0,001%), Au, Se, Te, Ga, In, Pt, Pd және басқалар (0,0001%) жиналады. Бұл элементтер негізгі минералды және ілеспелі компоненттерде сап түрінде немесе жіңішке дисперсті, субмикроскопиялық қоспа күйінде кездеседі.
Көпшілік қоспа элементтері кеннің сульфидтік құрамында болады, шамамен 90-100%-тейі қосалқы запастағы Se, Te, As, Co, Cd болса, 70-80% - Ag, Tl, Mo, Au, платиналы металдар болса, 30-40% - Ga, Zn, Ge [1,2] .
Соңғы кезде шешуге таяу тұрған ірі мәселелердің бірі – шикізатты толық пайдалану. Бұрын, шикізаттағы басты элементті пайдаланып аралас жүрген элементтерге назар салынбай, олар қалдық болып кететін. Мысалы, күкірт қышқылы өндірісінің қалдықтарында – қақ және тозаң түрінде: Cu, As, Au, Se, Te, Tl, платиналық металдар және т.б. элементтер бар, ал күкірт қыш қылымен салыстырғанда ол элементтер бірнеше есе қымбат тұрады [1-3].
Сондықтан, минералдық қорды комплексті зерттеу кезінде – галинит,
сфалерит, пирит, халькопирит, арсенопирит сияқты сульфид минералдармен изоморфты байланысқан платина тобының металдарын ерітіндіге шығарып алып зерттеу күн күттірмес мәселелердің бірі болып табылады. Ал оларды ерітіндіге шығару кезінде жоғалтпай, ұқыпты алу мәселесі – олардың таралуын рудадағы байланыс формасын және басқа қоспа элементтердің әсерін зерттеуді қажет етеді.
Міне менің бітіру жұмысымның ізденістері де жоғарыда айтылған мәселелерге арналады.
Зерттеудің мақсаты мен міндеттері. Минералдардың физика-химиялық қасиетін және рудадан қоспа элементтердің құрылысын анықтау.
Зерттеудің нысаны. Малеевка кен орнындағы 11,12,13 көкжиекте ашылған рудалардың қасиеттерін және қоспа элементтерінің құрылысының ерекшеліктерін анықтау [4,5] .
ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
1 Бірімжанов Б. Жалпы химия / Алматы: Ана тілі, 1992. С. 581 – 585.
2 Геолого- структурные условия локализации оруднения Малеевского место рождения ( Зыряновский рудный район) // Известия АН Каз ССР, Серия геологическая. – 1985. - №2. – С.8 – 17.
3 Месторождения цветных металлов и золото Восточного –Казахстана // Усть- Каменогорск.- ВНИИЦветМет. - 1997. – С. 131 - 133.
4 Вогон Д., Дж. Крейг. Химия сульфидных минералов / Пер. с англ. Под. Ред. И.Я. Некрасова. - М.: Мир, 1981. -
5 Кузнецов К.А. Параметры залежей и рудных тел полезных ископаемых / К.А. Кузнецов, М.О. Услугин // Сб. Тр. - Усть- Каменогорск: ВНИИцветмет, 2001. - 32 с.
6 Борцов В.Д. Платиноносность руд Малевского месторождения / В.Д Борцов, Ю.Б Генкин, А.С. Кузнецов, Г.А. Мамаев // Сб. Тр. - Усть- Каменогорск: ВНИИцветмет, 2001. - С. 40-45.
7 Борцов В.Д. Отчет о научно- исследовательском работе. Изучение платиноности колчеданно- полиметаллических месторождений Рудного Алтая / В.Д. Борцов, В.П. Наумов. - Усть- Каменогорск: ВНИИцветмет, 2003. - С. 15-39.
8 Борцов В.Д. Отчет о научно- исследовательской работе. Разработка технологии рудосортировки в крупнопорционных емкостях и покусковой сепарации ядерно – физическим методом с целью обогащения забалансовых руд на технологический сорты /В.Д. Борцов, В.П. Наумов. - Усть- Каменогорск: ВНИИцветмет, 1991. – С. 12-26.
9 Мамаев Г.А. Особенности магнитных свойств руд Малевского месторождения / Г.А. Мамаев, К.В. Борцов, П.В. Кузьмин // Рациональное использование минеральных ресурсов Республики Казахстан и улучшение охраны окружающей среды. - Усть- Каменогорс: ВНИИцветмет, 1996.- С. 25-35.
10 Вулканогенные колчеданно- полиметаллические месторождение (на примере Рудного Алтая) / Под. Ред. Г.Ф. Яковлева. - М.: Недра, 1978. – 280 с.
11 Бетехин А.Г. Минерология / А.Г. Бетехин. - М.: Недра, 1950.- 173 с.
12 Бубличенко Н.Л. В поисках горных богатств Рудного Алтая / Н.Л. Бубличенко. - М.: Недра, 1979. - С. 22-23.
13 Вейц Б.И. Минерология Рудного Алтая / Б.И. Вейц. - Алма- Ата: Изд. АН Каз ССР, 1959. - С. 36-66.
14 Ворбьев Ю.Ю. Геолого- генетические особенности и зональность Иртышского месторождения на Алтае / Ю.Ю. Воробьев. - М.: Госгеолтехиздат, 1963. - С. 260-265.
15 Геология и полезные ископаемые Рудного Алтая/ А.Г. Каюпов, М.О. Услугин, А. С. Кузнецов, Г. А. Мамаев // Усть- Каменогрск: ВНИИцветмет, 1977. - С. 200-205.
16 Юдовский А.Г. Колчеданно – полиметаллические месторождение Прииртышского района / А.Г. Юдовский. - Алма- Ата: Рауан, 1998. – 174 с.
17 Богородская В.П. Вопросы методики геологических исследований Рудного Алтая / В.П. Богородская. - Алма-Ата: Изд. АН КазССР, 1962. – С. 635-636.
18 Каюпов А.К. Закономерности размещения и осбенности формирования полиметаллических месторождений в Зыряновском рудном районе / А.К. Каюпов и др. // Проблемы генезиса колчеданно –полиметалических месторождений Рудного Алтая. - Алма-Ата: Рауан, 1977. - 129-141 с.
19 Наумов В,П. Отчет о научно исследовательской работе. Разработка новых процессов рудоподготовки при обогащении колчеданно- полиметаллических и медно- цинковых руд метоморфизавонного типа и технологического регламента для их реализации / В.П. Наумов, В.Д. Борцов // Усть- Каменогорск: ВНИИцветмет, 2003. – С. 12-61.
20 Волынский И.С. Определение рудных минералов под микроскопом. / И.С. Волынский . - М.: Недра. 1949.- 217с.
21 Влияние онтогении Малеевского колчеданно- полиметаллического месторождения на флотоционные свойства его руд. / М.О. Услугин, А.С Кузнецв, А.Г. Мамаев, // Горный журнал. - 2000.- №1. - С. 34-37.
22 Иванкин П.Ф. Геология и вопросы генезиса полиметаллических месторождения Прииртышья / П.Ф Иванкин. -М.: Гостгеолтехиздат, 1957. – 200 с.
23 Борцов В.Г. Отчет о научно- исследовательской работе. Классификация и типизация технологических руд Малеевского месторождения по вещественному составу и физико- химическим свойствам / В.Д . Борцов // Усть- Каеногорск: ВНИИцветмет, 2002. – С. 33-36.
24 Борцов В.Д. Отчет о научно – исследовательской работе. Изучение платиноностности колчеданно- полиметаллических месторождений Рудного Алтая / В.Д. Борцов, Ю.Б. Генкин, В.П. Наумов // Усть- Каменогорск: ВНИИцветмет, 2002. - С. 35-37.
25 Наумов В.П. Отчет о научно- исследовательской работе. Изучение физико- химических свойств различных типов руд Малееквского месторождения и влияние их на показатели обогащения / В.П Наумов, В.Д. борцов, Ю.Б. Генкин. - Усть- Каменогорск: ВНИИцветмет, 1999. - С. 22-25.
26 Особенности вещественного состав и физико- химических свойств руд колчеданно- полиметаллических месторождении Рудного Алтая и их влияние на процессы переработки / В.Д. Борцов, М.О. Услугин, А.С. Кузнецов, Ю.Б. Генкин. // Региональная геология. - Томск, 2001. – 193 с.
27 Генкин Ю.Б. Отчет о научно- исследовательской работе. Классификация и типизация технологических типов руд Малеевского месторождения по вещественному составу и физико- химической базы к программе МЕТSIM с разработкой методик по пересчету металлов на минеральный соства врудах и продуктах обогащения / Ю.Б. Генкин, В.Д. Борцов, В.П. Наумов. - Усть- Каменогорск : ВНИИцветмет, 2002. –С. 25-35.
        
        МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ
3
1 ӘДЕБИЕТТЕРГЕ ШОЛУ
5
1.1 Қазақстан кен орнындағы платина элементтерінің таралуы
5
1.2 Малеевка кен орнының геологиялық ... ... ... ... ... және ... ... пайдалы қазбалары
8
2 МАЛЕЕВКА КЕН ОРНЫНЫҢ РУДАСЫНЫҢ ТАСЫМАЛДАНУЫ 9
2.1 Мыс ... ... ... – мыс ... ... рудалары
16
3 ЭКСПЕРИМЕНТТІК БӨЛІМ
20
3.1 Зерттеу әдісі және суреттеу нұсқасы
20
3.2 Полиметаллдық рудалар
20
3.2.1 12 көкжиектегі руданың ... ... 11 ... ашылған руданың минералдық қасиеті
32
3.3 Руданың физико – химиялық қасиеті
34
4 РУДАНЫҢ БАЙЫТУ ТЕХНОЛОГИЯСЫН ЖАСАУ ... ... ... ... ... ... ... МИКРОСКОПТАН ДАЙЫН МИНЕРАЛДАРДЫ
ҚАРАСТЫРУ
52
ҚОРЫТЫНДЫ
56
СӨЗДІК 57
ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ... ... ... ЖӘНЕ ... МИНИСТРЛІГІ
Химия және
биология мамандығы
БІТІРУ ЖҰМЫСЫ
Тақарыбы Платиналық элементтердің рудадағы (кендегі) байланыс
формаларын және ... ... ... металдар жер қыртысында аз кездесетін металдар. Бұлар сап
түрінде өте аз мөлшерде, ... тау ... ... ... ... ... металдар бытыраңқы болғандықтан адам баласына кеш
мәлім болды. Соған ... ... ... ... медицинада
және тұрмыста кеңінен қолданылады.
Шығыс Қазақстанда тау-кен металлургиялық өндірістерге ... ... ... ... ... халькопирит, арсенопирит)
жатады. Бұл кендердің басты ... Cu, Zn, Pb, ... ... ... ... Cd, Sb, ... Bi, Tl,
Co(0,001%), Au, Se, Te, Ga, In, Pt, Pd және ... ... ... ... ... ... және ілеспелі компоненттерде сап түрінде
немесе жіңішке дисперсті, субмикроскопиялық қоспа ... ... ... ... ... ... ... болады,
шамамен 90-100%-тейі қосалқы запастағы Se, Te, As, Co, Cd ... 70-80% ... Tl, Mo, Au, ... ... ... 30-40% - Ga, Zn, Ge [1,2] .
Соңғы ... ... таяу ... ірі ... бірі – ... ... Бұрын, шикізаттағы басты элементті пайдаланып аралас
жүрген элементтерге назар ... олар ... ... ... ... ... өндірісінің қалдықтарында – қақ және тозаң түрінде: Cu, As,
Au, Se, Te, Tl, платиналық металдар және т.б. элементтер бар, ал ... ... ... ол ... ... есе ... ... [1-3].
Сондықтан, минералдық қорды комплексті зерттеу кезінде – галинит,
сфалерит, пирит, халькопирит, арсенопирит ... ... ... байланысқан платина тобының металдарын ерітіндіге шығарып алып
зерттеу күн күттірмес ... бірі ... ... Ал оларды
ерітіндіге шығару кезінде жоғалтпай, ұқыпты алу ...... ... ... формасын және басқа қоспа элементтердің әсерін зерттеуді
қажет етеді.
Міне менің бітіру ... ... де ... ... ... ... мен ... Минералдардың физика-химиялық
қасиетін және рудадан қоспа элементтердің құрылысын анықтау.
Зерттеудің нысаны. Малеевка кен ... 11,12,13 ... ... ... және ... ... ... ерекшеліктерін
анықтау [4,5] .
1 ӘДЕБИЕТТЕРГЕ ШОЛУ
1.1 Қазақстан кен орынындағы платина элементтердің таралуы
Басқа ТМД елдері ... осы ... жүз ... ... ... ... шикізат түрлеріне деген сұраныс
қызығушылық көрсетті. Сондықтан платинойдтар ... ... ... ... ... ... рудалық көздерінің бірі сульфид кендерінің кен орны
болып табылады.
1978-1998 жылдары әр түрлі ... және ... ... (ПТО ... ... колчедан-
полиметаллдық рудаларында және металлургиялық кен ... ... ... ... ... ... Бұл ... кең ауқымды мазмұнда
болды.
Малеевка кен орынының колчедан- полиметаллдық ... ... ... 1998 ... ... ВНИИ ... және ... Тау-Кен байыту
комплекстерінің және АОҚ күшінің көмегімен зерттеле бастады [6-
8].
Платинаның химиялық құрамы, ылғи темірмен (20%-ке ... ... мыс ... ... ... ... ... өте таза емес,
микроскопиялық зертелмеген материалдарға жатады. Сондықтан қатты ерітіндіде
қандай бірге жүретін элементтер бар ... ал ... ... ... ... ... ... анық табуға болмайды [9,10].
Кристаллографиялық мәліметтер. Гексаэдрлік; шашыраңқы кен орындарында
көбінесе оралған аллотриоморфты массалар, кейбір оңтүстік ... ... ... ... түрінде болады. Кубтік сингония, границентрлі
тор а=3,927. Бірге жүруі байқалмайды. ... ... ... ... ... ... кристалда-21,5.
Оптикалық қасиеті. Мөлдір емес натрий жарығына ... 70,1% ... ... ... түсі ақ түстен сұр болат ... ... дән ... ... нақ ... ... ... жағдайы. Жақсы дайындалған шлифтер керемет
жылтырланады, кейбір жағдайларда ... ... ... ... Табиғи шашылатын платина, сондай құрамдағы сатылатын платинадан
да қаттырақ айырмашылығы тек өзенмен транспорттау кезіндегі ... ... ... ... ... және пирротиннің арасында тұрады
[11,15].
Шағылған жағдайы. Таза ақ ... ... ... минералдық түсіне
байланысты көгілдір немесе сарғышқа өзгереді, салыстыру кезіндегі басты
алынған көз ... ... ... ... ... ... ... мүмкін. Шағылдыру мүмкіншілігі өте жоғары. Анизотроптық әсер
байқалмайды, ... ... ... ... ... ... ... кезіндегі жағдайы. (Ван дер Вену бойынша) реагенттердің
әсеріне төзімді, тек патша сұйықтығы және ... ғана әсер ... ... ... хромангидридінің тұз қышқылында ғана құрылымды уландыру
жүргізуге болады. ... ... ... болады, поликсенге қарағанда
иридиі бар негізгі түрлері тұрақты болады. ... ... ... және ... жеңіл уланады [18].
Физико-химиялық қасиеттері. Табиғатта платина қатты ерітінді ... ... ... және тағы ... ... Осы ... және ... тұратын, осыған дейін белгілі шексіз ерімеген болып
қалады. Алынған ... ... ... ... ... ыдырау өнімінің жеңіл анықталатын түрімен өзгешелінеді.
Диагностика. Ұқсас минералдар феррит, ... және ... ... Pd және ... және осмистік иридий, Fe болып табылады; когенит
және аваруит өте күшті қышқылдық әрекетке ұшырайды [19,21].
Кен ... ... ... платинаның болуы темірде
жасырылған. Жер қыртысында жеке ... ... ... ... және ... ... ... және де кейде солардың
шашындыларында кездеседі, осы ... ... ... ... маңызды
өндірісті қатынаста магмалық сульфидті сегрегация ретінде. Темір ... ... ... сульфидтерінде жеке түрде платина кезігуі мүмкін
және спериметте, брэггитте, куперитте кезігеді. Сульфидтердің сыртқы орта
әсерінен ... ... таза ... ... ... ... ... жері. Орал мен Алтайдың тауларында Кувшинск
ауданы мен төменгі Тагимның храмиттерінде шашылған платина түрінде болған
[22,23].
1.2 ... кен ... ... ... кен орны Шығыс Қазақстан облысында Зырян ауданының Зырян
қаласынан 12 км ... ... ... 1840 ж белгілі болған бірақ
өнеркәсіптік маңызы 1979 ж Зырян комбинатымен басталған ... ... ... болды және құрамында 70 %-бен астам қазіргі
уақыттағы кенорындарының қорлары кіретін ... ... ... Бұл
кенорынды зерттеуге ғылыми және өндірістік ұйымдардың геологтары қатысқан.
Кенорын Малеевск-Путинцев антиклиннің ... ... ... ... ... ... ... Кенорынның ауданы құрамы
орта девонының Ревнюшинск свитасының ... және ... ... орта ... ... ... ұсақ ... құм мен рифогенді ізбестті ... бар ... ... ... ... құмынан алевролиттен, аргелиттен құрылған. Бұл
кен ... ... ... ... ... және оңтүстік-
батыста Родник үш пластаралық кен ... ... ... ... ... ... ... порфярға бірігеді. Жалпы
кен орында Сu, Zn, Pb ... ... ... Кен ... ... ... пирит, блек кені, арсенопирит, магнетит,
пирротин, туынды висмут , ... ... ... ... ... ... альбит, эпидот, лейноксен және биотит болады.
Қоспаның элементтері: алтын, күміс, кадмий, сынап, висмут, молибден,
кобальт, селен, ... ... ... ... ... текстурасы: қатпарлы, массивті, краптелінген.
Кен маңайындағы өзгерістері: кварцтелу, серицитизация, ... ... ... ... және ... ... пайдалы қазбалары
Малеевка кен орны колчеган – полиметалдық өнеркәсіп түріне ... руда ... мыс, ... ... ... ... күміс,
кадмий, висмут, индий, селен, ... ... ... және басқа да
элементтер ... ... ... аса күшті және бай, ... ... ... әлсіз кварциттердің жоғарғы жағында
экрандаушы порфиралық дене жатыр. Бұл көкжиек кеңістікте аса тұрақты, ... ... ... ... ... тәрізді кендер бөлшектеніп көрінеді.
Кен жақындатқыш каналдар өзінше жоғары зоналы жалыста байқалады.
Тектонамагматикалық ... ... ... ... материалдан
жасалынып қалуымен ашылған. Кенделген орта болып кварциттер ... ... ... ... және барлық сульфидтердің кескіндері
анықталады. Сирек ... ... ... ... ... дақтың немесе
жолақ дақтың сульфитизация ореалы байқалады. Шығу тегінде үш ... ... ... ... ... Платовская, Холодная, Октябрьская,
Малеевская, Родниковая, Богровская, Луговая.
Зерттелетін ең ірі рудалық ... ... ... ... ... бөлігі беткі қабаттан 300м тереңдікте жатыр. Бұл зона солтүстік –
батыс бағытта 25-30 градус бұрыш жасай отырып батырылады. ... ... ... Орта ... ... 900 ... тең [26,27].
2 Малеевка кен орынының рудасының тасымалдануы
Малеевка колчедан – полиметаллдық кен орны Ревнюшинск антиклинінде
солтүстік – батыс ... ... ... ... Малеевка айналасы
терригонді жуан Зырян топтамасымен жабылғаны анықталған. Бұндай ... ... ... қарастырылыды.
Вулканотехникалық құрылыс ... Оның ... 430 дан 750м және ... көп, ал ... блокта 80-250м құрайды. Малеевка кен ... ... ... ... субмеридианальді солтүстік – батыс
жақта ... ... және ... саз, тасты, тас – саз, әк тасты сұр
көгілдір жасыл және жасыл түсті көрсетеді. ... ... ... – тасты
қабатшада алевролиттің сұрғылт – қара түстілігімен ......... тегі ... ... ... 50% дейін айналасын алып жатыр және олардың төменгі, ортақ қиық
бөлігінде шығарылған.
Осы жердің айналасының қасиеті төрт ... ... ... ... ... – вулканогенді – гидротерманальді – тұнба байлам
вафраектикалық – аглометавты ... ағын және ...... ... ағыны. Қуаттылығы 200-250м.
2) Төменгі тұнба байлам – алевролиттер, саз-тасты, тасты, иассивті,
бірыңғай. Қуаттылығы 50-100м.
3) Жоғары вулканогенді – ... ... ... – хлорит –
классикалық ағындағы серицитовты селициталитті ... ... ...... ...... силициалиттер және хлоритолиттер
линзасы. Қуаттылығы 70-150м.
4) Жоғарғы ... ...... – саз ... әк ... ... әк ... –сазды және көмірлі – сазды. Қуаттылығы 200-250м.
Негізгі көлем колчедан – полиметаллдық руда бірінші, үшінші байламда
орналасқан немесе ...... ... ... ... жеке ... жүйеде заттың тіршілік әрекетінің ... ... Кен ... ... және оңтүстік аймақта
қуаттылығы ақырындап кішірейген, ал ... ... ... ... ... ... тауының солтүстік жалпағында
және Холодный районының оңтүстігінде: ... ... ... ... ... кендердің негізгісі Малеевка, Родниковая,
Холодная, Луговаяны жағалай созылып жатыр. Негізінен ... ... ... ... түзу ... ... қарай 10-20
жасайтын қатынас пішінде болады. Олардың ... ... ... әр ... дәрежеде сульфидтік
минерализацияның қаныққан дақтармен ... ... ... ... ... ... ... субвулканогенді тегі- риолитті порфирлер
және андезитті порфирлер қуаттылығы бірнеше ондаған ... ... ... табиғи рудалардан бөлінетін типтер: колчеданды (күкіртті, мыс-
колчеданды және ... және ... ... ... ... тұтас бір-бірінің қозғалысын алмастыратын жүйелер.
Олар негізгі – ... ... ... 1-2м ден 20-30м ... ... және ұшталған жүйенің барлығын қақ жарады, ... ... ... ... изомеленген топтамада бөлшектенеді. Комплексті
анализ Малеевка кен ... ... ... рудалық зат, текстуралық – ... ... және ... ... сипаттайды. Олардың байланысы
рамада енгізілген заттармен қосылуы антогендік шыққан ... екі ... ... ... ...... ... құрылуы.
2) метаморфогенді – екіншіден кеннің құрылуы
Бірінші кеннің құрылуы Малеевка кен орынында тұнбаның жиналуының
нәтижесінен ... су ... ... ... нем
құрайлығынан болып жатты. Осы процесс өте ұзақ ... ... ... ... жүрді. Циклдің басында ... ... ... ваннада азда-көпті тегіс гидротерм материал салыстырмалы бос
түсіру жағдайға келіп жатты. Силицитолитте және ... тегі ... ... ... байытылған сигенетикалық сульфидтардың бөлінуімен өтті.
Ақырындап кәріздік орта қасиеті төмендеп, энергияның жиналуына әкеліп оны
лезде жібергенде, ... ... ... болды. Осы кезде
кластикалық ағым пайда болып, ... қоса ... ... фазада булануы болды.
Кәріздің жарылу кезінен кейін декструкциялық кластикалық интенсивті
ағым болды, бірақ эксгаляционды материалдық тегіс ... ашық ... ... ... және ... байламның болуымен
түсіндіріледі. Әр циклдің біту нәтижесінде ... ... ... форма
рудалардың және кендердің массивті гидротермальді-тұнбалы байламның
кластикалық ... ... ... болуы керек. Метоморфогенді кезең
өзіне термоконтакты ... ... және ... ... ... ... районындағы рудалық көрініс қызметімен байланысты. Бірінші
руданың құрылу қызметін және олардың реликтары ... ... ... ... ... ... кен ... рудалық кені толығымен осы массив аймағында
орналасқан. Бұндай жағдай біріншілік метаколлойдтық руданың ... ... ... ... ... кристалдануға беріледі. Біріншілік
колломорфты құрылымдар спорадикалық ... ... ... ... ... ... болып, даектің ортаңғы және негізгі қасиеті
генетикалық ... ... ... ... қатар Щебнюшинский массивіне
ұқсайды.
Термоконтакты метоморфизм даектардың енуімен анықталды. ... ... ... ... кен ... рудасының көрінісін әр түрлі жоғары
метоморфизмде құрылуын қайта ... ... ... мамандық
бойынша айтса, олардың құрылуы алтын, ... ... ... ... болады [33,34].
Малеевка және Родникова кені 250-300 температурада болады. Кендердің
қалдықтарының ... ... ... ... бойы ... өтті. Қайта
кристаллизациялау затқа айналумен ... ... ... ... құрылуы болды. Олардың барлығы минералдық қосындылардан
тазартуын және созылып жатқан рудалардың минералдық ... ... ... ... бәрі ... ... ... жақсартуға әкелді. Ары
қарай бұндай рудалар орташа деп аталынады.
Руданың термоконтакты метоморфизмді ... ... ... ... ... ... және жылулық жолдардың
есептелуі жүргізілгеннен кейін көруге болады. Ол 600-800 ... Тек ... ... бойынша ғана емес, сонымен қатар минералдық
айналымдарға айналады.
Геометрлік ... ... ... даектің қуаттылығымен
анықталады. Көлемі тойымды аз қуатты дайкалардың рудалық заттармен және
метрмен, ... ... ... жүздеген метрмен өлшенеді. Еріген
массаның суу рудалар және ... ... ... ... жүз мың ... ... [35,36].
1,2 кестеде – Малеевка кен орынының табиғи рудасының минерологиялық –
геохимиялық және текстура – құрылымдық сипаты көрсетілген. ... ... ... ... таулы өндіріспен ашылғандар,
келесі олардың қасиетінің ерекшеліктерін ... ... ... ... ... ... сульфидті матрица
рудаларында жаңа ... ... ... ... ... ... пирротин,
кубанит, марматит. Темір сульфиді әр түрлі ... ... ... ... дәлдеуге болады. Жоғарыда айтылған әр түрлі табиғи руданың
типтерін термоконтакты метоморфизмде мангнитті минералдары әр түрлі бірінші
көрініс ... ... ... ... кен ... ... ... минерологиялық –
геохимиялық сипаты
|Руданың |Cu:Pb:Zn |Минералдар ... ... ... ... ... ... |
| |ры | ... |
| | | |н ... |
| | ... ... | | |
| | | ... | | |
| | | | ... ... |
| | | | ... |серіктерінің |
| | | | ... |
| | | | |ің ... | | | ... | ... ... | ... |Пирит -пирит |
|анды | ... ... | |
| | |ит, | ... | |
| | ... | ... ... ... ... |Висмут, |Халькопирит, |
|ы | ... ... ... |
| | |ит, ... ... |
| | ... ... | | |
| | ... | | ... ... |Арсено-пири|Висмут, |Халькопирит, |
|мырышты |6 ... ... ... |
| | |т, ... ... ... ... |
| | ... ... ... ... |
| | ... |гранат |Изомо-рфты | ... ... ... |Кадмий, ... |
| | ... ... ... |
| | | |т, ... | ... |Барит, |Халькопирит|Күміс, ... ... | ... |, ... ... |
| | ... |электрум*, |Изо-морфты |сфалерит |
| | | ... | | |
| | | ... | | ... ... ... ... |Элемент |Элемент ... ... ... ... |
| |ры | ... |
| | | |н ... |
| | ... ... | | |
| | | ... | | |
| | | | ... ... |
| | | | ... ... |
| | | | ... |
| | | | |ің ... | | | ... | ... ... ... |Галенит, ... ... ... |халькопирит, |
|(полиметаллды| |халькопири|күміс, ... ... ... | |т, ... ... ... |теннантит, |
| | | | ... ... |
| | | | ... ... |
| | | | ... | | | | |ер |
2- ... ... орынының табиғи руданың текстура – құрылымдық
сипаты
|Руданың |Минерал-дық|Морфо-логия|Типтік ... ... ... ... ... ... |мөлшері, мм. |
| |ы ... | | |
| | ... | | |
| | | | ... | | | |т ... |-рит |-нит ... ... |Әр түрлі |Идиоморфнодән|0,2-1|0,02-0,7|0,01-|0,03 |
|колчеданды|хлоритті |жинақталған|ді |,5 | |0,3 | ... ... ... ... ... |,5 | |,18 | |
| ... |жолақты |коррозионды | | | | |
| | | ... | | | | |
| | | ... | | | |
| | | |ді, | | | | |
2- ... жалғасы
|Руданың |Минерал-дық|Морфо-логия|Типтік ... ... ... ... ... ... |мөлшері, мм. |
| |ы ... | | |
| | ... | | |
| | | | ... | | | |т ... |-рит |-нит ... ... ... |Гипидиоморфно|0,01-|0,05-0,1|0,1-0|0,05-|
| |–кальцит ... |0,2 | |,5 |0,15 |
| ... |ты, ... | | | |
| | ... |одәнді, | | | | |
| | | ... | | | | ... ... ... - |рит-галенит|дақты-жолақ|одәнді, |0,16 | |,5 |0,25 ... ... ... | | | |
| ... |дәнді, шеткі | | | | |
| ... ... | | | | |
| |ті | ... | | | | ... Мыс – колчеданды рудалар
Онда бөліктері екі түрлі салаға бөлінеді:
а) Рудада халькопиритпен ... ... пен ... қатысады. Түйісу
аймағында қуаттылығы 4мм дейін жететін магнетиттің линзалы қатпарлары пайда
болады. ... ... және ... ... ... дән ... Оның мөлшері 0,1-0,8мм, ал кейбір пириттің дәндерінің құрамында
пойкилитті пирротин кездеседі. Бұндай рудада магнит алғырлығы 40-60*10 ... тең. ... ... ... даек ... ... ... болды. Оның
құрамы 3-6%ке дейін жетеді және магнетиттің жеке дәндері халькопиритпен
жабысып ... ... ... ... 0,16*10 б. ... ... пирротин ғана қатысады. Бұндай жағдайда ... ... ... ... ... ... 15-20% пирротин бар. Пирротин
пирит дәнін, кейде халькопириттің дәнін ... ... ... ... ... ... ... бөлек дәндерінде
пластикалық кубанит байқалады. Магнитті ... 674*10 б. ... ... ... ... ... үш ... ... ... ... және ... ... Осы ... массивті
рудадан 0,5-1м алыстағанда дайкадан жанасу 10% ... және ... ... ... көп бөлігі халькопириттен, пирротиннен,
пириттен дамиды. Бұндай ... ... ... 60-80 б. СИ. Жанасудан 5-
10метр алыстағанда мыс – ... ... ... ... ... ... тез ... дәні бірлікке дейін жетеді. Пирротиннің 5-
8%-ке құрамы төмендейді. Бұндай руданың магнитті алғырлығы 4-8,6*10 б.СИ.
2) Руданы тек қана ... ... ... жағдайда жаңадан екі
жағдайы байқалады. Мыс ... ... ... ... ... ... 20-
25% көлемнің тегіне байланысты. Осы арқылы пирротиннің және сфалериттің ... ... ... ... ... руданы құрайтындығын
анықтады. Осы пирротиннің дәнінде брейтгауптит байқалады. Соңғысы П.Рамдор
бойынша өте жоғары қысымда және ... ... ... ... ... ... ... 0,5-0,98*10 б.СИ-ға байланысты. Пирротиннің
көп бөлігі оларда әр түрлі жоғары температурада магнитті емес – ... ... ... ... ... ... ... полиметаллдық кендерде жолақты
текстура пайда болады. Бұл жерде жолақтар кезектесіп орналасқан. Оның ... ... ... жоқ ... ... ... таралған.
Барлық кендер ине тәрізді тринолитпен сіңірілген.
Оның магнитті сезгіштігі 0,06*10 тен 13,36*10 дейін ... ... ... ... магниттің линзаларымен өзектілері орналасқан.
Оның ... ... 0,05 ден ... ... ... ... дайканың әсерлесуінен ... Одан ... ... ... ... 5-184 ке ... болады. Осыған сай
67,5*10-0,08*10 дейін өзгереді [40].
Жоғары температураның метоморфизмге түскен (актилинит, ... ... ... жоқ. ... ... бойынша онда
молибдениттің кішкене белгілерінің болуын ... ... Онда ... ... болуы да мүмкін. Осындай зоналардың қуаттылығы 10см. ... ... ... 0,05*10 ... кюри температурасының нүктесімен бағалауы 480-570
аралығында болуы, термоконткты ... ... ... ... ... болуын түсіндіреді. Бұл термолитпен актинолит
сияқты жоғары температурада кенсіз минералдардың таралуымен түсіндіріледі.
Құрамында ... ... ... ... бар ... ... ... сульфидті минералдардың пайда болумен
сипатталады. Бұнда қатты ерітінділердің бөлінуімен пайда болған ... ... ... ... сфалерит-пирротин. Басты минералдар- дың сақталуы
құрамында сфалерит, халькопирит, пирротині бар ... ... ... Бірінші пириттің мөлшері 1- 1,8мм, екіншілік
пириттің мөлшері ... ... ... ... 0,002-
0,005мм.
Жоғары аймақта сипатталған біріншілік сфалериттер 0,3мм болатын аз
мөлшерде корродирленген дән түрінде болады. 80-85% ... ... ... ... ... қатты ерітіндінің ыдырау өнімі ретінде
көрсетілген. Оларға эмульсиялық субграфикті, графикті-құрылым ... ... ... ... ... іздері бар.
Осылардың анализінде сандық, сапалық ... ... ... ... пайда болу динамикасы келесі түрде беріледі.
150 С та ... ... ... ... ... та ... моносульфиді мен күкіртке дейін
диссоцияланатын пириттердің термиялық ыдырауы ... ... үш ... тұрады:
1) реакциялық орталықтардың пайда болуымен жүретін активизация.
2) бөлшектері активтелген көрінетін декрипитация. Т-250-300 та
болады.
3) пирит ... ... ... ... Оның ... өте жоғары.
4) Т-650-700 та пирит-пирротин-тройлит тізбегінде ... ... ... мүмкін.
Қатты ерітіділердің түзілуі:
1) Т=300-8400 С –та сфалерит+пирротин6
2) Т=2500 С халькопирит+пирротин6
3) Т=3000 С барнит+халькопирит,
4) Т=550-650 0С ... ... ... ыдырауы:
1) 3500 С сфалерит-халькопирит,
2) 2350 С кубанит-пирротин-халькопиррит
3)1500 С халькопирит-пирротин
Күкіртпен байытылған пириттің диссоцияциасында пириттелген ... ... және ... ... ... себеп болды.
Метоморфизмде жаңа минералдар түзіледі. Олар: ... ... ... ... ... ... сфалерит+халькопирит,
сфалерит+кубанит, ... ... ... кезде қалыпты кендерге тән парагенезистердің ауысуы қалыптасты.
Малеевка кен орынындағы ... ... ... ... ... олардың
метоморфизмді кенде орналасқанын және белгілері байқалатындығын көрсетуге
болады. 11 көкжиекте ... 5-ші ... ... ... ... ... келесі әртүрліктер анықталады:
1) Негізгі құрамындағы ... ... ... ... ... ... ... дәнінің кейбір
түрлерімен, доңғалақ пішінді титаномагнетитпен ... ... ... де ... ... дайкалармен байланыс аймағында кристалдану жүреді.
Орынбасудың өзекті текстурасы порфирленген кен құрылымы идиоморфнодәнді,
аллотриоморфнодәнді, ... ... жиі ... ... ... ... ... даектің өзгеру интенсивтілік белгілерін ұстайтын кенсіз
өзектер байқалады. ... ... ... ... жеп, ... ... ... Сфалерит дәндерінде галениттің, ... ... ... болады.
3) Негізгі құрам дайкасы арасындағы кендердің интенсивті метоморфизм
іздері бар. Олардың ерекше ... ... ... ... ... құрамдылық кенсіз өзектерінің ... ... ... ... ... жинақты. Сфалерит, галенит-пириті бар жолақтарда
бөлінеді. Оларға темірдің дисульфидінің болуы тән. ... ... ... ... ... ... емес ... дәндеріде бар.
Халькопирит пириттің өзектен тыс, ... ... ... ... ... минералдардан теннатитпен магнетит алынады.
Магнетиттің болуына ерекше назар аудару ... ... кен ... ... 5-ші ... ол кең таралған. Кендерде магнетиттің
болуы,олардың магниттік ... ... ... ... ... ... 5-ші кестеде платинойдтары бар
кендер ... ... 5-ші ... ... 12 және 15 ... де ... сипатталынатын (2-3,5) дайкалар бар. Дайкалардың қуаттылығы
аз таралған, ал күшті қуаттылықты дайкаларда жылу ... көп ... ... енгізілуі қиын жолмен жүреді. Пирротиндермен тройлиттер әр
түрлі ... ... ... ... 0,04*10-5,5*10 аралығындағы
магнитті сезгіштігі бойынша бейнеленген көкжиектердің метоморфизмді
кендерінің дифференциясымен жүреді.
3-ші ... ... ... үлгі бойынша кендердің құрамындағы
платинаның болуы келтірілген ... - ... ... ... ... ... |Рудалық зат ... ... үлгі |
| | ... ... ... |6 | 5 |5 |
| |6 | |6 ... |7 |7 |3 ... |7 |5 |2 ... | |7 | |
4 - ... Pt ... ... ... ... ... сандықтан үлгінің % үлесі |
|Pt ,бар ... |0,1-0,5 ... |2,1-3,0 ... | | | |5 | | |0 ... |5/12,5 |7/17,5 |3/7,5 |5/12,5 |½,5 |2/5 ... ... | | | | | | | ... |5/12,5 |11/27,5 |- |- |- |- |- ... | | | | | | | ... |6/15 |16/40 |7/17,5 |3/7,5 |5/12,5 |1/2,5 |2/5 ... 12 | | | | | | | ... | | | | | | | |
3 ... ... ... ... және ... нұсқасы
3.2 Полиметаллдық рудалар
Рудалық минералдар негізінен ... ... ... ... ... ... ... бөлігінде
пирротин, халькопирит кейде кубанит қатысады. Жолақтармен көрсетілген
порфириттер қосылған рудалы еместе титаномагнетит, ... ... ... ... ... ... ... магнетиттің жіңішке
жолақтары байқалады.
Зертттелген аншлифтерде көбінесе темірдің сульфиді негізгі пириттің
екі ... ... ... ... ... құрылымды дәннің жиналуымен анықталады. Пирит 2 кубтық
формадағы кристаллда пириттің бірінші генерациясы мен және ... ... ... ... ... мөлшері 20-25 микроннан
1,2 миллиметрге дейін ... ... ... ... ... рудалы минералмен рудалы емес жолақтардың контактісімен байқалады.
Осы арқылы рудалы емес жолақтар пириттің ... ... ... бірінші генерациямен анықталады. Пириттің екіші генерация
кристалында ... ... ... ... ... ... халькопирит
кездеседі.
Мөлшері 8ден 20микронға дейін. Кейбір дәндерде дәл ... ... ... ... Пирит дәндерінің дамуы бірінші жағдайдағы сияқты
пирротиннің екінші генерациясында жегідей жеуі ... ... ... ... ... ... Бұл ... көбінесе рудалы емес жолақ
мөлшерінің және жолақтардың дамуымен, ... ... ... ... Екінші болып зерттелген полиметаллдық кен ... ... ... ... ... Оның ... 12-80% ... Зерттелген рудада сфалерит дұрыс емес пішінде қатысады. ... ... ... және ... сызық күйдегісін құрастырады.
Сфалериттегі құрастырылған ұяшықтар, жолақтар, қабатшалар пиритII-нің
еріген кристаллдарымен белгіленеді. Сфалерит ... ... ... дейін жетеді. Көбінесе дәннің ... ... ... ... ... халькопирит, галенит. Көбінесе
халькопириттің ... ... және ... ... ... қатысуын
байқауға болады. Эмульсиондық дақтар және микродәндер түрінде ... ... ... ... аз ... ... ... 2-
10 микрон. Сонымен қатар халькопириттің жіп ... ... ... ... ... ... ... жұлдызша пирротиннің бар екендігі
анықталынды.
Микроскоптан қарағанда сфалериттің түстерінің кейбір айырмашылығын
белгілейді. Типтік кезде ... ... ... ... ... ... ... негізінен пирротинмен ұштастырылған. Осындай пириттің
ұштастырылуын ескере отырып түрлерден темір құрамы ... ... ... ... ... құрамы зерттеулерде көрсеткендей,
чешсктардың (Крс,1965), Япондардың (Нагата Т, 1965) ... ... ... ... ... ... ... Олардың
магниттік сипаты-магниттік сезінушілігі және қалдықтарын ... және ... ... ... шетінде әркелкі тараған.
Галенит рудада 0,7-8% құрайды. Көбінесе дәннің ... ... емес ... ... минералда шығанақ тәрізді болады. Оның жолақтары сфалериттің
ұяшықтарымен ұштасуы байқалады. Бұндай ... ... ... ... орын ... Оның біте ... ... бұл жағдайда
сфалерит дәндерімен түзу сызықты, бірақ шығанақ тәрізді емес. Сонымен қатар
графикалық, ... және ... ... ... ... түрінде (2-10микрон) болуы байқалады. Кейде галенит дәндерінің
жиналуының мөлшері 1200 ... ... ... көп ... рудада қарама-қарсы тараған ... Оның ... 2-16% ... ... Көбінесе ол 3-16% ... Руда ... ... пириттің бірінші генерациясының
қосылуы,осы минералдық дәндер арасындағы ... ... ... ... өте ... ... айтылғандай жолақтар және
магнетиттің жеке дәндерінің мөлшері 120микронда байқалады. Ал ... ... ... ... ... ... ... Пирит
II кейбір кристаллында халькопириттің, жиі сфалериттің мөлшері 2-15микронға
дейін байқалады. Зерттелген руда шлифінде ... ... 40-85% ... интерстицияда ықшамдалып, пириттің, сфалериттің
дәндерімен құрасып, ... көп ... ... ... ... емес
формада, линзалы, жолақты, ... және ... ... Ол ... ... ... және сфалерит дәндерінің
эмульсиондық бөлінуі кейде галенитте және ... ... ... ... ... 600-1200 микрон құрайды. Линзалар 40*600
микроннан 100*1100микронға дейін ... ... ... ... ... ... таблетка тәрізді дәндері ... ... ... ... ... ... ... дәндері кейбір аншлифтардан микрофиндер кездеседі.
Халькопириттің зерттелетін бөлшекте мөлшері 2-6% тан ... ... ... жазу ... ... жазылғандай негізгі рудалық
қарым-қатынастарын ... ... ... ... ... ... ... қаңқалы мен
шеті өңделген.
Текстурасы:массивті, жолақты, өзекті, ілмекті, ілмекті-шұбар.
Мыс-мырыш ... ... ... ... бөлшектерінің
таралуымен сипатталады. Мыс-мырыш рудасының негізгі массасын темір сульфиді
құрайды. Бұларда полиметаллды руда сияқты ... ... ... ... ... ... деп ... Пириттің бірінші генерациясынан
марказиттер және ... өте ... ... ... көбінесе пириттің екінші генерациясының ... ... ... ... ... генерацияда 500-3000микрон
пириттер бірінші генерацияда дақтар, тілімдер, аллотриоморфтық ... ... ... ... ... ... ... сфалеритпен толтырылған және дәндері күрделі ... ... ... ... ... ... 3-32% құрайды.
Итерстицияда тараушылықпен қатар, пириттің ... ... ... ... ... ... ... линза, ілгек түзе отырып
локализацияланады. Кейбір аншлифте субпараллельді жолақтар ... ... мен ... емес минералдардың құрамында
бағынышты болып ... ... ... шеткі бөлшектерінде пирит,
халькопирит дәндерінің күйгенін анықтауға болады. Бұндай жолақтардың іші
кезекпен ... ... ... ... ... ... болады.
Сфалериттер зерттелген рудада басқа минералдармен әр түрлі ... ... Таза ... ... ... аз ... пирротиннің, галениттің, халькопириттің, пириттің мөлшері 2-15
микронға дейінгі микро дәндері бірге кездеседі.Сонымен қатар ... ... ... ... ерітілген дәндер күйінде болады.
Галенит сфалерит дәндерінде сирек және ... ... ... түрінде кездеседі. Кейбір аншлифте сфалериттің жұқа жолақтардың
халькопиритте және оның ... ... ... ... ... ... дәндерімен қосылуы байқалады. ... ... ... және ... ... ... жолақтармен
ұштастырылады. Сонымен полиметаллдық рудалар сияқты әр түрлі сфалериттің
мыс-мырыш рудада ... ... ... ... ... ... ... дейін байқалады.Галенит зерттелген рудада
сфалеритпен тығыз ассоцияланады. ... ... ... ... ... ... және ... байланыста болады. Кейде ол
пириттердің ... ... жеке ... ... ... ... мөлшері және галениттің бөлініп шығуы ... ... ... ... ... кетпейді. Басқа
минералдарда теннантит (блекла руда) және арсенопириттің ұзындығы 15микрон
бірдей дәндері байқалады.
Теннантит халькопиритпен тығыз ... ... ... жиек ... жиі кездеседі. Теннантиттің дәнінің мөлшері ... ... оның ... 0,3-0,5% ... кетпейді. Магниттік фракция
рудасынан бөлінген келесі минералдар: ... ... ... кубанит, пирит. Көпшілігі сфалерит және ... ... Осы ... ... ара ... әр ... ... Бір
жағдайда сфалериттер, ал басқа жағдайда ... ... ... ... ... болатын темірдің маңызы жоғары болады.
Темірді анықтау үшін кеннен бөлінген магнитті фракциядан сфалериттің ... ... Онда ... ... 8 және 14,6% ... ... ... сфалериттің дәнінің көпшілік брикеттері
сиялы түс береді. Магниттік фракцияда халькопирит рудада бос дәндер ... ... өсім ... ... ... құрамында кубанит, пирротин,
халькопирит, сфалерит сияқты минералдар кездеседі. Бос ... ... ... ... ... қою сары ... түс көрсетеді.
Кейбір халькопириттің дәндерінде тікелей теннантит мөлшері 10 микрондар
кездеседі. Теннантиттің дәндері ... және ... ... ... болады. Бұндай дәннің мөлшері 8-120 микрон.
Магниттік ... ... бос ... ... ... қарағанда аз тараған Негізінен бұлар еріген кристалдар,
мөлшері 15ден250 микрон ... ... ... сфалериттің және
халькопириттің дәндері жабысқан және жанама өнімдерінің бөліктері ... ... ... ... ... ... ... бөлінуі, пирит дәндерінің ... ... ... мөлшері 0,02 ден0,12мм. ... ... ... ... ... ... ... сфалерит сонымен қатар пириттің
дәндерінде жанама жабысқан. Теннантит ... ... және ... емес
пішінде мөлшері 0,07-0,09мм халькопиритпен және сфалериттің дәндеріменде
тығыз байланысып жатыр.
Арсенопирит жіңішке призмалық формада жеке дәндер ... ... ... ... жеке дән ... ... ... дамып
келеді. Магнетит және пирротин зерттелген барлық аншлифте жеке дән күйден
өзіндік ... ... ... ... ... дейін
кездеседі. Соңғылары руда дайкасында тікелей зерттеледі. Магнетит дәні ... ... 2,3мм) ... ... ... ... пириттің
еріген дәндерінің мөлшері 0,01ден0,34 мм құрайды.
Дәндернінің басымдылығымен 0,1-0,15 мм ... Бұл ... ... ... және ... ... ... магнетит тамыршықтары нақты
контакт көрсетеді. Ол дайка ... ... және ... орын ... даектың ортасына деген бағытты ... және ... ... ... ... ... пириттің дәнінің мөлшері 0,04
тен0,25 мм, көпшілік дәнінің мөлшері ... мм. ... ... ... емес формада мөлшері 0,6 мм-ге дейін жетеді (көпшілігінің
мөлшері 0,0-0,05мм).
Сульфаттардың ... ... ... қуты 50-250 мм
жоғары ... ... ... ... бөлігіндегі магнетит және
титаномагнетиттің алғашқысы сақталады. Пирротинизация шекарасында пирротин
дәнінде ... ... ... ... ... мыс- ... жеке дәннен бірінші пайызға дейін құрайды. Сондықтан галенит
дәндерінің ... ... ... байқалады. Дайкалар ... ... ... ... қасиеті бойынша руданың мыс- мырыштан
полиметаллға жыожу тенденциясының үлкенділігі жақсы байқалады. Еске ... ... ... осы ... сипатының ақпараттарын қортындылауға
болмайды.
Руданың полиметаллдық қасиеті жіңішке тамыршықтардың алғашқы
миллиметрден ... ... ... зерттеуге болады. Негізгі пирит,
халькопирит және сфалерит минералдарында, сонымен қатар руданың текстуралық
– құрылымдылығы өзгеше, біресе олар ... мыс – ... ... ... ... ... дәндерінің құрлысы жоғарлығымен ерекшеленеді. Оның
аумағы 15-20% дейін ... ... ... ... ... ... эмульсиондық
енгізілген, сфалериттерге тамыршықтың және пирит ... ... ... ... бос ... мөлшері 0,006-0,05мм. Олар
сфалеритке, халькопиритке рудалы емес минералдармен жабысып ... ... ... дәндері домалақ болып сфалеритке енгізілетінін айтуға
болады. Рудалы емес минералдарға кварц, ... ... ... ... ... ... ... жегідей жейді. Рудалы емес
минералдарда ... ... ... ... ... ... қалдықтары қанқа түрінде сақталады
3.2.1 12 көкжиектегі руданың минаралдық қасиеті
Заттың қасиеті бойынша 12 көкжиектегі руданың ... №7 ... ... және – ... ... қиыстыру арқылы көрсетіледі.
Көбінесе күкірт – ... ... ... Руда үшін қайта
кристаллизациялау, интенсивтілік жалпы даектың қасиетін ... ... ... және ... ... ... ... бірге зона ... ... ... ... ... ... Осы текстураның
көрініс дәрежесі даектан алып тастағанда төмендейді. ... ... ... ... ... 13 ... ... Идиоморфнодәннің, ... ... ... ... ... ... дамыған. Олар: коррозионды, субграфикалық, графикалық, ... ... ... ... ... ... эмульсионды.
Қорғасын колчедан рудасы негізінен галениттен (60:85%), аз көлемде
пириттен (15% дейін) тұрады. Сфалеритпен халькопирит жеке ... ... ... ... ... негізгі масса ретінде басқа қалған
минералдың ... ... ... ... Дәні дұрыс емес пішінде
0,06 дан 1,08 0,34мм дейін көрсетілген. Пирит екі генерациядан тұрады. ... ... ... I) ... ... ... мм, ... құрылымымен жинақталғаны анықталған.
Өте кеш (пирит II ) ... ... ... ... ... ... кейбіреулері тікелей галенитпен ... ... ... ... Пириттің II дәндерінің бөлшегі
галенитті жұтады, кейде қаңқалы пішінге ... ... ... ... галенит дәндерінде дұрыс емес
пішінде мөлшері ... мм ... ... ... ... кей ... бір келкі дәндер құрылады. Галенитпен оның ... ... ұзын ... ал қалған дәндері – күрделі.
Полимеоаллдық және мыс – мырыштық, медисті – ... ... оның ... ... ... ... ықшамдалып,
негізінде марматитпен көрсетілгені сипатталады. Оның ... 12 ... ... ... Сфалерит өте ойлы – ... ... ... қуаттылығы 0,8ден 4:5 мм. Рудалы емеспен, ... ... ... ... ... 0,01ден0,4мм, дәндері
дұрыс емес пішінде болады. Сонымен қатар рудада пириттің екі генерациясы ... ... I ... ... ... ... II пириттікі
0,03ден 0,8мм. Пирит II сфалеритке пойкилиттің енуін, ... анда ... ... ... Пириттің бөлігі пирротинмен орын басады.
Халькопиритпен және рудалы емес пен ... ... ... ... сала ... ... Бірінші I пиритпен
қосылған, жіңішке жарықпен ... және ... ... ... ... дәндер қосылады. Бұндай дәндерінің мөлшері 0,02 ден
0,045 мм ... ... ... тікелей галенитпен белгіленеді.
Халькопиритетікелей кубаниттер сирек қатысады. Галенит рудада өте ойлы ... ... Жеке ... 7-8% ке дейін ... ... ... ... ... ... ... 0,01ден0,4м дейін жетеді.
Сфалерит ұяшығымен оның жолақтарын ұштастыруымен сипатталады. Кей кезде
галенит ... ... ... ... ... ... жағдайда
сфалериттің онымен бітіп кету айналасының шекарасы түзү ... ... ... 1:1,5% жиі ... ... жеке ... ... мөлшері 0,02-0,1мм ден қысылады. Кейбір рудалы емес
минералдарда ... ... ... ... және мыс ... ... ... термоконтакты әсері шегінде жоғарыда айтылғандай қайта
крисстализацияланудың төменгі дәрежесінде ... ... ... ... ... ... жерде дақты – ілмекті текстурасы
байқалады.
Сфалеритпен және темір сульфидімен құрылған ... ... ... Аз ... ... құрылымы шеткі жиектерде
тараған Минералдардан ... ... ... ... жиі кездеседі.
Минералдардың қарама – ... ... ... орын алады. Оның
біршама құрамында таралған мәні 1,5-5%. Әр ... ... ... 8-12% болуын қадағалайды. Осындай жағдайда ... ... ... төмендеп және рудада мырышты немесе мыс – мырышты рудаға
ауысады. ...... ... ... ... текстурамен,
аллотриоморфнодәнді, идиоморфнодәнді, гипидиоморфнодәнді, интерстициялық
құрлысымен сипатталады. Оларда ... ... ... ... ... ... жалпы көлемін құрайды. Екі ... ... ... ... ... ... басым болады. Олардың мөлшері
0,02ден 0,16 мм. ... II ... ... ... ... түрінде
болады. Олардың мөлшері 0,04тен0,4 мм. Пириттер халькопиритпен, сфалеритпен
қосылады. Пирит II кейбір дәндерінде халькопиритпен ... ... ... ... ... ... интерстицияда дәндері дұрыс
емес пішінде, субграфикалық бөлінуде, ... ... ... ... ілгектің және пирит дәндерін ағымы, бірінші және екінші пириттерден
өтеді. Сфалерит бұндай рудада жалпы көлемнен руданың массасын 2-6% ке ... ... ... мыс – ... ... ... – мысты және мыс –
колчеданды рудада ... Осы әр ... ... ... ... минералдардың
қатысымен бөлінген, халькопирит және сфалеритті жалпы екеуін бір ... ... Егер ... ... – құрылымдық ерекшеліктерін
анықтағанда ғана екеуін бір типке жатқызуға болады.
Пириттің бірінші генерациясында жатқан ... ... ... ... Қалған минералдар мына матрицада жатқызылған, пирит I орын басып
және орынбасу құрылымын құрайды: ... ... ... ... ... ... ... ілмекті, жегідей желінген, құрылымы
қайтакристаллизациялау процесін сипаттау: ... ... ... ... ... ... ... жалпы сфалериттің,
халькопиритпен руда еместің ... ... ... ... ... Бұл жағдайда халькопириттің құрамы 3-40% те байқалады,
ал сфалериттікі ондаған ... ... ... екі ... ... ... Пирит өткен генерацияда
дақтар, жолақтарды қиыстырып, ... ... ... ... және сфалериттің – ... ... ... ... ... даектің көп тарауынан екінші
генерациядағы пиритті ... Ол ... ... ... 80% ... ... ... контактісінде пирритин түзіледі.
Халькопириттік графикалық, субграфикалық жолақтар, пириттік массивте
пайда болды. Ұяшықтары линзалы дұрыс емес ... әр ... ... ... ... ... сфалеритпен бірге, рудалы еместермен
жолақтарын субпараллельді және долақтардың ұштары қиылысқан ... ... ... ... ... 0,04 ... мм. Сонымен қатар
аймақтық шегінде даектарға әсері эмульсиондық түрде кірістірген. Осы жерде
заттардың халькопирит, кубаниттің ... ... ... байқауға
болады. Анда-санда халькопиритпен ковеллин, халькозин дамиды. Біріншісі
негізінен аймақта даектардың ... ... әсер етіп ... ... ... жиі 1% дейін көтеріледі. ... олар жеке ... ... ... ... ... мөлшерде өзгереді: типтік марматиттен
темірсіз сфалеритке дейін өзгереді. Темірі бар сфалеритке аймақтық ... ... ... әсер ... Осы ... ... ... бойынша дамуы байқалады. Пириттің бірінші және ... ... ... ... емеспен қанқа тәрізді
қалдықтарын жейтіндігі туралы айтып кету ... ... ... өз ... ... емес ... ... тәрізден және
ілмекті пішінде жегідей жеген. Сфалериттің басқа минералдармен шекарада,
әсіресе халькопиритпен құйылған. Басқа минералдарда ... жеке ... ... және жеке ... жіңішке призма түрінде мөлшері 0,015*0,06 мм
арсенопиритпен бірдей болады.
Сфалериттермен қосылған рудаларды мыс – колчедан рудаға минералдар
қатысында апаруға ... ... ... ... ... ... ... құрылыммен негізгі сульфидтің массасы әр түрлі дәрежеде бөлшектеумен
сипатталады. Дақтар пириттің бұрыңғы генерациясынан қалған. Оларда ... ... ... ... ... ... мм ... Осы дақтың айналасындағы ілмекті халькопиритпен бірге,
рудалы емеспен қанық. Олардың шеткі бөлігінде ... II ... ... 0,1-0,6 мм ... ... ... халькопириттің массасы ілмекте
(80%) жинақталған. Халькопирит қатарында сфалериттің жеке ... ... мм – де ... ... ... ... бұрыңғы және пириттің екінші
генерациясынан бұрын жегідей желініп, олармен күрделі шекара сала ... емес ... ... және ... сульфидін жегідей жейді.
Ілмектің қуаты 0,3 тен 1 мм. ... ... ... ... ... жеке кристалл күйінде арсенопирит байқалады.
Жеке жіңішке кварц – сфалерит қасиеті ... да ... ... ... пішінде жақын жағдайы байқалады. Олардың кейбіреуі
жіңішке аймақта халькопирит теннантитке ... Оның осы ... ... ке ... ... ... дәндері байқалады. Негізгі темірдің
сульфиді құрайды. Бұл ... ... ... ... генерациясы байқалады.
Дәннің мөлшері 0,01ден3мм. Олар 50-80% ... ... ... ... ... 40% ... көп ... ілмек тәрізді жолақта
локализделенеді. Кейде жиналып мөлшері 0,8*1,2мм құрайды. ... ... ... жеке ... 3-4% ... ... руданың әр түрлілігі анықталады. Кейбір минералдарда жолақта –
дақтар ұзынырақ кездеседі. Руданың ерекшеліктері ... 13 ... 11 ... ... руданың минералдық қасиеті
Бесінші рудалық затта жатқан, 11 көкжиектегі ... ... ... ... ... жоғарғы дәрәжесі бірінші
кезекте текстура – құрылымдық ерекшелігіне әсері бар. Көбі
жолақты – сызықты ... ... ... ... құрылым, сонымен
қатар «ағым» көрсеткішін, коррозиялық құрылымын қолданады.
- Дамыған мырыш рудасын қолданады ... ... ... әр ... ... және мыс ... тараған.
Колчедан+ полиметаллдық руда 35% құрайды.
- Қайтакристаллизация процессінің негізгі рөлі термокантакты
метомарфизмге жатады. Даектың негізгі қаиетімен ... ... ... ... ... ... болады:
1) Минерализацияланған аймақтық даектың негізгі қасиеті эндоконтакты.
Минерализация ... ... ... ... ... дәндерімен көрсетілген. Пентландиттің жеке дәндері
белгіленген.
2) Контакт ... руда ... ... ... ... орын басуымен сипатталады. Құрылымы: ... ... ... ... ... ... ... жолақтармен байланысы жалын түрлі
пішінмен анықталады. ... ... ... 30% тен 60% ... ... байқалады. Жолақтың қуаты бірліктен 5-8 мм дейін кездеседі. ... ... ... сфалериттің жегідей жеп, өзінде пириттің
екінші генерация дәнін ... ... ... ... ... ... желінген. Ортаңғы бөлігінде пириттер көп сандарда тараған. Пирит
дәнінің мөлшері 0,03тен 0,2-0,5 мм ... ... ... ... өзгеріп отыратын субпараллельді жолақтар
түрінде болады. Кейде ұяшықтағы ілмекке ұқсас ... ... Олар ... рудалы еместе агрегат болып жатыр. Жатқан жолақтардың қуаты, ілмекте
0,2-0,4 мм ден ... Олар ... ... ... ... ... Әсіресе, сфалеритпен қосылған жолақ түрінің қуаты
0,5 тен35 мм дейін ... ... ... - ашық ... ... жеп, ... дамыған шекарасы бар. Пириттің ерекше ... ... ... ... ... ... ортаңғы
бөлігіндегі пирит аз ғана мөлшерде қатысады. Сфалерите ... ... ... қатысады. Кейде эмульсионды халькопириттің
дақтарында да болады. Өзінің қасиеті бойынша сфалерит темір мен ... ... ... ... арсенопириттің, теннантиттің және магнетиттің жеке
дәндері қатысады. Соңғы минерал өзінің оптикалық қасиеті бойынша сфалеритке
өте жақын. Қанша ... ... ... ... магниттік
сезгіштігімен сипатталады. Бұл ... ... ... ... ... Сонымен қатар висмуттың құрамының жоғарлығын
сипаттайды. ... бәрі ... ... оң ... ... бір ... қашықтықта негізгі даектың қасиетінен орналасқан
(10-15м дейін). Сонымен қатар интенсивті термальді ... ізін ... ... ... ... жоғарыда жазылған рудалар сияқты ... ... ... ... идиоморфнодәнді,
порфирлі, қанқа тәрізді құрылымды сипатталады.
Полиметаллдық әр түрліде галениттің сфалеритке микро қосылуымен қатар
сфалерит ... ... емес ... ... ... Халькопириттің
сфалеритке микро қосылуымен қатар көп бөлігі жолақтар түрінде қатысады.
Басқа ... ... ... жеке ... ... ... физико – химиялық қасиеті
Физика-химиялық қасиеті қарастырылады. Бұның ... ... ... сеперация көмегімен руданың сапалығын, процесс жүрген кезде әсері
тиді. Сұрыптау және сеперация көмегімен ... ... ... үшін:
магнитті, химиялық, заттық, минералдық электрофизикалық қасиеттері мен
тығыздығы арқылы анықталынады.
Магнитті қасиеті.
Магнитті ... ... ... ... 1 метр ... ... ... үлгімен алынған сызылған сызық бойынша 2 метр өлшеп
шектелген. Физико – геологиялық ... ... ... осы әдіспен
келесілерді пайдаланылады. Термиялық байланыс аймағында ... ... ... ... ... ... ... қасиеті.
Электрофизикалық қасиетте: өткізгіштіктерінің түрін, термо ЭДС,
негізгі руданың ... ... ... муммарды өткізгіштік
(Зеебек эффектісі) физика – химиялық фактордың негізгісі болып табылады. Ол
флотация процессінің жүруіне әсер ... ... ... ... ... ... және сеперация әдістерін анықтауға болады.
Осы анықтамалар бойынша әр түрлі көкжекте жіне әр түрлі ... ... ... 11 ... 5-ші ... затта 18-20% руда, ал 6-
шы затта 15% құрайды. 13көкжиекте тесікті өткізгіштік рудасы 1% ... ... ... ... ... ... ... өткізгіштігі термо ЭДС –тің сульфиді матрицасымен анықталады.
Химиялық қасиеті.
Табиғирудалардың қарама – ... ... ... ... ... ... негізгі шарт болып табылады. Колчедан ... ... ұсақ ... ... ... бөледі.
Малеевка кен орнынында полиметалдық мыс – ... және мыс – ... ... ... ... қасиеті.
Малеевка кен орынындағы колчедан – полиметаллдық рудасының минералдық
қасиеттері, әр түрлі сульфидтер, сульфотұздар, ... ... ... пирит болып саналады. Материалды ... ... ... ... ... ... ерекшеліктерін және олардың полиметаллдық рудадан
мыс – мырыш және мыс – колчеданға ауысуын байқауға ... (5 ...... ... руда ... ... қасиеті
|Табиғи руда типі |Рудалық минералдар |
| | |
| | |
| ... ... және ... ... ... ... халькопирит, |Теннантит,арсенопирит,электрум. |
| ... ... ... ... ... |
| ... ... ... ... ...... ... ... |Пирротин, арсенопирит, галенит. |
| ... | ...... ... халькопирит. |Галенит, сфалерит, пирротин, |
| | ... ... ... |Халькопирит, ... ... ... | ... ... ... ... механизмі және олардың заттық,
энергетикалық сипаты.
Малеевка Кен орынының үстіңгі келімісінде көмір – сазды алевролиттер
қоңыр- қара ... түрі ... ... ... ... орналасқан.
Пиритті матрица тесік өткізгіштігін сипаттайды. Егер оны ... ... ... онда ... ... айналады. Термоконтакт метоморфизм
әсерінен пайда болған руда, басқа рудалар ... ... ... 6 кестеден Малеевка кен ... ... ... ... ... ... руда ... құрылымы және текстурасы
|Табиғи |Текстураның|Типті құрылымы |Көп тараған дәннің өлшемінің|
|руданың типі ... | ... мм. |
| | | ... | | | |о- |-рит |т |
| | | | ... | | ... ... ... |, |,2 |,1 |5 |7 |
| ... | | | | |
| ... ... | | | | |
| | ... | | | | ... ... ... ... |, коррозионды. |,3 |3 |6 |1 ... ... ... ... ... |5 |,2 |18 | |
| ... |гипидиоморфнодәнді, | | | | ... ... ... ... ... |5 |,7 |,3 | |
| |ен | | | | | |
6 - ... ... кен орынының негізгі минералдар рудасының
электрофизикалық қасиеті
|Минералдар | ... – ЭДС, | |
| ... | |
| ... ... | |
| |min |Max |min |Max |Min |Max ... |-170 |0 |0,10 |270 ... |0,13 ... |- |- |2,4 |120 ... ... |
|Халькопирит |-420 |-200 |10* |38* ... ... ... |-480 |-160 |14* |30* ... ... ... |8 |0 |- |2,7 ... |9,3*106 ... ... ... ... ... ... тек ғана ... ... ... кездеседі. Олар сонымен қатар Зеебек эфектісімен араласқан ... ... ... ... өткізгіштігі колломорфты
құрылымында сақталғандығымен ерекшеленеді. Метоморфизмді рудада ... ... ... ... өткізгіштікпен халькопириттің, галениттің
бөлек дәндері де қатысады. Кейбір ... ... ... ЭДСте оң мән
көрсеткен метоморфизмді рудалардың бірі ... ... ... ... ...... ... минералдардың кедергісі
мен сипатталады. Кедергі минералдардың сорбция жылдамдығын раегенттерге
әсерін ... ... ... Кен ... ... ерекшелігі болып, оларда әр түрлі ... ... ... ... Осының нәтижесінен
гальваникалық элеметтер құрылады. Жоғары айтқан мәліметтерден ... ... ... ... ... ... ... байланысқандар:
1) негізгі металлдардың әр түрлі ... ... ... ... ... мыстар халькопирит, кубанит, борнит, ... ... ... пирит, пирротин, кейде магнетит түрінде кездеседі.
в) мырыш сфалерит, құрамы әр түрлі темір, марматит түрінде
болады.
2) Төменгі ... ... ... ... ... ... сфалеритпен қатысуы.
4) Жаңымсыз құрылымының пайда болуы. Әр түрлі минералды пішінде
түзеді. ... ... ... ... ... эмуьсиялық,
желінген, бөлінген.
5)Рудада минералдық дәндердің таралуы. Олардың мөлшері 0,074мм.
Бұлар пульпада ... ... ... болуына әкеледі.
Энергетикалық байланыспен сипатталады.
1) Электрофизикалық қасиетпен біртекті минералдарды дифференциялау
2) Әр ... атты ... ... ... дәл
келуі.
3) Гальваникалық элементтердің әр түрлі электрофизикалық қасиетінің
пайда болуы.
4 Рудалардың байыту технологиясын жасау
Айтылған ақпараттардан қарағанда, ... ... ... ... ... ... себебі: олардың құрамында ... әсер ... ... ... ... ... минералдар: пирротиндер, темірі бар сфалериттер, кубанит және
жоғары ... ... ... Магнитті сеперация
«Геологоразведка» заводында дайындалған лаборатория ... ... өріс ... ... ұйымдастырылған. Тоқ
күшін өлшеу диапазоны электромагнитт орамында 0,05А – ден ... ... ... ... ... магнитті сезгіштігі әр түрлі мөлшері және
концентраттарында ... КТ-3 ... ... ... ұсақ технологиялық үлгілерге жүргізілген. Олар Малееака РГУКР
геолок рудниктарымен және геологиялық ... ... ... үлгі бір ... ... типінен анықталған. Мырыш
концентратын сапалығының жоғарлауын анықтау үшін, мырыш ... өріс ... ... ... ... болады. Лабораториялық
жүргізілген тәжірибенің №6 кестеде ... ... ... ... ... концентратынан магнитті зат
бөлініп шығады. Шығыс -17,80%, Қорғасын-2,49%, ... ... ... ... шығысы кезінде, соңғы мырыш ... 5,25% ке ... ... ... ... ... және мырыш циклінде бөлінуі
оң мән көрсетпеуі келесі жағдайға байланысты:
1) Мыс минералының циркуляциясы өседі. Олар ... ... ... активті ығыстырып шығарады. Осы шыққан өнім соңғы болады.
2) ... ... ... ... ... ... процессінде
флотацияланады және 80%-ті соңғы өнімге ауысады.
Бұндай мәселені шешу үшін, өзіне келесі мақсат ... Кен ... ... ... және ... кендер,
қазба бөлімнен ұйымдастыруға дейін байыту фабрикасында өндіру.
2) Метоморфизмді кендерді байыту технологиясын жасау.
Кен ағымының ... және ... кен, ... массасының
сапалығын бөлінуін ұйымдастыру керек. Магнитті сепарацияда флотациялық
байыту технологиясының тәжірибесін Малееквка кен ... ... ... ... ... ... – 5,7*10-3 ед. Си – мен
сипатталады. Магнитті сеперация кеннің заттық қасиетін және заттарды байыту
тәжірибесі ... ... ... ... Ал ... ... ... стандартты үлгісі және магнитті емес фракция
Зырян байыту фабрикасының ... ... ... сеперация
тәжірибесі принципті үлгісінде көрсетілген (1сурет).
Кен
Кен даярлау
Қорек (80-60% кл – 74мкм)
Магнитті сепарация
Магниттті фракция ... ... емес ... ... 1 Тәжірибенің принципті схемасы
Үлгіде металдардың құрамы: мырыш – 14,31%, қорғасын – 1,93%, мыс –
2,17%, темір – 18,22%.
Тиімді ... ... ... - тотыққын 0,32%
- сульфидті 10,99%
Қорғасын құрамы: - тотыққын және ... ... ... ... ... - ... және ... 0,12%
- сульфидті 2,05%
Химиялық анализ үлгісі тек жығыс бөлетін ... SiO2 – ... – 31,75%, CaO – 3,66%, MgO – 2,08%, BaO – 8,25%, Al2O3 – ... ... үлгісінің анализі: Ca2+ - 468,9 мг/л, Mg2+ - ... SO42- - 783,9 мг/л, Zn2+ - 0,15 мг/л, Pb2+ - 0,02 мг/л, Cu2+ - ... pH – ... ... ... ... ... кезінде,
технологиялық мүмкіндік мыс өнеркәсібінде Зырян байыту фабрика участкісінде
және экономикалық пікірде болды:
- Күкірт қышқылының ... ... ... ... ... ... ... өнеркәсібте қосалқы зат болып табылады.
- Сілтілендірудің максимальды температурасы – 95%С. жылыту өткір буда
өтеді.
- Магнитті ... ... МШР 21*29 ... ... ... ... ауа ... арқылы іске асыруға болады.
Тәжірибе 100 г өлшемде ... ... ... ... ... ... (пульпа) фильтірленіп, кек және ерітінді
анализделінеді. Магнитті ... ... ... ... ... ... магнитті халькопирит, сфалерит құрамында эмульсиялық дағы
бар халькопирит, халькопирит құрамында ... бар ... ... ... минералдар өздері нағыз гальваникалық элементті көрсетеді. Өйткені:
онда кіретін минералдардың электрофизикалық және электрохимиялық қасиеттері
лезде байқалады.
Малеевка кен ... ... ... ... магнитті
фракцияны сілтілендіру кезінді, ... ... ... ... 90 кг/т, ... ... көрсеткіші – 74 мкм 95% ... 6 ... және ... 900С ... Берілген параметрлер
тәжірибе жүргізу кезінде, магнитті фракцияда соңғы ... ... ... ... схемасы 2 суретте берілген.
Магнитті фракция
H2SO4 ... ... ... тұнуы
PH=8-8,5
Ерітінді
Гидратты кек
H2SO4
Мыс және мырыш еруі
Темір – кальцилі кек ... ... ... ... 2 ... фракцияны қайта өңдеу технологиясының схемасы
4. 1 Үлгілерді дайындау механизмі
Біріншіден қойыртпақты ... ... ... ... ... ... айналмалы ерітіндіні құйып, 500г құрғақ
затты ... ... ... 5 минут бір ... ... ... және сілтілендіру 6 сағат ауа жіберу арқылы
жүргізілді.
Содан кейін ... және ... фаза ... соңғы өнім ретінде
шықты. Құйылыспен және фильтрат, күкірт қышқылымен агитаторда ... ... ... ... ... сілтілендіруге бағытталады.
Шектен тыс түсті металл иондарының жиналуы ерітіндісі гидроксид ... ... ... ... ... кезінде, оларда металл
иондары жиналады. Бұл ... ... ... ... ... ... қойыртпақ, қатты минерал ... ... ... қасиетін, құрамын қарастыру жүргізіледі.
4.1.1 Аншлифтерді дайындау
Аншлифтерді дайындау, ... ... ... ... Минераграфия-бұл шағылысқан сәуледе ... ... ... жалпы мөлдір емес минералдарды микроскопиялық зерттеу әдісі. Осы
әдіс көмегімен руданың минералогиялық қасиеті (сапалық және ... ... ... ерекшеліктерін анықтау.
Шағылысқан сәуледе микроскопиялық зерттеу препараты типылданған шлиф
деп атайды. Бірақ, ... оны ... ... және ... ... Типылданған (жылтыраған) руда шлифтерін дайындау әдісі әр ... ... ... ... келесі 4 (төрт) өндірістік операцияға
жинақталған:
1) Руданы дайындау;
2) Ажарландыру;
3) Дәлелдеу;
4) Жылтырату.
Руданы дайындау – оған ... ... пен ... цементтеу
арқылы көрсету мен тұжырымдалады. Жеткілікті тығыз және мықты рудалар
үлгісі дайындықсыз ... ... ... Борпылдақ рудалар және байыту
заттары металдық немесе қабырғасы қалын шыны қалыпта цементпен бірге ... ... ... ... ... ... шлифтерді алады.
Бірақта, оң нәтиже беретін және қарапайым әдістердің бірі – бұл ... ... ... ... Ол үшін ... ... канифольді
әлсіз жалында витижный шкафта, қайнатпай жағып және одан ... оған ... ... тілімге руда қалыбын келтіру және оның ... үшін ... ... ... жағын жылтырату үшін жүргізіледі. Осындай
жағдайда Малеевка кен орынының 10 аншлифі дайын:
1) М. 11/15; ... ... ... М.13; М.13Л1; М.13127; М.13174; М.13187.
Берілген аншлифтер рудалық ... – 21 және РOLYVAR ... ... және РOLYVAR ... ... фотосуретке
түсiрiлді.
Рудалық минералдардың диагностикалық белгілері. Минераграфияда
рудалық ... ... ... ... белгілермен
көрсетілген.
Физикалық белгілері.
Оптикалық
1) Сәулелену қабілеті және қос шағылысу
а) Түсі
б) Ішкі ... ... ... қатынасы
Басқа физикалық қасиеті
1) Қаттылығы
2) Магниттілігі
3) Электр өткізгіштігі
Сонымен катар химияпык белплерi бар – бул ... ... ... ... ... он белгіердің ішінен, негізгісі сәулелену қабілеті, саулеюн
шагылыеу катынаеы жеве каттылыгы белады. Минераграфикалық ... ... ... өлшемейді. Өйткені: оптикалык құбылыс
сәуленің ... ... ... ... ... ... көрінеді.
Сәулелену қабілеті және қос шағылысу. Минерографияда сәулелену
қабілеті неізгі ... ... ... Ол ... ... ... ... кезінде микроскопта түсі, бізге сапалы қабылдау көрініс
баға береді, ал ... ... шеек ... көрінісі сандық баға
береді. Минералдардың сәулелену қабілетіне жуық баға мен ... ... ... сәулелену көрсеткіші минералдар ашық болады. Нақты
сәулелену ... (R) ... ... ... ... ... ... есептеуге болады.
Сәулелену қабілетінің мөлшерi немесе сәулелену көрсеткіші интенсивті
сәулелену жарықтың, интенсивті құлау жарығына қатынасымен анықталады.
Түс. Рудалық минералдардың диагностикасында түс ... ... ... Түс ... ең бірінші рудалық микроскопты минералдарды өзара
айырады.
Ішкі рефлекс. Мөлдір немесе жартылай ... ... ... ... зерттегенде жиі түс береді. Олар жұқа пластинкада
немесе қалдықтарда көрінеді. Бұл ... ... ... ... ... және оның ішкі ... ... сәулеленуін ішкі
рефлекс деп атайды. Жоғары сәулеленген көрсеткіштегі минералдардың (R>40%),
ішкі рефлекстері жоқ; ... ... ... (R> 20-40%) жиі ... ... ал ... сәулелі минералдардың (R

Пән: Химия
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 53 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 900 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Агломерациялық фабриканың техникалық сипаттамасы19 бет
Бастауыш сыныпта оқытуды ұйымдастырудың түрлі формаларын пайдаланудың ғылыми - теориялық негіздері53 бет
Коммуникацияның теориясы4 бет
Тəрбие құрал-жабдықтары мен формалары5 бет
Тəрбие құрал-жабдықтары мен формалары туралы5 бет
Қозғалыс және оның негізгі формалары4 бет
10 сынып бағдарламасындағы элементтер химиясы курсы бойынша табиғатқа әсері бар деген негізгі тақырыптар бөліп алып, осы элементтердің адам ағзасымен, қоршаған ортамен байланысты экологиялық, химиялық және табиғатты қорғау ұғымдарының проблемалары негізінде бағдарламалар дайындау58 бет
«d-Элементтердің координациялық қосылыстары. Кристалдық өріс теориясы. Лигандтар өрісі теориясы. Кристалдық өрістің тұрақтану энергиясы»4 бет
Азық- түлік қоспалары16 бет
Ангидритті цементтен жасалған құрылыс қоспалары26 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь