Жүйелік бағдарламалау курсын оқытуда ком-пьютерді пайдаланудың алғышарттары

МАЗМҰНЫ

КIРIСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .

1 ЖҮЙЕЛІК БАҒДАРЛАМАЛАУ КУРСЫН ОҚЫТУДА КОМ.ПЬЮТЕРДІ ПАЙДАЛАНУДЫҢ АЛҒЫШАРТТАРЫ ... ... ... ... ... ... ..
1.1 ЖҮЙЕЛІК БАҒДАРЛАМАЛАУ КУРСЫН ОҚЫТУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГIЗДЕРI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
1.2 ЖҮЙЕЛІК БАҒДАРЛАМАЛАУ КУРСЫН ОҚЫТУДА КОМПЬЮТЕРДI ПАЙДАЛАНУДЫҢ АЛҒЫШАРТТАРЫ ... ... ... ..
1.3 ЖҮЙЕЛІК БАҒДАРЛАМАЛАУ КУРСЫН ОҚЫТУДА КОМПЬЮТЕРЛIК ОҚЫТУ ЖҮЙЕЛЕРIН ПАЙДАЛАНУ ... ... ... ... .
1.4 ЖҮЙЕЛІК БАҒДАРЛАМАЛАУ КУРСЫНЫҢ КОМПЬЮТЕРЛIК ОҚЫТУ ЖҮЙЕСІНIҢ ҚҰРЫЛЫМЫ ... ... ... ... ..

2 ЖҮЙЕЛІК БАҒДАРЛАМАЛАУ КУРСЫНЫҢ КОМПЬЮ.ТЕРЛІК ОҚЫТУ ЖҮЙЕСІН ДАЯРЛАУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ ... ... ...
2.1 ЖҮЙЕЛІК БАҒДАРЛАМАЛАУ КУРСЫНЫҢ КОМПЬЮ.ТЕРЛIК ОҚЫТУ ЖҮЙЕСIН ЖАСАУ НЕГIЗДЕРI ... ... ... ... ... ... ... ...
2.2 ЖҮЙЕЛІК БАҒДАРЛАМАЛАУ КУРСЫНЫҢ КОМПЬЮТЕР.ЛIК ОҚЫТУ ЖҮЙЕСIН ОҚУ ПРОЦЕСIНДЕ ПАЙДАЛАНУ ... ... ...
2.3 КОМПЬЮТЕРЛIК ЖҮЙЕНI ПАЙДАЛАНУҒА НҰСҚАУ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .

3 ЭКОНОМИКАЛЫҚ БӨЛІМ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
3.1 ЖҮЙЕНІ ҚҰРУҒА ЖӘНЕ ЕНГІЗУГЕ КЕТКЕН ШЫҒЫН ЕСЕПТЕУЛЕРІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
3.2 ЭКОНОМИКАЛЫҚ СФЕРАСЫНЫҢ ЕСЕПТЕУЛЕРІ ... ... ... ...

4 БИЗНЕС.ЖОСПАР БӨЛІМІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .

ТҮЙІН ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..

ҚОСЫМША ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 6
КIРIСПЕ
Информатиканы оқыту әдiстемесiнде бiрiктiрiлген барлық әдiстемелiк педагогикалық бiлiмдер мен тәжiрибелер жиынтығынан “Жүйелік бағдарламалау” курсы бөлiнiп шығады. Бұл оқу пәнiнiң мазмұнында информатиканы оқыту әдiстемесiнiң жалпы теориялық негiздерi, типтiк техникалық құралдар жиыны және сонымен бiрге жоғары мектеп курсының нақты тақырыптарын оқыту әдiстемесi қарастырылды.
Жоғары оқу орындарында информатика мамандығының “Жүйелік бағдарламалау” курсы біраз программалық жабдықтарды қамтиды. Қазiргi кезде объекттіленген бағдарланған программалау орталарын көптеп дайындалуы және олардың түрлі нұсқаларының пайда болуы курс мазмұнының да, оны оқыту әдiстемесiнiң де өзгерiп отыруына әкелуде. Осының әсерiнен жүйелік бағдарламалау курсын оқытудың түрлi әдiстерi мен құралдары пайда болуда. Осындай әдiстердiң бiрi ретiнде, үйренушiнiң өз бетiмен жұмыс iстеуiне негiзделген компьютер көмегiмен оқыту әдiсiн алуға болады. Ал компьютерлiк оқыту жүйелерi компьютер көмегiмен оқытудың негiзгi құралы.
Уақыт өте келе бiлiм беру жүйесiн компьютерлендiрудiң ойдағыдай жүзеге асып келе жатқандығын практика көрсетiп келедi. Бұл мәселенi: компьютер, оның программалық қаматамасыз етiлуiнiң бiртiндеп жүзеге асырылуы, мамандардың дайындалу қарқыны, информатика пәнiнiң оқыту әдiстемесiнiң, оның iшiнде нақты курстарды оқытудың әдiстемесiнiң қалыптасып келе жатқандығынан байқауға болады.
Қазіргі кезде жүйелік бағдарламалау курсының түрлi компьютерлiк оқыту программалары бар. Мұндай программаларда бiлiм берудiң курс мазмұнын игеруде дағды мен ебдейлiктi қалыптастыруға қажеттi тапсырмалар, бақылау сұрақтары мен олардың жауаптары, студенттiң бiлiмi деңгейiн бағалау, т.с.с. мақсаттар ескерiлмей қалуда. Себебi олардың көпшiлiгi тек курс мазмұнын берумен ғана шектеледi.
Әрине, Бұл құралдардың барлығы бiрдей нашар деген пiкiрден аулақпыз. Дегенмен қазiргi кезде шығарылып жатқан компьютерлiк оқу құралдарының көпшiлiгi талаптарға сай келе бермейдi. Негiзiнде оқытудың компьютерлiк программалары дәстүрлi оқыту құралдарының тиiмдi жақтарын қамтып, оны жаңа сапалық көрсеткiштермен толықтыруы тиiс. Бұл компьютерлiк оқыту программаларын құруда ескерiлуi қажет негiзгi талаптардың бiрi. Сол себептi компьютерлiк оқыту жүйелерiн даярлау деңгейiн жетiлдiру қазiргi кездегi көкейкестi мәселелердiң бiрi болып алдыңғы кезекке шығады.
Жұмыстың мәселесi: жоғары оқу орындарында жүйелік бағдарламалау курсын оқытуда болашақ информатик мамандарды стандарт талаптарын сай етiп дайындау мақсатында курсты компьютер көмегiмен оқыту әдiстемесiн жасау.
Қазiргi кездегi көптеген зерттеулерге талдау жасай отырып, жүйелік бағдарламалау курсын оқыту әдiстемесiнiң ғылыми-теориялық тұрғыда негiзделгендiгiне сүйене отырып және болашақ информатик мамандарды стандарт талаптарына сай етiп даярлау мақсатында дипломдық жұмыс тақырыбын «Жүйелік бағдарламалау» пәнінен электронды оқулық құру» таңдап алдық.
Зерттеудiң мақсаты: Информатика пәнiнiң жүйелік бағдарламалау курсын компьютерлiк технология негiзiнде оқыту әдiстемесiн ұсыну.
Зерттеудiң обьектiсi: ретiнде жоғары оқу орындарында жүйелік бағдарламалау курсын оқыту процесi.
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР

1. Г.Боутон. Внутренний мир AdobePhotoShop. Киев, ДиаСофт, 2000 г.
2. С.Луций. Изучаем PhotoShop. Спб. 2002 г.
3. Роуз К. Освой самостоятельно Adobe Photoshop 5.5 за 24 часа. Пер. с англ. – М.:Издательский дом “Вильямс”, 2000
4. О.Камардинов. Информатика. 1-бөлiм. -Шымкент, 1999.
5. О.Камардинов. Информатика, 2-бөлiм, -Шымкент, 2000.
6. Сван Т. Основы программирования в Delphi для Windows 98. Пер. с англ. К., “Диалектика”, 1996
7. К.З.Халықова. Информатиканы оқыту әдiстемесi. -Алматы. “Бiлiм”, 2000
8. М.Донской. Интернет и пользовательский интерфейс. Мир Internet. 1999.
9. М.П.Концевой. “Парадоксы” дидактической наглядности. Education+ Человек. Культура. Общество.
10. А.И.Башмаков. Компьютерный учебник “Информатика” для дистанционного обучения. Мн. Бестпринт, 2001.
11. В.В.Волкова. Дизайн рекламы. М.: Университет, 1999.
12. В.В.Фаронов. Delphi 6. Учебный курс. М. 2001
13. А.Я.Архангельский. Программирование в Delphi 5, M., ЗАО “Издательство БИНОМ”, 2000
14. А.Полянский. MS FrontPage 2000. М., 2001
15. О.Камардинов, Х.Жантелi. Delphi 5-6, -Шымкент, 2002.
16. С.Бобровский. Delph 5. Учебный курс. М., 2001
17. Н.Культин. Delphi 6. Программирование на Object Pascal. БХБ-Петербург, 2001
18. О.Камардинов. Turbo C және Turbo C++ тiлдерiнде программалау, Ш., 2005. 87 бет.
19. Б.Н.Березин, С.Б.Березин. Начальный курс Си С++. М., 1998.
20. В.В.Фаронов. Delphi 5. Учебный курс. м., 2001
        
        МАЗМҰНЫ
|КIРIСПЕ………………………………………………………………….. |6 |
|1 ... ... ... ... ... ПАЙДАЛАНУДЫҢ | |
|АЛҒЫШАРТТАРЫ.......................... |8 ... ... ... ... оқытудың теориялық | ... ... | ... жүйелік бағдарламалау курсын оқытуда компьютердi пайдаланудың |16|
|алғышарттары.............. | ... ... ... ... оқытуда компьютерлiк оқыту |22|
|жүйелерiн пайдалану................. | ... ... ... ... компьютерлiк оқыту жүйесінiң |25|
|құрылымы.................. | |
|2 ... ... ... ... ... ... |38|
|ДАЯРЛАУ ... | ... ... ... курсының компью-терлiк оқыту жүйесiн ... ... | ... ... ... ... ... оқыту жүйесiн оқу |54|
|процесiнде пайдалану........... | ... ... ... ... ... | |
|3 ... ... ... ... ... және ... ... шығын | ... ... ... ... ... ... ... ... ... | ... | ... |
|................................................ | ... | ... | ... | |
КIРIСПЕ
Информатиканы оқыту әдiстемесiнде бiрiктiрiлген ... ... ... мен ... ... ... бағдарламалау”
курсы бөлiнiп шығады. Бұл оқу пәнiнiң мазмұнында информатиканы ... ... ... ... ... ... құралдар жиыны
және сонымен ... ... ... ... ... ... оқыту
әдiстемесi қарастырылды.
Жоғары оқу орындарында информатика мамандығының ... ... ... ... ... қамтиды. Қазiргi кезде
объекттіленген бағдарланған программалау орталарын көптеп ... ... ... ... пайда болуы курс мазмұнының да, оны оқыту
әдiстемесiнiң де ... ... ... ... ... ... ... оқытудың түрлi әдiстерi мен құралдары пайда болуда.
Осындай әдiстердiң бiрi ретiнде, үйренушiнiң өз бетiмен ... ... ... ... ... әдiсiн алуға болады. Ал компьютерлiк
оқыту жүйелерi компьютер көмегiмен оқытудың негiзгi құралы.
Уақыт өте келе бiлiм беру ... ... ... ... келе жатқандығын практика көрсетiп келедi. Бұл мәселенi: ... ... ... ... ... ... ... дайындалу қарқыны, информатика пәнiнiң оқыту әдiстемесiнiң,
оның iшiнде нақты курстарды ... ... ... келе
жатқандығынан байқауға болады.
Қазіргі кезде жүйелік бағдарламалау курсының түрлi компьютерлiк оқыту
программалары бар. ... ... бiлiм ... курс ... ... мен ... ... қажеттi тапсырмалар, бақылау
сұрақтары мен олардың жауаптары, студенттiң бiлiмi деңгейiн бағалау,
т.с.с. мақсаттар ... ... ... ... ... тек ... берумен ғана шектеледi.
Әрине, Бұл құралдардың барлығы бiрдей нашар деген пiкiрден аулақпыз.
Дегенмен ... ... ... ... компьютерлiк оқу құралдарының
көпшiлiгi талаптарға сай келе бермейдi. ... ... ... ... ... құралдарының тиiмдi жақтарын қамтып, оны жаңа
сапалық көрсеткiштермен толықтыруы тиiс. Бұл ... ... ... ескерiлуi қажет негiзгi талаптардың бiрi. ... ... ... ... ... деңгейiн жетiлдiру қазiргi
кездегi көкейкестi мәселелердiң бiрi болып алдыңғы кезекке шығады.
Жұмыстың мәселесi: ... оқу ... ... ... ... болашақ информатик мамандарды стандарт талаптарын сай етiп дайындау
мақсатында курсты компьютер көмегiмен ... ... ... ... ... ... талдау жасай отырып, жүйелік
бағдарламалау ... ... ... ғылыми-теориялық тұрғыда
негiзделгендiгiне сүйене отырып және болашақ информатик мамандарды стандарт
талаптарына сай етiп даярлау мақсатында ... ... ... ... ... ... ... құру» таңдап алдық.
Зерттеудiң мақсаты: Информатика пәнiнiң жүйелік бағдарламалау курсын
компьютерлiк ... ... ... ... ... обьектiсi: ретiнде жоғары оқу ... ... ... ... ... ... ... КУРСЫН ОҚЫТУДА КОМПЬЮТЕРДl ПАЙДАЛАНУДЫҢ
АЛҒЫШАРТТАРЫ
1.1 ЖҮЙЕЛІК БАҒДАРЛАМАЛАУ курсын оқытудың теориялық негiздерi
Қазiргi әлемнiң ... ... ... ... ... ... информациялық процестер мен факторлардың фундаментальды ролiн
мойындау ... ... ... бiздiң ғасырдың басында әлемнiң ... ... ... ... ... ... бастады. Мұндағы негiзгi
мәселе ұйымдастырушылық немесе қазiргi айтылып ... ... ... ... ... алдыңғы кезекке жеке пәндер немесе
құбылыстар ғана емес, олардың өзара байланысы мен ... ... ... Бұл мәселемен айналысатын ғылым информатика деп аталды. ...... ... ... iздеу, сақтау, жинақтау,
тарату, өлшеу мен өңдеудiң әдiсi, тәсiлдерi мен ... ... ... ... ... ықпалына көп сүйенетiн саланың бiрi халық
ағарту жүйесi. Ал, ... оқу ... ... ... сала ... информатика деп аталады.
Кәсiби информатика информатика ғылымының бiр саласы ретiнде жоғары оқу
орындарындағы оқу процесiнде ... ... ... оқу-әдiстемелiк және ұйымдастырушылық жақтарынан ... ... сала ... ... оқу ... ... ... қамтамасыз ету оқу
орындарының информациялық, ... және ... ... ... ... осы ... жобалауға арналған сериялық құралдар бар.
Жоғары оқу орындары ... ... ... тиiс. Ол ... ... ... алғашқы орында
қарастырылатын мәселеге жатады. ... ... ... ... оқу-тәрбие процесiне енгiзiлуi компьютерлендiрудiң барлық
проблемаларын шеше алмайтыны анық. ... ... ... ... тиiмдi және өз мақсатына жете алатындай етiп ұйымдастыру үшiн
бiрқатар педагогикалық, ... ... шешу ... ... ... психологияның және ... ... ... ... ... ... Бұл ... оқытуды
компьютерлендiрудiң екi түрлi негiзгi бағыты бар екенiн ескеру қажет, олар
компьютер оқу объектiсi және ... оқу ... ... ... ... ... алатын болсақ, жоғары оқу
орындарында оның программалық қамсыздандырудың негiздерiн оқытатын “Жүйелік
бағдарламалау” деп ... жаңа курс ... ... жаңа ... дамып келе жатқан информатика ғылымының барлық мазмұнын қамти
алмайды. Ол болашақ информатика мамандарының ... оқу ... ... ... ... бiлiм, iскерлiк пен дағдылармен қаруландыруы тиiс.
Қазiргi кезде “Жүйелік бағдарламалау” курсына жоғары оқу орындарында 96
сағат бөлiнген және ... ... ... ... Заңының
талаптарынa сәйкес курсты оқыту стандартына төмендегi мәселелер енгiзiлген:
• курс бойынша бiлiм беру мазмұнының минимумы;
... ... ... ... ... қойылатын
талаптар;
• стандарттағы талаптардың орындалуын бағалау;
• бiлiм бағалау.
«Жүйелік бағдарламалау» ... ... ... графика, математика, статистика бойынша қолданбалы программалар
пакеттерiн ұсынудың маңызын, қасиеттерi мен мүмкiндiктерiн ... ... ... ... суреттердi, этикеткаларды
еркiн мәтiнге не құжатқа енгiзу және ... ... оны ... үйрену;
▪ графикалық бейнелердi құруға және ... ... ... құрылғыны қолдануды үйрету.
Курсты оқытудың мiндеттерi:
o берiлген графикалық және баспалық пакеттерге тән функцияларды оқып
үйрену;
o ғылыми салада қолданбалы программалық ... ... ... түсiнiк қалыптастыру;
o web-беттердi бiрiктiретiн құрауыштардың негiзгi түсiнiктерi мен
анықтамалары туралы түсiнiктердi қалыптастыру;
Кәсiби қызметте қолданбалы программалаудың дағдысын ... ... ... ... оқу ... ... жөнiнде
қалыптасқан түрлi көзқарастар бар. Ендi жоғары оқу орындарындағы қолданбалы
программалық қамсыздандыру ... ... мен ... ... ... оқу ... ... бағдарламалау” курсының мазмұны
түрлi программалық жабдықтармен жұмыс ебдейлiгiн, ... ... ... бағдарламалау” курсы бiр жағынан курстың информатика
пәнiмен ... ... ... ... ... ... ... теориялық дайындық деңгейiн меңгеруi үшін
берiледi.
o ... ... ... маңызды ерекшелiгi оның басқа
пәндермен тығыз ... ... ... ... оқу ... ... бiлiм ... басқа пәндердi оқу барысында кеңiнен қолдана алады.
Сонымен жоғары оқу орындарындаға информатика мамандығының ... ... ... ... ... пен ... ... басқа пәндердi оқытуға өзiнiң ерекше үлесiн тигiзедi.
Жоғары оқу ... ... ... ... байланысты
педагогика ғылымының жаңа ... ... ... оның зерттеу объектiсi
информатиканы оқыту әдiстемесi деп аталды.
Мұнда қоғамның алға қойған ... ... ... оқытудың
заңдылықтары қарастырылады. Оқыту заңдылықтары информатика дамуының нақты
кезеңiне сай зерттеледi.
Қазiргi кезде РБАО негiзiнен бiлiм ... ... ... ... ... ... ... келедi. Электрондық оқулықтарды
құрастыру технологиясы (профессор Г.Нұрғалиева жасаған) оқыту процесiнiң
заңдылықтарына негiзделiп ... ... ... ... төрт
бөлiктен тұрады, олар: мотивациялы –мақсаттық, мазмұндық операциялық және
нәтижелiк бақылау компоненттерi.
Электронды оқулықтың мотивациялық-мақсаттық компонентi ... ... ... ... ... –жергiлiктi
(локальды), жүйелiк және функционалдық бiлiм жиындары. Ол ... ... ... ...... ... саналады.
Электрондық оқулықтың мазмұндық компонентi гипермәтiн арқылы жүзеге
асырылады. Гипермәтiн-терминдерден, ... ... ... ... және ... ... мәлiметтер базасы
ретiнде берiлетiн ақпараттық оқыту ортасы. Мәтiндердi қазақ, орыс, ... ... ... ... ... ... ... Гипермәтiн бейне
материалдарымен толықтырылған.
Электронды оқулықтың операциялық ... ... ... ... ... арқылы iске асырылады. Электронды оқулықтың
нәтижелiк бақылау компонентi тест алу жолымен жүргiзiледi. ... ... екi түрi ... бiр дұрыс жауап немесе бiрнеше
дұрыс жауабы бар. Тест соңында өзi қателескен ... ... ... ... ... соң сұрақтардың реттiк орны ауыстырылып отырады.
Оқушылар үшiн электрондық оқулық- мектепте оқыған жылдардың барлығында
да өздерi толықтырып отыра ... және ... ... ... мәлiметтер базасы болып келедi. Электронды оқулықтармен жұмыс
iстеу әрбiр оқушының өз мүмкiндiгiн ... ала ... оқып ... ... дара ... ... ... үшiн электронды оқулық бұл күнбе-күн дамытылып ... ... ... ... оны ... ... өз ... материалдармен толықтыра отырып, ары қарай жетiлдiре алады.
Сол себептi электронды оқулықтарды әзiрлеп оны дамытудағы РБАО жұмысы ... ... ... ... жатқан ұсыныстар мен пiкiрлер арқылы тиiмдiлiгiн
бiрте-бiрте арттыратынын талас тудырмаса керек.
“Электронды оқулық” - ... ... ... жай ғана ... ... ... қаласындағы N10 гимназияның тарих пәнiнiң ... – ол ... өз ... ... ... жеке ... күрделi, көп сатылы жүйе, оқулықтың қажеттi бөлiмдерiн қайталап,
игеру тәсiлi мен логикасын да өзiне тән етiп ... ... осы ... ... ... материалдарды қарап шығуға мүмкiндiк бередi. Оның гипермәтiнi
нақты құрлымдардан тұрады да, бiр-бiрiмен ... ... ... логикалық
жүйе болып табылады. Бұл жүйемен танысу арқылы оқушы практикалық негiзде
алгаритмдiк ... ... ... ... Ал ... ... мәлiметтi
компьютер жадының керектi ұясынан iздеп таба бiлу де әрбiр баланың бүгiн
талап етiлетiн стратегиялық ойлау қабiлетiн қалыптастырады”.
Алматы ... ... ... ... ... ... былай тұжырым ... ... ... өз ... жұмыс iстеу мүмкiндiгiн бередi. Мұнда сабаққа ... ... ... бiлiм алу ... ... ... ... оқулықты пайдалану мұғалiмнiң де ғылыми- әдiстемелiк
потенциялын дамытып, оның сабақ үстiндегi еңбегiн ... ... ... ... ... ... ... былай айтылған: “Барлық оқулықтардың материалдарын
модульдiк түрде құрастыру оның ... ... ... қарастыруға
негiзделген. Оқушылардың танымдық ерекшелiктерiмен жас өзгешелiктерiне
байланысты ғылыми теориялық ұғымдар ... ... ... ... нақтылыққа көтерiлу электронды оқулықтардың кәдiмгi оқу
құралдарынан, оның iшiндегi ... буын ... ... ... күмән жоқ”.
N73 орта мектептiң мұғалiмi Л. Ким ... ... ... пайдалану барысында былай дейдi: “Мұғалiмнiң бұрынғы рөлi
өзгередi. Ендi мұғалiм бiлiм мен ... ... ... ... ол ... ... жету жолындағы керектi мәлiметтердi әр жерден тауып алуға
көмектесетiн кеңесшi әрi әрiптесiке айналып кетедi”.
Қазiргi ... ... ... және ... ... ... ... зерттеу жұмыстары жүргiзiлiп отыр. Жақында
бiлiмдi ақпараттандырудың жаңа ... ... ... ... ... байланысты Ш. Құрманалиеваның докторлық
диссертациясы талқыланды.
Әлi де көп ... ... тиiс, ... ... ... колледждердiң, жоғары мектептiң және қосымша бiлiм беретiн
курстар пәндерiне байланысты көптеген оқулықтар шығарылуы тиiс.
Қазiргi ... ... ... ... жаңа ... ... ... бағытталған бiлiм
беру жүйесiн ақпараттандыруды зерттеу iстерi оқулықтар ... ... оның ... ... ... ... ... бiр жүйеге келтiрiлген заңдылығы
болуы керек. Осыған ... ... ... ... ... шарттарды ескру керек секiлдi.
-белгiлi бiр пәнге байланысты дайындалған ... ... ... ... ... сәйкес болуын;
-электрондық оқулықтар курста оқытылатын тараулар мен тақырыптарға
қатысты лекция конспектiсiн қамтитын ... ... және ... ... арналған қосымша; материалға қатысты анықтама,
библиографиядан тұратын көмекшi; ... және ... ... ... ... ... дайындауда пайдаланылған әдебиеттер тiзiмдерi
бөлiмдерiн ... ... ... ... ... қайталамауын яғни,
берiлетiн тақырыпқа қатысты ақпараттың нақты әрi ... ... ... бiр ... ... ... 2-3 экрандық беттен артық
болмауы тиiс. Егер ... ... ... ... ... қамтитын болса онда
экранда пайда болатын он жақ тiк төменгi көлденеңiнен жылжыту сызықтарын
электрондық оқулықты пайдаланушының көп ... тура ... ... ... ... қатысты ойын бөледi және мәтiндi жоғары-
төмен оңға – ... ... беру ... шыдамдылығына да әсер етедi.
-бiр қатардағы мәтiн 62-65 таңбадан ... тиiс. ... ... ... ... болса, ол А4 көлемдi параққа дұрыс түсетiндей болуы
керек.
-оқулықты шектен тыс ... ... ... ... керi әсерiн тигiзуi мүмкiн, ... ... ... ... ... химия, биология секiлдi пәндерге қатысты ... ... тiптi ... мен ... ... ... ... ретiнде сақтап, оларды гипермәтiндi формат арқылы
электрондық оқулықа кiрiстiру оқулықтың ... ... ... ... ... ... ... қарқынды даму ұстiнде;
оның көптеген мәселелерi ... ... ... ... етедi.
Педагогика ғылымының осы саласы ... әрi ... бiр ... болу ... барлық деңгейде оқытылуы, зерттелуi керек: мектепке ... ... орта оқу ... жоғары мектептерде, информатиканы
өз бетiнше оқитындар үшiн және т.с.с.
Бiздiң жағдайда алдыңғы кезекте қарастыратын мәселемiз, жоғары ... ... ... бағдарламалау” курсының ... ... ... оқытудың жалпы мақсаттарына сәйкес ... ... ... ... ... ... бағдарламалау» курсын
оқытудың мақсатын және жоғары мектептегi жалпы бiлiм беру ... ... ... ... ... «Жүйелік бағдарламалау» курсын оқытудың
барлық жолдары мен құралдарын ... ... ... ... ... ... ... оқыту әдiстемесi жаңадан қалыптасып келе жатқан жас
ғылым. ... ... ... ... ... ... информатикаға сүйенедi. Сонымен ... ... ... ... ... ... ... әдiстемiсiнде бiрiктiрiлген ... ... ... мен ... жиынтығынан “Объектілі бағдарланған
программалар” курсы бөлiнiп шығады. Бұл оқу ... ... ... ... жалпы теориялық негiздерi, типтiк
техникалық ... ... және ... ... жоғары мектеп курсының нақты
тақырыптарын оқыту әдiстемесi қарастырылды.
Бiлiм беру ... ... ...... және жалпы адамзаттық
қазыналар ғылым мен практиканың жетiстiктерi негiзiнде жеке ... және ... үшін ... ... ... Әрине мемлекет зиялы
болуы үшін оның әр азаматы зиялы болуы ... Бұл бiлiм беру ... ... ... ... Бiлiм беру үздіксіз процесс болатын болса,
информатиканы оқыту да үздіксіз ... ... ... ... ... ... бiлiм беру
стандарты осы мәселенi көздейдi. Ал, стандарт осы ... ... ... бiлiм беру тұжырымдамасына негiзделiп жасалынған.
Жалпы информатика пәнiнiң ... ... екi ... ... ... бағытталуы керек: 1) компьютер - оқыту ... ...... ... құралы.
Болашақ информатик маман таным субъектiсi болған кезде Бұл екi мәселе
бiрiн-бiрi толықтыра отырып ... ... ... ... ... ... курсын оқытуда компьютердi пайдаланудың
алғышарттары
«Жүйелік бағдарламалау» курсының жоғары мектепке курс ... берi ... ... ... тәжiрибелерi жинақталды. Сонымен
қатар курсты оқытудың дидактикалық жүйесi де қалыптасып қалды. ... ... Бiлiм беру ... ... ... байланысты бiрқатар шаралар жасалуда.
Қазақстан Республикасындағы бiлiмдi ақпараттандыру жүйесін ары қарай
дамыту процесiн ... ... ... ... ... ... құралын (КОҚ) дайындамай жүзеге асыру ... ... ... ... де ... кең, ... ... және тест
жүргiзетiн программалар, компьютерлiк ойындар, ақпараттық жүйелер, ... ... ... және ... ... ... ... программалық құралдардың әр түрлі ... ... бiлiм ... ... ... ... ... жұмысы болып табылады.
Қазiргi кезде негiзiнен бiлiм жүйесінiң барлық сатылары КОҚ жасаумен
шұғылданып келедi. бiр -бiрiмен ... ... төрт ... ... ... ... ... және нәтижелiк бақылау
компоненттерi.
КОҚ-ның мотивациалы-мақсаттық компонентi модульдердi құрастырудан
тұрады. Модуль дегенiмiз – ... ... және ... ... Ол ... өз ... ... ұйымдастыратын “түйін” болып
саналады.
КОҚ-ның мазмұндық компонентi гипермәтiн арқылы жұзеге ...... ... ... ... ... және диаграмммалардан тұратын мәлiметтер базасы
ретiнде берiлетiн ақпараттық ... ... ... ... ... ... ... тiлiндегi дыбыстар арқылы айтуға болады. Гипермәтiн бейне
материалдарымен толықтырылған.
КОҚ-ның операциялық компонентi интерактивтi ... ... ... ... ... ... ... нәтижелiк бақылау
компонентi тест алу жолымен жүргiзiледi. ... ... екi ... бiр ... ... ... бiрнеше дұрыс жауабы бар. Тест соңында
студент өзi қателескен сұрақтарды тексерiп көре ... ... ... ... ... орны ауыстырылып отырады.
Студенттер үшін КОҚ – ЖОО-да ... ... ... да ... ... ... және нәтижелiк емтиханға дайындалуға көмектесетiн
мәлiметтер базасы болып келедi. КОҚ-мен ... ... ... ... ... есепке ала отырып, оқып үйрену iсiн жеке дара ... ... үшін КОҚ бұл ... ... отыратын, ашық түрдегi
әдiстемелiк жүйе, оны әрбiр ... өз ... ... толықтыра отырып, ары қарай жетiлдiре алады.
КОҚ студенттердiң сыныптан тыс өз бетiмен жұмыс ... ... ... ... ... жүйеге негiзделiп құрылғаны, осы
құралдың тиiмдiлiгiн айқындай түседi. Модульдердi бөлуде ... ... ... ... ... ... ... – дисплей экранында көрiнетiн жай ғана мәтiн ... ол ... ... ... ... жеке меңгеруге арналған күрделі, көп қажеттi
бөлiмдерiн қайталап, игеру тәсiлi мен ... ... тән етiп ... осы ... ең ... ... материалды қарап шығуға мүмкіндiк бередi.
Оның гипермәтiнi нақты ... ... да, ... ... ... ... жүйе ... табылады. Бұл жүйемен танысу арқылы
студент практикалық негiзде алгоритмдiк ойлау қабiлетiн дамыта ... ... ... ... ... ... керектi ұясынан iздеп таба бiлу
де әрбiр баланың ... ... ... ... ... ... берiлген алгоритм студенттерге өз бетiмен жұмыс iстеу
мүмкіндiгiн бередi. ... ... ... ... ... ... бiлiм ... олардың белсендiлiгi арта бастайды. КОҚ-нi пайдалану мұғалiмнiң
де ғылыми-әдiстемелiк потенциалын дамытып, оның ... ... ... әр ... компьютерлiк тесттер арқылы студенттi жекелей
бақылауды, графикалық бейнелеу, ... ... ... бейне
және дыбыс бөлiмдерiнiң бағдарламасы бойынша алатын жаңалықтарды ... көп ... ... ... ... модульдiк түрде қарастыру оның
мазмұнын бiрыңғай тұрғыдан қарастыруға негiзделген. Студенттердiң танымдық
ерекшелiктерi мен жас өзгешелiктерiне ... ... ... Ұғымдар
жүйесi арқылы жалпыдан жалқыға, абстрактылықтан нақтылыққа көтерiлу
мұғалiмнiң ... ... ... Ендi ... бiлiм мен ... ... емес, ол алға қойылған мақсатқа жету жолындағы керектi мәлiметтердi
әр жерден тауып керектi мәлiметтердi әр ... ... ... ... әрi ... айналып кетедi.
Әлi де көп жұмыстар атқарылуы тиiс, мектептiң, ... ... ... жоғары мектептiң және қосымша бiлiм ... ... ... ... ... ... ... информацияны бейнелеудiң көптеген түрлерi қолданылады:
мәтiн, гипермәтiн, ... ... ... ... ... үшөлшемдi бейнелер, т.с.с.
Пайдаланылатын формалар мен ... ... ... ... ... ... КОҚ-сi қамтитын информациялық компоненттердiң көлемi мен
сипаттамалары;
▪ информациялық компоненттердiң дидактикалық мәнi мен ... және ... ... ... ... қойылатын шектеулер;
▪ жоспарланған ... ... және ... ... жасауда қолданылатын инструменталдық құралдардың
мүмкіндiктерi.
Мәтiн және гипермәтiн. Қазiргi уақытта барлық дерлiк КОҚ-де ... ... ... ... ... ... Бұл түрін жасауда қосымшалар құрудың кез-келген инструменталдық
құралдарының көмегiмен iске асыруға болады.
Информация ... бұл түрі өте кең ... ... ... та болады. Дегенмен қолданылатын гипермәтiндер типтерiн анықтау
мәселесiн қарастырып өтейiк. Олардың ... ... ... ... ... ... не кадрдағы информацияны ... ... ... ... не ... ... байланысты функцияны
шақыру;
▪ ағымдық беттiң келесi фрагментiне өту;
▪ қосымша терезенi шақыру;
▪ тапсырмалар жүйесін ... ... ... ... және ... ... ... тәсiлi бойынша графикалық
компоненттер матрицалық ... ... және ... ... ... пикселдер деп аталатын нүктелерден тұратын екi өлшемдi
массив. Пиксел ... ... ... ... ... Оның ... ... нүктелерден тәуелсiз болады. Векторлық
бейнелер оның типтiк элементтерiне сәйкес ... ... ... ... ... қолданылатын графикалық примитивтер
векторлық графиканың негiзгi сипаттамасы. Мысалы, түсi, ұзындығы, ... ... бiр ... бойынша бағытталған және координаталары
көрсетiлген нүктеден басталатын түзу, т.с.с.
Векторлық графика ... ғана емес ... ... ... ... ... ... қатар векторлық бейнелер
масштабтау кезiнде күрделі трансформацияларға (бұру, қисайту, созу, қысу,
т.с.с.) ... түсе ... ... ... ... ... ... Мысалы,
КОҚ оқыту процесiнде кейбiр бақылау жұмыстарының нәтижелерiн диаграмммалар,
графиктер түрінде бейнелеуi мүмкін. Осы кезде арнайы құрылған қосымшалардың
көмегiмен оларды ... оңай әрi ... ... ... компоненттердiң басқа түрлерi арнайы әрi терең
зерттеудi талап ететiн болғандықтан, оның класссификациялық ... ... ... ... шамалы. Дегенмен анимациялық
графиканың КОҚ құруда ... мол ... оған ... ... ... екi тұрге бөлiнедi: суреттiк және слайттық.
Суреттiк және спрайттық ... кадр ... не ... ... графикалық компоненттер кiредi. Қазiргi уақытта .jpeg, .gif,
.png, .tiff форматтағы анимациялық файлдар көптеп қолданысқа енген.
Дыбыстық ... ... ... ... ... ... уақытқа және деңгейге қатысты дискреттелiп берiлуi
арқылы жұзеге ... ... ... ... ... ... ... сипатталады. Мұндай бейнелеу импульстi-кодты модуляция
(PCM – Pulse Code ... деп ... ... ... ... ... өңдеу үшін 2-ден 192
кГц аралығында жатқан жиiлiктiң өтуiн санау пайдаланылады. КОҚ-лерiнде 16-
44 кГц ... ... ... ... ... Дыбыстық сигналдар
едете аудиоплатаға орнатылған синтезатордың көмегiмен шығарылады.
Дыбысты сипаттайтын файлдар .midi ... ... жөн. Бұл ... ... ... келедi. .midi форматтағы файлдардың ... ... ... ... ... ... ... қатесiз, ауытқуы
байқалмайтындай болады.
Windows жүйесінде цифрлық дыбыстарды сақтау үшін .wav ... .wav ... ... ... ... ... қосымша
қызметшi информация да сақталады. Сондықтан оның ... ... ... ... және ... ... ... екi синхронды орындайтын
құрылымнан тұрады: визуалды (видежол) және дыбыстық.
Видеожол қозғалыссыз ... ... ... ... тiзбегiнен
тұрады. Видеокомпоненттер мен анимацияның арасындағы айырмашылық осы
бейнелердiң сипаттамалары арқылы ... ... ... ... ... Оның ... көзi ретiнде шынайы объектiлердiң фото - ... ... ... Ал ... ... бейнелер
жасанды болып келедi. Яғни олар графикалық редакторлар не геометриялық
модельдеу жүйелерiнiң ... ... ... ... мұндай
анимацияларды жасауда Autodesk фирмасының AutoCad, 3D Studio Max, т.с.с.
программалық ... ... ... ... ... бейнелеу. Дәстүрлі графикалық компоненттердiң
ортақ кемшiлiгi олардың интерактивтi мүмкіндiгiнiң ... ... ... ... ... ... масшатбтау, орындалуды ұзу/қайта
жалғау, анимацияның кадрларын, жылдамдығын басқару, ... ... ... ... ... мұндай мүмкіндiгiн iске асыру үшін
КОҚ құрамына кiретiн барлық компоненттердi бастапқы қалпында ... ... жөн. Ол үшін ... графикалық компонент құру үшін жоғарыда
келтiрiлген ... ... ... ... iшiнен
функционалды құрылатындарын таңдап ... ... Бұл КОҚ ... оның ақырғы нәтижесiне үлкен оң әсерiн тигiзедi. Себебi
сапалы КОҚ құру үшін оның ... ... ... ... ... ... БАҒДАРЛАМАЛАУ курсын оқытуда компьютерлiк оқыту жүйелерiн
пайдалану
Жүйелік бағдарламалау ... ... ... ... ... құрылымдық бiрлiктерге жiктеу, ... ... ... және пән ... ашу т.с.с. оқу-әдiстемелiк
жұмыстарды тұрлендiрумен, жүйелеумен сипатталады.
КОҚ-ның құныдылығы оның қолданыс аумағының көп ... ... ... ... көп ... үш ... қамтиды:
▪ оқу материалының түрлі деңгейде жүргiзiлуi;
▪ түрлі мамандықтар мен пәнаралық байланыс;
▪ оқушының бастапқы дайындығының түрлі деңгейi.
Көп ... ... ... ... үшін ... пайдаланудың
сәйкес деңгейлерiн енгiзу қажет. Программаны бөлшектеу осы деңгейлердi
ескере отырып орындалады.
КОҚ ... ... ... екi ... ... ... ... (оқу процесiнiң барысында шешiлетiн ... ... ... ... оқулық мазмұнына ұқсас ... ... ... ... ... КОҚ ... ол мамзұн блогында
жүзеге асырылады. Тақырыптық құрылым ... ... ... мен ... ... ... ... екiншi тәсiлi бойынша, ол ... ... ... Бұл оқу сабақтарына ұқсас (лекциялар,
жаттығулар, аралық бақылаулар, т.с.с.) болып келедi. Мұндай құрылым оқытуды
Ұйымдасқан түрде өткiзудiң ... ... және ... ... табылады.
КОҚ-сiнде жоғарыда атап өтiлген принциптердiң екеуiн қатар пайдаланған
тиiмдi. Яғни мазмұн алдымен тақырыптық негiзде ... ... ... ... ... ... бейнелейтiн уақыттық принцип iске
асырылады.
1-кестеде екi принцип бойынша құрылымданған «Жүйелік ... ... ... ... ... принцип ... ... шығу | ... ... | |
| 1.1. ... негізгі | ... | |
| 1.1.1. ... | |
| 1.1.2. ... | ... |
| | |
| ... ... ... |
| 1.2. ... ... | |
| 1.2.1. ... | ... ... ... ... алдында келесi мәселелердi шешiп алу
қажет:
▪ тақырыптық жiктеу деңгейiнiң ... яғни ... ... ... ... ... ... сәйкес құрылымдық бiрлiктердiң типтерiнiң
атауларын анықтау;
▪ мазмұнның ... ... ... ... ... ... яғни оқу материалының иерархиялық
деңгейлерi үш деңгейден аспауы тиiс. ... ... ... оқу материалы
өте күрделі болып, оқушыға оны пайдалану ауыр болады.
Құрылымдық бiрлiктер ... ... ... ... келуi мүмкін.
Бiрақ онда сабақ кезiнде қолданылатын шартты ... ... ... ... ... керек.
Мазмұнның құрылымдық бiрлiктерiнiң бейнелену ... екi ... ... ... ... кадр – ... мазмұнына сәйкес мәтiн,
графика, аудио, видео элементтер жиынтығы; модуль – ... ... ... ... ... iшкi ... тұратын
құрылымдық компонент.
Қорыта айтқанда, пән ... ... оны тек ... ... қана ... тақырыптар арасындағы байланыстарды
айқындау, ... ... ... ... құрылымдық
бiрлiктердiң бейнелену формаларын анықтау сияқты мәселелердi шешiп алуға
келiп саяды.
1.4 ... ... ... ... ... ... ... даярлаған «Жүйелік бағдарламалау» курсының жалпы құрылымы 2-схемада
келтiрiлген. ... ... ... ол ... ... ... келедi. Ол келесi негiзгi құрылымдардын тұрады:
Курс ... ... ... ... ... ... және информация-логикалық байланыстырылған оқу материалдары,
тест тапсыру жүйесi, терминдер сөздiгi ... ... ... ... ... ... ... лабораториялық жұмыстар және “жеңiлден-күрделіге” принципi
бойынша ... және ... ... сай ... көпнұсқалы
тапсырмалар жүйесi бар. Бұл жүйе оқытудың екiншi тәсiлi ретiнде ұсынылып
отыр, оқушы өз деңгейiн ... ... оқу ... шолу ... ма,
әлде бiрден тапсырмалар жүйесіне өтiп, оқу материалдарынан сiлтемелер
арқылы мәлiмет алып ... ма өзi ... ... ... ... ... оқыту
программаларының тиiмдiлiгiн ... ... оның ... ... болатындығын көрсетуде. Программаның безендiрiлуi
үйренушiлердiң ынтасына, материалды қабылдау жылдамдығына, т.с.с. маңызды
көрсеткiштерге тiкелей ... ... ... ... программасының
интерфейсiн жобалау мәселесiн ғылыми негiзде, әбден ойластырылған ... ... ... ... ... ... ... оқыту жүйесінiң
құрылымы
Оқытушы жүйесінде оқытушыға оқу материалдарының, ... ... тест ... ... ... ... оқытушы оқу материалдарын, тапсырмаларды, тест ... ... ... ... ... ... шақыру тек
оқытушы бiлетiн пароль көмегiмен ғана ... ел ... ... ... ... ... көптеген зерттеулер жүргiзiлген. “Жақсы интерфейс -
ыңғайлы аяқ киiмге ұқсас, - деп жазады атақты ... ... ... Оған ... ... бөлмейдi. Көңiл аударған кұнде де, “Мұнда тұрған не бар”
... Ал ... ... барлық жүрттың назарында. Шындығында жақсы
ұйымдастырылған интерфейстi пайдаланушы байқамайды, өйткенi ол программаның
ажырамас функционалдық бөлiгi ... ... ... ... ... мен олардың безендiрiлуi
адамның қабiлетi мен ... ... ... ал бұл ... көптеген облыстарын зерттелмей қалуына себеп болуда-, дейдi,
шет ел психологтары С.Эллиот пен Дж. Брзезинский ”.
Де М.Верней мен ... ... ... былай деп жазады: ... ... ... ... өте ... ... ... мазмұны
да игерiлмей қалады. Себебi пайдаланушы өзiнiң көп уақытын интрфейспен
танысуға жұмсайды. Сондықтан ... ... ... құру ... мен ... ... байланыс схемасын тиянақты зерттеу қажет”.
Шет ел және Ресей мамандарының зерттеулерi ... ... ... ... ... келесiлердi ескерген жөн:
Безендiруде жүйелiк бағытты қолданудың ерекшелiктерi. ... ... ... ... ол ... ... үлгiнi жобалау мен жасау
процесiне, оны ... мен оның ары ... ... ... ... ... ... шығармашылық жобалаудың ерекше түрі. Бұл ... ... ... ... әдiстерден басқа, информатика,
семиотика, құрылымдық, лингвистика, документалистика, функционалдық,
коммуникативтiк, компоненттiк, ... т.б. ... ... ... ... (таңбалар мен таңбалық жүйелер жайлы ғылым) ... ... ... құруда оның жалпы мағынасының жоғалып
кетпеуiн қамтамасыз етедi. Негiзгi оқу ... ... ... ... талаптарды анықтау. Үйренушi жаңа оқу материалымен
алғаш танысқан кезiнде материал мәтiнi мен осы материал ... өзi ... ... ... ... салыстыру үйрену тиiмдiлiгiн
арттырады және Бұл оқу материалының психологиялық ... ... ... деңгейiне тәуелдi анықталады.
Электронды оқу материалына және оның ... ... ... жаңа ... ... ... және ... анықтауға да тiкелей байланысты.
Оқу материалына қойылатын негiзгi талаптар:
... ... өте ... және ... жаңа ... қамтуы
керек. Үлкен көлемдегi мәтiндi компьютер экранынан оқып, түсiну ... ... ... ... мен ... ... ... жаңа сөздердi үйрену және есте сақтауын ... ... ... ... элементтердi топтастыру
қажет. Мұны құрылымдық принцип арқылы жұзеге асыруға болады;
• өте ... ... ... сол жақ ... ... ... зерттеулер көрсеткендей адамның ... ... ... осы ... ... абзацтың негiзгi идеясы оның алғашқы жолдарында берiлуi керек. Бұл
абзацтағы алғашқы және ... ... өте ... есте ... ... ... мәтiнмен ұйлесiмдi түрде құрылуы тиiс.
• күрделі модельдер мен ... ... ... ... ... ... ... қамтамасыз етiлуi тиiс;
• оқыту материалының мәтiнi дыбыстық эффектiлерiмен ... Бұл ... ... қабiлетiн жоғарылатады.
Iздеу, жылжу, гиперсiлтемелер жүйесін ұйымдастыру. Оқу материалында
бағдар алу оның ... ... ... ... ... ... тиiмдi ұйымдастырылғанына тәуелдi.
“Бiрде-бiр үлкен кiтап сiлтемесiз болмауы керек. Сiлтемесiз кiтапты
терезесi жоқ ... көзi жоқ ... ... ... Ал ... ... ... Я.А.Коменский.
Iздеу, жылжу, гиперсiлтемелер жүйесi келесi талаптарды ... ... ... оқытудың негiзгi этаптарын бейнелейтiн
графикалық схема орналасқан ... ... ... тиiс. Бұл ... ... қай ... екендiгiн бiлiп отыруға мүмкіндiк туғызады;
- гиперсiлтемелер оқулықтың қай түсына алып баратынын дәл және ... ... ... ... асты ... оқулықтың материалында асты
сызылған мәтiн бөлiктерi болмауы тиiс;
- оқу материалы бiр немесе екi беттен аспауы керек;
- гиперсiлтемелер ... ... ... ... қатаң логикаға
сүйенiп құрылуы керек (Қайда алып барады? Ненi көрсетедi? Қажет
пе?).
- программаның мiндеттi ... ... ... ... ... және ... мен мазмұн элементтерi арасындағы мета-тэгтер дұрыс ... ... ... жылжуды және гиперсiлтемелердi
ұйымдастыруды бiлiмдi бейнелеудiң автоматтандырылған құралдарын қолданғанда
тиiмдi болады.
Түстер мен формаларды қабылдаудың физиологиялық ... ... көру ... ... 180 ... түстi қабылдай алады. Түс пен оның
қосылыстарының безендiру мүмкіндiгi шексiз. Түрлі түс адамның көңiл-күйiне
түрліше эмоциялық әсер ететiнi ... ... ... дем ... кей ... ... ... түстер
комбинацмясы да адамға түрлі әсер бередi.
Оқыту программаларын жобалағанда ... мен ... ... ... ... ескеру керек:
• қызыл, қызғылт, сары түстер адамға тiтiркендiргiш ретiнде әсерiн
тигiзедi. ... әсер ... нерв ... ... қабылдау қабiлетiн жоғарылатады;
• көк, көгiлдiр, жасыл дем алдырушы, ұйқы келтiргiш түстер;
• қоңыр,ашық-қызыл, сұр, жасыл-сарғыш түстер нейтрал түстер;
• екi ... ... фон мен ... түстерi көру ыңғайлылығына
әсер етедi. ... ... жұбы тек ... ... ... ... ... мүмкін (мысалы, қызыл фонда жасыл түспен
көрiнген әрiптер);
• программада қолданылатын ... ... ... ... бас ... кiшi ... қарағанда ауыр қабылданады; тұзу
сызықтар арқылы жазылған цифрлар жеңiл қабылданады; ... ... пен ... ең жақсы қабылданатын жұптары: қара-көк фонда ақ
әрiптер, ақ фонда қара әрiптер, көк ... сары ... ақ фон ... ең күштi құралы болып табылады;
• кез-келген фондық сурет пайдаланушының көзiн тез шаршатып,
материалды ... ... ... ... ... ... да қатты әсер етедi, анық, ашық
түстi сутетер жылдам ауыстырылып отырса санада оңай сақталады;
... ... ... ... ... бар оқу ... өте ... себебi қозғалып тұрған объект адамның назарын
өзiне аударады. ”Анимациялық интерфейс – өте күштi ... оны аса сақ ... ... ... таң ... ... көп жағдайларда, пайдаланушының тез шаршауына соқтырады
да, Бұл өз тарапынан бұкiл жүйенiң жұмысын қабылдамауға ... ... ... ... ... ... ... яғни пайдаланушыға
көрiнетiн элементтерiн қарастырайық. Электронды оқулықтың қүндылығы әрине,
оның тақырыптық мазмұнында. Егер ... ... ... не ... ... ... болса, онда бiр материалды үш түрлі құрылымда берген жөн:
Мазмұндау ... ... ... схема, кесте, график т.с.с. түрінде
берiледi. Сонымен қатар мұнда, қарапайым оқулықта мүмкін ... ... ... ... ... ... тән элементтер орын алуы
мүмкін.
Схемокурс – оқулықтың ... ... ... – график түрінде
бейнелеу. Бұл оқу материалының құрылымын, ондағы негiзгi идеяларды түсiнуге
септiгiн тигiзедi. Оқулық ... ... ... ... ... ... түрде есте сақтауда үлкен көмек бередi.
Өзiн өзi бақылаудың тестiк жүйесi – оқу ... ... ... ... ... ... сұрақтар мен жауаптар түрінде
берiледi. Тестiк жүйе ... ... бiлiм ... тексеруге
арналғандықтан, пайдаланушы үшін оқулықтың ең қызықты бөлiгi болып табылуы
да мүмкін. Жүйе оқулықтың авторлары құрған тест ... ... ... ... ... сынақ және емтихан қабылдау кезiнде де пайдалануға болады.
Оқу материалының бұлай үш түрде берiлуi, ... бiр ... ... рет ... шығуына мүмкіндiк туғызады. Бұл оқу
материалын есте сақтауды жақсартады.
Қазiргi ақпараттық коммуникациялық технологияларды ... ... ... ... қалыптастыруға бағытталған бiлiм беру жүйесін
ақпараттандыруды зерттеу iстерi оқулықтар шығарумен ... ... ... ... ... оқыту жүйелерiн жасау және қолдану үшін оның ... мен ... бiлу ... Негiзгi КОҚ түрлерi келесi
белгiлерi бойынша топтастырылады:
▪ пән мазмұнына бойынша;
▪ жүзеге асыра алатын ... ... ... оқу материалын қамту көлемi бойынша;
▪ телекоммуникациялық пайдалану мүмкіндiгi бойынша;
▪ оқыту ... ... ... ... формасы бойынша.
Пән мазмұны бойынша КОҚ-рi жаратылыстану, гуманитарлық, ... ... ... ... ... ... мәселелерi бойынша жiктеу үшін
алдымен КОҚ-рi шеше алатын мәселелердi қарастыру керек. Олар: ... ... ... оның ... ... мен тұжырымдарын түсiну; түрлі
деңгейдегi базалық дайындық жұмыстарын орындау; ... ... шешу ... мен ... ... ... жасау дағдысын қалыптастыру; стандарты емес ... шешу ... ... ... ... ... бiлiмдi, дағды мен ебдейлiктi бекiту, орнықтыру; бiлiм
мен дағды деңгейiн бағалау.
Осы аталған педагогикалық мәселелердi шешу ... ... ... ... ... ... және ... дайындық құралдары;
• практикалық дайындық;
• көмекшi құралдар;
• кешендi құралдар.
Бiрiншi топқа келесi КОҚ-ры кiредi:
Компьютерлiк оқулық (КО) – баспа оқулық ... ... ... бiр
курс бойынша базалық Ұғымдар мен процесстер жайлы мейлiнше ... ... ... ... ... құралы (БТКҚ) – белгiлi пән бойынша
студенттiң ... ... ... ... ... көпдеңгейлi
тапсырмалар жүйесi.
Практикалық дайындық КОҚ-рi:
Компьютерлiк практикум (КП) – пәннiң ... ... ... ... ... ... ... арналған тапсырмалар жинағы;
Компьютерлiк тренажер (КТ) – iс-әрекет дағдысын қалыптастыруға ... ... ... ... ... ... КОҚ-рi:
Компьютерлiк лабораториялық практикум (КЛП) – автоматтандырылған
лабораториялық жұмыстар жинағы; Компьютерлiк анықтамалық (КА) – пән ... ... ... ... ... беретiн құрал;
Кешендi құралдар қатарына келесi КОҚ-лерi енедi:
Компьютерлiк оқу курсы (КОК) – ... ... және ... ... мен ... бiрiктiрлген түрде қарастырылатын
белгiлi бiр курс бойынша берiлген ... оқу ... ... ... (КБК) – ... ... үшін берiлетiн
стандартты және стандартты емес ... ... және ... ... ... ... ебдейлiктi қайта бекiтуге арналған
материалдар жиынтығы.
Оқу материалдарын қамту көлемi бойынша интегралды және интегралды ... бар. ... ... курс ... толығымен қамтылады және
теориялық бiлiм мен дағдыны, ебдейлiктi қалыптастыру мәселелерi өзара тығыз
байланыста құрылады. Интегралды емес ... ... ... ... дамытуға арналған.
КОҚ-рi телекоммникациялық технологияларды пайдалану мүмкіндiгi бойынша
жергiлiктi және желiлiк болып бөлiнедi.
Желiлiк КОҚ-рi есептеу техникасының түріне қарай ... ... ... және жаїандық желiге бағытталған (Internet) болып
бөлiнедi. Сонымен қатар ... КОҚ ... ... ... ету ... ... да екi түрге бөлiнедi: өзара ... ... ... ... ... бойынша мультимедиялық және
мультимедиялық емес ... ... ... құрылымы дегенiмiз оның ... мен iшкi ... ... ... ... жүйенiң негiзгi
программалық бөлiктерi мен ақпараттық компоненттерiнiң ... ... ... ... ... ... ... (модульдердi) жiктеу функционалдық принцип ... ... ... ... ... ... ... т.с.с.) қызметi, пайдаланылуы, берiлгендердi ... қол ... ... ... ... бойынша бөлшектенедi.
Оқу материалы мен ... ... ... және ... ... жасауы мүмкін. Оқу материалының құрылымдық
компоненттерi тапсырмалар ... және ... ... сiлтеме жасайды,
ал тапсырмалар жүйесінде оқу материалына және ... ... ... Ендi оқу материалының құрылым мен оның ... ... ... оқу материалдарына қол ... ... үш ... ... оқу ... сәйкес құрылымдық бiрлiктерiне
сiлтеме жасайтын мазмұн блогы арқылы;
▪ көрсеткiштер арқылы (анықтамалық сөздiк, терминдер ... ... ... оқу ... ... ... арқылы;
Iздеу процесiн оқу материалдарын iздеу модулi (ОМIМ) толық мәтiндiк, не
кiлттiк ... ... ... ... ... ... сөздер
индекстелген болуы қажет.
КОҚ орнатуға ... ... ... Бұл ... бiр ... баспа кiтаптың титул бетiнiң қызметiн атқарады.
Мұнда КОҚ-ның қысқаша ... ... және ... ... жайлы
мәлiметтер келтiрiледi.
Екiншi бөлiгiнде жүйенiң орнатылуы, КОҚ конфигурациясының пайдаланушы
өзгерте ... ... ... және оны ... ... қысқаша
нұсқаулар блогы болады.
Оқушылардың жұмыс нәтижелерiн бейнелейтiн ақпараттық ... ... ... мен ... ... жұмыс iстеу ... ... ... ... КОҚ-мен байланысын
бейнелейтiн мәлiметтер енгiзiледi. Оқу ... ... ... ... ... ... ... анықтамалық жүйелерге сiлтеме жасау бiрлiктерiмен,
өтiп кеткен оқу материалдарына қайта көңiл бөлу санымен анықаталады.
Оқушы ... ... ... ... пән ... ... бiлiм деңгейi,
оқу процесiнде анықталған негiзгi дербес ерекшелiктерi жайлы мәлiметтер
кiрiстiрiледi.
Ендi КОҚ-ның құрылымдық ... ... ... ... ... ... материалдарымен жұмыс iстеудi қамтамасыздандыру модулiнiң (ОМЖҚМ)
атқаратын негiзгi қызметтерi:
... ... ... ... ... ... ... оқу материалының бiрлiктерiне қол жеткiзудi
қамтамсыз ... оқу ... ... бiр ... ... шығарып алуға
мүмкіндiк жасау;
▪ оқу маетриалының мазмұны толық болу ... ... ... ... ... ... оқу ... гиперсiлтемелер жүйесiмен жұмыс жасауды
ұйымдастыру;
▪ оқу материалының құрамына енгiзiлген ... ... ... ... талдау жұмыстарын жүргiзу;
°. Оқу материалын iздеу модулiнiң (ОМIМ) негiзгi ... ... ... ... ... ... ... (ТЖМ) келесi функцияларды атқарады:
▪ пайдаланушыға орындауға арналған ... ... ... ... не ... ... берудi ұйымдастыру;
▪ тапсырмаларды бiртiндеп, кезеңдерге бөлiп беру;
▪ тапсырмаларды орындау ... ... және ... ... үшін оқу материалының сәйкес бiрлiгiне сiлтеме жасау;
▪ пайдаланушының тапсырмаларды ... ... ... ... пайдаланушының бiлiм деңгейiн тексеру және бағалау.
В.Тапсырмаларды тiркеу ... (ТТМ) ... ... қызметтерiн
атқарады.
Г.Оқу процесiн басқару ... ... ... ... ... тиiмдi iске асыруды қамтасыз етуi тиiс. Ол
келесiлерден тұрады.
▪ оқушының оқу ... және ... ... ... ... ... мәлiметтерге сүйене отырып оқушының моделiн құру;
▪ оқушының бiлiм деңгейiн бағалау;
▪ оқушының моделiне ... ... ... ... ... мен тапсырмалар жүйесін беруге өзгерiстер ... ... ... ... оқу барысы мен ... ... ... ... және ... ... ... КОҚ-нi орнату және алғашқы
рет iске қосқан кезде оқушы жайлы мәлiметтердi ... ... ... ... аты-жөнi, тобы, алғашқы тестен өту нәтижесi, т.с.с.
Д.Оқушылардың жұмыс хаттамалары ... ...... ... ... ... не ... мәлiметтер берудi ұйымдастырады.
Е.Оқытушы интерфейсi модулi (ОИМ) – оқушының оқу ... ... ... ... ... психологиялық-педагогикалық
стратегияның iске асуы туралы ... ... мен ... ... ... ... етедi.
Ж.КОҚ-ның конфигурасын сипаттау модулi (КОҚКСМ) – пайдаланушыны КОҚ-мен
жұмыс жасау туралы нұсқаулармен қамтамасыз етедi.
2 ЖҮЙЕЛІК БАҒДАРЛАМАЛАУ КУРСЫНЫҢ КОМПЬЮТЕРЛlК ... ... ... ... ... жобалауда жасау құралдарын тиiмдi таңдау
да оның сәттi жұмыс жасауының алғышарттарының бiрi.
Инструменталдық жабдықтар ретiнде ... ... ... ... орындалуы тиiс мәселелердi шешуде қолданылатын ... ... ... ... ... мен оларды қолдану
кезеңдерi 1 -суретте келтiрiлген.
«Жүйелік бағдарламалау» курсының ... ... ... бiз Delphi
программалау ортасы мен FrontPage веб-беттер құру ортасын ... осы ... ... ... ... ... ... Delphi программалау ортасы - Пуск - ... ... Delphi 5 ( Delphi 5 ... ... iске қосылады (1-сурет).
Delphi ОБП ортасы төрт құрылымнан тұрады: Негiзгi терезе, ... (Object ... ... (Form1) және Код ... ... ... құрамына негiзгi мәзiр, аспаптар панелi және
компоненттер палитрасы енгiзiлген. Негiзгi мәзiр Delphi ... ... ... Ол түрлі командалар орналасқан мәзiр пункттерiнен
тұрады (2-сурет). Мәзiр пункттерiнiң ... ... ... ... ... ... атауынан кейiн үш нүкте тұрса, онда Бұл команда
диалогтық терезе шақырады. Егер мәзiр командасының
1-сурет. Delphi объектiлi-бағдарлы ... ... ... ... ... онда Бұл команданы сәйкес клавиштер
комбинациясы арқылы ... ... ... ... ... ... ... көрiнуi, оның осы уақытта орындалмайтынын
бiлдiредi.
Форма - программаны дайындау алдында ашылатын, ... ... Delphi ... рет iске ... ... ... Form1 ... (1-сурет). Экранда форма көрiнбесе, негiзгi мәзiрден ... беру ... Delphi ... негiзгi объектiлерiнiң бiрi. Delphi iске
қосылған кезде форма қасиеттерiне ... ... ... ... ... ... ... (Object Inspector) терезесiнде
орналасады. Мысалы, ... Delphi iске ... ... ... ... және сәйкес бастапқы мәндер ... ... ... екi ... бетi бар: ... ... ... (Оқиғалар). Терезе ашылғанда екi бағанға енгiзiлген жазулардан
тұратын оның Properties ... ... ... (1-сурет). Бiрiншi бағанда
көрiнетiндер – қасиет атаулары, екiншi бағанға сәйкес жазылғандар – олардың
мәндерi. Экранда қасиеттер терезесi көрiнбесе, оны ... үшін ... ... ... Ғ11 клавишiн басу жеткiлiктi.
Форманың кейбiр қасиеттерi:
Name (Атау) – формаға берiлген атау. Ол Delphi ... ... ... бiрi. ... ... автоматты
түрде алғашқы рет меншiктеген атауын (Form1) ... ... атау ... үшін ... терезесiнен Name атауын таңдап, жаңа атау клавиатура
арқылы терi-ледi.
Font (Шрифт) – ... ... ... шрифтiн орнату қасиетi. Оны
таңдап, оң жағында көрiнген көп ... (…) ... ... ... ... таңдау терезесi көрiнедi. Терезеден, әдеттегiдей, қажеттi шрифт
типiн, өлшемiн таңдап ... Times Kaz, 10), ОК ... ... ... ...... терезесiнiң тақырыбына енгiзiлетiн мәтiн.
Алғашқы кезде қасиеттер терезесiнiң Caption ... ... үшін ... ... ... Оны басқа тақырыпқа алмастыру Name қасиетiне мән
меншiктеу тәсiлi сияқты (қасиет мәнi енгiзiлген соң Enter ... ... ... (Түс) – ... ... ... қасиетi. Ол таңдалған кезде оң
жағында тiлсызық тұймесi көрiнедi.
Тiлсызық түймесi – ... ... ... ... ... Тiлсызық
белгiсiн шерткен кезде мәндер (түстер) терезесi ашылады. Тiзiмде көрiнген
қалаған түстi шерткен соң ... ... ... ... қойылады.
Width (ұзындық), Height (Биiктiк) – пиксель өлшем бiрлiгiмен берiлген
форманың ұзындығы мен биiктiгiн орнату қасиеттерi (мәндер ... ... ... не сығу ... автоматты түрде меншiктелдi).
Delphi-де программалар оқиғалар арқылы ... ... ... ... оқиғалар тiзiмi Объект инспекторы (Object Inspector)
терезесiнiң Events қосымша ... ... ... ... екi ... ... Events ... бетiне
енгiзiлген. Терезеде оқиға атауларының алдына On префиксi тiркестiрiлiп
жазылған. Ол – ... ... ... ... белгi. Формаға байланысты
оқиғалар саны – 35.
Delphi-де программа мәтiнi программалық код деп, ол ... ... код ... не ... ... ... деп аталады. 1-
суретте көрсетiлгенiндей, Delphi iске қосылған кезде ол форма ... ... ... Оны ... ... View-Toggle Form/Unit
командасын орындау не клавиатурадан F12 пернесiн басу арқылы орындалады.
Delphi ортасында жиi ... ...... ... бiр рет шерту;
OnDblClick – тышқан тұймесiн екi рет шерту;
OnKeyDown – ... ...... ... ... – тышқан тұймесiн басу;
OnMouseUp – тышқан тұймесiн ...... екi рет ... ... ... мәтiнi программалық код деп, ол енгiзiлетiн терезе
программалық код терезесi не қысқаша ... ... деп ... ... ... Delphi iске ... кезде ол форма терезесiнiң
астында көрiнбей ... Оны ... ... ... ... ... не клавиатурадан F12 пернесiн басу арқылы орындалады.
Код терезесiнiң сол жақ бөлiгiнде Code Explorer (Код ... ал ... ... ... ... жұмыс аумағы орналасқан. Код Зерттеушiде
ағымдық проектiдегi объектiлердiң құрылымдық ағашы көрiнедi.
Код терезесiнiң ... ... файл ... ... ... ... ... программа коды синтаксистiк мағынасына қарай түрлі
стильде жазылып көрсетiледi. Мысалы, Object Рascal ... ... ... type, class, т.с.с.), қалың шрифтпен, ал түсiнiктемелер (мысалы,
{Private ... көк ... ... ... шрифтпен жазылған.
Терезенiң төменгi жағында үш ... ... кұй ... бар. ... элементi – курсор позициясын анықтайтын жол және баған индикаторы,
екiншiсi – программалық кодтың өзгеруiн бақылайтын модификация ...... ... ... ... ... онда ... дайындамасы (үлгiсi) көрiнедi.
Оның тақырыбы нүкте арқылы бөлiнген класс және ... ... ... ... ... ... (Sender : ... Sender параметрi құрылатын процедураның қай ... ... сол ... - браузер терезесi. Онда код терезесiнде
барлық жарияланулардың ... ... ... ... ... ... процедура дайындамасы
Delphi-де компоненттер панелiнен формаға түрлі компоненттер орнатып,
олардың ... ... ... құру визуальды программалаудың
негiзi. Мысалы, берiлгендердi енгiзу және ... үшін ... Standard ... ... ... жұмыс iстейтiн TEdit
(енгiзу өрiсi), TLabel (шығару өрiсi) және TButton (командалық ... жиi ... Edit1 ... ... ... оның Text ... ... не iске
қосу командасын берген соң оған курсорды енгiзiп, клавиатура арқылы бiр
жолдық ... ... және оны ... ... орнатылған ТLabel, ТEdit компоненттерiнiң Caption, Text
қасиеттерiнiң мәндерiн программа арқылы ... ... ... де
болады. Ол үшін программада объект атауы жазылып, одан соң нүкте ... оның ... ... атауы енгiзiледi.
Проектiнi дайындап болған соң оны ... ұшiн File – ... As не File – Save All ... беру керек. Егер проект
алғаш рет ... ... онда ... ... ... Save Until1
As атаулы терезе көрiнедi.
Проект сақталу ұшiн арнайы бума ... ... ол ... ... бумасында сақталады. Бiрақ
пайдаланушы Сақтау терезесiнде жаңа бума ... ... ... жөн. Ол оны ... ... жеңiлдетедi. Жаңа бума құру тәсiлі:
- сақтау сұралатын терезенiң Жаңа бума құру ... ... ... терезеде орналастырылып қойылады;
- клавиатурадан бума атын енгiзу;
- буманы екi рет шертiп, ашу;
- терезенiң Файл аты ... ... ... ... ... ... .pas кеңейтiлуi бойынша сақталып қойылады да, ... ... ... ... ... ... ... терезесi
Файл аты өрiсiне проект атын енгiзiп, ... ... ... ... .dpr ... ... ... да, Негiзгi модуль
атауы осы ... ... Ол ... ... ретiнде
қабылданады.
Мұндағы ескертетiн жайт: ... мен ... ... ... ... да ... ... Func1.pas, Func1.dpr. Бiрақ
модульдi басқа проектiлерде де пайдалану ... ... ... ... ... сақтау керек.
Сақтаулы проектiнi ашу ұшiн File – Open Project ... тиiс. ... ... қажеттi буманы ашып, онда көрiнген
проект атауын екi рет ... ... ... ... (проектiнi) сақтаған соң, оны ... үшiн ... ... Ол үшiн ... ... Project ... Project (Проект- Пректiнi компиляциялау). Жүйенiң сәйкес күйге
келтiрiлуiне байланысты, iске қосу ... ... ... ... ... сұхбаттық терезесiнде көрiнiп тұрады.
FrontPage web-беттер мен web-түйiндер құруға арналған Microsoft Office
2000 құрамына кiретiн ... ... ... HTML ... ... жеңiлдiктер бередi. Дегенмен HTML тiлiнде программалай
бiлу Электрондыте web-құжаттар ... ... ... ... ... ... программалау режимiнде HTML тiлiндегi құжаттар
құруға болады.
FrontPage ортасын iске қосу ... ... ... ... Орта Windows стилiндегi терезе болғандықтан
ондағы негiзгi элементтер де ... яғни ... ... панелi мен
мәзiрiндегi командаларды пайдаланып бетке ... және ... ... ... мен ... ... пайдаланып,
web-қҰжаттар арасында түрлі байланыстар орнатуға болады. Front ... ... ... ... ... жұгiртпе жолдарды, түрлі
мультимедиялық эффектiлердi, т.с.с. қолдануға болады.
Ортада Microsoft Office ... ... MS Word, MS Excel, MS ... ... ... ... OLE технологиясының көмегiмен
информация тасымалдап енгiзуге болады.
FrontPage басқа ... ... онда ... құрылымдық
негiзiн түрлі режимде көрумен қатар, ондағы құжаттың программалық кодын,
яғни HTML ... ... ... бар. Ол үшін ... көру және редакциялау
режимдерiн iске қосу жеткiлiктi.
Сонымен бiрге құрылған web-беттiң iске қосылуын да алдын-ала көруге
болады.
Ортада ... құру ең ... ... ... ... ... ... басталады. Мәтiндi теру мен форматтау Word ... ... ... ... ... Көру және ... ... web-құжаттың HTML кодын және оны iске қосып көруге
мүмкіндiк бар.
FrontPage ортасында Кесте (Tables), ... ... ... пайдаланып, web-құжатқа кесте, иллюстрациялар ... ... және ... ... қатар web-құжатқа анимация, баннер,
басқару элементтерi бар форма, т.с.с. объектiлер орнатуға ... ... ... ... (Insert) мәзiрiнiң көмегiмен
кiрiстiрiледi.
Web-құжат iске қосылған кезде ... ... файл ... ... ... ал ... 1-баннер не 2-баннер таңдалып, Iске қосу
түймесi басылса сәйкес ... ... ... ... жүйесін құру да тиiмдi Ұйымдастырылған. Гиперсiлтеменi
мәтiн не графикалық объект ... ... да ... ... Тек қажет
объект таңдалып мәзiрдiң Кiрiстiру (Insert) ... ... ... ... ... Гиперсiлтеменiң мәтiнi
әдеттегiдей асты сызылған көк ... етiп ... ... ... ... режимi панелiнiң
Hyperlinks режимi арқылы көруге болады. Мысалы 1-web ... ... ... ... ... 1-web құжатының қандай
объектiлермен қарапайым байланыстырылғаны (схемадағы 1-web құжатының оң
жағындағы объектiлер) және қандай web-құжаттармен ... ... ... ... 1-web ... сол ... ... түрінде көрсетiлген.
4-сурет. 1-web құжатының гиперсiлтемелер жүйесi
Delphi ортасында «Жүйелік бағдарламалау» курсының компьютерлiк оқыту
жүйесін жасаудың алгоритмi:
1. ... ... бас ... ... ... Курс ... даярлау;
3. Тапсырмалар жүйесін даярлау;
4. Тест жүйесін даярлау;
Оқыту жүйесінiң интерфейсiн ... ... Delphi ... iске ... ... ... ... жасау керек.
Суретте келтiрiлген компоненттердi форма бетiне орнатып, ... ... ... ... ... ... ... оқыту жүйесінiң интерфейсi
2. Негiзгi программаны ашып, бас мәзiрдегi командалық түймелер шертiлген
кезде ... ... ... жариялау керек.
procedure TForm1.TreeView1Click(Sender: TObject);
begin
ClickTreeView(TreeView1,WebBrowser1,'data\teor\t');
end;
procedure TForm1.TreeView2Click(Sender: TObject);
begin
ClickTreeView(TreeView2,WebBrowser1,'data\taps\l');
end;
procedure TForm1.TreeView1Expanded(Sender: TObject; Node: TTreeNode);
begin
ExpandedTreeView(TreeView1);
end;
procedure TForm1.TreeView2Expanded(Sender: TObject; Node: TTreeNode);
begin
ExpandedTreeView(TreeView2);
end;
3. Форманың onCreate оқиғасын өңдеуiш процедура ... ... ... ... ... ... ... íå ... Ðàáîòà áóäåò çàâåðøåíà');
halt;
end;
if ... ... íå ... Ðàáîòà áóäåò çàâåðøåíà');
halt;
end;
if ... ... íå ... ... ... ... i:=0 to TreeView1.Items.Count-1 do
begin
if TreeView1.Items.Item[i].Count=0 then
begin
TreeView1.Items[i].ImageIndex:=1;
TreeView1.Items[i].SelectedIndex:=1;
end;
end;
for i:=0 to TreeView2.Items.Count-1 do
begin
if TreeView2.Items.Item[i].Count=0 then
begin
TreeView2.Items[i].ImageIndex:=1;
TreeView2.Items[i].SelectedIndex:=1;
end;
end;
if FileExists(WebBrowser1.Path+'data\teor\t0.teor')then
WebBrowser1.Navigate(WebBrowser1.Path+'data\teor\t0.teor');
4. Бас ... ... ... ... ... Баспа және Автор
командалық түймелерiнiң басып қайта жiберген ... ... ... жазу ... ... TObject; ... TShiftState; X, Y: Integer);
begin
Splitter2.Hide;
TreeView2.Hide;
Splitter1.Visible:=not Splitter1.Visible;
TreeView1.Visible:=not TreeView1.Visible;
bt_share_mouseup(bt_mazmun,x,y);
end;
procedure TForm1.bt_tapsirmaMouseUp(Sender: TObject; ... ... X, Y: ... Splitter2.Visible;
TreeView2.Visible:=not TreeView2.Visible;
bt_share_mouseup(bt_tapsirma,x,y);
end;
procedure TForm1.bt_okutishiMouseUp(Sender: TObject; ... ... X, Y: ... Бас ... даярланып болған соң оның әрбiр пунктiнiң қызметiн сипаттайтын
форма терезелерi мен программалық кодтарды ... шығу ... ... оқыту құралының мазмұны және Тапсырмалар беттерiнiң
интерфейсiнiң ... ... ... ... тізімі.
7-сурет. Компьютерлiк оқыту құралының Негізгі бет интерфейсiнiң дайындамасы
5. 7-суреттегi TreeView компонентiне шерткен кезде ... және ... ... ... ... ... жазып шығу:
procedure TForm1.TreeView1Click(Sender: TObject);
begin
ClickTreeView(TreeView1,WebBrowser1,'data\teor\t');
end;
procedure TForm1.TreeView2Click(Sender: TObject);
begin
ClickTreeView(TreeView2,WebBrowser1,'data\taps\l');
end;
procedure TForm1.TreeView1Expanded(Sender: TObject; Node: ... ... TObject; Node: ... ... және Тапсырмалар бөлiмiн аяқтағаннан соң, Тест тапсыру бөлiмiне
көшемiз. Тест тапсыру бөлiмiне кiру ... түрі ... Тест ... терезесі
Тест тапсыру бөлiмi күрделі бөлiмдердiң бiрi болғандықтан оған ... жөн ... ... тест ... ... ... ... тұрады. Бас мәзiрдегi Тест командалық тұймесi шертiлген кезде
тест жүйесіне кiру терезесi ашылады.
Тест жүйесінiң ерекшелігі мұнда оқытушы ... ... өзі ... ... Мұнда пәнге байланысты тест сұрақтарын өзгертіп
ендіруге болады. 9-суретте көрсетілген.
9-сурет. Тест сұрақтарын енгiзу терезесiнiң дайындамасы
2.2 ЖҮЙЕЛІК БАҒДАРЛАМАЛАУ курсының ... ... ... ... пайдалану
«Жүйелік бағдарламалау» курсының теориялық материалдары мен тапсырмалар
жүйесін құруда FronPage ... құру ... ... ... курс ... ... теориялық негiздерi қарастырылған
болатын. Ендi осы оқу материалдарын электронды ... ... ... ... беру мәселелерiн қарастырайық. Оқу материалдары әрине
бiрiншiден курс ... ... ... ... ... инструменталды
құралдарын пайдалан отырып, бiз оқу курс мазмұнын оқулықтың сол жақ
бөлiгiне орналастырдық және курс ... MS WORD ... ... ... атап өтiлгендей курстың теориялық ... мен ... ... ... ... ... және ... бөлiмдерінде
орналасады.
Курс мазмұнын құрып болғаннан соң, оқу материалдарын компьютерлiк
оқыту құралының терезсiнiң оң жақ ... ... ... ... ... оқу материалдарын FrontPage ортасында даярлап алған ... ... Бұл ... ... оқу материалдарының
арасындағы логикалық байланысты күшейтiп, оқушыға интерактивтi жүйеде жұмыс
жасауға мүмкіндiк ... Оқу ... ... байланыс
гиперсiлтемелер жүйесi арқылы жұзеге ... ... ... оқу ... мен ... ... ... кез келген компьютерлiк оқыту жүйесінiң ажырамас
бөлiiг ... ... тиiс. Ол ... ... ... ... етедi. Ал интерактивтiлiктi бiлiм алуда үлкен
маңызға ие екендiгi барлығымызға ... Оқу ... ... ... даярлау
Суреттен көрiп тұрғанымыздай ... және ... ... сәйкес оқу материалдарын шақырып бередi. Егер ол ... ... яғни ... Бұл ... ... ... ... онда ол
мазмұннан келесi тақырыпты таңдау арқылы Бұл ... ... ... ... ... байланыстарды қамтамасыз ету оқушының
нәтижелiк блiмiнiң тиянақты болуын қамтамасыз етедi. Ол ... ... ... ... толық құрылымы мен мазмұнынын қалыптастырады және курсты
тез игерiп кетедi.
Курстың тапсырмалар жүйесін ... ... ... ... ... ... себебi қолданбалы программалық қамсыздандыру курсы
туралы жалпы теориялық мәлiметтер мен ... ... ... ... тест бөлiмiнде толық қарастырылған. ... ... ... бiр ... ... жұмыс ретiнде деп
есептеуге болады.
Курстың тапсырмалар ... FronPage ... ... ... ... ... орындау арқылы iске асырылады. Оқушы
тапсырманы орындап болғаннан соң оның нәтижесiн оқытушыға ... ... тиiс. ... ... FronPage ... ... 1-
тапсырмасында Санау жүйесінің есептерін шығару iс-әрекетi жүзеге асырылады.
12-суретте тапсырманың жалпы көрiнiсiнiң ... ... ... ... ... тапсырмалар жүйесін құру
Теориялық материалдар мен ... ... HTML ... ... Компьютерлiк жүйенi пайдалануға нұсқау
«Жүйелік бағдарламалау» курсының компьютерлiк оқыту құралын iске ... ... ... ... ... Нәтижеде экранда алты
бөлiктен тұратын оқулықтың негiзгi терезесi ашылады (13-сурет). Экранның
сол жақ бетiнде курс мазмұны, ал оң ... оқу ... ... Жүйелік бағдарламалау компьютерлiк оқулығының негiзгi мәзiрi
Суреттен көрiп тұрғанымыздай оқулық алты пункттен тұрады:
1.Мазмұн. Мұнда құрылымданған курс ... ... ... оқу материалдарының негiзгi терезесi ашылады. Терезенiң сол жақ
бөлiгiнде орналасқан курс мазмұнынан сәйкес тарауды не ... ... оқу ... керектi түсын ашып алуға болады (14-сурет).
14-сурет. Жүйелік бағдарламалау компьютерлiк оқулығының теориялық
материалдары
2.Тапсырма. «Жүйелік бағдарламалау» курсының ... ... ... ... Тапсырма пунктiнде курсты игеруде орындалуы
тиiс лабораториялық тапсырмалар жүйесi берiлген. Орындалуы тиiс ... ... ... ... ... ... ... мұқият
орындау арқылы суретте көрсетiлген нәтиженi ала алады. Бұл ... ғана ... ... ... ... курс ... игерудегi
ебдейлiгi мен дағдысының да жылдам ... ... ... ... тапсырманы орындаудың дұрыс нәтижесi де келтiрiлген.
Бұл оқушының қашан дұрыс нәтижеге қол ... ... ... ... Ал ... нәтижеге жеткен кезде оқушы нәтиженi оқытушыға
көрсету арқылы өзiнiң қандай деңгейге жеткендiгiн анықтап бередi. ... да ... бiлiм ... ... бағалауына өз әсерiн
тигiзедi.
3.Тест жүйесінде оқушы тест тапсырмаларын орындау арқылы өз ... ... Тест ... iске ... ... ... аты-жөнi,
пароль енгiзу өрiсi пайда болады .
15-сурет. Тапсырмалар жүйесі
Тест тапсыру терезесiнiң мәзiрi бiрнеше пункттерден тұрады:
• ОК ... ... ... берiлгендер қорындағы тест сұрақтарын
өңдеп, кездейсоқ жолмен шығарып ... ... ... тест сұрақтарын неше рет тапсырғаны, онда қандай
нәтижелер болғаны жайлы хабар бередi;
• Тiркелу. Егер ... тест ... ... рет енiп ... ... тұймесiне шерту арқылы өзi жайлы мәлiметтердi берiлгендер
қорына ... ... ... ... ... паролiн өзгерткiсi келген ... ... Жою ... оқушы жайлы мәлiметтердi берiлгендер
қорынан өшiредi;
Сонымен қатар тестке кiру терезесiнде ... ... өрiсi бар. ... әр ... ... жеке паролiн енгiзу арқылы басқа оқушылардың оның
тест жүйесіне кiру әрекетiнен қорғайды.
Тест жүйесіндегi тестiк ... ... ... ... ... Алгоритмдiк деңгейдегi тапсырмаларды Тапсырмалар жүйесінде толық
қарастырғандықтан мұнда осы деңгейдегi ... ... ... Тест
сұрақтары Windows операциялық жүйесінiң Ұғымдары мен ондағы объектiлердiң
сипаттамаларына қысқаша ... беру ... ... ... ... ... соң арасында дұрыс жауабы бар бiрнеше жауап
нұсқалары көрiнедi. Оқушы сұрақты оқып болғаннан соң, өзi дұрыс деп ... ... ОК ... ... ... ... ... шығарылады. 16-
суретте Тест сұрақтары терезесi келтiрiлген.
16-сурет. Тест жүйесi
4.Оқытушы пунктi оқытушыға ... ол ... тест ... ... оқу материалдарына өзгертуiне және оқушылардың тест тапсыру
нәтижелерiн өңдеп ... ... ... ... кiру үшін ... ... пункт таңдалады. Нәтижеде экранда парольдi енгiзу терезесi
пайда болады.
Оқытушы паролiн енгiзiп болғаннан соң, тест сұрақтарын енгiзу терезесi
ашылуы тиiс. ... ... ... ... ... өрiсi ... ал ... Memo өрiстерi сұраққа жауап нұсқаларын енгiзуге арналып
ұйымдастырылған. Сұрақтың дұрыс жауабы әрқашанда ... ... ... ... өрiсiнiң ұстiнде орналасқан бағыттауыштары бар
командалық тұймелер келесi және алдыңғы сұрақтарға өту үшін ... ... ... “+” және ... таңбалары арқылы берiлген тұймелер сұрақтарды
өшiруге және жаңа сұрақтар қосу үшін қажеттi. Терезедегi ... ... осы тест ... барлық студенттер тiзiмiн
экранға шығарады. Және ... ... ... да ... ... ... ... орналасқан Берiлетiн сұрақ саны өрiсi мен
Берiлген уақыт өрiстерi сәкесiнше қызмет атқарады. Ал Timer ... ... ... басқаруға арналған.
3 экономикалық бөлім
3.1 Жүйені құруға және еНгізуге кеткен шығын
есептеулері
Delphi ... ... ... пәні ... ... оқулық
құру туралы дипломдық проектісі техникалық-экономикалық көрсеткіштерге
сүйене отырып ... ... ... ... ... ... тұрады:
- бағдарламалық қамтамасыздануға кететін капиталды шығындар;
- жылдық эксплуатациялық шығын экономиясы;
- бағдарламалық ... ... ... ... ... ... есебі келесі формула арқылы есептелінеді:
С = Сктс + Салг + Сотл + ...... ... ... ... ... – алгоритмді құруға кеткен шығындар;
Сотл – жазуға және жөңдеуге кеткен шығындар;
Свн – ... ... ... ... ... ... ... шығындар
Сктс = Скомп. + Сприн. + Сббп,
Скомп. = 90500 тенге – компьютер бағасы (Intel Pentium IV 700/RAM ... 20 Gb/ CD-ROM 52X/ Monitor ... = 37500 ...... ... (SAMSUNG ML-1210, A4, ... 2MB, 20 pages в ... = 46000 – питания блогы STI K 600 UPS; Сктс = 15000 тенге ;
Сктс =143000
2) Алгоритмді ... ... ... ... = ... + ... ... тенге–құрушының еңбек ақы мөлшері;
Кол. = 1 – алгоритмді құрушылар саны;
В = 7 дней - ... ... ... уақыт;
От = 20% - программисттің әлеуметтік сақтандырылуына кеткен ... ... ... ... ... ... Салг = 1500*7+2100=12600.
3) Бағдарлама жазу мен жөңдеуге кеткен шығындар:
Сотл. = Котл. + ...... ... ... ... ... – бағдарлама жазумен айналысатын программисттің төлем ақысы;
q = 150 теңге – машиналық ... ... = 7*15*150 = 15750 ... Кз.п. = Км * ... + ... Км = 25 күн –құруға кеткен күндер саны;
Оразраб. = 1500 тенге – программисттің бір күн ... ... ... = 1 ... – бағдарлама құрушылар саны; отч. = 20% бағдарлама
құрушының айлық ... ... = ... ... ... = ... ... еңгізуге кеткен шығындар
Свн = Квн + Зп.вн.,мұндағы
Квн. – еңгізуге ... ... ...... ... ... ... Квн – есептелуі келесі түрдей болады:
Квн = К * d * q,
мұндағы К = 5 - бір ... ЭЕМ мен ... ... ... ... = 16 күн – ... ... істеуге кеткен күндер;
q = 150 теңге – машиналық уақыт бағасы.
Квн = 5*16*150=12000
Б) Программисттің еңгізу ... ... ... ... ... = Qвн. * d / Д + отч.,
Мұндағы
Квн. = 16000 тенге – программисттің ... ... ... айлық мөлшері;
d = 16 күн – ЭЕМ мен жұмыс істеуге кеткен ... = 25 күн – бір айға ... ... ... = 20% - ... ... кеткен айлық
мөлшерінің бөлігі;
Зп.вн. = 16000 * 16 / 25+2048 = 13684.36 теңге.
Сонда ... ... ... ... ... ... бойынша анықталады:
Свн = 12000+13684.36=25684.36
Енді алынған есептеулерден жүйені құруға кеткен шығын есептеулерін шығаруға
болады:
С = ... ... ... ... есептеулері
1. Бағдарламаны қолдануға байланысты эксплуатациялық шығындар есептеулері
Еэкспл. = Тмв * Sм, мұнда
Тмв = 7*288 = 2016 ... – ЭЕМ ді ... ... = 150 ...... ... ... = 2016*150 = 302400 теңге.
2. Жылдық эксплуатациялық шығындар үнемділігі:
d Еэкспл. = ( (1+Wo) * (1+Wq) * ... - ... ... = 302400 ...... қолдануға байланысты эксплуатациялық
шығындар;
Wo = 1,35 – ай сайын айлыққа қаражат ... = 1,65 ... ... ескеретін коэффициенті;
Қызметкерлердің қолмен еңбек ету айлығы:
Вз.пр = 485000
d Еэкспл. =1,35*1,65*485000-302400=777937.5
3. Өтелу мерзімі:
Т = С / d ... = ... ... ... = Sр.п. / ... Sр.п. = С ... = 1 – ... қолданылатын бөлімдер саны.
S = 227784.36/ 1 = 227784.36теңге.
5. Пайда құны:
P=q*g, мұндағы q-диск саны 250, g- дисктың құны 7000, P ... ... ... көзі:
K=P- d Еэкспл.
d Еэкспл.*20/100=A
Ta=K-A Мұндағы Ta-жалпы ... ... ... БӨЛІМІ
АННОТАЦИЯ
Бизнес-жоспар тақырыбы: «Жүйелік бағдарламалау» пәнінен
электронды оқулық құру.
Мекен-жайы: Шымкент қаласы, Кремлевская көшесі 10 - 17
Кіммен жасалған: Айнабеков Сейітжан
Бизнес сферасы: ... ... ... негізгі түрлері: ... ... ... ... ... ... электрондық
оқулықтарымен қамтамасыздандыру.
Басталу мерзімі: 2005 жыл
Бизнес-жоспар қандай мерзімге есептеліп жасалған: 8 ай Дипломдық ... ... ... пәнінен электронды оқулық құру.
ТҮЙІН
Бұл дипломдық жоба университет студенттердің білімін толықтыруға
арналған. Бағдарламада ... ... ... ... ... ... саласы адамзат өмірінде ең керекті әрі маңызды
орын алатыны бәрімізге белгілі. Елімізде жыл ... жаңа ... ... ... әрі ... ... бар ... салалары
көбеюде. Жоғары оқу орындарында информатика мамандығының “Информатика”
курсы біраз ... ... ... ... кезде объекттіленген
бағдарланған программалау орталарын көптеп дайындалуы және олардың түрлі
нұсқаларының пайда болуы курс ... да, оны ... ... ... ... әкелуде. Осының әсерiнен Жүйелік бағдарламалау курсын
оқытудың түрлi әдiстерi мен құралдары пайда ... ... ... ... ... өз ... жұмыс iстеуiне негiзделген компьютер
көмегiмен оқыту әдiсiн алуға болады. Ал ... ... ... ... ... негiзгi құралы.
Дипломдық жобалау проектісінде мекеме қызметкерлерінің жеке мәліметтері
құрылып олармен түрлі операциялары жүргізілген.
Бағдарламалық өнім диск ... жэне ... - ... ... ... ... ... жарты жылдықта сату көлемінің мөлшері 200
диск (күндізгі жэне ... ... ... студенттерге -120, қашықтықта
оқитындарға-80)
Жыл бойындағы сату көлемінің мөлшері 200 ... 6000 ... әр диск ... ... көшірудің ағындық шығындары СD-R дискінің сомасы (150 теңге)
қосылады, машиналық уақыттың құны - 120 ... /сағ, ... ... ... ... ... жету үшін - 401825 теңге қажет.
Ол қаражат комплексті техникалық құралдарға 172000 теңге, ... ... ... ... 268700 теңге және откладкаға
698500 теңге жұмсалады, пайда 862701,25 табыс 1200000,
Несие Халық банкінен алынады
Несие 8- айда ... ... ... ... ... ... ... алушылар ... ... ... |
|1 |БҚ құруға және енгізуге кеткен ... ... |460800 |
|2 |Жыл ... ... ... ... |449825 |
|3 ... мерзімі |Ай |8 ... ... ... қызметкерлер туралы мэлімет: Қызметкердің ... ... ... ... ... 24 ... «Шығыс» мөлтек
ауданы, 51-49 Телефон: 52-62-82
Оның бизнестегі орны қазіргі уақытта ОҚМУ-дің «Ақпараттық ... ... ... ... ... ... құрастырушы.
Жалақысы -25000 теңге, болашақта - 50000 теңге.
Жұмыс істеу тәжірибесі: «Информатика» мамандығы бойынша ... ... ... ... ... 2. ... ... үшін
қосымша жағдайлар ( жеңілдіктер, қосымша ақы, жолдамалар жэне т.б.),
демалыс үйлеріне жыл ... ... ... ... ... СИПАТТАМАСЫ
Бұл бағдарлама мекемелерге қойма жұмысына ... ... ... ... ... ... және операциялық басқару
бөлімдеріндегі ... ... ... осы ... ... толық мәліметті қамтиды.
Дипломдық жұмыс DELPHI бағдарламасында құрылған. ... біз DELPHI ... ... қоры мен оның кең ... танысамыз.
Программа берілгендер қорын пайдалануды жай қолданушылар үшін де ... ... ... сай жаңа ... ... пайдаланыи өз жеке
программаларын құру үшін де өте тиімді болып келеді. DELPHI ... құру ... ... ... Оның ... ... ... өңдеу, индекстік файлдардың жаңа типтерін ұсыну, көпжақты
желілік менюлерді құру, көптеген берілгендерді сұрыптау онда СD-R ... ... ... ... жэне ... қажетті мәліметтерді
импорттау мен экспорттау мүмкіндіктерін ұсынады.
Дипломдық ... DELPHI 6 ... ... Бұл ... ... ... ... құруда өте ыңғайлы жэне тиімді
бағдарламалық қор болып табылады.
DELPHI бағдарламасы ... ... DELPHI 4, DELPHI 5, DELPHI 6, және ... 7 ... ... көптеген сатыда дамып келіп интерфейс мүмкіндігін
барынша жақсартты. Соңғы версиясына дейін жаңа концепциялар, техникалық
мысалдар мен ... ... ... Жаңа ... саймандар панелінің
мүмкіндіктері мен түрлі берілгендер қорымен байланыс жасау, ... ... ... DELPHI де ... ... ... келтірілген.
МАРКЕТИНГ ЖОСПАРЫ
Бұл бағдарламалық өнімнің нарығы өсуші. Себебі, университет, колледж
студент және де өз ... ... да бұл ... ... ... ... жүргізілмеген және сатылулар болмаған. Бар болса да
ірі ... ... ... толығымен үлкен көлемдегі сомада сатып
алған жэне бағдарламалар сұраныс бойынша құрылған.
Осы мерзімге анық тапсырыс беруші «Университет» ... ... ... ... ... ... қаражат: Компьютер бағасы -
120000 тенге Принтердің бағасы -46000 ... СD-R ... ... ... құны -100 ... ... және оны сату процесін жүзеге асырған басқа ұйымдарға
қажеттілік ... ... ... ... ... шығын -449825т.
ҚАРЖЫЛЫҚ ЖОСПАР
Қажетті соманы несие түрінде ... ... алу ... өнім ... алу сферасымен байланысты болғандықтан, несиені 7%
жеңілдік ставкасымен алуға ... ... ... ... ... ... |
|1 |БҚ ... жэне енгізуге кеткен шығындар |теңге |401825 |
| ... ... ... ... |172000 |
| ... кеткен шығындар |теңге |18100 |
| ... ... ... ... |68700 |
| ... ... кеткен шығындар |теңге |268700 |
|2 |Жыл ... ... ... ... |698500 |
|3 ... ... |ай |8 ... «Халық банк» жауапкершілігі ... ... ... ... ... ... ... көлемде жылжымайтын мүлікті
қоюына болады.
Бағдарламалық өнімдер нарығының дамуына байланысты сату көлемінің
төмендеуі байқалмайды. ... ... ... ... ... ... ... өнімдер шығарылады.
Қысқа мерзімді мақсаты өнімді ... ... жэне ... СD-R ... ... ... - ... өнімнің түрлерін кеңейту және ... ... ... ... «Жүйелік бағдарламалау» курсының
компьютерлiк оқыту ... оқу ... ... оны ... ... ... студенттiң курсты игегрудегi ебдейлiгi мен
дағыдысының жылдам ... және ... ... ... ... ... ... Компьютерлiк оқыту құралының
құрамындағы ... ... ... ... ... пен ... байланыстар, қайталанбайтын
көпнұсқалы тапсырмалар жоғарыда аталған мақсаттарға жетудiң ... де ... деп ... ... ... курсын компьютерлiк оқыту құралдары:
- курсты оқудың мақсатымен ... оның ... мен ... курсты игеру мақсатында берiлетiн түрлі деңгейдегi лабораториялық
жұмыстарды орындау;
- ... ... ... ... ... мен ебдейлiгiн
қадлыптастыру;
- эксперименттiк жұмыстар жасау даярлығын қалыптастыру;
- шығармашылық деңгейдегi есептердi шешу ... ... ... ... мен ... ... орнықтыру;
- курсты игерудегi студенттiң бiлiм деңгейiн объективтi бағалау,
т.с.с. педагогикалық мәселелердi шеше алады.
Сонымен қатар компьютерлiк оқыту құралдары дәстүрлі оқыту ... ... ... ие: ... ... ыңғайлы уақытта оқу
жылдамдығын өз қалауынша таңдауға және оқу материалын өз бетiнше игеруге
мүмкіндiк ... курс ... ... ... мен ... ... формада бейнелеуге мүмкіндiк бередi; тапсырмалар мен
оқу материалдарын оқушының бiлiм деңгейiне сай беру ... ... ... жоғары деңгейде жұзеге асырады; бiлiктiлiк пен дағдыны
автоматы түрде бақылау жүйесi оқушының бiлiмiн объективтi түрде бағалауға
мүмкіндiк ... ... ... және ... ... ... ... оқушының шығармашылық қабiлетiн арттырады.
ТҮЙІН
Зерттеу объектісі: «Жүйелік бағдарламалау» пәнінен электронды оқулығы.
Жұмыстың мақсаты: «Жүйелік бағдарламалау» бағдарламасын құру болып
табылады.
Жұмыстың нәтижесі: Delphi ... ... ... ... ... ... ... қолдану облысы: Жоғары оқу орындарында
Резюме
Обьект исследования: «Системный программирование» электронный учебник.
Цель работы: Создать электронный учебник. ... ... ... ... по ... ... своих знаний.
Результат работы: Созданна программа электронного учебника
По предмету ... ... ... В ... и в ... ... заведениях.
The resume
Object of research: "System program" the electronic textbook.
The purpose of work: To create the ... ... The user ... textbook can ... a level of the ... ... of work: the program of the electronic textbook on Delphi ... In the ... and in average ... ... ... Unit1; |
| ... |
| ... ... ... ... Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs,|
|ImgList, ComCtrls, ToolWin, OleCtrls, SHDocVw, StdCtrls, Gauges, Buttons,|
|ExtCtrls; |
| ... ... = ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... TToolButton; ... ... ... TToolButton; ... ... ... ... ... ... ... TImageList; ... ... ... ... ... ... ... ... ... TTabSheet; ... ... ... TTreeView; ... ... ... TComboBox; ... ... ... ... ... TEdit; ... TBitBtn; ... TSplitter; ... TBitBtn; ... TGauge; ... ... ... ... ... ... ... TreeView1Click(Sender: TObject); ... ... ... ... ... TObject; Node: ... ... TreeView2Expanded(Sender: TObject; Node: TTreeNode); |
|procedure ComboBox1Click(Sender: TObject); ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... BitBtn2Click(Sender: TObject); ... ... ... ... ... ... ... ... TObject; ... pDisp: ... var URL, Flags, ... ... ... OleVariant; var Cancel: WordBool); ... ... ... ... ... TObject); ... ... ... ... |
|{ Private ... } ... ... ... |
|{ Public ... } ... |
| ... ... ... ... |
| |
| ... ... TForm1; ... ... ... |
| ... Unit2; |
| ... *.DFM} |
| ... ïî TreeView ... ... ... ... (Tr.Selected.AbsoluteIndex-1)then ... ... ... ... ... ... |
| ... ... ... i:word; ... ... (Tr.Items.Item[Tr.Selected.AbsoluteIndex].Expanded=true) then |
|for i:=0 to Tr.Items.Count-1 do ... ... then ... ... ... ... |
| ... ... then ... ... ... ... ... |
| ... |
| |
| |
| ... TForm1.ToolButton1Click(Sender: TObject); ... |
| ... ... ... |
| ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... j0; ... ... ... |
| ... ... ... ... then ... ... ... ... íå ... Ðàáîòà áóäåò çàâåðøåíà'); |
|halt; ... |
| ... ... then ... ... ... ... íå ... Ðàáîòà áóäåò çàâåðøåíà'); ... ... ... ... then ... ... ... ... íå ... ... ... ... ... ... |
| ... ... i:=0 to ... do ... ... ... then ... ... ... ... ... |
| ... ... i:=0 to ... do ... ... ... then ... ... ... ... ... |
| ... ... ... ... |
| ... ... ... ... ... ... |
| ... ... ... ... ... ... |
| ... ... TObject; Node: ... |
|begin ... ... |
| ... ... TObject; Node: ... |
|begin ... ... |
| ... TForm1.ComboBox1Click(Sender: TObject); ... ... ... ... ... ... ... ... ... |
| ... ... TObject); ... ... ... ... ... ... ... ... |
| ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... |
| ... TForm1.ToolButton6Click(Sender: TObject); ... ... ... ... ... ... ... ... |
| ... TForm1.Edit1Change(Sender: TObject); ... ... ... ... ... ... |
| ... ... TObject); ... ... ... ... ... ... ... |
| ... TForm1.BitBtn1Click(Sender: TObject); ... j:word; ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... j:=1 to ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... eof(f); ... ... ... ... ii>sum; ... ... ... ... ... ... ... íå íàéäåí.' ); |
| ... |
| ... ... TObject); ... ... ... |
| ... ... TObject; ... pDisp: ... var URL, Flags, ... PostData, |
|Headers: OleVariant; var Cancel: WordBool); ... ... ... ... |
| ... NewIndex = -1 then ... ... ... >= 0) and ... < HLIst.Count - 1) then |
|while HLIst.Count-1 > historyIndex do ... ... := ... ... ... ... := NewIndex; |
| |
| ... ... ... > 0 then ... := ... > 0 ... ... := False; |
| ... ... > 0 then ... := ... < HList.Count-1 ... ... := False; |
| |
| ... |
| ... ... ... ... ... ... ... |
| ... |
| ... ... ... ... ... ... |
| ... ... ... ... ... ... ... |
| ... ... ... ... ... мир AdobePhotoShop. Киев, ДиаСофт, 2000 г.
2. С.Луций. Изучаем PhotoShop. Спб. 2002 г.
3. Роуз К. Освой самостоятельно Adobe Photoshop 5.5 за 24 ... Пер. ...... дом ... ... ... ... 1-бөлiм. -Шымкент, 1999.
5. О.Камардинов. Информатика, 2-бөлiм, -Шымкент, 2000.
6. Сван Т. ... ... в Delphi для Windows 98. Пер. с ... “Диалектика”, 1996
7. К.З.Халықова. Информатиканы оқыту әдiстемесi. -Алматы. “Бiлiм”, 2000
8. ... ... и ... ... Мир Internet. 1999.
9. М.П.Концевой. “Парадоксы” дидактической наглядности. ... ... ... А.И.Башмаков. Компьютерный учебник “Информатика” для дистанционного
обучения. Мн. Бестпринт, 2001.
11. В.В.Волкова. Дизайн рекламы. М.: ... ... ... Delphi 6. ... ... М. ... ... Программирование в Delphi 5, M., ЗАО “Издательство
БИНОМ”, 2000
14. А.Полянский. MS FrontPage 2000. М., ... ... ... Delphi 5-6, ... ... ... Delph 5. ... курс. М., 2001
17. Н.Культин. Delphi 6. Программирование на Object Pascal. ... ... Turbo C және Turbo C++ ... ... Ш., ... ... Б.Н.Березин, С.Б.Березин. Начальный курс Си С++. М., 1998.
20. В.В.Фаронов. Delphi 5. ... ... м., ... ... ... тапсырмалар
Тапсырмаларды орындау хаттамалары
Тестiлеу жүйесi
Көпнұсқалы тапсырмалар
Лабораториялық жұмыстар
Терминдер сөздiгi
Лабороториялық жұмыстар
Оқу материалдары
Бақылау сұрақтары
Тапсырмалар жүйесі
Оқытушы жүйесi
Оқыту жүйесi
Жүйелік бағдарламалау курсының компьютерлік оқыту ... ...

Пән: Информатика
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 67 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 900 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Жүйелік бағдарлау9 бет
Жүйелік программалаудың негізгі ұғымдары9 бет
Жүйелік программалаудың негізгі ұғымдары мен анықтамалары5 бет
"Полиграфиядағы дизайн" элективтік курсын оқытудың әдістемелік негіздері61 бет
"Тілдің жүйелік, құрылымдық, таңбалық сипаттары"6 бет
1894-1895 жж. әскери қақтығыстардың себебі мен алғышарттары10 бет
Action Script бағдарламалау тілінің теориялық негіздері22 бет
C++ Builder бағдарламалау тілінде логикалық желіде виртуалдық қарым қатынас жасау10 бет
Delphi бағдарламалау ортасы5 бет
Delphi бағдарламалау ортасына сипаттама48 бет


Исходниктер
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь