Тасым кен орнындағы барлау бұрғылау жұмыстарының жобасы

МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

1 ГЕОЛОГИЯЛЫҚ БӨЛІМ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1.1 Геологиялық және экономикалық жағдайлар ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
1.2 Ауданның геология.геофизикалық зерттеу тарихы ... ... ... ... ... ... ...
1.3 Стратиграфия ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
1.4 Тектоника ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1.5 Мұнай.газдылығы және оның болашағы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1.6 Сулылығы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1.7 Ұңғыманы қазу кезіндегі кездесуі мүмкін қиындықтар аймақ қабаттары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1.8 Керн алу аралықтары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
1.9 Болашағы бар қабаттарды ашу және сынау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1.9.1 Қабаттарды сынаудың тәсілдері мен аралықтары ... ... ... ... ... ... ...
1.9.2 Өнімді қабатты ашу әдісі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1.10 Ұңғымадағы геофизикалық зерттеулер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .

2 ТЕХНИКАЛЫҚ ЖӘНЕ ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ БӨЛІМ ... ... ... ... .
2.1 Бұрғылау тәсілін таңдау және дәлелдеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
2.2 Ұңғыма құрылысын жобалау және дәлелдеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
2.3 Бұрғы тізбегінің құрылымын жобалау: бұрғы құбырлар тізбегін биіктікке есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.4 Ұңғыманы жуу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
2.4.1 Жуу сұйығының түрін таңдау және оның параметрлерін әр тереңдік аралықтары үшін тағайындау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
2.4.2 Жуу сұйығының барлық түрі үшін саздың, судың химиялық реогенттердің ауырлатқыштың және т.б. материалдарын шығымдарын анықтау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
2.4.3 Жуу сұйығының дайындау химиялық өңдеу үшін және ұңғыма сағасына жабдықтарды таңдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
2.4.4 Ұңғыманы жуудың гидрафликалық есебі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.5 Бұрғылау қондырғысын таңдау бұрғылау жабдықтары мен мұнара.
2.6 Бұрғылау тәртібінің параметрлерін жобалау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.6.1 Қашаудың түр . өлшемін моделін және олардың көрсеткіштерін, өндіріс статистикалық мәліметтер бойынша жобалау ... ... ... ... ... .
2.6.2 Бұрғылау тәсілдеріне байланысты әр теңдік аралықтары үшін жуу сұйығының шығымын жобалау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
2.7 Ұңғымаларды бекіту ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
2.7.1 Шегендеуші құбырлар тізбектерін жобалау және оларды беріктікке есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.7.2 Аралық және пайдалану құбырлар тізбегінің төменгі құрамы ... ...
2.7.3 Шегендеуші құбырлар тізбегін түсіруге дайындық жұмыстары және оларды түсіру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
2.7.4 Цементтеу тәсілін таңдау және тізбектерді цементтеуге есептеу...

3 АРНАЙЫ БӨЛІМ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

4 ЕҢБЕК ҚОРҒАУ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
4.1 Қауіпті және зиянды өндірістік факторларды талдау ... ... ... ... ...
4.2 Қорғаныс шаралары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
4.2.1 Жалпылама шаралар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
4.2.2 Өндірістік санитария ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
4.2.2.1 Жалпылама шаралар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
4.2.2.2 Өндірістік шағын климат ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
4.2.2.3 Өндірістік жарықтама ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
4.2.2 Техника қауіпсіздігі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
4.2.3 Электр қауіпсіздігі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
4.2.4 Өрт қауіпсіздігі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
4.3 Қоршаған ортаны қорғау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .

5 ЭКОНОМИКАЛЫҚ БӨЛІМ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
5.1 Ұңғыма құрылысының уақытын анықтау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
5.2 Ұңғыма құрылысына смета жасау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
5.3 Жобалық ұңғыманы қазудың салыстырмалы тиімділігі. Техникалық экономикалық көрсеткіштер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
КІРІСПЕ

Тасым кен орнындағы барлау бұрғылау жұмыстарының жобасы мұнай мен газға геологиялық барлау «Атырау мұнайгазгеология» бірлестігінің жоспарымен 1986 жылы жасалды.
Бұған дейін Тасым алаңының структуралық құрамы зерттелмеген. Жобаланған Юра шөгінділеріндегі мұнайгаздың қорлары көршілес Елемес, Сазтөбе, Южная алаңдарынан алынған нәтижелерден болжанбақ. Бұл алаңдардан алынған мәліметтерге сүйенсек жобаланып отырған алаңның болашағы зор болмақ.
Зерттеулер нәтижесінде Тасым кен орнының геология-экономикалық жағдайы жақсы болғандықтан және төменгі, орта Юра шөгінділерінде мұнайдың үлкен қоры бар дәлелденгендіктен.
Бұл жерде іздеу және барлау жұмыстарын жүргізу өте орынды деп табылады.
Осы алаңда барлау ұңғымаларын 3500 м тереңдікке қазу жобаланады. Жоба бойынша ұңғыма триас шөгінділеріне дейін ашылуы тиіс.
Қолданылған әдебиеттер тізімі

1. Аманқұлов А.С. Проектирование конструкций скважины и буровых установок. Алма-Ата: Изд.КазПТИ, 1979.
2. Аманқұлов А.С. Руководство по состоянию дипломного проекта студентами специальности 0909. Алма-Ата: Изд.КазПТИ, 1990.
3. Аманқұлов А.С. Проектирование параметров режима бурения турбобурами новых конструкций. Алма-Ата: Изд.КазПТИ, 1981.
4. Аманқұлов А.С. Руководство по расчету обсадных клонн для нефтянных и газовых скважин часть №1 Расчет эксплуатационных обсадных колонн. Алма-Ата: Изд.КазПТИ, 1979.
5. Аманқұлов А.С. Руководство по расчету обсадных колонн для нефтянных и газовых скважин чать №2 Расчет промежуточных обсадных колонн. Алма-Ата: Изд.КазПТИ, 1980.
6. Булатов А. Вермушевский А.С. Тампонажные материалы учебника. М: Недра 1981.
7. Булатов А.И. Аветисов А.Г. Справочник инженера по бурению. М: Недра, 1985.
8. Варламов П.С. Испытании пластов много циклового действия. – М: Недра, 1981.
9. Вадецский Ю.В. Бурение нефтянных и газовых скважин. М: Недра, 1985.
10. Долгов А.С. Волков В.П. Охрана труда при бурений скважины. М: Недра, 1985.
11. Ногансон А.Н. Спутник буровника справочник. М: Недра, 1986.
12. Куцин В.П. Хворстов С.П. Безопасность ведение высокомонтажных работ в бурений. М: Недра, 1980.
13. Леонов Е.Т. Исаев В.И. Гидромеханика в бурений. М: Недра, 1987.
14. Любкин А.Н. Обслуживание буровых установок. М: Недра, 1985.
15. Моковей Н.А. Гидравлика в бурении. М: Недра, 1985.
16. Палый М.А. Корнеев К.Е. Бурение долота. Справочник. М: Недра, 1971.
17. Соловьев Е.М. Заканчивание скважин учебник. М: Недра, 1979.
18. Соловьев Е.М. Зборник задач по заканчивание скважин учебник. М: Недра, 1989.
19. Сароян Е.А. Трубы нефтяного ассортимента Справочник М: Недра, 1985.
20. Подгорнев В.М. Велицев И.А. Практикум по заканчивание скважин. Учебник. М: Недра, 1985.
21. Элияшевский В.И. Типовые задачи и расчеты в бурении. М: Недра, 1982.
22. Справочник укрупенных сметных норм на строительство нефтяных и газовых скважин. М: Строиздат, 1964.
23. Единые нормы времени по строительсство нефтяных и газовых скважин. М: Строиздат, 1973.
24. Организация планирования и управление предпринимателем нефтяной и газовой промышленности. М: Недра, 1976.
25. Инструкция по расчету обсадных колонн для нефтяных и газовых скважин. Куйбышев: АНИИТ нефть, 1976.
26. Единые технические правила ведение работ при строительстве скважин на нефтяных газовых газконденсатных месторождениях. Москва: 1983.
27. Стандарт Каз. Предприятия работы учебные общие требования к оформлению текстового и графического материала. СТП 164-08.98. Алматы: КазҰТУ, 1998.
        
        Аңдатпа
Осы ұсынылып отырған жобада Тасым алаңындағы тереңдігі 3500 метр
іздеу – барлау ұңғымасын бұрғылау ... ... ... ауданының
геологиялық жағдайы берілген.
Техникалық-технологиялық ... ... ... ... сияқты қауіпсіз жұмыс жүргізу, қоршаған ортаны ластанудан сақтау
мәселелері де қарастырылған.
Арнайы ... ... ... ... көмегімен жүргізу тәсіліне
арналған. Сонымен қатар жобада ... ... ... ... келтірілген.
Аннотация
В настоящем проекте рассмотрены вопросы ... ... ... ... ... 3500 метр6 на площади Тасым. Дано
геологическое описание района ... ... ... по ... части.
Рассмотрены вопросы ... ... ... ... ... и ... часть проекта посвещена вопросу испытания скважины ... ПАВ. В ... так же ... ... обоснование
проводки поисково-испытательной скважины.
МАЗМҰНЫ
| |КІРІСПЕ | |
| ... |
| ... | |
|1 ... ... | |
| ... |
| |.. | ... ... және экономикалық жағдайлар | |
| ... | ... ... ... ... ... | |
| ... | ... ... | |
| ... |
| ... | ... |Тектоника | |
| ... |
| ... | ... ... және оның болашағы | |
| ... | ... ... | |
| ... |
| ... | ... ... қазу ... ... мүмкін қиындықтар аймақ | |
| ... | |
| ... |
| ... | ... ... алу аралықтары | |
| ... |
| ... | ... ... бар қабаттарды ашу және сынау | |
| ... | ... ... ... мен ... | |
| ... | ... ... ашу ... | |
| ... |
| |...... | ... ... геофизикалық зерттеулер | |
| ... | |
|2 ... ЖӘНЕ ... БӨЛІМ ................. | ... ... ... ... және ... | |
| ... | ... ... ... ... және ... | |
| ... | ... ... ... ... ... ... құбырлар тізбегін | |
| ... ... | |
| ... |
| ... | ... |Ұңғыманы жуу | |
| ... |
| ... | ... ... ... таңдау және оның параметрлерін әр тереңдік| |
| ... үшін | |
| ... | ... ... ... түрі үшін саздың, судың химиялық | |
| ... ... және т.б. ... ... |
| ... |
| |................... | ... ... ... ... ... үшін және ... | |
| ... ... | |
| ... |
| |.. | ... ... ... ... | |
| ... | ... ... ... таңдау бұрғылау жабдықтары мен мұнара. | |
|2.6 |Бұрғылау тәртібінің ... | |
| ... | ... түр - ... ... және олардың көрсеткіштерін, | |
| ... ... ... ... | |
| ... | ... тәсілдеріне байланысты әр теңдік аралықтары үшін жуу | |
| |сұйығының шығымын ... | |
| ... | ... ... ... | |
| ... |
| ... | ... ... ... ... және оларды беріктікке| |
| |есептеу.......................................................| |
| ... | ... және ... ... тізбегінің төменгі | |
| ... | ... ... ... ... ... ... және | |
| |оларды | |
| ... |
| ... | ... ... ... және ... ... | |
| ... | |
|3 ... ... | |
| ... |
| ... | |
|4 ... ... | |
| ... |
| ... | ... |Қауіпті және зиянды өндірістік факторларды талдау………………. | |
|4.2 |Қорғаныс шаралары ... | ... ... ... | ... ... …………………………………………..…… | ... ... ... | ... ... климат …………………………………………. | ... ... ... | ... ... ... | ... ... ... | ... ... ... | ... ... ... ... | |
|5 ... ... | |
| ... | ... ... ... ... | |
| ... | ... ... ... ... | |
| ... | ... ... ... ... салыстырмалы тиімділігі. Техникалық | |
| ... | |
| ... | |
| ... | |
| ... |
| ... | |
| ... ТІЗІМІ | |
| ... |
| ... | ... кен орнындағы барлау бұрғылау жұмыстарының ... ... ... ... барлау «Атырау мұнайгазгеология» ... 1986 жылы ... ... ... ... структуралық құрамы зерттелмеген.
Жобаланған Юра шөгінділеріндегі ... ... ... ... ... ... алынған нәтижелерден ... ... ... ... ... жобаланып отырған алаңның
болашағы зор болмақ.
Зерттеулер нәтижесінде Тасым кен орнының геология-экономикалық ... ... және ... орта Юра ... ... қоры бар дәлелденгендіктен.
Бұл жерде іздеу және барлау ... ... өте ... деп
табылады.
Осы алаңда барлау ұңғымаларын 3500 м тереңдікке қазу жобаланады.
Жоба ... ... ... ... ... ашылуы тиіс.
ГЕОЛОГИЯЛЫҚ БӨЛІМ
1 ГЕОЛОГИЯЛЫҚ БӨЛІМ
1.1 Геологиялық және экономикалық жағдайлар
Жобаланған жұмыстар жүргізіліп ... ... ... ... ... ... бөлігінде орналасқан.
Геологиялық жағдайына қарағанда Тасым ауданы Батысқа қарай ... ... әр ... көлімді сорлар еңістелген шөл дала.
Сорлар бірімен-бірі жалғасып сор ландшафты түзейді. Ауданның ... ... ... ... беті мұхит деңгейінен едәуір
төмен жатыр.
Жазықтық пен мұхиттың түйіскен жері ... ... ... ... ... ... ... сулардың деңгейі 1-5 м.
Жобаланған аудан Қазақстан Республикасының Маңғыстау ... ... ... ... жұмыстары жүргізіліп жатқан ауданға ең жақын елде мекен Бейнеу
поселкасы.
«Маңғышылақ мұнай газ барлау» экспедициясы және оған ... ... ... ... ... ... базалары 570 км
жерде Ералы ауылында орналасқан Мұнараны тұрғызуға – ... ... ... ауылына теміржол, әуе транспорты арқылы
жеткізіледі, ал ол ... ... ... жатқан жерге дейін
автокөлікпен жеткізіледі. Жұмыс жүргізіліп ... ... ... ... газ – балшықты жерлерде әсіресе жаңбырлы күндері
автокөлік жүру қиындай түседі.
Аудан ... күрт ... жазы ... ал қысы ... өте жиі ... ... ... орташа жылдамдығы 10-15 м/сек дейін ... ... жаз ... 40-450С ... ... Ал ... 300С дейін түседі. Орташа ... ... 100-150 мм ... ... және ... ... бай емес.
Бұл жерде жусан түйе жейтін тікенді өсімдіктер, ... ... ... ... ... ... жорғалаушылар.
Мысалы: тасбақа, жылан, шаян және әр ... ... ... геология-геофизикалық зерттеу тарихы
Ауданды геология-геофизикалық зерттеу 1940 жылдардан басталды.
1940-1948 ... ... ... ... және ... ... 1:100000 ... суретке көрсетулер
жүргізіледі.
1948 жылы бүкіл одақтық агрогеологиялық арест ... ... ... ... ... ... ... бұрғылау Каспий
маңының Оңтүстік-Шығыс ойпатында 1949 жылы басталды. Бұлар алғаш мезазой
және ... ... ашып ... ... ... терең іздеу
ұңғымаларын бұрғылау көршілес «Сарға», «Гагаринская», ... ... ... ... жүргізіледі.
Қазіргі кездерде Елемес, ... ... ... ... жұмыстары жүргізілуде.
Геологиялық зерттеулер әдісінің ең тиімді түрі болып ... ... ... ... ... тресті сәуле шағылыстыру
әдісі бойынша зерттеледі. СШЗ жұмыстарынан ... ... ... ... ... ... осы шөгінділерге ... ... ... өте ... ... мәліметтер сШЭ-да
болмады. 1971-1972 жылдардан бастап ... ... жаңа ... ОГТ ... – бұл әдіс ... ... арттырды тұз асты
шөгінділерін зерттеу мәліметтерін көбейтті.
Геофизикалық зерттеулер негізінен ... ... ... ... және ... ... ... маңайы ойпатында МОГТ геофизикалық зерттеулерінің ... ... ... тұз асты ... ... мен ... анықталды.
1948 жылы ... ... Ембі ... ... зерттеулер нәтижеде анықталды. Осы ... әрі ... ... 1950, 1956, 1963, 1972, 1976 ... Фото ... ... 1970 жылы ЭВМ енгеннен
жоғарылады.
1.3 Стратиграфия
Каспий маңайы және ... ... ... ... ...... ... жағынан Тасым алаңы өте
күрделі. Бұны біз көршілес бұрғыланған және бұрғыланып ... ... ... ... ... ... ... мәліметтерден
көруімізге болады. Айтылған алаңдардағы ... ... ... ... ... және ... ашу ... күтіледі. Ұңғыманы жобалау барысында
Тасым алаңында триас, юра, бор ... және ... ... ... тобы ... ... жобаланған ұңғыманың құрамы триас, юра, бор
шөгінділері ... деп ... Бұл ... Боранкөл алаңында
мұқият зерттелген.
Триас жүйесі (Т)
Триас жүйесі Боранкөл алаңында ортаңғы және ... ... ... шөгінділері құмдақтармен ашылған алевролиттермен ерекше
құрамды сидерит қабаттары бар ... және ... ... ... берік саз аралас қатқан. Саздар ... ... сұр және ... ... ... ... ... 450 м.
Юра жүйесі (J)
Юра жүйесі орналасқан алаңда барлық үш бөлігін көрсетеді: жоғарғы,
ортаңғы, ... ... ... ... ... кен ... нақтылы
зерттелген.
Төменгі Юра (J1)
Төмен бөлік түгелімен нашар бекітілген құмдақтардан ... ... ... тұрады. Алевролиттер және саздар құммен
араласып нығыздалған қалыңдығы 70 м ... ... ... олар ұсақ ... сұр және ашық сұр ... ... және ... бар.
Төменгі Юраның шөгіндісінің қалыңдығы 100-150 м деп жобаланады.
Ортаңғы Юра (J2)
Ортаңғы Юра бөлігі байосс және бат ярустарымен берілген.
Байосс ярусы (J2 ... ... ... ... Юра ... өте ... Бұл
шөгінділер құмдар мен саздардың ... ... ... ... ... 300-350 м.
Бат ярусы (J2 в2)
Бат ярусы екі ... ... ... қабат алевролит және саз
араласқан ... ... ... ... 250-300 м.
Жоғарғы Юра (J3)
Жоғарғы Юра Калиевой ярусы, ... ... ... ... ... ... (J3 ... жүргізу алаңында коллевей ярусы үш ярусшыларға бөлінеді. Төменгі
литологиялық ... ... ... ... ... ... құмдар құмдақтардан және саз аралас алевиттерден тұрады. Бұл
жерде құмдақ қабаттар белгілі бір ... ... ... коллевой сазды
жыныстардан аралас құм және мергельдерден тұрады. ... ... ... ... ... ... Саздар қанық қоңыр тығыз.
Болжаланылған ... 75-100 ... ... (J3 ... ... ... саз ... алевролиттер, мергелдер және сазды әк
тастардан бір ... емес және ... ... Ярус ... ... ... (J3 ... ярусының шөгінділері негізінен карбонатты жыныстардан тұрады. Тек
төменгі бөлігі азғантай мергель қабатынан тұрады. Мергельдер ашық ... ... Әк ... ... қоңыр жасылтым, ашық қоңыр, сазды,
алевролитті, ұзақ дәнді дололитті әк – тасты ... ... ... 100 м.
Бор жүйесі (К)
Бор шөгіндісі керн алу кезінде онша ... ... ... ... ... Боранкөл ұңғымаларын бұрғылағанда мұқият
зерттелген.
Бор жүйесі екі бөліктен төменгі және ... ... ... ... ... ... готерви, барем, апт, альб ярустарынан ... ... ... ... ... ... кашпон астрих ярустарынан
тұрады.
Төменгі бор (К1)
Волонжы ярусы ( K1 V)
Волонжы ярусы ... ... ... ... ... ... тұрады. Ал жоғарғы бөлігі карбонатты ... ... ... ... әк ... ашық ... берік, сазды алевролитті
дололит және ... ... ... Құмдақтар қоңыр, жасылтым –
қоңыр ұсақ ... ... ... ... ... қоңыр
жұқа қабатты, алевролитті детрит және ... ... ... ... 70 ... ярусы (K1 h)
Готерви шөгіндісі литологиялық жағынан екі бөлікке ... ... және ... сазды. Саусақ тәріздес бөлігі негізінен ... ... ... ... ... ... ... ұнтақтар,
жасыл-қоңыр жұқа қабыршықты тәрізді.
Құмдақ сазды ... ... ... және ... алевролитті
құмдармен аралас. Алевролиттер жасылтым – қоңыр сазды, құрамында өсімдік
қандықтары бөлінеді. Құмдар ...... ... ұсақ ... ... қалыңдық – 120 м.
Баррем ярусы (K1 ... ... ... ...... ... тұрады.
Жалпы баррем шөгіндісінің қалыңдығы сазды және құм аралас ... ... ... ... ... – 400 ... ... (К1 а)
Апт тілігі төменгі және жоғарғы ярустардан ... ... ... сазды, құмды аралас қабаттардан тұрады. Ал ... ... және ... ... ... ... қалыңдығы 150 м.
Альб ярусы (K1 )
Альб тілігі жобаланған ... үш ... ... Төменгі альб
ярусы негізінен сазды құм ... ... ... ... келеді. Ортаңғы альб саздан құмнан ... ... ... тұрады. Сол сияқты жоғарғы альб шөгінділері саз ... ... ... тұрады. Жобаланған қалыңдық 650 м.
Жоғарғы бөлік (К2)
Сенамон ярусы (K2 S)
Сенамон ярусы екі бөліктен ... ... ... ... ... және ... ... Ал жоғарғы бөлігі негізінен
құмдақтан жыныстарынан түзелген құмдақтан ... ... ... ... 100 м ... ярус ... кен орнында туран ярусына қатысты тіліктің бір бөлігінде
алевролиттер және құмдақ жыныстар ашылды. Коньяк ... ... ... ... болғандықтан бұларды біз біріктіріп ... ... ... ... ... қалыңдығы 50 м.
Сантон ярусы (K2 St)
Сантон шөгіндісі негізінен мергельдерден және таза ақ ... ... ... ... мергельдермен бор араласып орналасқан.
Сантон қалыңдығы 60 м деп жобаланады.
Кампон ярусы (К2 СР)
Кампон тілігі негізінен құмнан және ... ... ... ... бор тек ... ... ғана ... Жобаланған
қалыңдық 50-100 м.
Мастрих ярусы (К2 m)
Мастрих ярусы екі ... ... ... және ... ... ... мергельдерден және ақ бордан ... Ал ... ... сирек құрамды бор мен мергельдерден тұрады. Ярус қалыңдығы
180-800 м аралығында ... тобы ... ... ... ... негізінен бір құрамды шөгін жасылтым – қоңыр
саздарда ... ... ... ... ақ әк ... сазды
мергельдер, қоңыр жасылтым тығыз. Құрамдарында өсімдік ... бар. ... ... жасылтым жұқа түсті қабатты карбонатты
құрамында перит аралас ... ... ... ... 450 м.
Төрттік бойынша (Q)
Шөгінді негізінен саздардан тұрады. Саздары қоңыр-ашық ... ... ... ... келеді. Қолға ұстағанда әйнек сынықтары
бар сияқты жобаланған ... 25 ... ... ... ... ... ... Ембі шоқысында
орналасқан. Оңтүстік Ембі шоқысы ... маңы ... ... ... Бұл маңайда пайда болуы және жетілуі тектоникалық
қозғалыстардың ... ... ... ... ... ... V ... анықталған. Алаң бірдей
биіктікті екі бөліктен ... 300 м. ... ... ... м ... км. ... амплитудасы Оңтүстік және
солтүстік қанатқа ... Осы ... оң ... ... Тасым
деп атады. Қоршалған изогипске оның өлшемі минус 450 м 2,7×2,1 ... ... ... ... ...... және оның ... алаңы жоғарыда айтылғандай Оңтүстік Ембі шоқысында орналасқан.
Жобаланып отырған алаң Оңтүстік шығыс ойпатында ... ... ... ... қоры ... ... дәлел көршілес Боранкөл
Қисымбай кен ... ... ... бор, юра ... шөгінділерінің Тасым алаңында қалыптасуы
осы тектоникалық бөлікте, ... ... ... қоры бар ... ... бәрі жобаланып отырған алаңның үлкен ... ... ... ... ... көршілес орналасқан аудандарда
жобаланып отырған алаңның мұнай-газының жасы ... ... ... отырған алаңнан 45 км ... ... ... ... ... ... 63 м3 (№1 ... және 90 м2
(№17 ... ... ... алаңында Юра шөгінділерінде екі мұнаймен газға қаныққан
жыныстар, ал Боранкөл ... жеті ... ... ашылған.
Тасым алаңын геофизикалық зерттеулер нәтижесінде Юра шөгіндісінде көп
қабатты мұнай қара бор деп ... ... ... үстіңгі
бөлігінде Тасым маңында геологиялық жағымды болжамдар жасалынуда.
Ескертілетін бір жай Триас шөгінділерінде ... мен ... ... ... ... кен ... ... алынған. Бұған
дәлел Қолтық кен орнында Триас ... өте ... ... алынған. Осыған орай геологтардың ойынша Тасым алаңынан ... ... газ ... орынды.
1.6 Сулылығы
Гидрогеологиялық жағынан қарағанда жобаланып отырған Тасым алаңы Каспий
маңы ойпатының үлкен ... көне ... және ... сулар кешені
байқалады. Қарастырылып отырған ауданның су қоры жер ... ... ... ... ... созылып жатыр. Бұл кешенде көп ... ... тау ... жиі ... Тұз асты ... мінездемесі көршілес Боранкөл, Қолтық, ... ... ... ...... талдау нәтижесінде біз мезазой тілігінің
ерекшелігін байқап отырмыз. Бұл ... ... ... да ... ... бор, юра және ... сулы қабаттары бар.
Альб сенамон сулы кешені кен осы күні бұл ... ... ... ашып ... ... альб – ... ... құмдар мен құмдақтармен аралас. Альб – ... ... ... ... қысымды және тұзды болып келеді.
Тереңдеген сайын ... ... да ... Олардың химиялық
құрамына қарасақ хлор ... ... ... ... 98-90% ал
натрийдағы иондардың ... ... ... ... судың орташа дебиті 50-800
м3/сағ.
Төменгі бор сулы ... ... мен ... ... орналасты. Неоком
шөгіндісінде оқшауланып қалған сулар жоқ, ... олар ... ... Аптнеком сулары негізінен хлор ... және аз ... ... ... 160 ... ... сулы кешенділері көршілес алаңдардағы терең
ұңғымалармен, сазбен ... ... ... ... ... тұзды хлор кальций. Триас шөгінділеріндегі сулы кешен көршілес
Боранкөл, Қолтық, Николаев ... ... ... ... шөгінділеріндегі сулар әдеттегідей үлкен қысымды, бірақ олардың
жыныстарының ... өте көп ... суы 100-120 ... арасында ауытқиды. Химиялық құрамы
әдетте концентрациялы тұзды болып келеді. ... 190-210 г/л. ... ... ... 0,80-0,86 шамасында ауытқиды. Қабат
суының құрамын ... ... ... ... табылады.
1.7 Ұңғыманы қазу кезінде кездесуі мүмкін ... ... ... ... қазу ... ... ... мәліметтеріне сүйеніп болжаймыз.
Әр түрлі мүмкін апаттардың мысалы мұнай газ бүліну жуу ... ... ... ... алдын алу үшін ... ... ... ... жуу ... ... ... алаңында бұрғылау жұмыстарын жүргізу үшін жуу сұйықтарын
төмендегідей параметрлерімен ... 0,1800 м ... ... ... ... ... ... жуу сұйығының тығыздығын 1800-1230 кг/м3 ... 60-50 ... ... 10-12 см3 20 мин ... қабық қалыңдығы 1,2 мм деп
аламыз. Күтілетін қабат ... 19,8 ... ... м ... ... газ ... ... – оқпаның таралуы,
бұрғылау құбырларының ұсталынып қалу қауіпі бар. Мүмкін қабат ... МПа жуу ... ... параметрлері қолданылады: жуу
сұйығының тығыздығы 1900-2240 кг/м3 ... 60-80 сек, ... 8-10 см3 30 ... ... ... ... 2 ... сұйығының тығыздығы фонтан атқылануына болжайтын геологтардың
нұсқауы бойынша төменгі формула ... ... ... S – жуу ... ...... ... – қаралып отырған қабат тереңдігі;
α - қабат ... ... ... ... Ол ... байланысты алынады.
Сазды қоспаны өңдеу үшін: КССБ, мұнай, графит, конценатриі содан
сульфанат. КМЦ-800, ... ... ... ... Керн алу және шлам алу ... шлам ... мұнайдың газдың ... алу ... алу ... ... ... болып табылады. «Недра»
снарядымен үлгі ... ... тау ... ... ... ... анықтау.
Керн алу жұмыстары бұрғылаудың жалпы жұмыстарының 7% алады. Яғни 270
м «Недра» снарядымен ... ... керн алу ... 60% ... ... бұрғылау кезінде керн алу көлемі мұнай газ ... ... ... ... ... ... ... мұнай – газды
айырғыштан өткіземіз.
Ұңғыманы бұрғылау кезінде ... ... ... ... 500 м ... тексеріп тұрамыз. Ал өнімді ... ... 800 ... ... ... қабаттардан алынған барлық үлгілер ұңғымадан
алынған ... ... ... алынған бойда этикетка алаңның ... ... керн ... аралық тереңдік ... да ... ... жөнелтілген үлгілер журналға тіркеледі.
1. Үлгі алу аралықтары төмендегідей 1300-1705 м; 1765-1770 м; 1970-
1975 м; ... м; ... м; ... м; ... м; ... ... м; 2520-2525 м; 2560-2565 м; 2630-2635 м; 2700-2705 м; 2780-
2785 м; 2850-2855 м; ... м; ... м; ... м; ... м;
3350-3365 м; 3390-3395 м; 3445-3460 м; 3490-3500 ... ... ... тексеруге әрбір 5 м сайын алып отырамыз.
3. ... ... ... ... ... мұнай мен газдың
бүлінуін бақылайды.
4. Егер ... ... газ ... ... үлгісі алынады. Егер
ұңғымадан су ... онда ... суын ... таңдауға жібереді.
5. Бұрғылаудың алдында техникалық судың құрамы ... ... ... ... қабаттарды ашу және сынау
1.9.1 Қабаттарды сынаудың тәсілдері мен ... ... ашу үшін жуу ... ... ... ... ... нұсқауға сай болуы керек.
Келесі ұңғымалардың өнімді қабатын ашу үшін қазылған ұңғымалардан
алынған ... ... ... ... ... тереңдігі
жобаланған тереңдікке жеткеннен кейін ұңғымаға өндірістік геофизикалық
зерттеулер жүргізіледі. Одан әрі ... ... ... ... ... фонтанды арматурамен ұштастыру жұмыстары
қарастырылады. ... ... ... сынайды. Одан әрі
өнімді қабатты мұнай газ, су – құйылыстарын алуға ... ... ... қазу ... ... әр ... ... шламдарды талдауда алынған нәтижелерден ... ... ... ... ... кабельдерін (ОЛК) Өндірістік ... ... ... қолданылады.
Тасым алаңында сынаудың жобаланған жеті аралығы бар.
1. 3480-3470 м.
2. 3400-3390 м.
3. 3310-3300 м.
4. ... ... ... ... ... ... 2210-2800 м.
Бұрғылау кезінде КИИ-146 қабат сынағышын ... ... ... ... 3480-3470 м; 3400-3390 м; 3310-3300 м; ... м; ... м; ... м.
1.9.2 Өнімді қабатты ашу әдісі
Өнімді қабатты ... ... ... ... ... Бұл зерттеулердің мақсаты: алынған мәліметтерді жинақтап
өнімділік коэффициентін, тау ... су ... т.б. ... ... ... ... алу. ... берілетін мұнай құйысының
көлеміне байланысты өнімді қабатты ашудың әдісі таңдалады.
1. ... ... ... ... ... ... ... Өнімді қабатты ашудан бұрын және кейін қабат қысымын анықтайды.
б) Түттік қысымды үш жағдайда анықтайды.
Әр жағдайда ... және ... ... ... ... жұмыстарын жүргізіп болғаннан кейін мұнайдың сынамасын
физикалық-химиялық ... ... ... және ... ... ... физико-химиялық
қасиеттерін анықтау үшін, әр ... ... ... ... ... ... қисығын туғызып өнімділік коэффициентін
анықтайды.
1.10 Ұңғымалардағы геофизикалық зерттеулер
Өндірістік геофизикалық ... ... ... ... ... ... бағалау жұмыстар кешенінен
тұрады.
1-ші кесте. Ұңғымаларды геофизикалық зерттеу кешені
|Зерттеулер түрі және оның белгісі | ... ... ... |
| | ... |дейін |дейін |
|1. Негізгі әдістері ПС | |250 |150 |0 ... БК ... ... |1:500 |500 |580 |100 |
| | |950 |950 |500 |
| | |1250 |1250 |900 |
| | |1500 |1550 |1250 |
| | |1850 |1850 |1500 |
| ... ... ИК ... |2150 |2150 |1800 |
| | |2450 |2450 |2100 |
| | |2750 |2750 |2400 |
| | |3000 |3000 |2700 |
| | |3250 |3250 |2900 |
| | |3450 |3450 |3150 |
| | |3550 |3550 |3350 ... ... ... ПС БКЗ |1:500 |1850 |1850 |1500 |
| | |2150 |2150 |1800 |
| | |2450 |2450 |2100 |
| | |2750 |2750 |2400 |
| | |3000 |3000 |2700 |
| | |3800 |3800 |2950 |
| | |3400 |3400 |3150 |
| | |3500 |3500 |3350 ... ... әдістер ГГКО, ММУК | |1800 |1800 |0 ... ОМК ИПК | | | | ... ... |1:500 |3500 |3500 |0 ... ЖӘНЕ ... ... ... ЖӘНЕ ... ... ... рғылау тәсілін таңдау және дәлелдеу
Қазіргі ... ... елде ... үш ... бар: түптік
қозғалтқыш, роторлық және электробұрғылау. ... ... ... ... ... ... мәліметтерге сүйене отырып немесе
арнайы ұңғымалардан алынған геофизикалық зерттеулерге нәтижелерін ... ... ... ... ... ... ... және
бұрғылау режимінің параметрлерін, сол алаңда қазылып болған ұңғымалардан
алынған қашаудың жұмыс көрсеткішін, бұрғылауда кездескен ... ... ... қабат қысымына гидрожарылу қысымына сәйкестендіріп
таңдайды.
Бұрғылау режимінің оптимальді параметрлерін ... әр ... ... байланысты қашау түрін дұрыс таңдауға ... ... ... ... ... ... әр рейісінде әр түрлі физика-
механикалық қасиеттері бар тау ... ... ... ... ... ... көршілес Сарға,
Гагаринская, Тышқанды, ... ... ... ... ... Сазтөбе, Айыршағыл алаңдарында бұрғылау ... ... ... қазу, бұрын соңды қазылған көршілес
алаңдағы ... қазу ... ... мәліметтерге сүйене
отырып, ... ... ... ... Бұл ... бұл алаңға
экономикалық, техника-технологиялық жағынан тиімді болып отыр.
2.2 ... ... ... және ... құрылмасы – бұрғылаудың ... ... ең ... факторлардың бірі. Ұңғыма күрделі құрылыс сондықтан
ұңғыма ... ... көп ... ... Ол берік саңлаусыз,
жобаланған тереңдікке жету мүмкіндігі және ... ... ... ... ... Сол сияқты ол жер қойнауы туралы заңды,
қоршаған ортаны ластанудан сақтау ... ... ... ... ... ... факторлар әсер етеді:
ұңғыманы қазудың мақсаты, жобалық тереңдік, алаңның ... ... ... тұрақтылығы, қабат қысымының тұрақтылығы, қабат ... ... жұту ... ... ... ... құрамы, бұрғылаудың ... ... ... ... ... дебиті және ... ... ... ... ... ... бұрғылау жұмыстарын
жеделдету және арзандатудың негізгі факторы ... ... ... ... ... ... ... толық
зерттелуі негізінде таңдалынып алынады. Негізгі көңіл, қазу ... ... ... ... ... ... жуу
сұйығының жұтылуы, жоғарғы қысымды қабаттарға бөлінеді.
Аралық тізбек ... және ... ... ... таңдап алу
үшін тереңдік қысым градиентінің эквиваленті координатасында біріктірілген
график тұрғызылады.
Қысым ... ... деп ... ... ... ... ... қабаттың қысымға тең қысым туғызатын
жуу ... ... ... ... ... бұрғылаудың техника экономикалық ... ... ... және ... жобалық тереңдікте жұту
мүмкіндігін анықтайды.
Жер бетінен жақын орналасқан тау жыныстарының ... ... ... үшін және ... қондырғысының айналым ... ... ... ... ... түбірін бағыттаушы деп атайды.
Терең емес қабаттардағы ... ... және ... ... ... жабу немесе бекіту үшін кондуктор беріледі.
Пайдалану ... ... ... ... ... үшін ... газ, сумен қаныққан горизонттарды ... үшін ... ... ол сұйықты немесе газды өндіретін, оны ... ... ... ... ... кең ... екі түрі ... әдіс. Бұл әдіс бойынша Рк ... ... Рж жұту ... Ру ... қысымды тауып аламыз.
Ол үшін ... ... ΔРқ және ΔРж ... ... ΔРу – қысымын
табамыз.
Екінші әдіс. Бұл әдіс ... ... ... анамальдік
коэффициенті Ка жуу сұйығының салыстырмалы тығыздығын және ... ... ... Кж ... ... ... ... анықтаймыз:
(2)
мұндағы: Рқ – қабат қысымы МПа;
Sc - тұщы су ... ...... түсу үдеуі м/с;
Z - қаралп отырған қабат тереңдігі М.
1-ші ... 0-800 м үшін ... ... ... 800-1800 ... ... ... м
4-ші аралық 2500-3500
Жұтылу қысымын Рж төмендегі формула бойынша анықтаймыз
Рқ ... Z - ... ... қабат тереңдігі М.
Рқ – қабат қысымы МПа.
1-ші аралық 0-800 м үшін жұтылу қысымы
2-ші аралық 800-1800 м
3-ші аралық ... ... ... ... ... ... индексін тереңдікке ... ... ... РГЖ – ... ... МПа 1-ші ... 0-800 м
2-ші аралық 800-1800 м
3-ші аралық 1800-2500 м
4-ші аралық 2500-3500 м
Ұңғымадан мұнай газ, су көтерілуін ... үшін ... жуу ... ... ... теңсіздікті қанағаттандыруы
тиіс:
(5)
мұндағы - бұрғылау сұйығының тығыздығы кг/м3
α - гидростатикалық ... ... асу ... ... тереңдікке байланысты өзгереді
а) 0-1800 м аралығында
б) ... м ...
в) ... м аралығында .
1-ші аралық 0-800 м
2-ші аралық 800-1800 м
3-ші ... ... ... ... ... ... кесте. Есептелінген нәтижелер, коэффицциенттер мәндері
|Аралықтар, м | |, | | , ... |
| | | | | |
|0 – 800 |18,2 |1,12 |1,59 |1.21 – 1.26 |
| | | | | ... – 1800 |20,7 |1,17 |1,62 |1.21 – 1.26 |
| | | | | ... – 2500 |30,1 |1,22 |1,65 |1.26 – 1.32 |
| | | | | ... – 3500 |40 |1,16 |1,62 |1.19 – 1.23 |
| | | | | ... ... қысым эквивалентінің өзгеру шекарасын, шегіндіру
байланысты анықталады. Аралық ... ... ... ... ... қанағаттандыруы тиіс.
(6)
Аралық құбырлар үшін P0 кг/м3
.
Бор шөгінділерін борпылдақ сулы жыныстарын жабу үшін ... 219 ... ... 1800 м-ге ... ... құбырларының диаметрін
төменнен жоғарыға қарай ... ... газ ... байланысты пайдалану шегендеуші құбырлар
диаметрі 140 мм етіп таңдап ... ... 140 мм ... ... ... ... формула бойынша анықтаймыз:
D ... - ... ... мм ... ...... мен ... қабырғасы арасындағы саңылау 2 таблица
[1]
D - ... = 179 ... ... диаметрін 190,5 мм деп қабылдап аламыз.
Аралық құбырлардың ішкі диаметрін таңдап аламыз.
D = ... = ... = 800,5 ... Δв – ... ... ішкі ... одан өтетін қашау
диаметрінің арасындағы ... ... ... м шегендеу құбырларына мемлекеттік стандарт МЕСТ
632-80 бойынша сыртқы ... 219 ... ... ... ... диаметрі 245 мм.
Аралық шегендеу тізбегіне бұрғылауда қолданылатын ... ... - ... ... мен ... ... арасындағы саңлау
Мемлекеттік стандарт МЕСТ 20692-75 бойынша аралық құбырларға 269,9
мм қашау таңдап ... 632-80 ... ... құбырларға сыртқы диаметрі 299 мм шегендеу
құбырлары сәйкес келеді.
Бағыттаушы құбырлар тізбегіне ... ... ... ... 324 ... = d 2ΔН = ... = 384 ... ... ... қабырларға диаметрі 393,4 мм қашау ... ... ... тізбегі 5 метрге түсіріледі. Оны біз ұңғыма
сағасына ... ... ... тау ... ... 299 мм-лік бағыттауыш құбырлар тізбегін 800 м тереңдікке
түсіріліп сағаға ... ... 219 ... ... ... ... 1800 м тереңдікке
түсіреміз. Ол ісінетін қабілеті бар бор ... ... ... үшін ... ... цементтейміз.
4. 140 мм-лік пайдалану құбырлар тізбегін 3500 метрге түсіріп,
сағаға ... ... ... ... түсіргеннен кейін ұңғыманың сағасына
АФ6-80/65×350 фантандық ... ... ... ... ... ... құбырлар тізбегін беріктікке есептеу
Бұрғы құбырлар тізбегі ұңғыманы қазу ... ... ... ... механикалық энергияға айналдырып береді, ұңғыма ... ... ... ... ... салмақ береді.
Сағалық бағыттауыш құбырлар тізбесіне бұрғылау үшін ТВНК-140 мм
құбырлар таңдап аламыз.
Пайдалану ... ... ... үшін 114 мм және 127 мм ... ... диаметріне байланысты ауырлатылған құбырларды 29 [18] таблица
бойынша ... ... ... жағдайына байланысты бағыттауыш және
аралық құбырлар ... осы ... ... ... 146 ... ... таңдап аламыз.
1. Енді ауырлатылған бұрғылау құбырларының ұзындығын есептейміз.
(8)
мұндағы: Рқаш – ... ... ... ... ... 1 м ... ... құбырларының салмағы МН.
2. Енді құбырлар үшін үмкін созылу күшін ... Q - ... ... үшін
n – беріктік қорының коэффициенті
мн.
Диаметрі 140 мм-лік құбырлардың жоғарғы қимасындағы созылу беріктік
қорын есептейміз:
(10)
Беріктік қор ... 140 ... ... ... ... ... ... жоғарғы бөлігіндегі беріктік қор коэффициенті ... ... ... ... Q0 – бұрғылау тізбегінің салмағы 42[2] ... ...... ... ... үшін С=0,7)
Б.қ.қ – беріктік коэффициенті МПа үшін 1,1 және ... ... ... м ... пайдалану тізбегінің ауырлатылған 140 мм-
лік бұрғылау құбырларын есептейміз. ... АБШ ... ... ... ... пайдалану тізбегіне көлденең қимасы
146 мм ауырлатылған бұрғылау құбырларын таңдап аламыз.
29[11] және ... ... ... ... ... ... ... ұзындығын 800 м-деп аламыз.
Qа.б.қ = 97,6·800 = 0,195 мн.
Берілгені: мм
Dа.б.қ = 146 мм
Беріктік қоры «D» ... ... δ=10 мм d=114 ... ... ... 4 – сақиналы кеңістіктің көлденең қимасының ауданы
см3 – құбырдың ... ... ... ... ішкі ... 1 м ... салмағы
5. Бұрғылау құбырларының шектік мүмкін созылу күшін төмендегі
формуламен анықтаймыз:
мм
6. 1600 м 114ν10 д ... ... ... беріктік қорын
есептейміз
(13)
мұндағы: ... Qб.қ., Qт.қ. – ... ... және ... салмағы.
Fқ - құбырдың көлденең қимасының ауданы см3.
Fк – каналдың көлденең қимасының ... ...... және ротордағы наминал қысым МПа.
- бұрғылау ерітіндісінің тығыздығы кг/м3
Беріктік қор коэффициентін төмендегідей анықтаймыз.
бұл дегеніміз ... 700 м-ге 127×10 к q=32,4 кг ... ... ... ... түсірудің шектік тереңдігін анықтаймыз
(14)
мұндағы: QP2-QP1 созылу күші ... ... 127×10 к ... ... ... созылуға
есептейміз.
беріктік қор коэффициентін төмендегідей анықтаймыз
тізбектің жалпы ұзындығын есептейміз.
салмақтары: ... 2500 м ... ... ... екі ... ... ... төменгі ТБПВ 114 мм қабырға қалыңдығы 10 мм, беріктік тобы
«D» ұзындығы 1600 м, ... ... 800 м деп ... ... ... ... мм, қабырға қалыңдығы 10 мм, беріктік ... ... 700 ... ... бөліктердің жалпы ұзындығы
а) тізбек ... ... ... ... ... ... төменгі формула
бойынша анықтаймыз:
(15)
мұндағы: кестесінен бұрғылау тізбегінің шектік салмағы Мн.
С – құшақ ... С = 0,7 ... ... ІІ ... сынамен ұстатқандағы беріктік қор коэффициенті
.
3-ші кесте –бұрғылау тізбегінің көрсеткіштері
|Көрсеткіштері ... ... ... ... ... ... мм |114 |127 ... Қабырға қалыңдығы мм |10 |10 ... ... ... тобы |д |к ... ... ... м |1800 |700 ... ... ... м ... |700-0 ... ... ... м |1800 |700 ... ... ... м |800 | ... 1м құбырдың салмағы кг |28,5 | ... ... ... мн |0,456 |0,226 ... ... ... ... мн |0,897 |
1. 0-3500 м ... ... ... ... ... тәсілі
роторлы осы арадағы бұрғылау тізбегін ... үшін ... ... ... шегендеу құбырларының диаметріне ... ... ... ... ... Беріктің қорын 1,45 деп
аламыз.
мұндағы Qб.қ.-24[2] кестеден ... ... 114 «D» ... δ – 10 мм ... ... 8000 м ... ... ұзындығын анықтаймыз.
D =127 мм «К» ... ... ... ... δ=10 мм.
Құбырдың берілгендерін 2.4 кестеден аламыз. ... q=324 ... Dc=127 мм ... ... б=10 мм ... тобы «К» ... ... ұзындығы 1000 м деп аламыз.
в) ІІІ-бөліктің ұзындығын анықтаймыз.
Dc=127 мм, ... ... б=10 мм ... тобы «Е» ... ... ұзындығын 300 м деп аламыз. Бұрғылау тізбегінің
жалпы ұзындығы м Енді «» ТБПВ ... ... ... Құбырларды иілуге төмендегі формула бойынша есептейміз.
(17)
мұндағы: Е – серпілділік модулі Е=21·106 н/см3
І - ... ...... ... ... ... ... - ... ... ... ... 10 – ... ... айналу жылдамдығы
Wиілу
Сонымен σиілу
2. Тізбекті статикалық беріктікке ... үшін ... және ... күштерді анықтауымыз керек.
а) ... 8000 м І-ші ... ... қабылдаймыз.
(19)
мұндағы: Qб.қ.- жалпы бөліктің ұзындығы мн
б) берілген аралыққа жанама ... ... - ... ... ... ... ... см3
Мкр – айналу моменті
мұндағы: - бұрғылау тізбегін айналдыруға кететін қуат кВт
(22)
мұндағы 4 – ... ... ...... ... ... ... – б.қ. айналу жиілігі рад/с
Dқаш – қашау диаметрі мм
Ng – ... ... ... қуат кВт
(23)
С – тау жынысының қаттылығы 6,95 МПа
Рқаш – қашауға түсірілетін остік салмақ ... ... ... ... Енді жанама және бөтен күштердің біріккен әсерін есептейміз
2. ІІ-бөлікті есептейміз
- ... ... тобы ... ... ... ... 10 мм
- құбыр салмағы 0,097 МПа
- ұзындығы 300 м.
а) созылу ... ... ... ... кететін қуатын есептеу
в) бұрғылау тізбегіне берілетін айналу моментін есептейміз
г) Жанама ... ... ... және бөтен күштердің біріккен әсерін есептейміз
4. ... ... ... ... ... ... ... анықтау.
Ол немесе МПа ... ... ... ... ... І, ІІ және ІІІ бөліктердің ... ... ... ІІ ... ... анықтаймыз.
в) ІІІ-бөліктің берілген анализі
Бұрғыла утізбегінің есептеулерінің нәтижесін көрсетеміз
4-ші кесте – Бұрғылау ... ... |1 |2 |3 ... ... ... диаметрі мм |114 |127 |127 ... ... ... мм |10 |10 |10 ... ... ... тобы |«D» |«К» |«Е» ... Орналасу тереңдігі м ... ... |В-300 ... ... ұзындығы м ... |1000 |300 ... 1-ші ... ... кг/м |285-193 |324 |324 ... жалпы салмағы мн |0,991 |
| |0,186 ... мн | ... ... жуу
2.4.1 Жуу сұйығының түрін таңдау және оның параметрлерін әр ... үшін ... ... ... ... кезінде оны жуу геологиялық және
техникалық себептерден қиындайды. ... ... біз ... қазу
жылдамдығы, бұрғылау сұйығына қосатын химиялық реагенттер және жуу ... ... ... ... ... көрдік. Сондықтан жобаланып
отырған ұңғымада қолданылатын жуу ... ... мен ... ... жуу ... ...... және экономика – материалдық
жағдайына сай болуы ... ... ... жуу ... төмендегі талаптарды
қанғаттандыруы тиіс.
- бұрғылау тау жыныстарын жер ... ... ... ... ... тау ... ... көмектесу және
қашауды суытып тұру.
- ... су, ... газ ... ... үшін, ұңғыма
қабырғасына физикалық - химиялық әсер тигізу.
- өнімді қабатты ашу кезінде мұнай газ ... кері ... ... ... жуу сұйығының ... ... ... тау ... ... мен ... және ұңғыманың
температурасы әсер етеді.
Жуу сұйығының құрамын өзгерту немесе бір қалыпты ... тұру үшін ... ... оны қосымша өңдеп тұрады. Қосымша өңдеу кезінде
ұңғыманың ... ... ... ... ... ... алаңдардағы бұрғылау тәжірибесіне қарағанда жуу ... ... ... 0-ден 800 м ... ... ... жуу ... бұрғыланады. Ол
бұрғыланған тау жыныстарынан айырылған, саз ұнтақтарынсыз, ... ... ... 1800 м ... ... жуу ... КМЦ, ... мұнай,
графит, техникалық тұзбен өңдеу керек.
Осы аралықта бұрғылау жұмыстары ... жүру ... ... бар ... ... ... ... S = 1210-1260 кг/м3
б) тұтқырлығы Т = 50-60 с.
в) су ... В = 10-12 см2 30 мин ... құм ... ... ... ... ... дейін
а) тығыздығы S = 1210-1260 кг/м3
б) ... Т = 50-60 ... су ... В = 8-10 см3 30 мин ... саз ... қалыңдығы 1,5 мм.
Төмендегі химиялық реогенттермен өңделуі тиіс: крахмал, КМЦ, мұнай,
графит, техникалық тұз, 3000 ... ... жуу ... МОС-800 және
формамен қосамыз.
2.4.2 Жуу сұйығының барлық түрі үшін ... ... ... ... және т.б. ... ... ... Кондуктор үшін бұрғылау ерітіндісінің шығымын анықтау
Берілгені:
- бұрғылау жылдамдығы 407 ай/мин;
- ... ... ... Dc=140 ... ... диаметрі Dқ=393,4 мм;
- жуу сұйығының жылдамдығы ν = 1 м/с;
- ерітінді тығыздығы 1210 кг/м3.
1 м қазу үшін ... ... ... ... үшін ... ерітіндінің көлемі
м3
2. Аралық тізбек үшін бұрғылау ерітіндісінің шығымын анықтау.
Берілгені:
- бұрғылау жылдамдығы 407 ... ... ... диаметрі Dс= 140 мм
- қашау диаметрі Dқ = 266,9 мм
( Dқ2 = Dс2)·δ = 0,785·103(02692-0,1402)·1,0 = 4,176 ... ... ... 41,76 · 1600 = 668 ... ... м аралығында пайдалану тізбегі үшін бұрғылау
ерітіндісінің ... ... ... ... 307 м/ай
- бұрғылау құбырының диаметрі
Dс= 114 мм Dқ= 190 ... ... ... Dқ2 = ... = 0,785·103(01902-0,1142)·1,0 = 1,821 м3/с
сазды ерітіндінің шығымы
м3
8000 м – 3500 ... ... ... ... саз ... Техникалық су тығыздығы Sқ = 1070 кг/м3
- саз ... Sсаз = 220 ... ... n = 10 %
1 м3 ... ерітіндісін тағайындауға көлемі
кг/м3
309 м3 ерітінді дайындау үшін саз көлемін анықтау
2. Ұңғыманы бұрғылауға қажет су ... ... 0-ден 800 м ... қазу үшін су ... анықтау
Берілгені:
- су тығыздығы Sсаз = 2800 ... жуу ... ... Vж.с.= ... 800 ... 1800 м ... бұрғылау үшін керек су көлемін ... ... ... ... 668 ... 1800 ... ... тереңдікке бұрғылау үшін керек су көлемін
анықтау.
Берілгені:
- Саз тығыздығы Sсаз = 2800 ... ... су ... Sт = 1070 ... ... ... көлемі ... 309 ... ... дейін бұрғылау үшін керек жалпы су көлемі
м3
3. Жобаланған ... ... ... ... сазды ерітіндіні
өңдеуге қажет химиялық реагент шығымын ... 0-ден 1800 м-ге ... ... үшін ... ... өңдеуге
қажет химиялық реагент шығымын есептеу.
м3
1 м3 сазды ерітіндіні дайындауға қажет ... ... ... - ... ... ... k = 0,005; ... = 4400 ... КМЦ k = 0,04; ... = 35 800 ... мұнай k = 0,05; ... = 4400 ... ... тұз k = 0,035; ... = 3900 ... 0-800 м-ге дейін кондуктор үшін
1. крахмал ... = 106 ... КМЦ ... = 8500 ... мұнай ... = 8500 ... ... тұз ... = 7500 ... 1800-3500 м-ге дейін пайдалану тізбегі үшін
1. ... ... = 1500 ... КМЦ ... = 12 400 ... мұнай ... = 15 500 ... ... тұз ... = 10810 ... графит 309·0,001 = 300 ... МАС ... 30 ... ... ... = 150 кг.
2.4.3 Жуу сұйығының дайындау химиялық ... үшін және ... ... ... ... ... химиялық реагентті ауырлататын ... ... қос ... ... араластырғыш ... ... ... ... 4 м3 қос ... МГ 2×4 ... шығарылады. Көршілес Сазтөбе, Айыршағыл алаңдарында осы
араластырғыш ... ... ... ... және ... ... өте ... екенін көрсетті.
Сонымен біздің жобаланып отырған алаңға МГ 2×4 және гидравликалық
ерітінді араластырғыш ГДМ-1 ... ... деп те ... а) ... химиялық реагентін салатын воронкадан, б) араластыруға
арналған камерадан, в) бак және ... ... ... ... 0,175 ... бак ... 1 ... салмағы 1120 кг
Жуу сұйығының бұрғыланған тау ... ... үшін екі ... ... ... тазалау.
Ол жуу сұйығының құрылымындағы қатты ... ... және ... бойынша айыру үшін қолданылады. ... ... ... ... ... жуу сұйығының құрамындағы кез ... ... ... Сондықтан біз осындай тазалау жолын таңдап ... ... ... жуу ... тазалайтын блок БОР шығарылады.
Ол қос елегіш СВ-2 деп және ... ПГК-1 ден ... ... алаңға жуу сұйығын тазалауға БОР қондырғысын қолданамыз. Ол
УРАЛМАШ ЗД-76 БД ... ... ... ... ... ... көрсеткіштері:
- тазалау кезіндегі өткізетін тұтқырлығы 45 сек
- елек көздері 1-5 ... 1 ... ... ... ... ... ішіндегі алаңы 2,6 ... ... ... ұзындығы 450 ... ... ... түрі ... ... ... ... ... 2450 ... ені 1530 ... ПГК ... техникалық көрсеткіштері:
- өнімділігі 60 ... жуу ... ... ең кіші бөлшек 0,06 мм
- гидро циклон саны ... ... түрі ... ұзындығы 2600 ... ені 1150 ... ... 2150 ... ... газдан айыру құрамына, газды жуу сұйығының
құрамына, газды қабаттарды ашу ... ... Бұл ... ... ... мүмкін. Сондықтан біз жобалап отырған алаңымызда
механикалық газ айырғыш ДВС-1 және ДВС-2 қондырғыларын ... ... ... ... 40-45 ... жуу сұйығынан газ айырылғаннан кейінгі газ мөлшері ... ... ... орнататын жабдық
Ұңғыма сағасын саңылаусыздыққа орнататын жабдық, ұңғыманы бұрғылау
кезінде газ, ... ... ... ... ашу ... ... атып ... үшін қолданылады.
Саңылаусыздыққа орналатылатын жабдықтың кондуктор немесе аралық
тізбекті қазу ... ... ... ... ... ұңғымадан мүмкін атып кету қысымынан
артық болмауы тиіс.
Тасым алаңында аралық тізбекті түсіріп болғаннан кейін, ұңғыма ... ... ... ... ... ... ... құрамына әмбебап привентор, екі ... ... 140 ... ... тізбегін түсіргеннен кейін сағаға АФ6-
80165×350 фонтандық арматура орнатылады.
ППТ-230×350 қыстырмалы привентордың ... ... өту ... диаметрі 230 ... ... ... 70 ... ... құбырдың шартты диаметрі 73-146 мм
- гидравликалық камералардың жұмыс көлемі м3
- жабу ... ... ашу ... ... өлшемдері мм ... ... кг ... 230-350 (ст ... ... ... ... өту тесігінің диаметрі 230 ... ... 35 ... ... тығыздауыш элементінің диаметрі 225 мм
- гидравликалық камераның ... ... 10-6 ... өлшемдері мм ... ... ... ... ... салмағы 31,85 ... ... ... ... кез ... ... ... қасиеті бар. Ол ұңғыма сағасында мүлдем ... ... де жаба ... ... жуудың гидравликалық есебі
Берілгені:
- ұңғыма тереңдігі Z ... ... ... Dқ 0,190 ... жуу сұйығының тығыздығы Sж 1230 ... ... ... түрі V 8-5 м
- ... саны 2
- толу ... n ... ... ... ... 800 м
- ... Dт 99 ... Бұрғылау ерітіндісінің шығымын және сораптардың жұмыс қысымын
анықтау
сұйық шығымы
Бұрғылау ... ... ... ... 62 [13]
кестеден төлкенің диаметрін 0,160 м деп аламыз да n=0,85 коэффициентінде
сораптың өнімділігін ... ... d=0,160 м ... ... істегенде ең көп
қысым Pmax=16,3 МПа кесте 6.1 [13] жұмыс ... ... ... ... ... ... ... жылдамдығын анықтаймыз.
м/с
Бұрғылау ерітіндісінің ағу критерні – пластикалық тұтқырлық һПа·С
Бұрғылау құбырларында
а)
б) ауырлатылған ... ... ... ... критикалық ағыс жылдамдығын анықтаймыз
(26)
а) м/с
б) ... ... ... ... ... ... бұрғылау
құбырларындағы және сақиналы кеңістіктегі жуу ... ... ... екенін көруге болады.
Енді ерітіндінің іс жүзінде ағысын есептейміз
а) νқ ... νау ... νс.к. ... сұйығының ұңғымаға айдайтын элементтерінің қылыстарындағы қысым
шығыны
Рқос МПа
а) ... ... ... ... МПа
б) ауырлатылған бұрғылау құбырларының қысым шығымы
Рау МПа
в) сақиналы кеңістіктегі қысым шығымы
Рск МПа
Жуу ... ... ... ... толық шығымы
Ра.ж=Рқос+Рқ+Рау+Рсқ=1,0+5,8+1,6+0,78=8,58 МПа
сараптардағы жалпы ... ... ... ... ... шығыны мен қашау төлкелеріндегі
шығындардың жалпы шығыны
Раш = ... ... ... қондырғысын таңдау
/Бұрғылау жабдықтары мен мұнара/
Бұрғылау қондырғысының ... ... үшін ... ... МЕСТ 16293-82
жүгіну керек және бұрғылау жұмыстары ... ... ... энергетикалық қатынас жолдары, байланыс және басқа да
жағдайларға көп көңіл бөлу ... ... ... ... ... барлау ұңғымасын
бұрғылау үшін бізге 3500 метрге турбо және ... ... ... ... сай ... ... ... тораптар және
мұнара таңдап алуымыз керек.
Ұңғыманы ... ... үшін ... ... ... жүк көтергіштігі тізбектің жалпы ... 70%-ға ... ... 3500 м жобаланған ұңғымамыздың бұрғылау ... ... ... 1,18 мн. ... ... ... (0,99

Пән: Мұнай, Газ
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 122 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 900 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Гамма теңіз кен орны80 бет
Қарағанды қаласындағы Қарағайлы карьері64 бет
Баға және баға жасау туралы мәлімет3 бет
Жоғары оқу орнындағы студенттердің қарым – қатынас мәдениетін қалыптастырудың педагогикалық шарттары66 бет
"Табиғи сипаттағы ТЖ кезінде жүргізілетін апаттық-құтқару жұмыстарының түрлері"3 бет
100 орынды дәмхананың салқын цехының жобасы11 бет
200 орынды көпшілікке ортақ асхананың көкөніс цехының жобасы28 бет
300 орынды көпшілікке ортақ асхананың көкөніс цехының жобасы18 бет
500 т жүзімді иістендірілген мускат шараптарына өңдейтін кішігірім шарап зауытының жобасы88 бет
72 пәтерлі тұрғын үй, дүкені мен офис және шаштараз жобасы60 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь