«ФФПС» - сериалы суда еритін полимерді цемент шикізат шламының сұйылтуға әсерін анықтау

МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .3

1 ӘДЕБИЕТКЕ ШОЛУ
1.1 Сулы ерітіндідегі бетік . активті заттар туралы қазіргі кездегі көзқарастар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .4
1.2. БАЗ және ПЭ (полиэлектролиттерді) дисперсті жүйелерге беттік активтік қоспа ретінде қолдану ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 7
1.3. Цемент өндірісіндегі энергия шығындарын төмендету жолдары ... ... ..11
1.4. Беттік активтік ортада қатты материалдарды майдалау процесінің ерекшеліктері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .12
1.5. Ұнтақтау интенсификаторы ретінде БАЗ.ды қолдану тиімділігін сипаттайтын параметрлер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 15

2. МАТЕРИАЛДАРДЫҢ СИПАТТАМАЛАРЫ ЖӘНЕ ЗЕРТЕУ ӘДІСТЕРІ
2.1. Экспериментке қолданылған матерриалдардың сипаттамасы ... ... ... ..17

3 ЭКСПЕРИМЕНТТІК БӨЛІМ
3.1. ОАФ қалдығы негізінде ФФСП сериалы суда еритін полимерді ТЭА мофификациялау арқылы алу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .22
3.2. Полимер ерітіндісінің электрохимиялық қасиеттері ... ... ... ... ... ... .25
3.3. Алынған БАЗ сулы ерітіндісінің беттік және көлемдік қасиеттерін зерттеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..29

4. «ФФСП» . СЕРИАЛЫ СУДА ЕРИТІН ПОЛИМЕРДІ ЦЕМЕНТ ШИКІЗАТ ШЛАМЫНЫҢ СҰЙЫЛТУҒА ӘСЕРІН АНЫҚТАУ
4.1. ФФСП . 1 препаратымен цемент шикізат шламын сұйылту ... ... ... ...34

5. ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...38

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..39

ҚЫСҚАРТЫЛҒАН СӨЗДЕР
КІРІСПЕ
Жұмыстың маңыздылығы. Әртүрлі сұйылтқыштарды дұрыс пайдалану көмегімен қазіргі уақытта цемент шикізат шламының ылғалдылығын төмендету бағытында меншікті отын шығының азаюына және цемент зауыты пешінің өнімділігінің жоғарлауына БАЗ-дың тигізетін әсері өте зор. Осы салада қазіргі кезде беттік активті заттар (БАЗ) цемент өндірісінің шикізат шламына сұйылтқыш ретінде қолданылады.
Өндіріс қалдықтарын қолдана отырып жаңа БАЗ алу, және оларды қолдану ғылыми-техникалық прогрестің басты міндеті болып отыр.
Жұмыстың мақсаты. БАЗ-дың көпшілігі өздерінің сұйылтқыш қасиеттеріне қарамастан лабораторияда дәлелденгенімен іс жүзінде қолданылмай келеді. Өйткені, БАЗ-дың бағасы жоғары болуында. Соның салдарынан белгілі дисперсті жүйелерге беттік активтік заттарды тікелей қолдануға болмайды, өйткені зауыттарға қымбат түседі. Өндіріс қалдақтары негізінде алынған БАЗ-ң цемент шикізат шламын сұйылтуға әсерін анықтау.
Жұмыстың ғылыми жаңалығы.
ТЭА-нің өндіріс қалдығы негізіндегі модификациясы арқылы «ФФСП»-сериялы БАЗ алынып, тиімді қатынасы анықталады. Алынған БАЗ-дың цемент шикізат шламын сұйылтуға әсері зерттелінеді.
Жұмыстың практикалық маңыздылығы.
Ортоаминофенол өндірісі қалдығын техникалық триэтаноламин арқылы модификациялау мақсатына сәйкес алынған мәліметтерден қорытынды жасауға болады. Алынған суда еритін полимерді және беттік активті затты цемент дисперстілігін майдалауға тиімді интенсификатор ретінде қолдану мүмкіндігі көрсетілген. Портландцемент өндірісі процесінде беттік-активті затты қолданудың тиімді варианты (тұрғызылған) көрсетілген.
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі
1. А.С. 628112 (СССР) //Добавка к сырьевому цементному шламу//. К.К.Карибаев, А.А.Пащенко, К.Х.Бекишев, С.Х.Туляев, 1975, 1975, №19, с.70.
2. А.С. №876583. СССР. МКИ3 СО4 В 7/54. //Способ интенсификации помола портландцементного клинкера// В.В.Тимашев, В.М.Колбасов, Ф.А.Байрамов, М.И.Эфеедиев (СССР). – 4с.: Ил.
3. Абрамзон А.А. //Поверхностно-активные вещества.// Свойства и применение. Л.: «Химия», 1975-, с. 248
4. Авторское свидетельство № 628112 СССР, //Добавка к сырьевому цементному шламу//. Карибаев К.К., Пащенко А.А., Бекшиев К.Х., Туляев С.Х. Бюлл. Изобр. 1975, №19
5. Айдарова С.Б., Лирабеков К.Б. //Поверхностное натяжение водных растворов дифильных полиэлектролитов//. Коллоидный журнал, 1979.т.41, №1, с. 117-119
6. Аронова Н.М., Сосенко Л.В. //Применение поверхностно-активных веществ для регулирования адгезионных свойств шламов// там же с.63-67.
7. Ахмедов К.С., Зайнутдинов С.А., Сатаев И.К., Рахимов У. //получение водорастворимых полимеров на основе отходов нейронного волокна и их применение в буровой технике.// - Информационное сообщение №60, Ташкент, Фан, 1972, 11с
8. Ахмедов У.К., СКРебнева И.В. //Синтез новых аминоальдегидных полимеров// ДАН УзССР-1987 г№10,с.39-40.
9. Бащев Ф.П. //Новые разжижители шлама// - Цемент, - 1975. - №11, - с.9
10. Блох К.Б., Панарина А.А., Воробьева В.К. //Интенсификация процессов обжига клинкера за счет примениения высокоэффективных разжижителей.// В кн. IV Всес. Совещание по химии и технологии цемента, - М.: Стройиздат, 1969, с. 48-49
11. Блох К.Б., Панарина А.А., Воробьева В.К. //Интенсификация процессов обжига клинкера за счет применения высокоэффективных разжижителей// - В кн. : IV Всесоюзн. Совещание по химии и технологии цемента. – М.: Стройиздат, 1969, с.48-49
12. Бутт Ю.М., Тимашев В.В. //Портландцементный клинкер.// М.: Стройиздат, 1967, с. 303
13. Воларович М.П., Лиштван И.И., Чураев В. //Исследование иммобилизации дисперсной среды под влиянием структурообразующих добавок.// - «Докл. АН СССР», 1962, т. 143, №5, с. 1135-1138
14. Ворбьева В.К. //Роль связанной воды в процессе разжижения цементно-сырьевых шламов.// «труды Южгипроцемента», 1972, т. ХІІ, с. 54-58
15. Воробьева В.К. //Роль связанной воды в процессе в процессе разжижения цементно-сырьевых шламов.// Труды Южгипроцемента, 1973, с.54
16. Воробьева В.К. //Роль связанной воды в процессе разжижения цементно-сырьевых шламов//. Шымкент. Труды ЮжГипроцемента, 1973, с.54
17. Глекель Ф.Л. //Гидротационное структурообразование. Основы его регулирования с помощью добавок// сб. Успехи коллоиднолй химии. – Ташкент.: ФАН, 1987, с. 191-198
18. Глекель Ф.Л. //Физикао-химические основы применения добавок к минеральным вяжущим// - Ташкент.: ФАН, 1975. – 197с.
19. Дворкин Л.И., Быкова С.Н., Кисилев А.В. //Квопросу о механизме разжижения сырьевых шламов.// - В кн.: Исследования по технологии цемента и бетона. Красноярск, СибНИИЦемент, 1967, с. 100-115
20. Дворкин Л.И., Бычкова С.Н., Кисилев А.В. //К вопросу о механизме разжижения сырьевых шламов//. – В кн.: «Исследования по технологии цемента и бетона». – Красноярск: СибНИИцемент, 1967, с.100-115
21. Карибаев К.К. //Поверхностно-активные вещества в производстве вяжущих материалов// - Алма-ата: Наука, 1980. – 336с.
22. Кельгинбаева С.В., Низамов О.Х. //Экономия топлива при производстве цемента за счет регулирования реалогических свойств шлама.// МежВУЗ.сб.науч.тр. «Использование промышленных примесей». Ташкент, 1982, с.60-63
23. Керимбекова З.М., Ондасынова Н.С., Шынтаева А.Н. //Халықаралық ғылымыи практикалық конференциясының еңбектері. Педагогикалық кадрлар дайындаудың қазіргі заманғы өзекті мәселелері және жаратылыстану ғылымдарының даму перспективалары – 2//.
24. Круглицкая Н.Н., Бойко Г.П. //Физико-химическая механика цементно-полимерных композиций// - Киев.: Наукова думка, 1981. – 197с.
25. Круглицкий Н.Н. //Физико-химические основы регулирования свойств дисперсий глинистых материалов.// Киев, «Наукова думка», 1968, с. 320
26. Лурье Ю.С. //Исследование разжижителей шлама и результаты их применение на цементных заводах.// «Гидроцемент», Труды, вып. XVI, М., 1953, с. 17-42
27. Мискарли А.К., Землянская В.Я. //Влияние некоторых ПАВ на кинетику структурообразования в водных дисперсиях коалинитовой глины.// - В нк.: Физико-химическая механика дисперсных структур. М.: «Наука», 1966, с. 191-195
28. Нудель М.Э., Крыхтин Т.С. //Особенности процесса сухого измеоьчения цементного сырья в поверхностно-активной среде// Тр.НИИцемента. – 1976. – вып. 36 – с.34-52
        
        МАЗМҰНЫ | |
|КІРІСПЕ-------------------------------------------------------------------|
|------------------3 |
|1 ... ШОЛУ ... Сулы ... бетік – активті заттар туралы қазіргі кездегі |
|көзқарастар---------------------------------------------------------------|
|--------------4 ... БАЗ және ПЭ ... ... ... беттік активтік|
|қоспа ретінде ... ... ... ... энергия шығындарын төмендету жолдары----------11|
|1.4. Беттік активтік ортада қатты материалдарды майдалау процесінің ... ... ... ... ретінде БАЗ-ды қолдану тиімділігін ... ... ... ... СИПАТТАМАЛАРЫ ЖӘНЕ ЗЕРТЕУ ӘДІСТЕРІ ... ... ... ... сипаттамасы--------------17|
|3 ЭКСПЕРИМЕНТТІК БӨЛІМ ... ОАФ ... ... ФФСП ... суда еритін полимерді ТЭА ... ... ... ... ... ерітіндісінің электрохимиялық ... ... ... БАЗ сулы ... ... және ... қасиеттерін |
|зерттеу-------------------------------------------------------------------|
|---------------29 ... ... - ... СУДА ... ... ... ШИКІЗАТ ШЛАМЫНЫҢ |
|СҰЙЫЛТУҒА ... ... ... ФФСП – 1 препаратымен цемент шикізат шламын сұйылту---------------34 |
| 5. ... ... ... ... ... ... маңыздылығы. Әртүрлі сұйылтқыштарды дұрыс пайдалану көмегімен
қазіргі уақытта цемент шикізат шламының ... ... ... отын шығының азаюына және цемент зауыты ... ... ... ... ... өте зор. Осы ... қазіргі кезде
беттік активті заттар (БАЗ) ... ... ... ... ... ... қалдықтарын қолдана отырып жаңа БАЗ алу, және оларды қолдану
ғылыми-техникалық прогрестің басты міндеті болып отыр.
Жұмыстың мақсаты. БАЗ-дың көпшілігі өздерінің ... ... ... ... іс ... қолданылмай келеді.
Өйткені, БАЗ-дың бағасы жоғары болуында. ... ... ... ... ... активтік заттарды тікелей қолдануға болмайды, өйткені
зауыттарға қымбат түседі. ... ... ... ... ... ... шламын сұйылтуға әсерін анықтау.
Жұмыстың ғылыми жаңалығы.
ТЭА-нің өндіріс қалдығы негізіндегі модификациясы арқылы «ФФСП»-
сериялы БАЗ алынып, ... ... ... Алынған БАЗ-дың цемент
шикізат шламын сұйылтуға әсері зерттелінеді.
Жұмыстың практикалық маңыздылығы.
Ортоаминофенол өндірісі қалдығын ... ... ... ... сәйкес алынған мәліметтерден қорытынды жасауға
болады. Алынған суда еритін полимерді және ... ... ... ... ... ... ... ретінде қолдану мүмкіндігі
көрсетілген. Портландцемент ... ... ... ... ... ... (тұрғызылған) көрсетілген.
І ӘДЕБИЕТТІК ШОЛУ
1.1. Сулы ерітіндідегі беттік-активті заттар туралы қазіргі ... ... ... ... ... ... ... сипатталынады. Ылғалдылық кей жағдайда 60%-ке жетеді.
Цемент суспензияларындағы су мөлшері аққыштықты анықтайтын негізгі
факторлардың бірі екендігі белгілі. ... ... ... ... ... төрт түрлі болатындығы белгілі:
1) Гидраттардағы гидрокси иондар түріндегі химиялық ... ... ... ... ... байланысқан су, негізінен мономолекулярлық қабатқа
сәйкес келеді;
3) капиллярлы байланысқан су;
4) дисперсті құрылымдар мен механикалық ... бос ... ... су ... дене ... ... ол ... арттырмайды және қосымша кедергі көрсетеді. Егер ... ... ... ... ... ... ... дәл
орналасатын болса, онда келесі ... ... ... ... ... ... орналасады. Үздіксіз жылулық ... ... ... ... ... және ... ... сайын реттік әлсіреп, байланыс ... тек ... ... ие ... ... судың басым бөлігі капиллярлы, ал қалған бөлігі
капилярлы ... ... ... ... қабаттың иондары гидрат қабығын
әлсіретеді, нәтижесінде қабық жайылып, оның сыртқы қабаттары ... ... Шлам ... максимумы диффузиялық қабаттың максимал
қалдығына сәйкес келеді. Әртүрлі қалыңдықтағы сулы қабаттар түзе ... ... ... ... арасындағы кеңістікте орналасады.
Жоғарыда көрсетілген су топтарынының арасында айқын шекара жүргізуге
болмайды. Өйткені, бөлшектердің беттік ... ... ... ... ... ... шамалы. Бос су көп жағдайда
агрегаттар арасындағы кеңістікте болып, беттен үлкен ... ... ... [1], ... беттердің маңдайы ... ... ... болады, нәтижесінде беттің физикалық ... ... ... ... ... ... және энергиясы жоғары болады.
Авторлар [2,3], цемент шикізат шламдарында карбонат жыныстарының әрбір
бөлшегі коллоидты саз балшықты қабықпен қоршалған деп ... ... кең ... ... ... ... қабаттан бір микрометрге
дейін болады. Ірі фракциялары - кварц, әк ... дала ... ... ... ... - саз ... ... кремний тотығының гидраты, темір
тотығы, алюминий және ... да ... ... ... ... саз ... ... катион алмасу қабілеттілігін ... ... ... ... ... кезінде коагуляциялы құрылым бұзылып, ішкі үйкеліс
азаяды, яғни ... ... ... ... ал ... ... аққыштығы
артады.
Жұмыстың [6,7] авторлары сұйылтуға пайдаланылған ... ... ... екі түрі бар: ... ... су ... су болатындығын айтты. Көптеген авторлар [8-14] БАЗ
беттік бөлшектердің активті ... ... ... ... және пептизациялану әсер беретіндігін дәлелдеді. Олар ... БАЗ ... ... ... ... пептизация
процесі әлсірейді деп ... ал ... ... ... ... қабатты ыдыратып, иммобилизацияланған су
бөлігі бос ... ... ол ... ... суспензияларының
қозғалғыштығын арттырады.
[5,16] жұмыстарында дисперсті жүйелердің гидрофильдығы адсорбциялы -
байланысқан су құрамы мөлшерімен сипатталып, адсорбциялық ... ... ... ... ... ... делінген.
[17-20] жұмыстардың авторы, сулы саз балшықтарға органикалық
реагенттердің әсерін ... ... ... құрлысына байланысты
адсорбциялық байланысқан немесе иммобилизацияланған судың мөлшері өзгереді
деген ... ... ... ... ... шикізат шламдарының
коагуляциялық - тиксотропты құрамына қуатты әсер ету әдістері маңызды ... саз ... ... термоөңдеу, шламды виброөңдеу және
ультродыбыспен өңдеу. Саз балшықтан 4000С кезінде химиялық байланысқан су
бөліп ... оның ... ... ... ... ... ... шламның құрылымы бұзылады, гидрат
қабықтар қайта таралып ... ... ... су ... алынып бөлшектер арасындағы сулы қабатқа өтеді.
Цемент шикізат шламдары сұйылтудың ... ... ... ... ... ... гидротермальды өңдеу перспективті бағыт болып
есептелінеді, өйткені, нәтижесінде тұтқырлық төмендейді.
Цемент шикізат шламдарының қасиеттерін ... ... ... ... ... Көлем бірлігіндегі шлам мөлшері ... оның ... су ... реологиялық құрылымдық-
механикалық қасиеттері өзгереді. Мұндай ... ... ... алмасу жолдарымен де қол жеткізуге болады [25,26].
Сонымен ... ... ... ... ... химиялық
модификациялау, ион алмасу т.б. сияқты ... ... ... ... да қол ... болады.
Осыдан, сұйылтқыштарды келесі белгілері бойынша жіктейді: химиялық
құрылымы бойынша; ... ... ... ... ... механизмі
бойынша, қолдану бағыты бойынша және т.б.
Сұйылту әсері бойынша активті топтардың сипатына ... ... ... ... төрт ... бөлуге болады:
1) – SO3H тобының басым әсерімен;
2) – OH- тобының басым әсерімен;
3) –OH- , SO3H топтардың және ... ... ... ... ... ... заттармен [25].
Цемент шикізат шламын органикалық БАЗ ... ... ... ... байланысты. БАЗ молекуларының дифильдігі оның басты
қасиетін, яғни ерітіндіден әртүрлі ... ... өз ... қасиетін анықтайды. Саз балшық бөлшектерінің беттерінде БАЗ
өзінің полярлы топтарымен ... ... су ... және ... су ... түзілуіне бөгет жасайды. БАЗ
молекулаларының ... ... ... ... қабаты түзілуі мүмкін.
Нәтижесінде гидрофобты радикалдар өзара ... ал ... ... қарай бағытталады. Диффузиялық қабаттың осындай құрылымы шлам
бөлшектерінің ... ... ... ағады, нәтижесінде шламның
тұтқырлығы төмендейді [25,26].
1.2. БАЗ және ПЭ (полиэлектролиттерді) дисперсті ... ... ... ретінде қолдану
Біздің елімізде және шет елдерде дисперсті жүйелерге белгілі бір
құрылымдық механикалық ... беру үшін ... ... ... Бұл жағдайда БАЗ әсерінің сипаты дисперсті жүйелерде дисперсті
фазаның табиғатымен және құрамымен ... ... ... ... ... өзгеруі арқылы, БАЗ қоспаларының жәрдемімен олардың
аққыштығын арттыру, ылғалдылығын төмендету маңызды мәселелердің бірі. Бұл
мақсаттар ... ... ... ... ... отын шығыны
азаяды.
Шикізат шламдарының қасиетін реологиялық өзгертудің ... ... ... яғни ... ... фаза (40-60%) әк тасы, саз балшық,
кварц бөлшектері арасындағы гидрат ... ... ... ... бір ... әртүрлі қоспалармен химиялық модификациялау, оның
нәтижесінде дисперсті бөлшек бетінің ... ... ... ... дифильді молекулалар бөлшек беттеріне полярлы топтармен
адсорбцияланып, беттегі су ... ... ... ... ... ... бетінде жақсы ағуына жәрдем береді, ... ... ... адсорбциялық байланысқан немесе иммобилизацияланған
су мөлшері төмендейді.
Сульфидті-спирттік барданың (ССБ) қоспалы шламды сұйылтуға қабілетті.
Сульфидті-спирттік барданың қоспасы цемент ... ... ... ... және қыздыру пешінің тиімділігін 3%-ке ... ... ... ... суды ... және ... ... тазалағандағы өнімі сульфидті лигнин қоспасы да шикізат шламына
тиімді әсер етеді.
Таннидтер және былғары өңдеу кезіндегі өндіріс ... ... ... ... ... осы заттармен модификациялау нәтижесінде бос су
мөлшерін төмендетеді, шламның ылғалдылығы 4-8%-ке төмендеп, оның аққыштығы
сақталады.
«Южгипроцемент» ... ... [31,32] ... ... ... ... торфты сілтілік (ТСР) және көміртегі сілтілік
(КСР) реагенттер қолданылған. Бұл ... ... ... оның
ылғалдылығы 4-8%-ке, пештегі отын мөлшерінің шығыны да осынша төмендеген.
Шламға сұйылтқыш қасиет беретін қоспалардың бірі ... ... ... табылады [33]. Цемент өнеркәсібінде
пластификациялық қоспа ... ... үшін ... ... ... ... алынады. Препарат құрамында сульфидті-дрожды
бражка, ... ... ... ... ... ... әсерлескендегі өнімі екендігін көрсетеді.
Карбомид смоласын ... - ТУ ... ... мочевинаны
формальдегидпен конденсациялау арқылы алады. Қоспа ... СДБ, КСР, ... ... ... ... ... қолданылған. Неғұрлым тиімді
С-3 суперпластификатор (ТУ-6-14-19-252-79), формальдегидті олигомер
сулфирленген нафталиннен және карбоциклді ... ... ... ... С-3 қосқанда реологиялық қасиеті сақтала отырып, оның ылғалдығы
9-10% төмендейді.
Қазіргі уақытта бейорганикалық тұтқыр заттар химиялық технологиясында
цемент пен ... ... ... ... ... ... ... молекулалық қосылыстар және төменгі молекулалық ... ... ... ... ... суға ... мерзімді конструкциялық материалдар алуға жол ашады. ... ... су ... ... ... уақытын реттеуі, сұйылтқыш
қасиетін арттыруы мүмкін.
Қолданылатын ... ... және ... ... ... алып ... Қоспалардың әсер ету механизмі бойынша жіктеу тиімді
болып келеді ... ... БАЗ, ПЭ ... ... ... ... ... өзгереді, сұйық фазада концентрациялық қасиеттері
өзгереді, әрі беттік активтілігі артады [35]. Әртүрлі ... ... ... ... ... ... ... беттік-активтік
заттар және ароматты полиэлектролиттер, функционал топтардың көмірсутекті
радикалдары құрылысына және ... ... ... ... байланысты
цементтің морфологиясын, фазалық құрамына және соңғы құрылымдық түзілуіне
әсері ... түзу ... ... тиімді әсері бойынша беттік-активті
қоспаларды 3 топқа бөліп көрсеткен [36].
1) Құрылым түзгіштер: ... ... және қату ... және
жылдамдығына әсер етпейді, бірақ алғашқы коагуляциялық ... ... ... ... суда ... полимерлер, оларға
поливинилспирті, полиакриламид т.б. жатады.
2) Пластификаторлар, бұлар концентрацияға байланыссыз ... ... ... ... ... алғашқы беріктілікті
төмендетпейді. Сонымен бірге гидратацияны, және ... ... ... ... ... ... ... БАЗ және ПЭ
береді. Олардың ... ... ... ... ... азоты бар полярлы топтар бар.
Нафталин-сульфоқышқылдардың немесе ... ... ... өнімдері тиімді пластификатор болып
табылады. ... ... ... ... деп атайды.
Осындай қоспаларды енгізу арқылы полимер композицияларының физико-
механикалық қасиеттерін арттыратын цемент [37], құрылыс ... ... ... ... [32] ... ретінде әртүрлі полимерлерді пайдалану арқылы су ... ... ... ... алу ... ... таңда анықталған [38].
Суда еритін фенол смоласын қосқанда, элементтің физико-механикалық
және технологиялық қасиеттері жақсарады.
Пластификациялық қоспа ретінде цемент ... ... ... ... ЛС ТМ-1 және ЛС ТМ-2, ... ... ... шикізатын ұнтақтау үшін ЛСТМ-1 ... ... ... және ... пластификацияланған цемент алуға мүмкіндік
туады. ЛСТМ-2 бетон қоспаларының тіиімді сұйылтқышы, олардың қозғалғыштығын
жоғарылатады, су қажеттілігін, цемент шығынын ... Су ... ... ... ... ... және ... артады.
Жоғарыда көрсетілген жұмыстар нәтижелерін талдай отырып, зерттеу
жұмысының бағытын таңдап ... ... ... ... ... ... алынған заттарды халық шаруашылығында тиімді пайдалану.
1.3. Цемент өндірісіндегі энергия шығындарын төмендету жолдары
Еліміздегі цемент өндірістері отын және ... көп ... ... ... ... өзіндік құнның үлесі отын үшін 25% ,
электроэнергия үшін 14%, ал ... үшін ... ... құны ... Отын мен энергия шығынын төмендету маңызды мәселе, ... ... отын және ... ... ... өзіндік құны
төмендейді.
Осы мәселелерді шешудің маңызды мәселелерінің бірі-цемент ... ... ... пайдалану. Қоспалардың аз мөлшері энергия
шығынын төмендетіп, цемент өдіріс процесін арттырады, ... ... ... ... мен ... ... төмендетіп, сапасын
артырады.
Қазіргі кезеңде әлемдік ... ... ... млр. ... өнім
өндіреді. Оған электро-энергияның 10%-ы жұмсалады.
Цемент технологиясының материалдарын майдалау энергияны көп қажет
ететін процесс. ... ... ... ... құрамына әсер етеді
[39-42].
Майдалау және ұнтақтау ... ... ... ... ... ... Шикізат ретінде қатты карбонаттарды
пайдаланғанда 1 тонна цемент өндіру үшін 100-120 квт. сағ., ... ал ... ... және ... ... газ ... ... осы шығын 60-80 квт. сағатқа төмендейді.
Шикізатты немесе клинкерді ұнтақтау ... ... ... ... жолы ұнтақтау пластификаторы ретінде БАЗ
қолдану.
Цемент өндірісінің құрғақ әдісінің ... ... ... ... материалдарын құрғақ ұнтақтау жұмыстары жүргізілуде.
Энергия шығындарын төмендету туралы әдебиеттерден белгілі ... ... ... ... ... өте ... ... алу
цементті ұнтақтағанда интенсификаторларды қолдану кеңінен қажет етеді. Осы
мақсатта интенсификатор ... ... БАЗ: ... (ҮЭА),
моноэтаноламин (МЭА), сульфидті-спирттік барда (ССБ), ... ... Олар ... ... 15-25% арттырады
және электро-энергия шығынын 15%-ке дейін төмендетеді [42-46].
1.4. Беттік активтік ортада қатты материалдарды майдалау процесінің
ерекшеліктері
Цемент клинкері ... 75-82% ... ... және ... ... бар поликристалды серпімді пластикалық ... ... ... морттылығы әртүрлі. Неғұрлым мортты бұл аралық зат
алит минералы, ал, морттылығы төмен белит материалы болып саналады.
Морттылықты кристалдық ... ... ... ... ... ... ... болады.
Цемент үш этаппен майдаланады:
1) Майдалаудың бірінші этапында 1200-1500 см2/г майдалануға дейін жаңа
түзелетін майдаланған материалдың бетіне пропорционал ... ... ... әлсіз орындарда бұзылады;
2) 1200-1500 ден 2300-2700 см2/г дейінгі аралығында, яғни ... ... ... ... күрт ... ... ... бұл
этапта клинкердің микроқұрылымына, мөлшеріне, формасына, кристалдардың өсу
сипатына, шыны ... ... ... ... ... ... ... этапында клинкердің 2300-2700 см2/г және одан
әрі майдалауда бірінші, екінші этаптағыдай түзу сызықты байланыс ... бұл ... ... агрегациялау құбылыстары пайда болады.
Клинкерді өте ... ... ... ... ... жабысып, диірменнің ішкі беттеріне жабысады. Сонымен
қатар, бір-бірімен жабысып ірі ұнтақтар түзеді. Бұл құбылыстар ... ... ... ... ... бөлшектерін қосымша ұнтақтауға кететін
энергия шығыны ... ... ... ... мөлшерінің артуы, диірменнің
ішіндегі температураны арттырып, оның ... ... ... әрі ... ... ... және агрегациялауды арттырады, нәтижесінде
меншікті беттің артуы тоқтайды, кей ... ол ... ... ... ... ... тиімді әдісі ... ... ... ... оның ... төмендетеді және қатты ... ... бет ... ... БАЗ ... ... ... қаптап, оның бұзылуын
азайтады. Бұл құбылысты 1928 жылы П.А. ... ... оны ... ... ... ... деп ... [50].
П.А. Ребиндер және Б.В. Дерягин [51,52] теориясы бойынша ... ... ... ... ... ... ... беріксіздігінен кристалдағы деффректілер мен қатар ... ... ... ... ... ... қатты денеде бұзылу аймақтары пайда болады.
Алынған микросаңылаулар өзара тартылысу барысында қабырғалар ... бос ... ... алып ... ... алған жағдайда олар
бір-бірімен қайта түйіседі. БАЗ ... зат ... ... микросаңылауларға енеді де тығыз қабаттар түзіп, қатты бөлшектердің
өзара таратылу ... ... ... ... ... жасайды.
Химиялық технологияның әртүрлі облыстарында кездесетін дисперсті
талдаулар көрсеткендей қатты ... ... ... ... престеу сипаты көрсеткіштерімен болжаған ... ... ... процесін негізгі үш сатыға бөлуге болады:
1) бірінші сатысында сығу барысында дисперстік бөлшектердің ... ... ... күштеріне қарсы жұмыс жасалып, оның тығыздалуы
артады;
2) престеудің екінші сатысында ... ... ... ... ... ... үшінші саты бөлшектердің көлемі бойынша деформациялануымен және
бұзылуымен сипатталады. Осыларға сүйене отырып, шар ... ... ... ... ... ... престеудің үш сатысынан өтеді.
Түскен шарлардың жұмысының біраз бөлігі бөлшектердің ... ... ... ... ... ал ... бөлігі бөлшектердің
пластикалық ... ... ... ... ... ... Түсетін шардың істейтін жұмысының қосындысы ұнтақтауға қосымша
шығындарды қажет етеді. ... ... ... ... ... болып есептелінеді.
Зерттеулерде мұндай шама 1 г материалды престеу үшін, берік ... және ... ... ... әрі түйісу бетінің берілгендігі
жұмыс шамасы болады:
А = Р* К1 (W - W1)
Мұндағы: Р* К1- ... ... ... ... бөлшектерінің
беттік түйісуінің бірлігіне әсер ететін кернеу, г/см2.
W1- престеудің бірінші ... ... ... 1 ... саңылаулар көлемі, см3.
W-берік беттік контактылар әсерінен бұзылатын ... ... ... ... саңылаулар көлемі,
см3.
1.5. Ұнтақтау интенсификаторы ретінде БАЗ-ды қолдану тиімділігін
сипаттайтын параметрлер
П.А. Ребиндер және оның мектебінің жұмыстары бойынша ... ... ... дене ... ... БАЗ ... дисперсті
материалдарға беттік энергиясының төмендеуінің нәтижесі. Жоғарыда ... ... ... ... әрекеттесу шамасы да төмендейді.
Сондықтан дисперсті материалдардың беттік энергиясын төмендету ... ... ... ... ... ... болып есептелінеді.
БАЗ молекулаларының беттік энергияның ... ... ... ... осы дененің бетіндегі БАЗ адсорбциялық
активтілігі (Д) алынған:
Д = ... ... ... түзгендегі қатты дене бетіндегі БАЗ
адсорбциясының шамасы г (БАЗ) / г (қатты ... ... дене ... ... ... г (БАЗ) / г ... ... ... ... ... дене ... ... қабат түзіп, БАЗ
молекулаларының адсорбциялану мөлшері ерітіндідегі ... ... ... ... есе ... болатындығын көрсетеді. Реал қатты
денелердің ... ... ... ... мөлшері БАЗ
молекулаларының көлденең қимасымен сиаптталады.
БАЗ молекулалары адсорбцияланғанда бұндай ... ... ... ... ... ... тиімді. БАЗ
молекулаларының қатты дене бетіне мономолекулярлық қабат түзгендегі ... ... (Sэф) ... S – ... ... ... беті ... азоттың төменгі
температуралы адсорбциясы бойынша табылады), см2/г.
N – Авогадро саны:
М – БАЗ молекуласының массасы.
Sэф шамасын көбінесе ... дене ... БАЗ ... ... деп ... МАТЕРИАЛДАРДЫҢ СИПАТТАМАЛАРЫ ЖӘНЕ ЗЕРТТЕУ ӘДІСТЕРІ
2.1. Экспериментте қолданылған материалдардың сипаттамасы
Ұнтақтау ... алу үшін ОАФ, CH2O, Na2SO3, ... ... ... ... ... пен ... тотығы өзара
әрекеттесуде этаноламиндер түзеді [54]:
Үшэтаноламин техникалық жағынан алғанда өртке қауіпті, улылығы аз,
сілтілік қасиеттер ... ... ... 3500С, адам ... ... ... ГОСТ 12.1. 007-76-қа сәйкес үшінші класқа
жататын улылығы аз зат.
Сапалық көрсеткіштері ... ... ... келесі
талаптарды қанағаттандыру қажет:
|1. Сыртқы көрінісі, түсі. |1 сорт |2 сорт |
| ... түсі ... ашық ... ... қоңыр, |
| ... ... ... иодтың |бірақ иодтың 15г/л |
| ... ... ашық ... сулы |
| ... ... 1г/л ... ... |
| | ... ... Тығыздығы 200С кезінде, |1,095 – 1,124 |1,095 – 1,135 ... | | ... ... ... 20 мм с.б. | | ... ... құрамы |14,5 |15,0 ... | | ... АВС ... ... | | ... ... ... | | ... ... ... ... қоспалардың әсерін зерттейтін
экспериментте Шымкент цемент зауытының портландцемент клинкері ... кен ... әк тасы ... ... және ... сараптаулардың нәтижелері 1-
кестеде көрсетілген.
Кесте-1
Цементтің химиялық және минерологиялық құрамы
|Це-мент | | ... |Si O2 |Ae2O3 |
| |0,1 |73 |65 |62 |
| |0,3 | | | ... |0,5 | | | |
| |0,75 | | | |
| |1,0 | | | |
| |1,5 | | | ... | | | | ... мин |39 |65 |10,5 ... ... мин |49 |95 |10,2 ... |
|13.30 мин |42 |69 |7,5 ... 85,75 ... мин |45 |83 |5,4 | ... мин |37 |59 |13,1 | ... мин |37 |60 |14,6 | ... мин |44 |80 |9,2 | ... тиімді қоспа кезінде шлам бассейіндегі шламның ылғалдылығы
43%, ... – 80мм, №008 ... ...... ... кезіндегі ОАФ негізінде алынған ФФСП – 1-ге
өндірістік сынақтар жүргізілді, келешекте ... ... ... шикізат
шламының ылғалдылығын төмендететін сұйылтқыш ретінде енгізуді ұсынсақ
деймін.
ҚОРЫТЫНДЫ
1. Үшэтаноламинді модифицирлеу арқылы ... ... ... фенолформальдегидті сульфидті полимер алынды.
2. Бірнеше қатынаста ФФСП физико – химиялық қасиеттерін зерттеу ... ... ФФСП – 1 ... анықталды.
3. Цемент шикізат шламын сұйылтуға әсері анықталды.
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі
| | А.С. 628112 (СССР) //Добавка к ... ... ... |
| ... А.А.Пащенко, К.Х.Бекишев, С.Х.Туляев, 1975, 1975, |
| |№19, с.70. |
| | А.С. ... ... МКИ3 СО4 В 7/54. ... ... |
| ... портландцементного клинкера// В.В.Тимашев, В.М.Колбасов, |
| |Ф.А.Байрамов, М.И.Эфеедиев ... – 4с.: Ил. |
| ... А.А. ... ... ... и |
| ... Л.: ... 1975-, с. 248 |
| ... ... № 628112 ... ... к ... |
| ... ... Карибаев К.К., Пащенко А.А., Бекшиев К.Х., |
| ... С.Х. ... ... 1975, №19 |
| | ... С.Б., ... К.Б. ... натяжение водных |
| ... ... ... ... журнал, |
| ... №1, с. 117-119 |
| ... Н.М., ... Л.В. ... поверхностно-активных |
| |веществ для регулирования ... ... ... там же |
| ... |
| ... К.С., ... С.А., ... И.К., Рахимов У. //получение|
| |водорастворимых полимеров на основе отходов нейронного волокна и их|
| ... в ... ... - ... сообщение №60, |
| |Ташкент, Фан, 1972, 11с |
| | ... У.К., ... И.В. ... новых аминоальдегидных |
| ... ДАН ... ... |
| | ... Ф.П. ... ... ... - Цемент, - 1975. - №11, - |
| |с.9 |
| ... К.Б., ... А.А., ... В.К. ... |
| ... ... ... за счет примениения высокоэффективных |
| ... В кн. IV ... ... по ... и ... |
| ... - М.: Стройиздат, 1969, с. 48-49 |
| ... К.Б., ... А.А., ... В.К. ... процессов|
| |обжига клинкера за счет применения высокоэффективных разжижителей//|
| |- В кн. : IV ... ... по ... и ... ... – |
| |М.: ... 1969, с.48-49 |
| | Бутт Ю.М., ... В.В. //Портландцементный клинкер.// М.: |
| ... 1967, с. 303 |
| | ... М.П., ... И.И., Чураев В. //Исследование |
| ... ... ... под влиянием структурообразующих |
| |добавок.// - «Докл. АН СССР», 1962, т. 143, №5, с. ... |
| | ... В.К. ... ... воды в ... ... |
| ... ... ... Южгипроцемента», 1972, т. ХІІ, |
| |с. 54-58 |
| ... В.К. ... ... воды в ... в ... |
| |разжижения ... ... ... Южгипроцемента, 1973, |
| |с.54 |
| | ... В.К. ... ... воды в процессе разжижения |
| ... ... ... ... ... 1973, |
| |с.54 |
| ... Ф.Л. ... ... ... его |
| ... с ... ... сб. Успехи коллоиднолй химии. – |
| |Ташкент.: ФАН, 1987, с. 191-198 |
| ... Ф.Л. ... ... применения добавок к |
| ... ... - ... ФАН, 1975. – 197с. |
| ... Л.И., ... С.Н., ... А.В. ... о механизме |
| |разжижения сырьевых шламов.// - В кн.: ... по ... |
| ... и ... ... ... 1967, с. 100-115 |
| ... Л.И., Бычкова С.Н., Кисилев А.В. //К вопросу о механизме |
| ... ... ... – В кн.: ... по технологии |
| |цемента и бетона». – Красноярск: СибНИИцемент, 1967, с.100-115 |
| | ... К.К. ... ... в ... |
| ... ... - Алма-ата: Наука, 1980. – 336с. |
| ... С.В., ... О.Х. ... ... при ... |цемента за счет регулирования реалогических свойств ... |
| ... ... ... примесей». Ташкент, |
| |1982, с.60-63 |
| | ... З.М., ... Н.С., ... А.Н. ... |
| ... ... конференциясының еңбектері. Педагогикалық |
| ... ... ... ... ... ... және |
| ... ғылымдарының даму перспективалары – 2//. |
| ... Н.Н., ... Г.П. ... ... |
| ... ... - ... Наукова думка, 1981. – |
| |197с. |
| | ... Н.Н. ... ... ... ... |
| ... глинистых материалов.// Киев, «Наукова думка», 1968, с. |
| |320 |
| ... Ю.С. ... ... ... и ... их |
| |применение на цементных заводах.// «Гидроцемент», Труды, вып. XVI, |
| |М., 1953, с. 17-42 |
| | ... А.К., ... В.Я. ... ... ПАВ на ... ... в ... дисперсиях коалинитовой глины.// - В |
| |нк.: ... ... ... ... М.: ... |
| |1966, с. 191-195 |
| ... М.Э., ... Т.С. //Особенности процесса сухого измеоьчения|
| |цементного сырья в ... ... ... – |
| |1976. – вып. 36 – с.34-52 |
| | ... А.А., ... В.К. ... исследования и |
| ... ... ... и углещелочные реагентов в качестве |
| |разжижителей ... ... ... ... ... |1967. т. VIII – ... |
| ... Л.Н., Тараненко С.К. //Исследование полимерцементных |
| ... на ... ... ... ... - Изв. ... |
| ... и архитектура. 1976, №4, с.82-87 |
| ... А.А. ... ... свойств технических |
| |дисперсий.// Вища школа, Киев, 1975, с. 184 |
| | ... В.З., ... З.С. ... ... помола на |
| |зерновой состав и ... ... ... Тр. НИИ цемента. – |
| |1964. ...... |
| | ... И.Ф. и др. ... ... ... влажности |
| |сырьевого шлама// - «Цемент», 1974, №2, с.9 |
| ... Н.И. и др. ... ... ... ... |
| ... шлама.// - «Труды Новочеркасского |
| ... ... 1973 |
| ... У., ... И.К., Зайнутдинов С.А., Ахмедов К.С. |
| ... ... ... препаратом К-9.// - Узб. Хим. |
| |журнал, 1970. №3, с. 33-34 |
| ... У., ... Р.М., ... И.К., ... С.А., |
| ... К.С. ... ... К-9 для ... ... |
| ... - Изв. ... ... ... 1970, №6. с.67-68 |
| | ... П.А., ... Л.А., ... К.Ф. //понизители твердости и |
| |бурения// ... ... в ... ... |
| ... механика. – М., - 1979. – с.270-320 |
| ... ... ... ПАВ в ... |
| |структурообразования в ... ... ... ... |
| |Ф.Л., Копп Р.З., ... А.Х., ... Б.Ф.. сб. |
| ... в дисперсиях минералов. – Ташкент.: ФАН, 1979.|
| |с.27-59 |
| | ... К.Т., ... А.А., ... К.И., ... |
| ... ... на ... поверхность цемента// - Цемент. |
| |– 1974. - №11. – с.15-16 |
| ... Г.М., ... Б.И. //О ... ... |
| ... ... и ... цементных систем |
| ... ... |
| | ... Г.М., ... Б.И., ... Л.С. ... |
| ... ЛСТМ-2 для получения высокопрочных цементов// - Цемент.- |
| |1984. №8. – с.13-15 |
| ... В.В., ... Л.М. ... ... ... |
| ... М.: ВНИИЛЭСМ. 1978, 60с |
| | ... В.В., ... Л.М. ... ... сырьевых |
| ... М.: ... 1978. 60 с. |
| ... В.В., ... Л.М., Смазнова О.Н. //Влияние реагентов – |
| ... ... на ... ... ... «Труды МХТИ |
| |им. ... 1974, вып. 82, с. 93-95 |
| | ... В.В., ... Л.М., ... О.Н. ... реагентов |
| |понизителей вязкости на свойства карбонатно-глинистых суспензий//. |
| |В кн.: ... ... ... и ... промывочных жидкостей|
| |и томпонажных растворов». – Киев: Наукова думка. 1975, с.154 |
| ... Г.М., ... Б.Э., ... И.В. ... ... |
| |ПАВ на ... С3 в присутствии влаги в воздухе// Тр. НИИ |
| ... – 1977. – ...... |
| ... Б.Д., ... Г.С. ... бетон с добавками |
| |ацетонформальдегидной смолы// сб. трудов. Теплопроект, вып. 44, |
| |1977. |
| | ... Ю. Г. Курс ... ... ... |
| | ... Н.В., ... Г.А. //Повышение Эффективности действия |
| ... ... при ... ... |
| |сырьевого шлама. В кн.: «Материалы V ... ... по ... |и технологии цемента» - М.: 1978, с.223-224 |
| ... Ю.Г., ... А.С., ... В.В. ... работы и |
| |задачи по ... ... - ... 1986. – 215с. |
| | ... Б.А., ... Б.Н., ... Р.Н. ... добавки|
| |для повышения водонепроницаемости железнобетонных низконапарных |
| ... ... ... ... ПАВ, ВРП в |
| ... ... и стабилизации дисперсных свойств». Ташкент, |
| |1982. с.87-89 |
| | ... З.Б., ... Г.А. // ... аспектах применения |
| ... ... - В кн.: IV ... ... по химии и |
| ... ... М.: ... 1969, с. 46-47 |
| | ... З.Б., ... Г.А. //О ... аспектах применения |
| ... ... - В кн.: IV ... ... по химии и |
| |технологии цемента. – М.: ... 1969, с.110 ... NH3 H2 – N – CH2 – CH2 ... ... NH3 H – ... – CH2 ... – CH2 ОH
3 H2C
O
CH2
+ NH3 ... – CH2 ... – CH2 ... – CH2 ...

Пән: Өнеркәсіп, Өндіріс
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 36 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 500 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Суда еритін полимерлерді алу19 бет
Поливинилхлорид4 бет
12 жылдық білім беру үдерісінде тұлғаның өзіндік танымына әлеуметтік орта әсерінің психологиялық ерекшеліктері63 бет
XX-XXI ғасырдың суда, әуеде, жер бетінде болған ірі зілзалалары14 бет
«Биологялық ұлпаларға жоғарғы интенсивті лазерлік сәуле әсерінің механизмі»8 бет
«Көлік шинасының резина үгіндісінің мұнай битумының сипаттамаларына әсерін зерттеу»26 бет
«Ферменттерді бөліп алу ферменттер әсерінің кинетикасы»5 бет
Автотербелмелі жүйелер кластерінің сигнал өндіру режимдері және оларға шуыл мен флуктуациялардың әсерін тәжірибе жүзінде зерттеу40 бет
Адам мен табиғаттың өзара әсерін реттеудің экологиялық құқық нормалары4 бет
Адам өміріне, денсаулығына, бостандығына, қадір-қасиетіне қарсы қылмыстардың мазмұнын, қауіптілігін, зиянды салдарын, қоғамға әсерін кеңірек ашып талқылау69 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь