Оңтүстік Қазақстан облысындағы аудан орталығын ауыз сумен жабдықтау жобасы

МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ

1 БАСТАПҚЫ МӘЛІМЕТТЕР 11
1.1 Климаттық жағдайы 11
1.2 Гидрогеологиялық жағдайлары 11

2 НЕГІЗГІ ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ШЕШІМДЕР 12
2.1 Су тұтынушылардың барлық категориясына арналған судың есептік шығынын анықтау
12
2.1.1 Су шығындалулардың түрі 12
2.2 Сумен жабдықтау көздері мен жүйесін таңдау 17
2.3 Су тұтыну режимі 18
2.4 Реттегіш сыйымдылықтарды анықтау 21
2.5 Магистралды торапты трассалау 23
2.6 Меншікті, жолай және түйіндік шығындарды анықтау 24
2.7 Айналма тораптың гидравликалық есебі 25
2.7.1 Максималды сағаттық су тұтыну жағдайына арналған гидравликалық есеп
25
2.8 Еркін және пьезометрлік арынды анықтау 29
2.9 Бас су құбырын жобалау мен есептеу 29
2.10 Құбырлардың материалдарын таңдау 31
2.11 Тораптағы ғимараттар мен арматуралар 31
2.12 Сумен жабдықтау жүйесіндегі су қабылдау ғимараттары 34
2.13 Бірінші көтеру бекетіне сорғыш таңдау 42
2.14 Су тазалау станциясы 42
2.14.1 Тазалау станциясының есептік өнімділігін анықтау 42
2.14.2 Тазарту ғимаратының құрамы 43
2.14.3 Табиғи суды өңдеудің техналогиялық сүлбесін таңдау 44
2.14.4 Биіктік сүлбесін құрастыру 45
2.14.5 Тазалау стансиясының негізгі үймереттерін есептеу және жобалау
46
2.14.6 Араластырғыштардың есебі мен жобасы 52
2.14.7 Қалқыма тұнбалы мөлдіреткіштер 54
2.14.8 Жедел сүзгілердің есебі мен жобасы 59
2.14.9 Суды хлорлаудағы жабдықтың есебі мен жобасы 65
2.14.10 Су тазалау ғимараты құбырының гидравликалық есебі 67
2.14.11 Қосымша ғимараттарды таңдау және су тазалау ғимаратын жинақтау 67

2.15 Екінші көтеру сорғыш бекеті 68
2.16 Сорғыш бекетін автоматтандыру 69
3 ҚҰРЫЛЫС ӨНДІРІСІНІҢ ТЕХНОЛОГИЯСЫ 70
3.1 Жер жұмыстарын жүргізу 71
3.2 Жұмыс өндірісінің ведомосі 76
3.3 Жер қазу, тасымалдау және жинақтау механизмдерін таңдау 78
3.4 Ұзын орда топырақты керi күректi эксковатормен өндеу кезiндегi қазымның параметрлерiн анықтау
85
3.5 Құрылыс бас жоспарын ұйымдастыру 85
3.5.1 Құрылыс алаңын электр қуатымен жабдықтауды және жарықтандыруды жобалау
86
3.5.2 Құрылыс алаңына қажетті суды анықтау 87
3.5.3 Құрылыс алаңында автомобиль көлігінің қозғалысын ұйымдастыру
90
3.5.4 Құрылыс алаңында уақытша үймереттер мен ғимараттардың қажеттілігін анықтау
91
3.5.5 Құрылыс алаңын қысымды ауамен жабдықтау 91
3.6 Жинақтау үшiн қажеттi аспаптар таңдау 91
3.7 Құбырларды жинақтау технологиясы 92
3.8 Жұмыс өндiрiсi және қауiпсiздiк техникасы 96
3.9 Техника кауiпсiздiгiне және еңбектi қорғауға нұсқау 97

4 НЕГІЗІГІ ЭКОНОМИКАЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРДІҢ ТЕХНИКА.ЭКОНОМИКАЛЫҚ ЕСЕПТЕМЕСІ
99
4.1 Құрылыстың сметалық құны 99
4.2 Келісім шарттың құнын анықтау 100
4.3 Жылдық эксплуатациондық шығындар 103
4.4 Негізгі технико.экономикалық көрсеткіштердің есебі 108
4.5 Зиянсыздық анализі 111

5 ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУ 114
5.1 Өндірістік қатерлі және зиянды өндірістік факторларды талдау 114
5.2 Қорғаныс шаралары 116

6 ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ 126

ҚОРЫТЫНДЫ 127

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР 128
КІРІСПЕ

Адам ғұмырының бәрі сумен тікелей байланысты, «Су – тіршілік көзі» - демекші, қазір су пайдалану дәрежесі күннен-күнге өсіп барады. Сумен жабдықтау жүйесінің ең басты мақсаты – тұтынушыларды сумен қамтамасыз етіп, сол судың санитарлы-гигиеналық талаптарына толығымен жауап беру болып табылады.
Жалпы халықты сумен қамтамасыздандыру кезінде санитарлы – эпидемиологиялық жағдайларын естен шығармау басты шарт болып табылады. Тұтынушыларды қауіпсіз, таза және су тұтыну талаптарын толығымен қанағаттандыратын сумен қамыту мәселсін ел басы ҚР Президенті Н.Ә. Назарбаев және ҚР Үкіметінің тұрақты бақылауына алды. Сонымен қатар «2004-2015 жылдарға ҚР экологиялық қауіпсіздігінің концепциясы», «ҚР 2010 жылға дейін су секторларының дамуындағы экономика және сушаруашылығының саясаты концепциясы», «ҚР су кодексінің негізі», 2002 – 2010 жылдарға бағытталған ҚР «Ауыз су» салалық бағдарламасы құрылды.
Елді-мекеннің сумен жабдықтау тораптары жобасы дипломдық жобаға берілген тапсырмаға байланысты орындалды. Сумен жабдықтау объектісі болып Оңтүстік Қазақстан облысы алынды. Сумен жабдықтау көзі өзен болып саналады.
Жобалауға арналған материалдар: елді мекеннің құрылыс бас жобасы, өнеркәсіп орындарының сипаттамасы.
Суды табиғи су көздерінен алу, тұтынушыларға су тораптары немесе жүйесі арқылы беру және сумен жабдықтау мәселелерін шешетін ғимараттар кешені сумен жабдықтау жүйесі деп аталады.
Өнеркәсіп орындарының жылдан жылға өсуі су көздерінңң ластануы мен әр-түрлі ауруларды жұқтыруына әкеледі. Сондықтан тұрғындарды таза сумен қамтамасыз етудің үлкен мәні бар. Осы айтылғандарға қорытынды шығарсақ судың талабы СанЕмН 30.01.067 - 97 – талаптарына жауап беру қажет. Сумен жабдықтау көздері мен су алатын орындарды тиімді де үнемді пайдалану қажет. Осыған байланысты су қорларын орынды пайдалану, судың сапасы, ғимараттар құрамы, су құбырларының суды үнемі және сенімді беруін қамтамасыз етеді.
Суды алу кезінде сарқынды суларды ластамау үшін қойылатын санитарлы-талаптарды орындау қажет.
Халықты сапалы ауыз суымен қамтамасыз ету қазіргі кезңдегі ең басты мәселелердің біріне айналған. Бұл жағдайдың басты себебі табиғи ортамыздың ластануы, су көздерінің ластануы, санитарлы-эпидемиологиялық жағдайлардың нашарлануы, сумен жабдықтау жүйелерінің техникалық жарақтарының қанағаттандырмауы болып табылады. Тұтынушыларды тұщы сумен қамыту тек біздің елімізде ғана емес, сонымен қатар Орта Азия аймағының және бүкіл дүние жүзінің басты проблемасына айналуда.
Қазақстан үкіметінің қолдауымен 2002-2010 ж.ж аралығына «Ауыз су» салалық бағдарламасы құрылды. Бұл бағдарламаның нагізгі мақсаты - тұрғындарды және тұтынушыларды сапасы кепілдендірілген яғни адам ағзасына пайдалы, зиянсыз және жеткілікті мөлшерде сумен қамыту.
Бұл бағдарлама, қайтадан жаңа сумен жабдықтау жүйесін салуға, бар сумен жабдықтау жүйелерін қайта құру және жұмыс істеуін қайта ұйымдастыруға, ресурстық және қалыпты жағдайдағы салалық заңды бақылауға, тұтынушыларға ауыз суды жеткізу салдарындағы рынокты қалыпқа келтіру және тағы сол сияқты шаралардың жолдарын іздеп, іске асыруға мүмкіндік береді, және:
- тұрғылықты халықты таза әрі сапалы сумен қамыту дәрежесін көтереді және су пайдалану мүмкіндігін 65%-ға өсіреді;
- бүкіл ел бойынша халықтың 20% - 25%-ы суды орталықтанған су көздерінен пайдалану жағдайларын жасау және тұрғындар санын өсіру, ал жекеленген аудандарда 40%-ға өсіру;
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР
1. СНиП 2.04.02-84 Строительные нормы и правила. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. –М; Стройиздат, 1985
2. Абрамов Н.Н. Водоснабжение – М; Стройиздат, 1982
3. Справочник монтажника. Оборудование водопроводно-канализационных сооружений. Под ред. А.С.Москвитина –М: Стройиздат, 1979
4. Кожинов А.А. и др. Проектирование и расчет очистных водопроводов. – Киев 1972
5. Кульский В.Ф Очистка питьевой и технической воды.- М. Стройиздат, 1971
6. Справочник проектировщика. Водоснабжение населенных мест и промышленных предприятий .-М: Стройиздат, 1977
7. Шевелев Ф.А. Таблица для гидравлического расчета стальных, чугунных, асбестоцементных и пластмассовых водопроводных труб. М:Стройиздат, 1970
8. Турк В.И., Минаев А.В. Насосы и насосные станции. М:Стройиздат, 1977
9. Методическое указание. Проектирование водопроводной насосной станции второго подъема. Захлевный К.К. – Алматы, изд НМК, 1984.
10. Методические указания к выполнению курсового проекта №2. Водозаборные сооружения. – Алматы. 1990.
11. Типовые материалы для проектирования 901-09-987. Переходы трубопроводами водопровода и канализации под железнодорожными путями на станциях и перегонах, под автомобильными дорогами.
12. Белецкий Б.Ф. Технология Строительных и монтажных работ. – М.: Высшая школа 1986
13. Белецкий Б.Ф. Организация строительных и монтажных работ.-М.: Высшая школа, 1986
14. Брежнев В.И. Охрана труда при эксплуатации систем ВК. М.- Стройиздат
15. Г.Г.Орлов Охрана труда в строительстве
16. Г.Г. Орлов Справочник строителя
        
        АҢДАТПА
Дипломның технологиялық бөлімінде Оңтүстік Қазақстан облысындағы
аудан орталығын ауыз сумен жабдықтау ... ... Елді ... ... қамтуға жер үсті суы алынған. Сорғыш бекеттері мен су ... су ... ... ... элементтерді қолдана отырып
жобаланған.
Құрылыс өндіріс бөлімінде құбырды ... ... бас ... ... және ... өндірсінің күнтізбелік графигі орындалды.
Экономикалық бөлімде ... ... ... ... ... және өндіріс қауыпсіздігі бөлімінде адам өміріне зиян
келтіретін факторлары анықталып және ... ... ... технологической части дипломного проекта ... ... ... ... ... и подачи воды населенному пункту в
Южной Казахстанской области.
В качестве источника водоснабжения принят ... ... ... в основном позволяет путем использования систем очистки
обеспечить население ... ... ... ... ... и очистные сооружения запроектированы с использованием типовых
элементов.
В разделе ... ... ... на ... ... под
водопровод, технологическая карта и календарный план производства работ.
В разделе экономики рассчитаны все основные ... ... ... ... и техники безопасности определены вредные
факторы, воздействующие на здоровье ... и ... и ... ... расчеты освещения.
SUMMARY
N a technological part of the degree project questions of ... systems of ... clearing and water delivery to ... ... ... area are ... As a source of water supply the
superficial source which quality ... allows to provide by use ... of clearing the ... with potable water is ... ... ... ... and clearing constructions with
use of typical elements.
In section ТОСМР it is executed ... on ... of ... under a ... a ... card and the planned schedule of
manufacture of ... section of economy the basic ... and economic ... are
calculated all.
In section a labour safety and the safety precautions the ... ... health of the person and methods and ... ... ... ... of illumination are made.
МАЗМҰНЫ
| ... | |
|1 ... ... |11 ... |Климаттық жағдайы |11 ... ... ... |11 |
|2 ... ... ... |12 ... |Су ... ... категориясына арналған | |
| ... ... ... анықтау |12 ... |Су ... түрі |12 ... ... ... көздері мен жүйесін таңдау |17 ... |Су ... ... |18 ... ... сыйымдылықтарды анықтау |21 ... ... ... ... |23 ... ... ... және ... ... ... |24 ... |Айналма тораптың гидравликалық есебі |25 ... ... ... су ... жағдайына арналған | |
| ... есеп |25 ... ... және ... ... ... |29 ... |Бас су құбырын жобалау мен есептеу |29 ... ... ... таңдау |31 ... ... ... мен арматуралар |31 ... ... ... ... су қабылдау ғимараттары |34 |
|2.13 |Бірінші көтеру ... ... ... |42 ... |Су ... ... |42 ... |Тазалау станциясының есептік өнімділігін анықтау |42 ... ... ... ... |43 ... ... суды өңдеудің техналогиялық сүлбесін таңдау |44 ... ... ... ... |45 ... ... ... негізгі үймереттерін есептеу және | |
| ... |46 ... ... ... мен ... |52 ... ... ... мөлдіреткіштер |54 ... ... ... есебі мен жобасы |59 ... ... ... ... ... мен жобасы |65 ... |Су ... ... ... ... есебі |67 |
|2.14.11 |Қосымша ғимараттарды таңдау және су ... ... |67 |
| ... | ... ... ... сорғыш бекеті |68 ... ... ... ... |69 |
|3 ... ... ТЕХНОЛОГИЯСЫ |70 ... |Жер ... ... |71 ... ... өндірісінің ведомосі |76 ... |Жер ... ... және жинақтау механизмдерін таңдау |78 |
|3.4 ... орда ... керi ... ... ... | |
| ... қазымның параметрлерiн анықтау |85 ... ... бас ... ... |85 ... ... ... ... ... ... және | |
| ... ... |86 ... ... ... ... суды анықтау |87 ... ... ... ... ... қозғалысын | |
| ... |90 ... ... алаңында уақытша үймереттер мен ғимараттардың | |
| ... ... |91 ... ... ... ... ауамен жабдықтау |91 ... ... үшiн ... аспаптар таңдау |91 ... ... ... ... |92 ... ... өндiрiсi және қауiпсiздiк техникасы |96 ... ... ... және ... ... нұсқау |97 |
|4 ... ... ... ТЕХНИКА-ЭКОНОМИКАЛЫҚ | |
| |ЕСЕПТЕМЕСІ |99 ... ... ... құны |99 ... ... ... құнын анықтау |100 ... ... ... шығындар |103 ... ... ... ... ... |108 ... |Зиянсыздық анализі |111 |
|5 ... ... |114 ... ... қатерлі және зиянды өндірістік факторларды |114 |
| ... | ... ... ... |116 |
|6 ... ... ... |126 |
| ... |127 |
| ... ... |128 |
| | | ... ... бәрі ... тікелей байланысты, «Су – тіршілік көзі» -
демекші, қазір су пайдалану дәрежесі күннен-күнге өсіп ... ... ... ең басты мақсаты – тұтынушыларды сумен қамтамасыз етіп,
сол судың санитарлы-гигиеналық талаптарына толығымен ... беру ... ... ... қамтамасыздандыру кезінде ... ... ... ... шығармау басты шарт болып ... ... таза және су ... ... ... ... қамыту мәселсін ел басы ҚР Президенті ... және ҚР ... ... ... ... ... қатар
«2004-2015 жылдарға ҚР экологиялық қауіпсіздігінің концепциясы», «ҚР ... ... су ... ... экономика және сушаруашылығының
саясаты концепциясы», «ҚР су кодексінің негізі», 2002 – 2010 ... ҚР ... су» ... ... құрылды.
Елді-мекеннің сумен жабдықтау тораптары жобасы дипломдық жобаға
берілген тапсырмаға байланысты орындалды. Сумен жабдықтау ... ... ... ... ... ... жабдықтау көзі өзен болып саналады.
Жобалауға арналған материалдар: елді мекеннің құрылыс бас жобасы,
өнеркәсіп орындарының ... ... су ... алу, ... су ... немесе
жүйесі арқылы беру және сумен жабдықтау ... ... ... сумен жабдықтау жүйесі деп аталады.
Өнеркәсіп орындарының жылдан жылға өсуі су көздерінңң ластануы мен әр-
түрлі ауруларды жұқтыруына ... ... ... таза сумен
қамтамасыз етудің үлкен мәні бар. Осы айтылғандарға қорытынды ... ... ... ... - 97 – ... ... беру қажет. Сумен
жабдықтау көздері мен су алатын орындарды тиімді де үнемді пайдалану қажет.
Осыған байланысты су ... ... ... ... ... ... су құбырларының суды үнемі және сенімді беруін қамтамасыз етеді.
Суды алу ... ... ... ... үшін қойылатын санитарлы-
талаптарды орындау қажет.
Халықты сапалы ауыз суымен қамтамасыз ету ... ... ең ... ... ... Бұл ... ... себебі табиғи ортамыздың
ластануы, су көздерінің ластануы, санитарлы-эпидемиологиялық жағдайлардың
нашарлануы, сумен ... ... ... ... болып табылады. Тұтынушыларды тұщы сумен қамыту тек
біздің елімізде ғана емес, сонымен қатар Орта Азия ... және ... ... ... проблемасына айналуда.
Қазақстан үкіметінің қолдауымен 2002-2010 ж.ж аралығына ... ... ... ... Бұл ... ... мақсаты -
тұрғындарды және тұтынушыларды сапасы кепілдендірілген яғни адам ағзасына
пайдалы, зиянсыз және ... ... ... ... ... қайтадан жаңа сумен жабдықтау жүйесін салуға, ... ... ... қайта құру және жұмыс істеуін ... ... және ... ... салалық заңды бақылауға,
тұтынушыларға ауыз суды ... ... ... қалыпқа келтіру және
тағы сол сияқты шаралардың жолдарын іздеп, іске асыруға мүмкіндік береді,
және:
- тұрғылықты халықты таза әрі ... ... ... ... көтереді және
су пайдалану мүмкіндігін 65%-ға өсіреді;
- бүкіл ел бойынша халықтың 20% - 25%-ы суды ... су ... ... ... және ... ... өсіру, ал жекеленген
аудандарда 40%-ға өсіру;
- су қабылдау көздерінің қолайлылығын және сумен ... ... ... ... ... сай ... ... жауап береті сумен қамыту;
- жергілікті жер асты суын, ауыз су ретінде ... ... ... суды ішу ... пайдалану кезінде жер бетінің су көздерінен
орталықтанған су қабылдау жүйелерін ... ... бұл ... ... ластану жағдайы байқалады;
- тұрғылықты халықтың су беру ... ... ішек ... ... және тағы ... сол сияқты ауыру – сырқауларын
төмендету. ... ... ... ... ... ... 200 мың ... орнын тағайындау;
- су қабылдау ... ... ... ... ... әсерін тигізбеу;
- жекеленген аудандарда және өзен бассейіндеріне ауыз су сапасына
тездетілген мониторинг ... ауыз суын ... ... және жаңа ... ... ... ... кететін бір метр куб ... ... ... ... ... жабдықтау көздерінің ... ... ... су ... ... ... ... бағдарламаның тапсырмаларының бірі, жобада көрсетілген
бағдарламалық іс-шараларды іске асыру яғни бұл – ... ... ... жерлердегі сумен жабдықтау жүйелерін толығымен қайта құру, жөндеу
қажет ... ... ... ... Бұл ... орындау,
жергілікті және мемлекеттік органдар жұмылдырылды.
1 Бастапқы мәліметтер
1.1 Климаттық жағдайы
Климатында тым континенттік құбылыстар басым ... Жер ... ... ... ауға ... және топыраққа сіңу мөлшерінен кем.
Әсіресе солтүстік жағында қуаңшылық жиі сезіледі. Қаңтар айының орташа
температурасы солтүстігінде – 9о С, ал оң ... – 2о С. Қысы ... ... жұқа және ... болып келеді. Жылымық құбылысы көбірек
байқалады. Шілдеде ауаның орташа температурасы 22 – 24о С. Жазы ... ... ...... ... ... мөлшері 150 – 650 мм; солтүстігне
ойысқан сайын бұл мөлшер кеми (100 – 120 мм-ге дейін) түседі, тауда 1000
мм-ге көбейеді. Өніп - өсу ... 215 – 265 ... ... ... ... ... негізінен жазық келген. Көпшілік жерін Тұран
ойпатының шығыс жағы алып жатыр. Оңтүстік ... және ... ... ... ... ... ... Геологиялық құрылысы жөнінен
көпшілік жері Тұран ... ... ... ... ... ... ... карбондық жыныстардан (құм, тса, тақта тас, әк тас),
таулы ... ... ... жыныстардан ( құм тас, гранит,
кангломерат, жоталар аралық ... ... ... ... шөгінділеріне
толған) түзілген. Өңірдің қойнауы пайдалы қазындыларға бай. ... ... ... көмір қабаттары, мәрмәр, отқа төзімді және
кварцты ... ... жер асты және ... суларының қорлары, әр түрлі
құрылыс материалдары кездеседі.
2 НЕГІЗГІ ТЕХНАЛОГИЯЛЫҚ ШЕШІМДЕР
2.1 Су тұтынушылардың барлық ... ... ... ... ... Су шығындалулардың түрі
Сумен жабдықтау объектісін жобалағанда, ең ... ... ... саны мен ... ... ... Бұл ... шешу үшін
тұтынушылардың категориясын, қойылатын талаптарын ... ... білу ... әр-түрлі тұтынушылармен, әр-түрлі мақсаттарда қолданылады. Бірақ
су қоданудың үлкен түрі ... ... ... негізгі
категорияларында пайдалануы мүмкін:
1. Адамдардың шаруашылық-ауыз су мұқтаждықтары (елді мекенде ... ... ... ... ... ... ... технологиялық процесс
қажеттілктеріне жұмсалатын өнеркәсіптік қажеттілктер;
3. Елді ... мен ... ... абаттандыру жағдайына кететін
су шығындары: көшелер мен алаңдарға су себу мен суару, жасыл алқаптарды
суару және ... Өрт ... ... су ... суды пайдаланудың негізгі түрі суару. Бұл су
шаруашылығының ... ... ... ... бөлек бір саласы.
Тұтынушылардың жекелеген категорияларының су пайдалану сапасы мен
талабына ... ... ... Шаруашылық – ауыз су мақсаттарына
санитарлы және физикалық түріне ... ... ... болады.
Өнеркәсіп орындарының әр-түрлі салаларына қажетті су ... ... ... ... және ... мен ... алқаптарды суару мен өрт сөндіру сулары сапасына арнайы
талаптар қойылмайды.
Қала тұрғындарының ... су ... ... ... ... ... ауыз су мұқтаждықтарына кететін су шығындарын
анықтау үшін елді-мекенде тұратын ... ... бір ... ... ... мөлшері бойынга саналады (меншікті су тұтыну).
Тұрғындардың шаруашылық-ауыз су мұқтаждықтарына орташа ... ... ... ... N ж – ... есептік саны, адам;
q- меншікті су тұтыну, абаттандыру дәрежесіне байланысты
2.04.04-84 ҚЕмН сәйкес ... 1 ... ... ... ... формуламен анықтаймыз:
Nж=F*P,адам
(2.2)
мұндағы F- ... ... ... ... ... ... ... адам/га.
Nж=357*76=27060 чел
Тәуліктің ең жоғарғы және төменгі су тұтыну шығындарын ... ... ... ... , Кmин.тәу - су тұтынудың тәуліктік біркелкісіздік
коэффициенті 2.04.02-84 ҚЕмН сәйкес қабылданды.
Кmax.тәу=1,25; 0,85.
Кmин.тәу=1,23; 0,8.
Сағаттық су ... ... ... ... анықтаймыз:
м3 /сағ,
(2.4)
м3/сағ,
мұндағы Ксағ.макс, Ксағ.мин- су қолданудың сағаттық біркелкісіздік
коэффициенті, оны формуламен табамыз:
(2.5)
мұндағы L - коэффициент, абаттандыру дәрежесіне ... ... ...... ... ... алынатын коэффициент,
СНиП 2.04.02-84. 2-ші кесте.
м3 /сағ,
м3/сағ,
Кесте 2.1- Шаруашылық-ауыз су шығындары
|Қала ... |Тәу. ... ... |ндард|дар |тұр. |біркелкісіз|шығындар М3 |
| | |ың ... ... ... |
| | ... | | |
| | ... |) ... | |
| | ... |әу) | | |
| | | | | |max |min ... |
| | | | | | | |тәу |
| | | | | | | ... |
| | | | |Ы.ц. |
| | | | ... | | | ... |
| | ... ... ... |Бакқа |Бактан | Бакте |
... % ... ... % ... % ... |
|сағаттар| | | | |% |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 ... |1,72 |3,54 |1,82 |  |3,60 ... |1,75 |3,54 |1,79 |  |5,39 ... |1,57 |3,54 |1,97 |  |7,36 ... |1,48 |3,54 |2,06 |  |9,41 ... |1,76 |3,54 |1,78 |  |11,20 ... |3,00 |3,54 |0,54 |  |11,73 ... |3,61 |3,54 |  |0,07 |11,73 ... |3,15 |3,54 |0,39 |  |12,12 ... |6,35 |5,42 |  |0,93 |11,19 ... |6,80 |5,42 |  |1,38 |9,81 ... |5,86 |5,42 |  |0,44 |9,37 ... |6,40 |5,42 |  |0,98 |8,39 ... |6,35 |5,42 |  |0,93 |7,46 ... |5,59 |5,42 |  |0,17 |7,29 ... |5,47 |5,42 |  |0,05 |7,24 ... 2.5 - ... ... |6,13 |5,42 |  |0,71 |6,53 ... |4,73 |3,54 |  |1,19 |5,33 ... |5,61 |3,54 |  |2,07 |3,26 ... |4,63 |3,54 |  |1,09 |2,18 ... |5,64 |3,54 |  |2,10 |0,00 ... |3,29 |3,54 |0,25 |  |0,25 ... |3,13 |3,54 |0,41 |  |0,66 ... |3,36 |3,54 |0,18 |  |0,84 ... |2,60 |3,54 |0,94 |  |1,78 ... |100,00 |100,00 |  |  |  ... ... ... ... ... ... жобалау кезеңінде бұл процесс ... ... де қиын ... бірі ... саналады.
Су тарату мен беру жүйесінің талаптарын қанағаттандыру ... ... ... ... ... тұру ... Торап қаланың аумағы бойынша ... ... ... және ірі ... ... сенімді болу керек. Тораптың
аймақтары көшелер бойынша тартылып, екі ... ... ... ... қосылуын қамтамасыз етуі қажет. Транзитті магистрал мен ... су алу ... ... аз ... ... Су көзінен тұтыныушыларға дейін су ең қысқа жолмен жолдағы табиғи
және жасанды ... ... ... болған жағдайда техникалармен
механизмдерді пайдаланып ... ... ... ... ... бас су құбырларын құрылғылармен
тарту, егер айналма аймақтарында ... ... ... кезде, судың
берілуін тоқтатпау.
4. Арынды ... ... жер ... ең биік ... мен бас су ... ... кезінде негізінен бастапқы
су тазарту ғимарттарынан қалаға дейінгі ... ағу ... ... ... ... ... тұтынушыларға берілуін ескеру. Осыдан кейін бас ... мен ... ... жүргізіледі. Магистралдар арасында
қосылысты ескеру қажет.
2.6 Меншікті, жолай және түйіндік ... ... суды алу ... ... және ... ... біз су алу ... қарапайым схемасын таңдаймыз. Бұл
торапқа берілген су ... ... ... ... ... және ... су саны тораптың ұзындығы бойынша біркелкі бөлінеді. Бұл жағдайды
меншікті шығын деп, келесі формуламен анықтаймыз:
Qмен=Q/(L, л/сек
(2.15)
мұндағы Q ... ... ... ... ... бағытталған шығындар, л/сек;
(L – су беретін торап ұзындығының қосындысы, м.
Qмен =194,09-116,996/10675=0,0072 л/сек
Аймақтың кез-келген бөлігінде суды алу ... деп ... оны ... ... ... ... l – аймақ ұзындығы.
|Кесте 2.6 - Жолай шығынды анықтау ... ... ... |
| |ң № |ң ... ... |
| | ... |л/с |л/с |
| | |м | | |
|1 |2 |3 |4 |5 |
|1 |1--2 |648,3 |0,0072 |4,67 |
|2 |2--3 |718,55 |0,0072 |5,17 |
|3 |3--4 |1046,5 |0,0072 |7,53 |
|4 |4--5 |720,75 |0,0072 |5,19 |
|5 |5--6 |1117,1 |0,0072 |8,04 |
|6 |6--7 |762,05 |0,0072 |5,49 |
|7 |7--8 |884,1 |0,0072 |6,37 |
|8 |8--1 |1090,1 |0,0072 |7,85 |
|9 |1--9 |850 |0,0072 |6,12 ... |9--3 |715,55 |0,0072 |5,15 ... |9--5 |1070 |0,0072 |7,70 ... |9--7 |1052 |0,0072 |7,57 ... |  |10675 |  |42,46 ... түйінде суды алу келесі формуламен анықталады:
Qтүй= 0,5(Qжол, л/сек
(2.17)
|Кесте 2.7 - Түйіндік шығынды анықтау ... ... ... ... |
| ... |жолай |шығын |шығын л/с|
| ...... |л/с | |
| | |л/с | | |
|1 |2 |3 |4 |5 |
|1 |(1--2), |18,64 |  |9,3182 |
| |(1--9), | | | |
| |(1--8) | | | |
|2 |(1--2), |9,84 |  |4,9207 |
| |(2--3) | | | |
|3 |(2--3), |17,86 |23,14 |8,9302 |
| |(3--9), | | | |
| |(3--4) | | | |
|4 |(3--4), |12,72 |30,6 |6,3621 |
| |(4--5) | | | |
|5 |(4--5), |20,94 |16,01 |10,468 |
| |(5--6), | | | |
| |(5--9) | | | |
|6 |(5--6), |13,53 |  |6,7649 |
| |(6--7) | | | |
|7 |(6--7), |19,43 |  |9,7133 |
| |(8--7), | | | |
| |(9--7) | | | |
|8 |(8--7), |14,21 |47,2 |7,1071 |
| |(8--1) | | | |
|9 |(9--1), |26,55 |  |13,275 |
| |(9--3), | | | |
| |(9--5), | | | |
| |(9--7) | | | ... |  |153,72 |116,95 |76,86 ... есептеу біткеннен кейін келесі шарт орындалуы қажет:
Qжал= Qбағ+(Qтүй, л/с
(2.18)
2.7 Айналма тораптың гидравликалық есебі
2.7.1 Максималды ... су ... ... ... ... ... ағын ... торап бойынша тарату вариантында ерекше тиімді критерий
болып ... ... ... ... ... салу осы
сенімділікті қамтамасыз ету шараларының негізі болады.
Бірақ тұтынушыларға суды беру ... ... ... авариялар аз
болу қажет. Торап тек қана айналма түрінде ғана емес, сонымен қатар ... ... ... ... келесі тармақ іске қосылуды қамтамасыз ету
керек.
Су тораптарының гидравликалық есебі негізінде ... ... ... ... ... ... кез-келген таратылуында ағын таратуда
орындалуы керек.
Киргхофтың бірінші заңына сәйкес түйінде ағын ... ... ... баланс сақталу қажет. Бұған сәйкес су тораптарында
кез-келген түйіндегі торап шығынының алгебралық қосындысы нөлге тең ... ... заңы ... жүйенің кез-келген контурында жоғалудың
қосындысы нөлдік өзгеруді талап етеді. Су тарату ... ... арын ... ... ... 0-ге тең болу керек.
(+h+h)+(-h-h)=0
(2.20)
2.7.1.2 Айналма торапты гидравликалық түйіндеу
Тораптарды түйіндеу теңдеуінің ерекшелігі болып ... ... ... - ... ... ... теңдеуіне сәйкес (Киргхофтың 1-
ші заңы), сонымен қатар айналмадағы арын жоғалудың теңдігін нөлге теңейтін
сызықсыз теңдеу (Киргхофтың ... ... ... шешу ... ... су ... анықтауды және
оларға қажетті арынды анықтауға көмектеседі. Белгілі мән ретінде ... ... ... (алдын ала анықталған шығын және ... ... ... ... ... ұзындығы және жылдамдықты біле ... әр ... ... ... ... S0- ... қарсылық, диаметрге байланысты Шевелев ...... ... ... ... ... ... – аймақ ұзындығы, м;
10-6 – ауыспалы коэффициент.
Әрі қарай Sq мәні, арын жоғалу h=Sq2, айналма ... ... мәні және ... ... ... ... формуламен анықталады:
(2.22)
Жекелеген торап торап айналмаларының белгіленген шығындарының
түйінделмегенін ... ... ... жай ғана ... бар ... ... Жүктелген аймақтан, жүктелмеген аймаққа
шығғының едәуір бөлігін лақтыруды түйін ... ... ... ... ... ... жекелеген айналма түйінделемеген шамасы
0,5м артық кетпеу керек.
Осыдан кейін максималды өрт кезіндегі су ... ... ... ... 2.8 - ... су ... кезіндегі түйістіру мен гидравликалық есеп ... ... ... ... ... ... |Талаптар |Қабылданған |
|көрсеткіштері | ... ... 2874-82 ... |
|Лайлығы |Мг/л |440 |(1,5 ... ... ... |65 |(20 ... ... ... |2 |(2 ... ... ... ... |2 |(2 ... ... ... | |6,8 ... ... ... |
|Фтордың мөлшері |Мг/л |0,4 |0,7-1,5 ... ... ... |Мг/л |0,3 |0,3 ... ... ... ... | | | | ... | |0,5 |300 ... ... қалдық | |560 |1000 ... ... ... ... ескере отырып, 2.10 кестесінен келесі тазарту
ғимарттары: арластырғыш, қалқымалы тұнбалы мөлдіреткіш, жедел ... ... ... ... ... суды ... ... сүлбесін таңдау
Су өңдеу әдісі және су тазалау ғимаратының құрамы су алу ... ... ... ... ... және тағы
басқаларға байланысты ... үсті су ... ауыз су ... негізгі әдістері
зарарсыздандыру, түсіздендіру, мөлдірету болып табылады.
Суды және ғимараттарды өңдеу ... ... ... ... ... су өңдеу техналогиялық сүлбесін келесі негізгі
белгілермен топтастыруға болады:
- реагенттерді қолдану ... ... ... ... ... ... мінездемесімен.
Реагентерді қолдану шартарымен техналогиялық сүлбе мыналарға
бөлінеді:
- коагулянтпен флокулянтты ... ... ... ... ... реагентсіз
Су өңдеудің бірінші жағдайында араластырғыштар, жапалақ пайда
болу камералары, жедел ... ... ... және т.б.
қолданылады.
Екіші жағдайында жағдайдада ірі түйірлі сүзгілер, тарамдалған
тұнырғыш, баяу ... ... ... ... ... ... бір сатылы
және екі сатылы болып екіге бөлінеді.
Су ғимараттарда қозғалу ... ... ... және өз ... ... бөлінеді.
Техналогиялық сүлбені жобалағнда негізігі және қосалқы ғимараттардың
үйлесімді құрамын таңдау негізгі ... бірі ... ... ... негізгі және қосалқы ғимараттарың
үйлесімді құрамын технико-эканомикалық салыстырымға сүйеніп таңдаймыз.
Ашық су ... су алып ... ... ... ... кең ... мөлдірету мен түссіздендіру кіреді. Олар
судан ауыр, коллоидты және жоғары молекулалы заттарды кетру арқылы ... ... ... судағы ауру тарататын бактериялар мен
вирустарды және т.б. ... ... ... бөлігі суды
мөлдіретіп түссіздірген кезде кетеді, ал қалған бөлігі дезинфекциялайтын
реагенттердің ... ... ... Суды ... ең ... ... кей жағдайда су өңдеудегі жалғыз әдіс деп алсақта болады.
2.10 кестеде ... ... ... ... бұл ... ... техналогиялық сүлбені таңдаймыз: Су ... ... су ... ... ... соң қалқыма тұнбалы мөлдіреткішке,
мөлдіретілген су ... ... ... одан таза су ... ... ... сүлбесін құрастыру
Тазарту станциясының биіктік сүлбесі деп – барлық ғимараттардың
графикалық түрін айтамыз.
Тазартқыш ғимараттарды ... ... ала су ... станциясының
биіктік схемасын құрады. ... ... ... құрамын
белгілегеннен кейін жасап, сосын олардың ... ... ... сүлбену құру таза су резервуарынан басталады.Бұл
резервуардағы ... ... ... соның жанындағы жердің белгісінен
0,3...0,5м-ден жоғарырақ қабылдаймыз. Ғимараттар мен ... ... ... ... сүйене отырып, судың керекті денгйін
табамыз.
2.14.5 ... ... ... ... ... және ... Реагенттердің көлемін анықтау
2.14.5.1.1 Суды коагулиянттау
Cуды өңдеудегі реагенттік әдісте ... ... ... ... ірілендіру үшін қолданылады және тұнуын тездетуін,
сонымен қатар т.б. қамтамасыз етеді.
Коагулянт ретінде күкірт қышқылды алюминийін Al2 (SO)·18 ... ... FeSO·7 HO және ... темірді FeCl·6
HO қолданамыз.
Судың түстілігін төмендету үшін ... ... ... ... 4= 4= 32 мг/л
(2.41)
мұндағ Т – өңделетін судың түстілігі, град..
Коагулянт дозасы: лай күйінде Мк =65 мг/л;
Суда ... ... ... ... де ... ... ... үлкенін қабылдайды. Мк=65 мг/л.
Коагуляциялау процессіне келесі факторлар ... ... ... ... ... - рН; судың аниондық құрамы; ... ... ... ... ... су ... ... сумен коагулянттың араласу тездігі; судағы табиғи заттардың
құрамы;
Алюминий сульфатымен коагулянттау ... ... ... ... ... ... ... ( 50 град кем емес) сілтілігі 1,5 мг-экв/л
дейін – 5-6;
- аз ... ... 40 град ... орташа қаттылы (4-5 мг-экв/л) сілтілігі
3-4 мг-экв/л дейін – 6-7,8;
- түстілігі аз, ... (6-9 ... ... ... 0,8-1,0 ... 5 мг-экв/л жоғары – 6,5-7,5.
Коагулянттау дәрежесі рН – 9-9,5 болған жағдайда суд жұмсартуға ... ... суға ... ... рН ... 5-5,5 тен ... ... темірді қолданамыз.
Негізгі судың сілтілігі төмен жағдайда оны когуляцалау үшін судың
сілтілігін ... ол үшін ... әкті (Ca(OH)) ... ... немесе улы натриді (NaOH) енгіземіз.
Олардың мөлшерін келесі формуламен анықтаймыз:
= К ( - Щ + 1), ... М - ... ... реагенттің мөлшері, мг/л;
К – әкке тең коэффициент ( СаО) – 28;
М- ... ... ... сусыз когулянттың
максималды мөлшері, мг/л;
е-сусыз когулянттың ... ... ...... ... сілтілігі , мг-экв/л,
1 – сілтіліктің резерві, мг-экв/л.
=28 (1,8 + 1) =9,52 мг/л;
Коагуляндыру процесін қарқындату үшін ... ... ... ... Оның ... 6.17./1/ анықталады: Мф=0,4 мг/л.
Флокулянт коагулянтан кейін 2-3 ... соң ... Суды ... суды ... ... ... кариесін сақтау үшін қолданылады.
Сумен жабдықтау практикасында ұнтақ тәрізді кремнефтористі натрийді Na2SiF6
қолданады. Фторлы реагенттің дозасын мына формуламен ... n – су ... ... ... суға енгізілетін фтордың
коэффициенті 1,ал жедел сүзгілердің алдында 1,1;
а – өңделген судың құрамындағы фтордың ... ... 1 ... ... 0,8 ... – таза ... ... құрамы Na2SiF6 60%;
Сф – таза заттың ... ... ... Na2SiF6 ... ... –шығатын судағы фтордың құрамы мг/л.
2.14.5.1.3 Хлордың көлемі
Біз өзеннен су аламыз. Өзеннен су алу кезінде ... ... жер ... қарағанда жоғары қолданмыз.
Хлорлау екі этапта жүргізіледі: тазалау станциясына келерде 3-5 ... суды ... соң 1-2 ... шығынды алдын ала хлорлау мынаған тең:
(2.44)
Сағаттық шығынды қайталап ... ... ... сағаттық шығын: ... ... ... ... ... ... мен ... және исін кетіру
Судыан табиғи заттармен исін және ... ... үшін ... ... ... калия, озон, және активный угольді қолданамыз.
Қышқылдардың ... ... ... аламыз.
Мөлдірету сүзгілерінің немесе басқада су тазарту үймереттерінің
алдында ... ... ... ... ... ... ... активті көмірді коагулянттың алдында 10 минут сайын
енгізіп тұрады. Сүзгілердің алдында көмірді ... оның ... 50 ... алдында 20 мг/л.
2.14.5.3 Реагенттерді дайындау
Үлкен және орташа су тазалау ғимараттарында арнайы регентті ... олар ... ... ... ... ... ... екі түрлі реагентті шаруашылық
сүлбесі қолданылады.
Біріншісі – заводтардан дайын ... ... оны ... ... суға қосады. Бұндай жағдайда дайын өнім мен ... ... ...... ... ... ... алып оны толық
керекті жағдайға жеткенше дайындау. Бұл жерде ... ... ... үшін және өңделетін суға ... ... қосу ... ... ... ... ... дайындау
Коагулянттың қоспаларын қоспалы бактарда дайындайды.Қоспалы бактар
тік бұрышты немесе төрт бұрышты резервуарлар болып келеді.
Коагулянт ... ... ... ... 10-17%,
концентрацияға дейінгі қоспа 4-10%. ... ... ... ... суды дозалайды.
Әктілі сүтті керекті концетрацияға дейін дайындайтын бактің ... ... ... дайындайтын бактың көлемін келесі формуламен
анықтаймыз:
W = ,м3; ... М - ... ... ... ... максималды дозасы (считая
на СаО) вг/м³;
n – қоспаның дайындалатын ... 10 – 12 ...... ... ... ... - ... қоспаларының концентрациясы %, коагулянттың
қоспасына 10-17% (по безводному продукту), әктілі сүтке 5%;
- коагулянттың қоспасы мен ... ... ... екі
жағдайда да 1 т/м³ ге тең деп алсақ болады.
W = ;
Шығын багінің көлемін мына формуламен анықтаймыз:
Wш = , ... bш - ... ... ... ... ... тең деп ... 4-10%.
Wш = ,
Қоспалардың багінің санын коагулянтты тасмалдауына және ... ... және еру ... ... ... Ол ... кем ... бактарының қабырғаларын көлденең 45о ... ... ... үшін және ... ... үшін кемінде диаметрі 150мм
болатын су ... ... ... ... ... үшін және оны ... ... қысым мен ауа беру:
еріту үшін 8 - 10 ... ... ... ... ... үшін 3 - 5 ... ... үшін тесіктері бар құбыр пайдаланамыз.
Құбырда ауаның қозғалу жылдамдығы 10…15 м/с; тесіктен шығу ... -30 м/с, ... ... 3 - 4 ... ... ... мөлшерлеу
Су тазарту станцияларында реагенттердің ... ... ... үшін көп құлданылатын мөлшерлеуіш сорғыштар. Басқа
мөлшерлеу құрылғыларына қарағанда бұлардың артықшылығына жататын ... көп орын ... және ... ... ... ... мөмкүншілік жасатылатыны.
2.14.5.3.3 Реагенттерді сақтау
Коагулянтпен әкті сақтау үшін қойма керек. Реагентерді ... ... ... 30 ... ... есептейміз. Жергілікті жердің
жағдайына байланысты 15 күнге беруге болады.
Реагенттер қоймасы ... ... ... ... ... ... басқасы). Коагулянттың қоймасының ауданы мына
формуламен анықталады:
Fқ= , м² ... Q- Су ... ... ... ... ... ... коагулянттың есептік дозасы,
г/м³;
Т – коагулянттың ... ... ... тәу;
- қоймадағы қосымша өтпелердің коэффициенті 1,15;
Рс – сусыз өнімнің коагулянтта ұсталуы, Рс = 20…45%;
-қойманы үйіп тиегенде ... ... ... ... Коагулянттың қоймадағы қабатының рұқсат етілетін
биіктігі2м.
Fқ= , м²
Әктің қоймасының ауданын мына формуламен табамыз:
F= м² ... М- ... ... ... ... ... ... әкте ұсталуы 50 %;
- қойманы үйіп тиегенде әктің жалпы ... 1 ... - ... ... қабатының рұқсат етілетін биіктігі 1,5
м.
F= , м²
2.14.6 Араластырғыштардың есебі мен ... ... ... суға тез және ... ... Ол үшін ... гидравликалық (вихревые,
перегородчатые) және механикалық типі ... ... ... су тазалау ғимаратының жобасына (оның өнімділігі
мен су тазалау методына байланысты). ... ... ... кем
қабылдамау керек. Резервті араластырғыштар қарастырылуы керек.
Тесікті араластырғыштардың түрі тесігі бар ... ... ... ... ... Бұл қондырғылардың өнімділігі 24 мың ... су ... ... ... Көбнесе ... ... бар үш ... ... ... ... ... 20-40 мм және үлкен қондырғыларда 100 мм-ге дейін.
Бұл дипломдық жобада ... 489,65 ... = 136,01 л/с су ... ... ... тесіктерінде судың жылдамдығы 1 м/с – тең етіп қабылдайды.
Тесіктің белгілі диаметірі арқылы әр қалқадағы тесіктердің ... ... ... ... ... жоғалуын мына формуламен анықтаймыз:
м ... m – ... ... - су мөлшерінің коэффиценті;
g – салмақ күшінің үдеуі, 9,81 м/с2
м
Әр ... ... су ... құлауы:
м
(2.52)
м
Араластырғыштың соңында науаның қимасы:
м2 ; ... ... ... су ... биіктігі Н=0,65 м-ге тең
қабылдаймыз, сонда науаның ені в1 = 0,11//0,65= 0,16 м.
Қалқалардың ... су ... ... Н+h = ... = 0,74 ... Н+2h = ... = 0,83 ... қалқадағы тесіктің ауданы:
fт = n * 0,785 dт2, м2 ... = n * 0,785 dт2 ... =0,068 ... ... ... қалқаның жұмыс ауданына 30%-тен аспауына
байланысты ... ... ... ... = ... м2
Тесіктердің жоғарғы қатарын суға батуын ... ... ... ... = 0,12 ... үшін ... ... ... ... ең аз ... ауданы:
hқ*ва=0,12*1,88=0,22 м2
Онда тік бойынша алты қатар әр көлденең қатарда төрт тесік, ал ... ... ... ... ... өс бөлігінің қадамы:
1 мм
2 мм
Көлденең бойынша тесіктердің өс біліктердің ара ... ... ... ... ... тең болады:
мм
Қалқалардың ара қашықтығы:
l = bа = 1,88 м
2.14.7 Қалқыма тұнбалы мөлдіреткіштер
Бапталатын судың алдымен ... ... ... арқасында судан
қалқыма заттардың бөлініп шығу принципіне негізделген ғимараттарды
мөлдіреткіш деп ... ... ... кең ... тік тұнбатығыздағышы бар
коридорлы мөлдіреткіштер. Олар жоғары лайлы ... ... ... ... арналады.
Коридорлардың ұзындығы бойынша суды таратуға, ... суды ... және ... ... ... бар ... ... жоғары нәтижесіне жету үшін судың коридордың
ұзына бойы таралуы біркелкі болып қалқыма ... ... ... ... дұрыс.
2.14.7.1 Тік тұнбатығыздағышы бар коридорлы мөлдіреткіштің есебі
Тік тұнбатығыздағышы бар коридорлы мөлдіреткішті есптеп оның ... ... ... ... ... максималды
концентациясын мына формуламен анықтаймыз:
Сор= Л+КМк+0,25Т+Ә, мг/л; ... Л – ... ... ... ... мөлшері, 2/м3;
К – ауыстыру коэффиценті,
Мк – сусыз ... ... ... ... ...... ... - судың сілтілігін жоғарылатуға керек әкпен ... ... ... ... 2/м3; Ә=(1-0,4)Мә
Сор= 440+0,55*65+0,25*65+(1-0,4)20=500, мг/л;
Тұнбатығыздағыштан тұнбаны шығарғанда онымен ... ... ... мына ... ... ... Кт–тұнбаның шығарда сулану коэффиценті 1,2...1,5 – ке тең.
m – мөлдіреткіштен ... ... ... ... ... ... ... шығарғанда судың шығыны:
м3/сағ
Мөлдіреткіштердің ауданын мына формуламен анықтаймыз:
м2 ... - ... ... ... ... ... аймағының ауданы, м2;
К - ... ... ... суды ... ... ... ... - тік тұнбатығыздағыштағы тұнбаның бөліну аймағында өрлеп
келе жатқан ағынның жылдамдығымен салыстырғанда төмендеу ... ... ... ... планда 100....150 м2 артық болмауына
байланысты екі мөлдіреткіш қабылдаймыз. Мөлдіреткіштің екі коридорының әр
қайсысының ауданы сонда:
fкор = 210,5/2/2 = 52,62 ... ... ... = 90,9/2 = 45,45 ... енін ... конструкциясының мөлшеріне байланысты вкор =
2,6 м-ге тең ... ... ... ... ... қабылдайтын саңылаулардың жоғарыдан тұнбтығыздағыштан ені
вт.т=45,45/20,23=2,24 м.
Мөлдіреткіштің коридорларының төменгі жағында орналасқан су ... ... ... = 489.65 / 2 / 2 = 122,41 м3/сағ = 34 л/сек.
Су тарататын коллекторлардың ... ... мына ... = qкол ... см2 ... = ... = 0,012 м2 = 120 см2,
nтес= 120/3,14 = 38 дана
Тарату ... ... ... ... ... оның
көлденең қимасына тең:
(2.60)
Су жинайтын батқан тесіктері бар науалар мөлдірету аймағында,
мөлдіреткіштің жоғарғы ... ... ... қабырғалардың бойында
орналасады.
Әр науаға келетін судың шығынын мына формуламен ... ... = 0,012 ... ... науаның ені:
вн = 0,9*q0.4н, см.
(2.62)
вн = 0,9*0,0120,4 = 17 см.
Тұнбаны қабылдайтын саңылаулардың ауданын ... ... ... ... ... ... ... бойынша анықтайды.
м3/сағ ... ... – бір ... өнімділігі, м3/сағ
м3/сағ,
Тұнбатығыздағышқа су артық тұнбамен бірге , екі ... ... ... әр ... ... ... ... ... Vсаң – ... ... ... қозғалыс жылдамдылығы 36....54
м/сағ – қа тең.
м2
Тік тұнбатығыздағыштағы тұнба бөлінетін ... суды ... ... ... ... ... ... олардың жоғарғы жағы
мөлдіреткіштегі судың денгейінен 0,3 м ... ал ... ... ... 1,5 ... ... тұру керек.
Әр жиынтық тесік құбырдан су шығыны мынаған тең ... ... Qтұн – ... шығарғанда судың шығыны, м3/сағ;
м3/сағ,
м3/сағ,
м3/сағ.
Мөлдіреткіштің биіктігін, су тарататын коллектордың орталығынан су
жинайтын су жинайтын науалардың ... ... ... мына формуламен
анықтаймыз:
м ... вкор – ... ... ені;
вн – бір науаның ені;
α – су ... ... ... су ... ... жоғарғы нүктелеріне жүргізген сызықтар мен ... ... ол 30о тан ... ... ... ... бөлгінің биіктігі
м ... а ... ... жағының ені, оны 0,4 м-ге тең қабылдайды;
α1 – коридордың ... ... ... бұрышы, 70о – қа
тең.
м
Тұнбатығыздағыштың көлемі:
м3 ... ... ... ... ... болу ... ... көлемі W=53,14 м-ге тең болса, оны ... ... ... әр ... ... ... мынадай шығын өту керек
м3/сағ ... ... ... ... мен ... арнайы ғимараттарда жасалады, ол сүзгі деп аталады. Сүзгі
қаңқадан, ... ... таға ... ... ... байланысты сүзгілер мына түрлерге бөлінеді:
Түйіршікті – сүзу қабаты құмнан, майдаланған ... ... ... ... және тағы ... ... – сүзу ... тесіктері кішкентай тролардан;
Маталы – сүзу қабаты матадан тұрады;
Қаңқалы – сүзу қабаты суға енгізілетін ... ... ... мына ... ... ... баяу 0,1 – 0,3 ... – 5 – 13 м/сағ;
өте жылдам – 35 – 100 ... ... ... жылдам сүзгі қабылданды.
2.14.8.1Сүзгінің өлшемін анықтау
Жедел сүзгінің қосынды ауданын мына формуламен ... =м2 ... Т – ... бір ... ... ... ... 24 сағ;
v - қалыпты жағдайдағы сүзу жылдамдығы 8 м/сағ;
n – бір тәулікте сүзгіні жу саны 2;
w – ... ... 13 ... жуу ... 0,12;
t- сүзгінің жууға байланысты тоқтау уақыты 0,33 сағ;
t- жуудан соң қалдықты конализацияға тастау 0,17 ... ... ... =; ... = = ... сүзгілердің саны 4-ке тең қабылдаймыз.Осы жолмен бір
сүзгінің ауданы: 67,19 : 4 = 16,8 ... ... ... сүзу ... мына ... анықтайды:
(2.73)
мұндағы N- жөндеуде тұрған сүзгінің саны 1.
2.14.8.2 Сүзгінің жабдықтарын таңдау
Сүзгінің ... ... ... қабылданды:
а) антрацитпен, түйіршіктердің ірілігі 08 .....1,8 мм, қабаттың
қалыңдығы 0,6 ... ... ... ... ... 0,5.1,2 мм, ... 0,6 м;
в) қиыршық таспен түйіршіктердің ірілігі 2...32 мм, қабаттың қалыңдығы
0,6 м. Сонда сүзгі жүктемесінің жалпы қалыңдығы Н = 1,6 м-ге тең ... жуу үшін ... ... ... ... ... бойынша:
d = 450 мм, v = 1,28 м/с, i = ... ... ... Д= 480 ... ... = ... дана
әр бетіне 12 данадан орналастырамыз, dтар = 80 мм сонда жуатын судың
шығыны ... л/с ... ... ... ... V=1,47 ... ... жағында тікке 60° бұрышында тесіктер болады, олардың
диаметрі 10 – 14 мм.
Тесіктердің ... ... ... ... ... ... ... саны:
n дана ... ... ... ... ... ... дана, сонда әр тарамға 8-9 данадан
Тесіктердің өс адымы:
l
Тесіктер құбырдың өсінде шахматтық ... 60° ... екі ... ... ... суды ... алып кететін құрылғылардың есебі
Бір науаға кететін судың шығыны:
,л/с ... = 0,0728 ... ... ара ... = 4,2/3 = 1,4 ... бұрышты табаны бар науаның ені:
В =, м ... К – ... түбі бар ... ... ... – тік ... ... биіктігінің соның жартысына қатынасы 1;
b3 – наунаның барлық түріне арналатын көлем.
В =,
Науның тік бұрышты жағының биіктігі:
hтік= 0,5*В = 0,5*0,42 = 0,210 ... ... ... = 1,0*0,42 = 0,42 ... ... ... биіктігі:
hн= hн.п +0,08 = 0,42+0,08 = 0,5м
/с.
В = 0,42 м, V = 0,52 м/с, hк = 0,5 ... ... ... ... ... мына ... ... жууға кететін судың шығыны мына формуламен анықталады:
Р = ... Т- екі рет ... ... ... ... істеу
уақыты:
сағ; ... Т0 – ... ... ... ...... қалдықты тастау уақыты 0,17.
сағ;
Р =
2.14.8.4 Жинау каналының есебі
Жедел сүзгінің науаларынан ластанған су еркін ағып, жиынтық
каналға келіп құйылады, одан канализацияға ... ... ... ... ... дейінгі қашықтық мына
формуламен анықталады:
(2.81)
мұндағы - каналдағы судың шығыны 0,218 м3/с;
- каналдың минималды ені 0,7 ... = 9,8 ... ... ... арынның жоғалуы
Сүзгіні жуардағы арынның шығыны мынадай мөлшерлерден құралады:
а)сүзгінің тарату ... ... ... ... ... - құбырдағы судың жылдамдығы, м/с;
- бөлетін құбырдағы судың жылдамдығы, м/с;
м;
б) А.И. ... ... ... сүзу қабаттағы арынның жоғалуы:
м ... В.Т. ... ... ... сүзу ... ... ... ... суды ... ... коллекторына әкелетін құбырда арын
шығыны былай анықталады:
м; ... i - ... ... бойынша бөлетін құбырдың еңісі.
д) Жуатын су беретін сорғыштың құбырларындағы арынның жоғалуы:
м ... ... мен ... ... арынның жоғалуы мен жергілікті
кедергі:
м ... ... ... ... ... ... = 5,28 м
Таза су резервуарының түбінен науға дейін суды көтерудің геометриялық
биіктігі:
hг = ... = 6,9 ... 0,8 – ... ... м – сүзгінің биіктігі;
4,5 м – резервуардағы ... ... ... сорғыштың керекті арыны:
м; ... = 1,5 м – арын ... Суды ... ... ... мен жобасы
Суды зарарасыздандыруды судың шығыны мен сапасынажәне жеткізу
талабына, реагенттерді сақтауына, технико-экономикалық көрсеткіштеріне
байланысты таңдайды.
Зарарсыздандырудың ең көп ... түрі ... Бұл ... суды
сұйық хлормен өңдейді.
Суда хлорды еріткенде гидролиз реакциясы жүреді:
Хлораторлы жабдықтың есебі
Судың су тазалау ғимаратына келіп ... соң суды ... = 1-2 мг/л стр. 39 п. 6.146 ... ... ... ... ... (
кг/сағ ... ... ... ... ... ол ... ... және бір резервті вакумды хлоратор ЛОНИИ-100 болады.
Хлораторлы бөлмеге арнайы ... ... және ... ... ... ... ... қасында тамбур болады, арнайы киімдермен
мен противогаздарға арналған шкаф болады.
Хлораторлы бөлмеде шығын хлорлы ... ... ... ... ... үшін ... арнайы тараздарға қояды.
Хлор балонның ішіне салынған кішкентай түтікше ... ... ... ... мен ... арасына 3балон қойылады.
Оларда сұйық хлор буланады да сонымен бірге тазаланады.
Шығынды хлорлы балондардың саны(
шт ... S = 0,5 - 0,7 ... ... ... ... 50% ... ... негізгі запасы су тазалау ғимаратының сыртнда ... бір ... ... шығынмен орналасады.
2.14.10 Су тазалау ғимараты құбырының гидравликалық есебі
Су тазалау ... ... ... ... ... ... ... қосатын су құбырларының ... табу және ... ... ... ... ... ... құбарларындағы судың жылдамдығын таңдау.
Құбырлардың диаметірі мен каналдардың өлшемін дұрыс таңдау су тазалау
ғимаратына үлкен әсері бар. Ол ... және ... ... ... ... ... ... сорғыш бекетінен араластырғышқа дейін 1 - 1,2 м/с;
Араластырғыштан мөлдіреткішке дейін 0,8 – 1 ... суды ... ... – 2 ... суды ... құбырларда
0,8 – 2 м/с;
Тарататын ... ... – 1,2 ... ... құбырлы тармақтарының басында 1,8 – 2 м/с;
Лас суды ... ... ... ... ... жылдамдығын 1,8-2 м/с, тек арынды құбырларда
қолданады.
2.14.11 Қосымша ғимараттарды таңдау және су тазалау ғимаратын ... ... ... ... тазалау ғимаратында зертханалар, өндірістік ұстахана және де
тағы басқа қосымша ғимараттар болуы тиіс.
Қосымша ғимараттардың құрамы мен көлемін су ... ... су алу ... ... ... су алып ... ... көлемін былай
қабылдаймыз:
Зертхананың бастығының кабинеті - 8 м²;
Кезекші жұмысшының кабинеті - 15 м²;
Бақылау зертханасы - 10 ... ... - 15 ... жөндейтін ұстахана - 15 м²;
Химиялық зертхана - 40 м²;
Таразылық - 6 ... ... - 20 ... реактивтерді сақтайтын бөлме - 10 м².
2.14.11.2. Су тазалау ғимаратын жинақтаудың принціптері
Су тазалау ғимаратын жинақтаудың принціптері(
Барлық үимереттер мен ... ... ... тазалау ғимараты құбырларындағы сулардың өз ... ... ... Жеке ... ... арасындағы құбырлардың ұзындығын мейлінше
қысқарту, болшақта кеңейтілген жағдайда ... ... ... тиіс.
Жабдықтар мен арматуралар жөндеу үшін оңай жерде тұруы тиіс, және де тағы
басқалар.
2.15 Екінші көтеру сорғыш ... ... ... ... ... Qсағ=428,18м3/сағ.
Керекті арынды табамыз
мұндағы ∑h – Сорғыш құбырлар мен арынды құбырлардағы арынның жоғалуының
қосындысы, ...... ... ... ... жоғалуы 1.5…2м
Сағаттық шығыны Q=250 м3/сағ және арыны Н=30 м – 5НДв ... ... және 1 ... ... ... ... ... жиілігі 1450
об/мин, ПӘК=68℅, электр қозғалыс қуаты 28-40 кВт. Ғимараттың ... ... ... ... осыған қоса дренажды сорғышты НЦС-3 Q=8м3/сағ, Н=21.7м
қабылдаймыз.
Ауыр көтергіштік ... 1т, ... кран ... ... ... ... афтоматтандыру
Сорғыш бекеттері басқа станцияларға қарағанда оңай автоматтандырылады.
Автоматтандырылған сорғыш бекеттерінде сорғыштардың қосылуы, өшірілуі ... ... ... ... ... ... көмегісіз
бақылап отырады.
Автоматпен басқару жүйесінде сорғыш құбырмен арынды құбырлардың қысымы,
сальниктермен подшипниктардың ... ... ... ... тыс ауыр ... сақтауы және тағы басқа жағдайларға
бақылау ... ... ... келеңсіздіктердің орын ... ... ... қосылып, агрегаттардың жұмысын тоқтатады.
Агрегаттардың қосылуын тек келеңсіздіктерді жойған соң ғана жүзеге ... ... ... сорғыш агрегаттарының өшіріліп, қосылу
сигналы арынды мұнараларда және резервуарларда ... ... ... су ... ... ... ... орнатылған қысым
релелерімен жүзеге асады. Полученный от реле-датчика ... ... ... реле и ... механизмов, обеспечивающих
включение агрегата в определенной последовательности. Агрегаттардың ... ... ... әсер ... ... ... көмегімен басқарады.
Арнай режимнен аутқу жағдайында, ... реле ... ... ... де ... ... ... жағдайда оны қосады. Автоматтандырылған
жүйе жоғрыда айтылған процестерден басқада көп жағдайларды орындайды.
3 ҚҰРЫЛЫС ӨНДІРІСІНІҢ ТЕХНОЛОГИЯСЫ
Сыртқы су әкету және ... ... ... ... ... жер ... ... Жұмыс жүргізу уақытын қысқарту
мақсатында жұмыс өндірісінің тасқынды ... ... Бұл ... ... өнімді пайдалануға, жұмыс өнімділігін жоғарылатуға,
сонымен қатар еңбек және құрылыс құнын ... ... бола ... ... ... ... жұмыстар бірнеше алымдарға бөлу арқылы бірыңғайлы
жұмыстарды бірінен соң бірін, ал әр ... ... ... ... ... төсеу құрылысын екі түрлі әдіспен жүргізуге болады.
Біріншіден, ұзын ор қазып ... ... ұзын ... ... Ұзын ... ... тәсілдеріне: қада қағу, бұрғылау жатады. Ұшында істікті құбырды
пневматикалық сығу арқылы ұзын орсыз табу т.б. ... бар. ... ... ... ... ... ұзын ор ... құбыр төсеу әдісі
қабылданған. Ұзын орлы құбыр төсеу жұмыстарының ... ... ... ... ... ... өсімдік қабатын алу – бұл қабатты басқа да
көгалдандыру жұмыстарына пайдалануға болады;
2. Таңданып алынған эксковатормен топырақта ор қазу және ... ... кері ... ... төгу;
3. Бұл аймақта уақытша қоршап құру қажет және ұзын орда ... ... болу үшін ... ... ... тиіс;
4. Ұзын ор түбіне қолмен өңдеулер жүргізу;
5. Құбыр төсеу ... оған ... ... ... ... ... ... Құбыр төселіп, түйістері бекітілген соң онда аудан оқшаулары
жасалады және бақылау құдықтары, ... ... ... ... ... ... түрі ... кері көмілгеннен кейін
гидравликалық сынақтар жүргізілуі тиіс.
Құбыр төсеу кезінде бақылау жұмыстары СНиП-ке байланысты ... ... ... ... және ... техникалары міндетті
түрде қарастырылуы керек.
Дипломдық жоба құрылымына, сонымен қатар еңбек шығыны, еңбек ... ... ... ... енгізілген.
3.1 Жер жұмыстарын жүргізу.
Жер жұмыстары дегеніміз – үймереттер мен ... жер ... ... кезінде олардың іргетастарын қалағанда, метрофориттер,
су, жылу электростанциялары, жер асты ... ... ... және ... сияқты құрылыстарды салу және ... ... ... ... кезінде атқарылатын жұмыстар жиынтығы.
Жер жұмыстарының технологиясына төменгі аталған процестер жатады:
- жер бетін ... ... ... өсімдік қабатын алу 0,1-0,4 м;
- жерді эксковатормен қазып, оны көлікке тиеу;
- артық қайырма топырақты үйіндіге жинау;
- қайырма топырақты кері орнына ... ... ... ... ... ... ... яғни уақытша;
Уақытша құрылыстарға үймереттер мен ғимараттардың ... жер асты ... ... үшін ... шұңқырлар
мен орлар жатады.
Ал тұрақты құрылыстарға ұзақ мерзім ... ... ... ... жүргізу тәсілдері негізінен үш топқа бөлінеді.
- механикалық тәсіл;
- гидромеханикалық тәсіл;
- қопару тәсілі;
Механикалық тәсіл – жерді тілу, бұзу, қопару және тағы ... ... үшін жер ... ... ... ... ... Жер қазғыш
механизмдер, эксковатор, ал қазып тасымалдағыш ...... ... ... ... Егер ... жақын жақта, яғни 150-
200 м қашықтыққа жыртылатын болса, онда бульдозер қолданылады, ал 500 м
дейін ... ... ... одан әрі қашық жерге тасымалдау үшін
грейдерлер қолданылады.
3.1.1 Ұзын ... ... ... және ... ... ордың геометриялық өлшемдері мен көлемі төмендегідей теңдеумен
есептеледі:
һ = Нқ.т. + d + 0,5 + 0,1 ... Нқ.т. – ... ... ... ... ... ... 0.8 м.
d – құбырдың диаметрі. 0,35 м.
сонда һ = 0,8 + 0,35 + 0,5 + 0,1 = 1,75 ... ... ... ... ... ... сурет - Ұзын ор
3.2 сурет - Ұзын ордың 1.1. кескіні
3.3 сурет - Ұзын ордың көлденең ... НА = 507 НБ = ... – табу үшін НГ = НА – һ1 = 507 – 1,75 = ... = НГ – і L = 505,25 - 0,003* 1100 = ... һ2-ні ... һ2 = НА – НВ = ... = ... ... сурет - Ұзын ордың көлденең қимасының аудандары
сонда:
втр = d + 0,5, м.
(3.2)
втр = 0,35 + 0,5 = 0,85 ... втр – ұзын ... ... ені, м
d – ... ... ... = втр + 2m ∙ һ1 , м
(3.3)
В2 = втр + 2 m ∙ һ2 , ... m – ... ... m=0,5; ... – ұзын ... бастапқы нүктесіндегі тереңдік, м.
һ2–ұзын ордың соңғынүктесіндегі тереңдік, м.
В1 = 0,85+2∙0,5∙1,75 = 2,6 м
В2 = 0,85+2∙0,75∙5,05 = 8,42 ... ұзын ... ... ... = ... ∙ һ1 , ... = втр+В2 ∙ һ2 , м2
(3.4/)
2
F1 = 0,85+2,6 ∙ 1,75 = 3,01 ... = ... ∙ 5,05 = 23,40 ... ордың көлемін анықтаймыз. Ол төмендегідей формуламен анықталады.
Vор = F1+F2 ∙ Lорт ∙ М3,
(3.5)
2
Lорт = L + m ∙ һ1 + m ∙ һ2 ... ... = 1100 + 0,5 + 1,75 + 0,75 + 5,05 = ... ... Vор = 3,01+ 23,40 ∙ 1104,025 = 14578,65 ... L – ұзын ... ... м
F1, F2 – ұзын ордың бастапқы және соңғы нүктелеріндегі
қимасының ауданы, м2.
Ұзын орды кейін қайта көмген соң ... ... және ... ... ... ... топырақтың көлемін анықтаймыз, бұл үшін қайта
көмген топырақтың көлемін табу ... Ол ... ... ... = Vор - Vқ , м3
(3.6)
Vқк
мұндағы Vқ – құбырдың көлемі, Vқ = П ∙ d2 ∙ ...... ... қопсыту коэффициенті.
(балшық 7%)
Кқк – 7% = 7 . = 0,07 + 1 = ... = 3,14 ∙ 0,35 ∙ 1100 = 302,22 ... = 14578,65 – 302,22 = 14296,19 ... ... ... ... қалдық топырақтың көлемін анықтау.
Vот = вmp ∙ L ∙ Δ t
(3.7)
мұндағы Δ t – ... ... ... ... ... ... (бұл
эксковатордың түріне шөлейтінің көлеміне байланысты анықталады. Табл. 3,14
[1]).
Шөміштің сиымдылығы табылған топырақтың көлемі ... ... ... 3,18 ... (100) = Vор = , ... (100) = 14578,65 = 13,25 ... ... ... шөміш сиымдылығы 0,5 м3 d = 100 мм ... ... [1] ... Δ t = 0,15 м, сонда
Vот = вmp ∙ L ∙ Δ t = 0,85 ∙ 1100 ∙ 0,15 = 140,25 ... ... ... көлемін анықтаймыз.
Vтек = Vор - Vоm м3
(3.9)
Vтек =14578,65 – 140,25 = 14438,4 ... ... ... ... ... санын анықтаймыз.
1. Өсімдік қабатын кесу ауданы.
F = L ∙ Вор ∙ 1,05 ... L – ... ... ... ... – ордың орташа ені.
Вор = В1+В2 = 2,6+8,42 = 5,51 м.
2. 2
2. Ұзын орда түйіс асты шұңқырлардың көлемін ... = 0,55 ∙ (Д+0,5) ∙ 0,3 , ... = 0,55 ∙ ... ∙ 0,3 = 0,14 ... ... 2 ... ... тығыздап көму кезіндегі топырақ көлемі.
V = Vтығ - Vқұб , ... = Втр ∙ L ∙ Д = 0,85 ∙ 1100 0,35 = 163.62, ... ... = П ∙ d2 ∙ L = 3,14 ∙ 0,352 ∙ 1100= 211,55, ... ... V = Vтығ - Vқұб = 163,62 – 211,55 = 57,8, ... 2
4. Ұзын ордың түйіс асты шұңқырларын бульдозермен толық көму кезіндегі
топырақ көлемін анықтау:
Vт.к. = Vқ.к. - V , ... = 14296,19 – 57,8 = 14238,39 ... 3.1 - ... ... ведомысы ... ... ... ... ... ... ... |
| | ... ... | |
| | ... | | |
|1 |2 |3 |4 |5 |
|1 ... ... құру |1 м |2200 |  |
|2 ... ... кесу |1000 м² |6,364 ... |
|3 ... ор топырағын кері | |142,9 |  |
| ... жек. ... |100 м³ |3,02 | |
| |а) ... төгу |100 м³ | | |
| |б) ... тиеу | | | |
|4 ... ... ... |1 дана |22 |50 ... бір |
| | | | ... ... |
|5 ... ор ... ... |1 м³ |140,25 ... |
| ... | | | |
|6 ... орда ... асты |1 м³ |0,14 ... |
| ... қазу | | | |
|7 ... ор ... ... |1 м³ |140,25 ... |
| ... ... | | | |
|8 ... ... |100 т |  |  |
| ... | | | |
|9 ... орға ... ... |1 м |1100 |  ... ... ... |1 дана |6 |1 км = 5-6 дана |
| ... | | | ... ... ... ... |100 м² |12,08 ... |
| |жасау | | | ... ... ... |1 дана |15 |1 км = 10-12 дана ... ... екі жағынан |1 м³ |57,8 ... |
| ... көму | | | ... |Беріктікке сынау |1 м |1100 |  ... ... ... ... |1 дана |22 |  |
| |алу | | | ... ... ... ... |1 м |2200 ... |
| |алу | | | ... ... орды ... |100 м³ |142,38 |  |
| ... көму | | | ... ... ... |1 м |1100 |  ... |Територияны тегістеу |1000 м² |6,36 ... ... 3.2 - ... ... ... уақыт және еңбек ақысы калькуляциясы
| | | |
| | ... ... |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| ... |
| ... | ... ... |
| | | |
| | |ЭО – 4111Б |Э 100 – 11АО ... ... түрі | ... ... |
|Шөміш сиымдылығы |м3 |0,80 |1 ... ... |м |10 |12 ... ... қазу ... |м |14,5 |16 ... төгудің ең үлкен | | | ... |м |12,5 |14,4 ... төгу ... |м |5,3 |5,3 ... ... |м |13 |15 |
1 – ... ... (кері күректі) ЭО – 4111Б салыстыру төмендегідей
формуламен жүргізіледі.
С = 1,08 ∙ Смаш.см
(3.14)
Псм. выр
мұндағы Псм. выр – сменадағы эксковатордың топырақты өңдегенде ... ... ... ... ... жұмыс м3/смен.
1,08 – қосымша шығындарды есепке алатын коэффициент.
Смаш.см – эксковатордың машина сменалық құны ... = Vор , ... Vор - ұзын ... ... көлемі, м3;
Σ – эсковатордың топырақты жиекке төгу және транспортқа тиеу
кезіндегі жұмыстардың жалпы маш. сменалық қосындысы.
ΣП Маш. См. = Vжт· N1/100 + Vар · ...... ... ... ... ... – топырақты көлікке тиеу көлемі, м3;
N1 – уақыт мөлшері, жиекке төгу кезінде;
N2 – топырақты көлікке арту.
(ЕНИР – Е2 – 1 ... ... са- = ... · 1,7)/100 = 26,7
8,2
сонда,
Псм.выр = 14578,65 = 546,01 ... = 1,08 · 26,7 = ... ... 1м3 ... ... ... ... анықтаймыз:
К = 1,07 · СОП / (Псм.выр · 1 жыл)
(3.16)
мұндағы СОП – эксковатордың инвентарлы есептік құны, руб.
1 жыл – ... ... ... ... ... = 1,07 · 1714/(546,01 · 300) = 1833,98 = ... соң 1м3 ... ... ... ... ... = С + ... Е – күрделі қаржының нормалық тиімділік коэффициенті, ... ... = 0,05+ 0,15 · 0,011 = ... – нұсқа Э 100 11АО маркалы эксковатор драглайнның экономика-лық
тиімділігін есептеу:
Псм.выр = 14578,65 = 454,02 ... ... = 257,33 +6,04 = ... = 1,08 · 36,39 = ... ... ... ... күрделі қаржыны анықтау:
К = 1,07 · 2514 / (454,02 · 300) = ... ... ... ... ... шығынды анықтау.
П = С + ЕК = 0,08+ 0,15 · 0,019 = 0,08
Жүргізілген салыстыру ... 1м3 ... ... варианттағы ЭО 4111Б маркалы эксковатор драглайн қолайлы.
3.3.2 Автокөлік таңдау және оның санын анықтау
Кесте 3.4 - Автосамосвалдың техникалық көрсеткіштері
|Көрсеткіштері ... |
| ... 256 Б |
| | ... ... т |11 |
| | ... ... м3 |6,3 |
| | ... жылдамдығы, км/сағ. |65 |
| | ... ... м |2,76 |
| | ... ені, м |2,65 |
| | ... жол ... ... ... км/сағ |20 ... ... ... ... ... ... толық
тығыздалып салынған топырақтың көлемі анықталады:
Vгр = Vш-м · Кнап
(3.18)
1 + Кпр
мұндағы Vш-м – қабылдаған эксковатор ... ... ...... толу коэффициенті (драглайнда 0,9 … 1,15)
Кпр – топырақты алғашқы қопсыту коэффициенті (ЕНиР 2-1 немесе
тақырып 2Н, ... = 0,8 · 0,9 = ... + ... ... ... ... = V гр · g
(3.19)
мұндағы γ – топырақтың көлемдiк салмағы. (ЕНиР 2-1 прил-1 m/м 3)
сонда, Q = 0,6 · 1,8 = 1,08 ... ... ... ... = П
(3.20)
Q
мұндағы, П – автосамосвалдың жүк көтергiштігi, т
п = 11 = 10
1,08
Көлiкке ... ... ... көлемiн анықтау.
V = Vгр · п ,м3
(3.21)
V = 0,6 · 10 = 6 м3
Автосамосвалдың бiр циклдағы ... ... = tn + 60α + tр + 60α + tм , ... ... tn – ... тиеу ... = V · Нвр · 60, ... – машина уақыт нормасы ЕНиР – 21(100м3, грунтқа ... ... - құм ... ... км;
Vг – толтырылған автокөлiктiң орташа жылдамдығы;
Vn - орташа жылдамдық 25-30 км/сағ;
tр – тусiру уақыты
tм – көмекшi ... ... = 6 · 1,7 · 60 = 6,12 ... = 6,12 + 60 · 5 + 1,3 + 60 · 5 + 1,5 = 27,67 ... ... ... ... есептеулер бойынша 2 дана самосвалды қабылдаймыз.
6. 3.3.3 Кран таңдау және оның ... ... ... ... ... мына ... ... анықтайды:
Нmax.тр = h1 + h2 + h3 ,м
(3.24)
мұндағы h1 – строптың ... м ...... ... ... ... ... – жинақталған элемент пен жерге дейiнгi биiктiгi, м.
Нmax.тр = 2 + 0,5 + 0,5 = 3м
Кран жебесiнiң құрамын анықтау ... ... = а + 1,5 + В2 ... ... = 3 + 1,5 + 7,1 = ... ... моментi есептелiнедi:
Мmax.тр = Рmax · (lmax – а), m.м
(3.26)
мұндағы Рmax – жинақталған элементтiң және строптың салмағы, m.
а – жебе ... ... ... ... өсiне дейiнгi аралық
1,5м.
сонда,
Мmax.тр = 0,2 Н (6,55 – 1,5) = 1,212 ... ... ... ... бойынша жебенiң ұзындығы
құлашының байланысты каталогтан КС – 2565 кранын тандаймыз.
Кесте 3.5 - Жебелi автокөлiк кранның ... ... ... |
| |КС – 2563 |
| | ... ... Т |6,5 |
| | ... ... м |12,4 |
| | ... ... ... h |8 |
| | ... ... мм | |
| | |
|- ... |8220 |
| | |
|- Енi |2680 |
| | |
|- ... |2680 |
| | |
|- ... т |12,5 ... Ұзын орда топырақты керi күректi эксковатормен өндеу кезiндегi
қазымның параметрлерiн анықтау
Ұзын ордың көлденең қимасының ауданы Fтр мен В – ... енiн ... = (В + тр)n, ... = (1+0,5 · ... = 25,78 ... = в + 2 ... вжп - ұзын ... түбiнiң енi және биiктiгi, м;
m - құлама коэффициентi.
В = (1 + 2 · 0,5 · 6,25) = 7,25
Қайта ... ... ... ... (Fо) ... ... 45о
болғанда.
Fо = Fтр (1+Ко) , м2
(3.29)
мұндағы Ко – алғашқы қопсыту ... С.К. ... А.Е. ... ... құм – ... = 25,78 (1+0,28) = 33 ... ... биiктiгi (Но) және астыңғы енiн анықтау.
Но = √ Fо = √ 33 = 5,74 ... = 2 · Но = 2 · 5,74 = 11,48 ... В+во + а ... ... Rв тосу ... ... аз ... онда эксковаторды ордың ортасына қоюға болады. Керiсiнше,
эксковаторды ... қою үшiн С = В+во + а – Rв ... ... Құрылыс бас жоспарын ұйымдастыру
Құрылыс бас жоспары құрылыс алаңында пайдаланудағы және жобаланатын
жүйелерді ескере отырып уақытша сумен және ... ... ету, ... ... және ... байланысы қызметін, жинақтау крандарын
таңдау, қамбалар алаңдарын есптеу, құрылысқа ... ... ... ... ... мен өндірістік санитария мәселелері
шешіледі.
3.5.1 Құрылыс алаңын электр қуатымен жабдықтауды және ... ... ... есептеу:
Трансформатордың қажетті қуатын мына формуламен анықтаймыз:
(3.31)
мұндағы 1,05 – төменгі ... ... ... ... ... – барлық орнатылған электр қондырғыларының қуатының
номиналды жинағы, ... – ішкі ... ... ... қуаты, кВт;
ΣРон – бұлда сырқы жарықтандыру құралдарының қуаты, кВт;
ΣР∆ - барлық орнатылған ... ... ... ... ... – 0,8 –ге тең қуат ... – бір мезгілдегі жұмыс істеу коэф. тұтынушылар санына қарай
5....8 ге дейін 0,5-ке тең.
l2 – бір мезгілде ішкі ... ... ... 0,8-ге ... – бір ... сырқы жарықтандыру коэф. 0,9-ға тең.
l4 – бір ... ... ... ... ... - кестеде келтірілген электр қуатын тұтынушы трансформаторлардың
қажетті қуатын анықтау.
Кесте 3.6 - ... ... ... ... ... ... ... кВт |
|1 ... ... 1 дана |32,7 |
|2 ... 1 дана |4,5 |
|3 ... ... |7 ... 3.6 - ... |
|4 ... ... |7 |
|5 ... 2 дан |8,8 |
|6 ... ... |7,5 |
|7 ... ... ... |40 |
|8 ... және ... ... |50 |
| ... | |
|9 ... да ... |21(℅) ... ... ... ... құрылыс алыңы мен жұмыс ... ... бір ... ... ... Есптегі электр қуатының санына байланысты
трансформатор таңдаймыз. Типтік жылжымалы трансформатор:
КПТП – 320;
Қуаттылығ – 320 кВт;
Кернеу кВ ВН – 35 ПН – ... ... – 7 ... алаңын және бөліктерін жарықтандыру үшін ашық газды
зарядталған шамдар, ашық ... ... ... ... ... ... ... қажетті суды анықтау
Құрылыс алаңында су өндірістік, ауыз су шаруашылық мұқтажына ... ... және ... ауыз су ... қажетті судың еспті
шығыны формуламен анықталады.
Өндірістік мұқтажға қажетті судың сағаттық максималды ... Q1, ... м3 ... S – ... ... ... ... алмасудағы жұмыс
көлемінің саны;
А - өндірістік мұқтажға қажетті судың шығыны, ... – суды бір ... ... сағаттық коэф.
n – алмасудағы сағат саны;
Кесте 3.7 - Өндірістік мұқтажға қажетті су ... | ... ... ... ... ... ... бірлігі | ... ... | 13  ... ... ... |12,5 142 ... ... |500 19190 ... ... |1200 1200 ... ауыз су мұқтаждығына қажетті судың максималды сағаттық
шығыны:
, м3 ... N1 – ... ең көп ... ... – бір ... ассу мұқтажына қажетті шығын, л;
м3
Кесте 3.8 - Суды пайдаланудың бірқалыпты сағаттқ коэффиценті
|Тұтынушылар аттары ... ... |
| ... |
|Құрылыс жұмыстары |2,0 ... ... |1,1 ... ... ... ... | ... ... |3,0 ... |1,5 ... 3.9 - ... ассу ... қажетті судың мөлшерлік
шығыны
|Суды тұтынушылар аттары|өлшем бірлігі |Су ... ... ... ... |1 ... |20 ... орында |1 адамға |20-30 ... |1 ... |10-15 ... ... қозғалтқыштарды салқындатуға қажетті судың сағаттағы
шығыны Q3, м3
, м3 ... Wt – ... ... ... ... ... судың
меншікті шығыны, 1л су 1 ат күшіне тең;
N – ... ... ... ... ... м3
Секундтағы шаруашылық ассу мұқтаждығының есептік шығыны, qn , л
(3.35)
мұндағы Sq – бір сағаттағы судың ең үлкен шығындарының ... ... ... ... ... есптік шығыны, qж , л
(3.36)
мұндағы а – 2.3 – кесте бойынша жунуға ... ... ... ...... ... ... – жуынатын орынның жұмыс уақыты, мин;
Құрылысқа қажетті судың ... ... ... S – ... ... ... ... - суды қажает ететін өндірістік қондырғының өнімділігі;
Кr – суды пайдаланудың бірқалыпсыздығының сағаттық коэф. 2-ге
тең;
Құрылысқа ... ... ... ... есптік шығыны
(3.38)
3.5.3 Құрылыс алаңында автомобиль көлігінің қозғалысын ұйымдастыру
Автомобиль көлігінің қозғалысын ұйымдастыру шараларының бар жиынтығын
бес ... ... ... Жүктерді және адамдарды тасымалдау көлемі мен уақытын анықтау;
2 Авокөліктердің көп ... ... ... Ең көп ... ... ... анықтау;
4 Қозғалыс қарқын және жол жабындысына түсетін ... ... ... ... ені мен ... орнын есептеу;
5 Автокөліктердің уақытша жолдарымен қозғалуының ... және оны МАИ ... ... ... үшін ... ең кіші ені
В = 2R+8, м ... В- ең кіші жол ені, ... ... ең кіші ... ... = 2*10+8 = 28 ... Құрылыс алаңында уақытша ... мен ... ... ... ... санитарлы тұрмыстық және өндірістік
бөлмелермен, объект жанындағы қоймаллармен қамтамасыз ету ... ... ... мен ғимараттар қарастырылуы қажет.
Әкімшілік түрдегі үймерет. Құрылыстағы ... ... ... ... ... ... Smp = 288 м2
Санитарлы тұрмыстық үймереттер. Әртүрлі міндеттегі инвентарлы үймереттердің
қажетті ауданы мына формуламен есептеледі:
Sk = Sm*N, ... ... ... ... ... көрсеткіштері;
N- адам саны ең көп болатын ауысымдағы жұмысшылардың жалпы саны.
Sk = ... ... және ... жинақтау алаңдарының ауданы S = 288 м2
3.5.5 Құрылыс алаңын қысымды ауамен жабдықтау
Қысымды ауа келесі жұмыстарды орындау кезінде қолданылады:
а) мұздақ ... ... ... ... ... ... ... және түйіндерді тазалау;
в) топырақты тығыздағанда
Қысымды ауаның қажетті мөлшерін м3 /мин келесі формуламен анықтаймыз:
Q = K1*n1*F1+K3*n3*F3, м3 /мин ... = ... = 1.34 м3 ... Жинақтау үшiн қажеттi аспаптар таңдау
Жинақтау және жүк көтергiш аспаптарды таңдау түзiлiстердiң және
элементтерiн ... ... ... ... және ... әдiстерiне тiкелей байланысты. Сондықтан жинақтау кранды толық
пайдалану мақсатымен ... ... ... ... ... ... және ... салмақты элементтердi барынша толық пакеттеп,
орнатылатын элементтердi блоктарға iлiндiрiп отырып таңдалады.
Жүк көтергiш ... ... ... кең ... ... ... ... строптар қолданылады. Строптар әмбебап және
жеңiлдетiлгендер болып ... және 2,4 ... 6 ... теңгергiш
строптардың әр түрлерi қолданылады. Қажеттi арқанның диаметрi статистикалық
есеппен анықталады. Строптардың бiр немесе бiрнеше тармақтары болуы мүмкiн,
сондықтан жүк ... олар тiк ... ... ... ... элементте өз салмағына пайда болатын қысым күштерiн және
iлмектiң көтерiлуiнiң қажеттi биiктiгiн азайту үшiн арқалық ... ... ... ...... қолданылады.
3.7 Құбырларды жинақтау технологиясы
3.7.1 Су жүргiзетiн шойын құбырларды төсеу
Шойын ... ... ... басталғанға дейiн келесi жұмыстар
орындалу керек:
1. Жер жұмыстарын орындау сапасын тиiстi ... орды қазу ... ... ... ... Құбыр төсеу өсiн тексеру және бекiту;
3. Акт бойынша орды қабылдау;
4. Жұмыс орнына қажеттi құрал-саймандар, құрылғылар, ... ... ... ... жұмыс орындарына уақытша жарық жүргiзу;
6. Уақытша тұрмыс үйлерiн жеткiзу және ... ... ... ... ... және ... енiсi ... қоныштары төменнен
жоғары қарай ор шетiнен 1,5 м-ден кем емес ... ұзын ... ... ... ... ор ... ... орнату;
9. Құрылыс алаңында уақытша қоршау құру.
Шойын құбырларды төсеу мына технологиялық жүйелiкпен орындалады:
а) құбырларды байқап қарау;
б) ор ... ... ... және ... ... құбырларды орға төсеу;
г) құбырларды ортаға келтiру;
д) құбырларды топырақпен ... ... ... ... алдында әр құбырды қарап, салмағы 0,5 кг болғанмен соғып
тексерiп көру керек. Қуыстарда ... ... бар және ... ... ... ... бар құбырлар жарамсыз деп табылады.
Шұңқырлар құбыр түйiстерiн бiтеу үшiн құбырларды төсеу ... ... ... диаметрiне байланысты келесi өлшемдерiнен
жасалады, м. Құбыр диаметрi, мм.
L x d x h, м.
Шойын ... орға ... екi ... ... ... өзi ... ... жұмыс асырылады. Орға салынған құбырдың әр қайсысы құбыр
өсiнiң тұрақтылығын және қайсысы берiлген ... ... ету үшiн ... және ... көмегiмен ұқыпты ортаға дәл келтiру керек.
3.7.2 Құбырларды ... ... ... және ... ... ... ... сынға екi рет тартылады: 1 – әр бөлек учаскенi орды көмгенге
дейiн алдын ала сынау (берiктiкке) 2 – орды ... соң және ... ... ... жұмыстары аяқталған соң, гидранттар, сақтық
қақпақтарын ... ... ... ... сынау мезгiлiнде бұқтырмалар
орнатылады) соңғы сынау, яғни тығыздыққа ... ... ... ... ... жұмыс және сынау қысымдарының ... ... ... ... ... қолданылатын монометрлердi
тексерiп, пломбалау керек. Монометрдiң дәндiк ... 1,5 ... ... 150 мм-ден кем болмауы керек.
Құбырларды алдын-ала сынағанда 10 ... кем емес ... ... ... соң ... ... ... дейiн түсiрiп құбырларды
қарайды.
Құбыр алдын-ала сынаудан өттi деп ... және ... ... ... ... ... ... су ағып-кемiп қалмаса. Алдын-ала
сынағанда сынау және жұмыс қысымды ұстау үшiн ... ... ... ... ... ... ... сынау
Тығыздыққа құбырларды сынағанда, судың кему ... ... ... ... құбырда шкаланың бiр ... ... ... ... оны бастапқы қысымды төмендетедi және оны бастапқы деп ... ... ... ... ... ... сынаудың басы деп саналады.
- егер монометр тiлi 10 минут iшiнде оның шкаласының екi ... емес ... және ... ... ... қысымынан төмен
болмаса, онда монометр көрсетуiн байқауды осымен ... ... бар ... ... ... сынау 0,9 тен
сынау қысымымен жүргiзiледi. ... ... ... 0,3 … 0,5 МПа ... әр ... 5 ... кем емес ұстап көтерiледi де, сонымен бiрге ... ... бар ... ... ... ... 0,6 МПа ... қысымымен жүргiзiледi. Азық су құбырларын сынап, толық бiткен ... ... ... ... ... ... құбырларын төсеу жұмыстарына және құбырларды
сынауға сапалық бақылау
Бақылауды ... ... ... ... ... Бақыланатын
жұмыстардың түрi төмендегiдей:
- құбырлардың тығыз табиғи негiзiнде толық ұзындығы мен орнықтылығын
бақылау;
- құбырдың төселуi ... ... ... ... ... ... ... төселу еңiстiгiнiң дұрыстығын бақылау;
- бiрiншi нысандап қолмен және толық көму кезiндегi қалыңдықты өлшеу.
Құбырда сынау кезiндегi қалыңдықты өлшеу:
- ... екi ... ... көмгеннен кейiнгi алдын-ала сынауға;
- толық көмгеннен кейiнгi соңғы сынға.
Бақылау нысаналау арқылы өлшеуiш ... ... ... ... ... ... ал ... және толық көму кезiндегi
қалыңдықты өлшеу құбыр төселiп ... соң ... ... ... ... сынау кезiндегi бақылау жұмыстары заказчиктiң талабымен
жүргiзiледi.
Құбыр төсеу кезiндегi жiберiлетiн ауытқулар:
- ... ... ... ... ... ... ... + 1мм;
- бiрiктiрушi болып астындағы тесiктердiң центрлерiнiң ара қашықтығы
± 0,5 мм;
- құбырлардың жiберiлетiн қисықтығы: 2м ұзындығы құбырлар үшiн ... ... ... 3-4м ... үшiн 15мм көп емес;
- құбырлар және олардың бiр-бiрiмен қосылу жерлерi ... ... және де ... ... ... ... жарықтары болмауы тегiс
ешқандай кедiр-бұдыры болмауы керек.
Монтаждық жұмыстар:
- жер жұмыстары және ... ... ... ... ... жасау
жұмыстары СНиП – 3-02-01-83 талаптарына сай жүргiзiлуi керек.
- керi көшу жұмыстары 2 рет жүргiзiлуi керек.
Бiрiншi ретiнде ... екi ... ... ... ... ... ... қолмен көшiрiлуi керек.
Екiншi ретiнде эксковатормен толық көлемдi. Түйiстер мен ... ... ... - 7.2. ... тек ... ... ... көмiледi. Толық көмген соң СНиП 3.05-04-85 қосымша – ... ... ... ... ... ... өндiрiсi және қауiпсiздiк техникасы
3.8.1 Жұмыс өндiрiсiне нұсқау
Құбырларын төсеу жұмыс өндiрiсi ең алдымен ... ... ... ... ... Содан соң бульдозердiң көмегiмен құрылыс
алаңындағы өсiмдiк қабаты 0,1 … 0,4м онына. Оны ... да ... ... ... ... ... соң ... есептеулер
нәтижесiнде шөмiштерiнiң сиымдылығы бойынша экономикалық салыстыруда
таңдалған керi ... ... ... өндеймiз. Қазылған ұзын
ордың алдын-ала геометриялық өлшемдерi анықталады. Қазылған ұзын ... ... ... ... асты ... қазу жұмыстары қолмен жүзеге
асырылады. Ұзын орда түйiс асты шұңқырлары қазылған соң тегiстеу ... ұзын ор ... ... ... ... 10км ... ... жеткiзiледi. Құбырлар ұзын ордың жиегiне 1,5 м ... ... ... соң ... кранының көмегiмен құбырлар ұзын орға төселедi.
Жұмыс барысында ... ... ... керек. Құбырлар орға
түсiрiлер алдында әрқайсысы 0,5кг балғамен соғылып, ... ... орға ... соң, ... тiктеуiш нысананың көмегiмен өстерiн
дәл келтiрiп болған соң, ... ... ... ... ... ... резеңке сақинамен бiтейдi, сосын асбестоцементпен
бiтеледi.
Цементке агрессивтi әсер ететiн топырақтарда немесе жер асты ... ... ... бетi ... ... қапталады.
Бақылау құдықтары 1 км-ге 5-6 дана қойылады және оларға 2 рет битуммен
жабу арқылы судан оқшаулау жасалады. Ұзын ... ... ... еркiн
жүрiп, өтiп жұмыс iстей алуын ... ету үшiн ... ... ... да 1 км құбыр желiсiне 10-12 дана ... ... ... ... бақылау құдықтары орнатылып болған
соң, құбырлар екi ... ... ... ... ... көмiп
болған соң, құбырларға алдын-ала сынау, яғни берiктiкке сынау жүргiзiледi.
Ол 0,9 Мпа қысыммен жүргiзiледi. Сынау бiткен соң ... ... ... керi ... ДЗ-8 бульдозердiң көмегiмен толық көмiледi. Толық
көмiлiп ... соң ... ... ... жүргiзiледi, яғни тығыздыққа
сыналады, сынау 0,6 Мпа қысымда ... ... ... ... еңбек шығыны, машина уақыты, еңбек ақысының калькуляциясы КМжЕ-
ге байланысты жүргiзiледi. Крандар есептелiнген техникалық параметрлерiне
байланысты каталогтан ... Осы ... ... толық бiткен соң
территория тегiстелiп, уақытша құрылған қоршауға алынады.
3.9 Техника кауiпсiздiгiне және еңбектi ... ... ... ... ... ... ең ... жұмыс орнының
технологиялық өлшемдерiн және ... сай ... ... ... ... ... ... орындары мен оларды
бiрiктiретiн транспорт алаңдары ... мен ... орын ... ... ... ... қамтамасыз ету мен тәртiптi ұстау керек.
Кран ... ... ... ... ... ... құлауынан және
кранның тұрақтылығынан қауiп төнуден сақтану үшiн және оның қауiпсiз
қозғалысын ... ету үшiн ұзын ор ... ... ... сай ... керек. Құбырларды ұзын ордың жиегiне қойғанда да оның
орға түсiп кетпеуiн қарастыру керек.
Құбырларды кранмен көтергенде және ... ... ... ... ... ... ұстануы керек:
1) Қажеттi жебенiң көтерiлу биiктiгiнде ең жоғары жүк көтергiштiк шамасына
жеткiзiп жүк көтеруге тиым ... ... ұзын орға ... тiк ... шайқатусыз, ұзын ор
қабырғасына тигiзiлмей түсiрiлу керек. Құбырды ұзын орға ... ... ... ... ұзын ор мен құбыр арасында, ұзын орта
және кран жебесi ... ... ... ... ... рұқсат етiлмейдi.
Гидравликалық сынау басталғанға дейiн гидравликалық пресс ... ... ... сынақ толық аякталғанша күзеттi
аймақ ұйымдастырылады. Онда сынақ бiткенше ... ... ... ... ... енi 7 … 25 м-ге ... құбырдың диеметрi мен
материалына байланысты қабылданады. Осы аймақты бақылап отыру үшiн ... м ... ... ... ұйымдастырылады. Сынауға қажет компрессорлар,
ауа жiбергiштер бұл аймақтан 10 ... кем емес ... ... ... керек.
Сынау жүрiп жатқанда құбыр жатқызуға параллель 200 м ... ... ... және ... ... ... тиiс. Ондағы
қозғалыс тоқтатылады. Осы аталған шарттар орындалып, апаттық бригадалар
ұйымдастырылады және ... ... ... соң ... аймағына
қысым көтеру үшiн ауа жiберуге нұсқау берiледi.
Көшелерде және аулаларда қазылған ұзын орлар мен қазан-шұңқырлардан
өту үшiн ... ... ... үшiн ... ... ... ... КӨРСЕТКІШТЕРДІҢ ТЕХНИКА-ЭКОНОМИКАЛЫҚ
ЕСЕПТЕМЕСІ
Диплом жобасының бұл ... ... ... ... ... ... Біріншіден, барлық жобаланған ғимараттар мен
объектілік сметамен екі вариант үшін ... ... ... ... бұл негізінде құрама сметалық есеппен өндіріледі. ... ... ... ... баға ведомосы теркеледі.
Есептеліп келісілген бағада тұрақ және өзгеріп тұратын ұсталымдардың есебі
өндіріледі. Одан ... ... ... ... негізгі технико-
экономикалық көрсеткіштері шығырылған. Соңында ... ... ... ... ... ... Құрылыстың сметалық құны
Сметалық құн реттік жұмыстардың аяқталуы ... ... ... ... ... қаржыландыру үшін, құрылыс-монтаж жұмыстарының
есебін ... үшін ... ... ... ... шығындарды қаржы
арқылы төлеу сметалық есептемелерде қаралған. Құрама есеп ... ... ... ... ... ... жабдықтау жүйесіне кіретін
үймереттер мен ғимараттардың әрқайсысына бөлек ... ... ... ... ... сантехникалық, арнайы, құрылыстық және
монтаждық жұмыс, құрылғылар және басқа шығындар ... ... ... сметалық құнның өзгеру коэффициенті және ақша бірлігінің өзгеруі
мен оның наминалды құны ескеріледі.
Кесте 4.1- Жер асты ... су ... ... ... | ... құны | ... | | ... ... ... | |мың. ... |
| | |СМР ... | |
| | | |ар ... | |
|1 ... ... |- ... |
|2 ... ... |6670,86 |3098,76 |- |9769,62 |
|3 ... |5588,94 |188,16 |- |5777,1 |
|4 ... ... |- ... |
| ... | | | | |
|5 ... ... ... |- ... |
|6 ... және су бұру |22182,3 |4962,72 |- |27145,02 |
| | ... ... |- ... ... 4.2 – Жер ... қайнардан су алудың сметалық көрсеткіштері
| | ... құны | ... | | ... ... ... | |мың. ... |
| | |СМР ... | |
| | | |р ... | |
|1 |Су ... ... |2925,3 |1696,38 |- |4621,68 |
|2 ... ... ... |- ... |
|3 ... су ... |7470,54 |99,96 |- |7570,5 |
|4 |II ... сорғыш |3774,96 |2185,89 |- |5960,85 |
| ... | | | | |
|5 ... су ... |3961,65 |139,65 |- |4101,3 |
|6 ... және су бұру ... |- |17684,1 |
| | ... ... |- |107756,88 ... ... ... ... ... ... ... өлшемдерін анықтау үшін, құрылысты
финанстау және құрылыс заттарына келісілген бағаны ... ... ... ... жүйесіндегі құрылыстық келісілген баға ... ... ... ... сметалық лимитін анықтап,
барлық құрылыс жұмыстарының аяқталуы үшін керекті документі ... ... ... ... түрінде көрсетілгне. Осы бөлімнің барлық тарифтік
қойлымдары мен бағаларының есептеулері, нормативті бағаналарға әсер ... ... ол ... бері ҚР ... 4.3 – ... ... ... құрылысына келісімді бағаның
ведомосы, 1-ші ... ... ... ... |Келісім шарттағы бағаны ... | | ... ... құны ... мың.|
| | | | ... |
| ... ... ... ... ... ... ... |2563,87 |- |
| |4.08-91 ... | |
| | |у 2.07%| | ... |ҚР.құрылыстық хаттары ... |728,52 |112,51 |
| | |ін | | | |
| | ... | | | |
| | |мен | | | |
| | ... | | |
| | |1.5% | | | ... ... ... |- |
| ... |ген | | |
| ... ... | |
| | ... | |
| | |тық | | |
| | ... | |
| | |9.7% | | ... | ... | |
| | ... | |
| | |8% | | |
| Бәрі ... ... | | | | |
| | |НДС 20% |- |- ... 4.4 – Сумен жабдықтау жүйесінің құрылысына келісімді бағаның
ведомосы, 2-ші вариант үшін.
|№ п.п|Негізгісі |Атауы ... ... ... ... | | ... ... құны |баға, мың.|
| | | | ... |
| ... ... ... |
| ... |құны | | |
| ... | | | ... ... ... |1901,15 |- |
| |4.08-91 ... | |
| | |у 2.07%| | ... |ҚР.құрылыстық хаттары |Көрінбейт|1406,16 |259,06 |71,19 |
| | |ін | | | |
| | ... | | | |
| | |мен | | | |
| | ... | | | |
| | |1.5% | | | ... ... ... ... |- |
| ... ... | | |
| ... ... | |
| | ... | | |
| | ... | | |
| | |6.8% | | ... | ... | |
| | ... | |
| | |8% | | |
| Бәрі ... ... ... ... | | | | |
| | |НДС 20% |- |- ... Жылдық эксплуатациондық шығындар
Эксплуатациондық шығындар – Бір жыл ішіндегі қаланы сумен жабдықтау
жүйесімен байланысты ... Олар ... ... ... шығындар;
2) Электроэнергиясына кететін шығындар;
3) Амортизациялық бөлулер;
4) Өндіріс жұмысшыларына еңбек ақы төлеу;
5) Цехтік және жалпы эксплуатациялық шығындар;
4.3.1 ... ... ... ... суды ... және ... қосу үшін
реагенттер сатып алуға ... ... Олар ... ... ... қышқылы. Тарифті қойылымдар ... ... ... ные ставки принимаются согласно действующим
расценкам. Бұл тек ... ... үшін ғана ... 4.5 - Реагенттерге кететін шығындар
|Реагенттер |Жылдық су ... ... |1 ... ... ... ... | ... |бағасы, |
| |мың, | ... |мың. ... |
| ... | |мың. ... | |
| | ... 1000 ... | | |
| | |м³ ... |судың | | |
| | | ... | | ... | |0.06 |496,82 |7,56 |3755,96 |
| ... | | | | ... | |0.035 |289,81 |4,33 |1254,88 ... | |0.006 |49,68 |44,35 |2203,31 ... | |0.0004 |3,31 |160 |529,6 ... |7743,75 ... ... ... ... ... шығындаға бірінші және екінші көтеру сорғыш станциясының электр
энергиясына ... ... және ... ... мұқтаждықтарына
шығытын шығындар жатады. Өндіріс электр энергиясының шығынындарының есебі
келесі формуламен анықталады:
Сэ=Тэл•(q•H•t)/(102•КПДн•КПДэ)
(5.1)
мұндағы Тэл – электр энергиясына арналған ...... су ... мың. м3/тәу.;
Н – толық арын сорғыштары, м;
КПДн – КПД сорғыштары;
КПДэ – КПД ... ... ... ... қуаттылығы сағатына 600 кВт.
кем, онда өндірістік энергияын бірставкалы тарифпен анықтаймыз, ол тең 3,57
теңге 1кВт. ... ... үшін ... ... мың. теңге
Екінші вариант үшін электроэнергиясының шығыны:
Сэ=(3,75•(22,7•30•365)/102•0,6•0,9)+
+3,75•(22,7•50•365)/102•0,6•0,9)=53,59 мың. теңге
4.3.3 Өндіріс жұмысшыларына қордан еңбек ақы төлеу
Бұл статьяда сумен жабдықтау жүйесінің кәсіпорнындағы ... және ... ... ақы ... ... санын сумен
жабдықтау жүйесі ғимаратының қуаттылығына байланысты, қызмет ... мен ... ... негізінде анықталады.
Негізгі еңбек ақы төлеуге тарифпен және түнгі уақыттағы жұмысы ... ... ... және ... ... ... оған қоса ... ақы төлеу кестеде көрсетіледі.
4.3.4 Амортизациялық бөлулер
Бұл статьяда амортизациялық норма бөлулерден ... ... құн ... ... ... объектілі смета әр вариант
үшін әрбір ғимаратта қолданылады.
Кесте 4.6 - Бірінші вариант үшін амортизациялық ... ... п.п ... мен ... құн, |Армортизацияны|Амортизацияның |
| |үймереттердің атауы |мың. теңге |ң мөлшері, % ... |
| | | | ... |
|1 ... ... |12,2 |514,7 |
|2 ... ... |9769,62 |6,0 |400,25 |
|3 ... |5777,1 |2,7 |204,4 |
|4 ... ... |2,0 |470,69 |
| ... | | | |
|5 ... ... ... |2,0 |1614,87 |
| ... | | | |
|6 ... және су бұру|27145,02 |2,3 |379,55 ... ... ... |3584,46 ... 4.7 - ... ... үшін амортизациялық бөлудің есебі
|№ п.п |Ғимараттар мен |Сметалық құн, |Армортизацияны|Амортизацияның |
| ... ... |мың. ... |ң мөлшері, % |суммасы, |
| | | | ... |
|1 |Су ... ... |4621,68 |2,3 |106,3 |
|2 ... ... |5960,85 |2,5 |149,02 |
|3 ... ... |67818,45 |2,0 |1356,37 |
|4 ... ... |2,0 |470,69 |
|5 ... мөлдірету ... |2,0 |1614,87 |
|6 ... және су ... |2,3 |379,55 ... ... ... |3584,46 ... вариант үшін амортизациялық бөлудің суммасы:
С1 амр=667.365 мың.теңге.
Екінші вариант үшін ... ... ... амр= 772.800 мың.теңге.
4.3.5 Цехтық және жалпы эксплуатациялық шығындар
Бұл статьяға елесі шығындар кіреді:
а) Цехтік және әкімшілік ... ... ... ... лаборатория жұмысшыларының, абоненттік ... ... ... ... ... ... Бұл екі ... нәтижелері 4.8
және 4.9 кестесінде көрсетілген.
Кесте 4.8 Әкімшілік басқару қызметшілерінің еңбек ақы ... ... ... мен ... ... ... ... |атауы |р саны ... ... |
| | | ... ... |
|1 ... ... |16 |11.12 ... |
|2 ... ... |5 |Ə.70 |162.000 |
|3 ... ... |6 |3.85 |277.200 |
| ... | | | |
| ... ... фонд соңы | | ... ... 4.9 Әкімшілік басқару қызметшілерінің еңбек ақы есебі (нұсқа2)
|№ п.п|Цехтар мен бөлімдердің атауы |Жұмыс-шыла|Тарифтік |Жыл.фонд |
| | |р саны ... ... |
| | | ... |
| | | |.) | |
|1 ... ғимараты |16 |11.12 ... |
|2 ... ... |5 |Ə.70 |162.000 |
|3 ... ... |7 |3.85 |323.400 |
| ... | | | |
| ... ... фонд соңы | | ... ... ... ... ... ... ақыларынан 10% әлеуметтік
сақтандыруға бөлінеді (әр вариант үшін):
С с1=0.1 х ... ... ... ... еңбек ақы қорынан 1 % ... ... ... үшін ... олар:
Ср=0.01 х ... ... х ... 26.204 ... ... ... ... жылдық қорынан 3% ... және ... ... ... ... 0.03 х ... 77.227 ... 0.03 х ... 78613 ... ... ... ... ... сумманы бөлу келесі формуламен:
Са = Сз/п + Сс + Ср + Спр
(4.7.)
С1а = 2574.240+ 257.424+ 25.742+ 77.227= 2934.633 ... ... ... Се/а- ... ... ... ... ақы шығыны (кесте 4.8.
және 4.9.)
Сә- әлеуметтік сақтандыруға бөлу (б)
Сж- ғимаратты жөндеуге шығын (в)
Сқ- ... ... және ... эксплуатациялық шығындар (г)
4.3.6 Жылдық эксплуатациялық шығындар
Жылдық эксплуатациялық шығындардың суммасы ... және ... ... ... жоғарыда көрсетілген. Жылдық эксплуатациялық
шығындардың суммасы кесте ... ... әр ... үшін тазарту
станциясының Q=46572467 м³/жыл өнімділігімен, 5,10 кестесінде көрсетілген.
Кесте 4.10 - Бірінші нұсқа үшін ... ... ... ... п.п | ... ... ... ... | 1 м³ ... |
| | ... |(тг) |
|1 ... ... |0.05 |
|2 ... ... |3577.365 |0.06 |
|3 ... |667.365 |0.02 |
|4 ... ... ... ... |0.05 |
|5 ... және ... ... |0.07 |
| ... ... | | |
|6 ... арендасы |612.150 |0.02 |
| | ... |0.26 |
| ... | | ... 4.11 - ... ... үшін ... эксплуатациялық шығын есебі
|№ п.п. | ... ... ... ... | 1 м³ ... | ... |(тг) |
|1 ... ... |0.05 |
|2 ... ... ... |0.11 |
|3 ... |772.800 |0.02 |
|4 ... еңбек ақысы |2079.973 |0.05 |
|5 ... және ... ... |0.07 |
| ... ... | | |
|6 ... ... |462.000 |0.01 |
| | ... |0.30 |
| ... | | ... ... ... ... ... бөлімде анықталатындар:
А) Бірлікке салыстырмалы бір ... ... ... ... ... К ... ... ... ... табиғи суды тазалау бойынша ғимараттарды салудаға келісілген
баға (мың.тг)
Q- тазалау станциясының өнімділігі (мың.м³/жыл)
К1= 198774.587/46572.467=4.3 тг/м³
К2= 3490.168/46572.467=7.5 тг/м³
Б) Жылдық реализациядан ... ... ... ... анықталады:
Др= Q х S= ... x 0.083= 3865.515 ... Бір ... шығынды қайтарудың мерзімдік есебі формуламен шешіледі:
Тр= Дц / Др= ... ... ... ... ... екпін коэффициенті формуламен есептеледі:
Кdt= 1/(1+k)t
(4.11)
К1dt= 1/(1+0.1)¹=0.909
K2dt=1/(1+0.1)²=0.826
K3dt=1/(1+0.1)³=0.751
K4dt=1/(1+0.1)4=0.683
K5dt=1/(1+0.1)5=0.621
мұндағы k-теңгенің құдылық өзгерту ... ... ... ... деңгейінде қабылданады.
д) Жыл сайынғы дисконтировті табыс кірісі әрбір жыл үшін есептеледі,
ол ... ... Др х ... Д1dt- ... жылғы дисконтировті кіріс (мың.теңге./жыл)
Др-бірінші жылға жылдық өнімн ... ... ... 3865.515 х 0.909 = 3513.75 ... х 0.826 = 3192.92 ... х 0.751= 2903.00 ... 3865.515 х 0.683=2640.15 мың.тг/жыл
Д5dt=3865.515 х 0.621=2400.48 мың.тг/жыл
Е) Қайтару ... мына ... ... Тр + ... Тр- бір ... шығындардың қайтарудың есептік мерзімі (жыл)
Тdt- дисконтированді қайтару мерзімі формуламен есептеледі:
Тdt= F/Ddt=7624.77/2400.48= 3.18 жыл
F=Дц-Дdt, ... ... ... ... ... мерзімі:
Т=5+3.18=8.18 ... Одан әрі, жыл ... ... ... ... ... х Ен ... х 0.12 + ... = ... мың.теңге.
П2= 34950.168 х 0.12+15202.243=19396.263 мың.теңге.
мұндағы Дц-құрылысқа келісіглген баға (мың.теңге./жыл)
Ен- құрылыста экономикалық нәтижелік нормативі коэффициенті=0.12
Сг.экспл.–жылдық эксплуатациондық шығынның суммасы (мың.тг/жыл)
З) Толық ... ... ... ... = Дц + ... х ... = ... +12081,597 х 4,5 = 74241,773 мың.теңге.
Пп2 = 34950,168 +15202,243 х 4,5 = 1033960,262 мың.теңге.
мұндағы Тн- қайтарудың нормтаивті мерзімін 4,5 жылға тең етіп ... ... ... ... ... ... ... байланысты анықтаймыз, яғни бәсекелес варианттары ... ... ... ... ... негізгі экономикалық көрсеткіштерді
анықтаймыз. Салыстыруға бәсекелес варианттардан толық ... ... ... ... ... ... = Пп2 – ... = 103360.262-74241.773 = 29118.488 мың.теңге.
Л) Сонда экономикалық ... = Эжыл х ... ... х ... = 1 356 119 844 тенге
мұндағы Q-тазалау станциясының жылдық өнімділігі (тыс.м³/жыл)
И) Екі вариантқа арналған құрылыстың рентабелділігі келесі формуламен
: ... х ... х 100% = ... х 100% =11%
Әрі қарай, екі бәсекелес варианттар үшін негізгі, қажетті технико-
экономикалық көрсеткіштер 4.12 ... ... 4.12 - ... ... ... ... ... |Өлшем бірлігі |Мөлшері ... ... | | | |
|1 |2 |3 |4 |5 |
|1 ... қуат | | | |
| ... ... ... |127595,8 |
| |Б)жылдық ... ... ... |
|2 ... ... ... ... |16592,200 |
| |құны | | | |
|3 ... ... ... |19874.587 ... |
| ... | | | |
|4 ... бір ... | | | |
| ... ... |4.3 |7.5 |
|5 ... өнім | | | |
| ... ... ... |3865,515 |3865,515 |
|6 ... ... | | | |
| ... |жыл |5 |5 |
|7 |Жыл ... | ... ... |
| ... | ... ... |
| ... | ... |Kdt3=0.751 |
| | | ... ... |
| | | ... ... |
|8 ... жыл ... |3513.75 |3513.75 |
| ... ... | |3192.92 |3192.92 |
| | | |2903.00 |2903.00 |
| | | |2640.15 |2640.15 |
| | | |2400.48 |2400.48 |
|9 ... ... |8.18 |8.18 |
| |ала ... ... | | | |
| ... мезгілі | | | ... ... ... |Мың.тг/жыл |12081.597 |15202.243 |
| ... | | | ... ... ... құны ... |0.24 |0.3 ... |Жыл сайынғы келтірілген |Тг/жыл |14466,547 |19396,263 |
| ... | | | ... ... ... ... ... |103360.262 |
| ... | | | ... ... |% |19 |11 ... ... ... ... ... - ... оранытлған деңгейі өзгергенде,
финистік қорытындыларда болатын өзгерістерді орнату.Осы дипломдық жобада
зиянсыздық анализі кестелік әдіспен өндірілген және зиянсыздық ... үшін ... ... ... ... графигі тұрғызылған.
Зиянсыздық анализі үшін өндіріс шығындарының жиынтығы-FС. Оған
жататындар: амортизациялық бөлулер шығыны, цехтік және ... ... ... ... ... ... жолмен тұрақты шығынның
экономикалық тиімді варианты:
FC= 2934.633 + 667.365+612.150=4214.148 мың.тг.
Мына шығын VC- ... ... бұл, өнім ... ... осы ... ауыз су. Бұл ... мыналар жатады: өндіріс
жұмысшыларының еңбек ақысы, реагенттер бағасы, ... ... ... ... ... кесте 16 көрсетілген.
Тұрақты және өзгергіш шығындар суммасы жалпы шығындар жалпы шығындарды
құрастырады:
ТС = FC + ... ... ... (TR) ... ... 1м³ ... ... анықталады:
TR=Qжыл x S
(4.20)
мұндағы Qжыл- тазалау станциясының жылдық өнімділігі, мың.м³/жыл
S- 1 м³ ауыз суға тарифтік баға ... ... ... 4.13 ... 4.13 - Өзгергіш шығындар
|Qжыл ... ... ... ... |Барлық ... ... ... ... |кеткен шығын |өзгергіш |
|(мың.м³/жыл) |мың.тг ... ... ... ... |
| | ... | ... ... |1742.078 |2343.86 ... ... ... ... |2814.19 ... |7104.274 ... ... |5279.52 ... ... ... ... |6756.08 ... |12470.280 |
Өндіріс жалпы шығындары және дайын өнім ... ... ... ... ... алмастырылады.
Бұл кестеде 4.14. зиянсыздық анализі.
Кесте 5.14 – Табыстың көлемін анықтау
|Qжыл |1м³су- ... |FC |VC |ТС ... ... |(мың.тг/ж|(мың.тг/ж|(мың.тг/ж|(мың.тг/ж|(мың.тг/ж|
|) |(тн) |ыл) |ыл) |ыл) |ыл) |ыл) ... ... ... ... |10083.155|295115.24|
|46572.467|8.32 |387482.9 |4214.148 |7104.274 |11318.422|376164.49|
|54750.000|8.32 |455520.0 |4214.148 |10039.919|14254.067|441265.93|
|73000.000|8.32 ... ... ... ... ... ... ... екінші
нұсқаға қарағанда, бірінші нұсқа анағұрлым ... ... ... ... суды ... және қалқыма тұнбалы мөлдіреткіш
қабылданды (қосымша сорғыш құрылғыларымен). Сондықтан осы дипломдық жобаны
өңдеуде бірінші ... ... ... ... ... көрнектілігіне арналған жылдық эсплуатациялық шығын
варианттарының ... ... ... ол ... ... ... графикалық бөлімінде).
5 ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУ
5.1 Өндірістік қатерлі және зиянды өндірістік ... ... ... ... ... ... монтажы ең
күрделі және қауіпті жұмыс. Сондықтан өндіріс қауіпсіздігінің шарттарын
қамтамасыз ететін шараларына ерекше назар аударады.
Монтаж алаңында қауіпті ... ... ... істейді.
Құрылыс жүріп жатқан объектілерге арнайы қорғау қоршауларымен белгіленеді.
Қауіп-қатер ... ... ... ... де ... конструкциясының монтажымен байланысты күрделі
де қауіпті.
Су тарату жүйелеріндегі өндірістік ... ... көбі ... ... ... ... ... негізгі себептері
жер жұмыстарын жүргізу кезіндегі ордың және ... ... ... ... дұрыс қадағаламау.
Жұмысты 90% орындау кезінде ұжымдық жұмыскерлерге ... ... ... ... ... ... ... биіктіктен кездеисоқ құлау, монтажда бітпей қалған немесе қателік
жіберген ... ... я ... ... ... ... күйде
болғанда, сонымен қатар электр қоңдырғыларын және басқа ... ... ... ... ғимаратында кезекшінің жұмысы зауыт цехтарының қышқыл
шайындыларымен, әк ... ... ... ... ауыр ... және ... ... заттар бөлінеді.
Олардың шекті рұқсат концентрациясы: H2SO4 – 1.0 мг/м3 ... ... AS H3 – 0,1 мг/м3 ... ... – 500 мг/м3 ... NH3 – 20 мг/м3 аммияк.
Өндіріс шаңы. Өндірісте көптеген технологиялық операциялар жүргізу
барысында шаң шығу процесімен ... ... ... ... ... тасымалдау, аудару, өңдеу т.б. әрекеттер, пісіру,
дәнекерлеу жұмыстары, химиялық, ... ... ... ... мг/м3 ... ... шаңы ... зияндылық
болып есептеледі. Ол адамның тыныс жолдарына, ... ... ... ... ... ... ... тигізеді. Ауада негізінде бөлшектері 10
мкм кіші шаңдар ғана көп уақыт бола алады. ... ... ... ... адамның тыныс жолдарына кіреді, 5мкм үлкен шаң бөлшектері жоғарғы
тыныс жолдарына тоқтап, ... ... ... ... ... ... шуы және дірілі. Өндірісте қолданылатын көптеген машиналар,
механизмдер, ... кей ... ... ... құрылған
агрегаттар болып келе бермейді. Сондықтан жұмыс істеу баысында шу мен діріл
пайда болады. Шу ... ... ... ... тез ... ... Қатты шу салдарынан құлақтың есту қабілеті төмендейді, біртіндеп
саңыраулық пайда болады, кейде адам ... ... ... ... деп ... заттың тепе-теңдігі айналасында механикалық тербелгіш
қозғалысын айтады. Дірілдің ... ... ... (Гц), ... А (м), ... ... v (м/с), дірілдің үдеуі w (м/с2).
Адам организмі үшін ... 6-9Гц ... өте ... болады.
Дірілдің алғашқы сезімі оның үдеуі 0,1 м/с2 тең болғанда білінеді,оның
жағымсыз ...... 0,5 м/с2 ... ... ... өндірістік факторлардың бастысы электр тогымен зақымдану болып
табылады. Электр тогынан ... ... ... ... ... ... Бұл ... денеден өтетін токтың
күші, ток кернеуінің шамасы, ток әсерінің ұзақтығы, токтың түрі, ... адам ... ... ... ... ... орта ... организмінің дербес ерекшеліктері т.б.
Ток күші адам денесінен өтетін токтың күші зақымдану ... ... ... ... ... Токтың күші неғұрлым үлкен
болса, оның организмге тигізетін әсері соғұрлым ауыр ... ... ... Адамды ток соғу нәтижесінде организмнің
физикалық және психикалық күйі ... ... ... ... қарағанда адам организміндегі әртүрлі сырқат аурулар ток ... ... ... ... адамның қажығандығы, шаршағандығы,
көңілінің жабырқағандығы, мас болған күйі тағы басқа жағдайларда ток ... ... ... бұл ... адам денесінің электр
тогына кедергісі азайып, өтетін токтың ... ... ... ... ... ... болмаған жағдайда адам денесінен
өтетін ... ... ... ... ... Сол ... электр
қондырғыларымен жұмыс істейтін адамдарды міндетті түрде ... ... қана ... жібереді.
5.2 Қорғаныс шаралары
5.2.1 Қауіпсіздік техникасы
5.2.1.1 Жер жұмыстары кезіндегі қауіпсіздік техникасы
Қазіргі уақытта жер жұмыстарын жүргізу жеделдетілген механизмдермен
жабдықталады(асфальт жолды ою үшін ... ... қазу ... ... ... немесе қазаншұңқыр қазу кезінде шетінен 0,5 м ашық жер қалдырады, Ордың
үстімен өту үшін ... ағаш ... ... ені 0,7 м , ... 15 см. жер асты сулары жоқ топырақтардағы бұрышы ... ... орды ... ... болады:
а) жай топырақтарда, құмдақтарда- 1м тереңдікте;
б) супесь, суглинок- 1,25 м тереңдікте;
в) саз топырақ- 1,5 м ... ... ... ор, ... алаңдар монтаждық жұмыстар
жүргізілу кезінде түгелдей жарықтандырылуы ... ... ... 120-220 ... бойынша қолданылады. Ал ылғалды ... ... ... ... ... да ... электр тогы 12
кернеуден жоғары болмау керек.
Жер жұмыстарының өңіріндегі заңы мен авария қажет ... ... ... сигнализациялардың дұрыс емес орнатылуының немесе
болмауының нәтижесінде, қауіпті жерасты ... ... ... жүргізу тәртіптерін сақтамағанда пай болуы мүмкін.
Тағы да олар жұмысшылардың жеткіліксіз мамандандырылуынан, машинаны
басқарушылардың, жер ... ... ... орын ауыстыруынан,
машиналардың тұрақылығын жоғалтудан пайда болады.
Жердің (грунттың) тұрақтылығын және оның құлауын екі жолмен ... ... ... және тіреулерді орнату.
Құлау жиі сары топырақ жерлерде болады. Олар құрғақ ... ... ... ... ... бөлек бөлшектерінің
арасындағы байланыс ... ... ... ... және ... ... қалады. Қатып қалған жерлерді
жетілдіргенде котловандар мен ... ... ... жылымықтың өзгеруінен болады.
Қиын (күрделі) геологиялық және гидрогеологиялық жағдайларда, мысалы
көшкін зоналарда, жоғарға деңгейдегң жерасты сулары және т.б. ... ... ... тек қана ... жеке ... болғанда ғана
жіберіледі. Жер жұмыстарын қауіпсіз ... ... ... ала ... ... және оның ... бөліміндегі – жер жұмыстарының
технологиялық картасында істелу ... ... ... қоймасы
Әк сақтау қоймасы байыту фабрикасында. Онда 30 күндік қорға
арналып сақталады. Әктің ... ... 1,5 м ... ... кезінде әкті
вагондарға тиеу, тасу ... ... ... ... сүтін тасу және дозалау кезінде қондырғылардың шаңдануын, ауаға
зиянды заттардың бөлінуін, еденге төгілуін ШРК аспуын қарастырылған.
Санитарлы ... және ... ... ... ... ... ... қатар желдеткіш, жел үрлегіш ... ... ... ... мен ... ... коррозияға қарсы тұра
алатындай жасаған. Әк сүтін еріту кезінде оларды сығылған ауамен (0,5 атм
жоғары ... ... ... ... сондай ақ ерітінді бактен алу
кезінде, араластыру кезінде ... ... мен ... ... ... қолданады. Әк сүтін ерітуге 60 градусқа дейін
ысытылған су қолданылады. ... ... ... және ... ... бақылау өкілі және станция бастығының қол ... ... ... ... ... ... ... Тазартылған су құбырларын пайдалану ... ... ... ... ... ... ... еңбек қорғау және
техника қауіпсіздігінде ... ... ... ... ... ... ... макемелерде жасанды ... ... ... ал ... ... орнату үшін арнайы
жабдықталған 1сағатта 5дүркін ауаны сырқа шығаратын саңылаулар ... ... ... ... ... ... ету үшін жылу жүйесі болуы
керек;
- нормаларға байланысты мекеме ішін ... және ... ... ету ... су ... үймеретінің үздіксіз жұмыс істеуінің маңызы, әсіресе
өндірістік орындарында 36 В ... ... ... ... ... ету ... ... қатар шырақ, фанар деген аттар мекемелер шін
өте қажет;
- су жүретін каналдар, ашық тұндырғыштар, резервуарлар ... ... ... ... ... ... ... орнынан реагентті дайындау орнына ... ... ... ... ...... бактарда
механикалық араластырғышпен немесе қысылған ауа көмегімен жүргізіледі.
- ... ... ... ... ... және ... қысқа түрде технологиялық ... ... ... ... ... ... ... тоққа немесе өрткетүсіп қалған жағдайда
қандай әрекеттер қолдануы туралы.
5.2.1.4 ... ... ... ... ... ... үшін әр түрлі қорғану
шараларын қолданады: токтың аз шамалы кернеуін, ток ... ... ... ... ... қою, блокировка орнату, сигнал беру
жабдығын , ток ... еден ... ... ... корпусын ток
өтпейтіндей етіп жасау, ток өтетін бөлшектерді адам тиісе ... ... ... ... ... басқару, сақтық құралдарын орнату,
ескерту плакаттарын пайдалану, қызметшінің мамандық дәрежесі ... сай болу ... ... ... қондырғыларының түрін дұрыс
белгілеп алу, қорғаныш жер жалғанысын орнату, қорғаныш ағытылу ... ... ... қолдану және т.б. шаралар.
5.2.2 Өндірістік санитария
5.2.2.1 Ашық алаңдарды прожекторлық жарықтандыру
Прожектордың ... ... ... атқаруының негiзгi
элементi. Прожектордың жарығына үлкен мән беру керек, ол өшпеуi тиiс ... ... ... ... түсуi ең төменгi есептiк
көрсеткiшiн көрсетуi тиiс.
Прожектордың есептiк саны мына ... ... , ... ... ... коэффициентi;
ЛП үшiн m=0,2;
ЕН- жарықтандырылу нормасы, лк;
R- қор коэффициентi, R=15;
S- аймақтың ауданы, м2;
N= 0,2*2*1,5*15000/1000=12 дана
Сонымен жобада ... ... мәнi ... ... прожектор таңдаймыз.
ЛН Г220-1000 болғанда
Imax=130000 Кд (есептеу үлгiсiнiң 2 кестесінен қабылдаймыз)
Осыған байланысты прожектордың ең кiшкентай биiктiгi мына ... ... ... бiрдей жарықтандырудың есептік жүйесі мен
жобасы
Жарықтандыру есептеуi алдында бiз ең ... ... ... керектiгiн
анықтаймыз. Ол сол ғимараттың (бөлiмнiң( биiктiгiне, енiне, ұзындығына
байланысты алынады. ... ... ... ... ... ... биiктiгiн мына формуламен анықтаймыз:
h=H-hn-hln , м
(5.3)
мұндағы hn=0,6 м-ге ... ... ... ... 9-ға ... ... м
Қабырғадан алшақтау орналасқан лампаның ара қашықтығы:
l1=0,5*l=0,5*3,74=1,87 м
(5.4)
мұндағы l- светильниктердiң ара қашықтығы, м
l=j*h=0,5*7,48=3,74 м,
Светильниктердiң өлшемi:
а=А-2l=84-2*4,5=75 м,
(5.5)
мұндағы l=0,6*7,48 = 4,5 ... ... ... ... м,
(5.6)
мұндағы В- бөлменiң енi, м.
Светильниктiң саны бөлменiң ұзына бойына:
n=a/L+1=75/4,5+1=17,7 ... саны ... енi ... дана,
(5.8)
Лампаға арналған жалпы светильниктiң саны:
N=n*m=17,7*7=124 дана,
(5.9)
Бiр лампаның жарық беруiн мына формуламен есептеймiз:
кВт, ... Ен- ... ...... ... ... қор коэффициентi;
Z- бiркелкiсiздiк емес жарықтандару коэффициентi, Z=ЕФ/Еmin=1,15;
М- светильниктiң қолдану коэффициентi;
кВт
Бөлменiң индексi мына ... ... ... ... ... қуаттылығын таңдаймыз.
Лампаның қуаттылығы 180 Вт.
Лампаның типi ... Шуды ... ... ... ... бекіту үшін насосты агрегаттың дауыс өшіруінінің қаптама арқылы
жобаланған. Оның кестесі 1-ші ... ... ... ... ... етеді, сондықтан қаптаманың ішінде ауа
өткізуінің саңылаулары қарастырылуы керек.
Габаритті ... ... – 4м, ені – 2м, ...... ... (оператордың жұмыс орны) машинадан 1м ... ... ... ... мына ... ... табамыз
(5.12)
(5.13)
мұндағы Lр – Шу есебінің активтік деңгейінің дыбыс қуаты
S – Берілген геометриялық форма ... ... ... ... ... ... аудан.
L – Есептеу нүктесіндегі дыбысты қысымның октавалық ...... ... дыбысты қысымның мүмкін болатын мөлшер
деңгейі
r – акустикалық ортаның ... ... ... ... ... сурет. Берілген жоба есептеу нүктесінде ЕН және шу көзі Ш.К.
Аудан келтірілген ... ... ... және ... ... ... дыбыс қысымы қабылданған кесте бойынша «Тұрақты
жұмыс ... ... ... ... қысымы» (қисық ПС-85)
Шу бетінің көзін анықтаймыз.
Конструктивтік болжамдардан жалпақ қаптама және оның ... (1 ... ... Мыс: ... оны ... салып орындаймыз.
(15)
мұндағы ∆Lэф.тр – қажетті акустикалық қаптама әдістері, дб
Бұл есептеуді кестеге келтіреміз.
Кесте 5.1-Дыбыс изоляциясының ... ... ... ... ... |Есептеу|Жіберіл|Орта геометриялық ... Гц |
| ... | |
| | ... |125 |250 |500 |1000 |2000 |4000 |8000 | |Lp1 |101 |101 |98 |99 |103
|107 |106 |111 | |Lp2 |99 |95 |86 |96 |95 |93 |112 |116 | ... ... 2 ... ... Rктр ... ... қалыңдығы
1 мм-ден аспауы керек, ал дюральдан – 2 мм.
Шу сөндіргіш арқылы ауа ... ... ... ... (1 ... әсері Rктр -ден төмен болмауы керек. Сөндіргіштерді ... ... ... ... ... және ... ... 10 м/с аспауы арқылы – жобалаушы тізбегінен шудан ... Өрт ... ... ... ... шыққан жану процессі болады,
басқаша айтқанда өрт деп ... ... ... ... тыс болатын,
материалдық шығын келтіретін жану процесін айтады. Өрт ... ... ... өте зор ... ... келтіреді. Кейбір жағдайда адамдардың
зақымдануы болады.
Құрылыс конструкциясының негізгі қасиеттерінің бірі – олардың от
жайылу шегі болып есептеледі. Бұл көрсеткіш конструкциясының ... ... оның ... ... ... жайылу шегі сантиметрмен өлшеніп, сынау кезінде бақылау ... ... ... ... ... шамасымен анықталған.
5.2.3.1 Өрттен қорғау жүйесіне қойылатын талаптар
Өрт ... ... ... ... ету ... Өртке қауыпты материалдар мен бірге өртке төзімді ... көп ... ... заттардың саны мен олардың орналасуына шек қою;
- Жанғыш ортаны изоляциялау;
- Өрт ошағынан өрттің жайылуын ... ... ... құралдарды қолданумен;
- Адамдарды эвакуациялау;
- Адамдард ұжымдық және дара қорғану құралдарымен;
- Түтінге қарсы ... ... Өрт ... және өртті хабарлау құралдарымен;
- Ғимараттарды өрттен қорғау ұйымдары;
Өрт ... ... «Д» ... жарылғыш емес,
(құрылыс нормаларымен ережелеріне сәйкес). Өртке қарсы дәрежесі – 2.
Барлық айналушы элементтер қоршалады.
Әр бөлмеде ... ... ... өрт ... ... ... ... әр 500м2 – қа бірден есептеліп ... ... ... ... ... су ... ... Қысқы уақытта қормен тоқтату;
• Ал жаз уақытында жаңбыр есебінен.
Апат кезінде алмалы ескерту үшін дыбыстау дабыл орнатылады.
6 ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ
Табиғатты ... оның ... ... ... ... ... проблемалардың бірі болып табылады. Қоршаған ортаны қорғау
шараларына ... ... ... лақтырыстардың жалпы мөлшерін
төмендететін технологияларды ... суды ... цикл ... ... және ... ... ... сапалы тазалау құрылғылары үшін жабдықтар
шығаруға арнайы өнідрістерді ... жер, су және ... ... ... ... қолдану бойынша комплексті шаралар жатады.
Су көздерінің қанағаттандырмайтын жағдай дұрыс тазаланбаған немесе
жалпы ... ... және ... ... ... түсіндіріледі. Қазіргі кезде жалпы бұралқы сулардың 30%
суатқа лақтырылуы алдында ... ... ... мен ... ... көп ... тұщы
судың жетіспеушілігіне әкеледі.
Тұщы судың жетіспеушілігі суаттардың өндірістік, коммуналды –
тұрмыстық және ауыл ... ... ... ... ... кожевенді, текстильді, тамақ, целлюлоз – қағазды ... ... Ең ... ... ... және ... ... жатады.
Судың бетін жұқа қабетпен жауып олар су мен ... ... газ ... ... кедергі жасайды. Активті ... ... ... жуу ... ( СЖЗ) тұрмыста кеңінен пайдалану олардың
концентрацияларының тұщы суда ... алып ... Бұл ... болуы
суаттардың табиғи тазаруын баяулатады, сонымен қатар ... ... ... ауыр ... ( қорғасын, мыс, сынап) тұздары
жатады. ... ... және мал ... қалдықтары бар сулар
жұқпалы аурулардың көздері болып табылуы мүмкін.
Өндірістік және көптеген өндірістік бұралқы ... ... ... ... ... ... Бұл ... көптеген микроорганизмдер,
оның ішінде патогенді бактериялардың қоректену ортасы болуы мүмкін.
Санитарлы нормаларды ұстау үшін бұралқы ... ... ... ... және ... ... ... қарастыру қажет.
Судың санитарлы жағдайы ҚР – ның әртүрлі аудандарының социалды ... ... бір жолы ... ... ресурстарын сақтау көп шығынды қажет ететін тазарту ғимараттарын
құрумен ғана шешілмейді. Суды ... мен ... ... ... үшін ... ... ... етуді енгізу керек. Бұл таза суды
пайдалануды төмендетеді, бұралқы судың ... және ... ... ... үшін тазарту дәрежесін төмендетеді.
Қазіргі экономиканың тез дамуы кезінде ... ... ... ... ... ... байланысты сұрақтар жоғарғы талаптарды
қажет етеді. Өйткені бұл адамдардың ... ҚР - ... ... ... әсер ... ... СНиП ... Строительные нормы и правила. Водоснабжение.
Наружные сети и сооружения. –М; Стройиздат, ... ... Н.Н. ... – М; ... ... ... монтажника. Оборудование водопроводно-канализационных
сооружений. Под ред. А.С.Москвитина –М: Стройиздат, ... ... А.А. и др. ... и ... ... водопроводов. –
Киев 1972
5. Кульский В.Ф Очистка питьевой и технической воды.- М. ... ... ... Водоснабжение населенных мест и
промышленных предприятий .-М: Стройиздат, 1977
7. Шевелев Ф.А. ... для ... ... ... ... и ... водопроводных труб.
М:Стройиздат, 1970
8. Турк В.И., Минаев А.В. Насосы и насосные ... ... ... ... ... ... ... второго подъема. Захлевный К.К. – Алматы, изд НМК, 1984.
10. Методические указания к ... ... ... ... ...... ... Типовые материалы для ... ... ... ... и канализации под железнодорожными
путями на станциях и перегонах, под ... ... ... Б.Ф. Технология Строительных и монтажных работ. – ... ... ... ... Б.Ф. ... ... и монтажных работ.-М.:
Высшая школа, 1986
14. ... В.И. ... ... при ... ... ВК. М.-
Стройиздат
15. Г.Г.Орлов Охрана труда в строительстве
16. Г.Г. Орлов ... ...

Пән: Мемлекеттік басқару
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 121 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 900 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Алматы қаласының аумағындағы археологиялық ескерткіштер4 бет
«Kazzinc» АҚ Өскемен МК базасында «Special high grade» маркалы катодтық мырыш өндіру цехын жобалау54 бет
Жаңажол кен орынындағы ұңғыны жобалау68 бет
Тасым кен орнындағы барлау бұрғылау жұмыстарының жобасы122 бет
Қазіргі байланысты ұйымдастыруды талдау78 бет
Шабындықтар мен жайылымдарда әр түрлі шөптер қоспасын пайдалану4 бет
Қызылорда облысының халқы35 бет
"Прикаспийский Центр Сертификаций" ЖШС-нің сынау орталығында кабельді сынау және оған сертификат беру процедуралары47 бет
1 сынып оқушыларының ауызша сөйлеу дағдысын диалогтық оқыту технологиясы арқылы қалыптастыру әдістемесінің теориялық негіздерін зерделеу, соның негізінде кіші мектеп жасындағы оқушылардың ауызша сөйлеу дағдысын қалыптастыру әдістемесін жасау63 бет
100 орынды дәмхананың салқын цехының жобасы11 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь