Құрылыс материалдарын сынау

Кіріспе 4

1.тарау. Құрылыс материалдарының тығыздығы анықтау 5

2.тарау. Заттың орташа тығыздығын анықтау 8
2.1. Дұрыс геометриялық формадағы үлгінің орташа
тығыздығын анықтау 8
2.2. Дұрыс емес геомертрялық формадағы үлгінің орташа
тығыздығын анықтау 9
2.3. Сусымалы материалдардың, мәселен құмның орташа
тығыздығын анықтау. 10
2.4. Сұйық заттардың орташа тызығдығының анықтау 11

111.тарау. Тау жыныстарының қасиеттері 12
3.1. Ен басты тау жыныстарының қысқаша сипатамаларын
жасау. 14
3.2. Тау жыныстарының көлемдік салмағы анықтау 15
3.3. Жыныстың тығыздығын анықтау 16
3.4. Іс жүзіндегі бос қуыстылықты анықтау 16
3.5. Су сіңіруді анықтау
КІРІСПЕ

Ғылыми-техникалық прогрестің жетістіктерін халық шаруашылығына ендіруде шешуші маңыз атқаратын және материалдар өңдеудің жеке бір үлкен тарауы болып табылатын күрделі құрылысқа кең көңіл бөлінуде.
Өндіріс отындарын қайта жабдықтандырғанда немесе құрылыс жобаларын іске асырғанда, аса жетілген технология мен ғылыми жетістіктердің жаңалықтарын өндіріске ендіреді. Ауылшаруашылық, өнеркәсіп және де тұрғын үй құрылысының жедел дамуына байланысты құрылыс-монтаж жұмыстарының көлемі ұлғаяды. Мұның өзі жалпы құрылыстың техникалық қоры болып табылатын құрылыс материалдар өнеркәсібінің тез дамуы мен жетілдіруін талап етеді.
Халық шаруашылығының материал көп керек жұмсайтын саласы – құрылыс. Мұнла ғимараттар мен құрылыстарды тұрғызуға кететін материалдардың құны жалпы құрылыс-монтаж жұмысының 50%-дей, ал халық шаруашылығына кеткен күрделі қаражаттың 30% болып отыр. Еліміздің 1995 жылдарға дейінгі жобаланған әлеуметтік, экономикалық дамудың негізгі бағыттарында атап айтқандай, құрылыс материалдары мен бұйымдарының аса тиімді және үнемді түрлерін дамыту көзделінген. Атап айтқанда құрылыстың көлемін төмендетіп, сапасын арттырып, мейлінше аз шикізат жұмсайтын, олардың жалпы салмағын азайту арқылы жылу тоғарылау қасиеттерін жақсартып, құрылыста жүргізілетін көптеген қосымша құрылыс және әрлеу жұмыстарын өндіріс жағдайында тындырып, құрылыс алаңына көбінше дайындығы жоғары сапалы бұйымдар мен конструкцияларды апару қазіргі уақыттың басты тілегі болып отыр.
Осымен қатар көптеген өндіріс қалдықтарын саналуан құрылыс материалдарын алуға пайдалану жергілікті әртүрлі шаруашылық құрылыстарының кеңінен дамып ұлғаюын қамтамасыз етеді.
Әрдайым көлемі өсіп келе жатқан құрылыс-монтаж жұмыстарын сапалы орындау үшін, жоғары оқу орындары дайындайтын қабілетті, білімді инженер-құрылысшылардың әртүрлі мамандықтары керек болып отыр.
Осыған орай болашақ инженер-құрылысшылар заводтан шыққан және құрылыс алаңына түскен дайын бұйымдар, бөлшектер, конструкциялар мен шикізаттың сапасын анықтайтын әдістерді меңгеруі керек. Олардың материалдарды қабылдау, сақтау, тасымалдау ережелерін сақтай отырып, орынды үнемі ысыраптау және де жұмыстардың сапалы орындалуына келтірілген лабораториялық жұмыстарды орындау көптен-көп көмек етеді. Сондықтан студенттердің лабораториялық жұмыстарды сапалы меңгеруі және толық көлемде игеруі олардың алған білімдерін өз бойына бекітудің ең тиімді жолдарының бірі.
ӘДЕБИЕТТЕР
1. Бутт Ю.М., Тимашев В.В., Сычев М.М. Химическая технология вяжущих материалов. Высшая школа, 1980, стр.376-379.
2. Комар А.Г.Строительные материалы. М., Высшая школа, 1976.
3. Временная инструкция по заводской отделке и защите фасадных поверхностей панелей и блоков из ячеистых бетонов РСН 29-68. М., 1968.
4. Инструкция по заводской отделке фасадных поверхностей железобетонных наружных стеновых панелей ИЖБ 101-68. М., Стройиздат, 1968.
5. Темиркулов Т.Т., Алтаева С.Н. Методическое указание. Природные каменные материалы. Чимкент, КазХТИ, 1986.
6. Воробьев В.А. Практикум по общему курсу строительных материалов. М., Стройиздат, 1972.
7. ГОСТ 9179-77 құрылыс әгі.
8. Пискарев Б.А. Лабораторные работы по курсу «Строительные материалы и изделия». М., Высшая школа, 1975.
9. Комар А.Г. Строительные материалы и изделия. М., 1981.
10. Химия және кремний органикалық құрылымдарды іс жүзінде қолдану жөніндегі мәжілісінің материалдары. 4-ші шығарылуы, Л., 1958.
11. Миес Р.Н., Льюис Ф.М. Силиконы. Ағылшын тілінен аударма. Химия, 1964.
12. Сенченко Н.М., Сырость в жилых зданиях, ее источники и борьба с ней. М., Стройиздат, 1967.
13. Отработка технологий и оказание научно-технической помощи по выпуску опытных панелей, фактуренных белыми декоративными составами на Алма-Атинском КСМ. Фонд НИИстроипроекта, Алма-Ата, 1979.
14. Защита подземных конструкций кирпичных зданий от переувлажнения и коррозии. Л., Стройиздат, 1958.
15. Темиркулов Т.Т., Шинтемиров И.С. Методическое указание. Испытание строительного кирпича. Чимкент, КазХТИ, 1989.
16. Лысенко Н.П.Методическое указание. Изучение свойств гипсовых вяжущих, исследование влияния добавок на регулирование сроков охватывания и твердения строительного гипса и способы получения искусственного мрамора на его основе. Чимкент, КазХТИ. 1981.
17. Мак И.Л., Силенок С.Г. Производство гипса и гипсовых изделий. Госстройиздат, 1961.
18. Юнг В.Н., Бутт Ю.М., Окороков С.Б. Технология вяжущих веществ. Промстройиздат, 1962.
19. Калаусев Т.Л. Процессы гидратации на ранних стадиях твердения цемента в книге «6-ой международный конгресс по химии цемента». 1976, стр.55-81.
20. Юдович Б.Э., Власов М.Г., Кальянова В.Н., Гусева В.И. Поверхностные явления в высокомарочных портландцементах и ложное схватывание.
21. Энтин З.Г., Клюева Л.С., Чапиешвили У.И. Исследование особенностей структурообразования цементов с ложным схватыванием. М., 1980, стр. 194-197.
22. Добронравова Л.А. Автореферат диссертации. М., 1988.
23. Алтаева С.Н., Добронравова Л.А., Темиркулов Т.Т. Методическое указание. Изучение свойств портландцемента, исследование свойств высокощелочного цемента и влияние добавок на устранение явления ложного схватывания и твердения щелочного цемента. Чимкент, КазХТИ, 1985.
24. Сорокер Б.И. Примеры и задачи по технологии бетонных и железобетонных изделий. М., Высшая школа, 1972.
25. Алексеев В.Е., Ваукин А.С., Петрова Г.Б. Вычислительная техника в инженерных и экономических расчетах. Сборник задач и упражнений. М., Высшая школа, 1984.
26. Петров А.В. Вычислительная техника в инженерных и экономических расчетах. Сборник задач и упражнений. М., Высшая школа, 1984.
27. Юрко А.А., Авдеев В.Г., Ху-Вен-Цен. Методическая разработка по программированию на алгоритмическом языке. Алма-ата, 1982.
28. Алтаева С.Н., Сузев Н.А., Темиркулов Т.Т., Ахметов А.Р., Калшабекова А.Н., Лысенко Н.П. Методическое указание. Проектирование состава тяжелого бетона с применением ЭВМ. Чимкент, 1987.
29. Колокольников В.С. Лабораторные работы по строительным материалам и деталям. Стройиздат, М., 1970.
30. Мануилов П.Н. и другие. Методы лабораторных испытаний строительных материалов и деталей. М., Высшая школа, 1968.
31. Растворы строительные. ГОСТ 4233-86. Стройиздат, М., 1986.
32. Темиркулов Т.Т., Шинтемиров К.С. Методическое указание. Изучение строительных растворов и определение качества растворных смесей. Чимкент, КазХТИ, 1989.
33. Рыбьев М.Н. и другие. Общий курс строительных материалов. М., Высшая школа, 1967.
34. ГОСТ 11505-75. Битумы нефтяные. Методы определения растяжимости.
35. ГОСТ 11506-73. Битумы нефтяные. Методы определения температуры размягчения по кольцу и шару.
36. ГОСТ 11507-78. Битумы нефтяные. Методы определения хрупкости.
37. Темиркулов Т.Т., Алтаев С.Н. Методическое указание. Испытания битума и определение сцепления с наполнителями. Чимкент, КазХТИ, 1989.
38. Шарафиева З.Ш. и другие. Методическое указание. Испытание древесины. Чимкент, КазХТИ, 1990.
39. Попов Л.Н. Лабораторные испытания строительных материалов и изделий. М., Высшая школа, 1984.
40. Темиркулов Т.Т., Алтаева С.Н., Мамонтов Ю.А. Методическое указание. Расчет и проектирование состава ячеистых бетонов с использованием ЭВМ. Чимкент, КазХТИ, 1990.
41. Темиркулов Т.Т., Калшабекова Э.Н. Методическое указание. Отделка газобетонных изделий латексцементными красками. Чимкент, КазХТИ, 1990.


бет.

Кіріспе 4
1-тарау. Құрылыс материалдарының тығыздығы анықтау 5
2-тарау. Заттың орташа тығыздығын анықтау 8
2.1. Дұрыс геометриялық формадағы үлгінің орташа
тығыздығын анықтау 8
1.2. Дұрыс емес геомертрялық формадағы үлгінің орташа
тығыздығын анықтау 9
1.3. Сусымалы материалдардың, мәселен құмның орташа
тығыздығын анықтау. 10
2.4. Сұйық заттардың орташа тызығдығының анықтау 11
111-тарау. Тау жыныстарының қасиеттері 12
3.1. Ен басты тау жыныстарының қысқаша сипатамаларын
жасау. 14
3.2. Тау жыныстарының көлемдік салмағы анықтау 15
3.3. Жыныстың тығыздығын анықтау 16
3.4. Іс жүзіндегі бос қуыстылықты анықтау 16
3.5. Су сіңіруді анықтау
        
        Қазақстан республикасының ғылым және білім министрлігі
Құрылыс материалдар, конструкциялар және бұйымдар өндіру технологиясы
кафедрасы
Құрылыс ... ... ... ... оқу ... ... материалдары бойынша оқитын студенттер үшін
оқу құралы есебінде ұсынылады
Кіріспе
Ғылыми-техникалық прогрестің ... ... ... ... ... ... және материалдар өңдеудің жеке бір ... ... ... ... ... кең ... бөлінуде.
Өндіріс отындарын қайта жабдықтандырғанда немесе құрылыс жобаларын іске
асырғанда, аса жетілген технология мен ғылыми ... ... ... ... ... және де ... үй құрылысының
жедел дамуына байланысты құрылыс-монтаж жұмыстарының көлемі ... ... ... құрылыстың техникалық қоры болып табылатын құрылыс материалдар
өнеркәсібінің тез дамуы мен жетілдіруін талап етеді.
Халық шаруашылығының материал көп ... ... ...... ... мен ... ... кететін материалдардың құны
жалпы құрылыс-монтаж жұмысының 50%-дей, ал халық шаруашылығына кеткен
күрделі ... 30% ... ... ... 1995 ... дейінгі
жобаланған әлеуметтік, экономикалық дамудың негізгі ... ... ... материалдары мен бұйымдарының аса тиімді және үнемді
түрлерін дамыту ... Атап ... ... көлемін төмендетіп,
сапасын арттырып, мейлінше аз шикізат ... ... ... ... арқылы жылу тоғарылау қасиеттерін жақсартып, құрылыста жүргізілетін
көптеген қосымша құрылыс және әрлеу жұмыстарын өндіріс жағдайында тындырып,
құрылыс ... ... ... ... ... ... мен
конструкцияларды апару қазіргі уақыттың басты тілегі болып отыр.
Осымен қатар ... ... ... ... ... ... пайдалану жергілікті әртүрлі шаруашылық құрылыстарының
кеңінен дамып ұлғаюын қамтамасыз етеді.
Әрдайым көлемі өсіп келе ... ... ... сапалы
орындау үшін, жоғары оқу орындары дайындайтын қабілетті, ... ... ... ... ... ... ... орай болашақ инженер-құрылысшылар заводтан шыққан және құрылыс
алаңына түскен дайын ... ... ... мен ... анықтайтын әдістерді меңгеруі керек. Олардың материалдарды
қабылдау, сақтау, ... ... ... ... ... ... және де жұмыстардың сапалы орындалуына келтірілген ... ... ... ... ... ... ... жұмыстарды сапалы меңгеруі және толық көлемде игеруі олардың
алған білімдерін өз бойына бекітудің ең ... ... ... МАТЕРИАЛДАРЫНЫҢ НАҒЫЗ ТЫҒЫЗДЫҒЫН АНЫҚТАУ
Заттардың ... ... ... ... бірлігінің
материал салмағы ... деп ... ... ауа ... ... ... деп ... және тиісінше тығыздықты
материал аумағының ... ... ... ... ... анықтайды.
Табиғи тас материалдың тығыздығы ... 3,3 ... гипс - 2,7; ... 2,9-3,2; ... 7-ден аса; ... ... 2,6; ... 2,7 болады. Тығыздықты материалдың салмағы /т/,
материалдың «абсолютті» аумағына /V/ бөлу ... ... оны ... арқылы анықтайды;
(г/см3 )
Табиғи материалдардың көп жағдайда бос қуысты, яғни ... ... ... толы ... ... ... бұл
материалдардың аумағны «абсоютті» тығыз жағдайында алу ... ... ... еске алу үшін ... майда ұнтаққа
айналдырады.
Материалды ... оны 105º ... ... ... ... немесе шарлы диірменде жүргізеді. Ұсақталған материалды
бір шаршы сантиметр ... 918 ... бар ... ... ... ... салмағына жеткенше кептіру шкафында ... ... Одан ... ұнтақ ауадағы ылғалды ... үшін ... ... ... мен ... анықтауды үйрену. Оны білу ... ... ... ... ... және ... ауа
қуыстылығын есептеп шығару үшін ... Бұл ... мен ... ... ... де қажет. Ол бойынша
бұйымның түрлі қасиеттері туралы ... ... ... т.б./ ... ... маңызы бар қасиеттері туралы ... ... ... Сынақ сыйымдылығы 120-150 см3 - тық ауқым өлшегіш ... ... ... ... ... ... ... өлшегіш үшін шар түріндегі кеңуден төмен
және ... ... ... ... аумақтарланған және әдетте
20 см3 –қа тең. Аумақ өлшегішке суды ... ... да, ... ... денгейі /мениск/ шкаланың нөлдік ... ... ... қағазбен сорылып алынады. Мұнан кейін прибордың ... ... ... ... мұқият сүртіледі. Одан соң ... 80 г ... 0,01 г ... ... ... ... толтырылған прибор су ... ... Ал ол ... ... ... ... ... С дәрежесінде ұсталады.
Өлшенген ұнтақты жылтыратылған ... ... ... ... ... ... ... біріне дейін
көтерілгенше шағын көлемде прибор ... сала ... ... ... ары қарай өтуіне кедергі келтіретін бөгет пайда
болмауы үшін ... көп ... ... ... жоқ. Оның
үстіне ұнтақ көп болса, колбаға ұнтақ пен ... ... ... ... ... Ауа ... ... үшін приборды 3-5
минут қисайтып ұстайды. Онан соң ... 10 ... ... онан соң приборды сұйық мөлшерін есептей бастайды.
Аумақ ... ... ... және соңғы дәрежесі
аралығындағы ... ... ... ... ... ... Ұнтақ қалдығын таразыға ... оның ... ... ... алып ... ... өлшегішке
салынған ұнтақты анықтайды. Тығыздық мөлшерін ... үшін ... ... ... оның ... бөлу керек.
Есеп көрсеткіштерін алдымен төмендегі таблицаны сызып алып,
лабораториялық ... ... ... ... салып, қорытынды
жасайды..
Таблица 1.1
Тығыздық есебі
| |Ұнтақтың ... ... ... ... |
| ... |ұнтақтың |батырылған |шығарылған ... |
| ... г ... г ... ... ... см3 |
| | | ... г |см3 | |
| | | | | | |
2. Егер ... ... жоқ болса, тығыздықты
қырында ... ... бар шыны ... ... ... ... ... үш рет жүргізіледі, онан соң орташа
көрсеткіш табылады.
Құрғақ ... ... ... жартысына дейін
зерттелетін материалға инертті сұйық /бензин, керосин/ І см3 –қа ... ... ... ... ... ... ... сүзгі
қағазбен сүртеді.
Сыналған материалдың ұнтағын өлшеген соң, оны ... ... ... ... сұйық 15-20 см3 – қа ... сала ... ... ... ... ... ... қандай аумақты алып тұрғанын анықтайды. Егер бұл ... ... ... алып ... ... ... табамыз
және цилиндрге ... ... ... есептеп шығарамыз.
Тығыздықты жоғарыда көрсетілгендей, цилиндрге салынған ұнтақ
салмағын оның ... бөлу ... ... ... т – ... ... ... г;
V – материалдың «абсолютті» тығыздық жағдайдағы,
яғни қуыссыз
салмағы, см3
3. Қатты және ... ... ... ... анықталады /пикнометрлік әдіс/.
Пикнометр дегеніміз – ауадағы 25, 50, 100 мл ... ... ... ... үшін ... /10, 20, 30 г ... ... Іріктелген үлгіні кептіру ... ... ... ала кептіреді. Кептірілген материал эксикаторда
сақталады. Пикнометрді мұқият ... ... ... суытады.
Онан кейін материал ... ... енге ... су ... да ... ... Қайнаған соң с және материалы бар пикнометрді 20ºС
– қа ... ... енег ... су ... ... ... ... жабысқан су тамшыларын ... ... ... ... бар ... пикнометр таразыға тартылады. Онан кейін
ішіндегісі төгіліп тасталады.
Тағы ... енге ... су ... ол ... ... ... ... алынады:
т - материал үстемесінің салмағы, г;
ρ – пикнометрдің еніне дейін ... ... ... – енге ... таза су ... ... ... – енге дейін құйылған суы бар және ... ... ... г.
Тығыздық мына формула бойынша анықталады:
(г/см3);
Анықтау кезінде ... түрі ... ... ... | ... г ... |Материал |
| | | ... ... ... | |ығы, |ғы, ... |аты | ... | ... | | | | |
| | ... ... ... | | |
| | ... | ... | |
| | |су |су бар |нің | | |
| | ... ... | | |
| | |бар |ң | | | |
| | ... | | | |
| | |дің | | | | ... үш рет ... онан ... ... орташа көрсеткіші табылады.
ІІ – тарау
ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНЫҢ ... ... ... ... ... – табиғи жағдайдағы зат ... ... ... яғни заттың ішіндегі ... мен ... қоса ... ... г/см3 ... кг/м3 – пен
есептеледі. Тығыздық мына ... ... ... ... ... т – ... ... г; V – табиғи жағдайдағы заттың аумағы,
см3 .
Құрлыс материалдардың барлығының ... ... бар. ... ... ... көп болған сайын, оның тығыздығы ... ... ... ... алынатын /шыны, металл/ сұйықтар
мен материалдар үшін ... ... мәні ... іс ... ... ... тең /2.1 – таблицаны қараңыз/.
Таблица 2.1
Тау жыныстары мен бірқатар құрылыс материалдардың
Нағыз және ... ... ... ... ... ... |Орташа |
| ... ... | ... ... |
| ... ... | ... |кг/м3 |
|Габбро |2900-2920 ... ... | | |
| | | ... ... |1600-1800 |
|Гуанит |2750-2950 |2580-2700 |Қарағай | | |
| | | ... ... |500-600 ... ... ... |Құм ... |1400-1600 |
|Тығыз әк |2460-2600 |2100-2400 |Қуысты тастар| | |
| | | | ... |20-25 ... | | ... ... | ... ... ... | ... |7800-7850 |
Материалдардың физикалық – механикалық ... ... көп ... ... ... мен жылу ... тығыздық көрсеткішін оның ұсақ ... ... ... мен өлшемін анықтауға, ... және ...... ... ... ... ... анықтау кезінде геометриялық ... та, ... те ... ... ... ... ... анықтау тәсілі үлгі формасына байланысты.
Дұрыс геометриялық формадағы үлгінің ... ... ... үшін куб, параллелипед немесе цилиндр
формасындағы материал ... ... ... ұсақ ... үшін куб ... ... өлшемдері 100 х 100 х 100 мм ... кем ... ... ал ... ... үшін 40 х 40 ... мм – денкем болмауы керектілігін ескерту ... ... ... мен ... ... 70 – 40 мм – ден ... керек. Үш үлгіні алып кептіру шкафында 110± 5ºС ... ... ... ... ... сонда сақтайды.
Үлгілерді 0,1 мм ... ... ... ... аумағын есептейді, одан кейін ... ... ... ... ... ... ... үлгінің әр ... 3 ... ... үш ... ... ... ... ретінде әр
қырдың өлшемінің ... ... ... ... ... ... параллелді жағының әрқайсында екі ... ... ... олардың ұзындығын өлшейді, ... оның ... ... ... ... ... ... соңғы нәтиже ретінде диаметрдің алты өлшемінің
орташа арифметикалық мәнін ... ... ... төрт ... ... нәтиже ретінде төрт ... ... ... ... 100 мм – ге дейінгі кез ... ... 0,1 мм – ге ... ... 100 мм және ... 1 мм – ге дейінгі дәлдікпен өлшейді. Салмағы 500 ... ... 0,1 ... ал одан ауыр ... 1 ... дәлдікпен өлшейді.
Куб немесе параллелипед ... ... ... ... ... /см3/ ... х вор х сор :
Мұндағы aор , вор , сор үлгі қырларының орташа ... ... ... ... ... ... аумағы, /см3/ :
V= π τ2h
Мұнда τ – цилиндрдің радиусы; h – биіктігі.
Шар формалы ... ... /см3/ : ... D – ... диаметрі.
Кез келген ... ... ... ... біле отырып, оның үш ... ... ... ... тығыздығын есептеп шығарады. ... ...... ... ... ... ... дұрыс көрсетілген ... ... ... ... саны бірінші қосалқы ... ... ... түсініп, пайдалана біліңіз/.
Дұрыс емес геометриялық ... ... ... ... Архимед заңының негізіне сүйеніп, үлгінің тығыздығын
анықтау үшін, ыдыстағы ... ... ... ... ... Ол үшін аумақ өлшегішті ... /4 ... ... ... ... ... ... диаметрі 150, 350 мм метал ... ... ... ойысы бар/, аяқ жағы төмен иілген, диаметрі 8 – ... жез ... ... ... ... түтіктен асыра су құйып,
артығы ағып ... ... де ... астына өлшенген стакан
қояды. Әр үлгіні таза ... ... ... ... таразыға
тартады да одан ... ... ... ... ... парафин жағады. Парафин суыған соң, үлгіні ... ... ... ... көпіршіктер мен жарықтарды
қыздырылған ... сым ... ... көмегімен тазартып,
тегістейді./ Парафинденген соң ... ... ... ... ... тартады. Сыналмақшы үлгіні аумақ өлшегішке ... су ... ... ... ... ... ығыстырылған
судың салмағы анықталады.
Үлгі тығыздығын төмендегі жолмен анықтайды.
Алдымен ... ... ... ... ... / ... т – құрғақ үлгінің ... г; т1 – ... ... ... г; ρп = 0,930 г/ см3 - қа тең ... ... ... үлгінің тығыздығын есептейді, / г/ см3 /:
;
Мұндағы: т – ... ... ... г; V – сан ... ... судың салмағына тең ... ... ... ; Vп – ... аумағы, см3 .
Сусымалы тас материалдардың, мәселен құмның ... ... үшін ... төңкерілген конус ... ... ... ... ... /5 – ... ... жағынан
конус ысырмалы 1 литр /100 см3/ енді ... ... ... құм ... ... ашып, цилиндрді ... ... ... да ... ... ағаш ... ... ... ... ... ... ... цилиндрді 1 грамға
дейінгі дәлдікпен өлшейді. ... бес рет ... ... ... ... тығыздығын бес анықтаманың ... мәні ... ... ... / кг/ м3 , г/ см3 /:
;
мұндағы: т1 – материалдың цилиндрдің салмағы, г; т2 – сол, ... г; V – ... ... ... және сақтау кезінде сусымалы тас ... ... олар ... ...... ... 20 % ... болып шығады. Мұндай жағдайда ... ... ... бойынша тығыздалған жағдайда есеп
шығарады. ... ... ... ... соң оны 30 – ... ... ... шайқау арқыыл немесе материалы бар ... ... ұру ... /10 рет/ ... ... ... құмды
біршама артық көлемін циилндрге ұстай отырып, үстеме ... ... ... ... ... да ... ... анықтайды. Онан соң ... ... ... ... есептейді.
Тығыз және ұсақ ... аз ... ... ... үшін ... ала суға ... ... парафиндеуді
қолданбай – ақ қоюға болады. Ол үшін ... 2 ... суда ... сол суда бөлме температурасы дейін суытады немесе үлгілерді ... ... ... 24 ... ... ... ... кейін
үлгілерді судан алып, техникалық таразыға тартады. ... ... ... / кг/ м3 , г/ см3 / мына формула бойынша ... g – ... ... ... ... ... салмағы,
г; g1 – суда бөктірілген ... ... ... г; g - g1 – ... ... келеді, см3.
Материалдың орташа тығыздығын 5 үлгінің ... ... ... ... шығарады.
Сұйық заттардың орташа ... ... ... ... денсиметр /ареометр/ деген құрал
арқылы анықтайды. ... ... екі ... де ... шеті түтікше сияқты созылып ... ... ... ... ... ... түбіне ауыр салмақты ... ...... ... ... түтікше жартысында белгілі бір
межемен алынған, ... ... ... көрсететін белгілер
/сызықтар/ орналасқан.
Сұйықтың тығыздығын анықтау үшін ... ... бар ... ... ыдысқа өлшенетін сұйық ... оған ... ... Осы ... ... сұйыққа
батырылуына байланысты, оның ... тең ... ... Ығыстырылған сұйық пен денсиметрдің салмағы ... ... оның одан әрі ... ... ... ... ... жоғары шегінде толқу болмай, ... ... соң ... ... биік деңгейіне
сай келетін ... сол ... ... ... Бұл ... сынақталған ... 20ºС ... ... 4ºС ... ... ... ретінде
анықталады. Егер де тығыздық басқа ... ... ... мына ... бойынша есептелінеді:
;
Мұндағы: - тәжірибе жүргізілгендегі температураға сай ... γ – ... ... ... ... түзету.
Жалпы пайдалануға арналған денсиметрлермен қатар кейбір
сұйықтардың ... ... ... ... денсиметрлердің
бар екендігін ескеру қажет.
III – ... ... ... шикізаттан, оны қалыпқа салып, өте ... ... ... ... тас ... ... зат ... «Керамика » термині ежелгі Грецияда саздан ... ... ... ... ... ... Керамикалық – барлық
жасанды тас бұйымдардың ... ең ... ... бұйымдардың қалдықтары тас ғасырына ... ... ... ... ... ретіндегі керамикалық бұйымдардың
жасы 5000 жылдардан асады. Керамикалық ... ... ... орай ... екі ... ... ұсақ тесікті және
тығыз.
1. Ұсақ ... зат 5% - тен ... ... ... ... ... ылғал тартуы салмақ бойынша 8 – 20%, көлем бойынша
14 – 36% ... ... ... және қаптама материалдар, сондай
– ақ дренажды материалдардың, ... ... т.б. ... құрылымға ие.
2. Тығыз қасиетке ие керамикалық ... - 5% - тен ... ... ол көп ... ... ... 1 – 4 %, көлем
бойынша 2 – 8 – тен ... Еден ... жол ... ... т.б. ... ... келеді.
Өзінің арналғандығына орай керамикалық материалдар мен
заттардың ... ... ... ... / кірпіш, іші бос жасанды тастар және
олардан ... ... ... ... бөлу ... ішкі және ... каптамалық материалдар / бет кірпіш, шағын
көлемді және ... ... ... ... архитектуралық –
көлемдік бөлшектер, көзі бар плиталар және оларға ... ...... бұрыштама, белдеуше/;
- жеңіл бетондарға арналған ... ... ... жылу ... ... ... ... диотомитті, перлитті
керамика және ... ...... ... ... столдары, ванналар,
унитаздар/;
- еден плиткалары, жол кірпіш, отқаққыштар;
- қышқылға төзімді ... ... ... және ... ... ... жер асты жүйесіне қажетті ... ... ... ... ... ... келтірілген жүйелеу құрылыстағы керамикалық бұйымдар
мен материалдардың ... ... үшін ... ... ... болмаса да, кең ... ... ... ... мен ... ... ісі ... /бетонға арналған тесікті толтырғыштар, фасадтық керамика, жылу
сақтағыш бұйымдар/.
Керамикалық ... ... ... ... ... үлес ... 50% - ке жететін ... ... орны ... Бұл үшін ... ... бай ... салыстырмалы түрде алғанда ... ... ... материалдарды құрылыс заттардың ішінде
алдыңғы ... ... ... техникалық сапасы бойынша қабырғалық ... мен ... үш ... ... ... 1400 – 1450 ... - тан жоғары емес, жоғары ... ... ... Тығыздығы 1450 – 1600 кг/м³, орташа жылу сақтау қасиетті
бар.
3. ... 1600 ... - тан ... ... ... ... ... үйдің қабырғасын тұрғызуға, жиналмалы
қабырғалық панельдер ... ... мен ... құбырларын салуға,
т.б. пайдаланылады.
Жұмыс мазмұны
Жұмыс ... ... ... ... тәсілдерін меңгеру,
бұл материалға қолда бар ... ... орай ... мен ... зерттеу болып табылады. Кірпіштің ... ... ... ... ... ... жасау.
Ол төмендегідей анықтамаларды қажет етеді.
Кірпішті сырттай ... ... ... өлшемінен ауытқуы, шеті
мен қырының қисаюына, бұрыштары мен қырларындағы жарылу, опырылу ... жете ... аса ... және кірпіштің
аумақтық ... ... ... ... қысу мен ... ... гидрофобизациялауды анықтау/.
Бұл жұмыстарды орындау үшін студенттер 4 – 5 ... ... ... оқытушының көрсетуі бойынша
кірпіштің жоғарыда ... ... ... ... ... жұмыстың мәнін жинақтап, кірпішті ... бар ... ... ... ... ... және ... маркасын
анықтайды.
Кірпішті сырттай қарап өлшеу
Сырттай қарап өлшеу үшін ... ... ... ... ... орындайды:
а/ дәлдігі 1 мм – ге дейінгі ... ... ... енін, қалыңдығын ... ... ... ... ... ... құрылыс кірпішті түзу
қабырғалы, шеті ... және беті ... ... мм ... паралеллепипед түрінде болатындығын ... ... ... ... ... төсеніші /250x120мм/ және /250x65 мм/ бойынша жиектерінің
кисаюын ... ол үшін ... ... ... ... ... ... 1мм-ге дейінгі дәлдікпен ... ... мм – мен ... ... ... ұзына бойына жарылған жер бар
екенін, яғни ... бар ... ... ... ... ... анықтайды және ол ... ... ... ең ... ... ... бойына жарылым саны мен ең жері ... ... қыры мен ... ... ... ... ... барынша ұзындары өлшенеді. ... мен ... ұзын ... ... ... көтеріп ұстап тұрып ... ұру ... ... ... ... жете ... жағдайда баяу үн,
ал ... ... ... ашық үн ... ... салмағын анықтау
Сырттай қарап өлшеп болған үш кірпіштің біреуін 1 г ... ... ... аумағын есептейді. Аумақтық салмағы мына
төмендегі формула бойынша ... ... ... ... С – ... ...... кг/; V- кірпіштің аумағы /см³
немесе м³/.
Кірпіштің аумақтық салмағын орта ... ... ... бойынша есептеп шығарады.
Кірпіштің ылғал тартуын анықтау
а/ Кірпіштің ылғал тартуын ... үшін ... ... ... 105-110ºС температурада тұрақты салмаққа дейін ... ... ... салқындаған соң кептірілген үлгілерді
таразыға ... ыдыс ... тік ... ... ... ... ... деңгейі 2 см асып тұратындай етіп су ... ... ... 28 ... ... Одан ... оларды дереу жұмсақ
ылғал шүберекпен сүртіп, ... ... ... ылғал
сіңіргіштігін бес үлгінің орта арифметикалық көрсеткіші ... ... ... ... g – құрғақ үлгінің салмағы /г/; g1 – су ... ... ... ... ... ... отырылған үлгі
бойынша енгізіледі.
Таблица 4.1
|№ |Өлшемі, см ... г ... |Су ... | | ... |/%/ |
| | | ... | |
| ... ені, ... |Су ... | |
| ... | | | | ... ... бұрынғы тәжірибеден көріп отырғанымыздай су ... ... көп ... - 28 ... ... ал лабораториялық
жұмысты осы мақсатқа бөлінген сағатта аяқтауға ... ... ... ... сіңіргіштікті анықтаудың
жеделдетілген ... ... ... ... жиі ... Ол
тәсілдің мәні мынады: қысып сынаудан кейінгі кірпіш ... ... ... ... дәлдікпен өлшейсіз де бір ... ... ... ... ... қоямыз. Қайнатылып 45 минут өткен соң су ... ... ... ... тағы да ... ... Су
сіңіргіштікті мына формула бойынша есептейміз /%/:
мұндағы: д – суға салар ... ... ... ... /г/; д1 –
су сіңген кірпіштің салмағы /г/.
Майысқандағы ... ... ... ... ... /Rм/ ... үшін ақаусыз және
сырттай ... ... жоқ ... мм ... қалыптағы
кірпіш қолданылады. Кірпішті қысқыштың бетіне бір – ... 200 ... ... екі ... ... тірегі ... ... ... ... кірпіштің майыстыру ... ...... ... ... /8- ... Ал майысқандағы
беріктік ... мына ... ... ... Р – ... ... /кг/; в,һ – ... кірпіштің ені мен
қалңдығы /мм/; ι –төменгі ... ... ... /мм/. Ол ... ге ... байланысты козффициентінің мәні тұрақты болып ... ... 200 мм – ге тең ... ... ... басқа мәнді есептеп ... тура ... еді. ... ... орта мәні ... үш сынақ нәтижесінің орташа
арифметикалық көрсеткіші алынады.
Қысқандағы беріктік ... ... қысу ... ... үшін ... ... ... қойып,
арасына цемент пен құм қосындысын салған екі жарты ... ... /9 - ... Үлгінің қысқыш бетімен түйісетін
табандары да цемент ... ... ... ... ... ... екі ... сумен ылғалданады. Цементтен ерітіндісі жасалынады. Ол үшін 700 ... 250 см³ су ... олар ... ... араластыры.
Теп – тегіс металл ... тас ... ... бір ... ... ... оның бетіне қалыңдығы 3-4 мм ... ... ... ... ... сынығының бірі орналастырып,
үстінен ... ... ... Үлгі ... ... ... пышақ
жүзімен алынып тасталады. Кірпіштің үстіңгі бетіне 4-5 мм ... оған ... ... ... ... Ол да аздап
басылып қойылады. Екі ... ... қуыс ... ... артығы пышақ жүзімен алынып ... ... ... үй ... ... ... /20ºС/ үш тәуліктен кем
емес уақыт сақтайды да ... ... ... ... ... ... ... ауданын анықтайды. Қысқандағы төзімділік
шегі:
кг/см²
мұндағы: Р – бұзғыш ... ... ... ... ... /кг/; F – ... ауданы /см²/.
Алынған мәліметтерді стандарттың ... ... ... ... ... ГОСТ ... ... және оның маркасы жөнінде қортынды жасалады.
ГОСТ – тың техникалық ... мен ... ... ... сай болуы тиіс:
ұзындығы
ені ... 250 120 ... 250 120 ... +4 +3 ... беті түзу тік ... ... ... қырының қисаюы 3 мм-ден артпауы тиіс.
Саны екеуден аспайтын 15 ... ... ... ... ... ... өтетін жарық 1-ден ... ... ... ... 5% - тен арпауы тиіс.
Су сіңірушілік ... ... ... үшін 5% - тен кем ... ... ... үшін /150-ден төмен/ 8% кем емес.
Кірпіштің бұзылуына ... ... әк ... жол ... ... төзімділігі бойынша 4 маркаға бөлінеді: МР315, МР325,
МР335, МР350.
Төзімділік ... ... ... төмендегі талаптарға жауап
беруі тиіс:
Таблица 4.2.
|Кірпіш маркасы | ... ... ... ... ... |
| ... ... ... ... |50 |10 ... |75 |18 ... |100 |22 ... |125 |25 ... |150 |28 ... |200 |34 ... |250 |40 ... |300 |44 ... ... ... үй ... үнемділігімен, архитектуралық
шешімінің жоғары ... және ... ... ... қоймай, үй пайдалану режимінің барлық талаптарын ... ... ... ... т.б. ... сай қамтамасыз етуі
тиіс.
Үйлердің ... ... ... оның ... бөлме ішінде талапқа сай ... ... ... ... ... т.б. ... ... білдіреді.
Үйдің ішкі және сыртқы ... ... ... ... арасалмағы бұзылған жағдайда ішкі
қабырғада ... ішкі ... ... ылғал пайда ... ... ... аса көп ... ... ... ... ішкі конденсат қауіпті. Бұл кейіннен материал ... ... ... ... ... және ... таттану
процестерімен босаңсуына, бөлменің өзінің санитарлық ... ... ... ... ... ... ... 50%
болып отырған күйдірілген қыш кірпіштің әлі ... ... ... ... ... ... біз білеміз. Кең таралған
шикізаттың бай ... ... ... ... ... ... ... керамикалық материадарды құрылыс
заттары ... ... ... ... ... ... ... осынау артықшылықтарымен қатар
қарапайым кірпіштің ауа қуыстары өте көп ... ... ... ... өзі ... ылғалданады. Сондықтан кірпіш қабырғаның
сумен /жер асты, атмосфералық, технологиялық/ ... ... ... оның ... түрде сызадануына әкеліп соғады. Оның
салдары қабырғаның ұзақ ... ғана ... жылу ... ... де әсер ... ... да ... қабырғалары, т.б.
бөліктерінің дұрыс ылғалдық жағдайын қамтамасыз ету ... ... ... міндетті болып табылады. Ол құрылыс қызметі
мерзімінің ... ... ... ... қамтамасыз етуге,
еңбек өнімділігінің ... және ... ... ... ... толық сақталуына ықпал етеді. Осынау ... ... ... ... ... барысында да, пайдалану кезінде
де жоспарлы және ... ... ... ... ... ... ... материалдар бет қабатының сулануына қарай
екі топқа бөлінетіні белгілі:
1. ...... ... ... сулау ылғалды
белсенді түрде соруға әкеліп соғады.
2. Гидрофобты - ... Бұл ... ... ... ... - суды кері ... ... соғады.
Қарастырылып отырған кірпіш гидрофильді ... ... ... ... ... ол ... ... түрде сорады, сөйтіп
құрылыстың ... ... ... және ... ... пайда болуын жеделдетеді.
Жоғары ылғалдықтың ... ... ... мен материалдарына кері әсерін болдырмау ... ... ... гидрофобтық қасиет, яғни суды ... ... ... ... ... өңдейді, сөйтіп құрылыс
бөліктерінің мерзімінен бұрын тозуынан алдын ... ... ... ... ... ... ... мақсаты кірпіштің бетқабатын арнайы ... оған ... ... беру, яғни суға алдырмау және ... ... ... ... ... ... кремний мен оттегі атомдары ... ... ... ... химиялық қасиет құруына негізделген.
Кірпіштің ... ... ... жабу ... ... ... ... яғни төзімділікті ... мен ... ... ... ... ... материалдар мен құрал – жабдықтар
Кремнийорганикалық сұйықтар ... ... ... ... керосин, уайт-спирит/, техникалық су, өлшемдік цилиндр мен
өлшемдік ... шыны ... ... ... металл щетка,
краскопульт немесе қылқалам, егеу қағаз.
Жұмыс ерітіндісін ... үшін ... ... ... рецептердің бірі қолданылады.
1. ГКЖ-10 маркалы ... ... үш, бес ... ... ... ГКЖ-11 маркалы кремнийорганикалық сұйығының үш, бес немесе
жеті проценттік ... ... ... ... /134-41/ ... ... үш, бес ... жеті проценттік
қосындылары.
Ылғал әсерінен қорғауға қорғауға ... ... ... ... ... бетқабатқа ... оны ... ескі ... ... ... түрлі
қақтарды қырады. Бұйым бетқабатын түрпілі ... және ... ... жөн ... щетка немесе қырғыш құмжолды
аппарат, егеу ... ... ... ауа қысымымен үрлеу
немесе шаң сорғышпен тазарту керек.
Кірпіш ... ...... болса, оны тазарту немесе қырып
тастау керек. Шағын ... мен ... ... 8 ... ... ... бойынша 1:2 цементті-құмды қосындымен немесе ұсақ
түйіршікті ... ... ... тегістелуі тиіс. Гидрофобты қабатты
жағу алдында бетқабат ылғалы /5 мм тереңдікте/ 5-6% - тен ... ... ... ... ... түрде төмендейді.
Кремнийорганикалық құрам ерітіндісін ... г ... 5 ... ... ерітіндісі пайдалану
орнында товарлы ... ... ... ... сумен
немесе керосин, ... ... ... ... ... қарапайым сұйылту арқылы әзірленеді. Ол үшін таза шыны
ыдысқа алдымен ... ... ... ... ... егер
кремнийорганикалық сұйық ГКЖ-10 және ... ... ... ... ... ... суды /95 г/ ... болады. Ал ГКЖ-94-ті
пайдаланған жағдайда еріткіш ретінде бензин, керосин, уайт-спиритті ... ... ... Онан ... үзіліссіз араластыра ... 5 ... ... қосады. Біртектес ... ... ... ... үздіксіз 5-10 минут араластырылған
жұмыс ... ... ... деп ... ... бөлме температурасында сол арада пайдаланатын көлемде
әзірленетіндігін ескере ... жөн. ... ... ашық ... ... ұзақ сақтау кірпіш бетіне ... әкеп ... ... да ... ... дайындаудан бөлмеге
кіргізіп қоюды қажет екендігін ескерген жөн. Гидрофобтық ... үшін ... ... +10ºС ... ... температурада
әзірлемеуді ұсынамыз.
Жабық ыдыста сақталған жұмыс ерітіндісін пайдалану ... есте ... жөн, ... ... 4 ... ... ... сұйықты мұқият араластыру керек.
Кірпіштің бетқабатын гидрофобизациялау
Стаканда 5-10 минуттық ... ... соң ... /5 г ... ... +95 г ... ... бойынша
мөлшерленген гидрофобты құрам кірпіштің бетқабатына ... ... ... ... ... ... жағылады.
Гидрофобтандырылған құрамды жағу сыршашқышпен, ал ... ... ... ... ... ... Кірпіш бетқабатының сапалы, ... ... үшін ... сұйық шашқышы бар сырлау
агрегатын ... ... ... ... ... Ерітіндіні
шашу кезінде форсунканы қорғалатын бетқабатқа тік ... 30-40 ... ... тұру ... Ала – ... ... үшін ... қайтара өгдеген жөн. Қайталап өңдеуді бірінші ... соң ... ... ... ... ... 20 ... асып кетпесін/
жүргізу керек.
Гидрофобизацияланған бетқабатты ол толып ... 2 – ... жылы ... ... ... ... кері тебетін бетқабаттар материалдың ерітінді енген
барлық ... ... ... ... қалыпты температурада /15 – 20ºС/
кірпіштің бетқабаты ... ... соң 24 – 48 ... соң
гидрофобтты болады. Бірақ суды кері тебетін жұқа ... ... ... ... ... ... бұдан ұзақ
мерзімде 13-15 тәулікте ... ... ... ... ... жүйелік түзілім процесі жеделдейді.
Гидрофобизациялау сапасын анықтау
Кірпіш ... ... ... ... 4х4х16 мм ... үлгі-кубтарда келесі негізгі
көрсеткіштерді анықтау жолымен жүзеге ... ... ... ... Өңдеуден кейінгі кірпіштің гидрофобтық қасиеттерін;
3. ... ... ... ... тереңдігін.
Кремнийорганикалық сұйық сапасы
Кремнийорганикалық сұйық ... ... ... ГОСТ ... ... ... ... қасиеттері
Кірпіштің гидрофобтық қасиеттері оны ... суға ... ... ... ... ... ... немесе көзбен шолу
арқылы жеделдетілген ... ... ... суға ... кірпіштің ылғал ... үшін ... ... ... 110ºС – ... ... үлгісін бөлме температурасында су ... су ... ... 2-3 см асып ... етіп салады да
24 сағат ұстайды. Сонымен қатар ... ... ... ... ... ... ... тартқыштық көлемі
төмендегі ... ... ... Р1 - ... ... кептіруге дейінгі салмағы /кг/; ... сол ... ... ... салмағы /кг/.
Алынған нәтижелерді салыстыру ... ... ... тартқыштығына әсері туралы қортынды жасалады.
Кірпіштің капиллярлық сору ... ... ... ... 4+4+16 см ... үлгі суға қырларының бірі болатындай етіп
орнатады. Сынақ бұйымдарға ... ... ... сай ... аралығында жүргізіледі, онан кейін үлгілерді кептіреді де
салмақтың ... ... ... ... ... анықтайды.
ә/ Ылғал тартуды жеделдетілген көзбен шолу ... ... ... ... ала ... ... түтік арқылы 2-
3 см биіктіктен су тамызу керек. Бұл ... су ... ... де ... сопақша түрін ... және ... ұзақ ... ... ... ... ... тамшы
кірпішке сіңіспей, яғни көлбеу ... ... ... ... ... ... ... құбылыстарды айқын
байқатады, яғни су тамшылары ... ... ... тез ... кремнийорганикалық сұйықтың сіңу тереңдігі
Кірпішке кремнийорганикалық сұйықтың сіңу ... ... ... ... ... Ол үшін ... ... шұңқыр салады да оны сулап ... ... ... ... Егер сіңу ... 2 мм - ден кем
болмаса жұмысты қанағаттанарлық деп ... ... ... бақылау
Кірпіштің бетқабатын өңдеу ... ... ... ... соң, оған су шашу ... айқындауға болады.
Кірпіш сапалы гидрофобтандырылған жағдайда су оған ... ... ... ... мен ... ... негізгі ережелері
Гидрофобтандыру жөніндегі жұмыстар барысында да, сондай – ... ... ... ... де ... ... керек.
- ауыстырып құю және ... ... ... ... ... сілтілік қасиеттері бар ... ... ... теріге, денеге тиюіне жол бермеу керек;
- ГКЖ-94 кремнийорганикалық ... ... ... ... ... ... тез ... болғандықтан өрт
қауіпсіздігін сақтаған жөн. Бұл жағдайда ... ... ... жатқан жерде ашық от көзіне жол беруге болмайды. Ал ... ... ... ... өртсөндіргішпен, құммен, асбестпен
сөндіру керек.
Бақылау сұрақтары
1. Қыштың сипаттамасы.
2. Қыш кірпішке ... ... және ... ... ... ... ... қасиеттері.
4. Кірпіш алудың технологиялық әдістері.
5. Кірпіш жасаудың пластикалық және ... ... ... мен ... ... физикалық және механикалық қасиеттері.
7. Қышты күйдіру және ... ... ... ... Кірпіш өндіруді дамытудың болашақ бағыттары.
9. Кірпіш өндірудің техника-экономикалық көрсеткіштерін ... ... ... ... ... ... ... аязға төзімділігін арттыру тәсілдері.
12. Кірпіш бетіне тұз пайда болуын жою ... ... ... ... сынау
Гипсті жабысқақ заттар дегеніміз, гипсті шикізатты жылумен өңдеу және
сол өңдеуге дейін және кейін ... ... ... ... ... жабысқақтар күйдіру жағдайында, сондай-ақ беку және ... ... екі ... ... ... ... ... сулы кальций
сульфатынан-СаSO4 . 0,5H2O тұратын тез жабысатын және тез қататын гипс.
2.Жоғарғы температурада күйдірілгендер. ... ... ... сульфаты CaSO4 және кальций тотығы СаО кіреді, баяу ... ... ... ... пен ... ... күйдірілген
гипс/эстрих гипс/ кіреді.
Гипсті жабысқақ ... ... ... ... гипсті тас
аталатын табиғи қоссулы гипс /СаSO4 . 2H2O/ пен ... ... ... ... ... ... ... қосындысы ретіндегі/гажа/
жыныстар пайдаланылады.
Барлық жабысқақ гипстер ішінде плита, туынды тас, тұрғын ... ... ... қабырғалық жасауда, құрғақ сылаққа, әрлеу
бұйымдарын,соның ішінде қолтума мрамор жасауда пайдаланатын ... ... ... 127-70 ГОСТ-ына сай құрылыс гипсі сапасына қарай 1,2,3
сортқа ... №№ ... ... үшін |
| ... | |
| | |МСБ |1 |2 |3 ... ... №02 |12 |15 |20 |30 ... қалдық көрсетілген| | | | ... ... емес | | | | ... ... жастағы | | | | ... ... мм ... | | | | ... ... шегі | | | | ... кем ... | | | | ... | | | | ... |2,9/29 ... |1,7/17 |
|Қысқанда |6,0/60 ... |3,5/35 ... ... ... ... гипс ... келесі
маркаларын ажыратады: Г-2, Г-3, Г-4, Г-5, Г-6, Г-8, ... Г-13, Г-16, ... Г-22, ... әр ... ... беріктік шегі мына таблицада
келтірілген мәндерге сай болуы тиіс.
Таблица ... ... |2 ... өлшемі 40х40х160 мм бағана үлгісінің|
| ... шегі кем ... МПа ... |
| ... ... ... |2/20/ |1,2/12/ ... |3/30/ |1,8/18/ ... |4/40/ |2,0/20/ ... |5/50/ |2,5/25/ ... |6/60/ |3,0/30/ ... |7/70/ |3,5/35/ ... |10/100/ |4,5/45/ ... |13/130/ |5,5/55/ ... |16/160/ |6,0/60/ ... |19/190/ |6,5/65/ ... |22/220/ |7,0/70/ ... |25/250/ |8,0/80/ ... ... байланысты жабысқыштар түрін ... ... 0,2 мм ... ірі ... – 23, орта ... -14, ... ұнтақ –
2 артық емес електегі қалдықтармен ... Беку ... ... 8.3 ... ... ... ... ажыратады.
Таблица 8.3
|Жабысқыш түрлері |№№ ... ... ... |
| | ... | |
| | | ... ерте |Аяқталуы кеш |
| | | ... ... ... ... |1 |А |2 |15 ... ... |2 |Б |6 |30 ... ... |3 |В |20 ... ... ... ... ... қолданылатын жабысқыштар
келесі 8.4- таблицада келтірілген қосымша талаптарға сәйкес келуі тиіс.
Таблица 8.4
|р/с |Көрсеткіштер атауы ... ... | ... ... | ... |
| | ... |
| | ... |
|1. ... ... ... емес |Г-10 ... ... ұя ... 0,2 мм електегі ең көп |0,5 |
| ... ... ... емес | ... |Тұз қышқылында ерімейтін қоспалар, мына |0,5 |
| ... ... емес | ... |Аумақтық кеңеюі, мына проценттен артық емес |0,5-2 ... |1 кг ... ... ... көлемі,|8 |
| |мг ... емес | ... ... ... ... кем емес | ... ... пайдалану салалары төменгі 8.5 таблицада келтірілген.
Таблица
8.5.
|р/с |Гипсті жабысқыштың пайдалану салалары ... ... | ... |
|1. |Гипсті құрылыс бұйымының барлық түрін дайындау |Г-2 – Г-7 ... ... ... ... ... және сәндік |Г-5 – Г-7 ... ... ... |Г-7 – Г-25 |
| ... ... ... қуыстарды бітеу және | |
| ... ... ... | ... мақсаты мен мазмұны
Бұл жұмыстың мақсаты студенттердің гипсті тұтқыр материалдарды ... ... ... 125-79, 23789-79 ГОСТ-ы сәйкестігін анықтау,
студенттер бойында оқу ... ... ... ... ... ... сондай-ақ құрылыс гипсі негізінде қолтума ... ... ... Ол үшін ... ... ... жүргізеді:
I. 1. Гипс ұнтағының майдалылығын анықтау
2. Гипс қамырының қалыпты қоюлығын анықтау.
3. Қалыпты ... гипс ... беку ... ... ... және қысу ... үлгі ... шегін анықтау .
II Мына ... ... /NaCI, Na2SO4, ССБ, СДБ, СНВ және ... ... беку және ... ... ықпалын зерттеу.
III. ... ... ... ... мрамор плиталарын жасау.
Тақырып бойынша бақылау сұрақтарына ауызша жауаптар дайындау.
Ұнтақтың майдалығын анықтау
Тәсілдің мәні ... ұя ... 0,2мм /918 ... ... қалған гипсті тұтқырдың салмағын анықтауда.
Алдын-ала кептіру шкафында 50-550С температурада 1 сағат кептірілген
0,1 грамға дейінгі ... ... 50 ... ... ... төгіп,қақпақпен жабады да, қолмен немесе ... ... Егер ... 1 минут ішінде 0,05 грамнан аспайтын
тұтқыр өтсе, елеу аяқталды деп саналады. Ұнтақтау майдалығын 0,1 ... ... ... қалған салмақтың бастапқы сынақ салмағына
проценттік қатынас ретінде үш сынақ нәтижелерінің ... ... ... Нәтижелерді төменгі таблицаға жазады.
Таблица 8.6
|р/с |Үстеме ... ... ... |1 |Г |% ... |2 | | ... |3 | | ... ... мәні | | |
| | | ... ... ... ... ... қоюлық/
Гипс қамыры деп, белгілі - бір көлемдік қатынаста алынған ұсақ ұнтақты
құрылыс гипсі мен судан ... ... ... қамыр сияқты біртекті
массаны айтады.
Қалыптағы консистенция /қалыпты қоюлық/ ... ... ... гипс ... ... ... сипатталады. Тәжірибе дұрыс
орындалған жағдайда гипс қамырының жайылу диаметрі 180±5 мм-ге тең ... ... ... ... ... ... ... көрсеткіші
болып табылады.Одан да басқа беку уақыты мен қысу және майыстыру ... шегі гипс ... ... бұл ... консистенциядағы гипс
қоспасын алуға қажетті су ... ... ... граммен алынған
салмағына қатысы ретінде судың проценттік мөлшері.
Гипс қамырының қалыпты қоюлығын анықтау цилиндр ... ... ... ... /13-сурет/. Суттард вискозиметрі
ішкі диаметрі 5 см, сыртқы диаметрі 6 см, ... 10 см, ... мыс ... жез ... мен әржағы 20 см ұзындықтан ... ... ... ... ... ... әр 10 мм сайын сызылған
диаметрі 150-200 мм дөңгелекті қағаз ... ... бір ... ақ
қағазға салып, оны екі әйнектің ортасына салуға болады. Сынақ ... мен ... ... ... /су ... Цилиндрді әйнек
пластинаның ортасына қояды. Гипс пен су қоспасын әзірлейді. 300-350г гипс
үстемесін алып, /техникалық таразымен/, ... ... гипс ... процентіндей су құяды. Алдымен сулы шүберекпен сүртілген таза кесеге су
құяды да онан соң 2-5 ... ... гипс ... ... ... гипс
тұтқырды суға салғаннан бастап, біртекті зат алынғанша, 30 секунд бойы қол
араластырғышпен ... ... ... аяқталған соң, әйнек
үстіне /ортасына/ ... ... ... ... артығын тұтқырды
суға салғаннан бастап есептегенде 45 секунд ... ... ... соң
15 секундтан соң сызғышпен кесіп алады. Цилиндрді тігінен 15-20м биіктікке
тез көтеріп, бір жағына жылжытады. Сонда қамыр әйнек ... ... ... ... ... гипс қамырының консистенциясын сипаттайды.
Жайылым диаметрін ... ... ... ... екі бағытта ауытқуы 5 мм аспайтын дәлдікпен өлшеп, ... ... ... шығарады. Егер жайылым диаметрі ... ... ... ... су ... өзгерту арқылы қайталап,
қамырдың қалыпты көрсетілген қоюлығы алынғанша қайталай береді. ... 8.7 ... ... ... ... |
| |1 |2 |3 |4 ... көлемі, | | | | ... | | | | ... ... г-мен | | | | ... ... | | | ... | | | | ... ... | | | | ... | | | | ... ... беку уақытын анықтау
Гипсті қамырдың беку уақытын анықтау Вика приборының көмегімен
жүргізіледі /14сурет/. Анықтау үшін ... ... ... ... мәні ... сумен байланысынан бастап қамырдың бекілуінің басы мен
аяғына ... ... ... ... Вика ... ... ... өткізілмейтіндігін, сондай-ақ жылжымалы бөлігінің ... ... Вика ... ... ... ... ... алаңына шыны пластина, ал оған кеңейтілген жағы ... ... ... шығыршық бұрын орнатылады. Сол қолмен ине ... ... ... оны ... ... ... ... ине шыны пластинкаға
тигенше баяу түсіреді. Бұл жағдайда көрсеткіш тілі төменгі ... ... ... ... Егер өзек нөлдік бөлікпен сай ... , ... ... ... Сонымен бір мезетте өзектің кронштейн
саңылауына қаншалықты еркін және жеңіл жылжитындығын тексеріп, егер ... ... ... ... ала ... майланған, жылтыратылған
пластинкаға орнатылған шығыршық қамырмен толтырылады. Қамырдағы ауаны
кетіру үшін ... ... ... бір ... 10 мм-дей
биіктікке көтеріп түсіру арқылы 4-5 рет сілкиді. ... ... ... ... ... ... пластинкадағы толтырылған қалыпты Вика
приборының негізіне ... беку ... ... үшін 200г гипс ... ... алдымен
кесеге қалыпты қоюлыққа сай келетін ... су ... да одан ... салады. Бұл кезде міндетті түрде сумен араластыру уақытын белгілеп
қояды. Суды гипске қоса отырып 30 сек. ... бір ... ... ... ... ... ... прибор инесін шығыршық
ортасындағы қамыр бетіне тигенше жылжытады да әр жарты минут ... әр ... ... ... ... Әр батырылған соң инені мұқият
сүртеді. Мұнда екі сәтті ескеру керек:
а/ инені түсіргенде ол ... ... ... ... ... ... ... ине 1мм-ден тереңге батпайтын уақытты.
Беку басын тұтқырды суға қосқан сәттен бастап, ... ... ... батырылған соң бірінші рет пластинка бетіне жетпей ... ... ... ... есептеп шығарады.
Беку аяғын сумен араластыру сәтінен бастап, еркін түсірілген ине 1мм-
ден тереңге ... ... ... ... уақыт санымен ... ... мына ... бойынша жазылады:
Гипс ... ... ... ... ... ... ... мин.
Кеткен уақыт, мин
Беріктік шегін анықтау
Тәсіл мәні үлгіні қирататын ең аз салмақты анықтауда 40х40х160мм өлшемдегі
3 үлгі арқалықтар әзірленеді. ... ... және ... қабырғалары
жоғары және төменгі жағынан тегістеліп, бетте тегіс ... ... ... гипс ... ... үлгілердің беріктігін анықтауды
тұтқырдың сумен байланысынан 2 сағат өткен соң жүргізеді.
Үлгілерді әзірлеу үшін ... ... ... тұтқыр сынағын
алады.Тұтқырды 5-20 ... ... ... ... ... ... көлемдегі су құйылған кесеге салады.Тұтқырды салған соң қоспаны 60
секунд бойы, қалыпқа құятын біртектес зат ... қол ... ... ... ішкі ... ... ала орташа
тұтқырлықтағы маймен ... ... ... бір ... ол үшін ... бар кесені қалып үстінде бір ... ... ... үшін ... соң ... 5 рет ... ал ол үшін ... жағынан 8-10мм-ге көтеріп, түсіреді. Гипсті қамырдың артығын сызғышты
үлгі бетіне ... ... ... ... ... ... Беку аяғынан
15±5 минуттан соң үлгілерді қалыптан алып,белгілеп, сынақ өтетін бөлмеде
сақтайды. Ию ... ... ... ... ... МИИ-100 сынау
машинасында жүргізеді. Алынған мәліметтерді төменгі 8.8-таблицаға енгізеді.
Ию кезіндегі беріктік ... үш ... ... ... ең ... екі
нәтижесінің орташа арифметикалық мәліметі ретінде есептеп шығарады.
Июге сынақтан кейін алынғаналты ... ... ... жарты арқалықты екі металл арасына дайындау кезінде ... тиіп ... ... ... пластинка жазығында жататындай, ал
пластина тұғырларыүлгінің бүйіріндегі ... ... тиіп ... ... ... ... біоге қысқышта қысуға сынайды. Үлгіге
біркелкі салмақ салудың басынан оның қирауына дейін ... ... 30 ... ... ... ... өрістеудің орташа жылдамдығы секундына 10±5кг/см2
шамасы.
Жеке үлгінің қысу кезіндегі ... ... ... ... ... ... жұмыс алаңына /см 2/,яғни 25шаршы ... ... ... ... шығарады.
Қысымға беріктігі барынша үлкен және барынша кіші нәтижелерсіз алты
сынақ нәтижесінің орташа арифметикалық мәні ... ... ... ... ... |Өлшемдері, см |Ию ... ... | | | |
| |Ені ... ... ... ... ... |
| | | ... ... ... кг |шегі, |
| | | ... | | ... |
| | | | | | | ... ... ... ... ... мәліметтерді салыстырып,
оның дәрежесін анықтайды және сынақ нәтижелеріне ... ... ... ... ... ... ... туралы қорытынды жасайды.
Қоспалардың құрылыс гипсінің беку және қату
уақытын реттеуге ... ... ... практикасында минералдық тұтқыр ... ... ... мен ... ... ... ... жиі қажет болады.Ауа
тұтқырларының беку және қату жылдамдығын реттеуді ... ... ... ... ... ... ... құрылыс гипсінің
қатуын жеделдету үшін қоспалардың екі түрін қолданады;
1-дайын кристалдау орталықтары-ұнтақталған гипс, гипсті ... ... ... ... ... ... және ... хлориттері,
/NaCL, H CL/натрий сульфаты /Na2SO4/, күкірт қышқылы /H2SO4/ тағы басқада
гипстің ерігіштігін арттыратын қоспалар. Әдетте қоспа ... ... 0,2-3,0 ... ... ... ... ... баяулату үшін жартылай гидраттың немесе беттік-
белсенді заттардың /НАВ/ ... ... ... ... бура,
малдың майдың желімі, сульфитті-спиртті барда /ССБ/, сульфитті-ашытқылы-
ашыма /СДБ/ т.б. ... ... жұқа ... қоршап алатын заттар
пайдаланылады. Оларды гипс салмағының 0,1-3,0 проценттік ... ... ... ... сонымен қатар қойыртпақтық қалыптау
қажеттерін жетілдіретін, олардың су қажеттігін төмендететін пластификатор
да болып табылады.
Қоспалы гипс құрамын ... ... ... 0,1; 0,4; 0,7; 1 ... ... қоспалы және
қоспасыз,қалыпты қоюлықтағы құрылыс гипсінің қамырын дайындау керек. /Na
CL. Na2SO4,ССБ, СНВ-ауа тартқыш бейтараптандырылған смола/.
2. ... ауа ... ... ... 2 ... соң, тұтқырдың суға
сұранысын, беку уақыттарын, сондай-ақ 4х4х16 см үлгі ... ... қысу ... ... ... анықтау.
Алынған мәліметтерді төменгі таблицаға енгізу керек.
Таблица 8.9.
|р/с|Қоспала|Көлемі |Суға |Беку уақыты, мин. ... шегі ... ... ... | |
| ... |% | | | |
| | | | ... ... ... ... |
3. ... тастың суға төзімділігін анықтау. Күйдіру кезіндегі беріктік
шегін анықтауға пайдаланылатын тәсіл бойынша 6 үлгі ... ... ... ... соң 3 үлгіні кептіру шкафында, үшеуінсу құйылған ... ... ... ... ... ... топ ... үлгіні пайдаланады,
жібу коэффициентін табады. Алынған мәліметтерді мынатаблицаға енгізеді.
Таблица 8.10.
|Ию кезіндегі беріктік шегі, МПа/кг/см2/ ... ... ... ... ... |Су сіңірілген |K ж=Rы/Rқ ... ... ... | |
|1 |2 |3 |1 |
| | | ... ... |
|1 |Ақ ... | | |
|2 ... мәрмәр |Охра 3-4 | | |
|3 ... ... 2-3 | | |
|4 ... түрі ... -10 ... | | |
|5 ... |3-5 | | ... |Жасыл малахит: |Хром тотығы | | |
| |қою түс үшін |15 | | |
| | | | | |
|7 ... түс үшін | | | |
|8 ... түс үшін |10 | | |
|9 |Көк ... |5-6 | | ... ... ... |ультрамарин | | |
| | ... гипс | | |
| | ... | | ... ... ... ... таза | | |
| | ... | | |
| | ... | | |
| | ... | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | |85-90 |10-15 |
| | | | | |
| | | |85 |15 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | |30 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | |50 |
| | | | |20 |
| | | |90 |10 |
| | | |85 |15 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | |80 |10 ... және ... ... гипс қоспасын әзірлейді. Онан соң желімді
ерітіндімен қоспаны араластырып, алынған гипс қамырды ... ... ... ... қолтума мәрмәр алатындай есеппен ... ... ... ... ... ... және ... қанша
кеткенін анықтау керек.
Бақылау сұрақтары:
1. Гипсті тұтқыр материалдар өндіруге қажетті шикізаттар.
2. Құрылыс гипсін жоғары берік, ангидритті ... пен ... ... ... ... қатуына қажетті жағдайлар және қату кезінде
жүретін ... ... ... ... ... ... ... Қандай қоспалар қандай мөлшерлерде беку және қату процестерінің ең
жақсы баяулатқышы және жеделдеткіші болып табылады?
6. ... ... ... ... ... клинкер мен оның беку уақытын реттеу үшін қосылатын
гипс қосындысын бірге ... ... ... ... ... ... Клинкерді кальций силикаттары мен алюминаттары басым болуға есептлген
шикізат қоспасын, ... ... ... өте жоғары температура
күйдіру арқылы алынады. Оның ... ... ... ... ... силикат /C2S/, үшкальциилі алюминат /C3A/ және төрткальциилі
алюмоферрит ... ... ... ... /минералдар/ бар.
Клинкерді ұнтақтау кезінде гипсті портландцементтегі ... ... кем ... 3 ... ... емес ... етіп қосады.
Басқаша айтқанда гипстің әрбір процентімен /CaSO4 . 2H2 O/ ... ... ... ... ... минерал қоспаларымен цемент
салмағының 20 проценті ... ... ... Цементке арнайы
қасиеттер беру үшін /су қажетін төмендету, ... ... ... т.б./ ... ... ... енгізілуі мүмкін.
Цементтің келесі түрлері болуы мүмкін: қоспасыз, минералдық қоспалы,
тез қататын, ... су ... ... ақ және ... тағы басқалар.
Беріктігіне орай цементті мынадай маркаларға бөледі:300, 400, 500,
600, 700, т.б.
Цемент сапасы қалыпты тәсілдермен ... 310 1-76 ... Бұл ... ... барлық түрлеріне қатысты және цементтерде
келесі ... ... үшін ... кезінде жалпы ережелерді
белгілейді. Ұнтақтаудың майдалылығы, ... ... ... ... ... жасалған үлгілерді ию және қысу кезіндегі беріктік шегі.
Сынақ үшін алынған цементтің бөгде заттармен былғанудан және ... ... ... ... ... ... әкеледі.
Лабораториялық журналға цементті салып ... ... түр мен ... ... ... ... құрғақ бөлмеде сақталады.
Әр тексерілген цементті сынақ алдында торы 03/ ... ұя ... ... ... ... қалдықты өлшеп, шығарып тастайды.
Қалдықтың проценттік салмағын, сондай-ақ оның ... ... ... ... бар екендігін/ журналға жазады. ... ... ... ... ... ... суды және құмды олар бөлме температурасына
жеткенше ұстайды. Сынақ өткізілетін бөлме температурасы 20±50С болуы ... ... ... ... ... ... сынау, сақтау үшін кәдімгі ауыз суды пайдаланады.
Суды таразылауға немесе ... ... ... ... ... ... ... жерде сақтау және ваннадағы судың ... ... әр күн ... ... ... ... отыруы керек.
Цементті, құмды таразыға тарту 1 грамға, ал суды өлшеу 0,5 милиграмға
дейінгі дәлдікпен жүргізілуі керек.
Цементті ... ... және ... ... қалыптарды кесе,
қасық, т.б. пайдалануға болмайды. Лабораториялық жұмысты орындау ... тобы 3-4 ... ... бөлінеді. Жұмыс аяқталған соң ... ... ГОСТ ... ... ... қорытынды
жасайды. Бұл жұмыстың мақсаты студенттердің ... ... ... ... өз ... ... сай ... студенттердің бойында оқу процесімен ... ... ... ... ... ... қалыптастыру, сілтілі цементтің гидратациясы
мен ... ... ... ... ... ... Осы мақсатта
студенттерге келесі анықтауларды өткізу керек болады.
Цементтің ұнтақтау майдалығын анықтау
Бұл стандарт ... ... ... қатысты және ұнтақтау майдалығын
анықтау үшін сынақ тәсілдерін белгілейді.
Цемент ұнтақтау ... ... үшін ... ... торлы елек /жарықтағы ұя өлшемі 0,08х08мм 5476
тесік/см2/ және ... ... ... арналған прибор.Тор жақсы
тартылып диаметрі 10-15 см цилиндр оқшантайда ... ... ... Елек
құп-құрғақ болып, сынақтан соң тазалануы тиіс. Лабораторияда цементті
механикалық елеу приборы болмаса, ... ... да ... Қазіргі
ГОСТ бойынша әзірленген цемент сынағы /алдын ала 06 електен өткізілген/
кептіру шкафында ... ... 2 ... ... ... 50г кептірілген цементті 0,01 грамға дейінгі ... ... ... төгеді. Електі қақпақпен жауып,механикалық елеу қондырғысына
орнатады. Елеу басталған соң 5-7 минуттан соң ... ... ... ... алып ... ... ... төгеді. Торды төменгі жағынан
жұмсақ қылқаламмен тазалап, түпті ... ... одан ... ... елеуін қағаз бетіне түбін жүргізеді. Қолмен елегенде
елек арқылы 1 минут ішінде 0,05 грамнан ... ... ... елеу
аяқталды деп есептеледі.
Цемент ұнтақтау майдалығын №008 ... ... ... 0,01 ... ... ... проценттік қатынасы
ретінде анықтайды. Елек түбін жүйелі түрделупамен қарап отыру керек. Торда
қандай да бір ақау ... ... ... т.б./ байқалған жағдайда оны
жаңасымен ауыстырады.
Төменгі таблицада ... ... ... ... майдалығына
қойылатын талаптар келтіріледі.
Таблица 9.1.
|№№ ... ... ... ... ТУ |Елек арқылы ең аз |
| | | ... өтуі ... |
| | | |№008 |
|1 ... ... 10178-76 |85 |
|2 ... |ГОСТ 22266-76 |85 |
| ... | | |
|3 ... ... 10178-76 |85 |
|4 ... ... 965-76 |88 |
|5 |Ақ ... ... 969-77 |90 |
|6 |Саз ... ... 11658-74 |90 |
| ... сазбалшықты | | |
| ... | | ... ... беку уақы мен ... ... ... ... дегеніміз цемент қамырының ... ... ... ... ... ... жылжығыштығын қамтамасыз ететін және
оларды қалыпқа тығыз орналастыруға мүмкіндік ... ... ... ... ... немесе лайды алу үшін
қажетті су көмегімен /жылжығыштығын қамтамасыз ететін және оларды қалыпқа
тығыз ... ... ... ... ... консистенциядағы қамырды немесе лайды алу үшін қажетті
су көмегімен /%/ сипаттау қабылданған. ... үшін ... ... бірыңғайланбайды.
Цемент қамырының қалыпты қоюлығын анықтау тұтқыр материалдың беку
уақытын, аумағы ... ... және ... ... жол ашуы ... ... ... реакциясы жүру үшін қалыпты қоюлықтағы
қамыр алуға қажетті судан ... аз су ... ... ... ыңғайлы
өңделетін ерітінді алуға су қаншалықты аз ... ... ... ... жоғары болады. Түрлі қоспалар енгізу жолымен немесе
басқа ... ... суға ... қажеттілігін кемітуге ұмтылуды
осылай түсіндіруге болады. Цемент ... ... ... ... ... көмегімен жүргізеді. 14-суретте цемент қамырының қалыпты
қоюлығын және беку уақытын ... ... вика ... ... тұлға оқшантайында /2/ еркін жылжып жүретін цилиндр өзектен
тұрады /1/. Өзекті ... ... ... ... бір ... ... қажетті биіктікке бекітеді. Көрсеткіш /4/ ... ... және ... ... ... ... ... есептеуге қызмет
етеді. Прибордың жылжымалы бөлігінің жалпы салмағы /пестик және ... 300±2г ... ... ... ... ... ... анықтау кезінде жылжымалы өзектің
төменгі бөлігіне металл цилиндр-пестик орнатылады. Ол ... ... беті ... ... ... ... ал ... салмағы 35±1г.
Цемент қамырының қалыпты қоюлығы деп оның Вика приборының қамыр
толтырылып, шығыршыққа салынған пестигі ... ... ... ... ... ... ... консистенциясын есептейді.
Цемент сынағын 310.1-76 ГОСТ-ы бойынша әзірлейді. Сынақты бастамас ... ... ... ... ... ... сондай-ақ пестиктің шығыршық
орнатылған пластинкамен жанауы кезіндегі прибордың нөлдік көрсетуін
тексереді. ... ... ... ... ... тиісті түрде
жылжытады. Шығыршық пен пластинканы сынақ алдында машина ... ... ... ... ... ... барысында 310.3-76 ГОСТ-ына сай 1
грамға дейінгі дәлдікпен ... ... ... ... ала ... сүртілген кесеге салады. Одан кейін цементке ойлау жер жасап,
оған бір ... ... ... ... ... ... ... жасауға қажетті /щамамен/ су құяды. Мұнан соң шұқанақты дереу
цементпен ... ... соң ... ... ... ал ... болат қалақшамен өзара перпендикулярлы бағытта қатты араластырады.
Цементті сумен араластыру ұзақтығы су құйған кезден ... ... ... ... ... су ... дейін және одан кейін араластыруға
болады.Араластыруды аяқтаған соң, қамырды бір ... ... ... ... пластинканы қатты тұғырға соққылап 5-6 рет сілкейді.
Қамырдың артығын ... ... ... ... ... ... сол пышақпен
тегістейді.
Дайындалған қамырды шығыршықты Вика приборына орнатады. Мұнан кейін
прибор пестигін ... ... ... түсіріп шығыршық ортасына өзекті
бұрандамен бекітеді. Одан соң ... ... тез ... ... да ... ... еркін бойлауына мүмкіндік береді. Өзек
босатылғаннан ... 30 ... соң ... ... бойлауды есептейді.
Егер пестик қамырға 5мм-ден ... ... ... ... ... су ... өзгерту және пестиктің 5-7мм-ге бойлауына ұмтылу
арқылы /жеткізуүшін/ жаңа сынақ ... ... ... алуға қажетті су көлемі цемент салмағының
проценті ретінде бейнелеп, 0,25%-ке ... ... ... ... төменгі 9,2-таблицаға енгізеді.
Таблица 9,2
Цемент қамырының қалыпты қоюлығын анықтау
|Анықтау |Цемент |Анықтау № |Цемент |Су ... ... ... ... | ... ... |бойлау |қоюлық,% |
| | | | | ... | |
| | | | | | | ... ... ... уақытын анықтау кезінде металлөзегі кесінді алаңы 1мм2-қа
ұзындығы 50мм-ге тең инеге ауыстырылған Вика приборы ... ... ... ... ... өткен сынақтағыдай 300±2 грамды құрайды.
Қалыпты қоюлықтағы ... 310.3-76 ... сай ... ... ... ала ... шығыршығына салады. Қамыры бар шығыршықты
Вика приборына ине ... ... ... ... етіп орнатады.
Прибор инесін қамыр бетіне жанасқанша түсіріп, өзекті босатып, иненің
қамырға еркін бойлауына мүмкіндік береді. Тәжірибе басында ... ... ... болатындықтан, ине пластинкаға қатты соғылмауы үшін босатылған
өзекті ақырын ұстау керек. Қамыр иненің пластинкаға ... ... ... ... салысымен, инелі өзектің еркін бойлауына мүмкіндік ... ... әр 5-10 ... ... батырады, әр батырған сайын ине бұрынғы
орнына түспес үшін шығыршықты мүмкіндігінше бір ... ... ... әр ... соң инені сүртеді.
Сынақ кезінде прибор желсіз қараңғыланған жерде тұруы, ... ... басы ... ... қосудан бастап ине шығыршықтың түбіне ... ... ... кезге дейінгі уақыт алынады.
Цементтердің бірқатар түрлері үшін беку ... ... ... 9.3.
Цемент қамырының беку уақытын анықтау
|Анықт|Цем|Анық|Сумен |Ине |Ине ... ... ... |
|ау |ент|тау |араластыра |түтікке1-2 |миллиметрден | ... ... ... |әрі | ... |уы | ... ... |бойламайтын | |
| | | ... ... ... ... |
| | | | ... | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | ... |аяғы |
Таблица 9.4.
Цементтердің беку уақыттары
|Цементтің атауы ... ... ... |
| ... ерте емес ... кеш емес ... |0-45 |12-00 ... ... |0-45 |12-00 ... ... |0-45 |12-00 ... ... |0-30 |12-00 ... категориялы сапалы цементтер үшін беку уақытының басталуы 45
минуттан кем емес.
Цемент ... ... ... анықтау
Тұтқыр заттар қатқанда әрдайым олардың көлемінде бірқатар өзгерістер
орын алады. Егер аумақ өзгеруі салыстырмалы түрде алғанда ... ... ... ... ол ... немесе бұзылу сияқты зиянды процестерге
соқтырмайды. Ал егер ... ... қата ... ... ... ... ішкі қысым тудырса, ондай цементті құрылыста ... ... ... ... ... үшін ... қамыр дайындалып, одан әрқайсысы 75 г екі үстеме алынады да
қамыр домалақтар жасалады. Домалақтарды ... ала ... ... ... ... салады. Онан кейін пластинкаларды столға үру ... ... ... 7-8см, қалыңдығы орта шенінде шамамен 1см
табаларға айналдырады. Табалардың жиегін өткірлеу үшін ... ... ... ... ... ... пышақпен сылайды. Дайындалған
табаларды жасалған сәттен бастап 24 сағат бойы ... ... ... сақтайды. Ал ваннада үлгіні астында үздіксіз су ... ... ... Мұнан кейін табаларды қайнатып сынайды. Қайнатуға ... ... ... ... ... ... де су ... торына құяды. Одан кейін ыдыстағы суы қайнағанша қыздырады, 3 сағат
бойына қайнатады.Онан соң ... ... ... ... үшін ... қалдырады. Суыған соң табаларды қарайды да болған
өзгерістер тіркеледі.
Егер табалардың бетінде қарапайым ... ... ... ... жиектеріне дейін жететін жарықшалар немесе майда жарылулар торы,
сондай-ақ ... ... ... да бір ... ... ... цементтің аумағы өзгеруінің біркелкілігіне байланысты ... сай ... ... жалпақ бетіне сызғыш қою арқылы
анықтайды.
Аумақ ұлғаюының біркелкілігіне сынаудан өткен және ... ... ... ... ... ... ... шығу нәтижелері
лабораториялық журналға енгізіледі.
Ию және қысу кезіндегі беріктік шегін анықтау
Бұл стандарт цементтің барлық түріне ... және оны ию мен ... ... ... анықтау үшін қажетті сынау тәсілін белгілейді.
Тұтқыр материалдың беріктік шегін анықтаудың маңызы зор. Сыналатын
үлгілердің қасиеттері ... ... ... су мен ... ... ... түріне, қалыптаудың әдісіне, ... т.б. ... пен оның ... 1:3 қоспасында сынайды/1 салмақ
цемент, 3 ... ... ... үшін ГОСТ 139-87 талаптарына жауап беретін қалыпты құмды
пайдаланады. Әдетте құмда 96 ... кем емес SiO2 және ... ... ... және ... ... ... керек; қыздыру кезіндегі
салмақ жоғарылатуы 0,3 проценттен аспауы тиіс; ... ... ... 2,62-2,66 кг/см3, борпылдақ күйіндегі көлемдік салмағы 1500-1550
кг/м3, ал ... ... ... ... ... ... анықтау.
Цемент лайының консистенциясын анықтау үшін 1500г вольск құмын 500г
сыналатын цементті өлшеп алып, оны ... ала су ... ... ... ... ... да ... пен құмды құрғақ күйінде
қалақшамен 1 ... ... Онан соң ... ... ортасынан шұқанақ
жасап, оған 200г /су мен цемент қатынасы 0,4/ су құяды да, 0,5 минут бойына
суды ... соң, ... 1 ... ... су ... ... және одан ... араластыруға болады. Оны
лайдың жақсы араласуын қамтамасыз ететін әдіспен әрі ... ... ... етіп ... жөн. ... ... ... су шүберекпен сүртілген кесесіне ауыстырып 2,5 минут араластырады
/араластырғыш кесенің20 айналымы/. Лайдағы су ... ... ... ... ... ... ... /16-сурет/ өлшеу арқылы біледі.
Конустты қалыпты сілкілегіш столда шыны дискінің ортасына орнатады.
Сынақ алдында конустың ішкі бетін және стол ... су ... ... қалыпты жартылай толтырып металл шанышқымен 15 рет шаншып
тығыздайды. Онан соң ... ... ... 10 рет ... салу ... ... конусты қолмен шыны дискіге басып тұрады.
Лайдың жоғары қабатын тығыздаған соң, артығын суланған ... пен ... тік ... ... алады. Лайды столға қолмен бұрау арқылы,
жылдамдығы 30 секунд ішінде 30 рет соққы ... етіп ... да ... ... ... өзара перпендикуляр екі бағытта штангенциркульмен
өлшеп, орташа мәнін таба алады. С/Ц=0,40 ... ... ... ... ... Егер ... ... 106мм-ден кем болса, осы
көрсеткішке жету үшін су ... ... Ал ... ... ... болса, оны 106-115мм-ге жеткізу үшін су ... ... ... ... ... алынған лайдың су цемент қатынасын кейінгі
сынақтарды өткізу үшін қабылдайды.
ә/Ию мен қысу ... ... ... анықтау.
Беріктікті анықтау үшін 1:3 цемент лайымен 310.4-81 ГОСТ-ы бойынша
/С/ Ц=0,4 және 106-115мм конус жайылуымен ... лай ... ... өлшемі 4х4х16см үлгі ... ... ... бұрын қалып қабырғаларының беті мен ... ... ... Сыртқы қабырғалардың бір-бірімен және қалып табанымен
тиіскен жерлерін солидолмен немесе өзге қою ... ... ... белгіленген сынақ мерзіміне үш ... ... ... ... ... ... бекітіп, оны 1см биіктікке дейін лаймен
толтырады, сонан соң шайқау ... іске ... ... ... ... ... ... 3 ұясын шағын лайлы үлестерімен біркелкі етіп
толтырады. Қосқаннан кейін үш минут өткен соң ... ... ... одан ... алып ... ... суланған пышақпен кесіп
тастайды да, үлгі бетіне қалап жиегімен ... етіп ... және ... маркалайды. Жасалған қалыптағы үлгілерді гидравликалық жиекті ваннада
24 сағат сақтайды. Мұнан кейін үлгілерді ... ... ауыз су ... ... ... етіп жатқызып қояды. Судың деңгейі үлгілерді
кемінде 2см жауып тұратындай болуы керек. Ваннадағы суды әр 14 ... ... ... ... де, ... кезінде де су температурасы 20±20С
болуы керек. Сақтау мерзімі ... соң ... ... алып, 1 сағат
ішінде сынайды. Тура сынақ алдында ... ... ... ... июге сынау үшін оны прибордың тұғыр элементтеріне ... ... ... ... етіп ... Ию кезіндегі беріктік
шегін үш үлгіні ... екі ... ... ... ... мәні
ретінде есептеп шығарады.
Июге сыналғаннан кейін қалған алты жартыкеш арқалықтағы ... ... ... екі пластинкаға арасына, дайындау
кезінде қалып ... тиіп ... ... ... ... ал ... ... үлгісінің тегіс бетіне тығыз ... етіп ... ... ... ... ... тірек
пластинкасының ортасына қояды.
Жеке үлгінің қысу кезіндегі беріктік шегін қиратқыш күш ... ... ... яғни 25см2-қа бөлудің жекелігі ретінде есептеп
шығарады. Сынақ нәтижелерін таблицаға ... ... ... ... алты үлгіні сынаудың төрт барынша көлемді нәтижесінің ... мәні ... ... ... ... бірқатар
түрлерінің беріктік қасиеттері 9.2-таблицада келтірілген.
Цемент маркасын үлгілерді 28 тәулік су ... ... соң ию ... сынаудың қорытындылары бойынша анықтайды.
Таблица 9.2
Бірқатар цементтердің беріктігіне байланысты ең аз
талаптар
|Р/с|Тұтқыр ... ... ... ... ... |
| ... ... мен |тәуліктен |тәуліктен | |
| ... ... ... ... қысу ... ию | |
| | | | ... ... | |
| | | | ... ... | |
| | | | | ... МПа | |
| | | |
| |3 |5 |10 |15 ... | |
| | | | | ... | |
| | | | | ... | |
|1 ... ... |20 |4 |0 |45 |бар |
| ... | | | | | | |
| ... | | | | | | |
|2 ... |40 |40 |30 |30 |40 |- |
| ... | | | | | | |
| ... ... |16 |2 |0 |0 |40 |бар |
|3 ... | | | | | | |
| ... ... | | | | | |
| ... | | | | | | ... ... реттеу үшін ұсақтау кезінде, әдетте клинкерге ... ... мен ... ... ... ... ... Мұндай қарым-қатынас нәтижесінде минерал бетіне ... ... ... ... қабыршығымен жауып, минералдың одан әрі
гидраттануын баяулататын, сол ... ... ... тез ... ... мен ... ... жалған беку процесіне әсерінің екі түрлі табиғаты ... ... ... ... көп ... ... табиғатты әрі цемент
сумен араласқан соң ... ... ... ... ... ... ... Жалған бекудің барлық жағдайында оны
тудырған себептерге қарамастан /жартылай гидратты ... ... ... ... ... т.б./ сумен байланысқаннан соң 5-10
минуттанкейін электронды микроскоп ... ... ... үлкен көлемі жүйеде белгіленеді. 5-10 минуттан соң
қамырды жүйелеуге және оның жылжымалығын ... ... ... ... ... беку ... ... жалған жүйелердің түзілуіне
әкелетін цемент гидраттануының ... 5-10 ... ... мен ... ... көлемінің тез кристалдануына
жағдай жасауға әкеліп соғады.
Цемент қамырыныңбеку уақытын реттеу мен баяулату үшін гипс ... ... ... ... қоспаларды қолдануға болады.
Цемент қамырының жүйелік түзілім процесіне
фосфогипстің ... ... ... ... ... жүйелік түзілім процесін
пәрменді баяулатқыш натрий фосфаты екекндігі ... ... ... Алайда бұл қоспа өте қымбат, сондықтанда құрылыс технологиясында
кеңінен қолданылуға ұсынылмайды.
Өз құрамында ... ... ... бар арзан қоспа іздеу химия
өндірісінің қалдықтарына алып келеді. Оған ... ... мен ... ... бар 96-98% ... ... тұратын фосфогипс жатады.
Цемент өндірісіне арналған түйіршіктелген фосфогипске НИИЦЕМЕНТ
жасаған техникалық ... /ТУ ... ... ... Р ... 1,2-1,5 ... ... шектеу қарастырылған.Мұнда ерітілетіні
0,6 процентті құрайды, ал фтор көлемі 0,8 ... ... ... ... ... ... ... кезінде табиғи гипс орнына
фосфогипс қолдану қатарынан ... ... ... ... ... ... шикізатты сақтау, химия кәсіпорындарының сан тонналық
қалдықтарын пайдалану, цементтерді жалған ... ... ... айтатынымыз, табиғи гипсті фосфогипспен
ауыстыру жоғары сілтілі цементтердегі жалған беку ... ... ... ... ... ... сынау
Шымкент цемент заводының жоғары сілтілі клинкерін SO3-ке ... ... ... ... ... пен гипс ... ... ұнтақтау керек. Онан соң ұнтақталған қосындының
мына төменде көрсетілген ... ... ... 310.2-76 ... сай ... ... анықтау.
2. Сілтілі цементтің қалыпты қоюлығы мен беку уақытын 310.3-76 ГОСТ-ы
бойынша анықтап, нәтижесін 9.4-таблицаға енгізу.
3. 310.4-81 ГОСТ-ына сай ... ... ию және қысу ... анықтау. 310,4-81 ГОСТ-ының стандартты үлгілерін жасап, 28 тәуліктен
кейін сынау қорытындыларын таблицаға енгізу
Таблица 9.4
Қоспасы бар сілтілі ... ... беку ... және ию, қысу кезіндегі беріктік шегі
|р/с|Минерал атауы|Қалыпты |Бекудің ... |28 ... ... | ... |басы, сағ|аяғы, сағ|беріктік шегі, МПа |
| | | |мин. |мин. | |
| | | | | ... ... |
|1 ... | | | | | |
| |бар ... | | | | | |
| ... | | | | | |
|2 ... бар | | | | | |
| ... | | | | | |
| ... | | | | | ... ... соң осы екі ... ... ... ... қорытынды жасауы керек.
Бақылау сұрақтары
1. Портландцемент жасауға қажетті шикізат материалдары.
2. Цементтегі сілтілр және олардың ... ... ... ... ... мен қатуы.
4. Сілтілі цементтегі жалған бекуді жоятын қоспалардың ролі.
5. Портландцементті қолдану саласы.
6. ... ... ... тәсілдері қандай?
7. Клинкер деген не және оны қалай алады?
8. Цементтің қандай қасиеттерін білесіз, оларды анықтау жолдары?
9. ... ... қату ... ... ... ... алудың құрғақ және ылғалды тәсілдерінің мәні неде?
11. Олардың бір-бірінен ерекшелігі, жетістіктері, кемшіліктері қандай?
12. Шикізатты кептіру және ... ... ... ... ... Цементтің сапасын арттырудың, құнын төмендетудің ... ... ... ... толтырғыштарын сынау
Табиғи құм дегеніміз-жанартау шығарған /сирек жағдайда
шөгінді/ тау ... су ... мен жел ... ... ... 0,14 – тен ... ... түйіршіктер қоспасы.
Табиғи құмды толтырғыш ретінде бетонға, сылақ және ... ... ... ... жасауға, тас бұйымдарын жасау ... ... мен ... ... ... құмның қасиеттерін анықтау, оны сынау
және бұл ... ... ГОСТ ... сай ... болып
табылады.
Лабораториялық жұмыс 2 ... ... Ол ... ... ... ... модулін, аумақтық үйме салмағын, електі жеке
және толық салмағын, ... және ... ... ... суда ... және оның құрамына ... ... ... ... ... екі ... үшін сапалық
сынау жасалады/. Алынған мәліметтер ... ... ... ... құм, ... жағдайлардың» талаптарына сәйкестігі туралы
қорытынды жасалады.
Құмның аумақтық үйме ... ... ... ... үшін мынадай құрал-саймандар
қолданылады: ... 1 ... ... ... ыдыс ... 108 мм/, ... немесе сауда таразысы, кептіру ... ... ... сызғыш, 5 мм – лік дөңгелек тесікті ... ... үшін ... ... ... кептірілген
құмды 10 см биіктіктен Гарри ... ... ... ... кіші ... ... қарап тұрған/ алдын-ала өлшенген
ыдысқа жоғары жағында конус төбешік ... ... ... де ... ... ыдыс ... бірдей етіп, тығыздамай қырып ... ... ... 0,01 кг/л ... таразыға тартып, ... үйме ... мына ... анықтайды:
кг/м³ немесе г/см³
мұндағы: Q1 – ыдыс салмағы /кг/; ... ... ... /кг/; V – ... ... үйме ... осылайша екі рет анықтайды, ... ... жаңа құм ... ... үш ... ... арифметикалық
нәтижесі ретінде есептеп шығарады.
Елесті жеке салмақты анықтау
Бұл сынақтың жеке ... ... ... ... ... ұнтақталмайды. Бұл сипаттама бетон құрамын
есептеуге ... ... ... ... анықтайтын лабораториялық
жұмыста аталынған сипаттаманы ... ... ... жеке
салмақты анықтау үшін ... ... 100 г құм ... алады.
Төменгі еніне дейін су толтырылған ... ... ... құм ... ... ... ... енетін ауаны шығару үшін
оны шайқау керек. ... су ... ... ... бөлігінің
төменгі еніне көтерілгенше сала береді. Бұл су ... 20см³ - ... ... ... ... өлшеп, мына формула ... ... Q – құм ... /г/; Q1 – ... салмағы /г/; V- ығыстырылған
су аумағы /см³/.
Құмдағы бос кеңістікті анықтау
Құмның бос ... ... ... жағдайдағы
анықауды, құрғақ жағдайдағы алдын-ала анықталған ... үйме ... ... Құмның проценттілік бос ... ... 0,5% - ке ... ... мына ... ... ... S құмның жеке салмағы /г/см³/; γа – құмның ... ... ... ... құрамын анықтау
Бетонға толтырушы ... ... құм ... де ... және майда түйіршіктерден де тұруы мүмкін.
Тек қана ірі ... ... ... ... ... ... ... болады, сөйтіп бос кеңістікті толтыру үшін көп
цемент ... ... ... ... сонымен қатар түйіршіктерінің
бетінің ... ... өте ... ... ... ... тасымен
толық жабылуы тиіс болғандықтан бұл да көп ... ... ... ... ... ... үшін тұрақты салмаққа ... 1500 г ... құм ... 5 мм елек ... ... қалдықты 1 грамға ... ... ... ... 5 мм – ден ... ... ... құрамын
есептеп шығарады. Анықтама нәтижелерін журналға енгізеді. 5 мм ... ... ... ... ... 1 кг ... өлшеп алып,
тесігінің өлшемдері 1,25; 0,63; 0, 315; 0,14 мм ... ... ... ... ... ... атқаруға болады. Елеудің ... ... 1 ... бойы ... ... ... одан ... жалпы салмағының 0,1% - нен ... ... ... ... Ал ... ... ... кезде, оның
ұзақтығын тәжірибе ... ... Қол ... ... ... ... төмендегідей қарапайым жолмен анықтайды. Әр ... ... ... ... Егер қағаз бетіне іс ... ... ... елеу ... деп есептеледі. әр
електегі 0,1% - ке ... ... ... ... нәтижесі
таблицаның бірінші жолына жазылады.
Елеудің нәтижесі бойынша ... ... ... Осы ... ... салмағының еленетін үстеме ... ... ... әр ... жеке ... ... ... төмендегі формула бойынша есептейді:
Q=C1/C ·100%
мұндағы: С1 – осы електегі қалдық ... /г/; С- ... ... ... Үлкен тесіктегі әр ... жеке ... ... мен осы ... ... қосындысы ретінде әр електегі
толық ... = Q2,5 + Q1,25 + ... ... Q2,5 Q1,25 және т.б. – ... диаметрі 2,5 мм – ... ... ... ... жеке ... ... ... осы електегі жеке қалдық ... ... ... ... ... қырөлшемдік құрамы
| ... ... ... мм |№ 0,14 ... ... | ... ... |
| |2,5 |1,25 |0,63 |0,315 |0,14 | ... | ... ... | ... | ... | ... | ... ... | ... | ... ... ... ... ... құмды елеудің
қисығын құрады және оны қырөлшемдік ... ... ... ... салыстырады /10-сурет/. Сөйтіп оны да ... ... ... 0,01 – ге ... ... ... ... есептелетін ірілік модулімен сипатталады.
мұндағы: А2,5 , А1,25 , т.б. ... ... ... ... ... ... бетон құрамын ... ... ... материалдардың қасиеті мен ... ... ... ... ... ... ... таңдалатын
елеу қисығына сәйкес келуі тиіс. Бақылау елек ... ... ... ... ... ... анықтау үлгісі
|Бақылау елегі тесіктерінің |Бақылау елегінің толық ... мм ... ... бойынша |
|5 |0 ... |0,20 ... |15-45 ... |35-70 ... |70-90 ... |90-100 ... = 0,14 ... өтті |10-0 ... ... ... ... ... ... ... елек тесіктерінің өлшемі|№ 0,14 електен ... | ... |
| |2,5 |1,25 |0,63 |0,315 |0,14 | ... ... | ... ... | ... қалдық | ... ... ... ... ... және керек жарақтар: техникалық таразылар, мөлдір
түссіз шыныдан жасалған ... 250 мм ... ... ... ішкі ... 36 – дан 40 мм – ге ... ... өткір
натрдың 3 проценттік ерітіндісі, этил спиртінің бір ... ... ... ... олар ыдырағанда шірінді
қышқыл түзілетін болғандықтан, цемент тасының беріктігінің ... ... ... Бұл ... ... ... әдіспен /түсі бойынша сынау/. Ол органикалық заттардың
сілтімен байланысқа түскенде ... ашық ... қою ... ... мөлшеріне байланысты/ әр ... ... ... ... ... ... жүргізеді.
Сыйымдылығы 250 мм шыны ... 130 мм- лік енге ... ... ... одан ... 200 ... енге дейін 3 ... ... ... ... ... соң ... 24 сағат қойып
қояды. Онан соң құм ... ... ... ... түсімен
салыстырады. Ал этолонды төмендегі жолмен әзірлейді. Алкогольдің ... ... ... 2 ... ... Осы ... 2,5 миллиметрі мен 3 ... ... 97,5 ... ... 24 сағат қойып ... ... түсі ... - ... ... ... ... қоспалардың көлемін анықтау көп уақытты алатын
болғандықтан, жұмыстың бұл ... ... ... – ала ... ... болған құмның түсін эталон ... ... ... Онан ... журналға құмда ... ... ... жоқ екендігі туралы ... ... ... ... ... ... Егер ... сынақ түсі эталон түсінен
қоюлау болса, құмды бетонға ... ... ... ... шірінді
қышқылдар ғана емес, бетонға залалсыз да ... ... ... ... сол ... жасайды, сонымен қатар
органикалық қоспалардан ... сол ... ... ... ... жуып ... Оның ... Ca/OH/2 қышқылдарды
заласыздандырады, оларды тұз түріндегі ... Ал олар ... жуу ... ... ... ... ... бетонның беріктігі жуылған
құмнан жасалған бетонның беріктігінен ... ... құм ... ... Ал ... төмен болса, құмды жумай пайдалануға
болмайды.
Бетондағы ... осы ... ... бұл лабораториялық
жұмыста ... және ... ... ... ... ... таразы, кептіру қондырғысы, құмды түюге
арналған ыдыс ... ... 300 ... кем емес сифонды цилиндр
шелек, секундомер немесе құм ... ... ... ... және ... бөлшектер
түйіршіктердің цемент таспен берік байланысуна кедергі жасап, бетонның
беріктігін төмендетеді. ... ... ... ... ... ... шектен тыс болуы зиянды деп ... ... ... үшін тұрақты салмаққа дейін
кептірілген құмның орташа ... ... 500 г ... ... құм ... ... 0,05 мм – ден кем ... бөліп
алуды білдіреді. Ол үшін құм ... ... ... құм бетінен
200 мм – ге ... ... ... Жиі – жиі ... отырып
құмды су ішінде 10 минутқа жуық ... ... ... ... ... 2 ... ... қояды. 2 минуттан соң араластыру арқылы ... ... 30 мм ... кем емес су ... ... етіп ... кейін құмның үстіне жоғарыда айтылған мөлшерге дейін ... да су ... ... ... ... су ... жуа ... Сынақ үшін сифонды ыдысы немесе цилиндр
шелекті пайдаланады. Құмды ... ... ... суды ... ... ... құяды, ал саз бен ... ... ... екі төгу ... төгеді.
Шаюды аяқтаған соң жуылған үстемені ... ... ... ... ... ... ... сазды бөлшектердің, проценттік
салмақ бойынша, көлемін мына формула бойынша есептеп шығарады:
мұндағы: Q1 – ... ... ... ... ... Q –
кептірілген үстеменің сүзгеннен кейінгі салмағы; Р – ... ... ... бөлшектердің көлемі, %.
Табиғи құмдардағы тозаң ... және ... ... ... ... ... тиіс. Алынған мәліметтер негізінде құмның керекті
ГОСТ –ның талаптарына сәйкестігі туралы ... ... ... ... ... ... ... қалай түсінесіз?
2. Құмды өндірісте қандай мақсатқа ... ... ... ... ... не және оларды қалай анықтайды?
4. Құмның түрлері ... және ... ... тілектер?
5. Құмның қырөлшемдік құрамын қалай анықтайды?
6. ... елеу ... құру ... ... ... сапасын арттырудың қандай ... ... ірі ... ... тас деп ... атқындауынан пайда болған, ... ... тау ... ... ... ... болған 5 –
тен 70 мм – ге ... ... ... ... ... ... ірі бетонтолтырғыш, темір және тас ... ... ... – ақ ... да ... жұмыстарына пайдаланады.
Жұмыс мақсаты оны сынау ... және бұл ... ГОСТ ... ... ... тастың қасиеттерін анықтау
болып табылады. Лабораториялық жұмыс 2 сағатқа ... Ол ... ... ... аумақты үйме салмағын, бос ... жеке ... ... және ... ... ... ... әлсіз жыныстар түйіршіктерін және ... ... ... ... ... ... үшін студенттер
тобы 2-3 адамдық бригадаларға бөлінеді.
Сонымен қиыршық тастың орташа ... ... әр ... ... ... Алынған мәліметтер бойынша қиыршықтың
керекті ГОСТ ... ... ... ... ... ... қырөлшемдік құрамын анықтау
Бетондатолтырғыш ретінде пайдаланатын қиыршық ... ... ... аз, ... ... ... болуы тиіс. Әйтпесе
цемент шамадан тыс көп ... ... ... үшін ... 5 кг ... ... ... өлшеп алады. Оны салмағы
алдын – ала ... ... ... ... тартады. Қиыршық тасты
тесіктерінің өлшемі ... және 2,5 мм елек ... Әр ... соң ... ... дәлдігі 1 г дейінгі
дәлдікпен табақты таразыға өлшеніп нәтижесі ... ... ... ... ... ... ... қалдықтарды процентпен
есептеп шығарады. Толық қалдық бойынша ең ... /Дү – ең ... ең кіші /Д к- ең ... ... тастың ірісін өлшейді. ... сан ... ... ... ... ... ... 5
процентінен аспайтын електің тесік өлшеміне сай ... ... ... ... 5 ... кемі ... алғашқы
електердің бірінің тесігі өлшеміне сай ... ... /Дү – ең ... Д к- ең ... ... Бұл ... қалыпты електің ең жақын тесігі өлшеміне
дейін дөлгелектейді.
Алынған ... ... ... елеу ... құрып,
оны қиыршық тастың ... ... ... ... ... ... сөйтіп оны да журналға енгізеді /11-
сурет/.
Таблица 6.1.
Қиыршық тастың түйіршік ... жазу ... ... ... ... мм |5мм ... |
| | ... |
| ... |40 -70|20 - 40|10 -20|5 -10| |
| ... | | | | | ... ... г | | | | | | ... ... % | | | | | | ... ... ... үйме ... ... ... 10 см биіктіктен Гарри ыдысынан ... ... ... ... 5 л ыдысқа үстіне қиыршық
тастан ... ... ... ... ... де, ... ыдыс ... бірдей етіп кесіп ... ... ... ... тасы бар ... ондық таразыға тартады да 0,01 кг/л
дәлдікке ... ... үйме ... мына ... ... ... Q1 – ыдыс ... /кг/; Q2 - қиыршық тасы бар ыдыс
салмағы /кг/; V- ыдыс ... ... ... ... жеке ... ... тастың елесті жеке салмағы дегеніміз – түйіршіктердің
аумақты салмағы. Бұл ... жеке ... ... айырмашылығы
– мұнда материал алдын-ала ұнтақталмайды. Бұл сипаттама ... ... ... 1 л шыны ... 50 см³ су ... ... 500 г ... қиыршықты өлшеп алады. Қисайтылып қойылған
цилиндрге қиыршық тас ... ... ... ... ... бетіне сырғитындай етіп жайлап ... ... ... ... жаңа ... ... елесті салмақты мына
формула бойынша 0,01 г/см³ дәлдікке ... ... ... Q- ... тас ... /г/;V- ыдыстағы судың бастапқы ... V1- ... ... ... ... ... ... /см³/.
Қиыршық тастың бос кеңістігін анықтау
Қиыршық тастың бос кеңістігінен ... ... ... Сондықтан мүмкіндігінше бос ... аз ... ... жөн /45% - тен ... ... ... мына ... бойынша 0,1 процент дәлдікке
дейін ... γес – ... жеке ... ... γүс- аумақтық үйме салмағы
/г/см³/.
Тікенекті және пластина ... ... ... анықтау
Тікенекті деп ұзындығы енінен 3 және одан да көп есе ... ... Ал ... ... ... ... және одан да көп есе ... болады. Қиыршық тастардың
ішінде ... ... ... ... беріктігіне кері әсер
етеді. Өйткені мұндай ... ... ... ... ... ... тиімді орналасуын нашарлатады. ... ... г ... тас ... лдан ... және ... сынды
түйіршіктерді іріктеп алады. ... ... ... ... ... ... 1 процентке дейінгі ... мына ... ... Q- ... тас ... ... /г/; Q1 – пластина сынды
және тікенекті түйіршіктердің салмағы /г/.
Қиыршық ... ... және ... ... ... тас ... жабысқан сазды және тозаңды ... ... ... ... ... ... кедергі
келтіреді. Ал ол бетонның беріктігіне кері әсер ... 1 кг ... ... алып ... ... ... Оны ... тастың
бетін 20 см шамасында жауып тұратындай сумен ... Онан ... құм ... болған жағдайда олардың шөгуі үшін ағаш
қасықпен араластырып 2 ... ... ... Онан соң лай суды ... ... ... суға ... Араластырып, біраз тұндырып
қайтадан суын төгіп ... Суды ... құм ... ... үшін ... құйып алу ... ... ... тас салынған шыны ... ... су ... ... ... ... ... кептіріп, өлшейді. Сазды және тозаңды
бөлшектер ... мына ... ... 0,1 ... ... ... дейінгі қиыршық тастың салмағы /г/; Q1 – шайғаннан
кейінгі қиыршық тастың ... ... қысу ... кезіндегі ұсатылу ... ... ... ... ... 10 – 20 мм қиыршық тастарды ... 3 ... ... 5 см ... ... 150 мм ... ... Мұнан кейін цилиндрге прунжер орнатып, гидравликалық қысқыштың
төменгі плитасына орнатады. Қысқыштың ... ... 100-200 ... арттырып отырады, оны 20 тоннаға ... ... ... тасты алып, тесік ... ... ... ... ... ... түйіршік /қиыршық/ тасты таразыға
тартады да проценттік ұсатылу көрсеткішін мына ... ... ... ... дәлдікпен анықтайды:
мұндағы: Q-сынаққа дейінгі қиыршық тас ... /г/; Q1 - ... ... ... ... ... ... /г/.
Ұсатылу көрсеткіші бойынша қиыршық ... ... ... ... Қиыршық тас деген не және оның шығу тегі?
2. Қиыршық тастың қырөлшемдік құрамын қалай анықтайды?
3. Гарри ... ... және оның ... ... ... ... үйме ... қалай анықтайды
5. Қиыршық таста қандай зиянды қосындылар болуы ... және ... ... ... ... маркасын анықтаудың методикасы қандай?
7. Елеу қисығы деген не және оны қалай құрады?
8. Қиыршық тасты өндірісте алу және оның ... ... ... ... құрамын есептеу. Ауыр бетонның және бетон араласпасының
қасиеттерін анықтау
Бетон және темір бетон конструкциялары мен ... ... ... ... ... Оның өсуі ... азаматтық, гидротехникалық,
ауылшаруашылық құрылыстарының кең құлаш жаюына байланысты.
Бұл жұмыстың мақсаты бетон құрамын есептеу тәсілдерін меңгеру, ... ... және ... әрі ... талапқа сай болуы, студенттер
бойында ... ... ... жетілдіру, болашақ бетонның
жобалау маркасына сай әр студентті өз бетінше бетон құрамын есептеу ... ... ... ... үйрету.
Бетон құрамының есебі бетонды құрайтын материалдар ... ... ... ... табылады. Мұндай қатынас қабылданған тығыздау әдісі
үшін қажетті ыңғайлы қалауды /қалыптауды/ цементті аз жұмсағанда ... етуі ... ... ... ... ... төзімділік, су
өткізбеушілік және тағыда басқалар жөнінде талаптар қойылады.
Жоғары оқу орындағы қайта құру ... ... ... ... аса көп жеке ... ... етпестен есте сақтап қалуға,
көптеген нақты жауаптарды санаулы ... ... ... шешуге ықпал
ететін ЭВМ-ді үйренуге аударылады. Ссондықтанда есептеу ... ... ... ... ... ... ... кеңінен енгізу өз
мамандығын білуді, есепті математикалық тәсілдермен шешумен және бұл мақсат
үшін ЭВМ-ді ... білу ... ... ... ... ... тудырып отыр.
Бағдарламалау тілдері машиналық-бағытталған автокодтарға ... ... ... ... ... ал
олар кластарға жіктеледі. Оған Алгол, фартрон, кобал жатады. Алгол және
фартрон тілдері ғылыми-техникалық есептерді ... ... ... ... ... ... ... жақсы бейімделген. Олармен
қатар әмбебап тілдер де бар, мәселен PL/1. олар ... ... ... ... басым бөлігінде бар құралдарды иемденген.
Ауыр бетон құрамын есептеу
Бетон құрамын есептеу және іріктеу үшін төмендегі бастапқы
III/1 тілінде ... ... ... ... ... Жазу – ... жасау.
2. Алгоритм схемасы-блок схема.
3. Жазу – бағдарлама жасау.
4. баспа-жауап, қойылған есеп нәтижесі
III/1 бағдарламаның ауыспалы шамасын, ... т.б. ... үшін ... ... ... керек.
Идентификаторлар
R-жобаланбақшы бетон маркасы, кг/см2
M-цемент маркасы немесе белсенділігі, кг/см2
A- ... ... ... коэффициент
B-су шығыны, л
С-1 м –қа бетонға жұмсалатын цемент, кг
yc-цементтің тығыздығы ,г/см
S-1 м –қа жұмсалатын ... ... ... тас, ... тас ... ... үйме салмағы, кг/м3
NS-қиыршық тастың көлемдік салмағы, кг/м3
P-1 м бетонға жұмсалатын құм, ... ... ... толтырғыштың бос қуыстары
ALFA-түйіршіктің жылжымалылық коэффициенті
D-судың цементке қатынасы
Есептеу керек
1/ В/Ц 2/ Ц=B:B/W 3/ Ш = 1000. ﻻк ш / V ((-1)+1; ...... - В). ... М/ (R+(Ø.5*A*M));
С=В/Д;
S=NS/ (V* (ALFA-1)+1)
P= (1ØØØ – C/УC-B-S/УS)*УР
Блок-схема
|Ввод R, M, B, A, V, NS, УS, УC, УР, ALFA |
| ... = А * М / (R + ... ) |
| ... = В/Д |
| |
|S = NS/ (V*( ... ... ... Р = (1000 – С/УС-В-S/УS)*УР |
| ... S,Р |
| ... ... ... шешу үшін
1. Есеп атауы: «Ауыр бетон құрамын жобалау»
2. Кафедра шифры
3. Жұмыс түрінің шифры:
4. ... ... ... фамилиясы: Бектаев
|Карта номері | | | |
|- - - - - - - - | | | |
|- -- - - - -- - |----- |- |- |
|- - -- - - - - | |- |- |
| | |- |- |
| | |- |- |
| | |- |- |
| |Су,л ... |Құм, ... | | |
| | |кг |кг |тас, кг | | ... | | | | | | ... | | | | | | ... 1| | | | | | ... | | | | | | ... 1 м3 | | | | | | ... |Ц: Қ К С/Ц=| |
| |... ... | ... ... ... ... анықтағанда толтырғыштардың, жабысқақтардың, судың
сапасына қойылатын талаптар /ГОСТ бойынша/.
2. Толтырғыштардың қырөлшемдік ... мен ... ... беріктігіне әсері.
3. Бетонның беріктігіне әсер ететін факторлар.
4. С/Ц-тің бетон сапасына әсері.
5. Бетонның сапасын жақсарту, ... ... ... ... шикізаттың, атап айтқанда өндіріс қалдықтарының бетон
алуға пайдалануы.
7. Бетонда қолданылатын қоспалардың түрі мен әсері.
8. Бетонның баяу ... ... ... ... неде?
IX -тарау
Ағашты сынау
Ағаш сүрегі құрылыста құрастырма элементі және ... ... ... ... ... ... ағаш сүрегі ағаш өңдеу
өнеркәсібінде ... ... жылу ... материалдарын жаңқалы-
ағаш, талшықты-ағаш плиталар, т.б. өндіруде қолданылады.
Әлемдік орман алқабының төрттен бірі ССРО ... ... ал ағаш ... ... ... 40%-тейінен құралады.
Ағаш сүрегі төмендегідейигі қасиеттерге ие:
- аумақтық салмағы аз, жылу өткізгіштігі ... ... ... ... ... ... ... салыстырмалы жоғарғы
беріктігі, әсіресе созуға беріктігін атап ... жөн (200 ... ... ... ... өте ... түр ... болады, жеңіл
желімденеді, шеге оңай және тез қағылады);
- ағаш сүрегі жылдам емес баяу тозады.
Осы ... ... ... ағаш ... ... ... ... де бар.
- тез жанады, шіруге бейім;
- гидроскопиялық (ауа ылғалдылығының ... орай ... ... ... ... ... ... ағаш сүрегінде жарылу мен
қабыршақтануға соқтыратын ішкі кернеу пайда болады;
- пайдаланудың тиімсіз жағдайында тез тозу қасиеттілігі;
- анизотропиялылығы, яғни ... ... және ... біртекті еместігі.
Ағаш сүрегі клеткалардан, ал ол талшықтардан тұрады, талшықтар ағаш
сүрегінде бойлай орналасқан. Сондықтан да ағаш ... ... ... ... қасиеттері (мәселен, жылу өткізгіштігі, беріктігі) әртүрлі.
Мұның өзі ағаш негізінде ... ... ... қоры бар
конструкцияларды жасау қажеттілігін туғызады.
Жұмыстың мақсаты мен мазмұны
Бұл жұмыстың ... – ағаш ... ... ... ... ағаш ... ... қасиеттерін анықтауы болып
табылады. Бұл орайда студенттер ағаш сүрегінің ... ... ... жүргізулері керек: 1 см-дегі жылдық орам саны,
кейінгі күздік ағаш сүрегінің мөлшері (проценттік ... ағаш ... ... және ... ... ... тығыздығы, талшық бойымен
және көлденеңінен қысу кезіндегі беріктік ... ... орам ... анықтау. Ағаш сүрегі жылдың көктем, жаз және
ерте күз мезгілдерінде өсіп, кеш күзде тоқталады. Өсу кезінде пайда ... ... жаңа ... ... ... ... ... ірі, босаң
клеткалардан (ерте аймақ), ал жазда немесе ерте күзде пайда ... ... ... да ... ірі ... клеткалардан (кеш аймақ)
тұрады. Нәтижесінде ағаш сүрегі көлденең кесіндіде ... ... ... түрінде, ал тангенталды кесіндіде гиперболалық сызықтар түрінде
байқалады.
Жылдық орам ені немесе ... ... ... 1 см ... берік тең жағдайда, ағаш сүрегінің тығыздығы мен беріктігін білдіреді.
Жылдық орам санын өлшемі ... мм үлгі ... ... Үлгінің
бет қабатында бойлық бағытта 2 см ... ... ... ... ... ... нүктелер арасындағы қашықтықты ... ... 0,5 ... ... дәлдікпен өлшейді де, белгіленген
ұзындықтағы ... ... орам ... ... (26-сурет). Сантиметрдегі
жылдық орам саны (n) жарты орамға дейінгі дәлдікпен мына формула бойынша
есептеледі:
мұндағы: n – ... орам ... N – ... жылдық орам саны; l – белгіленген
екі жүйе арасындағы қашықтық саны (2 см).
Кейінгі ағаш ... ... ... ... ... ... орам ... болуы
елеулі әсер етеді. Кейінгі ағаш сүрегі құрамына негізінен тығыз ... ... ... ... аймағы барынша жетілген сайын ағаш
сүрегінің физика-механикалық қасиеттері де соғұрлым ... ... ... ағаш ... проценттік құрамын, алда пайдаланылған үлгіде,
төмендегі ... ... ... ... ... белгіленген ең шеткі екі
нүкте арасындағы (l) кейінгі ағаш сүрегі қалыңдығы лупа мен ... ... ... де, алынған көрсеткіштерді қосады (). Кейінгі
ағаш сүрегінің проценттік құрамын (m) 1%-ке ... ... мына ... ... - ... ... орам ... жалпы ені (мм); l –
белгіленген екі нүкте арасындағы қашықтық (мм).
Ал кейінгі жалпы орамның ені, ... ... ... ... ... мына ... ... - бірінші, екінші …n – жылдық орамдағы кейінгі ... ... ағаш ... ... ... ... жолымен анықтайды.
Алайда іс жүзінде кейде беріктіктің кейінгі ағаш ... ... ... ... ... талшық бойымен қысқандағы
беріктік шегі мына формуламен анықталады:
мұндағы, m – ... ағаш ... ... ... ... ... анықтау
Ағаш сүрегінде гигроскоптық және еркін ылғалды анықтайды. Гигроскоптық
ылғал клетка қабырғасында болса, онда ... ... ... ... ... ... ... қабырғалары гигроскоптық ылғалмен қаныққан, ал
еркін ... жоқ ағаш ... ... ... ... нүктесі деп аталады.
Ылғалдылықтың талшық қанығу нүктесінен бастап ылғал 25-30% және ... ... ... ... және ағаш ... беріктігінің өзгеруіне
әкеліп соғады.
Ағаш сүрегінің ылғалын өлшемі ... мм ... ... ... ... ... тартып, 100-1500С температурада тұрақты салмаққа
дейін кептіреді. ... ... үшін ... ... таразыға тартып, құрғақ
үлгі салмағынан проценттік ылғалды ... ... ... мына ... ... Q1 – кептірілгенге дейінгі салмағы, г; Q2 – ... ... ... ... ... ... ... салдарынан оның сызықтық ісінуі мен
шөгінуі әр бағытта ... ... ... ... ... ... түрлі бағытта 3-6% және тангенталды бағытта 6-12%. ... ... мен ... ... мәні жоқ ... ... ... және тангенталды ісінуді 30х30х100 мм өлшемдегі алдын ала тұрақты
салмаққа дейін ... ... және ... ... ісіну мен
шөгіну өлшемдері көрсетілген үлгіде анықтайды. Үлгінің кептіруден кейінгі
өлшемдерін штангенциркульмен 0,1 мм-ге ... ... ... дейін
өлшеген жерден өлшейді. Сызықтық кебуді процент бойынша тангенталдық (Шт)
және радиалдық (Шр) бағытта 0,1%-ке дейінгі ... мына ... ... а, в – үлгінің ылғалдық әсерімен ісінгендегі мөлшері, мм; а1в1
– үлгінің кепкеннен соң шөгінгендегі ... ... ... ... яғни ... 1%-ке кемуіне сай
келетін кебу көлемін 0,01%-ке дейінгі дәлдікпен мына формуланы қолданып
есептейді:
мұндағы, W – ағаш ... ... ... ... ... ... ... мм өлшемдегі үлгіде анықтайды. Үлгі алдын ала
тұрақты салмаққа дейін ... ... ... үш ... ... өлшемдері көрсетілген болса, ол ... ... ... ... 0,1 ... ... ... аумақтық кептіруді 0,1%-ке
дейінгі дәлдікпен мына формула бойынша есептейді:
мұндағы: үлгінің ... ... ... см3; үлгінің
кептіруден кейінгі аумағы, ... ... ... яғни ағаш сүрегінің ылғалы 1%-ке
өзгерту жағдайындағы кебу көлемін 0,1%-ке ... ... мына ... ... W – ағаш ... проценттік ылғалы.
Орташа тығыздықты анықтау
Ағаш сүрегінің орташа тығыздығы табиғи ылғалдылықтағы 20х20х30 мм
қылқан жапырақты текті ... ... ... 0,1 ... дейінгі
дәлдікпен өлшеп (а, в, с) өлшемдері 0,1 см-ге дейінгі дәлдікпен таразыға
тартады. Орташа тығыздықты 0,01 ... ... ... ... ... ... ылғалдылықтағы қылқан жапырақты ағаш сүрегінің орташа тығыздығы
стандартты ылғалдылыққа (12%) мына ... ... ... - орташа тығыздық, (г/см3); W – ағаш ... ... Ка – ... ... коэффициенті.
Талшық бойымен және көлденеңнен қысу кезіндегі беріктік шегі
Ағаш сүрегінің қысу кезіндегі беріктік шегін қылқан ... ... ... ... ... 20х20х30 мм өлшемдегі ... ... бір ... талшық бойымен қысуға, бір үлгісін талшыққа
көлденеңнен қысуға ... ... 4 үлгі ... ... ... қысуға сынау.
Үлгінің көлденең кесіндісі өлшемдерін өлшеп (а, в) 0,01 см-ге дейінгі
дәлдікпен ауданын есептейді.
Үлгілердегі сынауды ... олар ... яғни күш ... ... кері ... ... жүргізеді.
Талшық бойымен қысу кезіндегі беріктік шегін 1 ... ... мына ... ... ... Р – ... салмақ, кг; Ғ – үлгі кесіндісінің ауданы, см2;
- іс жүзіндегі ылғалдылық жағдайындағы қысымға беріктік ... - ... ... ... ол ... тең; w ... кезіндегі ағаш сүрегінің ылғалдылығы, %-пен.
Таблица 13.1.
|Ағаштың |Көлденең |Көлденең|Бұзғыш |Ылғалдылық ... ... ... ... |салмақ |проценті |ент |кезіндегі|
| ... см ... ... |(w) | ... |
| | ... | | | ... |
| | | | | | |, |
| | | | | | | |
| ... | | | | | ... ... ... ... ... радиалдық бағытта жүргізеді (салмақ жылдық орамдарға
перпендикулярлы бағытталған). ... ... ... өлшеп, алаңын
есептейді. Престегі сынақты күшөлшегіш тіл орында тұрып қалғанша жүргізеді.
Ал ол шартты беріктік ... ... ... ... ... қысуға сынау кезіндегі шартты беріктік шегін мына
формуламен есептейді:
мұндағы: Р1 – шартты ... ... ... кг; Ғ1 – сынақтың ... ... ... шегі ... ... мына ... ... - мәні 11492-65 ГОСТ таблицасынан алынатын ылғалдылыққа
қайта есептеу коэффициенті. Сынақ нәтижелері таблица формасында ... ... ... ... |Ылғалдылығ|Коэффи-|Талшыққа ... ... ... ... |ы %-пен ... К|көлденеңнен қысу|
|түрі |өлшемі, см |кг |кг | | ... |
| | | | | | ... ... |
| | | | | | ... ... |
| |Ені ... | | | | ... ... ... ... ... ... ... Ағаштың қандай негізгі қасиеттерін білесіз?
3. Ағаштың құрылыс материалы есебінде қажеттіліктері мен кемшіліктерін
айта аласыз ба?
4. Ағаштың ісінуі мен кебінуінің себебі не және одан ... ... ... ... ... ... ... сызықтық шөгінуі деген не?
7. Ағаштың құрылыста ұзақ уақыт сапасын сақтап тұру үшін қандай ... ... ... ... ... ... неде және ол ... байланысты ма?
9. Ағаштың жылдық орамы мен оның кейінгі аймағын қалай анықтайды?
X -тарау
Битумның қасиеттерін анықтау
Битумды тұтқырлар дегеніміз, өздерінің ... ... ... ... ... ... көмірсутегімен
олардың металдық емес туындыларының (көмірсутегінің ... ... ... ... ... аса маңызды қасиеттері: гидрофобтық су жұқпайтындығы (су
тебетіндігі), су өткізбеу, қышқыл, сілтінің, ... ... ... ... тас ... ағашпен, металмен берік
кірігуге, қыздырғанда ... ... ... тез ие болу
қабілеті. Битумдар асфальт бетондарын дайындауға, жапқыш, су бөгдерлеу және
бу ... ... мен ... ... су ... және ... ... бекітетін қоспа, сондай-ақ шатыр жабу қондырғысын жасауға
пайдаланылады. Бұл жұмыстың мақсаты, битумның негізгі ... ... ... ... ену ... ... битумның пенетрациясы, жібу
температурасы, ... ... ... дуктилдігі, битумның
толтырғыштарымен кірігуі.
Битумның бұл көрсеткіштері өзара бірқатар тәуелділікпен байланысқан.
Инесінің ену тереңдігі аз ... ... жібу ... ... ... яғни морт ... болады. Ең соңында алынған нәтижелер
негізінде сыналған битумның ... ... ... ... ... ... және жұмыс көлемін қысқарту мақсатында ... ... ... әзірлік жұмыстарын кафедра лаборанттары алдын-ала
атқарып қояды. Бұл лабораториялық жұмысты орындау ... ... ... ... ... ... жөніндегі төмендегідей
тәжірибелерді атқаруға тура келеді.
Иненің битумға ену тереңдігін немесе битумның ... ... ... консистенциясын сипаттайды және иненің битум үлгісіне 250С
температурада 100г салмақпен басқанда 5 сек ... ... ... білдіреді.
Сынақты жүргізу үшін битум құйылған ыдысты суы бар кристализаторға
бөлме температурасында ... Су ... 10 мм асып ... ... пенетрометр (23-сурет) орындығына қойып, инені ... ... ... ... ... ... түсіріп,
пенетрометр (түймесін басады) тілін қажетті қалыпқа қояды.
Сонымен бір мезетте секундомерді іске қосып, пенетрометр ... ... ... 5 ... ... одан ... түймені жібереді де
кремальерді қайтадан плунжерге әкеледі. Бұл кезде иненің бойлау тереңдігін
градуспен көрсететін (10 ине ... 0,1 мм ... тең, ... ... 0,1-ге көбейтеді) тілшеде кремальермен бірге жылжиды.
Анықтауды, инені битумға әртүрлі нүктеде батырып және оны әр батырған
соң ерітіндімен суланған мақтамен ... 3 рет ... Үш ... ... ... пенетрациялық санының орташа мәнін есептеп
шығарады.
Битумның қасиеттеріне температураның әсерін оқып үйрену
Бұл тәжірибенің ...... ... ... ... ... анықтау болып табылады. Температура төмендегенде
морт сынғыштық артатындығы, ендеше битумның өзіне барынша ... ... ... ... яғни оның ... артатындығы белгілі.
Айтылған заңдылықты анықтау үшін өткен тарауға сай тәжірибе өткізіледі.
Бірақ бұл жағдайда битум салынған ыдыс ... ... ... су
ағыны астында 3 сағаттан кем емес уақыт ұсталуы тиіс. ... ... ... да тез ... өте ... Ол ... үлгісінің қоршаған
орта температурасын қабылдап үлгермеуі үшін қажет. Олай ... ... ... мен ... ... өзара қарсылықты нақты көрсету
мүмкін емес. Пенетрометр инесінің бойлау тереңдігі осы жолмен ... ... ... ... ... ... ... әсері туралы қорытынды жасалады.
Жібу температурасын шығыршық пен шар бойынша анықтау
Сынақ битумның ыссыға ... ... және оған сай ... анықтауды білдіреді. Мұнда белгілі өлшемдегі шығыршықта
тұрған битум ысытылған сумен жібіп, шар салмағымен ... ... ... ... ... ... ... үшін сусыздандырылған және жылжымалы жағдайға дейін
қыздырылған битумды електен ... ауа ... ... Одан ... бірқатар артық көлемде пластинкаға қойылған
декстрин мен глицерин қоспасы жағылған ... ... ... ... ... ... салқындаған соң битумның артығын ... ... ... ... дайындалған битумды үлгінің шығыршықты
прибор саңлауына қояды. ... ... ... ... ... ... ... бетімен бір деңгейде ... ... Әр ... ... ... шар ... ... және
шығыршықты «Шығыршық пен шар» приборын бөлме температурасындағы су ... ... ... ... ... ... немесе газ горелкасы
жалынына қойып, суды минутына 50С жылдамдықпен қыздырады.
Қыздыру және битумның еруі деңгейіне қарай шар битумды кере ... ... ... еріген битум «Шығыршық және ... ... ... тигендегі температураны битум сынағының еру
температурасы ретінде қабылдайды. ... ... еру ... екі ... ... ... санға дейінгі дөңгелектенген
орташа арифметикалық мәнін алады. Екі анықтау арасындағы айырмашылық 10С-
дан аспауы ... ... ... еру ... ықпалы.
Кәдімгі битумдар жұмсау температурасының, морттығу және еруінің
жеткіліксіз кең ... ... ... ... ... көп ... оған ... интервалды кеңейтетін түрлі толтырғыштар
қосады. Толтырғыштарды қосу битумның ... ... ... алғандағы морттығын сақтай ... еру ... ... да ... ... коалин, микроасбест, битумды жыныс ... ... ... ... ... ескі ... шығып қалған
резинаны (тозған автопокрышкалар) ұсақтану жолымен ... ... ... ... ... материалдар жақсы толтырғыштар деп
саналады. Толтырғыштарға қойылатын талаптардың бірі оның ұсатылу деңгейі
болып табылады. Ол 1 см2 ... 1000 ... бар ... ... ... жуық ... ... тәжірибені орындау үшін жұмысты бұрынғы тарауға сай жүргізу керек.
Мұндай жағдайда битум үлгісін алу үшін келесі іс-қимыл реті ұсынылады.
Фарфор ... 100 г ... ... ... ... ... газ горелкасы
көмегімен битум ерігенше жылумен өңдейді. Толтырғышты алдын ала ... ... ... мен цементті сұйық жағдайға дейін ерітілген ... ... ... ... ... ұнтақ түрінде қосады. Толтырғыштар
көлемі битумы салмағының 20%-ін құрауы керек. Ал толтырғыш ретінде ... ... 10%. ... қосылған битум массасы мұқяит
араластырған соң шығыршыққа құйылады. Үлгі суыған соң «Шығыршық пен ... ... еру ... ... бұрынғы тарауда алынған мәліметтермен ... ... еру ... ... туралы қортынды
жасайды.
Битумның созылғыштығын (дуктильдігін) анықтау
Сынақ битумның иілгіштігін ... және ... ... 250С ... ... 5 см тұрақты жылдамдықпен екі
жаққа тартылатын битумның үзілместен ... ... ... ... ... үшін битумды абайлап қыздыру арқылы сусыздандырады,
електен өткізеді, ауа көпіршіктері толық кеткенше ... да ... ... ... ... ... ішкі ... мен қалып тұрған пластинканы алдын ала тальк
пен глицерин қоспасымен (1:3) немесе декстрин мен глицерин қоспасымен ... ... соң ... ... ... пышақпен кесіп алады.
Битум құйылған қалыпты, пластинкадан алмастан ... 250С суы ... 1 ... ... ... ... Одан кейін пластинкадан алып,
қабырғадағы қосарлы беттерді дуктилометр (25-сурет) кареткасынан ... ... ала ... температурасындағы суды, оның ... 25 ... кем емес ... асып тұратындай көлемде құяды.
Двигательді іске қосып, үзілгенше ... ... ... ... әр үлгі үшін ... ... жылдамдығы минутына 5 см ... ... ... ... ... ... көрсеткіш белгілеген ұзындығын
битумның созылғыштығы ретінде қабылдайды. Құрылу және синтездеу жағдайында,
сондай-ақ битумдық заттың құрамына ... оның ... ... түрде
ерекшеленетінін ескеру керек. Тығыздығы су тығыздығынан артық немесе кем
битумдардың созылғыштығын анықтау кезінде битум жіптері ... ... ... ... ... ... Су ... ас тұзын қосу арқылы арттырса,
этил спиртін қосу арқылы кемітеді.
Битумның созылғыштығы ретінде оның ... ... ... белгілеген
жібінің ұзындығын (см-мен) алады. Түпкілікті нәтиже ретінде үш параллельді
анықтаудың, орташа арифметикалықтан, 10 процент ... ... ... ... ... ... ... анықтауды екі тәсілмен жүргізеді: А тәсілі – «сылбырт кірігу»;
Б ...... ... ... ... битумның қайнатқан кезде құм немесе ... ... қалу ... ... ... ... ... сұйық немесе тұтқыр битумның минералдың материалдары
сумен және битуммен шайқаған соң, сол ... ... ... ... битумның минералдық материалдармен кірігу беріктігін сипаттайды
және тұтқыр битумның қайнап жатқан су әсерімен ... ... құм ... қалу ... ... білдіреді.
Сынақты мрамормен немесе құммен жүргізеді. ... ... ... 2,5 мм ... ... тұщы ... жуып, кептіреді. Битумды
сусыздандырып, жылжымалы жағдайға дейін қыздырады да №7 електен өткізеді.
Фарфор ыдыста ... ... ... екі сынағын
дайындайды (мрамор 30 г және битум 1,2 г). ... ... ... бір ... қоспаның шамамен жартысын салады, екінші торға екінші
ыдыстан салады. ... бар ... ... ... ... тұщы суға ... салып қояды. Мрамордан бөлініп, су бетіне шыққан битумды ... ... ... соң ... суық су ... стаканға 3-5 минут
салып қойып, одан кейін қоспаларды сүзгі қағазға көшіреді де ... мен ... ... ... Құм ... жағдайда да
тәжірибені мрамордағы сияқты жүргізеді.
Егер екіден кем емес қатар ... ... ... ... ... ... ... битум мрамормен немесе құммен
кірігуге жасалған сынақтан өтті деп есептеледі.
Б тәсілі
Сынақты жүргізу үшін тығыз тығынды үш шыны ... 8 ... ... г) ... ... құм ... ... 10 мм-ден су құяды. Судың үстінен
0,32 ... ... ... қосады. Пробиркаларды тығыздап су моншасына
тұғырымен 10 минутқа қояды, ... ... ... ... ... жабады. Ол суға тиіп тұруы керек.
Тұтқыр ... ... ... он ... ... ... киізбен жауып, 2 минут қатты шайқайды. Шайқап болған соң
қосапны пробиркадан шыны ... ... ... үшін ... ... ... суреттерімен салыстырады. Егер оның сыналған қоспалардағы
кірігуі суреттегіден жаман ... ... ... ... өтті ... ... ... сынау нәтижелерінің жиынтық қорытындысы
|Үлгі |Жұмсау температурасы |Битумның ... ... ... |0С ... ... | ... |
| | |мм | | |
| ... ... ... ... ... |Тәжірибелік |
| |үлгінікі|үлгінікі ... ... ... ... ... ... ГОСТ ... |«Шығыршық пен шар» приборының |250С ... ... ... бойынша битумның |температурадағы | |
| ... ... ... ену | |
| | ... мм | ... ... жол ... (ГОСТ 22245-76) ... |- ... кем емес |- ... |25 |121-200 |100 ... |40 |81-121 |60 ... |45 |81-120 |60 ... |45 |41-80 |40 ... |50 |41-80 |40 ... ... құрылыс битумдары (ГОСТ 6617-76) ... |70 |21-40 |3 ... |90 |5-20 |1 ... |90 |20 |- ... ... жапқыш битумдары (ГОСТ 9548-74) ... |40 |140 |- ... |90 |20 |- ... «-» белгісі сынаудың бұл көрсеткіші ... ... ... ... және ... ерекше қасиеттері.
2. Битумның қандай қасиеттері олардың тиімді пайдалануын көрсетеді?
3. Битумдардың түзілуі, құрамы және қасиеттері.
4. Битумның беріктігіне, еру температурасына ... ... ... ... ... кірігуін анықтау тәсілдері.
6. Асфальт бетонның құрамы қалай сұрыпталады?
7. Асфальт бетон дегеніміз не?
8. Асфальт бетондары ... ... ... ... беріктігі мен төзімділігін арттыру жолдары қандай?
10. Битумды пайдаланатын жерлер.
11. Асфальт бетонның жүйелік бұзылуы.
Қосалқы анықтау №1
Дұрыс геометриялы пішінді заттардың ... ... ... ... S = ... ... ... пирамида
3. Цилиндр
4. Қуыс цилиндр
5. Конус
6. Кесілген дөңгелек конус
7. Кесілген эллипсті конус
8. Шар
9. Шарлы ...
10. ... ...
11. ... ...
12. ... ... куб, параллелепипед
Қосалқы анықтау №2
Бірқатар кремний органикалық гидрофобизаторлар жөнінде ... ... ... ССРО ... ... бірлестіктерінде жасалады,
соның ішінде:
- академик И.А.Андрианов атындағы Данков химиялық заводы (399620, Данков
қаласы, Липецк обл);
- Усольск «Химпром» ... ... (635470, ... – Сибирское
қаласы, Иркутск обл);
- Чебоксары «Химпром» өндірістік бірлестігі (488990, Новочебоксары
қаласы, Чуваш АССР-і).
ССРО ... ... ... ... №46 ... бекіткен 1-
территориялық аудан (Москва обл) бойынша 1988 жылғы көтерме баға төменде
келтірілген.
|қ/с |Гидрофо-бизат|Дайындаушы заводтар ... ... |
| ... аты | ... | |
| | | ... | |
|1 ... ... обл. ... ... |3900 ... |
| |(қазіргі ... ... ... | |05-2 3-025 |
| |136-41) ... Иркутск обл. ГОСТ | | |
| | ... | | |
| | | | | |
| | ... обл. ... ... | | |
|2 |ГКЖ -10 ... ... ... |700 |Прейскурант |
| ... ... ТУ ... | ... | ... ... өзгертілген | |6 |
| | |1,2,3 505 ... | | ... ... ... ... ... сылаққа 270-280г/м2
кірпішке 450-600г/м2 керамзит ... 370-400 г/м2. ... баға ... №13. Егер ... стаительных
конструкции и оборудования от коррозий» жинағында келтірілген. 1982ж. ГКЖ-
10, ... және 136-41 ... ... ... ... ГКИ-10,
ГКИ-11 ұнтақтарын дайындаушы заводтар тікелей байланыс арқылы береді. 136-
41 (бұрынғы ГКЖ-94) сұйығын союзглавхим (101149, ... ... ... ... ... Поливинилметилсилоксан және полисилизан типтес кремний органикалық
смолалар жақсы гидрофобтаушы және бекітуші ... ие. ... ... ... ... 3-5% ... түріндегі 133-
101, МСН 7-80, МСН7-50 және 174-71 ... ... ... ... жақсы жағынан көрсетті.
- Натрий этилсиликонаты ГКЖ-10 сұйығы мен ... ... ... ... сұйығы мен ГКИ-11 ұнтағы ССРО ... ... ТУ ... ... ... тиіс. 136-41 бұрынғы ГКЖ-99
мен 136-157м (бұрынғы ... ... ... ССРО ... министрлігінің 10834-76 ГОСТ-ына және 6-02-696-76 техникалық
көрсеткіштеріне сәйкес келуі тиіс.
- ... 113-631 ... ... ... ССРО ... ... 6-02-995-80 техникалық көрсеткіштеріне сәйкес
келуі тиіс.
Гидрофобтандырушы сұйықтардың негізгі техникалық сипаттамалары.
|Көрсеткіш аттары |ГКЖ-10 және ... | | |136-41 және |
| | | | ... |
|1 |2 |3 |4 |5 ... көрінісі |Түссіз ашықтан қоңыр түске |Түссіз немесе механикалық |
| ... ... ... ... ... ... ... |құбылулар болуы мүмкін. ... |
| ... жол ... | ... ... |23-35 |25-35 | | ... ... | | | | ... | | | | ... (сай |13-17 |13-17 | | ... этил | | | | ... ... | | | ... ... ... | | | ... |8-18 |9-16 ... |1,5-1,8 |
|сутегінің салмақ | | | | ... ... | | | | ... | | | | ... ... ... |1,17-1,21|0,99-1,00 ... ... аз емес | | | | ... |4 |4 | |- ... | | | | ... | | | | ... кем | | | | ... | | | | ... С қоюлығы сан|8 |8 | |3 ... | | | | ... мына | | | | ... ... | | | | ... ... |- |- | |10-80 ... | | | | ... (су | | | | ... | | | | ... ... ... қызыл кірпішті гиидрофобтаудың суды және тұзды ерітіндіні
бетқабаттың тартуына әсері (Е.Н.Ласской есебі ... ... ... ... ... ... % |
| ... | |
| | |Су ... ... |
| | |1 |
| | |5,0 |2,5 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | ... | | | ... | | | |
1. – ... ... тасты елеу қисығы.
20 – сурет. Сылақ қоспасының су 21 – ... ... ... қабылетін анықтайтын прибор. ... ... ... ... ... ... ... Пенетрометр.
24-сурет. Шығыршық пен шар пуиборы. I— термометр; 2 -стакан; 3 - су; 4 -
улгілері; 5 - ... 6 - ... ... ... ... ... Дуктилометрмен сынаудағы үлгінің бейнесі.
26 – сурет. Ағаштың жылдық орамсаны мен ... ... Бутт Ю.М., ... В.В., ... М.М. ... технология вяжущих
материалов. Высшая школа, 1980, стр.376-379.
2. Комар А.Г.Строительные материалы. М., ... ... ... ... инструкция по заводской отделке и защите фасадных поверхностей
панелей и блоков из ячеистых бетонов РСН 29-68. М., 1968.
4. Инструкция по ... ... ... ... ... ... панелей ИЖБ 101-68. М., Стройиздат, 1968.
5. Темиркулов Т.Т., ... С.Н. ... ... Природные каменные
материалы. Чимкент, КазХТИ, 1986.
6. Воробьев В.А. Практикум по общему курсу строительных ... ... ... ГОСТ 9179-77 ... ... ... Б.А. Лабораторные работы по курсу «Строительные материалы и
изделия». М., Высшая школа, ... ... А.Г. ... ... и ... М., ... ... және кремний органикалық құрылымдарды іс жүзінде қолдану
жөніндегі ... ... 4-ші ... Л., ... Миес Р.Н., ... Ф.М. ... Ағылшын тілінен аударма. Химия, 1964.
12. Сенченко Н.М., Сырость в жилых зданиях, ее ... и ... с ... ... ... Отработка технологий и оказание научно-технической помощи по выпуску
опытных панелей, фактуренных белыми ... ... на ... КСМ. Фонд ... ... ... ... подземных конструкций кирпичных зданий от переувлажнения и
коррозии. Л., ... ... ... Т.Т., ... И.С. Методическое указание. Испытание
строительного кирпича. Чимкент, КазХТИ, 1989.
16. Лысенко Н.П.Методическое указание. Изучение ... ... ... ... ... на ... ... охватывания и
твердения строительного гипса и способы получения искусственного мрамора
на его основе. Чимкент, КазХТИ. ... Мак И.Л., ... С.Г. ... ... и гипсовых изделий.
Госстройиздат, 1961.
18. Юнг В.Н., Бутт Ю.М., Окороков С.Б. ... ... ... ... ... Т.Л. ... ... на ранних стадиях твердения цемента в
книге «6-ой международный конгресс по химии цемента». 1976, стр.55-81.
20. Юдович Б.Э., ... М.Г., ... В.Н., ... В.И. ... в ... ... и ... схватывание.
21. Энтин З.Г., Клюева Л.С., Чапиешвили У.И. Исследование особенностей
структурообразования цементов с ложным ... М., 1980, стр. ... ... Л.А. Автореферат диссертации. М., 1988.
23. Алтаева С.Н., Добронравова Л.А., Темиркулов Т.Т. Методическое указание.
Изучение свойств портландцемента, исследование ... ... и ... ... на ... явления ложного схватывания и
твердения щелочного ... ... ... ... Сорокер Б.И. Примеры и задачи по технологии бетонных и железобетонных
изделий. М., Высшая ... ... ... В.Е., ... А.С., Петрова Г.Б. Вычислительная техника ... и ... ... Сборник задач и упражнений. М.,
Высшая школа, 1984.
26. ... А.В. ... ... в ... и ... Сборник задач и упражнений. М., Высшая школа, 1984.
27. Юрко А.А., Авдеев В.Г., ... ... ... по
программированию на алгоритмическом языке. Алма-ата, 1982.
28. Алтаева С.Н., Сузев Н.А., Темиркулов Т.Т., ... А.Р., ... ... Н.П. Методическое указание. Проектирование состава тяжелого
бетона с применением ЭВМ. Чимкент, 1987.
29. Колокольников В.С. Лабораторные ... по ... ... и
деталям. Стройиздат, М., 1970.
30. Мануилов П.Н. и ... ... ... ... строительных
материалов и деталей. М., Высшая школа, 1968.
31. Растворы строительные. ГОСТ 4233-86. Стройиздат, М., 1986.
32. Темиркулов Т.Т., ... К.С. ... ... ... ... и ... ... растворных смесей. Чимкент,
КазХТИ, 1989.
33. Рыбьев М.Н. и другие. Общий курс ... ... М., ... ... ГОСТ ... ... ... Методы определения растяжимости.
35. ГОСТ 11506-73. Битумы нефтяные. Методы определения ... по ... и ... ГОСТ 11507-78. Битумы нефтяные. Методы определения хрупкости.
37. Темиркулов Т.Т., ... С.Н. ... ... ... ... ... ... с наполнителями. Чимкент, КазХТИ, 1989.
38. Шарафиева З.Ш. и другие. Методическое указание. ... ... ... 1990.
39. Попов Л.Н. Лабораторные испытания строительных материалов и изделий.
М., Высшая ... ... ... Т.Т., ... С.Н., Мамонтов Ю.А. Методическое указание.
Расчет и проектирование состава ячеистых бетонов с ... ... ... ... Темиркулов Т.Т., Калшабекова Э.Н. Методическое указание. Отделка
газобетонных изделий латексцементными красками. Чимкент, КазХТИ, ... ... ... ... ... ... ... орташа ... ... ... ... ... ... ... ... ... емес ... ... үлгінің орташа
тығыздығын ... ... ... ... ... орташа
тығыздығын ... ... ... ... ... анықтау ... Тау ... ... Ен ... тау жыныстарының қысқаша сипатамаларын
жасау.
14
3.2. Тау ... ... ... ... ... ... ... Іс ... бос ... ... Су ... ...

Пән: Құрылыс
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 110 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 900 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Құрылыс материалдарын сынау және оның қауіпсіздігі27 бет
Құрылыс материалдардың өнім сапасын басқару65 бет
"Прикаспийский Центр Сертификаций" ЖШС-нің сынау орталығында кабельді сынау және оған сертификат беру процедуралары47 бет
ААҚ сынау зертханасы жағдайында құрлыс өнімдерінің сапасын талдау40 бет
Адамзат үшін ядролық сынақтың салдарлары14 бет
Азғыр-Тайсойған сынақ полигоны10 бет
АҚ «ҰССО» сынау лабораториясында өнімнің сапасын талдау63 бет
Бұранды, кітекті, оймакілтекті,сұққышты және сыналық қосылыстарды құрастыру7 бет
Дәрігердің әріптестерімен коммуникативті дағдыларды қолдануын бағалау әдістері. Конструктивті сынаудың негіздері10 бет
Дәрілерді сынауды метрологиялық қамтамасыз ету51 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь