Мұнайды қолдану тиімділігін арттыру, және оны ары қарай терең өңдеуді қамтамасыз ету

Мазмұны:

Аннотация ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
Нормативтік сілтемелер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
Анықтамалар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Белгілеулер және қысқартулар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..

1. Әдеби шолу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
2. Өндіріс әдісін және құрылыс орнын таңдау ... ... ... ... ... ... ... ... ...
3. Шикізат, реагент және дайын өнімнің сипаттамасы ... ... ... ... ... ... ..
4. Технологиялық схеманың суреттемесі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
5. Процестің материалдық тепе.теңдігі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
6. Технологиялық есептеулер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
7. Механикалық есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
8. Негізгі және қосалқы құрал.жабдықтарды таңдау ... ... ... ... ... ... ... .
9. Өндірісті аналитикалық бақылау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
10. Бақылау.өлшеу құралдары және процесті автоматтандыру ... ... ... ...
11. Қоршаған ортаны қорғау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
12. Тіршілік қауіпсіздігі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
13. Процестің техника.экономикалық көрсеткіштері ... ... ... ... ... ... ...

Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .

Әдебиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Кіріспе

Мұнай өңдеу және мұнай өндірісінің негізгі міндеттерінің бірі - мұнайды қолдану тиімділігін арттыру, және оны ары қарай терең өңдеуді қамтамасыз етіп, белгілі қуатты реконструкция және интенсификация есебінен прогрессивті қалдықсыз өңдеу технологиясын, шығарылатын өнімнің көлемін көбейтіп, оның сапасын жоғарылату болып табылады.
Мұнай өңдеу өндірісіндегі технологиялық процестерде сапасы нашар мұнайдан мотор отындарының, майлағыш майлардың, майлағыштардың және басқа мұнай өнімдерінің ассортиментн кең көлемде шығымын жоғарылатуды қамтамасыз ету қажет /1/.
Ең негізгі талаптардың бірі мұнайды ұтымды пайдалану, яғни отындық дистилляттарды АҚ және АВҚ қондырғыларында айдау арқылы шығымын жоғарылату болып табылады. 3500С-қа дейін қайнайтын ашық фракциялар және АҚ қондырғысындағы ашық мұнай өнімдерінің жиынтығы арасындағы потенциалдар айырмасы өңделуші мұнайдың сапасына, алынаын өнімдер ассортиментіне байланысты және олардың қатынасы 5-7 % (масс.) мұнай массасына құрайды /2/.
Мұнай өңдеу зауытында мұнайды алғашқы өңдеу қондырғылары үлкен роль атқарады. Газды бөлу , каталитикалық крекинг, кокстеу және т.б. тазалау процестерінің тиімділігі оның жұмыс істеу көрсеткіштеріне байланысты болады.
Еңбек өнімділігін арттыру, тауар өнімдерінің құнын төмендету, энергетикалық шығындарды, металдың меншікті шығынын, күрделі салымдар және пайдалану кезіндегі шығындарды қысқарту қондырғылардың техника-экономикалық көрсеткіштерін жақсартады.
Алғашқы айдау қондырғыларын жинақтау құрылысы үлкен экономикалық артықшылық болып саналады. Мұнай өңдеу зауытындағы процестерді жинақтау негізгі өндіріс аумағының шағын орналасуына, технологиялық және энергетикалық коммуникациялардың санын азайтуға, жалпы зауыттық шаруашылықтың көлемін қысқартуға, қызметшілер санын азайтуға мүмкіндік береді.
Мұнайды алғашқы өңдеу процестерін ары қарай жетілдіру үшін қондырғысының тиімділігі барынша жоғары және негізгі құрал-жабдықтарды автоматтандыру қажет /3/.
Мұнай өңдеу өнеркәсібінің дамуы, басқа сала өнеркәсіптері сияқты ғылыми-зерттеу және жобалау-конструкторлық жұмыстармен тығыз байланысты. Мұнайды зерттеудің негізгі мақсаты - өндірістік шикізат ретінде отындар, майлар, битумдар және басқа тауарлық өнімдер алу болып табылады.
Әдебиет тізімі

1. Эрих В.Н., Расина М.Г., Рудин М.Г. Химия и технология нефти и газа – Л.: Химия, 1977.- 424 с.
2. Багиров И.Т. Современные установки первичной переработки нефти.-М.:Химия, 1981.
3. Александров И.А. Перегонка и ректификация в нефтепереработке. -М.: Химия, 1981. -352 с.
4. Коротков П.П., Исаев Б.Н., Тетерук В.Г. Первичная переработка нефти на высокопроизводительных атмосферно-вакуумных установках. – М.: Химия, 1975.
5.Омаралиев Т.О. Мұнай мен газ өндеудiң химиясы және технологиясы.
I бөлiм. Құрылымды өзгертпей өңдеу технологиясы.- Алматы: Бiлiм,
2001.- 400 б.
6. Гуревич И. Л. Технология переработки нефти и газа. ч.1. –М.: Химия,
1972. -347 с.
7. Сафиева Р.З. Физико-химические основы технологии переработки нефти.- М.: Химия, 1998.- 448 с.
8. Гуреев А.А., Сюняев З.И. Интенсификация некоторых процессов переработки нефтяного сырья на базе принципов физико-химической механики. - М.: ЦНИИТЭНефтехим., 1984.
9. Сюняев З.И. Физико-химическая механика нефтяных дисперсных систем.. – М.: МИНХ и ГП, 1981.
10. Рудин М.Г., Смирнов Г.Ф. Проектирование нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов. – Л.: Химия, 1984.- 256 с.
11.Справочник нефтепереработчика : Справочник/Под ред. Г.А. Ластовкина, Е.Д. Радченко, М.Г. Рудина. – Л.: Химия, 1986. – 648 с.
12.Сарданашвили А.Г., Львова А.И. Примеры и задачи по технологии переработки нефти и газа. – М.: Химия. 1980.- 256 с.
13.Танатаров М. Н., Ахметшина М. Н. Технологические расчеты установок переработки нефти. – М.: Химия, 1987. -352 с.
14.Постоянные технологические регламенты по комбинированной установке ЛК-6У ТОО„ПКОП”. НПО „Леннефтехим”
15. Ластовкина Г.А., Радченко Е.Д., Рудина М.Г. Справочник нефтепереработчика. -Л.: Химия, 1986. -648с.
16.Фарамазов С.А. Оборудование НПЗ и его эксплуатация.- М.: Химия. 1984.-428с.
17.Лощинский А. А., Толщинский А. Р. Основы конструирования и расчеты химической аппаратуры.- Л.: Машиностроение. 1970.-635 с.
18. Рудин М. Г. Драбкин А. С. Краткий справочник нефтепереработчика.
-М.:Химия, 1980.
19. Нефтепродукты. Методы испытания. – М.: Стандарты, 1977.ч.I.-377 с.; ч.II.-416 с.
20. Рудин М.Г., Арсеньев .А., Васильев А.В. Общезаводское хозяйство нефтеперерабатывающего завода. -Л.: Химия, 472 с.
21. Магарил Е.Р. Экологические свойства моторных топлив.- Тюмень. Изд-во ТГНУ, 2000.-171 с.
22. Товарные нефтепродукты, свойства и применение. Справоник. 2-е изд./Под ред. В.М. Школьникова.- М.: Химия, 1978.
23. Толковый словарь по химии и химической технологии. Основные термины/Под ред. Ю.А.Лебедева.- М.: Русский язык, 1987. – 528 с.
24. Белянин Б.В., Эрих В.Н. Технический анализ нефтепродуктов и газа. – Л.: Химия, 1975.- 336 с.
25. Большаков Г.Ф. Воостановление и контроль качества нефтепродуктов. – Л.: Недра, 1982.- 350 с.
26. Абрютина Н.Н., Абушаева В.В., Арефьев О.А. и др. Современные методы исследования нефтей. – Л.: Недра, 1984.- 431 с.
27. Мановян А.К., Хачатурова Д.А., Лозин В.В. Лабораторная перегонка и ректификация нефтяных систем.- М.: Химия, 1984.- 240 с.
28.Черенков В.В. Промышленные приборы и средства автоматизации. -Л.: 1987.-846 с.
29.Емельянов А.И., Каинин О.В. Проектирование систем автоматизации технологических процессов./Справочное пособие. - М.: Энергоатомиздат, 1983.-250 с.
30. Абросимов А.А. Экология переработки углеводородных систем. М.: Химия, 2002. -608 с.
31. Абросимов А.А. Экологические аспекты производства и применения нефтепродуктов. -М.: Барс, 1999 -732 с
32. Шицкова А.П., Новиков Ю.В., Гурвич Л.С., Климкина Н.В. Охрана окружающей среды в нефтеперерабатывающей промышленности. -М.: Химия, 1980. -176с.
33. Лосикова П.В. Нефтепродукты. Свойства, качество, применение. -М.: химия, 1996. -250 с.
34. Нефтепродукты, топлива, битумы. Парафины, растворители. -М.: Издательство стандартов, 1999. -648 с.
35.Баешов А.К., Шакиров Б.С. Экология негіздері.- Алматы: Білім, 2000.-196 б.
36.Сарбасов А, Шакиров Б.С., Умаров М.А. Методические указания к практическим и индивидуальным занятиям по курсу ООС.Шымкент: 2000. -30 с.
37.Методические указания по выполнению раздела «Охрана окружающей среды» для студентов химико-технологических специальностей.-Шымкент: ЮКГУ им. М.Ауезова, 2001.-26 с.
38.Макаров Г. В. Охрана труда в химической промышленности. -М.: Химия, 1977.- 342 с.
39.Методические указания по выполнению раздела «Охрана труда и техника безопасности» для студентов химико-технологических и экономических специальностей.-Шымкент: ЮКГУ им. М.Ауезова, 2000.-
24 с.
40.Маханов Б.А. Азаматтық қорғаныс.- Шымкент: М.Әуезов атындағы ОҚМУ, 2002. - 178 б.
41.Атаманюк В.Г и др. Гражданская оборона.- М.: Высшая школа. 1987–
287 с.
        
        Мазмұны:
Аннотация
............................................................................
..............................
Нормативтік сілтемелер
............................................................................
.........
Анықтамалар
............................................................................
...........................
Белгілеулер және қысқартулар
.........................................................................
Кіріспе…………………………………………………………………………..
1. Әдеби шолу…………………………………………………………………..
2. Өндіріс әдісін және ... ... ... ... ... ... және дайын өнімнің сипаттамасы……………………..
4. Технологиялық схеманың суреттемесі ..………………………………….
5. Процестің материалдық ... ... ... ... ... есептеу………………………………................................
8. Негізгі және қосалқы құрал-жабдықтарды таңдау………………………..
9. Өндірісті аналитикалық бақылау……………………………………...........
10. Бақылау-өлшеу құралдары және процесті автоматтандыру…………….
11. Қоршаған ортаны қорғау………………………………………………….
12. Тіршілік ... ... ... ... ... ... берілген дипломдық жобасы келесі тараулардан
тұрады.
Республикадағы халық шаруашылығындағы мұнай ... ... ... шолуда мұнайды алғашқы өңдеу процесі бойынша отандық және шет
елдік әдебиеттер бойынша талдау жасалынған. ... ... ... ... ... ... орны ... қондырғысының технологиялық схемасы суреттемесімен
келтірілген.
Негізгі аппараттың технологиялық ... ... және жел ... ... ... ... өндірісті аналитикалық бақылау
және негізгі, қосалқы құрал-жабдықтар таңдалынған.
БӨҚжА ... ... ... ... автоматтандырылған
және деңгей, шикізат шығыны, қысым, температураны көрсететін құралдар
орнатылған.
Қоршаған ... ... ... ... ... тигізетін шығындар
есептелген.
Еңбекті қорғау және техника қауіпсіздігі тарауында қондырғыдағы
қауіпсіздік жұмыстары бойынша ... ... ... шаралар
жасалған.
Дипломдық жобаның экономикалық бөлімінде қондырғының негізгі ... ... ... ... ... жазбасы бет, кесте, суреттен
тұрады. Дипломдық ... ... ... ... ... ... ... жобада келесі нормативті құжаттарға ... ... ... ... ... ... ... мөлшерін
анықтау әдісі.
МЕСТ 3900-85.Мұнай және мұнай өнімдері. Тығыздықты ... ... ... ... 19134-74.Мұнай және мұнай өнімдері. Кокстенуді ... ... 2177-82. ... және ... ... ... құрамды анықтау әдісі.
МЕСТ 511- 82. Бензиндер. Октан санын анықтау әдісі
МЕСТ 6321- 69. Мұнай және ... ... Мыс ... зеттеу
МЕСТ 20287-74. Мұнай және ... ... Қату ... анықтау
әдісі.
МЕСТ 33-82. Мұнай және мұнай өнімдері. ... ... ... 6258-85. Мұнай және мұнай өнімдері. Шартты тұтқырлықты анықтау әдісі.
МЕСТ 38.153-74. Мұнай және мұнай өнімдері. Фракциялық ... ... ... 2477-65. Мұнай және мұнай өнімдері. Құрамындағы суды анықтау ... 3122-67. ... ... ... ... анықтау әдісі
МЕСТ 5985-79. Мұнай және мұнай өнімдері. Қышқылдылықты және ... ... ... 4039-49. ... ... ... ... әдісі.
Анықтамалар
Автомобиль бензиндері – олар крекинг, риформинг бензиндерінің негізінде
дайындалып бес түрі шығарылады: А-76, АИ-91, АИ-93, АИ-98, АИ-98 ...... ... тұратын органикалық заттар. Әсіресе
мұнай өнімдерінің барлық бөлшектерінде болады.
Алкендер – бір қосбайланысты қанықпаған көмірсутектер. Олар ... ... ... ... алынған мұнай өнімдерінде ... ... ... шикізат ретінде қолданылады.
Алкилдеу – түрлі органикалық ... ... ... ... ... өңдеу процестерінде осы реакцияны қолданып ... ... ... ... ... және авиация бензиндерінің негізгі
бөлігі өндіріледі.
Антидетонаторлар – ... ... ... қарсы
тұрақтылығын жақсарту үшін аз мөлшерде қосатын ... ... ... ... және ... ... ретінде тетраэтилқорғасын қолданады.
Ароматтық көмірсутектер (арендер) – ... ... ... ... бір, қос, үш және көп сақиналы ... ... ... Бензиннің құрамында негізінен бір сақиналы
арендер болады.
Бензиндер – мұнай өнімінің 30-200°С аралығында ... ... ... көмірсутекті бөлшегі. Ол мұнайдан, көмірден, торфтан,
сланецтен ... ... ... ... негізінен
карбюраторлық двигательде, отын және басқа өндірістерде еріткіш ретінде
пайдаланылады. Сондықтан бензин – ... ... және ... – еріткіш
болып бөлінеді. Ол мұнайды тікелей айдау немесе крекинг, ... ... ... ... басқы фракциясы- 85°С-қа дейін қайнайтын басқы бөлшегі.
Ол автомобиль және авиация бензиндерінің қажетті құраушысы.
Газ ...... газ бен ... құрамынан ажыратып алынңған
ілеспе газдарды сығымдау арқылы немесе газ конденсатындағы бензинді айдап
айыру арқылы ... Газ ... ... ... ... ... де өндіріледі. Ол бензиннің ... ... ... ... ... – мұнай өңдеудегі сутектендіру
процесіне жатады, әр түрлі мұнай өнімдері күкіртті, ... ... ... және қанықпаған көмірсутектерден
тазартылады.
Дистиллят – айдап алынған өнім. Мұнайды ... ... ... ... ... ... ... майлар дистиллятқа жатады.
Изомерлеу- органикалық заттың құрамын және молекулалық массасын
өзгертпестен, құрылысы басқаша ... мен атом ... ... ... ... ... сан- ... өнімдерінің құрамындағы қанықпаған
көмірсутектердің мөлшерін сипаттайды.
Каталитикалық риформинг бензині- ... ... ... ... бензин бөлшегін - 62-1800С фракциясын – риформинг ... ... ... ... – мұнайды химиялық жолмен бастапқы құрамын ыдыратып өңдеу.
Ауыр мұнай өнімдерін крекингтеу арқылы ... ... мен ... ... ... Ол ... және ... болып екіге бөлінеді.
Күлділік- мұнай өнімінің күлділігі оның белгілі бір ... ... ... жағу ... анықталады.
Мұнай өнімдерінің қышқылдылығы - 100 мл ... ... ... КОН ... ... ... ... - мотор отындарының булану ... Ол ... ... от алдыру қасиетін, отын жүретін
түтіктерде бу тығыны болмауын сипаттайтын және мұнай ... ... ... ... ... ... ... отынның қасиеті оның
құрамына кіретін көмірсутектердің (парафин, ... ... ... және ... ... бензинді катализатордың қатынасуымен 480-5300С
аралығында қайта өңдеп, олардан сапалы жоғары октанды бензин ... ... ... ... алу процесі.
Сығымдалған газдар- мұнай өңдеу процестерінде шығатын пропан,
бутан газдары арнайы ... ... ... жеке ... ... тұрмыста отын ретінде пайдаланады.
Түтінсіз жалын биіктігі – реактивті қозғалтқыш отындарының күйік
түзгіш қасиетін анықтайтын көрсеткіш.Түтінсіз ... ... ... ... ... ... түзгіш қасиеті кемиді, сапасы жақсарады.
Тұтқырлық – заттың ағуға қарсылық жасау қабілеті. Шартты ... әр ... ... өлшегіштерден алынып, шартты өлшеммен көрсетілген
тұтқырлық.
Белгілеулер және қысқартулар
МЕСТ – мемлекеттік стандарт
ЛК-6у –жылына 6 млн.т мұнай ... ... ...... отын тоннасы
ЖЭО – жылу электр орталығы
ШТ – шартты тұтқырлық
ТШ - ... ...... ... К-102 – ... 102 – жылуалмастырғыш
Н-101, 102 – сорап
КХ-101 – ауа конденсаторы
Е-101 – ...... ... ...... ... ... - моноэтаноламин
ТЭС (ТЭҚ)– тетраэтилқорғасын
АИ-93 – зерттеу әдісі бойынша октан саны 93 тең ... ...... ... – ауамен суытатын мұздатқыш
Кіріспе
Мұнай өңдеу және мұнай өндірісінің негізгі ... бірі ... ... ... арттыру, және оны ары ... ... ... ... ... ... ... және интенсификация есебінен
прогрессивті қалдықсыз ... ... ... ... ... оның ... ... болып табылады.
Мұнай өңдеу өндірісіндегі ... ... ... нашар
мұнайдан мотор отындарының, майлағыш майлардың, майлағыштардың және басқа
мұнай өнімдерінің ассортиментн кең көлемде ... ... ... ... ... ... талаптардың бірі мұнайды ұтымды пайдалану, яғни отындық
дистилляттарды АҚ және АВҚ қондырғыларында айдау арқылы шығымын ... ... ... дейін қайнайтын ашық фракциялар және АҚ
қондырғысындағы ашық мұнай ... ... ... ... ... мұнайдың сапасына, алынаын ... ... және ... ... 5-7 % ... ... массасына құрайды
/2/.
Мұнай өңдеу зауытында мұнайды алғашқы ... ... ... ... ... бөлу , каталитикалық крекинг, кокстеу және т.б. ... ... оның ... ... ... байланысты
болады.
Еңбек өнімділігін арттыру, тауар өнімдерінің құнын төмендету,
энергетикалық шығындарды, металдың ... ... ... ... және
пайдалану кезіндегі шығындарды қысқарту ... ... ... ... ... ... жинақтау құрылысы үлкен экономикалық
артықшылық болып саналады. Мұнай өңдеу ... ... ... ... ... ... орналасуына, технологиялық және
энергетикалық ... ... ... ... зауыттық
шаруашылықтың көлемін қысқартуға, қызметшілер санын азайтуға ... ... ... ... ары ... ... ... тиімділігі барынша жоғары және негізгі құрал-жабдықтарды
автоматтандыру қажет /3/.
Мұнай өңдеу өнеркәсібінің дамуы, ... сала ... ... және ... ... ... ... зерттеудің негізгі мақсаты - өндірістік шикізат ... ... ... және ... ... ... алу ... табылады.
1 Әдеби шолу
Процесті жетілдіру - мүмкіндігінше мақсатты ... ... ... ... ... ... ету, ... шығындар жұмсау
және қоршаған ортаны қорғау шараларының талаптарын ... ... ... ... ... ... ... процестер мен
әдістерді таңдаудан тұрады.
Мұнай өнімдерін өңдеу және дайындау процесін жетілдіруге – ... ... ... ... ... ... ... және мұнай өнімдері бірлігіндегі күрделі құрылым
өлшемдерін реттеу арқылы қол ... ... ... ... қарағанда тікелей айдау – қалыпты жағдайда құрылымдануға бейім
емес мұнай жүйелерін ... ... ... ... алу
және құрылымдануға жоғары қабілетті жүйелерді (мазуттар және гудрондар)
алудан ... ... ... ... ... процесіне –
көбіршіктер өлшемдерін ... және ... ... ... (мұнай
өлшемдерін) аластату интенсивтілігі есебінен қол жеткізу мүмкін, және ... ... ... сольватталған қосылыстар мөлшері 10-50 %- ға жетуі
мүмкін және ССЕ ... бөлу үшін ... ... ... ... байланысты мұнай өңдеушілер алдына қойылған міндет – мұнай
өңдеуді тереңдету болып ... ... ... ...... энергетикалық шығындарды арттырмай, атмосфералық және ... ... жаңа ... ... ... ... ... айдау және ректификациялау проблемаларында технологиялық
есептер үшін негіз ... ... ... ... және оның құрамына
байланысты мұнайлы жүйе ұшқыш компоненттері ... ... ...... оқу маңызды ... ... ... r D ... ... ... ... қысымы қолданылады.
Ал r 0 жағдайларда сыртқы ... ... ... ... ... ... өзгереді, мұнда Томсон-Уильвин теңдеуін пайдаланған жөн.
Томсон- Уильвин теңдеуі өсуші бет ... және ... ... ... ... ... ... қарағанда сәйкестендіреді:
мұндағы r - көбіршік радиусы;
R-газ тұрақтысы;
Р-сұйықтың жазық ... бу ... (r );
1 моль ... ... ... және сұйықтың тығыздығы
- көбіршік ішіндегі қысым
Бұл теңдеу (1) қаныққан бу ... ... ... көп ... ... және r аз болған сайын артатынын көрсетеді. Теңдеу (1) бойынша
есептерден су тамшысының өлшемдерінің 1 тәртіпке өзгеруі (r ... r ... ... ... екі ... ... ... Теориялық көзқарастан мұнайлы жүйелерді айдауда жақсы нәтижелерді
олардың бірінші ... ... ... ... (rmіn) ... ... ... әртүрлі әдістермен қол жеткізуге болады
(rmіn):
1) ... ... ... бір қатынаста біріктіру (қатынас
тұрақтылық факторы бойынша анықталады);
2) мұнайлы ... ... ... ... ... ... ... жолымен (вакуум жасау жолымен);
4) әр түрлі типті өрістермен әрекет ету ... ... ... ... жай ... және айдауда атмосфералық бөлікте
экстремалды жағдайда ашық түсті фракциялардың шығымы 3-5 %-ға, ... ... ... ... мәліметтермен салыстырғанда өсуі мүмкін.
Айдау процесін интенсификациялаудың бірден-бір жолы күрделі ... (КҚБ) ... ... ... болып табылады, ол мұнай
шикізатының әртүрлі табиғатты үстемелерді оптималды концентрацияда енгізу,
және де белгілі бір ... ... ... араластыру жолымен жүзеге
асырылады.
Активтеуші ... ... ... ... және ... ... жанама өнімдері қолданылады: жоғары ароматттандырылған ... ... ... ... ... (ПШ) және де ... парафин-
нафтенді көмірсутектері бар қума бензин.
Айдау процесін интенсификациялаудың бір жолы ... ... ... ... әсерімен өзгерту болып табылады. ... ... РК ... ол ... ... ... ... өзгертеді. Көбіршіктердің минималды өлшемдері мұнай өнімдерін
айдауда КҚБ экстремалды жағдайларының бірін сипаттайды.
Ароматты ортада асфальтендерді ... ... ... ... ... ... ... Бұл фактор
ароматты және асфальтенді және алифатты көмірсутектер арасында ... ... ... ... ... ... кен ... және Мартышы мұнайларының Атырау МӨЗ-нен алынуы және ... ... ... ... ... ... МӨЗ –інде жоғары
парафинді мүнайлар үшін модификациялаушы үстемелер ... ... ... - ... ... ... ... қолданылды, ал жоғары
ароматтандырылған Батыс Сібір мұнайы үшін – керосин және ... ... ... ... ... атап ... жоғары мөлшерде
парафин –нафтенді көмірсутектері бар бензин-қалдық қолданылды.
ММ айдаудағы өнімдер ... ... ... ... ... өзгереді. Өнімдерді анағұрлым жоғары шығымы (6%, 4% масс.)
пиролизді шайырды 1% ... ... ... ... Бұл пиролизді шайырдың
ароматты көмірсутекті үстемелердің РС ... ... ... ... ІІ типінде табиғи жаратылысты майда ... ... ... ие, ол мұнайды және үстемелерде кездеседі.Мұндай қосылыстар
фазалар шекарасы бетіне адсорбциялана отырып беттік керілуді ... ... ... ережесіне байланысты беттік керілудің сәйкес
теңдеуі сұйық-газ шекарасы ... ... ... радиусты
көбіршіктердің түзілуіне жағдай жасайды.
Пиролизді шайыр мөлшерінің 1% масс ... ... РС ... Нәтижесінде БАЗ ассоциация дәрежесі төмендеуі және ... ... ... ... ... ол олардың
молекуласының булы көбіршіктері бетіне ... ... ... және ... ... ... ... төмендеуіне алып келеді. Бұл
құбылыстар жүйеден көбіршіктердің жобалауына қолайлы ... ... ... сольватты қабыршақтың жеке компонетттерінің аластауына ... ... РС өсуі ІІІ ... ... радиусты ядро КҚБ құрылымдануына ... және ... ... ... ... ... Сондықтан
мұнай шикізатының 1%-і пиролизді шайырмен активтелуінде бензин, дизель
фракциясы және вакуум газойлінің шығымы сәйкесінше 1,8; 2,5; 1,8 % ... ... ... ... (1% ... ... ... өнімдері
шығымының төмендеуіне алып келеді, ол орта РС ... КҚБ ... ... байланысты /6,8/. Сәйкес сольватты қабыршақтың ... ... ... ол ІІІ ... ... бірінші экстремалды жағдайға
жақындауына және вакуум газойлі шығымының төмендеуіне әрекет жасайды.
Маңғышлақ мұнайының композициясының атмосфералық ... ... ... ... аддитивтілігі бойынша ерекшеленеді.
Ортаның РС ... ... БАЗ ... ... ол молекулалар
ассоциаттар бетіне адсорбцияланған күйде болады. БАЗ молекуладан үлкен
құрылымы өлшемдері өсуімен, ... ... ... ... ... ... Ол ... айдауда бензин шығымының жоғарылауына алып
келеді. ... ... және ... мұнайларын оптималды қатынаста
араластырғанда құрылымдалған КҚБ ІІІ ... ... ... ... Бұл өз ... БАЗ ... ... сольватталуына алып келеді,
ол жүйеден көбіршіктердің аластау ... ... және ... шығымының жеткіліксіз өсуімен аяқталады.
Композициялық мұнайларды активтеуде қолданылатын пиролиз шайырының
оптималды мөлшері 1% масс ... ... бос ... бензин, дизель
фракциясы және вакуум газойлі шығымдары ... 1,5; 1,9; ... ... дистилляттарын активтендіру үшін жоғары ароматтандырылған және
де ... ... ... ... ... бар ... ... әртүрлі мөлшерде активтендірілген Батыс Сібір мұнайын
атмосфералық айдауда бензиннің ең ... ... 3% ... ... ... ... болады. Батыс Сібір мұнайлары үшін жоғары мөлшерде ароматты
көмірсутектердің болуы тән, ол дисперсиялы орталықта ортаны жоғары РС ... ... ... БАЗ ... дәрежесінің төмендеуі, олардың
артық мөлшерінің жүйеден аласталынушы ... ... ... ... сонымен бірге ішкі қысымды төмендетеді. Сондықтан бұл барлық
құбылыстар дистилляты фракциялар жүйесінен жағымсыз ... ... кері ... ... ... Батыс Сібір мұнайына жоғары мөлшерде парафин-нафтенді
көмірсутектері бар (85, 87% масс.) қума ... 1% масс ... ... РС ... ... ол БАЗ ... алып ... және сонымен
бірге олардың көбіршіктер бетіне ... ... ... ... ... ... жұқа сольватты қабыршақтың түзілуіне оң ... ... ... ... қума ... одан ... ... (1% масс
көп) енгізу тек бензинді фракцияның жоғарылауына алып келеді.
Жоғары парафинді мұнайларды жоғары мөлшерде ... ... ... ... активтендіру және де жоғары парафинді мұнайларды
парафині аз ... ... ... ... ... және
оңтайлы мөлшердегі үстемелермен активтелген мұнайларды қосымша қосу ... ... ... ... ... шығымын және
олардың сапасын арттыруға болады.
Мұнайлы қоспаның маңызды сипаттамасы – ... ... ... ... және ... ... тар фракциялар
құраушыларымен анықталатын фракциялық ... ... ... ... құрамы негізінде (мақсатты фракциялар) ... ... ... ... ... ал ... құрам негізінде
маңызды эксплуатациялық сираттамалар есептеледі.
Мұнай қоспасының маңызды сипаттамасы – барлық ... ... ... және сәйкес таңдамаларда тар фракциялар
құраушыларымен ... ... ... болып табылады. Мұнайды
фракциялық құрамы негізінде (мақсатты фракциялар) мұнайдағы ... ... ... анықталады,ал фракциялық құрам негізінде
маңызды эксплуатациялық сипаттамалар есептеледі.
Мұнай қоспасының фракциялық құрамы дефлегмациямен, жай айдаумен ... ... ... фракцияларды айдауды төмен
температураларда және ... ... ... орта ... ... ауыр ... ... айдайды. Айдау үшін
әртүрлі мақсаттағы аппараттарды қолданады: Энглер, Богданов, АРН-2 және
басқалар.
Жеңіл ... ... ... ... хроматографиялық әдіспен
анықтауға болады. Бұл әдіс фракциялық құраммен қатар бензин фракциясы жеке
көмірсутектері ... ... ... ... талдау уақытын қысқартуға
мүмкіндік береді.
Өндіріске ... жаңа ... ... ... және ... өнімдері ассортименті мен олардың сапасына қойылатын талаптардың
өзгеруіне байланысты. ... ... ... және оны ... ... ... ... болады. Мұнайды қолданудың кеңейтілген
бағдарламасында мұнайды айдаудың қисығын анықтау, фракция шығымының ... ... ... және ... ... ... бу қысымы, күкірт мөлшері, асфальтендердің шайыры,
силикагельдер, парафиндер мөлшері, қышқылдық ... ... ... ... ... фракциялардың негізгі эксплуатациялық қасиеттері
(бензиндер, керосиндер, дизель отындары), топтық ... ... және ... ... және ... т.б. анықтау қарастырылады.
Мұнай сапасының негізгі ...... ... ... ... ... ... тұндыру температурасы,
тигельдегі салынған мұнайдың тұтану температурасы болып табылады. Бұл үшін
мұнайды АРН-2 ... ... ... ... ... одан соң онда талдау жүргізеді.
Мұнай өңдеудің оңтайлы нұсқаларын таңдауда таңдалынған аналитикалық
тәуелділіктерді қолданған жөн. ... 3000С ... ... ... үшін жеңіл фракцияларды анықтау үшін шығымды және ... ... ... байланысты қолдануға болады.
В200=294-313ρ420
В300=313-313 ρ 420
Келтірілген тәуелділіктер мұнайдың фракциялық ... үшін ... ... ... әсер ... ... ашық ... (350-3600С-қа дейінгі фракциялар) алу
тереңдігін жоғарылату – ... ... ... заманға сай
үрдістерімен байланысты, парафин ... үшін ... ... ... ... ... мұнайды алғашқы айдау технологиясының маңызды міндеті болып
табылады. Қума бөлу ... ... да ... өңдеу технологиясының
маңызды міндеттерінің бірі болып табылады, себебі дистиллятты фракциялардың
негізгі ... ... ... ... ... болып
табылады.
Атмосфералық айдауда мұнайды дистиллятты фракцияларға және мазутқа
бөлу негіздері бойынша ... ... ... бөлу ... ... ... ... салыстырмалы ұшқыштығы және
флегма саны төмендейді. Атмосфералық айдауда барлық жылу ... ... ... ... ... ... және ... алу тереңдігін арттыру үшін шикізаттың ... ... ... ... ... есебінен және колоннадағы қысымның
төмендеуінен ауыр көмірсутектердің термиялық тұрақтылығы ... ... ... ... және ... ... ... құрамын
өзгертпей алу үшін 350-3600С –қа дейін ... ... ... ... ... өте ... парафиндер, нафтендер, ароматикалы және аралас
көмірсутектердің бiр-бiрiнде еритiн, ... ... және ... әр түрлi қоспалардан тұрады. Оны ... ... бөлу ... емес және ... бөлу ... ... ... қажет емес те. lс ... ... ... және ... ... де, ... химиялық құрамын өзгерту
мақсатында өңдейдi. Мұнайды өңдеу ... ... және ... ... ... процестерiне мұнайды, қайнау шектерiмен бiр бiрiнен
айырмашылығы болатын, фракцияларға бөлудi, ал ... ... ... ... ... тағы да ... өнiмдерiн тазалауды
жатқызады.
Мұнайды алғашқы өңдеудегi негiзгi алғашқы немесе тура айдау болып
саналады, оны дитилляция мен ректификация ... ... ... ... ... деп - ... өзара
еритін қоспасын фракцияға, бiр бiрiнен және ... ... да ... айырмашылығы болатын, бөлу процесiн айтады. Айдау
процесiнде қоспа қайнағанға дейiн қыздырылады, ... ... ол ... Пайда болған бу бөлiнiп конденсацияланады. Айдау ... ... ... ... ... бар, ... және қалдық алады.
Айдауды бiр қабат, көп рет немесе бiртiндеп буландырумен ... ... ... ... ... ... мұнайды бiр қабат және көп рет ... ... Бiр ... мен айдауды мұнайды белгiлi температураға дейiн қыздырады да, бу
фазасына өткен барлық фракцияны сұйық фазада бiр рет ... ... бөлу ... көп рет ... бiр ... ... ... қайталайды. Мысалы, мұнайды көп рет буландыруды, ал ... ... ... ... ... ... дейiн қыздырады да, оны
сұйық фазадан бөлiп алады. Екiншi сатысында, қалған сұйық фазаны ... ... ... ... ... одан ауыр ... реактив
және дизель отындарын бөледi. Мұның қалдығын гудрон дейдi. Яғни ... көп рет ... ... әр ... бу ... ... бу және ... фазаларды колонналарда ректификациялайды.
Сонымен мұнайды өндiрiстiк ... бiр рет пен көп рет ... ... және бу мен ... фазаны одан әрi ректификациялауға
негiзделген.
Бiртiндеп буландыруда қыздырудың нәтижесiнде түзiлген бу ... ... ... ... ... ... ... колбадан, кубтан айдау ... ... ... ... ... куб ... ... келсе, қазiр
оларды пайдаланбайды.
Бiр рет буландыру процесiнiң ... ... ... Бiр рет ... ... қайнаушы фракциялар буға айналып, аппарат
iшiнде ... да, ... ... ... ... ... Бұл ... салыстырмалы төмен температурада жүргiзуге
мүмкiндiк бередi.
Бiртiндеп ... ... ... фракцияларды алдымен бөлiп
алады, ал ауырларын соңынан ... ... буға ... және ... ... ... ауыр фракциялардың қайнау температурасына әсер
етпейдi. Жеңiл фракциялардың әсерi арқасында бiр рет буландыруды ... ... ... қарағанда, айдалатын шикi ... ... ... ... ... мұнайды айдау
қондырғыларында бiр рет буландыруды көп пайдаланады.
Мұнай құрамында атмосфералық қысымда 400-5000С және одан да ... ... ... ... болтындығы, бұл
көмiрсутектердiң термиялық ... тек ... ... ... Одан жоғары температурада олардың ыдырау процесi
көмiрсутектердiң крекингi басталады, тағы да ... ... ... ... ... көп төмендiгi белгiлi. Көмiрсутектердiң
ыдырауын болдырмау үшiн олардың ... ... ... ... ... ... ... арқылы жетедi. 450-5000С температура аралығында
атмосфералық қысымда қайнайтын ... ... ... ... ... 3-
5 кПа) 200-2500С-та айдап бөлуге ... ... ... тәжiрибесiнде қайнау
температураны төмендету үшiн су буын да пайдаланады, мұнда оның ... ... ... ... ... бiр рет буландырумен айдауда түзiлген бу фазасы
сұйық фазамен тепе-теңдiкте болады және оларды ... бiр ... ... бу ... ... фазасының температурасы бiрдей болады. Бiр
рет айдаудағы мұнайдың фракцияға дәл бөлiнуi көп рет және ... ... көп ... рет ... екi ... одан да көп ... ... қалпын
өзгертудiң бiр рет процестерiнен тұрады, яғни бiр реттiк ... ... ... ... бу ... қалдықтардан бөлiнедi, соңғы
одан әрi ... да, ... ... тағы да ... ... бөлiнедi;
сөйтiп мұнай белгiлi бiр санды қыздырылады.
Көп рет ... ... ... ... белгiлi бiр
температураға дейiн қыздырады, осының нәижесiнде булар мен сұйықтық ... ... ... мөлшерi;
R және D - тиiсiнше сұйық және бу фазасының мөлшерi;
e-температурада ... ... буды ... ... соңғыны t2 температураға дейiн қыздырса,
онда жүйе I2 нүктемен ... да (1.1 сур. ... ... мөлшерi (R2) мынадай болады;
R2=L(1-e1)(1-e2)
мұнда e2-сұйық ... ... ... ... ... ... фракциясына бiр рет
Сурет 1.1 - ... ... ... ... ... I-сұйық аймағы; II-бу аймағы.
буландырумен (ББ) және дәл ректификациялау мен (ШҚТ) ... ... ... онда ББ ... сызығының бастапқы қайнау температурасы
жоғары, ал соңғы қайнау температурасы, ШҚТ қисық ... ... ... ... ( 1.2 ... 1.2 - ... ... ШҚТ және ББ қисық сызықтары.
1.2 суреттен сол мұнайға, айдау үлесi с > 0,30 ... бiр ... ... ... ... буландырумен салыстырғанда
(бiрдей мөлшерде дистилляттар алу ... ), ... ... де көрiнiп
тұр. Сондықтан мұнайды бiр рет айдауда шикi затты қыздыруға, ... ... жылу аз ... Бiр рет ... тағы бiр
ерекшелiгi, мұнайды мүмкiн болған 350-3700С температураға дейiн қыздырғанда
(одан жоғары ... ол ... ... көп рет ... бiртiндеп
буландырумен салыстырғанда, өнiмдердiң көбiсi бу фазасына өтедi. Мұнайдың
350-3700С жоғары қайнайтын фракциялар алу үшiн, ... су буын ... су буын ... ... бiр рет ... ... ... сұйық фазаны рек
тификациялаумен жалғастырып жүргiзу мұнайды фракцияға ... ... ... ... ... жүруiне және шикi затты қыздыруға отын
шығынын үнемдеуге мүмкiндiк туғызады.
Ректификациялау. Бiр-бiрінде жақсы еритiн ... бiр ... және ... одан ... конденсациялағанда, құрамында төмен
температурада қайнайтын фракциялары көп ... және шикi ... ... тез ... фракциялары аз, ауыр екi фракция алады. Сондықтан,
айдау процесiнде бiр фаза төмен қайнаушы компоненттермен ... ... ... ... бөлiнуiне жету және айдау ... бiр ... ... ... ... өнiм алу ... Сондықтан мұнай ... бiр рет ... ... деп қайнау температурасы бiр-бiрiмен айырмашылығы бар
сұйықтардың, булар мен ... ... ... жанасуының
нәтижесiнде, бөлiнуiнiң диффузиялық процесiн атайды.
Булар мен сұйықтардың жанасуы тiк цилиндр ... ... ... ... табақшалары немесе отырғыштары
бар, колонна бойымен жоғары көтерiлушi бу мен төмен ағушы сұйықтар арасында
өте ... ... ... ететiн – ректификациялық колонналарда iске
асырылады (3 сур).
Колоннаның орта ... бу, ... ... бу мен ... ... шикi ... ... оны жоғары және төмен қайнаушы өнiмге бөлу
қажет. Шикi ... ... ... ... аймақ дейдi, себебi онда
эвопарация пеште немесе жылу ... ... ... бу ... ... бiр рет буландыруы жүредi. Кейбiр жағдайларда эвопарациялық
колоннадан бөлек ... да ... өз ... ... ... Бiрақ көпшiлiк колонналарда, сонымен ... ... ... да, бiр рет ... және ... ... тұрған ректификациялау колоннасында әрбiр табақшадан төрт ағым
өтедi: 1) жоғары табақшадан құйылатын сұйық-флегма; 2)төменгi ... бу; 3) ... ... ... ... 4) ... көтерiлетiн бу.
Табақшаға түсетiн бу мен сұйықтық ... ... ... ... жағдайында осы қалыпқа жетуге тырысады. Жоғарғы табақшадан
сұйық ағым жоғары температура аумағында ... одан ... ... қайнаушы компонет буға айналады, осының ... оның ... ... ... ... ... табақшадан
көтерiлетiн бу ағымы температурасы төмендеу аумаққа ... ... ... ... ... осы ... ... сұйылады.
Сонымен жоғары қайнаушы компоненттiң булардағы концентрациясы төмендейдi,
ал төмен қайнайтындар көтерiледі. Булар мен сұйықтықтың фракциялық ... ... бойы ... ... ... колоннасының шикi затты беретiн ... ... ... ал төменгi-айдау бөлiгi деп атайды. Колоннаның ... де ... ... ... ... ... жоғарғы жағынан бу фазасында қажеттi тазалықтағы мақсатты ... ... ... шикi ... ... ... жоғары жағын
концентрациялау, ал төменгi-айдау бөлiгi деп атайды. ... ... де ... ... ... жүредi. Концентрациялау
бөлiмiнiң жоғарғы жағынан бу ... ... ... ... өнiм-
қалдық алынады.
Колоннада ректификациялау процесiн жүргiзу үшiн булар ... және ... ... ... iске ... қажет. Жоғарылаушы
ағым колоннаның айдау бөлiгiне жылу беру арқылы, екiншi- концентрациялау
бөлiгiне берiлетiн ағының көмегiмен жасалынады.
Ректификациялау ... жай ... және ... ... және ... ... (1.3 ... Жай колоннаның толық жүйесi, концентрациялау мен
айдау бөлiктерiнен тұратын және ... екi ... мен ... көрсетiлген. Жоғары және төмен температураларда қайнайтын
ректификациялау колонасы- ... мен ... ... бар,
пайдаланады. Концентрациялаушы колоннаға шикi заттағы бу ... ... ... ... ал ... ... жоғарғы табақшаға сұйық фаза
ретiнде берiледi.
Егер көп компоненттi қоспаны бiрнеше жеке ... ... бiр ... ... ... ... ... бөлу қажет болған жағдайда, көп колонналы жүйенi қолданады, n
компоненттер n-1 жай колонналар ... Көп ... ... ... ... ... ... фракцияға бөлу қондырғыларында және
т.б. қолданылады.
Егер өнiмдердiң ... ... ... аса жоғары болмаған
жағдайда, күрделi колонналарды қолданады. Күрделi колонна- ол ... ... ... ... жерден беретiн немесе өнiмдердi бүйiрден
алатын аппарат. Күрделi ... ... жай ... ... ... ... (1.4 сур.). Аппараттың конструкциясын қарапайымдау
мақсатында, оның ... ... ... ... ... ... ... (төменгi колоннаның айдаушы бөлiгiнен бөлек) өз ... етiп ... ... ... ... ... ... алынады, ал
айдалған жеңiл фракциялар негiзгi колоннаға жiберiледi, оның ... ... ... ... ... ... колонналарындағы қысымға
байланысты, атмосфералы (АҚ), вакуумды (ВҚ) және ... ... ... ... ... ... санына қарап, құбырлы
қондырғыларды бiр, екi, үш және төрт рет ... деп ... Бiр ... мен айдау қондырғыларында мұнайдан бiр ... ... ... ... ... ... бастап
тұтқыр цилиндр майына дейiн алады.
Екi рет буландыру қондырғыларында гудронға дейiн айдауды екi ... ... ... атмосфералық қысымда мазутқа, одан кейiн ... ... ... ... Бұл ... екi ... iске ... оның бiрiншiсiнде ... ... - ... ұсталынады. Мұнайларды мазутқа дейiн буландыруда
атмосфералық қысымда екi ректификациялаушы колонналарда жүргiзуге ... тек ... ғана ... және ... ... ... болады; екiншi колоннада ... ... ... мазутқа дейiн алады. Мұндай екi колонналы ... ... (АҚ) ... жатады.
Үш рет буландыру қондырғыларында мұнайды ... үш ... екi ... және бiр вакуум колоннасында. Мұнайды үш рет
буландыру қондырғысының басқа түрi болып бiр ... және екi ... ... АВҚ ... ... вакуум колоннасы гудронды
буландыра түсуге арналған, онда негiзгi вакуум ... ... ... ... рет ... ... ... бастапқы бөлiгiнде
бензинсiздендiрушi атмосфералық колоннасынан және соңғы бөлiгiнде гудрон
үшiн буландыра ... ... ... ... ... ... ... айдауды атмосфералық қысымда iстейтін
құбырлы қондырғыларда (АҚ) жүргiзiп, одан мөлдiр ... ... ... ... ... ... Мұнай айдаудың қалдығын (өнiмнiң
бастапқы қайнау температурасы 300-3600С) мазут ... Егер ... ... көп алу ... болған жағдайда, онда айдаушы атмосфералық ... ... ... шикi заты ... ... мұндай өңдеу
бағыты тиiмсiз болып саналады.
Мөлдiр мұнай өнiмдерiнiң ... оның ... ... көп ... үшiн, ... әртүрлi термиялық және
каталитикалық процестердi қолданып, терең химиялық ... ... ... ... көп ... жүрген жүйесi бойынша, оны дистиллятты
фракцияларға және бастапқы қайнау температурасы ... ... ... ... алдын ала бөлу көзделедi. Мұндай бөлудi вакуумды құбырлы
қондырғыларда (ВҚ), 5-8 кПа ... ... ... ... дистиллятты
фракциялар және гудрон дара ағым күйiнде одан арғы өңдеуге ... ... ... егер ... мұнай майларын, коксты, битумды
өндiру қажет ... ... ... ... мұнайды атмосфералық және мазутты вакуумдық
айдауды бiр ... ... ... ... ... (АВҚ)
қондырғыларда жүргiзедi.
Алғашқы айдау өнiмдерi. Мұнайды атмосфералық қысымда алғашқы ... ... ... ... ... мен бутаннан тұратын сұйытылған көмiрсутектi газ
(тұрақтандырушы басқы фракция). Өнiм мөлшерi ... кен ... ... терең тұрақталғанына байланысты болады. Бұл өнiмдi
күкiрттi қосылыстардан тазартылған соң, шаруашылықта отын, газдарды бөлу
қондырғыларына, шикi зат ... ... ... ... ... ... ... қондырғыларында шикi зат есебiнде қолданады, ... ... ... ... де пайдаланады.
Керосин фракциясы. 120-3150С аралығында айдалады. Ауа реактивтi
қозғалтқыштарында, жарық ... ... ... қозғалтқыштарында
отын есебiнде пайдаланады. Гидротазалау, сiлтiмен ... ... ... ... ... бөлу ... сапасын жақсарту мақсатында қосымша әрекеттерден өтедi.
Дизель фракциясы. 180-3500С ... ... ... ... ... газойль, соляр майы деп атап ... Бұл ... ... ... теңiз және өзен кемелерiнде
орналасқан дизель қозғалтқыштарының отын есебiнде пайдаланады. Қажет болған
жағдайда, оны гидрогенизация әдiсімен күкiрттен тазалайды.
Мазут. Бұл ... ... ... ... ... отыны
есебiнде пайдаланады, кейбiр кездерде термиялық крекинг қондырғысының шикi
заты бола алады.
Мазутты вакуумда ... ... ... ассортиментi, мұнайды
өңдеу нұсқасына байланысты. Мазутты өңдеудiң екi жүйесi бар: май және ... алу ... ... ... 2-3 ... ... ... әр қайсысын одан әрi тазалаудан ... ... ... ... қатынастарда араластырып, базалық майлардың қажеттi сорттарын
дайындайды.
Отын алу жүйесi ... ... бiр ... ... аралығында
қайнайтын бөледi, оны каталитикалық крекинг ... ... шикi зат ... ... Бұл ... ... ... газойлi деп те атайды.
Гудрон-мазутты вакуумда айдаудан қалған қалдық; термиялық крекинг,
висбрекинг, кокстеу, битум және ... ... ... ... ... ... ... технологиялық жүйесiне
қарап, мұнайды бiр рет және екi рет ... ... ... рет ... ... мұнай жылу алмастырғыштар мен
құбырлы пеш арқылы ректификациялық колоннаға берiледi, оның ... бiр рет ... ... Одан ... колоннаның концентрациялық
бөлiгiнде булар ректификациялаудың нәтижесiнде мақсатты фракцияларға
бөлiнедi, ал ... ... шикi ... ... ... тағы ... тез ... фракциялар бөлiнедi.
Екi рет буландыру қондырғысында жылу ... ... ... деп ... колоннаға берiледi.Бұл колоннаның
эвопорациялаушы кеңiстiгнде мұнайдың булануы жүредi. Мұнай 200-2400С дейiн-
ақ қыздырылғандықтан, түзiлген бу ... аз және онда ... ... ... ... ... ректификациялаушы
бөлiктерiнде табақшаларында бензин ауыр фракциялардан бөлiнедi де ... ... ... ... ... ... ... мұнайды алғашқы айдаудан
iлесiп келген су буы және ... да ... ... ... ... ... түбiнен құбырлы пеш
арқылы негiзгi атмосфералық колоннаға берiледi, онда мұнайдың қайталап
булануы және булардың ауыр ... ... және ... ... ... орын алады. Қалдық ретінде мазут қалады.
Бiр рет буландырудың жетiстiгi жеңiл және ауыр фракциялар ... Бұл әдiс ... ... ... ... ... ауыр
компоненттердi тереңiрек бөлуге мүмкiндiк бередi.Бiр рет буландыру
қондырғылары ... ... ... қысқа, отынды басқа ... аз ... ... ... ... ... көп ... жоғары) мұнайларды
осы типтес қондырғыларда айдағанда, жылу алмастырғыштарда және ... ... ... күрт көтерiледi. Бұл қолданылатын құрал-
жабдықтардың жоғары төзiмдiлiгiн және ... ... ... ... талап етедi, шикi затты айдаудаушы сорап желiсiндегi қысымды
көтередi. Одан ... егер ... ... және ... ... ... онда ол ... қысымды көтередi, иiлген құбырларда
тұздардың отыруына алып келiп соғады. Бұл құбырдың қабырғасының ... ... ... ... салдарынан апат болу қаупi пайда болады.
Екi рет буландыру газ, су және бензинiн негiзгi бөлiгi мұнайдан пешке
бармай жатып бөлiнедi. Бұл ... ... де, ... ректификациялаушы
колоннаның да жұмысын жеңiлдетедi және ол екi ... ... ... жетiстiгi болып саналады.Екi қайтара буландыру ... ... ... ... табиғаты қайта-қайта өзгерiп тұратын жағдайда,
ыңғайлы.
Екi рет ... ... ... бiр рет ... ... бөлу ... дәрежесiне жету үшiн, оны жоғары
температураға дейiн (360-3700С) қыздыруға тура ... Екi рет ... ... ... шикi зат ... ... рет ... конденсациялаушы жабдықтар мөлшерi өседi.
2 Өндiрiс әдiсi мен ... ... ... ... ... ... ... мұнайынан қалаған мұнай
өнiмiн алуын қамтамасыз ету керек.
Схеманы таңдаған кезде мыналар анықталуы тиіс: ... ... және ... ... ... ... мен мүмкiндiгi,
қондырғының жеке блоктарының оңтайлы схемасы, қондырғының құрастыру
ауданында құрал-жабдықтарды ... ... ... алынған схема үлкен
алу тереңдiгiн, таза фракциялануын, процесс тиiмдiлiгiн, үлкен ... ... ... және ... ... ... көрсеткiштердi
қамтамасыз етуi керек. Мұнайды атмосфералық айдауда мұнайды бөлудiң үш
схемасын ... Бiр ... ... ... бар схема, құрамында 8-10%- тен
аспайтын бензин фракциясы бар, ... ... ... ... ... және ауыр фракциялардың бiрлесе булануы
пештегi мұнайдың қызу температурасын төмендетуге мүмкiндiк бередi. Бiрақ
схема әмбебаптылығына және ... ... ие ... ... ... және төмен қайнаушы фракциялары бар мұнайлар үшiн бұл
схеманы қолдану қиынға түседi, себебi қоректендiрушi насостан ... ... ... ... ... ... ағып
кету мүмкiндiгi артады.
2) Алдын-ала буландырғышы және ... ... бар ... ... ... ... пеш ... қысымның ауытқуы
төмендейдi. Буландырғыштан шыққан булар негiзгi колоннаға бағыталады,
сол себептi жеке дара ... ... және ... ... жоқ. Бiрақ ерiтiлген газдардың және бензин
фракцияларының мөлшерi ... ... ... ... колонна булар
бойынша шектен тыс жүктеледi. Сондықтан оның диаметрiн үлкейтуге тура
келедi.
3) Құрамында алдын-ала ... ... ... және ... ... бар отандық тәжiрибеде кеңiнен тараған, себебi
бензин фракцияларының және ерiтiлген ... ... ... ... ... ... тиiмдi және қолдануға ыңғайлы.
Жобаланатын АҚ қондырғысында осы ... ... ... ... жуықтап бөлудiң арқасында пеш ... ... ... ... қысымның тууына мүмкiндiк ... ... ... ... ... мүмкiндiк туады. АҚ –
қондырғысының құрылыс орны ... ... ... ... ... ,, ... ЖШС ... Мұнай ,,Қызылорда- Шымкент “ мұнай құбыр
арқылы жеткiзiлiп отырады және Құмкөлден ... ... ... осы ... ... ... ... сонымен қатар темiр жолмен
Ақтөбе мұнайы ... ... ... ... ... ... ... дайын мұнай өнiмдерiн шығаруды қамтамасыз
етедi. Дайын өнiм тұтынушылары болып Орта Азия республикалары ... ... ... болып Шымкент политехникалық колледжi,
сонымен қатар М.Әуезов атындағы ... ... ... ... ... ... реагент және дайын өнімнің сипаттамасы
Кесте 3.1 - Бастапқы шикізаттардың, ... ... ... ... және ... ... |Мемлекет-тік|Тексеру үшін |Мөлшері |Дайындала-ты|
|шикізаттың, ... ... ... | |н ... ... ... |табылатын сапа | ... ... ... | ... |
|жартылай ... | | | ... ... | | | ... ... ... | | | ... | | | | |
|1 |2 |3 |4 |5 ... |А7260-1-101/|1 Судың |1,0 |С-100 ... ... ... ... ... ... ... |
| | |% ... |алу үшін |
| | |2 ... ... ... |
| | ... мг/л ... | |
|2 Бензин қалдық |-//- |1 ... ... |
| | ... ... |
| | ... ... Т,|ді ... |
| | |0С | ... |
|3 ... ... ... |1 ... |0,07 көп|өндірістен |
|өнімі | ... ... ... |
| | ... % | ... |
| | |2 Су ... %| |отын ретінде|
| | | |1,0 көп | |
| | | ... | |
|4 ... ... |-//- |1 ... ... көп ... |
| | ... мг/л ... ... |
| | |2 Су ... %| |С-100 фр. |
| | | |0,1 көп |алу үшін |
| | | ... ... |
|5 ... |-//- |1. Хлорлы ... |-//- ... | ... ... ... |
| | |мг/л | | ... ... жалғасы
|1 |2 |3 |4 |5 |
| | |2.Су ... %|0,2 кем | |
| | | ... | ... Дайындалатын өнімдер |
|1 ... басы ... |1 С5 ... |70-тен |С-400 ... | ... >, % |көп ... |
| | | ... | |
| | |2 С6 ... % |көп ... |
|2 ... айдалатын |А7260-1-101/|1. Фракция-лық |130 |С-200 |
|140-1800С фракциясы ... ... | ... |
| | ... бастау | | |
| | |Т, 0С | | |
| | |2 ... ... |200 ... |
| | |Т, 0С | ... |
|3 ... ... |-//- |1. 200С-тағы |0,742 |С-200 ... ... | ... | ... |
| | ... ... | ... | ... |65 |ған ... |
| | |2. ... | | |
| | ... Т, 0С | | |
| | |3. ... ... | |
| | |Т, 0С |40 | |
| | |4. ... |200> | |
| | ... |0,02> | |
|4 ... |-//- |Фр. ... |65 кем |С-200 ... | ... ... ... ... ... | |Т, 0С | | |
| | ... қайнау Т,| | |
| | |0С |130-150 ... | | |кем ... ... |
|5 ... ... ... |1. ... |0,775< ... ... ... ... ... | |ТС-1 ... |
| | ... | ... |
| | ... |150 |ТС-1 ... |
| | ... | ... |
| | |10% | |ТС-1 ... |
| | ... |165 ... |
| | ... 0С | | |
| | |50% | | |
| | ... |195 | ... ... ... |2 |3 |4 |5 |
| | ... 0С | |ТС-1 |
| | |90% |230 ... |
| | ... | |ТС-1 ... |
| | ... 0С | |С-300 /1,2 |
| | |98% |250 ... |
| | ... | |ТС-1 ... |
| | ... 0С | |С-300 /1,2 |
| | ... ... |28 ... |
| | ... Т, кем | |ТС-1 ... |
| | ... | |С-300 /1,2 |
| | |4. 200С тағы | ... |
| | ... |1,25 |ТС-1 оты-ны |
| | ... сСт| |С-300 /1,2 |
| | |5. ... | ... |
| | ... Т,0С | |ТС ... |
| | |6. ... |-50 | |
| | ... және | | |
| | ... | | |
| | ... |жоқ | |
|6 ... ... ... ... |775 кем |300/1 |
|керосин фракциясы |-08-99 ... ... ... |
|140-2300С | ... | |РТ ... |
| | ... | ... алу |
| | ... | ... | ... бастау | |шикі-зат |
| | |Т, 0С | | |
| | |кем емес |135 | |
| | |көп емес |155 | |
| | |10% | | |
| | ... | | |
| | ... 0С | | |
| | |көп емес |175 | |
| | |50% | | |
| | ... | | |
| | ... 0С | | |
| | |көп емес |225 | |
| | |90% ... | | ... ... жалғасы
|1 |2 |3 |4 |5 |
| | ... | | |
| | ... 0С |260 | |
| | |көп емес | | |
| | |98% ... | | |
| | ... | | |
| | ... 0С |270 | |
| | |көп емес | | |
| | ... | | |
| | ... ... | |
| | ... | | |
| | |0С, кем емес |28 | |
| | |4. 200С тағы | | |
| | ... | | |
| | ... | | |
| | ... |1,25 | |
| | ... | | |
| | ... Т,0С |-50 | |
| | ... | | |
| | ... және | | |
| | ... ... | |
| | | |жоқ | |
|7 ... айдалған |-//- ... дығы |Мөл ... ... ... | |2. ... |шерленбе|отыныныңкомп|
| | ... |йді ... |
| | |3. |-//- ... |
| | ... | ... |
| | ... |-//- | |
|8 ... ... ... 305-82 ... | ... ... ... | |индексі: аз | ... ... | ... |45 ... |
| | ... лық | ... отыны|
| | ... | | |
| | |50% | | |
| | ... | | |
| | ... фр., | | |
| | |0С көп емес | | |
| | |96% |280 | |
| | ... | | |
| | ... фр., | | |
| | |0С көп | | ... ... ... |2 |3 |4 |5 |
| | ... |360 | |
| | |3. ... | | |
| | ... | |
| | |0С көп емес | | |
| | ... |-5 | |
| | ... | |
| | |0С көп емес | | |
| | |5. ... | | |
| | ... |-10 | |
| | ... | | |
| | ... | | |
| | ... | |
| | |0С көп емес | | |
| | | |62 ... |
| | | |40 ... ... Тікелей айдалған | |1. ... ... ... ... | |2. ... ... ... |
| | ... |-//- | |
| | |3. ... |-//- | |
| | ... | | |
|9 ... айдалған |ТШ 38. |Цетан-дық саны,| ... ... ... ... |аз емес | ... жаздық |
|фракцисы) | ... |45 ... ... | ... | | |
| | |50% | | |
| | ... | | |
| | ... 0С | | |
| | |көп емес | | |
| | ... дейін |290 | |
| | ... % аз | | |
| | ... | | |
| | ... |90 | |
| | ... | | |
| | |0С көп емес | | |
| | ... | | |
| | ... |+5 | |
| | |0С көп емес | | |
| | ... ... | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | |0 | ... ... жалғасы
|1 |2 |3 |4 |5 |
| | ... | | |
| | ... | | |
| | ... | |
| | |0С көп емес |40 | |
| | |6. ... | | |
| | ... | | |
| | ... | | |
| | ... |3,0-6,0 | ... ... |ТШ 38. |1. ... | ... ... ... | |іш |
| | ... көп емес |700 | |
| | ... лық | | |
| | ... | | |
| | ... | | |
| | ... | | |
| | ... | |
| | |0С аз емес |30 | |
| | |90% | | |
| | ... | | |
| | ... 0С | | |
| | |көп емес |110 | |
| | ... қайнау | | |
| | ... | |
| | |0С көп емес | | |
| | ... |135 | |
| | ... | |
| | |ің ... | | |
| | ... % көп | | |
| | ... | | |
| | ... |15 | |
| | ... | |
| | |ің ... | | |
| | ... %, көп | | |
| | ... | | |
| | |5. ... |0,5 | |
| | ... | | |
| | ... ... | |
| | |%, көп емес | | |
| | | |0,05 | ... ... ... |2 |3 |4 |5 |
| | |6. ... ның| | |
| | ... | |
| | ... аз емес |60,0 | |
| | |8. ... | | |
| | ... ... | | |
| | |мм. сын. бағ. | | |
| | | |700 | ... КО-20 ... |ТШ 38. ... лық | | ... ... ... | | |
| | |2700С | | |
| | ... | | |
| | ... ... | |
| | |фр., 0С, көп |80 | |
| | ... | | |
| | |98% | | |
| | ... | | |
| | ... 0С, |310 | |
| | |көп емес | | |
| | ... | | |
| | ... ... | |
| | |%, көп емес |0,1 | |
| | ... ... | | |
| | |ның ... |20 аз | |
| | |мм ... | |
| | ... | | |
| | ... | | |
| | |0С, аз емес |40 | |
| | |5. ... | | |
| | ... | | |
| | ... емес |830 | ... ... ... |200С-тағы |Мөл-шерл|Қазандық |
| ... ... ... ... |
| | ... көп емес | ... |
| | ... ... | ... |
| | ... | ... |
| | ... | ... |
| | ... ... |
| | |0С көп емес |90 |М-100 |
| | | |65 |М-40 |
| | | | |1,4- ... ... жалғасы
|1 |2 |3 |4 |5 |
| | ... ... | ... |
| | ... ШТ, | | |
| | |көп емес | | |
| | ... |16 | |
| | ... % ... |
| | ... ... ... |
| | ... % көп |ді | |
| | ... | ... М 40|
| | ... | ... М |
| | ... |100 |
| | |0С көп емес | | |
| | | |25 | |
| | | |42 | ... ... су ... |рН көр-сеткіші |7,0-8,0 |Биология-лық|
|(Е-101, Е-102-ден) |25-86 |Fe ... | ... |
| | |мг/л көп емес | | |
| | | | | |
| | | |2,0 | ... және ... ... |
|1 ... | ... |1,5-2,0 ... | ... % | ... |
| | | | ... |
| 2 ... ... | ... ... ... | |2. ... ... ... |
| | ... |тық ... |
| | ... ... |
| | | |5 | ... ... ... көрінісі|Ашық |Тауарлы ... | | ... ... ... | | ... | |
| | ... |майлы | |
| | ... ... |
| | ... ... | |
| | ... |0,91 | |
| | ... | | |
| | |0С | | |
| | |4. ... |-6 | |
| | ... | | |
| | ... | | |
| | | |335 | ... ... ... |2 |3 |4 |5 |
| | ... 5. | | |
| | ... |61 | |
| | ... | |
| | |0С | | |
|3 Амин ... | |1 Амин |3-10 ... АТ ... 1830 | ... % | |К-102 |
| | ... | | ... Аммиак ерітіндісі | |2Аммиак |3500С ... - ... | | | ... ... | | | | ... |100,0 |735300 |17647,1 |6000000 |
6 ... ... колоннасын есептеу
К-101 колоннасының материалдық тепе-теңдігін есептеу
Кесте 6.1 – К-101 бензинсіздендіру ... ... ... ... ... ... |т/тәу |т/жыл |
| ... | | | |
| |мас. | | | |
| | | | | ... | | | | ... және | | | | ... ... |100,0 |735300 |17647,1 |6000000 ... |100,0 |735300 |17647,1 |6000000 |
| | | | | ... |0,6 |4400 |105,9 |36000 ... газ |2,9 |21350 |511,8 |174000 ... басы |2,6 |19450 |467,9 |159000 ... қ.б - 850С ... |93,9 |690100 |16561,8 |5631000 ... | | | | ... | | | | ... |100,0 |735300 |17647,1 |6000000 |
1. ... ... ... температуралық режимі: б.қ.-
850С фракциясы (немесе 33-850С ... иілу ... ИТК (ШҚН) ... ... ... формуламен
анықтаймыз:
50%-дық қуманың температурасы 580С-қа тең. Обрядчиков және Смидович
кестелерінен алынған мәліметтер ... ) ... ... ... ... ... біріншісі 55%-дық қумаға сәйкес келеді (100% ... ... 35,5 %-дық қума (0% қума ... ... ... ... көлденең қимасынан өтетін будың
көлемін есептейміз:
МЕСТ бойынша 5 м деп қабылдаймыз.
Жоғарғы түптен бірінші ректификациялық табақшаға дейінгі биіктігін ... ... тең етіп ... яғни 2,5 ... және h4 ... ... сол бөлігіндегі табақшалардың санын
және олардың арасындағы қашықтықты есепке алып анықтаймыз (а=0,7 м).
h2=(n-1) ·а=(20-1)·0,7=13,3 м
h4=(n-1) ·а=(4-1)·0,7=2,1 м
h3 ... үш ... ... ... ... аламыз
h3=а·3=0,7·3=2,1
һ5 биіктікті 2 м-ге тең деп аламыз. Һ6 биіктікті 600с резервке алынған
қалдықты есепке ала отырып ... ... ... ауданы
бұл жерден
Юбканың биіктігін һ7 іс ... ... 4м деп ... ... ... ... 6.2 - К-102 ... колоннасының материалдық тепе-теңдігі
|Өнімдердің атауы |Шығым, % |Өнімдердің шығымы |
| | ... ... ... | ... |100 |5631000 |16561,8 |690100 |191,69 ... | | | | | ... |100 |5631000 |16561,8 |690100 |191,69 ... фр. |16,3 |915600 |2692,9 |112150 |31,15 ... фр. |9,8 |552000 |1623,5 |67650 |18,79 ... фр. |26,9 |1512000 |4447,1 |185300 |51,47 ... фр. |46,1 |2598000 |7641,2 |318400 |88,44 ... |0,9 |54000 |158,8 |6600 |1,84 ... |100 |5631000 |16561,8 |690100 |191,69 ... ... ... ... ... Шикізатты беру температурасы ... ... ... ... ... ... Қума бөлігіндегі табақшалар саны 8 ... ... ... ... саны 43 ... бу ... ... шикіатқа 1,5%
К-103/1стриппингколоннадағы 85-1800С фракцияға 0,20%
К-103/2 стриппинг колоннадағы 180-2400С фракцияға 0,10%
К-103/3стриппинг ... ... ... 0,20% ... ... бөлігіндегі қысымды бір табақшаға 0,6 кПа құлау
қысымын есепке ала отырып анықтаймыз: П=169,4 кПа
К-102 колоннасындағы температура
Бензин ... ... ... ... буландырудың бастапқы температурасын есепке алып, Кокс
кестесі бойынша 780С ... ... 6.3 - К-1 ... жылу ... ... ... ... |
| |t, 0С |Gc, кг/ |I, кдж/ кг |Q, |
| | |сағ | |кдж/ сағ ... |16 |0,98 |15,68 |95,22 ... |30 |0,003 |0,090 |0,55 ... |44 |0,002 |0,088 |0,53 ... |44 |0,01 |0,44 |2,67 ... |58 |0,001 |0,058 |0,35 ... |28 |0,004 |0,0112 |0,68 ... | |1,00 |16,468 |100,0 ... ... ... массалық пайызбен анықтаймыз.
Көміртектің кез-келген і компонентіндегі құрамы төмендегі ... ... nі – ... ... компоненттегі көміртек атом саны;
Көміртек құрамы (% масс);
Сутек құрамы (% масс);
Мұндағы: mі- ... ... ... ... атом ... ... ... О+С+Н+N=100,0 % масс
1 кг газды жағу үшін қажетті ауаның теориялық мөлшерін төменгі
формуламен анықтаймыз:
Құбырлық пештер үшін ... ... ... α · ... 16,81=17,31 кг/кг
немесе
мұндағы: ρа=1,293 – ауаның қалыпты жағдайдағы тығыздығы (293К және
0,1·106 Па)
1 кг отынды жағу кезінде түзілетін жанған өнімдердің мөлшерін
анықтаймыз:
m СО2=0,0367·С=0,0367·73,3=2,69 ... ... ... ... L0 · ... ... ... N2=0,77· L0·α+0.01·N=0,77·16,81·1,031+0,01·0,7=13,34 кг/кг
Жану өнімдерінің мөлшерінің жиынтығы:
( mі=2,69+2,17+0,12+13,34=18,32 кг/кг
Тексеру:
( mі=1+ L0·α=1 +16,81·1,03=18,32 кг/кг
Жану өнімдерінің көлемдік мөлшерін (м3) 1 кг ... ... ... m СО2·22,4М СО2=2.69·22,4 / 44=1,37 м3/кг
Vн2о= mн2о ·22,4М н2о=2,17·22,4 / 18=2,7 ... mо2 ·22,4М ... / 32=0,08 ... mN2 ·22,4М ... / 28=10,67 м3/кг
Жану өнімдерінің жиынтық көлемі
( Vі=1,37+2,7+0,08+10,67=14,82 ... және 0,1·106 Па ... жану ... ... mі ( ... ... ... жану өнімдерінің энтальпиясын 1 кг отынға
төмендегі теңдеумен анықтаймыз:
qТ=(Т-273) · ( m ... СО2+ mн2о· Сн2о + mN2 · С N2 + m СО2 · С ... Т- жану ... ... ... жылусыйымдылықтары,
кестеден алынған (қосымша 7, ), кДж/кг
q300=(300-273) · (2,69·0,8286+2,17·1,8632+0,12·0,9169+13,34·1,0309) =
=544 кДж/кг
q500=(500-273) · (2,69·0,9207+2,17·1,9004+0,12·0,9391+13,34·1,0362) =
=4662 ... · ... ... ... · (2,69·1,0902+2,17·1,9557+0,12·1,0182+13,34·1,0886)
=
=18046 кДж/кг
q1500=(1500-273)(2,69·1,1564+2,17·2,2195+0,12·1,0530+13,34·1,1279)
=28343кДж/кг
q1900=(1900-273)(2,69·1,2020+2,17·2,3417+0,12·1,0782+13,34·1,1581)
=38874 кДж/кг
Нәтижелерін кестеге енгіземіз
Кесте 6. 8.
|Т, 0К |273 |300 |500 |700 |1100 |1500 |1900 ... ... |544 |4662 |8981 |18046 |28343 |38874 ... мәліметтері бойынша график qТ-Т (жану өнімдерінің энтальпиясы-
температура) тұрғызамыз.
2. Пештің ПӘК-і, оның жылу жүктемесі және отынның ... ... ... формуламен есептейміз:
мұндағы: отынның төменгі жану жылуын үлеспен ... ... ... ... ... жоғалымы
отынның төменгі жану жылуын үлеспен алғандағы түтінді газдармен
шығып жатқан ... ... ... ... ... ... ... Т 1200К
жоғары пештің ... ... ... ... ... ... кДж/кг мен отынның төменгі жану жылуын үлеспен алғанда
qТ-Т( ... ) ... ... ... қоя ... пештің ПӘК-ін табамыз
η=1-( 0,06+ 0,119)=0,821
Пештің толық жылу жүктемесі
Мұндағы: Qпай-пештің пайдалы жылуы, ... ... ... ... формуламен анықтаймыз:
Qпай=G·[ℓ·Һ·qбТ2+(1-ℓ)· qсТ2- qсТ2]
мұндағы: G-пештің шикізат бойынша өнімділігі, кг/сағ
ℓ=0,9-Т2=783 К температурамен пештен шығардағы шикізат ... ... К ... ... ... ... энтальпиясы
qсТ2, qбТ2-Т1=7830 К температурамен пештен шығардағы булы және сұйық
фазаларға қатысты шикізат ... ... ... және ... ... энтальпиясын кестеден
аламыз(қосымша 2 және 3 / ... ... ... ... ... ... кДж/кг
Сонда, Qпай=1850·1000· [0,6·1503,27+(1-0,6) ·1334,84-344,57 ] 24=
=84231746=84,23106 кДж/кг
Сандық мәндерін формулаға қоя отырып келесі мәнді аламыз:
QТ=84,23·1060,821=102,6·106 кДж/сағ=28499 кВт
Отынның сағаттық шығыны
В= ... ·Һ ... ... ... ... ... ... беті және радианттық камераның (оттықтың)
өлшемдері
Радианттық құбырларды қыздыру бетін төмендгі формуламен есептейміз:
Нр=( Qтр ·Һ ·ηт- qТn) ·В
мұндағы: ηт- оттықтың тиімділік коэффиценті ... ... ... камерасынын шығардағы түтінді газдардың
энтальпиясы, кДж/кг
Тn=1023 К деп қабылдап, оны qТ-Т(сурет ) график бойынша аламыз.
qТn= q1023=16000 кДж/кг ... ... ... жоғалымын жоғарыда 6% деп қабылданды.
Оттықтағы жылудың ... 4% деп ... ... кДж/сағ=23454 кВт
Радианттық құбырлардың жылу кернеулілігін qр=37 кВт/м2 /3/ ... ... ... ... ... ... ... шикізаттың температурасын Тк төмендегі
теңдеумен анықтаймыз:
Qр=G[ℓ·Һ·qбТ2+(1-ℓ)·qсТ2- qсТк]
qсТк=[ℓ·Һ·qбТ2+(1-ℓ)·qсТ2- ... ... ... ... ... ... кесте бойынша (қосымша 2,
) ізделінетін температура
Тк=523 К
Диаметрі 127х10 мм және ... ... ... м ... толық
ұзындығы 12 м) құбыр таңдаймыз.
Радианттық құбырлардың саны:
Өндірістік тәжірибеге сүйене ... баяу ... ... ... ... құбырлы пешін қабылдаймыз.
Әрқайсысы 72 құбырдан тұратын 2 радианттық камерадан тұрады (екіншілік
шикізаттың иір құбыры екі симметриялық ағынға ... 2 ... ... иір құбырына кірердегі шикізаттың жылдамдығын тексеру
Шикізатты айдауға кететін ... ... ... ... ... итімді болуын есепке ала отырып, пештің иір құбырына
кірердегі ... ... ... 0,5-2,5 м/с деп ... иір ... ... екі ағынмен қозғалысы кезіндегі сызықтық
жылдамдығы (м/с) төмендегі ... ... ρ493 · π·dВ ... ... конвекциялық құбырдың ішкі диаметрі; ... ... ... К ... ... тығыздығы
Пешті қыздырудың конвективті бетін есептеу
Конвекция камерасының жылу жүктемесін анықтаймыз (Qк, βт). Радианттық
құбырларға түсетін жылу мөлшерін пештің пайдалы жүктемесінен ... Qпай- ... ... камерасынан шығардағы шикізаттың температурасын ... Бұл үшін бұл ... ... кірердегі шикізаттың
температурасын, конвекция камерасының жылу жүктемесін және құбырлар
арқылы айдалатын ... ... білу ... ... ... шикізаттың энтальпиясы (Ік, кДж/кг)
Ік=393,66 кДж/кг Т=519 ... ... ... ... ... температурасы
Қыздырылатын өнім мен ... ... ... ... ... (Тор) ... газ
Δtбу=1073 К ... ... К tс=443 ... tбу- tс=1073-783=290 К
Δtт= tшығ- tс=563-443=120 К
Түтінді газдардың қозғалыс жылдамдығының массалық үлесін анықтаймыз:
; [V, ... Gc- ... ... ... ... ... – конвекция камерасының қимасы, м2
Түтінді газдардың секундтық шығынын төмендегі теңдеумен анықтауға
болады:
мұндағы: α-ауа шығынының ... кг ... жағу үшін ... ... ... ауа шығыны, кг/кг
α=1,03 ... ... ... ... енін (Мк , м) ... ... ... · (n-1) +d+0,05
мұндағы: S1-құбырлар осьтерінің арасындағы қашықтықтар, 17 м
d=0,102-құбырдың диаметрі, м
Мк-0,17· (6-1) +0,102+0,05=1,012 м
Конвекция камерасының қимасы (fк, ... (Мк- n· ... ... ... ... ... м
fк= (1,012-6·0,102 ) · 11=3,80 м2
Массалық жылдамдықты анықтаймыз
[V, кг/(м2с)]
Конвекциялық газдардан құбырларға жылу беру коэффицентін
[ак, Вт/(м2К)] анықтаймыз
Шахматты ... ... ... үшін конвекциялық жылу беру
коэффицентін төмендегі формуламен анықталады:
Газ қабатының тиімді қалыңдығын (S, м) төмендегі теңдеумен ... ... d ... ... ... ... бетінің орташа температурасын (tст,0С)
анықтаймыз:
мұндағы: tш- ... иір ... ... ... ... конвекциялық иір құбырға кірердегі шикізаттың температурасы, К
π=0,1·106 Па кезінде ішіне қосатын ... ... ... буы ... және Н2О газ ... ... ... СО2= Р СО2·S=9,2·103 Па·0,182 м=1,67·103 Па·м
(Р·ℓ) Н2О= РН2О ·S=18,2·103 ... ... ... ... қабырғаларының температурасын шикізаттың
орташа температурасынан 35 К жоғары етіп қабылдаймыз
Номограммалар бойынша [10, 478 б] ... Вт / ... Вт / ... ... +6028=9,8 Вт / (м2К)
Жиынтық жыл беру коэффицентін анықтаймыз:
R1=1,1· (ак+ар)=1,1· (41+9,8)=55,9 Вт / (м2К)
Конвекциялық құбырлардың қажетті ... ... (Нк. құб. ... ... ... ... берілетін жылу мөлшері,
Вт
К-түтінді газдардан жылу беру коэффиценті [Вт/(м2К)]
τор-қыздырылған ... пен ... ... ... ... ... ... құбырлар санын n анықтаймыз:
7 Механикалық есептеу
Колоннаның ішкі диаметрі Dішкі=50007000мм және биіктігі Н=47700
мм
|Жұмысшы жағдайлары ... ... ... ... ... ... ... ... |2 МПа |
| ... |2,3 МПа ... ... ... Dішкі=1800 мм
б) Аппараттың тұлғасы 16ГС+0Х13 маркілі қосқабатты болат
Толтырылған кездегі аппараттың салмағы:
Ауданда оқшауланған ... ... ... ... ... ... оқшауланған салмағы 760т
Аудандағы оқшауланған бос аппараттың салмағы, табақшаларды есепке
алмағанда 400т
1. Аппаратты беріктікке есептеу
1) дененің қалыңдығы ... ... ... кгс/см2-360 0С температурадағы 16ГС маркілі
болат үшін ... ... ... тігістің беріктік коэффиценті
l=0,4см- 0Х13 қабатының қалыңдығы
=24 мм деп қабылдаймыз
2. Дененің ауданы Dішкі=7000 мм
S2=20 мм (16ГС+0Х13 маркілі қосқабатты болат үшін) деп ... ... ... ... ... ... қалыңдығымен бірдей
қабылданады:
Түптің қалыңдығы Dішкі=2600 мм, Sg=24 мм
4. Конустық өткелді есептеу
Өткелдің қабырғасының қалыңдығы төмендегі формуламен ... ... ... ... ... ... деп қабылдаймыз.
Конустық өткелдің жалпы қалыңдығын деп қабылдаймыз, соның ішінде
С=4мм
Аппарат қимасындағы кернеуді гидросынауға тексеру
Қима II-II
Түп тіреуіштерінің ... ... ... ... ... ... ... болат
-200С-тағы ВМСт3Ст маркілі болат үшін ағу шегі
II ... ... жғы 10м ... ... ... ... жылдамдығы 64
кгс/см2. Сейсмикалығы 7 балл.
Өзіндік тербеліс периодын анықтау
< қатынасы кезіндегі өзіндік ... ... ... ... ... ... м/м2- 200С кезіндегі аппараттың материалының ... ... ... ... ... ... моменті,
м4
I0-тірек қимасын бұру бұрышы
1/тм
Су=5000 т/м3-орташа грунт үшін тегіс емес сығу коэффиценті
r=5м- фундамент табанының радиусы
Iф- орталық оське қатысты фундамент ... ... ... нөмірі |0-1 |1-2 |2-3 |3-4 ... ... ... |140 |810 |790 |300 ... ... ... | | | | ... ... | | | | ... салыстырмалы | | | | ... | | | | ... ... |0,02 |0,07 |0,32 |0,71 ... орталық ауырлығының| | | | ... ... Хі | | | | |
2. Жел ... ... - ... ... жыламдығын жоғарылату коэффиценті
-жел қарқынының мөлшерлі жылдамдығы
- аппараттың сыртқы диаметрі
мұндағы: - динамикалық ... жел ... ... ... ... ... ала ... колоннаның жел моментін есептейміз
3. Сейсмикалық жүктемелерді есептеу
Аппараттың I ... ... ... күш ... ... иілу ... ... МI-I
>
Аппаратты есептеуді жел жүктемесі бойынша жүргіземіз
4.I-I қимасындағы қабырғаны қалыңдыққа тексереміз
а) I-I ... ... I-I ... ... ... I-I ... ... Беріктік шарты
-200С температурадағы 16ГС маркілі болат үшін ағу шегі

Пән: Мұнай, Газ
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 133 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 900 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Торайларға арналған қора-жайларға қойылатын ветеринариялық-санитариялық және гигиеналық талаптар27 бет
Мұнайтранспорт кешенінің тиімді қызмет ету негіздері17 бет
Мұнайды айдаудың материалдық балансы5 бет
5-7 сынып оқушыларына технология сабақтарында ағашты өңдеудің әдістемесі69 бет
SQL тілінде деректерді өңдеудің негізгі операторлары. Деректер базасын құру13 бет
«Мұнайдың химиялық анализі» бағдарлы элективті курсын оқыту әдістемесі61 бет
«сигналдарды цифрлық өңдеудің негіздері» пәні бойынша4 бет
«Қазақстан Республикасындағы шағын кәсіпкерліктің дамуы және тиімділігін арттыру» (ЖШС «АРЫС» мысалында )77 бет
«Қошқарды тұқымына қарай азықтандыру»21 бет
Абайдың қара сөздері: сипаты мен мазмұндық тереңдігі12 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь