Кедендiк транспорт түрлерiн бақылау ерекшелiктерi

Мазмұны

Кiрiспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 4

1. Кедендiк транспорт түрлерiн бақылау ерекшелiктерi ... ... ... ... ... ... 6
1.1 Кедендiк бақылау органдарының түсiнiгi және қызметi ... ... ... ... ... 6
1.2 Кедендiк бақылау . транспорттық түрлерiн реттеу ... ... ... ... ... ... ... 10
1.3 ҚР.ң тауарлар мен көлiк құралдарының жеткiзiлiуiн бақылау ... ... .. 16

2. Кедендiк бақылаудың қызметiн сараптау әртүрлi көлiк құралдарын..20
2.1 Кедендiк сараптама . кедендiк транспорттық бақылауды жүзеге асырудың арнаулы құралы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 20
2.2 Кедендiк бақылауға қатысты қосымша жағдайлар ... ... ... ... ... ... .. 23
2.3 Кедендiк бақылау жүргiзудiң нысандары мен тәртiбi ... ... ... ... ... .. 27

3. Кедендiк бақылаудың ерекше мәселелерi ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 33
3.1 Экспорттық бақылау саласындағы кедендiк бақылау ... ... ... ... ... .. 33
3.2 Кедендiк бақылау жүзеге асыру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 38

Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 46

Қолданылған әдебиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 47
Кiрiспе

Қазақстан Республикасында Қазақстан Республикасының iшкi және сыртқы саясытының құрамдас бөлiгi болып табылатын бiрыңғай кеден саясаты жүзеге асырылады.
Кеден саясаты өз өкiлеттерi шегiнде Қазақстан Республикасының орталық артқарушы органдарының қарауына жатады. Бітіру жұмысының өзектілігі осымен анықталады.
Қазақстан Республикасының экономикасын дамытуды ынталандыру және экономикалық мүдделерiн қорғау, тиiмдi кедендiк бақылауды қамтамасыз ету және Қазақстан Республикасының заң актiлерiнде белгiленген өзге де мақсаттар Қазақстан Республикасы кеден саясатының негiзгi мақсаттары болып табылады.
Осы бітіру жұмысымның мақсаты кедендік бақылау туралы әрекеттегі Қазақстан заңдарын талдай отырып, кеден құқығының негізгі институтының бірі – кедендік бақылау табиғатын анықтау және айқындау.
Мақсаты: Кеден саласындағы, алғашқы заңды актiнiң (1991 жылғы 24 желтоқсандағы “Кеден тарифтерi мен баждары туралы заң”) баптары, негiзiнен, халықаралық құқық нормаларына сүйенедi. Осы кездегi ұлттық заңдар кеден саясаты проблемасына қатыссыз, жергiлiктi кеден iстерiн шешетiн Үкiмет қаулылары мен Кеден комитетiнiң ведомствалық актiлерiнде көрсетiлген.
Бітіру жұмысында Қазақстандағы кеден органдарының кедендiк бақылау қызметi кеден iсi ретiнде және кеден саясаты, соған сәйкес құқықтық қатынастар түрiндегi iшкi және сыртқы саясатының құрамдас бөлiгi ретiнде қарастырылды. Кедендiк бақылау бүгiнгi күнгi қабылданатын саяси және жеке мүдделер тұрғысынан қарастырылды және кеден iсi мен кеден саясаты негiзгi институт және қолданыстағы құқығы ретiнде кедендiк бақылау қызметiнiң қазiргi жағдайын және тұтас алғандағы кеден саласының мәселерiн байланыстыра жаздым.
Кеден шекарасы арқылы өткiзiлетiн тауарларға қолданылатын бiрыңғай кедендiк төлемдер жүйесiн алу жолымен iске асырылатын кеден саясатын мемлекетiмiздiң сыртқы экономикалық қызметiнiң бiр бөлiгi, ретiнде қарастыра отырып, жалпы мәселерiнiң, кеден саясатының мақсаттары мен кеден iсiнiң жөнге қойылуының және кеден саласының маңыздылығын диплом жұмысынан көруге болады.
Кедендiк бақылау кедендiк рәсiмдеудiң жалпы мәселерiн құрайды. Бақылау кеден органдарына жүктелген маңызды талаптардың негiзгiсi.
Кедендiк бақылауды мемлекеттiк ретке келтiру мәселерiне кеден саласы, кеден саясаты, кеден iсi, кедендiк әкiмшiлiк ету, кеден заңдылықтарының нормаларын Қазақстанның басқа заңдылықтарымен сәйкестендiру (қолданыстағы iшкi құқықтық үйлестiру), құқық қолданушылық тәжiрибесiнде сәйкес мамандарды кәсiби дайындау, қоғамдағы құқықтық механизмдi жою жатады. Кеден iсi және кеден саясаты негiзгi институт және қолданыстағы құқығы ретiнде мемлекеттiң осы сала қызметiнiң қазiргi жағдайын және тұтас алғандағы кеден саласының мәселерiн көрсетедi.
Бұл жағдайда Республиканың егемендiгiн, қауiпсiзiдiгiн, экономикалық мүдделерiн қорғайтын кеден саласындағы мемлекет қызметiмен байланысты қоғамдық қатынастарды зерттеуге қажеттi саласы кеден құқығының пәнi болып табылады.
Мемлекеттiк құқықтық реттеуге жататын кеден саласымен байланыс, қорғаныс, ұлттық қауiпсiздiк, сыртқы экономикалық қызмет, табиғи монополия, экология, көлiк және басқада салаларды айтуға болады.
Бітіру жұмысы кiрiспе бөлiмнен, үш тараудан және қорытынды мен пайдаланылған әдебиеттерден тұрады.
Қолданылған әдебиеттер тізімі:


1. Ұсыныс.
2. Қазақстан Республикасының Конституциясы, 30.05.1995 жыл.
3. Қазақстан Республикасының Кеден Кодексі, 05.04.2003 жыл.
4. Қазақстан Республикасының Салық кодексі, 12.06.2001 жыл
5. Назарбаев Н.А. Қазақстан – 2030. Процветание, безопасность и улучшение благосостаяния всех казахстанцев. Послание Президента РК народу Казахстана. Алматы, 1997 г.
6. Алибеков С.Т. Тамоденное право. Алматы, 1997.
7. Алибеков С.Т. Таможенное дело в Республике Казахстан. Алматы, 1997.
8. Алибеков с.Т. Казахстанское таможенное право (общая и особенная части). Алматы, 1999.
9. С.Т. Әлiбеков. Қазақстанның кеден құқығы. Алматы, 2002.
10. Бахрах Д.Н., Кивалов С.В. Таможенное право России. Екатеринбург, 1995.
11. Борисов К.Г. Международное таможенное право. М., 1997.
12. Ведомости верховного совета Республики Казахстан (1992-1995 годы)
13. Гребенщикова Л.В. Кубасова И.А. Сарсембаев М.А. Тамоденное законодательство Казахстана и международные таможенные конвенции. Алматы, 1996.
14. Козырин А.Н. Налоговое право зарубежных стран: вопросы теории и практики. М., 1993.
15. Мадиарова Д.М., Текенов У.А., Акбаева Б.М. Международные транспортные перевозки и управление таможенным делом: учебное пособие. Алматы, 2000.
16. Мадиярова Д.М., Қалдыбаева А.Е., Текенов Ұ.А., Есiмбаева С.О. кеден iсiн ұйымдастыру және басқару. /оқу құралы/. Алматы, 2000.
17. Мауленов К.С. Основы таможенного законодательство //Основы государства Рсепублики Казахстан/под ред. Г.С. Сапаргалиева. Алматы, 1997.
18. Моисеев Е.Г. Правовой статус Содружества Независимых Государств. М, 1995.
19. Международные договоры, ретифицированные Республикой Казахстан, в сфере таможенного законодательства: сборник международных актов /сост. Э.Б. Мухамеджанов, И.В. Межибовская. Алматы, 1998.
20. Нурахметов Б. Казахстан Республикасының кеден ісі: сұрақтар мен жауаптар. Алматы, 2000.
21. Сарсембаев М.А. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности Алматы, 1995.
22. Сарсембаев М.А. Международно-правовые отношения государств Центральной Азии. Алматы, 1995.
23. Содружество. Информационной вестник Совета глав государств и совета глав правительств (1994-1996 годы).
24. Таранов А.А. и др. Административное прао Республики Казахстан. Часть общая. Алматы, 1996; часть особенная, Алматы, 1997.
25. Тілемісов Н.Х. Қазақстандағы кеден тарихы (сауда жолдарынан кеден жүйесіне дейін). Алматы, 2001.
26. Угаров Б.М. Международная борьба с контрабандой. М., 1981.
27. Габричидзе Б.Н. Суслов Н.А. «Таможенные органы РФ» М.,1997.
        
        Мазмұны
Кiрiспе
............................................................................
.............................. 4
1. Кедендiк транспорт түрлерiн бақылау
ерекшелiктерi........................ 6
1. ... ... ... ... ... 6
2. ... ... – транспорттық түрлерiн реттеу
............................ 10
3. ҚР-ң тауарлар мен ... ... ... ... Кедендiк бақылаудың қызметiн сараптау әртүрлi көлiк құралдарын..20
2.1 Кедендiк сараптама – кедендiк транспорттық бақылауды жүзеге ... ... ... ... ... қосымша жағдайлар
.......................... ... ... ... ... ... мен ... ... 27
3. Кедендiк бақылаудың ерекше
мәселелерi.......................................... ... ... ... ... ... ... ... Кедендiк ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... iшкi және сыртқы
саясытының құрамдас бөлiгi болып табылатын ... ... ... ... саясаты өз өкiлеттерi шегiнде Қазақстан Республикасының орталық
артқарушы органдарының қарауына ... ... ... ... ... ... экономикасын дамытуды ынталандыру және
экономикалық мүдделерiн қорғау, тиiмдi кедендiк ... ... ... ... ... заң ... ... өзге де
мақсаттар Қазақстан Республикасы кеден саясатының негiзгi мақсаттары болып
табылады.
Осы бітіру жұмысымның ... ... ... ... ... ... талдай отырып, кеден құқығының негізгі институтының бірі
– кедендік бақылау табиғатын анықтау және айқындау.
Мақсаты: ... ... ... ... ... (1991 ... 24
желтоқсандағы “Кеден тарифтерi мен баждары туралы заң”) баптары, негiзiнен,
халықаралық құқық нормаларына сүйенедi. Осы кездегi ұлттық ... ... ... ... ... ... iстерiн шешетiн Үкiмет
қаулылары мен Кеден комитетiнiң ведомствалық ... ... ... Қазақстандағы кеден органдарының кедендiк ... ... iсi ... және ... ... ... ... құқықтық
қатынастар түрiндегi iшкi және сыртқы саясатының құрамдас бөлiгi ретiнде
қарастырылды. Кедендiк бақылау ... ... ... ... және жеке
мүдделер тұрғысынан қарастырылды және кеден iсi мен кеден саясаты негiзгi
институт және ... ... ... ... ... ... жағдайын және тұтас алғандағы кеден саласының ... ... ... ... ... ... ... бiрыңғай
кедендiк төлемдер жүйесiн алу ... iске ... ... ... ... ... ... бiр бөлiгi, ретiнде
қарастыра отырып, жалпы мәселерiнiң, кеден саясатының мақсаттары мен ... ... ... және ... ... ... диплом жұмысынан
көруге болады.
Кедендiк бақылау кедендiк рәсiмдеудiң жалпы мәселерiн ... ... ... жүктелген маңызды талаптардың негiзгiсi.
Кедендiк бақылауды мемлекеттiк ретке келтiру мәселерiне кеден саласы,
кеден саясаты, ... iсi, ... ... ету, ... заңдылықтарының
нормаларын Қазақстанның басқа заңдылықтарымен сәйкестендiру (қолданыстағы
iшкi құқықтық үйлестiру), құқық ... ... ... ... ... ... ... механизмдi жою жатады. Кеден
iсi және кеден саясаты негiзгi институт және ... ... ... осы сала қызметiнiң қазiргi жағдайын және тұтас алғандағы ... ... ... ... ... ... қауiпсiзiдiгiн, экономикалық
мүдделерiн қорғайтын кеден саласындағы ... ... ... қатынастарды зерттеуге қажеттi саласы кеден құқығының пәнi ... ... ... ... ... ... байланыс,
қорғаныс, ұлттық қауiпсiздiк, сыртқы экономикалық ... ... ... ... және ... ... ... болады.
Бітіру жұмысы кiрiспе бөлiмнен, үш тараудан және ... ... ... ... ... транспорт түрлерiн бақылау ерекшелiктерi.
1. Кедендiк бақылау ... ... және ... ... ... бөлігінде 80-жылдардың аяғы 90-жылдардың
басында тоталитарлық ... - ... ның ... оның аумағында жаңа
тәуелсіз мемлекеттердің құрылуы ... ... ... Бұл өте ... ... ... бір ... қамтыды. Қазақстанның тәуелсіз мемлекет
ретіндегі құқықтық негіздің жасалуы оның КСРО құрамында болған ... 1990 жылы ... ... ... ... мемлекеттік егемендігі туралы Декларациясы» және 1991 жылы
қабылданған ... ... ... тәуелсіздігі туралы»
Конституциялық Заңы мемлекеттік тәуелсіздігінің құқықтық негіздерін қалады.
Сонымен әлемнің геосаяси картасында жаңа ... ... ... ... Қазақстан Республикасының Конституциясында биліктің
негізгі көзі оны мекендеуші, өз атамекенінде ... ... ... оны ... да ... ... ... табылады. Қазақ мемлекеттілігінің
өркендеуінің басты бағыты Қазақстанда өмір сүретін халықтардың ... жер ... ... ... ... өркендеуіне жол ашып
халықаралық қауымдастықтың беделді мүшесіне айналдыру.
Әрбір мемлекет өзінің мәні мен ... ... өз ... ... және ... ... жүйесіне негізделген мемлекеттік басқару органдары құрылымын
қалыпстастырады. Өз мемлекеттілігін ... ... ... тәуелсіз
Қазақстан да жаңа құқық негізде жұмыс істейтін мемлекеттік ... ... ... Сол ... ... ... ... бір буыны- кеден органы .
Кеден органы қазіргі заманғы мемлекеттік ... ... ... ... ... ету ... өз ... ие болып
отырады. Және, қазіргі жалпы ... ... ... ... ... ... ... жүйесіндегі кеден органның маңызы мен мәні артып, оған
жүктелетін қызметтің де түрі мен бағыты үнемі ... ... ... ... ... өзі жаңаша мәнге ие болуда.
Әрбір басқару органының мемлекеттік механизмі құрамында белгілі бір
саланы ... ... ... ... құрылатыны белгілі.
Кеден органдарын құрудағы басты ... ... ... ... ... ... ... жүргізу десек,
«кедендік егемендік» ұғымы аясына кең ауқымдағы міндеттер мен мақсаттар
енетінін байқауға болады.
Жалпы, ... ... ... ... ... ... ... ұғымды білдіреді). Мемлекеттік биліктің халықаралық
қатынас саласындағы ... ... ел ... өзге ... ... әрі ... білдіреді десек, кеден органдары
мемлекеттік басқару механизмінің бір ... ... ... ... аумағында монополистік үстемдік жүргізеді.
“Қазақстан Республикасының Кеден Кодексiнде” Қазақстан ... ... ... ... ... ... нарығын қорғау;
- Қазақстан өндірушілері мен тұтынушыларын қорғау;
- Экономиканың дамуын ынталандыру;
- Экономикада құрылымдық ... құру ... ... ... ... және ... қарсы әрекет ету;
- Экспортты көтермелеу және импортты ... ... ... ... ... ... ... саясаты міндеттерін шешу;
Бұл мақсаттар мемлекеттін кеден саясатына жатады. Кеден саясаты-
мемлекеттік ... ... ... Ол ... басқа да құқықтық
нормативтік ... ... ... ... ... асады. Демек,
мемлекеттік кеден ... іске ... ... ... ... ... т.б. басқару органдары анықтайды. Мемлекеттік
кеден саясатының ең ... ... ... ... іс-әрекет жасайтын
кеден органдарының нақты іс-әрекет ... мен ... де ... ... ... ... ... жасайды, келісім-шарт жасасқан
тараптардың кедендік ... ... ... және ... валюта қозғалысына бақылау жасайды; елдің ... ... ... ... ... ... алып ... кеден заңдарын бұзған заңдық және жеке ... ... ... Осы ... бәрін атқару үшін
арнайы мемлекеттік орган - кеден органы құрылып, ол мемлекеттік механизмнің
құрылымдық ... бірі ... ... және ... ие болады.
Б.Н.Габричидзе мен Н.А.Сусловтың пікірі бойынша, кеден органдары
атқарушы билікттің органдарының бір ... ... ... ... болып табылады, [1 бет]. «Заңдық түсініктер (категориялар) ... ... ... ... анықтаулар түрінде қалыптастырылады»
деп жазады С.А Комаров. Ал кеден органдары ... ... ... органдарының құрамдас бөлігі ретінде қарастырсақ, 2000 жылдың
27 қарашасында ... ... ... ... ... Қазақстан
Республикасының Заңының 1-бабында: “Мемлекеттік орган деп Конституция,
заңдар, ... да ... ... ... ... ... ... функцияларды атқаруға:
- баршаға бірдей міндетті жүріс-тұрыс тәртібін анықтайтын актілерді басып
шығаруға;
- ... мәні бар ... ... ... және ... ;
- ... орнатқан баршаға бірдей міндетті ... ... ... ... мемлекеттік мекемені түсінеміз - деп ... ... ... және оның өзге де ... ... жүйесіндегі
орны туралы сөз болғанда, бұл органның басқарылуы – ... ... ... ... қаржы, кіріс немесе күштеу ведомстволары құрамына
енуі немесе Президентке, Үкіметке тікелей бағынып, жеке ... ... оның ... ... ... реттеушілік, фискалдық,
құқық қорғаушылық, т.б.) қызметінің қайсысына мемлекеттік тұрғыдан ... ... ... ... ... ... ... органдары
Мемлекеттік Кіріс министрлігінің қарамағында да жұмыс істеп ... ... ... ... ... ... ... басты мән
беріліп, оның құқық қорғаушылық, мемлекеттің кедендік ... ... ... ... ... мәселелері 2-ші кезекте қаралып отырылды.
Жалпы, Кіріс министірлігінің қарамағында болғанда мемлекеттік ... ... ... ... төлемдерді, кірісті
көбейтуге зор маңыз берілуі ... ... ... ... ... ... экономикасын жайлаған ауыр дағдарыстан, сол
себепті бюджетке түсетін кірістің күрт азаюынан ... ... ... ... ... Кеден Комитеті Федерациялық
атқарушы ... ... жеке ... ететін орган болып, Ресей
Президенті мен Үкіметтің басқаруымен ... ... ... ... геосаяси жағдайларды, сондай-ақ қазіргі
мемлекетіміздегі экономикалық даму бағыттарын ... ... ... ... ... ... көбейту, т.б.) есепке ... ... ... ... жеке ... ... ... болғаны.
Кеден органдары өзінің міндеттерін басқа да мемлекеттік органдарымен
бірлесе отырып атқарады. Айталық кеден органдарының валюта бақылау ... ... ... ... банк жүйесімен ... ... 1999 ... 5 ... бастап өз күшіне енген «Қазақстан
Республикасында экспорттық-импорттық валюта бақылауын ұйымдастыру ... 6 ... ... ... ... ... ... бақылау органдары мен агенттері әрекеттегі заңдарға
сәйкес өз құзіреті шеңберінде іске асырады» делінген.
Кеден органдары елдің ... ... да ... ... Ішкі Істер министрлігінің Төлқұжат жұмысы және ... беру мен ... ... ... ережелерін бұзған адамдардың
мемлекет шекарасы арқылы сыртқа кетуіне және келуіне ... ... ... айтсақ, кеден органдары қазіргі заманғы мемлекеттік басқару
механизмнің маңызды буыны болып, атқарушы билік органдары жүйесінде ... мен ... ... ... етеді.
Кеден органдары алдына қойылатын міндеттер мемлекеттің ішкі сыртқы
экономикалық, ... ... ... ... ... ... кезендегі
стратегиялық және тактикалық мақсаттрға сай өзгеріп отыруы мүмкін.
Кеден ісін, кеден саясатын жүргізу мемлекеттің монополиясы болып, ол
негізінен кеден органдары ... ... ... және ... ... өз
іс-әрекетін тек мемлекеттік басқару шеңберінде ғана жүргізеді.
Кеден органдары Конституцияда ... заң ... ... заң ... ... және ... ... мен
Үкіметтің заңға тәуелді нормативттік актілеріне, қаулы, ережелеріне сай ... ... ... органдары «Кеден Кодексiне» сәйкес азаматтар мен
мемлекеттің алдында ... ... ... ... ... қамтамасыз ету бойынша, жеке тұлғалардың заңды
құқықтары мен мүделерінің сақталуы, сондай-ақ олардың кеден ісі саласында
өз ... ... ... ... ... ... Кедендiк бақылау – транспорттық түрлерiн реттеу
Кесте 1. Көлік ... 2. ... ... артықшылықтары мен кемшіліктері.
Кесте 3. Өзен көлігінің артықшылықтары мен кемшіліктері.
Кесте 4. Автокөліктің артықшылықтары мен кемшіліктері.
Кесте 5. Әуе ... ... мен ... – 6 Экспортты – импорттық операциялар
|Жылдар ... ... |
|1 |2 |3 ... |3757 |524 ... |5432 |758 ... |7891 |903 ... |9008 |1004 ... |10908 |1767 ... ҚР-ң тауарлар мен көлiк құралдарының жеткiзiлiуiн бақылау
Кедендiк бақылау белгiленген тәртiп пен нысандар негiзiнде ... ... ... iс-әрекет.
Кедендiк бақылау ұғымы Кодексте былай мәтiнделген ... ... ... ... ... және өзге де ... сақтау бойынша
Қазақстан Республикасының кеден органдары жүзеге асыратын, ... ... ... ... ... ... ... [2 бет].
Кеден заңының маңызды бөлімдерін құрайтын кеден құқығының институтына
кеден рәсімдеуі мен кеден бақылауын жаткызуға болады.
Кедендік рәсімдеуі ... ... ... режимі бойынша тауарлар мен
көлік құралын тасымалдау мақсатындағы әрекеттерді ... ... мен ... ... ... ... ... білдіреді.
Қазақстанның кеден шекарасы арқылы өткізілетін барлық тауарлар мен көлік
құралдары кеден бақылауына жатады. Ол ... ... ... мен ... ... ... мен ... құралдарын
тексеру, жеке тексеріс, тауарлар мен көлік қүралдарының ... ... ... есеп пен есеп беру ... ... ... ... және кеден
бакылауына жататын тауарлар мен көлік кұралдары ... ... ... (адам өмірі мен денсаулығына, жануарлар мен өсімдіктерге қауіпсіз
және тауарлар мен көлік құралдарына зиян келтірмейтiн техникалық құралдарды
қолдану арқылы) тексеру - ... ... ... болып табылады.
Кеден рәсімдеуі кеден шекарасы арқылы өткізілетін тауарлар мен ... ... ... және ... жол ... ... оның ... анықтайды, басқа да шаралар сыртқы сауда мәмілесінің
заңға сәйкестігін нақтылайды және кеден ... ... ... бақылауының мақсаты – экспорттық ақша түсімдерінің өз ... және ... ... ететін, сондай-ақ импорт мақсатында
валюта қаражатын заңды және негізделген ... ... ... ... ... кеден органдарына жүктелген валюталық бақылаумен қатар
жүргізіледі.
Қазақстан Республикасының кедендік шекарасы арқылы ... ... мен ... ... ... ... ... бақылау жүргiзудi кеден органдарының лауазымды тұлғалары
жүзеге асырады. Оған жататындар:
1) Қазақстан ... ... ... ... ... мен ... ... бақылау;
2) Тауарлар мен көлiк құралдары туралы кедендiк декларацияны, құжаттарды
және мәлiметтердi тексеру;
3) Кедендiк қызмет ... ... ... ... ... ... және ... билiк етуге ... ... ... ... ... және ... есептеуге және төлеуге қатысты
кедендiк бақылау жүргiзедi.
Кедендік бақылаудағы ... мен ... ... ... кедендік шекарасынан өткен кезден бастап және еркін
айналыс үшін ... ... ... пайдасы үшін тауардан
бас тартқанға не оларды ... ... ... ... ... ... ... кедендік
шекарасынан тысқары жерлерге нақты шығарғанға дейін кедендік бақылауда
болады.
Қазақстандық ... мен ... ... ... Қазақстан
Республикасының кедендік аумағынан тысқары жерлерге әкету кезінде кедендік
декларацияны берген немесе тауарларды Қазақстан ... ... ... ... ... ... асыруға тікелей бағытталған өзге
де әрекеттер жасаған кезден бастап Қазақстан Республикасының ... ... ... кедендік бақылауда болады.
Кеден органдары тұлғалардың қазақстандық тауарлар мен көлік құрал-
дарын не ... ... ... өнімдерін Кеден Кодексiнде айқындалған
тәртіппен ... ... ... ... қайта әкелу туралы
міндеттемелерін орындауына кедендік бақылауды жүзеге асырады.
Кеден органдары Қазақстан ... ... ... ... рұқсатынсыз шығып кеткен көлік құралдарын тоқтатуға, сондай-ақ
теңіз, ішкі су және әуе ... ... ... құқылы. Бұл орайда
шетелдік кемелер мен басқа мемлекеттердің аумағындағы кемелерді ұстау
(қайтару) ... ... ... ... заңдарына және
Қазақстан Республикасы бекіткен халықаралық шарттарға сәйкес жүргізіледі.
Кеден органдары тауарлар мен көлік құралдарын шығарғаннан кейін ... ... ... ... ... ... тәртіппен кедендік
бақылауды жүзеге асыруға құқылы.
Кедендік бақылауды жүргізу принциптерi:
- iрiктеу принципі;
- Қазақстан Республикасының кеден заңдарының ... ... ... ... ... ... ... органдары Қазақстан Республикасы
заңдарының және Қазақстан Республикасы халықаралық шарттарының сақталуын
қамтамасыз ету үшін ... ... ... ... ... нысандарын
пайдаланады.
Кедендік бақылау нысандарын таңдау кезінде тәуекелдікті бағалау мен
басқару ... ... ... жағдайда кеден органдары кедендік
бақылаудың барлық нысандарын пайдалана алады.
Кедендік бақылау кедендік ... ... ... ... ... және олар ... ... оның ішінде электронды нысандағы
мәліметтер бар құжаттар орналасқан, кеден органдары айқындайтын басқа ... ... ... мен ... ... ... және ... кедендік тексеріп
қарау арқылы кедендік бақылауды жүзеге асыру, оларды сақтау және ... ... ... үшін ... ... кедендік
шекарасы бойында, кедендік ресімдеу, алдын ала операцияларды жүргізу
орындарында, тауарларды ... ... ... ... және кедендік тексеріп
қарау орындарында, кедендік бақылаудағы ... ... ... ... ... тұрақ орындарында, кеден қоймаларында, арнайы
экономикалық аймақ аумағында, еркін қоймаларда, бажсыз сауда дүкендерінде,
кеден органдары ... ... ... ... ... ... бақылау аймақтары тұрақты немесе уақытша құрылуы мүмкiн.
Қазақстан Республикасының кедендік шекарасы арқылы тауарлар мен
келік құралдарын өткізуші не ... ... ... ... ... ... ... кедендік бақылау үшін қажетті құжаттар мен
мәліметтерді ... және ... ... және ... ... нысанда
кеден органдарына беруге міндетті.
Кедендік бақылауды ... үшін ... ... Қазақстан
Республикасының заңдарына сәйкес банктер мен банк ... ... ... ... ... ... асырылатын экспорттық және
импорттық мәмілелер бойынша ақша ... ... ... ... ... құқылы.
Тауарлар мен келік құралдары шығарылғаннан кейін кедендік бақылауды
жүзеге асыру мақсатында ... ... осы ... және ... ... ... экономикалық операцияларға қатысты, ал
Қазақстан Республикасының кедендік аумағына ... ... мен ... ... осы тауарлармен және көлік құралдарымен жасалатын
кейінгі операцияларға қатысты ... ... ... ... ... ... және ... да ақпаратты, оның ішінде эпектронды
нысандағы ақпаратты декларанттан немесе тауарлармен және келік ... ... ... бар ... ... ... ... иелік етуші кез келген тұлғадан сұратуға және алуға құқылы.
Қазақстан Республикасының құқық ... ... ... қызметі
органдары және өзге де бақылаушы органдары, ... мен ... ... ... жүзеге асыратын ұйымдар, ұйымдарды
тіркеуді жүзеге асыратын органдар, нотариустар ... ... ... ... ... ... ... үшін қажетті қолда бар мәліметтер
туралы хабарлауға ... және ... ... ... ... үшін ... ... мен көлік құралдарының кедендік бақылауда болуы ... ... ... бес жыл ... ... ... брокерлері мен кедендік
бақылаудағы тауарларға қатысты кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын өзге ... ... ... ... кедендік операциялар жүргізілген
жылдан кейін бес жыл бойы сақталады.
Кедендiк бақылау және қарау мерiзiмдерi. Кедендік ... ... ... және өзге де ... ... кезінде кеден органдары кедендік
декларацияның ресімделуінің дұрыстығына және ұсынылған ... ... ... ... белгіленген талаптарға
сәйкестігін тексеру үшін қажетті іс ... ... ... ... тексеруді және тауарлар мен көлік
құралдарын кедендік тексеріп қарауды, ал тауарларды алдын ала, уақытша
декларациялау кезінде жүктің кедендік ... мен ... ... ... ... шығару үшін қажетті барлық ... ... ... ... ... ... ... тіркеген күннен бастап
екі жұмыс күнінен кешіктірмей жүзеге асырады.
Аталған мерзімді — ... ... ... ... ... он ... күніне дейін, ал тауарларды теңіз, ішкі су ... ... ... ... ... ... ... декларантқа
тапсырылатын кеден органы басшысының ұзарту себептері кәрсетілген жазбаша
рұқсатымен жол беріледі.
Тауарлар шығарылғанға ... ... ... тауарлардың атауының,
шыққан жерінің, саны мен құнының жүктің кедендік декларациясында және
кедендік мақсаттар үшін пайдаланылатын ... ... ... ... үшін қажетті операциялар ... Егер ... ... олар ... ... сәйкестігін анықтау үшін
қажетті операцияларды жүргізуге мүмкіндік бермейтін бір тауар легінде түрі
мен атауы әртүрлі тауарлар ... және ... ... ... ... орап-түю орындарына бөлу ... ... ... ... және ... ... құжаттарында орап-түю және
таңбалау туралы ... ... ... тауарларды кедендік тексеріп
қарау мерiзiмі қажет болған жағдайда, кеден органы ... ... ... ... ... ... бөлу үшін ... уақытқа
ұзартылады.
2. Кедендiк бақылаудың қызметiн сараптау әртүрлi көлiк құралдарын.
2.1 ... ...... ... ... ... асырудың
арнаулы құралы
Сараптама – арнаулы бiлiмдi талап ететiн қандайда бiр мәселенi зерттеу.
Сараптама объектiлерiне заттар, құжаттар, адамның денесi және ... ... үшiн ... ... сонымен қатар iс қажетiне
жататын мәлiметтер жатады.
Кедендік сараптаманың мақсаты Қазақстан Республикасының кедендік
шекарасы арқылы өткізілетін тауарлардың сапалық ... ... ... ... ... қызметтің тауар номенклатурасына сәйкес
дұрыс жіктелуі үшін зерттеу жүргізу болып табылады.
Мына ... ... ... ... ... мүмкiн:
- кедендік ресімдеу мен кедендік бақылауды жүзеге ... ... ала ... ... ... ісі ... құқық бұзушылықтар анықталған;
- тауардың сапалық құрамын айқындауы мүмкін болмаған кезде.
Кедендік сараптаманы кедендік ... ... ... ... ... ... кедендік ресімдеу мен кедендік бақылау сатысында немесе ... ала ... ... сондай-ақ сыртқы экономикалық қызметке қатысушылардың
өтініштері бойынша — кедендік сараптамаға жолдама;
- кеден ісі саласындағы құқық бұзушылыкггар бойынша - ... ... ... қаулы.
Жолдамада не қаулыда мыналар көрсетiледi:
- кедендік сараптама жүргізу үшін негіздеме;
- кедендік сараптама ... тиіс ... ... ... сарапшының алдына қойылған мәселелер;
- сарапшының қарауына берілетін материалдар тiзiлiмi.
Жолдама не ... ... ... Оған құқықтары мен
мiндеттерi түсiндiрiледi. Декларант танысқандығы туралы белгi соғады ... ... ... ... ... ... ... мақсатында
тауарлардың сынамалары мен үлгілерін іріктеп алуға қүқылы. Сынамалар мен
үлгілер оларды іріктеп алу ... ... ... ... зерттеу мүмкіндігін қамтамасыз ететін
ең аз мөлшерде алынады. Кедендік бақылаудағы тауарлардың сынамалары
мен үлгілерін ... алу ... ... ... ... акт ... кеден органдарының лауазымды адамдары тауарлардың
сынамалары мен үлгілерін іріктеп алуы кезінде қатысады. Декларант ... ... ... ... ... мен
үлгілерін іріктеп алу кезінде жәрдем көрсетуге, оның ішінде сынамалар мен
үлгілер іріктеп алу үшін ... жүк және өзге де ... өз ... ... ... ... ... күнтізбелік он күннен соң декларант келмеген
жағдайда, сондай-ақ кейінге қалдыруға болмайтын жағдайлар кезінде ... ... жоқ ... ... ... мен үлгілерін
іріктеп алуы мүмкін. Мұндай жағдайда тауарлардың сынамалары мен ... алу ... акт ... ... ... ... мен ... алу екі куәгердің қатысуымен жүзеге асырылады.
Сынамалар мен үлгілер Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес
жойылуға немесе ... ... ... ... қоспағанда, кедендік
сараптама аяқталған соң сынамалар мен үлгілер декларантқа қайтарылады.
Кедендік сараптама кеден зертханасының ... да, егер бұл ... ... ... ... не зерттеу объектісін сараптауға жеткізу мүмкін
болмауына байланысты, одан тысқары ... де ... ... ... ... ... ... бойынша ғана кедендік сараптаманы
жүргізуге кіріседі.
Кедендік сараптаманың нәтижесі бойынша сарапшының қорытындысы
беріледі.
Сарапшының құқықтары:
- егер қойылған ... ... ... ... ... ... бас ... өзінің құзыретіне кірмейтін сұрақтарға жауап беруден бас тартуға;
- кедендік сараптама жүргізу үшін қажетті қосымша материалдар табыс
ету туралы өтініш беруге құқылы.
Сарапшының ... ... ... қатысты материалдармен танысуға;
- сыртқы экономикалық қызметке қатысушыларға кедендік сараптама
мәселелері бойынша консультациялар беруге;
- бұл тұрғыда мәселе қойылмаған, іс үшін ... бар ... ... ... енгізуге;
- кедендік сараптамаға ұсынылған тауарлардың сынамалары мен ... ... және ... ... ... ... және
объективті бағалау негізінде қорытынды беруге;
- іс жүргізуінде немесе қарауында ... ісі ... ... ... іс бар ... шақыруы бойынша өзі берген
қорытындыны ... ... ... үшін ... ... сараптама нәтижесінде алынған мәліметтерді жария етпеуге.
Сарапшы өзінің міндеттерін орындамаған немесе тиісінше орындамаған
жағдайда ... ... ... ... ... болады.
Сарапшы қорытындыны жазбаша нысанда өзінің атынан береді. Сарапшының
қорытындысында өзі ... ... және ... ... ... ... сараптамалық зерттеулер жүргізу қажет болған жағдайларда
кеден зертханасы басшысының шешімі ... ... ... ол бір ... ... ... тапсырылады. Сарапшылар
арасында келіспеушілік болған кезде олардың әрқайсысы немесе бір ... ... ... ... ... өз ... шегінде әр түрлі мамандықтағы
сарапшылар жүргізу қажет болған жағдайда, кешенді сараптама тағайындалады.
Әр сарапшы қорытындының өзі ... ... ... ... қол
қояды.
Табыс етілген материалдар бойынша қорытынды беру мүмкін болмаған
кезде сарапшы кеден сараптамасын тағайындаған кеден ... бұл ... ... ... ... ... жазбаша хабарлайды.
Жаңадан ашылған жағдайлар бойынша қосымша кедендік сараптама
тағайындалады. Қосымша кедендік сараптама жүргізу бастапқы сараптаманы
орындаған ... ... ... ... ... мүмкін.
Қайталап жүргізілетін кедендік сараптама алдыңғы қорытындыға ... ... сол ... ... және сол ... ... ... Қайталап жүргізілетін кедендік сараптаманы тағайындау
кезінде жолдамада немесе қаулыда алдыңғы сараптама нәтижелерімен келіспеу
себебі көрсетілуге ... ... ... ... ... ... бақылау жүргiзуде заңдарда көзделген қосымша шаралар
белгiленген. Оларға ... ... ... бiр ... ... ... ... ақпарат жинау; ... ... ... ... ... ... ... жол бермеушiлiк т.б. жатады.
Кеден органдарының кедендік бақылаудың белгілі бір нысандарын қоланудан
босатуы тек қана ... ... ... ... ... кедендік
бақылаудың белгілі бір нысандарын қолданудан босатылатындар:
- Қазақстан Республикасы Президенті;
- Қазақстан ... ... ... ... оның ... ... шекарасынан қызметтiк мiндеттерiн немесе
депутаттық өкiлеттiктерiн орындауға байланысты өтетiн ... ... ... ... бір нысандарын қолданудан босатылатындар:
- Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі;
- Қазақстан Республикасы Парламенті ... ... ... ... Парламенті МәжілісініңТөрағасы;
- ҚазақстанРеспубликасының Мемлекеттік хатшысы;
- Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігінің Басшысы;
- ... ... ... ... Төрағасы;
- Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының Төрағасы;
- Қазақстан Республикасының Бас прокуроры;
- Қазақстан Республикасы Ұлпық ... ... ... ... ... ... Қазақстан Республикасы Парламентінің депутаттары.
Егер Қазақстан Республикасының заң ... ... ... өз
жүрісімен бара жатқан шетелдік әскери корабльдер ... ... ... және әскери техника кедендік тексеріп қараудан босатылады.
Кеден органдарының кедендiк бақылау жүргiзген ... ... ... ... ... бар. Ол ақпараттар мазмұнын мыналар құрайды:
- ... ... ... жері туралы деректер;
- азаматтардың деректері: тегін, атын, әкесінің атын, туған күні мен
жері,
- ... ... ... ... ... ... ... жинауды Қазақстан
Республикасының кедендік шекарасы арқылы өткізілетін ... мен ... ... ... ... ... аталған ақпаратты салық
органдарынан, ішкі істер органдарынан, мемлекеттік тіркеуді жүзеге асыратын
органдардан алу арқылы және ... ... ... ... ... да ... ... асырады.
Кедендiк бақылау жағдайында күрделi мәселелер туындауы мүмкiн. Бақылауды
жүзеге асыруда ... ... ... осы мәселердi шешу үшiн
маңызды орын алады.
Кедендік бақылау жүргізу ... ... және оның ... ... арттыру мақсатында кеден органдары тізбесі мен қолдану тәртібін
кеден ісі ... ... ... ... белгілейтін техникалық
құралдарды пайдалана алады.
Көрсетілген ... ... ... ... мен ... мен ... ... қауіпсіз болуға және тұлғаларға,
тауарларға және көлік құралдарына зиян келтірмеуге тиіс.
Қазақстан Республикасының аумақтық сулары ... мен ішкі ... ... ... ... ... ... шекарасына
жапсарлас аумақта тауарлар мен көлік құралдарын кедендік ... ... ... ішкі ... және әуе ... ... ... жүзеге
асырылады.
Теңіз, ішкі сулар және әуе кемелерін пайдалана отырып кедендік бақы-
лауды жүзеге асырған кездегi кеден органдары қызметкерлерiнiң құқықтары:
- көлік ... ... ... ... ... ... ... табылған жағдайда көлік құралын тоқтатуға және оны тексеріп
қарауға;
- көлік құралындағы ... ... деп ... ... ... Қазақстан
Республикасының қылмыстық іс жүргізу заңдарында ... ... егер ... түсу ... ... ішкі суларында, аумақтық
суларында (теңізінде) тоқтау туралы көру немесе есту сигналы оны көруге
немесе естуге мүмкіндік ... ... ... ... ... ... ... Қазақстан Республикасының кедендік аумағынан
кеден органдарының рұқсатынсыз Қазақстан Республикасының кедендік
шекарасына жапсарлас ... ... ... ішкі ... ... ... елінің немесе үшінші мемлекеттің аумақтық суларына (теңізіне)
енгенге дейін Қазақстан Республикасының аумақгық ... ... тыс ... ... ... және ... кеден ісі саласында құқық бұзушылықтар жасалған жағдайда, көлік
құралдарын Қазақстан Республикасының заң ... ... алып ... ... ... ... ... алып жүруге, оның ішінде кеден органдарының
лауазымды адамдарын оларға отырғызып алып жүруге.
Қызметтік ... ... ... ... ... ... ... Республикасының заңдарына сәйкес берiлетiн құқықтар
мен өкiлеттiктер:
- тиістілігіне және қандай мақсатқа арналғанына қарамастан, Қазақстан
Республикасының су және әуе ... ... ... ... және өзен порттарының айдындарын, сондай-ақ
әуежайларды, әуежайлақтарды (қону алаңдарын) ... ... ... ... ... ... органымен
келісілген тәртіппен портқа кіретін және порттан ... ... ... ... ... ... шешу үшін ... навигациялық,
гидрометеорологиялық, гидрографиялық және өзге де ... ... ... беріледі.
Тауарлармен және көлік құралдарымен жүргізілетін, кедендік бақылау ... жүк ... мен өзге дө ... ... мүмкiн. Оларға
Кеден органының талабы бойынша декларант, қойманың иесі, кеден брокері және
тауарларға қатысты өкілеттіктері бар өзге де ... ... ... ... ... ... немесе тауардың мөлшерін өзгеше
айқындауы, тауарларды тиеуі, түсіруі, қайта тиеуі, бүлінген орамды ... ... ... орауы не қайта орауы, сондай-ақ үй- ... және ... ... бар немесе болуы мүмкін басқа да орындарды
ашуы жатады. Тасымалдаушы өзі ... ... және ... жүк және езге де ... ... ... және ... құралдарымен жүргізілетін жүк операциялары
мен өзге де операциялар кеден органы үшін қандай да болмасын қосымша
шығыстарға әкеп соқпауға тиіс.
Кеден органдары тауарлар мен ... ... ... және ... да
орындарды бірдейлендіру жұмыстарын да атқарады. Кедендік бақылауға жататын
көлік құралдарын, үй-жайларды, ыдыстарды және тауарлар мен ... ... ... ... ... басқа да
орындар мен бақылауы кеден органдарына жүктелген қызмет жүзеге асырылатын
орындарды, сондай-ақ кедендік ... ... мен ... ... ... ... ... пломбылар қою, мөр басу, санмен, әріппен және өзге де
таңба қою, бірдейлендіру белгілерін салу, ... қою, ... ... ... алу, ... ... ... жазу, сызбалар
жасау, масштабтық бейнелер, фотосуреттер, иллюстрациялар жасау, ... ... және өзге де ... ... жолымен және өзге де
тәсілдермен жүргізіледі.
Бірдейлендіру ... ... және ... тәртібін, сондай-ақ
олардың стандарттарын кеден ісі мәселелерін ... ... ... ... үшін ... ... ... пломбылар,
мөрлер немесе Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарына сәйкес ... ... ... ... өзге де бірдейлендіру құралдары
танылуы мүмкін.
Тауарлар мен ... ... ... ... жоғалуының
немесе елеулі түрде бүлінуінің нақты қаупі болу жағдайларын қоспағанда,
бірдейлендіру құралдарын тек ... ... ... алып тастауы немесе
жоюы мүмкін немесе бұл олардың рұқсатымен ғана жүзеге ... ... ... құралдарының өзгерістері, алынып тасталуы немесе
жойылуы туралы тез арада ... және ... ... бар ... ... ... ... жүргізу үшін қажетті ең қысқа уақыт кезеңі
туралы талаптарды сақтауға ... ... ... ... ... ... ... зиян өтелуге жатпайды.
Кедендік бақылау жүргізу кезінде тасымалдаушыға, декларантқа, олардың
өкілдеріне, уақытша сақтау ... ... ... ... ... ... сауда дүкендерінің иелеріне және кедендік
бақылау жүргізу кезінде кеден органдарының әрекеттері ... ... ... әсер ететін өзге де тұлғаларға, сондай-ақ тауарлар
мен ... ... ... зиян ... жол ... ... ... жүргiзудiң нысандары мен тәртiбi
Кедендiк бақылау жүргiзу экономикалық мүдделердi қамтамасыз ... ... осы ... ... ... ... құқықтары мен бостандықтарына нұқсан келтiрмеуi тиiс. Осы
мақсатта Кеден кодексiнде кедендiк бақылау ... ... ... ... ... ... ... кедендiк бақылау нысандары:
1. Кедендік декларацияны, құжаттар мен мәліметтерді тексеру;
2. Ауызша пікір сұрау;
3. Түсіндірмелер алу;
4. Кедендік қадағалау;
5. Тауарлар мен көлік құралдарын ... ... мен ... ... ... ... ... Жеке тексеру;
8. Тауарларды арнаулы таңбалармен таңбалау не Қазақстан Республикасының
салық ... ... ... оларға
бірдейлендіру белгілерін соғу;
9. Тауарлар мен көлік құралдарының есебі мен олар ... ... ... Тауарлар мен көлік құралдарын есепке алу;
11. Үй-жайлар мен аумақтарды тексеру.
Жоғарыда аталған кедендiк бақылау нысандарының iшiнде тәжiрибелiк ... ... ... декларацияны, құжаттар мен мәлiметтердi тексеру болып
анықталады. Кеден органдары, құжаттардың түпнұсқалылығын және мәліметтердің
дұрыстығын анықтау ... ... мен ... ... ... кезінде берілген кедендік ... ... ... ... ... ... ... заңдарына сәйкес
жүргiзiлуi мiндеттi.
Кеден органдарына кедендік ресімдеу кезінде берілген мәліметтердің
дұрыстығын тексеру тәсiлдерi:
- оларды басқа дерек-көздерден алынған ақпаратпен ... ... ... ... мәліметтерін талдау;
- ақпараттық технологияларды пайдалана отырып мәліметтерді өңдеу арқылы.
Кедендік бақылауды жүзеге ... ... ... ... ... ... тексеру мақсатында тұлғалардан жазбаша түрде
барлық құжаттар мен мәліметтерді сұратып ... ... ... ... де ... органдарының құжаттар мен мәліметтерді тексеруіне жол
беріледі.
Ауызша пiкiр сұрау нысанын ... ... ... ... ... тауарлар мен көлік құралдарына кедендік ресімдеуді
жүргізу, алдын ала операциялар мен өзге де кедендік ... ... ... ... ... жүзеге асырады.
Кедендiк бақылау жүргiзудiң келесi нысаны түсiндiрмелер алу.
Түсіндірмелер алу — ... ... ... ... декла-ранттардан
және кедендік бақылауды жүзеге асыру үшін ... бар ... ... білетін өзге де адамдардан кеден ісі саласын-дағы қажетті
ақпаратты ... ... ... ... ... түсіндірме алу үшін
шақыру туралы хабарламаға тиісті кеден органының басшысы қол ... ... ... қол ... алу ... ... ... жүргiзудiң айрықша нысанына кедендiк қадағалау жатады.
Кедендік қадағалау — кеден органдары лауазымды адамдарының ... ... мен ... құралдарының тасымалдануын, олармен жүк және
өзге де операциялардың жасалуын ... ... оның ... техникалық
құралдарды қолдана отырып бақылауы.
Тауарлар мен көлiк құралдарын ...... ... ... бiр кедендiк режимнiң шарттарына сәйкес тауарлар мен ... ... және ... ... ... ... беру жөнiндегi iс-
әрекетi. Кеден органы лауазымды адамдарының тауарлар мен көлік құралда-
рын бақылауы кедендік бақылаудағы ... ... ... жері, жай-
күйі, мөлшері туралы, тауарларда, көлік ... және ... ... бөліктерінде кедендік пломбалардың, мөрлердің және басқа да
қондырылған бірдейлендіру ... бар ... ... ... үшін жүзеге асырылады. Сонымен ... ... ... жеке тұлғалардың багажын қарауы жүзеге асады.
Тауарлар мен көлік құралдарын тексеру - егер мұндай ... ... ... оның жүк ... ... ... және тауарлардың орамаларын бұзумен
байланысты болмаса, кедендік бақылау мақсаттары үшін тауарларды, жеке
тұлғалардың багажын, көлік құралдарын, ... ... ... ... ... және өзге де тауарларды бірдейлендіру құралдарының
бар-жоқтығын сырттай көзбен тексеру.
Кедендік бақылау аймағында тауарлар мен көлік құралдарын тексеру
декларант, тауарлар мен ... ... ... ... бар өзге ... және ... ... тексеру кезінде қатысуға тілек білдіретін
жағдайларды қоспағанда, ... ... ... ... мүмкін.
Тауарлар мөн көлік құралдарын ... ... ... ... лауазымды адамдары, егер мұндай тексерудің нәтижелері кедендік
мақсаттарда пайдаланылатын болса, белгіленген нысан бойынша акт жасайды.
Кеден органының лауазымды адамдары ... мен ... ... ... бар ... ... бойынша акт жасауға міндетті. Кедендік
қарау ... ... ... ... ... ... мен ... қатысты өкілеттіктері бар адамға тапсырылады.
Тексеру – бақылау үшiн ... бар ... ... ... ... мен ... ... кедендік тексеріп қарау кедендiк
бақылаудың келесi нысаны. Кедендік тексеріп ...... ... ... ... ... немесе көлік құралының жүк
тиелетін бөліктерін не ... ... және ... бар немесе
болуы мүмкін өзге де ... ... ... ... мен ... ... іс - әрекет. Қазақстан Республикасының кеден заңдарын
бұзу туралы ... ... ... ... ... кедендік бақылау
жүргізуi жасалады. Кедендік тексеріп қарау тауарларды ... ... ... ... ... дұрыстығын анықтау не мұндай
ақпаратты тексеру.
Тауарлар мен көлік құралдарына қатысты өкілеттігі бар ... ... ... және олардың өкілдері кеден ... ... ... ... тауарлар мен көлік құралдарын тексеріп қарау кезінде
қатысуға және кеден органының лауазымды ... ... ... ... ... ... уәкілеттік берген өкіл болмаған жағдайда,
көлік құралын басқаратын жеке ... осы ... ... ... табылады.
Декларант, тауарлар мен көлік құралдарына қатысты өкілеттіктері бар өзге де
тұлғалар және олардың өкілдері өздерінің бастамасы бойынша ... ... ... ... тексеріп қарау кезінде қатысуға құқылы.
Егер декларант, тауарлар мен көлiк құралдарына қатысты өкiлеттiктерi бар
өзге де ... ... ... ... ... ... ... қару жүргiзуi мүмкiндiгi бар:
- аталған адамдар тауарлар мен көлік құралдары тапсырылғаннан ... ... ... соң ... ... ... қауіпсіздікке, адамның өмірі мен денсаулығына, қоршаған ортаға,
Қазақстан Республикасы халықтарының ... ... ... ... ... және ... қалдыруға болмайтын өзге де жағдайларда;
- тауарларды халықаралық почта жөнелтімдерімен жіберген кезде;
- тауарлар мен ... ... ... ... ... кедендік режимді бұза отырып қалдырған жағдайда тауарлар мен
келік ... ... ... ... ... ... жағдайларда тауарлар мен көлік құралдарын кедендік ... екі ... ... ... және кеден ісі мәселелері
женіндегі ... ... ... ... бойынша кедендік тексеріп қарау
актісі толтырылады.
Кедендік тексеріп қараудың нәтижелері бойынша екі дана етіп ... ... ... ... ... ... актіде мынадай
мәліметтер көрсетiледi:
- кедендік тексеріп қарауды жүргізген кеден органының лауазымды тұлғалары
мен оны жүргізу кезінде қатысқан адамдар ... ... ... тауарлар мен көлік құралдарына қатысты екілеттіктері ... де ... ... ... тексеріп қарау жүргізудің
себептері;
- кедендік тексеріп қараудың нәтижелері.
Актінің екінші ... ... мен ... ... ... бар адамға, не оның өкіліне тапсырылады.
Қазақстан Республикасы Конституциясында жеке адамның абыройы мен кадiр-
қасиетiн ... ... ... бар. Кедендiк бақылаудың ерекше
нысаны ретiнде жеке тексерiп қарау осы кепiлдiктiң бұзылмауын қам тамасыз
етуi ... Жеке ... ... ... ... ... ... өтетін не кедендік бақылау аймағындағы немесе халықаралық
әуежайдың транзит аймағындағы жеке ... ... ... бұзу ... ... табылатын тауарларды өзінде жасырып, бермей
тұр деп ойлауға жеткілікті негіздер болған ... ... ... ... оны ... ... ... шешімі бойынша
жүргізіледі.
Жеке тексеріп қарау басталар ... ... ... ... жеке ... ... ... басшысының немесе оны алмастырушы
адамның жеке тексеріп қарауды жүргізу туралы шешімін көрсетуге, ... ... ... ... ... ... құқықтарымен таныстыруға
және жасырған тауарларын өз еркімен беру туралы ұсыныс жасауға міндетті.
Кеден органы лауазымды адамының жеке ... ... ... кезіндегі іс-
әрекеті жеке тұлғаның ар-намысы мен абыройына нұқсан келтірмеуге тиіс.
Осы жерде өзiне қатысты жеке ... ... ... ... жеке
тұлғаның құқықтарын атап өтуге болады:
- жеке тексеріп қарау жүргізу тәртібімен және жеке тексеріп қарау ... ... ... ... ... заңдарын бұзу объектілері болып табылатын
өзінде жасырған тауарларын өз еркімен беруге;
- жеке тексеріп қарау жүргізетін кеден ... ... ... ... ... ... ... хаттамаға міндетті түрде енгізе тырып,
мәлімдеме жасауға;
- жеке тексеріп ... ... ... және іс ... ... жеке тексеріп қарау жүргізетін кеден органы лауазымды адамдарының іс-
әрекеттеріне шағым жасауға;
- адвокаттың қызметтерін пайдалануға.
Жеке тексерiп қарау ... ... жеке ... ... ... ... ... туралы актi берiледi.
Жеке тексеріп қарауды тексеріліп қаралатын адаммен бір жыныстағы
кеден органының лауазымды адамдары сол жыныстағы екі ... ... ... сай ... ... ... Тексеріп қаралатын адамның дене органдарын тексеріп зерттеуді
маман-дәрігер, қажет болған жағдайда ... ... ... ... ... тексеріп қараудың жүргізілгендігі туралы хаттамаға жеке тексеріп
қарауды жүргізген кеден органының лауазымды адамы, өзіне ... ... ... жеке ... куәгерлер, ал тексеріп зерттеу жүргізілген
кезде — дәрігер қолдарын қояды.
Кедендiк бақылау ... тағы бiр ... ... ... таңбалау, оларға бiрдейлендiру белгiлерiн қою.
Кеден органдары кедендік бақылауды ... ... ... таңбалардың, бірдейлендіру белгілерінің немесе оларды Қазақстан
Республикасының кедендік аумағына әкелудің ... ... ... ... белгілеудің өзге де тәсілдерінің болуын тексеру
жолымен ... ... ... ... таңбалардың, бірдейлендіру
белгілерінің немесе тауарларды белгілеудің өзге де тәсілдерінің ... ... ... ... ... адам, декларант не өзге де ... ... ... ... Республикасының кедендік аумағына тауарларды кедендік
ресімдеу мен шығару ... ... ... ... ... ... және ... құралдарының есебі мен олар бойынша ... ... ... ... ... ... ... бар нысаны.
Кедендiк бақылау нысаны ретiнде есептiлiк жүйесiн ... ... ... кедендік ресімдеудің оңайлатылған рәсімдерін қолдану туралы
мәлімдеген кезде;
- ... ... ... айқындалған тәртіппен есепке
алынуға тиіс тауарларды шартты түрде шығарған кезде;
- кеден брокерлері, кедендік тасымалдаушылар ретіндегі ... ... ... жекелеген кедендік режимдер шеңберінде және уақытша
сақтау бойынша кеден қызметтерін көрсету ... ... ... ... ... ... ... тауарлар мен көлік құралдарына қатысты сыртқы
экономикалық қызметке қатысушыларды тексеру ... ... мен ... құралдарының есебін жүргізу шартты турде шығарылған
тауарлар мен көлік құралдарын, тарифтік және
тарифтік емес реттеу шаралары ... ... ... қамтасыз ету
мақсатында кеден органдары Кеден Кодексiне сәйкес кедендік ресімдеу
мен кедендік бақылау ... ... ... ... ... ... ... аумағында шартты түрде шығарылған тауарлар мен
көлік құралдарын пайдаланатын тұлғалар және өзге де тұлғалар ... ... және ... ... ... ісі ... жөніндегі уәкілетті
орган белгілеген тәртіппен есептілiк тапсыруға міндетті.
Кедендiк ... ... ... ... ... мен ... өте күрделiсi болып табылады. Кеден органдары ... ... ... ... органының лауазымды адамдары қызметтік куәлігін
және кеден органының басшысы қол ... ... ... ... ... ... тауарлар мен көлік құралдары, ... ... ... құжаттар болатын, не ... ... не ... ... ... ... ... асырылатын аумақ пен үй-жайларға кіруге
құқығы бар. ... осы ... ... қарау мен тінту жүргізу ... Егер ... және ... ... бас ... жағдайда кеден
органдарының лауазымды адамдары, аумаққа және үй-жайға екі ... ... ... кесу және ... ... ашу арқылы кіруге
құқылы. Үй-жайларға қарсылықтың жолын кесу және жабық ... ... ... барлық жағдайлары туралы кеден органдары жиырма төрт
сағаттың ішінде ... ... ... ... ... ... ... пен үй-жайларға кіруіне қарсылық көрсеткен адамдар
Қазақстан Республикасының ... ... ... ... ... ... жағдайларда прокурордың рұқсаты талап
етілетін әрекеттер рұқсатсыз да, ... ... ... ... ... ішінде жазбаша хабардар ете отырып жүргізілуі мүмкін. Прокурор
аталған хабарламаны алғаннан ... ... ... ... және олар ... ... жағдайда күшін жояды немесе тыйым салу-
шектеу сипатындағы шараларды өз қаулысымен тоқтатады.
Кедендік бақылаудағы, оның ішінде шартты түрде ... ... ... ... мақсатында жүргізілетін үй-жайлар мен аумақтарды
тексеру уақытша сақтау қоймаларында, кеден ... бос ... ... ... бажсыз сауда дүкенінің үй-жайларында,
сондай-ақ кедендік рәсімдердің ... ... ... шарттарына
сәйкес тауарлар болуы тиіс тұлғаларға жүргізіледі. Үй-жайлар мен аумақтарды
тексеру ... ... ... ... айырғандығы не оларға өзге
де тәсілмен билік етілуі туралы ақпарат болған жағдайда, осындай ақпаратты
тексеру үшін, сондай-ақ іріктеп ... ... ... Жоғарыда
көрсетiлмеген тұлғалардың үй-жайлары мен аумақтарын тексеруді ... ... ... немесе аумақтарда Қазақстан Республикасының
кедендік аумағына тәртіпті бұза ... ... ... бар ... ақпарат болған жағдайда, осындай ақпаратты ... шығу ... ... ... ... кеден ісі мәселелері акт жасалады,
оның екінші данасы тексеру жүргізілген түлғаға ... мен ... ... бағалау талаптары мен шарттарына
сәйкестігін анықтау үшін тексеруді де кеден органдары жүзеге ... ... ... ... ісі ... жөніндегі уәкілетті орган
белгілейтін нысан бойынша ... ... ... ... ... ... Экспорттық бақылау саласындағы кедендiк бақылау
Кеден бакылауының қүрамдас белігі ретінде валюта бақылауы ұлттық банктің
бірқатар ведомстволық актілері қабылданғаннан кейін оған ... ... ... мүмкіндіктер туғызады.
1997 жылы 23 мамырда Ұлттық Банктің қаулысымен экспорттық-импорттық
валюта бақылауын ... ... ... ... валюта бақылауын енгізу кеден органдарына
өткізілетін экспорттык-импорттық ... ... ... ... ... ... төлемдердің негізділігін, экспорттық-импорттық
операциялар бойынша есептің толықтығы мен ... ... ... ... жүктейді.
Кеден органдары өз өкілеттіктерінің шегінде Қазақстан ... ... ... ... мен ... құралдарын өткізу кезінде
Қазақстан Республикасы валюталық заңдарының сақталуына бақылауды қамтамасыз
етеді.
Кеден органдарының валюталық ... ... ... ... экономикалық қызметке қатысушылардың Қазақстан Республикасының
валюталық ... ... ... қамтамасыз етеді;
- Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкімен келісім бойынша кеден ісі
мәселелері жөніндегі уәкілетті орган айқындайтын тәртіппен ... ... ... ... ... кедендік шекарасы
арқылы қозғалысы туралы Қазақстан ... ... ... ... ... органдары анықтаған Қазақстан Республикасының валюталық заңдарын
бұзушылықтар туралы ... ... ... ... және ... ... хабардар етеді.
Кеден органдары Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес өз құзыреті
шегінде экспорттық бақылау ... ... ... ... ... ... жөніндегі уәкілетті орган Қазақстан Республикасының заңдарына
сәйкес өз құзыреті шегінде экспорттық ... ... ... актілерді шығару жолымен кеден органдарының функиялары ... ... ... ... ... саласындағы құзыреті:
- Кеден органдары экспорттық бақылауға жататын тауарлардың Қазақстан
Республикасының кедендік шекарасы арқылы өтуі кезінде оларға кедендік
бақылауды ... ... ... органдары экспорттық бақылау саласындағы нормативтік құқықтық
базаны қалыптастыруға қатысады, экспорттық бақылауға жататын өнімдердің
Қазақстан Республикасының кедендік ... ... ... ... ... және ... ... органдары Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес өз құзыреті
шегінде экспорттық бақылау саласындағы ... ... ... ... жөніндегі уәкілетті орган Қазақстан Республикасының заңдарына
сәйкес өз құзыреті шегінде экспорттық бақылау ... ... ... ... ... кеден органдарының функциялары мен
өкілеттіктерін айқындайды.Кеден органдары ... ... ... Қазақстан Республикасының кедендік шекарасы арқылы өтуі кезінде
оларға кедендік бақылауды ... ... ... экспорттық бақылау
саласындағы нормативтік құқықтық базаны қалыптастыруға қатысады, экспорттық
бақылауға жататын ... ... ... ... ... ... өткізілуінің алдын алады және жолын кеседі.
Кеден органдары экспорттық бақылауды жүзеге асыруға ... ... ... ... қызметке қатысушылардан және өзге де ... ... ... ... ... ... жасырындығын,
сақтауға міндетті.
Экспортер тауар экспортын өткізген күннен бастап белгіленген ... ... ... ... жеке тауар экспортын 365 күнтізбелік
күнді кешіктірмей қамтамасыз ету қажет. Кеден шекарасы арқылы ... ... ... Республикасының Үкіметімен бекітіледі.
Егер Қазақстан Республикасының Ұлттық банкімен берілген лицензияда
мерзімі ... ... онда ... түсім.
Қазақстан Республикасының уәкілетті банктегі өзінің есеп шотына есепке
алады, ал егер экспорттық ... алу ... ... ... тауар қайтарылуға жатады.
Қазақстан Республикасының Ұлттық банкінің лицензиясына сәйкес
мемлекеттік заң ... ... ... ... түсімді шетел
банктерінде немесе басқа да қаржы институттарындағы есеп шоттарына ... ... ... ... экспорттық түсім түспеген
жағдайда, экспортер ... ... заңы ... ... ... ... лицензия алу жөнінде, сондай-ақ экспорт
түсімін алу немесе бұрынғы тауар ... ... ... шара қолдану
қажет.
Экспортқа дейінгі 180 күнтізбелік күнді кешіктірмейтін экспорт ... ала ... ... ... асыру үшін, экспортер Қазақстан
Республикасының заңына сәйкес ... ... ... ... ... ... міндетті.Импортер мен тауарға төленген қайтарылуға
жатпайтын ақша ... ... ... ... ... ... қолдану қажет.
Егер тауар жеткізілмеген жағдайда-бекітілген келісім-шарт бойынша бұрын
өзінің банк есеп шотына аударылған ақшаны 180 ... ... ... ... ... ... Егер бұл ... Республикасының
Ұлттық банкімен берілген лицензиясында көрсетілмеген жағдайда.
Валюталық заңмен белгіленген мерзімде тауар жеткізілмеген жағдайда, онда
импортер Қазақстан Республикасының ... ... ... алу ... ... ... туралы шаралар қолдануға міндетті.Тауардың
жеткізілу мерзімі тауарды кедендік ресімдеу мерзімімен қойылады.
Қазақстан Республикасының ... ... 180 ... ... ... ... үшін резидент пен төленген төлемді аударған
жағдайда импортер ... ... ... ... ... ... міндетті.
Резидент пен немесе резидент емес арасындағы төлем және шетел валютасы,
теңге операцияларын тек қана ... ... есеп ... ... ... ... пен және резидент емес арасындағы
шетел валютасы мен және теңге мен төлемдік операциялары ... ... ... ... ... ... жүзеге асырылады.
Экспортер- Қазақстан Республикасының резиденті ... ... ... жеке ... ... Республикасының кедендік шекарасына
тауарларды жеткізу туралы келісім-шартқа отырса;
Импортер- Қазақстан Республикасының ... ... ... оның
филиалы, жеке кәсіпкер), Қазақстан Республикасының территориясына кедендік
шекарасы арқылы тауарларды әкелуге және қолдану ... ... ... ... ... ... мәмле куәлігін жабуды қажет
ететін келісім шартты қосымша өзгерту мәмлн куәлігін ... ... ... енеді.Егер экспортердың немесе импортердың мәмле
куәлігі кеден ісі ... ... ... органмен анықталатын
белгіленген тәртіппен масималды категория қаупіне сәйкестендірілсе кедендік
ресімдеу тауар ... ... ... тауар импортының алдын ... ... ... ... ... ... бес ... тоқтатылады.Белгіленген мерзімде кеден органы экспортердан немесе
импортердан және басқ да қажетті құжаттарды және экспортер импортер жөнінде
ақпараттар ... ... ... ... және ... заңмен
белгіленген басқа да құқық қорғау органдарына жіберуге құқығы бар.
Экспортер мен импортерді ... ... ... ... ... және импорттық мәмлелердегі шектеулер мен ... ... ... бола алмайды.
Егер экспорттық және импорттық мәмле ... ... ... ... ... ... ... мен импортер
Қазақстан Республикасының Ұлттық банкінің ... ... ... ... ... ... дейін Қазақстан Республикасының Ұлттық
банкінен сәйкестендіру лицензиясын немесе ... ... ... оның көшірмелері мәмле куәлігіне қосымша табыс етіледі.
Егер мәмілені жүзеге асыру ... ... және ... ... ... ... ... лицензиясын немесе
тіркелу куәлігін алған жағдайда, сол кезде ол кеден органына, уәкілетті
банкке ... және ... ... ... және ... мәміле
куәлігіне қосымша ресімделген бетпен бірге ұсынуға ... ... ... ... ... кеден органында және уәкілетті банкте
сақталады.
Егер іс жүзіндегі нұсқауға сәйкес мәмле куәлігіне ... ... ... ... онда ... органы немесе уәкілетті банк ... ... ... банк ... ... ... ... Республикасының Ұлттық банкінен сәйкестендіру лицензиясын
немесе тіркелу куәлігінің реквизитін және ... ... ... ... ... ... уәкілетті банк және кеден органы
мәмле куәлігінің ... іс ... ... ... бақылау
құжатынан басқа экспорттық және импорттық іс мемлекеттік тіркеу жөніндегі
куәліктің резиденттің есепке ... ... ... және
импортердың заңды тұлға немесе оның ... ... ... ... ... мен импортердың жеке куәлігінің көшірмесі, жеке тұлға,
мәмле куәлігімен ресімделетін ... ... ... ... енгізілмеген жағдайларды қоспағанда, басқа жағдайларда мәмле
куәлігін ресімдеу үшін ... ... ... ... ... ... мәмле куәлігі бойынша жеке тауарлар экспортының ... ... ... ... ... ... ... куәлігінің негізі болып экспортталатын
тауарлардың тізімі болып табылады.Ол жеке тауарлар ... ... ... қолы ... Жеке ... ... бойынша
келісім-шарт Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілеген жеке тауарлар
экспортының тізімін қарастыру керек.
Қазақстан Республикасының Үкіметі ... жеке ... ... ... да ... ... тәртіппен қарастырылуға міндетті:
1) Қазақстан Республикасының Үкіметімен белгілеген ... ... ... ... номенклатурасының кодына сәйкес таурлардың
толық белгілерін сәйкестендіруге мүмкіндік береді;
2) Жеке ... ... ... мәмле куәлігі ресімделгеннен кейін
келісім-шарт күшіне енеді.
Жеке тауарларды экспорттау ... ... ... жүзеге асырылмаса, онда кеден органдары немесе банк жеке тауарларды
экспорттау келісім-шартына қол қоюдан бас тартуға ... бола ... ... ... ... 3 және 9 бөлімдеріне сәйке с
жүзеге асырылса немесе 28-2 бөліміндегі ... ... ... ... ... ... ... негізде 180 күнтізбелік күндік
мерзімде кешіктірілмей ... ... ... ... берілген
лицензияны қолдана отырып мәмле куәлігін ресімдеуге құқығы бар.
Жеке тауарлар экспортының мәмле ... ... де ... ... ... ... ... айы немесе келісім-шарттың
нотариалдық тіркеудегі көшірмесі міндетті түрде ұсынылу қажет. Экспортер
негізді ... ... ... ... ... кеден
органының лауазымды тұлғасы және банк дәл көшірмесіне тексеріс жүргізіп
жеке тауарларды ... ... ... ... расталғаны»
деген мөрмен бекітіледі.
Негіз мәтіні және оның дәл көшірмесі белгіленген талаптарға сәйкес
болмаған жағдайда кеден ... және банк ... ... ... қорғау органдарына жібереді. Кеден ... ... ... ... ... ... ... куәлігін ресімдеудегі іс-
жүргізу талаптарына сәйкес тауар экспортының сыртқы экономикалық қызметтің
тауар номенклатурасының кодына сәйкес ... ... ... ... 365 ... күннен асатын мерзімдік түсімді көздейтін
болса, онда экспортер мәмле куәлігін ... ... ... ... ... сәйкестендіру лицензиясын алуға міндетті,
оның көшірмесі міндетті ... ... ... қосымша тіркеледі.Мұндай
жағдайда кеден органдары бес күндік мерзімде Қазақстан Республикасының
Ұлттық ... ... ... лицензия алу үшін түсініктеме
беріледі.
3.2 Кедендiк бақылау жүзеге асыру
Кеден саясаты іс ... ... ... ... ... табылатын кеден
органдарымен жүзеге асырылады. Нақ осы ... ... және ... ие ... тікелей кеден ісін жүзеге асырады.
Кеден ісін мемлекеттік басқару атқарушы билікті жүргізуге жатады, ... ... ... ... ... және ... органдарына
бағынышты, Қазақстан Республикасынның бүкіл территориясында ... ... ... ... ... ... ... кеден органдар бірыңғай жүйесіне:
1) кеден ісі мәселелері жөніндегі уәкілетті орган;
2) ... ісі ... ... ... ... ... ... бар қалалар, астана) бойынша ... ... әрі – ... ісі ... ... уәкілетті
органның аумақтық бөлімшелері );
3) кедендер;
4) кеден бекеттері;
5) Қазақстан Республикасының ... ... ... Мамандырылған кеден мекемелері кіреді.
Қазақстан Республикасының Кеден Кодексіне сәйкес кеден органдарының
негізгі мақсаты:
1) Қазақстан Республикасының кеден саясатын әзірлеуге және іске ... өз ... ... ... ... ... мен
экономикалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету;
3) орындалуын ... ... ... ... ... ... және өзге де заңдарының сақталуын қамтамасыз
ету;
4) Қазақстан Республикасының кеден шекарасы арқылы өткізілетін ... ... ... ... ... ... ... тарифтік және тарифтік емес реттеу шараларының сақталуын
қамтамасыз ... ... ... және ... ісі саласындағы өзге де қызметке
қатысушылардың құқықтары мен мүдделерін қоғау;
6) ... ... ... ... ... ісі саласындағы құқық
бұзушылыққа қарсы күресу;
7) Қазақстан Республикасының кедендік шекарасы арқылы тауар ... ... ... ... өз ... ... валюталық бақылауды жүзеге асыру;
9) Қазақстан Республикасының халықаралық міндеттемелерінің орындалуын
қамтамсыз ету және ... ... ... ісі ... ... әзірлеуге қатысу; шет мемлекеттердің кеден және
өзге де құзіретті органдарымен, ... ... ... ... ... ... ... асыру;
10) бiрiңғай бюджет саясатын iске ... ... ... және ... ... ... ... өз құзіреті шегінде ұлттық қауіпсіздікті қорғау, адамның өмірі ... ... ... қорғау жөніндегі шараларды қамтамасыз ету;
12) Қазақстан ... ... ... ... ... ... Республикасының заң актiлерiнде көзделген өзге де
мiндеттердi орындау болып ... ... ... ... 2 маңызды жайытпен белгiлендi.
Бiр жағынан, мемлекеттiк басқарудың пәнi ... ... ... да,
кеден органы - бұл берiлген салада атқарушылық қызметтi орындайтын ... ... ... бөлiгi. Мұнда ... ... ... ... ететiн заңда белгiленген өкiлеттiктер
шегiнде басқарушы субъектiлер ролiнде көрiнедi.
Басқа жағынан, кеден органдары құқықтың ... бола ... ... ... және ... ... ... нақты құқықтық қатынаста болады. Сонымен кеден органдары
белгiлi құқықтар мен мiндеттерге кеден ... ... ие ... ... ... ... шекарасы арқылы тауарлар мен көлiк
құралдарын өткiзудi iске асыратын тұлғалардың заңды құқықтарын ... Бұл үшiн ... ... ... ... ... ... нақты заңды реттелiнуi қажет, бiрiншi ... ... ... ... органдарының тiкелей емес қатысуынсыз туындауы
мүмкiн. Соңғылардың қызметi кеден құқығы пәнiнiң тек бөлiгi болып табылады.
Соңдықтан заң ... ... ... ... ... ... жiберiлетiн ықпал етудiң шектерiн бекiтуi тиiс, және осыдан шыға
отырып, ... ... ... ... ... ... ... үйымдастырушы қүрылымы - елдің
экономикалътқ даму ... ... ... ... ... мен ... тәуелді болады.
Мысалы, АҚШ-та кедендік қызметті ұйымдаструдың құрамына 7 аймақтық
бөлімшесі бар Қаржы ... ... ... ... ... қызмі
Басқармасы кіреді: Нью-Йорк, Солтүстік-Шығыс, Оңтүстік-ПІығыс, Оңтүстік-
Орталық, Оңтүстік-Батыс, Солтүстік-Орталық, ... ... ... ... ... құрамына 45 кедендік аудан кіреді, өз кезегінде
олардың 300 кедені және ... ... ... ... ... саясатты жүзеге асырушы орган -
қазақстандық кедендік қызмет, ол Қазақстан Республикасы ... ... 12 ... "Қазақстан Республикасы Кеден комитетін құру
жөніндегі" Жарлығы бойынша ... ... ... органдары біртүтас
жүйені құрайды, оның құрамына Орталық кедендік орган, кедендік комитет,
сонымен бірге кедендік басқармалар, кедендер және ... ... ... ... жиынтығы қандай негіздерге байланысты біртұтас жүйе
ретінде қарастырылады? ... ... 2 ... атап ... ... ... ... органдардың мақсаттары мен
міндеттерінің біртұтастығы;
- ... ... ... ... органдар жүйесінің ұйымдық
қүрылымымен қамтамасыз етіледі. Ол қатаң ... және ... ... ... ... органы кедендік қызметтің барлық мәселелерiмен
айналысады айналысады. Орталық органның маңыздылығына қарамастан,
институционалдық құрылымньщ негізін құраушы элемент болып Кеден
есептеледі.
Кеден дегеніміз — ... ... ... үшін ... ... ... ... орын. Кеден елдің кедендік шекарасында
орналасуы ... ... Ол ... ... ... де ... ... қызметіне кедендік реттеу нәтижелері тікелей тәуелді
болады.
Кедендік органдардың төменгі буынының жоғарғы ... ... ... ... жергiлiкті әкімшілікке тәуелсіздігі кедендiк
органдар жүйесiн ... ... ... ... табылады.
Тікелей басқару және көлденең бағыттағы әкімшіж тәуелділіктің жоқ ... ... ... ... жүйесіне де, оның әрбір құрамдас бөлігіне де тән
белгі. Осыған байланысты кедендік органдар ... ... ... ... ... ... емес ... ой туындамауы тиіс. Олардың
өзара байланыстары ... ... әр ... ... ... ... ... органдар жүйесінің біртұтас мақсаттары мен
міндеттері бар, ... біри ... ... яғни ... ... ... ... сипатталатын кедендік
органдар жиынтығы ретінде анықтауға болады
Кедендік ... ... ... біріншіден, олар Қазақстан Республикасынъгң кедендік ... мен оны ... ... қатысады;
- екіншіден, өз құзыры шеңберінде экономикалық қауіпсіздікті қамтамасыз
етеді және біздің ... ... ... ... ... кедендік төлемдер мен салықтарды алып ... ... ... ... ... мен ... қозғалысы кезінде ережелердің сақталуын қамтамасыз етеді,
сонымен бірге Қазақстан Республикасының кедендік шекарасы арқылы өтетін
тауарларға қатысты экономикалық ... ... ... ... т. б.
Негізгі функциялардың бұл тізімі Қазақстан Респуликасындағы кедендік
органдар қызметінің әр алуан сипатын көрсетеді.
Кедендiк органдар ... ... ... ... ... Ол атқарушы орталық орган болып табылады және елдегі кедендік
кызметке тікелей жетекшілiк етеді.
ҚР Кеден ... ... әр ... ... ... ... саясаты жүзеге асырады. Сонымен бірге ол біртұтас
кедендiк саясатты жүзеге асырдың экономикалық, ... ... ... ... ... ... қолданылуын қамтамасыз
етеді.
Кедендік басқармалар - орталық орган мен жергілікті ... ... ... ... ... ... буын ... табылады. Оның
міндеттері мен қызметтері ... ... ... міндеттері мен
қызметтеріне ұқсас, бірақ ол ... ... ... территориясындағы
кедендік іске ғана жетекшілік етеді.
Қазақстан Республикасының кедендері — ... ... ... ... ... ... ... міндеттердің негізгi бөлігін тікелей
кедендер орындайды. Қазақстанда болып ... ... ... және ... өзгерістер кедендік істің кеңеюі мен күрделенуіне жағдай ... ... ... ... ... ... талап етті. Бұрын-
сонды кедендік бақылау (тексеру) кедендік шекарда орналасқан нүктелерде
ғана жүргiзiлдi. Сыртқы сауданың мемлекеттiк монополисынан бас ... ... ... ... өз ... шығуына байланысты кедендік
тексеру шарасын өзгерту қажеттілігі ... яғни ... ... мен ... және ... ... бойынща негізгі жұмыстар
кедендік шекарадан мемлекет ішіңе ... ... ... ... ... және қазіргі танда олар
кедендік операцияларды орындау бойынша негізгі жұмысты өз ... ... ... құру ... ... ... ... тауар
өндірушілерді кедендік органдармен байланыстарды, шекара ... ... ... ... жүк айналымының күшеюіне ықпал
етеді, кедендік тексеруді өте тиімді ... Бұл ... ... ... деп ... түрде екіге бөлуге мүмкінді береді, (мысалы, “Атакент” -
ішкі кеден, ал “Хоргос” сыртқы кеден). ... ... ... ... және ... жүк пен ... сонымен бірге,
пошталық жіберулер мен басқа жүктердің, ел территориясына кіруі мен шығуына
тексеру жасайды.
Кедендік бекет — ... ... ... ... буыны, ол белгілі
бір нүктеде немесе белгiлi бір ... ... ірі ... ... қүжаттарды толтыру және кедендік тексерулер жүргізуге
арналған өкілетті орган.
Кедендік ... - ... ... ... жүзеге асырады:
Қазақстан Республикасының кеденді ... ... ... ... мен
транспорттық құралдарды кедендік тексеруден өткізеді және ... ... ... ... ... ... мен транспорттық құралдарды
өтуіне рүқсат етілген ережелердің сақталуын қамтамасыз ... және ... ... ... алғанда, кеденмен салыстырғанда, кедендік
бекеттердің ... мен ... ... ... ... аз
болып келді.
Кедендік қызмет сонымен бірге әскери-шекаралық міндетті орындайды.
Қытаймен шекарадан басқа барлық территория кеденнің үлесінде, яғни 4 ... ... ... да ... пункттер арасындағы шекаралардың
ара қашықтығы - 150-200 м, ал кейбір жерлерде - 500-600 м-ге жетеді. Ал
барлық өркениетті ... ... ... ... ... ... хабарласа алады, яғни олардың арасындағы қашықтық 50-60 м. Бірақ
барлық бекеттерді жабу 17 теміржолдың, 22 ... ... ... ... ... тұру үшін 12 мың адам ... ... кезде кедендік
шекараның 11,5 мың километрін ғана ... ... ... ... ... ал ... ... 13 мың километрге ... ... мен ... ... бойынша кедендік басқармаларды мысалға
келтіре отырып, кедендік органдардың ұйымдастырушылық құрылымы мен ... ... оның ... ... ... ... ... тексеруді ұйымдастыру бөлімі;
2. Кедендік төлемдер бөлімі:
- төлемдер бөлімі;
- валюталық тексеру қызметі;
3. Контрабандамен және кеден ережесін бүзушылықпен ... ... ... ... ... оперативтік-іздестіру қызметі;
- есірткі заттар контрабандасымен күресу қызметі және кинология (осы
заттарды табуға көмектесетін арнайы иттер өсіру) қызметі;
4. ... ... мен ... ... ... ... мен ... бөлімі;
- қарулану мен әскери дайындық қызметі;
5. Тауарлардың жеткізілуі транзиттік бақылау (тексеру) қызметі;
6. Қалыптасқан мен ... ... ... ... ... қауіпсіздік қызметі;
8. Кадрлар бөлімі;
9. Бухгалтерлік есеп пен есеп беру бөлімі;
10. Қамтамасыз ету ... ... ... ету ... ... қорғау қызметі;
13. Пресс-қызмет;
14. Сыртқы экономикалық байланыс;
15. Аксиздiк кедендiк бекет.
Кедендік тексеруді уйымдастыру бөлімі ... ... ... ... ... ... ... құжаттары төмендегі кедендік
режимдер бойынша дайындалады:
- еркін айналым үшін тауарларды шығару;
- тауарлардың реимпорты;
- тауарлар импорты;
- ... ... ... ... ... жою;
- мемлекет пайдасы үшін тауарлардан бас тарту;
- салықсыз сауда дүкені;
- кедендік қойма;
- еркін кедендік аймақ және еркін ... ... ... ... және уақытша шығару;
- Қазақстан Республикасының кеден территориясында тауарларды өңдеу;
- кедендік тексеру ... ... ... ... ... қоймасы;
- жүктердің кедендік құжаттарын дайындау.
Кедендік төлемдер бөлімі — кедендік төлемдерді (баж салығы, алымдар)
және салықтарды ... ... ... салық) белгілейді және жинайды;
кедендік режимге сәйкес төлемдердің дер ... ... ... ... ... емес ... кедендік төлемдер мен алымдарды
белгілейді және жинайды; саудалық және ... емес ... ... ... пен ... ... тауарлардың кедендік ... ... ... ... талдау жасайды және әр ... ... оның ... өзгеруін анықтайды; валюталық
табыстардың түсуі мен қолданылуын тексереді; ... ... ... кедендік-банктік тексеру нәтижелеріне талдау жасайды; сыртқы
экономикалық қызметке қатысушылардың ... ... ... ... құрылымы жөніндегі ақпараттарды бір жүйеге ... және ... ... экспорттық-импорттық операцияларды ... ... және ... ... ... ... ... – контрабанда және кедендік ережелерді бұзу фактілерін анықтау мен
оған жол бермеу ... ... ... ... кедендік ереже бұзу
бойынша тергеу жүргізеді; оперативтік тергеу қызметін ... ... ... ... мен арнайы дайындалған із кесуші ... ... ... ... мен ... ... ... анықтау шараларын жүргізеді; қүқық ... ... ... ... шараларды жүргізеді.
Кедендік қорғау мен режим бөлімі - кедендік шекараны, кедендік орган
объектілерін ... ... және ... ... ... ... жұмыстарын жүргізеді; оперативтiк - кезекшілік
қызмет жұмысын ұйымдастырады; қару - жарақ пен құралдарды ... мен ... ... ... ... бөліктерімен танысуы және оны
қолдану ... ... ... ... ... жеткізу мен транзиттiк бақылау қызметi - «транзит» атты
кедендік ... ... ... ... ... ішкі кедендік транзит (IКТ) ... ... ... ... ... келiп түсуіне тексеру жасайды; «Тауарлар ... ... ... деген кедендік режимге енгізілген
тауарлардың іс ... ... ... ... жасайды.
Қалыптасқан кедендік санақ бөлімі - кедендік қызмет ... ... ... ... ... ... ақпараттық және
техникалық құралдарды пайдалану бойынша жүмыстарды жүргізеді; ... ... ... ... және ... санақты жүргізу мен ақпаратты жинау,
енгізу, тексеру және талдауды жүзеге асырады.
Өзіндік қауіпсіздік ... - ... ... жемқорлық,
парақорлық және қиянат жасау фактілерін анықтайды, оған ... ... ... қатарына қылмыстық элементтердің кіруіне, қызметтік
ақпараттардың шетке шығуына тыйым салады.
Кадрлар бөлімі - кадрларды ... мен ... ... ... жеке
құрамдарында тәрбие жұмысын ... ... ... ... ... есеп пен есеп беру ... - ... органдарының қаржылық-
шаруашылық қызметiн есепке алады және бақылайды, ақшалай құралдардың
үнемді және тиімді шығынадалуына ... ... ету ... - ... ... ... ... қажетті
жиһазбен және кеңсе тауарларымен, қызмет орынымен, қоймамен қамтамасыз
етеді; транспорттық ... ... ... жұмыстарды
ұйымдастырады, телефон байланыстарымен
қамтамасыз етеді.
Кұжаттық қамтамасыз ету бөлімі - ... және іс ... ... ұйымдастырады, үйлестіреді және бақылайды.
Ақпараттарды қоргау қызметі – ... ... ... ... ... қорғаныс бойынша толық әскери-дайындық
жұмыстарын ұйымдастырады.
Заң қызметі - ... ... ... ... ... ... кедендік басқармалардың құқықтары мен мүдделерін
қорғайды. ... ... заң ... ... жұмыстарын жүргізеді және түсіндіреді.
Пресс қызметі - халықаралық жіберулерді ұсақ пакеттер, ... ... ... бар «М» атты ... кедендік
құжаттары дайындайды.
Сыртқы экономикалық байланыс қызметі кедендік қызмет мәселелері бойынша
елшіліктер және ... ... ... келіссөздер жүргізу
ұйымдастырады.
Акциздік кедендік бекет - тауарға белгі жасалуы тиіс ... ... ... ... ... дайындайды; акциздік жиындар
маркасын сатумен айналысады, маркаланатын акциздік шетел
тауарларының жеткізілуін ұйымдастырады; ... ... ... және дер
кезінде төленуін қамтамасыз етеді.
Қорытынды
Соңғы он бес жыл ішінде Қазақстан мемлекеті жаңа ... ... ... Мемлекеттік басқару органдары, соның ішінде кеден
органдары, өте күрделі, әрі қарама-қайшылықты даму жолынан өтіп, әкімшілік
биліктің, ... ... іс ... ... Бұның бәрі Қазақстан
Республикасы Президенті Н.Ә.Назарбаевтың «Қазақстан - 2030» атты ... ... ... ... аса ... ... ... құрудың идеялары мен принциптеріне сәйкес, Қазақстан
қоғамы мен мемлекетін құқықтық реттеудің мақсаты жүргізіліп келе ... ... ... атқарушы билік органдарының қатарына еніп, өз
қызметін мемлекеттің атқарушылық-биліктік ... ... ... ... өзге органдарынан өзінің құрылымы,
құзіреті, іс-әрекетінің ... мен ... ... ... т.б. параметрлері арқылы ерекшеленіп тұрады.
Қазіргі әлемдік мемлекет басқару практикасында кеден ісін жүргізіп
отыру, жүзеге ... ... ... ... ... ... жұмыста кеден органдарының құқықтық мәртебесі, оның бүкіл
жұмыстарының мәні ең алдымен Қазақстан Республикасының ... ... ... негізгі мақсаттары мен функцияларынан
туындайтынын, ... ... ... ... органдар
шеңберіндегі, мемлекеттік басқару механизміндегі ... оның ... мен ... ... ... қажеттілігінен туындайтынын
көрсетуге қадам жасалды. Кеден органдары функцияларының дәл қазіргі кезеңде
қайсысына басым мән ... ... ... ... ... ... ... ұйымдастыру жүргізілетіні көрсетілді. Мен, тақырыбым
бойынша бақылау ... ... ... ... ету, ... ... ... арқылы, оның құзыреттілігін, жауапгершілігін,
функциясының шеңберін нақтылау, талдау арқылы тек қана кеден органдары ... ... ... өзге де ... органдардың негізгі
әрекет ету тәсілдерін, жауапкершілік аумағын анықтаудың құқықтық құралдарын
жасауға тырыстым.
Қолданылған ... ... ... ... ... ... ... жыл.
3. Қазақстан Республикасының Кеден Кодексі, 05.04.2003 жыл.
4. Қазақстан ... ... ... ... ... ... Н.А. Қазақстан – 2030. Процветание, безопасность и улучшение
благосостаяния всех ... ... ... РК ... ... 1997 г.
6. Алибеков С.Т. Тамоденное право. Алматы, 1997.
7. Алибеков С.Т. Таможенное дело в Республике Казахстан. Алматы, 1997.
8. Алибеков с.Т. ... ... ... ... и ... ... 1999.
9. С.Т. Әлiбеков. Қазақстанның кеден құқығы. Алматы, 2002.
10. Бахрах Д.Н., ... С.В. ... ... России. Екатеринбург, 1995.
11. Борисов К.Г. Международное таможенное ... М., ... ... ... совета Республики Казахстан (1992-1995 годы)
13. Гребенщикова Л.В. Кубасова И.А. ... М.А. ... ... и ... таможенные конвенции.
Алматы, 1996.
14. Козырин А.Н. Налоговое право зарубежных стран: ... ... ... М., ... ... Д.М., Текенов У.А., Акбаева Б.М. Международные транспортные
перевозки и управление таможенным делом: учебное ... ... ... Д.М., ... А.Е., ... Ұ.А., ... С.О. ... ұйымдастыру және басқару. /оқу құралы/. Алматы, 2000.
17. Мауленов К.С. Основы таможенного законодательство //Основы государства
Рсепублики Казахстан/под ред. Г.С. Сапаргалиева. ... ... ... Е.Г. ... ... ... ... Государств. М,
1995.
19. Международные договоры, ретифицированные Республикой Казахстан, в
сфере таможенного законодательства: сборник ... ... ... ... И.В. ... Алматы, 1998.
20. Нурахметов Б. Казахстан Республикасының кеден ісі: сұрақтар мен
жауаптар. Алматы, ... ... М.А. ... ... ... ... ... Сарсембаев М.А. Международно-правовые отношения государств Центральной
Азии. Алматы, 1995.
23. Содружество. Информационной вестник ... глав ... и ... ... ... годы).
24. Таранов А.А. и др. Административное прао Республики Казахстан. Часть
общая. Алматы, 1996; часть особенная, Алматы, 1997.
25. Тілемісов Н.Х. ... ... ... ... ... ... ... Алматы, 2001.
26. Угаров Б.М. Международная борьба с контрабандой. М., 1981.
27. ... Б.Н. ... Н.А. ... ... РФ» ...

Пән: Кеден ісі
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 43 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 500 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
АлЭС-1 ЖЭО 6/110 кВ кернеулі генератор-трансформатор блогының релелік қорғанысы және автоматикасы57 бет
Тауарлы материалдық қорлар24 бет
Тиімді нәтижеге жетудің мақсатты бағыты бар салық әкімшілігі бойынша жұмысы3 бет
Автомобиль көлігінің ұғымы және бұл көлікпен жасалатын жүк тасымалының сипаттамасы13 бет
ЕврАзЭҚ мемлекеттерінің транзиттік қуатының негізгі проблемалары және даму болашағы29 бет
«Еуропа Одағының бірқатар елдері арасында төлқұжаттық және кедендік бақылауды алып тастау туралы келісімі»4 бет
«Транспорттық тапсырма»23 бет
«Қазақстан Республикасындағы кедендік саясат»34 бет
Адамның жеке басын тексеріп қарау кедендік бақылаудың ерекше нысандары ретінде47 бет
Алматы қаласы кедендік бақылау департаменті бойынша кедендік әкімшіліктендіру қызметін ұйымдастыру мен жетiлдiру тұжырымдамасы жинақталған тәжiрибенi жүйелеу250 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь