Маңғыстау облысында орналасқан асар ауданы бойынша жиналған геологиялық геофизикалық материалдар

МАЗМҰНЫ
АҢДАТПА
АННОТАЦИЯ

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .8

1 Геологиялық бөлім ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .10
1.1 Алаңның географиялық . экономикалық ерекшелігі ... ... ... ... 10
1.2 Алаңның геологиялық, геофизикалық зерттелу тарихы ... ... ... ... ... . ... ..11
1.3 Литологиялык.стртиграфиялық қимасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..12
1.4 Тектоника ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. .16
1.5 Мұнайгаздылығы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .19
1.6 Қиманың гидрогеологиялық сипаттамасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... . .23

2 Техникалық бөлім ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .25
2.1. Бұрғылаудың геологиялық жағдайлары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..25
2.2 Бұрғылау сұйығының сипаттамасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .25
2.3 Зертханалық зерттеулер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .25
2.4 Ұңғы құрылымын негіздеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ... ... ...26
2.4.1 Ұңғы құрылымын жобалау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ... .26
2.4.2 Пайдалану тізбегін беріктікке есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..29
2.4.3 Пайдалану тізбегін цементеуге есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ...31
2.5 Ұңғы сағасының жабдықтары ... ... ... ... ... .. ... ..33
2.6 Геологиялық геофизикалық зерттеулер жинағы ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ... .33
2.6.1 Шлам мен кернді алу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..33
2.6.2 Өнімді қабаттарды сынау және байқау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .36
2.7 Мұнай қорын есептеу ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... .. ... ... ... 37
1.9 Іздестіру жұмыстарының мақсаты мен міндеттері ... ... ... ... ... ... ..39

3 Экономикалық бөлім ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 41
4 Еңбекті және қоршаған ортаны қорғау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...48
4.1 Еңбекті қорғау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...48
4.1.1 Өндірістік санитария 48
4.1.2 Өндірістік шағын климат ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 49
4.1.3 Өндірістік жарықтандыру және шулардан қоғану.шаралары ... ... .. ...50
4. 2 Қорғаныс шаралары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ...51
4. 2.1 Жалпылама шаралар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..51
4. 2.2 Өндірістік жарықтама ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 52
4. 2.3 Зертхананы желдету ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .53
4. 2.4 Техника қауіпсіздігі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..54
4. 3 Қоршаған ортаны қорғау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..58
4.3.1 Жер,су, ауаны қорғау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. . ...58
4.3.2 Техникалық және биологиялық рекультивация ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. .58
4.2.3 Радиациялық қауіпсіздік ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... .59

ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..60

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ..62

Тіркемелер ... ... ... ... ... ... ... ... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... .63
КІРІСПЕ
Соңғы жылдары үлкен тереңдіктерінде өнімді шөгінділерді игерумен және еліміздің мұнайгазды аймақтарынның географиялық кеңеюімен байланысты көмірсутекті пайдалы қазбалары ерекше орналасқан кенорындары ашылды. Негізгі мұнай-газ кенорындары еліміздің батыс өңірінде орналасқан. Қарастырылып отырған алаң Маңғыстау облысы, Ералиев ауданында орналасқан. Бұл жұмыста, алаңның геологиясы, тектоникасы және гидрогеологиясы көршілес жатқан кенорындардың мәліметі бойынша жасалады. Алаңға ең жақын жатқан еліміздің ірі кенорындарының бірі Жетібай кенорыны орналасқан. Бұл алаңды игеруге оңтайлы жағдай туғызады.
Маңғышлақта геологиялық жұмыстар ХХ ғасырдың басында жасалынды, кейін атақты геологтардың есімдерімен Н.И.Андрусов, М.В.Баярунас, В.В.Мокринский, С.Н.Алексейчик және тағы басқалармен байланысты. Маңғышлақтың тектоникасы мен лито-стратиграфиясын жүйелік зерттеуі 50-жылдардан ВНИГРИ Маңғышлақ кешенді геологиялық-геофизикалық экспедициясының күшімен басталды. Алынған мәліметтердің базасында тектоникалық схема мен мұнайгаздылы болашақ картасы жасалынды, бұл мәліметтер Маңғышлақта мұнай іздеу жұмыстарына себеп болды.
Бұл дипломдық жобада бес іздеу ұңғымаларын бұрғылау көзделіп отыр. Бұрғылаудың мақсаты – юра шөгінділеріндегі мұнайгаздылығын зерттеу, осы ашылған қимадағы мұнай мен газдың перспективасын айқындау, литологиялық – стратиграфиялық қима және жыныстардың жинауыш қасиетін анықтау. Бұл алаңдардағы түзілімдерден мұнай мен газ шоғырларын ашу мұнай іздеу жұмыстарының көлемін ұлғайтуға көмектеседі және бұл аймақ бойынша жоспарланған мұнай мен газ қорларының өсуіне жол ашады. Диплом жобасын құрастыруға диплом алдындағы өндірістік практикада жиналған мәліметтер негіз болды. Бұл алаңдардағы түзілімдерден мұнай мен газ шоғырларын ашу мұнай іздеу жұмыстарының көлемін ұлғайтуға көмектеседі және бұл аймақ бойынша жоспарланған мұнай мен газ қорларының өсуіне жол ашады.
ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. С.Е.Чакабаев, Ю.С.Кононов, Э.С.Воцалевский, В.А.Иванов, А.И.Шаховой; Геология и нефтегазоносность Южного Мангышлака. Алма-ата,1967.
2. А.А. Бакиров, Теоретические основы и методы поисков и разведки скоплений нефти и газа, Москва, Высшая школа, 1976.
3. С.Н. Сеитович.
4. Жүнісов А.А, Тұрсынбаева М.Ө, Дипломдық жобасын құрастыру, әдістемелік нұсқау, 2007.
5. Г.Ж. Жолтаев, Подсчет запасов нефти объемным методом, Методическое руководство, Алма-Ата, 1984.
6. К.С. Исраилов, Ұңғы конструкциясын жобалау және оның сағасына орналастыратын жабдықтарды таңдау, Алматы, 2000.
7. К.Б. Иогансен, Спутник буровика, Москва, Недра, 1981.
8. Қазақстанның мұнай энциклопедиясы, Астана–Лондон 1999.
9. ред. Бекжанов. Геологическое строение Казахстана.
10. Н.Сейітов, А.Абдулин, Геология терминдерінің сөздігі,
Алматы «Казахстан» 1996.
11. Н.Г.Середа, Е.М.Соловьёв, Бурение нефтяных и газовых скважин, Москва, Недра, 1974.
12. Справочник укрупненных сметных норм на геологоразведочные работы, СУСН выпуск 5, Москва, Недра, 1984.
        
        АҢДАТПА
Дипломдық жобада Маңғыстау облысында орналасқан Асар ауданы бойынша
жиналған геологиялық-геофизикалық материалдар, осы алаңның ... және ... ... геологиялық, техникалық және экономикалық бөлімдерін
жазуға негіз болып отыр.
Жобаланған алаңның өнімді қабаттары ... юра ... ... ... тереңдігі №1 ұңғыма 2650 метр, №2 ұңғыма
2580 метр, №3 ұңғыма 2650 метр, №4 ... 2050 метр және №5 ... ... бес ... салу ... отыр. Жобаланған горизонт Т1.
С3 категориясы бойынша есептелген болжамдық алынатын мұнай қоры
22 518 405 ... ... ... ... ... постановки поисковых работ на нефть и газ, основывается на
геолого-геофизические материалы, собранные по ... ... ... ... ... ... ... продуктивны среднеюрские отложения.
Проектируется заложение пяти поисковых скважин, с проектными глубинами
№1скважина до 2650 м, №2 ... до 2580м, №3 ... до 2650м, ... до 2050 м, №5 ... до 2650 м. ... горизонт Т1.
Предполагаемые извлекаемые запасы 22 518 405 тонна, запасы подсчитаны
по категории С3.
МАЗМҰНЫ
АҢДАТПА
АННОТАЦИЯ
КІРІСПЕ.....................................................................
............................…………….....8
1 Геологиялық
бөлім.......................................................................
..........................10
1.1 Алаңның географиялық - ... ... ... ... геофизикалық зерттелу тарихы
....……........... ......11
1.3 Литологиялык-стртиграфиялық қимасы
.......................………..................12
1.4
Тектоника...................................................................
......…………............. .16
1.5
Мұнайгаздылығы...........................................................………
.....................19
1.6 ... ... ..... ... Техникалық
бөлім.......................................................................
..............................25
2.1. Бұрғылаудың геологиялық
жағдайлары......................................................25
2.2 Бұрғылау сұйығының сипаттамасы
…….......................................................25
2.3 Зертханалық
зерттеулер..................................................................
...............25
2.4 Ұңғы ... ... Ұңғы ... ... ... ... беріктікке
есептеу................................................... ..29
2.4.3 Пайдалану тізбегін цементеуге
есептеу.................................................. ...31
2.5 Ұңғы сағасының жабдықтары....................
.. ......33
2.6 Геологиялық-геофизикалық зерттеулер
жинағы..................................... .....33
2.6.1 Шлам мен ... ... ... сынау және байқау
............................................... .....36
2.7 Мұнай қорын есептеу.......................…
…............... ............37
1.9 Іздестіру ... ... мен ... ... ... Еңбекті және қоршаған ортаны
қорғау............................................ ...................48
4.1 Еңбекті
қорғау......................................................................
.........................48
4.1.1 Өндірістік санитария
48
4.1.2 Өндірістік шағын
климат....................................................................
....49
4.1.3 Өндірістік жарықтандыру және ... ... ... 2 ... ... 2.1 ... ..51
4. 2.2 Өндірістік
жарықтама...................................................................
.............52
4. 2.3 Зертхананы
желдету.....................................................................
....... .....53
4. 2.4 ... ... 3 ... ... ... ... ... . ...58
4.3.2 Техникалық және биологиялық
рекультивация.................................... .. .58
4.2.3 Радиациялық
қауіпсіздік.................................................................
. ....... ... ... . ... ... жылдары үлкен тереңдіктерінде өнімді шөгінділерді игерумен және
еліміздің мұнайгазды ... ... ... ... ... ... ... орналасқан кенорындары ашылды.
Негізгі мұнай-газ кенорындары ... ... ... ... ... алаң ... облысы, Ералиев ауданында орналасқан.
Бұл жұмыста, ... ... ... және ... ... кенорындардың мәліметі бойынша жасалады. Алаңға ең жақын жатқан
еліміздің ірі кенорындарының бірі Жетібай кенорыны ... Бұл ... ... ... ... геологиялық жұмыстар ХХ ғасырдың басында жасалынды, кейін
атақты геологтардың есімдерімен Н.И.Андрусов, М.В.Баярунас, В.В.Мокринский,
С.Н.Алексейчик және тағы ... ... ... ... ... ... зерттеуі 50-жылдардан ВНИГРИ Маңғышлақ
кешенді геологиялық-геофизикалық экспедициясының күшімен басталды. Алынған
мәліметтердің базасында тектоникалық схема мен ... ... ... бұл ... ... мұнай іздеу жұмыстарына себеп болды.
Бұл дипломдық жобада бес іздеу ұңғымаларын бұрғылау көзделіп отыр.
Бұрғылаудың ... – юра ... ... ... осы
ашылған қимадағы мұнай мен газдың перспективасын айқындау, литологиялық –
стратиграфиялық қима және ... ... ... ... ... ... мұнай мен газ шоғырларын ашу мұнай іздеу
жұмыстарының ... ... ... және бұл ... ... мұнай мен газ қорларының өсуіне жол ... ... ... ... ... өндірістік практикада жиналған мәліметтер
негіз болды. Бұл алаңдардағы ... ... мен газ ... ... іздеу жұмыстарының көлемін ұлғайтуға көмектеседі және бұл аймақ
бойынша жоспарланған мұнай мен газ ... ... жол ... Геологиялық бөлім
1.1 Алаңның географиялық – экономикалық ... ... Асар ... ... ... ... ... ауданының территориясында орналасқан.
Географиялық жағынан жұмыс ауданы Маңғышлақ даласында орналасқан. Дала
бедері ... ... ... ... ... ... Жер бедерінің абсолюттік белгісі 130 ... ... ... ... территория жартылай шөл және шөл дала белдеміне
жатады. Климаты күрт континенталды, ... Жазы ... ... ... ... ... ... сипатталады. Ауа
температурасы максималды мәнге шілде айында жетеді, ал оның айлық ... 25-260С ... Бұл ... ... ... ең жоғарғы температура 43-
470С белгіленеді.
Қысы біраз суық, қар аз түседі. Алғашқы аяздар ... ... ... ... аяқталады. Ең суық ай – қаңтар. Төмен температура қаңтардың
екінші жартысына тән, ... ... ауа ... ... 25-300С ... ... жылыну, көктайғақ пен борандар тән.
Жауын-шашын мөлшері көп емес. Әртүрлі мекендерін бақылау бойынша көп
жылдық ... бұл ... ... ... жауын-шашынның жалпы жылдық
сомасы жылына 140-200 мм құрайтынын ... ... ... маусым
бойынша түсуі біркелкі емес. Ең көп бөлігі жылы ... ... ... ең аз – ... ... (23-45%), әсіресе аз – қыста ... ... көп, ... ... ... ... аз мөлшері, булану шамасының аздығы ауа ылғалдылығының (30-
60%) салыстырмалы төмендігіне себеп ... ... ... қаңтар айында
68-75% байқалады. Жазда шілде-тамыз айларында 33-62%
құрайды.
Бұл ауданға ... тән. ... ... ауа ағындарының жиі кіріп
енуі тұрақты және жиі қатты желдермен бірге ... ... және ... ... ... ... ... деп саналады. Желдің жылдамдығы жыл бойы
өзгеріп отырады. Жалпы алғанда, ... ... ... ... ... 5-7 ... дейін барады, ал бұл Каспий теңізінің батыс пен
оңтүстігінен келетін циклондардың ... ... ... ... 15 ... болатын өте қатты желдер де байқалады, олар
шаң боран тудырады.
Жартылай шөл аудандарына тән өсімдік ... ... ... ... түйе ... ... де ... отырған географиялық белдемге тән:
қояндар, қарсақтар, тышқандар, сары шұнақтар, ... ... ... - ... бүркіттер, сұңқарлар.
Тұрақты гидрогеологиялық тор жоқ. Аз дебидті ... суы бар ... Ауыз суы ... ... ... болады. Бұрғылау
жұмыстарына техникалық сумен қамтамасыз ету альб-сеноман түзілімдерінен
бұрғыланған су ұңғымаларынан ... ... ең ... ... 70км ... Жаңаөзен қаласы, ал
ауданның орталығы Ералиев елді мекені 80км жерде, батыстан оңтүстік ... ... 60км ... Ақсу елді мекені орналасқан. Шевченко қаласы жұмыс
алаңынан 140км қашықтықта орналасқан.Ауданның оңтүстігіне қарай 25км жерде
Ақтау-Жаңаөзен асфальтті шоссе ... ал оның ... ... мұнай-
газ-су құбырлар, электртасымалдау жүйесі орналасқан.
Асар ауданы мұнай инфрақұрылымы жағынан өте жоғары ... ... және ... жатқан Батыс Асар, Жетібай кенорындарына жақын
орналасқан.
2. Алаңның геологиялық, геофизикалық зерттелу тарихы
Маңғышлақ ... ... ... 1950 ... ... әдістер мен іздеу-бұрғылау кеңінен қолданумен сипатталады. Ол
жұмыстар мына ... ... ... ... С.Н.Алексейчик және тағы ... ... ... мен ... ... ... ... ВНИГРИ Маңғышлақ кешенді геологиялық-геофизикалық экспедициясының
күшімен басталды. Алынған мәліметтердің базасында тектоникалық схема мен
мұнайгаздылы болашақ картасы жасалынды. ... ... ... ... мәліметтерді жинақтау нәтижесінде Қазақстанмұнайгеофизика
(Шилина В.А. , Попова И.Н.) 79/63-66 партиясымен ... І мен ... ... бойынша 1:200 000 және 1:100 000 масштабтағы
құрылымдық ... ... 1967 жылы ... 45-
46/66 сейсмопартиясымен (Ни Р. , Жаксылыков К.) ... ... ... ... МОВ ... ... IIIб шағылысу
горизонты бойынша ауданның солтүстік-шығысында алғаш рет кіші амплитудалы
Асар көмпемесі анықталды.
70-жылдардың басынан ... емес және МОВ ... ... ескергенде сейсмобарлаудың МОГТ әдісіне көшуі орындалды. Бұл
әдіс уақыттық қималардың информативтілігі біраз жоғары болады.
« Маңғышлақмұнайгеофизика » трестінің ... Л. И.) 1/70 пен ... МОГТ ... ... ... солтүстік
бөлігі зерттелді. Нәтижесінде IIIh , IVox , IV2 (сәйкесінше, ... ... ... төмеңгі бөлігіндегі мергель ... ... ... ... ... ... ... карталар
құрастырылды.
1974 жылы «Маңғышлақмұнайгеофизика» трестінің (Арбузов В.Б.) 10/74
тематикалық ... МОГТ ... ... ... Асар мен ... ... ... нақтыланды.
1984-1987ж.ж. бойына бірнеше сейсмикалық партиялармен Жетібай-Өзен
сатысының солтүстік-батыс бөлігінде біздің ... ... ... ... ... ... ... (Краснов С.В.) юра-бор мен юраға дейінгі
кешенді түзілімдердің шағылған горизонттары бойынша бірқатар ... ... ... ... ... бойынша Солтүстік Аққар
құрылымы белгіленген және тұйықталған. Шағылысу горизонт бойынша юрада
Аққар көмпемесі ... және ... ... ... ... IV2 шағылысу горизонты бойынша құрылымның күрделі
қанатымен күрделінген екі көтеріңкі учаскелерінен тұрады: солтүстік ... 42 ... және ... 187679 ... 100 ... V1
горизонты бойынша көрсетілген профильдердің сол пикеттеріндегі екі ... ... ... ... ... және ... сипаттама құрылымдық, параметрлік,
іздестіру ұңғымаларды бұрғылау нәтижелері мен осы ... ... ... ... ... ... Асар ... қима қасында жатқан аудандармен аналогия бойынша төмеңгі
триастан неоген түзілімдерімен көрсетілген ... тобы ( Мz ... тобы ... юра мен бор ... ... ... ( Т ... отырған территориямызда триас жүйесі тек төмеңгі бөлім
түзілімдерімен ... ... юра алды ... ... ... ... тау ... жоқ немесе оленек жікқабатының алевролитті –
аргеллитті қалың қабатының қабаттасумен берілген.
Төмеңгі бөлім ( Т1 )
Оңтүстік Маңғышлақтың барлық территориясында ... кең ... ... ... ... Беке-Башқұдық валы мен Таулы Маңғышлақ
жағына қарай өседі. ... ... ... ... ... ... базальді қабат бойынша қызыл түсті терригенді жыныстардың
негізінде бөлінбеген жоғарғы ... ... ... ... ... төмеңгі бөлігінде (инд жікқабаты) қызыл, қоңыр
түрлі түйірлі құмтастар мен ... ... ... ... ... ... ... жұмырланған сортталмаған гравилиттермен
және арасында туфогенді ... бар ... ... ... орта ... ... сирек жіңішке оолитті
доломиттер байқалады. Жыныстар біраз тығыздығымен ерекшеленеді.
Қызыл түсті түзілімдердің үстінде орта юра ... ... сұр, ... түсті қабаты шайылып орналасқан. ... ... ... ... V1 ... ... ... жүйесі ( J )
Юра жүйесінің түзілімдері екі ... ... ... және ... төменгі юра жыныстары жақын орналасқан Асар кен орнына сәйкес
келеді.
Ортаңғы бөлім ( J2 ... юра ... ... ... және бат ... ... жікқабаты ( J2а )
Аален жікқабатының түзілімдері арасында саздардың және ұсақ ... ... мен ... бар ... түйірлі құмтастармен
көрсетілген.
Құмтастар сұр, сары сұр, қоңыр ұсақ, орта және ірі түйірлі. ... қара сұр, ... ... ... органикасымен қаныққан.
Алевролиттер сұр, қара сұр.
Аален түзілімнің қалыңдығы 110-115 метр.
Байос жікқабаты ( J2b ... ... ... кейде мергельдер, көмірлі қабатшалары
бар құмтастардың, ... ... ... келуімен
сипатталады.
Байос жікқабатының қиманы құрайтын ... ... ... ... ... төмеңгі бөлігі линза
тәрізді құмтас-алевролитті қабатшалары бар ... ... ... – саз
қабатшалары бар алеврит жыныстар. Байос ... ... ... IV2 шағылысу горизонты байқалады.
Байос жікқабат түзілімдерінің қалыңдығы 470-510 метр.
Бат жікқабаты ( J2bt )
Бат ... ... ... ... ... ... ... тән.
Құмтастар сұр, қара сұр, қоңырлау және сары сұр, ұсақ түйірлі, сирек
орта түйірлі. Саздар қара сұр, ... ... ... ... өте көп, ... ... мол, дара ірі ... қалдықтары
кездеседі.
Бат түзілімдерінің қалыңдығы 120 метрдей құрайды.
Жоғарғы бөлім ( J3 )
Жоғарғы юра қимасында үш ярус ... ... ... ... жікқабаты ( J3k )
Келловей жікқабатының түзілімдері ... мен ... ... Қима ... ... ... үш ... – құмтас-алевритті жыныстардың жіңішке қабатшалары бар саздар.
Ортаңғы – саз ... бар ... мен ...... ... ... ... бар саздар.
Келловей түзілімдерінің қалыңдығы 120 метр.
Оксфорд жікқабаты ( J3о )
Оксфорд жікқабатының шөгінділері саз-карбонатты ... ... ... саз ... кездеседі, әсіресе төмеңгі
бөлігінде.
Жыныстар сұр, қара сұр, жасыл сұр ... ... ... ... және таза ... қабатшалары, кейде ұсақ және
әртүрлі түйірлі алевролиттер мен ашық сұр, ұсақ ... ... ... ... ... IV1 ... ... ерекшеленеді.
Оксфорд түзілімдерінің қалыңдығы 270 метр құрайды.
Киммеридж-титон жікқабаты ( J3km+t ... ... ... доломиттер, мергельдер,
саздар, алевролиттер, ... ... бар ... ұсақ ... ... емес доломитталған және қайта кристалданған
әктастар қатқабатынан құралған. Құмтастар мен алевролиттер сұр, жасыл сұр,
қара ... ... ... 120 метр.
Бор жүйесі ( К )
Бор жүйесі төмеңгі және жоғарғы бөлімдерімен көрсетілген.
Төменгі бөлім ( К1 )
Төменгі бор ... ... ... апт және ... ... ... К1nc ... жыныстары юра түзілімдерінің үстінде шайылып ... ... ... бөлігінде қалыңдығы үлкен емес ... ... ... ... қима ... ... әктастар, доломиттер,
мергельдер қабатшалары бар ... ... ... Қиманың жоғарғы
бөлігі мергельдер мен сазды ... ... бар ... ... ... ... ала түс ... ұсақ, орта және әртүрлі түйірлі. Әктастар жұқа-микротүйірлі.
Алевролиттер зор түйірлі. Доломиттер жұқа түйірлі.
Неоком қимасының толқындық ... ... анық ... цугы анық ... ... ... ... әктастарына қатысты
және аумақты сейсмикалық репер болып табылады (ІІІ шағылған горизонт).
Неоком түзілімдерінің қалыңдығы 260 ... ... ... ( К1а ... бөлігіндегі түзілімдер галька мен фосфорит желвакаларымен нығыз
құмтастар көрсетілген. Олар неокомның шайылған бетінде орналасқан. Жоғары
жақта ... көп қара ... ... ... ... ... ұсақ ... қабатшалары, әртүрлі түйірлі алевролиттер қабатшалары, пелеципода
мен фораминиферлер бақалшақтастарының сынықтары бар ... ... ... қалыңдығы 100 метрдей құрайды.
Альб жікқабаты ( К1аl )
Альб жікқабатының ... ... ... ... ... ... бар қара сұр ... ортаңғы бөлігі құмтас-
алевритті және сазды жыныстардың кезектасіп, үстіңгі бөлігі құмтастар,
құмдар, саздар ... бар ... ... ... ... қара сұр, ... сұр, ұсақ түйірлі, алевролиттер әртүрлі ... ... ... ... ... 580 метрге дейін.
Жоғарғы бөлім ( К2 )
Жоғарғы бор түзілімдері екі литологиялық қатқабатпен көрсетілген ... ... ... - ... ... (100метрдей) сеноман ярусына ... ... ... альб ... ... ... ... қара сұр борпылдақ, құмдар сұр түсті, саздар қара сұр, құмтасты,
органикаға бай.
Жоғарғы қатқабат карбонатты ... ... ... ... ашық сұр, ... қатты, құмтасты; мергельдер бор ... бор ақ, ... ... ... ... ... ... бар. Карбонатты кешеннің қалыңдығы 180 метрдей, ... ... ... ... ... бор түзілімдерінің қалыңдығы 280 метр құрайды.
Кайнозой тобы ( Kz )
Палеоген жүйесі ( P )
Палеоген үш ... ... ... ... ... ... Кешеннің төмеңгі шекарасы жалпы қалыңдығы 50-60 ... жазу ... ... ... мен мергельдердің ауысу жерінде
анықталған.
Эоцен түзілімдері ашық ... ... ... ... (40 метрге
дейін) будасымен бөлінген ақ бор тектес саздардан (төмеңгі және ... ... ... сұр ... қоңыр сұр, сланецті, карбонатты емес құмтасты
саздар кең таралған.
Палеоген ... ... ... 250 ... ... ( N ... түзілімдерінің қимасы көбіне әктас қатқабатымен көрсетілген:
бақалшақтастар, оолитті әктастар.
Ортаңғы бөлігі ашық сұр және ашық жасыл мергель қабатшалары бар ... ... сұр ... ... ... ... қалыңдығы 90-100 метр.
Төрттік жүйесі ( Q )
Төрттік жастылы жыныстар саздақтармен, құмдармен жалпы ... ... ... құралған.
3. Тектоникасы
Асар ауданы тектоникалық жағынан Оңтүстік Маңғышлақ ойысының ... ... ... ... сатысының солтүстік
сатысына қатысты.
Бұл ... ... ... ең көп ... мен ... ... жергілікті көмпемелер әдетте антиклиналь
белдемдеріне топтасатыны белгілі. Ол ... ... ... ... ... ... үш белдем белгілі: солтүстік -
Өзен-Қарамандыбас, орталық – Жетібай және ...... ... ... жалпы
шығыс-оңтүстік-шығыстан, батыс-солтүстік-батысқа қарай бағытталған. Әрбір
антиклиналь белдем шегінде тағы бірқатар ұзын емес ... ... ... Солай, Өзен-Қарамандыбас антиклиналь белдемінің солтүстік
бөлігінде ... ... ... бойынша тектоникалық сызық анық
байқалады, оны шартты түрде Аласай-Айрантақыр деп атадық, оған ... ... ... көмпемесі, Солтүстік Қарамандыбас пен Түрікменой кен
орындары, Жалғаной, ... ... ... ... көмпемелері,
Айрантақыр кенорны және де зерттеп отырған Асар көмпемесі кіреді.
Ауданның ... тыс ... ... ... мен кайназой
түзілімдерінен құралған.
Көпшілік зерттеушілер Оңтүстік Маңғышлақ қимасынан ... да үш ... этаж ... Олар өзара жиналған
жыныстардың ... ... ... ... ... дәрежесі мен
метаморфизмі бойынша айыруға болады: ... ... ... тыс және ... ортасында орналасқан әлсіз дислокацияланған
метаморфталмаған юраға дейінгі (жоғарғы ... ... ... МОГТ ... ... ... ... трестінің мәліметтері бойынша мұнда сенімділік
дәрежесі ... ... ... шағылған горизонттар ІІІ (готерив
табаны), IV1 (оксфордтағы ... және V1 ... ... ... ... түзілімдердің шайылған беті) байқалады. Бірақ қарастырып отырған
территориямызда бұл түзілімдердің ... ... ... ... ... шағылған горизонттар жоқ, ал уақыттық ... ... өріс ... ... ... ... ... тәртіпсіз жазылып көрсетілген.
КМПВ-нің мәліметтері бойынша (Тұран ... ... ... ... беті ... ... ... қарай
еңкейген және үлкен Жетібай көмпемесімен күрделендірген, ал оның ... ... ... ... ... Көмпеменің өлшемдері
25x5км. Тұйықталатын изогипсте минус 4100м. Амплитуда – 150-200м.
Анық бұрыштық және ... ... ... этаж жыныстарында платформалық тыс жатыр, ол ... ... және ... жыныстардан құралған.
Бұл түзілімдердің құрылымдық планы салыстырмалы қарапайым. 2Д
сейсмикалық мәліметтерінің интерпретациялау мен ... ... ... ... ... үшін ... ... масштабы 1:50000 III, IV1, IV2 и V1 ... ... ... ... ... ... ... план
барлық шағылған горизонттар бойынша мұрагерлік сипатта және төменнен жоғары
қарай қарапайымдала түседі.
Құрылымдық құрылыстарға сәйкес Асар ауданы болашағы бар ... ... ... екі ... ... ... қанатынан тұрады:
Оңтүстік және Солтүстік-шығыс.
Құрылымда юра өнімді қабатының табанының V1 ... екі ... ... Оның солтүстігінің изогипсі-2550 м, ауданы 2,0-0,9 ... ... ... 20м. Оның ... ... ... бұзылыстармен бөлінген, изогипсі-минус 2550м , ауданы 1,6-1,8
км, амплитудасы 10 ... 2км ... екі ... ... Екі ... изогипсімен тұйықталған, амплитудалары 5м. Солтүстігіндегі күмбездің
ауданы 0,9-0,6+ км, оңтүстігі 0,6-0,5 км.
Солтүстік-шығыс құрылымның күрделенген ... ... IV2 ... ... екі үлкен емес көмпеме бар: «Оңтүстік» және «Солтүстік».
«Оңтүстік» көмпемесі минус 1980 метр ... ... ал ... 0,9-0,4 км, ... 20 м. ... ... минус 1970 метр
изогипсамен тұйықталған. Оның ауданы 0,9-0,6. Амплитудасы сондай 10-15
метр.
Оңтүстік құрылымның күрделі қанаты IV2 ... ... ... емес ... күрделіндірген, минус 2000 метр ... Бұл ... ... оның ... 1,4-1,3 км ... 20 ... ... бойынша құрылымдық планға қарағанда V1 шағылысу
горизонты бойынша ... ... ... ... ... ... ... және солтүстік көмпеменің ауданы ... бұл ... ... ... ... ... изогипс минус 200-2050
метр, бұл жерде V1 горизонты (744-670 ... ... ... ... ... ... ... 1980 метр қосымша изогипсамен контурланған
жоғары жату белдемімен көрсетілген. Бұл ... ... ... ... м, амплитудасы 10 м. Шығыс көмпемесі де жоғары жату белдемі, минус
2540 м қосымша изогипсамен ... Оның ... 0,9х0,5 ... да 10 ... ... 5 Мұнайгаздылығы
Оңтүстік Маңғышлақ ойысының солтүстік бортының ... ... ... көмірсутек жинақтарының кеңістік орналасуының
заңдылықтарына ... ... ... ... ... ... жоқ, ... Асар ауданының мұнайгаздылық болашағы юра
(негізінен ортаңғы юра) аймақты өнімді қатқабатымен байланысты.
Жетібай-Өзен тектоникалық ... ... юра ... ... кең ... ... Ірі жоғары ... ... ... Жетібай, Өзен, Қарамандыбас
белгілі кен ... ... мен газ ... ... ... ... ... объектілерде, мысалға Солтүстік
Қарамандыбас, Бұрмашадағы жатындар байос түзілімдерінде, ... ... тек ... ... ... ал Асарда аален түзілімдері өнімді болып
табылды (горизонт Ю-ХI ).
Тұтқыштардың пішіндерінің ... мен ... ... ... ... ... ... таралу мінезімен, көшу
жағдайларымен, көмірсутек жиналуының ... мен ... та айта ... ... геологиялық-барлау жұмыстарының көпжылдық
тәжірибесі негізінде Жетібай-Өзен сатысының шегіндегі юра ... ... ... ... мен ... ... бұрғылауға тәжірибелік
қызығушылық туғызады. Мұндай объект Асар құрылымы болып табылады, МОГТ
сейсмобарлаумен ... Асар кен ... ... IV2 ... ... және V1 (юра алды ... беті) шағылысу горизонттар орналасқан.
Батыс Асар ұқсастығын ... Асар ... үшін ... ... ... ... түзілімдері болып табылады және де қимада бат пен
байос ярустарының (төмеңгі юра түзілімдері, 2.1 бөлімінде айтылып кеткендей
ауданда жоқ) ... ... ... деп ... Асар ... Ю-ХІ ... ... сипаттамасы мен
мәліметтері берілген.
1.1-кесте.
Асар кенорынның ұңғымаларды сынау нәтижелері
|ұңғ № |Сынақ күні |Сынақ ... , м ... ... |
| | ... |Нақты | |
| | ... ... | |
| | ... ... = 7 мм, |
|1 ... | |Qн = 94 ... |
| | | | |Рқ = 32,8 МПа, |
| | | | |ΔР = 2,15 МПа, |
| | | | |Кпр =43,7 ... Мп |
|5 ... ... = 7 мм, |
| |89 ... ... = 192 ... |
| | | | |Рқ = 27,48 МПа, |
| | | | |ΔР = 1,66 МПа, |
| | | | ... м3/тәул МПа |
|12 |16.09-15.12.9|2439-2452 |2263.0-2276.0|dшт = 24 мм, |
| |2 | | |Qн = 5 ... ... ... ... типі ... ... ... дөңесті,
бұзылмаған. Қабаттық резервуардың жалпы қалыңдығы 25,2 - 27,8 м құрайды,
тиімді 9 метрден 23,8 метрге ... ... ... ... ... ... дейін.
Аален түзілімдерінде коллектор құмтастар мен алевролиттер ... ... ашық сұр ... ... біркелкі емес, орта түйірлі,
тақташаларға сындырғанда жеңіл сынады.Алевролиттер-саздылы және құмтасты,
арасында қабаттану бетінде ұсақ ... ... ... ... ... ... ... 11
ұңғымадан алынып көрсетілген 18 тасбаған үлгісі бойынша анықталды. Олардың
ашық кеуектілігі 14%-дан 16,4%-ға ... ... ... ... ... ... Өткізгіштігі 8,1 х 10-3 мкм2-ден 75,5 х 10-3 ... ... ... ... 1, 12, 11 ... ... ... жатын
тұйықталды және қордың оперативті бағалауынан кейін сынақ эксплуатациялау
басталды.
Қабат мұнайының қасиеттері 1 мен 12 ... ... 5 ... ... бағаланған. 1 ұңғымадан 4 тереңдік мұнай сынағын алған –
алдымен 2429-2436 м интервалын ... ... ... м ... ... ... ... атқаннан кейін алынған. Барлық
зерттелген сынақтар қабаттық энергияның үлкен қорында ... ... ... ... 4 ... ... мұнайдың газбен қанығуының қысымының
орташа мәні - 3,1 Мпа ... ал бұл ... ... 20 МПа-ге төмен.
12 ұңғымадан терең мұнай сынақтары 2439-2452 м интервалын сынағанда
алынған.
1.2-кестеде екі ... ... және ... ... орташа
параметрлер тереңдік сынақтар бойынша анықталған ... ... ... ... бес тереңдік сынақтары бойынша алынған мұнай газының,
газдан арылған және ... ... ... компоненттік құрамы келтірілген.
Газдан арылған мұнайдың фракциялық құрамы мен ... алты ... ... ... ( ... Олар Асар кенорынның
мұнайын сипаттайды, ол ... ... ... аз ... ... ... қатады. Тауарлы сапасы бойынша ол Жетібай кенорынның
төмеңгі горизонттарының мұнайына ұқсайды.
1.2-кесте.
Асар кенорынның қабат мұнайының қасиеттері
|Атауы ... саны ... ... |
| | ... ... |
| ... ... | | |
|1 |2 |3 |4 |5 ... ... ... |2 |5 |1,6 – 4,88 |3,1 ... Мпа | | | | |
| ... газ, м3/т |2 |5 |10,5 – 23,7 |16,5 ... ... ... | | |10,3 ... ... м3/т | | | |2,9 ... = 0,6 МПа , Т1 = 350С | | | | ... = 0,14 МПа , Т2 = 300С | | | | ... газ ... , м3/т | | | |13,2 ... , кг/м3 |2 |5 |803 – 828 |810 ... , ... |2 |2 |2,8 – 3,1 |3,1 ... ... | | | |1,06 ... ... | | | | ... ... ... | | | | ... ... | | | |+61 ... температурасы, 0С*| | | | ... ... , 0С | | |+99 | ... кенорынның газсыз мұнайының физикалық-химиялық қасиеттері және
фракционды құрамы
|Аталуы ... саны ... ... |
| | ... ... |
| ... ... | | ... , кг/м3 |2 |6 |840 - 853 |845 ... ... |2 |6 |8,3 – 10,3 |9,2 ... 500С | | | | ... | | | | ... ... 0С |2 |6 |+32 - +34 |+33 ... , % вес : | | | | ... | | | | ... ... | | | | ... | | | | |
| |2 |2 |0,04 – ... |
| |2 |3 |10 – 14,5 |11,5 |
| |2 |3 |18,5 – ... |
|фракциялардың көлемдік |2 |5 | | ... % | | | | ... 1000С | | | | ... ... | | | | ... ... | | | | ... дейін | | | | |
| | | |отс. – 1,0 |1,0 |
| | | |5,0 – 10,0 |7,0 |
| | | |12,0 – ... |
| | | |31,0 – ... ... ... ... ... ... және қабат мұнайының (мольдік
құрамы, %) құрамы
|Aталуы |ХI ... |
| ... ... ... ... мұнайы |
| ... ... ... | |
| ... ... | ... |0,00 |0,00 |0,00 ... газы |1,80 |0,00 |0,28 ... |4,90 |0,00 |0,76 ... |69,30 |0,33 |11,03 ... |11,80 |0,53 |2,28 ... |5,20 |1,52 |2,09 ... |1,90 |1,21 |1,32 ... |2,60 |3,27 |3,17 ... |1,00 |3,02 |2,71 ... |1,00 |4,75 |4,17 ... |0,00 |0,00 |0,00 ... |0,00 |0,16 |0,14 ... |0,50 |3,07 |2,67 ... |0,00 |1,38 |1,17 ... |0,00 |5,28 |4,46 ... |0,00 |1,37 |1,16 ... |0,00 |0,00 |0,00 ... |0,00 |1,25 |1,06 ... ... |0,00 |7,47 |6,31 ... |0,00 |5,16 |4,36 ... |0,00 |3,50 |2,96 ... |0,00 |5,73 |47,90 ... ... гидрогеологиялық сипаттамасы
Платформалық тыстың қабат суларының гидрогеологиялық мінездемесі
негізінен юра, бор мен ... ... ... ... ... ... ... Маңғышлақ екінші дәрежелі артезиан
бассейіннің құрамында бөлінген.
Юра мен бор сулылық кешендері қалыңдығы 300 метрден асатын жоғарғы юра
ірі ... ... ... ... мен ... ... бөлінген.
Бұған қарамастан төмеңгі бор мен юра ... су ... ... ... және ... ... сұлбасы бірдей.
Төмеңгі бор, ортаңғы және төмеңгі юра су ... ... ... ... ... ... көрсетілген. Олар жер бетіне ... ... ... асатын Төбежіктен ендік бағытта Қарасаз-Тасбас
көмпеменің шығыс переклиналына ... ... Бұл ... ... ... ... ... белдемі бор мен юра
артезиан алаптарының қоректену облысы болып ... ... ... юра мен бор ... ... ... бөлігінің оңтүстігіне
қарай моноклинальді батады. Сәйкесінше, оңтүстік бағытта қабат суларының
минералдығы ... ... ... ... мен ... ... ... Юра сулы этажы Оңтүстік Маңғышлақ ойысының қазіргі
құрылымдық ерекшеліктер құрылысымен байланысты.
Төмеңгі және ортаңғы юраның ... ... ... құрамы құрамында
сульфаттар аз хлоркальцилі ерітінділерінің дамуымен сипатталады. Жер бетіне
шыққан аймақта судың минералдығы ... 4-5 г/л, ... 140-160 г/л ... ... ... г/см3. Қабат сулары
әлсіз метаморфталған.
Юрадағы қабат сулары бром мен йодтың концентрациясы жоғары (сәйкесінше
450мг/л және 5-6мг/л) белгіленген. Суда ... ... ... метан басым
көмірсутекпен көрсетілген. Құрамындағы көмірқышқыл газы сирек 1-2% асады.
Бор кешенінің ... ... ... ... терригенді
түзілімдеріне қатысты. Жер бетіне шығудан бедердің белгілері плюс ... 200м. ... ... ... ... ... ... бөлігіне
қарай 1450м.(Қорғанбай) тереңдікке батады. Сеноман мен ... ... 12-15 ... ... ... ... бар. Дебиттердің мәндері
83-144м/тәулік3 аралығында ... ... ... ... ... ... дейін бор суларының минерализациясы 2-5г/л-ден
аспайды, Жетібай-Өзен сатысында 19-21,7г/л-ге дейін ... ... да ... ... ... ... мен
гидрокарбонатты-натрийліден оңтүстікте хлоркальцийлі су түрлеріне ауысады.
Көп жылдар бойы альб-сеноман қабат сулары Құйылысттан ... ... ... ... ... ... ... сумен қамтамасыз ету үшін
қолданылады. Құрық кентінде бұрғыланған ... 14,2 ... ... шығу ... температурасы +70°С альб-сеноман ... ... ие, оны ... ... үшін қолданған.
Жабық ұңғыманың сағасындағы статикалық қысым - 1,2 Мпа, ... ... г/л, ... қабат қысымы 11,5 МПа, перфорация интервалдары 978-
996, 1029-1031м. Гидродинамикалық тәртіп ... ... ... ... 1,2-1,7 м3/тәулік құрайды.
Минералдығы 12-15 г/л. Қабат сулары жергілікті таралуына ие және ресурстары
шектеулі.
2 Техникалық бөлім
2.1 Ұңғы ... ... ... ... ... көрші аландағы бұрғылау негіздеріне сүйене отырып
болжамдалған геофизикалық қима арқылы орындалады.
Ізденіс ... ... ... палеоген, бор, юра, төмеңгі ... ... ... ... ең аз ... төрттік және неогендік
шөгінділер жоғарғы ... саз ... ... ... ... ... саздар мен құмдардың кезектесулері кездеседі. Өнімді
шөгінділерге ортаңғы юра және ... ... ... ... ... ... юрада 50 метр, ал триаста 40 ... ... (119°) 392° ... Жуу ... ... ... іздеу ұңғымаларын бұрғылау саз ерітіндісін қолданушы
іске асады. Ұңғыларды қиындықсыз дұрыс бұрғылау үшін және жоғары ... ... ... ... ... ... саз ... тығыздығы
(09.09.82) «Жалпы техникалық ережелердің 8,2 тармағына сәйкес анықталады.
Неоген және палеоген шөгінділері бентонитті ерітіндісімен бұрғыланады.
Ерітінді ... ... ... сек. ... ... су ... 30 мин
ішінде 5 см2 артық болмауы керек. Статистикалық ығысу кернеуі (СНС) 8-10/12-
15 Па. рН=9-9,5, құрамында құм мөлшері 2% ... ... ... ... ... ... ... бұрғылауды полимерлі хлоркалийлі ертiндiсiмен
жүргiзу көзделдi. Бұл ... ... ... ... -30-45 сек., су ... 30 мин ... 5-6 см3 , ... құм
мөлшерi 2% дейiн, қабыршық қалыңдығы 2мм дейiн СНС-8-10/12-15 Па, рН-9-9,5.
Саз ертiнiдiсi КССБ,УЩР, ... ... ... Na2 CO3 ... реагенттермен өңделедi.
2.3 Зертханалық зерттеулер
2.1-кесте.
Зертханалық зерттеулер.
|№ |Жобаланған тереңдікті зерттеу |Жазу масштабы ... ... |
|1 ... ... |1:500 |0–350 |
| ... ... ГК, АК| | |
|2 |КС, ПС, БК, ДС, ... |1:500 ... |
| ... ... ГК, АК| ... |
|3 |КС, ПС, БК, ДС, ... |1:500 ... ... |
| ... | ... 25 м. |
| | | ... |
|4 |БКЗ, ИК ... МК, БК, БМК, МКЗ, |1:200 ... |
| |ДС, РК, АК, ГГК – П, ... | ... Ұңғы ... ... Ұңғы ... ... ... ... үшiн қабат қысымының аномальдi коэффициентiнiң
өзгерiсiн сипаттайтын (Ка), сұйықтық қабатқа шағылысы (К) және ... ... ... ... ... ... ... келесi формуламен анықталады:
Ка= =; ... =4х106 / ... = ... / 9,8x1000х1300=1,05
Ка3 = 31,64x106/ 9,8x1000х2650=1,22
Мұнда, ρс - тұщы су ... ... ... қабат тереңдiктерi, м
Рқ-тереңдiктегi қабат қысымы, Па
q- еркiн түсу удеуi, м/с2
Жұтылу коэффициентi индексi ... ... ... ... қысымға, яғни:
Кж = ... Рж ... ... ... ... ... ... болса, онда оның
мәнiн шамамен мына формуламен анықтауға болады:
Рж= ... ... ... ... x 400 + 0,66 x ... =0,0083 x 1300 + 0,66 x ... =0,0083 x 2650 + 0,66 x 31,64=42,9МПа
мұнда, Ргжгидро жарылу қысымы анық ендi Рж-жұтылу қысымын табамыз:
Рж1=5,066 МПа
Рж2=16,69 МПа
Рж3=37,86 МПа
ендi жұтылу ... ... ... ... ... ... тереңдiктегi қабат қысымы, МПа жуу ... ... ... ... шарт ... ... көрсеткіштері
|Бұрғылау аралықтары, м |Рқ,, МПа |Рж, МПа ... ... | | |
|0 |400 |4 |5,066 ... |1300 |13,39 |16,69 ... |2650 |31,64 |37,86 |
| ... ... ... ... р0 ... ... ρ ... ... терңдiк бойынша анықталған Ка, Кж және р0 мәндерiн 2.2-кестеге
түсiремiз.
2.3-кесте.
Ка, Кж және р0 ... ... ... өзгерісі
|Тереңдiк |Ка |Кж |р0 |
| | | | ... |1,02 |1,29 ... ... |1,05 |1,31 ... |
|2650 |1,22 |1,46 ... ... ... ... ... ... ... бұрғылау шарты бiрдей
болғанымен, 400м-ге дейiнгi аралықта саз қабаты кездеседi. Сондықтан
шиеленiстердiң ... алу үшiн осы ... ... ... ... Одан төмен қарай 800м аралыққа дейiн құмтастар, опырылып
құлауға бейiмдi ... ... ... ... ... ... тiзбектiң түсiрiлу тереңдiгiн ... үшiн ... ... ... ... ... шегендеу тiзбегi үшiн әрi ... ұңғы ... ... болдырмау;
ұңғы сағасын кенеттен болатын атқылауларға ... беру ... ... ... ... атқылауға тойтарыс беретiн жабдықтарды ұңғыдағы сағалық немесе аралық
тiзбекке орнату мүмкiн болса, онда оларды ... ... ... ... ... ең ... мәнiн ескерiп тiзбектердi түсiру тереңдiгiн
мына формуламен ... ... Lk – ... ... ... ... орналастыратын сағалық
немесе аралық тiзбектерiнiң түсiрiлу тереңдiгi, м;
Рққ- түсiрiлген ... ... ... ... ... қысымы,
МПа;
-түсiрiлген тiзбектерден төмен жайғасқан өте әлсiз ... ... ... ... -өте ... ... гидрожарылу қысымы, МПа;
L- осы қабаттың табанына дейiнгi тереңдiк, м.
Пайдалану кезiнде ... ... ... ... 100-150 ... екендiгi
белгiлi, сондықтан пайдалану тiзбегiнiң диаметрiн 146 мм аламыз. Оның орнын
бұрғылайтып ... ... мына ... ... Д - ұңғы диаметрi бойынша сол аралықта бұрғылауға арналған қашаудың
диаметрi, не болмаса керн алатын ... ... ... ... мм;
Д - құбыр тiзбегiнiң ең үлкен сыртқы диаметрi бұл муфтаның диаметрi,
мм;
- ұңғының қабырғаларымен тiзбек муфтасының ... ... ... ... 20692-75 ... ... 215,9 мм қашау аламыз Дұ=215,9 мм.
Аралық тiзбектi құрайтын құбырлардың диаметрiн анықтаймыз:
Да.т=Дп.қ.+2б+2һ; ... Дп.қ. – ... ... ... ... ... ... мм;
б – қашаумен аралық тiзбек қабырғаларының арасындағы саңылау мөлшерi,
мм (б=).
һ – аралық тiзбек қабырғаларының қалыңдығы, м;
Да.т.=215,9+2х5+24=244,5 мм
МЕСТ 632-80 ... ... 295,3 мм ... ... аламыз. Бұл
құбырларды муфталарының Ø 245 мм, сондықтан аралық ... ... ... ... ... ... 393,7 мм ... таңдап аламыз.
Кондуктордың диаметрi
Дк=269,9+225=319,9 мм
МЕСТ бойынша Дкк=393,7 мм болады.
Бағыттаушы құбырдың ... 393,7 мм ... ... ... диаметрі |Қашау диаметрі, |Түсіру тереңдігі, |
| | |мм. |м. ... ... |339,7 |393,7 |400 |
| | | | ... ... |244,5 |295,3 |1300 |
| | | | ... ... |168,3 |215,9 |2650 ... жобаланған ұңғының конструкциясы мынадай болады:
Кондуктор (Ø 339,7) 400 м түсiрiлiп түгел цементтеледі
Аралық тiзбек (Ø 244,5) 1300 м ... ... ... ... (Ø168,3) жобаланған тереңдiкке дейiн түсiрiлiп сағасынан
2650 м тереңдiкке дейiн цементтеледi.
2.2-сурет.
Ұңғы конструкциясының сұлбасы
339,7 244,5 ... ... ... ... ... ... оған әсер ететiн ең жоғарғы iшкi және сыртқы артықша
қысымдарды ескерiп берiктiкке есептеймiз.
Қабаттардың өнiмдiлiгiн ... үшiн ... iшiне ... ... оны пайдалану кезiнде, құбырдың iшiндегi қысымның мәнi жоғары
болады.
Пайдалану тiзбегiн ... ... үшiн ең ... ... ... ... сақинасының шөгу мәнi (К) ... ... ... ... ... ... Ұңғы ... цемент ертiндiсiне
деңгейiне дейiнгi тереңдiк (һ) ... тең. ... бiз 2 ... ... ... ... ... =31,64МП
2.3-сурет Екінші үлгі z=0
Сыртқы артық қысымдар.
;
; Pcaz ... ... ... ... ρбс h- ρс ... ... ... ... ) h+ρв H)] (1-к)=22,52 МПа
(2.14)
Рс =Рс-0,01ρс L=31,64-0,01х0,85х2650=9,115
а нүктесі: z=0;
Pіаz=1,1xPc=1,1x9,115=10,03
Pоп=9 ... ... ... ... нүктесі: z=L=2650м
Pіаz={1,1x9,115-0,01[(1,85-1,0)x2650-(1,85-1,4)x1550]}x(1-0,25) =-5.05 МПа
Iшкi орталық қысымдар
ρқбс=1000 кг/м3
, МПа
Piaz=1,1(28-9,8x1200x2650x10-6)= -15,4 МПа
сондықтан МПа
, МПа ... ... ... ... ... ... м ... |Бөлiктiң |
|нөмiр |тобы |р | ... ... | ... |, м |мН |
| | |, мм | | | |
| | | ... ... | | |
|1 |К |7 |0 |1650 |1650 |0,1448 |
|2 |К |8 |1650 |2450 |800 |0,250 |
|3 |К |9 |2450 |2650 |200 |0,319 ... ... тiзбегiн цементтеуге есептеу
Тiзбектi цементтеу кезiнде ұңғы сағасында орналастыратын ... ... ... ... ... ... судың, цементтiң мөлшерi,
басып айдайтын сұйықтықтың көлемi, цементтеу агрегаттарының саны, сондай-ақ
ұңғыны цементтеуге жұмсалатын жалпы уақыт есептеледi.
2.5-сурет. ... ... ... ... ... ... ... қасиеттерi жағынан 1-түрлi цемент ерiтiндiлерiн пайдаланып
пайдалану ... ... ... көрсетiлген және есептеу үшiн
мәлiметтерi берiлген:
-d1-ұңғылар диаметрi, ... және d3 ... ... iшкi және ... ... ... және H2 ... және аралық тiзбектерiнiң түсiру тереңдiгi, м;
-H3- пайдалану құбырының ... ... ... ... ... ... ... тығыздығы, кг/м2
-pс-судың тығыздығы кг/м2
Ұңғырға түсiрiлген пайдалану тiзбекткрiн цементтеуге есептеу төмендегiдей
жүргiзiледi.
Бiрiншi цемент ертiндiсiнiң мөлшерi:
(2.23)
Vц=0,785(1,8x0,39372-0,21592)x300=54,72м3
2. Бiрiншi ... ... ... ... көлемiне жететiн цемент
ұнтағы:
(2.24)
Gц=1,15x43,83,72x1800x1/1,5=60485,4кг
мұнда, m-бiрiншi ... ... су ... ... ... ... даярлау кезiндегi шығынды ескеру ... ... ... ... ... судың мөлшерi.
Vc=m ... ... ... ... ... ... қажеттi көлемi төмендегi
формуламен анықталады: К=1,04
Vба=0,785K3d22(H-h)=0,785x1,04x0,087025x30=2,13мі
(2.26)
Цементтеу кезіндегі максималды қысым
Pmax = P1+P2
P1=10-6g[pn-pp]L=10-6 ·9,8(1800-2200)·2650=10,4МПа
P2=0,001L+1,6=0,001·2650+1,6=4,25МПа
Pmax = 10,4+4,25=14,65МПа
5. Цемент ... ... ... ... ... ... ... бiр машина бункер сыйымдылығынан анықталады:
Ncmh= Gц/ ... ... ... ... ... ... машинасын қосамыз, ЦА-на буфер сұйығының қорларын:
nсмн=2+1=3
nца=4+1+1=6
Айдау процесінің ... Vц/60 ... ... ... ұзақтығы:
Тба=0,785d22(H-h)/6x0,17=0,785x0,2952x30/6x0,17=21
Qба=ГП(d1-d3)(d1-d2)/24=9,81x0,1778x0,0987=0,17
Қосымша жұмыстар:
Tв=15мин
Цементтеудiң толық уақыты келесi формула бойынша анықталады:
Ттц=Таб+Тба+Тк; Ттц =29,86+21+15=65,86 ... 1сағ 5 мин 86 ... ... қату ... басталуы 1,25 Ттц кем болмауы үшiн,
цементтiң түрiн және ... ... ... ... түрi |Цемент мөлшерi|Су көлемi |Ц.А. саны |СМН саны ... |36,6 |23,43 |5 |2 ... Ұңғы ... ... ... ... үшін және неоген шөгінділерін пайда
болуы мүмкін газ су ... ... ... ... ОП2-35х350
превекторымен жабдықталады.
Төменгі бор, орта юра және шөгінділерінен мұнай газ көтерілуінен сақтандыру
үшін 219 мм техникалық ... ... ... ... ... ... беру жабдықтары туралы ақпараттар ... ... беру ... ... |Жұмыс жасау |Ұңғы ... ... ... | ... ... дана ... |
| | | | ... |
| | | | ... |
| | | | |мм ... |35,0 |1,0 |1 |299 ... |35,0 |7,0 |1 |219 ... ... ... ... жинағы
2.6.1 Шламды және керндi алу
Тау жыныстары үлгерін алу ... ... ... іске ... Үлгі ... шекаралар анықтау көзделеді және тау ... ... ... ... және газ ... ... ... мұнай немесе газ бары анықталған жағдайда ұңғыны ары қарай түгелдей
үлгі алу арқылы қазу қажет.
Үлгі алу аралықтары ... ... ... жіне ... және де бұл ... ... ... ... ... ... ауытқуы және басқа да жағдайлар кезінде геологтардың
нұсқауы бойынша өзгерістерге ұшырауы мүмкін.
Келесі қазылатын ұңғы ... ... ... ... тау ... ... ... және сынама үлгі алу аралықтары ... ... ... ... ... ... ... ізденіс ұңғысы 5 тілме қыртысының ... ... жоба ... ... 50 және 100м ... ... 90 және 80%
көлемінде төменгі бор, орта юра және триас шөгінділерінен тау жынысы сынама
үлгісін алу ... ... ... бұл өнімді қабат болып саналатын
қыртысының 6 және 10% ... ... ... ... саз ... құрамында мұнай немесе
газ қосындылары барлығын үнемі анықтап ... ... және ... ... ... ... ... лабораторияға тексеруге алу керек.
Стратиграфиялық пекара шектерін анықтау мақсатында және тау жыныстарының
литолого-петрографиялық ... ... үшін 360-ИВ м ... үлгі ... тасығыш көмегімен 60 рет ... ... ... ... қажет.
2.6.2 Өнімді қабаттарды сынау және байқау
Бұрғылау барысында қабаттарды құбырлық ... ... ... ... ... 1200-1300м және 1400-1600м аралықтарында ашық оқпанда
КИИ-146 қабат сынағышымен қабатты өнімділікке сынау көзделген.
Бұрғылау кезінде өнімді ... ... ... ... ... ... жұмыстары:
-Сынаққа жататын қабат ашылғаннан кейін ұңғыда өндірістік- геофизикалық
зерттеулер жүргізу керек.
Сынақ ... ... ... жұмыс істеу қалпына келтіру керек, газ
айырғыш іске қосылады.
Бұрғылау құбырлары ... ... ... ... ... керек, яғни ұзындығы өлшенеді.
Ұңғыда дайындық аяқтау жұмыстары жүргізіледі, сонымен бірге қабат ... ... ... ... ... ГТН-де көрсетілген шамаларға сәйкес келтіру
керек және ... қоры ұңғы ... екі есе ... ... ... біткенше буровой басында цемент айдағыш машина ... тиіс ... ... ... ... ... ... қою керек.
б) Ұңғыны сынау.
Белгілі құрал-саймандармен бірге қабат сынағыш резбалық қосылыстары саңылау
сыздандырып түсіріледі, түсіру кезінде ... ... ... саз
ерітінідісімен толтырылып тұруы қажет.
Қабат сынағышты ... ... ... ... іске ... ... күту және ... қалпына келтіру;
-фонтанды әдіс барысында ағымды күту уақыты 15-20 минут. ... ... ... күту уақыты бір сағатқа ұзартылады.
-сынақ уақытының тиімді шамасы қабаттық өнімділігіне байланысты болады және
ол сынақ барысында анықталады.
-ағымға тұру ... ... ... ... құбырларын өз салмағына дейін
абайлап көтеріп пакерді босатады.
-бұрғылау құбырларын көтеру уақытында қабаттық ... ... ... алу
қажет
-қабаттық гидродинамикалық көрсеткіштерін алу үшін қысымдар өзгерісі,
диаграммасы өңделеді
-сынақ өткен туралы акт ... ... ... алдын-ала жоспарланған уақыт бойынша ... ... ... ... ... ... байқау.
Ізденіс ұңғыларында өнімді қабатты бұрғылап ашу ГТН-де ... ... саз ... іске ... керек. Ұңғы жобалы
терендікке жеткеннен кейін, өндірістік-геофизикалық ... ... соң және ... қабаттар бар жағдайда ұңғыда пайдалану тізбегі
түсіріледі және ... ... ... көз ... ... қабатты ПКО-73 перфораторымен тесіп ашады (1 метр аралықта ... ... Ұңғы ... фонтандық арматура жүйесімен жабдықталуы тиіс,
алдын-ала техникалық талаптарға сәйкес ... өтуі ... ... ... орнатылады, біреуі құбыр сырты кеңістігіндегі қысымды екіншісі
арматурадағы қысымды ... ... ... ... ... ... ... байланысты, сынама үлгілерін тексеріммен, өндірістік-
геофизикалық ... ... ... ... ... аймақтар саны мен аралықтары бұрғылау барысында алынған геолого-
геофизикалық мәліметтерге байланысты өзгеріске ұшырауы мүмкін.
Осы дипломдық жобамен ізденіс ұңғыларының ... ... ... орта юра және ... шөгінділерінде бес-бес аймақта сынау
көзделеді.
Ұңғы сұйығының ... ... ... фонтанды немесе
компрессорлы зерттеу әдістері қолданылады.
1) Фонтандық ... ... ... ... ... ... үш түрде (3,5,7 мм штуцер) жүргізіледі. ... ... басы және ... ... ... ... қабат
сұйығының шығу жылдамдығы туралы алынады.
Үш түрлі сынаудың әр қайсысында механикалық ... ... ... іші және ... ... тіркеледі. Мұнаймен мен басқа да
қабаттық сұйықтардың алыстағы және жақындағы сынама үлгілері әртүрлі ... ... үшін ... ... ... ... ... емес аймақтарда жүргізіледі.
Олардың гидродинамикалық зерттеулері үңғыдағы сұйық деңгейін ... және ... ... ... ... қабат сұйығының ағу
жылдамдығы, ұңғы түбі қысымын анықтау, қабат ... ... ... ... ... газ және ... үлгілерін алу. Алынған үлгілер
лабораториялық тексеріске жатады.
Колонкалы бұрғымен, бүйірден топырақ тасығыштар көмегімен ... ... ... ... ... бөлімдерге жіктеу және ... ... ... ... ұңғыдан сынау жіктеу және бұрғылау барысында алынған мұнай, газ
және су үлгілері де ... ... ... ... мақсатымен
зерттеледі.
Жоба бойынша алынған таужыныстары үлгілерін, мұнай, газ және ... ... ... ... ... 2.10-кестеде бір ұңғыда
жүргізілетін зерттеулер көлемі келтіріледі.
2.7 Мұнай қорын есептеу
Қоңыр құрылымы ... ... ... есептеу кезінде зерттелген
Асар мұнай кенорынның ... ... ... аналогиясы бойынша,
осы алаңда мұнай шоғырлары болуы мүмкін.
Оңтүстік Маңғышлақ ... ... ... Асар ... бойынша мұнай қорын есептеудің қазіргі кезде кеңінен
қолданылатын көлемдік әдіс арқылы жүзеге асырамыз.
Мұнайгаздылығын есептеп шығару үшін ... ... ... ... ... және де ... кен орынға сүйеніп оның ... ... ... жалпы нәтижелері. Терең зерттеу-
іздестірудегі бұрғылаулары мен құбырларды сынауда, ... ... ... ... бойынша жер қойнауында көмірсутегінің қорларын ... ... ... ... бұл алаң ... ... Маңғышлақ
провинциясына жатады.
Мұнай, газ, конденсаттың, ілеспе компоненттердің және С3 ... мен газ ... есеп беру ... Асар ... юра ... ... ... жатынның бағалауы бойынша юра жатынның
геологиялық ресурстары 22,5 млн. ... ... - 7 ,9 млн. ... ... үшін ... ... ... келесідей мәнге ие
болды: дайындап қойған ... ... ... – 21,2 км2, тиімді мұнайгаз
қаныққан қалыңдықтың орташа мәні 13,1м, ашық ... 15%, ... ... 0,35, мұнаймен қанығуы 60%, стандартты жағдайындағы мұнайдың
тығыздығы 0,810 кг/м3, көлемдік коэффициент 1,06.
Мұнай қорын есептеу мына ... ... ... асырылады:
Qгеол = F · h · m · bм · rм · q
(1)
Qал = Qгеол · h
(2)
Qал- ... ... ...... ... ... ... - мұнайгаздылық ауданы, м2;
h - мұнай қаныққан қабат қалыңдығы, м
m - өнімді қабат жыныстарының ашық ... ...... ... ... – мұнайдың тығыздығы, т/м3;
q - қайта есептеу коэффициенті, θ=1/b (b – қабат мұнайының көлемдік
коэффициенті)
h - ... беру ... ... ... ... ... IV2 және V1 горизонттары бойынша бөлек
есептеледі:
IV2 ... ... - 11 500 000 ... - 15 м
m - ... – 0,6
rн – 0,845 кг/м3;
q - 0,94
h - 0,35
Qгеол = 11 500 000·15 · 0,15 · 0,6 · 0,845 · 0,94 = ... = ... 0,35 = 4 316 ... ... ... - 9 500 000 м2
h - 15 м
m - ...... – 0,845 ... - 0,94
h - 0,35
Qгеол = 9 500 000 ·15 · 0,15 · 0,6 · 0,845 · 0,94 = ... = ... · 0,35 = ... Іздестіру жұмыстарының мақсаты мен міндеттері, іздестіру
ұңғыларын орналастыру жүйесі
Ұңғымалардың орналасуы мен тереңдігі оптималды жағдайларда ... ... ... ... бар ... ... зерттеуде
қамтамасыз етеді.
Соңғы жылдары Оңтүстік Маңғышлақта орналасқан Асар құрылымы бойынша
жүргізілген барлау жұмыстарының нәтижесі ... бұл ... ... бар ... ... ... Мұнда мұнайгаздылы болып юра
түзілімдері есептеледі. Сондықтан іздестіру жұмыстарының ... ... ... осы ... ... ... және газ кеніштерін табу болып
табылады.
Жүргізілген жұмыстардың нәтижелері бойынша Асар құрылымы IV2 және ... ... ... Бұл ... юра кешенінің жыныстарын ортаңғы
мен жоғарғы юра ... ... ... ... ... және ... тау ... кездеседі. Шоғыр түрлері –
дөңбек күмбезді, коллектор түрі кеуекті.
Қорыта ... Асар ... ... ... нәтижесінде
негізгі мақсаты мен міндеті орындалып, юра жыныстарын ... бар ... ... ... ... ... мақсаттары болып, төменде көрсетілген бір
қатар геологиялық міндеттерді шешу болып табылады:
1. Юра түзілімдерінің және ... ... бар ... ... ашу
және олардың геологиялық құрылымы мен басқа да құрылым бөлшектерінің
мұнайгаздылықтарын анықтау ... ... ... ... бөлу мен ... және де ... ерекшеліктері
мен қасиеттрін анықтау мен коллекторлардың табиғи сыйымдылықтарын сипаттау
мен анықтау болып саналады.
3. Іздестіру ... ... және ... шоғырларды
С3 категориялары бойынша ресурстары мен табиғи қорларын бағалау және сынау
болып саналады.
4. Басқа да, ... ... ... ... ... ... ... таңдау, бағалау мен сынау жатады.
Қарастырып отырған ауданымызда бес ... ... ... ... ... ұңғыма «Оңтүстік» көтерiлiмнің дөңесінде, яғни I-I және ... ... ... ... ... – 2650метр, бұл тереңдік мақсатты юра ... ... ... 2 ... орталық құрылымның күрделі қанатында «Орталық»
көтерiлiмінде, яғни I-I профилінің ... ... Оның ... 2580 ... ... юра қабаттардың ашуына жеткілікті.
№ 3 ұңғыма солтүстік күмбездің ортасынан түседі. Ол I-I және ... ... ... ... ... 2630м.
№ 4 Оңтүстік құрылымның шығысындағы күмбезге ... ... 2050м, ... юра ... ... өтіп, ортаңғы юраға барып
тоқтайды.
№ 5 ... ... ... күмбезге бұрғыланады. Оның
тереңдігі 2650 м.
3 Экономикалық бөлім
Ұңғы құрылысы циклінің нормативті ұзақтығы жұмыстың ұйымдастырылуына,
дайындық ... жету ... ... алаңды жоспарлау, бұрғы
жабдықтарына арналған фундамент құрылысы, бұрғы мұнарасын тасымалдау немесе
оның құрылысы, ... ... және ... ... ... ... сынау, бұрғылау және күштік жабдықтар демонтажының жұмыстарына
тәуелді.
Қазақстан – дүниедегі мұнай және газ өндіруші державалардың ... ... Ол ТМД ... ... ... ... ал әлемде
оныншы орынды алып тұр. 200-ден астам кенорындары белгілі, бірақ қазір тек
58-і ... ... ... ... ... Одағынан кейін, тек мұнай
өнеркәсібі 1995 жылдан бастап қалпына келіп ... Ал оған ... жыл ... ... ... Бұл ... елге инвесторлардың көптеп ... ... 50 ... қа жуық ... өндіріледі. Бірнеше Өзен,
Теңіз, Королев, Қарашығанақ, Қашаған, т.б алып кенорындары бар. Осы алынып
жатқан шикізат көлемі ... ... 1%-ын ... ... келген сайын, елімізге құрылыс ... ... ... ... біріншіден, ірі алып кенорындар Каспий теңізі
жағасында орналасқан және ... ... су ... ... ... ... үйлермен қамтамасыз ету үшін мемлекеттік тапсырыс
бойынша ... салу үшін көп ... ақша ... ... ... де елімізде жоғары орын алып ... ... ... арқылы Джейханға, Иран арқылы Грецияға
тасымалданып жатыр. Енді соны ... ... ... жіберу үшін
Қытай мұнай құбыры салынып жатыр. Келешекте ... ірі ... ... ... Өндірістің ұйымдастырылуы
Ұңғыларды сынау Асар мұнай-газ іздеу экспедициясы келесі құрылымнан
тұрады.
Экспедиция басында жоғары тұрған ұйымнан ... ... ... және ол ... ... ... экспедицияның барлық
жұмыстарын басқарады.
Басқарма көмекшілері болып бас инженері, бас геолог, бас экономист
және жалпы ... ... ... ... ... ... ... өндірісте техникалық жетекшілік жасайды. Ол ... ... ... және ... қолдануын және өндірісті
механикаландыру мен автоматтандыру істеріне жетекшілік жасап қадағалайды,
сонымен бірге барлық ... ... ... пайдалануды басқарады.
Бас геолог экспедицияның геологиялық ... ... ... ... геологиялық-техникалық құжаттар даярланып геологиялық
зерттеулер жүргізіледі.
Бас экономист ... ... ... ... ... отырып экспедицияның өндірістік шаруашылық істеріндегі ... ... ... ... айналысатын басқарма көмекшісі өндірісті тікелей
материалдармен, техникамен қамтамасыз етуге жетекшілік ... ... ... ... әкімшілік-шаруашылық жұмыстарымен, тұрмыс-
тіршілік шаруашылығымен, жол және көлік жұмыстарымен айналысады.
Бас есеп-қисап бөлімі өндірістің ... ... ... бағалы заттардың және ақшалай қаражаттың қалай жұмсалып
жатқанын ... ... ... ... ... ... есеп айырысады.
Геологиялық бөлім геологиялық барлау жұмыстарына құжаттар даярлауды
ұйымдастырады, геологиялық ... ... және ... ... үлгі ... алу жұмыстарын және сынаумен біткен
ұңғылардың құжаттарын жасауды ұйымдастыруға жетекшілік жасайды.
Өндірістік-техникалық бөлім ... ... ... ... ... жетілдіру жұмыстарын ойластырады, жұмыстардың уақытында
өткізілуін қадағалайды және тағы басқалар.
Бас механик бөлімі бұрғы қондырғыларын жинау, бөлшектеу ... бар ... ... және ... қадағалайды.
Техника қауіпсіздігі және еңбекті қорғау бөлімі техника қауіпсіздігі
жұмыстарын ойластырады, ... ... ... қоршалуының
дұрыстығын тексереді, ... аяқ ... және ... ... болуына ықпал жасайды, ... ... ... ... және ... ... ... жұмысшылардың дұрыс тамақтануын қамтамасыз етеді.
Материалды техникалық жабдықтау бөлімі ... ... ... ... етеді (қондырғылармен, ... және тағы ... ... ... ... ... және ... орындайды.
3.2 Материалды-техникалық жабдықтау
Экономиканы негізгі өндірістік заттармен қамтамасыздандыру ... ... ... ... ... ... ... жабдықтау туралы жоспарын беретін мекемелер келісім шарт
жасаудың негізі ... ... ... шартта алынатын сандық сапалық
мінездемесі, жабдықталу түрі және шарт ... ... қай ... ... ... ... ... жабдықтау бөлімі экспедицияның материалдық
сұранысын анықтайды, өтініштер жасайды, материалдың ... және ... ... ... ... істеуін қамтамасыз етеді.
Қоңыр құрылымы ... ... ... Ақтау қаласына жақын жердегі орталықтан болады.
Энергетика шаруашылығы жұмыс орындарын үзіліссіз энергияның барлық
түрлерінің ... ... ... ... су ... ... дұрыс өнімді пайдалануын қадағалайды.
Геологиялық барлау жұмыстарының дұрыс жүруіне көліктің әсері өте
үлкен. ... ... ... ... ... жабдықтар, отын,
жанар-жағар май, тағы басқада жүктер жеткізіледі. Сондай-ақ көлік ... ... ... ... үшін де ... Негізгі техника-экономикалық көрсеткіштер есебі
Техникалық – экономикалық көрсеткіштердің негіздері болып бұрғылау
жылдамдықтары ... ... ... ... ... және бекітудің ұзақтығы, бұрғылау бригадасы ... ... ... құрылу темпін анықтау үшін циклдік жылдамдықты анықтау
керек. Ұңғы ... ... ... ... ... ... ... және орындалуын қарастырады.
Ал құбырды енгізу темпі – ... ... Бұл ... ... ... ... ... техникалық жылдамдығы бұрғыланған метрдің станок –
айға ... Ол ... ... ... ... техникалық жағдайын көрсетеді.
Рейстік жылдамдық бұрғылау техникасының ... ... ... еңбегін сипаттайды.
Механикалық жылдамдық – тау ... ... ... Ол ... ... қашаудың типіне байланысты болады.Осылардың
мәндерін анықтау үшін ... ... ... ... ... қажет.
1) Құбырдың орташа тереңдігін есептейміз
Норт=(H1+H2+…+Hn)/n
(3.1)
Норт=(2580+2650+2600+2650+2050)/5 = 2506 м
Норт - ... ... ... ... ... – жобадағы құбырлар саны.
Нn – құбырдың нөмірі
2) Құбырлар құрылысы бойынша жұмыс ... ... ... жылдамдығы – көрсеткіш, формула бойынша анықталады:
Vц=Норт·30/Tц
(3.2)
Мұндағы, Норт- жобадағы тереңдік, м
Тц- құбырды салу құрылысының ... ... ... 771,1 м/ст. ... Бұрғылаудың коммерциялық нормативті жылдамдығы – бұрғылаудың бір
станок-ай жүріп өткен метр саны.
Бұл ... ... ... ... ... ... ... іс-қызметтерін талдауды қаржыландыру, формула
бойынша нормаланып және анықталады:
Vк=Нж · ...... ... және ... ... ұзақтығы, сағ;
720 – бір станок-айдағы шамалы ... ... ... = 3120 ... ... ... техника-технологиялық және ұйымдастыру сипатындағы
факторлар әсер етеді. Vк жоғарылату ... емес ... ... ... ... ... операцияларды өткізуді ... ... ... дара шығындарын қысқарту. Бұл бұрғылау техникасы ... ... ... қол ... өндірісті ұйымдастыруды
жақсатру.
4) Бұрғылаудың техникалық жылдамдағы – ... ... ... өту ... ... ... ... технологиялық жұмыстар
ырғағын сипаттайтын және бұрғылау жабдықтары мен ... ... ... ...... ... және ... механикалық қажетті (өндірістік)
уақыт, сағат
Тпр=Тн-Тр
(3.5)
Тр- жөндеу жұмыстарына кететін нормативті уақыт, сағат
Тр=76 ... ... 3120 – 76 = ... 592.7 ... ... ... жылдамдығы бұрғылау жұмысшыларының еңбегі мен
бұрғылау техникасының өнімділігін сипаттайды, формула бойынша анықталады:
Vр=Hорт/(T1+T2+T3+T4)
(3.6)
T1 – механикалық ... ... г/п ... ... ... ... = 265,6 сағат
Т2 – ұңғыманы тампонаждау, сағат;
Т2 = 7,44сағат;
Т3 – ... ... және ... уақыты, сағат;
Т3=72,96сағат:
Т4 – қашауды ауыстыру уақыты, сағат;
Т4= 26,16 сағат;
Тсум= 372,16 сағат
Vр=Hорт/Tсум=2506/ 372,16 = 6.7 п.м/сағат
(3.7)
6) Құбыр ұңғымасында тау ... ... ... ... механикалық жылдамдығы – көрсеткіш:
Vм=Hорт/T1
Vм=2506/265,6=9.4 ... ... ... жүріп өту формуласы бойынша анықталады:
d=Hорт/П
(3.9)
П – құбыр салуына қажетті қашау саны, дана
П =16 ... 2506/16= 156.6 п.м. ... ... мен ... ... ... · 30=129.9 ... Еңбек өнімділігі мына формула бойынша анықталады:
Пт=Нж/Чб
(4.1)
Чб=25 адам (бұрғылау ... ... ... ... ... ... ... формуладан анықтауға болады:
Тпр=(Нжалпы·720)/Vк
(4.2)
Тпр – бұрғылаудың календарлық уақыты, ... ... ... – жобаланған құбырдың жалпы ұзындығы, м;
Нж=12530 м.
Vк – бұрғылаудың ... ... ... ... = (12530*720) /2891.5 = 3120 (сағат):24= 175,46 тәулік
Сонымен, алаңдағы жобаланған жұмыстар ұзақтығы 175,46 ... ... 7 ай 10 ... ... бір метр ... ... қорлардың өсімі:
∆Q=Qал/Hж
(4.3)
Qал – алынатын қорлар, тонна
∆Q= 5 494 168, 05/ 5650 = 972,42 т/п.м.
Бір іздеу құбырына күтілетін ... ... 168, 05 / 2= 2 747 ... ... ... ... қаржыландыру
Іздеу жұмыстарына кететін жалпы шығындарды формула бойынша анықтаймыз:
Зжалпы=Зст·n
(4.5)
n- жобадағы құбыр ... ... 78 840 · 2506 = 197 573 ... 197 573 040 · 5 = ... ... ... бойынша негізгі техникалық-экономикалық
көрсеткіштері
|Көрсеткіштер ... ... ... ... саны ... |5 ... ... тереңдігі |метр |2506 ... ... ... ... |12530 ... ... | | |
|- ... |м/ст ай |771.1 |
|- ... |м/ст ай |2891.5 |
|- ... |м/ст ай |6.7 ... ... ұзақтығы |тәулік |130 ... саны ... |25 ... ... ... қоры ... |7 881 441 ... ұңғымадан күтілетін мұнай қоры ... ... ... 1м құрылысының құны |теңге |78 840 ... бір ... ... ... |теңге |197 573 040 ... ... ... ... құны ... |387 865 200 |
3.2-кесте.
Маңғыстау облысында мұнай және ... ... салу ... ... мен ... аты ... 2650 ... |
| ... АҚШ ... ... ... |382 269 |45 872 280 ... Демонтаждау |84780 |10 173 600 ... ... ... |624 231 |74 907 720 ... ... ... |169 134 |20 296 080 ... ... ... ... |31 820 |3 818 400 ... | | ... ... ... |406 260 |48 751 200 ... ... ... | | ... ... ... |165 014 |19 801 680 ... ... ... |18 472 |2 216 640 ... ... жұмыстар |2 000 |240 000 ... суға ... |25 000 |3 000 000 ... ... |24 226 |2 907 120 ... |38 440 |4 612 800 ... құрылысының құны |1 856 025 ... 000 ... ... ... құны |657 |78 840 ... ... ... ... қаржыландыру
Бағаланған алаңдағы іздеу жұмыстарының ... мына ... ... анықталады:
З = ... / ... ...... ... қорының құны, тн.
Зжалпы - іздеу жұмыстарына кететін жалпы шығын, тн.
Салын = Сн · ...... бір ... ... ... США тең
Салын= 360 · 7 881 441 = 3 837 318 760 теңге
З = Салын / ... = ... 760 / 387 865 200= 7.3 ... 5 ұңғыма құрылысын салуға іздеу жұмыстарына кететін ... ... ... ... ... 1метр құрылысының құны
78840 теңгеге (657 долл. АҚШ) ... мен ... ... ... жұмыстардың жалпы сметалық
құнының 4% артық болмауы) қарастырылмаған жұмыстарға кететін шығын мен
қоры.
4 ... және ... ... ... ... ... Өндірістік санитария
Санитарлы тұрмыстық үй-жайларға, алаңдарға мыналар ... ... және ... ... ... ету, ... ... үшін киінетін, оны сақтайтын, киім жаятын, жуынатын, тамақ ішетін
орындар, баня, душ, санузелдер, медициналық пункт, темекі ... ... ... ... орындар.
Жобаланып жатқан алаңымыздың негізгі жұмыстары ашық ауада жасалынады,
бұл жобалануға жылумен қамтамасыз ... және ... ... Киім ... ... адамдар тұратын вагондарда орналасады,
жуынатын орындар да вагонның ішінде орналасып ... ... ... ... орындар баня бөлмесінде ... және ... ... ... Ал ... ... орындар демалатын және
жылытатын бөлмелермен бірге орналасқан. Бұл ... ... ... ... периодтық дезинфекция жасалынады. Ішетін
сулар үшін эмалданған және алюминийлі бөшкілер қолданылады, олар ... ... ... ... ... 2% - хлорлы әктасты ерітіндісінің
көмегімен (әрбір 10 күн сайын) 15 ... ... ... ... ... ... ... көл, көлшіктер орналасқан және төрттік, неоген
қабат сулары қатты минерализацияланғанжәне олар пайдалануға жарамсыз. Ең
негізгі сумен ... ... ... көзі ... ... болып
табылады, олардың тереңдіктері 250метр тереңдікке дейін жетеді, ... ... ... қамтиды. 0,5л/с және 16л/с дебиті аралығында 1,2-
11г/л минерализациялы құрамды болып келген.
Қазақстан Республикасының геология, ... ... және ... ... ... бекітуімен бір адамға кететін ішетін
судың шығын өлшемі20л/тәу қабылданған.
4.1-кесте.
Санитарлық-тұрмыстық үй-жайлары.
|Аталуы ... дана ... ... ... ... |1 ... Вахтаға, кезекші тампонаждаушы мен |6 ... ... ... | ... Әйел ... ... ... |1 ... ... |1 ... ... |1 ... |1 ... ... |1 ... |1 ... |13 ... ... ... ... құрайды, дайындық жұмыстары мен
бұрғылау объектілерін бекіту және ... ... ... ... – 29 ... ... ... сүйене отырып ішетін суға деген
қажеттілік мөлшерінің есебі: 93*29*0,02=53.94т.
Айналым анализдері үшін ... ... ... су көліктері
мен тамақ жасайтын орындарға, ішетін сумен қамтамасыз ететін орындарға,
асхана және вагондарға жеткізіліп, тексерулер жүргізіледі.
2. Өндірістік шағын ... ... ... ... ауа ... Ауаның салыстырмалы ылғалдылығы;
3. Ауа қозғалысының жылдамдығы;
4. Жылулықтың интенсивтілігі;
Өнеркәсіптік территорияларда ғимараттар мен құрылыстарға ауа ... ... үшін ... ... құрамы 30% ПДК аспау керек.
Ашық ауада жүргізілетін жұмыстар бойынша күн сәулесінен сақтану ... ... ... ... үстінен 6 метр қашықтықта брезент,
палаткалармен жабылады, бұл адамдарға, яғни ... ... ... Суық ... ... ... шаралары жүргізіледі,
сонымен қатар ашық ауада ... ... ... үсіп қалмау үшін
жасалынатын жағдайлар: ... жылы ... ... ету; 24-260С ... ... ... ... жылумен
қамтамасыз ету; ауа-райының бұзылу жағдайында жұмысшылардың ... ... ... ... болдырмау шаралары қолданылады.
Тұрғын үй-жайларда электрлік жылу пештері және жазда кондиционерлер
қамтамасыз етіледі.
Алаңда, әрине масалар, шыбын-шіркейлер, улы ... және ... ... ... ... ... ... жұмыс кестесі бойынша әртүрлі қоздырғыш аурулар үшін прививка
жасалынады.
Пульттер мен технологиялық процестерді басқару ... ... ... ... ... ауа ... 15-18 ... ылғалдылық 60-40% және ауа қозғалысының жылдамдығы 0,1 м/с-тан
аспауы керек. Басқа жұмыс орындарында микроклиматтың оптимальді ... ... ... салалық құжаттамаларға сәйкес болуы керек.
Жұмыс зонасындағы температура әртүрлі ... және ... ... ... ... керек.
Микроклиматтың оптимальді және шекті көрсеткіштерін орнату кезінде жыл
периодты да ескерілуі керек, демек, ... ... ... ... ... ... ... керек, ал жылы периодта күн сәулесінің
тікелей түсуінен ... ... ... және ... ... |Желдету |Желдету ... ... ... ... ... ... |
| |ң ... саны ... | | |
| |м3 | ... | | |
| | | ... | | ... үй |35 |20 |1,8 ... ... ... |70 |20 |4 ... ... ... |70 |10 |6,2 ... ... ... | | | | | ... |35 |8 |6 ... |Желдеткіш |
Кестеден көріп отырғанымыздай орындардың меншікті 1 адамға 6м3/адам,
1м3/адамға дейін ... яғни ... ... ... ету ... көрсетілгендей жағдайлар қарастырылады,
3. Өндірістік жарықтандыру және шулардан қорғану шаралары
Авариялық жарықтану тоқтап қалған жұмысты жалғастыру үшін, адамдардың
эвакуациясы үшін ... ... ... ... үшін ... ... 15% болу ... Нақты жобаланған жұмыстарды орындауда
өндірістік жарықтандыру жұмыс жағдайлары одан сайын ... ... ... ... ... ... жақсы жағдай туғызады, еңбек
қауіпсіздігін арттырып, травматизмнің деңгейін ... және ... ... факторларды талдау
Терең ұңғымаларды бұрғылау практикасы көрсеткендей бақытсыз
оқиғалардың бір ... ... ... ... ... ... ... ескерту; мүмкін басқа шиеленістерді ескерту; ұңғыма тұрғызуда апат
болдырмау үшін жағдай ... ... ... да ... көздері болады.
Әр түрлі ауырлықтарды қозғалту-көтеруге байланысты қауіп түрлері.
Бұрғылау ... ... ... ... әр ... ... ... жұмыс жасауға тура келеді. Мысалы: ұңғыға бұрғылау,
шегендеу құбырларын ...... ... ... ... және т.б. ... ... көліктерден бұрғылау бұрғылау
қондырғыларының көпірлеріне жеткізу, свечаларды свеча ... ... бұл ... ... бәрі ауыр салмақтармен байланысты, сондықтан
жұмыс істеу барысында ... ... адам ... ... ... ... болса ауыр жарақатқа әкеліп соғады.
Бұрғылау құбырлары жиналып тұрған мұнара ... ... ... ... жел ... ... жан-жағына дұрыс немесе жақсы
бекітілмеген болса аударылып құлауы мүмкін.
Айналу механизмдерімен болатын қауіп түрлері. ... ... ... трансмиссия, механикалық араластырғыш және т.б. егер ... ... ... ... ... ... ... істеу барысында үлкен діріл тудыратын
қондырғы тораптарымен болатын ... ... ... ... және
цементтеу сораптар, компрессорлар, үлкен қысымды құбар желілері, сағалық
жабдықтар, бұрғылау шлангалары және т.б. ... ... ... ... ... және ... да ... болады.
Дисперсті материалдармен, химиялық реогентермен жұмыс істеу кезіндегі
қауіп түрлері. Мысалы: цемент, саз, химиялық қоспалар ұнтақтары. Бұл шаңдар
адамның тыныс алу ... бет дене ... ... ... ... ... ... зиянын тигізеді (улану, тітіркену, күйю және ... ... ... ... ұңғыдан жуу сұйығы арқылы шығатын
күкіртсутегі H2S көміртегі CO2 газ тәрізді ... де ... ... тағы бір ... болып қозғалтқыштардың жанған газы мен
газ тәрізді көмірсутектермен ұзақ ... бойы ... алу ... ... ... салдарынан болатын қауіп түрлері. Ұңғыдан мұнай-газ, газ
тәрізді ... ... ... ... ... мен өрттер.
Олардың ауадағы қоспасы нормадан асып кеткен жағдайда немесе техника
қауіпсіздігін сақтамаған жағдайда орасан зор ... және ... ... соқтырады.
Қауіптің тағы бір көзіне жоғары вольтті тоқ көздерін жатқызуға болады.
Мысалы: электр қозғалтқыштары, трансформаторлар, ... ... ... ... ... ... мыналар жатады: мұнай өнімдері мен жуу
сұйықтарының қондырғы еденіне, ... ... ... болатын
қауіптер. Жоғары температуралы сұйықтар мен тұрғын ... ... ... қауіптер, жұмыс ... ... ... ... ... шығып тұруы, қыстасыз салқын,
жаздағы ыстық, жұмыс ... ... ... ... ... және ... қауіпсіздігі мен өртке қарсы білімнің төмен болуы.
4.2 Қорғаныс шаралары
4.2.1 Жалпылама шаралар
Осы ... ... ... ... ауа ... ... және жаз айларында +40 0С-ге дейін көтерілед, ал күзгі және
қысқы айларында -30 0С-қа ... ... Жел ... жиі ... ... 5 м/с – тан 15 ... дейін өзгеріп отырады.
Осы көрсетілген факторлардың адам денесіне тигізетін ... ... ... ... ... алып ... болдырмау үшін, біздің
жобамыз бойынша мұнара мен діңгекті арқанмен, ... ... ... ... ... ... жұмыс алаңының биіктігі еденнен 6 метрден кем
болмай қапталуы керек.
Жұмыскер адамның қауіпсіздіктен зияндылық ... ... ... ... ... ... ... етіледі.
4.2.2 Өндірістік жарықтама
Жұмыс орындарының жарықтығы жұмысын дәлдік дәрежесіне ... ... ... орындарда 25 лк төмен болмау керек.
Кейбір объектілердің сыртқы жарығын тек қана ... ... ... ... ... электр қуатымен жарық беру үшін НОБ түрлі лампаларды
қолданады. Жарық ... ... ... ең кіші ... ... Мұнай өндірісінде қолданылатын бұрғы қондырғыларыда ФВН-14
жарықбергіштер қолданылады. Оларды тек қана ... ... ... ... 50; 40; 12 Вт шығарады. 6 м биіктікте мұнараның аяқтарында ... ... (53 м ... 450-500 ... ... ... ... бар, шығырдан 4 м биіктікте және мұнараның екі аяғында 2,5 м
биіктікте орнады.
Барлық жарық ... ... ... ... ... беру үшін есептегенде есепке запас
коэфициентін алу керек, себебі олар кірлеу мүмкін, шамамен 1,31,7.
Мұнарада ең кіші алаң 12м2.
Керекті жарық – ... ... ... ... қуат, ілінудің биіктігі 2-3м болғанда ... ...... ... ... бір рет ... 2,5 ... 2 лампаны, қуаты
әр біреуінен 100вт болса, сонда
Вт/м2
(4.1)
Мұндағы: лампалардың сомалық қуаты,Вт
жарыққа жататын алаң,м2
Вт/м2
Мұнарада қондырылған ... ... ... ... беру үшін ... болып саналады. Жұмыс орнының жарығын белгілейік
Вт/м2
(4.2)
Мұндағы: жарық сәулесі, лк
кор ... ... ... ... ... саны.
ФВН-64-1 жарықбергіштердің сәулесі 500 лк.
Жоғары жарық берушілердің сәулесі:
Төмен жарық берушілердің сәулесі:
Ұңғының сағасына түсетін сомалық ... ... ... ... 3,4 есе асып тұр.
3. Зертхананы желдету
Жеделдету өндірістік ғимаратындағы санитарлық-гигиеналық жағдайларды
қамтамасыз ететін ... ... ... ... Ол өндірістік ғимараттардан
шаңды, газды, буларды, артықшылықты жою үшін керек.
Желдету өзінің мәні бойынша ... ... және ... ... ал ... таза ауа ... тәсілі бойынша табиғи және механикалық
болып бөлінеді.
Жалпылама желдететін ғимараттардың барлық жерінде зиянды бөлінділер
құралатын жағдайларда ғана ... Бұл ... ... ауа ... ... ... көрсетілген.
4.2- кесте.
Желдету нормалары
|Өндіріс орны ауданы, м2 |Зерттеудің ең аз нүктелерінің саны |
|< 100 |4 ... |8 |
|> 400 |9 ... ... ... ... ... ауа бір ... ішінде
қанша рет жаңартатынын көрсететін ауа алмасуын (I/r) еселігімен сипаттайды:
К= G желдт.V ғим.
(4.4)
Мұндағы G ... – 1 ... ... ... ... ауа ... ғим ... көлемі, м3
Артық жылуды жою үшін ауа алмасуын есептеу
G =3.6xQ/C (t кет-t кел)
(4.5)
Мұндағы Q-бөлмедегі жылу артықтары, ... ... ... жылу сиымдылығы- С= 1к Дж
tкет – кететін ауаның температурасы, tкет - 2О ... кел. ... ... жылу температурасы t кел= 10 оС
γкет- кететін ауа температурасы тығыздығы, ол ... ... ауа ... ... |0 |10 |20 |30 |40 ... кг/ м3 |1,29 |1,22 |1,19 |1,14 |1,11 ... ... ... формулалар:
Адамдардың жылу бөлінуі:
Qадам= n x q ... ... n- ... ... ... 116-80 Вт бір адамның жылу шығыны
Терезенің тұсынан күн радициясынан ... ... тер =m x Fx rx qе, ... m- ... ... ... ауданы, м2
q е-1 м2 терезе арқылы жылудың түсуі
Бір қабатты шынылау ағаш q е= 240 Вт/м2 ... ... ... оңтүстік- батысқа).
Екі қабатты шыныланған терезелер үшін металдық терезе жақтауы
К= 1.25 бар түзету көбейтіндісі
К= 0.6 енгізіледі
Qадам= nxq адам=25x100= 25 кВт
Qтер= mx Fx Kxq ... ... ... Q ... Q тер= 25+7,25= 32,25кВт
G=3,6х 9250/1х/20-10)х1,19=2798 м3/сағат
V= 25х20х3.8=1900
K=G/ V=2738/ 1900=1.7 I/r
2 ... ... ... ... ... ... барлық жұмыстар
“Құрылыс нормалары және ережелері”, құжаттарына сәйкес ... ... ... мен ... ... әр ... жергілікті жағдайларға
байланысты, әр мамандық ... ... ... ... ... ... тиіс.
Бұрғылау жұмыстарын қауіпсіз, адам және материалдық шығынсыз аз
уақытта сәтті аяқтау үшін ... ... және ... қарсы қауіпсіздік
шараларын жүргізуіміз керек.
Бұрғылау жұмыстарын жүргізу үшін тек барлық тетіктері толық ... ... ... ... керек. Мұнараны жан-жағынан
тартып тұратын болат ... ... ... ... ... орындары
сол қондырғының техникалық құжаттарына сәйкес болуы ... ... ... ... байланысты қондырғылар жерлендірілген болуы
тиіс. Бұрғы ... ... ... ... ... ... ... істейтін тораптарды, жұмыс істеу кезінде күтілетін
максималды салмақ пен ... 1.5 есе көп ... ... ... Өрт ... ... тиісті өрт сөндіру тақтасында жұмыс жағдайында
дайын ... ... ... ... ... ... ... Госгортехнадзор, өрт қауіпсіздігі, қоршаған ... ... ... ... ... ... ... беру туралы
құжаттарға қол қоюлары тиіс.
Ұңғыманы бұрғылау кезінде көбінесе абайсыздан ... ... ... ... төмен болуынан, алаңғасарлығынан,
ұқыпсыздығынан, жауапсыздығынан, тәртібінің нашар ... ... ... ... жағдайлардың болуын азайту үшін ... ... ... бар ... ... екі ... бір ... және өртке қарсы ережелер бойынша емтихан тапсырып тұруы тиіс.
Мұнай-газ атқылауы кезінде жасау керек іс-қимылдар туралы ... ... рет ... ... ... ... ... әр жұмысшысы резина қолғаптарымен, арнайы
көзілдіріктермен, ... ... ... ... ... ... ... сутегі білінсе) арнайы индикатормен
жабдықталуы керек. Ұңғымадан қосымша ... ... ... ... 100 ... орналасқан факел арқылы жағып жіберу керек. Ұңғымадан жуу сұйығы
арқылы сутегі білінуі басталса, оған бейтараптандырғыш қосу керек.
Бұрғылау үрдісі кезінде ... ... ... бітелген
сыйымдылықтарда және ол ұңғымадан 40 м алыс жерде орналасуы тиіс. Көмір
негізінде жуу сұйығы ... ... ... ... ... ... ... сорап сарайының, баспалдақ, көпірдің үсті
мұнай өнімдерімен, балшықпен бүлінсе, оны ... ... ағын ... ... ... құм себу ... ... жұмысшыларға алғашқы медициналық көмек керсету
мақсатында тиісті дәрі-дәрмек болуы ... Егер ... ... ... газ ... бола ... ... желілері, жүйелерін өшіру
керек, от ұшқыны шығатын кез-келген қондырғыны тоқтату керек, өртке қарсы,
әскери және медициналық отрядтарды ... ... Ашық ... ... арнайы, апаттарды тойтару бригадалары шақырылады, ... ... ... ... апаттың тойтарылуын күтеді.
Электр қауіпсіздігі
Сораптың қуаты кернеуі қорғаушы жермен қосқышының
кедергісі
Жердің меншікті кедергісі: ылғалдылық-
Жерге қосқыш құбырдан жасалған, ... тік ... ... ... ... ... ... диаметрі;
жер бетінен құбырдың беліне дейінгі қашықтық;
жердің меншікті кедергісі;
(4.9)
Құбыр қосқыштардың саны (шамасы)
Мұндағы: ... ... ... ... өзгерісімен
жердің кедергісінен өзгеруін есепке алатын кооэфициент;
жермен қосқыш құралдың экранмен есепке алатын кооэфициент;
деп қабылдаймыз.
Қосқыштардың бір-бірімен байланыстыру үшін құрыш ... ... ... ... кедергісі:
(4.11)
Жердің кедергісі өзгергенде есепке алып,
(4.12)
Толық жерге қосқыштың кедергісі:
(4.13)
Қорытынды – қосқыштардың саны болуы керек.
Техникалық ұйымдастыруға аз кернеуді, ... ... ... ... ...... ток өткізбейтін бөліктерін
жермен жалғау.
Қолданбалы жерлендірулер ретінде қолдануға болады: тігінен ... ... ... ... ... стержндер. Алюминийлі
өткізгіштерді қолдануға болмайды. Егер генератор және ... ... ... кедергіні 4 0м-ға дейін арттыруға болады.
Жерлендіру қондырғының кедергісі грунттың ... ... ... ... ... орналасуы және саны мен
өлшеміне байланысты.
Өрт ... ... ... ... барлығы алғашқы және қосымша өртке
қарсы инструктажды өтеді. Алғашқы инструктаж ... ... ... ... Ол ... өрт ... шақыру, өрт
сөндіру құралдарын қолдану, адамдарды және бағалы заттарды эвакуациялау
жұмыстары қарастырылады. ... ... ... ... ... ... адам жүргізеді.
Іздеу-түсіру жұмыстарының өрт ... ... ... ... ... қамтамасыз етіледі. Лагерь ... ... ... ... ені 1,4м ... ... ... арасындағы қашықтық 3 метрден аз болмауы ... ... ... шегу орны ... ... суы бар бөшкелер
орнатылады. Тамақ пісіру кішкентай түтінді пеште жасалады, асхана қасында.
Түтінді құбыр тесігі 5мм ... шоқ ... ... ... ... ... қашықтық 1м-ден кем болмауы
керек. ... ... құю ... және ... ... ... ... құрал-саймандар өрт сөндіргіш, суы бар шелек,
бөшкелер орнатылады.
Каротажды станциялар өрт сөндіру құралдарымен қамтамасыздандырылуы
керек.
Бұрғылау ... ... 15м ... кепкен шөптен, ағаштардан
тазарту тиіс. Бұл жерде ені 1,4м болатын ... ... ... ... электрэнергиясын рубильник арқылы өшіреді (4.8, 4.9
кестелер).
Найзағай қуалағыш аумағының биіктігі Һ ... ... ... м ... м 20;
Һх, м 38;
А түріндегі ... Һ- = 0.85Һ = 0.85 *100 = ... = (252/2) + (202/2) = (625/2) + (400/2) = ... rx+ hx· hу/ r
Һ=521,5 + 1,63*3 /1,5 = 350,92 ... ... Һ - ... ... ... ... биіктігі.м.
r және rх - қорғалған аймақ радиусы және жер деңғейі және қорғалған
нәрсенің биіктігі, м құрайды.
Һх– найзағай ... ... ... м (4.9 ... – қорғалған нәрсенің биіктігімен бірдей, қорғалған ... ... ... ... Жер, су, ... ... қабаттың (гумустың) қалыңдығы аз болғандықтан жердің
жоғарғы қабаты алынбайды және сақталынбайды. ... ... ... ... өйткені алаң батпайды.
Жердің химреагенттермен ластануын болдырмау үшін, олардың тасымалдануы
дұрыс ыдыста (қап, бөшкі) және ... ... ... ... ... ... және өңдеу циркуляциялық жүйеде жасалынады.
Бұрғылау сұйығының циркуляциясы тұйық жүйе бойынша орындалады, ... ... ... ... ... блогы арқылы металл ыдысқа,
одан сораптармен ұңғымаға беріледі. Бұрғылау сұйығы ... ... ... ... тазарту блогында (виброелек, құмайырушы)
бұрғылау сұйығынан бөлініп, шлам амбарына тасталынады.
Бұрғылау ... ... және ... ... ... ... ... мөлшері аз болғандықтан изоляцияланған ... құру ... ... ластайтын қауіпті заттар
химреагенттер болып саналады. Олар бұрғылау және ... ... және де су, ... ... ерітіндісімен ластанған, өңделген
сұйығы.
2. Техникалық және биологиялық рекультивация
Құрылыс ... ... ... жерлердің техникалық
рекультивациясы жүргізіледі, яғни территорияны материал ... ... ... ... шлам ... ... ... көму,
ауданды жоспарлау. Бұл үшін бұрғылау қалдықтарының көлемін және шлам
амбардың есептеулерін жүргізу ... ... ... кезіндегі бұрғыланған жыныстар көлемі 4.4-кестеде
көрсетілген параметрлер бойынша есептелінеді.
4.4-кесте.
Шегендеу құбырының параметрлері.
|Аталуы ... ... ... ... |
| ... ... диаметрі, мм|393,7 |269,9 |190,5 ... ... | | | ... ... м |450 |650 |1300 ... ... м2 |0,121 |0,057 |0,028 ... |1,2 |1,1 |1,1 ... | | | ... ... | | | ... м3 |65,34 |40,75 |40,04 ... ... | ... м3 |176,13 |
2. Шлам ... мына ... арқылы анықталады:
Vш = Vұңғ*1,2
(4.14)
Vш = 176,13*1,2=211,3м3
мұндағы, 1,2 – бұрғыланған жыныстың тығыздығын ескеретін коэффициент
3. Өңделген бұрғылау сұйығының көлемі:
Vшағ = 1,2 ... ... = ... К1 – ... кезінде виброелекте, құмайырушыларда шламмен
бірге кететін бұрғылау сұйығының азаюын ескеретін коэффициент (РД-3-819-82
сәйкес К1=1.052).
Vц - БУ2500 ... ... ... жүйесінің көлемі
Vц=90
4. Бұрғылау суларының көлемі мына ... ... ... = 2* Vшағ
(4.16)
VБСВ = 2*267,2=534,4м3
5. Шлам амбарының көлемін анықтау үшін мына ... ... = 1,1*( Vшағ+ Vш + ... = 1,1*( 267,2+ 211,3 + ... ... кен орынның игеруінен кейін тағайындалады.
4.3.3 Радиациялық қауіпсіздік.
Ұңғыманы құрастыру жобасында қоршаған ортаның радиоактивті ластануын
туғызатын жыныстар ашылмайды және ... ... ... бар ... ... құрылыс қабат
флюидтері (мұнай, конденсат, су, газ) қабаттарын ашу қарастырылмайды.
Ұңғыманың ... ... ... ... ... сынақ үлгісін және
олардың құрамындағы зиянды заттардың анализін жасау қарастырылады. Бір айда
бір реттен кем емес және ... ... екі ... кем емес ... ... ... керек.
ҚОРЫТЫНДЫ
Жобаланып отырған Асар құрылымы әкімшілік жағынан ... ... ... Ералиев ауданында орналасқан, ал
тектоникалық жағдайы бойынша аудан Жетібай-Өзен сатысының ... ... ... ... ... геологиялық және геофизикалық
зерттеулер нәтижелері ... бұл ... ... ... ... ... ... қабаттарының орналасулары бойынша
мұнайгаздылығының болашағы зор болып табылады. Бұл ... ... ... ... - ... тектоникалық, литологиялық,
стратиграфиялық, гидрогеологиялық сипаттамалары және мұнайгаздылығы жан-
жақты ... ... Бұл ... ... да ... мұнай және газ
қорларын көлемдік әдіс бойынша есептей отырып, аудан көлемінде ... ... да ... берілген. Осы барлық жасалған
жұмыстарға сүйене отырып, аудан көлемінде іздестіру ... ... ... ... техникалық бөлімін орындау негізінен студенттің
“мұнай және газ ... ... ... ... ... білімін
инженерлік мәселелерді шешуде ... ... ... мақсатында
жасалады. Бұл жобада осы мақсатты ... ... ... ... ... геологиялық жағдайлары, бұрғылау кезінде
ұшырайтын қиыншылықтар, тау жыныстарының ... керн және ... ... ... ... ... ... сұйығының түрі мен параметрлері, ұңғы ... ... ... ... ... ... тізбегін
цементтеуге есептеу, ұңғы сағасына орналастыратын ... ... ... ... ... бұл бөлімде қабат ... ... және ... ... салыстырмалы
тығыздықтарының өзгерулері ... ... ... жасалған жұмыстардың экономикалық тиімділігін анықтау
мақсатында негізгі техникалық – ... ... ... ... ... 1 метр ұңғы құрылысының құны 78 840 ... 657 АҚШ ... ... 5 ... ... салуға іздеу
жұмыстарына кететін жалпы шығын 387 млн. ... ... ... ... ... құнының жалпы есебі 3.3 – ... ... ... сай біз, яғни Қазақстан
Республикасының ... ... ... сай ... сақтап және
табиғи байлықтарға сақ көзбен қарауға ... ... ... аумағында жобамен таңдап алынған объектілерді іске ... ... ... ... ... қорғау ережелерін және ... ... қалу ... ... ... ... ... Осы ережелердің барлығы дипломдық жобаның төртінші бөлімі –
еңбек қорғау ... ... ... С.Е.Чакабаев, Ю.С.Кононов, ... ... ... и ... Южного Мангышлака. Алма-ата,1967.
2. А.А. Бакиров, Теоретические основы и ... ... ... ... ... и ... Москва, Высшая ... ... С.Н. ... ... А.А, Тұрсынбаева М.Ө, Дипломдық ... ... ... ... Г.Ж. ... ... ... нефти объемным методом, Методическое
руководство, Алма-Ата, 1984.
6. К.С. Исраилов, Ұңғы конструкциясын ... және оның ... ... ... Алматы, 2000.
7. К.Б. Иогансен, Спутник буровика, Москва, Недра, 1981.
8. Қазақстанның ... ... ... ... ред. ... ... строение Казахстана.
10. Н.Сейітов, А.Абдулин, Геология терминдерінің сөздігі,
Алматы «Казахстан» 1996.
11. Н.Г.Середа, Е.М.Соловьёв, Бурение нефтяных и ... ... ... 1974.
12. Справочник укрупненных сметных норм на геологоразведочные
работы, СУСН ... 5, ... ... ... ... шолу ... ... 1: 1000000
2. Литологиялық, стратиграфиялық қимасы
3. Оңтүстiк Маңғышлақтың тектоникалық сұлбасы.
Масштабы 1: 100000
4. “IV2”, “V1” ... ... ... ... ... 1:25 000
5. I-I, II-II және III-III ... ... ... ... ... ... 1:25000 және ... 1:10000
6. Геологиялық-техникалық құжат
7. Техникалық - экономикалық көрсеткіштер
-----------------------
2650
1300
400

Пән: Мұнай, Газ
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 53 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 900 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Қазақстан Республикасында жер мониторингін жүргізу тәртібі100 бет
Геологиялық және геофизткалық жұмыстар15 бет
Геологиялық-геофизикалық зерттеудің және мұнай-газды аймақтарды игерудің негізгі кезеңдері9 бет
Ұңғы бұрғылау25 бет
1870 ж. Маңғыстаудағы көтеріліс23 бет
XX ғасырдың басындығы Маңғыстаудың қоғамдық-саяси, әлеуметтік-мәдени өмірі22 бет
«МаңғыстауМұнайГаз» акционерлік қоғамы21 бет
«Маңғыстаумұнайгаз» акционерлік қоғамы энергетикалық кәсіпорнының шаруашылық қызметін басқаруды талдау31 бет
«Маңғыстаумұнайгаз» акционерлік қоғамының персоналмен жұмысын басқару бөлімшесі22 бет
«Маңғыстаумұнайгаз» АҚ30 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь