«Геоақпараттық картографияның басқа ғылымдармен байланысы»


І Кіріспе бөлім ... ... ... ... ... ... ... ... ..3.6 бет
ІІ Негізгі бөлім
1. Геоақпараттық картографияның басқа ғылымдармен байланысы ... ... ... ... ... ... ... 7.8бет
2. Картографияның басқа ғылымдармен байланысы ... ... ... ... ... .. 9 бет
ІІІ Қорытынды бөлім ... ... ... ... ... ... ... ... ... 10 бет
IV Пайдаланған әдебиеттер ... ... ... ... ... ... ..11 бет
Геоақпараттық картография – геожүйелерді ақпарттық-картографиялау арқылы үлгілейтін картографияның бір саласы.
Геоақпараттық картографияның басты міндеті - шындық бейнелерді белгілі модельдер түрінде карталар жасау; оның шешімі стандартты және мамандандырылған ГАЖ технологиялары мен олардың негізінде картографиялаудың жаңа әдістерін әзірлеуге байланысты.
Геоанализ және модельдеу.
Жалпы аналитикалық операциялар және кеңістіктік уақытша модельдеу әдістері.Геоақпараттық жүйеде сақталып жатқан ақпараттар бағалы болса да, есептерді шығарған кезде пайда әкелмейді.
Геоақпараттық жүйеде көптеген операциялар қолданылады. Олар:кластеризация, жіктелупроцедуралары, изосызықтарқұрылысы, статистикалықбайланыстардытексеру, геометриялықпроцедуралары.
Кеңістіктікталдаулардыңқатынастары:
құрылысзаңдылықтарыжәнеобъекттердібөлу, оныңкеңістіктегісипаттамасы;
бірнешеобъекттеркластарыныңкеңістіктетаралуынабайланысты, олардыңбір-біріменбайланысы;
кеңістіктікқұбылыстардың даму тенденциялары;
Геоақпараттықжүйесіндекеңістіктібейнелеуденегізгіекіжолқолданылады:
Кеңістіктікобъекттердіңшығарылуы, олардың локализация сипаттамасынбейнелеу, басқаобъекттерменбайланысы;
Кеңістіктікұяшықтықпішіндер;
Негізгітапсырмасараптамаларынанықтауменқатар, бізобъекттердіңқасиеттеріжәнесипаттамаларыжайлыайттық. барлықсипаттамаларсапалыжәнесандықболыпекігебөлінеді. Сандықсипаттамаларменәртүрліоперациялардыорындауғаболады, ал сапалысипаттамалармен - салыстыруғаболады.
Сандықсипаттаманыанықтауүшін шкала қолданылады. Бұлсипаттамада 2 типті шкала беріледі. Біріншітиптішкалағашартты отчет, ал екінші сала нөлгесәйкескеледі. Мұндайшкалаларғамысалретінде – температура Цельсий және Кельвин шкалаларыжатады.
1. http://www.studfiles.ru/
2. www.lomonosov-fund.ru
3. www.sibgeomap.com

Пән: Геология, Геофизика, Геодезия
Жұмыс түрі:  Реферат
Тегін:  Антиплагиат
Көлемі: 10 бет
Таңдаулыға:   
Бұл жұмыстың бағасы: 600 теңге

Қандай қате таптыңыз?

Рақмет!


Қазақстан Білім және Ғылымы министрлігі
Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті
География және табиғатты пайдалану факультеті
Картография және геоинформатика кафедрасы

РЕФЕРАТ
Геоақпараттық картографияның басқа ғылымдармен байланысы

Орындаған: Әбілда Ж. Ходжаева Р.
Тексерген: Тумажанова С.

Алматы, 2015
Жоспар

І Кіріспе бөлім ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...3-6 бет
ІІ Негізгі бөлім
1. Геоақпараттық картографияның басқа ғылымдармен байланысы ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...7-8бет
2. Картографияның басқа ғылымдармен байланысы ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 9 бет
ІІІ Қорытынды бөлім ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..10 бет
IV Пайдаланған әдебиеттер ... ... ... ... ... ... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 11 бет

КІРІСПЕ

Геоақпараттық картография - геожүйелерді ақпарттық-картографиялау арқылы үлгілейтін картографияның бір саласы.
Геоақпараттық картографияның басты міндеті - шындық бейнелерді белгілі модельдер түрінде карталар жасау; оның шешімі стандартты және мамандандырылған ГАЖ технологиялары мен олардың негізінде картографиялаудың жаңа әдістерін әзірлеуге байланысты.
Геоанализ және модельдеу.
Жалпы аналитикалық операциялар және кеңістіктік уақытша модельдеу әдістері.Геоақпараттық жүйеде сақталып жатқан ақпараттар бағалы болса да, есептерді шығарған кезде пайда әкелмейді.
Геоақпараттық жүйеде көптеген операциялар қолданылады. Олар:кластеризация, жіктелупроцедуралары, изосызықтарқұрылысы, статистикалықбайланыстардытексеру, геометриялықпроцедуралары.
Кеңістіктікталдаулардыңқатынастары:
құрылысзаңдылықтарыжәнеобъекттердіб өлу, оныңкеңістіктегісипаттамасы;
бірнешеобъекттеркластарыныңкеңістік тетаралуынабайланысты, олардыңбір-біріменбайланысы;
кеңістіктікқұбылыстардың даму тенденциялары;
Геоақпараттықжүйесіндекеңістіктібей нелеуденегізгіекіжолқолданылады:
Кеңістіктікобъекттердіңшығарылуы, олардың локализация сипаттамасынбейнелеу, басқаобъекттерменбайланысы;
Кеңістіктікұяшықтықпішіндер;
Негізгітапсырмасараптамаларынанықта уменқатар, бізобъекттердіңқасиеттеріжәнесипатт амаларыжайлыайттық. барлықсипаттамаларсапалыжәнесандықб олыпекігебөлінеді. Сандықсипаттамаларменәртүрліопераци ялардыорындауғаболады, ал сапалысипаттамалармен - салыстыруғаболады.
Сандықсипаттаманыанықтауүшін шкала қолданылады. Бұлсипаттамада 2 типті шкала беріледі. Біріншітиптішкалағашартты отчет, ал екінші сала нөлгесәйкескеледі. Мұндайшкалаларғамысалретінде - температура Цельсий және Кельвин шкалаларыжатады.

Геокодтау
Қазіргікездегеоақпаратжүйесіндегеок одтауғакөпкөңілбөлінеді. Олобъекттеркартасындабайланысы, мәліметтербазасындаорналасуынтаблиц адакөрсетеді. Бұлақпараткелесідейберілуімүмкін: оларгеографиялықжәнетікбұрыштыобъек ттеркоординаттарымен. Мысалыгеологиялықнемесетопырақзертт еулерінде шурф нүктелерініңбайланысуы, олардыңкоординаттарыглобальдіжүйеде позициаланады. Осы мәліметтерглонасснемесенавстарқабыл дағыштарыменалынды.
-территорияныңжүйелікурбанизациялан уы;
- почталықиндекстер;
- сызықтықмаршруттардыңарақашықтығы;
Байланыстықсараптама.
Кеңістіктікжелідепользовательгеәртү рлітапсырмалардыорындауғамүмкіндікб ереді. Мысалы: транспорттықбайланыстаәртүрліжолкла старыберіледі. Оларбір-біріменперекрестоктарарқылы жалғасады, ал электорлықбайланысәртүрлікабельдерт ипіменсипатталады.
Байланысдегеніміз 2 нүктеніңбасқасызықтарменқосабайланы сы. Бұлнүктелердің басы жәнеаяғыболады. Байланыснүктесін - түйін (узел) депатайды.
Келесімаңыздыфакторлардыңбірі - олэлементтердіңбайланысуы. Барлықбайланыстиптеріндеекіқосылунү ктелеріболады: ол изв, изчерез.
Изв типісуағындарындакездеседі.
Изчерез А және Варалықобъектіменбайланысады. Бұлбайланысутипіэлектрлықбайланыста рдакездеседі.
Геоақпаратжүйесіндебайланыссараптам аларыныңфункционалдымодульдеріқолда ныладыArcView G3 жүйесіне -NetworkAnalustмодулі, GeoMediaProvessional - GeoMediaNetwork.
NetworkAnalustмодуліArcView G3 те коммуникация сызығы.
Орындайтынтапсырмалары:
- жақынжердезерттеуорныніздеу;
- қысқамерзімдімаршруттыөңдеу;
- маршруттыдаярлау;
- күтушізонаныанықтау;
Байланыстармендұрысжұмысжасауүшін, оларқосымшамәліметтердіқамтукерек:
Жербедерінцифрлікмодельдеу.
Жербедерінцифрлікмодельдеугеоақпара тжүйесінденегізгімодельдеуфункциясы болыптабылады, оныңқұрамына 2 операция тобыенгізілген: біріншісіжербедеріндеесептердішешуд іқамтамасызетеді, ал екінші топ осы шығарылғанесептердіпайдалану.
Жербедерінцифрлікмодельдеудіңбірінш іэксперименттері 20 ғасырдың 60 жылдардыңбіріншіжартысындакартограф иялықавтоматизациялаугеоинформатика ныңеңерте даму сатысыболыптабылады. Солкезденбастапәртүрліесептердішешу алгоритмдеріжәнеәдістер, программалықмодельдеу, соныменқатарглобальдіжәнехалықмәсел елерішешілебастады.
Жербедерінцифрлікмодельдеудің АҚШ-тағышығуы. Геологиялықтүсірім АҚШ-та елдіңұлттық топограф карта жасауқызметтеріжұмысістеді.
DЕМ де мәліметтержинағындайындауда 4 технология қолданылды. Біріншісіцифрлікаэрофототүсірімдер, автоматизациялыөңдеу, цифрлікстереофотограмметриялықстанц ияларда GRM2 қамтамасызетупрограммасынпайдалану, ал екіншісі - цифрлікшығару., үшіншісі - горизонтальдардыңпараллельдікцифрле уі, төртіншісіцифрліктопографиялықкарат алардың DLG форматындатүзілуі.
----------------------------------- ----------------------------------- ----------

----------------------------------- ----------------------------------- ----------

----------------------------------- ----------------------------------- ----------

----------------------------------- ----------------------------------- ----------

----------------------------------- ----------------------------------- ----------

----------------------------------- ----------------------------------- ----------

----------------------------------- ----------------------------------- ----------

----------------------------------- ----------------------------------- ----------

----------------------------------- ----------------------------------- ----------

----------------------------------- ----------------------------------- ----------

----------------------------------- ----------------------------------- ----------

----------------------------------- ----------------------------------- ----------

----------------------------------- ----------------------------------- ----------

----------------------------------- ----------------------------------- ----------

----------------------------------- ----------------------------------- ----------

----------------------------------- ----------------------------------- ----------

----------------------------------- ----------------------------------- ----------

----------------------------------- ----------------------------------- ----------

----------------------------------- ----------------------------------- ----------

----------------------------------- ----------------------------------- ----------

----------------------------------- ----------------------------------- ----------

----------------------------------- ----------------------------------- ----------

----------------------------------- ----------------------------------- ----------

----------------------------------- ----------------------------------- ----------

----------------------------------- ----------------------------------- ----------

----------------------------------- ----------------------------------- ----------

----------------------------------- ----------------------------------- ----------

----------------------------------- ----------------------------------- ----------

----------------------------------- ----------------------------------- ----------

----------------------------------- ----------------------------------- ----------

Геоақпараттық картографияның басқа ғылымдармен байланысы

Картография басқа ғылымдармен байланысының ауқымы өте кең.Қоғамдық ғылымдардың ішінде тарих, экономикалық география мен,жаратылыстану ғылымдарының ішінде физикалық география,ландшафттану, геология, климатология, топырақтану, өсімдіктану, жануартану ғылымдарымен тығыз байланысты.
Картографияның міндеті- халықты шаруашылықпен мәдени қажеттілігін өтейтін заман талабына сай сапасы жоғары географиялық карталар мен атластар, глобустар және басқа да картографиялық өнімдермен қамтамасыз ету.Географиялық карталар еліміздің аумағын қамтып,табиғатын қайта түлетіп,шаруашылықты дамытуға қажетті ақпараттар сақтаған қуатты құрал болып табылады.
Геоақпараттық жүйелер бірнеше ғылымдардың тоғысуынан, әдетте сандық картографиялау мен автоматты басқару жүйелерінен, жоспарлау мен ғылым салалары бойынша ғылыми -зерттеулерден құралады. ГАЖ-жалпы географиялық карталар мен экологиялық, кадастрлы және ГАЖ-дың құрылуына байланысты көптеген басқа да деректерден құралған ақпаратты біріктіреді.
Геоинформатиканың басқа ғылымдармен байланыс схемасын Тикуновтың статьясынан көруге болады. Бұнда геоинформатика бір қатарда ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Педагогиканың басқа ғылымдармен байланысы
Әлеуметтанудың басқа ғылымдармен байланысы
Педгогиканың басқа ғылымдармен байланысы
Саясаттанудың басқа қоғамдық ғылымдармен байланысы
Шет тілін оқу әдістемесінің басқа ғылымдармен байланысы
Биогеографияның басқа ғылымдармен байланысы. Биогеография және Дарвинизм
Жоғарғы мектеп педагогикасының басқа ғылымдармен байланысы
Педагогиканың салалары, басқа ғылымдармен байланысы, зерттеу әдістері
Педагогика ғылымының құрылымы, оның басқа ғылымдармен байланысы
Педагогиканың басқа ғылымдармен байланысы жайлы мәлімет
Пәндер
Stud.kz
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рақмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Жабу / Закрыть