Місrоsоft оffісе 2000


МАЗМҰНЫ

1. WІNDОWS ЖҮЙЕСІНДЕГІ ЕХСЕL ПРОГРАММАСЫ
1.1. Ехсеl программасы туралы жалпы мағлүматтар
1.2. Ехсеl программасын іске қосу
1.3. Ехсеl менюімен жұмыс атқару
2. МS ОҒҒІСЕ 2000.НЫҢ ҚЫЗМЕТІ
3. МS ОҒҒІСЕ 2000 ЖҮМЫСЫН БАСТАУ МІСRОSОҒТ ОҒҒІСЕ 2000.ды іске қосу
4. МІСRОSОFT ОҒҒІСЕ 2000.ды МІСRОSОFT ОҒҒІСЕ
панелінен іске қосу
5. МІСRОSОFT ОҒҒІСЕ 2000.нан шығу
6.МІСRОSОFT ОҒҒІСЕ 2000.НАН ЖӘНЕ ОFFІСЕ БОЙЫНША КӨМЕКШІДЕН АНЫҚТАМА АЛУ
7. ОҒҒІСЕ 2000.НЫҢ МЕНЮ, ИНСТРУМЕНГГЕР ПАНЕЛІ ЖӘНЕ ТЕРЕЗЕЛЕРІ
1. WІNDОWS ЖҮЙЕСІНДЕГІ ЕХСЕL ПРОГРАММАСЫ

1. Ехсеl программасы туралы жалпы мағлүматтар

Бүл сабақта Місгоsоft Ехсеl электрондық кестесімен танысасыздар. "Электрондық кесте" термині мәтін түрінде берілген мәліметтерді компьютерде өңдеуге арналған программаларды белгілеу үшін пайдаланылады. Кестелерді өндеуге жататын іс-әрекеттер:
1. Функциялар мен формулаларды пайдалана отырып әртүрлі есептеулер жүргізу.
2. Түрлі-түрлі факторлардың қүжаттарға тигізетін әсерін зерттеу.
3. Тиімді ету мәселелерін шешу.
4. Белгілі бір критерийлерді қанағаттандыратын мәліметтер жиынын тандап алу.
5. Графиктер мен диаграммаларды түрғызу.
6. Мәліметтерді статистикалық талдау. Электрондық кестелердің қүндылығы олардағы мәліметтерді өңдеу тәсілдерін пайдаланудың қарапайымдыылғы болып табылады.
Місгоsоft фирмасының Ехсеl программасы — кестелік процессорлар немесе электрондық кестелер тобына жататын ең кең тараған программалық дестелердің бірі. Бірақ Ехсеі жәй программа ғана емес, оны көптеген математикалық амалдарды, күрделі есептеулерді көрнекті жеңілдету үшін пайдалануға болады. Ол кестедегі мәліметтердің негізінде, түрлі-түрлі диаграммалар түрғызып, мәліметтер базасын даярлап, олармен жүмыс істеуді, сандық эксперимент жүргізуді және т. б. қамтамасыз ете алады.
Ехсеl мүмкіндіктерінің көпжақтылығы оны тек экономика саласында ғана емес, сондай-ақ, оқып-үйренуде, ғылыми-зерттеу істерінде, әкімшілік және жәй шаруашылық жүмыстарында да кеңінен пайдалануға мүрсат береді.
Бұл программамен жүмыс істеуді үйрену алдында бірнеше жаңа ұғымдарды енгізелік.

Пән: Информатика
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 16 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 400 теңге
МАЗМҰНЫ

1. WІNDОWS ЖҮЙЕСІНДЕГІ ЕХСЕL ПРОГРАММАСЫ
1.1. Ехсеl программасы туралы жалпы мағлүматтар
1.2. Ехсеl программасын іске қосу
.3. Ехсеl менюімен жұмыс атқару
2. МS ОҒҒІСЕ 2000-НЫҢ ҚЫЗМЕТІ
3. МS ОҒҒІСЕ 2000 ЖҮМЫСЫН БАСТАУ МІСRОSОҒТ ОҒҒІСЕ 2000-ды іске қосу
4. МІСRОSОFT ОҒҒІСЕ 2000-ды МІСRОSОFT ОҒҒІСЕ
панелінен іске қосу
5. МІСRОSОFT ОҒҒІСЕ 2000-нан шығу
6.МІСRОSОFT ОҒҒІСЕ 2000-НАН ЖӘНЕ ОFFІСЕ БОЙЫНША КӨМЕКШІДЕН АНЫҚТАМА АЛУ
7. ОҒҒІСЕ 2000-НЫҢ МЕНЮ, ИНСТРУМЕНГГЕР ПАНЕЛІ ЖӘНЕ ТЕРЕЗЕЛЕРІ
1. WІNDОWS ЖҮЙЕСІНДЕГІ ЕХСЕL ПРОГРАММАСЫ

1. Ехсеl программасы туралы жалпы мағлүматтар

Бүл сабақта Місгоsоft Ехсеl электрондық кестесімен танысасыздар. "Электрондық кесте" термині мәтін түрінде берілген мәліметтерді компьютерде өңдеуге арналған программаларды белгілеу үшін пайдаланылады. Кестелерді өндеуге жататын іс-әрекеттер:
1. Функциялар мен формулаларды пайдалана отырып әртүрлі есептеулер жүргізу.
2. Түрлі-түрлі факторлардың қүжаттарға тигізетін әсерін зерттеу.
3. Тиімді ету мәселелерін шешу.
4. Белгілі бір критерийлерді қанағаттандыратын мәліметтер жиынын тандап алу.
5. Графиктер мен диаграммаларды түрғызу.
6. Мәліметтерді статистикалық талдау. Электрондық кестелердің қүндылығы олардағы мәліметтерді өңдеу тәсілдерін пайдаланудың қарапайымдыылғы болып табылады.
Місгоsоft фирмасының Ехсеl программасы —кестелік процессорлар немесе электрондық кестелер тобына жататын ең кең тараған программалық дестелердің бірі. Бірақ Ехсеі жәй программа ғана емес, оны көптеген математикалық амалдарды, күрделі есептеулерді көрнекті жеңілдету үшін пайдалануға болады. Ол кестедегі мәліметтердің негізінде, түрлі-түрлі диаграммалар түрғызып, мәліметтер базасын даярлап, олармен жүмыс істеуді, сандық эксперимент жүргізуді және т. б. қамтамасыз ете алады.
Ехсеl мүмкіндіктерінің көпжақтылығы оны тек экономика саласында ғана емес, сондай-ақ, оқып-үйренуде, ғылыми-зерттеу істерінде, әкімшілік және жәй шаруашылық жүмыстарында да кеңінен пайдалануға мүрсат береді.
Бұл программамен жүмыс істеуді үйрену алдында бірнеше жаңа ұғымдарды енгізелік.
Электрондық кестенің жұмыс аймағы жолдар мен баганалардан (тік және жатық жолдар) түрады. Жолдардың максималдық саны 16384-ке, ал бағаналар саны 256-ға тең. Әрбір бағана мен жолдың қиылысуы үяшықты қүрайды, ол үяшыққа мәліметтерді (мәтін, сан, формула ) енгізеді.

2. Ехсеl программасын іске қосу

Ехсеl программасын іске қосу үшін осы программамен байланысқан шартбелгіні (пиктограмманы) тауып, окы тышқанмен екі рет шерту керек. Ол Ехсеі программасын іске қосқаннан кейін компыотер экранында 1-суреттегідей терезе щығады (программаны баптауға байланысты өзгеруі ықтимал).
Енді осы стандартты Ехсеl терезесінің элементтерін қарастырайық. Экрандағы Ехсеl терезесінде мынадай объектілер орналасқан:
Жоғарғы жол —басқару батырмалары бар терезе тақырыбы.
Екенші жол —Ехсеl менюі.
Үшінші және төртінші жолдар —Стандартты және
Форматтау аспаптар тақтасы.

1-сурет. Электрондық кесте терезесінің алғашқы көрінісі
Бесінші жол —енгізу мен түзету жолы немесе формулалар жолы. Бесінші және соңғы жолдың арасына электрондық кестенің жүмыс шрағы (беті) орналасқан. Жүмыс парағыңцағы жолдар мен бағаналар белгілі бір тәртіппен белгіленеді.
Терезенің ең төменгі жолы —қалып-күй (қалып) жолы. Төменгі жолдың сол жақ шетінде Ехсеl жүмыс режимдерінің индикаторы (көрсеткіші) орналасқан. Мысалы, Ехсеl мәлімет енгізуді күтетін сәтте, ол Дайын режимінде болып, режим индикаторын - "Дайын" (Готов) деген сөзді көрсетеді.

3. Ехсеl менюімен жұмыс атқару

Меню жүйесін екпінділеу Win Word программасындағьщай стандартты тәсілмен жүргізіледі: яғни Аlt не Ғ10 пернесін басу қажет. Сол сәтте менюдегі сөздердің бірі ерекшеленіп басқа түске боялады. Керекті меню пункті басқару пернелері көмегімен тандалынады. Епіег пернесін басқанда, сол тандап алған менюдің ішкі командалары ашылады, оларды пернелермен ауыстырады, ал команданы тандау үшін Еntеr пернесін басу керек. Менюден шығу үшін Еsс пернесін басады.
Ехсеі менюімен жүмыс істеу үшін тышқан көмегін пайдалану өте ыңғайлы, қажетті мешо пунктін тандап алып, тышқан курсорын оған қойып, тышқанның сол жақ батырмасын шерту керек. Осы тәрізді тәсілмен менюдің ішкі командалары таңдалынып, қосымша беті ашылады да, жалаушалар орнатылады.
МS - World редакторындағьщай Ехсеl-де де орындалып жатқан әрекетке сәйкес берілетін контекстік тәуелді аныктамалық жүйе бар. Әрбір істеп жатқан жүмысымызға байланысты әрқашанда кемек ала аламыз.
Енді злектрондық кестенің негізгі үғымдарымен танысалық.
Жол нөмірі —электрондық кестедегі жолды анықтайды. Ол көлденең орналасқан жүмыс аймағының сол жақ щекарасында нөмірмен белгіленген.
Багана әрпі —электрондық кестенің бағаналарын (тік жолдарын) анықтайды. Әріптер жүмыс аймағьшың жоғарғы шекарасында орналасқан. Бағаналар мынадай рётпен белгіленеді:А —X, содан соң АА —АZ, одан кейін ВА —ВZ және т. с. с.
Үяшық —электрондық кестенің мәлімет енгізілетін ең кіші элементі. Әрбір ұяшықтың бағана әрпі мен жол нөмірінен түратын адресі бар. Мысалы, В3 адресі В бағанасы мен нөмірі 3-жолдың қиьшысындағы үяшықты анықтайды.
Үяшық көрсеткіші —ағымдағы үяшықты анықтайтын көмескленген тіктөртбүрыш. Көрсеткішті пернелер көмегімен немесе тышқан арқылы кесте бойынша үяшықтан үяшыққа орын ауыстыруға болады.
Ағымдағы үяшық —көрсеткішпен белгіленіп түрған үя. Келісім бойынша мәліметтер енгізу операциясы және басқа іс-әрекет осы ағымдағы үяшыққа жатады.
Блок (үялар жиыны, аймағы) —Тіркесе орналасқан үяшықтардың тіктөртбүрышты аймағы. Блок бір немесе бірнеше жолдардан, бағаналардан түрады. Блок адресі қос нүктемен бөлінген қарама қарсы бүрыштар координатынан түрады. Мысалы: В13:D19 блогы —бүл В13→D13→D19→В19→В13 торларымен шектелген үяшықтар жиыны, А1:Н1, А1:А20 А12:D27 немеcе D:Ғ - D, Е, Ғ бағаналарының барлық торлары, т. с. с. Әртүрлі формулалар енгізу кезінде некесе командаларды орындау сәттерінде блогаы диагональ бойынша қарcы орналасқан торлар адрестерімен немесе экран бетінде тышқанмен (пернелермен) белгілей отырып енгізуге болады.
Жүмыс парағымен және кітаппен жүмыс істеу. Ехсеl-де электрондық кесте үш өлшемді қүрылымнан түрады. Ол кітап секілді парақтардан (16 парақ) түрады. Экранда тек бір парақ —кітаптың ең үстіңгі ашық түрған беті көрініп түрады. Парақтың төменгі шетінде кітаптың қалған беттерінің нөмірлері жарлық ретінде бейнеленеді. Тышқан курсорымен сол көрініп түрған жарлықтардың нөмірлерін тандау арқылы кез келген бетті ашып көруге болады.
Кестені, блоктарды, жолдарды және баганаларды ерекшелеу. Осы объектілермен белгілі бір жүмыс атқару үшін тышқанмен былай ерекшелейді:
бағананы белгілеу —бағана атына сәйкес әріпті тышқанмен тандап алып, оны бір рет шерту;
бірнеше бағананы ерекшелеу —алдыңғы шерткен тышқан батырмасын басулы күйінде үстап курсорды оңға не солға жылжыту;
жолды ерекшелеу —жол нөміріне сәйкес санды тышқанмен ерекшелеп алып, оны бір рет шерту;
бірнеше жолды ерекшелеу —алдыңғы шерткен тышқан батырмасын басулы күйінде үстап курсорды жоғары не төмен созу;
блокты ерекшелеу —тышқан батырмасын блоктьщ алғашқы үясында басамыз да, оны сол басулы күйінде үстап курсорды блоктың ең соңғы үяшығына жеткізу;
жүмыс парағын толық ерекшелеу —тышқан курсорын бағана аттары мен жол нөмірлерінің қиылысу нүктесіне, яғни кестенің сол жақ жоғарғы бүрышына альш барып, оны бір рет шерту.
Пернелер көмегімен блокты ерекшелеу үшін Shift пернесін басулы күйде үстап түрып, теңбілторды блоктың бір бүрышынан оған қарсы бүрышына бағыттауыштар арқылы жеткіземіз. Әйтпесе Ғ8 пернесін басып белгілеу режиміне көшемізріе, бағыттауыш пернелерді пайдаланамыз. Еsс пернесі ерекшелеуді тоқтату үшін пайдаланылады.
Бір-бірімен тіркесе орналаспаған блоктарды ерекшелеу қажет болғанда, былай істеу керек:
—алғашқы үяшықты немесе тіркес үяшықтардың бір блогын ерекшелеу;
— Сtrl пернесін басу және оны басулы күйінде үстап түру;
— келесі үяшықты немесе блокгы ерекшелеу, т. с. с;
— Сtrl пернесін қоя беру.
Ерекшелеуді алып тастау үшін тышқан батырмасын жүмыс парағының ерекшеленбеген кез келген бөлігінде шерту жеткілікті. Жаңа ерекшелеу де бүрынғы ерекшелеуді алып тастайды.

2. МS ОҒҒІСЕ 2000-НЫҢ ҚЫЗМЕТІ

Қазіргі заманғы кеңседе күн сайынғы жүмыс көптеген мәселелерді шешуді талап етеді. МS Оffісе 2000 қолданбалы программалар дестесі оларды жүзеге асырудың бірқатар қүралдарын ұсынады.

Клиентгермен, әріптестсрмен іскерлестсрмен езара іс-өрекет
1-сурет. МS Оffісе қызметі.

МS Оffісе 2000 қүрамына мәтіндік процессор (қүжаггар жасау үшін), электронды кесте (сандарды өндеу үшін), түсаукесерлерді жүргізу программасы (слайдтар мен диаграммалар жасау үшін), дербес ақпараттық менеджер (адамдардың аттары, олардың почта мекен-жаилары, электронды почта мекен-жайлары мен телефон нөмірлері туралы мәліметгерді сақтау үшін), дерекгер базаларьш басқару программалары (хат-хабарлар жіберу тізімі мен жүрізшетш зертгеулертуралыхабарлардысақтау үшш), үстелүстшдеп баспаға арналған бағдарлама (бетгерді жасау мен беттеу үшін), Wеv-беттер мен графикалық редактор жасауға арналған программа (сандық фотосуретгер сияқты бейнелерді өндеуге арналған) кіреді.
Өз дамуының 1993 жылдан бергіде уақыты ішінде МS Оffісе дестесі үқсас интерфейсі бар программалардың қарапайым жиынынан біртүтас біріктірілген дестеге айналды. МS Оffісе қазіргі заманғы кеңседе жүмыс істеуде кезінде туын-дайтын көптеген мәселелерді шешуге көмектесуге арналған.

3.2-сурет. МS Оffісе дамуы
МІНДЕТ
БАЗАЛЫҚ ҚҮРАЛ
Есеп-қисап, шарт, хаттар ... жасау
Word 2000 мәтін редакторы
Есептер, талдау жүргізу; кесте-лермен жүмыс істеу
Ехсеl 2000 электронды кестесі
Түсаукесерлер өткізу, таратылатын материалды дайындау
РоwегРоіnt 2000 көрсету графи-касының жүйесі
Күнделік дөптерді жүргізу, жүмыс уақытын үйымдастыру, мекенжай кітабы
Оutlоок 2000 дербес электронды хатшы
Шағын баспа пішіндерін жариялауға дайындау
Рublisher 2000 деректер жарияла-нуының қүралы
Үлкен көлемді деректермен жүмыс істеу
Ассезв 2000 деректер базаларын басқару жүйесі
Интернеттегі жарияланым
WеЬ-беттерін жасауға арналған Ғгоnt Раgе қүралы

Кеңсе программалары арасынан таңдап алу қойылған міндетгермен агіықталады.
Десте қүрамына кіретін программалардың бәрінің үқсас интерфейсі бар және олар жүмыстың бірдей тәсілдерін

3. МS ОҒҒІСЕ 2000 ЖҮМЫСЫН БАСТАУ
МІСRОSОҒТ ОҒҒІСЕ 2000-ды іске қосу

МS Оffісе 2000 дестесін пайдалануға кіріспей тұрып оны іске қосу керек. Оffісе 2000-ды іске қосудың бірнеше әдісі бар:
•Wіdоws 9598 NT есептер панелінің Пуск 1 менюінен іске қосу үшін Місгоsоft Оffісе 2000-ның қандайда бір программасын тандап алу керек.
•Місгоsоft Оffісе панелінен іске қосу үшін Місгоsоft Оffісе 2000-ның қажетті программасын тандаңдар.
•Wіdоws Проводник программасын шақыру керек және Місгоsоft Оffісе 2000 программаларының бірівде жасалған құжатты (екі рет) қос шертіндер.
•Алдын ала жасаған жөне жүмыс үстеліне орналастырылған щюграмма таңбашасьш (екі рет) қос шертшдер.
•Місгоsоft Оffісе 2000-ды іске қосудың ең карапайым әдісі —бүл Wіdоws 9598 NT есептер панелінен іске қосу. Бүл жағдайда программаны жүктеудің екі әдісі бар:
•Есептер панелівде Пуск батырмасьш шергіп, Программа пунктін және өздерің жүктегелілерің келген программаны (мысалы, Word 2000) тандандар.
•Есептер панелінде Дускбатырмасына шертіп, Создать документ Місгозой Ойісе немесе Открыть документ Місгоsоft Оffісе пунктін таңдап алындар.
Місгоsоft Оffісе 2000 программасьш Wіdоws 9598 NT ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Windows 2000
PowerPoint 2000
Autocad 2000
Microsoft Access 2000
Windows 95, Windows 98, Windows 2000 тарихы
1991-2000 жылдардағы Қазақстан-Ресей қарым-қатынастары
MICROSOFT WORD 2000 МӘТІНДІК РЕДАКТОРЫМЕН ЖҰМЫС ЖАСАУ
WORD 97, WORD 2000 Мәтіндік редакторлар
Microsoft Access 2000 мәліметтер базасын басқару жүйесімен жұмыс істеу негіздері
Жамбыл облысы, Тараз қаласының 2000 орындық институтты көкжелектендіру жобасын құру
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь