Логикалық элементтер, эем-де логикалық функцияларды іске асыру

Жоспары

Мазмұны

1. Кіріспе

11. Негізгі бөлім
2.1. Логикалық элементтер туралы жалпы түсінік
2.2..Логикалық элементтер, ЭЕМ.де логикалық функцияларды
іске асыру. Логикалық элементтердің функционалды .толық
жүйелері.
2.3.Логика алгебрасы функцияларын минимизациялау және оны
қарастырғандағы шектеулер.
2.4. Толығымен анықталған логикалық функцияларды
минимизациялау
2.5. Логикалық функцияларды әртүрлі машиналарда есептеу
2.6.Жадының логикалық элементтері, триггерлік сызбалар

3. Қорытынды

4. Пайдаланылған әдебиеттер
Кіріспе

Электронды есептеу машиналарының, цифрлы өлшеуіш аспаптарының, өндірістік автоматты қондырғылардың негізінде логикалық элементтер деп аталатын қарапайым тізбек жатады. Логикалық элементтердің тізбектерінің ескерілетін шама- олардың кірмесі мен шықпасындағы кернеулердің бары не жоғы немесе олардың потенциалдық деңгейлері. Кернеудің бары немесе жоғарғы деңгейді «1»деп, ал оның жоғары немесе төменгі деңгейі «0» деп алынады. Осы себепті де жоғарыда аталған құрылғыларда екілік санау жүйесін қолданылады. Екілік санау жүйесін қолдау ЕМЕС, ЖӘНЕ, НЕМЕСЕ деп аталатын қарапайым үш түрлі тізбекті барлық логикалық және цифрлық құрылғылардың негізіне алуға мүмкіндік береді. ЕМЕС логикалық элементі пайымдалған тұжырымды теріске шығару операциясын орындайды. Мұны логикалық алгебрада А=В деп жазылады да, «А» деген «В» емес деп оқиды. Ендеше нөлді бірлік теріске шығады (0=1 ) да, ал бірлікті нөл теріске шығарады (1=0). ЕМЕС логикалық элементін транзистордың көмегімен орындау сұлбасы келтірілген. Егер кірмеге кернеу берілсе (A=1), онда транзистор ашылады да қорек көзінің кернеуі түгел дерлік Rk резисторына түседі. Сондықтан шықпада кернеу нөлге тең деп алуға болады, яғни В=0. Кірмелік сигнал жоқ кезде (А=0) транзистордың кедергісі Rк резисторының кедергісінен әлдеқайда көп болғандықтан шықпаның кернеуі шамамен қорек көзінің кернеуіне тең болады, яғни В=1. Былайша айтқанда «А бар болса В жоқ» , «А жоқ болса В бар».
ЖӘНЕ элементі С=АхВ логикалық көбейту амалын орындайды. Бұл «С айтымы дұрыс, егер А және В айтымдары дұрыс болса» деген ұғымды білдіреді. Басқаша айтқанда «С бар, егер А да және В да бар болса». Шықпалық кернеу Rк резисторынан алғандықтан, ондағы кернеу VT1 және VT2 транзисторлары ашық болғанда ғана пайда болады. Ал транзистордың екеуі де ашық болуы үшін А және В кірмелерінің екеуінде де сигнал беру керек. Күй кесіндісінен көріп тұрғандай С= 1, егер А= 1 және В= 1 болса. Басқа жағдайлардың барлығында да С= 0.
НЕМЕСЕ элементіC=A +B қосу амалын орындайды. Бұл «С айтымы дұрыс, егер А айтымы дұрыс болса немесе В айтымы дұрыс болса» деген ұғымды білдіреді. Басқаша айтқанда «С бар, егер А бар болса немесе В бар болса». НЕМЕСЕ элементін диодтардың көмегімен құрған тізбекте кернеу кірмелердің біреуіне немесе екеуіне кернеу берген жағдайда пайда болады. Тізбектің күй кестесінен көрініп тұрғандай, С 1 егер А 1 де В 0 немесе А 0 де В 1, ал С 0, егер А 0 және В 0 болса. Қарастырылған логикалық элементтерден басқа екі немесе одан да көп амалдарды орындайтын НЕМЕСЕ-ЕМЕС һәм ЖӘНЕ- ЕМЕС деп аталатынэлементтер де кеңінен қолданылады.НЕМЕСЕ-ЕМЕС элементінің электрлік сұлбасы, күй кестесі және транзистор жабық болғандықтан оның шақпасындағы кернеу шамамен қорек көзінің кернеуіне жуық болады, яғни А= 0 және В= 0 болса ғана С=1. Егер кірменің біреуіне немесе екеуіне де кернеу берілсе, онда транзистор ашылады да шықпасында кернеу шамамен нөлге тең болады, яғни С=0,егер А=1, В=1 немесе А=1, В= 0 емесе А=0, В=1болса. ЖӘНЕ-НЕМЕСЕ элементінің электрлік сұлбасы, күй кестесі және шартты белгісі 2-суретте келтірілген. Бұл тізбекте екі кірмеге сигнал берген жағдайда ғана шықпада кернеу болмайды, яғни С=0,егер А=1және B= 1 болса.Қалған күйлердің барлығында да транзисторлардың біреуі немесе екеуі де жабық болатындықтан шықпада қорек көзінің кернеуіне тең кернеу болады. НЕМЕСЕ –ЕМЕС һәм ЖӘНЕ-ЕМЕС элементтерінен триггерлерді де құрастыруға болады. Бастапқыда триггердің Q шықпасы «1» деңгейде, ал Q шықпасы «0» деңгейде екен делік. Бұған R,S кірмелерінде «0» деңгей сәйкес келеді. Шынында да Э1 элементінің кірмелерінде «0» болғандықтан шықпасында «1», ал Э2 элементінің R кірмесінде «1» де, S кірмесінде «0» болғандықтан шықпасында «0» болып тұр. Триггердің S кірмесінде «1» сигнал, ал R кірмесінде «0» сигнал бергеннен оның күйі өзгермейді. Триггердің күйін өзгерту үшін S кірмесіне «0» сигнал, ал R кірмесіне «1» беру керек. Мұндай жағдайда оның Qшықпасында «0»сигнал да Q шықпасында «1» сигнал пайда болады.ЖӘНЕ- ЕМЕС элементтерінен тұратын триггер осы секілді жұмыс істейді. Бірақ НЕМЕСЕ-ЕМЕС элементтерінен тұратын триггерінің кірмелеріне бір уақытта «0» сигнал беруге болмайды. Өйткені мұндай сигналдардан тізбектің триггерлік жұмыс күйі бұзылады. Мультивибратор басқаруының қағидасың үлгісі элементтерінің есебін үлгісі бойынша жүргізген ыңғайлы.Қайталаушы белсенді эмиттерлік элемент ретінде жоғары жиілікті, аз қуатты транзисторды алайық.Эмиттерлік қайталаушының қысымын Еn1>Uвых.=1В, яғни Еn1=-10В шартынан алайық.
Төмендегідей сипаттарға ие 1Т308А транзисторы дәл келеді:
- коллекторлық таратудың қуаты Ркmax=150mвт;
- шектік жиілік fгр>90мГц;
- коллекторлық базаның шектік қысымы Uкбо=20В;
- эмиттер-базаның мүмкін болатын шектік қысымы Uэб=3В;
- коллектордың максималды тогы Iкmax=50мА;
- базаның токты беру коэффициенті h21э=20,75
Әдебиеттер мен оқыту құралдары:

1. Воробьев Е.П., Сенин К.В. Интегральные микросхемы производства СССР и их зарубежные аналоги. – М.: Радио и связь, 1990.
2. Голденберг Л.М., Бутыльский Ю.Т., Поляк М.Н. Цифровые устройства на интегральных схемах в техники связи. – М.: Радио и связь, 1989.
3. Зельдин Е.А. Цифровые интегральные микросхемы в информационно-измерительной аппаратуре. – Л.: Энергоатомиздат, 1988.
4. Калабеков М.А., Мамзелев И.А. Цифровые устройства и микропроцессорные системы. – М.: Радио и связь, 1987.
5. Лебедев О.Н. Микросхемы памяти и их применение. – М.: Радио и связь, 1990.
6. Мальцева Л.А., Фромберг Э.М., Ямпольский В.С. Основы цифровой техники. – М.: Радио и связь, 1987.
7. Муоцик Е. Таблицы аналогов цивровых интегральных микросхем: Справочник. Перевод со словацкого. – М.: Радио и связь, 1992.
8. Нсанов Н.А. Цивровые устройства. – Алматы: «VITA», 1997.
9. Полупроводниковые БИС запоминающих устройств: Справочник/ В.В. Баранов, Н.В. Бекин, А.Ю. Гордонов и др.: Под ред. А.Ю. Гордонова и Ю.Н. Дьякова. – М.: Радио и связь, 1986.
10. Потемкин И.С. Функциональные узлы цивровой автоматики. – М.: Энергоатомиздат, 1988.
11. Применение интегральных микросхем в цивровой вычислительной технике: Справочник/ Под ред. Б.Н. Файзулаева. – М.: Радио и связь, 1986
12. Стрыгин В.В., Щарев Л.С. Основы вычислительной, микропроцессорной техники и програмирования. – М.: Высшая школа, 1989.
13. Ушаков В.Н., Долженко О.В. Электроника: от элементов до устройств. – М.: Радио и связь, 1993.
14. Хвощ С.Т. и др. Микропроцессоры и микро ЭВМ в системах автоматического управления: Справочник/ С.Т. Хвощ, Н.Н. Варлинский, Е.А. Попов; Под общ. ред. С.Т. Хвоща. – Л.: машиностроение, Ленинград. отд-ние, 1987.
15. Цифровая и вычислительная техника: Учебник для ВУЗов/ Э.В. Евреинов, Ю.Т. Бутыльский, И.А. Мамзелев и др.: Под ред. Э.В. Евреинова. – М.: Радио и связь, 1991.
16. Цифровые и аналоговые интегральные микросхемы: Справочник/ С.В. Якубовский, Л.И. Ниссельсон, В.И. Кулешова и др.; Под ред. С.В. Якубовского. – М.: Радио и связь, 1990.
17. Цифровые интегральные микросхемы: Справочник/ П.П. Мальцев, Н.С. долидзе, М.И. Критенко и др. – М.: Радио и связь, 1994.
Шило В.Л. Популярные цифровые микросхемы. – М.: Радио и связь, 1987.
        
        Жоспары
Мазмұны
1. Кіріспе
11. Негізгі бөлім
2.1. Логикалық элементтер туралы ... ... ... ЭЕМ-де логикалық функцияларды
іске асыру. Логикалық элементтердің  функционалды –толық
жүйелері.
2.3.Логика алгебрасы функцияларын минимизациялау және оны
қарастырғандағы шектеулер.
2.4. Толығымен анықталған логикалық функцияларды
минимизациялау
2.5. ... ... ... машиналарда есептеу
2.6.Жадының логикалық элементтері, триггерлік сызбалар
3. Қорытынды
4. Пайдаланылған әдебиеттер
Кіріспе
Электронды есептеу ... ... ... өндірістік автоматты қондырғылардың негізінде логикалық
элементтер деп аталатын қарапайым тізбек жатады. ... ... ... ... ... ... мен шықпасындағы
кернеулердің бары не жоғы немесе олардың ... ... ... ... ... ... ... ал оның жоғары немесе төменгі деңгейі
«0» деп алынады. Осы ... де ... ... ... ... ... ... Екілік санау жүйесін қолдау ЕМЕС, ЖӘНЕ, НЕМЕСЕ деп
аталатын қарапайым үш түрлі ... ... ... және цифрлық
құрылғылардың негізіне ... ... ... ЕМЕС ... элементі
пайымдалған тұжырымды теріске шығару операциясын орындайды. Мұны логикалық
алгебрада А=В деп жазылады да, «А» ... «В» емес деп ... ... ... ... ... (0=1 ) да, ал бірлікті нөл теріске шығарады (1=0).
ЕМЕС логикалық ... ... ... ... ... Егер кірмеге кернеу берілсе (A=1), онда транзистор ашылады да
қорек көзінің кернеуі түгел дерлік Rk ... ... ... шықпада
кернеу нөлге тең деп алуға болады, яғни В=0. ... ... жоқ ... ... ... Rк резисторының кедергісінен әлдеқайда көп
болғандықтан шықпаның кернеуі шамамен қорек көзінің кернеуіне тең болады,
яғни В=1. ... ... «А бар ... В жоқ» , «А жоқ ... В ... ... С=АхВ логикалық көбейту амалын ... Бұл «С ... егер А және В ... дұрыс болса» деген ұғымды білдіреді. Басқаша
айтқанда «С бар, егер А да және В да бар ... ... ... ... ... ондағы кернеу VT1 және VT2 ... ... ғана ... болады. Ал транзистордың екеуі де ашық болуы үшін А
және В кірмелерінің ... де ... беру ... Күй ... көріп
тұрғандай С= 1, егер А= 1 және В= 1 ... ... ... ... ... ... элементіC=A +B қосу амалын орындайды. Бұл «С айтымы дұрыс, егер ... ... ... ... В ... дұрыс болса» деген ұғымды білдіреді.
Басқаша айтқанда «С бар, егер А бар болса ... В бар ... ... ... ... ... тізбекте кернеу кірмелердің біреуіне
немесе екеуіне кернеу берген жағдайда пайда ... ... ... ... ... С 1 егер А 1 де В 0 ... А 0 де В 1, ал
С 0, егер А 0 және В 0 ... ... ... ... басқа
екі немесе одан да көп амалдарды орындайтын НЕМЕСЕ-ЕМЕС һәм ЖӘНЕ- ЕМЕС ... де ... ... ... ... күй ... және транзистор жабық болғандықтан оның шақпасындағы
кернеу шамамен қорек көзінің кернеуіне жуық ... яғни А= 0 және В= ... ғана С=1. Егер ... ... ... ... де кернеу берілсе,
онда транзистор ашылады да шықпасында кернеу шамамен нөлге тең болады, яғни
С=0,егер А=1, В=1 ... А=1, В= 0 ... А=0, ... ЖӘНЕ-НЕМЕСЕ
элементінің электрлік сұлбасы, күй кестесі және шартты ... ... Бұл ... екі ... ... берген жағдайда ғана шықпада
кернеу болмайды, яғни С=0,егер А=1және B= 1 ... ... да ... ... ... ... де жабық болатындықтан
шықпада қорек көзінің кернеуіне тең кернеу болады. НЕМЕСЕ –ЕМЕС һәм ... ... ... де ... ... ... Q шықпасы «1» деңгейде, ал Q шықпасы «0» деңгейде екен ... R,S ... «0» ... сәйкес келеді. Шынында да Э1 элементінің
кірмелерінде «0» болғандықтан шықпасында «1», ал Э2 ... ... «1» де, S ... «0» ... ... «0» ... тұр.
Триггердің S кірмесінде «1» сигнал, ал R кірмесінде «0» ... оның күйі ... ... ... ... үшін S кірмесіне
«0» ... ал R ... «1» беру ... ... ... ... ... да Q шықпасында «1» сигнал пайда болады.ЖӘНЕ- ЕМЕС
элементтерінен тұратын триггер осы ... ... ... ... ... тұратын триггерінің кірмелеріне бір ... «0» ... ... ... мұндай сигналдардан тізбектің триггерлік ... ... ... басқаруының қағидасың үлгісі элементтерінің
есебін үлгісі ... ... ... ... ... ретінде жоғары жиілікті, аз қуатты транзисторды алайық.Эмиттерлік
қайталаушының қысымын Еn1>Uвых.=1В, яғни Еn1=-10В шартынан алайық.
Төмендегідей сипаттарға ие 1Т308А ... дәл ... ... ... ... ... шектік жиілік fгр>90мГц;
- коллекторлық базаның шектік қысымы Uкбо=20В;
- эмиттер-базаның мүмкін болатын шектік қысымы Uэб=3В;
- коллектордың максималды тогы Iкmax=50мА;
- базаның ... беру ... ... ... элементтер туралы жалпы түсінік
Кәдімгі алгебрадан басқа арнайы алгебра бар. Оның ... ХІХ ... Дж. Буль ... Бұл ... пікірлерді есептеумен айналысады.
Оның ерекшелігі дискреттік құрылғылардың жұмысын сипаттауға қолдану ... ... ... ... ... техникасы және автоматика
құрылғыларының бір классы жатады.
Мұнда алгебраның өзі құрылғының үлгісі рөлін ... Ол ... ... құрылғының жұмысы осы алгебраның көмегімен ... да ... тек қана ... мүмкін дегенді білдіреді. Шындығында нақты
құрылғы физикалық логика алгебрасында сипатталғанна бөлек жұмыс істейді.
Логика алгебрасының функцияларына қатысты ... ... ... ... алгебрасының функциялары;
2.                    ауыстырып қосқыш функциялары;
3.                    бульдік функциялар;
4.                    екілік функциялар.
Қажеттілігінше бұл синонимдердің барлығын пайдаланамыз.
Аргументтердің қандай да бір ... ... де ... ... ... тәуелсіз екі мүмкін
мәннің біреуін қабылдайды деп келісеміз.
Xi = {0, 1}
Бір және екі айнымалыға тәуелді бірнеше бульдік функцияларды ... үшін ... ... ... оның ... беру керек.
|Х аргументі |Мәндер ... аты |
| |0 |1 | ... |0 |0 |'0' ... ... |0 |1 |'х' ... ... |1 |0 |'х' ... ... шығару) |
| | | ... ... |1 |1 |'1' ... ... ... тәуелді барлық ЛАФ–ын қарастырайық та ... бір ... ... айнымалы |Функция аты ... ... ... ... мәні | ... ... |0 |0 |1 |1 | | ... |0 |1 |0 |1 | | ... |0 |0 |0 ... ... ... |
|) | | | | | | ... |0 |0 |1 ... ... X1& ... | | | | ... ... X1 |
| | | | | | |X2 |
| | | | | | ... X1 · |
| | | | | | |X2 |
| | | | | | ... X1 X2 |
|f2(X1,X2|0 |0 |1 |0 |X2 ... тйым салу |X1 Δ X2 |
|) | | | | | | ... |0 |1 |1 |X1 ... |f(X1,X2)= X1 |
|) | | | | | | ... |1 |0 |0 |X1 ... тйым салу |X2 Δ X1 |
|) | | | | | | ... |1 |0 |1 |X2 ... ... X2 |
|) | | | | | | ... |1 |1 |0 |mod2 ... қосу ... X1 |
|) | | | | ... емес) |X2 ... |1 |1 |1 ... ... |
|) | | | | | |X1 X2 |
| | | | | | |f(X1, X2)= X1+ |
| | | | | | |X2 ... |0 |0 |0 ... ... |f(X1, X2)= X1 |
|) | | | | | |X2 ... |0 |0 |1 ... |f(X1, X2)= X1 |
|) | | | | | |X2 |
| | | | | | |f(X1, X2)= ... |0 |1 |0 |X2 ... |f(X1, X2)=^X2 ... | | | | | |f(X1, X2)=X2 ... |0 |1 |1 ... X1-ге |f(X1, X2)= X2 ... | | | | ... |X1 ... |1 |0 |0 |X1 ... |f(X1, X2)=^X1 ... | | | | | |f(X1, X2) = X1 ... |1 |0 |1 ... X2-ге |f(X1, X2)= X1 ... | | | | ... |X2 ... |1 |1 |0 ... ... |f(X1, X2)= ... | | | | | | ... |1 |1 |1 ... "бірлік" |f(X1, X2)=1 |
|2) | | | | | | ... ... ... ... ... іске ... элементтердің  функционалды –толық жүйелері.
Қандай да бір күрделі пікірге қандай мағыналық мазмұн ... 2 ... ... ... ... Х ЕМЕС ... 'Х' –ті теріске шығару деп оқылады.
Мысалға мынадай пікірді алайық: А=, онда ... ЕМЕС ... А ... емес ... яғни емес ... ... күрделі пікірлерді байланыстарды қолданып құруға
болады.
Логикалық байланыстар–аргументтері қарапайым пікірлер болып келетін
ЛАФ–ры.
Конъюнкция. Екі ... ... А & В ... ... ақиқат болады, өйткені бұл екі пікір де
ақиқат.
Егер ақиқат пікірге '1' ... ал ... '0' ... ... онда ... деп ... ... Бұл жағдайда конъюнкция үшін ақиқаттық
кестесі көбейту кестесіне сәйкес келеді.
| X1|X2 | ... |
| 0 |0 | 0 |
|0 |1 | |
| | |0 |
|1 |0 |0 |
|1 |1 |1 ... ... екі ... бір ... ақиқат болған жағдайда ғана
ақиқат.
Дизъюнкция. Бір күрделі пікір оған ... ... кем ... ... болған жағдайда ақиқат болады.
|X1 |X2 | |
| | | |
| | ... |
|0 |0 |0 |
|0 |1 |1 |
|1 |0 |1 |
|1 |1 |1 |
X1 ... X2 деп ... ... ... техникалық (физикалық) есебі ЛАФ–ын құру
математикалық есебіне әкелінеді.
Еркін ЛАФ–ын құру үшін ... ... ... ... деген сұрақ әрине
пайда болады. Бұл сұрақтың жауабы бірмәнді емес. Мысалы f0 (0 ... (1 ... ... ... ... ... құруға болмайтынын
көреміз. Оны тек инвертордың ... құру да ... ... ... оны f7,
f1, f10 немесе f7, f1, f12 ... ... ... ... ... ... ... конъюнкция, дизъюнкция және теріске шығарудың
базисі деп аталады. ЛАФ–ын математикалық ұйымдастыру кезіндегі ең ... ... ... ... ... де бар: , +, 1, |
Сол сияқты бір элементті базистер бар: f8 – ... ... f14 – ... ... ... ... синтезі үшін нақты ... ... ... ... ... ... ... қандай да бір терімі болуы
керек.
Бірақ, айтып кеткендей ЛАФ–ын синтездеу есебі – идеал модель.
2.3.Логика алгебрасы функцияларын ... және оны ... ... ... форма (МДҚФ) жазудың тиімді формасы
болмайтынын мысалда көрсетейік:
f(Х1, Х2)= Х1Х2 Х1Х2 Х1Х2 =Х1Х2 Х1 Х2 ... ... ... біз жазу қысқарғанын көреміз, өйткені онда байланыс ... саны аз. ... ... ... ... қарапайым функцияны
іске асыратын құрылғыда жабдықтар саны аз болады ... сөз, яғни ... ... ... ... ... ... ондағы жабдықтарды азайту есебімен
толықтырылуы керек. Математикалық көзқарастан бұл есеп минималды ... ... ... ... бастапқы формадағыдан аз әріптер санына
тұратын форма.
Егер қандай да бір ... f а1 ... ... ал  а2 мәнін
қабылдаса онда f өзінің а1 мәнімен функциясының а2 ... ... ...  
ЛАФ–ын минимизацилаған кезде бастапқыға қарағанда аз әрпі бар форманы
алуға тырысады.
Дизъюнктивті қалыпты формаға ... бұл ... ... ... форма (Қысқ.ДҚФ) деп атайды. ҚДҚФ құрудың мәні ... ... ... бір емес ... ... ... ... элементар көбейтулер кіреді.
ҚДҚФ – ға кіретін әрбір элементар көбейтінді функцияның тек ... ... алу ... ... ... Бастапқы МДҚФ–ның бірліктерінің конституенттеріне барлық толық емес
жабыстыру операцияларын орындау. ... ... ... ... бірліктің конституенттері келешектегі жабыстыруларға қатыса
алмайды.
2. Алынған барлық бірлік конституенттерімен ... ... ... ... конституенттерінің бөлігі шектеледі.
3. 1) және 2) операцияларын мүмкін болғанша ... ... Х2)= Х1Х2 Х1Х2 ... ... жабыстыру операциясын қолдансақ онда:
f(Х1, Х2)= Х1 Х1Х2
немесе
f(Х1, Х2)= Х1Х2 Х2
яғни, операцияны ары қарай жүргізуге ... ... ... емес ... ... қолданайық:
f(Х1, Х2)= Х1 Х1Х2 Х1Х2 Х1Х2 Х2 = Х1 ... Х1Х2 ... Х2 – ... импликанттар
Х1Х2, Х1Х2, Х1Х2 – бірліктің коституенттері
Енді жою операциясын жүргізе ... Х1 –ді ... Х1Х2, ... Х2 – ні ... Х1Х2, Х1 ... Қысқ.ДҚФ
f(Х1, Х2)= Х1 Х2 біздің жағдайымызда бұл минималды форма
2.4. Толығымен анықталған логикалық функцияларды минимизациялау.
Нақты құрылғының жұмысы көп ... ... ... ... ... өйткені кіру сигналдарының кейбір комдинациялары
берілмейді немесе рұқсат етілмеген болып келеді.
Анықтама: Толық анықталмаған ... ... ... ... еркін болатын ауыстырып қосқыш функция болады (яғни, “0” ... ...   ... ... ... “p” ... ... Онда толық анықталған              (x1,x2,...xn)
функциясын f(x1,x2,...xn) функциясына эквивалентті деп ... егер ... ... ... терімдердегі мәндермен сәйкес келсе.
f(x1,x2,...xn) – ға эквивалентті әр түрлі 2р функциялары бар екені анық.
f(x1,x2,...xn) – ді минимизациялау ... ... ... ... (x1,x2,...xn) – ді таңдау.
Толығымен анықталмаған функцияларды Вейч диаграммаларының көмегімен
минимизациялау көрнекті және ... ... ... ... ... ... f(x1x2 x3 x4) функциясын қарастырайық та оның минималды ... Вейч ... ... ... ... толтырайық: бірліктің
конституенттеріне сәйкес ... ... ... ... жоқ
конституенттер үшін – нөлдерді, қалған ұяшықтарға «*» (жұлдызша) ... ... ... ... ... ... үшін ұяшықтарға
анықталмағандық символы ... ... ... ... өйткені ол
жағдайда ^x2x3 көбейтіндісімен жабылатын 2 – ші ... ... ... сол ... ... ... бірліктерді қою керек.
Сонымен, fmin(x1x2 x3 x4) = ^x2x3 ^x1^x4 ^x3^x4 ^x1^x2.
5. Логикалық функцияларды әртүрлі машиналарда есептеу
Электронды есептеу ... құру ... ... ... ... ...... жылдары салынған. Олар ағылшын математигі ... және ... Джон ... ... 1936ж ... ... ... машинасы түсінігін
қалыптастырды. Онымен бір уақытта Э.Пост (АҚШ) бірақ ашық ... ... ... ... ... машинасы (ТМ) шын әрекет ететін құрылғы болмаса да оны
қазіргі кезде де «алгоритм», «есептеу процесі» ... ... ... үшін ... үлгі ... ... емес» логикалық функциясын тьюринг машинасында есептеу
бағдарламасының ... ... ... ... ... ... ... |Күйі |
| |q1 |q2 |q3 |q4 |
|0 |0, R, q2 |0, N, q4 |1, N, q4 |0, N, q4 |
|1 |1, R, q3 |1, N, q4 |0, N, q4 |1, N, q4 ... ... ... ... ... ... ... ұсынған
есептеу құрылғысы (Нейман автоматы – НА) ... ... ... ... ... ... ... – әрбір тактте ақпаратты
түрлендіру тек қана бір ұяшықта жүргізіледі, ал ... ... ... бірақ параллель жұмыс істеу мүмкіндігі жиі туады.
Жалпыға бірдей сыртқы жады (лентасы) бар ... ... ...... ... әрқашан мүмкін емес, өйткені ... ... бір ... қатынау кезінде конфликт тууы мүмкін.
Нейман автоматында бір уақытта өңделетін ұяшықтардың саны, әрбір
кезеңде ... ... ... өсе ... ... ... (НЭ) – бұл оның әрбір тактте оның алфавитін құрайтын ri
R шекті күй ... ... ... ... НЭ – де екі кіру арнасы
бар: оң және сол; әрбір t тактінде оның әрқайсысына R – ден бір күй ... ... ... триггерлік сызбалар.
Оперативтік жады ақпаратты сақтау үшін негізгі жады болып келеді.
Ол өлшемі 1 байт ... жады ... ... бір ... ... ұйымдастырылған. Әрбір байтта 00000–ден ... ... 20 ... бірегей физикалық адресі болады. Осылайша оперативтік
жадының адрестік кеңістігі 220 = 1Мбайт. Жадының кез ... екі ... 16 – ... сөз ... ... ... Сөздің кіші байтында
кіші адрес болады, ... ... ... ... 1F8Ah оналтылық саны
жадыда 8Ah, 1Fh тізбегінде орналастырылады. Сөз адресі оның кіші ... ... ... ... ... 20 ... адресі байт адресі
ретінде және сөз ретінде де қарастырыла береді.
Оперативтік жадының адрестік кеңістігі сегменттерге бөлінеді. ... ... ... ... ... және ... ... жады бірлігі ... ... ... ... ... оның шектелген көлемі бар 216 = 64Кбайт. Әрбір ... ... ... ... ол ... ... адрестік
алаңындағы сегменттің бірінші байт адресі болып келеді. ... ... ... адресінен және сегмент басына қатысты жады ... ... ... ... ... Жылжыту және сегмент адресінің
мәндерін сақтау үшін 16 биттік сөздер қолданылады.
20 – битті физикалық адресті алу үшін ... ... ... ... орындайды. Сегменттің базалық адресінің мәні ... (4 ... оңға ... ... де ... ... мәнімен
қосылады. Нәтижесінде физикалық адрестің 20–битті мәні алынады. Қосқан
кезде үлкен биттен ауыстыру пайда ... ... ол ... ... жадының сақиналық принцип бойынша ұйымдастырылуына әкеледі.
Максималды FFFFFh адресі бар ұяшықтан кейін 00000h адресі бар ... ... ... ... нақты адресіне байланбаған және жадының
әрбір ұяшығы бір уақытта бірнеше сегментке жатуы мүмкін, өйткені ... ... кез ... 16 – ... ... ... мүмкін.
Триггер – екі тұрақты күйдің бірінде болатын электронды схема. Бір
тұрақты күйден ... ... ... өту ... ... ... орындалады және де триггердің ... қуат ... ... ... ... санауыш және басқа сақтау функциясы бар элементтердің
негізі ретінде қолданылады.
Триггерлерді әр ... ... ... ... болады.
 
 
2.7. Әртүрлі триггерлердің логикалық күйлері
а) Есептік триггерлер
1-сурет ... ... ... ... ерекшелігі ,ол әр ырғақты күш түскен ... ... ... ... JK-триггердің
базасында іске ... ... 1 ... ... J=K=1 логика 1 –ң бірінші сатысына әсер ... ... тек ... шығысынан ... ... ... ... ... ... жай Д-триггердің
өзіндеде орындалады. Егер әр қосылым ... ... ... ... ... ... ... С- триггерінің
әрбір кірісінде өз ... ... ... ... ... Q-шығысымен сәйкес келсе.Екінші айқастық
байланыс,Д-ң және ... ... ... ... ... ... болады. Логикалық деңгей элементінің
шығысында ... ... ... ... ... басқа ... ... ... ... ... ... үшін ... 0 бола
алмайды.Немесе-емес элементі үшін ... 1. ... ... ... ... ... элементінің бір
кірісінде ... 0, онда осы ... ... ... ... ... кірісте логика 1 болса да, ... ... бір ... шығысына логика о деңгейін қойса,
онда логикалық ... ... ... ... ... Логикалық деңгей бірлік кірісті элементін ... ... ... ... ... Мұны ... ... деп атайды. Триггерлер - бұл ... ... ... ... ... ... ... күйлердi алады :
"0" күй "1" күй ... күйi шығу ... ... ... RS -триггері . R кiру - бұл ... 0-шi ... кiру, S кiру – бұл ... 1-шi ... ... айтамыз.
Асинхрондық - мұндай S және R-нiң ... ... ... өзгертетiн ... Ол үшiн ... 1 ... ... ... ... ... өтулер
кестесiмен анықтауға болады:
|S |R |Qt+1 ... |
|0 |0 |Qt ... |
|0 |1 |0 ... 0 |
|1 |0 |1 ... 1 |
|1 |1 |- ... ... RS тириггері - инверсиялық ... ... ... ... ... логикалық 0 күйінде болады .
б) JK - триггерлер
JK – ... RSтың ... мән - ... J және Kтiң ... ... RSтер - триггер сақтайтын тәртiпте ... ... ... ... ... ... берудiң жанында -
триггер сақтауды тәртiпке өтедi. Шығудағы оның мәнi ... RSке ... |J |K |Qt+1 ... |
|0 |* |* |Qt ... |
|1 |0 |0 |Qt ... 1 |
|1 |1 |0 |1 ... 1 |
|1 |0 |1 |0 ... 0 |
|1 |1 |1 |Qt ... |
Синхронды RS-триггер
Қорытынды
Сандық қондырғылар дискретті функциялар ... ... ... ... ... ... ... деңгейіне сандар
мен әріптердің сәйкестігі қойылады. Бұлар символдар жиынтығы деп аталады.
Алфавит –символдардың ақырғы жиынтығы ... ... ... қондырғыдағы
сандар әртүрлі есептеу жүйелері ретінде беріледі, олар позициялы, позициялы
емес болып бөлінеді. ... емес ... ... ... ... орналасу жағдайына тәуелді емес. Мұның мысалы ретінде Римдік сандық
жүйесін алуға болады. Ең жиі ... ... ... жүйесі.Жалпы
жағдайда кез келген позициялы жүйеде негізі q болатын еркімізше алынған
санды былай жазып ... ... А= ао а4 а2 а3 а2 ао а2 ао ... ... ... деп ... техникада ондық, екілік,
сегіздік,он алтылық есептеу жүйелері ... ... ... ... ... ... ... жүйесі | Сандар коды ... |0 |1 |2 |3 |4 |5 |6 ... |1010 |1011 |1100 |1101 |1110 |1111 |10000 | ... |12 |13 |14 |15 | |16 |177 |20 | ... |А |В |С |Д | |Е |Ғ |10 | ... ... ақпараттарды түрлендіру қарапайым логикалық айнымалы 1
және 0 ... ... ... ... ... ... логикалық қондырғылар деп аталады.Олар
2 қалыпты жағдайда болады: бріншісіне логикалық бірлік /жоғары ... ... 0 ... ... ... өзі ... жұмысын автоматтар теориясы сипаттап береді: абстрактілі және
структуралы модельдегі Мили, Мура автоматтары.
Әдебиеттер мен оқыту құралдары:
1. Воробьев Е.П., Сенин К.В. ... ... ... СССР ... ... аналоги. – М.: Радио и связь, 1990.
2. Голденберг Л.М., Бутыльский Ю.Т., Поляк М.Н. Цифровые устройства на
интегральных ... в ... ... – М.: ... и ... ... ... Е.А. Цифровые интегральные микросхемы в информационно-
измерительной аппаратуре. – Л.: Энергоатомиздат, 1988.
4. ... М.А., ... И.А. ... ... и микропроцессорные
системы. – М.: Радио и связь, 1987.
5. Лебедев О.Н. Микросхемы памяти и их ... – М.: ... и ... Мальцева Л.А., Фромберг Э.М., Ямпольский В.С. Основы цифровой техники.
– М.: Радио и связь, 1987.
7. Муоцик Е. ... ... ... интегральных микросхем:
Справочник. Перевод со словацкого. – М.: Радио и ... ... ... Н.А. Цивровые устройства. – Алматы: «VITA», 1997.
9. Полупроводниковые БИС запоминающих устройств: Справочник/ ... Н.В. ... А.Ю. ... и др.: Под ред. А.Ю. ... и
Ю.Н. Дьякова. – М.: Радио и связь, 1986.
10. Потемкин И.С. Функциональные узлы ... ...... ... ... ... микросхем в цивровой вычислительной технике:
Справочник/ Под ред. Б.Н. Файзулаева. – М.: ... и ... ... Стрыгин В.В., Щарев Л.С. Основы вычислительной, ... и ... – М.: ... ... ... ... В.Н., ... О.В. Электроника: от элементов до устройств. –
М.: Радио и связь, 1993.
14. Хвощ С.Т. и др. ... и ... ЭВМ в ... ... ... С.Т. ... Н.Н. ... Е.А. Попов; Под
общ. ред. С.Т. ... – Л.: ... ... ... ... ... и ... техника: Учебник для ВУЗов/ Э.В. ... ... И.А. ... и др.: Под ред. Э.В. Евреинова. – ... и ... ... ... и аналоговые интегральные ... ... ... Л.И. ... В.И. ... и др.; Под ред. ... – М.: Радио и связь, 1990.
17. Цифровые ... ... ... П.П. ... ... М.И. Критенко и др. – М.: Радио и ... ... В.Л. ... ... ... – М.: ... и ... 1987.

Пән: Информатика
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 16 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 400 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Логикалық функцияларды ЭЕМ-де іске асыру, логикалық элементтер ЭЕМ-де сандарды көрсету әдістері11 бет
Логикалық элементтер және олардың түрленуі18 бет
3-4 сыныптарға арналған логикалық есептер жинағы16 бет
: ЭЕМ даму этаптары. Ақпаратты өлшеу бірліктері Информатиканың алгоритмдік негізі. Санау жүйесі9 бет
C++ Builder бағдарламалау тілінде логикалық желіде виртуалдық қарым қатынас жасау10 бет
Delphi ортасында процедурала функцияларды қолдану23 бет
Excel кестелік процессоры. математикалық функцияларды қолдану.7 бет
Visual Basic ортасында функцияларды зерттеу тақырыбын оқыту әдістемесі42 бет
Visual Basic-те компьютерлік логикалық ойын26 бет
Алгоритм түсінігі. Сабақта оқушылардың талдау жасау және логикалық ойлау қабілеттерін дамыту жолдары17 бет


Исходниктер
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь