Азаматтық құқық субъектілерінің азаматтық құқықпен өзара байланысы

МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ 3

1 АЗАМАТТЫҚ ҚҰҚЫҚТЫҢ НЕГІЗГІ ТЕОРИЯЛЫҚ БАСТАМАЛАРЫ 5
1.1 Азаматтық құқыққа жалпы сипаттама 5
1.2 Азаматтық құқық қағидалары түсінігі 8
1.3 Азаматтық.құқықтық нормаларды талқылау 14

2 АЗАМАТТЫҚ ҚҰҚЫҚ СУБЪЕКТІЛЕРІНІҢ АЗАМАТТЫҚ ҚҰҚЫҚПЕН ӨЗАРА БАЙЛАНЫСЫ 17
2.1 Азаматтық құқықтың негізгі элементтері 17
2.2 Азаматтық құқық субъектілері 20
2.3 Азаматтардың әрекет қабілеттілік пен құқық ұғымы 22

ҚОРЫТЫНДЫ 29

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 32
h4>КІРІСПЕ
Азаматтық заңдармен тауар-ақша қатынастары және қатысушылардың теңдігіне негізделген өзге де мүліктік қатынастар, сондай-ақ мүліктік қатынастарға байланысты мүліктік емес жеке қатынастар реттеледі. Азаматтық заңдармен реттелетін қатынастардың қатысушылары азаматтар, заңды тұлғалар, мемлекет, сондай-ақ әкімшілік аумақтық бөліністер болып табылады.
Отбасылық еңбек қатынастары мен табиғи ресурстарды пайдалану және айналадағы ортаны қорғау жөніндегі қатынастарға азаматтық заңдар бұл қатынастар тиісінше отбасылық, еңбек заңдармен, табиғи ресурстарды пайдалану және айналадағы ортаны қорғау туралы заңдармен реттелмеген жағдайларда қолданылады. Азаматтардың құқық қабілеттіліктері мен әрекет қабілеттіктері қазіргі заманғы қоғамда жан-жақты қарастырылады және оның азаматтардың құқықтық қатынастарын реттеудегі маңызы үлкен. Осыған орай таңдалып алынған курстық жұмыстың тақырыбы, қазіргі кезде өзекті болып табылады.
Азаматтық заңдар өздері реттейтін қатынастарға қатысушылардың теңдігін, меншікке қол сұқпаушылықты, шарт еркіндігін, жеке істерге кімнің болса да озбырлықпен араласуына жол беруге болмайтындығын, азаматтық құқықтарды кедергісіз жүзеге асыру, нұқсан келтірілген құқықтардың қалпына келтірілуіне, оларды соттың қорғауын қамтамасыз ету қажеттігін тануға негізделеді.
Тәжірибемен айналысатын заңгерлер өзінің күнделікті қызметте өзінің өрісін ұлттық құқықтың шеңберімен шектелуі мүмкін. Өзінің ой өрісі өзінің ұлттық құқығына бейімделген тәжірибелік-заңгері аталған сұраққа жауап ретінде әртүрлі мемлекеттерде әртүрлі нормалар қабылданады және қолданылады деп айтады.
Аталған мәселеге біз прагматиялық жағынан және маңызды белгілерін қысқаша тоқтатылуы арқылы қазіргі әлемде үш негізгі құқықтық жүйелердің топтарына: романо-германдық құқықтық жүйесіне, жалпы құқық жүйесіне және кеңестік құқықтық жүйесіне тоқаталамыз.
Шетел мемлекеттерінің азаматтық және сауда құқығы – деп қоғамда қалыптасқан мүліктік және жеке мүліктік емес қатынастарды реттеуші нормалар жүйесі. Осыған байланысты азаматтық сауда құқығы жеке меншікті қорғай отырып онымен байланысты экономикалық қатынастарды реттейді.
Берілген курстық жұмыстың мақсаты – азаматтық құқық қабілеттілік пен азаматтық әрекет қабілеттіліктің мәні мен мағынасын аша отырып, азаматтық құықтық қатынастардың қажеттіліктері мен ерекшеліктерін анықтау болып табылады.
Курстық жұмыстың мақсатына орай оның алдына келесі міндеттер қойылады:
- азаматтық құқыққа жалпы сипаттама
- азаматтық құқық қағидалары түсінігі.
- азаматтық-құқықтық нормаларды талқылау.
- азаматтық құқықтың негізгі элеметтері
- азаматтардың әрекет қабілеттілік пен құқық ұғымы.
- азаматтық құқықтың әрекет қабілеттілігіне байлагысты субъектілерін анықтау мен оалраға сипаттама беру

Азаматтар мен заңды тұлғалар өздерінің азаматтық құқықтарына өз еркімен және өз мүддесін көздей отырып ие болады және жүзеге асырады. Олар шарт негізінде өздерінің құқықтары мен міндеттерін анықтауда және шарттың заңдарға қайшы келмейтін кез келген жағдайларын белгілеуде ерікті.
Курстық жұмыс кіріспеден, екі бөлімнен және қорытындыдан тұрады.
Курстық жұмысты жазу барысында отандық және шетел авторларының ғылыми еңбектері, басылымдары, Қазақстан Республикасының нормативтік әдебиеттері мен заңдылықтары қолданылды.

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
Нормативтік әдебиеттер:
1. 30 тамыз 1995 жылы Республикалық Референдуммен қабылданған Қазақстан Республикасы Конститутуциясы, (7 қазан 1998 жылғы өзгерістер және толықтыруларымен).- Алматы: Қазахстан, 1998. - 96 б.
2. Қазастан Республикасының Азаматтық Кодесі.- Алматы: ЖШС «Баспа», 2001.- 400 б.
1. “Қазақстан Республикасы Азаматтық құқықғы” Төлеуғалиев Ғ.И., Алматы 2001 жыл
2. “Азаматтық құқық” Сүлейменов М.К., Басин Ю.Г., Алматы, 2003 жыл
3. “Субекты гражданского право” М.К. Сулейменов., Алматы, 2004 год.
4. “Субекты гражданского право” Грешников ., Алматы 2003 год
5. Советское гражданское право: в 2 ч. Учебник. /Отв. Ред. В. А. Рясенцев. –3-е изд., перераб. и доп.-М.: Юридическая литература. Ч. 1, 1986.- 559с.
6. Советское гражданское право: в 2 ч. Учебник. /Отв. Ред. О. А. Красавчикова. –3-е изд., перераб. и доп.-М.: Высшая школа, 1985.- 544с.
7. Гражданское право. Учебник. В 2 т. /Отв. Ред. Е.А. Суханов. - М.: Изд-во БЕК. Т.1, 1994.-431 с.
8. Гражданское право: Курс лекций. Учебное пособие. /Отв. Ред. О.Н. Садиков. - М.: Изд-во БЕК. Ч. 2:Обязательственное право. - 1997. –687с.
9. Гражданское право. Учебник. В 2 т. /Отв. Ред. Е.А. Суханов. - М.: Изд-во БЕК. Т.1, 1993.-383 с.
10. Советское гражданское право. Учебное пособие: в 2 ч. /Отв. Ред. О. А. Красавчикова. –М.: Высшая школа, 1968.- 519с.
11. Советское гражданское право. Учебник. /Отв. Ред. О. Н. Садиков. - М.: Юридическая литература, 1983.- 464с.
12. Советское гражданское право: в 2 ч. Учебник. /Отв. Ред. В. Т. Смирнов. –2-е изд., перераб. и доп. - Л.: Изд-во ЛГУ. Ч. 1, 1982.- 414с.
13. Советское гражданское право. В 2 т. Учебник. /Отв. Ред. В. П. Грибанов. –М.: Юридическая литература. Т.1, 1979.- 552 с.
14. Гражданское право Республики Казахстан: (Общая часть). Учебное пособие. /Отв. ред. Г. И. Тулеугалиев, К. С. Мауленов.- Алматы: Гылым. Т.1, 1998. –227 с.
15. Гражданское право Республики Казахстан: (Общая часть). Учебное пособие. /Отв. ред. Г. И. Тулеугалиев, К. С. Мауленов. –2-е изд., перераб. и доп. - Алматы: Гылым. Т.1, 1999. –227 с.
16. Гражданское право. Учебник. /Под ред. А. П. Сергеева, Ю. К. Толстого. –3-е изд., перераб. и доп.-М.: ПРОСПЕКТ. Ч.1, 1998.- 631с.
Қосымша әдебиеттер:
1. Букшина С. Эмансипация:проблемы и перспективы.-С.49-57 //Хозяйство и право.-1999.-N7.-ISSN 0134-2398.
2. Сулейменова С. А. О частной правоспособности несовершеннолетних граждан (физических лиц) //Вестник Моск.ун-та.Сер.11.Право.-1999.-N6.- C.72-80.
3. Диордиева О.Н. Жилищные права лиц,признанных безвестно отсутствующими //Российский судья.-2000.-N3.-С.39-41..-ЕЛ
4. Нечаев А.М. О правоспособности и дееспособности физических лиц /Государство и право.-2001.-N2.-С.29-34.-ISSN 0321-5075.
Таужанова Р. Личность,ее права-главные богатства общества.-С.24-28 //Фемида.-№12.-Алматы,1998.

        
         Азаматтық құқық 
Курстық жұмыс
33
Азаматтық құқық субъектілерінің азаматтық ... ... 3
1 ... ... НЕГІЗГІ ТЕОРИЯЛЫҚ БАСТАМАЛАРЫ 5
1.1 Азаматтық құқыққа жалпы сипаттама 5
1.2 ... ... ... ... 8
1.3 Азаматтық-құқықтық нормаларды талқылау 14
2 ... ... ... ... ... ... БАЙЛАНЫСЫ
17
2.1 Азаматтық құқықтың негізгі элементтері 17
2.2 Азаматтық құқық субъектілері 20
2.3 Азаматтардың әрекет қабілеттілік пен құқық ұғымы ... ... ... ... ... заңдармен тауар-ақша қатынастары және қатысушылардың
теңдігіне негізделген өзге де ... ... ... ... ... мүліктік емес жеке қатынастар реттеледі. Азаматтық
заңдармен реттелетін қатынастардың қатысушылары азаматтар, ... ... ... ... ... бөліністер болып табылады.
Отбасылық еңбек қатынастары мен табиғи ресурстарды пайдалану және
айналадағы ... ... ... ... ... ... бұл
қатынастар тиісінше отбасылық, ... ... ... ресурстарды
пайдалану және айналадағы ортаны қорғау ... ... ... ... ... ... ... мен әрекет
қабілеттіктері қазіргі заманғы қоғамда жан-жақты қарастырылады және ... ... ... ... маңызы үлкен. Осыған орай
таңдалып алынған курстық жұмыстың тақырыбы, қазіргі ... ... ...
Азаматтық заңдар өздері реттейтін қатынастарға қатысушылардың теңдігін,
меншікке қол ... шарт ... жеке ... кімнің болса да
озбырлықпен араласуына жол беруге ... ... ... ... ... ... ... құқықтардың қалпына
келтірілуіне, оларды соттың қорғауын қамтамасыз ету ... ... ... ... ... ... қызметте өзінің
өрісін ұлттық құқықтың шеңберімен ... ... ... ой ... ... ... бейімделген тәжірибелік-заңгері аталған сұраққа жауап
ретінде әртүрлі мемлекеттерде әртүрлі нормалар қабылданады және қолданылады
деп ... ... біз ... ... және маңызды белгілерін
қысқаша тоқтатылуы арқылы қазіргі әлемде үш негізгі құқықтық ... ... ... ... ... құқық жүйесіне және
кеңестік құқықтық жүйесіне тоқаталамыз.
Шетел мемлекеттерінің азаматтық және ... ... – деп ... ... және жеке ... емес ... ... нормалар
жүйесі. Осыған байланысты азаматтық сауда құқығы жеке меншікті ... ... ... ... қатынастарды реттейді.
  Берілген курстық жұмыстың мақсаты – азаматтық құқық қабілеттілік пен
азаматтық әрекет ... мәні мен ... аша ... ... ... ... мен ... анықтау болып
табылады.
Курстық жұмыстың мақсатына орай оның алдына келесі міндеттер қойылады:
- азаматтық құқыққа жалпы сипаттама
- азаматтық құқық қағидалары ... ... ... ... азаматтық құқықтың негізгі элеметтері
- азаматтардың әрекет қабілеттілік пен құқық ұғымы.
- азаматтық құқықтың әрекет қабілеттілігіне байлагысты субъектілерін
анықтау мен ... ... ... мен заңды тұлғалар өздерінің азаматтық құқықтарына өз
еркімен және өз ... ... ... ие ... және ... асырады. Олар
шарт негізінде өздерінің құқықтары мен ... ... және ... ... ... кез ... жағдайларын белгілеуде ерікті. 
Курстық жұмыс кіріспеден, екі бөлімнен және қорытындыдан тұрады.
Курстық жұмысты жазу барысында отандық және ... ... ... басылымдары, Қазақстан Республикасының нормативтік ... ... ...
     
1 АЗАМАТТЫҚ ҚҰҚЫҚТЫҢ НЕГІЗГІ ТЕОРИЯЛЫҚ БАСТАМАЛАРЫ
1.1 Азаматтық ... ... ... ... ... ... болғандай, құқық нақты жүйе құрады,
оның ең үлкен буындары құқықтың ... деп ... ... ... ... ... әдетте құқықтық реттеу пәні мен әдісін қолданады.
Пән мен әдіс көмегімен азаматтық ... ... ... ... алып ... ... құқық туралы көзқарасының қалыптасуына
әкелетін ерекшеліктерін айқындауға мүмкіндік береді.
Кез келген сала сияқты азаматтық ... ... ... және ... ... нормалардан тұрады.
Бірақ та азаматтар қатысатын қатынастардың ... да ... ... сонымен қатар азаматтық құқық, азаматтар мүлде
қатыспайтын қоғамдық қатынастарға да әсер ете ... ... ... ... ... ... алу, оны ... өзен немесе әуе жолдары арқылы тасымалдау, осы жүкті сақтандыру,
тасымалданған жүк үшін төлемдер алу және т.б. ... ... ... ... ... ... ... қоғамдық қатынастар шеңбері өте кең және
әртүрлі, сондықтан оларды толықтай атап өту ... ... Бұны ... жоқ, өйткені азаматтық-құқықтық ғылымының пәніне азаматтық құқық
реттейтін қоғамдық қатынастардың барлығын ... атап өту ... ... ... деп ... ... бір ... олардың барлығын
біріктіруге мүмкіндік беретін жалпы қасиеттерін ... ... ... пәні ... ... және ... емес қатынастар
табылады.
Азаматтық құқықтың мүліктік қатынастармен айналысатыны бірден көзге
түседі. Мүліктік қатынастар деп ... ... ... ... ... ... қызметтер және басқа мүліктер жайында туындаған
қоғамдық қатынастарды айтады.
Бірақ азаматтық құқық ... ... ... ... ... мүліктік
қатынастарды реттемейді, ол тек қана мүліктік-бағалы қатынастар ... ... ... ғана ... ақша ... ... ... қатынастардың негізгі
көлемін тоуарлық-ақшалы қатынастары құрады. Біздің қоғамда бар товарлық-
ақшалы қатынастардың өте тез ... ... ... ... ... ... ғана мүмкін бола алады.
Азаматтық заңдылыққа сәйкес азаматтық құқық пәнінің екінші бір құрамдас
бөлігі жеке мүліктік емес ... ... ... тән ... жеке ... емес ... ең аз дегенде екі қасиетке сүйене
отырып келесі түрлерде сипатталады.
Біріншісі, көрсетілген ... ... емес ... негізінде
көрініс табады, мысалы ар, намыс, іскерлік бедел, азамат аты, авторлық
шығарма, ... ... т.б. ... туындайды.
Екіншіден, жеке мүліктік емес мүлікпен байланысты қатынастар (мәселен
бұған белгілі бір құқықтар жатқызылады). Бұл ... ... ... даралығы көрініп, олардың әлеуметтік қасиеттерін бағалау
жүргізіледі.
Пәннің осы екі құрамдас бөліктерінің сыртқы ... ... және жеке ... емес ... азаматтық
құқық деп аталатын салада біріктіретін жалпы қасиеттін анықтау керек.
Мүліктік-құнды ... ... осы ... ... ... ... ... еңбектің саны мен сапасын ... ... деп ... Жеке ... емес ... өз кезегінде
осы қатынастарға қатысатын азаматтардың, тұлғаның дара қасиеттерін өзара
бағалай алады деп есептейді.
Азаматтық ... ... ... ... ... ... ... туралы мәселелермен байланысты болса, әдіс түсінігі осы қоғамдық
қатынастардың азаматтық құқық нормаларымен ... ... ... ... ... құқықтық реттеу пәні мен әдісі арасында
қатты байланыс бар. Әдіс құқықтық реттеу пәнінің ерекшеліктерімен ... ... ... ... ... қатынастар өзара бағалау
сипатына ие. Қоғамдық қатынастарға қатысушылардың өзара ... тек ... ... тең ... ғана қалыптаса алады. Сондықтан мүліктік-
құнды және жеке мүліктік емес қатынастар ... ... ... ғана ... дами ... ... келсек, азаматтық құқықтарда
тараптардың заңдық ... ... ... ... ... ... қағида деп қарастырады.
Азаматтық құқықта тараптардың теңдігі дегеніміз – екі қатынасқа түсуші
тараптың ешқайсы да азаматтық құқықтық қатынастарда ... осы ... ... ... жоғары қоя алмаушылығымен ... ... ... ... ... ... ... қатынастарға
қатысушыларға тәуелсіздік қамтамасыз етеді, заңмен рұқсат етілген кез
келген әрекеттер ... ... ... Бұл ... экономика
шарттарында азаматтық айналымның дамуы үшін өте маңызды.
Сондықтан азаматтық ... ... ... және қолдану
азаматтық құқықтың жалпы қағидалары ескергенде ғана жүзеге ... ... ... құқық деп тараптардың заңдық теңдігі бастауларында
мүліктік-құнды және жеке ... емес ... ... ... ... ... ... қатынас объектісі түрінде оның субъектілерінің
материалдық және жеке материалдық емес игіліктерге бағытталған ... ... ... ... ... жағдайларды жатқызамыз.
Азаматтық ... ... ... ... оның ... өз
әрекеттері мен тек бір-біріне ғана емес, белгілі бір ... әсер ете ... ... ... ... объектілерін
мынандай түрлерге жіктеу арқылы зерттеуге болады: мүлік – зат ... емес ... ... және ... ... ... нәтижелері. Мүліктік қатынас деп ... ... осы ... құрған материалдық қажеттіліктер болып
табылатын еңбектің саны мен сапасын ... ... ... деп ... Жеке
мүліктік емес қатынастар өз кезегінде осы ... ... ... дара қасиеттерін өзара бағалау ... ... ... ... ... құқық қағидалары деп қоғамдық қатынастарды азаматтық-құқықтық
реттеудің негізгі бастауларын айтады. ... ... ... ... ... қамтиды, оның ең маңызды қасиеттерін сипаттайды.
Азаматтық құқық қағидалары бүкіл азаматтық заңдылықтарды қамтып қана
қоймай, азаматтық ... ... ... ... ... АК 2 бабында
көрініс тапқан.
Азаматтық құқық қағидалары, азаматтық қатынастарды ... ... ... ... ... ... ... құқықтың нақты нормасымен реттелмеген қоғамдық қатынастарды
реттеу үшін азаматтық заңдылықтардың негізгі бастаулары азаматтық құқық
қағидалары ... ... ... ... қағидалары бар:
• Азаматтық құқықтар құқық қатынасқа түсуші тараптардың теңдігілігін;
• Меншікке қол сұқпаушылық;
• Жеке істерге ... ... ... ... ... ... және т.б.
Тараптардың заңдық теңдігі негізінде мүліктік-бағалы және жеке ... ... ... ... ... нормалары ретсіз есем, олар
нақты жүйеде орналасқан. Азаматтық құқық жүйесі объективті ... ... ... ... ... ... қоғамдық қатынастардың өзіндік
ерекшелігіне негізделген.
Көптеген азаматтық құқық пәніне ... ... ... ... ... құқықтық реттелуінің бірегейлігін, ал осы қатынастардың
нақты түрлерінің кейбір сипаттамалары ... ... ... ... ... Азаматтық құқық жүйесі бойынша екі
бөлімге бөлінеді, олар ... және ... ... ... ... пәніне кіретін қоғамдық қатынастардың бір
сипаттылығы кез келген мүліктік-бағалы және жеке мүліктік емес ... ... ... ... құқық нормаларын бөліп алуға
мүмкіндік ... ... ... ... азаматтық құқықтың жалпы бөлігін
құрайды. Ол салалық реттеу пәнінің бір ... ... ... салалық
нормалар үшін біріктіруші бастау ретінде қызмет етеді, олардың заңды
мазмұнының ... ... ... ... ... ... ... құқықтық реттеуде
қарама-қайшылықтарды болдырмауға және ... мен ... жеке ... ... болатын қоғамдық қатынастарды
азаматтық-құқықтық реттеудің қажетті бірегейлігін қамтамасыз етеді.
Жалпы бөлім азаматтық құқықтың ... ... ... және ... ... міндеттемелік құқытарды, шарт жөніндегі жалпы ережелерді
қарастырса, ерекше бөлім ... ... ... меншік құқығын, мұралық құқық және халқаралық жеке ... ... ... ... ... ... заңдылық бірегейлігі мен
дифференциациясын ескере отырып орналасқан азаматтық құқық нормалары ... ... ... ... түрінде (әрі қарай – нормативті
актілер немесе құқықтық актілер) ... ... ... ... ... көздері деп аталады. Аталған нормативтік актілердің ... ... ... 3 ... ... заңдылық» түсінігіне тек АК және оған сәйкес
қабылданған өзге ... ... ... Азаматтық құқықтың қайнар
көздерінің негізгі үш түрін жіктеуге болады, олар мыналар: нормативтік
құқықтық ... салт – ... ... ... ... ... және ... актілерде бекітілуі
мүмкін. Барлық осы нормативті ... ... ... ... ... ... орналасқан, нормативті актінің мәні оның заңды күшімен
анықталады. Нормативті актінің заңды күші неғұрлым ... ... ... ... ... ... ... орны басым болады. ... ... ... ... ... тек қана ... тәжірибелік маңызы да бар.
Азаматтық заңдылық, нормативті актілерінің көптігі және заң ... ... ... ... ... бір ... әртүрлі
шешетін жағдайлары жиі кездесіп отырады. Бұндай жағдайда басым заңды күші
бар нормативті акт қолданылады.
Барлық заңдар ... ... ... заңдар және заңға бағынышты
нормативті актілер ... ... ... ... ... жоғарғы
органдарының шығарған нормативті актілері, олар заңға бағынышты нормативті
актілерге қарағанда басым заңды күшке ие.
Конституциялық заңдар ... ең ... ... ... ... ... ие. ... ол елдің ең негізгі Заңы болып
табылады. ҚР ... ... ... ... ... ... ішінде азаматтық құқық нормалары да бар.
Азаматтық заңдылықта Азаматтық кодекс ... ... ... актілер ерекше орын ... ... ... ... азаматтық құқық пәніне кіретін барлық
қоғамдық қатынастарды ... ... және ... ... азаматтық заңдылықтың дамуына негіз болып табылады.
АК салалық кодифицикацияланған нормативті акті ретінде ... ... ... мүліктік-бағалы және жеке мүліктік
емес қатынастарды ... ... ... ... ... ... АК азаматтық құқық пәніне кіретін барлық дерлік ... ... ... ... ... ең ... бекітеді.
Кодифицикацияланған нормативті актілермен қатар ... ... ... құқық пәніне кіретін қоғамдық қатынастардың жеке түрлерін
реттейтін арнайы заңдар құрайды.
Мысалы, Қазақстан Республикасының «Сақтандыру ... ... ... мен ... ... ... арасындағы, сонымен қатар
сақтандыру ұйымдарының өз арасындағы сақтандыру ... ... ... ... ... ... мүліктік және
құрастырмаларды, ... ... және ... үлгілерді құру,
құқықтық қорғау және қолдануға байланысты туындаған олармен байланысты жеке
мүліктік емес ... ... ... ... ... қорғау»
Заңы тұтынушылар мен кәсіпкерлер арасында туындайтын қатынастарды реттейді
Заңға бағынышты актілер нормативті актілер ... ... ... ... Республикасының Президенті мен үкіметі ... ... ... ... роль ... ... және ... құқық нормалары. Қазақстан
Республикасы әлемдік ... ... ... табылады, сондықтан
Қазақстан Республикасының азаматтық заңдылығы ... ... ... қағидалары мен нормалары, Қазақстан Республикасы қатысатын
халықаралық келісімдермен есептесуі ... ... ... ... ... халықаралық құқықтардың жалпы ... мен ... ... ... ... Республикасының
халықаралық келісімдері негізінде Конституциялық құқықтық жүйенің құрамдас
бөлігі ретінде қарастырады. Бұл дегеніміз, азаматтық құқық ... ... ... ... кезінде халықаралық құқықтардың жалпы қолдаған
принциптері мен ... және ... ... ... ... ... береді деген мағынаны береді.
Азаматтық заңдылық, іскерлік ғұрыптар, іскер айналым дәстүрлері, мораль
және ... ... ... ... деп ... айналымда
орнатылған тәртіп ережелерін айтады. Өздігінен іскер ғұрыптар азаматтық
құқық ... ... ... ... Бірақ та мемлекет құқықтық акт
арқылы іскер ғұрыпты санкцияған кезде ол ... ... ие ... ... ... кіреді.
Қазіргі кезде барлық іскер ғұрыптар арасынан тек қана ... ... ... ... ... ... АК ... әрекет нәтижесінде туындаған дауды шешу кезінде сот қолдана
алатын іскер айналым ... деп ... ... келісіммен
қарастырылмаған, бірақ өз мазмұнында жетерліктей анықталған, кәсіпкерлік
әрекеттің қандай да бір саласында кеңінен ... ... ... ... да бір ... ... дәстүрі және т.б. ... ... ... да бір ... тіркелгендігіне не тіркелмегендігіне
қарамастан қолданыла алады).
Азаматтық заңдылық, сот пленумдарының ... ... ... және сот ... Қазақстан Республикасының Жоғарғы Сот Пленумы
жалпыланған материалдарды қарастырып, заңдылықты қолдану жөнінде бастаушы
талқылаулар береді. Қазақстан ... ... Сот ... Қазақстан Республикасының жалпы юрисдикциясындағы барлық
соттар үшін ... ... ... ... ... ... олар ... қолдану актілері болып табылады.
Сот пленумдарының қаулылары ... ... ... ... ғана тиіс, азаматтық құқықтың жаңа ... ... сот ... ... ... құқықтың қайнаркөзі болып
табылмайды.
Азаматтық құқықтың қайнар көздеріне сот практикасы да ... ... деп бір ... ... ... ... рет бір түрлі
шешімдер шығару жағдайын ... ... ... ... көздеріне
сонымен қатар сот прецеденті де жатпайды. Сот прецеденті деп соттың ... ... ... ... ... бір ... ... қолдауын айтады.
Азаматтық заңдылық әрекеті. Азаматтық заңдылық уақыта, кеңістікте және
қатынасқа ... ... ... ... етеді. Азаматтық құқық нормалары
азаматтық құқық пәнін құрайтын қоғамдық қатынастарды реттеуге бағытталған.
АК заңдарының құқықтық ... кері ... ... ... ... аралығындағы әрекетін деп заңның ... ету ... ... ... ... ету мерзімі мынандай түрлерде
сипатталады, заңды ... ену ... ... ... жою ... және әрекет
ету мерзіміне байланысты.
Заңды күшіне енуі ... ... ... ... ... ... 10 күн өтісімен немесе нақты сол басылымда көрсетілген мерзім. Ал
заңды ... жою ... ... ... ... ... ... жаңа заңның қабылдануы немесе заңның әрекет ету мерзімінің аяқталуы.
Кеңістіктегі әрекеті деп ... ... ... ... Қазақстан
Республикасы аумағына толығыменен даруын ... ... ... ... тек ... органдардың немесе ұйымдардың шегінде ғана әрекет ете
алады оларды локальді нормалар деп атаймыз. Ал ... ... ... әрекеті деп азаматтық қатынасқа ... ... ... ... ... жеке ... заңды тұлғалар, шетел азаматтары мен
заңды тұлғалары.
Азаматтық қатынастарды қарастыру барысында ... ... және ... жағдайларға зейін салу керек.
1.3 Азаматтық-құқықтық нормаларды талқылау
Азаматтық-құқықтық нормаларды талқылау деп онда ... жою ... оның ... ... айтады. Қандай да
бір азаматтық-құқықтық ... ... ... түрлі
себептерден туындауы мүмкін. Бұл жағдай мысалы ... ... ... ... ... ... ... болады. Сол себепті азаматтық-
құқықтық нормалардың ... ... ... ... байланысты: аутентикалық, легальды, соттық және
ғылыми талқылаулар болып бөлінеді. Аутентикалық талқылау құқықтық акт ... ... ... ... талқылауды қарастырамыз. Легальды талқылау
құқықтық норманы шығарған органмен ... ... ... ... құқығы бар органмен береген талқылауды айтамыз.
Соттық талқылау құқықтық норма мәні соттық органмен қабылданған шешім
ретінде немесе іс ... ... ... қолданылады. Соттық талқылау
шешім немесе анықтама қабылданған іске қатысы бар ... ... ... ... ... (доктринальды) құқықтық норма мәні ғалыммен қандай да
бір әдебиетте, азаматтық ... ... ... ... т.б. ... ... қолданылады. Ғылыми талқылаудың
міндеттеуші күші жоқ. Бірақ оның мәні өте зор, өйткені ғылыми талқылаулар
талқылауларының ... күші бар ... ... ... ... ... логикалық, жүйелік және тарихи
талқылаулар болып бөлінеді. Грамматикалық ... ... ... мәні ... ... ... анықталатындығымен
сипатталады.
Логикалық талқылау азаматтық құқық нормаларының мәні формальды логика
ережелерінің көмегімен анықталатындығымен сипатталады.
Жүйелік ... ... ... ... мәні осы ... ... орны мен ... сабақтас нормаларымен қатынасын
анықтау жолымен анықталатындығымен сипатталады.
Тарихи талқылау азаматтық құқық нормаларының мәні оны өзі ... ... ... ... ... сипатталады.
Талқылау көлеміне байланысты тура, шектеулі және кеңейген талқылаулар
болып бөлінеді.
Азаматтық заңды тура талқылау заңның ... оның ... тура ... ... ... Заң ... азаматтық-құқықтық норманың нақты
мәні оның тура мәтініне сәйкестендіруге тырысқандықтан, көп жағдайда осы
тура ... ... ... мәні оның мәтінінен ... ... ... ... ... жағдайларда шектеулі талқылаулар қолданылады.
Азаматтық-құқықтық норманың мәні оның мәтінінен кең болған ... ... ... заңдылықта заң ұқсастығын қолдану. Заң шығарушы өмірдің
барлық жағдайлары үшін құқықтық нормаларды қарастыра ... ... ... ... ... не ... заң ... заң шығарушымен
ескерілмеген мүліктік-бағалы және жеке мүліктік емес ... ... Бұл ... азаматтық заңдылықтағы ақауларды жою әдісінің бірі
болып осы құқытағы аналогия қарастырылады. Азаматтық заң ... үшін ... ... ... ... ... ... пәніне кіретін қоғамдық қатынас
болғанда, яғни кез келген ... және жеке ... ... бұл ... қатынас азаматтық құқық нормасымен, екі жақтың
келісімімен немесе ... ... ... реттелмеген.
Бұл жағдайда қоғамдық қатынасты құқықтық реттеу қандай да бір ... түр ... ғана ... оның ... ... де қарастырылмаған, яғни
бұл қоғамдық қатынасты азаматтық құқықтың қандай да бір нормасын ... ... ... ... ... ... ... қолдану мүмкін емес болған ... ... ... мен ... ... ... мен ... заңдылықтың
(құқық аналогиясы) мәнімен анықталады.
Құқық аналогиясын қолдану үшін заң ... ... ... ... ... ... сонымен қатар келесі үшінші шарт қажет:
ұқсас қоғамдық ... ... ... ... ... ... ҚҰҚЫҚ СУБЪЕКТІЛЕРІНІҢ АЗАМАТТЫҚ ҚҰҚЫҚПЕН ӨЗАРА БАЙЛАНЫСЫ
2.1 Азаматтық құқықтың негізгі ... ... ... ... ... алдымен қатынасқа
түсуші тараптары, яғни азаматтық құқықтық қатынас субъектілерінің құқықтық
жағдайына зейін салу ... ... ... қатынас субъектілері деп
қатынасты қалыптастырушы таранды қарастырамыз. Негізінен оларды басты үш
түрге жіктеуге ... жеке ... ... тұлғалар және мемлекет деп.
Азаматтық құқық қатынас ... ... ... ... түрінде жеке индивидтер, әйтпесе белгілі бір адамдар ... ... елде ... ... тек ... ... ғана ... шет ел азаматтары жеке азаматтығы жоқ тұлғалар ... ... ... ... субъектілері мыналар:
1. Қазақстан азаматтары, шет ел азаматтары және азаматтығы жоқ тұлғалар
2. Қазақстандық және шет елдік ... ... ... ... әкімшілік-территориялық бірлестер
Азаматтық құқық қатынас объектілері. Азаматтық құқық ... ... оның ... ... және жеке ... ... бағытталған әрекеттері мен ... ... ... ... ... ... құқықтық қатынастың спецификасы оның мүшелері өз
әрекеттері мен тек бір-біріне ғана ... ... бір ... әсер ете ... ... азаматтық құқықтың объектілерін
мынандай түрлерге жіктеу арқылы зерттеуге болады: мүлік – зат сипатындағы,
мүліктік емес ... ... және ... ... ... нәтижелері.
Мүліктік қатынас деп мүліктік-құнды қатынастарға ... ... ... материалдық қажеттіліктер болып табылатын еңбектің саны
мен сапасын өзара бағалай алады деп анықтайды. Жеке ... ... өз ... осы ... ... азаматтардың, тұлғаның
дара қасиеттерін өзара бағалау жағдайларын қарастырған.
Азаматтық құқықтың тағы бір қажетті элеметтінің бірі ... ... ... деп осы ... ... ... арасындағы негізгі құқықтары мен міндеттерін айтамыз. ... ... ... деп осы ... ... ... ... мысалы азаматтық қатынасты ... ... ... ... ... құқықтық катынастарының жіктелуі.
Азаматтық қатынастар тақырыбын қарастыруда тағы бір зейін сала кететін
жағдай ол азаматтық ... ... ... ... Азаматтық
қатынастарды мынандай түрлерге жіктеуге болады:
• Азаматтық құқық көлеміне ... ... және жеке ... Реттеу тәсіліне байланысты: заттық және міндеттемелік;
• Тұлғаның ... ... ... ... ... ... арасындағы құқықтық жағдай бойынша: күрделі және
қарапайым болып бөлінеді.
Азаматтық құқықтық қатынастардың пайда болу ... ... ... ... өз бетімен азаматтық құқықтық қатынастарды
тудырмайды, өзгертпейді және ... Ол үшін ... ... ... ... ... оларды азаматтық заңды дерек
деп атаймыз. Сондықтан заңдық ... ... ... мен ... қатынас арасындағы байланыстырушы бөлік түрінде көрінеді. Заңдық
дерексіз бірде-бір ... ... ... және ... ... ... құқықтық қатынас негізінде жатқандықтан
және оларды бекітуді, ... ... ... ... оларды
азаматтық құқықтық қатынас негіздері деп атайды.
Азаматтық заңда азаматтық ... ... ... ... заңдық деректер қарастырылған. Осы деректердің ... ... 7 ... ... Жалпы азаматтық құқықта заңды деректердің пайда
болуының негізгі екі түрін бөліп ... ... ... ... ал ... ... негізінде. Жалпы заңдық деректер ағымдық
сипатына қарай оқиға және ... деп ... ... адам
еркінен тыс шығатын жағдайлар жатады.
Мысалы, апат жағдайлары, адамның тууы мен өлуі, ... бір ... ... т.б. Ал ... адам ... ... Мысалы,
келісімге отыру, міндетті орындау, туынды жасау, ұрпақ қабылдау, т.б.
Оқиға тек табиғат ... ... адам ... де ... ... адамдардың қоғамдық қатынастарын реттейтіндіктен, азаматтық
құқықта ... ... ... ... ... ... ... өз кезегінде құқықтық және ... емес ... ... емес ... заң талаптарына немесе басқа ... ... ... ... ... тұлғаға зиян келтіру оның
орнын жабу бойынша ... ... ... ... ... ... заң талаптарына сай келеді.
Азаматтық құқық экономикалық айналымның ... ... ... ... ... ... ... құқықты құқықтық
әрекеттер құрайды. Бірақ құқықтық әрекеттердің ... ... ... ... ... ... құқықтық әрекеттер өзінің ... мәні ... ... және ... ... деп бөлінеді. Заңдық әрекет – бұл ... ... ... ... тыс, ал кейде тәуелді азаматтық – құқықтық
зардап тудыратын құқықтық әрекеттер. Ал заңдық ... ... ... – бұл осы ... ... ... үшін ... зардаптарды тудыратын құқықтық әрекеттер. Заңдық актілер
құрамына ... ... мен ... ... ... ... заңдық деректер келесідей жіктеледі: а) оқиға және
әрекет; б) құқықа ... және ... емес ... в) ... әрекет
және заңдық актілер; г) әкімшілік актілер мен мәлімелелер.
2.2 Азаматтық құқық ... ... ... ... ... болсақ, оларды 3
деңгейге бөліп қарастыруымызға болады.
Азаматтығы жоқ азаматтар ... ... ... ... ... ... ... болсақ Қазақстан Республикасының
азаматтарына он сегіз жасқа Қазақстан Республикасының жеке куәлігін алған,
Қазақстан Республикасының аумағында тұрақты тұратын ... ... жоқ ... немесе азаматтық алмаған азаматтар.
     3. Басқа мемлекеттің азаматтарына  тоқталатын болсақ, Қазақстан
Республикасының аумағында жеке ... ... ... ... ... ... ... аумағына қайтып оралуға;
- заң құжаттарында тыйым салынбаған кез келген қызметпен айналысуға;
- дербес өзі немесе басқа азаматтармен және ... ... ... ... құру;
- заң құжаттарында тыйым салынбаған кез ... ... ... қатысу;
- өнертабыстарға, ғылым, ... және өнер ... ... өзге де ... ... ... ... материалдық және моральдық зиянның орнын толтыруды талап етуге
құқығы болады; басқа да мүліктік және жеке ... ... ... тұрғылықты жері.
      Азамат тұрақты немесе көбінесе тұратын елді мекен оның тұрғылықты
жері деп танылады.
      Он төрт жасқа толмаған ... ... ... тұрғылықты жері олардың ата-анасының, асырап ... ... ... жері ... танылады.  
Азаматтардың есімі.
  Азамат өз фамилиясы мен өз есімін, сондай-ақ қаласа, әкесінің ... өз ... ... мен ... ие болып, оларды жүзеге асырады.
 Заңдар бойынша ... ... ... құқықтар иеленіп,
міндеттерді жүзеге ... ... ... ... ат ... ... ... туған кезде берілген есімі, сондай-ақ есімін ... хал ... ... ... заңдарда белгіленген тәртіп бойынша
тіркелуге тиіс.
 Азамат өз есімін заң құжаттарында белгіленген тәртіп бойынша өзгертуге
құқылы. ... ... оның ... ... жасырын немесе бүркеншік атпен
алған құқықтары мен міндеттерін тоқтатуға немесе өзгертуге негіз болмайды.
Азамат өзінің ... мен ... ... өз ... өзгерткені
туралы хабарлау үшін қажетті шаралар қолдануға міндетті және бұл адамдарда
оның есімі өзгертілгендігі ... ... ... туған ықтимал
зардаптарға тәуекел етеді.
 Есімін өзгерткен азамат өзінің бұрынғы есіміне ресімделген ... ... ... ... ... ... бір адамның есімімен құқықтар мен ... ... ... өз ... оның ... ... ... оған тыйым
салынуын талап етуге құқылы.
Азаматтың есімін заңсыз пайдалану нәтижесінде оған келтірілген зиян ... ... ... өтелуге тиіс.  
 
2.3 Азаматтардың әрекет қабілеттілік пен құқық ұғымы
 Азаматтың өз ... ... ... ие ... және оны
жүзеге асыруға, өзі үшін азаматтық ... ... ... ... ... ... қабілеттілігі) кәмелетке толғанда яғни он
сегіз жасқа толғаннан кейін ... ... ... ... ... он ... жасқа жеткенге дейін некелесуге рұқсат
етілетін жағдайда, он сегіз жасқа толмаған азамат ... ... ... ... көлемінде әрекет қабілеттілігіне ие болады.
  Егер заң құжаттарында өзгеше белгіленбесе, ... ... ... тең ... ... ... көзделген реттер мен тәртіп бойынша болмаса, ешкімнің
де құқық қабілеттілігі мен әрекет қабілеттілігін шектеуге болмайды.
Азаматтардың құқық қабілеттілігі мен ... ... ... ... белгіленген шарттары мен тәртібінің ... ... не өзге де ... ... ... ... тиісті
шектеуді белгілеген мемлекеттік немесе өзге де органның құжатын жарамсыз
деп тануға әкеліп соқтырады.
Азаматтық құқық нормаларымен ... ... ... адамдар
арасында болады. Қатынастарға жеке азаматтармен қатар, заңда көзделген
белгілерге ие ... ... да түсе ... “Заңды тұлғалар” терминімен
қатар, ҚР азаматтары, шет ел азаматтарын және азаматтығы жоқ тұлғаларды
қамтитын “жеке тұлғалар” ... ... ... ... ... ... барлық субъектілерінің арасында кез-келген түрде туындай
береді.
Құқықтық реттеу белгілі бір құқық ... ... ... ... болуына сәйкес, құқық теориясында құқықсубъектілік санаты
қалыптасқан. ... ... ... ... ... саласында құқықтарды иеленіп, міндеттерді атқару үшін қандай
қасиеттерді ... ... ... құқық субъектілік ... ... ... және әрекет қабілеттілік сияқты қасиеттердің болуымен
байланыстырылады. ... ... ... ... қатынастар
адаммен өмір бойы бірге жүреді: ... ... ... ... ... ... ... туған нәрестенің шарт жасасуын көзге елестету қиын,
сәби азаматтық құқықтар мен міндеттердің белгілі бір ... ие ... ... ... алуға, меншік иесі болуға және т.б).
Экономикалық айналымды құқықтық ... үшін ... ... ... ... ... ... айтарлықтай тұрақты
сипат беру керек. Сонымен ... ... ... ... ... дамудың қажетті деңгейіне ие емес азаматтар толық
шеттетілмейді.
Азаматтық құқықтағы, алғаш қарағанда қарама-қайшы болып ... ... шешу үшін ... ... және ... ... сияқты
ұғымдар пайда болды.
Егер, құқық қабілеттілік барлық азаматтарға туғанынан қайтыс болғанына
дейін ... деп ... ... ... ... ... ... бір жасқа жетуге байланысты пайда болады, ал толық ...... ... ... ... ... қабілеттіліктің әрекет
қабілеттіліктен бөлінуі азаматтарға қатысты орын ... ... ... ... және белгілі бір ерікті және ... ... ... ... ие.
Жалпы азаматтық құқық субъектісі тақырыбын қарастыру барысында алдымен
құқық субъектілік элеметтерін ... ... алу ... ... ... ... ал ... тұлғаларға мемлекеттік тіркеуден
өтісімен беріледі. Ал келесі бір элементі әрекет қабілеттілігі, оны отандық
азаматтық заңнама ... үш ... ... ... ... ... жартылай әрекет қабілеттілік және ... ... ... ... “азаматтық өз іс-әрекеттерімен азаматтық
құқықтарды иелену және ... ... және ... міндеттерді мойнына
алып, оларды орындау қабілеттілігі” деп анықтаған (АК 17 бабы)
Әрекет қабілеттіліктің құқық қабілеттіліктен ... ол ... ... бір ... жетуді көздейтін, азаматтың еріктік іс
әрекеттер ... ... Заң ... ... ... ... белгісі ретінде жасты қарастырады.
Толық әрекет қабілеттілік кәмелетке толғандарға, яғни 18 ... ғана ... ... Осы ... ... бас тартуға да жол
беріледі: толық әрекет қабілеттілік азаматқа 18 жасқа толмай ақ, егер ... ... ... және оның ... жасы ... ... тәртіппен
төмендетілсе, берілуі мүмкін.
Жартылай әрекет қабілеттілік 14-18 жас ... ... ... ... толмаған жасөспірімдер жалпы ереже бойынша, ... ... ... ... ... ... ата- аналары, асырап алушылары
және қорғаншылары жасайды. Алайда 14 жас – ... ... ... ... ... ... үшін үлкен, елеулі
мерзім.
Сондықтан да, заңда жас ... ... бір ... ... 14 жас – заң ер жетудің ... бір ... ... жас аралығы. Осы ... ... ... ұсақ ... ... құқылы; өтеусіз негізде пайда табуға бағытталан,
нотариалдық ... ... ... ... ... ... ... өкілмен берілген немесе оның келісімімен тұлғамен ... үшін ... ... ... ету үшін ... мүліктің тағдырын шешу
бойынша мәмілелер.
Ұсақ тұрмыстық мәмілелер – жасөспірімнің ... оның ... ... ... ... қанағаттандыруға
бағыталған және сомасы бойынша мардымсыз болатын мәмілелер.
Психикалық дерттің нәтижесінде өз іс-әрекеттерінің мән маңызын ... және ... ... ... ... ... ... әрекет
қабілетсіз деп танылады. Мұндай жағдайда азамат ұсақ тұрмыстық мәмілелерді
қоса алғанда ешқандай да ... ... ... оның атынан барлық
мәмілелерді қорғаншы жасайды (АК 26 бабы).
Азаматтың спирт ішімдіктерін және есірткі ... ... тыс ... іс-әрекеттеріне мемлекет тарапынан араласудың нәтижелігін көрсетеді,
бірақ азаматтық құқық тұлғаны ... мен ... ... және осы
қылықтар үшін оны жазалауды мақсат тұтпайды.
Спирт ішімдіктерін және есірткі құралдарын ... тыс ... ... ... ... олардың мүліктік қатынастарына, тек
қана осы азамат өз іс әрекеттерімен өз отбасын қиын ... ... ... ғана ... ... Сол ... ... заңдылық осындай
жағдайларда олардың құқықтарын ... ... ... ... ... жол ... Азаматтың аты-жөні және тұрғылықты мекен-жайы. Азаматтық ... Сіз ... ... кіммен түсетініңізді анық
білмесеңіз, азаматтық құқықтар мен ... ... ... ... ... қиын.
2. Әр жеке азаматты дараландыру ең алдымен, оның аты-жөні ... ... ... ... ... беріледі және
ережеге сай, егер ... ... ... әдет-ғұрыппен өзгеше
көзделмесе (мысалы, әкесінің атының қолданылмауы), фамилиядан,
аттың өзінен және ... ... ... ... ... құқықтарды азамат өзге ... ... тек өз ... ... ... ... көзделген
жағдайларда, азамат ойдан ... ... ... шын атты да, жалған атты да қолданбауға ... ... ... Азаматты дараландыратын өзге белгі болып
оның тұрғылықты орны табылады. (АК 16 бабы). ... ... ашу және өзге зе ... ... ... орны ... жүргізіледі. Аты-жөнмен қатар тұрғылықта орын да
азаматтық құқық субъектісін ... ... ... ... ... ... ... толық сәйкес келуі жағдайлары
жиі кездеседі, мекен-жайдың сәйкес келуі өте сирек ... орын ... ... ... ... ... ... орын
танылады. Егер, азамат бір жерде ... ... ... ... орны оңай ... та, ... әртүрлі мән-жайлар бойынша бір ... ... ... ... ... ... да кездеседі. Мұндай
жағдайда ... ... ... ... ... орны бойынша
анықтайды.
Азаматтық хал актілері. Құқықтар мен міндеттердің пайда болуына,
өзгеруіне, ... әсер ... және ... ... ... ... ... немесе оқиғалар
азаматтық хал актілері деп ... ... туу, ... қию және ... ... орнату, аты-жөнді өзгерту және ... ... ... ... ... мәртебесін анықтайтын
деректердің қатарына жатқызылған.
Құқы қбілеттіліктің туындауы және ... ... ... ... ... болуымен байланысты болса, некені қию ... ... ... ... ... болуына әкеледі, ал ... алу ... ... ... және ... ... арасында
туындайтын жеке және мүліктік ... мен ... ... ... ... ... мемлекеттік орган - ... ... ... ... (АХАЖ), ал ҚР тыс тұратын азаматтарға
қатысты – консулдық ... ... ... ... ... ... деп ... егер азаматтың тұрғылықты
орнында ол туралы ақпараттың ұзақ уақыт бойы ... ... ... бағытталған іс-шаралар да нәтиже бермесе, тұрғылықты
мекен жайында немесе жалпы ең соңғы ... ... ... 1 жыл ... ... сот хабар-ошарсыз кетті деп таниды.
5. Бір жылдық мерзім жоғалған азамат туралы соңғы деректер ... ... ... ... сол күнді нақты анықтау мүмкін
болмаса, ... ... ... ... ... туралы деректер
алынған айдан кейінгі келесі айдың бір күні ... ол ... ... ... келесі жылдың 1 қантары ... ... ... ... болды деп жариялау. Егер, азамат кем дегенде 3 ... ... ол ... қайтыс болды деп жариялануы мүмкін. Азаматты
қайтыс болды деп тану үшін оны ... деп тану ... ... ... деп тану ... ... деп жариялау көптеген негіздері
бойынша ұқсас. Жоғалып ... ... ... болды деп жариялау да
азаматтың тұрғылықты орнында ... ... ... және оның қайда
екендігін анықтау мүмкін болмауына байланысты болады. ... ... ... 3 ... соң ... ... деп ... ал егер, ол
өміріне ... ... ... жоғалса, 6 айдан кейін жоғалды деп
танылады. Әскери ... ... ... ... ... ... тәсіл қолданылады. Олар соғыс қимылдары ... соң ... ... ... ... деп ... мүмкін.
Заң бойынша, құқық қабілеттілік дегеніміз азаматтық құқықтарды иелену
және ... өтеу ... Құқы ... ... ... ... азамат иелене алатын құқықтар мен міндеттердің кешені
арқылы ашылады. ... да, ... ... ... оның ... психофизикалық жан иесі ретінде тиесілі
екендігін емес, оған тен ... ... ... ... ... құқық қабілеттілігінің ауқымына әдейілеп арналған АК 14 бабы
тек негізгі, ең маңызды азаматтық құқықтардың ... ... ... ... тең ... ... азаматтар ие. Алайда, бұл әр
азаматтың нақты субъективті құқықтарының ... ... тең ... ... осы құқықтарды иеленуге мүмкіндіктер әр тұлға үшін
оның құқықтары мен ... ... ... ... тең болып
табылады.
Бұл, азаматтың құқы қабілеттілігн шектеуге болады дегенді білдіреді ме?
Жоқ? Олардың жалпылама мағынасында ... ... ... ... ... үй ... ... мүмкіндігі азаматтың нақты бір жерде тұру
міндетіне немес тұруға тиым салуға нұсқаумен шектеулі мүмкін, ... ... де ... ... Алайда, мұндай шектеулер
заңда көзделген жағдайларда және тәртіппен ғана жүзеге асырылады.
Мәселен, бас бостандығынан ... ... ... ... ... және өзге де қылмыстық және әкімшілік жазалар жасалған
қылмыстар мен ... ... ... үшін санкция ретінде
қолданылатын ... ... ... жол ... болып табылады. Азамат өз ... ... ... ... оның ... ... ... алмайды.
Азамат құқық қабілеттілікке туғанынан бастап өмір бойы, қайтыс болғанға
дейін ие болады. Құқық ... ... ... ... бірге
тоқтатылады.
Қорытынды
Сонымен, азаматтық құқық реттейтін қоғамдық қатынастар шеңбері өте кең
және әртүрлі, ... ... ... атап өту ... ... Бұны ... жоқ, ... азаматтық-құқықтық ғылымының пәніне азаматтық құқық
реттейтін қоғамдық қатынастардың барлығын нақтылықпен атап өту ... ... ... деп ... ... бір ... олардың барлығын
біріктіруге мүмкіндік беретін жалпы қасиеттерін анықтау жатады.
Азаматтық құқық пәнінің ... ... ... ... ... ... мәселелермен байланысты болса, әдіс түсінігі осы қоғамдық
қатынастардың азаматтық құқық нормаларымен ... ... ... байланысты. Сондықтан құқықтық реттеу пәні мен әдісі арасында
қатты байланыс бар. Әдіс ... ... ... ... ...
Азаматтық құқық пәнін құрайтын қоғамдық қатынастар ... ... ие. ... ... ... ... ... тек қана
бағалаушы тараптар тең болғанда ғана қалыптаса алады. Сондықтан ... және жеке ... емес ... ... ... ... ғана ... дами алады. Қорытындылай келсек, азаматтық құқықтарда
тараптардың заңдық ... ... ... ... ... бұны
диспозитивтік қағида деп қарастырады.
Азаматтың құқықтық субъектілерге тоқтала кететін болсақ ... ... ... ... ... ... ... жеке
куәлігін алған Қазақстан Республикасының аумағында ... ... ... ... ... ... ие ... атқару қабілеті (азаматтық құқық қабілеттілігі) барлық азаматтарға
бірдей деп танылады.
Азаматтардың тұрғылықты жері. Азамат тұрақты немесе ... ... ... оның ... жері деп ... төрт жасқа толмаған адамдардың немесе қорғаншылықтағы азаматтардың
тұрғылықты жері олардың ... ... ... ... тұрғылықты жері болып табылады.
Азаматтардың есімі. Азамат өз фамилиясы мен өз есімін, ... ... атын ... өз ... ... мен ... ие болып,
оларды жүзеге асырады.
Құқық қабілеттілік дегеніміз азаматтық құқықтарды ... ... өтеу ... Құқы қабілеттіліктің мазмұны азаматтық
заңнамаға сәйкес, азамат иелене алатын құқықтар мен ... ... ... ... деп ... ... ... осы
қатынастарды құрған материалдық қажеттіліктер болып табылатын еңбектің саны
мен сапасын өзара бағалай ... деп ... Жеке ... ... өз ... осы ... ... азаматтардың, тұлғаның
дара қасиеттерін өзара бағалау жағдайларын қарастырған.
Азаматтық құқықтың тағы бір қажетті элеметтінің бірі ... ... ... деп осы ... ... ... ... негізгі құқықтары мен міндеттерін айтамыз. Ал
азаматтық құқықтың нысаны деп осы ... ... ... ... ... азаматтық қатынасты ауызша немесе жазбаша ... ... ... ... ұғымы. Азаматтың өз әрекеттерімен
азаматтық құқықтарға ие болуға және оны жүзеге асыруға, өзі үшін ... ... ... ... ... ... ... яғни он
сегіз жасқа толғаннан кейін толық көлемде ... ... ... субъектілік туралы түсініктер тұлғаларда
құқыққабілеттілік және әрекет ... ... ... ... ... ... реттелетін құқықтық ... өмір бойы ... ... адамның туған кезінен қайтыс болғанына
дейін. Әрине, жаңадан туған ... шарт ... ... елестету қиын,
сәби азаматтық құқықтар мен міндеттердің белгілі бір ... ие ... ... ... ... ... иесі ... және т.б).
Әрекет қабілеттіліктің құқық қабілеттіліктен ерекшелігі, ол психикалық
еркіндіктің белгілі бір дәрежесіне жетуді көздейтін, ... ... ... ... ... Заң азаматтың әрекет қабілеттілікке
жетуінің ... ... ... жасты қарастырады.
Толық әрекет қабілеттілік кәмелетке толғандарға, яғни 18 жасқа
толғандарға ғана тиесілі ... Осы ... ... бас ... да ... ... әрекет қабілеттілік азаматқа 18 жасқа толмай ақ, егер ... ... ... және оның некелік жасы заңмен көрсетілген тәртіппен
төмендетілсе, берілуі мүмкін.
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
 Нормативтік әдебиеттер:
1. 30 ... 1995 жылы ... ... ... Қазақстан
Республикасы Конститутуциясы, (7 қазан 1998 жылғы өзгерістер және
толықтыруларымен).- Алматы: Қазахстан, 1998. - 96 б.
2. Қазастан ... ... ... Алматы: ЖШС «Баспа»,
2001.- 400 б.
1. “Қазақстан Республикасы Азаматтық құқықғы” Төлеуғалиев Ғ.И., Алматы
2001 жыл
2. “Азаматтық құқық” ... М.К., ... Ю.Г., ... 2003 ... ... ... право” М.К. Сулейменов., Алматы, 2004 год.
4. “Субекты гражданского право” Грешников ., Алматы 2003 год
5. ... ... ... в 2 ч. ... /Отв. Ред. В. ... –3-е изд., ... и ... Юридическая литература. Ч.
1, 1986.- 559с.
6. Советское гражданское право: в 2 ч. ... /Отв. Ред. О. ... –3-е изд., ... и ... Высшая школа, 1985.-
544с.
7. Гражданское право. Учебник. В 2 т. /Отв. Ред. Е.А. ... - ... БЕК. Т.1, ... ... ... ... Курс лекций. Учебное пособие. /Отв. Ред. О.Н.
Садиков. - М.: ... БЕК. Ч. ... ... - ... ... право. Учебник. В 2 т. /Отв. Ред. Е.А. Суханов. - ... БЕК. Т.1, ... ... ... гражданское право. Учебное пособие: в 2 ч. /Отв. Ред. ... ... –М.: ... ... 1968.- ... ... гражданское право. Учебник. /Отв. Ред. О. Н. Садиков. -
М.: Юридическая литература, 1983.- 464с.
12. Советское ... ... в 2 ч. ... /Отв. Ред. В. ... –2-е изд., перераб. и доп. - Л.: Изд-во ЛГУ. Ч. 1, ... ... ... ... В 2 т. ... /Отв. Ред. В. П.
Грибанов. –М.: ... ... Т.1, 1979.- 552 ... ... ... ... ... (Общая часть). Учебное
пособие. /Отв. ред. Г. И. Тулеугалиев, К. С. ... ... Т.1, 1998. –227 ... ... ... Республики Казахстан: (Общая часть). Учебное
пособие. /Отв. ред. Г. И. Тулеугалиев, К. С. ... –2-е ... и доп. - ... ... Т.1, 1999. –227 ... Гражданское право. Учебник. /Под ред. А. П. Сергеева, Ю. К.
Толстого. –3-е изд., ... и ... ... Ч.1, 1998.- ... ... ... С. ... и перспективы.-С.49-57 //Хозяйство и
право.-1999.-N7.-ISSN 0134-2398.
2. Сулейменова С. А. О ... ... ... ... лиц) //Вестник Моск.ун-та.Сер.11.Право.-1999.-
N6.- ... ... О.Н. ... ... ... ... отсутствующими
//Российский судья.-2000.-N3.-С.39-41..-ЕЛ
4. Нечаев А.М. О ... и ... ... ... и ... ... Р. ... права-главные богатства общества.-С.24-28
//Фемида.-№12.-Алматы,1998.

Пән: Құқық, Криминалистика
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 28 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 500 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Азаматтық құқықтық қатынастардағы субъектілердің алатын орны мен өзара байланысы107 бет
Азаматтық құқықтық қатынастардағы бірлескен кәсіпорын6 бет
Енбек құқығы субъектілерінің түсінігі және түрлері8 бет
Еңбек құқығы субъектісі13 бет
Жеке кәсіпкерлік8 бет
Жеке кәсіпкерліктің құқықтық мәртебесі және жеке кәсіпкерлікті бақылау13 бет
Инвестициялар, олардың түрлері, қызметі және жүйесі14 бет
Кәсіпкерлік - құқықтық заң бойынша11 бет
Кәсіпкерлік құқық субьелтілері14 бет
Мемлекет нысаны және құрылым13 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь