Бірыңғай бюджеттік жіктеу

МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .

1 БІРЫҢҒАЙ БЮДЖЕТТІК ЖІКТЕУ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1.1 Бюджеттік жіктелудің рөлі мен мәні және кұрамы. Бюджеттік жіктелуді құрудың жалпы принциптері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..

2.2 Бюджеттік бағдарламаларды және олардыц әкімшіліктерін анықтау. Бюджеттік бағдарламалардың түрлері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2 БЮДЖЕТТІК СЫНЫПТАМА ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
2.1 Бірыңғай бюджет сыныптамасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.2 Мемлекет кірістерінің сыныптамасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
2.3 Мемлекеттік шығыс сыныптамасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
2.4 Шығыстардың экономикалық сыныптамасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

ҚОСЫМША ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1 Бірыңғай бюджеттік жіктеу
1.1 Бюджеттік жіктелудің рөлі мен мәні және кұрамы. Бюджеттік жіктелуді құрудың жалпы принциптері

Бюджеттерді кұрастыру мен атқару олардың нысанды тағайындауына сәйкес болуы үшін кірістердің қайнар көздерін регламентациялауы және бюджеттік қаражаттарды бюджетте қарастырылған шығындар көлемі мен бағыттарына сәйкес жұмсалуы тиіс. Кірістердің қайнар көздері мен бюджеттік ақша болу бағыттарын регламенттеу - ол бюджет құрастыру мен атқарудың міндетті шарты. Бұл шарт кірістер мен шығындарды топтау арқылы, яғни кірістерді формалар мен түрлері бойынша, ал шығындарды шаралар мен нысанды тағайындары бойынша біріктіру жолымен іске асырылады. Мүндай кірістер мен шығындарды топтастыру бюджеттік жіктеу деп аталады. Бюджеттік жіктеу бюджеттен нысанды қаржыландыру, бюджеттік қаражаттар пайдалануына қаржылық бақылау және бюджеттік тәртіпті сақтауды қамтамасыз етуге мүмкіншілік береді.
Бюджеттік жіктеудің негізі болып әлеуметті-экономикалық, ведомствалық және аумақтық белгілері бойынша кірістердің қалыптастыру мен құжаттардың жұмсалатын бағыттары және олардың құрамы мен құрылымын көрсететін көрсеткіштер топтауы табылады. Бюджеттің кірістері мен шығындарының, оныц тапшылығын өтейтін кайнар коздерінің мүндай топтастыруы бюджетті құрастыру мен атқаруда пайдаланады, барлық деңгейдегі бюджеттер корсеткіштерінің салыстырмалығын қамтамасыз етеді және бюджеттік процеске акпараттық технологиялар енгізуге мүмкіндік береді.
Қазақстан Республикасында бюджеттік процесс бюджеттердің барлық деңгейлеріне бірдей және міндетті бірыңғай бюджеттік жіктеу негізінде іске асырылады. Бюджеттік кодексте берілген анықтамаға сәйкес бірыңғай бюджеттік жіктеу - ол бюджеттің кірістері мен шығындарының функционалды, ведомствалық және экономикалық сипаттамалар бойынша және бюджеттің жіктеу объектілеріне анықтамалық атаулар мен топтастырулық код бекітілген міндеттілік топтастыру. Бірыңгай бюджеттік жіктеу бюджет түсімдерінің жіктеуі мен бюджет шығындарының функционалдык және экономикалық жіктеуінен тұрады.
Бюджет жіктеуін құру принциптері бюджеттің кірістері мен шығындарының экономикалық мазмұны, ұлттық экономиканың құрылымы мен басқару жүйемен дәлелденеді. Кірістердің қайнар көздерін топтастыру мен бюджет шығындарының мақсаттарын анықтаудың негізгі мәні ең алдымен мұндай реттемелеу барлық бюджеттік процестің әрекеті мен тиімділігінің және қаржылық бақылаудың міндетті шарты арқылы қорытылады. Осыған байла-нысты бюджеттік жіктеу айқын және анық болуға және де кірістердің экономикалық, ведомствалық, аумақтық қалыптасуы мен бюджеттік құжаттарды пайдалану бағыттары, олардың құрамы мен құрылымы жөнінде толық түсінік беруге тиісті.
Бюджеттің кірістері мен шығындарын детализациялау бюджетке кіретін мәліметтерді тексеру мен салыстыруын, ведомстволар мен мекемелер бойынша түсімдер мен шығындардың динамикасы мен құрылымын анықтауын қамтамасыз етеді. Жіктеу бюд-жеттердің жалпы жиынтығын құруға, оларды талдауға, бюджетті атқаруы мен нысанды пайдалануын және қаржылық тәртіпті сақ-тауды бақылауға мүмкіншілік береді. Түтас айтқанда бюджеттік жіктеу бюджеттердің барлық түрлерін қүру мен атқарудың бірік-кен әдістемелік негізі болып табылады.
Басқарудың жүйесі мен әдістерінің дамуына байланысты бюд-жеттік жіктеу де өзгереді және жетілдіріледі. Мысалы, Қазақстан Республикасында 2002 жылдан бастап бюджет ағымдағы бюджет (ағымдағы шығындар) және даму бюджетіне (күрделі шығындар) бөлінеді. Бюджеттің мүндай формаларда болуы заңнамалармен мемлекетке жүктелген функциялардың орындауының нақты құнын бағалауға, елдің әлеуметті-экономикалық дамуына жүмсалған инвестиция көлемін анықтауға және бюджеттік бағдарламалар-ды бақылауға мүмкіндік береді. Сонымен бірге, осы бюджеттер түрлері бойынша анықталған мәліметтерді басқару жүйесінде пайдалану бюджеттік ақша қаражаттарының нақты қозгалысын бағалауға және әлеуметті-экономикалық процестерді іске асыруға уақытымен әсер етуге, бюджеттік ресурстарды қалыптастыру мен жұмсау жөнінде дәлелді қорытындылар мен ұсыныстар жасауға мүмкіндік береді.
Бюджет түсімдерін жіктеу
Түсімдерді жіктеу - ол Бюджеттік кодекс пен басқа да заңнамалық актілермен анықталған кірістерді қалыптастыратын қайнар көздерін белгілейтін барлық деңгейдегі бюджеттер кірістерінің топтастыруы. Белгілі сипаттар бойынша барлық деңгейдегі бюджеттердің барлық түсімдері санаттарға (категориялар), сыныптарға, ішкі сыныптарға және ерекшеліктерге жіктеледі. Экономикалық белгілерге байланысты түсімдер санаттар бойынша топтасады, түсімдердің түрлері мен қайнар көздеріне байланысты сыныптар мен ішкі сыныптарға бөлінеді, төлем немесе түсімнің түрлеріне байланысты ерекшеліктер топтарын құрады.
Түсімдердің осы жіктеу топтарына алты таңбадан тұратын топтасулық код беріледі. Бірінші таңба түсімдердің төлету әдісі бойынша бөлінетін белгісі арқылы олардың санатын көрсетеді. Мысалы, 1 деген цифр осы бөлімде салықтың түсімдерге жататын барлық төлем түрлері, 2 - салықтық емес түсімдер, 3 - негізгі капитал сатудан түскен түсімдер, 4 - ресми трансферт түсімдері, 5 - берілген бюджеттік несиелер өтеу мен қаржылық активтер сатудан түскен түсімдер және үкіметтік займдар бар екенінің белгілері.
Келесі екі цифр түсімдердің түрлеріне байланысты сыныптарға бөлінгенін көрсетеді. Мысалы, 01 - ол табыс салығы, 05 - ол тауарлар, қызметтер мен жұмыстар бойынша ішкі салықтар және басқалары. Содан кейін төлемнің нақты түріне байланысты ішкі сыныпты көрсететін бір цифр келеді. Мысалы, 1 - ол корпоративтік табыс салығы, 2 - акциздер, 3 - табиғаттық және басқа ресурстарды пайдалану жөніндегі түсімдер мен тағы
        
        МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ…………………………………………………..…………………………
1 БІРЫҢҒАЙ БЮДЖЕТТІК
ЖІКТЕУ…………....................................................
1.1 Бюджеттік жіктелудің рөлі мен мәні және кұрамы. Бюджеттік жіктелуді
құрудың жалпы
принциптері………….............................................................
..…
2.2 Бюджеттік бағдарламаларды және ... ... ... бағдарламалардың түрлері………………………................................
2 БЮДЖЕТТІК СЫНЫПТАМА………………………..........................................
2.1 Бірыңғай бюджет
сыныптамасы……………………................…....................
2.2 Мемлекет кірістерінің
сыныптамасы………………........................................
2.3 Мемлекеттік шығыс сыныптамасы
………………...........................................
2.4 Шығыстардың экономикалық
сыныптамасы...................................................
ҚОРЫТЫНДЫ…………....…………………………………………………...…....
ҚОСЫМША.....................................................................
..........................................
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ…………………………………….
1 Бірыңғай бюджеттік жіктеу
1.1 ... ... рөлі мен мәні және ... ... ... ... принциптері
Бюджеттерді кұрастыру мен атқару олардың нысанды тағайындауына сәйкес
болуы үшін ... ... ... ... және бюджеттік
қаражаттарды бюджетте қарастырылған шығындар көлемі мен бағыттарына сәйкес
жұмсалуы тиіс. Кірістердің қайнар ... мен ... ақша ... ... - ол бюджет құрастыру мен атқарудың міндетті шарты.
Бұл шарт кірістер мен шығындарды топтау ... яғни ... ... ... ... ал ... ... мен нысанды тағайындары бойынша
біріктіру жолымен іске асырылады. Мүндай кірістер мен шығындарды топтастыру
бюджеттік жіктеу деп ... ... ... ... ... бюджеттік қаражаттар пайдалануына қаржылық бақылау және
бюджеттік тәртіпті сақтауды қамтамасыз етуге ... ... ... ... болып әлеуметті-экономикалық, ведомствалық
және аумақтық белгілері бойынша кірістердің қалыптастыру мен құжаттардың
жұмсалатын ... және ... ... мен ... ... ... табылады. Бюджеттің кірістері мен шығындарының, оныц
тапшылығын өтейтін кайнар коздерінің мүндай топтастыруы бюджетті құрастыру
мен ... ... ... ... ... ... ... етеді және бюджеттік ... ... ... ... береді.
Қазақстан Республикасында бюджеттік процесс ... ... ... және ... ... бюджеттік жіктеу негізінде іске
асырылады. Бюджеттік кодексте берілген анықтамаға сәйкес бірыңғай бюджеттік
жіктеу - ол ... ... мен ... ... ... ... сипаттамалар бойынша және бюджеттің жіктеу объектілеріне
анықтамалық атаулар мен топтастырулық код ... ... ... бюджеттік жіктеу бюджет ... ... ... ... ... және ... жіктеуінен тұрады.
Бюджет жіктеуін құру принциптері бюджеттің кірістері мен шығындарының
экономикалық мазмұны, ұлттық экономиканың ... мен ... ... ... ... көздерін топтастыру мен бюджет шығындарының
мақсаттарын анықтаудың ... мәні ең ... ... реттемелеу барлық
бюджеттік процестің әрекеті мен ... және ... ... ... арқылы қорытылады. Осыған байла-нысты бюджеттік жіктеу айқын
және анық болуға және де кірістердің экономикалық, ... ... мен ... ... ... ... ... құрамы мен
құрылымы жөнінде толық түсінік беруге тиісті.
Бюджеттің ... мен ... ... ... кіретін
мәліметтерді тексеру мен салыстыруын, ведомстволар мен мекемелер ... мен ... ... мен құрылымын анықтауын қамтамасыз
етеді. Жіктеу ... ... ... құруға, оларды талдауға,
бюджетті атқаруы мен нысанды пайдалануын және қаржылық тәртіпті сақ-тауды
бақылауға мүмкіншілік ... ... ... ... жіктеу бюджеттердің
барлық түрлерін қүру мен ... ... ... ... ... ... мен ... дамуына байланысты бюд-жеттік жіктеу
де өзгереді және жетілдіріледі. Мысалы, Қазақстан Республикасында 2002
жылдан бастап ... ... ... ... ... және даму
бюджетіне (күрделі шығындар) бөлінеді. Бюджеттің мүндай формаларда ... ... ... функциялардың орындауының нақты құнын
бағалауға, елдің әлеуметті-экономикалық ... ... ... ... және бюджеттік бағдарламалар-ды бақылауға мүмкіндік
береді. ... ... осы ... түрлері бойынша анықталған
мәліметтерді басқару жүйесінде пайдалану бюджеттік ақша ... ... ... және әлеуметті-экономикалық процестерді іске
асыруға уақытымен әсер етуге, бюджеттік ... ... мен ... дәлелді қорытындылар мен ұсыныстар жасауға мүмкіндік береді.
Бюджет түсімдерін жіктеу
Түсімдерді жіктеу - ол ... ... пен ... да ... ... ... ... қайнар көздерін
белгілейтін барлық деңгейдегі бюджеттер кірістерінің топтастыруы. ... ... ... деңгейдегі бюджеттердің барлық түсімдері санаттарға
(категориялар), сыныптарға, ішкі сыныптарға және ерекшеліктерге жіктеледі.
Экономикалық белгілерге ... ... ... ... ... ... мен қайнар көздеріне байланысты сыныптар мен ішкі
сыныптарға бөлінеді, төлем ... ... ... ... топтарын құрады.
Түсімдердің осы жіктеу топтарына алты таңбадан тұратын топтасулық код
беріледі. Бірінші таңба түсімдердің төлету әдісі бойынша ... ... ... ... ... ... 1 деген цифр осы бөлімде салықтың
түсімдерге жататын барлық төлем түрлері, 2 - ... емес ... 3 ... ... ... ... ... 4 - ресми трансферт түсімдері, 5 -
берілген бюджеттік несиелер өтеу мен қаржылық активтер ... ... және ... ... бар ... белгілері.
Келесі екі цифр түсімдердің түрлеріне байланысты сыныптарға бөлінгенін
көрсетеді. Мысалы, 01 - ол ... ... 05 - ол ... ... мен
жұмыстар бойынша ішкі салықтар және басқалары. Содан кейін төлемнің ... ... ішкі ... ... бір цифр келеді. Мысалы, 1 - ол
корпоративтік табыс салығы, 2 - ... 3 - ... және ... ... ... ... мен тағы басқалары. Соңғы екі цифр
төлемнің қайнар көзі мен сол ... ... ... ... ... Мысалы, 01 - ол резиденттер - заңды тұлғалардан ... ... 02 - ол ... емес - ... ... ... табыс
салығы және т.б.
Барлық түсімдер бюджеттер деңгейлері арасында ... ... ... Сондықтан Бюджеттік кодексте бюджеттін әрбір деңгейі
бойынша сәйкестік түсімдер ... ... ... ... кірістерінің 1 санаты «Салықтық түсімдер» бойынша тағайындалған:
01 сынып - Табыс салығы;
1 ішкі ... - ... ... салығы;
01 ерекшелік - Резиденттер - заңды түлғалардан корпоративтік табыс
салығы (код 101101);
02 ерекшелік - Резидент емес - ... ... ... ... (код 101102) және ... ... береді;
05 сынып - Тауарлар, жүмыстар және қызметтер бойынша ішкі салықтар;
1 ішкі сынып - Қосымша құнға салық;
01 ... - ... ... ... ... орындалған жұмыстар мен көрсетілген қызметтер бойынша қосымша
құнға салық (105101);
02 ерекшелік - Ресей ... ... ... және ... ... Қазақстан Республикасының аумағына импортталған тауарлар
бойынша қосымша құнға салық (код 105102);
04 ... - ... емес үшін ... құнға салық (код 105104)
және осылай жалғаса береді;
2 ішкі сынып - Акциздер;
29 ерекшелік - ... ... ... ... газ
конденсатын қоса шикі мұнай (код 105229);
41 ерекшелік - Қазақстан ... ... ... ... түрі (код 105241) және ... жалғаса береді;
3 ішкі сынып - Табиғаттың және басқа да ресурстарды ... ... ... - ... ... ... ... (код 105302);
05 ерекшелік - Бонустар (код 105305);
06 ерекшелік - Роялти (код 105306) және осылай жалғаса береді;
06 ...... ... мен ... ... бойынша
салықтар;
1 ішкі сынып - Кедендік төлемдер;
02 ерекшелік - Сырттан енгізілетін ... ... ... баж
(код 106102) және осылай жалғаса береді;
07 сынып - ... да ... ішкі ... - ... да ... (код 107109 ... ... код 107110 жергілікті бюджет түсімдері).
Бюджеттік жіктеуде осы жоғарыда келтірілген мысалға сәйкес басқа да
түсімдер санаттары ... ... ... ... ... ... бойынша жіктеу олардың
экономикалық процестердегі рөлі мен мәнін ... ... ... мен ... ... ... ... бірнеше белгілер арқылы іске
асырылады. Ең алдымен бюджеттік қаражаттарды мемлекеттік басқару деңгейлері
бойынша ... ... ... ... ... айырады
(республикалық, облыс және аудан бюджеттерінің шығындары).
Бюджет ... ... ... бюджеттік қаражаттарды
жоспарлау мен пайдалануда маңызды мәні бар, себебі мұндай ... ... ... мен ұлғаймалы қайта өндіріске қаражаттар бөлінуіне
байланысты. Бұл белгі бойынша ... ... ... ... ... шығындар (даму бюджеті) жекеленеді.
Ағымдағы шығындар болып мемлекеттік билік органдары, жергілікті ... ... ... мен ... ... іс-әрекетін, трансферт
формалар арқылы басқа бюджеттер мен экономика салаларына мемлекеттік ... ... ... ... ... ... бір бөлігі
табылады. Тұрақты сипатта болатын мұндай шығындар ... ... ... ... ... ... яғни экономикалық және
әлеуметтік инфрақұрылым мен экономиканың мемлекеттік салаларын ұстауға,
азаматтық және ... ... ... мен ... ... алуға,
мемлекетгік мекемелердің ағымдағы шығындарын өтеуге.
Бюджеттің іргелі шығындары - ол ... және ... ... ... ... мемлекеттің ақша қаражат шығындары.
Олардың құрамына бекітілген инвестициялық бағдарламаларға сәйкес ... ... ... ретінде берілетін инвестициялық мақсаттағы
қаражаттар, құрылыс пен инфрақұрылым ... ... ... ... ... және ... жүйе құру мен ... ... ... ... жіктеудің келесі маңызды ... - ол ... ... және ведомстволық бағыттар бойынша бөлу.
Бюджеттік кодексте ... ... ... ... ... ... маңында «республикада мемлекеттік саясатты іске асыру
мен мемлекет функцияларын орындауын ... ... ... белгілер арқылы бюджет ... ... ... деңгейдегі бюджетгер шығындарын топтастыру» айтылады.
Бюджеттік кодекске сәйкес шығындар функционалдық топ, функционалдық
ішкі топ (ішкі ... ... ... және кіші ... ... ... ... бюджет шығындарының жіктеу деңгейлеріне
де он үш белгіден тұратын код тағайындалған. ... ... ... ... ... мен ... ... байланысты 13
функционалдық топқа бірлестірілген және ... екі ... ... код
тағайындалған. Мысалы, 01 - ол жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер, 02 -
қорғаныс, 03 - ... ... пен ... 04 - ... ... 05 ... ... және т.б.
Келесі екі цифрдан тұратын код әрбір функционалдық топ ... ... ... ... ... көрсететін функционалдық
ішкі топ болады. Мысалға, 01 функционалдық топ (жалпы сипаттағы мемлекеттік
қызметтер) келесі ішкі ... ... 01 - ол ... ... ... орындайтын өкілдік, атқарушы және басқа органдары; 02 -
қаржылық ... 03 - ... ... іс-әрекет және т.б. Функционалдық
02 топ (қорғаныс) құрамына 01 - әскери мұқтаждар, 02 - ... ... ... ... және т.б. ішкі топтар кіреді.
Бюджетгік бағдарламаларды жоспарлау, ... мен іске ... ... ... сол бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі болады
және оларға үш цифрдан тұратын код ... ... 01 ... 01 ішкі топ ... келесі әкімшілер бөлінеді: 101 - ҚР Президентінің
әкімшілігі: 102 - ҚР Парламентінің Шаруашылық басқармасы; 104 - ҚР ... ... және т.б. 02 ... ... 01 ішкі тобы 208 - ... министрлігі, 678 - ҚР Республикалық гвардиясы; 02 ішкі тобы 308 -
Төтенше жағдайлар бойынша ҚР Агентігінің әкімгерлеріне бөлінеді.
Негізінде, әр ... ... ... ... ... да ... ... бюджеттік ақша бөлумен байланысты
бюджет шығындарын бірлестіру шығындарды ведомстволық жіктеу болып ... ... ... мен мемлекеттік саясатты іске асыруға
арналған бюджет шығындары негізінде бюджеттік бағдарламалар болып табылады
және жіктеуде олар ... код ... үш ... ... ... бұл арада шығындар нысанды тағайындау бойынша жіктеледі,
яғни ол бюджет қаражаттарын шығындардың нақты түрлерін өтеуге ... ... 102 ҚР ... ... ... 001 ҚР Парламенттінің іс-әрекетін қамтамасыз ету ... ал 104 ҚР ... ... әкімгерлігіне 001 ҚР Премьер-
министрінің іс-әрекетін қамтамасыз ету бюджеттік бағдарлама бар.
Бюджеттік бағдарламалар бойынша қаржы ... ... және ... ... ... кіші ... ... топтастырулық
код ішінде үш цифрлі белгі берілген. ... 102 ... ... ... келесі кіші бағдарламалар бар: 001 - ол орталық
орган ... 007 - ол ... ... біліктілігін
жоғарылату; 009 - мемлекеттік органдарды материалды - техникалық жабдықтау.
Қазақстан Республикасының Бюджеттік кодексінде бюджет ... ... ... ... Соған сәйкес, шығындардың
экономикалық жіктеу маңында «бюджеттік бағдарламаларды іске асыру жөніндегі
мемлекеттік мекемелердің ... ... ... ... сипаттамалар бойынша топтастыруы» ... ... ... ... шығындары санаттарға (кате-горияларға),
сыныптарға, ішкі сыныптарға және ерекшеліктерге бөлінеді. Санат ... ... ... ... ... және іргелі шығындарға
бірлестіреді. Негізгі операциялар түрлері бойынша шығындар ... ... ... қызметкерлер еңбекақысы, тауарлар сатып алу
мен қызметтерді өтеу және басқалар. Сыныптар ез ... ішкі ... ... ... ... алу мен қызметтерді өтеу сыныбы бойынша
тауарлар ... алу ішкі ... ... ... алу ішкі сынып және
басқалары көрсетіледі. Әрбір ішкі сынып бойынша бюджеттік бағдарламаны іске
асыру үшін ... ... ... операциялардың нақты түрін
анықтайтын шығындар ерекшеліктері бар.
Бюджет шығындарын экономикалық жіктеуінің ерекшеліктерінің түсінігі
негізінде әрбір бюджеттік ... ... ... ... бағыттарға
бөлуін көрсетеді. Мысалы, ағымдағы шығындар бойынша 110 Еңбекақы атты ішкі
сынып арқылы 111 ерекшелік негізгі еңбекақы төлемін ... Ол ... ... жұмыскерлеріне өздерінің қызметтік міндеттерін атқару
үшін және біліктілік санаттарын ... ... ... ... ... Бұл ... бойынша тұрақты сипатта болатын және ... ... ... ... үстемелер есептеледі. ... ... ... ... түрлері кіреді: қызметтік айлық (тарифтік
мөлшері); ғылыми ... ... ... ... сыныптылығы,
сыныптық мәртебе мен әскери дәрежеге қосымша төлемдер және тағы ... ... ... және ... ... ... бағдарламалардың түрлері
Нәтижесі ашықтан-ашық шекті түрде болатын, айкын, шынайы және қол
жететін мақсаты бар бюджеттік ... ... ... ... ... баскару функцияларын іске асыру ... ... ... Олар ... ... ... ... бюджеттік ішкі
бағдарламаларға бөлінуі мүмкін. Бюджеттік бағдарламалар елдің заңдары ... да ... ... ... ... ... іске ... оған мемлекеттік, салалық және аймақтық
бағдарламалармен ... ... даму ... қосады.
Бюджеттік бағдарламалар экономикалық нәтижелерге байланысты ағымдағы
немесе даму ... ... ... ... Ағымдағы бюджеттік
бағдарламалар өз алды мемлекеттік басқару функциялары мен мемлекеттің
міндеттемелерін ... ... ... ... бюджеттің тұрақты
шығындарын көрсетеді. Бюджеттік даму ... ... ... ұзақ ... ... іске ... ... бюджеттік
инвестициялар болып табылады.
Бюджеттік бағдарламалар мемлекеттік ... мен ... ... ... бекітуіне байланысты республикалық және жергілікті
бюджеттік бағдарламалар болып ... Өз ... ... ... ... республикалық маңызы бар қалалық, ... ... ... бөлінеді.
Бюджеттік бағдарламалар әкімгері болып оларды жоспарлау, негіздеу мен
іске асыруына жауапты және соларға ... ... мен ... ... мемлекеттік органдар табылады. Олар бюджеттік қаражаттарды
бюджеттік бағдарламалар паспорттарына сәйкес ... ... және ... нысанды және тиімді пайдалануына жауапты болады.
Республикалық бюджеттік бағдарламалардың әкімгері ретінде орталық
мемлекеттік атқарушы ... ... ... ... ... және
аумақтық бөлімдері әкімші бола ... ... ... ... ... ҚР Үкіметі бекіткен ... ... ... ... сәйкес анықталатын атқарушы
органдар болады.
31-бап. Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
1. Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі бюджеттік ... ... іске ... және нәтижелерге қол жеткізуге
жауапты мемлекеттік орган болып ... ... ... ... жіктелген функциялар мен өкілеттіктерге сәйкес айқындалады.
2. Егер бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі бір мезгілде ... ... және ... ... болып табылса, ол бюджет
қаражатын дербес пайдаланады.
3. Облыстық ... ... ... ... бар
қаланың, астананың бюджеттік бағдарламаларының әкімшілері болып табылатын,
облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың ішкі ... ... ... ... ... және ... ... бағдарламалардың әкімшілері бола алмайды.
4. Орталық атқарушы және өзге де ... ... ... ... бағдарламалардың әкімшілері болып табылады.
5. Жергілікті бюджеттік бағдарламалардың ... ... ... ... ... ... басқарудың үлгілік
құрылымы негізге алына отырып айқындалады.
6. Әкімдердің және облыстық мәслихаттардың, республикалық маңызы бар
қала, астана мәслихаттарының аппараттары, ... ... ... қаланың, астананың әкімдіктері уәкілеттік берген атқарушы органдар мен
облыстардың, республикалық маңызы бар ... ... ішкі ... облыстық бюджеттік бағдарламалардың, республикалық ... ... ... ... ... ... болып табылады.
7. Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің және ... ... ... маңызы бар қала) әкімдігі уәкілеттік берген
атқарушы органдар аудандық (қалалық) бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері
болып табылады.
8. Қаладағы ... ... ... бар ... ... ... ауылдық (селолық) округтің ... ... осы ... ... ... ... ... Бюджеттік бағдарламалар
1. Бюджеттік бағдарлама нәтиже көрсеткіштері және ... ... ... бар ... ... стратегиялық жоспарында
айқындалған стратегиялық бағыттармен, ... ... ... өзара байланысқан бюджет шығыстарының бағытын айқындайды.
2. Бюджеттік бағдарламаларды бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
әзірлейді және ... ... ... ... құрамында
бекітіледі.
3. Бюджеттік бағдарламалар стратегиялық жоспарда ... мен ... шешу үшін ... пен ... негізделе отырып әзірленеді. Бағдарламалар өзінің мазмұны
бойынша мемлекеттік функциялармен, уәкілеттіктермен және ... ... ... ... ... әкімшілері қызметінің
бағыттарымен біртекті топталуға тиіс.
4. Бюджеттік бағдарламада оны іске асыруды бағалау үшін ... ... ... ... болуы тиіс, сондай-ақ бюджеттік
бағдарламада сапа мен ... ... ... ... ... ... ... қызметтердің оны алушылардың
талабына және ... ... ... ... сәйкестігінің
деңгейін көрсетеді. Тиімділік көрсеткіштері бюджет қаражатының бекітілген
көлемін ... ... ең ... ... ... қол ... немесе
бюджет қаражатының аз көлемін ... ... ... нәтижеге қол
жеткізуді көрсетеді.
5. Бюджеттік бағдарлама бюджеттік кіші ... үшін де ... ... ... ... қолдану шартымен бюджет
қаражатын жұмсаудың бағыттары нақтыланған кіші бағдарламаларға ... ... ... ... ... ... орган бюджеттік
бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу тәртібін және ... ... ... ... БЮДЖЕТТІК СЫНЫПТАМА
2.1 Бірыңғай бюджет сыныптамасы
Бюджет шығыстары лимиттерiн бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiлерiне
және бюджеттiк даму бағдарламаларына ... ... ... ... жобаларды (бағдарламаларды) iрiктеу үшiн экономикалық
жоспарлау жөнiндегi ... ... ... ... ... ... орган жүзеге асырады. Бюджеттiк бағдарламалар
әкiмшiлерiнiң бюджеттiк өтiнiмдер жасауы келесідей:
- ... ... ... әзiрлеу кезiнде бюджеттiк бағдарламалардың
қажеттiгiн негiздеу және оларды қаржыландыру сомаларын ... үшiн ... ... және үш ... ... ... бюджеттік бағдарламалардың
әкiмшiлерi жыл сайын жасап, табыс ететiн құжаттар жиынтығы болып ... ... ... бiрыңғай бюджет сыныптамасы; бюджет шығыстарының
лимиттерi; өткен қаржы жылы бюджеттiк ... ... үш ... кезеңге
арналған бюджеттiк өтiнiм; республиканың немесе ... орта ... даму ... және орта ... ... саясат;
басым бюджеттiк инвестициялық жобалар (бағдарламалар) ... ... Осы ... көзделген бюджеттi нақтылау жағдайларын қоспағанда,
бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсi жыл сайын бiр ғана бюджеттiк өтiнiм жасайды.
- ... ... ... ... өтiнiмi:
бюджеттiк бағдарламалардың (iшкi бағдарламалардың) тiзбесiн және олар
бойынша шығыстар сомасын; бюджеттiк бағдарламаға ... ... ... ... бюджеттiк бағдарлама (iшкi бағдарлама)
паспортының жобасын; кредиторлық ... ... ... оның ... ... ... көрсетiп, жылдар бойынша мiндеттi түрде бөле
отырып, ағымдағы қаржы ... 1 ... ... бойынша кредиторлық
берешек туралы ақпаратты; дебиторлық берешектiң жалпы ... оның ... ... ... ... ... ... мiндеттi түрде бөле
отырып, ағымдағы қаржы жылының 1 қаңтарындағы ... ... ... туралы ақпаратты; байланысты гранттар сомасын ... ... ... ... бөле ... ... қаржы жылының 1 қаңтарындағы
жағдай бойынша алынған және пайдаланылған байланысты гранттар ... ... ... ... орталық уәкiлеттi орган айқындаған
тәртiппен, ағымдағы қаржы жылының 1 қаңтарындағы жағдай бойынша ... ... ... емес гранттар туралы ақпаратты; бюджеттiк
өтiнiмге енгiзiлген бюджеттiк бағдарлама (iшкi бағдарлама) бойынша шығыстар
есептерiн; басқа да ... ... ... ... ... көрсетiлетiн
қызметтердi) сатудан түскен өздерiнiң иелiгiнде қалатын ақша түсiмдерi ... ... ... жылына арналған болжамы бюджеттiк жоспарлау
жөнiндегi орталық уәкiлеттi ... ... ... ... ... өтiнiммен бiрге табыс етiледi.
Бюджеттiк бағдарламалардың (iшкi бағдарламалардың) тiзбесi белгiленген
нысанда өткен жылғы есептiлiк деректерiн, ағымдағы жылға арналған жоспарлы
көрсеткiштердi және ... үш ... ... арналған болжамды
көрсеткiштердi көрсете отырып, алдағы үш жылдық кезеңге әкiмшi жоспарлайтын
бюджеттiк бағдарламаларды айқындайды.
Бюджеттiк бағдарламаға түсiндiрме жазба ... ... ... ... сипаттамасын айқындайды, оның мәнiн, республиканың
немесе аймақтың әлеуметтiк-экономикалық дамуына қажеттiгi мен ... ... ... ... ... ... ауытқу себептерiн көрсетедi.
Бюджеттiк ... (iшкi ... ... ... ... ... ... нормативтiк-құқықтық негiздемесiн,
күтiлетiн нәтижелерiн, iс-шараларын, жауапты орындаушыларын, орындау
мерзiмдерiн, ұлттық ... ... ... ... ... ... болып табылады. Бюджеттiк бағдарлама (iшкi бағдарлама)
бойынша шығыстардың ... ... ... ... ескерiле отырып
айқындалатын бюджеттiк бағдарламалардың сандық және құндық көрсеткiштерiн
ашып көрсетедi.
26-бап. Бірынғай ... ... ... ... бюджеттік сыныптама объектілерге топтамалық кодтар ... ... ... мен ... ... ведомстволық және
экономикалық сипаттамалар бойынша топтастыру болып табылады.
2. Бюджет процесі бірынғай ... ... ... ... ... ... ... мемлекеттік жоспарлау жөніндегі
орталық уәкілетті орган белгілейтін тәртіппен Қазақстан ... ... ... Республикасы Президентінің жарлықтары,
Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулылары негізінде жасалады.
4. Бірынғай ... ... ... ... ... уәкілетті орган әзірлейді және бекітеді.
27-бап. Бірынғай бюджеттік сыныптаманың құрамы
Бірынғай бюджеттік сыныптама:
1) бюджет түсімдерінің сыныптамасын;
2) бюджет шығыстарының функционалдық сыныптамасын;
3) ... ... ... ... ... Мемлекет кірістерінің сыныптамасы
Мемлекеттің кірістерін сыныптау олардың экономикалық мағынасын, ... ... ... ... ... яғни мемлекет
кірістерінің бүкіл жүйесін тереңірек түсінуге мүмкіндік береді.
Меншік нысаңдарын ұйымдық-құқықтық ресімдеуге ... ... ... ... ... кәсіпорындар мен ұйымдардың табыстарынан;
2) жеке кәсіпкерлік сектордың салық түсімдерінен;
3) халықтың ... ... ... және ұжымдық кәсіпорындардың салық түсімдерінен;
5) қоғамдық ұжымдардың салық түсімдерінен.
Жасалу сфераларына ... ... ... ... ... ... кірістер;
өңдірістік емес сферада жасалатын кірістер болып жіктеледі.
Қаржылық мазмұны бойынша мемлекеттің ... ... ... ... ... ... ... және
жекешелендіруден түсетін қаражаттар, ақшалай-заттай лотереялардан түсетін
табыстар жене т.т.)
Салықтық кірістерді жұмылдыру жағдайында меншік ... ... ... ... ... ... орталықтаңдырылған және
орталықтандырылмаған болып жіктеледі.
Жалпы ішкі өнім мен ұлттық табыс құнының жеке ... ... ... ... ... қарасты шаруашылық құрылымдардың да мемлекеттің
кірістері мен қаржы ресурстарының жүйесін қалыптастырады. Олардың арасында
негізгі ... ... ... таза табысы, қосылған құнға
салынатын ... ... ... экономикалық қызметтен түсетін табыстар,
әлеуметтік қажеттерге (зейнетақы қорларына) аударылатын ... ... таза ... ... ... ... қатар ауыл шаруашылығы
өнімінің бағасындағы ... ... ... ... өзара қарым-қатынастарының сальдосы да жатады. Табыстардың бұл
түрлері ... ... ... қатыса отырып, меншіктің түрлі
нысандарының кәсіпорындарында жасалынады. Егер ... ... ... ... ... ... түсімдер түгелдей мемлекет қарамағына
берілсе, ... ... таза ... ... ... ... тек ... беріледі.
Қоғамның таза табысы ақша нысанында қосымша өнімнің құнын білдіреді,
яғни ... ... ... ... өнім таза ... ... ... өнімнің және тиісінше таза табыстың аса маңызды бөлігі
шаруашылық жүргізуші ... таза ... ... ... ... ... қызметінің барлық жақтары неғұрлым толық
бейнеленеді. Сондықтан таза ... ... ... ... ... бірі ... табылады.
Таза табыс өсуінің басты факторы мыналар болып табылады:
еңбек өнімділігін арттыру (өнім өндірудің көлемін арттыруды қамтамасыз
ететін және өнім ... ... ... ... ... өндіруге жұмсалатын материал және ақша ресурстарын үнемдеу,
өнім сапасын жақсарту;
негізгі және айналым өндірістік капиталдарын пайдаланудың ... ... ... ... ... жүргізуші субъектілер табысты бағаны
жөнсіз көтеру есебінен көбейтуге тырысады, бұл ... ... ... ... ... қайшы келеді, өйткені
жеке шаруашылық жүргізуші субъектілердің ... ... ... бөлуді өзгертеді.
Бюджеттің бірлігі қағидаты бюджет жүйесін ұйымдық-экономикалық
орталықтандырудың дәрежесін білдіреді. ... ... ... ... ... толық көрінді. Қазіргі кезде биліктің ... ... ... және оларға қаржы ресурстарын иелену
жөніндегі құқықтардың берілуімен байланысты бұл ... ... ... ... ... ... ... саясатын қамтамасыз етуге
бағытталған және ең алдымен Қазақстан ... ... ... ... және ... негізін тірек етеді. Ол реттеуші ... ... ... ... ... ... өзара іс-қимылына,
төменгі деңгей бюджеттерінің теңгерімділігі үшін оларды қаржылық қолдауға,
сондай-ақ ішінара қайта бөлудің ... және ... ... ... да ... ... бірыңғай бюджет заңнамасын қолданумен, соның
ішінде Үкімет ... ... ... ... ... процесін
жүзеге асырудың бюджет рәсімдерін пайдаланумен қамтамасыз етіледі. Бюджет
жүйесінің бірлігі салық ... қоса ... ... арқылы іске асырылады.
Алайда бюджеттердің бірлігі бюджет жүйесін құрудың маңызды қағидаты
болып отырған оның жеке ... ... ... ... ... қағидаты түрлі деңгейдегі бюджеттердің арасындағы
түсімдерді тұрақты белгілейді және оларды жұмсаудың бағыттарын анықтайды.
Биліктің әрбір органы өз ... ... ... және оны ... жеке ... ... ... көздері мен шығыстарды бөлуді
шектейтін айқын құқықтар белгіленген. Жергілікті бюджеттердің ... ... ... ... жергілікті бюджеттер қаражаттарының
бос қалдықтарын жоғарғы бюджетке алып қоюға, тиісті өтемсіз ... ... ... жүктеуге жол бермейді. Сонымен ... ... ... ... осы ... ... даму ... және биліктің тиісті ... ... ... ... Бюджет қаражаттарын пайдалана отырып,
өзара талаптарды есепке алу сияқты бюджет қаражаттары бойынша талаптардан
да шегінуге жол берілмейді.
28-бап. ... ... ... ... Республикасының бюджет заңнамасына негізделген белгілі
бір сипаттамалар бойынша барлық деңгейдегі ... ... ... ... ... ... ... Бюджет түсімдері сыныптамасының топтамасы санаттан, сыныптан, кіші
сыныптан және ... ... ... ... ... белгілер бойынша топтастыруды
көрсетеді. Сыныптар мен кіші ... ... ... ... ... бойынша топтастырылады. Өзіндік ерекшелік бюджетке төлем немесе
түсім түрін айқындайды.
2.3 Мемлекеттік ... ... ... ... шоттарында мемлекеттік мекемелер бюджет шоты
жөніндегі, тауарларды (жұмыстарды, ... ... ... ... алуға арналған шот жөніндегі, демеушілік және қайырымдылық ... ... ... шоты ... шетелдік валютадағы шот жөніндегі
және сыртқы қарыздар мен гранттар бойынша бюджеттік ... ... ... ... ... ... ... және өзге де ақшалай
құжаттарды есепке алу жөніндегі операцияларды ескереді. Бюджеттік ... ... ... ... ... ... жылы үшін төлемдер
жөніндегі қаржыландыру жоспарының шегіндегі ... ... ... ... ... органдары жүргізеді.
Республикалық бюджеттің қаржыларын пайдалану қатаң арнаулы мақсат бойынша
жүзеге асырылады. ... ... ... заемдарсыз) ашылған лимиттер"
шоты бойынша қалдықтар ұйымдардың бюджеттік шоты ... ... ... келуі керек.
09 шоты бойынша бухгалтерлік жазбалардың ... ... ... ұйым ... ... күні үшін және қазынашылық органдарының келісімі
бойынша мерзімінде бет шоттың және N 4-20 н "Шығыстар ... ... ... ... мекемелердің бюджеттік шоттарындағы қаражаттың
қозғалысы жөніндегі операцияларды есепке алу 381 нысанның (2 ... ... ... ... "Шығыстар бойынша жиынтық есеп"
4-20 және "Мемлекеттік мекемелер бойынша төлемдер ... ... ... жүргізіледі.
Қаржыландыру жоспарларының орындалуын дербес есепке ... ... ... ... және ... ... ... жалпы жоспарларын жасау ... ... ... ... ... және іс ... талдамалы есебі бюджет сыныптамасының бағдарламалары, кіші
бағдарламалары және ерекшеліктері ... ... ... ... мен ... есепке алу кітабында жүргізіледі. Жазбалар бір күн
бұрын түскен әрбір құжат ... ... ... ... рұқсаттар" шоты мынадай қосалқы шоттарға
бөлінеді:090 ... ... ... мекемелерге
міндеттемелерді қабылдауға және рұқсаттар ... ... ... ... ... ... 093 ... жұмсалымдарға
арналған рұқсаттар"; 096 "Басқа да бюджеттердің ... ... ... ... ... ... ... құны
түрінде түсетiн түсiмдерге және олардың жұмсалуына байланысты операциялар
бойынша ... 099 ... ... ... ... ... Осы қосалқы шоттардың дебетінде берілген ... ... ... ... ... ... енгізілген
сомалар, ал ... ... ... ... ... ... сәйкес нысаналы мақсат бойынша ... ... ... ... ... сомалар 090
"Ведомостволық бағыныстағы мемлекеттік ... ... және ... ... арналған мемлекеттік мекеменің рұқсаты",
093 "Күрделі жұмсалымдарға арналған рұқсаттар", 096 "Басқа да бюджеттердің
есебінен рұқсаттар" қосалқы шоттарының ... және 120 ... 160 ... ... есеп айырысулар" және басқа да шоттардың тиісті қосалқы
шоттарының кредитіне жазылады. Чектер және төлеуге берілетін шоттар бойынша
сомалар 090 ... ... ... ... ... және рұқсаттар беруге арналған мемлекеттік
мекеменің рұқсаты", 093 ... ... ... ... ... да ... есебінен рұқсаттар" қосалқы шоттарының ... 06 ... мен ... ... 12 ... 15 ... мен ... қызметтер үшін ... ... және ... есеп ... және басқа да шоттардың
тиісті қосалқы шоттарының дебетіне жазылады. 090 ... ... ... ... қабылдауға және
рұқсаттар беруге арналған мемлекеттік мекеменің рұқсаты" қосалқы шотында
мемлекеттік мекеменің ... ... және ... да ... ... сомалары ескеріледі.
093 "Күрделі жұмсалымдарға арналған рұқсаттар" қосалқы ... ... ... 420 ... капиталды құру" ішкі
сыныбы бойынша бюджеттен бөлінетін күрделі жұмсалымдарды ... ... да ... ... рұқсаттар" қосалқы шотында
республикалық бюджет есебінен ұсталатын ... ... ... бюджеттен рұқсаттарды алған кезде және керісінше жергілікті
бюджеттің есебінен ұсталатын ... ... ... ... ... ... ... беру кезінде берілген
рұқсаттардың қозғалысы, оның ішінде ресми трансферттердің (субвенциялардың)
қозғалысы ескеріледі. ... ... ... ... алған кезде
096 қосалқы шоттың дебетi және 232 ... ... ... ... ... кредитi бойынша жүргiзiледi.
098 "Республикалық бюджетке тауарлардың ... ... ... ... ... және олардың жұмсалуына байланысты
операциялар ... ... ... ... ... бюджетке
тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердің) құны ... ... ... ... ... шығыстарына және басқа да iс-шараларға
арналған рұқсаттардың сомалары ... Бұл ... ... ... құны ... ... бюджетке түсетiн
түсiмдер мен оларды жұмсауға байланысты ... ... ... сома 098 ... (жұмыстардың, қызметтердің) құны түрінде
республикалық бюджетке ... ... мен ... ... байланысты
операциялар бойынша рұқсаттар" қосалқы ... ... ... және ... ... ... және басқа іс-шараларды бюджеттен
қаржыландыру", 140 "Мемлекеттiк ... ... және ... ... ... ... бойынша есеп айырысулар" қосалқы
шоттарының кредитi ... ... Бiр ... 158 ... ... құны ... бюджетке түсетiн түсiмдер мен
оларды жұмсауға байланысты ... ... есеп ... қосалқы
шотының дебетi бойынша және 098 "Тауарлардың (жұмыстардың, ... ... ... ... ... ... мен оларды жұмсауға
байланысты операциялар бойынша рұқсаттар" қосалқы шотының кредиті бойынша
көрсетiле отырып, екiншi жазба ... ... жылы ... кейiн
жүргiзiлген шығыстарды есептен шығару тиiсінше 230 "Мемлекеттiк мекеменiң
шығыстарын және басқа ... ... ... ... ... ... және басқа іс-шараларды бюджеттен
қаржыландыру бойынша есеп ... ... ... ... және 200
"Бекітілген қаржыландыру жоспарының шегінде мемлекеттік мекемелерді ұстауға
және басқа іс-шараларға бюджет бойынша шығыстар" қосалқы ... ... ... ... ... ... қарыздар есебiнен жобалар бойынша рұқсаттар" қосалқы
шотында ... ... ... ... ... ... рұқсаттар
сомасы ескеріледі. Бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері рұқсаттарының
сомасында лимиттерге иелiк етушiлер 099 ... ... ... ... рұқсаттар" қосалқы шотының дебетiне және 239 "Сыртқы қарыздар
қаражатынан жобаларды ... ... ... кредитіне жазба
жүргiзедi, қаржылық жыл ... ... ... ... ... ... ... қаражатынан жобаларды қаржыландыру" қосалқы ... және 099 ... ... ... ... бойынша рұқсаттар"
қосалқы шотының кредитi бойынша көрсетіледі
10 ... ... ... ... ... жергілікті
бюджеттердің есебінен ұсталатын мемлекеттік мекемелерге ... ... 10 ... бюджеттер бойынша рұқсаттар" шотының дебетінде
берілген рұқсаттардың сомасы, сондай-ақ кассалық ... ... ... ... ал ... мақсатқа сай бюджеттік сыныптаманың
кодтарына сәйкес жұмсалған қаражаттар көрсетіледі. Мемлекеттік мекемелердің
бюджеттік шоттарындағы ... ... ... ... ... N 381 ... (2-мемориалдық ордер) бойынша жинақтау ведомосында
жүргізіледі. ... ... ... ... ... ... асыратын мемлекеттік мекемелерде және орталықтандырылған
бухгалтерияларда ... ... ... ... ... ... кезінде берілген рұқсаттардың, кассалық және іс жүзіндегі
шығыстардың ... ... ... ... ... ... және ... бойынша 294-нысанның ... ... бір күн ... ... ... құжат бойынша жүргізіледі. 10-
шот мынадай қосымша шоттарға ... 100 ... ... ... және ведомстволық бағыныстағы ... ... беру үшін ... ... ... 108 "Тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердің) құны ... ... ... түсiмдер мен оларды жұмсауға байланысты
операциялар бойынша рұқсаттар. Ұйымдардың шоттарына қаржылар ... ... 103 ... қосалқы шоттардың дебетіне және тиісінше 230 немесе 140
қосалқы шоттардың кредитіне жазулар жазылады. Қаржылар пайдаланылған ... ... ... 10 - ... ... ... ... және 06, 12 және басқа шоттардың тиісті қосалқы ... ... ... Кассалық шығыстарды қалпына келтіру үшін
бюджеттік шоттарға ... ... ... ... ... ... шотының
дебетіне және 12, 16, 17 және басқа шоттардың тиісті қосалқы ... ... ... ... ... ... ... және ведомстволық
бағыныстағы мемлекеттік мекемелерге рұқсаттар беру үшін рұқсаттары" ... ... ... ... ... сомасы ескеріледі. 103
"Күрделі салымдар жөніндегі рұқсаттар" қосалқы ... ... ... ... 420 ... ... құру" сыныпшасы бойынша
бюджеттен бөлінген ... ... ... ... қаражаттың
қозғалысы есептеледі.
108 "Тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердің) құны түрінде жергілікті
бюджетке ... ... мен ... жұмсауға байланысты операциялар
бойынша рұқсаттар" қосалқы шотында тауарлардың ... ... ... ... ... ... ... есебiнен мемлекеттiк
мекеменiң шығыстарына және ... да ... ... ... ... ... есебiнен ұсталатын мемлекеттiк
мекемелерде тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердің) құны түрінде жергілікті
бюджетке түсетiн ... мен ... ... байланысты операциялар
бойынша қорытындылар рұқсаттың ... ... ... есебiнен
қаржыландыру ретiнде көрсетiледi.
Бұл ретте, тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердің) құны түрінде
жергілікті бюджетке ... ... мен ... ... ... бойынша оларда көрсетілген сома 098 "Тауарлардың (жұмыстардың,
қызметтердің) құны ... ... ... түсетiн түсiмдер мен оларды
жұмсауға байланысты операциялар ... ... ... ... ... және 230 "Мемлекеттiк мекеменiң шығыстарын және басқа іс-шараларды
бюджеттен қаржыландыру", 140 ... ... ... және ... бюджеттен қаржыландыру бойынша есеп ... ... ... бойынша көрсетiледi. Бiр уақытта 158 "Тауарлардың
(жұмыстардың, қызметтердің) құны түрінде ... ... ... ... ... байланысты операциялар бойынша есеп айырысулар" ... ... ... және 098 ... ... қызметтердің)
құны түрінде жергілікті бюджетке түсетiн түсiмдер мен оларды жұмсауға
байланысты операциялар бойынша ... ... ... ... ... ... екiншi жазба жүргізiледi. Қаржы жылы аяқталғаннан ... ... ... ... 230 ... ... ... басқа іс-шараларды бюджеттен қаржыландыру", 140 "Мемлекеттiк мекеменiң
шығыстарын және басқа ... ... ... ... ... ... ... дебетi және 200 "Бекітілген қаржыландыру
жоспарының шегінде мемлекеттік мекемелерді ұстауға және ... ... ... шығыстар" қосалқы шоттың кредитi бойынша жазбамен қорытынды
айналымдармен жүзеге асырылады.
Мемлекеттің орталықтандырылған ақша қорын ... ... ... ... ... ... бюджеттің жұмыс жасауы экономикалық
нысандар – бюджеттің кірістері мен шығыстары арқылы ... ... ... бөліністің жеке көздедін білдіреді. ... ... ... өзі ... ... және ... өзгеше қоғамдық арналымы
болады . Кірістер ... ... ақша ... қамтамасыз етеді,
шығыстар орталықтандырылған ресурстарды жалпымемлекеттік қажеттіліктерге
сійкес бөледі. Кірістер мен ... ... мен ... ... және ... ... ... асырылатын
мемлекеттік бюджет және салық саясатын жүргізудің бағыттарына ... . Бұл ... ... ... бір ... ... және шығыстарды жұмсаудың қолайлы нысандары мен әдістерін
пайдаланады. ... ... ... ... ... ... кірістері мемлекеттік кәсіпорындардың ақша жинақтарына
негізделіп келді. Ол бюджет ... ... ... 90 ... құрады
және негізінен екі төлемнен – айналым салығы мен ... ... ... Бұл жүйе ... 1990жылға дейін өмір сүрді. 1980
жылдары енгізілген өндірістік қорлар, еңбек ресурстары және басқалары ... ... ... ... ... ... ... жүрген
төлемдер жүйесін өзгертпеді және кәсіпорындар ... ... ... ... Дағдыдағыдай, кірістердің көзі салықтар
немесе оларға барабар төлемдер болып табылады. Қазақстан Республикасының
мемлекеттік бюджеті ... ... мен ... ... ... жүйесімен және сал- ыстырмалы тұрақсыз сипаттағы салықтық емес
қаражаттардың түсімдерімен айқындалады. ... ... ... ... бюджеттік кредиттер бойынша мемлекеттік ... ... ... ... ... ... ... табылады.
Бюджеттің шығыстар бөлігі функционалдық топтардың шығыстарын қаржыландыруға
жұмсалады.Мемлекеттік борышқа қызмет ету ... ... ... ... ... бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің
мемлекеттік мекемелерін - әкімдер аппаратын және кіші ... ... ... сыйақылар төлеу және қарыздарды орналастырғаны үшін
комиссиялық ... ... ... ... ... бөле отырып
жүргізеді.Кірістер мен шығыстардың егжей-тегжейлі тізбесі мен ... ... ... Қаржы Министрлігі бекіткен бірыңғай
бюджеттік сыныптама – функционалдық, ведомстволық және экономика- ... ... ... түсетін түсімдер мен бюджеттен жұмсалатын
шығыстардың ... ... ... ... ... ... шығыстардың функционалдық және экономикалық
сыныптамаларынан тұрады. Бірыңғай бюджеттік сыныптама бюджеттің ... және ... ... ... мен ... бағдарламаларымен, министрліктер мен ... ... ... ... ... тығыз байланысын қамтамасыз етеді; жеке
сменалар мен қаржы ... ... ... мен ... ... ... құрама жоспарлар мен бюджеттің жазбаша ... ... ... ... ... ... қызмет
түрлерінің, шаралардың және бюджет қатынастары қатысушыларының кең
көлемді ... ... ... ... ... байланысты
шығыстар бес бөлімге бөлінед: функционалдық топ, ішкі ... ... ... ... ішкі бағдарлама. Аталған
деңгейлердің ұштастырылуы шығыстардың функционалдық ... ... ... ... функционалдық сыныптамасы
1. Функционалдық және ведомстволық белгілер бойынша бюджеттік
қаражаттың ... ... ... ... ... ... ... стратегиялық және бағдарламалық
құжаттарын іске ... ... ... ... ... ... бюджет шығыстарының функционалдық сыныптамасы болып
табылады.
2. Бюджет шығыстарының функционалдық сыныптамасының топтамасы ... ... ... ... кіші ... ... ... бюджеттік бағдарламалар.
      3. Бюджет шығыстарының функционалдық сыныптамасы негізінде бюджеттік
бағдарламалар әкімшілерін және ... ... ... ... ... ... бюджет шығыстарының
ведомстволық сыныптамасы қалыптастырылуы мүмкін.
2.4 ... ... ... ... ... ... ... бойынша төрт бөлімге бөлінеді:
1.санат
2.сынып
3.ішкі сынып
4.ерекшелік.
Санат мыналарды қамтиды: ағымдағы ... ... ... ... қаржыландыру. Сынып, ішкі сынып және ерекшелік шығыстардың
арналымы мен сипатын нақтылай түседі, мысалы, ағымдағы ... ... ... ... ... шығыстар жұмысшылар мен
қызметшілердің жалақысы ... мен ... ... Бюджеттің атқарылуы кезінде екі ... ... ... ... ... ... функционалдық және
экономикалық сыныптамалардың ұштастырылуы пайдаланылады. Ведомстволық
сыныптама ... ... ... мен ... ... бойынша ... ... ... ... Президентінің ... ... ... ... ... облыстар мен Астана ... ... ... ... ... ... ... басқа ведомстволары мен службалары бойынша
топтастыруды білдіреді. Бюджеттік ... ... ... ... ... ... жету үшін түсімдер мен
шығындарды жан-жақты, ... және ... етіп ... ... Бюджеттің кірістері – ... ... ... ... және ... ... ... да міндетті
төлемдерден алынатын түсімдердің, салыққа ... және өзге ... ... ... ... ... ... көлемі.
Қазақстан Республикасының «Бюджет жүйесі туралы» ... ... ... ... ... ... ... республикалық бюджеттің кірістерін, олар мыналардан тұрады:
а) ... ... және ... да ... ... табыс салығы ; қосылған құнға ... ... ... ... жер ... пайдаланушылардың арнаулы
төлемдері мен салықтары; әкелінетін тауарларға салынатын кеден ... ... ... баж ... және ... ... алымдар мен
төлемдер);
ә)салыққа жатпайтын түсімдерден ( ... ... ... ... ... банк ... алынатын түсім;
Үкіметтің депозиттері бойынша ... ... ... қаржыландыратын мемлекеттік мекемелерге ... ... ... ... ... меншік болып табылатын
акциялар ... ... ... ... ... ... жер қойнауы туралы ақпаратты ... ... ... ... ... кредиттер берілуі үшін алынған
сыйақылар; республикалық меншікті ... ... ... ... ... ... белгіленген тәртіппен республикалық меншікке
өтеусіз өткен мүлікті ... ... ... ... ... пайдасына бас тартудан кеден режімінде рәсімделген ... ... ... Қазақстан Республикасы азаматтарының төлқұжаттары
мен жеке ... ... үшін ... ... ... ... ... мүлікті өз еркімен тапсырудан немесе оны ... ... ... ... ... ... тұлғаларға немесе
оларға теңестірілген ... ... ... ... құнын
өндіріп алудан алынатын сомалардың түсімдері; ... ... үшін ... ... ... ... ... белгіленген казино, тотализаторлар мен ойын бизнесі қызметтерінен
алынған ... ... ... ... тәртіп белгіленген
лицензиясыз қызметтен алынған кірістерден түсетін түсімдер; ... ... да ... ... түсімдер);
б) капиталмен жүргізілетін операциялардан алынатын кірістерден:
мемлекеттік ... ... ... үшін ... ... ... ... астық сатудан алынатын түсімдерден;
2) мына төмендегілерден алынған ресми трансфертті (гранттарды):
Заңды және жеке тұлғалардан немесе шет мемлекеттерден;
Бюджеттік ... ... ... берілген кредиттер бойынша негізгі
борышты өтеуден.
Бюджеттің шығыстары - бұл бекітілген бюджет шегінде ... ... ... ... бюджеттің қаражаттары: жалпы
сипаттағы мемлекеттік қызметтер көрсетуді (заң ... және ... ... ... өзге де ... қаржы және салық бюджет
саясатын, сыртқы экономикалық қызметті, ... ... ... ... ... қамтамасыз етуді; қауіпсіздікті қамтамасыз
етуді; республикалық деңгейдегі ... ... орта ... және ... ... ... ... тегін медициналық көмектің
кепілдік берілген ... заң ... ... ... бюджеттен
арнаулы мемлекеттік жәрдемақыларды алатын азаматтардың санатына ... ... ... жәрдемақыларды, зейнеткерлерді, Ұлы
Отан соғысының қатысушылары мен ... ... ... ... жерлеуге берілетін жәрдемақыларды; республикалық
деңгейдегі әлеуметтік қамсызданыру және ... ... ... ... ... ... ... және ақпарат
саласындағы қызметтерді; ауыл, орман, су және балық шаруашылығының басым
бағдарламаларын; ... ... ... ... ... ... және ... республикалық ... ... ... ... шығыстар мен кредиттердің
жекелеген бағыттары бойынша немесе жекелеген республикалық ... ... ... қаржы жылына арналған республикалық бюджет
туралы заңдағыдан басқа, өзге де нормативтік ... ... ... ... ең аз, ... ... тіркелген мөлшерлерін белгілеуге
жол берілмейді. Экономика мен әлеуметтік-мәдени шараларды қаржыландыру
шығыстарының ... ... ... ... субвенциялар нысанында
беріледі. Бюджеттің атқарылуы жөніндегі уәкілетті орган Үкімет ... ... ... ... ... ... бере алады.
Кредиттер берудің ... мен ... ... ... Бюджеттің
атқарылуы жөніндегі уәкілетті орган облыстар мен ... және ... ... ұсынысы бойынша республикалық бюджеттен жергілікті
бюджеттерге ... ... ... төмен тұрған бюджеттерді
несиелендіру үшін тиісті ... ... ... республикалық бюджетте
көзделген арнаулы резерв шегінде Үкімет шешімінің негізінде ... бере ... ... ... ... шығыстардың
қүрылымда бюджеттік ресурстардың әлеуметтік бағыттылығы арта түсуде.
Республикалық ... ... ... ... сақтауды, әлеуметтік
сақтандыру мен қамсыздандыруды және ... ... ... ... ... ... ... барлық шығыстардың 60
пайызынан асып ... ... ... ... ... ... ... қорғау органдарына, үкіметтік борышқа ... ... ... ... дүниежүзілік қоғамдастыққа біріккен
шарларды жүргізу квоталары бойынша жарнамаларға және т.с.с . ... ... Бұл ... жыл ... бюджет қаражаттарының 1/3
бөлігі ... ... ... ... мәні бар ... қажетті
ақша қаражаттарымен қамтамасыз ететін республикалық бюджет ... ... ... аса ... рөл ... ... бірге
республикалық бюджеттің жоғары ... ... ... ... ... Тап солар биліктің жергілікті органдарының
өздерінің ... ... ... ... ... қамтамасыз
етеді, халықтың тұрмыстық әдеуметтік қажеттіліктерін қанағаттандыруға,
тиісті аймақтың ... ... және ... ... ... ... Бюджет шығыстарының экономикалық сыныптамасы
1. Бюджеттік бағдарламаларды іске асыру үшін мемлекеттік мекемелер
жүзеге асыратын операцияларды көрсететін экономикалық ... ... ... ... бюджет шығыстарының экономикалық сыныптамасы
болып табылады.
2. Бюджет шығыстарының экономикалық ... ... ... кіші ... және өзіндік ерекшеліктен тұрады. Санат шығыстарды
экономикалық белгілері бойынша ... ... және кіші ... ... ... ... ... негізгі түрлері
бойынша топтастырады. Өзіндік ерекшелік бюджеттік бағдарламаны іске асыру
үшін мемлекеттік мекеме жүргізетін операцияның түрін айқындайды.
3. ... ... ... ... ... мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган әзірлейді
және бекітеді.
ҚОРЫТЫНДЫ
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

Пән: Экономика
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 21 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 500 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Бірыңғай бюджеттік сыныптама6 бет
Жергілікті бюджеттің кірістерін қалыптастыру16 бет
Республикалық бюджет – мемлекеттің бюджет жүйесінің басты буыны ретінде22 бет
Қазақстан Республикасы және ұлттық банктің халықаралық валюталық реттеу бойынша өткізетін өзекті саясаттары26 бет
Мекемелердің бюджеттік шоттарындағы қазынашылдық16 бет
"агрономиялық терминдерді пайдалана отырып ауыспалы егістерді жіктеу"4 бет
«Денсаулық сақтаудағы азаматтық, еңбек, коммерциялық және халықаралық құқық.ҚР денсаулық саласындағы бірыңғай ұлттық жүйе»6 бет
Азықтарды жіктеу түрлері. Азық дайындау технологиясы. Азық құрамы мен қоректілігі4 бет
Аймақтың әлеуметтік-экономикалық дамуында жергілікті бюджеттің әсерін талдау (Қызылорда облысы Қармақшы ауданы әкімдігінің экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі мысалында)33 бет
Ахмет Байтұрсынұлының фольклорды жіктеуі20 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь