«ҚР қылмыстық құқығы (жалпы бөлім)» пәні бойынша оқу – әдістемелік кешенІ КІРІСПЕ
2. ОҚУ ЖОСПАРЫНАН КӨШІРМЕ
3. ЛЕКЦИЯНЫҢ КҮНТІЗБЕЛІК.ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ
4. СЕМИНАРЛЫҚ САБАҚТЫҢ КҮНТІЗБЕЛІК.ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ
5 ОБСӨЖ КҮНТІЗБЕЛІК.ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ
6 СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫС (СӨЖ) ТАҚЫРЫПТАРЫ
7 ЕМТИХАН ТАПСЫРМАЛАРЫ
8 ЛЕКЦИЯ ТЕЗИСТЕРІ
9 СЕМИНАР САБАҒЫНЫҢ ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЫ
Қылмыстық заң пәнімен тиянақты білім беру, қылмыстық құқықтың жалпы ережелері мен принциптері, оның негізгі ұғымдары мен инстиуттары, қылмыстық заңдардың міндеттері жөнінде, қылмыстық заңның мезгілге және кеңістікке қарай қолданылуы, қылмыстық түсінігі және іс - әрекеттің қоғамға қауіптілігін және құқыққа қайшылығын жоятын мән – жайлар туралы қылмыс істеудің сатылары және оны істеуден өз еркімен бас тарту, қылмысқа қатысу және оған жанасушылық, қылмыстық жазаның түсінігі, оның жүйелері мен түрлері, жазадан шартты түрде мерзімінен бұрын босату және жазаны неғұрлым жеңіл жазамен ауыстыру, сотталғандықты жою және одан арылу, медициналық және тәрбиелік сипаттағы еріксіз шаралар туралы толық түсінік беру б.т.
Лекция мәтіні (қысқаша). Қылмыстық заң есі дұрыс емес қоғамға қауіпті іс әрекеттер жасаған немесе мұндай іс әрекеттерді есі дұрыс күде жасаған бірақ сот өкімі шыққынға дейін немесе жазасын өтеген кезде өз әрекеттері жөнінде өзіне есеп беру немесе өз әрекетін басқару мүмкіндігінен айратын психикалық аурумен ауырған сондай-ақ дұрыстығын жоққа шығармайтын психикасының бұзылуына зардап шекхен адамдарға медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шараларды қолдануды белгілейді. Медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шаралардың түрлері оны тағайындаудың өзгертуді және тоқтадың тәртібі ҚК-ның 90-бабында белгіленген заңда медициналық сипаттағы мөжбүрлеу шараларын 4-түрі көрсетілген:
www kazref.nornd. ru
www bankreferatov. ru
www googLE. ru
www refkaz. ru
www rambler.ru
www zakon.KZ

Негізгі:
1 Қазақстан Республикасының Конституциясы. – Алматы: Юрист, 2008. – 40 б.
2 Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексі. – Алматы: Юрист, 2008. – 144 б.
3 Сборник постановлений Пленума Верховного суда Республики Казахстан (Казахской ССР). – Алматы, 1997. –Т.1.
4 Постановления Пленума Верховного суда Республики Казахстан (1992-1999 г.г.) – Алматы: Баспа, 2000.
5 Ашитов З.О. Социалистическая законность и квалификация преступлений. – Алматы: Казахстан, 1983.
6 Вопросы применения новых Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов Республики Казахстан и судебная практика/ Составители: К.А.Мами, А.Т.Жукенов. – Алматы: «Борки», 1998.
7 Государство и право на рубеже веков (материалы всероссийской конференции). Криминология. Уголовное право. Судебное право. – М., 2001.
8 Карпец И.И. Современные проблемы уголовного права и криминологии. – М.: Юрид. лит-ра, 1976.
9 Комментарий к уголовному кодексу Республики Казахстан / Ответственный редактор: Борчашвили И.Ш. и Рахимжанова Г.К. – Караганда, 1999.
10 Комментарий к уголовному кодексу Республики Казахстан – Алматы, 1999.
11 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. 2-е изд. перераб. и доп. (по состоянию на 01.10.97 г.) – М.: ЗАО «Бизнес школа», «Интел-Синтез», 1997.
12 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. – М.: «Проспект», 1997.
13 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. В 2 т. / под ред. Шишова О.Ф. – М., 1998.
14 Оңғарбаев Е.Ә., Смағұлов А.А. Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығы. Оқулық. – Қарағанды: Болашақ-Баспа, 2005.
15 Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығы: Жалпы бөлім. Оқулық. – Алматы: Жеті жарғы, 2001.
16 Бұғыбай Д.Б. Қылмыстық құқық. Жалпя бөлім: Лекциялар курсы. – Алматы, 2003.
17 Наумов А.В. Ресей қылмыстық құқығы. Жалпы бөлім: Лекциялар курсы. – Қайта өңделген және толықтырылған. 2-басылымы. – М., БЕК баспасы, 1999.
18 Ағыбаев А.Н. Қылмыстық құқық. Жалпы бөлім. Оқулық. – Толықт., 3-бас. – Алматы: Жеті жарғы, 2001.
19 Курс советского уголовного права. В 6 т. – М.: Наука, 1970-1971.
20 Курс советского уголовного права. В 5 т. – Л.: Изд. ЛГУ, 1968-1981.
21 Мами К.А., Жукенов А.Т. Судебная практика Верховного суда Республики Казахстан по уголовным делам (1995-1997 гг.).
22 Модельный уголовный кодекс стран СНГ. – Санкт-Петербург, 1995.
23 Назарбаев Н.А. Казахстан –2030: Процветание, безопасность и улучшение благосостояния всех казахстанцев. Послание Президента страны народу Казахстана. – Алматы, 1997.
24 Қазақстан халқының әл-ауқатын арттыру – мемлекеттік саясаттың басты мақсаты: Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы (Астана, 6 ақпан 2008 жыл) // Түркістан. – 2008. – 9 ақпан. – № 12-13 (8783).
25 Каиржанов Е. Уголовное право Республики Казахстан (общая часть). – Алматы, 2003.
26 Нарикбаев М.С., Юрченко Р.Н., Алиев М.М. Актуальные вопросы применения нового уголовного и уголовно-процессуального законодательства Республики Казахстан. – Астана, 1999.
27 Научные труды КВШ ГСК РК. Выпуск 1. – Караганда, 1997.
28 Научные труды КВШ ГСК РК. Выпуск 2. – Караганда, 1997.
29 Научные труды КВШ ГСК РК. Выпуск 3. – Караганда, 1999.
30 Научные труды КЮИ МВД РК. Выпуск 4. – Караганда, 2000.
31 Сборник постановлений Пленума Верховного суда СССР. 1924-1986. – М., 1987.
32 Сборник постановлений Пленума Верховных судов СССР и РСФСР (Российской Федерации) по уголовным делам. – М.: Изд. «Спарк», 1997.
33 Словарь по уголовному праву // Отв. ред. проф. А.В.Наумов. – М.: Изд. БЕК, 1997.
34 Уголовный кодекс Республики Казахстан – общая характеристика (в срвнении с УК Казахской ССР): Практическое пособие. Выпуск 1. – Алматы, Баспа, 1997.
35 Уголовный кодекс Республики Казахстан – толкование и комментарий по разделам и главам. Научно-практическое пособие. Выпуск 3. – Алматы: Баспа, 1999.
36 Уголовное право зарубежных государств. Разработка и реализация программы борьбы с преступностью за рубежом. Уголовное право. Курс лекций. Лекция 15. – М., 1997.
37 Жунусов Б.Ж. Уголовное право Республики Казахстан. (Общая часть). – Караганда, 1998.
38 Каиржанов Е.И. Уголовное право Республики Казахстан. Общая часть. – Алматы: Изд. Центр АКСИМ, 1997.
39 Каиржанов Е.И. Уголовное право Республики Казахстан (Общая часть). Учебник. Изд-е 2-ое, доп. – Алматы: Компютерно-издательский центр «VITA», 1998.
40 Комментарий к уголовному кодексу Республики Казахстан. Общая часть. – Алматы, Жеті жарғы, 1998.
41 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. Общая часть / под общ. ред. Ю.И.Скуратова, В.М. Лебедева. – М.: ИНФРА-НОРМА, 1996.
42 Наумов А.В. Российское уголовное право. Общая часть. Курс лекций. – М.: Изд. БЕК, 1995.
43 Онгарбаев Е.А. Словарь основных понятий итерминов Общей части уголовного права. – Караганда: ВШ ГСК РК, 1996.
44 Поленов Г.Ф. Уголовное право Республики Казахстан. Общая часть: Учебное пособие. – Алматы «Жеті жарғы», 1997.
45 Поленов Г.Ф. Альбом схем по Общей части уголовного права. – Алматы, 1998.
46 Уголовное право Казахстана (Общая часть): Учебник для ВУЗов// под общ. ред д.ю.н., проф. Рогова И.И. и к.ю.н., доц.Рахметова. – Алматы: Баспа, 1998.
47 Уголовное право Казахстана Общая часть: Учебник // под общ. ред д.ю.н., проф. Рогова И.И. и к.ю.н., проф. Баймурзина Г.И. – Алматы: Жеті жарғы, 1998.
48 Уголовное право России. Общая часть: Учебник / Отв. ред. д.ю.н. Б.В.Здравомыслова. – М.: Юрист, 1996.
49 Уголовное право. Общая часть // Под ред. В.Н.Кудрявцева, А.В.Наумова. – М., 1996.
50 Уголовное право России. Общая часть // Под ред. А.И.Рарога. – М., 1997.
51 Алауханов Е.О. Қылмыстық құқық (жалпы бөлім). Оқулық. Алматы: ҚР Құқықтық сараптама және халықаралық ғылыми зерттеулер орталығы, 2009.

Пән: Құқық, Криминалистика
Жұмыс түрі:  Дипломдық жұмыс
Тегін:  Антиплагиат
Көлемі: 113 бет
Таңдаулыға:   
Қ.А.Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік Университеті
Заң факультеті
Қылмыстық құқық, іс жүргізу және криминология
кафедрасы

”Бекітемін”

ХҚТУ оқу-әдістемелік ісі жөніндегі

вице-президент, техн.ғ.д., профессор

___________________ С.Қ.Тұртабаев


_____”____________________ 2010ж.

ҚР Қылмыстық құқығы (Жалпы бөлім)
пәні бойынша
ОҚУ – ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕН

Мамандық аты, 050301 – Құқықтану
шифры:
Оқу формасы: Күндізгі
Курс: II

3 сем 4 сем Барлығы:
Сағат саны: 135 135
Кредит саны 3 3
Лекция: 30 30
Практикалық семинар 15 15
Лабораториялық сабақ:
ОБСӨЖ: 45 45
СӨЖ: 45 45
Аралық бақылау(АБ) 2 2
Қорытынды бақылау: емтихан емтихан

Құрастырған: з.ғ.к., аға оқытушы Паридинова А.Е.
Мекен жайы, тел және Тауке хан длы 3-ғимарат 310-ауд.
E-mail: 32167 +151

Кафедрадағы жұмыс уақыты: 09.00-18.00 сағ, 3-ғимарат.
3-қабат, 310-ауд.
СӨЖ қабылдау күндер, уақыты
Сәрсенбі сағат 16.00-18.00. 3-
және қабылдау орны: ғимарат. Кафедра

Түркістан 2010

Оқу-әдістемелік кешен 050301-Заңтану мамандығы бойынша Қазақстан
Республикасының Білім және ғылым министрлігінің 2005 ж. 23 желтоқсандағы
№779 бұйрығымен бекітілген Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру
стандарты, мамандық бойынша республикалық жоғары және жоғары оқу орнынан
кейінгі білім бері оқу-әдістемелік кеңесінің 2006 жылдың 22-маусымындағы
хаттамалық шешімімен бекітілген және күшіне енгізілген типтік оқу
бағдарламасы негізінде жасалған.

Оқу-әдістемелік кешен кафедраның № 1 1 қыркүйек
2010ж. мәжілісінде қаралды.

Кафедра меңгерушісі ______________ з.ғ.к., аға оқытушы А.Е.
Паридинова

Оқу-әдістемелік кешен факульттетің оқу-әдістемелік кеңесінде мақұлданды.
Хаттама № 1 2 қыркүйек 2010ж.

Оқу-әдістемелік кеңес төрайымы ______________ ф.ғ.к., доцент
Малдыбек А.

Пәннің оқу-әдістемелік кешенін құрастырғандар:

Аға оқытушы, з.ғ.к., Паридинова айгүл Есіркепқызы

Паридинова Айгүл Есіркепқызы бір мың тоғыз жүз жетпіс алтыншы жылы
жиырма сегізінші қаңтарда Оңтүстік Қазақстан облысы, Созақ ауданы,
Шолаққорған ауылында дүниеге келген. Ұлты – қазақ.
1992 жылы Қ.А.Ясауи атындағы ХҚТУ-не оқуға түсіп, 1996 жылы заң
факультетін Құқықтану мамандығы бойынша бітіріп шыққан. Еңбек жолын 1996
жылы аталған университеттің заң факультеті Қылмыстық құқық, іс жүргізу
және криминология кафедрасында оқытушы қызметінен бастап, осы уақытқа
дейін аталған кафедрада аға оқытушы.
1997-2001 жылдары университет аспирантурасының құқықтану мамандығы
бойынша сыртқы бөлімін аяқтаған. Диссертациялық зерттеу жұмысы бойынша 17
ғылыми еңбектері республикалық басылымдарда және халықаралық ғылыми-
теориялық және ғылыми –практикалық конференция материалдарында жарияланған.
Бестен астам оқу және оқу-әдістемелік еңбектері жарық көрген.
2009 жылы Алматы қаласында Қазақстан Республикасының Ішкі істер
Министрлігі Академиясының жанындағы докторлық диссертацияларды қорғау
жөніндегі ОД-14.20.10. біріккен диссертациялық кеңесте Жазаны өтеуден
мерзімінен бұрын шартты түрде босату мәселелері тақырыбында кандидаттық
диссертация қорғаған. 2009-2010 оқу жылынан бастап Қылмыстық құқық, іс
жүргізу және криминология кафедрасының меңгерушісі қызметін атқарып
келеді.

Оқытушының кафедрадағы жұмыс уақыты: 09.00-18.00 сағ, 3-ғимарат. 3-қабат
ОБСӨЖ қабылдау, Сәрсенбі, сағ 16.00-18.00. 3-ғимарат. Кафедра.
Тел: 3-21-67 (қосымша 151)

Оқу-әдістемелік кешенге түсініктеме: “Қазақстан Республикасының
Қылмыстық құқығы (Жалпы бөлім)” пәні бойынша оқу-әдістемелік кешен екі
бөлімнен тұрады: пәннің оқу бағдарламасы және пән бойынша оқу-әдістемелік
материалдар. Пәннің оқу бағдарламасында пән туралы қысқаша сипаттама,
пәннің пререквизиттері мен постреквизиттері туралы мәліметтер, әдебиеттер
тізімі, рейтинг шкаласына сәйкес студенттердің білімін бағалау туралы
ақпараттар бар. Осы пән бойынша оқу-әдістемелік материалдар бойынша курстың
тақырыптық жоспары, лекция сабақтарының тезистері, семинар сабақтарының
жоспары, үй тапсырмаларының жоспары мен мазмұны, оқытушының басшылығымен
орындайтын студенттердің өзіндік жұмыстарының жоспары мен тапсырмалары,
студенттің өзіндік жұмысының жоспарлары, өзін-өзі тексеруге арналған тест
сұрақтары, курс бойынша емтихан сұрақтары қамтылған.

“050301–Құқықтану мамандығына арналған “Қазақстан Республикасының
Қылмыстық құқығы (Жалпы бөлім)” пәні бойынша оқу-әдістемелік кешен
01.09.10ж. кафедра мәжілісінде талқыланып бекітілуге ұсынылды. №1 хаттама.
Факультет Оқу-әдістемелік Кеңесінде мақұлданып, бекітілді. 02.09.2010ж. №1
хаттама.

І КІРІСПЕ
Пән туралы қысқаша сипаттама. Жалпы бөлімі курсын оқу барысында болашақ
заңгерлер жеке адамдардың әрекетінде немесе әрекетсіздігінде қылмыстың
нақты құрамының барын анықтауды, іс-әрекетте құқыққа қайшы және қоғамға
зиянды мән-жайлардың бар немесе жоқ екендігін дұрыс белгілеуді, кінәліге
жаза тағайындауды қолданып жүрген қылмыстық заңға сәйкес қолдануды, бұл
жерде іс-әрекеттің қоғамға қауіптілігінің мәнін және дәрежесін, кінәлінің
жеке тұлғасын, жауаптылықты жеңілдететін және ауырлататын мән-жайларды
ескере отырып қолдануды, сол сияқты адамда қылмыстық жауаптылықтан және
жазадан босатудың заңда көрсетілген негіздері мен шарттары нақты, терең
біліп үйренеді.
Ал, қылмыстық құққытың Ерекше бөлімі қылмыстың жеке түрлеріне қылмыстық
жауаптылық негіздерін және осы қылмыстардың құрамының белгілерін, сондай-
ақ оған тағайындалатын тиісті жаза түрлерін белгілейтін нормалардың
жиынтығы болып табылады.
Қылмыстық құқықтың Жалпы және Ерекше бөлімдері өзара тығыз байланыста
болады, осы екі бөлімнің жиынтығы Қазақстан Республикасының қылмыстық
құқығын құрайды.
Пәннің мақсаты. Студенттерге қылмыстық заң жағынан тиянақты білім беру,
қылмыстық құқықтың жалпы ережелері принциптерін, оның негізгі ұғымдары мен
институттарын түсіндіру, сондай-ақ нақты қылмыс түрлерінің белгілері мен
олардың жазаланушылық шектерін таныстыру.
Пәннің міндеттері. Қылмыстық құқық курсын оқыту барысында студентке
жеке адамдардың нақты іс-әрекетіндегі қылмыс құрамының барын дәл анықтауды,
қылмысты дұрыс саралауды, іс-әрекетте құқыққа қайшы және қоғамға зиянды
мән-жайлардың бар немесе жоқ екендігін дұрыс белгілеуді, кінәліге жаза
тағайындауды дәлме-дәл қолданылып жүрген қылмыстық заңға сәйкес қолдануды:
бұл жерде жасалған іс-әрекеттің қоғамдық қауіптілігінің мәнің және
дәрежесін, кінәлінің жеке тұлғасын, жауаптылықты жеңілдететін және
ауырлататын мән жайларды ескер отырып қолдануды, сол сияқты адамды
қылмыстық жауаптылықтан және жазадан босатудың заңда көрсетілген негіздері
мен шарттарын нақты білуге үйрету болып табылады.
Пререквизиттер. Мемлекет пен құқықтың жалпы тарихы, Қазақстан мемлекеті
мен құқығының тарихы, Рим құқығы, Мұсылман құқығы, Қазақстан тарихы,
Саясаттану, Философия, Әлеуметтану, Конституциялық құқық, Әкімшілік құқық,
Азаматтық құқық, Қылмыстық құқық т.б.
Постреквизиттер. Пәнді игеру нәтижесіндегі алған білім Қылмыстық құқық
(Жалпы бөлім) пәнінің мамандық үшін қажеттілігі және маңыздылығы:
студенттердің заң жөнінен ойлау қабілетін дамыту, қылмысты саралау
мәселелерінде оны дұрыс қолдануға машықтандырып үйрету, жинақталған білімді
басшылыққа ала отырып және өзінің қоғамға пайдалы қызметінің тиісті
салаларында оны дұрыс пайдаланып, заңдылықтың жүзеге асырылуын қамтамасыз
ету болып табылады.
Қысқартылған сөздерге түсініктеме:
СӨЖ-студенттің орындайтын өзіндік жұмысы.
ОБСӨЖ-оқытушы басшылығымен орындайтын СӨЖ.
ҚР ҚК-Қазақстан Республикасы Қылмыстық Кодексі.
ҚР ӘҚБтК-Қазақстан Республикасы Әкімшілік Құқық бұзушылық туралы
Кодексі.

2. оқу жоспарынан кӨшірме
Семестрлер Аудиториялық сабақтар Аудиториядан тыс
сабақтар
Лек. Прак. Сем. Лаб. ОБСӨЖ СӨЖ
3-семестр 30 15 45 45
4-семестр
Барлығы 30+15+45+45=135

3. ПӘН САҒАТЫНЫҢ БӨЛІНУІ

Семес Аудиториялық Аудиториядан тыс
тр. сабақтар сабақтар
апта Тақырыбы
Лек. Сем. Лаб.ОБСӨЖ СӨЖ
3,1 Қылмыстық құқықтың түсінігі, 1 1 1 1
міндеттері, жүйесі, қайнар көздері 1 1 1
және принциптері. 1 1
3,2 Қылмыстық заң 1 1 1 1
1 1 1
1 1
3,3 Қылмыстың түсінігі 1 1 1 1
1 1 1
1 1
3,4 Қылмыстың құрамы 1 1 1 1
Қылмыстық жауаптылық және оның 1 1 1
негізі 1 1
3,5 Қылмыстың объектісі 1 1 1 1
Қылмыстың объективтік жағы 1 1 1
1 1
3,6 Қылмыстың субъектісі 1 1 1 1
Қылмыстың субъективтік жағы 1 1 1
1 1
3,7 Қасақана қылмыс жасау сатылары 1 1 1 1
1 1 1
1 1
3,8 Қылмысқа қатысу 1 1 1 1
1 1 1
1 1
3,9 Қылмыстардың көптілігі 1 1 1 1
1 1 1
1 1
3,10 Іс-әрекеттің қылмыстылығын жоятын 1 1 1 1
мән-жайлар 1 1 1
1 1
3,11 Жаза түсінігі және мақсаттары 1 1 1 1
Жаза жүйесі мен түрлері 1 1 1
1 1
3,12 Жаза тағайындау 1 1 1 1
1 1 1
1 1
3,13 Қылмыстық жауаптылықтан босату. 1 1 1 1
Жазадан босату. Соттылықты жою және 1 1 1
алу 1 1
3,14 Кәмелетке толмағандардың қылмыстық 1 1 1 1
жауаптылығы 1 1 1
1 1
3,15 Медициналық сипаттағы мәжбурлеу 1 1 1 1
шаралары 1 1 1
1 1
Барлығы: 30 15 45 45

4. ЛЕКЦИЯНЫҢ КҮНТІЗБЕЛІК-ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ

N КредитӘдебиеттер (әдебиет №, реті,
Күні Лекция тақырыбы және оның сағат тарауы, беті)
жоспары саны
1 Қылмыстық құқықтың түсінігі, 1 1 Қазақстан Республикасының
міндеттері, жүйесі, қайнар Конституциясы. – Алматы:
көздері және принциптері. Юрист, 2008. – 40 б.
1. Қазақстанның қылмыстық 2 Қазақстан Республикасының
құқығының ұғымы, міндеттері қылмыстық кодексі. – Алматы:
мен жүйесі Юрист, 2008. – 144 б.
2. Қазақстанның қылмыстық 3. Оңғарбаев Е.Ә., Смағұлов
құқығының қайнар көздері 1 А.А. Қазақстан
3. Қазақстанның қылмыстық Республикасының қылмыстық
құқығының принциптері құқығы. Оқулық. – Қарағанды:
Болашақ-Баспа, 2005.
4. Қазақстан Республикасының
қылмыстық құқығы: Жалпы
бөлім. Оқулық. – Алматы:
Жеті жарғы, 2001.
5. Модельный уголовный
кодекс стран СНГ. –
Санкт-Петербург, 1995.
2 Қылмыстық заң 1 1 Қазақстан Республикасының
1. Қылмыстық заң ұғымы және Конституциясы. – Алматы:
құрылымы Юрист, 2008. – 40 б.
2. Қылмыстық заңның 2 Қазақстан Республикасының
кеңістіктегі күші қылмыстық кодексі. – Алматы:
3. Қылмыс жасаған адамдарды 1 Юрист, 2008. – 144 б.
ұстап беру 3. Бұғыбай Д.Б. Қылмыстық
4. Қылмыстық заңның уақыт құқық. Жалпя бөлім:
бойынша қолданылуы Лекциялар курсы. – Алматы,
5. Қылмыстық заңға 2003.
түсініктеме беру 4. Наумов А.В. Ресей
қылмыстық құқығы. Жалпы
бөлім: Лекциялар курсы. –
Қайта өңделген және
толықтырылған. 2-басылымы. –
М., БЕК баспасы, 1999.
3 Қылмыстың түсінігі 1 1 Қазақстан Республикасының
1. Қылмыс ұғымы және оның Конституциясы. – Алматы:
белгілері 1 Юрист, 2008. – 40 б.
2. Қылмыс санаттары 2 Қазақстан Республикасының
қылмыстық кодексі. – Алматы:
Юрист, 2008. – 144 б.
3. Ағыбаев А.Н. Қылмыстық
құқық. Жалпы бөлім. Оқулық.
– Толықт., 3-бас. – Алматы:
Жеті жарғы, 2001.
4. Алауханов Е.О. Қылмыстық
құқық (жалпы бөлім). Оқулық.
Алматы: ҚР Құқықтық
сараптама және халықаралық
ғылыми зерттеулер орталығы,
2009.
4 Қылмыстың құрамы 1 1 Қазақстан Республикасының
1. Қылмыс құрамы ұғымы және Конституциясы. – Алматы:
оның маңызы Юрист, 2008. – 40 б.
2. Қылмыс құрамының 2 Қазақстан Республикасының
элементтері мен белгілері қылмыстық кодексі. – Алматы:
3. Қылмыс құрамдарының Юрист, 2008. – 144 б.
түрлері 3. Оңғарбаев Е.Ә., Смағұлов
Қылмыстық жауаптылық және 1 А.А. Қазақстан
оның негізі Республикасының қылмыстық
1. Қылмыстық жауаптылық ұғымы құқығы. Оқулық. – Қарағанды:
2. Қылмыстық жауаптылықтың Болашақ-Баспа, 2005.
негіздері 4. Қазақстан Республикасының
қылмыстық құқығы: Жалпы
бөлім. Оқулық. – Алматы:
Жеті жарғы, 2001.
5 Қылмыстың объектісі 1 1 Қазақстан Республикасының
1. Қылмыс обьектісі ұғымы Конституциясы. – Алматы:
және оның маңызы Юрист, 2008. – 40 б.
2. Қылмыс обьектілерінің 2 Қазақстан Республикасының
түрлері қылмыстық кодексі. – Алматы:
3. Қылмыс заты Юрист, 2008. – 144 б.
Қылмыстың объективтік жағы 1 3. Бұғыбай Д.Б. Қылмыстық
1. Қылмыстың обьективті жағы құқық. Жалпя бөлім:
ұғымы, оның маңызы Лекциялар курсы. – Алматы,
2. Қоғамға қауіпті әрекет 2003.
(іс-әрекет немесе 4. Наумов А.В. Ресей
әрекетсіздік) қылмыстық құқығы. Жалпы
3. Қоғамға қауіпті зардаптар бөлім: Лекциялар курсы. –
4. Себепті байланыс және оның Қайта өңделген және
қылмыстық-құқықтық маңызы толықтырылған. 2-басылымы. –
5. Қылмыс жасалған орын, М., БЕК баспасы, 1999.
уақыт, оны жасау тәсілі, 5. Поленов Г.Ф. Уголовное
құралы мен қаруы, жағдайы право Республики Казахстан.
Общая часть: Учебное
пособие. – Алматы Жеті
жарғы, 1997.
6 Қылмыстың субъектісі 1 1 Қазақстан Республикасының
1. Қылмыс субьектісі ұғымы Конституциясы. – Алматы:
2. Қылмыс субектісінің Юрист, 2008. – 40 б.
белгілері 2 Қазақстан Республикасының
3. Шектеулі есідұрыстық қылмыстық кодексі. – Алматы:
4. Мас күйде жасалған қылмыс Юрист, 2008. – 144 б.
үшін жауапкершілік 3. Ағыбаев А.Н. Қылмыстық
5. Қылмыстың арнайы құқық. Жалпы бөлім. Оқулық.
субьектісі 1 – Толықт., 3-бас. – Алматы:
Қылмыстың субъективтік жағы Жеті жарғы, 2001.
1. Қылмыстың субьективтік 4. Алауханов Е.О. Қылмыстық
жағы ұғымы және оның маңызы құқық (жалпы бөлім). Оқулық.
2. Кінә ұғымы және оның Алматы: ҚР Құқықтық
формалары сараптама және халықаралық
3. Қасақаналық және оның ғылыми зерттеулер орталығы,
түрлері 2009.
4. Абайсыздық және оның 5. Поленов Г.Ф. Альбом схем
түрлері по Общей части уголовного
5. Қылмыс ниеті және мақсаты права. – Алматы, 1998.
6. Кінәнің қосарланған
(аралас формасы)
7. Қате және оның түрлері
7 Қасақана қылмыс жасау 1 1 Қазақстан Республикасының
сатылары Конституциясы. – Алматы:
1. Қасақана қылмысты жасаудың Юрист, 2008. – 40 б.
сатылары ұғымы және оның 2 Қазақстан Республикасының
түрлері қылмыстық кодексі. – Алматы:
2. Қылмысқа дайындалу Юрист, 2008. – 144 б.
3. Қылмыс жасауға оқталу 3. Оңғарбаев Е.Ә., Смағұлов
4. Аяқталған қылмыс А.А. Қазақстан
5. Қылмыс істеуден өз еркімен Республикасының қылмыстық
бас тарту құқығы. Оқулық. – Қарағанды:
Болашақ-Баспа, 2005.
4. Қазақстан Республикасының
қылмыстық құқығы: Жалпы
бөлім. Оқулық. – Алматы:
Жеті жарғы, 2001.
8 Қылмысқа қатысу 1 1 Қазақстан Республикасының
1. Қылмысқа қатысу ұғымы және Конституциясы. – Алматы:
белгілері Юрист, 2008. – 40 б.
2. Қылмысқа қатысушылардың 2 Қазақстан Республикасының
түрлері қылмыстық кодексі. – Алматы:
3. Қатысудың формалары Юрист, 2008. – 144 б.
4. Қатысушылардың 3. Бұғыбай Д.Б. Қылмыстық
жауапкершілігі құқық. Жалпя бөлім:
Лекциялар курсы. – Алматы,
2003.
4. Наумов А.В. Ресей
қылмыстық құқығы. Жалпы
бөлім: Лекциялар курсы. –
Қайта өңделген және
толықтырылған. 2-басылымы. –
М., БЕК баспасы, 1999.
9 Қылмыстардың көптілігі 1 1 Қазақстан Республикасының
1. Қылмыстардыв көптігі Конституциясы. – Алматы:
ұғымы, оның жекелеген Юрист, 2008. – 40 б.
қылмыстардан айырмашылығы 2 Қазақстан Республикасының
2. Қылмыстардың әлденеше рет қылмыстық кодексі. – Алматы:
жасалуы 1 Юрист, 2008. – 144 б.
3. Қылмыстардың жиынтығы 3. Ағыбаев А.Н. Қылмыстық
4. Қылмыстардың қайталануы құқық. Жалпы бөлім. Оқулық.
– Толықт., 3-бас. – Алматы:
Жеті жарғы, 2001.
4. Алауханов Е.О. Қылмыстық
құқық (жалпы бөлім). Оқулық.
Алматы: ҚР Құқықтық
сараптама және халықаралық
ғылыми зерттеулер орталығы,
2009.
5. Уголовное право России.
Общая часть Под ред.
А.И.Рарога. – М., 1997.
110 Іс-әрекеттің қылмыстылығын 1 1 Қазақстан Республикасының
жоятын мән-жайлар Конституциясы. – Алматы:
1. Іс-әрекеттің қылмыстылығын Юрист, 2008. – 40 б.
жоятын мән-жайлардың түсінігі 2 Қазақстан Республикасының
және түрлері қылмыстық кодексі. – Алматы:
2. Қажетті қорғану Юрист, 2008. – 144 б.
3. Аса қажеттілік 3. Оңғарбаев Е.Ә., Смағұлов
4. Қол сұғушылық жасаған А.А. Қазақстан
адамды ұстау кезінде зиян Республикасының қылмыстық
келтіру құқығы. Оқулық. – Қарағанды:
5. Жедел іздестіоу 1 Болашақ-Баспа, 2005.
іс-шараларын жүзеге асыру 4. Қазақстан Республикасының
6. Орынды тәуекел ету қылмыстық құқығы: Жалпы
7. Күштеп немесе психикалық бөлім. Оқулық. – Алматы:
мәжбүрлеу Жеті жарғы, 2001.
8. Бұйрықты немесе өкімді
орындау
111 Жаза түсінігі және мақсаттары1 1 Қазақстан Республикасының
1. Жаза ұғымы және оның Конституциясы. – Алматы:
белгілері Юрист, 2008. – 40 б.
2. Жазаның мақсаттары 2 Қазақстан Республикасының
Жаза жүйесі мен түрлері қылмыстық кодексі. – Алматы:
1. Жаза жүйесі ұғымы және 1 Юрист, 2008. – 144 б.
оның маңызы 3. Бұғыбай Д.Б. Қылмыстық
2. Жазаларды топтастыру құқық. Жалпя бөлім:
3. Негізгі жазалар Лекциялар курсы. – Алматы,
4. Қосымша жазалар 2003.
5. Негізгі ретінде де, 4. Наумов А.В. Ресей
қосымша ретінде де қылмыстық құқығы. Жалпы
қолданылатын жазалар бөлім: Лекциялар курсы. –
Қайта өңделген және
толықтырылған. 2-басылымы. –
М., БЕК баспасы, 1999.
112 Жаза тағайындау 1 1 Қазақстан Республикасының
1. Жаза тағайындаудың жалпы Конституциясы. – Алматы:
негіздері Юрист, 2008. – 40 б.
2. Қылмыстық жауаптылық пен 2 Қазақстан Республикасының
жазаны жеңілдететін және қылмыстық кодексі. – Алматы:
ауырлататын мән-жайлар Юрист, 2008. – 144 б.
3. Қылмыстардың жиынтығы 3. Ағыбаев А.Н. Қылмыстық
бойынша жаза тағайындау құқық. Жалпы бөлім. Оқулық.
4. Үкімдер жиынтығы бойынша – Толықт., 3-бас. – Алматы:
жаза тағайындау 1 Жеті жарғы, 2001.
5. Осы қылмыс үшін 4. Алауханов Е.О. Қылмыстық
көзделгенге қарағанда құқық (жалпы бөлім). Оқулық.
жеңілірек жаза тағайындау Алматы: ҚР Құқықтық
6. Аяқталмаған қылмыс үшін, сараптама және халықаралық
қатысып және қайталанып ғылыми зерттеулер орталығы,
жасаған қылмыс үшін жаза 2009.
тағайындау
113 Қылмыстық жауаптылықтан 1 1 Қазақстан Республикасының
босату. Жазадан босату. Конституциясы. – Алматы:
Соттылықты жою және алу Юрист, 2008. – 40 б.
1. Қылмыстық жауаптылықтан 2 Қазақстан Республикасының
босату ұғымы және оның қылмыстық кодексі. – Алматы:
түрлері Юрист, 2008. – 144 б.
2. Жазадан босату ұғымы және 1 3. Оңғарбаев Е.Ә., Смағұлов
оның түрлері А.А. Қазақстан
3. Соттылықты жою және алу Республикасының қылмыстық
құқығы. Оқулық. – Қарағанды:
Болашақ-Баспа, 2005.
4. Қазақстан Республикасының
қылмыстық құқығы: Жалпы
бөлім. Оқулық. – Алматы:
Жеті жарғы, 2001.
114 Кәмелетке толмағандардың 1 1 Қазақстан Республикасының
қылмыстық жауаптылығы Конституциясы. – Алматы:
1. Кәмелетке толмағандардың Юрист, 2008. – 40 б.
қылмыстық жауаптылығының және 2 Қазақстан Республикасының
оларды жазалаудың жалпы қылмыстық кодексі. – Алматы:
мәселелері Юрист, 2008. – 144 б.
2. Кәмелетке толмағандарға 3. Бұғыбай Д.Б. Қылмыстық
қолданылатын жазаның түрлері құқық. Жалпя бөлім:
3. Кәмелетке толмағандарға Лекциялар курсы. – Алматы,
тәрбиелік ықпалы бар 1 2003.
мәжбүрлеу шараларын қолдану 4. Наумов А.В. Ресей
4. Кәмелетке толмағандарға қылмыстық құқығы. Жалпы
жаза өтеуден шартты түрде бөлім: Лекциялар курсы. –
мерзімінен бұрын босату. Қайта өңделген және
Соттылық және оны жою толықтырылған. 2-басылымы. –
М., БЕК баспасы, 1999.
115 Медициналық сипаттағы 1 1 Қазақстан Республикасының
мәжбурлеу шаралары Конституциясы. – Алматы:
1. Медициналық сипаттағы Юрист, 2008. – 40 б.
мәжбүрлеу шаралары ұғымы 2 Қазақстан Республикасының
2. Медициналық сипаттағы қылмыстық кодексі. – Алматы:
мәжбүрлеу шараларының түрлері1 Юрист, 2008. – 144 б.
3. Ағыбаев А.Н. Қылмыстық
құқық. Жалпы бөлім. Оқулық.
– Толықт., 3-бас. – Алматы:
Жеті жарғы, 2001.
4. Алауханов Е.О. Қылмыстық
құқық (жалпы бөлім). Оқулық.
Алматы: ҚР Құқықтық
сараптама және халықаралық
ғылыми зерттеулер орталығы,
2009.
Барлығы: 30

5. СЕМИНАРЛЫҚ САБАҚТЫҢ КҮНТІЗБЕЛІК-ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ

N Күні Сабақтың тақырыбы мен жоспарыКреТапсыр Әдебиеттер (әдебиет
№ дитмаларды №, реті, тарауы,
са тексеру беті)
ғаттүрі
сан
ы
1 Қылмыстық құқықтың түсінігі, 11 1.Тақырып1.Қазақстан
міндеттері, жүйесі, қайнар бойынша Республикасының
көздері және принциптері. дискуссияКонституциясы. –
1. Қазақстанның қылмыстық . Алматы: Юрист, 2008.
құқығының ұғымы, міндеттері 2.Есептер– 40 б.
мен жүйесі шығару 2.Қазақстан
2. Қазақстанның қылмыстық 3.РефератРеспубликасының
құқығының қайнар көздері қылмыстық кодексі. –
3. Қазақстанның қылмыстық Алматы: Юрист, 2008.
құқығының принциптері – 144 б.
3.Оңғарбаев Е.Ә.,
Смағұлов А.А.
Қазақстан
Республикасының
қылмыстық құқығы.
Оқулық. – Қарағанды:
Болашақ-Баспа,
2005.
4.Қазақстан
Республикасының
қылмыстық құқығы:
Жалпы бөлім. Оқулық.
– Алматы: Жеті
жарғы, 2001.
5.Модельный
уголовный кодекс
стран СНГ. –
Санкт-Петербург,
1995.
2 Қылмыстық заң 11 1.Тақырып1.Қазақстан
1. Қылмыстық заң ұғымы және бойынша Республикасының
құрылымы дискуссияКонституциясы. –
2. Қылмыстық заңның . Алматы: Юрист, 2008.
кеңістіктегі күші 2.Есептер– 40 б.
3. Қылмыс жасаған адамдарды шығару 2.Қазақстан
ұстап беру 3.РефератРеспубликасының
4. Қылмыстық заңның уақыт қылмыстық кодексі. –
бойынша қолданылуы Алматы: Юрист, 2008.
5. Қылмыстық заңға – 144 б.
түсініктеме беру 3.БұғыбайД.Б.
Қылмыстық құқық.
Жалпя бөлім:
Лекциялар курсы. –
Алматы, 2003.
4. Наумов А.В. Ресей
қылмыстық құқығы.
Жалпы бөлім:
Лекциялар курсы. –
Қайта өңделген және
толықтырылған.
2-басылымы. – М.,
БЕК баспасы, 1999.
5. Нарикбаев М.С.,
Юрченко Р.Н., Алиев
М.М. Актуальные
вопросы применения
нового уголовного и
уголовно-процессуаль
ного
законодательства
Республики
Казахстан. – Астана,
1999.
3 Қылмыстың түсінігі 11 1.Тақырып1Қазақстан
1. Қылмыс ұғымы және оның бойынша Республикасының
белгілері дискуссияКонституциясы. –
2. Қылмыс санаттары . Алматы: Юрист, 2008.
2.Есептер– 40 б.
шығару 2Қазақстан
Республикасының
қылмыстық кодексі. –
Алматы: Юрист, 2008.
– 144 б.
3.АғыбаевА.Н.
Қылмыстық құқық.
Жалпы бөлім. Оқулық.
– Толықт., 3-бас. –
Алматы: Жеті жарғы,
2001.
4. Алауханов Е.О.
Қылмыстық құқық
(жалпы бөлім).
Оқулық. Алматы: ҚР
Құқықтық сараптама
және халықаралық
ғылыми зерттеулер
орталығы, 2009.
5. Уголовное право
зарубежных
государств.
Разработка и
реализация программы
борьбы с
преступностью за
рубежом. Уголовное
право. Курс лекций.
Лекция 15. – М.,
1997.

4 Қылмыстың құрамы 11 1.Тақырып1Қазақстан
1. Қылмыс құрамы ұғымы және бойынша Республикасының
оның маңызы дискуссияКонституциясы. –
2. Қылмыс құрамының . Алматы: Юрист, 2008.
элементтері мен белгілері 2.Есептер– 40 б.
3. Қылмыс құрамдарының шығару 2Қазақстан
түрлері Республикасының
Қылмыстық жауаптылық және қылмыстық кодексі. –
оның негізі Алматы: Юрист, 2008.
1. Қылмыстық жауаптылық ұғымы – 144 б.
2. Қылмыстық жауаптылықтың 3.ОңғарбаевЕ.Ә.,
негіздері СмағұловА.А.
Қазақстан
Республикасының
қылмыстық құқығы.
Оқулық. – Қарағанды:
Болашақ-Баспа,
2005.
4.Қазақстан
Республикасының
қылмыстық құқығы:
Жалпы бөлім. Оқулық.
– Алматы: Жеті
жарғы, 2001.
5.ЖунусовБ.Ж.
Уголовное право
Республики
Казахстан. (Общая
часть). – Караганда,
1998.
5 Қылмыстың объектісі 11 1.Тақырып1Қазақстан
1. Қылмыс обьектісі ұғымы бойынша Республикасының
және оның маңызы дискуссияКонституциясы. –
2. Қылмыс обьектілерінің . Алматы: Юрист, 2008.
түрлері 2.Есептер– 40 б.
3. Қылмыс заты шығару 2Қазақстан
Қылмыстың объективтік жағы Республикасының
1. Қылмыстың обьективті жағы қылмыстық кодексі. –
ұғымы, оның маңызы Алматы: Юрист, 2008.
2. Қоғамға қауіпті әрекет – 144 б.
(іс-әрекет немесе 3. Бұғыбай Д.Б.
әрекетсіздік) Қылмыстық құқық.
3. Қоғамға қауіпті зардаптар Жалпя бөлім:
4. Себепті байланыс және оның Лекциялар курсы. –
қылмыстық-құқықтық маңызы Алматы, 2003.
5. Қылмыс жасалған орын, 4. Наумов А.В. Ресей
уақыт, оны жасау тәсілі, қылмыстық құқығы.
құралы мен қаруы, жағдайы Жалпы бөлім:
Лекциялар курсы. –
Қайта өңделген және
толықтырылған.
2-басылымы. – М.,
БЕК баспасы, 1999.
6 Қылмыстың субъектісі 11 1.Тақырып1Қазақстан
1. Қылмыс субьектісі ұғымы бойынша Республикасының
2. Қылмыс субектісінің дискуссияКонституциясы. –
белгілері . Алматы: Юрист, 2008.
3. Шектеулі есідұрыстық 2.Есептер– 40 б.
4. Мас күйде жасалған қылмыс шығару 2Қазақстан
үшін жауапкершілік Республикасының
5. Қылмыстың арнайы қылмыстық кодексі. –
субьектісі Алматы: Юрист, 2008.
Қылмыстың субъективтік жағы – 144 б.
1. Қылмыстың субьективтік 3. Ағыбаев А.Н.
жағы ұғымы және оның маңызы Қылмыстық құқық.
2. Кінә ұғымы және оның Жалпы бөлім. Оқулық.
формалары – Толықт., 3-бас. –
3. Қасақаналық және оның Алматы: Жеті жарғы,
түрлері 2001.
4. Абайсыздық және оның 4. Алауханов Е.О.
түрлері Қылмыстық құқық
5. Қылмыс ниеті және мақсаты (жалпы бөлім).
6. Кінәнің қосарланған Оқулық. Алматы: ҚР
(аралас формасы) Құқықтық сараптама
7. Қате және оның түрлері және халықаралық
ғылыми зерттеулер
орталығы, 2009.
7 Қасақана қылмыс жасау 11 1.Тақырып1Қазақстан
сатылары бойынша Республикасының
1. Қасақана қылмысты жасаудың дискуссияКонституциясы. –
сатылары ұғымы және оның . Алматы: Юрист, 2008.
түрлері 2.Есептер– 40 б.
2. Қылмысқа дайындалу шығару 2Қазақстан
3. Қылмыс жасауға оқталу Республикасының
4. Аяқталған қылмыс қылмыстық кодексі. –
5. Қылмыс істеуден өз еркімен Алматы: Юрист, 2008.
бас тарту – 144 б.
3. Оңғарбаев Е.Ә.,
Смағұлов А.А.
Қазақстан
Республикасының
қылмыстық құқығы.
Оқулық. – Қарағанды:
Болашақ-Баспа,
... жалғасы

Сіз бұл жұмысты біздің қосымшамыз арқылы толығымен тегін көре аласыз.
Ұқсас жұмыстар
Болашақ мұғалімдерді мектеп оқушыларына құқықтық тәрбие беруге даярлау
Қазақстан Республикасының экологиялық құқығының дәрістері
Халықаралық жария құқығы пәні бойынша студенттердің өзіндік жұмысын орындауына арналған әдістемелік нұсқау
Құқық негіздері пәні бойынша ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕН
Экологиялық құқықтың түсінігі, пәні, жүйесі
Жерді қорғаудың мемлекеттік құқықтық шаралары. Жер заңдарын бұзғаны үшін заңды жауапкершілік
Құқық қорғау қызметінің қағидалары
Қазақстан Республикасының мемлекет және құқық тарихы пәні бойынша дәрістер
Құқық қорғау органдары пәнінің оқу-әдістемелік кешені
Мемлекет және құқық теориясының пәні мен әдістері, атқаратын қызметтері
Пәндер