Информатика ( лекциялар )

Мазмұны

1-лекция. Кіріспе 4
2-лекция. Тілдің элементтері 10
3-лекция. Құрылымдық программалау концепциясы. 16
4-лекция. Модульдік программалау концепциясы 17
5-лекция. Объектіге бағытталған программалау концепциясы. 18
6-лекция. Негізгі түсініктер мен енгізу ортасы және программаларды орындау механизмі 22
7-лекция. Деректердің негізгі типтері 26
8-лекция. Программаларды ұйымдастыру және құрылымдардың негізгі принциптері. 28
9-лекция. Жариялау. 30
10-лекция. Енгізу-шығару. Кітапхана, енгізу-шығару функциялары. 32
11-лекция. Операторлар 37
12-лекция. Қадамдап қайталау (цикл) операторы, шарты алдындығы қайталану операторы, шарты соңындағы қайталану операторы. 41
13-лекция. Жалғасу операторы, ауыстырғыш-операторы, ажырау операторы, көшу операторы, қайтару операторы. 43
14-лекция. Деректерді өңдеудің негізгі құралдары 45
15-лекция. Стандартты функциялар және процедуралар. 47
16-лекция. Программалық құралдар 51
17-лекция. Нәтижелі программаларды жазудың алгоритмдік негіздері 52
18-лекция. Тізбектерді өңдеудің негізгі алгоритмдері 57
19-лекция. Сілтеме (сілтеуіш) тип. 59
20-лекция. Модульдік программалау 61
21-лекция. Программалық интерфейс негізгі принциптері және ұйымдастыру құралдары. 68
22-лекция. Жадыны ұйымдастыру және Си тілінің көрсеткіштері. 76
23-лекция. Программалау жүйелері 77
24-лекция. Интегралданған программалау жүйелері: олардың міндеті және компоненттері. 80
25-лекция. Функциялар 83
26-лекция. Программаны құрудың негізгі принциптері 85
27-лекция. Виртуалды машинға арналған ассемблер тілі 88
28-лекция. Графика 90
29-лекция. Енгізу-шығару 97
30-лекция. Ерекше жағдайларды өңдеу. 103
Әдебиеттер 106
1-лекция. Кіріспе
Жоспар:
1. Алгоритм түсінігі.
2. Программа түсінігі.
3. ¤ңделетін информация түсінігі.
4. Программаларды өңдеу технологиясы, оларды алгоритмдік тілдерде іске асыру.

Алгоритм түсiнiгi – информатикадағы орталық түсiнiктердiң бiрi болып табылады. Алгоритм сөзi, негiзiнде, тәсiл, рецепт және т.б. сөздердiң синонимi болып табылады. Бұл мағынада өзiнiң коэффициенттерiмен берiлген квадрат теңдеудiң түбiрiн табу алгоритмi, немесе натурал санды қарапайым көбейткiштерге жiктеу алгоритмi, т.с.с. туралы айтуға болады. Бұл алгоритмдердiң негiзiнде, сандармен берiлген қарапайым математикалық операциялар жатыр. Мұндай алгоритмдердi сандық деп атайды. Көбiнесе сандық емес алгоритмдердi де қарастырылады. Мысалы, бастапқы мәлiметтер мен нәтижелер ретiнде – тексттер, формулалар және т.б. символдар тiзбегi болуы мүмкiн, ал операциялар ретiнде: бөлу, көбейту және т.с.с. операциялар емес, керiсiнше бiр қатарды екiншiсiне жатқызу, кейбiр кестелерде бiр символдарды екiншiсiне алмастыру операциялар қарастырылады. Геометрияның мектептiк курсында циркуль мен сызғыштың көмегiмен түрлi есептердiң шешуi қарастырылады. Бұл есептерде тәсiлдi немесе басқаша айтқанда бастапқы мәлiметтер бойынша фигураны тұрғызу алгоритмiн көрсету қажет. Бұл түрде бастапқы мәлiметтер мен нәтиже ретiнде ніктелер, сызықтар, шеңберлер жиынтығы болады, ал операциялар ретiнде – тiке сызықтар мен шеңберлердi бейнелеу болады.
Сонымен, көзделген мақсатқа жетуге бағытталған әдiстiң нұсқаулар түрiндегi толық және дәл сипаттамасын алгоритм деуге болады.
Әсiресе кәзiргi кезде техника, экономика, ғылыми зерттеулерде компьютердi қолдану мүмкiндiгiнiң арқасында, алгоритмдер үлкен қызығушылық тудырып отыр, өйткенi кәзiргi қоғамдағы адам қызметiнiң әр түрлi салаларында ЭЕМ-нiң соншалық жедел еңгiзiлуi, оның бесаспаптығы, түрлi информацияны арнайы бiр мақсатқа сәйкес өңдей алу қабiлетi себепшi болып отыр. ЭЕМ жұмыс iстеу барысында тек программа түрiнде жазылған нұсқауларды орындайды, ал программаның өзi де арнайы кодтар арқылы жазылған алгоритм болып табылады. Тиiстi белгiлеулер жүйесiн программалау тiлi деп атайды. Дәлiрек айтсақ, программалау тiлi – бұл алгоритмдi компьютер үшiн қолайлы түрде беретiн құралдар мен ережелердiң жиынтығы.
Әрбiр алгоритм – бұл әрекеттер тiзбегi, олардың орындалу барысында алгоритм орындаушысы бастапқы шамалардан iзделiнетiн қорытынды нәтижеге жету ережелерi көрсетiледi. Мұндай әрекеттер тiзбегiн алгоритмдiк процесс деп, ал әрбiр әрекет оның қадамы деп аталынады.
Кез келген есептi шешу – берiлгендерi бойынша қорытынды нәтиженi табуды талап етедi, яғни алгоритм бастапқы мәлiметтердi нәтижеге түрлендiретiн әрекеттерiнiң және олардың орындалу кезектiлiгiнiң сипаттамасы деп айтуға болады. Есептi шешудiң алгоритмiн құру – оны кезекпен орындалатын қадамдарға бөлудi бiлдiредi. Мәселенi шешу процесiн сипаттайтын әрекеттердiң дәл келтiрiлген кезектiлiгi – алгоритм болып табылады.
ЭЕМ процессорына арналған алгоритмдердi құру кезiнде, олардың орындалуы қажеттi қасиеттерге әкелетiн бiрқатар талаптарды ескеру қажет:
Бастапқы берiлгендердi енгiзу нұсқауы бар болуы.
Қорытынды нәтижелердi баспаға шығару нұсқауы бар болуы.
Анықтылық - алгоритм, кез келген нұсқаулармен және олардың орындалу реттiлiгiн қалай болса солай тісiнудi болдырмайтындай бiр мағыналы болуы тиiс.
Әдептiлiк – алгоритм есептiң дұрыс шешiмiн беруi керек.
Нәтижелiлiк - алгоритм қамтитын процесс, мiндеттi түрде белгiлi-бiр қадамдардансоң нәтиженiң алынуына немесе есептi шешудiң мүмкiн еместiгi туралы хабарға әкелуi керек.
Көп мәндерге бiрдейлiгi –әртүрлi бастапқы мәлiметтермен бiр типтес есептердi бiр алгоритм негiзiнде жүзеге асыруға болады.
Әдебиеттер

1. Б.Н.Березин, С.Б.Березин. Начальный курс C и C++. M., 1998.
2. Б.Керниган, Д.Ритчи. Язык программирования Си. M., 1992.
3. А.А.Цимбол, А.Г.Майоров, М.А.Козодан. Turbo C++. Язык и ero применение. M., 1993.
4. В.В.Подбельский. Язык Си ++. М.,1995.
5. В.Кучеренко. Язык программирования C++ для начинающих и не только. M., 2001.
6. А.В.Крячков и др. Программирование на C и C++. Практикум. M., 2000.
7. А.И.Голуб. Си и C++. Правила программирования. M., 1996.
8. Н.Н.Костюкова. Программирование на языке Си. Новосибирск, 2003.
9. П.Стивен, Тимоти C. MOHK. B примерах Borland C++ . Минск, 1996.
10. П.Стивен. Язык программирования C++. M., С-П., Киев, 2003.
11. У.Тождо, Л.Гемпел. Язык Си. M., 1997.
12. Б.Н.Прокофьев и др. Графические средства Turbo C, ,- Turbo C++. M., 1992.
13. М.И.Болски. Язык программирования Си. M., 1988.
14. О.Камардинов. Информатика, 2-бөлім. Ш., 2000.
15. О.Камардинов. Информатика. A., 2005.
16. В.В.Собоцинский Практический курс Turbo C++, М.,1993.
17. Д.Рассохин От Си к Си++. M., 1993.
18. И.В.Ашарина Основы программирования на языках C и C++. M., 2002.
19. В.А.Скляров. Программирование на языках C и C++. M. : Высшая школа, 1996.
20. П.Нортон, П.Иао. Программирование на Borland C++ для Windows95.KHeB 1996.
21. Н.Культин. C/C++ в задачах и примерах. С-П., 2004.
        
        Мазмұны
1-лекция. Кіріспе 4
2-лекция. Тілдің элементтері 10
3-лекция. Құрылымдық программалау ... ... ... ... ... ... Объектіге бағытталған программалау концепциясы. ... ... ... мен енгізу ортасы және программаларды орындау
механизмі 22
7-лекция. Деректердің негізгі типтері 26
8-лекция. Программаларды ... және ... ... ... ... 30
10-лекция. Енгізу-шығару. Кітапхана, енгізу-шығару функциялары. 32
11-лекция. ... ... ... ... ... ... ... алдындығы қайталану
операторы, шарты соңындағы қайталану операторы. 41
13-лекция. Жалғасу операторы, ауыстырғыш-операторы, ажырау ... ... ... ... ... ... ... негізгі құралдары 45
15-лекция. Стандартты функциялар және ... ... ... ... ... ... ... жазудың алгоритмдік негіздері 52
18-лекция. Тізбектерді өңдеудің негізгі алгоритмдері 57
19-лекция. ... ... тип. ... ... ... ... Программалық интерфейс негізгі принциптері және ... ... ... ... және Си ... ... ... Программалау жүйелері 77
24-лекция. Интегралданған программалау ... ... ... ... 80
25-лекция. Функциялар 83
26-лекция. Программаны құрудың негізгі принциптері 85
27-лекция. Виртуалды машинға ... ... тілі ... ... ... ... ... Ерекше жағдайларды өңдеу. 103
Әдебиеттер 106
1-лекция. Кіріспе
Жоспар:
1. Алгоритм түсінігі.
2. Программа түсінігі.
3. ¤ңделетін информация түсінігі.
4. Программаларды өңдеу ... ... ... ... ... түсiнiгi – информатикадағы орталық түсiнiктердiң бiрi ... ... сөзi, ... ... ... және т.б. сөздердiң
синонимi болып табылады. Бұл мағынада ... ... ... ... ... табу ... ... натурал санды қарапайым
көбейткiштерге жiктеу алгоритмi, т.с.с. туралы айтуға ... ... ... ... берiлген қарапайым математикалық
операциялар жатыр. Мұндай алгоритмдердi сандық деп атайды. Көбiнесе ... ... де ... ... ... ... ... ретiнде – тексттер, формулалар және т.б. символдар тiзбегi ... ал ... ... ... ... және ... ... емес,
керiсiнше бiр қатарды екiншiсiне жатқызу, кейбiр кестелерде бiр ... ... ... ... ... мектептiк
курсында циркуль мен сызғыштың көмегiмен ... ... ... Бұл ... ... немесе басқаша айтқанда бастапқы
мәлiметтер бойынша фигураны тұрғызу алгоритмiн көрсету ... Бұл ... ... мен ... ... ... сызықтар, шеңберлер
жиынтығы болады, ал операциялар ретiнде – тiке ... мен ... ... көзделген мақсатқа жетуге бағытталған әдiстiң ... ... және дәл ... алгоритм деуге болады.
Әсiресе кәзiргi кезде техника, экономика, ғылыми зерттеулерде
компьютердi ... ... ... алгоритмдер үлкен қызығушылық
тудырып отыр, өйткенi кәзiргi ... адам ... әр ... ... ... ... еңгiзiлуi, оның бесаспаптығы, түрлi
информацияны арнайы бiр мақсатқа сәйкес өңдей алу қабiлетi ... ... ЭЕМ ... ... барысында тек программа түрiнде жазылған нұсқауларды
орындайды, ал программаның өзi де ... ... ... ... ... табылады. Тиiстi белгiлеулер жүйесiн программалау тiлi деп ... ... ... тiлi – бұл алгоритмдi компьютер үшiн қолайлы
түрде беретiн құралдар мен ... ... ... – бұл ... ... ... ... барысында
алгоритм орындаушысы бастапқы шамалардан iзделiнетiн ... ... ... көрсетiледi. Мұндай әрекеттер тiзбегiн алгоритмдiк процесс
деп, ал ... ... оның ... деп ... ... есептi шешу – берiлгендерi бойынша қорытынды нәтиженi табуды
талап етедi, яғни ... ... ... ... ... және ... ... кезектiлiгiнiң сипаттамасы деп айтуға
болады. Есептi шешудiң алгоритмiн құру – оны ... ... ... ... Мәселенi шешу ... ... дәл ... ...... ... ... процессорына арналған алгоритмдердi құру кезiнде, олардың орындалуы
қажеттi қасиеттерге әкелетiн ... ... ... ... ... ... нұсқауы бар болуы.
Қорытынды нәтижелердi баспаға шығару нұсқауы бар болуы.
Анықтылық - алгоритм, кез келген нұсқаулармен және ... ... ... болса солай тісiнудi болдырмайтындай бiр мағыналы болуы
тиiс.
Әдептiлiк – алгоритм есептiң дұрыс шешiмiн беруi керек.
Нәтижелiлiк - алгоритм ... ... ... ... ... ... алынуына немесе есептi шешудiң мүмкiн еместiгi
туралы хабарға ... ... ... бiрдейлiгi –әртүрлi бастапқы мәлiметтермен бiр типтес
есептердi бiр алгоритм негiзiнде ... ... ...... анықтаған есептеуiш процестi жекелеген кезеңдерге,
қарапайым операцияларға бөлуге болады.
Информацияны өңдеудiң алгоритмiн ... ... құру ... ... негiзгiсi болып: алгоритмдi ауызша сипаттау, графиктiк тәсiл және
арнайы алгоритмдiк тiлде ... ... ... ауызша жазу
тәсiлi дегенiмiз – берiлген ... ... ... кезеңдерiн
сипаттау нұсқаулары күнделiктi пайдаланатын сөздермен, табиғи тiлде қалай
болса солай сипаттауымен берiледi және ең, аз формалданған ... ... ... көп ... ... ... ... мүмкiн, сондықтан
информацияны өңдеуде оларды қолану тиiмсiз болады. ... ... ... ... ... ... ерекшеленедi.
Схема деп алгоритмдi көрнекi графиктiк бейнелеуi аталады, Бұл ... ... ... ... әртүрлi геометриялық
фигуралардың көмегiмен бейнеленедi, ал кезендер (әрекеттердiң орындалу
кезектiлiгi) ... ... осы ... ... ... ... ... құрылымын көрнектi кескiндеуiне мүмкiндiк бередi.
Дербес ... ... Бұл ... бейнелеуде циклдiк құрылымдардың
ұйымдастыруын ... ... ... ( цикл ... – ол ... тiзбегi, олардың соңғысы орындарғаннан кейiн, тiзбек басына
қайта ... ... ... ... олар ... туйық бөлiктерi
турiнде көрсетiледi. Схемалар әдетте алгоритмнiң ... ... үшiн ... ЭЕМ – ... ... алгоритмнiң
түпкiлiктi варианты – алгоритмдiк тiлде жазылған болуы керек.
Алгоритмнiң графикалық ... ... ... ... бейнелейдi және түрлi геометриялық фигуралар түрiндегi МЕСТ-те
бекiтiлген символдардан құралады (1 сурет).
Неғөрлым жиi қолданатылатын шығыр-символдары:
| | ... ... ... ... басы мен ... ... ... шығыр және де көмекшi |
| | ... кiру ... ... |
| | ... – меншiктеу немесе арифметикалық есептеудi |
|2| ... ... |
| | ...... ... ... немесе экранға |
|3| ... ... ... |
| | | ... |Еңгiзу – берiлгендердiң ... ... |
| | ... |
| | ...... ... тексеретiн шығыр (шарттың |
|5| |орындалуына байланысты ... ... ... |
| | ... |
| | ...... сызықтары бөлiнгенде|
|6| |қолданылады; |
| | ... ... ...... программа бойынша |
|7| ... ... ... ... ... |
| | ... ... ала ... ... ... ... бiр ... ... және олар түрлi әрекеттер-дiң орындалуын белгiлейдi. Бұл символдар бiр-
бiрiмен бағдарша ... ... ... ... және де бiр ... ... көшу бағытын көрсетедi. Мысалы, ромб түрiндегi символды
белгiлi бiр шарттың орындалуын тексеруге ... ... ... ... ... ал ... түрiндегi символ барлық турдегi ... ... ... ... ... ... атап ... жөн санаймыз:
Есептiң шешу жолын бiр мағыналы түрде анықтау;
Мүмкiндiгiнше есептiң ... ... ... жағдай туғызу;
Қолданылу барысында белгiлi бiр заңдылық бойынша ... ... ... ... ... ... ... - квадрат теңдеудiң a, b, c
–коэффициенттерi, ал нәтижелiк х1 мен х2 ... ... ... Бұл
мысалдың алгоритмнде кiрiс шамалар ретiнде a, b, c-параметрлерiнiң ... де ... ... ... х1 мен х2 ... алынады.
|а) |Б) |
| | |
| | ... |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| ... ... Қадамдық толық талқылау әдiсiн пайдаланып құрастырған алгоритм
Тендеудiң коэффициенттерi нақты сандар және де бәрi де 0-ге тең емес ... Бұл ... ... ... а) ... ... құрылады, келесi қадамында ”квадрат теңдеуiн шешу” блогының әрекетi
б) ... ... тағы да үш ... бөлiнедi, олар – a,b,c
бастапқы мәндерiн еңгiзу; x1, және x2 анықтайтын формула; және x1, мен ... ... ... ... ... ... одан әрi жалғастырып с)
суретiнде көрсетiлген алгоритмге келуге болады. Бұл жерде “x1, және ... ... ... ... ... нұсқаулардың орындалуына
келтiредi – дискриминантты есептеп, ... оның ... ... ... ... теңдеудiң екi тібiрi, егерде d50 && j = = 24)
iғ(k5)
Қатыс және логикалық операциялардың нәтижелері ... екеу ... (true) не ... ... Нәтиже ақиқат болса, мәні=1 деп, жалған
болса, мәні=0 деп белгіленеді.
Ескерту. Логикалық операциялар да iғ, ғor ... ... ... Тағы бір ... ... ... Си тілі деп ... Си
және C++ тілдері деп түсіну керек. Егер ол тек Си ... ... ... ескертіледі.
Берілген екі айнымалының мәндері түрлі болғанда ғана мэні шын болатын
болғызбайтын және (XOR) логикалық операциясы Си ... ... ... ... ... ... ... меншіктеу операциясының
соңына ; таңбасын қоюдан тұрады. Меншіктеу ... ... ... ... ... ... Ivalue ... шама) деп аталады.
Мысалы, y=3*x+5; операторындағы y айнымалысы — Ivalue.
Си ... ... ... ... да бар. ... y = x = ... ... a*b+5 өрнегінің мәні x айнымалысына меншіктеледі, ал
ол y айнымалысына меншіктеледі.
Си тіліне қосымша меншіктеу операциялары да ... -=, *= және ... - ... мәніне +, -, * не % операциясы қосылған өрнекті бастапқы
Айнымалыға ... ... ... ... ... ... ... Бірдей операциялар:
m += 10 және m=m+10
m -= 10 және m=m-10
m *= 10 және ... %=10 және ... m+=10 ... m ... ... 10-ға ... ... m=m+10 командасы оң жактағы m-нің мәнін орнына койып, және оған 10-ды
қосып, нәтижені m айнымалысына ... ... ... ... тек ... түрде жазылған команда екінші түрде жазылған командадан
тезірек орындалады.
Биттік операциялар
Процедуралық ... жад ... мен ... ... ... ... ... белгілі. Си тілінде тек байттық ұяшықтармен емес, олардың
биттік разрядтарын өзгерту операциялары да ... &, I, ^ және ~ ... ... ... ... ... ... шамаларын өңдеуге
аналған:
2;
y2 = x« 2;
printf("yl=%d y2=%d", yl,y2);
getch (); return ... yl=4 ... 1. ... ... ... ... ... жүйесіңде
тексеру керек.
2. x=18 және y=24 үшін z1 = x&y, z2= x I y ... ... ... ... ... ... ... екілік жүйеде тексеру керек.
3. x=1210 санын терістеп, шыққан нәтижені ... ... ... шарт операциясы
?! шарт операциясы - үш операндтан тұратын жалғыз операция. Оның жазылу
синтаксисі:
? : ... ... ... ... 1 - дің мәні ... не ... ... Егер ол нөл (жалған) болмаса, онда ... 2-нің мәні ... ... Егер ... 1-дің мәні ... (0) болса. Онда өрнек З-
тің мәні ... де, оның мәні ... ... үшін ... орындау үшін алдымен оны кез келген айнымалыга ... ... ... ... ... ... екі өрнектің бірінің ғана мәні
нәтижеленеді.
Мысалы, max=(x>y) ? x : y өрнегі үшін x>y болса, max айнымалысына х-тің
мәні, ал x ... ... ... ... ... класының кітапханасы қосылған кезде автоматты ... ... ... ... Олардың негізгілері: cin, cout, cerr, clog.
cerr, clog объектілері (айнымалылары) программада кеткен ... ... ... cout операторлары
cout - iostream класындағы ауыстырып тиеу объектісі (информацияны
экранға ... ... ... ... cout ... ... да бар. Олар стандартты iostream.h файлының құрамында. cout
> scanf() не gets()
операторын алмастырады, бірақ жазылу ... ... және ... ... ... cin операторын пайдалану кезінде өрнек мәтін ... ... тек бір ... ... керек. Оларды пайдалану тәсілдері төменде
және келесі ... ... ... ... ... енгізіп, сақтау және экранға шығару
керек.
#include
#include
#include
#include
main() ... int ... fam[15]; char ... tjli; char ... ... « ... cin » st1. shiғr;
coutst1.ғam;
coutst1.ati;
coutst1.tjli;
cout

Пән: Информатика
Жұмыс түрі: Материал
Көлемі: 103 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 500 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Информатика пәні бойынша лекциялар жинағы50 бет
ИНформатикадан лекциялар100 бет
«Бақылаудың статистикалық әдістері» пәннің оқу-әдістемелік комплексі45 бет
«Ойыншық дайындау әдістемесі» пәнінен оқу әдістемелік нұсқауы63 бет
«Фармакология» пәнінен лекциялар85 бет
А.С.Макаренконың өмірі мен педагогикалық қызметі11 бет
Аудандық психологиялық центрдің психологының жұмысы9 бет
Б.Момышұлының стенограммалары мен лекцияларындағы батырдың заман құбылысы мен сол кезеңдегі әдебиет майданындағы өзгерістер жайлы айтқан құнды пікірлеріне талдау жүргізу108 бет
Биосфера ұғымы туралы6 бет
Иоганн Гербарттың педагогикалық теориясы7 бет


Исходниктер
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь