Қазақстан Республикасындағы кеден төлемдерінің жағдайы


І. Кіріспе
ІІ. Негізгі бөлім
1.Қазақстан Республикасындағы кеден төлемдерінің жағдайы.
2.Кедендік төлемдерді төлеу мерзімдері мен тәртібі.
ІІІ. Қорытынды
Пайдаланылған әдебиеттер
Қазақстан Республикасындағыкеден төлемдерінің жағдайын Алматы қаласы жіне Алматы облысы кеден басқару бөлімшесінің жүйесінде қарастырсақ.
• Кеден табыс бөлімшесі Алматы қаласы және Алматы облысы кеден басқармасының құрылымдық бөлімшесі болып табылады және басқарманың басқарушысы мен оның орынбасарына бағынады.
• Бөлімше өз жұмысын атқаруда Конституцияны, Қазақстан Республикасының заңдарын, Қазақстан Республикасы Президентінің қаулыларын, Қазақстан Республикасы Үкіметінің қарарлары мен үкімдерін, Қазақстан Республикасының Кеден комитететінің бұйрықтары мен шешімдерін және нормативтік актілерін басшылыққа алады.
• «Астана», «Жүк автомобилі», «Терминал» кедендерінің кедендік төлемдерді және салықтарды төлеу бойынша республикалық бюджетке сомалардың уақтылы және толығымен түсуі бойынша кедендік құнды анықтау, сыртқы экономикалық кызмет тауар номенклатурасын және кедендік тарифтерді қолдану бойынша олардың қызметтерін бақылау, ұйымдастыру және үйлестіру жүргізіп отырады.
• Бөлімше – бөлімше басшысымен басқарылады, ол басқару басшысы ұсынысымен комитет төрағасымен тағайындалады.
• Бөлімшенің негізгі құрылымы жоғары экономикалық және заңды білімі бар, экономика, аудит, бухгалтерлік есеп, қаржы-несие қатынастарында теориялық дайындығы бар немесе тәжірибелік білімі бар мамандардан құралады.
1. Қазақстан Республикасының Конституциясы
2. Қазақстан Республикасының «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» кодексі (Салық кодексі). Алматы, 2008ж.
3. Қазақстан Республикасының Кеден кодексі. Алматы , 2007ж.
4. Мадиярова Д.М. «Кеден ісін ұйымдастыру және басқару». Алматы, 2000ж.

Пән: Кеден ісі
Жұмыс түрі:  Реферат
Көлемі: 10 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 400 теңге
Таңдаулыға:   
Жоспар

І. Кіріспе
ІІ. Негізгі бөлім
1.Қазақстан Республикасындағы кеден төлемдерінің жағдайы.
2.Кедендік төлемдерді төлеу мерзімдері мен тәртібі.
ІІІ. Қорытынды
Пайдаланылған әдебиеттер

Кіріспе

²àçàºñòàí Ðåñïóáëèêàñû åãåìåíäiãií àë¹àííàí êåéií ¼ç áåòiíøå ìåìëåêåò
áîëûï êåòói ¾øií ê¼ïòåãåí ºûçìåò ò¾ðëåði º½ðûëäû.Ñîíû áiði áîëûï
ìåìëåêåòòi iøêi æ¸íå ñûðòºû ñàÿñàòûí æ¾çåãå àñûðó áàðûñûíäà ²àçàºñòàí
Ðåñïóáëèêàñûíû ýêàíîìèêàëûº ì¾ääåëåðií åãåìåíäiãi ìåí ºàóiïñiçäiãií
ºîð¹àó ìàºñàòûíäà êåäåí ºûçìåòi º½ðûë¹àí áîëàòûí.ιàí ê¼ïòåãåí àóûð
ìiíäåòòåð æ¾êòåëãåí åäi. ´éòêåíi êåäåí îðãàíäàðû áiðíåøå îðãàííû
º½çiðåòòiëiãiíå æàòàòûí ºûçìåòòåðäi ºàìòèäû. Êåäåí îðãàíû º½ðûë¹àííàí áåði
îñû óàºûòºà äåéií ê¼ïòåãåí îäû ê¼ðñåòêiøòåðãå ºîë æåòêiçäi. Îñûíû
íåãiçiíäå àëûñ-æàºûí øåòåëìåí ýêîíîìèêàëûº, ñàóäà ºàòûíàñòàðû àðòà ò¾ñòi.
²àçàºñòàí Ðåñïóáëèêàñû ºàçiðãi óàºûòòà ê¼ïòåãåí ä¾íèåæ¾çiëiê ýêîíîìèêàëûº
½éûìäàð¹à ì¾øå áîëûï òàáûëàäû. ʼïòåãåí åëäåðìåí òû¹ûç áàéëàíûñòà,
äîñòàñòûºòà. °ðèíå á½ëàðäû ¸ði ºàðàé äàìè ò¾ñóiíäå ìåìëåêåòòi iøêi æ¸íå
ñûðòºû ñàÿñàòûí æ¾ðãiçóäå áåëãiëi ð¼ëi áàð êåäåí îðãàíäàðûíû ºûçìåòiìåí
òû¹ûç áàéëàíûñòû. Æî¹àðûäà àéòûï ¼òêåíiìiçäåé êåäåí îðãàíûíû íåãiçãi
ºûçìåòiíi áiði ²àçàºñòàí Ðåñïóáëèêàñûíû ýêîíîìèêàëûº ì¾ääåñií ºîð¹àó
áîëûï òàáûëàäû. Ä¸ë ºàçiðãå äåéií Ðåñïóáëèêàìûçäà ýêñïîðòòàí èìïîðò áàñûì
áîëóäà. Ýêñïîðòòû èìïîðòòàí ò¼ìåí áîëûï êåëói áiçäi ¸ëiãå äåéií äàéûí
¼íiì ¼íäiðóäå ¸ëñiç åêåíäiãiìiçäi ê¼ðñåòåäi. Àë ýêñïîðòòû áàñûì á¼ëiãií
øèêiçàò º½ðàéäû. Îñûíû á¸ðií øåêàðàäà áàºûëàï, º½ðàìûí, ê¼ëåìií áåëãiëåï
îòûðàòûí êåäåí îðãàíäàðû áîëûï òàáûëàäû. Àë êåäåí îðãàíäàðûíû º½ºûºòûº
ºûçìåòiíå êåëåð áîëñàº, îë êåäåí ñàëàñûíäà îðûí àëàòûí ºûëìûñòàð æ¸íå
º½ºûºá½çóøûëûºòàðìåí ê¾ðåñòi æ¾çåãå àñûðàäû. °ãiìå îñû ò½ð¹ûäà àðû ºàðàé
¼ðáèòií áîëàäû.

1. Қазақстан Республикасындағы кеден төлемдерінің жағдайы.
Қазақстан Республикасындағыкеден төлемдерінің жағдайын Алматы қаласы
жіне Алматы облысы кеден басқару бөлімшесінің жүйесінде қарастырсақ.
• Кеден табыс бөлімшесі Алматы қаласы және Алматы облысы кеден
басқармасының құрылымдық бөлімшесі болып табылады және басқарманың
басқарушысы мен оның орынбасарына бағынады.
• Бөлімше өз жұмысын атқаруда Конституцияны, Қазақстан Республикасының
заңдарын, Қазақстан Республикасы Президентінің қаулыларын, Қазақстан
Республикасы Үкіметінің қарарлары мен үкімдерін, Қазақстан
Республикасының Кеден комитететінің бұйрықтары мен шешімдерін және
нормативтік актілерін басшылыққа алады.
• Астана, Жүк автомобилі, Терминал кедендерінің кедендік төлемдерді
және салықтарды төлеу бойынша республикалық бюджетке сомалардың уақтылы
және толығымен түсуі бойынша кедендік құнды анықтау, сыртқы экономикалық
кызмет тауар номенклатурасын және кедендік тарифтерді қолдану бойынша
олардың қызметтерін бақылау, ұйымдастыру және үйлестіру жүргізіп отырады.
• Бөлімше – бөлімше басшысымен басқарылады, ол басқару басшысы ұсынысымен
комитет төрағасымен тағайындалады.
• Бөлімшенің негізгі құрылымы жоғары экономикалық және заңды білімі бар,
экономика, аудит, бухгалтерлік есеп, қаржы-несие қатынастарында теориялық
дайындығы бар немесе тәжірибелік білімі бар мамандардан құралады.
• Бөлімше жұмысының негізгі бағыттарына жататындар:
– кедендік төлемдер және салықтардың дұрыс есептелуіне бақылау жасау,
соның ішінде саудалық емес айналымда;
– тауарлар кедендік құнының дұрыс төленуіне бақылау жасау;
– кедендік төлемдер және салықтар бойынша кедендік органдардан түсетін
мәліметтер жинау, талдау;
– төлемдер және салықтарды жинаудың, сыртқы экономикалық қызметі, тарифтік
реттеу бойынша ұсыныстарды қарастыру;
– кедендік төлемдер және салықтар жинау мәселелері бойынша кедендік
мекемелерді тексеру;
– СЭК-қа қатысушылар экспорттық-импорттық және басқа да сыртқы
экономикалық операцияларды қажетті жағдайда тексеру;
– бөлімшенің негізгі міндеттері және қызметтері;
• Қазақстани Республикасының заңдылықтары, Қазақстан Республикасының
Үкімет шешімдері, Комитет бұйрықтары және шешім талаптарын орындауды
жүзеге асыру.
• Бөлімшенің басқару бөлімдері және басқа ведомстволарымен бөлімше
жұмысының негізгі бағыттары бойынша көрсетілген мақсаттарда жұмысты
ұйымдастыру үшін тиімді байланыстылығын қамтамасыз ету.
• Кедендік төлемдер мен салықтар түсуін және уақтылы республикалық
бюджетке түсуін бақылау.
• Құқық қорғау және басқа да компонентті органдармен бірге Қазақстан
Республикасының кедендік заңдылығын, комитет бұйрықтары мен шешімдерін
бұзуды анықтау бойынша шаралар ұйымдастыру және керек жағдайда
анықталған бұзушылықтарды қосымша тексеруге қатысу.
• Сәйкес құрылымдық бөлімдерге әдістемелік ұйымдастырушылық және
практикалық көмек көрсету.
• Бөлім құзырына кіретін мәселелер бойынша азаматтар мен ұйымдарға кеңес
беру.
• Бөлім құзырына кіретін мәселелер бойынша бағынышты кедендер мен
мемлекеттік ұйымдардың әсерлесуін ұйымдастыру.

2.Кедендік төлемдерді төлеу мерзімдері мен тәртібі.
Кедендік төлемдерді төлеушiлер мына тұлғалар болып табылады:
1) тауарлар мен көлік құралдарына қатысты өкілеттіктері бар тұлғалар
немесе декларант;
2) лицензия немесе кедендік ресімдеу жөніндегі маманның біліктілік
аттестатын алатын тұлғалар кедендік төлемдерді төлеушiлер болып табылады.
Кедендік баждарды төлеу мерзімдері өзгерген жағдайларды қоспағанда,
кедендік баждар кедендік декларация тіркелген күнге дейiн немесе тіркелген
күнi төленедi.
Егер кедендік декларация айқындалған мерзiмде берiлмесе, онда кедендік
баждарды төлеу мерзiмдерi кедендік декларацияны беру мерзiмi өткен күннен
бастап айқындалады.
Шартты түрде шығарылған тауарларды кедендік баждар салудан босатуға 
байланысты мақсаттардан өзге  мақсаттарда пайдаланған кезде, тұлғаның
тауарларды пайдалану және оған иелік ету  жөніндегі шектеулерді бұзған күні
кедендік баждарды төлеу мерзімі болып есептеледі. Егер шектеулердің
бұзылған күнін  анықтау мүмкін болмаса,  кедендік декларация тіркелген  күн
кедендік баждарды төлеу мерзімі болып есептеледі.
 Кедендік ресімдеу үшін кедендік алымдар:
1) кедендік декларацияны тіркегенге дейін немесе тіркеген күні
төленеді;
2) егер кедендік декларация сәйкес айқындалатын мерзімдерде берілмесе,
онда кедендік декларацияны беру мерзімдері өтіп кеткен күннен бастап төлеу
мерзімдері өтеді;
3) шартты түрде шығарылған тауарларды кедендік ресімдеу үшін кедендік
алымдарды салудан босатуға байланысты мақсаттардан өзге мақсаттарда
пайдаланған  кезде, тұлғаның тауарларды пайдалану және оларға билік ету
бойынша шектеулерді бұзған күні көрсетілген алымдарды төлеу мерзімі болып
есептеледі. Егер төлеу мерзімін бұзған күнді белгілеу мүмкін болмаса,
кедендік декларация тіркелген  күн төлеу ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Қазақстан Республикасы кеден төлемдерiнiң экономикаық мазмұны
Қазақстан Республикасындағы кеден ісі
Қазақстан Республикасындағы кеден органдарының дамуы
Қазақстан Республикасындағы жұмыссыздықтың жағдайы
Қазақстан Республикасындағы кәсіпкерлік жағдайы
Қазақстан Республикасындағы жұмыссыздық жағдайы
Қазақстан Республикасындағы биржаның жағдайы
Қазақстан Республикасының кеден органдары
Қазақстан Республикасындағы экологиялық жалпы жағдайы
Қазақстан Республикасындағы бәсекенің даму жағдайы
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь