Макроэкономикалық тепе-теңдік туралы ақпарат


1. Жиынтық сұраныс және оны анықтайтын факторлар
2. Жиынтық ұсыныс: классикалық және Кейнс модельдері
3. Макроэкономикалық тепе.теңділік классикалық теориясы. Жеке, жалпы және нақты тепе.теңдік
4. Тұтыну мен қор жинау
5. Инвестициялар және оған әсер ететін факторлар
Жиынтық сұраныс - ол мемлекеттің, кәсіпорындардың тұтынушылардың және шетелдердің әртүрлі қолайлы бағамен сатып алатын µнімінің кµлемі. Қаншаға баға дәрежесі жоғары болса, соншаға кәсіпорындар, тұтынушылар µнімді аз сатып алғысы келеді, ал баға дәрежесі тµмен болса, соншаға кµп сатып алғысы келеді.

Жиынтық сұраныс = C + I + G + Xn;
мұндағы: C – үй шаруашылығының жиынтық сұранысы;
I – инвестициялық сұраныс;
G – мемлекет тарапынан болатын сұраныс;
Xn – таза экспорт.
Баға дәрежесі мен ұлттық µндірістің нақты кµлемі арасында кері байланыс. Жиынтық сұраныс – салыстырмалы түрде тұрақты, олар баяу µзгереді, мысалы, тұтыну шығындары, ал басқалары – динамикалы, мысалы, инвестициялық шығындар, олардың µзгеруі экономикалық белсенділіктің ауытқуын шақырады.
Ол тауар және ақша нарығының тепе-теңдігін қамтамасыз ететін шығару кµлемі мен жалпы баға дәрежесінің комбинацияларын экономикада береді.
Жиынтық сұранысқа әсер ететін бағалы факторлар:
1. Процент ставкасының әсері;
2. Байлық әсері;
3. Импорт тауарларының әсері.
1. Процент ставкасының әсері – тұрақты ақша массасында баға дәрежесінің µсуі процент ставкасының µсуіне алып келеді. ¤йткені ақшаға деген қажеттілік µседі. Процент ставкасының µсуі тұтынушылардың сатып алуларын, ал µндірушілердің инвестицияларын қысқартуға алып келеді. Осының нәтижесінде жиынтық сұраныс азаяды.
2. Байлық әсері – баға дәрежесінің µсуінде акция, облигация, мерзімдік активтердің құны тµмендейді. Қолында осындай қаржы активтері бар халықтың жағдайы нашарлайды. Нәтижесінде жиынтық сұраныс азаяды.
3. Импорт тауарларының әсері – елдің ішінде баға µскенде отандық тауарларға сұраныс азаяды, ал арзан импорт тауарларына баға µседі. Бұл баға дәрежесінің µзгеруімен байланысты.
Жиынтық сұранысқа әсер ететін бағалы емес факторлар:
1. Тұтынушылардың тұрмысы;
2. Тұтынушылардың күтуі;
3. Салықтар;
4. Инвестициядан күтілетін пайда;
5. Кәсіпорындарға салынатын салық;
6. Мемлекет шығындағы µзгерістер.

Пән: Экономика
Жұмыс түрі:  Материал
Көлемі: 15 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 400 теңге
Таңдаулыға:   
19-тақырып. Макроэкономикалық тепе-теңдік

1. . Жиынтыќ с±раныс жєне оны аныќтайтын факторлар
2. . Жиынтыќ ±сыныс: классикалыќ жєне Кейнс модельдері
3. . Макроэкономикалыќ тепе-тењділік классикалыќ теориясы. Жеке, жалпы жєне
наќты тепе-тењдік
19.4. Т±тыну мен қор жинау
19.5. Инвестициялар жєне оѓан єсер ететін факторлар

1. . Жиынтыќ с±раныс жєне оны аныќтайтын факторлар
Жиынтыќ с±раныс - ол мемлекеттіњ, кєсіпорындардыњ т±тынушылардыњ жєне
шетелдердіњ єрт‰рлі ќолайлы баѓамен сатып алатын µнімініњ кµлемі. Ќаншаѓа
баѓа дєрежесі жоѓары болса, соншаѓа кєсіпорындар, т±тынушылар µнімді аз
сатып алѓысы келеді, ал баѓа дєрежесі тµмен болса, соншаѓа кµп сатып алѓысы
келеді.

Жиынтыќ с±раныс = C + I + G + Xn;
мұндағы: C – ‰й шаруашылыѓыныњ жиынтыќ с±ранысы;
I – инвестициялыќ с±раныс;
G – мемлекет тарапынан болатын с±раныс;
Xn – таза экспорт.
Баѓа дєрежесі мен ±лттыќ µндірістіњ наќты кµлемі арасында кері
байланыс. Жиынтыќ с±раныс – салыстырмалы т‰рде т±раќты, олар баяу µзгереді,
мысалы, т±тыну шыѓындары, ал басќалары – динамикалы, мысалы, инвестициялыќ
шыѓындар, олардыњ µзгеруі экономикалыќ белсенділіктіњ ауытќуын шаќырады.
Жиынтыќ с±раныс – ќисыѓы (АД) єрбір баѓа дєрежесінде т±тынушылардыњ
сатып алуѓа дайын тауарлар мен ќызметтердіњ мµлшерін кµрсетеді (сурет-
19.1).

Р

АД

У
Сурет-19.1
Ол тауар жєне аќша нарыѓыныњ тепе-тењдігін ќамтамасыз ететін шыѓару
кµлемі мен жалпы баѓа дєрежесініњ комбинацияларын экономикада береді.
Жиынтыќ с±ранысќа єсер ететін баѓалы факторлар:
1. Процент ставкасыныњ єсері;
2. Байлыќ єсері;
3. Импорт тауарларыныњ єсері.
1. Процент ставкасыныњ єсері – т±раќты аќша массасында баѓа дєрежесініњ
µсуі процент ставкасыныњ µсуіне алып келеді. ¤йткені аќшаѓа деген
ќажеттілік µседі. Процент ставкасыныњ µсуі т±тынушылардыњ сатып алуларын,
ал µндірушілердіњ инвестицияларын ќысќартуѓа алып келеді. Осыныњ
нєтижесінде жиынтыќ с±раныс азаяды.
2. Байлыќ єсері – баѓа дєрежесініњ µсуінде акция, облигация, мерзімдік
активтердіњ ќ±ны тµмендейді. Ќолында осындай ќаржы активтері бар халыќтыњ
жаѓдайы нашарлайды. Нєтижесінде жиынтыќ с±раныс азаяды.
3. Импорт тауарларыныњ єсері – елдіњ ішінде баѓа µскенде отандыќ
тауарларѓа с±раныс азаяды, ал арзан импорт тауарларына баѓа µседі. Б±л
баѓа дєрежесініњ µзгеруімен байланысты.
Жиынтыќ с±ранысќа әсер ететін баѓалы емес факторлар:
1. Т±тынушылардыњ т±рмысы;
2. Т±тынушылардыњ к‰туі;
3. Салыќтар;
4. Инвестициядан к‰тілетін пайда;
5. Кәсіпорындарға салынатын салыќ;
6. Мемлекет шыѓындаѓы µзгерістер.
Баѓалы емес факторлар жиынтыќ с±ранысќа єсер еткенде ќисыќ оњѓа
немесе солѓа ќарай жылжиды: АD А1D1 µскенде, АD А2D2
азайѓанда.

Р

А1D1

АD

А2D2

У
І. Т±тыну шыѓындары:
1). Материалдыќ жєне ќаржы активтерінен т±ратын т±тынушылардыњ жаќсы
т±рмыс жаѓдайына тєуелді болады. Наќты к±н ќымбаттаѓанда, т±тынушылар
тауарларды сатып алу ‰шін кµп ќаржы ж±мсайды, ал ол жиынтыќ с±ранысты
кµбейтеді. Жиынтыќ с±раныс ќисыѓы оњѓа ќарай жылжиды. Наќты ќ±н
арзандаѓанда, жиынтыќ с±раныс ќисыѓы солѓа ќарай жылжиды.
2). Болашаќта кірістіњ µзгеруіне байланысты т±тынушылардыњ күтуі.
Егер адамдар болашаќта кірісі кµбейеді деп к‰тсе, аѓымдаѓы кірістен саудаѓа
кµп аќша ж±мсайды. Жиынтыќ с±раныс кµбейіп, жиынтыќ с±раныс ќисыѓы оњѓа
ќарай жылжиды. Керісінше жаѓдайда, жиынтыќ с±раныс азайып, жиынтыќ с±раныс
ќисыѓы солѓа ќарай жылжиды.
3). Т±тынушылардыњ ќарыздары – т±тынушылардыњ ќарыздары кµп болса,
аѓымдаѓы т±тыну азайып, жиынтыќ с±раныс азаяды, жиынтыќ с±раныс ќиысыѓы
солѓа ќарай жылжиды.
4). Салыќтар – табысќа деген жоѓары салыќ жиынтыќ с±ранысты азайтады,
жиынтыќ с±раныс ќисыѓы солѓа ќарай жылжиды жєне керісінше.

ІІ Инвестициялыќ шыѓындар єрт‰рлі формада жиынтыќ с±ранысты кµбейтіп
немесе азайтады.
1). Процент ставкасыныњ µзгеруі – баѓа дєрежесімен байланысты емес
процент ставкасыныњ µсуі инвестициялыќ шыѓындарды азайтып, жиынтыќ
с±ранысты азайтады, жиынтыќ с±раныс ќисыѓы солѓа жылжиды. Процент
ставкасыныњ тµмендеуі инвестициялыќ шыѓындарды кµбейтіп, жиынтыќ с±ранысты
кµбейтеді, жиынтыќ с±раныс ќисыѓы оњѓа жылжиды.
2). Инвестициялардан к‰тетін пайда – егер, кєсіпкерлер болашаќта кµп
пайда болады деп болжамдаса, жиынтыќ с±раныс кµбейеді, ал аз болады деп
болжамдаса, жиынтыќ с±раныс азаяды.
3). Кєсіпорындардан алынатын салыќ – егер, салыќтыњ дењгейі жоѓары
болса, жиынтыќ с±раныс азаяды, салыќтыњ дењгейі тµмен болса, жиынтыќ
с±раныс кµбейеді.
4). Жања технологиялар – жања технология инвестициялыќ шыѓындарды
кµбейтіп, жиынтыќ с±ранысты кµбейтеді.
5). Артыќ ќуаттылыќ – артыќ ќуаттылыќ жиынтыќ с±ранысты азайтады,
µйткені кєсіпорындардыњ ќосымша ќуаттылыќ ќосуѓа ынтасы болмайды жєне бар
ќуаттылыќты толыќ ќолданбайды.
ІІІ. Мемлекеттік шыѓындар.
Мемлекеттіњ шыѓындары кµп болса, жиынтыќ с±раныс кµбейеді, мемлекеттіњ
шыѓындары аз болса, жиынтыќ с±раныс азаяды.
ІV. Жиынтыќ с±раныс таза экспорттан тєуелді болады. Экспорттыњ µсуі
жиынтыќ с±ранысты кµбейтеді, экспорттыњ тµмендеуі жиынтыќ с±ранысты
азайтады.
V. Жиынтыќ с±раныс экспортер елдердіњ ¦Т-нан тєуелді болады. Егер,
экспортер елдердіњ ¦Т-ы кµп болса, олар шет мемлекеттермен кµп сауда
жасайды. Б±л елдердіњ жиынтыќ с±раныс кµбейеді, керісінше жаѓдайда, жиынтыќ
с±раныс азаяды.

VІ. Валюта курсыныњ µзгеруі жиынтыќ с±ранысќа єсер етеді. Егер осы
елдердіњ валюта курсы жоѓарыласа, шетелден кµп тауар сатып алуѓа м‰мкіндігі
болады, б±л жиынтыќ с±ранысты кµбейтеді жєне керісінше.
Б±л ќарастырылѓан 6 фактор баѓа дєрежесімен байланысты емес. Б±л
факторлар белгілі баѓа дєрежесінде болады, сондыќтан оларды баѓалы емес
факторлар деп ќарастырамыз.

19.2 Жиынтыќ ±сыныс: классикалыќ жєне Кейнс модельдері
Жиынтыќ ±сыныс – экономикада µндірілген т‰пкі µнімдер мен ќызметтердіњ
жалпы мµлшері. Б±л ±ѓым кµп мµлшерде Ж¦¤ синонимі ретінде ќолданылады.
АS = Ж¦¤
Жиынтыќ ±сыныс ќисыѓы АS экономикада баѓаныњ єрт‰рлі дєрежесінде
нарыќќа µндірушілермен жиынтыќ µнімніњ ќандай кµлемі ±сынылатынын
кµрсетеді.

Р

AS

У
Жиынтыќ ±сыныстыњ баѓалы емес факторлары технологияда, баѓа
ресурстарында, салыќ салудаѓы т.б. µзгерістер. Баѓалы емес факторлар єсерін
тигізгенде жиынтыќ ±сыныс ќисыѓы оњѓа немесе солѓа жылжиды. Жиынтыќ ±сыныс
µскенде, АS А1S1, жиынтыќ ±сыныс азайѓанда АS А2S2 жылжиды.
Жиынтыќ ±сыныстыњ баѓалы емес факторларыныњ ерекшелігі олардыњ бєрі
µндіріс шыѓындарын аныќтайды, сондыќтан баѓалы емес факторлардыњ µзгеруі
бірлік µнімге кететін шыѓындарды µзгертеді. Мысалы, м±найѓа жєне м±най
µнімдеріне баѓаныњ µсуі µндіріс шыѓындарын кµбейтіп, экономикада єрбір баѓа
дєрежесінде жиынтыќ ±сынысты азайтады, АS ќисыѓы солѓа жылжиды. Жаќсы ауа-
райынан егіншіліктіњ кµп болуы, жиынтыќ ±сынысты кµбейтіп, АS ќисыѓы оњѓа
жылжиды. АS ќисыѓыныњ формасы классикалыќ жєне Кейнс мектептерінде єрт‰рлі
т‰сіндіріледі. Жиынтыќ ±сыныс єрт‰рлі уаќытта бір фактордыњ єсері єрт‰рлі
болуы м‰мкін. Макроэкономикада ќысќа мерзім (2-3 жыл) жєне ±заќ мерзім
уаќытыныњ номиналды жєне наќты кµрсеткіштермен байланыстырады. Ќысќа
мерзімде номиналдыќ кµрсеткіштер (баѓа, номиналды жалаќы, проценттік
номиналдыќ ставка) нарыќтыќ ауытќулардыњ єсерінен баяу µзгереді, ол олардыњ
салыстырмалы ќаттылыѓын кµрсетеді. Наќты кµрсеткіштер (шыѓару кµлемі,
ж±мыспен ќамту дењгейі, проценттіњ наќты ставкасы) - µте µзгермелі,
икемді. ¦заќ мерзімде керісінше номиналдыќ кµрсеткіштер кµп µзгеріп
отырады, икемділі деп санайды, ал наќты кµрсеткіштер µте баяу µзгереді,
сондыќтан зерттеуге оњай болу ‰шін оларды т±раќты деп санайды.
Классикалыќ модель экономиканыњ жаѓдайын ±заќ мерзімде бейнелейді.
Классикалыќ теорияда жиынтыќ ±сыныс зерттеуі келесі жаѓдайлардан ќ±рылады:
- Шыѓару кµлемі тек ќана µндіріс факторларыныњ (ењбек пен капиталдан)
мµлшерінен жєне технологиядан тєуелді, ал баѓа дєрежесінен
тєуелсіз.
- Экономика µндіріс факторларыныњ толыќ ќамтылу жаѓдайында ж±мыс
істейді, сондыќтан шыѓару кµлемі потенциалдыѓа тењ.
- Баѓалар жєне номиналдыќ жалаќы – икемді, олардыњ µзгерулері
нарыќтаѓы тепе-тењдікті ќолдайды.
АS ќисыѓы б±л жаѓдайда шыѓару дєрежесімен факторлардыњ толыќ
ќамтылуында тік болады.
Классикалыќ модельде АS ќисыѓыныњ формасы ењбек нарыѓыныњ зерттеуімен
байланысты, ењбек негізгі фактор болѓандыќтан, ќысќа мерзімде оныњ µзгеруі
шыѓару кµлеміне єсерін тигізеді.
Баѓаныњ жалпы дєрежесініњ µсуі наќты жалаќыны тµмендетеді, сондыќтан
ењбек нарыѓында ењбекке деген с±раныс ±сыныстан кµп болады (ж±мысшылар мен
кєсіпкерлер номиналды және наќты жалаќыныњ µзгеруіне сезімденеді). Б±л
номиналдыќ жалаќыныњ µсуіне алып келеді. Нєтижесінде наќты жалаќы б±рынѓы
дєрежесіне дейін µседі, б±л ењбек нарыѓында тепе-тењділікті ќ±рады,
сондыќтан шыѓару кµлемі µзгермейді (аз ѓана ауытќулар болуы м‰мкін).
Номиналдыќ жалаќыныњ корректировкасы тез болады, сондыќтан баѓа дєрежесініњ
єрт‰рлі µзгеруінде жиынтыќ ±сыныс (шыѓару кµлемі) µзгермей потенциал
кµлемінде ќалады.
АS ќисыѓыныњ оњѓа немесе солѓа жылжуы - µндіріс факторларыныњ немесе
технологияныњ мµлшері µзгергенде болады.
Кейнс моделі экономиканыњ ж±мысын салыстырмалы ќысќа мерзім уаќытында
ќарастырады. Жиынтыќ ±сыныс зерттеуі келесі алѓы шарттарына негізделеді:
- Экономика µндіріс факторларыныњ толыќ ќамтылмаѓан жаѓдайында ж±мыс
істейді.
- Баѓалар, номиналды жалаќы т.б. номиналдыќ кµрсеткіштер салыстырмалы
т‰рде ќатты, нарыќтық ауытќуларға баяу сезіледі.
- Наќты кµрсеткіштер (шыѓару кµлемі, ќамтылу, наќты жалаќы т.б.)
ќозѓалмалы нарыќтыњ ауытќуына тез сезіледі.
Кейнс моделінде АS ќисыѓы кµлденењ немесе оњ т‰рде ењкейген. Номиналды
кµрсеткіштердіњ салыстырмалы ќуаттылыѓыныњ ќысќа мерзімдегі себептері:
ењбек келісімшарттарыныњ ±заќтылыѓы, минималдыќ жалаќыны мемлекеттік
реттеу, баѓаныњ, жалаќыныњ µзгеруініњ баспалдаќтыќ мінезі (фирмалардыњ
бєсекелестерге ќарай баѓа мен жалаќыны бірте-бірте порциямен µзгерту)
µнімді шикізатты жеткізуге келісімшарттардыњ мерзімі, кєсіподаќтардыњ
єрекеті т.б.
Егер номиналдыќ жалаќы жеткілікті т‰рде ќатты болса, ал баѓадар
салыстырмалы т‰рде икемді болса, онда жиынтыќ с±раныстыњ µсуімен байланысты
олардыњ µзі наќты жалаќыныњ тµмендеуіне алып келеді, ењбек арзан болады,
б±л фирмалар жаѓынан ењбекке деген с±ранысты кµбейтеді.
Егер AD=AS болса, онда тауар нарығында тепе-теңдік орнайды. Бірақ
нақты өмірде бұл тепе-теңдік сақтала бермейді.
1. Егер ADAS, онда тепе-теңдік орнату үшін 2 варианты болуы мүмкін:
- өндіріс көлемін өзгертпей бағаны өсіру;
- шығарылатын өнім санын арттыру.
2. Егер ADAS, онда мұнда да 2 вариант болуы мүмкін:
- өндіріс көлемін қысқарту;
- өндіріс көлемін өзгертпей бағаны түсіру.

19.3. Т±тыну мен қор жинау
Т±тыну адамдардыњ µмірініњ негізін ќ±райды. Осы маќсатќа сєйкес олар
материалдыќ игіліктер µндірісін ±йымдастырады. ¤ндіріс дєрежесінен т±тыну
дєрежесі тєуелді болады. Т±тыну дєрежесімен аныќталатын µмір сапасы єрбір
жан±яда, єлеуметтік топтарда бірдей болмайды. Т±тыну дєрежесі табыстан
тєуелді болады. Т±тыну халыќтыњ тауарлар мен ќызметтерге с±ранысын
аныќтайды. Сондыќтан экономикалыќ теорияда т±тыну ол халыќты тауарлар мен
ќызметтер сатып алуѓа ж±мсайтын аќша шыѓындары ретінде ќарастырылады. Єрбір
жан±яныњ, єлеуметтік топтардыњ т±тыну дєрежесі олардыњ бюджетінен, кейбір
игіліктердіњ ќажеттілігінен, кейбір игіліктердіњ тµлемді немесе
тµлемсіздігінен, нарыќта тауарлардыњ болуынан т.б. факторларға тєуелді
болады. Біраќ жан±ялардыњ табыстары бірдей болѓанымен, шыѓындар ќ±рылымы
єрт‰рлі болады. Халыќтыњ қор жинау дєрежесі табыс дєрежесінен тєуелді
болады. Қор жинау дегеніміз ол т±тынылмайтын табыстыњ бір бµлігі. Сондыќтан
т±тыну мен қор жинаудың жиынтыѓы табысты ќ±райды.
Табыс = т±тыну + қор жинау;
Т±тыну = табыс – қор жинау;
Қор жинау = табыс – т±тыну.
Жан±яныњ табысы ќаншаѓа аз болса, олар соншаѓа аз саќтайды. ¦лттыќ
қор жинау – ол т±тыну кµлемі мен мемлекеттік сатып алуларды алып
тастаѓаннан кейінгі экономикалыќ жиынтыќ табысы. ¦лттыќ қор жинау жеке жєне
мемлекеттік жинаќтардан т±рады.
Жеке қор жинау – салыќтар мен т±тынуѓа шыѓындарды шегергеннен кейінгі
ќалатын ‰й шаруашылыѓыныњ табысы. Мемлекеттік қор жинау – ол мемлекеттіњ
жинаѓан салыќтары мен оныњ шыѓындарыныњ айырмасымен (айырмашылыќ) ќалѓан
табыстар.
Т±тыну функциясы – т±тынудыњ негізін аныќтайтын тєуелділік, мысалы,
т±тыну кµлемініњ табыс кµлеміне тєуелділігі, яғни С = С (‡), мұндағы: С –
т±тыну, ‡ - табыс.
Қор жинау функциясы - ол жиынтыќ қор жинаудыњ (S) табыстан (‡)
тєуелділігі, яѓни S = S (‡), мұндағы: S-қор жинау, ‡ - табыс.
Қор жинау функциясыныњ наќты ќасиеттері т±тыну функциясына кері
(ќарама-ќарсы) болады.
‡ = С + S
Т±тыну аѓымдаѓы ќажеттіліктерді ќамтамасыз етеді, ал қор жинау
болашаќтаѓы ќажеттіліктерді ќамтамасыз етеді. Т±тынуѓа (С) кететін жалпы
табыстыњ (‡) ‰лесі т±тынуѓа орташа бейімділік (АРС) деп аталады.

Т±тыну С

АРС = = ;

Табыс ‡

Қор жинауға (S) кететін жалпы табыстыњ (‡) ‰лесі қор жинауға орташа
бейімділік деп аталады.

Қор жинау С

АРS = = ;

Табыс ‡

Т±тынуѓа кететін табыстыњ (ќысќарудыњ) ‰лесі т±тынуѓа шектеулі
бейімділік деп аталады.

( С

МРС = ;

( ‡
Қор жинауға кететін табыстыњ µсуі (ќысќаруы) қор жинауѓа шектеулі
бейімділік деп аталады.

( С

МРS = ;

( ‡

МРS + МРС = 1

Т±тыну
200

100

0 100 200 500 табыс

Жинаќтау

SS

100

0 200 300 табыс

-100
Т±тыну функциясы табыстыњ µсуі мен т±тынудыњ µсуін кµрсетеді. Егер
шыѓындар табысќа сәйкес болса, онда оны ОА ќисыѓыныњ ќандай да н‰ктесі
кµрсетер еді. Негізінде табыстыњ бір бµлігі ѓана т±тынуѓа кетеді, сондыќтан
ОА ќисыѓы тµменге ќарай ќисаяды. В н‰ктесі нольдік жинаќтау дєрежесі. В
н‰ктесінен солѓа ќарай кері жинаќтау, яѓни т±тынуѓа кететін шыѓындар
табыстан жоѓары болады (ќарыздар), оњѓа ќарай жылжитын жинаќтаулар жаѓымды
(оњ) болады. П. Самуэльсонныњ айтуы бойынша т±тыну мен жинаќтау графиктері
ол Сиам егіздері сияқты. Жинаќтау графигі ОА сызыѓыныњ кµрсеткіштері,
сєйкестік ОС кµрсеткіштерін алумен шыѓады (айнадан кµрінетін кµрініс
сияќты). Яѓни табыстыњ µсуі т±тынуѓа немесе жинаќтауѓа жіберіледі. ¦заќ
жылдар бойы – табыс µскен сайын оныњ азайѓан ‰лесі т±тынылады, ал өсудіњ
кµбейген ‰лесі саќталады деп саналѓан. Б±л кµзќарастыњ оппоненттері
керісінше ойлаѓан, ќазір кµп экономистердіњ ойынша, экономика ‰шін МРС пен
МРS салыстырмалы т‰рде т±раќты деп ойлаѓан. Осы уаќытќа дейін т±тыну мен
жинаќтаудыњ табыстан тєуелділігі ѓана ќарастырылѓан. Біраќ оларѓа басќа
факторлар да єсерін тигізеді:
1. Байлыќ. Жан±яда ќаншаѓа жиналѓан байлыќ (ќозѓалмайтын м‰лік + ќ±нды
ќаѓаздар) кµп болса, соншаѓа т±тыну мөлшері кµп, жинаќтау мµлшері
... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Негізгі макроэкономикалық тепе-теңдік
Макроэкономикалық тепе - теңдік
Химиялық тепе – теңдік туралы ақпарат
Тауар нарығындағы макроэкономикалық тепе-теңдік
Макроэкономикалық тепе-теңдік экономикалық дамудың циклдылығы
Макроэкономикалық тепе – теңдік IS – LM моделі
Экономикалық өсу және макроэкономикалық тепе- теңдік теориялары
Макроэкономикалық тепе-теңдік түсінігі және оның маңызы
Экономикалық өсу және макроэкономикалық тепе-теңдік теориясы
Жеке тепе-теңдік
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь