Болашақ құрлысшы мамандықта оқыйтын оқушылардың шығармашылық қабілетін дамытуға кәсіби даярлауды әдіснамалық-теориялық тұрғыда негіздеу және оны жүзеге асыруды әдістемелік жүйемен қамтамасыздандыру


1 Болашақ құрлысшыны даярлауға оқу. өндірістік шеберханасын жабдықтау мен безендіруде кәсіптік бағдар берудің ғылыми теориялық негіздері

1.1Болашақ құрлысшыны даярлауға арналған оқу.өндірістік шеберханасын жобалау мен жабдықтауда оқушылардың кәсіби бағдарларын құрылыс саласы бойынша қалыптастыру


1.2 Болашақ құрлысшыны даярлауға оқу. өндірістік шеберханасын жабдықтау мен безендіруде оқушыларға қойылатын негізгі талаптар


2 Болашак кұрлысшыны даярлауға оқу. өндірістік шеберханасын жабдықтау мен безендіру тәсілдері


2.1Болашақ құрлысшыны даярлауға оқу. өндірістік шеберханасын жабдықтау мен безендіруде оқушыларға зертханалық.тәжірибелік сабақтардың мақсаты мен өндірістік оқуды ұйымдастыру .

2.2 Болашақ құрлысшыны даярлауда оқу. өндірістік шеберханасын жабдықтау мен безендіруде мамандарды дайындауға қажетті тәсілдерді қалыптастыру.


Қорытынды:

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі:

Қосымшалар:
Кәсіптік білім беру - қай кезде де болмасын қоғамның басты құндылықтарының бірінен саналады. Ал бүгінгі қоғамның әлеуметтік және ғылыми-техникалық прогресі қарқынды дамып отырған заманда адамның интеллектуалдық еңбек үлесі өсіп, білім деңгейіне және әрбір жеке тұлғаның шығармашылық даралығының дамуы мен кәсіби бағыттылығына қойылатын талаптар арта түсуде.
Қазақстан Республикасының «Білім туралы» заңында «Білім беру жүйесінің басты міндеті – ұлттық және жалпы адамзаттық құндылықтар, ғылым мен тәжірибе жетістіктері негізінде жеке адамды қалыптастыруға, дамытуға және кәсіби шыңдауға бағытталған білім алу үшін қажетті жағдайлар жасау, еңбек нарығында бәсекелесуге қабілетті білікті жұмысшылар мен мамандар даярлау, олардың біліктілігін арттыру» мәселесі аталып көрсетілген [1].
Сонымен бірге Қазақстан Республикасының Конститутциясында еліміздің әрбір азаматына еңбек етуге тең дәрежеде құқық берілген, оның ішінде біліміне, қабілетіне, кәсіптік даярлығына сәйкес, 24-бабы бойынша «Әркімнің еңбек ету бостандығына, қызмет пен кәсіп түрін еркін таңдауына құқығы бар» делінген.
Бұл құқық толығымен жүзеге асырылуы үшін еңбек, бүгінгі Егемен Қазақстан Республикасының барлық азаматтарының құқықтық негізде қол жетімділігіне сәйкес атқарылуы тиіс. Дегенмен Кеңестік дәуір кезеңінен бастап жалпы білім беретін орта мектептерде оқыту, еңбек пен адамгершілік тәрбиесін берудің сапасын арттыру, мұғалімдер мен оқушылардың еңбек нәтижелерін бағалаудағы келеңсіздік жағдайларды (формализмін) жою, оқытудың өмірмен байланысын іс жүзінде нығайту, мектеп оқушыларын қоғамдық пайдалы еңбекке даярлауды жақсарту қажеттігі атап көрсетілген [2]. Сол кездерден бастап мектеп оқушыларын еңбекке тәрбиелеуді, баулуды, оларға кәсіптік бағдар беруді жақсарту және олардың қоғамдық пайдалы, өнімді еңбегін ұйымдастыру туралы арнаулы өкімет қаулысы шыққаны белгілі.
Жалпы білімнің басты үш міндеті бар, олар: баланың өзіндік жалпы дамуын, жан-жақты дүниетанымын қамтамасыз ету, және оны болашақ белгілі бір кәсіпке даярлау. Осы үш міндеттің ішінде қоғамдық даму күрделенген сайын баланы жастай алдағы кәсіпке бағдарлай әзірлеу – ең көкейкесті мәселеге айналып отырғаны дәлелденді.
1.Назарбаев Н.Ә. Қазақстан халқына Жолдауы: Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан.-Астана,2007.-16б.
2.Өстеміров К.О., Бекболғанов Е.Ж., Әліпбеков Н.Ж. Өндірістік оқыту шебері. Оқу құралы.-Астана.: Фолиант, 2008.-168 б.
3.Құттыбай М. Физика сабақтарында оқытудың интерактивті әдістерін пайдаланудың тиімділігі // Математика және физика,2008 №4, 52-53 бб.
4.Айтмамбетова Б., Бейсенбаева. Тәрбиенің жалпы әдістері.-Алматы, 1985.-
5.Ақназарова Б.Класс жетекшісі.-Алматы.:Мектеп, 1973.-
6.Әбенбаев С. Мектептегі тәрбие жұмысының әдістемесі.-Алматы,1999.
7.Бержанов Қ. Тәрбие мен оқытудың бірлігі.-Алматы,1973.-
8.Иванова Н., Қозмамбаева М. Оқыту процесінің мәні.-Алматы,1991.
9.Қоянбаев Ж., Қоянбаев Р. Педагогика.-Астана,1998.
10.Нұрғалиева Г. Оқыту әдістері.-Алматы,1991
11.Павелко Г.,Искакова С. Оқыту үрдісінде интерактивті тақтаны қолдану // Математика және физика, №3, 2008
12.Досжанов Б.А. Мультимедиялық технологияларды пайдалану арқылы оқыту процесін жетілдірудің дидактикалық негіздері. Автореферат.-Түркістан,2007.
13. Досжанов Б.А. Мультимедиалық проекторларды оқыту процесінде қолдану // «Жоғары кәсіптік білім беру сапасын арттырудың өзекті мәселелері» атты республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары.-Қызылорда,2002 / М.А. Құдайқұлов, Қ.Ж. Жаңабергеновпен авторлық бірлестікте.
14.Досжанов Б.А. Мультимедиалық құралдардың оқыту процесіндегі тиімділігін анықтау // «Үздіксіз кәсіби білім беру: проблемалары мен болашағы» атты республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары.-Қызылорда,2006. (Р.Әлменаевамен авторлық бірлестікте).
15.Абыканова Б.Т. Компьютерлік технологияны пайдалану арқылы оқушылардың танымдық белсенділігін арттырудың дидактикалық шарттары.-Алматы,2006
16.Ақпараттық технология сабақта // Қазақстан мектебі, №5-2004, 44-45 бб.
17.Ошанова Н.Т.Информатиканың негізгі (базалық) курсында телекоммуникациялық технологияларды оқыту әдістемесін жетілдіру.Автореферат.-Алматы,2007.
18.Медешова А.Б. Оқушылардың оқу икемділігін ақпараттық технология арқылы дамытудың педагогикалық шарттары.Автореферат.-Атырау,2006.
19.Мұғалім – оқу үрдісін ақпараттық технология жабдықтары арқылы ұйымдастырушы // Қазақстан мектебі, №4-2005, 10-11 б.
20.Оқу материалын меңгеруді ақпараттық технология арқылы ұйымдастыру // Жас ғалым-2005», республикалық ғылыми-практикалық конференция.-Тараз,2005.
21.Қараев Ж.А. Мектепте оқытудың педагогикалық жүйесін жетілдірудің әдіснамалық негіздері // Қазақстан мектебі,1996.
22 Факторы эффективности учебно-образовательного процесса //Интеллектуальная собственность: вопросы теории и практики. Международная конференция. –Оренбург, 2005. – С. 339-343.
23 Потенциальные возможности спецкурса по использованию образовательных технологии //Инновационные педагогические технологии: перспективы применения и развития. Международная научно-практическая конференция. –Актобе, 2005. –С. 103-107. (в соавторстве: Сибагатова Г.К.).
24 Оқытудың шығармашылық қызметін дамытудың өзекті мәселесі //ҚР білім берудегі дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламаның жоғары және жоғары оқу орындарынан кейінгі білім беру жүйесіндегі іске асырылуы. Республикалық ғылыми – практикалық конференция. –Тараз, 2005. –Б. 24-27 (бірлестікте: Картекенова Р.С., Сибагатова Г.К.).
25 Оқушылардың шығармашылық дербестігін дамыту – психологиялық-педагогикалық проблема //ХХІ ғасырдағы жоғары оқу орны: жаңа экономикалық жағдайда өркендеу. Халықаралық ғылыми-практикалық конференция. –Ақтөбе, 2006. –Б. 262-267.
26 Оқушылардың шығармашылық дербестігін қалыптастырудың мүмкіндіктері //Қазақстан Республикасының егемендігі – ұлттық заңнаманың даму негізі. Халықаралық ғылыми-практикалық конференция. ІІ бөлім.–Ақтөбе, 2006. –Б. 76-81. (бірлестікте: Сыздықов О.С., Нұрмұханова Г.Е.).
27 Оқушылардың оқу іс-әрекетін тиімді ұйымдастыру проблемасы //Қазіргі білім беру парадигмасы: мәселелері және шешу жолдары. Халықаралық ғылыми-практикалық конференция. ІІ том. –Ақтөбе, 2006. –Б. 29-32.
28 Оқыту үрдісінде шығармашылықты дамыту мәселесі //Жоғары оқу орнындағы оқытудың инновациялық технологиялар мен интерактивтік әдістері. Республикалық ғылыми-практикалық конференция. –Орал, 2006. –Б. 36-39.
29 Жеке тұлғаны дамытудағы білім мазмұнын жетілдіруге жаңаша принциптік көзқарас //Қазақстанда азаматтық білімді дамыту: Қазіргі жағдайы және перспективасы. Республикалық ғылыми-теориялық конференция. –Ақтөбе, 2006. –Б. 178-185. (бірлестікте: Алдияров Қ.Т., Көбенова Ш.И.).

30 Сәдуақасова К. Педагогикалық зерттеудің тақырыбын таңдау және проблемасын анықтау //К.Сәдуақасова. Қазақстан мектебі.– 2009.-№ 12.–Б.61.
31 Скаткин, М.Н. Совершенствование процесса обучения / М.Н. Скаткин, - М.: 1971. - 275 с.
32 Скотников, В.А. Тракторы и автомобили / В.А.Скотников, - М.: Агропромиздат. 1985.-348 б.
33 Харламов, Н.Ф. Педагогика / Н.Ф.Харламов,- М.: 1990. - 220 с.
34 Чудаков, Д.А. Основы теории и расчета трактора и автомобиля / Д.А.Чудаков, - М.: Колос. 1972.- 178 с.
35 Шамова, Т.И. Активизация учения школьников / Т.И. Шамова, -М.: 1982. - 228 с.
36 Щукина, Г.И. Педагогические проблемы формирования познавательных интересов учащихся / Г.И.Щукина,- Москва. “Педагогика”. 1988. – 240 с.
37 Щукина, Г.И. Проблемы познавательного интереса в педагогике / Г.И.Щукина,- Москва. 1971. - 180 с.
38 Шестопалов, С.К. Устройство,ТО и ремонт легковых автомобилей / С.К.Шестопалов. М.: Машиностроение. 2002. – 230 с.

Пән: Педагогика
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 60 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге
Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Шаңды бронхит8 бет
Қазақстанның латын әліпбиіне көшуі заман талабы3 бет
Жоғары оқу орнында болашақ география мұғалімдерін этнопедагогикалық даярлауды жетілдіру34 бет
Жоғары оқу орнында студенттерді интеллектуалды жүйелер бойынша даярлауды жетілдіру31 бет
"Қазақ тілі сабағында оқушылардың шығармашылығын дамытуға арналған топтық жұмыс түрлері"59 бет
1-2 сәбилер тобындағы балалардың шығармашылық қабілетін ойын арқылы қалыптастыру61 бет
2-сынып оқушыларының математикадан шығармашылық қабілетін дамыту70 бет
2-сыныпта қазақ тілін оқыту барысында оқушылардың шығармашылық қабілетін дамыту38 бет
3 - сынып оқушыларының математика сабақтарындағы есептеу дағдыларын дамытуға модульдік оқытудың әсері62 бет
Pseudomonas туысы өкілдерінің фенолды ыдырату қабілетін зерттеу22 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь