Ақпараттық–коммуникациялық технологияның оқыту процесі

Мазмұны

Кіріспе

1. Ақпараттық.коммуникациялық технологияның оқыту процесі ... ... ... ... . 6
1.1. Ақпараттық.коммуникациялық технологияларның оқыту процесіне қолданудың дидактикалық мүмкіндіктері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 6
1.2. Оқытушының ақпараттық . коммуникациялық құзырлылығы мен ақпараттық мәдениетін қалыптастыру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 7
1.3. Білім берудегі ақпараттық технологиялар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 25
1.4. Ақпараттандыру жағдайында білім ұйымдары басшыларының инновациялық кедергілерден шығуы туралы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 27
1.5. Ақпараттық мәдениетті оқыту процесінде оқушы бойына қалыптастыру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 31

2. Электронды сынақ кітапшасын құру бағдарламасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... 34
2.1. Құрылған бағдарламамен танысу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 34
2.2. Қолданушыға нұсқау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 35

3. Бағдарламаны құруға пайдаланған құрал ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 37
3.1. Delphi ортасында мәліметтер қорын құру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 37
3.2. Мәліметтер қорымен байланыс орнату ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 40

Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .62

Әдебиеттер тізімі

Қосымша
КІРІСПЕ

Қазақстан Республикасының білім беруді 2010 жылға дейін дамытудың Мемлекеттік бағдарламасында ақпараттық және коммуникативтік технологияны білім беру жүйесін жеделдетіп дамытуға қолдану негізгі міндеттердің бірі ретінде анықталады.
Ақпараттық-комуникациялық технологияны бәсекеге қабілетті ұлттық білім беру жүйесін дамытуға және оның мүмкіндіктерін әлемдік білімдік ортаға енудегі сабақтастыққа қолдану негізгі мәнге ие болып отыр.
Білім беруді ақпараттандыру, білім салаларының барлық қызметіне ақпараттық технологияны енгізу және ұлттық модельді қалыптастыру қазақстандық білім беруді сапалы деңгейге көтерудің алғы шарты.
Аталған бағыттарды дамыту үшін құқықтық-нормативтік, материялдық-техникалық, ғылыми-әдістемелік және ақпараттық жағынан қамсыздандыру педагог мамандарды даярлаудың негізгі бағыттарының біріне айналып отыр.
Білім беруді қайта құру оқытушыдан үлкен дайындықты талап етеді. Олай болса, олардың тұлғалық қасиеттері мен мамандық құзырлықтарына жоғарғы талап қойылады. Қазіргі уақытта оқытушы білім беру жүйесіндегі кез келген қайта құруларды педагогикалық процестің негізгі субъектісіне айналып отыр.
Қазіргі оқу орнына шығармашылық ізденіс қабілеті дамыған, жаңа педагогикалық технологияларды жете меңгерген мамандық шеберлігі қалыптасқан оқытушы қажет. Бір уақытта педагог, психолог және оқу-процесін ұйымдастырушы технолог бола білуі керек. Сонымен қатар оқушының шектеусіз қабілетін дамыта алатындай білім берудің әлемдік кеңістігін құруға қабілетті бола білуі шарт. Бұдан оқытушының мамандық шеберлігі анықталады.
Басқаша айтқанда, білім беруді ақпараттандыру процесі оқытушыеың дайындық деңгейі мен мамандық сапасына үлкен талап қояды. Ол оқытушының өзін-өзі дамуына, өзіндік білім алуына және шығармашылық түрде өздігінен қызметтерін іске асыруға мүмкіндік береді. Сондықтан оқытушыларды жаңа ақпараттық технологияны өз қызметтеріне еркін пайдалана білуіне және оқыту құралы ретінде пайдалану бағыттары бойынша білімдерін көтеру және қайта даярлау курстарының мазмұнын өзгертіп, жасақтау қажеттілігі туындады. Педагог мамандардың біліктілігін көтеру және қайта даярлауда ақпараттық әлемде оқу-тәрбие процесін ұйымдастырудың негізгі құралдарын, жаңа әдістер мен формаларды кез келген уақытта таба білуіне мүмкіндік туғызу. Мұндай жағдайда педагог мамандар өзін-өзі дамытуына және өздігінен білім алуына мүмкіндік алады. Бұл жағдайда дамытудың өзектілігі – жаңа ақпараттық коммуникациялық технологияны оқу-тәрбие процесіне жан-жақты, әрі еркін пайдалана білуге үйрету дайындау кезеңдерінің сапалығымен анықталады.
Ақпараттық технологияларда электронды сынақ кітапшасын құру – бұл менің дипломдық жұмысымның мақсаты.
ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ


1. Д.Ш.Матрос, Д.М. Полев, Н.Н.Мельникова. Управление качеством образования на основе новых информационных технологий; М.;2001;30-33бб.
2. М.В Лебедева, О.Н.Шилова. Что такое ИКТ-компетентность студентов педагогического университета и как ее формировать. Информатика и образование; 2004; №3; 96-100 бб.
3. В.А.Каймин. Курс информатики: состояние, методика и перспективы. Информатика и образование; 1990; №6; 26-31 бб.
4. А.Л.Зимин, Е.К.Хеннер. Повышение квалификаций работников образования в области информационно-коммуникационных технологии. Информатика и образование; 2004; №12; 1-4 бб.
5. Е.К.Хеннер, А.П.Шестаков. Инфармационно-коммуникационная компетентность учителя: структура, требования и система измерения. Информатика и образование; 2004; №12; 5-6 бб.
6. Кандзюба С.П. Delphi 6. Базы данных приложения: Лекции и упражнения /Кандзюба С.П., Громов В.Н. -М: Диа-Софт. 2001-576с.
7. Кенту Марко. Delphi 5 для профессианалов. СПб.: Питер, 2001-944с:ил-/в пер.
8. А. Я. Архангельский. Программирования в Delphi 6 – М.: ЗАО “Издательство БИНОМ”, 2003 г. – 1120 с., ил.
9. Томас Коннолли, Каролин Бег, Анна Страган. Базы данных: проектирование, реализация и сопровождение. Теория и практика, 2-е изд.: Пер. с англ.: Уч. Пос: -М.: издательский дом “Вильямс”, 2000г.
10. Гофман И.Э., Хомененко А.Д. Delphi 5.-СПб.: БХВ-Санк-Петербург. 2000г.
11. Фаронов В.В., Шумаков П.В. Delphi 5. Рукаводство разработчика базы данных –М.: “Нолидж”, 2000г.
12. К. Грибачев. “Delphi и Model Driven Architecture” Разработка приложений баз данных – СПб.: Питер, 2004. – 348 с.: ил.
13. Баженова И.Ю. Delphi 6. Самоучитель программиста – М.: Кудиц – Образ, 2002. –432с.
14. Архангельский А.Я. Разработка прикладных программ для Windows в Delphi5 –М: Бином 1999-256с. ил-(Все о Delphi)
15. Архангельский А.Я. Язык SQL в Delphi 5. –М: Бином, 2000 –208с. ил-(Все о Delphi)
16. Бобровский С. Delphi 57 Учебный курс. – СПб.: Питер,и 2002-640с
17. Дж.Борман. Компьютерная энциклопедия для школьников и их родителей. Пер. с англ. – СПб: Питер, 1996.
18. Валединский В.Д. Информатика. Словарь компьютерных терминов. М.: Аквариум, 1997.
19. Грошев С.В., Коцюбинский А.О., Комягин В.Б. Современный самоучитель профессиональной работы на компьютере: Практ. пособ. – М.: Триумф, 1998.
20. Дьяконов В.П. Компьютер в быту. – Смоленск: Русич, 1997.
8. Евсеев Г.А., Пацюк С.Н., Симонович С.В. Вы купили компьютер: Полное руководство для начинающих в вопросах и ответах. – М.: АСТ-ПРЕСС: Инфорком-Пресс, 1999.
21. Ермеков Н., Стифутина Н. Информатика: Учебник для 7 класса общеобразовательной школы. – Алматы: Атамура, 2003.
        
        Мазмұны
Кіріспе
1. Ақпараттық–коммуникациялық технологияның оқыту ... 6
1. ... ... ... процесіне
қолданудың ... ... 6
2. ... ақпараттық – коммуникациялық құзырлылығы мен ақпараттық
мәдениетін ... 7
3. ... ... ... ... ... ... білім ұйымдары басшыларының инновациялық
кедергілерден ... ... ... Ақпараттық мәдениетті оқыту процесінде оқушы бойына ... ... ... ... кітапшасын құру ... ... ... ... ... ... ... ... ... Бағдарламаны ... ... ... 37
1. Delphi ... ... ... ... ... ... қорымен ... ... ... ... ... Республикасының білім беруді 2010 жылға дейін дамытудың
Мемлекеттік бағдарламасында ақпараттық және ... ... беру ... ... ... ... ... міндеттердің бірі
ретінде анықталады.
Ақпараттық-комуникациялық технологияны бәсекеге қабілетті ұлттық ... ... ... және оның мүмкіндіктерін әлемдік білімдік ортаға
енудегі сабақтастыққа қолдану негізгі мәнге ие болып отыр.
Білім ... ... ... ... ... қызметіне
ақпараттық технологияны ... және ... ... ... ... ... ... деңгейге көтерудің алғы шарты.
Аталған бағыттарды дамыту үшін құқықтық-нормативтік, материялдық-
техникалық, ... және ... ... қамсыздандыру
педагог мамандарды даярлаудың негізгі бағыттарының біріне айналып отыр.
Білім беруді қайта құру оқытушыдан үлкен дайындықты ... ... ... ... ... ... мен мамандық құзырлықтарына жоғарғы
талап қойылады. Қазіргі уақытта оқытушы білім беру ... кез ... ... ... ... ... ... айналып отыр.
Қазіргі оқу орнына шығармашылық ізденіс ... ... ... ... жете меңгерген мамандық шеберлігі қалыптасқан
оқытушы қажет. Бір ... ... ... және ... ... бола ... ... Сонымен қатар оқушының шектеусіз
қабілетін дамыта алатындай білім берудің ... ... ... бола ... ... Бұдан оқытушының мамандық шеберлігі анықталады.
Басқаша айтқанда, білім беруді ақпараттандыру процесі ... ... мен ... ... ... талап қояды. Ол оқытушының
өзін-өзі дамуына, өзіндік білім алуына және шығармашылық түрде ... іске ... ... ... Сондықтан оқытушыларды жаңа
ақпараттық технологияны өз қызметтеріне еркін пайдалана ... және ... ... ... ... ... білімдерін көтеру және қайта
даярлау курстарының ... ... ... ... ... ... біліктілігін көтеру және қайта даярлауда ... ... ... ұйымдастырудың негізгі құралдарын, жаңа әдістер
мен формаларды кез келген уақытта таба білуіне мүмкіндік туғызу. ... ... ... ... ... және өздігінен білім алуына
мүмкіндік алады. Бұл жағдайда дамытудың өзектілігі – жаңа ... ... ... ... жан-жақты, әрі еркін
пайдалана білуге үйрету дайындау кезеңдерінің сапалығымен анықталады.
Ақпараттық технологияларда электронды сынақ кітапшасын құру – ... ... ... мақсаты.
1. Ақпараттық–коммуникациялық технологияның оқыту процесі
1. Ақпараттық – ... ... ... ... ... мүмкіндіктері
Қазіргі заман талабына сай адамдардың мәлімет алмасуына, қарым-
қатынасына ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың ... ... ... ... келе ... ... ... қоғамды қалыптастыру
қажетті шартқа айналып отыр. Осы орайда ... ... ...
жастардың бойында ақпараттық мәдениетті қалыптастыру ... ... ең ... міндет.
Ақпараттық мәдениетті, сауатты адам-ақпараттың қажет кезін сезіну, оны
тауып алуға, бағалауға және тиімді қолдануға қабілетті, ақпарат ... және ... ... ... ... ... қолы жеткен ең үлкен табыстарының бірі – осы ... ... ... тыс ашық ... ... ... ... улайтын да нәрсеге
айналып кетуі мүмкін. Бұл ақпараттың пассивті түрде ... ... ... ... ... ... кең ... орай ақпарат
таратудың бақылауға көнбейтін кері ... ... ... ... байқалады.
Жаңа мыңжылдық – бұл күнтізбедегі жаңа уақыт өткелі емес. Ол- ... ... ... ... ... болашақты барынша жете дұрыс
анықтайтын уақыт. Әсіресе, бүгін біз өз ... ... ... ... ... қарқынды дамуы, көбіне оның білімімен және
мәдениетімен анықталады. ... ... ... ... ... ... мына ... дамып отырған әлемге дайындау – ... ... ... және ... ... ... ... шешімімен «ХХІ ғасыр – ақпараттандыру ғасыры»
деп аталады. Қазақстан Республикасы да ғылыми-техникалық ... ...... ... болатын жаңа кезеңіне енді.
Қоғамды ақпараттандыру – экономиканың, ғылымның, ... ... ... ... Осы ... ... басты рөл жоғарғы оқу
орнына жүктеледі.
Қазіргі ... ... ... қорғанған адам – ол технология
ауысуына және нарық талабына сай терең білімді, әрі ... ... ... ... ерекшілігі – тек біліммен қаруландырып қана ... ... ... ... ... ... өз бетінше өрлеуіне
қажеттілік ... ... ... беру – ... ... ... білім
алуға жан-жақты білім қызметін ұсынатын әлеуметтік институт болуы керек.
Елімізде білім берудің жаңа жүйесі жасалып, оның мазмұнының ... оның ... ... ... енуі ... ... ... алдына жаңа талаптар мен міндеттер қойып отыр.
Бұдан шығатыны, ХХІ ... ... ... ... бірі – ... ... ... «Білім бүкіл өмір
бойына» қағидасына қате алатын ... ... ... құрылымдарын іздеу
болып табылады.
Информатика пәнін оқытудың тиімділігін арттырудың ... өте ... бір жолы ... ... жаңа ... енгізуді атап өтуге
болады.
1.2 ОҚЫТУШЫНЫҢ ақпараттық – коммуникациялық құзырлылығы ... ... ... ... - ... құзырлылығы мен ақпараттық
мәдениетiн қалыпастыру қазiргi таңда ... ... бiлiм ... ең көкейтестi мәселелердiң бiрiне айналып отыр. Қарастырылып
отырған ... ... ... - ... ... ұғымының
пайда болуымен және бiлiм беру саласында компьютердiң қолданыла бастауымен
тығыз байланысты.
Жаңа ақпараттық ... ... - бiлiм беру ... ... оны бiлiм ... беру ... Бұл процестi icкe
асырудан негiзгi құрал компьютeр болып табылады. ... - бiлiм ... ... ... таппай келген жаңа, тың дидактикалық мүмкіндіктерді
шешуге мүмкiндiк беретiн зор құрал. ... әлі ... ... бiз осы ... ... мүмкiндiктерiнің оннан бiрiн де пайдалана алмай ... не? ... ...... ... ... құзырлылығы
мен ақпараттық мәдениетiнің қалыптаспауына немесе төмендiгiнде. ... бiлiм беру ... ... «құзырлылық» немесе "құзiреттiлiк" ұғымы
жеке қасиеттерi мен бiлiм, бiлiк, дағды, ic ... ... ... уақытта құзырлылықтың бiрнеше түpi бар, соның бiрi -
aқпараттық ... ... ... мен О.Н.Шилова
мұғалiмнiң ақпараттық – коммуникациялық құзырлылығын "оку, ... ... ... және ... технологиялардың
көмегiмен шеше бiлу қабiлеттілiгi" деп анықтайды.
Авторлар ... ... ... ... ... ... және кәсiби кезеңдерiн бөлiп көрсетiп,
ақпараттық технологияларды оқу ... ... мен ... ... ... ара жiгiн ашып ... Бұл тұрғыдан қарастырғанда,
ақпараттық құзырлылық екі құрамдас ... ... ... сауаттылық
және компьютeрлiк бiлiмдарлық.
Компьютeрлiк технологиялардың даму жағдайындағы ... К.А. ... ... өз ... ... ... бiлу,
компыoтерлiк техниканың көмегімен есептеу, жазу, сурет ... ... ... мен ... ... деп aнықтама бередi.
Компьютeрлiк бiлiмдарлықтың белгiлерiне компьютерлер мен танымал
бағдарламалардың кеңтүрлiлiгiн ... бiлу, ... ... ... бір ... үшiн ... ... құралдарды таңдай ... ... ... жеке ... болуы жатады.
Сонымен, мұғалiмнің ақпараттық – ... ... ... ... ... ... өңдеудiң компьютерлiк технологияларын теориялық және
практикалық ... оқып - ... ... ... ... ... оқып - үйрену
және оны оқыту процесiнде қолдану ... ... ... және ... ... жеке пәндердi оқытуда
қолданудың тиiмдiлiгiн негiздей және ... ... ... ... - адамға ақпараттық кеңістіктің
қалыптасуына қатыcyғa және ол ... epкін ... ... ... ... түсуге мүмкiндiк беретiн бiлiм деңгейi. Э.Л.Семенюктiң
пiкiрi бойынша "ақпараттық мәдениет - адамның, ... ... оның ... ... ... ... ... түрлерi - ақпараттарды алу,
өңдеу, жинақтау және осының негiзiнде сапалы жаңа ... құру ... ... бойынша жетiлу деңгейi".
Педагог ақпараттық мәдениетiн қалыптастырy және ...... ... aқпараттық және ... ... ... Бұл ... ... сонда - ақпараттық
мәдениеттiң қалыптасуы мен дамуы жолында көптеген кедергiлерден өтуге тура
келедi.
Ғалымдар мен мамандардың ... ... ... ... ... ... ақпараттық және компьютерлiк технологияларды
қолдануға бaйланысты бiліктілiктi көтеру ... ... ... ... және ... ... оқыту
процесiнде колдана бiлу мүмкіндігін ... ... оку ... қажеттiлiгi бүгiнгi бiлiм беру жүйесiнің кезектi мәселесiнiң
бiрiне айналып отыр.
Жалпы, педагог – кадрлардың ... ... ... екі ... ... көрсету қажет сияқты.
Бiрiншiсi - педагогикалық бiлiм беретiн орта ... және ... ... ... ... мәдениетiн қалыптастыру .
Сурет-1. Блок-схема
Факторлардың бұл тобындағы негiзгi фaктор ретiнде педагогикалық бiлiм
беретiн оқу орындарындағы aқпараттық - ... ... ... ... ... атап ... қажет. Бүгiнгi таңдағы
бiлiм беру жүйесінде бұл пәндiк курстардың мазмұнын жаңарту және сол ... ... ... оқытушылардың бiлiктiлiгiн арттыру - ... ... ... ... орта кәсiптiк оқу орындарында
жүргiзiлетiн "қолдану әдiстерi" пәндiк курсының мазмұны ... және ... ... оқытуға бөлiнген сағат саны да өте мардымсыз.
Факторлардың екiншi тобына бiлiм беру ұйымдарындағы педагог-кадрлардың
ақпараттық мәдениетiн қалыптастыру жатады. Бұл ... ... ... сызбада көрсетiлген.
Сурет-2. Блок-схема
Бұл факторлар жүйесiнде негiзгi үш факторды жеке атап көpcетy маңызды.
Бірінші – педагогтардың ақпараттық – ... ... ... ... ... ... бағытталған
бiлiктiлiк көтеру курстары. Мұндай курстардың арнайы бағдарламасы ... ... ... бiлiм беру ... ... ... бағдарламалары
жасалып, облыстық, республикалық оқытушы бiлiмiн жетiлдiру институттарында
жедел түрде тақырыптық курстар ұйымдастырылуы ... Ол ... мен онда ... ... педагог кадрлардың бiлiктiлiгiн
көтеру - ол өз aлдына бөлек әңгіме.
Екiншiсi - бiлiм беру ... ... - ... ... ... талаптар. Талап қaтaң, дұрыс қойылған жағдайда
педагогтардың ... - ... ... ... ұйымдағы
педагогикалық қауымдастық, педагогикалық қызмет пен ... ... ... ... ... - коммуникациялық
технологияларды қолданудaғы психологиялық ... жою, ... де ... оң ... ... ... Тағы бiр айта ... мәселе
–педагог-кадрларды мерзiмдi аттестациялауда оларға қойылатын талаптар
жүйесiне aқпараттық мәдениет деңгейiн есепке ... ... ... енгiзу қажет.
Үшінші – білім беру ұйымдарында, оқу кабинеттерінде компьютерлік
базаның болуы. ... ... беру ... ... ... қалыптасып келеді. Бірақ осы уақытқа дейінгі ... ... ... көрсеткеніндей, білім беру ұйымдарын компьютерлермен толық
қамтамасыз ету ақпараттық мәдениетті қалыптастыру және ... ... шеше ... ... дәл ... ... ең маңыздысы-алдыңғы екі
фактор.
Сонымен, aқпараттық - коммуникациялық технологияларды оқыту процесiнде
қолдануға байланысты ...... ... ... ... бiлiм ... aқпараттандырудың маңызды міндеттерiнiң бiрiне айналып
отыр. Бұл маңызды мiндеттi шешпейiнше, бiлiм беру ұйымдарының техникалық
базасын ... ... ... қосу, электронды оқу құpалдарын
дайындау ешқандай нәтиже ... Бұл -өте ... ... мәселе,
сондықтан оның нормативтiк, ұйымдастырушылық, гылыми - әдiстемелiк және оқу
- әдiстемелiк жақтарына тоқталып ... ... бiлiм ... ... ... ... ... стандаpттары мен оқу пәндерінің типтiк бағдарламалары) бiлiм
берудi ... ... ... ... ... белгiлi бiр дәрежеде
бейнелей алуы тиiс.
Стандарттағы бiтiрушiлерге қойылатын бiрыңғай талаптар ... ... ... - ... ... ... ... қажет.
Ұйымдастырушылық тұрғыдан қарастырғанда:
- орта және жoғары кәсiптiк оқу орындарында педагогикалық бiлiм алып
жатқан стyденттердің ақпараттық - коммуникациялық ... ... ... ... педагогикалық қызметiне байланысты кәсiби бiлiм ... ... бiлiм беру ... ... - ... ... ... берудiң қажеттiлiктерiне сай aқпараттық - коммуникациялық
технологияларды қолдануға ... ... ... ... барлық жағдай жасалуы керек.
Мәселенің ғылыми-әдістемелік жағы ... ... ... ... ... ... және сол ... қамтамасыз eтeтiн негiзгi (студенттер үшiн) және қосымша (оқытушылар
үшiн) бiлiм беру ... ... ... ... бiлiктiлiктi көтеруге, оқытушылардың өз ... ... ... ... даярлауға арналған бағдарламаларды жасауға
негiз болатын оқу-әдістемелік базаны құру мен дамытудың да маңызы зор.
Зерттеулерде мұғалiмдердің ақпараттық-коммуникациялық ... ... ... 3 ... атап ... ... түрлi коммуникациялық жүйелермен алғашқы танысу;
2) Ақпараттық - коммуникациялық технологиялардың жеке ... ... ... iстей бiлу дaғдыларын қалыптастыру;
3) Ақпараттық - коммуникациялық технологияларды ... ... ... ... қолдана бiлyдi меңгеру.
Әрине, отандық бiлiм ... ... - ... жеке ... оқытуда қолдануға байланысты атқарылған
жұмыстap жоқ ... ... ... ... оқулықтар, электронды оқу
бағдарламалары, мультимедиялық оқу бағдарламалары жасалды және жасалып та
жатыр.
Компьютердің жүйелік ... iшкi, ... ... ... ... арнайы тарақша қосқыш түрі порттары бар. Олар тiзбектi
жене параллель қосылатын ... ... ... Осы ... apқылы әртүрлi
құрылғылар aрасында ақпараттарды тасымалдауға (жiберуге жене ... Егер eкi ... ... компьютердi порттары apқылы байланыстыратын
болсақ бұл компьютерлердiң арасында алмасу жұмысын жүргiзуге мүмкiндiк
туады. ... ... ... тобы ... желi құрады.
Компьютерлік желі дегенiмiз - ... ... ... ... ... ... ... бiр-бiрiмен
байланыстырылған компьютерлер. Желi жұмыс жасау үшiн арнайы ... ... ... болуы қажет. Желi арқылы оған қосылған кез келген
компьютердегі ақпаратты жедел қарауға болады.
Күнделiктi өмipдe кездесетiн компьютерлiк ... ... ... ... ... ... бiрнеше компьютердің желiге бiрiктiрiлyiн
айтуға болады. Сондай-ақ бiр мезгiлде жүздеген тiптi ... ... ... ... және әуе ... билет сату жүйесiн де
желіге ... ... ... ... Бұл пайдаланушылар санын білу мүмкiн
емес ғаламдық акпараттық Интернет желiсi. Қазiргi кезде компьютерлiк желi
кез келген ... ... ... ... ... ... ... өндipicтiк, немесе қаржылық қызметтердi тиiмдi жүзеге асыру
мүмкін емес.
Компьютерлiк желiлер масштабы мен ... ... ... Ең
шағын желiлер жергiлiктi деп аталады да, бірнеше компьютерді біріктіру үшін
қолданылады.Мұндай ортақ ресурстарды (дискжетек, принтер, ... жене ... ... тиiмдi пайдалану мақсатында құрылады.
Компьютер желiге желiлiк тақташа, модем немесе жоғары жылдамдықты
сандық ... ... (ISDN) ... ... ... ... желiге
телефон желiсi apқылы қосу үшін желiлiк тақша емес модем қажет.
Жергiлiктi есептеуiш желiлер - саны ... ... 100 ... бiр ұйым немесе мекеме iшiнде біріктіру үшiн қолданылады.
Жергiлiктi есептеуiш желi шектеулi аймақтағы (бiр бөлмеде, бiр ... ... ... ... компьютерлердi бiрiктiредi. Мекемелердегi
жергiлiктi желі әр түрлі бөлiмдер мен ... ... ... технологиялық байланыс орнату үшiн құрылады.
Жергiлікті желіге қосылған компьютерлер бір-бірімен қысқа жиілік
байланыс желісімен ... он, жүз ... ... Сондықтан
жергілікті желі арқылы сандық ақпаратты жоғары жылдамдықпен беруге болады.
ақпараттың берілуі ... болу үшін ... ... өте ұзын ... ... ұзын ... сайын сигналдың өшуі мен бөгеуіл шамасы артып кетеді.
Телекоммуникациялық есептеуіш ... ... ... ... ... ... есептеуіш желілер телекоммуникациялық
есептеуіш желілер деп ... ... ...... және оны ... ... ... ол өзара байланысқан жергілікті
желілерден құралады (абоненттік жүйелер). Мұндай масштабтағы ... ... ... ... ... ... ... мақсатында құрылады. ... ... ... қай ... ... қарамастан ақпаратты
жедел түрде кез келген қашықтыққа жіберуге, сонымен қатар желіден қажет
мәліметті дер ... ... ... ... ... ... ... eтiлуі әр түрлi
типтегi компьютер, байланыс ... ... ... ... ... ... әр ... деңгейде желiлер жұмысын үйлестiруге
арналған адаптерлiк құылғылардан тұрады. Телекоммуникациялық желiлерде
ақпаратты жiберу ... ... ... жене ... жүйе
байланыстары арқылы жүзеге асырылады. Ақпарат алмасу барысында деректердi
аналогтық жене цифрлық кодтау қолданылады.
Телекоммуникациялық ... ... ... ... - ... ... бағытталған бiртұтас ақпараттық қор болып табылады. Бұл
қор барлық ... ... ... ... және ... арналған деректер жиынтығы. Онда бiлiм ... ... ... ... жене тарқатылған, қоғамдық
және дepбес пайдалануға арналған) ... ... әр ... ... ... ... бiрiктiрiлyi
мүмкiн. Мысалы, кабельмен жаластырылған жергiлiктi желi аймақтық желiге,
ал әр түрлi аймақтық ... ... ... ... ... ... қашықтықта желiаралық байланыс орнату қажет ... ... ... ... ... жағдайда телекоммуникация каналдары:
телефон, радио релелiк байлaныс, ... ... ... ... ... ... т.б. ... түрлi желiлердi түйiстiру шлюз деп аталатын apнaйы компьютерлер
немесе программалар арқылы қамтамасыз eтіледі. ... бiр ... ... ... баcқa ... ... ... Әр түрлi масштабтағы желiлердi бiрiктiру нәтижесiнде қалалар,
елдер және континенттер apacында өзара aқпарат алмасу мүмкiндiгi ... желi ... ...... ... ... жеткен жетiстiктерiнiң бiрi.
Интернет - (aғылшынша Internet - желiаралық байланыс) ... Жер ... ... ағынын таратуды қамтамасыз ететін желiлер жиынтығы.
Мысалы: жергiлiктi желi арқылы ... ... ... ... ... бұрын бiрнеше корпоративтік және аймақтық желілер
арқылы өтуі мүмкін.
Интернетке байланыстың кең мүмкiндiгiн қолдану мақсатында ... ... ... ... ... ... ... қосылудан қорғау
меселесi туындайды. Осындайда шлюздiк компьютер желi әкiмдiгi рұқсат ... ғана ... ... eтетін брандмауэр рөлiн атқарады.
Интернет - компьютерлiк желiлердің iшiнде жаппай қолданылатыны ... ол ... ... пайдаланушыларға қызмет көpceтeтiн 2 млн-нан
астам тораптық, ... ... ... ... саны ... ... 1 ... өсiп отырады.
Жергілікті желі - компьютерлердi ... үшiн ... ... ... ... да ... құрылғылардан тұрады.
Бұл құрылғы желi арқылы жiберуге арналған ақпаратты түрлендiруге мүмкiндiк
бередi.
Ақпарат - ... ... ... ... ... (кодтау
процесi), осыдан кейiн сигнал қайта түрлендiрiледi (декодтау процесi).
Компьютерлер, жергiлiктi желiге ... ... деп ... блок - ... ... ... ... адаптер – компьютердің байланыс желiсiмен сәйкестендірiлуiн
қамтамасыз ететін құрылғы.
Кең таралған адаптерлерге: Ethernet, Token Ring жене ArcNett ... ... әр типi ... ... жене желiмен қатынасудың нақты
бiр технологиясына сейкес келедi.
Ақпарат байланыс тораптары арқылы сандық түрде берiледi.
Байланыс желiсiнiң сымды жене ... ... ... ... - ... мен коммутаторлар жатады. Олар
дерек алмасу сапасын жақсартады жене ... ... әр ... ... ... әр ... ... бiрiктiредi.
Кабельді тікелей жалғау екі компьютердi желiгe қосудың Direct Саble
Connection (DCC) - тiкелей ... ... деп ... қарапайым әpi
тиiмдi тәсiлi бар. Бұл жағдайда қосымша желілік құрылғылардың ... ... ... ... ... ... ... арқылы қосылады.
Тiкелей жалғауда компьютерлердiң бiрi - жетекшi, екiншici жетекте
болады. Жетекшi компьютерден жетектегi ... ... ... қатынacы қамтамасыз етiледi. Жетектегi компьютердiң дискілерi
мен оған ... ... ... ... ... желiлiк болып
қалады. Жетекші компьютерден дepeктepдi бiр компьютерден екiншi ... ... ... ... ... ... - дерек тасымалдау жылдамдығының
баяулығы. Сол себептi тiкелей жалғау мекемелерде сирек қолданылғанымен,
тұрмыстық жағдайда қолдануға ыңғaйлы. ... ... ... бiрнеше адам
қатысып ойнайтын көптегeн компьютерлік ойындар жұмыс iстейдi.
Eкiдeн көп бiрнеше компьютердi бiр-бiрiмен байланыстыру үшін тiкелей
жалғау жеткiлiксiз. Бұл ... ... ... ... ... ... оларды бiр-бiрiмен кабель арқылы байланыстырып, компьютерлердiң
бiрлескен жұмысын басқаруға арналған арнайы программаларды iскe қocy ... ... ... өте ... орналаспаса, олар үшін ортақ
желiлік жабдық пайдаланылады да, олар бiр ... ... ... ... ... ... желіні жергілікті желі деп атайды.
Жергiлiктi желiнiң eкі түpi бар: клиент-сервер жене бiр ... ... яғни тең ... желi. Егер желiде оны басқаруға арнайы бөлiнген
файлдық сервер деп аталатын қуатты компьютер бар болса, онда олар ... ... ... ... ... серверден басқа
компьютерлер - жұмыс стaнциялары немесе клиенттер, яғни ... ... - opтақ ... ... ... ... қамтитын
компьютер. Opтақ ресурстарды пайдалану үшiн ... ... ... ... ... модем, оpтақ қолданбалы программалар ... ... ... және т.б. ... ... ... ... сервер aтқарады. Клиент-сервер типiндегi желiлер ... ... ... ... ... ... сервер жұмыс
өнiмдiлігімен жене қатты ... ... ... ... ... ... ресурстар - дерек жинақтаушы ... ... ... CD-ROM (компакт-диск) дискілер серверге
қосылады. Сол ... opтaқ ... ... ... үшiн ... ... қажет.
Бiр деңгейлi желiде барлық жұмыс станциясы қайсы бір ... үшiн ... ... ... Олар ... желi
ресурстарын бiрдей қолдана алады және ресурстарды ... ... ... ... ... ... болмайды. Бiр деңгейлi желiлердің маңызды
ерекшелiгi - онымен жұмыс iстey үшiн арнайы ... ... ... бiрдей жергiлiктi желiлерде әрбiр жұмыс станциясы басқалары
үшiн ... ... ... ... ... бiр ... принтер,
басқасына компакт- диск орналастыруға арналған ... ... ... ... құрылғы) қосылуы мүмкiн. Егер мұндай желi Windows
2000 амалдық жүйесi арқылы басқарылса және шалғай құрылғы ... ... ... онда ... ... ... осы ... барлығын
пайдалана бередi. Бiрақ принтер қосылған компьютер iскe қосылмай ... желi ... ... ... шығара алмаймыз. Бiрдей деңгейлi жергiлiктi
желiнi құру өте жеңiл және осындай тәсiлмен байланысқан компьютерлер кез
келген мәселенi ... ... шеше ... 2000 ... жүйесi оpтақ пайдалануға арналған дepeктepдi кез
келген компьютердi пайдалануына толык мүмкiндiк бередi. Мұндай басқаруды -
жүйелiк ... ... ... ереже деп те атайды. Жергiлiктi желiдегi
жұмыстарды басқаруға жауапты және жүйелiк саясатты реттейтiн маманды - ... ... ... әкiм (администраторы) деп атайды.
Жергiлiктi желi топологиясы жергiлiктi желiдегi компьютерлердiң бiр-
бiрiмен геометриялық байланысу тәсiлi топология деп аталады. ... ... түpi ... Ең ... ... түpi - ... Мұндай желiде барлық
компьютерлер тiзбектi түрде бiр кабельге жалғанады.
2. Caқинa топологиясы деп ... желi ... ... тұйық сақина түрiндегi кабельге жалғанады
3. Файлдық серверлерге негiзделген желiде ... ... ... ... ... Құрылғандардың құрамы мен ... ... ... анықталады. Желi топологиясын мекеменiң қажетiне қарай таңдап
алады. Егер ... көп ... үйде ... онда оның әр ... cepвepiн байлaныстыратын бүкiл мекемеге ортақ бiр сервер берiлiп, оны
ақшақар (снежинка) схемасы деп ... ... осы ... ... желi ... ... мекемеде Windows 9х, Windows 2000
Profesional жене Windows NT Workstation амалдық жүйелерi орнатылған бiрнеше
компьютер ... ... ... ... ... ... желіні қамтамасыз ету мүмкіндіктері:
- Ақпараттың арнайы серверлерде сақталуы, бірнеше пайдаланушылардың
қандай да бір ... ... ... Бірнеше пайдаланушылар қолданатын программалық жабдықтарды файлдық
дискілердің серверлерінде бір ғана данадан сақтау;
- Электрондық ... мен ... ... ... ... ... істеуі мен құжат айналымы;
- Желілік принтерлерді бірлесіп пайдалану;
- Интернетке қосылу мүмкіндіктері;
- Ақпараттың резервтік көшірмесін алу және ... ... ... желi құру үшiн ... aйтылған амалдық жүйелерi бар
стандартты программалық жене ... ... ... ... қажет. Тек MS-DOS ... ... ... iстейтiн
компьютерлердi Workgroups Add-On for Dos программасын орнатқаннан кейiн
желiге ... ... ... орналасқан бiр рангiлi ... ... ... ... ... ... ... топтарын құру барысында
мекеменің құрылымын ескеру қажет, мыcалы, бухгалтерия бөлiмi компьютерлерiн
«Бухгалтерия тобына» т.с.с. ... ... ... компьютерлер сервер
немесе тұтынушы (клиент) қызметiн атқара алады. Жұмыс тобының мүшелерi өз
компьютерлерiне ... ... ... ... пайдалануға
бередi. Жұмыс тобына арналған тіркеу жұмыстары жүргiзiлмейдi, себебi мұнда
пайдаланушыны тіркеу және ... ... ... Windows 2000 ... ... ... басқаруымен жұмыс
iстейтiн әрбiр компьютер өзiнiң қорғану ... және жеке ... ... ... компьютерлер санының артуына (10 apтық) ... ... ... ... ... жағдайда cepвepi бар желi құрып,
компьютерге ресурстар мен ... ... ... ... ... Windows 2000 Server амалдық жүйесiн орнатқан абзал.
Ортақ деректер базасының каталогi, ... ... мен ... ... ... ... тәсiлi бар компьютерлер
тобының домен атауы болады.
Әрбiр дoмeнгe жеке ат берiледi. Доменнің деректер ... ... ... ... ... ... доменде тек бiр ғана
негiзгi бaқылаушысы ... ... бiр ... ... ... ... болғаны дұрыс.
Windows 2000 Professional амалдық жүйесi әр ... ... ... пайдаланушығa арналған станцияларын серверлермен байланыстыруға
есептелген. Компьютер ... ... ... ... рет іске ... жүйе DHCP (Dynamic Host ... ... cepвepiн іздейді.
Мұндай типтегi серверлер компьютерлерге желiде бiрiн-бірі табу үшiн адрес
меншiктейдi. Егер ... DHCP cepвepi онда ... жүйе ... түрде
қосылғаннан компьютерлердi анықтай алатын режiмге ауысады. Windows 2000
Professional амалдық жүйесi орнатылған компьютерлер ... ... ... ... жұмыс тобына кіреді. Мұндай механизмдi IР-адрестеу
(Automatic ... деп ... ... ... ... басқарады, барлық
компьютерлердiң бiр-бiрiне жiберетiн және ... ... ... ... үшiн, олар бipтілмен – ортақ ережемен
байланыс жасауы керек. Компьютерлердің бiр-бiрiмен байланыс ... ... ... деп ... 2000 ... ... жүйесi aқпарат тасымалдау жылдамдығы
жоғары желiмен жұмыс істeyгe мүмкіндік бередi. ... ... желi ... ... ... ... мекеме iшiнде
желiмен жұмыс істеу үшiн TCP/IP хаттамасын қолдануды ... NetWare ... ... ... желi бөлiктерi және тор арасында
маршрутизациялау ... ... IPX/SPX ... ... Packed ... ... қолданылады. Мicrosoft
фирмасының 3Соm ... ... ... ... ... ... хаттамасы: арқылы ceнiмдi байланыc құpy мүмкiндiгiн бередi.
РРТР тутынушылардың Интернет арқылы ... ... ... ... үшiн ... ... ... жоғалтып алмау
мақсатында ayқымды инфрақұрылымды құру ... ... ... осы хаттаманың бірқатар кеңейтулерiн шығарды.
Windows 2000 - корпоративтiк жеке меншiк ... ... жаңа ... қамтамасыз етедi: L2TP (Layer 2 Tunneling
Protocol - ... ... ... хаттама), IPSec (Internet Protocol
Security –Интернеттегі қayiпсiздiк ... жане ... Protocol - ... ... ... ... - ... жергiлiктi желi әкімнің (администратор)
жұмысын жеңiлдетедi, пайдаланушының бар eкeнiн (аутентификация) құрылғылары
және ... ... ... ... ... ... ... Active Directory - ақырғы пайдаланушыны дербес iздеу,
қажеттi аппараттық ресурспен және желiге бiр рет ... ... ... ... ... ... Ол ... мен жүйенiң
аппараттық бөлiмiндегi ... ... ... ... ... ... ... сақтайды. Осылай пайдаланушылар
айқындылығын, түci, қағаз пiшiмi, екiжақты баспаға шығару мүмкiндiгi сияқты
белгiлi бiр ... ... ... ... ... Мысалы, PowerPoint
программасында дайындалған көп беттен тұратын таныстыру кiтапшасын баспаға
шығару қажет болса, активтi каталог желiге ... ... ... ... ... ... ... бередi. Iздеудi жылдамдату үшiн Active
Directoryде әрбiр объектiнiң бiрқатар атрибуттары ... ... ... Catalog) ... Желi әкiмi ... ... ... үшiн өз атрибуттарын бере алады. Атрибуттардың типтерi iздеудi
жеделдету ... ... ... ... ... ... шектеулi кезде, әкім доменi тобына кiрмейтiн ... ... ... ... ел ... орналасқан желiлер аймақтық деп аталады. Егер
олар қайсы бiр ұйымға немесе ... ... ... ... ... деп аталады. Мысалы, Қазақстан Республикасының ұлттық
банкiнiң ... - Banknet, ... ... ... оның ... компьютерлерiмен (аудандық бөлiмшелерiн қоса) бiрiктiредi.
Одан үлкен көлемдегi, ... ... ... ... деп ... Олар ... те, жалпы да бола алады. Мысалы,
Интернет сияқты ... кез ... ... ... ... ... ... олардың ресурстарын бiрлесiп пайдалану үшiн және
ақпаратпен алмасу үшiн бiрiктiредi.
Компьютердің ресурстары ақпараттық және ... ... ... ... және ... ал ... ... модемдер, сканерлер, график салғыштар кiредi. Ақпаратты сақтау
құралдары, CD-ROM, ZIP, DVD сияқтылар ... ... ... ... және деректерi бар қапшықтар peтiндe қаралады. ... ... ... ... ... ... ... компьютерiнен
ғанa қол жеткiзуге болатын ресурстар жергiлiктi деп аталады. ... ... де ашық ... ... ... немесе желiлiк деп
аталады. Жергiлiктi және ортақ; ресурстар түсініктері ... Бұл ... ... ... ... болады және, керiciнше, ортақ ресурсқа
жергiлiктi мәртебесiн беруге болады (яғни ... ... ... ... ... ... ресурстар орналасқан компьютер сервер деп аталады. Сервердегi
ақпаратқа жол ашатын және осы ... ... ... ... жұмыс станциялары деп аталады. Есептеу желiлерi желілік
амалдық ... ... ... істейді. Негiзгi желiлiк ... Novell NetWare, Windows NT, OS/2 Warp UNIX ... Windows 95, ... ... ... ... ... бар.
Желiлiк ОЖ пайдаланушыларға желiнiң бiр компьютерiнен басқасына
файлдар көшiруге, желiнiң бiр ... ... ... ... ал ... жағдайларда басқа компьютер жaдындa
орналасқан программаны қосуға мүмкiндiк бередi.
Компьютерлiк желiлердi ... ... ... ... ... ... өңдеу процесiнiң нақты бiр компьютерден тәуелсiздiгi;
• желiнiң бiр ДК -сында сақталу есебiнен бiр ... ... ... сақталуы сенiмдiлiгiнiң жоғарылауы;
ақпаратты рұқсат етiлмеген енуден қорғауды жақсарту:
ұйымның бөлiмшелер және ... ... ... ... ... ... ... берудегі ақпараттық технологиялар
Компьютер, телекоммуникациялық және желілік құралдар ақпараттарды
қабылдаудағы әдістерді өзгертіп, әртүрлі әрекеттерге жаңа ... ... ... ... даму ... ... ... көкейкесті
және маңызды мәселелеріне қол ... ... ... ... оқытуда қолданылатын ... ... мен ... ... ... ... Білім беруде қолданылатын
бағдарламалық-техникалық ... ... ... ... ... ... ... бағыт;
- бағдарламалық ұсыныс;
- техникалық ұсыныс;
- пәндік аумақта қолданылуы.
Дидактикалық бағыт бойынша классификация
Бағдарламалық-аппараттық комплекстің дидактикалық ... ... ... кейбір әдебиеттерден кездестіруге болады. Мысалы,
үйренушілерге компьютер арқылы берілетін білімді келесідей классификациялау
керек. Біріншіден, білімді анықыталған және ... деп бөлу ... ... Ал, ... ... интеллект аумағында зерттеулердің
дамуымен бұл білімдер артикулденетін және артикулденбейтін болып ... ... ... – бұл ... ... графикалық, бейне, т.б.) бірнеше бөліктерге бөлу арқылы ... және оңай ... ... артикулденбейтін бөлімі – интуиция, тәжірибе (опыт) негізінде
құралған білімдер. Бұл бөлімнің ... ... ... ... ... жеке ... орындау кезінде қол
жеткізуге болатын іскерлікті, ... және адам ... ... ... ... ... классификациясына сүйене отырып, оқыту
бағдарламалық-аппаратық комплекстерді ... ... ... негізінде құралған және білімнің артикулденген бөлімін оқытуда
қолданылатын технологиялар декларативтік деп ... ... ... ... болады:
- компьютерлік оқулықтар;
- оқытылатын мәліметтер қоры;
- үйренушілерге белгіленген ақпаратты ұсынатын, дұрыс ... ... ... ... ... және бақылау
бағдарламалары мен басқа компьютерлік құралдар.
Бағдарламалық-аппараттық комплекстерді құруда және ... ... ... ... ... процедурлік
деп аталады. Бұл топтың компьютерлік ақпараттық технологиялары білімнің
ақпараттарын бірнеше бөліктерге бөліп тексермейді және ... ... Олар ... ... ... ... Бұл ... ақпараттық технологияларға мыналар жатады:
- қолданбалы бағдарламалар пакеті (ҚБП);
- компьютерлік тренажерлер (КТ);
- зертханалық практикумдер;
- ... ... ... ... ... ... пән бойынша білім алуына
(қосуына) мүмкіндік ... ... ... (ЭҮЖ) ... да компьютерлік құралдар.
1.4 Ақпараттандыру жағдайында білім ... ... ... ... туралы
Қазіргі заман жылдам әрі терең өзгерістермен ерекшеленеді. Білім беру
жүйесі ауқымды қоғамдық жұйенің бір саласы ретінде ... ... ... ... ала ... өз ... өзгертіп отыруы қажет.
Сондықтан педагогикалық инновация бiлiм беру жүйесiн жaңартудың қажеттi
факторы ... ... Бұл ... ... ... ... ... Бургин (2), Н.Д Молахов, Н.И, Лaпин, А.И. Пригожин (5) «инновация»,
«инновациялық құбылыс» түciніктерінің негiзiн ... К. ... В.А. ... (6), В.С ... С.,Ц ... М.М Поташнвк .
Хомерики (9) бiлiм саласындағы инновациялық құбылыстардың ... ... ... әлеуметтiк- психологиялық кедергілерi
туралы В.И Антошок, В.Г. Зазыкнна, Р.Л. Кричевский, Л.К Маркова, ... (10) ... ... жасaғaн.
Fылыми әдебиеттердегi инновациялық мәселелердiң теориялық негiздерiнiң
жеткiлiктi зерттелуiне қарамастан бiлiм беру саласын ақпараттандыру iciнe
жасaлған тандаулар ... ... ... ... ... үнемi
түciнicтiк табыла бермейдi, кейде педагогтар тарапынан табанды қарсылықтар
да ... ... Бiлiм ... ... ... ... ... кәсіптiк стереотип жаңалықты шеттеушілік, жаңашылдыққа
ұмтылудың болмауы сиякты ... ... жүp. Бұл ... ... қайшылылықтарға тап болуда.
Олар:
( бiлiм беру ... ... ... ... ... ... жaғдайлары арасындағы;
( мектеп жүйесiне енгiзiлiп жатқан өзгерiстер мен оның ... өмip ... ... ... инновация жағдайында мектептi басқару қажеттілігі мен ... ... ... ... ... ... ... басқару қызметiнiң дәстүрлi деңгейiн жүзеге асыру мен мектеп пен
қоғамның қазiргi қажеттiлiгiне сай ... ... ... ... ... сәйкессiздiк.
Бұл қайшылықтарды тек бiлiм бөлiмдерiнiң арнайы ұйымдастырған жұмысы
арқылы ғaнa шешуге болады.
«Инновация» терминi латын тілінен ... ол - ... ... ... Бұл түсінік XIX ғасырдағы зерттеулерде пайда болып,
белгiлi бiр ... ... ... ... ... ... бiлдiрдi. ХХ ғасырдың 30-жылдарында Еуропада ғылымның жаңа ... ... ... болып, ал 50 жылдары педагогикалық ... ... бұл ... ХХ ... 70 ... ... қолданыла
бастады. Егер орыс тiлiнiң түсiндiрме сөздiгiне қарасақ онда ... ... ... немесе тиiмдiлiк тyралы ештеңе айтылмайды,
яғни «жаңа» деген жаңадан жасалған, таныс емес, белгiсiз, ... ... ... деп ... ... бұл ... ... сараптай келе жаңалықтың
барлығы ылғи да жағымды нәтиже бере бермейдi деген тұжырымға келдi:
- кез келген жаңа дүние мектептiң көкейкеcтi ... ... ... бола ... ... жаңа ... ... бiр жағдайда ғана туындайды және нақты бiр
ғана педагогикалық мәселенi шешуге бағытталады;
- жаңалықты пайдаланушылар ... ... жаңа ... ... және оларды игеру жаңалықты меңгерудiң ... ... ... жаңа ... ... екі жағы ... технологиялық-әдісті
пайдаланудың өзіндік ерекшелiктерi және жаңалықты игеруге өзіндiк әсер
eтyi.
Қазiргi ... ... ... ... ... жаңару үрдiсiн, оның ... ... ... сала ретiнде қарастырады, ал
педагогикалық инновация деп тәрбие мен бiлiм ... ... ... ... ... ... жаңалыктар деп
түсiндіріледi.
Бiлiм беру ... ... ... ... ... мұгалiмдерден
өз мінез-құлықтарын, ұстанымдарын мүмкіндіктерін түрлендiрудi талап eтедi.
Инновациялық ic-әрекет адамдардың шығармашылық ... ... бip ... оған ... креативтік, технологиялық, шартты компоненттер
жатады. Сонымен қоса ... ... ... ... деген сұранысын, ол жаңалықтарды қабылдау дәрежесiн көрсететін
кәсiби шығармашылық бағыттарының мазмұнын анықтайды.
Креативтiк компонент икемделу, өзгеру, ... ... бар ... ... оны ... жағдайларға ыңғайластыруды қамтамасыз
етедi. Технологиялық (iс-қимылдық) ... ... ... асуымен байланысты, яғни жаңалықты педагогикалық үpдіске енгiзу және
оның жүру барысын, іске асуын бақылау ... ... ... белгiлi бiр инновациялық жүйенi көптеген нақты
зерттеулер нәтижесiмен өлшей ... ... ... ... ... мен нәтижесiн түйсiнуге және бағалауға мүмкiндiк бередi.
Әдiстемелiк оқудың соңында инновация, «педогогикалық инновация деген
түсініктерді зерделей келе ... ... ... оқу ісінің
меңгерушiлерi инновациялық жағдайда жұмыс iстейтiн бiлiм беру ұйымдарының
басшылары үшiн ... ... ... ... деп ... Педагогтар бiлiктiлiгiн жетiлдiре отырып мектептi басқарудағы
басымдылықтарды ... ... күшi бар ... ... ... басқарушылық iс-әрекетте педагогикалық та, басқарушылық та тиiмдi
технологияларды қалыптастыруға бағыттау.
Әдістемелік семинардың бiр сабағы бiлiм ... ... ... ... анықтауға арналды. Ф.М.Русинов, В.И.Антонюк
сияқты зерттеушiлер психологиялық кедергiлер дегенiмiз әрекеттердiң,
түнiктердiң, ой ... ... ... ... ... ... саналы немесе ойланбай, ашық немесе жасырын, әдейi немесе
кездейсоқ бiлдiретiн тepic әлеуметтiк-психологиялық ... ... ... ету және оны ... кезіндегi қиындықтардың пайда болуы белгiлi
бiр жағдайларды объективтендіруге де бaйланысты, өйткенi ол жаңа ойлардың
пaйда болуы мен дамуын тудырушы алғы шарт ... ... ... ... ... адамның ақыл-ой қызметінің
жандануына түрткі болады, қалыптасқан «қиын» жағдайлардан шығудың ... ... ... әсер ... ... кедергiлердiң анықтауыштары ретiнде мына параметрлердi
қарастыруға болады:
• Кедергілердің құрамы, яғни қызметкерге кері әсер етyшi ... ... ... теpic ... ... ... ... сипаты, яғни теpic пiкiрдегi қызметкерлердiң қарсылық
бiлдiруiнiң формалары;
Жеке топтарда жұмыс iстей отырып басшылар инновациялық ... да, ... да ... бар ... ... Кедергiнiң оңды
жақтары, бiрiншiден ол жете ойластырылмaған және ... ... ... ... ... ... бөгет жасайды, өйткенi
оған әлi ... ... пiсiп ... жоқ, ... ол
инновациялық үpдicтe қоздырушы күш рөлiн атқарады, жаңашылдардың ... ... ... қол жеткенге тоқтап қалмай, iлгерiлеуi үшiн күш
жұмсауын талап eтeдi, үшiншiден, кедергi әрқашан да индикаторлық ... ... ... ... ... хабар бере отырып,
қабылданған шешiмдердiң осал жақтарын көрсетiп бередi және инновацияның әлi
де ... ... ... элементтерiн анықтап, аса қажеттi ... ... ... ... Ақпараттық мәдениетті оқыту процесінде оқушы бойына қалыптастыру
Адам мәдениетiнiң компонентi ... ... ... екенi
түсiнiктi.
Әрбiр мәдениеттi және тәрбиелi адамның өмip сүрiп отырған қоғамда өзiн
қоршаған ортаның қалай құрылғаны ...... ... ... ... ... сүю үшiн ... болып жатқан құбылыстарды, қандай
заңдылыктарға байланысты өзгеpicтep болып отырғанын бiлу қажет.
Адамның жас шaғында ... ... ... сол ... қалып
қоятыны белгiлi. Сондықтан қазiргi ақпараттық қоғамдaғы өміpге балаларды
дайындау үшiн ... тек ... ... ... бен синтез жасау
мүмкiндiктерiн ғана дамытып қоймай, ... ... ең ... ... -
aқпараттық мәдениет элементтерiн бойларына сiңiрiп, ұғындыру ... ... өмip ... адам ... ... ... өзiн-өзi
шектей бiлетiн негiзгi нормалар мен ережелердi игеруi тиiс.
Осыған орай ... ... ... ... негiздерi" пәнiн
енгiзу мынадай мақсаттарды көздейдi:
сезiмдi ынталандыру;
бiлiм, бiлiк дағдыларын дамытуға қызығушылығын ... мен ... ... пен ... жасау дaғдыларын үйрету;
логикалық және ақпараттық ойлау қабiлеттерiн дамыту.
Сезiмдi ынталандыру деген бiлiм беруге жағдай жасау, ... ... және ... ... ... ойын ... тиiмдi пайдалану,
алға қойған мақсатты жүйелеу болып табылады.
Ақпараттық ...... ... ... ... ... ... өндеу және тасымалдау істерін қамтамасыз ... және ... ... мен ... техникалық құралдар
жиыны.
Коммуникация – ақпаратты тасымалдап жеткізу әдістері мен механизмдерін
және оларды жазып жинақтап жеткізу ... ... ... ... ... байланысты түсініктер
Сурет-3 Блок-схема
2. электронды сынақ кітапшасын құру
2.1. Құрылған бағдарламамен танысу
Бағдарлама жалпы оқу үрдісіндегі ... ... ... ... ... Ол оқу ... ... қызметкерлерге таптырмайтын
құрал. Өйткені қазіргі ақпараттандыру ... ... ... ... ... сызылған қағаздарды емес, ақпараттық технологияларды –
компьютерді жанына бірден бір серік етіп алған.
Сонымен, бағдарламаны іске ... ... ... ... 1-
суреттегідей терезе пайда болады. Осыдан соң қолдынушы өзіне қажетті
әрекеттерді орындай ... ... ... ... ... ... ... өзгерте алады, реттей алады. Ол дегеніміз
қандай семестрде қандай емтихан және ... ... ... ... ... алады. Содан кейінгі сынақ кітапшасы командасын басқанда, осы
алдыңғы ... ... ... ... ... пәндердің тізімін
өзгерткеннен кейінгі сынақ кітапшасын ... ... ... ... ... ... өзгертуге болатыны туралы ақпараттан бастайық.
Мұнда айтарлықтай еш ... жоқ. Яғни ... ... оның ... ... ... ... Ал жаңа пәнді қосу үшін, төменге қараған
стрелканы басамыз. Егер де бұл ... ... есеп ... ... онда төменде
орналасқан «Есеп» батырмасын басу арқылы баспаға шығарып алуға мүмкіндік
беретін есеп шығарып береді.
Сурет-2 Электронды сынақ ... ... ... ... жабқаннан кейін алдыңғы формаға қайтып ораламыз. Содан
кейін сынақ кітапшасы батырмасын басамыз. Ол ... ... Word ... ... ... ... кітапшасы пайда болады. Бұл алдыңғы
кестедегі ... ... ... ... ... ... Электронды сынақ кітапшасының мазмұны
Бұдан кейін дайын сынақ кітапшасының кіріспе бетін әрбір ЖОО ... ... ... ... ... ... өңдеп ала алады.
Бағдарлама әрине мазмұны бойынша шағын болып көрінгенмен алгоритмі өте
зор.
3 ... ... ... ... Delphi ... мәліметтер қорын құру
Локалдік мәліметтер қорында мәліметтер қоры ... ... ...... ... ... мәліметтер қоры файл – серверде болады.
Локалдік вариантта мәліметтермен ... ... бір ... режимінде
болады. Бұл вариант корпоративтік жұмыста іс жүзінде кездеспейді, себебі
бір ... ... ... істеп отырған пайдаланушы саны мен
мәліметтер қоры қөшірмесінің саны тең ... ... ... ... ... синхрондау қиын.
Файл – сервер мәліметтер қорында мәліметтер ... файл – ... ол бір ... ... ... жұмыс істей алады,
сондықтан мұндай мәліметтер қорында көп пайдаланушы режимінде ... ... ... мәліметтердің жалғызы ғана сақталады, әрбір
клиент әр уақыт мезетінде осы мәліметтердің ... ... ... ... ... ... ... бағдарламасына жүктеледі.
Олар әрбір клиент орнындағы мәліметтердің локалдік ... ... қоры ... ... ... тиіс.
Екеуінде де BDE клиент машинасында болады, және бағдарламамен бірігіп
локалдік мәліметтер қорын басқару жүйесін ... ... ... саны ... саны тең болады. Бұл ... ... ... INTERNET желісіне шығуға болады. BDE локалдік және ... ... ... ... ... пайдалануды қамтамасыз ететін PLL-
библиотека жиынын білдіреді. Ол Delphi – де жазылған ... ... ... үшін ... ... ... ... компьютерге
қондырылады.
Клиент – серверлік мәліметтер қоры.
Клиент – сервер архитектурасында BDE мен ... қоры ... ... ... ... бағдарлама, мәліметтер қоры басқарады)
– деген маңызды аралық звено пайда болады.
Клиент – ... ... ... қоры (бір – ... байланысы
бар кестелерден тұратын мәліметтер қоры) үшін өндірістің стандарт болатын
SQL(Structured Query Language – құрылымдық ... ... ... ... құрады. SQL сервер сұраныс интерпретациясын қамтамасыз етеді, оны
орындайды, нәтижесін құрады және оны ... ... ... ... ... физикалық орындауға қатыспайды, ол тек қана сұранысты
мәліметтер қоры серверіне жібереді және нәтижені алады, ... ... ... ... келтіреді және пайдаланушыға береді. Клиенттің қосымшасына
тек қана сұранысты орындау нәтижесі ... ал ... тек ... қажет мәліметтер беріледі. Қорытындысында желіге жүктеме азаяды.
Сондай- ақ SQL-сервер алынған сұранысты тез ... ... үшін ... қарастырады. Мұның бәрі жүйенің орындалу әрекетін күшейтеді
және сұраныс нәтижесін күту уақытын азайтады.
SQL сервердің қолдануымен ... ... ... бір ... ... бір ... ... мүмкіндік бермейді және
өзгеріс енгізу дұрыс ... ... ... ... ... мүмкіндік
жасайды.
Мәліметтер қоры серверінде мәліметтер физикалық тұрғыдан бір үлкен
файл түрінде дискіде ... ... ... үшін ... ... пароль
беріледі, бұл әдейі бұзу мен ұрлаудан қорғауды ... ... ... ...... архитектурасын дамыту идеясы (ойы) мәліметтер қорын
ашық пайдаланудың үш звенолы архитектурасының ... ... ... ... ... ...... архитектурасы екі звенолы: бірінші звено клиент
бағдараламасы, ал мәліметтер қор сервері мен мәліметтер қоры ... ... ... ... ... бағдарлама құрылады, онда бұрын
клиент ... ... ... ... ... ... ... сондай – ақ қосымша компонеттер ... және ... ... ... ... COM немесе CORBA сервері ретінде тіркеледі,
ары қарай сервер қосымшасы болады. Клиент машинасында BDE ... ... ... ... үшін олар ... ... ... ол
қажетті мәлімет алмасуды өткізеді.
Клиент қосымшасы BDE – мен жабдықталған кез ... ... ... мүмкін. Бұл кезде ол орналасқан каталогке басқа желілік машиналар
онымен ашық пайдалануға мүмкімдік жасалуы тиіс, ал ... ... ... ... ... жұмыс істеу периоды кезінде қосылуы тиіс.
Сондай – ақ мұнда мәліметті орналастырудың файл – сервер ... ... ... оң ... ... дұрыс емес мәліметтерді сервер
қосымшасы кері қайтарады, мәліметтер қоры серверіне жіберілмейді.
Клиент бағдараламасында ... ... ... ... ... ... мәліметтер теру орналасады. Барлық
өзгерістер осы көшірмені өзгертеді, ... ... ... ... ... Сондай – ақ үлкен ... ... ... сервер
қосымшасынан бір мезгілде клиент экранында орналаса алатындай порциямен
локалді теруді алуға ... ... ... ... бәрі желі ... сұраныс нәтижесін күту уақытын азайтады.
3.2 Мәліметтер қорымен байланыс орнату
Delphi-де мәліметтер қорымен жұмыс істеуінің негізі Borland ... ... ... ... қорының процессоры болып табылады.
BDE мәліметтер қоры мен қосымша арасында делдал ... ... ... ... реализациялауда қолданушыға мүмкіндік береді. ... ... қоры ... ... ... ... Delphi ... ешқашан да мәліметтер қорымен тікелей жұмыс
істемей, BDE арқылы ғана ... ... ... ... ... байланысар кезде BDE-ге барады да,
мәліметтер қорының псевдонимін және ондағы қажет кестені хабарлайды. BDE
динамикалық тіркестірілген кітапханалар Dle ... ... ... ... ... IDAPI ... Database Application Program
Interface) деп аталатын API-мен Application Program Interface-қолданбалы
программалар интерфейсімен қамтамасыз ... Бұл ... ... ... ... істеу процедуралар мен функциялар тізімі.
|Delphi қосымшасы ... Database ... ... Paradox ... ті
Драйвері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... кесте
Сурет-4 Блок-схема
BDE псевдоним ... ... ... қорына сәйкес драйвер
табады. Драйвер – бұл ... да бір ... ... ... ... ... керек екенін көрсететін көмекші программа. Егер BDE-ның
мәліметтер ... ... ... ... ... өзінің драйвері бар болса,
онда BDE мәліметтер қорымен және ондағы қажет ... ... ... ... және қосымшаға өңдеу нәтижесін хабарлайды. BDE
Microsoft Access, Fox Pro, Paradox, dBase ... ... ... ене ... ... өзінде қажет мәліметтер қорын басқару жүйесінің драйвері
болмаса, онда ODBC драйвері ... ODBC (Open Database ... BDE ... ... DLL, ... ... өзінің офистік
өнімдеріне ODBC қолдануын қосқан соң және ODBC үшін ... ... ... ... ... ... Borland ... ODBC-ты қолдануға
мүмкіндік беретін BDE қосты. Шындығында ODBC ... ... ... ... ... ... басқару жүйесінің өз драйверіне қарағанда жәй
жүргізіледі. Бірақ ODBC-пен ... ... Delphi ... ... Delphi ... ... ... басқару жүйесімен жұмыс жасай
алады.
BDE SQL- ... ... ... ... ол Sybase, ... Oracle, ... ... SQL- серверімен мәліметтер алмасуға мүмкіндік
береді. Бұл мүмкіндік клиент/сервер платформасында ... ... ... Desctop ... Desctop BDE ... ... Delphi қойылымына кіреді.
Ол жаңа мәліметтер қорын құруға және бар мәліметтер қоры ... ... ... визуальды және SQL сұраныстарымен ... қоры ... ... ... ... қорының жаңа кестесін құруды қарастыру. Database ... ... Енді оның ... ... мына ... ... ( New ( Table (Файл ( Құру ( ... ... ... құрылатын
кесте типін таңдайтын (1-суреттегі) диалогты терезе пайда болады. Келісім
бойынша программа Paradox 7 типін ұсынады. Егер dBase IV типі ... ... ... ... ... ... жаңа ... (2-сурет) ашылады.
Сурет-5 Жаңа кестені құру терезесі.
Сурет-6 ... ... құру ... ... мынадай мүмкіндіктері бар:
Өрістерді құру және сипаттау;
Кілттік өрістерді беру;
Индекстерді беру;
Өрістер мәніне шектеулер қою;
Параллельдер беру ... олар ... ... ... ... ... үшін кестені беру.
Реляциялық кестеде ең болмағанда бір өріс болуы керек. ... ... ... үшін кесте құрылымын құру терезесіндегі Field
Name (өріс аты) мәтіндік өрісіне кесте өрістерінің атын ... ... Type (Tun) ... ... ... ... Ең ... Size
(өлшемі) мәтіндік өрісінде өріс өлшемін береміз.
Құрылымы анықталған соң ... өріс ... Ол үшін ... құру ... оң ... Table ... (кесте қасиеттері)
төгілмелі тізімінде Indexes (индекстер) пункті таңдалады ... ... Define ... ... ... ... таңдап, ондағы мәннің қайталанбауын Unique (уникалды)
жалауша қою арқылы қамтамасыз етіледі. ОК басылады. Енді ... ... ... ... онда ... жоқ. ... үшін Save As… батырмасы
басылады.
Бұл құрылған кестені енді ... ... ... Оны ... ... Database Desctop арқылы жасауға болады. Ол үшін Database ... ... ... ... File (Open ... ( Ашу ( ... жаңа кесте құрылымын құрумен қатар, бар кесте ... оны жаңа ... ... ... ... Ол үшін ... құрылымын
беру терезесіндегі Boorrow… (меншіктеп алу) батырмасы қолданылады.
Өріс құрылымы туралы мәліметтерді көшіріп алғаннан бөтен, ... да ... ... компонентімен жұмыс
TQuery компоненті қасиетінің ерекшелігі реляциялық мәліметтер ... ... ... ... тіл SQL-ді ... ... табылады. Бұл тіл
көмегімен программа SQL-сұраныстарды құрады, оны TQuery мәліметтер қоры
машинасы BDE-ге береді. ... SQL ... ... ... ... сипатталған іс-әрекеттерді орындайды.
Егер сұраныс BDE көмегімен құрылған қажет ... ... ... талап етсе, мәліметтер программаны іске қосу каталогінің
уақытша файлы түрінде желілік ... ... да, TQuery осы ... ... ... ... кестедегі мәліметтер TDataSource делдал-
компанент арқылы ... ... ... де, оларды TTable
компанентінен алынған сияқты көрсетіледі. Бірақ TTable-ден айырмашылығы
қолданушы ... ... ... ... олар анық ... ... болады. Мәліметтер қорында ... ... ... үшін TQuery BDE-ге ... арнайы сұраныстар қалыптасады. Бұл
жағдайда BDE ... ... және ... ... ... пайдаланбайды да, тек сұраныста орындап, программаға ... ... ... ... ... ... жағдайында
сұраныстың программалық өзгеруін талап ету TQuery-дің TTable-ден
өзгешелігін ... ... ... ... TQuery ”тірі” мәліметтер
жүйесін құруы мүмкін, яғни оған енгізілген BDE ... ... ... TTable компоненті жасайтындай көрсетіледі.
Желілік немесе файл-серверлік мәліметтер қорымен жұмыс кезінде TQuery-
дің мәліметтерге ену ... ... ... ... ... аз
болады, себебі TQuery өзімен жұмыс кезінде уақытша кестелер құрады. Бір
жағынан ... ... ... TQuery ... TTable көмегімен
алынбайтын мәліметтер жүйесін қамтамасыз етеді (мысалға, ... ... ... бірнеше кестелерін біріктіру). ... ... ... ... ... ... төмендейді, себебі
бұл жағдайда ол төменгі мәліметтер қорының барлық серверлердің желілік
көшірмесі ... ... ... ... ... соң ... одан ... қорын құрады. Үлкен жергілікті кестелерді құруда уақыттың көп
кетуі мен ... ... ... алуға қатысты TTable-дің аз
мүмкіндіктері оның ... ... ... ... ... ... ... сұраныстар программаның қалыптасу кезінде құрылады (ал
Select сұраныстары ... да ... ... ... өрістер редакторы арқылы компонент-өрістерді ... ... ... ... қатар, ондай сұраныстың SQL Builder құралы
көмегімен автоматты түрде құрылу мүмкіндігімен байланысты.
Статикалық сұранысты қолмен құрастыру үшін ... ... ... ... басқанда шақырылатын SQL қасиеттер редакторы
қолданылады. SQL қасиеттер редакторындағы ... ... ашу және ... ... ... жиынын қайтара алады (егер ... ... ... яғни ... қорының бір немесе бірнеше
кестелерін таңдау жүргізілсе) және ... ... бір ... ... ... ... алады.
Select сұранысы жағдайында компонент программа айдауы кезінде ... ал ... ... Active ... True ... ... ... SQL-сұранымда Insert, Update немесе Delete операторының ... ... ... ... ... сұраныс ExecSQL әдісімен
орындалады.
Select операторымен құрылған мәліметтер жиынын жабу Close ... Active ... false ... ... ... Айта ... жайт,
SQL қасиетінің кез-келген өзгерісі құрылу кезінде де, ... ... де ашық ... ... автоматты түрде жабады. Мәліметтер жиынын
қайтармайтын TQuery компоненті үшін close ... ... ... ... ... ашық ... жиыны онымен ешқандай байланыспаған.
Өзгертілетін мәліметтер жиыны.
TQuery компонентімен қайтарылатын мәліметтер жиыны жазбалары ... ... ... ... ... Select ... ... қайтарылатын мәліметтер жиынының өзгеру мүмкіндігі мәні келесі
шарттардың орындалуынан тәуелді ... ... ... ... анықталады:
Request Live кампонентінің қасиеті True мәнін қабылдауы қажет;
Мәліметтер жиыны тек бір ғана ... ... ... ... ... ... жиыны сұрыпталмайды (яғни сұраныста ORDER BY секциясы
болмауы қажет);
Мәліметтер жиынында ... SUM, CONT, AVG, MIN, MAX ... ... ... ... ... ... қасиетінде false мәні
болуы қажет);
Sybase SQL Server серверіне ... ... ... ... ... ... ... болуы қажет.
Егер мәліметтер жиынына Post, Delete ... ... ... ... ... оның ... Refresh ... болады. Бірақ бұл жағдайда Select операторы мәліметтер қорының
жергілікті кестесі үшін ... ... және бұл ... қайталанбайтын
индекс болуы қажет. Жойылған мәліметтер қорына жіберген сұраныс ... ... ... үшін Refresh әдісінің орындалуы ешқандай
салдар туындатпайды.
TQuery кoмпонентінің Request Live қасиеті еленбейді, егер ... ... ең ... ... ... Мұндай мәліметтер жиыны
тек мәліметтерді көрсете алады, ал Insert, Edit және Delete ... ... ... ... ... Жазбаларды өңдеу, қою және ... бұл ... не ... ... компоненттерін, не болмаса SQL-
серверге TQuery Exec SQL әдісі көмегімен берілетін Update, Insert, Delete
сәйкес ... ... ... Бұл ... да, басқа жағдайда да
қолданушы экрандағы мәліметтерді сәйкес жаңартумен байланысты бір ... бар. ... ... бұл ... ... ... олардың
кескінделуінен тәуелсіз болады. DBGrid торы, мысалға, тек оларды ... ... ... ... мәліметтерден тұрады.
Жергілікті мәліметтер қорындағы жазбаларды демонстрациялау үшін TTable және
TQuery компоненттерінің Refresh ... ... ... бұл әдісті
серверлі мәліметтер ... ... ... ... егер ... көрсетілген мәліметтерді жаңартқысы келсе, ол мәліметтер жиынын
жауып, оны қайтадан ашуы керек. ... ... ... күрделі
сұраныстарды кескіндеу үшін, бұл уақыттың көп кетуіне әкелуі мүмкін, ал
егер жаңартып жиі ... ... ... ... емес болады.
Әрине, бұл жағдайда кескінделмеген жазбаларды жаңартпай-ақ ... ... ... ... ... жаңартуды қажет ететіні туралы хабардар ету
керек. Бұл мақсаттарда көп жағдайларда қосымша батырма пайдаланылады. ... ... ... тек ... ... енгізген соң пайда
болады. Қолданушы көңілін жаңа ... ... ... ... ... етіп ... сәйкес дыбыстық белгі беру керек.
Келесі фрагментте TQuery классты quUpdame ... ExecSQL ... ... соң терезе ортасында мәліметтерді жаңарту қажеттілігі туралы
хабардан тұратын TAlarm ... ... ... ... да, сол ... жасай алатын bbRefresh батырмасы көрінетін болады:
Procedure Tform 1.bbUpdate Click(sender:Tobject);
Begin
……….
try
quUpdate. Exec SQL; // Өзгертілетін мәліметтер;
Application. Create Form(TAlarm , Alaem);
Whith Alarm ... // ... ... ... ... div ... Height-Height) div 2, Width,Height, ... Refresh. Show; // ... ... ... // ... ... ... данных !’)
End
End;
Бірақ бұлардың барлығы күрделі мәліметтер жиынын жабу мен ... ... ... азайтады. “Тірі” мәліметтер жиынын жаңарту тезірек
жүзеге асырылады, бірақ бұл жағдайда күрделі мәліметтер жиынын құру ... ... ... тура ... бұл ... жай ... және
мәліметтерді “парақтауда” едәуір кідіруге әкеледі.
Айталық, мысалға, бірден үш кестеден ... ... ... ... ... ... тұратын MoveDoc басты кестесінен
және жүктеу ... ... мен ... ... ... мәліметтерден
тұратын PARTNERLIST және SCLADLIST екі анықтамалық кестелерден тұрады.
Кестелер Novedoc. ...... Code мен Movedoc Scladcod ... Code жуық өрістермен байланысқан. Мұндай SQL-сұранымы ... ... ... ол ... DBGrid ... тез парақталады,
себебі қажет өрістердің байланысуы сервермен жүзеге асырылады:
Select
…… /* Movedoc кестесінен таңдалатын өрістер тізімі */,
P. Name /* ... ... ... бар өріс ... Name /* ... аты бар өріс ... M,
Partnerlist P,
Scladlist S,
Where
P.code=M. Partnercod
and S. Code=M. Scladcode
Мұның орнына жаңартылатын мәліметтер жиынына:
Select
….. /* Movedoc кестесінен таңдалатын өрістер тізімі */
form
Movedoc
Partnerlist және ... ... ... екі қосымша
мәліметтер жиынына сілтемесі бар fklookup типті объект-өрістер қосып құруға
болады. Соңғы қолданушы үшін ... ... ... ... ... ... әдістерімен жаңартуға болады, бұл кезде бірінші сияқты соңында
Close және Open болатын Update (Insert, Delete) SQL-сұранысын ... ... ... ... жиынына өрістерді байланыстыру клиентпен жүзеге
асырылатын болғандықтан, ол байқалатын ... ... ... ... ... Where ... сипатталған шарттар
көмегімен електен өткізеді. Өзгертілетін сұраныстарда қолданушы жазбаларды
енгізу мен өзгертуді Where секциясы шарттарын ... ... ... Бұл ... ... ... өзін қалай ұстау керектігін
Constrined қасиеті мәнімен анықтайды: егер онда True ... ... ... ... ... ... де, мәліметтер жиынынан
кетеді, қарсы жағдайда мәліметтер жиынында «дұрыс» ... ... ... ... ... ... ... мен құжатта
айтылған. Тәжірибеде бұлай емес: Constrained мәліметтер жиыны әрекетіне
ешқандай әсер ... ... ... Қасиеттері | ... ... ... ... ... стилін |
|TformBorderStyle=(bsNone |анықтайды:bsSingle-қалыңдығы 1 пиксель ... ... ... ... ... ... жақтауы; |
|TborderStyle= ... ... ... |bsSingle жақтауы; ... ... ... ... ... ... ... Columns:DBGrid |DBGrid Columns типті обьект-бағандардың ... ... ... тұрады. ... ... көзі ... ... ... ... |компонентке сілтемеден тұрады. ... Default ... True ... тор ... |
|Drawing:Boolean; ... ... ... ... |
| ... ... ... ... |
| ... ... ... ... ... True ... ... ... F2 ... |немесе Enter басқан соң редакциялайды. |
|Property Field ... ... ... ... | ... ... ... ... ... ... өрістерге индексте енуді ашады.|
|Tfield; | ... ... ... ... ... ... | ... ... ... ... ... ... show |анықтайды:dgEditing-мәліметтер жиыны |
|Editor,dgTitles,dgIndicato|өзгеруіне рұхсат береді; dgAlwaysShow ... ... оны ... ... |
|lines,dgRowlines,dgTabs,dg|редакциялау режиміне автоматты түрде ... ... ... ... ... ... жақтағы ... ... ... ... ... ... ... көрсетеді; ... of ... ... енін ... ... ... ... ... dgCol ... ... ... тік сызықтарды ... ... ... ... көлденең|
| ... ... ... ... |
| ... ... ... өтуге рұхсат |
| ... ... ... |
| ... ... ... рұхсат береді; |
| ... ... |
| ... ... егер ... ... |
| ... жоғалтса; dgConfirmDelete-жазбасы |
| ... ... ... |
| ... ... ... |
| ... ... ... ... ... қабылдаса, мәліметтерді |
| ... ... ... ... ... ... ... мәліметтер |
|SelectedField:Tfield; |жиынына енуге жол ашады. ... ... ... ... Columns ... |қасиетімен анықтайды. ... ... ... тақырыбының шрифтін анықтайды. |
| TDBGrid ... ... ... Add:Tcolumn; |Объект-бағанды құрады және қайтарады. |
|Procedure RebuildColumns; |Объект-бағанның ескі ... ... ... ... ... ... ... |
|Procedure RestoreDefaults.|Барлық объект-бағандардың келісілген |
| ... ... ... |
| TColumn ... ... |
|Type TcolumnButtonStyle= |Бағанға ... ... ... ... ... тізімнің |
|cbsNone); ... ... ... ... ... ... ... ... ... тұратын |
|tyle; ... ... ... ... ... Color:Tcolor; |Баған түсін анықтайды. ... ... ... ... ... | ... ... ... ... ... жиыны өзіне|
| ... ... ... ... ... ... анықтайды. ... ... ... ... ... |
| ... ... қасиетінде cbsAuto мәні |
| ... ... ... True ... бағандағы |
| ... ... ... ... ... ... ... басқаруға |
|Title:TcolumnTitle; |мүмкіндік ... ... Caption, ... ... Font қасиеттерінің көрінбейтін |
| ... үшін ... |
| ... ... ... ... Visible:Boolean; |Егер False қабылдаса, баған торда |
| ... ... ... |Баған ені пиксельдерден тұрады. ... Әдіс | ... ... ... ... ... ... келісім бойынша |
|ColumnCell(Const ... ... ... ... ... ... индексі; |
|DataCol:Integer:Column: |Column-ұяшық бағаны; State-кескінделу ... ... ... | ... ... ... ... индексті|
|ValidFieldIndex(FieldIndex:|калонкамен мәліметтер жиынының өрісі |
|Integer):Boolean; ... Егер ... ... ... ... өріс байланыспаса, False |
| ... ... ... | ... ... ... TDBGrid ... |Тышқанды ұяшыққа басқан кезде пайда |
|procedure(Column:Tcolumn) ... ... object; | ... | ... | ... | ... ... енгізу фокусын алу мезетінде |
|OnColEnter:TnotifyEvent; |пайда болады. ... ... ... фокусын жоғалтпас бұрын пайда|
|OnColExit:TnotifyEvent; |болады. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... of object; ... ToIndex-бағанның жаңа орыны. ... ... | ... | ... ... |Ұяшықты кескіндеу қажеттілігі туғанда ... ... ... Rect-кескінде тікбұрышы; |
|constRect:Trect; ... ... ... ... |индексі; Column-баған; State-күй. ... | ... of | ... | ... | ... ... | ... ... ... басу кезінде пайда |
|TnotyfiEvent; ... ... ... ... басу ... ... болады. |
|procedure (Column:Tcolumn) | ... Object; | ... | ... ... | ... ... ... компоненті мәліметтер жиынының мазмұнын кестелік форматта
көрсету үшін қолданылады, онда жолдар мәліметтер жиынының ... ... ... ... келеді. TDBGrid компонентінің DataSource
қасиетінде сәйкес мәліметтер жиынына ... ... ... аты ... Орындалу кезінде DataSource қасиетінің мәнін өзгерте
отырып, әртүрлі мәліметтер жиынының ... ... үшін бір ... ... ... ... алдын ала дайындалған сценарий
бойынша ... ... ... ... ... ... мен
көлемін едәуір минимизациялауға болады.
TDBGrid бағандарының құрамын анықтау үшін бағандар редакторын (Columns
Editor) қолдануға болады. TDBGrid торындағы ... ... ... ... ... ... ретін анықтаумен анықталады.
Егер бағандар ... ... ... ... ... ... өрістер алынады. Бұл кезде бағандар түрі TField
компонентінің сәйкес қасиеттерімен анықталады, ал бағандардың ... ... ... ... ... жиыны үшін TField компоненті құрылмаған жағдайда өрістердің
тізбектелу реті мен ... ... ... құру ... ... қоры (ТМҚ) ... ... анықталған кезде
берілгендерге сәйкес келеді.
TDBLookup ComboBox компоненті
TDBLookup компоненті мәндер тізіміндегі бір ... ... ... ... үшін ... ... ... | ... ... property ... ... ... ... мәндер |
|String; ... ... ... |
| ... ... ... property DataSource: |Мәліметтер жиыны біреуімен байланысқан |
|TDataSource; ... ... ... ... ... ... қатысты төгілмелі |
|TDropDownAlign=(daleft,daRi|тізімнің ... ... ... |жақ; ... жақ; ... |
|Pb property DropDownAlign: |бойынша. ... | ... | ... | ... property ... ... элементтерінің санын анықтайды. |
|Integer; | ... property ... енін ... ... | ... property ... |Мән ... ... жиыны 2 өрісіне |
| ... ... ... ... KeyValue:Variant; |Байланыс өрісінің ағымдағы мәнінен тұрады. |
| ... ... ... ... оның мәні |
| ... осы ... мәні бар ... ... екі ... ... ... |
| ... ... property List ... ... ... мәні ... ... ... ... өріс |
| ... ... ... property ... ... ... ... ... | ... property List ... ... ... ... True ... |
|Visible:Boolean; |қабылдайды. ... property ... True ... компонент DataField |
|ReadOnly:Boolean; |өрісінің мәнін өзгерте ... ... property ... ... ... ... текст |
| ... ... ... ... | ... қызметі |
|Procedure CloseUp ... ... ... ... Accept ... ... ... үшін тізімнің ағымдағы мәні |
| ... ... ... ... |Тізімді ашады. ... ... ... пайдаланудың басты мақсаты-
оқушылардың оқу ... ... ... үшін оқу ... ... ... ұсынылуына мүмкіндік беру. Бұл мақсаттарға жету
жолында ... ... ... программалары, оқыту программалары
сияқты программалық өнімдер қызмет етеді. Білім саласында компьютер оқушы
үшін оқу ... ал ... үшін ... ... ... Оның ... ... үшін бағдарламалық құралдар толық түрде оқытушының және
оқушының алдына қойған ... ... және ... ... қамтамасыз ету
керек.
Бүгінде біз орта білім беруді одан әрі ... ... ... ол ... тұрғыда болады және компьютерлік
сауаттылықтан жеке тұлғаның ... ... ... ... ... ... ... әрбір оқушы ақпаратқа, қазіргі
ақпараттық технологияларға назар ... қана ... оны ... ... ... ... ақпарат желісін пайдалана алуы тиіс.
Алайда, білім беру жүйесінде білімдік және ақпараттық технологияларды
іс жүзінде ... ... ... кездеседі. Оның үстіне
ақпараттық технологияның тез жаңаруы ... ... ... ... үшін ... беру ... мен ақпараттық қарым-қатынастық
технологияларды ... ... ... ... өзі ... ... ... техникалық құралдарды сабақта тиімді ... ... ... ... ... оқыту материалдарының
педагогикалық мазмұндылығы мен әркімнің өзінің үйренуіне жағдай ... зор. ... ... ... мен ... ... өздігінен оқып
үйрену процесін тиімді ұйымдастыру мен пайдаланатын материалдардың сапасына
тәуелді болады.
Компьютер және ақпараттық технологиялар арқылы жасалып ... ... ... ... ... ... қалыптастырып, оларды жүйелік
байланыстар мен заңдылықтарды табуға итеріп, нәтижесінде - өздерінің ... ... жол ашуы ... ... ақпараттық қоғам аймағындағы оқушылардың ойлау
қабілетін қалыптастыратын және компьютерлік оқыту ісін ... ... ... ... ... ... жоғары
деп есептейміз.
Әдебиеттер тізімі
1. Д.Ш.Матрос, Д.М. Полев, Н.Н.Мельникова. Управление качеством образования
на основе новых информационных технологий; М.;2001;30-33бб.
2. М.В ... ... Что ... ... ... ... и как ее формировать. Информатика и
образование; 2004; №3; 96-100 бб.
3. В.А.Каймин. Курс информатики: состояние, ... и ... и ... 1990; №6; 26-31 ... ... Е.К.Хеннер. Повышение квалификаций работников образования в
области информационно-коммуникационных технологии. Информатика и
образование; 2004; №12; 1-4 бб.
5. Е.К.Хеннер, А.П.Шестаков. Инфармационно-коммуникационная компетентность
учителя: структура, требования и ... ... ... ... 2004; №12; 5-6 ... ... С.П. Delphi 6. Базы ... приложения: Лекции и упражнения
/Кандзюба С.П., Громов В.Н. -М: Диа-Софт. 2001-576с.
Кенту Марко. Delphi 5 для профессианалов. СПб.: Питер, 2001-944с:ил-
/в пер.
А. Я. ... ... в Delphi 6 – М.: ... ... 2003 г. – 1120 с., ... ... ... Бег, Анна Страган. Базы данных:
проектирование, реализация и сопровождение. Теория и практика, 2-е изд.:
Пер. с англ.: Уч. Пос: -М.: издательский дом ... ... И.Э., ... А.Д. Delphi ... ... В.В., Шумаков П.В. Delphi 5. Рукаводство разработчика базы
данных –М.: “Нолидж”, 2000г.
К. Грибачев. ... и Model Driven ... ... баз ... – СПб.: Питер, 2004. – 348 с.: ... И.Ю. Delphi 6. ... ... – М.: ... ... 2002. ... А.Я. ... прикладных программ для Windows в
Delphi5 –М: Бином ... ... о ... А.Я. Язык SQL в Delphi 5. –М: ... 2000 ... ил-
(Все о Delphi)
Бобровский С. Delphi 57 Учебный курс. – СПб.: Питер,и 2002-640с
Дж.Борман. Компьютерная энциклопедия для ... и их ... Пер. ... – СПб: Питер, 1996.
Валединский В.Д. Информатика. Словарь компьютерных терминов. М.: Аквариум,
1997.
Грошев С.В., Коцюбинский А.О., Комягин В.Б. Современный ... ... на ... ... ... – М.: Триумф,
1998.
Дьяконов В.П. Компьютер в быту. – Смоленск: ... ... ... Г.А., ... С.Н., ... С.В. Вы купили компьютер: Полное
руководство для начинающих в вопросах и ответах. – М.: АСТ-ПРЕСС:
Инфорком-Пресс, 1999.
Ермеков Н., ... Н. ... ... для 7 ... школы. – Алматы: Атамура, 2003.
-----------------------
|Интернет |
|арқылы |
|халықаралық|
|байланыс ... ... ... ... арнайы курстары |
|Дербес ... ... ... ... ... ... бір|
|бағыттағы |
|ақпараттық |
|қажеттілік |
|Ғылыми- |
|зерттеу |
|қызметі |
|Библио- ... ... ... оқу ... ... ... мәдениетін
қалыптастыру
|Компью-терлі|
|к сауаттылық|
|Білім беру |
|ұйымдарында, оқу |
|кабинеттерінде ... ... ... |
|Педагогикалық қызметінде|
|коммуникациялық |
|технологияларды ... ... ... ... ... ...... |
|ақпараттық мәдениетін |
|қалыптастыру ... ... ... ... ... |
|болуы |
|Библио-гр|
|афикалық |
|сауаттылы|
|қ |
|Электрондық оқу|
|әдістемелік |
|Кешендердің ... ... ... мәдениет |
|деңгейін есепке ала |
|отырып аттестациялау|
|АКТ- ларды |
|қолданудағы |
|Психологиялы|
... ... ... пен |
|педагогикалық |
|процесті |
|модернизацияла|
... беру ... ... ... ... ... |
|интерактивті|
|режимі |
|Оқыту |
|Оқыту технологиясы|
|Ақпараттық ... ... ... |
|Мультимедиалық|
|технология |
|Компьютер |
|Интернет ... ... ... ... ... |

Пән: Информатика
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 59 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 900 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Ақпараттық технологияны оқыту процесінде пайдалану75 бет
Жаңа ақпараттық технологиялар жайлы71 бет
Интерактивті тақта8 бет
Информатика мұғалімінің автоматтан-дырылған жұмыс орнын құрудың теориялық және методологиялық негізі22 бет
Оқудың педагогикалық технологиялары жайында36 бет
Ақпараттық коммуникациялық технология6 бет
Ақпараттық-коммуникативтік технологияларды пайдалану4 бет
Aктивті және пассивті операциялар, олардың банктің қызметіндегі ролі мен орны29 бет
Біріккен маркетингтік коммуникация жүйесі37 бет
Байланыс желілері және олардың классификациясы20 бет


Исходниктер
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь