Депозиттік портфель - қаржы инструменттеріне инвестиция жұмсаудың қаражат көздері

Мазмұны

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..3

І . тарау. Депозиттік портфель . қаржы инструменттеріне инвестиция жұмсаудың қаражат көздері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .5
1.1. Сырттан тартылған қаражаттарды инвестиция жасайтын қаржы инструменттері және оларға сипатама ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...5
1.2. Депозиттердің инвестициялық портфельді қалыптастырудағы рөлі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..12

ІІ . тарау. Депозиттік ресурстарды инвестициялаудың негіздері
(«Қазақстан Халық Банкі» АҚ . ның материалына негіздей отырып) ... ... ...23
2.1. Инвестициялық портфельдің табыстылығы және оның депозиттік сыйақымен байланысы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .23
2.2. Инвестициялық тәуекелдер және оларды басқару әдістері, ... ... .38
2.3. Инвестициялық портфельдің диверсификациясы ... ... ... ... ... ... ... ... ..46
2.4. Коммерциялық банктерде инвестициялық
портфельді қалыптастырудың тәртібі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 49

ІІІ . тарау. Коммерциялық банктерде депозиттік ресурстардың тиімділігін арттырудың жолдары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .52
3.1. Депозиттерді инвестициялаудың шетелдік тәжірибесі ... ... ... ... ... ... .52
3.2. Инвестициялық портфельді басқаруды жетілдіру жолдары ... ... ..60

Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..67

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі, ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .70
Қосымша ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 72
Дипломдық жұмыс коммерциялық банктерде депозиттік портфельді басқару тақырыбына арналған.
Қазақстан Республикасы алдынғады міндеттер, алға қойған мақсат әлеуметтік бағыттағы жоғары тиімді экономиканы қалыптастыру әлемдік кеңестікте өз орнын табу, экономикалық тәуелсіздікті қамтамасыз ету, жоғары дәрежелі еңбек өнімділігіне жету, арлас экономиканы қалыптастыру, түрлі меншік иелеріне жол ашу, рынок орталықтарында тиімді заңға негізделген іскерлікке қол жеткізу.
Коммерциялық банк кәсіпорындардың, ұйымдардың,мекемелердің, халықтың және басқа да банктердің қаражаттарын салым ( депозит) түрінде тартады. Банктер тартатын қаражаттар құрамы бойынша әр түрлі болып табылады. Олардың негізгі түрлері – банктердің клиенттермен жұмыс істеу барысындағы тартқан қаражаттары (депозиттер) және банктердің меншікті қарыздық міндеттемелерін шығару жолымен жинақтаған қаражаттары (депозит және жинақ сертификаттары ) болып табылады. Банктің пассивтік операцияларды жүзеге асыру барысындағы ресурстық базасын қалыптастыруы оның активтік операцияларына қатысты маңызды рөл атқарады.Банктік ресурстың негізгі бөлігі банктің депозиттік операцияларын жүргізунен қалыптасатыны белгілі. Оның қызметінің тұрақтылығы депозиттік операцияларын тиімді жүргізуіне байланысты.Осыған байланыстыресурстық потенциалды өсіру және пассивтерді тиімді басқару арқылы оның тұрақтылығын қамтамасыз ету мәселелері өзекті мәселеге айналды.
Осыдан, дипломдық жұмыс тақырыбының өзектілігі болып Қазақстанның қаржылық нарық жағдайымен байланысты салымды объективті түрде талап етеді және нарық табысқа бағытталады. Осының барлығы дипломдық жұмыстың тақырыбын талдауға әсер етті.
Осы жұмыстың зерттеу объектісі болып - Қазақстан Республикасының коммерциялық банктердегі депозиттік портфельдің қазіргі жағдайы және жүзеге асырылу механизмі болып табылады, сондай -ақ «Қазақстан Халық Банкі» АҚ – ның депозиттік портфельді басқару мәліметтері бойынша есептік көрсеткіштері мен практикалық тәжірибелері алынды.
Зерттеу пәні - коммерциялық банктердің депозиттік операцияларды жүргізу процесінде қалыптасатын экономикалық қатынастар жүйесі болып табылады.
Жұмысты жазу барысындағы зерттеудің жаңалығы – Қазақстан Республикасындағы екінші деңгейлі банктердің жүзеге асырып жатқан депозиттік операцияларының кейбір шарттары толықтыруды қажет ететіндігі анықталады. Зерттеу нәтижесінде алынған мәліметтерге негізделгенде депозиттік портфель сапасын әрі қарай жетілдіру арқылы депозиттік базаны көбейтуге болатындығы айқындалды.
Банктің ең негізгі мақсаты - максималды табыс табу болып табылады, ол банктің мобилизацияланған ақша ресурстарын неғұрлым тиімді орналастырып, пайдалану арқылы жүзеге асады. Депозиттік портфельді басқару банктің сырттан тартылған қаражаттарды орналастырудың тиімді жолдарын тиімді пайдаланумен байланысты. Қазіргі уақытта коммерциялық банктер сырттан тартылған қаражаттарды орналастырған кезде тек нарықтық критерийлерге, яғни өтімділікке, табыстылыққа және тәуекелділікке негізделеді. Бұл өз кезегінде банктің депозиттік портфеліне әсер етеді.
Осы жұмыстың мақсаты банктің депозиттік портфелінің теориясы мен практикасына талдау жүргізу, депозиттік портфельді басқару түрлерін, әдістерін анықтау және бағалау және олардың ішінен ең тиімдісін таңдау болып табылады. Осы мақсатты орындау үшін келесі міндеттер қойылады:
- банктің депозиттік портфелінің мәні және түрлері мен ерекшеліктері;
- коммерциялық банктер инвестиция жасайтын қаржы инструменттері;
- инвестициялық портфельдің табыстылығына талдау және оның депозиттік сыйақымен байланысы;
- депозиттік саясаттың банктердегі қолданылуын талдау;
- коммерциялық банктерде депозиттік портфельді басқаруды жетілдіру жолдары;
- ҚР –ның депозит нарығын жетілдіру жолдарын ұсыну.
Осы жұмыстың методологиялық негізі - депозиттік портфельге талдау жасаған шетел және отандық экономистердің, ғалымдардың монографиялары, ғылыми еңбектері, Д.Т. Бохаев,У.М. Искаков, және Э.А. Рузиеваның «Финансовые рынки и посредники» оқулығын, С.Б. Мақыштың «Коммерциялық банктер операциялары» кітабын, Қазақстан Республикасының заңдары мен нормативтік актілірі, Ұлттық Банктің ережелері мен нұсқаулары алынды.
Дипломдық жұмыстың құрылымына тоқталсақ, онда дипломдық жұмыс кіріспеден, үш тараудан, қорытындыдан және пайдаланылған әдебиеттер тізімінен тұрады.
Диплом жұмысын жазу барысында статистикалық, аналитикалық зерттеу әдісі қолданылды.
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі

1. Қазақстан экономикалық, әлеуметтік және саяси жедел жаңару жолында. Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы. - Астана: Елорда, 2005 – 48 бет.
2. Ұлттық Банк Басқармасының 2003 жылғы 21 сәуірдегі №137 қаулысымен бекітілген «Бағалы қағаздар портфелін басқару бойынша қызметінің орындалуы туралы» ереже.
3. Ұлттық Банктің Басқармасының 2002 жылы 3 маусымындағы №213 қаулысымен бекітілген «Екінші деңгейдегі банктер үшіін бекітілген пруденциалды нормативтер туралы» ереже.
4. Бановское дело /Под.ред. Г.Н. Белослазовой и Л.П. Кроливецкой - СПб: Питер, 2002г.
5. Банковское дело: Учебник / Под.ред. д – ра экон. паук. проф. Г.Г. Коробовой. - М: Экономист, 2004г.
6. Банковское дело: Учебник – 2 – е изд, перераб и доп. / Под. ред. О.И.Лаврошина. – М.: Финансы и статистика, 2000г.
7. Банковское дело: стратегическое руководство. Под ред. Владимира Планова, Майклаа Хиггинса, - М: Изддательство АО «Консалтбанкир» 1998г.
8. Банковское дело / Под.ред д – ра экон. наук. Г.С.Сейткасымова. – Алматы: Қаржы қаражат, 1998г.
9. Бочаров В.В. Инвестиции - СПб: Питер, 2003 – 288 с: ил – (серия «Учебники для вузов»)
10. Гитман ЛДж, Джонн М.Д. Основы инвестирования Пер с англ – М: Дело 1997 – 1008с.
11. Инвестиционные фонды: Доходность и риски, стратегии управления портфелем, объекты инвестирования в России / А.Е.Абрамов - М: Альпина Бизнес Букс, 2005 - 416с.
12. Найденков В.И. Инвестиции: Учеб. пособие - М: Издательство РИОР, 2004 - 128с.
13. Шарп. У. Александер Г. Бэнли Дж Инвестиции: Пер с англ – М: ИНФРА М, 2004 - ХІІ, 1028с.
14. Управление инвестициями: В 2 – х Т.1 / В.В. Шермет, В.М.Павлюченко, В.Д. Шапиро и др - М: Высшая школа, 1998 - 416с.
15. Денежное обращение и банки: Учеб. пособие / Под.ред. Г.Н. Белоглазовой, Г.В.Толоконцевой - М.: Финансы и статистика, 2000г.
16. Кошенова Б.А. Ақша. Несие. Банктер. Валюта қатынастары, Оқу құралы / - Алматы: Экономика, 2000ж.
17. Мақыш С.Б. Коммерциялық банктер операциялары. Оқу құралы 2 – ші басылым, қайта өңделген және толықтырылған. - Алматы: ИздатМаркет, 2004ж.
18. Аудитор 2003г. №1 21 30 стр.
        
        Мазмұны
Кіріспе.....................................................................
.................................................3
І - тарау. Депозиттік ...... ... ... ... көздері …………………………………………………….5
1.1. Сырттан тартылған қаражаттарды инвестиция жасайтын қаржы
инструменттері және оларға сипатама
...............................................................5
1.2. Депозиттердің ... ... - ... ... ... ... Халық Банкі» АҚ – ның материалына негіздей отырып)…….....23
2.1. Инвестициялық ... ... және оның ... ... Инвестициялық тәуекелдер және оларды ... ... ... ... ... ... ... ... ...... ... ... депозиттік ресурстардың тиімділігін
арттырудың жолдары ..................……………………………………………….52
3.1. ... ... ... ... ... портфельді басқаруды ... ... ... ... ... банктерде депозиттік ... ... ... Республикасы алдынғады міндеттер, алға ... ... ... жоғары ... ... ... ... өз ... ... экономикалық
тәуелсіздікті қамтамасыз ету, жоғары ... ... ... ... экономиканы қалыптастыру, түрлі меншік ... ашу, ... ... ... заңға негізделген
іскерлікке қол ... банк ... ... ... ... да ... ... салым ( депозит) түрінде тартады.
Банктер тартатын қаражаттар құрамы бойынша әр түрлі болып табылады. ... ...... ... ... істеу барысындағы тартқан
қаражаттары (депозиттер) және банктердің меншікті қарыздық міндеттемелерін
шығару жолымен жинақтаған ... ... және ... ... ... табылады. Банктің пассивтік операцияларды жүзеге асыру барысындағы
ресурстық базасын ... оның ... ... ... рөл ... ... ... бөлігі банктің депозиттік
операцияларын жүргізунен қалыптасатыны белгілі. Оның қызметінің тұрақтылығы
депозиттік ... ... ... ... ... өсіру және пассивтерді ... ... оның ... қамтамасыз ету мәселелері өзекті мәселеге айналды.
Осыдан, дипломдық ... ... ... ... қаржылық нарық жағдайымен байланысты ... ... ... ... және нарық табысқа бағытталады.
Осының ... ... ... ... ... ... жұмыстың зерттеу ... ... - ... ... ... ... портфельдің қазіргі
жағдайы және жүзеге асырылу механизмі болып табылады, ... ... ... ... АҚ – ның ... ... ... бойынша есептік ... мен ... ... пәні - ... ... ... операцияларды жүргізу
процесінде қалыптасатын экономикалық қатынастар жүйесі болып табылады.
Жұмысты жазу барысындағы ... ...... ... деңгейлі банктердің жүзеге ... ... ... кейбір шарттары толықтыруды қажет ететіндігі
анықталады. ... ... ... ... ... ... ... әрі қарай жетілдіру арқылы депозиттік базаны
көбейтуге болатындығы ... ең ... ... - ... табыс табу
болып ... ол ... ... ақша ... ... орналастырып, пайдалану арқылы жүзеге асады.
Депозиттік ... ... ... ... ... ... ... жолдарын тиімді пайдаланумен
байланысты. ... ... ... ... ... ... орналастырған кезде тек ... яғни ... ... және ... Бұл өз ... ... ... портфеліне
әсер етеді.
Осы жұмыстың мақсаты ... ... ... мен ... талдау жүргізу, депозиттік ... ... ... ... және ... ... ішінен ең тиімдісін ... ... ... ... ... үшін келесі міндеттер қойылады:
- банктің ... ... мәні және ... мен
ерекшеліктері;
- коммерциялық банктер ... ... ... ... инвестициялық портфельдің табыстылығына талдау және ... ... ... ... ... ... ... талдау;
- коммерциялық банктерде депозиттік ... ... ... ҚР ... ... ... жетілдіру жолдарын ұсыну.
Осы жұмыстың ... ... - ... ... ... ... және ... экономистердің,
ғалымдардың монографиялары, ғылыми еңбектері, Д.Т. ... және Э.А. ... ... ... и ... ... Мақыштың «Коммерциялық банктер операциялары» ... ... ... мен нормативтік ... ... ... мен ... ... жұмыстың құрылымына тоқталсақ, онда ... ... үш ... ... және ... ... тұрады.
Диплом жұмысын жазу барысында статистикалық, аналитикалық ... ...... Депозиттік портфель – қаржы инструменттеріне инвестиция
жұмсаудың қаражат көздері
1. Сырттан тартылған қаражаттарды инвестиция ... ... және ... ... ... ... ... алға қойған
мақсат ... ... ... ... экономиканы
қалыптастыру әлемдік кеңістікте өз ... ... ... қамтамасыз ету, ... ... ... ... ... шаруашылығы құрылымында ... ... ... ... ... көтеру, аралас
экономиканы ... ... ... иелеріне жол ашу,
рынок ... ... ... ... ... жеткізу. Депозит дегеніміз не дейтін болсақ, бұл түсінікке әр ... ... бар. ... ... ... ... С.Б. ... оған келесідей анықтама берген: депозит ... ... ... ... бір ... ... және өздері пайдалана
алатын қаражаттары болып табылады. Ғ.С. Сейтқасымовтың берген анықтамасы
бойынша депозитік ... - бұл ... ... ... ... және ... пайда табу мақсатында орналастыру жұмыстары
болып табылады.Ресей авторы ... ... ... ...... ... зат) – бұл клиент қаражатын банкке ... беру ... ... қатынастар болып табылады. Банктік
депозит мәнін ... ... З.С. ... ... екі ... атап ... ... үшін потенциалды қаражат болып
табылады. Салымшы чек ... оны ... ... ... Сол
уақытта банктегі қаражат пайыздық сыйақы әкеледі. Олар ... үшін ... ... бір ... ақша рөлінде, ал екінші жағынан пайыз әкелетін
капитал рөлінде.
Депозиттік ... ... - ... ... табу ... ... ... инструменттеріне
инвестиция жасау ... ... ... ... бөліктерінің бірі және ... ... ... ... мүмкіндік туғызады.
Инвестиция ... ... ... ... ... келесі мақсатты ... ... ... ... және ... ... жинақтау есебінен ... ... ... жаңа ... ... ... жаңа ... игеруге ... әр ... ... ... ... инвестициялық әрекет жасауға;
- инвестицияланатын объектіні ... ... ... ... көлемін және бағытын өз ... ... ... ... ... ... ... субъектілерді
қалыптастыруға;
- инвестициялық қаражаттың ... ... ... ... тағы басқалармен тең құқықты.
Депозиттік ... ... ... ... ... ... ... негізгі ... ету. ... ... қалыптастырудың ең
негізгі мақсаттарына ... ... ... ұзақ ... ... ... ... кезеңде ... ... ... алуын қамтамасыз
ету;
- инвестициялық портфельдің өтімділігінің ... ... ... ... ... ... ... портфельді
қалыптастыру мақсаты жоғары дәрежеде ... ... ... ... ... ұзақ ... ... ету
деңгейі депозиттік портфель ... ... ... қол ... ... ... дәрежесі және
депозиттік ... ... ... ... тікелей
инвестициялық тәуекелдің ... ... ... – кең ... түсінік, өйткені оған банктің
салымдарға қаражат тартумен бйланысты барлық қызметі жатады.Депозиттік
операцияларды ... ... ... ... жүзеге асырылады:
- пайда табу;
- банктің өтімділігін қолдау үшін депозиттік операцияларды басқару кезінде
икемді саясат жүргізу;
- депозиттік саясат пен ... ... ... ... ... ... ... банктік қызмет көрсетулерді дамыту.
Банктік тәжірибеде барлық тартылатын ... ... ... екі ... ... ... депозиттік қаражаттар;
- депозиттік емес тартылған қаражаттар.
Тартылған қаражаттар ішінде ең көп ... ... ... банк үшін ... – бір ... ... көзі болып
табылады.Депозиттердің қолма-қол ақшамен ... ...... ... ... ал ... – капиталдың әдеттегі әкелетін
пайызынан азырақ пайыз әкеледі. Депозит тек клиентке ғана емес, ... ... де ... ... ... банке ссудалық капитал құруға
мүмкіндігі бар. Содан соң банк оны тиімді салаларөптеген депозиттер ... ... ... ... бар. ... соң банк оны ... ... Банктің «алтын ережесі» бойынша пайыз бен ... ... ... ... табысы болып табылады.Банктердің осы ... ... ... ... бұл ... ... ... ... ... ... ... – ақ кейбір
жағдайларда ол ... ... ... шешу үшін ... әсер ету ... ... ... Нарықтық қарым – қатынас ... ... ... және ... ... тиімді
инвестиция ... ... ... ... ... дамыту мақсаттарының айқындығы ... ... ... іргетасын қалау ... ... әрі ... ... ... ... ... мақсатқа жетудегі ... ... ... ... ... ... - ... нарықтық экономикаға, бірпартиялық өктемдіктен
саяси сан ... жеке ... ... ... мен ... ... құндылықтарына көшудің
күрделі жолынан ... ... ... ... ... және ... «Standart and ... ... ... ... ... Қазақстанның банк ... және ТМД – ның ... ... банк ... ... атап ... ... қағаздар рыногы ... ... ... айтарлықтай серпінді дамып келеді.
Қаржылық ... - ... ... формалары (қысқа мерзімді немесе ұзақ ... ... ... ... ... ... қаржылық ... ... ... ақша ... және бағалы
қағаздар жатады. ... ... ... ... түрі көрсетілген.
1 – кесте. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... |Фьючерс |Вексель |
|Ескерту – В. В. Шеремет ... ... Оқу ... 1-ші ... ... ... ... бойынша сатылатын және ... ... ... ... Ол ... ... ақша ... алуға ... ... ... келесі түрлерге бөлуге болады:
-тұрақы ... ... ... ... - ... ... ... тұрақсыз табыс әкелетін бағалы қағаздар – акционерлік қоғамның акциялары,
акция сертификаты
- аралас форма - ... ... ... ... ... - әртүрлі ... ... ... ... ... ... жиынтық мүліктік және ... емес ... ... бағалы қағаздар болып акция ... ... - ... ... ... акционерлік қоғамға
түскен табыстың ... ... ... ... ... қоғамды басқаруға қатысады.
Акция дегеніміз - ол ... және ... ... ... яғни ... қоғам шығаратын және
олардың ... мен ... ... ... ... ... ... қатысуға және акционерлік
қоғам таратылғаннан кейін оның ... ... ... ... ... ... - осы ... қағаздар иесінің
ақша ... ... ... құны ... сатып алуға ... ... және де ... ... алатын бағалы қағаз.
Акцияларды ... ... Ал ... да үкіметте шығарып отырады. Акция мен облигацияның
инвестициялық ... ... ... яғни ... ... ... облигациялар әдетте акцияларға қарағанда
жинақты ... ... ... ... ... ... ... өте жоғары.
Акцияны ұстаушы корпорация ... ... ... ... ... ... ... ірі
инвестициялық жобаларды ... ... ... ... артады. Акция иесі ... ... ... ... ... алып отырады.
Облигация ... ... бір ... және
қарыз % - н ... ... Ол - заим ... ... бір ... ... % - ң ... әрі банк ставканың өзгерісіне ... ... ... ... бір табыс әкелетін бағалы ... ... ... ... % ... ... мерзімі бойына бірдей
үлеспен төленеді.
Эмиссиялық ... ... ... - ... ... ... ... көрсетілген жиынтық құқықты куәландырады
және эмитент шығарады. ... ... иесі ... ... ... оның ... орындалуын
талап етеді.
Жай ... - ... ... ... ... ... ... акционерге дауыс беру ... ... ... ... ... құқығын қоғамда ... ... ... дивидент ... ...... ... ... ... ҚР -ң ... тәртіппен қоғам мүлкінің бір ... ... ... Жай ... ... түрі бар ... ... ... бар ... - акция иемденушілер, акционерлер
жиналысына қатысады. ... ... ... құқы ... – ақ ... ставка бойынша дивидент ... ... ... ... ... ... ... етіледі.
Қазақстан Республикасының ... ... ... ... бір ... алу ... береді.
Артықшылығы бар акцияның ... түрі бар - тік, ... ... ... ... үшін ... ... жоғары
көзқараспен ... ... ... және өсім ... ... болады.
Активті акция - акция ... ... ... ... және ... ... кең ... иеленеді,
өтілділігі ... ... ... ... ... ... орындалады.
Өсім акциясы - компаниялардың өсетін ... ... ... ... өсім ... ... Жәй ... жоғарылауы акцияның өсімінің өскенін білдірмейді. Бағаның
жоғарылауы ... ... ... - кем ... ... ... активтің құндылығының ... ... ... ... ... ... ... ағымдағы
кезеңінің ерекшеліктеріне байланысты түрлі ... ... ... ... айтарлықтай алғышарт бар. ... бір ... - елде ... ... пайдалануға болатын елеулі ... ... ... қорларының екінші деңгейдегі ... ... және ... қаржысы). ... ... ... ... жағдайында бұл ... ... ... Мысалы, жинақтаушы зейнетақы ... ... ... қаржыландыруына болмайды. ... ... ... инвестиция салу ... пен ... ... сай келетін белгілі
бір құралдардың шағын ... ... ... ... осы ... ... ... жүйесінде «артық
өтімділік» ... ... ... ... ... үшін соның
ішінде оның ... ... ... қаржы тапшылығы
орын алуы ... ... ... мен ... ... делдал бола ... ... ... ... ... ірі ... жөн екендігін көрсетеді. ... ... ... ... ... ... ... алушылар
немесе сенімді және ... ... ... эмитенті ретінде
әрекет етіп, қаржыны шоғырландырып және оны ... ... ... технологиялық дамуымен өлшемдеріне ... ... мен ... ... ... ... алар еді.Сонда жоғары ... ... ... осы ... ... кәсіпкерлік
қызметі есебінен бюджетті ... ... ... іске
асыру мүмкін болады, сондай – ақ ... ... ... ... жетімсіздігін өткір сезініп ... ... ... ... ... ... ... де шешуге ... ... ... ... ... ... етуі дамыған қор ... ... ... - ... ... ... мемлекеттік те,
корпоративтік те акциялар рыногымен ... ... ... қамтитын) ... ... ... күнге дейін
Қазақстанда сегменттер ... ғана ... ... ал ... ішіндегі ең маңыздысы - ... ... ... ... ... ... ... әрекет жасалғанымен әлі күнге дейін нашар ... ... ... дамыту жөніндегі негізгі ... ... ... ұсынымен жасауға және оларға деген ... ... ... ... іс - ... ... бұл орайда негізгі ұсынымен қамтамасыз ету ... ... ... ... және ... ... әлі күнге дейін ашық қор ... ... ... ... Мыналар рынокты акциялармен
толықтыру жөніндегі ... ... бола ... ... кәсіпорындардың мемлекеттік меншікте ... ... ... ... ... және мемлекеттік компанияларды ... ... ... биржалық айналысқа ... ... ... ету үшін осы ... жарғылық
қоры мөлшерін алдымен ... ... және ... тура көрсететіндей көлемге ... ... ... ... ... ... ... шетелдік аудиторлық ... ... ... орта және шағын ... қор ... ... ... жасау.
Қазақстандық эмитенттердің ... ... ... қамтамасыз ету жөніндегі негізгі бағыттар ... ... ... ... ... ең ... ... -
өзара қорларды ... үшін ... ... Қазақстан рыногына шетелдік портфельді ... ... қор ... жеке ... ... ... бұл - оның иесі мен ... бір ... ... ... ... ... қағаз.
Облигацияның қарыздық ... және ... ... ... да ... Оның екі ... бар:
- облигацияның титулдық ... ... ... ... ... ... байланысты оның иесіне эмитенттің
қаржы сомасын ... ... ... ... ... ... немесе басқалай
мүліктік эквивалентінен тұрақты ... ... ... ... мен ... ... ... көзі болып
табылады. Бірақ бұл бағалы қағаздарды бір – бірінен айрықша ... ... ... бөлінеді:
- мемлекеттік
- мемлекеттік емес
- шетелдік
- жергілікті атқарушы органның ... ... ... ... - ... ... ... эмитенттің акцияларына айырбастауға құқық
береді. Қорды ... ... ... - ... ол ... ... ... қорын құрады. Өндірістік
қаржылық ... ... ... ... ... табылады.
Белгілі бір мерзімде негізгі қаржы ... сату ... алу ... ...... ... ... бағалы
қағаздарға қаржылық фьючерстер, орцион, варрант және тағы ... ... ... ... - ... ... сату ... алу туралы келісім, сондай – ақ ... ... және ... ... ... алу ... ... ... ... - ... ... мерзімдік талапты көрсететін
бағалы ... және ... ... ... сату немесе ... - ... ... оны ... ... қағазды
белгіленген бағамен, белгілі бір ... ... ... құқығы
бар.
Бағалы қағаздардың бағасын және ... ... ... төмендегілер кіреді:
Дивидент - ... ... ... акциялары
бойынша акционерлік ... ... ... ... ... ... - пайыздық бағалы қағаз
иесінің ... ... ... - ... ... бағалы
қағаздардың пайызы.
Бағалы ... ... - ... ... сатылатын
немесе сатып ... ... ... құжаты. Чекті берген ... ... ... чек ... ... ... бұйыруын ... ... ... мен ... үшін қолма қолсыз
есеп айырысу және ... қол ақша ... да ... ... ... және ... етілмеген ... ... ала ... ... салынған болса, онда
қамтамасыз ... ... ... ала ... ... ... онда чек ... етілмеген болып
саналады.
Вексель - қатаң, ... ... ... Бір жақты
ақшалай міндеттемені ... ... ... ... тауар
жеткізу бойынша есеп айырысуды ... ... ... ... ... ... ... жүзеге асыру
үлгісі.
Котировка - бағалы ... ... ... ... ... ... қағаздардың сапасы - қаржылық салымдардың ... ... ... ... қоса ... ... қағаздың сенімділігі болып ... ... ... - ... инвестициялық
капиталдың құнын бағалы ... ... ... ... ... ... табыс алуын қамтамасыз етеді.
Қаржы нарығында ... ... ... ... ... ... ... (бағалы қағаздар шығаратын
мекеме, кәсіпорын, мемлекеттік ... ... ... ... ... ... ... және заңды тұлғалар, инвестициялау үшін
жеке ... ... бар және одан ... ... ... ... институционалдық субъектілер, ... ... ... орындалады.
1.2. Депозиттердің инвестициялық портфельді қалыптастырудағы рөлі
Жалпы алғанда, депозиттерді мазмұнына қарай бірнеше топқа бөледі:
- мерзімді депозиттер;
- ... ... ... депозиттер ;
- жинақ салымдары;
- бағалы қағаздар;
Сондай – ақ, оларды мынадай белгілеріне қарай жіктеуге болады:
- мерзімдеріне қарай;
- салым ... ... ... қаражаттарды салу және қайтарып алу шартына қарай;
- пайыз төлеу тәсіліне қарай
- ... ... ... ... ... ... ... иелерінің категорияларына байланысты депозиттік шоткр мынадай түрге
бөлінеді:
- жеке ... ... ... мен ... ... ... жергілікті билік ұйымдарының шоттары;
- қаржылық мекемелердің шотары,
- шетелдік азаматтардың шоттары.
Қазақстан Республикасының ... ... ... ... дейінгі
депозиттерге келесілер жатады:
- мемлекеттің, акционерлік ... және әр ... ... ... ... шотарындағы сақталатын қаражатар;
- әр түрлі мақсаттарға тағайындалған ... ... есеп ... ... ... ... ... және олардың шоттарындағы қаражаттар;
- жергілікті бюджет қаражаттары;
- басқа банктердің корреспонденттік шоттарындағы қаражаттар.
Инвестицияны салу ... ... ... ... ... ... қаржылық инвестиция
Нақты ... ол ... ... және ... байланысты активке ақша қаражатын ... ... ... ... ... қорды ... ... ... ... ... немесе ... ... ... қайта құру үшін қолданылады.
Қаржылық инвестиция - ... табу ... мен ... ... ... алу. Бұл ... - құнды
қағаздар портфелін қалыптастыруға бағытталады.
Инвестициялар ... ... ... аннуитет:
• венчурлық инвестиция - жаңа ... ... ... ... ... ... капиталды
салуын айтады.
• тікелей ... - ... ... ... ... ... алу үшін ... капиталға ақша
жұмсау.
• портфельдік инвестиция - портфельді қалыптастырумен ... ... ... активтерді алу. Портфельге ... ... ... ... ... (акция,
облигация, жинақ және депозиттік ... ... ... - инвесторға белгілі бір уақыт аралығында ... ... ... ... ... ... ... қорға ... ... ... ... ... ... соңғы нәтижелерін ... ... ... секторлардағы жұмыстарды ... ... ... ... ... ... бөлінеді:
־ нақты ... ... ... ... ... ... ... басқа да ... ... ... ... ... ... қаржысындағы инвестициялық портфель.
Банктің депозиттік ... ... ... жүзеге асырылады. Инвестициялық ... ... ... жұмсау үшін ... ... ... ... анықтау, әр ... ... ... ... ... ... депозиттік саясаты - банк қызметінің ... ... ... ... ... ... ... өтімділігін ... ету ... ... ... стратегияларын жасауға және іске асыруға бағытталатын
шаралар ... ... ... ... ... ... ... инвестициялық саясаттың басты ... ... ... мен ... ... шегін анықтау;
־ ... ... ... үшін жетекшілер мен
атқарушылардың жауаптылығы;
־ ... ... мен ... бағалы қағаздардың ... ... және ... ... ... ... қойылатын
негізгі талаптары;
־ портфельдің құрамына ... ... ... сақтау тәртібі және сақтандыру ... ... мен ... ... ... қамсыздандыру бағдарламалары.
Инвестиция келесі ... ... ... - жаңа ... ... ... жұмыс
істейтін кәсіпорындар мекемелердің ... және жаңа ... ... нақты - материалдық ... ... ұзақ ... салым
салу.
- портфельдік - ұзақ мерзімді бағалы ... ... ... ... - ... ... кем дегенде 50 ... ... ... ... ... - ... ұзақ мерзімге ... ... ... ... меншік иелері арқылы орындалады.
- ... - ... ... - ... қызмет және
бағалы ... мен ... қоса ... ... ... ... ... шешімдерін қабылдау процесі - бұл бағалы ... ... ... ... қағаздар
портфелінің ... ... және ... портфель
өтімділігін сақтай ... өз ... ... ... ... ... ... шығындарды азайту ... жол ... ... ... ... ... жеке ... стратегияны қалыптастыру және талдау.
- ... ... ... ... ... талдау.
- бастапқы ... ... ... ең ... ... стратегияны таңдау
болып ... ... құн ... ... портфельді басқару ... ... ... ... ұсталып тұрады. Себебі, табыс
көбейіп ... ... ... ... ал ... ... ... қаржымен толықтырып тұрады.
- тұрақты ... ... ... ... ... иесі ... ... дейін басқа ... ... ... ... ... отырады. Пропорция бекітілетін портфельдің
құрылымы ... ... ... ... ... Мысалы,
бағалы қағаздардың тәуекелінің дейгейі, ... ... ... ... ... ... аудандық салаға
енуі. Нарықтық бағаның ... ... ... ... ... банк ... қағаздарды сатады, ... ақша ... ... ... ... қағаздарды
сатып алады.
- өзгермелі ... ... ... қиын ... ... ... ... аяқталады. Мысалға, егерде
инвестор осы ... ... онда ол ... ... ... ... болған өзгерістер арықарай ... ... ... егерде портфельде акция ... ... тез ... онда ... жылдам
өсу қарқынын есептей отырып ... ... ... ... ... ... табыстылығы жоғары және тәуекелі
де ... ... ... объектісі ... ... ... ... облигациялар және де ... ... ... ... ... ... ... жоғары және ... ... ... ... ... ... ... жағдайда екінші ... ... аз ... жүзеге
асырады.
- консервативті стратегия.
Бағалы қағаздардың ... ... ... бөле
отырып, тәуекелдің ең ... ... ие. ... ... жеке ... ... ... инвестициялық саясат ... ... ... ... ... ... ... күтілетін жоғары табыс үшін ... ... ... келеді.
- ... ... ... ... үшін ең ... таңдау.
- нарықта ... жаңа ... ... ... сияқты активті қатысу, сондай – ақ ... ... да ... ... ... ... ... саясаттың банкте ... ... ... ... бірнеше мынадай ... егер банк ... ... ... ... немесе ... ... ... ал
инвестициялық портфельді ... ... ... ... ... ... инвестициялық портфелі негізінен ... ... ... табу ... ... ... тұрақсыз табыс,
спекулятивті табыс)
- басқа бір ... ... ... ... ... бақылау
жүргізу мақсатында ... ... ... ... ... реттеу мақсатында
- банктік тәуекелдердің ... ... ... ... портфель негізінен делдал арқылы қалыптасады
Инвестициялық портфельдің ... ... ... ... байланысты:
- инвестициялық ... ... ... ... деңгейіне;
- инвестициялық портфельдің ... ... ... ... банктердің өзінің инвестициялық портфельді ... ... ... ... ... ... ... түрлерін атап көрсетуге болады:
- ... ... ... ... ... ... ... портфелі
- венчурлық немесе агрессиялық табыстың ... ... ... ... ... ... ... табысты қалыптастыру мақсаты ... ... ... екі ... ... ... портфелі
- өсім портфелі
Табыс портфелі - ... ... ... ... ... дәрежесі бойынша ұзақ мерзімге капиталды
инвестициялау ... ... ... ... ... шығынды жеткілікті мөлшерде ... ... алу, яғни ... осы ... табысты жоғарғы ... ... ... ... ... ... - ол ... бағалы қағаздардың арқасында ... Сол ... ... ... де ... ... әкеледі.
Табыс әкелетін қағаздардың портфелі - ол ... ... ... бағалы қағаздардан тұрады.
Сондай - ақ ... ... ... кезінде жоғары табыс
әкеледі.
Өсім портфелі - ... ұзақ ... ... дәрежесін максималдап, ... ... ... қалыптасу деңгейіне ... ... ... ... ... құнының
жоғарғы дәрежесін қалыптастыру. Сондай – ақ ұзақ ... ... ... әрқашанда қысқа мерзімдіге
қарағанда жоғары ... өсім ... - ол ... ... ... ... портфельдің құрамына жас тез
дамып келе ... ... ... ... ... инвестиция тәуекелдікке тез ... ... ... ең жоғарғы табыс ... өсім ... - ол ... ... тәуекелінің ең ... ... ... Яғни ... ... ең төменгі ... ... ... – ақ ... ... ең төменгі
дәрежеде құрамына - ең ... ... ... өте ... ... құны ... тұрақты дәрежеде өседі.
Портфельдің құрамы көп уақытқа ... ... ... ... сақталуына мақсатталған.
Орташа өсу ... - ... ... портфелі және ... ... ... ... ... бағалы қағаздар, қаржылық құралдары
кіреді. Бұл жерде ... ... ... және ... ... ... етілген. Сенімділік ... ... ... ... етілген, ал
табыстылық - бағалы ... ... ... ... ... ... типі көп ... модельдің бірі
және инвесторлардың алдында ... ... ... онша
бара бермейді. Сондай-ақ оның ... ... ... ... ... мен кіруі мүмкін. ... тағы ... ... яғни өсім және ... ... және табыс портфелі.Берілген портфельдің қалыптасуы
қор нарығындағы ... ... ... ... ... ... ... құны ... ... ... ... дивиденттік немесе ... ... ... ... бір бөлігі яғни берілген ... бір ... ... ... ... өсімін, ... бір ... - ... ... ... бір ... кетсе, екінші бір бөлігінің жоғарылауына әкеледі.
Екі ... мәні бар ... - ... ... ... ... ... Бұл өзінің ... ... ... ... ... ... ... Олар
өздерінің және меншік активтерін екі ... ... ... ... ... ... ал ... капиталдың өсімі. Инвестициялық
портфельдің сипаттамасы ... ... ... ... ... ... жоғарғы табыс қағаздар курсының
құны тез арада ... ... Со ... ... ... ... өтеді. Портфельдің құрамына тәуекелі жоғары ... да ... ... ... ... берілген портфелдьдің
құрамына жәй және артықшылығы бар акция,облигациялар кіреді.
Сонымен ... ... ... ... үш ... ... болады:
1-сурет. Бағалы ... ... ... ... портфель - инвестициялық тәуекелдің ... ... ... ... ... ... ... максималдау бойынша қалыптастыру.
- бірқалыпты портфель - ... ... ... ... портфельдік тәуекелдің жалпы деңгейі
ортақ нарыққа ... ... ... ... - ... тәуекелдің
деңгейінің дәрежесін ... ... ... портфельді жан – жағынан қарап өз ... өте ... ... ғана ... Бұл жерде ... ... ... және де ... деңгейі ортақ нарықтан асып ... ... ... ... ... типтерінің әртүрлі варианттары
қалыптасады. Сондай – ақ олар ... ... ... ... ... ... ... – ақ
инвестициялық ... ... ... топтамасына
мыналар кіреді:
- селективті ... ... ... ... ... ... ... табысы
- бірқалыпты портфельдің өсімі
- консервативті ... ... ... ... ... ... мақсаты және инвестициялық
портфельдің ... ... ... тікелей қалыптасуына
қаржылық құралдардың ... ... ... ... ... ... ... портфельді қалыптастыру ортасы ... ... ... ... және де ... ... ... ... ... ... тәуекелдің деңгейімен ... ... ... ... ... ... ... сипаттамалар ... ... ... ... портфельдің көлемінің есебі ... ... ... ... инвестициялық портфельді қалыптастырудың ең ... ... яғни ... объектілерді инвестициялық ... және оның ... ... ... үшін ... ... ... дамудың және халықтың
тұрмыс деңгейінің негізгі көрсеткіштері бойынша ТМД – ның ... алға ... және ... ... ... ... ... қарағанда әлдеқайда жоғары қарқынмен
дамуын жалғастыруда[1]. Бұл ретте ... ... ... Қазақстан-
тұрақтылыққа және шетел инвестицияларын қорғауға кепілдік ... ... ... үстіндегі алайда ... ... ... – шарт ... ... ... ... білдіреді. Қаржы секторын одан ... үшін ... 2005 – 2007 ... ... ... қағаздар
нарығын дамыту мен ... ... ... ... ... Енді тек ... істеу керек.
Банктердің қызметі ашықтықтың ... ... ... тиіс. Ең
алдымен, мұның ... ... мен ... ... ... қатысы бар. Банк қабылдайтын ... ... бар ... тұлғалар уәкілетті органның келісімін
алады.
Жалпы алғанда депозиттік операциялар активті және ... ... ... ... ...... ... бос ақша
қаражаттарын басқа корреспондент-банктердегі шоттарда ... ... Олар ... ... ... ... яғни жалпы
активтердің өте аз бөлігін алады. Пассивті депозиттік ... ... ... бос ақша ... ... ... және ... төлеу
шартымен тартумен байланысты операциялар. Бұл операциялар ... ... ... ... көп ... алады, және банктік
ресурстар қалыптастырудың негізгі ... ... ... және
депозиттік емес ресурстардың ... әр ... ... ... жоғары бәсекелестік нарықта банк қызметтеріне деген ... ... ... және ... қаражаттары мен уақытша
бос қаражаттарын банктік шоттарда тартуға ұмтылуына жағдай жасайды. Талап
етуіне дейінгі шоттардың ... ... ... ... ақша салу және оны алу ... ... ... шектеусіз жүзеге
асырылады
- шот иесі ... осы ... ... үшін ... ... ... ақы алып отырады
- банктер талап етуіне дейінгі ... ... ... ... ... төменгі деңгейде пайыз төлейді, кейде төлемеу де мүмкін
- талап етуіне дейінгі депозиттер бойынша коммерциялық банк орталық банкте
сақталатын міндетті ... ... ... аударымдар жасайды
Төменде Қазақстан Республикасындағы кейбір 2-ші деңгейлі банктердегі
халықтың салымдары көрсетілген. Аталған 15 ... ... ... ... ... жағынан алдыңғы төрт орынды «Халықтық Жинақ
Банкі», «Казкоммерцбанк», «ТуранӘлемБанк» және «ЦентрКредитБанкі». Бұл
жерде «Халықтық ... ... ... орнынан кетпеуіне оны бұрыннан
халық салымдарын ... ... және ... ... ... ... ... себеп болған. Сондай-ақ, банктің өзі бұрыннан келе
жатқаны белгілі.Қарастырылған ... ... ... көбісінде
мерзімді салымдар талап етуіне дейінгі салымдарға қарағанда бір шама көп.
ІІ ... ... ... ... ... ... портфельдің табыстылығы және оның
депозиттік сыйақымен байланысы
Депозиттік ресурстардың мөлшері бойынша алдыңғы қатарда тұрған
банктердің ... ... ... ... ішінде
3-кесте. Коммерциялық ... ... ... ... |Депозит атауы |Мерзімі |Сыйақы |Қосымша ... |
| | | ... | ... ... ... |3,12,18,24,36,48,60| ... ... ... |
| ... |ай. | ... |
| | | | ... ... | | | ... ... |
| | | | ... ... |
| | | | ... алу |
| | | | ... жоқ. |
| | | | ... ең ... | | | ... ... ... | | | ... ... ... | | | |15000 ... 100 |
| | | | |АҚШ ... ... |
| | | | |100 ... басқа |
| | | | ... 2000 |
| | | | ... 20 Ақш |
| | | | ... немесе 20 |
| | | | ... |
| ... ... ... ... ... |60 ай. | ... Қосымша |
| | | | ... ... |
| | | | ... бар да, |
| | | | ... ... |
| | | | ... жоқ. |
| | | | ... ... |
| | | | ... ... |
| | | | ... шот |
| | | | ... ... | | | ... ... |
| | | | ... және ... |
| | | | ... үшін 15000|
| | | | ... 100 АҚШ |
| | | | ... ... 100 |
| | | | ... басқа |
| | | | ... 2000 |
| | | | ... 20 Ақш |
| | | | ... ... 50 |
| | | | ... |
| ... |12,24,36,48,60 ай | ... ... |
| ... үшін | | ... |
| | | | ... ... |
| | | | ... кейін |
| | | | ... | | | ... |
| | | | ... бар, ал |
| | | | ... алу |
| | | | ... |
| | | | ... |
| | | | ... ең ... | | | ... ... ... | | | ... ... |
| | | | ... 15000 ... |
| | | | |100 Ақш ... |
| | | | ... 100 евро, |
| | | | ... ... |
| | | | |7000 ... 50Ақш |
| | | | ... ... 50 |
| | | | ... |
| ... |7 ... 13 ай. | ... |
| ... | | ... жасы 50- ден|
| | | | ... ... |
| | | | ... |
| | | | |ең ... мөлшері |
| | | | |2000 ... 20Ақш |
| | | | ... ... |
| | | | ... |
| ... ... ... ай сайын |
| ... |60 ай. | ... ... |
| | | | |ең ... ... |
| | | | |150000 ... |
| | | | ... доллары. |
|Ескерту – «Ұлттық Банк Бюллетені» мәліметтер жинағынан құрастырылған ... ... 80 жыл ... жеке ... ... ... алдыңғы
орынды алып келеді. Оның депозиттері келесідей:
- «Халықтық - ... - ... ... ... ... ... мол табыс алу;
- «Халықтық - жинақтаушы » - ақшаны ыңғайлы сақтау әрі түрлі ... ... ...... ... - балаларға жасалған қамқорлық және оның
болашағына сенімділік;
- «Халықтық - зейнетақылық» - зейнетақыға үстеме қаржы алу мүмкіндігі;
- «Халықтық – ... » - ... ... табу мүмкіндігі.
«Тұран Әлем Банкінде» де жоғарыда аталған банктердегідей зейнеткерлерге
арналған «Пенсионный » депозиті бар. Оның бір ... – егер ... 2000 АҚШ ... кем ... және ... 6 ... кем ... онда
депозиттің валютасын басқа валютаға конвертациялауға болады.
«Спринт» депозиті қысқа мерзімге рәсімделеді.Ең төменгі салым сомасы-
150000 ... 1000 АҚШ ... және 1000 ... ... ... ... байланысты төленеді.Қаражатты ішінара алғысы келген клиент
бұл депозиттен алуға болмайтындықтан, келісім – шартты ... қана ... Әлем ... ең ... деп ... ... түрі ... успеха» бошлып табылады. Ол бойынша сыйақыны ай сайын капитлизация
жасауға немесе алып жүруге болады.
Банк ... ... ... ақша құралын ... ... ... банктердің инвестициялық қызметінің
мақсаты - қаржының ... ... ... ... ... ету. Нормативтік құжаттарға ... ... сату және ... алу ... операция
болып табылады. Коммерциялық ... ... жеке ... ... ... және ... ... есебінен жүргізіледі.
Коммерциялық ... ... ... нарығында ... ... ... ... ... ... ... инвестор ретінде қатысады. Коммерциялық банктер ... ... ... ... акционерлік қоғам ... ... және ... сертификаттарына қызмет көрсете
отырып, төлем ... және ақша ... ... ... ... ... ... орындайды. Коммерциялық
банктердің ... ... ... ... ... ... негізінде орындалады.
Бағалы ... ... ... қызмет ... ... ... яғни ... ... портфелін
қалыптастырады. Қандай да бір ... ... ... бір ... ... ... және де басқа
бағалы ... ... ету ... ... ... ... ... банктерде инвестициялық негізгі
бөлігі үкіметтегі бағалы ... ... ... түседі.
Отандық банктер ... ... ... ... ... ... салуды талап етеді. ... ... ал ... ... ... ... болады.
Коммерциялық банктерде депозттік портфельді ... ... ... ... ... ... бір уақытта ... ... ... ... ... ... және тәуекел
деңгейі минималды дәрежеде ... ... ... ... ... ... үлгіге сәйкес ... ... ... ... ... және меншік тәуекелден құралады.
- инвестор ... ... ... ... Портфель
табысы кездейсоқ өлшем болып табылады.
- таңдалған ... екі ... ... ... - ... және ... ... тәуекел болған жағдайда бас имейді. Ол ... ... ... ... аз ... ... инвестор портфельдердің арасынан ... ... ... ... басқаруға қиын ... ... ... ең көп тарағаны - бұл ... өтеу ... ... ... ... ... ... яғни ... ... ... ... ұзақ ... жаңа ... банк әдетте ... ... және ... оңай ... етіледі.
Ресми мәліметтер бойынша 2005-жылдың соңына банктік сектордағы
барлық депозиттер сомасы ... ... ... Салыстыру үшін 2005-
жылы мемлекет бюджетінің кірістері 1128444 млн. теңге құрады. Яғни, банктік
салымдщар – экономикакның ... ... ... өте үлкен күш ... ... ... ... өсімі – 68,2%- құрады.Соның
ішінде ұлттық валютадағы салымдщар – 77,55%-ға өссе, ... ... ... ... Ал ... ... банктік емес заңды
тұлғалардың салымдары – ... ... осы ... жеке
тұлғалардың депозиттері – 83,83%-ға өскен. Шетел валютасындағы банктік емес
заңды тұлғалардың ...... ... жеке ...... ... ... бағалы қағаздардың маңызы өте өор.
бағалы ... ... ... ... ... келеді,
сондай – ақ портфельді қалыптастыру ... оны ... ... ... өте ... ... кезде
«бағалы қағаздарға инвестиция ... ... ... Бұл тек қана ... алу әдісі ... ...... ... ... акционер ретінде қатысу ... ... ... ... қалыптастыру мақсаты
әртүрлі. Дүниежүзілік тәжірибеде ... ... ... ... көрсетті:
- өсім портфелі.
- табыс портфелі.
- өтімділік ... ... ... ... депозиттері
| |2001ж. |2002ж. |2003ж. |2004ж. |2005ж. ... |437941 |455543 |731167 |1039348 |1377091 ... | | | | | ... ... | | | | | ... ... |171428 |165785 |386735 |604784 |763474 ... | | | | | ... | | | | | ... ... |121497 |110311 |259132 |351979 |454736 ... заңды | | | | | ... | | | | | ... жеке |49931 |55474 |127604 |252805 |308738 ... | | | | | ... Шетел |266513 |289758 |344432 |434563 |613617 ... | | | | | ... | | | | | ... ... |131609 |144285 |136665 |253484 |343291 ... заңды | | | | | ... | | | | | ... жеке |134903 |145473 |207767 |181079 |270326 ... | | | | | ...... ... статистикалық бюллетені» мәліметтер жинағынан |
|құрастырылған ... ... ... ... ... категориясын
сәйкесінше қалыптастыру. ... ... ... да ... оның ... табыс ... ... ... ... ... портфелі сәйкесінше тиімді
басқаруды ... ... ... ... портфелін басқару мәселесі
келесідей екі ... ... ... ... ... белгілі бір аутивтерге қаржыны
орналастыру; осы ... бір ... яғни ол үшін ... ... салу керек;
- оптималды динамикалық стратегияны ... ... ... ... ... бұл жердегі мәселе, яғни ... сату ... ... ... ... ... ... алу.
Инвестор ... ... ... ... ... ... толық қамтамасыз етілген қандай
да бір ... ... ... ... ... кезіндегі
қабылданған шешім оны талдамас ... ... ... ... түрі оны ... ... және
талдауды талап етеді. Егер портфельді ... ... ... ол ... талдау жүргізу ... ... ... ... Осы жерде ... ... ... ... ... жағдайының жалпы алғашқы бағасы.
- қалыптасқан портфельдің ... ... ... өз ... көргісі келетін бағалы қағазды
таңдау.
- бағалы ... ... ... ... ... бағалы қағаз табысының максималды бастамасын бекіту.
- бағалы ... ... ... инвесторды қанағаттандыратын бағалы ... ... ... ... ... ... қағаздар бойынша тәуекелін талдау.
- инвестордың ... ... ... ... бойынша сұрыптау.
Әрбір инвесторды қалыптасқан ... ... ... ... ... ... яғни табыстылығы,
тәуекелділігі мен ... ... ... егер ... портфелін қалыптастыратын болса, онда біріншіден ... ... және ... құны ... Ал ... табыс портфелін қалыптастыратын болса, онда ... ... ... яғни ... ... ... тұрақты табыс ... ... ... ... үшін бірінші кезекте
салымның ... ... ... ... ... қағаздардың
келтірілген ағымдағы құны деп ... жай ғана ... ... - ... ... ... яғни бір ... кейін процентсіз
өтесек. Берілген тапсырмада ... ... ... ... ... = --------
І
мұндағы: АҚ - бағалы ... ... ... - ... ... ... ... - процент мөлшері.
Формуладан көрініп ... бір ... ... ... ... ... ... тәуекелді.
Сондықтан инвесторды ... ... ... ставкасы
қызықтырады.
Егер бағалы қағаздардың ... ... ... 8 % ... онда инвестор бағалы ... үшін 92,59 ... Ол бір ... ... 100 ... = ---------- ... + ... ... ... ... құны n ... тең:
100
АҚ = --------
(1 + і)n
Бағалы қағаздың ... ... ... шын
мәнінде берілген формула бойынша былай ... ... = Σ ... + ... АТ - ... ... ағымдағы табысы.
Бағалы қағаздың ... ... ... ... шығарса
болады.
АТ
КҚ
АҚ = Σ -------- + АҚ + Σ ... + ... + ... ... ... 100 ... жыл ... ... ... және 3 ... ... өтімделеді. 8 % жылдық
ставкасы бойынша ағымдағы ... ... тең ... ... 6 ... = ... + ... + ... + ... = ... + 0,08 (1 + 0,08)2 (1 + ... + ... ... ... ... ... ... қолдануға болады. Мысалы, ... үнге ... ... ... ... ... бола ма, жоқ әлде 2 ... құны 1500 банктік жылдық ... ... - 10 %. ... ... акцияның бағасының ағымдағы құнын анықтау
қажет:
1500
--------------- = ... + ... ... ... жасауға болады, яғни ... алу ... ... ... ... құны 1240 ол ... бағасынан төмен болып келеді.
Жоғарыда аталып ... ... ... ... ... ... ... шешімді қабылдау үшін инвестор ... ... яғни ... талап етілетін ... ... = ҚД + ... ТТД - табыстың талап ететін деңгейі
ҚД - ... ...... ... жағдайнда ҚД нақты ... ... ... ... = НТ + ИӨ + ТТ
мұндағы, НТ - ... ... - ... ... ... ТТД ... ... нормасын есептеуге
мүмкіндік береді.
ТМ = ( 1+ТТД) ( 1+И) –1
мұндағы:
ТМ - ... ... ... - ... ... деңгейі
Келесі сатыда әртүрлі бағалы қағаздардың ... ... ... ... ... ... және ... сыйымды болып
табылады.
Бағалы қағаздардың портфелін ... үшін ... ... ... ... ... есептейді. Олар портфельге
жатады. Мысалға инвестор өсім ... ... ... біріншіден нарықтың табыс көрсеткіші ... егер ... ... - ... ... ... және ... = -------- - ... Т - ... ... ... ... - бағылы қағаздың сату ... - ... ... ... алу ... табысын және құнының бағысын ... ... ... ... қағаз болып табылады. ... ... және тең ... сол сияқты артықшылығы
бар акция
ДВ
Ақ = -------
і
мұндағы: Ақ - ... ... - ... ... ... ... есептеу үшін ... ... ... = ... Ак - ... ... - акция номиналы
Акцияның ағымдағы ... ... ... ... = ------- · 100 %
Б′
Акция табысының ... ... ... уақытына тең:
Б// ... = ------- ----- - ... ... Amm - ... ... толық нормасы.
Облигацияның табыстылығын және ... ... ... ... ... ... білу ... купондық, дисконттық
және комбинацияланған.
Купондық облигация үшін проценттік ... құны ... + i)n – 1 ... = K · ... + ... + i)n · 1 (1 + ... Оқ - ... құны
К - купон
Он - облигация номиналы
Мұндай ... ... ... ... ... = Т ------- · 100 ... ... толық нормасы былай ... ... = ... ------- - ... t2 – ... t1 – ... ... ... сатып алынған
t2 - өтеуге ... ... ... ... портфелінде болған кездегі табыс.
m
Оm = h √ (Б″ + К) / Б′ · (1 + -----) - ... үшін ... ... ... ... ... тең:
(1 + i)n – 1 ... + i)n - (1 + ... = K · ... + ... + K′ · ------------------------
(1 + i)n · i (1 + ... + i)n · ... К′ - ... ... ... ... табысы мынаған ... + ... = ... · ... табысының толық нормасы ... ... ... = --------- ------- - ... t2 – ... ... ... және ... бағасын
қарастырамыз. Облигацияның құны былай ... = ... ... облигациялардың ағымдағы ... ... ... + Б′
Оат = ------------ · ... ... ... және ... бағасы
мынаған тең:
(1 + i)n – 1
Он
Оқ = K · ... + ... + i)n · i
(1 + ... ... ... ... ... тең:
(Он + Б′) + К
Оат = ... · ... және ... ... ... толық бағаланады және ... ... ... ... ... ... ... үшін ереже ... ... ... - ң ... ... және ... үшін жылдық табыс
мынаған тең:
(Он + Б′) · ... = ... · ... · ... Ак - ... ... МЕАКАМ үшін жылдық табыс ... ... · ... = ... · ... · ... Еn - ... бағалы қағаздардың ... үшін ... ... мынаған тең:
(К + И) · 346
Жm = ... · ... · ... ... қағаздың құнын ... ... ... = (Аб - Абш) · А
мұндағы: Аб - акцияның ... ... - ... шарт ... ... ... бағалы қағаздардың табысы ... ... - Абш) · А ... = -------------------------- - 1
Б′
Портфельдің табысы мынаған ... - Wo ... = ... = ------------- - 1
Wo I(t - ... Wo - ... ... ... ... - t ... ... портфельдің құны.
Іt - t ... ... ... ... – 1) - алдағы уақыттағы ... ... ... ... ... қағаздардың
инвестициялық портфелін басқару өте қиын ... ... ... талап етілетіні тек қана ... ... емес ... қатар жоспарлап, талдай білу ... ... ... ... бір ... ... қана ... болатын әртүрлі ... ... ... инвестор өзінің ... да ... ... ... ... талдаған кезде оны ... ... ... ... болатын тәуекелге ... ... Оның ... ... ... ... талдау қажет. Ал біз ... деп - ... ... ... әсерін немесе ... ... ... мен зияндардың себептері.
Қазақстан Республикасындағы ... ... ... ... ... төмендегідей кестемен беруге болады.
Қазақстан Республикасы коммерциялық банктеріндегі жеке ... ... ... көп ... бері ... ... келе
жатқан мәселелердің бірі болды. Бүгінгі таңда Қазақстан Республикасындағы
екінші деңгейдегі банктердің инвестициялық ... ... ... ... мемлекеттің бағалы қағаздарға салған активтер:
біріншіден, ... яғни банк ... ... тез ... ... - қол ақшаға
айналдыра алады, екіншіден, олардан ... ... ... ... ... ... жоқ десе де болады. Инвестициялар екі бір - бірімен қиыспайтын
мақсатты көздейді,яғни бұл табыс және өтімділікті ... ... ... ... ... ... ... банктің басшылығының үлкен күш салуын
қажет етеді және инвестициялардың аймағы бойынша, сонымен ... ... ... ... ... ... ... қажет етеді.
Қазіргі кезде депозит нарығындағы жағдайды талдау депозиттік базаның
құрылуының ... ... ... ... ... жатады:
- жоғарғы және төменгі орта менеджмент сапасының төмен деңгейі;
- депозиттік нарықты маркетингтік зерттеудің төмен деңгейі;
- банкаралық ... ... ... ... мемлекеттің бағалы қағаздарының
5-кесте. ... ... ... |Орналастыру |Айналыс |Номинал |
| | ... ... ... |
|1 |2 |3 |4 |5 ... ... ... ақша ... / сату |7 күннен |100 теңге ... ... ... реттеу | |90 ... | ... | | ... | ... Банктің |Еркін өзгермелі валюта|Ноталар |35 күн ... ... ... ... ... ... | ... |
|нотасы ... ... ... | | |
| ... қорларының |зейнетақы | | |
| ... ... ... | | |
| | ... | | ... ... |Жинақтаушы зейнетақы |Мемлекеттік |5 жыл |100АҚШ |
|мемлекеттік ... ... ... | ... ... | ... | | ... | ... | | |
| | ... | | |
| | ... | | |
| | ... | | ... арнайы |Ұлттық Банкте | |10 жыл |1000 ... ... ... | | ... ... ... ... | | | ... | | | | ... ... |Республикалық |аукцион |3, 6, 9 |100 АҚШ ... ... ... | ... 12 ... ... ... | |ай | ... ... | | | ... | | | | ... ... ... |3 ай ... ... ... | ...... ... | ... | |
|міндеттемесі |қаржыландыру | | | ... | | | | ... орта ... ... |2 және 3 |1000 ... ... ... |жыл ... ... ... | | | ... ... | | | ... | | | | ... қысқа|Республикалық ... |3, 6, 9 |100 ... ... ... ... 12 ... ... |тапшылығын | |ай | ... ... | | | ... ішкі ... ... ... күн |1000 ... ұлттық |бюджеттің ... | ... ... ... | | | ... ... | | | ... | | | | ...... ... оқу құралынан алынған ... ... ... ... ... ... тығыз
байланысты.Өйткені, депозиттік пайыз оларды тартудағы ... ... ... ... ... Ереже Қазақстан Республикасының заңдарына
сәйкес жасалады.Ол ... ... ... Банкінің жалпы
саясатына байланысты дайындалады. Ал ... ... ... ... нарықтың дамуын тұрақтандыруға, депозиттер көлемінің көбеюіне
және сыйақы мөлшерлемелерін төмендетуге бағытталған.
Депозиттік саясаттың негізгі мақсаттары:
- банк міндеттемелерін ... және ... ... ... ... орта және ұзақ мерзімге қаражат тартуға бағытталу;
- қажет несие көлемін ... және ... да ... ... үшін ... ... ... саясаттың негізгі міндеттері:
- қаражаттарды депозитке аз шығынмен тарту;
- ... ... ... ... және ... да ... қызмет
көрсету үшін депозиттерндіғң жеткіліктілгін ыңғайлы реттеу;
- жаңа ... ... ... іс ... ... ... ... қарап отыру.
«Халық банкі» АҚ-ның инвестициялық портфелінің құрамындағы
6-кесте. ... ... ... жылдың 31 |Жарғы-лы|Қосымша |Сатып |Бағалы |Негізгі |Тара-тылм|Қорытынды|
|қаңтарына |қ ... ... | |
| ... ... ... ... |есептеу |табыс | |
| | | ... ... ... | | |
| | | ... | | | |
| | | |ары ... | | | |
| | | | ... | | | ... ... |- |- |15600 |- |- |- |15.600 ... сату | | | | | | | ... |213.050 |106.272 |- |- |- |- |319.322 ... | | | | | | | ... | | | | | | | ... ... | | | | | | ... | | | | | | | ... |- |- |- |17.972 |- |- |17.972 ... | | | | | | | ... | | | | | | | ... | | | | | | | ... ... |- |- |- |10.709 |10.709 |- ... |- |- |- |- |- |168.742 |168.742 ... бар| | | | | | | ... | | | | | | | ... | | | | | | | ... |- |- |- |- |- ... ... ... | | | | | | | |
| |213050 |106272 |15600 |17972 |10.709 |6860438 |7202623 ... – «Халық банкі» АҚ-ның жылдық есеп беру мәліметтер жинағынан алынған ... ... ... Қор ... ... ... арналған бағалы ... ... ... ... ... АҚ-ның жалпы бағалы қағаздарға есеп беруі
7 – кесте. 2005 ж. 31 ... – ң ... ... ... ... ... ... Қазыналық векселі |6.548.269 ... – ң ... ... ... ... банктердің Еврооблигациясы |2.013.013 ... ... ... |416.594 ... ... ...... ... ... жылдық есеп беру мәліметтер жинағынан ... ... ... портфелі деп - банкпен ... ... ... жиынтығын айтамыз. Бұндай ... ... және ... да ... ... ... ... және жергілікті ... ... ұзақ ... ... және басқа
да қарыздық ... ... ... кіретін бағалы қағаздар инвестициялар және ... ... ... ... ... Бұл ... өтімді
резервтерге өтімді активтер, яғни ... ... ... ... ... Егер ... бір ... банктің қолма – қол ақшаға ... ... ол ... ... ... жоспрарлауы
керек, яғни бұл ... ... ... бағалы қағаздардың
қажетті көлемінің болуларын ... ... ... ... ... ... ... төмендегідей көрсеткіштермен ...... ... ... ... инвестициялық портфелінің құрамындағы
мемлекеттік бағалы қағаздары
|Сатуға жарамды бағалы қағаздар 2005 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... – ң ... Банкінің Нотасы ... ... ... 670 ... ... ұсталынатын бағалы қағаздар 2005 ж. 31 ... ... ... Қазынадық векселі ... ... ... органдарының облигациялары ... ... ... ... ... Банк ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... тәуекелдер және оларды басқару
әдістері
Инвестициялық ... ... ... ... ... ең негізгі орынды алады. Ауыспалы ... ... ... ... ... ... ... көп мөлшерде
жоғары.
Қазіргі кезде Қазақстанда жеке эмитенттердің сенімділік проблемалары
өте көп. Сондай – ақ клиенттердің және ... ... ... керек.
Инвестициялық портфельді басқару классикасының жалпы ... деп ... ... ... Ол ... жақсы диверсификацияланған
статистикалық өлшемнің көмегімен анықталады.
Практикада және де ... ... ... - ... ... ... ұшырайтын және тәуекелге ұшырамайтын ... ... алу ... ... ... ... бойынша үш
турлі ... ... ... ... ... ... ... - бұл ... ... ... ... портфельдегі бағалы қағаздармен ... ... ... ... - бұл ... ... қағаздардың
тәуекелі портфельдегі ... ... ... ... ... ... - бұл жерде ... ... ... портфельдің типтерін тәуекел деңгейіне байланыстырып қарасақ,
олардың классификациясын қарастыру керек. Оларды ... ... ... ... және рационалды емес деп бөлеміз. Әрбір инвестордың
типіне сәйкес өздерінің бағалы қағаздар портфелінде ... ... ... ... ... ... ... диверсификацияланған.
- тәуекелділікке барғанымен де жоғары табыс әкеледі.
- жүйесіз.
Селективті инвестор - ... ... ... ... ... - ол ... деңгейдегі амалдарды
іздейді. Ол ... ... және ... мерзімдегі бағалы
қағаздармен жұмыс істейді.
Орташа селективті – ұзақ мерзімді капитал салымы және оның ... ... ... кестеде көрсетілген.
Инвестициялық портфельдің тәуекелділік бағасы ... ... және ... ... ... ... байланысты. Бастапқыда әрбір инвестицияның
түріне байланысты ... ... ... ... ... ... типтерін анықтайтын қаржы
инструменттері.
|Инвестор|Инвестиция-лау|Тәуекел-ді|Бағалы қағаздардың |Портфель ... ... |лік ... |типі |
| | ... | | ... ... ... және ... ... ... |қорғау | ... ... ... ... |
| | | ... акцияс |бірақ та |
| | | ... ... ... |
| | | | ... ... ... ... ... ... ... | ... ... |ияланған |
|ті ... | ... ... | |
| ... және | ... көп | |
| ... ... | |бөлігі, нарықтың | |
| | | ... ұзақ | |
| | | ... ... | ... ... ... ... ... ... | ... жоғары |ке |
| ... | ... ... көп ... |
| ... тез| ... ... |де ... |
| ... мүмкін | ... ... |
| | | | ... ... ... |Табылған бағалы |Жүйесіз ... |жоқ | ... | ...... ... жинағынан алынған ... ... ... мына ... ... Ii Ri
R = -------------
Σ I
R - жиынтық ... - ... ... - ... көрсеткіші
I - жалпы инвестиция ... ... ... ... ... мекемелерде инвестициялық ... ... ... және ... тәуекел тұрғысынан тәуекел
деңгейінің ... ... ... ... ... және мерзімі есептеледі.
S = Σ t Iat - Σt ... - ... ... ... - инвестициялық салымдар мерзімі бойынша ... - ... ... ... ... ... өлшенген.
Б.Айдосовтың айтуы бойынша ... ... ... ... бөлуге болады:
- талданған ... ... және ... ... баға ... ... таңдау
- баға тәуекелі
- тәуекелді сату ... ... ... ... ... ... таңдалған шараларды сату және ... ... ... ... ... ... Қазақстандық инвесторларды
тәуекелден қорғау үшін қор ... ... ... ... Тәуекелді минималдау
мақсатында маманданған ... ... ... ... ... Сондай – ақ маманданған ... ... ... алу ... құрды.
Портфельді басқару тәуекелінің жүйесі өте ... ... ... – ақ ... ... тәуекелінің
бағасына талдау жүргізіп, ... ... алу ... ... теориясына байланысты ... ... екі ... ... ... ... жүйесіз тәуекел, олар
микроэкономикалық ... ... ... компанияның факторы жан
– жақты ... ... ... ... ... жүйелі тәуекел, ол макроэкономикалық
және ... ... ... ... компанияның
акциялары айналымды ... ... ... ... ... болса,
соғұрлым портфельді басқарудың ... ... ... Бұл ... бағалы ... ... ... ... ... ... басқару негізінде әртүрлі бағалы
қағаздардың ... ... және ... қолданумен түсіндіріледі. Яғни олар ... ... ... ... ... ... портфельдің инвестициялық бағытталуын қамтамасыз ... ... ... ... ... инвестициялық
портфельдің ... ... ... ... ... көз ... ... ... қалыптастыруға болады. Портфельдің
таңдап алынған типі ... ... ... ... ... максималды қолдануға бағытталған
немесе пассивті.
Басқарудың ... ... ... ... ең ... түрі - мониторинг болып ... Ол ... ... үзіліссіз талдауын, даму, ... ... ... бағалы қағаздардың инвестициялық
сапасын ... ... ең ... мақсаты
бағалы ... ... ... ерекшелікті ... ... ... ... ... ... Мониторинг
ол активті және ... ... ... ... ... активті моделі. Басқарудың ... ... ... және ... дер ... ... ... – ақ портфельдің ... ... ... ... ... ... дер ... өзгеруі
болып ... қор ... ... тез ... ... ... ... жоғарғы
деңгеймен сипатталады. Осы ... ... ... ... ... ... жағдайымен
есептеледі, яғни ол ... ... ... етеді.
Мониторинг ... ... ... ала ... болып табылады. Активті ... ... ... ... сатып алу және де ... ... Ал аз ... ... ... арылу керек. Бұл ... ... ... жол ... ... Бұл әдіс қаржылық шығындарды
талап ... Ол яғни ... ... және бағалы ... ... ... ... бұл ... ... ... немесе қаржылық
компанияларда жүргізіледі. Олар ... ... ... табыс алуға ... және де ... ... өте үлкен. ... ... ... және тез ... ... ... ... ... ... кезде оның шығынын ... Бұл ... тек қана ... ... ... ... ... Мамандар ақша ... ... және ... ... ... сәйкесінше
түзетеді. Егерде табыс төмен ... ... онда ... ... ... ... ... төмендейді.
Сондықтан да ... ... ... алу керек. Сондай –
ақ ... ... ... ... ... ... Олар
өтімділіктің ... қор ... ... ... ... ... және ... төмендеп кетсе, онда
инвестор ұзақ ... ... көп ... ... алуды қамтамасыз етеді.
Егерде берілген операцияны банк ... ... ... ... ... аз ... ... судаға
сұранысты төмендетеді. Проценттік ставканың ... ... банк ... ... бағалағанда ... ... ... ... нүктеге ... банк ... ... ... ... Сол күні қысқа мерзімді
облигациялар ... ... ... ... банк
жіберуі мүмкін. Сондықтан ... бір ... ... міндеттемелерде сақтау ... ... ... ... етеді. Сондықтан да ... ... ... ... ... Ол негізінен портфельдің
қызмет ету ... ... ... Активті мониторингті
басқару көбінесе «алдын ала ... ... ... ... ... ... ... моделі жақсы
диверсификацияланған портфельді ... ала ... ... және де ұзақ мерзімді ... ... ... нарықтың тиімділігі ... ... ... ... Негізінен бағалы ... ... ... қор ... ... ... ... тиімділігі аз болып ... ... ... ... пассивті моделі тиімді
болып ... ... ... бағалы ... ... аз ... ... ... ... ұзақ ... болуы керек. ... ұзақ ... өмір ... үшін ... ... ... ... моделінің мүмкін сатуға ... ... ... бойынша инвестицияны ... ... ... байланысты. «Баспалдақ»
әдісін ... ... ... ... ... сатып алады
және де мерзімдерінің соңына ... ... ... ... - бұл ... ол қор ... сатылады
және ... ... ... ... оның ... ... маңызды болып табылады. ... ... ... ... сұрақ ең ... ... ... туралы сұрақты инвестициялық талдау
теориясының тұрғысынан және ... ... ... ... ... ... әр түрлі активтердің ... ... ... ... ... және одан да ... ... портфельдік тәуекелдің ... мән ... ... ... яғни ... 10 – нан 15 – ... әртүрлі бағалы ... ... ... ... ... ... өсуі мақсаты ... яғни ... ... ... ... Диверсификацияның
тиімділігін болдырмау жолын алдын ала алу ... ... ... ... алып ... Олар ... ... мүмкін:
• портфельді ... ... ... ... ... өтімділігінің
табыстылығының,
ыңғайлылығының ... ... ... ... ... ... қағаздардың
іздестіруімен
байланысты;
... ... аз ... ... ... портфельдің шығындары бойынша басқару
күтілген ... ... ... – ақ ... ... темппен өсуі ... ... ... аз ... ... бар. «Индекстік қор» ... ... қор - ... биржалық ... ... ... ... ... қағаздар нарығының ... ... ... портфельдің нарықта деңгейінің ... ... онда оның ... ... ... индекстік
есептеулері көп болу ... ... ... бағалы
қағаздар нарығының ... ... аз, ... ... ... аз ... ... ... ... ... ... варианты бағалы қағаздарды
инвестициялаумен ... Осы ... ... ... ... таңдалады, ол ... ... ... ... алуға мүмкіндік жасайды.
«Активті» және ... ... ... келісім
– шарт негізінде, клиенттің келісімінің ... ... ... ... ... ... ... ала болжанады. Сондай – ақ олар ... ... ... құрылымы және ... ... ... ... ... ... пассивті моделі ақша ... ... ... ... Операцияны ... ... ... ... ... ондай ... ... ... деген атпен белгілі.
Тәуекелді ... ... ... түрлерге бөлуге
болады:
- объектілерді ... және ... ... ... ... әдістемесі
- тәуекелді бағалау
- тәуекелді ... ... ... тәуекелді төмендету бойынша шараны талдау
- ... ... ... және ... қалдық тәуекелдің бағасы.
Соңғы жылдары ... ... ... ... берушілердің қызметіне сұраныс өте көп. ... ... ... ... ... бар. ... ... көлемінің ... және ... ... өзекті сұрақ болып келеді.
Эксперттердің ... ... ... ... үшін ... қарастыруға: компанияда ... - ... және ... ... ... ... сақтандыру тәуекелі ... ... ... ... ... ... менеджер -
тәуекел қызметі ... ... ... ... ... ... - компанияның, ... ... ... ... ... тәуекелдің алдын алу. ...... ... компанияның, банктің ... ... ... ... ... ... сұрақтарына
талдау жүргізу кезінде қазақстанның қор ... ... ... ... ... Инвестициялық ... ... даму ... ... ... ... ... инструменттер үшін ... ... және ... ... ... ... ... табысы
инфляция ... ... ... Бұл әрине ішкі нарықта
ұсыныстық ... ... және ... арасында
жоғарғы деңгейде ... ... Бір ... ... экономиканың нақты секторына қаражатты ... база ... ... ал ... ... ішкі қаржылық
инструменттері ... ... ... төмендейді. Қазіргі
кезде ... ... ... республиканың МБҚ
тасыбы ... ... ... ... ... ... төмендету әдістері болып
диверсификация және ... ... ... ... есептеп қарастыруға ... ... ... ... ... оңды ... нарықтық тәуекел (бұған ... ... ... және олар ... ... ... ... және портфельдік тәуекел (инвестициялық
портфельге ... ... ... ... ... ... төмендете алмайды. Ол ... ... шығу ... ... ... – ақ өндірістің
қаржылық ... ... ... бір ... керек.. Хеджирлеу - ол ... ... ... ... ... сатып алу
жолымен орындалады. ... ... ... ... онда ... ... жету тәсілі ол - ... ... ... салу сол ... ... бағалы қағаздар санын ... Егер ... көп ... инструменттер кірсе, ол ... ... ... нарықтық динамикасына ұқсас
болып ... ... ... басқару жүйесінің ... ... ... ... қол ... ... қиындығы - бұндай жүйені ... ... ... ... ету болып табылады. ... ... ... ... ... енгізу жұмысы тиімділігін қазіргі ... ... да ... ... болып табылады. Тәуекелдерді
басқару және ғаламдық зерттеу ... ... ... ... тек қана ... басқару жүйесін құру
қажеттілігінің ... ... ... сапалы жүйесін қалыптастыру
үшін ... ... ... ... ... ... ... аяқ тексеруге, мәліметтің кез
келген қимасын ... ... ... ... ... дер кезінде анықтап отыруға ... ... ... ... ... ... және енгізу
қажет.
- тәуекелдерді басқарудың ... ... ... ... ... ... қисындастыру.
- бірегей ... және ... ... әр ... фокторларын талдау ... ... ... ... ... ... басқаруды енгізу - ішкі және ... ... ... анықтауға, бағалауға, бақылауға
және ... ... ... дер ... ... ... жасауға мүмкіндік береді. ... ... ... ... болу ... ... орын алуы мүмкін ... ... ... ... ... ... Оның үстіне тәуекелдерді
басқару ... ... ... ...... қайта
қарауға және ... ... ... ... ... ... едәуір арттыруға мүмкіндік
береді. Бұндай жүйе ... тез ... ... ... оны ... ... - жүйені қазірдің өзінде іс жүзінде
пайдалануға ... ... ... басқарудың кешенді
жүйесі артықшылығының ... - ... ...... ... ... деңгейіндегі тәуекелді ... ... ... мүмкіндік ... ... үшін ... ... бөлімшенің болуы.
Тәуекелдерді басқару ... ... ... ... даму
және мәселенің әдістемелік шешімін іздеу ... ... ... ... - стратегиялық жоспарлау үшін
басқарушылық ... ... ... ... ... бірі ... ... – ақ тәуекелдікті ... ... мен ... ... үшін ... ... ... тиімді байланыс ... ... ... ... ... ... ... жүйесі қауіп – ... ... ... ... қадағалау, берілген ... ... - ... ... ... қоймасында
біріктіруі тиіс. ... ... ... ... және қаржы ұйымдарындағы ... ... ... ... оның ішінде:
- банктік ... ... ... ... ... ... және қаржы ұйымдарына бақылауды ... ... ... тұлғаны айқындау.
- ... ... ... және ... ... байланысты қаржы ... ... баға ... және ... ... ... ... құрылымның айқындылығы мен ... ... ... ... ... ... ... тұлғалары туралы толығырақ мәлімет
алуға және ... ... мен ... ... бар
тәуекелдерін жою үшін түзету ... ... ... ... ... жасайтын мәселелеріне
қадағалауды жетілдіруге;
- шетелдік ... ... ... ... ... ... оның ... жарғылық капиталға, басқару
органдары ... ... және ... ... лимт ... ... алып тастауға
қатысты бөлігінде ... ... ... ... ... портфельдің диверсификациясы
Банк ... ... ... ... ... ... ұзақ ... кезеңінде үшінші тұлғалардың ... ... ... ... болады. Инвестициялау
келесі мақсатты көздейді, яғни ұзақ ... ... ... ... ... ету болып табылады.
Банкте бағалы қағаздарды төрт ... ... ... сатуға арналған бағалы қағаздарп
- ... ... ... ... ... инвестиция жұмсау мақсатында бағалы ... ... ... ... ... қағаздар.
Өтеуге дейінгі ұсталынатын ... ... өз ... ... ... пайда табу ... үшін ... ... қағаздар
- хеджирлеу мақсатында қолданылатын бағалы қағаздар
Банк ... ... табу ... үшін ... ... ... құны ғана ... ал оларға қайта
бағалау жүргізілмейді. Номиналды құн мен ... құны ... тек ... ... жеңілдік түрінде есептеледі.Өтеуге
дейінгі бғалы қағаздар бойынша ай ... ... ... ... ... ... қағаздарды берілген
мерзімде өтейді немесе ... және ... ... ... келісілген
үақытта өтейді.
Хеджирлеу мақсатында қолданылатын бағалы қағаздар және ... ... ... ... және ... обьектісін
қолданылатын әдістеріне сәйкес есептеледі. Егерде хеджирлеу нарықтың
құнмен ... ... онда ... ... ... ... және ... бағаланбайды.
Егер хеджирлеу обьектісі ай ... ... құн ... ... болса, нәтижесінде одан түскен ... ... ... ... және ... есебіне кіреді.Сондай - ақ қайта
бағаланатын ... ... ... ... шығыны да табыс пен
шығыс есебіне кіреді.
Сатуға арналған ... ... ... ... ... ... тіркелген табысы
• бағалы қағаздардың тіркелмеген табысы
Сатуға жарамды бағалы ... Банк ... ... ... бұл ... сыйлық соммасын және ... ... ... ... білу ... қағаз бойынша сыйлық және бағалы қағазды ... ... ... соңғы күнінде жүргізіледі. Тіркелмеген табыс
әкелетін бағалы ... ... ... бағалы қағаздар элементінің
дивидендтің көлемі бойынша шешім шығарғаннан кейін ... ... ... ... ... ... сатып алу тек Қазақстан Республикасының ... ... ... ... ... ... ... субординациялық қарызға инвестиция салу.
Капиталға инвестиция жұмсау мақсатында ... ... ... және ... ... ... бірінші
ретті құнмен есептеледі.Бағалы қағаз ... ... ... ... шешімі бойынша ғана бағалы қағаз ... ... ... яғни ... ... қайта бағалайды.Ұзақ мерзімді
қаржылық инвестиция ... ... ... ... ... ... ... қағаздардың есебі қағида мен ... ... ... ... бағалы қағаздар есебі
бойынша нормативті ... ... ... ... ... ... бағалы қағаз клиенттермен ... ... ... бақылау
жүргізу
- бағалы қағазды ... және ... ... ... ... ... ... есептеу
- бағалы қағаздардың номиналды ... ... ... ... ... ... ... келісім шарт бойынша төлем
агентігінің ... ... ... ... және ... ... алу және ... ... ... ... ... ... ... алу және оны ... ... ... ... элементтінен алған ақпаратты хабарлау
- клиенттің бұйрығы бойынша ... ... ... ... ДЕПО ... ... ... талабы бойынша банк келесідей ақпараттарға ... ... ... ... және ... ... ... бағалы қағаздың ... ... ... активі
бойынша
Банк бағалы қағаздарды, клиенттің бағалы қағазынан ... ... ... ... ... ... Орталық депозитарии ... ... ... және
активтермен келісім шарт қызметі ... ... ... ... табылады.
Кастодиандық қызмет үшін сыйлық және ... ... ... ... ... өтеу ... табысына есепке алынады.
Банктің зейнетақы активтерін басқару бойынша ... ... ... ... ... иеленушілер болып табылады:
- ДЕПО шоты ... ... ... ... ... ... ... екінші деңгейлі банктердің депозиттің ... ... атап ... ... ... ... шотынан алынған.
- ... ... ... ... соммасы
- комиссиялық сыйақы ... ... ... ... қойылатын талаптар:
- ... ... ... ... ... ... нотариалды куәландырылған лицензияны талап ... өзін - өзі ... ... мүшесі басқарушы болып ... ... ... ... есеп ... өкілетті органмен жүргізілетін басқарушының қызметін тексеретін
актілердің соңғы 12 айдың көшірмесі
- келісім шарт ... ... ... үшін ... бар ... ... басқару қызметінің ... ... ... ... ... ... нормативтік - құқықтық
актілері мен Ереженің көшірмесі
Инвестициялық шешім мыналардан ... ... және ... ... инвестициялық шешім қандай негізде қабылданды, кепілдеме номері
және беру ... ... шарт ... ... ... ... мәлімет
- келісім шарттың орындалу мерзімі
- келісім шарт ... ... типі ( ... ретті немесе
бірінші ретті, ұйымдасқан және ұйымдаспаған бағалы қағаздар)
- келісімнің жасалу ... және ... ... ... ... бекіту
және сату (сатып алу) бағасын бекіту
- клиенттің реквизиттері
- ... ... ... ... ... ... орындау туралы белгі.
Басқарушы бағалы қағаз портфелінің сапасына санына тұрақты
түрде ... ... және ... ... ... табыстың нормасын сондай – ақ берілген ... ... ... ... ... ... ... азаттық заңына сәйкес орындалады.
Инвестициялық декларация келісім шарттың маңызды бір ... ... ... ... мақсаты туралы ақпарат және клиенттің бағалы қағаз портфелінің
қалыптасу стратегиясы және де ... ... ... ... ... ... клиенттің бағалы қағаз портфелі диверсификациясының нормасы
2.4. Коммерциялық банктерде ... ... ... ... ... ... қажеттілігі арқылы, өтімділікті реттеу арқылы,
табыстылықты ... ету ... ... ... ... ... ... және ҚР-ң Ұлттық Банкінде жүргізілген
аукциондардан бірінші ретті нарықта ... ... ... мына ... ... ... бағалы қағазды сатып алуға өтініш ( № 4 қосымша)
- НСО –ны ... ... ... (№10 ... банк ... сатылатын бағалы қағаздарға өтінішін ( №4 ... (№4 ... ... яғни ... ... түпнұсқасы клиенттің жеке ісіне ... ... ... ... алу ... өтінішін (№ 5 қосымша) тіркейді.
- ҚР-ң ... ... ... ... АҚ
–ң шотына аукционда ... ... ... ... түсетін
ақшаны бақылайды және клиенттің ... ... ... ... ( №6 ... ... ... сейсенбі және сәрсенбі күндері - сағат 9.00 ... ... ... ... аукциондар жүргізіледі.
- бейсенбі және жұма күндері - ... 15.00 тен ... ... ... ... ... ... сатылған бағалы қағаздың иесі екенін дәлелдейтін куәлік
(№ 7 ... ... ... ... ... қағаз Журналының есебіне ... ... ... ... ... ( № 8 қосымша)
- баланстан тыс шоттағы клиенттің сатып ... ... ... ... ... Министрлігінің ( бас офисіне), ҚР –ң Ұлттық ... ... ... ... ... ... ... Министрлігінің ( бас офисіне) немесе ҚР-ң Ұлттық ... ... ... қағаздарға төлемді өз уақытында өткізеді
АҚ –мы ... ... мен ... ... жұмыс істейді бағалы ... сату және ... ... ... ... мынандай құжаттарды тапсырады:
- банк пен клиент арасындағы ... ... ... ...... шарт ... бағалы қағаздарды сату - сатып ... ... ... ( №11 ... ... егер банк ... ... көрсетсе, екіншісі ретті нарықта ... сату - ... алу ... ... ... өткізеді.
- келісім шарт бөлімшелеріне сәйкес ... ... ... ... ... ақшаны уақытымен есепке
алады.
Банк пен ... ... ... ... қызметтің
қатысуынсыз келісім ... ... ... ... сату ... алу ... растайтын ... ... банк ... ... ... - ... өтініш – тапсырмасын ( №
12 қосымша) екінші ... ... ... ... сату - ... келісім жүргізгендігі туралы құжатын қабылдайды.
- ... ... ... ... ... өтініш ... - ... ... ... ( №5 ... бас ... -
Журналға өтінішті ... ( №13 ... ... ... ... келісімнің типін,эмиссиялық бағалы қағаздың аты және күні,
операция бойынша ... ... саны және ... ... пен
агенииің аты жазылады.
- АҚ –ң ... ... ... және ... ... ... ... журналда
клиенттің күнделікті ақшасына есеп ... ( № 6 ... бас офис ... ... - ... ... ... есепті
екінші ретті бағалы қағаздарды сату және сатып алу ... екі ... күні ... ... ... ( № 14 қосымша)
- бағалы қағаздар және клиенттің ақшасы, клиент пен банк ... есеп ... ... және бақыланады.
- сатып алынған бағалы қағаздардың иесі екенін ... ... ... ... ... карточка есебіндегі бағалы қағаздарының операциясын
( Бас ... ... ( №8 ... сол ... ... ... журналда есептеуін тіркейді ( № 6 қосымша)
- баланстан тыс әрбір ... ... ... ... бағалы
қағаздарының кірісін және шығысын немесе ... және ... ... ҚР –ң Ұлттық Банкінің, ... ... ... ҚР –ң ... бас ... ... органдарға - тоқсан
сайын; ЖАҚ «Бағалы ... ... ... ... ... ... ... айына екі рет және
екінші ретті ... ... ... ... есепті
көрсетеді.
Клиенттер бағалы қағаздарды өтейтін ... ... ... ... ... белгілі бір сомманы келесідей ретімен
алады.Клиент банке ... ... ... белгілі бір мекен жайға ... ... және ... қағазды
өтеу соммасын жазбаша немесе ауызша ... ... мен ... 9.00 ... ... керек.
- банкке комиссиялық сыйақы соммасын және ЖАҚ -ң ... ... ... ... үшін банк шотына аудару
- банк клиенттің ... ... өтеу ... және ... ... мекен жай бойынша ... мен ... ... және ... ... жеке ... ... бағалы қағазды өтеу туралы ... және ... ... ... ... ... ( Бас ... дайындап, ҚР –ң
қаржы Министрлігіне және ЖАҚ ... ... ... ... қағаздың элементтерінің ... ҚР -ң ... ... ... ... ... ... қағаздарды өтеу мерзімі - 5 күн ... ҚР-ң ... ... ... ... өтеу ... - өтеу
мерзіміне 1 күн қалғанда
- ... ... тану және ... ... ... қағаздарын
өтеу мерзімі - эмиссияға сәйкес белгіленген уақытта өтеледі.
- Бас офис өз ... ... ... ... ... және ... банктен келіп түскен қаражатты бақылайды.
- Бас офисте клиенттің ... ... ... өтеу ... және
купондық процент соммасын ... ... ... алады.
- Клиенттің карточкалық есебінде бағалы ... ... ... ... (№8 ... және клиенттің ... ... ... ... (№6 қосымша)
- НАҚ «Бағалы қағаздардың Орталық ... » бас ... ... қызметіне келісе отырып, (әрбір айдың 10-на дейін) ... ... ... ... тікелей әсер ететін келесі
факторларды анықтаған:
- депозиттерге клиенттердің ... ... ... ... ... ... клиенттерді тартуға кеткен уақыт пен ресурстар
- пайыздық тәуекелді басқару
- барлық депозиттердің ішіндегі бір салымшының ... ... ... ... ... ... ... жолдары
3.1. Депозиттерді инвестициялаудың шетелдік тәжірибесі
Нарықтық экономикаға ... ... ... ... ... ... шығаруға болмайды. Демек,
инвестицияның қажеттілігі де, сол үшін ... ... ... ету ... де ... бола түседі.
Экономикалық жүйенің қалытасу ... ... ... ... ие ... ... инвестицияларды тартуға
бағдарлану ... ... ... ... өзі қолайлы
инвестициялық ... ... ... ... Бұл ... ішкі ... инвестиция салуға қолайлы ахуал, ... ... ... ... ... салу үшін құқықтық ... ... ... ... берілуін, ... ... үшін ... ... атауға болады.
Қазақстанға тартылған ... ... ... ... екі есеге ... ... ... өзі әлемдік
қоғамдастықтың Қазақстандағы ... пен оның ... ... ... көрсетеді. Соңғы он жылда
респеблика ... 30 ... ... ... тікелей
шетелдік инвестициялар ... ... ... мен ... ... ... ... біздің елмен
белсенді ... ... ... Оның ... банк секторының дамуы да ... ... 2003 жылы ... ... ... және онда осы заң ... ... дейін
жасалған келісім – ... ... ... жеңілдіктердің
сақталатындығының ... ... ... мен
жұмысы жақсы ... ... ... ... 1998 ... ... ахуалды түбегейлі ... тағы бір шара ... ... осы ... Қазақстан Республикасы ... ... ... ... құрылып, жұмыс істей ... ... 8 жыл ... оның ... ... өзі дәлелдеп берді.
Әлемге ... ... бірі ... ... ... ... оған салынған ... тек ТМД – ның ... ... ... ... ... үшін ... өз экономикасын Орталық
Еурапа мен ...... Азия ... ... ... ... деп ... ... 17 ... ... ... ... ... жанындағы
Шетелдік инвесторлар кеңесінің мәжілісінде ... ... ... ... барынша бәсекеге қабілетті
экономикасы бар елу ... ... ... ... алдына
қойған мақсаты сүйсіндіреді. Бұл өте ... ... ... әрі ... ... ... Егер ... мамандар бұл саясатты ... ... ... үшін оның өте ... ... ... ғой. 1995
жылдан бастап қазіргі күнге ... ... ... ... ... ... 4,7 есе ... екен. Сондай –
ақ Елбасымыздың ... ... ... ... ... ... және 2004 жылы ... халықаралық рейтинг
агенттіктері Қазақстанға ТМД елдері ... ... ... ... ... ... ... кезде жан
басына шаққандағы игерілген ... ... ... бойынша Қазақстан ТМД ... ... көш ... Егер бұл ... ... 1037,4 ... бізге ең ... ... ... ... ... екен. Бұдан үш жыл ... ... ... ... ... неғұрлым қолайлы жиырма
мемлекеттің ... ... ...... ... ... дамуы шетелдік инвестицияларға ... ... ... – ақ осыдан үш жыл бұрын ... одан ... үшін ...... даму ... ... ... инвестициялық және ... ... жаңа ... ... ... ... үш ... жылда бұл
институттар 1 миллиард 700 ... ... ... ... Ол ... үрдістерді басқарудың қағидатты
түрдегі жаңа ... ... ... ... ... ... мен ... мүддесінің арақатынасы
олардың оңтайлы ... ... ... Заңмен
бекітілген. Қазақстанда қызмет жасайтын ... ... осы ... ... оның ... ... мен ... сақтауға өздері басқарып отырған
кәсіпорындарда ұлт ... ... ... ... ұстап
келеді.
Республика Президенті Нұрсұлтан ... ... ... ... ... ... ... мен технологиялар әкелген ... ... ... ... ... ... ... таратуда жаңа технологиялар
мен сапаның жаңа ... жету ... ... де ... қолдау қажет екені ... ... ... шетел инвестициялары үлесінің қысқаруы мен ... ... ... көруге болды. Онда ... жеке ... ... ... ... аз көлемде ... ... ... оның ... ... ... көлемінің
өсуі айқын көрініп тұр.
10-кесте. ... ... ... ... |2003 жыл |2004 жыл |2005 жыл ... |млн |% ... |% ... |% ... ... | ... | ... | ... ... |18925 |100 |24318 |100 |31505 |100 ... | | | | | | ... | | | | | | ... | | | | | | ... ... |3025 |16 |6634 |27,3 |9602 |30,4 ... | | | | | | ... ... | | | | | | ... |923 |4,9 |3760 |15,5 |5868 |18,6 ... | | | | | | ... ... |2102 |4,9 |2874 |11,8 |3734 |11,8 ... мен |12923 |68,6 |15057 |61,9 |1940 |60,8 ... өз | | | | | | ... | | | | | | ... |2923 |15,4 |2627 |10,8 |2736 |8,8 ... | | | | | | ...... ... ... ... ... мәліметтер |
2005 ... ... ... инвестициялардың салалық
құрылымында негізгі капиталға ең көп ... - ... ол ... ... ... 38% - ... мүліктер мен ... ... ... ... - 20% , ... – 9% 09 құрайды. ... ... ... ... ... ... салымдардың көлемі
20,2 млрд ... ... 2005 ... ... ... - ға ... ... инвестициялардың өндірістің ... ... мен ... ... тез жаңаруын
қамтамасыз ... ... ... қарамастан бұл
процестер өте баяу ... ... ... ... ... ... несиелердің жіктемесіне келсек, 2005 жылдың ... ... 52% - ы ... ... ... тек 3% - ы ғана ... қор ... алуға құйылған.
Бүгінгі күні ... ... үшін ... қуаттарды
жаңартуға ұзақ мерзімді ... ... ... ... қажеттілікпен салыстыруға ... ... ... ... салымдары негізінен айналым
қаражаттарын толықтыруға ... ... ... ... инвестициялық өсу, ең бастысы оның ішкі ... ... ... үшін ... өз ... Атап ... республикалық және ... ... ... ... ... объектілері
салынды. Бұл ... 2005 жылы 5,5 млрд ... ... ... ... 1991 жылы ... тәуелсіздігін
жариялаған кездегі елдің ... ... ... оны ... ... алынған шараларға тоқталды. «Біз ... ... ... ... ... қабылдады деді
Нұрсұлтан ... ... ... ... ... еркіндік беріп, еркін ... ... ... яғни ... ... ... жету ... Қазақстанда демократиялық ... ... ... ... ... және жұмыс ... ... пен ... өмір нормасына айналды.
Еркін демократиялық сайлаулар ... өтіп ... ... бір ... ... Біз күн ... ел дамуының
қисыны да ... ... ... халықаралық тұрғыдан да
талап етілетін жаңа ... ... ... ... Осы ... ... мен ... әлеуметтік
экономикалық және қоғамдық – саяси ... ... ... ... жаңартуға талап етеді. Оның ... ... ... ... ... тапты. Бұдан
кейін ... ... ...... ... қатысты жоспарларымызға Азияның ашық ... ... ... ... және ... ... ... ... ... ... ... ТМД елдерінің арасында ... ... ... ...... ... ... қолайсыз ... ... ... ... ... қор ... еске ... екі жыл бұрын ... ... және ... ... үшін ... – инновациялық даму
стратегиясы ... Жыл ... жаңа ... ... жаңа жұмыс орындары ашылатын ... ... ... ... ... ... қосымша құны жоғары жаңа ... ... ... іске ... ... үшін өте
тиімді преферакциялар ... деп атап өтті ... ... ... ... шағын және ... ... ... ... Шағын және ... ... ... ие болуда. Кеңестік ... ... ауыл ... және ... үйге ...... кезек қалған болатын. ... ... ... көп ... еш ... ... деген өз кезектерін
күтті. ... да ... біз ... тұрғын ... ... ... ... ... ... ... қатыстырудамыз дей келіп, ... ... ... ауылды түлету мәселесіне тоқталды.
Экономиканың шаруашылық ... ... ... ... ... шаруашылық ... ... бар ... ... қайта жарақтандыруға
және ... ... ... көптеген ... ... ... ... ... және ... ... жоспарлау ... ... ... ... ... ... бюджетін қаржылық
жоспарлау мазмұнына жаңа ... ... ... ... ... мөлшерінің айтарлықтай
қысқаруы елеулі ықпал ... ... ... ... ... Бұл ... ... жүргізудің
түрлі жүйесіндегі ... ... ... ... ... ... ... шетелдік теориясын зерттеу ... ... ... ... ... атап ... ... экономика ғылымы күні кешеге ... ... ... Ғылыми ортада ... ... ... ... ... өтелу мерзімі ... ...... ... – таласқа ... ... ... ... ... ғалымдар қатысты. Одан ... ... ... ... жұмсаудың экономикалық
тиімділігін бағалу ... ... ... ... т.б. ... ... көп ... сіңірді.
Қаржы ... ... ... ... ... ... ... салыстырмалы тиімділік
тәсілдемесін шығын ... ... кең ... ... орай ... ... ... халық ... ... ... ... және одан ... ... ... ... ... Бір
сөзбен айтқанда, бұл ... ... ... ... ... аударылады.
Қаржы жұмсаудың қарастырылып ... ... ... ... ... ... ... бағалаулар пайдаланды. Бұл принцип ... ... ... ... тиімділігінің шегі – тиімділік
арақатынасы ол - ... ... ... таза ... - таза өнім ... Күрделі құрылыс ... ... және ... ... ... ... Қаржы ... (Эпп) ... ... ... пп = (Ц - С) / К , Э п.п > Е п.п ... - ... көтерме баға мен ... ... ... ... - ... ... өнімнің өзіндік ... - ... ... ... ... ... п.п - рентабельділік нормативі.
Күрделі қаржының анағұрлым ... ... ... үшін
салыстырмалы экономикалық тиімділік көрсеткіштері ... ... ең аз ... = Ci + Eн · Кі = min ... - нұсқа ... ... ... - қаржының салыстырмалы ... ... ... - ... ... күрделі қаржы.
2) ... ... ... ... = (С1 – С2) / (К2 – К1) , Е > Ен ... С1 және С2 - ... отырған нұсқалар ... ... және К2 - ... ... нұсқалар бойынша ... ... ... ... ... = (К2 – К1) / (С1 – С2) , Т < Т ... ... нұсқалардың қосымша ... ... ... ал ... ... ... ... деп танылады.
Қаржыны ... ... ... бұл ... ... ... коэффициентін де ... ... ... ... ... = 1 / (1 + Е н.п) t ... - мысал келтіру коэффициенті
t - ... ... ... н.п - ... ... ... мысал келтіру нормасы.
Қазіргі ... ... ... мен ... көп жағдайда әлемдік практикалық ... ... ... ... ... нұсқаулар
сай іс жүзіне асырылады. Әлемдік ... БҰҰ – на ... ... дамыту мәселелері бойынша ... ... мен оның ... ... версиясы кең
қолдау ... ... ... ... инвестициялау
алдындағы зерттеулер кезеңінде ... Бұл ... ... іске асу ... ... ... ... төрт дәуірден тұрады:
- инвестициялық ... ... ... ... ... талдау
- техника - экономикалық негіздер дайындау
- ... ... және ... ... ... тәсілдемесі ақшалай ... ... ... ... ... ... Бұл ... шешімдерінің шығуын қаржылық ... ... ... үш ... бөлуге болады:
1 кезең - инвестиция көлемі мен ... ... ... ... ... - ... ... инвестициясының тәуекелділік
дәрежемен ... және ... құны ... кезең - қаржының есептеген құнын пайдалана ... ... ... ... бір ... күнделікті құнын
шығарады.
Күтілетін ақшалай түсімнің күнделікті құнын ... ... ... ... көп ... білеміз. Сонымен бірге
қарастырылып отырған тәсілдеме ... ... ... ... өз ... және шетел экономика ғылымының инвестициялық
жобаларды ... ... ... ... ... ... жобаларды инвестициялық қаржыландырудың көкейтесті
мәселелері бар. Сондай – ақ, UNIDO ... өзге де ... күні ... ... ... ... экономикалық
нәтижелерден де ... ... ... ... және
экологиялық нәтижелерге орай құндық баға ескерілген.
Дамушы елдердің шетелдік капиталы 2005 жылдары 3 есе өсті. 2005 жылы
шамамен 113 млрд ... ... ... ... 55,8 млрд ... портфель құрайды. Ал екінші бір бөлігін ... ... ... ... 2001 – 2005 ... салыстырғанда шетелдік
инвестициялық портфельдің көбейгенін көруге болады. Ол төмендегі кестеде
көрсетілген.
11-кесте. ... банк ... ... ... ... ... |2001 |2002 |2003 |2004 |2005 ... |7,5 |9,3 |20,3 |36,7 |55,8 ... ... ... құралдар|4,0 |5,5 |12,7 |23,7 |42,6 ... ... | | | | | ... ... | | | | | ... | | | | | ... ... |0,0 |0,1 |4,9 |5,9 |7,3 ... |1,3 |0,8 |1,5 |5,8 |3,2 ... ... қор |2,2 |2,9 |1,2 |1,3 |2,7 ...... ... ... ... алынған мәліметтер |
Дамушы елдерде шетелдік ... ... ... 7,4
есе өсті. Ұзақ ... ... ... ... ... және коммерциялық вексельдер) салымының
үлесі 10,6 ... ... ... ... ... ... 2005 ... аралығында өсуінің себебі шетелдік ... ... ... ... ... ... бірі Чили елі ... депозиттік
векселдерді қолданды. Ол Нью – ... қор ... ... ... ... 98 млн ... ... ... ... ... шығарды. Шетелдіктер
сондай-ақ ... ... ... ... ... 2004 жылы 21 ... ... тіркелген ... 4 млрд ... ... ... – ақ ... ... елдердің жалпы ... ... ... ... ... инвестициялық портфелінің жалпы үлесі
| |2001 |2002 |2003 |2004 |2005 ... ... ... |7,52 |9,33 |20,27 |36,71 |55,79 ... ... |1,39 |3,77 |14,96 |20,47 |27,20 ... Азия және ... ... |2,88 |3,14 |4,04 |10,00 |15,92 ... | | | | | ... және ... Азия |2,30 |1,91 |0,80 |5,17 |9,22 ... да ... |0,95 |0,51 |0,47 |1,07 |3,45 ... Егемен Қазақстан мәліметтер жинағынан алынған ... ... ... динамикасына бірнеше
фаркторлар әсер етеді:
- ... ... және ... ... басталуы.
- экономикалық реформалардың ... ... жаңа ... ... ... ашылуы және нормативтік құқықтық ... ... ... ... ... ... және қаржылық ұйымдардың ... ... ... ... ... ... 2005 ... 1 қаңтарында 29,2 млрд долларды
құрайды, ... ... ... инвестиция - 12,8 млрд доллар,
инвестициялық портфелі - 309 млн ... және де ... - 16,2 млрд ... ... экономикасының негізгі
инвестициялары болып Германия, АҚШ, ... ... ... ... ... ... Осы ... жалпы көлемі 89,3 % ... 2005 ... ... ресей экономикасына инвестиция 98 ... ... ... ... ... АҚШ – ... ... Швецариядан, ... ... ... ... ... ... келіп
көбеюі үшін инвестициялық ... құру ... ... ... ... жақсаруы (инфляцияның төмендеуі,
ұзақ мерзімді ... ... ... ... даму ... инвесторлардың құқығын қамтамасыз
ету.
- ұйымдық – ... ... ... ... ... ... нарығының екінші ретті дамуы, ... ... ... ... (тұрғын үйге, жерге).
- ... ... ... жүргізу, инвестициялық қызметті
реттеу.
- ... ... елге ... ... ... ... ... инвестициялық портфельді
басқаруды жетілдіру ... ... ... он ... ... банктің ел ... ... ... одан әрі ... ... ... Осы ... тарапынан ел өндірісіне 2 ... ... ... ... ... көп ... аңғартса керек. ... пен ... жаңа ... ... ... ... Жоғарыда айтылғандардың барлығы
Қазақстанның ... ... ... экономикалық
ынтымақтастықты ... ... ... ... ... ... ... Бүкіләлемдік ... ... ашық ... нығайту және оны ... ... ... бір міндеті деп ... Бұл ... ... ... жүріп жатыр. ... ... БСҰ – ға мүше 38 ел ... ... ... ... Жапониямен және Кореямен хаттамаларға қол ... ... АҚШ – пен және ... ... ... ... тиіс.
Президент Нұрсұлтан ... ... ... ... ... ең ... ... халықаралық ланкестік
болып отырғанын қадап ... ... ... күрестегі
белсенді қадамдарына тоқталды. ... ... ... ... ... ... жүйесін нығайту
Қазақстанның бір басымдылығына ... ... ... ... және ... елі» деп ... ... жаңаша білімді, осы ... ... ... жаңа ... талап етеді. Экономистердің тілімен
айтқанда, адам ... ... ... ... ... ... ... табылады. Сондықтан да ... ... ... ... ... ... өз мойнына
алып отыр. Осы ... ... ... ... оң мүмкіндіктеріне тоқталып өтті.
Мен Азия ... ... өз ... ... ... ... жаңа толқынын тартуда: ... және ... өсу ... халықаралық бизнес –
конференциясын өткізуге ...... ... деді ... Азияның дамуы, өңірде ... ... мен ... - ... пікірталас және ... ... үшін ... да ... ... ... ... бизнес – конференциясы өз ... ... ... арнайы мәжілістерге одан әрі ... ... ... бас ... ... ... экономикалық
кеңестікке қатысушы ретінде даму ... ...... Азияны инвестициялық қызметте ... ... ... Азия ... мен ... елдерінің арасындағы сауда
көпірі ретінде ... ... сөз ... ... ... ... ... мемлекеттің көптеген
жетекші халықаралық ... 400 – ден ... ... ... ... ... тақырыптар бойынша өзара ой бөліседі.
Қазақстан ХХІ ғасырдағы ... ... ... ... ... ... мүдделері осыны ... ... ... ... үрдістері осыны ... ... ішкі – ... ... ... күрт ... ... даму қағидаларының өзгеруі ... ... ... ... ету әдістерін қайта
қараған орынды болмақ. ... ... ... ... ... Бұл ... ... экономиканы
реттеуші рөлімен шектеліп қалмайды, оның ең ... ... ... айналады. ... ... ... ... болуы маңызын күшейтеді. ... ... ... ... ... ... ... ұлттық экономиканы ... ... ... үшін ... бар. ... кезеңде
мемлекеттік кәсіпкерліктің негізгі ... ... ... ... мемлекеттік даму ... ... ... қызметі;
- отандық бизнестің мүдделерін ... ... ... қол ... және ... ... теңдестіру
мақсатымен ... ... ... ... ... аса ... ... капиталдандырылуын ұлғайту және
оларды дамудың жаңа ... ... ... ... ... трансулттық корпорацияларды қалыптастыруға
тікелей қатысуы.
Ұлттық экономиканың ... ... ... ... ... ... ... елдер басшылыққа алған
қағидаларды, ... ... ... ... ... ... ... да пайдалану негізінде мүмкін
болмақ. ... ... ... ... ... ... ... тұрпаттағы ... ... ... ... табысты компанияларға
қаржылай қатысуға ... ... ... ... бар. Дамудың ... ... ... ... ел ... деп атауға болады. Бұл
тұжырымдама ... ... ... ... сүйенеді, бұл оның ... ... ... ... сай ... Осымен қатар ... бір ... ... ... ... ... секторы жедел
даму үшін ... қана ... ... Бұл ... ... әртараптандыру жолымен ғана ... ... ... ... қаржыны тиімді және ... ... ... ... ... ... Мұндай
инвестициялауды мемлекеттік ... ... ... бүгінде қызмет істеп ... ... ... ... ... іске асыруы ... ... баға ... ... ... ... осы ... үлгідегі корпоративтік ... ... ... ... әлем ... ... әрі ... болып табылатын салаларда аталған
қағидаттар ... ... ... ... ... ... барлық негізгі ... ... ... - ... ... жүргізу және
әлемнің кез ... ... ... салу ... ... 20 – 30 жыл ... (экономиканы дамытудың
дәстүрлі тұжырымдамалары ... ... ... ... ... ... дамыған қаржы ... ... және де ... ... ... ... жағдайларына барабар ... ... ... Мыналар осындай капитал ... ... ... боса ... ... ... ... перспективті компанияларға тікелей ... ... ... ... ... ... олардың
капиталына қатысу ... ... алу ... ... және ақыр ... тұрақты табыс алу мақсатымен
дүние ... ... ... ... ... ... ... мерзім ішінде
Шетелдік инвесторлар кеңесі ... ... ... ... ... ... деп атап өтті ... ... өңір ... ... ... ...
қатынасты нығайтудың бастамасы және белсенді ... ... деп ... өз ойын одан әрі ... ... ... ... ... да, ... да интеграциялануы - ол әр ... ... ... ... де табиғи құбылыс. Орталық ... ... бір ... топ, ... өзара
байланыстылығы, дамыған көлік инфрақұрылымдарының ... ... ... ... ... да халықтар тағдыры бұл
өңірде ... ... ... Осы ... ... Азия
мемлекеттерінің жиынтық экономикалық ... өте ... атап ... ... ... адам табиғат және
өндірістік ... бар. ... 56 ... ... ... сүреді, өңірдің ... ішкі ... ... ... 60
миллиард долларды құрайды. ... ... ... және ... рөлі артуының ... ... ... атап ... өңірдің ... ... ... ... ... мен ... ... етуі
тұрғысынан алғанда ... ... ... Орталық Азия мемлекеттерінің ... ... ... ... ... ... көптеген
жағдайда бүкіл еуразиялық ... ... ... ... ... Азия ... ... ресурстардың ең
алдымен ... ... мен ... ... ... мүдделігін тудырады.
Төртіншіден, Орталық Азия ... ... ... ... ... ... ... желіге ие.
Бесіншіден, бұл ... ... ... маңызды,
сонымен ... ... ... ... ... ... ... және ... ... ... ие бола ... деп
атап осы ... ... ... ... ... ... ... әрі қолайлы өңірге ... рөл ... алар ... ... бес ... ... ІЖӨ - нің
өсуі 50 ... асып ... Тек ... 2004 жылы ... ... өнім 9,4 ... ... 2004 жылдың
қорытындылары бойынша ... ... ... ... он ... ... ... 1 триллион 530
миллиард теңгені ... Бұл ... ... 1998 жылғыдан
6 есе ... ал 1993 ... ... 200 есе ... ... ... басшысы ... ... ... ... түсуде. Егер 1998 жылы өңдеуші
өнеркәсіптегі ... ... ... ... ... ... болса, 2005 жылы ол 150 ... ... ... Шетелдік тікелей инвестицияларға ... да дәл ... ТМД ... ... ... болып экономикалық
үрдістерді басқарудың принципті түрдегі жаңа ... ... ... ... ... ... жөнінде
шаралар қабылданды.
Нұрсұлтан ... ... ... жүйелі
жүргізумен ... ... ... ету ... де ... жүргізіп жатқанын атап көрсетті. Бұл ... ... ... ... ... ... ... отыр. Жүргізілген зерттеулердің ... ... ... және ... ... ... ие 23 сала ... алынды. Бұл
міндетті ... ... ... және ... ... әріптестік ынтымақтастық ... ... ... Осылайша Қазақстан әлеуметтік - экономикалық ... ... қол ... деп атап өтті ... ... осы ... ... үстіміздегі жылдың
ақпан ... ... ... Азия ... құру ... идея ... атап көрсетті. Оның
өзі ... ... ... ... ... ... Бұл ... одақтар бүгінде жер ... ... бар. ... ... ... ... әлеуметінің ... ... ... ... жететінін ерекше атап ... ... ... ... ... ... ... Мұндай шаралар ... қор ... ... Өз ойын ... келіп, Президент шетел
инвесторларының ... ... ... ... ... ... өтті.
Бүгінде өңірде ... ... ... шетелдік
инвесторлардың өндіруші ... ... ... ... отыр. Шындығында, ... ... ... ... шикізат секторына қарағанда ... ... ие. ... Қазақстанда да ... ... ... де ... ырғақты дамып келе ... әрі ... ... бар сала ... ... Сонымен бірге
елімізде ... ... жеті ... ... үшін ... рөлі зор. Осы ... ... инвесторлардың осы ... ... ... ... ... ... атап ... бірге бұл мәселеде ... ... ... ... ... және ол ... ... ынталандырулардың болатынына да назар ... ... ... ... - ... саясат аясында,
оның ішінде ...... ... ... ... асырылатын міндеттерінде нақты ... ... ... құру және даму ... ... Жан ... ... тақырып бойынша өз ойын ... ... Азия ... ... жоғары бағалады.
Қазақстан Республикасы Премьер - ... ... ... сауда министрі Сауат Мыңбаев «2005 жылы 10 ... ... ... кеңесінің 12 – ші ... ... ... есеп ... «Шеврон Тексако»
корпорациясы басқармасының вице – ... ... ... ... ... және ... ... атты
тақырыпта және «Би Джи ... ... вице – ... ... «Миттал Стил К» төрағасы отырған ... өз ой – ... ... салды. Қазақстандағы
инвестициялық ахуал мен ... өзге де ... ... ... Шетелдік инвесторлар кеңесінің
барлық ... ... өз ... ... Робертсон «Шеврон ... вице – ... ... ... ... ... ... экономикасы бар 50
елінің қатарына ену ... Сіз ... ... ... ... Бұл дұрыс және ... ... ... ... ... ... ТМД – ның ... ... ... инвестициялардан он еседен
астамға артық және ... үшін ... өз ... ... мен ...... Азия ... салыстырған орында ... Пол ... ... Инк» аға вице – ... - ... секторының көптен бергі ... бола ... ... ... ... ... интеграциялауға
бағытталған ... ... және ... ... ... ... та, сол ... халықаралық та
барлық инвесторлар үшін Қазақстанда және ... ... ... ... ... және ... ... деп ... ... ... АБН АМРО
БАНК Н.В. басқарушы ... - ... ... ... ... және құйылуына ... ... осы ... басқа елдерімен ... ... ... жәрдемдесті.
Мустаф В.Коч, «Коч Холдинг» ... ... ... он ... Қазақстан Республикасы тамаша ... қол ... Ол ... ... ... күші
болып келеді. Қазақстанның банк ... ТМД – дағы ... ... бірі ... ... ... 2005
жылы 8,4 миллиард АҚШ доллары ... ... ... алыпты, бұл оның ... ... 83 ... ... өсу ... ... Ломакин, «Дойче Банк ... ... ... ... ... жүргізудегі Қазақстанның ... ... ... ... үшін ... туғызуы керек. ... банк ... ... және ... жүйесін реформалауда және дамытуда
әлдеқайда алға ... ... ... ... ... Холдинг
ЛТД» президенті: - соңғы 10 жылда біздің ... ... 2 млрд ... ... қаржы инвестициялады
және біз инвестиция ... ... ... ... үшін бұл ... ... ІЖО – нің жедел
өсуінде ғана ... ... ... ... экономикасын
белсенді етуге жәрдемдескені маңызды.
Дуглас ... ... энд Янг» АҚ – ның ... - Мен ең ... ... құқықтық және
іскерлік ... ... ... ... ... және Үкіметтінің іс - ... ... ... Соның ... ... ТМД – да ... банк ... және ... рыногындағы операциялар
саласында жетекші орын алып ... ... өзі ... ... ... эмитенттеріне халықаралық ... ... ... ... тартуға мүмкіндік арқасы.
Мұның өзі ... ... ... ... жұрт
мойындаған көшбасшы болуына ... ... ... өз ... жаңа ... ... - Қазақстан
Республикасының инвестициялық имиджін ... ... ... ... әкімшілігі жүйесін жетілдіру, шетелдік ... ... ... ... ... ... және ... тарифтерін үйлестіру, ... ... ... ... ... ... алу және дауды соттан тыс ... ... ... ... елге келу және ... ... ... саяси және ... ... ... ... жан – ... талқыланды
Қорытынды
Коммерциялық банктердің пассивтік операциялары активті ... ... рөл ... Олардың есебінен банктің әрі қарайғы
инвестициялық ... үшін ... ... Сол ... ... ... ... қалыптастыру көзіне кейбір кемшіліктерде тән.
Себебі, салымдарға қаражат тарту кезінде ... ... ... болады. Сонымен қатар, салымдарға қаражат жинақтау банке емес,
клиенттерге байланысты. Осы мақсаттар үшін коммерциялық банктер ... ... ... ... даярлау қажет. Депозиттік базаны
қалыптастыру банктер үшін өте ... Жеке және ... ... салымдардың
жалпы сомасы мен салымшылардың шеңберін ұлғайту ... ... ... және ... ... ... жақсартуға
болады.
Портфельді құрау процесін ... ... ... Біріншіден инвестициялау ... және ... ... байланысты. Осы жерде ... ... ... бөлігін жоғарғы ... ... ... ал екінші бір бөлігін ... аз ... де аз ... ... салу ... ... ... қаржылық жүйенің ... ... олар ... салымдарын, заңды және ... ... ... ... ... ... банктердің ... ... ... ... мен қызметтердің ... ... ... ... қаржылық ... ... жазу ... ... ... ның ... ... жағдайы зерттелген. Сонымен қатар нақты бір банк
алынып, соның ... ... ... Бұл ... ... банктердің ресурсты тару аясындағы қызметінің теориялық
негіздері ... ... ... ... толық көрсетілген
олардың ерекшеліктері анықталған.
Қазіргі кезде ... жеке ... ... өте көп. ... – ақ клиенттердің және мемлекеттің
сенімділігі болуы ... ... ... ... жалпы ... деп ... ... ... Ол тәуекелді жақсы диверсификацияланған ... ... ... ... және де теорияда
бастапқы тапсырма - ... ... ... ... және тәуекелге ... ... ... ... ... деп - ... болатын қауіпті жағдайдардың
әсерінен немесе ... ... ... соның ішінде
банктің де шығындар мен ... ... ... ... портфелінің,
операциялардың, ... ... ... қарастыра
отырып, жүргізілген ... және ... ... ... ... қорытындыны жасауға болады.
Нарықтық экономикаға бетбұрыс ... ... ... ... естен шығаруға ... ... ... ... негізгі бағытқа ... өзі ... ... ... ... ... ... тұрғыда елдің ішкі өмірінде ... ... ... яғни ... тұрақтылық қалыптастыру қажеттілігін шетелдік
инвестициялар салу үшін ... ... ... ... ... ... олардың жұмыс істеуі ... ... ... болады. Қазақстанға ... ... ... ... ... екі ... ... Соңғы 10 жылда республика ... 30 ... ... ... ... инвестициялар ... ... ... мен жаңа ... ... инвесторларды біздің елмен ... ... ... Оның ... ... ... ... да бұған жағдай ... 2003 ... ... ... ... және онда осы ... ... дейін жасалған келісім – ... ... ... ... ... ... мен жұмысы жақсы негізгі қойылғаны ... 1998 жылы ... ... ... ... ... тағы да бір шара ... ... ... ... ... ... Президентінің жанынан
Шетелдік инвесторлар кеңесі ... ... ... бастады.
Биыл құрылғанына 8 жыл болатын оның ... ... өзі ... ... ... ... ... мемлекетіміздің
экономикалық мүмкіндіктеріне сенім білдіріп, ... ... мен ... ... ... ... ... көрсетіп жүр. Елімізге қосымша ... ... ... мен сапаның жаңа ... ... ... әлі де ... ... қажет екені анық.
Депозиттік портфельдер ... ... ... ... ... ... нарық қорындағы ... ... ... ... ... жүргізілген зерттеу жұмыстарының қорытындысы бойынша
еліміздегі депозиттік ... ... ... ... ... ... депозит нарығын талдай келе соңғы төрт жылдың ішінде ұлттық
валютадағы ... ... ... ... ... ... көп
болғанын айқындадық. Сондай –ақ депозиттердің ішінде заңды тұлғалардың
салымдары жеке тұлғалардың салымдарына қарағанда көп ... ... ... ... банктерде депозиттік портфельді
басқару менеджерлері соңғы 10 ... күрт ... ... ... әдіс ... ... Сондай – ақ
елдегі ... ... және ... ... ... ... жұмысына ... ... ... ... және ... ... өз жұмысын жақсы
орындайтын ... ... ... және ... салалар да
экономикалық тұрақтылық ... ... ... ... ... ... ... отырып ... ... ... ... ... ... обьектісі ретінде алынған «Халық Банкінің» есеп айырысу
бөліміндегі депозиттік портфельді талдау ... оның оң және ... ... ... ... базаның және депозиттердің жалпы
көлемінің өсуін жатқызсақ, теріс жақтары ретінде депозиттікң ... және ... ... депозиттер үшін үлесінің көп
екенін айтуға болады.
Банктің ... ... ... ... ... ... салымдардың ұзақ мерзімге қамтамасыз етілгендігі;
- ағымдағы ... ... ... ... ... ... инвестициялық портфельдің өтімділігінің жеткілікті ... ... ... ... теориялық негіздерін зерттеу және салымдарды
тарту аясындағы қазіргі жағдайды бағалау депозиттік операцияларды ... ... ... ... мүмкіндік береді. Осылайша, коммерциялық
банктердегі депозиттік операцияларды ... мен ... ... үшін ... ... ... әр түрлі тұрмыс деңгейіне қарай салым түрлерін көбейту;
- жинақ сртификаттарын шығаруды ... ... ... ... кенеттен алып кетуінен пайда болатын теріс
әсерлерді минимизациялау ... ... ... ... ... ... толтыру мақсатында сыйақы пайызын алдын ала
төлеу;
- клиенттер үшін жаңа қызмет көрсету – телемаркетинг ... ... ... ... ... ... қатар, жұмыста халықтың кез келген ... ... ... депозит түрі ұсынылған. Оның шарттары бойынша пайыздық ... ... жаңа түрі ... ... депозит көптеген адамдарға
қолайлы болғандықтан, өте тартымды болады деген ойдамыз.
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі
1. ... ... ... және ... ... ... ... Республикасының Президенті Нұрсұлтан
Назарбаевтың Қазақстан ... ... - ... ... 2005 – 48
бет.
2. Ұлттық Банк Басқармасының 2003 ... 21 ... ... ... ... ... ... басқару бойынша
қызметінің ... ... ... Ұлттық Банктің Басқармасының 2002 жылы 3 ... ... ... ... деңгейдегі банктер ... ... ... туралы» ереже.
4. Бановское дело ... Г.Н. ... и Л.П. ... СПб: Питер, 2002г.
5. Банковское дело: ... / ... д – ра ... ... ... Коробовой. - М: Экономист, 2004г.
6. Банковское дело: Учебник – 2 – е изд, ... и доп. / ... ... – М.: ... и ... ... Банковское дело: ... ... Под ... ... ... ... - М: Изддательство АО
«Консалтбанкир» 1998г.
8. ... дело / ... д – ра ... ... ... ... Қаржы қаражат, 1998г.
9. ... В.В. ... - СПб: ... 2003 – 288 с: ил ... ... для вузов»)
10. Гитман ЛДж, Джонн М.Д. ... ... Пер с ... М: Дело 1997 – ... ... ... ... и риски, ... ... ... ... в ... ... - М: Альпина Бизнес Букс, 2005 - ... ... В.И. ... ... пособие - ... ... 2004 - ... ... У. ... Г. Бэнли Дж ... Пер с англ ... ... М, 2004 - ХІІ, ... ... инвестициями: В 2 – х Т.1 / В.В. ... В.Д. ... и др - М: ... ... 1998 -
416с.
15. Денежное обращение и банки: ... ... / ... ... ... - М.: ... и ... Кошенова Б.А. Ақша. ... ... ... ... ... / - ... Экономика, 2000ж.
17. ... С.Б. ... ... ... Оқу құралы
2 – ші басылым, ... ... және ... - ... 2004ж.
18. Аудитор 2003г. №1 21 30 ... ... и ... 2002г №10 55 – 61 ... ... ... 2004ж. № 94 – 96 ... Қаржы қаражат 2001ж. №3 59 – 63 ... Мир ... 2004ж. ... 14 – 20 ... Фемида 2000г. №8 60 – 62 стр.
24. Фемида 2005г. №12 36 – 38 ... ... нац. банк 2003г. №11 35 – 39 ... РЦБК - 2006г. №5 20 - 23 ... ... ... 2003г. №4 90 – 94 ... ... и ... 2005г. №4 20 – 25 ... Банки Казахстана 2000 г. №9 24 – 31 ... ... ... 2005 ж. 23 ... ... ... ... 2006 ж. 2 наурыз №40.
32. Егемен Қазақстан 2006 ж. 29 ... ... ... ... ... ... 200__жыл.
Дело шотын ашуға өтініш №
(заңды және жеке тұлға үшін)
Өтінушінің ... ... ... ... ... ______________________________________
Тіркеу туралы куәлігі _____________________________________________
Код ОКПО ___________ № _________________________________________
Берілген күні ________ 200 __ ж. Кім ... ... ... ... ... кім ... ... құжат
_____________ сериясы ____________ № _____________________________
Берілген күні _____________________ кім берді _______________________
Почталық мекен-жайы ... ... «____» ... 2000 __ ... ... ... ... алуға
Эмиссия бойынша № ________ 200 _ ж.
____________________________________________________
Ұлттық банктен ... ... коды және ... ... есеп шоты № ... Ұлттық банктің есептеу орталығының аты-жөні
(өтеу мерзімі)
|Рет |Клиенттің |Бағалы |Бір ... ... ... |Дисконттық |
|номері |Тіркеу |қағаздар |қағаздың |көлемі |баға ... |
| ... ... ... ... |бір ... ... |
| | | ... ... ... ... алу |
| | | ... |2*3 ... |(2*5) |
| | | | ... |% түрінде |(тенге) |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 ... ... ... ... бухгалтер : ... емес ... 5 ... ... ... ... өтінішті тіркету
|Рет |өтінішті |Клиенттің|Өтініш ... ... ... ... | ... |
| ... | | | |
| | | |№ және ... | | ... ... | ... |
| | | ... ... | | |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 ... орындаушының қолы
№6 қосымша
Журнал
Клиенттің ақша қозғалысын күнделікті есепке ... ... шоты № ... ... ... ... ... түсімі|Ақша шығыны|Клиент |Ескерту. |
| ... ... ... ... | |
| ... | | ... | |
| | | | ... | |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 ... клиент бойынша ақшаның қозғалысын есепке алу ... ... ... түсім және ... ... ... сату ... ... жазылады.
____________ орындаушының қолы
№ 7 ... ... ... ... ... ... ... Банкі» АҚ-да субдепозитарлік № ____________ «Депо»
шотын ... ... ... ... ... ... (клиенттің аты-жөні ) (бағалы қағаздың аты-жөні)
|Эмиссия ... ... ... ... ... тенге |
| ... ... ... немесе | |
| | ... |1 ... | |
| | | ... | |
| | | ... | |
| | | ... | ... ... | | ... ... |
| |мі | | | ... ... |баға бойынша|
|KZ-K-(№) -| | ... -| | |
| ... | |
| ... | |
| ... | |
| ... | ... ... : ... ... шешу мерзімі «_____» _________________ 200__ж.
Бірінші басқарушы:
Бас бухгалтер
М.О.
№8 ... ... ... ... карточкасы:
1. Номиналды ұстау ... ... ... ... ... ... ... |Бағалы |1 бағалы|
|қағаз |қағаз-д|ң аты |қағаз ... ... ... ... ... |эммис-си|ды |күндер ...... ... | ... ... ... |алын-ған|иелену |бағасы |
|ң | | ... ... ... |мер-зім| |
|номері | | | |і | ... | |
| | | | | | |р саны | | |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 ... ... ... ... |Контрогент |Тапсырма |
|номері |клиенттің |ң келіп |ны ... ... ... |
| ... ... |аты ... ... |1) сату|
| |ы ... ... ... |2) сатып |
| | ... | |ң ... ... |
| | | | | ... | |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 ... орындаушының қолы.
№10 қосымша
Келу мерзімі «____» ________________ 200 __ ж.
«Қазақстан Халық ... АҚ – ...... ... ... ... жазылым
эмиссия № ___________________ 200 ____ ... ... ... ... ... үшін ... тіркеу коды)
Эмиссия бойынша 1000 тенге ... құны НСО – ... ... ... ... ________________ ____/____/ 200 ___ ж. өтеу мерзімі ____/____ 200 __г.
саны __________ (дано) ... ... ... тенге
Клиенттің реквизиттер: ____________________________________________
Азаматтығы: ______________________________________________________
Мекен – жайы: ____________________________________________________
Банктік реквизиттер _______________________________________________
(заңды тұлғалар үшін)
________________________ РНН ... тел ... ... _____________________________________________
(жеке тұлға үшін)
_________________________________________________ тел _____________
Басшының қолы ________________
М.О.
-----------------------
[1] Қазақстан Республикасының Президенті Н.Назарбаевтың Қазақстан ... ... ... ... ... ... ... №4 70-77бет.
-----------------------
Консервативті
Орташа
Селективті
Баланстандырылған
Бірқалыпты
Табыс көп әкелетін қағазы
Өсім және ... ... ... мәні бар
Баға құнының өсіміне бейімделуі
Ағымдағы ... ... ... ... ... арақатынасы

Пән: Банк ісі
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 66 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 900 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Банктің меншікті капиталының қаражаттар есебі30 бет
Банктердің несиелік ресурстары71 бет
Коммерциялық банктердің пассивтік опеацияларын талдау30 бет
Коммерциялық банктердің қызыметі55 бет
Қазақстан Республикасының депозит нарығы76 бет
"Депозит және депозиттік салымдарды кепілдендіру туралы түсінік."25 бет
"Қазкоммерцбанк" АҚ-ның несиелік портфелінің сапасын талдау31 бет
«Жасөспірімдердің өзіне – өзі қол жұмсаудың алдын алу шаралары»4 бет
«Қазақстан Даму Банкі»АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ПОРТФЕЛІН ҚАЛЫТАСТЫРУ ЖӘНЕ БАСҚАРУ ПРОЦЕСІН ТАЛДАУ36 бет
Автономды және индуцирлі инвестицияның теориялық негіздері. Кәсіпорынның инвестициялық портфелінің тиімділігін талдау35 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь