Маркетинг зерттеулер жүйесi,сауалнама


Кiрiспе.
1. Маркетинг зерттеулер жѕйесi,сауалнама.
1.1. Маркетингтiк акпарттар жинау, тёсiлдерi,тѕрлерi
1.2. Маркетингтi» функциялары.
II. Халыєаралыє тауар нары№ына жалпы сипаттама.
2.1. Халыєаралыє тауарлар нары№ын маркетингтiк бейнелеу.
2.2. Халыєаралыє нарыєты сегменттеу.
2.3. ТЅтынушы iс.ёрекеттерiнi» сипаттамалары.
Нарыє єатынастары шаруашылыє єарым-єатынаста жѕрiп жатєан субъектiлерiнен экономикалыє ѕдерiстердi игерудi, ол ѕшiн оларды тере» жёне жан-жаєты талдау талап етедi. Осы талдау негiзiнде бар ресурстарды тиiмдi пайдаланып, тЅтынушыларды» єажеттiлiгiн сапалы жёне жо№ары де»гейде, не№Ѕрлым толыє єана№аттандыруды бейнелейдi. Нарыєта єалыптасєан єата» бёсекелестiктi же»iп шы№у ѕшiн бЅл аса єажеттi iс. Соны» негiзiнде фирманы дёл басєару ба№ыттары жёне Ѕтымды шаруашылыє бизнес шешiмдерi iздестiрiледi. Ал ол тауарды жѕргiзу ѕшiн ке» кјлемде жёне не№Ѕрлым толыє коммерциялыє аєпарат єажет болады. бЅл жинал№ан аєпарат нарыєта ёрекет жасап жѕрген фирмалар жёне келешекте оларды» єатарына жа»адан єосылатын кёсiпорындар, оларды» јнiмдерiнi» јзгерiсi туралы т.б. с.с. болжамдыє талдау ѕшiн єолданылады. Осы аса ма»ызды да кѕрделi iс маркетинксiз орындалуы мѕлдем мѕмкiн емес. Сондыєтан фирманы бсєру жѕйесiнде, оны» ёрекетiн Ѕтымды реттеу iсiнде єазiргi кезде маркетинг жетекшi роль атєарады.
Пайдамен тауарды јткiзу мёселесiне фирманы» барлыє жЅмысын ба№ыттау ѕшiн нарыє факторларын зерттей отырып, шаруашылыє шешiмдер єабылдауы тиiс. нарыє жа№дайында Ѕтынды шешiм єабылдау ѕшiн интуиция№а, мамандарды» пiкiрiне жёне тёжiрибеге сѕйену жеткiлiксiз болады. ол ѕшiн аєапарат жинау єажет. ґйткенi шешiмдер сипатына кјптеген факторлар ёсер етедi, айталыє, бёсекелестер, жабдыєтаушылар жёне т.б. елеусiздiк жёне єауiп-єатер де»гейiн азайту ѕшiн, кёсiпорынны» єолына сенiмдi, жеткiлiктi кјлемде, наєтылы жёне жа»а аєпарат мёлiметтерi болуы єажет. Ал олар маркетинг зерттеулердi» нётижесiнде єамтамасыз етiледi.
1. Нысанбаев С.Н. Маркетинг негiздерi. Алматы: Іазає университетi, 2002ж.
2. Байгiсиев М. Халыєаралыє экономикалыє єатнастар Алматы: Санат – 1998ж
3. Статистическое обозренеи Казахстана № 3
4. Вестник Министерства Государственных доходов Республики Казахстан № 4 апрель 2001ж
5. Вестник Министерства Государственных доходов Республики Казахстан № 9 сентябрь 2001ж
6. О»тѕстiк Іазаєстан облыстыє статистика басєармасыны» жедел-аєпарат № 13 15 єа»тар 2003ж.
7. Аблаева А.Д. Основа меркетинга. Алматы: Экономика, 1998ж
8. Котлер Ф. Маркетинг негiздерi. Профессор М. Iзбасарды» жалпы редакциялауымен а№ылшын тiлiнен тёржiмелеген.- Алматы: Жазушы,2000ж.
9. О»тѕстiк Іазаєстан облысы бойынша статистикалыє аныєтама 2003ж
10. Маркетинг/ Под ред. Романова А.Н. – М: ЮНИТИ, 1996г.

Пән: Маркетинг
Жұмыс түрі:  Курстық жұмыс
Көлемі: 37 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 700 теңге
Таңдаулыға:   
Кiрiспе.

1. Маркетинг зерттеулер жѕйесi,сауалнама.

1.1. Маркетингтiк акпарттар жинау, тёсiлдерi,тѕрлерi

1.2. Маркетингтi функциялары.

II. Халыєаралыє тауар нары№ына жалпы сипаттама.

2.1. Халыєаралыє тауарлар нары№ын маркетингтiк бейнелеу.

2.2. Халыєаралыє нарыєты сегменттеу.

3. ТЅтынушы iс-ёрекеттерiнi сиапттамалары.

Іорытынды.

Пайдаланыл№ан ёдебиеттер тiзiмi.

Кiрiспе.

Нарыє єатынастары шаруашылыє єарым-єатынаста жѕрiп жатєан
субъектiлерiнен экономикалыє ѕдерiстердi игерудi, ол ѕшiн оларды тере жёне
жан-жаєты талдау талап етедi. Осы талдау негiзiнде бар ресурстарды тиiмдi
пайдаланып, тЅтынушыларды єажеттiлiгiн сапалы жёне жо№ары дегейде,
не№Ѕрлым толыє єана№аттандыруды бейнелейдi. Нарыєта єалыптасєан єата
бёсекелестiктi жеiп шы№у ѕшiн бЅл аса єажеттi iс. Соны негiзiнде фирманы
дёл басєару ба№ыттары жёне Ѕтымды шаруашылыє бизнес шешiмдерi
iздестiрiледi. Ал ол тауарды жѕргiзу ѕшiн ке кјлемде жёне не№Ѕрлым толыє
коммерциялыє аєпарат єажет болады. бЅл жинал№ан аєпарат нарыєта ёрекет
жасап жѕрген фирмалар жёне келешекте оларды єатарына жаадан єосылатын
кёсiпорындар, оларды јнiмдерiнi јзгерiсi туралы т.б. с.с. болжамдыє
талдау ѕшiн єолданылады. Осы аса маызды да кѕрделi iс маркетинксiз
орындалуы мѕлдем мѕмкiн емес. Сондыєтан фирманы бсєру жѕйесiнде, оны
ёрекетiн Ѕтымды реттеу iсiнде єазiргi кезде маркетинг жетекшi роль
атєарады.
Пайдамен тауарды јткiзу мёселесiне фирманы барлыє жЅмысын ба№ыттау
ѕшiн нарыє факторларын зерттей отырып, шаруашылыє шешiмдер єабылдауы тиiс.
нарыє жа№дайында Ѕтынды шешiм єабылдау ѕшiн интуиция№а, мамандарды
пiкiрiне жёне тёжiрибеге сѕйену жеткiлiксiз болады. ол ѕшiн аєапарат жинау
єажет. ґйткенi шешiмдер сипатына кјптеген факторлар ёсер етедi, айталыє,
бёсекелестер, жабдыєтаушылар жёне т.б. елеусiздiк жёне єауiп-єатер дегейiн
азайту ѕшiн, кёсiпорынны єолына сенiмдi, жеткiлiктi кјлемде, наєтылы жёне
жаа аєпарат мёлiметтерi болуы єажет. Ал олар маркетинг зерттеулердi
нётижесiнде єамтамасыз етiледi.

1. Маркетинг зерттеулер жѕйесi,сауалнама.

1.1. Маркетингтiк акпарттар жинау, тёсiлдерi,тѕрлерi

Маркетингтік зерттеулер дегеніміз- маркетингтік дұрыс шешімдерін
қабылдау үшін және фирма әрекетіндегі мәлімсіздік жағдайды төмендету үшін
мәліметтерді жинау, оларды өңдеу, талдау процесі болып табылады.
Маркетинг зерттеулерінің мақсаттары әртүрлі болуы мүмкін. Ең бастысы
ол зерттеулер әулетті тұтынушыларды анықтауы тиіс, олардың қажеттерін
зерттеу, нысаналы нарықты таңдап алу үшін тауарға деген бүгінгі және
болашақ сұранысты белгілеу болып табылады. Нарықты таңдап алғаннан кейін
оның ішінде болып жатқан өзгерістерге дер кезінде тиімді ықпал жасау үшін
оның құбылыс ағымында бақылау қажет. Нарықты ұзақ мерзімдегі даму бағытын
болжау үшін оны зерттеу керек. Белгіленген болжау финрманың мақсатын
анықтау жұмысына, стратегиясын және жұмыс жоспарын жетілдіруге негіз
болады. Әсіресе маркетинг зерттеулері нарыққа жаңа тауарды дайындауда, оны
өңдеп, шығаруда маңызды орындалады.
Маркетинг зерттеулері нәтижелі және тиімді болуы үшін келесі
шарттарды орындау қажет:
Біріншіден, зерттеулер кешенді және жүйелі түрде өтуі қажет;
Екіншіден, жоғарыда айтылған ақпаратқа қойылған талаптарды ескере отырып
зерттеулерде ғылыми тәсілдерді қолдану қажет.
Үшіншіден, халықаралық Сауда Палатасы және қоғамдық пікірді зерттеу Еуропа
қоғамы бекіткен маркетингтік және әлеуметтік зерттеулері практикасының
Халықаралық Кодексіне сәйкес жүргізілуі тиіс;
Төртіншіден, маркетинг зерттеулері жұмыстары мұқият жоспарлануы және жүйелі
сатылануы тиіс.
Маркетинг 1960-1980 жылдары өте қарқынды дамыды. Өйткені өндірістер нарыққа
қажетті тауарлар, яғни тұтынушылар сұранысына ие тауарларды шығаруға
бағыттады. Пайданы тек шығынды азайту ғана емес, нарыққа қажетті тауарды
шығару арқылы көбейтті. Ол үшін фирма нарықты зерттеуге және бәсекелестікті
анықтауға, тауар сапасын жоғарылатуға көп көңіл бөлді. Маркетинг қазіргі
кезде көптеген жағдайлар мен әдістерді пайдаланады:
1. Өндірісті басқаруда маркетинг жаңа ағымды енгізді. Яғни пайда болған
мәселелерді шынайы мүмкіндіктерді оптималды пайдалана отырып шешуге жағдай
жасады. Бұл кезде нарықтық жағдайларға көп көңіл бөлінді.
2. Маркетинг нарықта өндірістің өз технологиясы, тауары, іс-әрекетін
жаңалап отыруына жағдай жасады. Мұнда тауарларды жетілдіру, жаңа өткізу
әдістерін ойлап тауып, оны жүзеге асыру, бағаны икемді ету, жарнама беру
т.б. іс-шаралары жүзеге асырылу қажет.
Қазіргі уақытта маркетинг барлық нарықтық экономикасы
дамыған елдерде оқытылады. Барлық елдер үшін маркетинг маңызы ерекше
және ол келесілерден көрінеді:
а) барлық өндірістер тауарларын нарыққа шығарады, сондықтан нарықты
зерттеу арқылы ол жетістікке жетеді.
б) маркетинг сұранысқа байланысты емес және ол нарықтың барлық
жағдайларында қолданылады.
в) маркетинг тек сыртқы нарық емес, ішкі нарық үшін де маңызы
зор.

Маркетинг белгілі бір принциптерге негізделеді,
олар:
- тұтынушылардың сұранысына ие тауарларды өндірістің мүмкіндіктері мен
материалды техникалық базасын, ғылыми-техникалық потенциалын,
қаржылық жағдайын толық ескере отырып шығару;
- өндірілген затты емес, сатылатын затты өндіру.
- тауарды нарыққа ұсына отырып өткізуді ынталандыру;
- соңғы нәтижеге бағыттау.
Екінші ретті ақпараттың ұтымды жақтары мен кемшіліктері
Ұтымдысы Кемшіліктері
Арзан түсуі Зерттеудің мақсатына толық сәйкес
Тез арада жиналуы келмеуі
Бірнеше көздері барлығы Ескірген немесе ескіруге жақындаған
Фирманың өзі жинай алмайтын мәліметтердің болуы
мәліметтердің болуы Жинау әдістері белгісіз болғаны
Тәуелсіз көздерінен алынған Зерттеудің барлық қорытындылары
дәлелді мәліметтердің жарияланбауы
болуы өзара қайшы мәліметтердің болуы
Зерттеу барысында зерттеу сенімсіз мәліметтердің ықтимал болуы
мәселесін алдын ала анықтауға
көмектесуі

Бастапқы мәліметтердің ұтымды жақтар мен кемшіліктері
ұтымдысы кемшіліктері
зерттеудің нақты мақсатына Мәліметтерді жинауғакөп уақыт алуы
байланысты жиналуы Көп шағындар дыталап етуі
мәліметтерді жинау әдістері әлгілі Кейбір ақпарат түрлерін жинау
және олар бақыланады (мысалы, тұрғындар саны) қиынға
фирма үшін зерттеу мәліметтері мен түсуі
қорытындылары ашық, ал бәсекелестер Фирма мәліметтерді біржақты
үшін құпиалы болуы қарастыру ықтималы
мәліметттерді өзара қайшыллықтығы Фирманың бастапқы ақпаратты жинау
болмауы мүмкіндігі шектеулі болуы
мәліметтердің анықтығына сенімді
болуы
егерекінші ретті ақпарат қойылған
сұраққа толықжауап бермесе, бастапқы
мәліметтер жалғыз жолы болады

Маркетинг зерттеулері туралы есептің тараулары және олардың мағынасы
Тарау аты Тараудың мағынасы
Еспе кіріспесі Есеп берілген зерттеудің тақырыбы.
Зерттеуге тапсырыс беруші. Зерттеу
мәселесі мен мақсатын анықтау және
зерттеу негізіндегі жасалған
көземелді баяндау
Орындаушы туралы мәліметтер.
Зерттеудегі материалдарға сілтеме,
тараулардың қысқаша сипаты.
Есеп жасауға көмектескен адамдарға
және мекемелерге алғыс айту.
Зерттеу әдістемесі Зерттеу сатыларын сипаттау. Маңызды
анықтамалары тізімі. Мәліметтердің
алынған көздері, олардың көлемі және
оларды жинауда және өңдеуде
қолданылған зерттеу әдістер.
Зерттеу нәтижесі Зерттеушілердің және эксперттердің
пікірлері бойынша фирма басшыларына
ұсынылған шешім тізбегі және пайдалы
болатын зерттеу қорытындылары.
Қорытындылар мен ұсыныстар Зерттелген объекттің жағдайы,
анықталған оның даму бағыты мен
болашағы, алдағы тұрған мәселелерді
шешу тәсілдері туралы мамандардың
пікірлері.
Қосымша мәліметтер тіркесі Анкета, оларды толтыру нұсқаулары,
статистикалық кестелері және
қорытындылар мен ұсыныстарды
дәлелдейтін ақпараттар.

1.2. Маркетингтiк акпарттар жинау, тёсiлдерi,тѕрлерi
1. Ақпарат-маркетинг зерттеулері барысында жиналған мәліметтердің
жиынтығы. Жақсы ақпарат мына мәселелерді шешуге мүмкіндіктер береді:
• бәсекеде басымдылықты алу,
• шығын қаражатының қауіп-қатерін төмендету,
• тұтынушылардың тауарға деген ынтасын анықтау,
• сыртқы ортаны терең бақылау,
• стратегияны дұрыстау,
• фирманың өз жұмысын дұрыс бағалау,
• тұтынушылардың жарнамаға деген сенімін арттыру,
• тиімділікті көбейту.

Ақпарат әртүрлі сипатталады.Сондықтан шығу мерзіміне,оған жүктелген
міндетіне,оны өңдеуге қарай жіктеуге болады:
Шығу мерзімінеқарай мынадай ақпарт түрлерін айыруға болады:
• Тұрақты ақпарат-маркетингтік ортаны ұзақ уақыт өзгермейтін
көрсеткіштерін бейнелейді;
• Айналмалы ақпарат –маркетинг обьектілерінің өз мәніндегі іс- әрекетін
ағынды сандық және сапалық сипаттамасымен көрсетеді;
• Ауық-ауық ақпарат-керек кезде ғана анда-санда ғана жиналатын
мәліметтер (мысалы,тауардың бағасын өзгерту мүмкіндіктерін анықтау
үшін жаңа бәсекелес фирма туралы мәліметтер жинау).
Ақпарат міндетіне байланысты ол былайша бөлінеді:
• Анықтамалық ақпарат-танымды сипат алады және анықтап, анықтама ретінде
шығады;
• кепілдемелік ақпарат-арнайы жүргізген маркетинг зерттеулері
қорытындысының немесе мәліметтерді талдаудың негізінде пайда
болады.Оған өнімді жеткізуді, өткізуді болжау нысаналы рынокты
делдалдарды, жабдықтау фирмаларды талдау приоритеттері жүктеледі;
• Нормативтік ақпарат-негізінде өндіріс саласында қалыптасады,өндірістің
әртүрлі құрылым ережелері,нормативтері баяндалады;
• Хабаршы ақпарат-маркетинг ортасы обьектілерінің іс жүзіндегі өзгеріс
бағыты жоспарға үйлеспеген кезде пайда болады;
• Реттеуші ақпарат-хабаршы ақпараттың кемшілік себептерін жоюға
бағытталған әрекеттерді баяндайды.
Ақпаратты өңдеуге қарай жіктеу маңызды мағына алып, мына түрлеріне
бөлінеді:
• Бастапқы ақпарат- нақтылы мақсатты көздей бірінші рет жиналған
мәліметтерді баяндау;
• Екінші ретті ақпарат- басқа мақсатпен бұрын жиналған қолда бар
мәліметтер;
• Туынды ақпарат- басқа мақсатты шешу үшін бастапқы, екінші ретті
ақпараттың немесе өзге ақпараттың мәліметтерін баяндау.

Ақпаратқа қойылатын талаптар
Ақпаратты ұйымдастыру алдында оған келесі талаптар қойылады:
1. Ақпараттың өзектілігі-маркетинг ортасының жағдайын әр мезгілде шындықпен
нақты бейнелеу. Сондықтан сақтайтын құнды коммерциялық мәліметтер базаларын
күнделікті жаңарту қажет.
2. Ақпараттың дәлме-дәлдігі- өндірістің, нарықтың,сыртқы макроортаның нақты
жағдайын және даму өзгерісін айнытпай көрсету. Бәсеке күресі жағдайында
ақиқат мәліметтерді арнайы бұрмалануы мүмкін. Сондықтан ақпаратты анықтау
үшін мёлiметтердi әртүрлі көздерден алып, оларды салыстыру қажет.
3. Мәліметтердің релеванттілігі- алға қойған мақсатқа сәйкес қажетті
мәліметтерді іріктеп жинау және іске қатысы жоқ мәліметтерді алып тастау.
4. Толық бейнелеу- маркетинг ортаның жағдайына және оның даму өзгерісіне
әсер ететін барлық факторларды объективті түрде есепке алу.
5.Мәліметтердің мақсаттылығы- тауарды өндіру, оны сыртқа және ішкі нарықта
өткізу арналары мақсаттарына сәйкес мәліметтер жинау.
6. Ақпараттың біртұтастылығы және сәйкестігі- мәліметтер көрсеткіштері
жиынтығында өзара қайшылықтардың және мәліметтердің өзара сәйкессіздігінің
болмауы.
Маркетингтік ақпараттық жүйе.
Әр фирма өзінің менеджерлерін қажетті маркетингтік ақпаратпен
қамтамасыз етуі тиіс. Сондықтан компанияның арнайы қызметкерлері әр
деңгейдегі басшыларға нарық туралы қандай мәліметтер керек екенін анықтайды
және маркетинг ақпараттық жүйені болжамдайды.
Маркетингтік ақпараттық жүйесі тұлғалар, неше түрлі құралдар
жөніндегі және маркетингтік шешім қабылдауға қажет сенімді ақпаратты жинау,
сұрыптау, талдау, бағалау әдістерін қамтиды.

• Бәсекеде басымдылықты алу,
• шығын қаражатының қауіп-қатерін төмендету,
• тұтынушылардың тауарға деген ынтасын анықтау,
• сыртқы ортаны терең бақылау,
• стратегияны дұрыстау,
• фирманың өз жұмысын дұрыс бағалау,
• тұтынушылардың жарнамаға деген сенімін арттыру,
• тиімділікті көбейту.

Ақпараттын жіктелуi
Ақпарат әртүрлі сипатталады.Сондықтан шығу мерзіміне,оған жүктелген
міндетіне,оны өңдеуге қарай жіктеуге болады:
Шығу мерзімінеқарай мынадай ақпарт түрлерін айыруға болады:
• Тұрақты ақпарат-маркетингтік ортаны ұзақ уақыт өзгермейтін
көрсеткіштерін бейнелейді;
• Айналмалы ақпарат –маркетинг обьектілерінің өз мәніндегі іс- әрекетін
ағынды сандық және сапалық сипаттамасымен көрсетеді;
• Ауық-ауық ақпарат-керек кезде ғана анда-санда ғана жиналатын
мәліметтер (мысалы,тауардың бағасын өзгерту мүмкіндіктерін анықтау
үшін жаңа бәсекелес фирма туралы мәліметтер жинау).
Ақпарат міндетіне байланысты ол былайша бөлінеді:
• Анықтамалық ақпарат-танымды сипат алады және анықтап, анықтама ретінде
шығады;
• кепілдемелік ақпарат-арнайы жүргізген маркетинг зерттеулері
қорытындысының немесе мәліметтерді талдаудың негізінде пайда
болады.Оған өнімді жеткізуді, өткізуді болжау нысаналы рынокты
делдалдарды, жабдықтау фирмаларды талдау приоритеттері жүктеледі;
• Нормативтік ақпарат-негізінде өндіріс саласында қалыптасады,өндірістің
әртүрлі құрылым ережелері,нормативтері баяндалады;
• Хабаршы ақпарат-маркетинг ортасы обьектілерінің іс жүзіндегі өзгеріс
бағыты жоспарға үйлеспеген кезде пайда болады;
• Реттеуші ақпарат-хабаршы ақпараттың кемшілік себептерін жоюға
бағытталған әрекеттерді баяндайды.
Ақпаратты өңдеуге қарай жіктеу маңызды мағына алып, мына түрлеріне
бөлінеді:
• Бастапқы ақпарат- нақтылы мақсатты көздей бірінші рет жиналған
мәліметтерді баяндау;
• Екінші ретті ақпарат- басқа мақсатпен бұрын жиналған қолда бар
мәліметтер;
• Туынды ақпарат- басқа мақсатты шешу үшін бастапқы, екінші ретті
ақпараттың немесе өзге ақпараттың мәліметтерін баяндау.

3. Маркетингтi функциялары.

Маркетинг қызметтері – тауар және қызметтер маркетингтік принциптерін іске
асыруда қолданылатын мамандандырылған іс-қимылдың жеке түрлері мен олардың
жиынтығы. Маркетинг қызметтері келесілер:
- нарықты маркетингтік зерттеу;
- маркетингтік жоспарлау;
- маркетингтік қызметті ұйымдастыру;
- тауарлы саясатты жүзеге асыру;
- өткізу саясаты;
- коммуникация мен тауар қозғалысын ұйымдастыру;
- маркетингтік қызметті бақылау.
Маркетинг бөліну түрлері:
1. Пайдалану деңгейіне байланысты:
- микромаркетинг – белгілі бір тұтынушыларға бағытталған өндіруші
фирмалардың маркетингтік іс-әрекеті;
- макромаркетинг – қоғамға қажетті тауарларды ұлттық нарықта өткізудің
маркетингтік іс-шаралары.
2. Қызмет түріне байланысты:
- стратегиялық маркетинг – бәсекелестердің тауарына қарағанда жоғары
сапалы тауар өндіріп, нарықта жоғары пайда алуға негізделген қызмет;
- оперативті маркетинг – нақты уақытқа қажетті маркетингтік іс-шаралар,
тауарлы, бағалы, өткізу, коммуникациялық саясат жағдайларын
ұйымдастыру және жүзеге асыру;
Тұтынушы түріне байланысты :
- өндірістік маркетинг - өндірістер арасындағы маркетингтік
қызмет;
- тұтыну маркетингі - өндірушілер мен тұтынушылар арасындағы маркетингтік
қызмет;
- коммерциялық емес маркетинг – коммерциялық емес ұйымдардың маркетингтік
қызметі.
Сұранысқа байланысты:
- конверсиондық маркетинг – кері сұраныс кезінде қолданылады. Оның
негізгі шарттары тауардың сапасын, сыртқы түрін жақсарту, бағаны түсіру,
өткізуді ынталандыру арқылы тауарға деген кері қатынасты жою болып
табылады.
- ынталандырушы маркетинг – тауарға сұраныс жоқ немесе аз болған
кезде қолданылады. Яғни бұл кезде тұтынушылар тауарға қызықпайды немесе
мЅндай тауардың бар екендігін білмейді. Бұл маркетинг шарттары: бағаны
бірденнен төмендету, жарнаманы күшейту, өткізуді жақсарту.
- дамушы маркетинг – тұтынушылар нарықтағы тауарға қанағаттанбаса
және сұрамаса қолданылады. Мұнда товардың жаңа түрі ойластырылып, нарыққа
ұсынылады, жарнаманы қолданады және тауардың имиджін көтереді.
- Ремаркетинг – сұраныс түсе бастаған кезде қолданылады. Сұранысты
тұрақтандыру үшін тауарға жаңа қасиеттер ойлап тауып, оны жаңа нарықтарға
ұсынады.
- синхромаркетинг- тұрақты емес, өзгермелі сұраныс кезінде
қолданылады. Ол жыл мезгіліне, сұраныс өзгеруіне байланысты. Сұранысты
тұрақтандыру үшін тауарды диверсификациялайды, бағаны төмендетеді,
өткізудің тиімді жолдарын қолданады.
- қолдаушы маркетинг – сұраныс қалыпты немесе оптималды болған
кезде қолданылады.Мұнда тұтынушылар сұранысының өзгеруіне байланысты
қажетті тауарларды ұсынып, қолдап отыру.
- демаркетинг – сұраныс өндірістік мүмкіншіліктен асып кеткен жағдайда
қолданылады. Онда тауар бағасы жоғарылайды, жарнаманы азайтады т.б.
Қызмет түрлері.

Қызметтің көптеген түрлері бар. Сондықтан оларды топтастырудың да
бірнеше тәсілі бар:
Эванс қызметтердің мына түрлерін белгілеген:
1. Рынок сегментіне қарай:
* түпкі тұтынушылар;
* ұйым түтынушылар;
2. Қызметтің сезінуіне қарай:
* игілікті, мысалы, тауарды жалға беру;
* игілікті емес, мысалы, кеңес беру;
3. Қызмет көрсетушілер мамандығының деңгейіне қарай:
* жоғары мамандандырылған;
* нашар мамандандырылған;
4. Қызмет көрсетудің уәждемесіне қарай:
* коммерциялық қызмет;
* бейкоммерциялық қызмет;
5. Қызмет көрсетушінің еңбек сипатына қарай:
* автоматтандырылған;
* жартылай автоматтандырылған;
* дене еңбегіне;
6. Қызмет көрсетушінің тұтынушымен байланысына қарай:
* тығыз байланыста;
* байланыстың керегі жоқ.
Бұл қызмет түрлерін толықтыру үшін Ф. Котлер белгілеген қызмет тұрлерін
қарастырайық:
Қызмет кезіне қарай:
* адам атқаратын қызмет, мысалы, аудит;
-машина арқылы атқаратын қызмет, мысалы, такси, ұшак, кинотеатр;
Қызмет көрсету кезінде клиенттің қатысуына қарай:
* клиенттің қатысуы қажет, мысалы, медицина операциясын жасау кезінде;
* клиенттің қатысуы қажет емес, мысалы, автомобиль жөндеу;
Қызметті сатып алу уәждемесіне қарай:
- жеке қызмет (клиенттің жеке басына);
* іскерлік қызмет (іскерлік қажеттер үшін);
Қызмет көрсетушінің уәждемесіне қарай:
* коммерциялық немесе қайырымдылық қызмет;
-жеке адамға арналған қызмет немесе қоғамдық сипат алған қызмет.
Қызмет саласындағы маркетинг стратегиялары.
Қызмет саласында бұрын маркетинг қолданылмаған. Себебі қызметтерге
сұраныс жоғары болған, немесе ол саллада бәсекелестер болмаған. Сондықтан
да маркетингтің қажеті болмады. Кейінгі кезде қызмет саласында көптеген
өзгерістер орын алды.
Әдетте маркетинг –микс игілікті өндірісте жемісті нәтиже береді. Ал
қызмет саласында маркетингті қолдану үшін, қосымша факторларды есепке алу
керек. Б.Бумс және М.Битнер қызмет саласына маркетингті бейімдеу үшін
қосымша 3 Р: персонал, материалды куәлік, қызметті ұсыну тәсілін
қолдануды пайымдады. Көптеген қызметтерді адам атқарады.
Бұл іс тамаша орындалған жағдайда мамандардың мынадай қасиеттері
болуы керек: сыпайылық, қайырымдылық, ынталылық, тілектестік, шешім
қабылдау қабілеттілігі, жоғары біліктілігі.
Компаниялар өздерінің қызмет көрсету сапасын материалды
куәліктермен дәлелдеуі қажет. Мысалы, отель клиенттің өзіне құндылы
екенін қалай дәлелдеуі мүмкін? Тазалық арқылы қызмет көрсету жылдамдығы,
персоналдың сыпайылығы арқылы.
Компаниялар қызметті ұсынудың әртүрлі тәсілдерін қолдануы мүмкін.
Мысалы, ресторан тұтынушыларына кафетерий, швед столы, буфет, шам жағып
кешкі тамақ ұсынылады.
Қызметті таңдауда тұтынушыға көптеген факторлар әсер етеді.
Мысалы, клиенттің банкке барып несие қарастыруы. Тұтынушы ұқсас
немесе басқа қызмет алуға келген адамдарды көреді. Ол материалды
куәліктерді – банк ғимаратын, залдың ішкі көрінісін, әсемдігін, құралдарын,
жиһаздарын бағалайды. Тұтынушы банк персоналымен, несие алу маманымен
кездеседі.Тұтынушыға қызмет өндірісі және оны ұйымдастыру жүйесі
сезілмейді. Сонымен қызмет саласындағы жұмыс нәтижесі және клиенттің нақты
сатушыға деген көзқарасы мұнда көптеген өзгерістерде болып жатқан
факторларға тәуелді.
Қызмет саласында ішкі маркетингі, сыртқы маркетингі және әрекеттестік
маркетингі қалыптасады.
Сыртқы маркетинг компанияның қызметін дайындау, бағасын анықтау,
тұтынушыға оны жылжыту және ұсыну жұмыстарын белгілейді ішкі маркетингі
клиенттерге жоғары сапамен қызмет көрсету үшін компания мамандарын дайындау
және уәждемелеу жұмыстарын жүргізеді. Әрекеттестік маркетингі персоналдың
клиентке қызмет көрсету іскерлігін арттыру ісімен шұғылданады. Себебі
тұтынушы көрсетілген қызмет сапасын оның техникалық деңгейімен (мысалы,
медицина операциясы сәтті ме, әлде басқаша ма) және функционалды деңгейімен
(мысалы, хирургтің ауруға жаны ашуы, қамқорлық білдіруі) бағалайды. Қызмет
сапасы қызмет ақысын төлеп, оны тұтынғаннан кейін ғана анықталады.
Сондықтан бұл іс сатып алу қауіп-қатерімен байланысты.
Қызмет саласындағы компаниялар бәсекелестік саралау деңгейін, қызмет сапасы
мен өнімділікті арттыру мәселелерін шешуі

II. Халыєаралыє тауар нары№ына жалпы сипаттама.
2.1 Халыєаралыє тауар нары№ын маркетингтiк бейнелеу.

Халыєаралыє нарыєєа шы№у проблемалары наєты тауар јндiрушi
кёсiпорындарды (фирмаларды) кјмегiмен жѕзеге асады. Мемлекеттер
арасында№ы экспорттыє немесе импорттыє шарттарда сол екi жаєты наєты
тауарларына єатысты јндiрiстiк немесе тЅтыну мѕмкiндiктерi есепке алынады.
Мемлекет єЅрылымы мен јмiр сѕру ортасы бјлек елдермен халыєаралыє нарыє
байланысына шы№уды тёуекелге баратын жа№ы кјп жёне бЅл iсте кѕтпеген
жа№дайларда жиi байєалады. Халыєаралыє тауар саудасында кездейсоє
сёттiлiкке сенiм артуды да орны жоє. МЅндай жауапты жЅмысєа јндiру
технологиясы мен тауар сапасы жёне номенклатуралыє кјрсеткiштерi жа№ынан јз
потенциалына сенiмдi, халыєаралыє сауда жёне јндiрiстiк бёсекеде ысыл№ан
немесе о№ан тјзiмдiлiктаныта аларына ёбден кјзi жеткен кёсiпорындар №ана
тёуекел етуi мѕмкiн.
Халыєаралыє арена№а шы№у- єала№ан кезде жетуге болатын меже емес,
бiртiндеп дамуды белгiлi бiр жо№ары дегейiне тён јрiстi жал№асы. Басєа
елдi немесе елдердi нары№ына енудi iшкi, ѕйреншiктi тЅтынушы№а тауар
сатуданкјп јзгешелiгi бар. Оны бёсеке жа№дайында басєа елдi тауар
јндiрушiлерiнен басымырає тѕсуарєылы сол елдi нары№ын јз жа№ына тарта бiлу
жёне Ѕстап тЅру соны нётижесiнде жо№ары пайда алу деп тѕсiнуiмiз єажет.
Тауарды шетке шы№аруды кјздеген мемлекет немесе кёсiпкер тауар сапасы
мен єасиетiне баса назар аударумен бiрге оны сату ба№асын белгiлейтiн
елдi сол тёрiздi тауар ба№асынан ёлдеєайда тјмен ба№а єоюы тиiс. ґйткенi
тасымалдау єаржыларын жёне баж тјлемдерiн есептегенде шетке шы№аылатын
тауарн жергiлiктi тауардан єымбатєа тѕсiп, јтпей єалуы, ал экспорт жасаушы
кёсiпкер нарыєтан шы№ып єалуы мѕмкiн.
Халыєаралыє јрiске шы№уды маєсаты е алдымен, iшкi нарыєтан жо№ары
пайда алу арєылы капитал єайтарылымын жеделдете тѕсу , шетел валютасына
мЅєтаждыєты єана№аттандыру немесе келешек капитал жЅмсау ортасын
iздестiруге саяды. °рине ёдетте бЅл iстi ал№ашєы єадам ретiнде бетке Ѕстар,
мадай алды тауарлар шы№арып, жа№дай барысына барлау жасалады. БЅл ѕшiн
ал№ашєы кезеде шетел нары№ынан ѕмiткер мемлекеттi немесе кёсiпорынны
экономикалыє-технологиялыє жа№дайы, тауарды тиiстi кјрсеткiштерi шетел
нары№ыны єажеттi тауар№а єатысты жаєтары жете зерттеледi.
Халыєаралыє тауар єатынасына шы№уда наєты жа№дайлар мен сол кезедегi
басым тенднцияларды зерттеу проблеманы дЅрыс шешуге жёрдем бередi. Екiншi
дѕниежѕзiлiк со№ыстан кейiгi елу жыл iшiнде халыєаралыє маркетингтiк орта
орасан зор јзгерiстердi бастан јткередi. Оларды єатарына мына сияєты аса
ауєымды оєи№аларды жатєызу№а болады:
халыєаралыє сауда мен шетелге капмтал жЅмсауды єарєынды јсуiнi кјрiнiсi
рерiнде дѕниежѕзiлiк экономиканы интернационализациялануы;
АІШ ѕстемдiгi жа№дайында№ы јнеркёсiбi дамы№ан елдердi єатарына – Азия мен
Еуропаны бiрнеше елдерiнi есебiнен кјбеюi;
Валюталарды еркiн айналымын єамтамасыз ететiн жёне иелдердi дамуына
демеушiлiк жасайтын халыєаралыє валюталыє єорды дѕниеге келiп, јз ая№ынан
Ѕруы;
Дѕниежѕзiлiк кiрiстi мЅнай јндiру саласында№ы серiктестiктердi пайдасына
єарай жылжуы;
Iшкi нарыєты шетел бёсекесiнен єор№ау ѕшiн єойылатын тосєауылдарды јсуi;
Іандай да бiр мемлекетте болсын, јзiнi экономикалыє, саяси жёне мёдени
ортасына єарай Ѕсыныл№ан ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Маркетинг зерттеулер жүйесi
Маркетинг жүйесі
Маркетинг-нарықты зерттеудің комплекстік жүйесі
Халықаралық маркетинг жүйесі
Сауалнама әдісі
Маркетинг жүйесіндегі жарнама жүйесі
Маркетингтік зерттеулер
Дәрілік өсімдіктер туралы зерттеулер жүйесі
Маркетинг
Нарықтағы маркетингтік зерттеулер теориясы
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь