Мемлекеттік бюджетті қалыптастыру механизмі

Мазмұны

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .3

1 Бөлім. Мемлекеттік бюджет туралы
1.1. Мемлекеттік бюджеттің экономикалық мәні мен ролі ... ... ... ... ... ... .5
1.2. Бюджет жүйесі және бюджет құрылымы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...8
1.3. Мемлекеттік бюджеттің кірістері мен шығыстарының құрамы ... .14
1.4.Бюджет балансы . Бюджет тапшылығы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 19

2. Бөлім. Қазақстан Республикасының бюджеттік жүйесі туралы
2.1. Қазақстан Республикасының бюджеттік құрылымы ... ... ... ... ... ... .22
2.1. Бюджеттік жүйе туралы Қазақстан Республикасының Заңының жалпы ережелері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...23
2.2. Қазақстан Республикасының бюджет жүйесі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .29
2.3. Бюджеттің әзірленуі, қаралуы және бекітілуі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..39
2.4. Кредит беру және қарыз алу мен бюджеттің атқарылуы ... ... ... ... ... ... ... 44

3 Бөлім. Республикалық бюджет және Қазақстан Республикасында бюджеттік процесті ұйымдастыру
3.1. 2006 жылға арналған республикалыќ бюджет туралы ... ... ... ... ... ..49
3.2. Қазақстан Республикасында бюджеттік процесті ұйымдастыру...61

Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .64

Қосымшалар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 65

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .84
Кіріспе.

Қазіргі заманғы кез келген қоғамның экономикалық құрылымының қалыптасуы мен дамуында алғы, анықтаушы рольді үкіметтің таңдап алған экономикалық саясаты шеңберінде жүзеге асатын мемлекеттік реттеу алады. Мемлекетке экономикалық және әлеуметтік реттеуді жүзеге асыруға мүмкіндік беретін ең маңызды механизмдердің бірі қаржылық механизм- бсты тізбегі мемлекеттік бюджет болып табылатын, қоғамның қаржылық жүйесі. Осы қаржы жүйесі арқылы мемлекет ақшалай қаражттардың орталықтандырылған қорларын құрады және орталықтандырылмаған қорларға, мемлекеттік органдарға жүктелген қызметтерді артқаруға мүмкіндікті қамтамасыз ете отырып, әсер етеді. Әлеуметтік-экономикалық процестерге мемлекеттік реттеу жүйесінің негізін кірістерді қайта бөлу жөніндегі қатанас құрайды.
Тоқсаныншы жылдардың басынан бастап Қазақстан Републикасында жүргізіліп келе жатқан экономикалық және саяси реформалар мемлекеттік қаржы, ең алдымен бюджеттік жүйеге әсерін тигізді. Мемлекеттік бюджет мемлекеттің ресурстарын мобилизациялау және жұмсаудың басты құралы бола отырып саяси үкіметке экономикаға әсер етуге, оның құрылымдық қайта құруларын қаржыландыруға , экономиканың басым секторларының дамуын ынталандыруға, тұрғындардың аз қамтылған бөлігіне әлеуметтік көмек көрсетуге нақты мүмкіндік береді.
Бюджет - қайта өндіріс процесін жүзеге асырудың маңызды құралы және алғы шарты болып табылады. Оның көмегімен әлеуметтік бағдарламаларды жүзеге асыуға, қоршаған ортаны сақтауды қамтамаыз етуге, ғылыми-техникалық прогресті ынталандыруға, қорғаныс қабілетін ұстауға, басқалай мемлекеттік қызметтерді атқаруға жағдай жасайды. Осыған орай, шаруашылық механизмінің бірқалыпты қызмет етуі бюджеттік қатынастарды жетілдірусіз, ғылыми түрде жасалған бюджеттік саясатсыз, бюджеттік процесті басқарудың тиімді жүйесінсіз мүмкін емес. Нарық, корпорация және мемлекет арқылы басқарылатын экономикаға өту мемлекеттік бюджетті, кәсіпорын және сала қаржыларын, аумақтық және жергілікті деңгейдегі қаржы қатынастарының жаңа блогының дамуын, бюджеттен тыс қорлардың терең реконструкциялауды қажет етеді [4].
Бюджеттің жаңа типі бюджет пен салыққа мемлекеттің қоғам мүшелеріне, салық төлеушілерге ұсынатын қоғамдық игіліктер категориясы негізіндегі тәсіліне сүйенеді. Осы тәсіл бюджетке, оның қазіргі заманғы қызметтері нарықтық көзқарсына тән. Мемлекет бюджетті біріккен қажеттілікті қанағаттандыруға (қоғаныс сипатындағы өнім, инфрақұрылым, ғылым, мәдениет, білім беру, басқару игіліктері) арналған ерекше игіліктерді, қоғамдық тауарларды ұсыну мүмкіндігіне ие болу үшін құрады.
Біздің елде экономикалық реформалаудың жеңісі қоғамның қаржы жүйесінің қай бағытта жүретініне, мемлекеттің бюджеттік саясатының уақыт талабына қалай жауап беретініне байланысты болады.
Экономикалық дағдарыстан шығу жолдарын іздеу қоғамның қаржы жүйесін түбегейлі жаңалауды талап етті. Дағдарыстан шығу жолының құрамдас бөлігі болып Қазақстан Республикасының 1996 жылдың 24 желтосанында қабылданған №125-1 «Қазақстан Республикасының бюджет жүйесі туралы» заңы саналды. Ол заң Қазақстан Ресбуликасында бюджеттік заңдылық принциптерін және бюджет жүйесі мен бюджеттік процестердің қызметінің құқықтық негіздерін белгіледі. Осыған байланысты бюджет жүйесін, бюджеттік процестерді, бюджеттік механизнің қызметінің заңдылық негіздері мен нақты тәжірибесін зерттеу қазіргі кезде ерекше өзекті болып отыр.
Бюджеттік әсер етудің нәтижелілігін көтеру көп жағдайларда осы жүйенің мәніне, оның дамуын анықтайтын факторларды білуге, керекті өзгерістердің теориялық негізділігіне байланысты болады.
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі.
1.Богачева О.Б. Проблемы укрепления бюджета //Финансы. 1999. №8.
2.Жарекешева А.Х. Бюджет и социальная сфера// Экономика Казахстана. – 1997. - №1.
3.Зейнельгабдин А.Б. Закон «О бюджетной системе Республики Казахстан – основа реформирования финансовой системы//Экономика Казахстана. – 1997. - №2.
4.Ильясов К.К., Зейнельгабдин А.Б., Саткалиева В.А. Государственный бюджет. – Алматы: РИК, 1994
5.Назарбаев Н.А. Послание Президента страны народу Казахстана «Казахстан – 2030. Процветание, безопасность и улучшение благосостояния всех казахстанцев»//
6.Носков А.И. Государственный бюджет. М.: Прогресс, 1998.
7.Орешин В.П. Государственное регулирование национальной экономики. Учебное пособие. М.: Юристъ, 1999.
8.Орешин В.П. Государственное регулирование национальной экономики (в вопросах и ответах) М.: ИНФРА-М, 2000.
9.Петров В.А. Финансовые механизмы экономического роста бюджета. // Финансы. 1999. №8.
10.Сидорович А.В. Курс экономической теории: Учебное пособие. – М.: ДИС, 1997.
11.Чепурин М.Н., Киселева Е.А. Курс экономической теории: Учебное пособие. – А.: Университет «Кайнар», 1994.
12.Шишкин А.Ф. Экономическая теория. Учебник в 2 кн. –М.: Гуманит.изд. центр ВЛДОС, 1996.
13.Финансы /Под ред. А.М. Ковалевой. М.: Финансы и статистика, 1998.
14.Финансы /Под ред. В.М. Родионовой. М.: Финансы и статистика, 1997.
15.Финансы/Под ред. В.Д.Мельникова, К.К. Ильясова. А.: Каржы-Каражат, 1997.
16.Финансы. Денежное обращение. Кредит: Учебник для вузов / Л.А. Дробозина, Л.П. Окунева, Л.Д. Андросова и др.; Под ред. проф. Л.А. Дробозиной. - М.: Финансы, ЮНИТИ, 1997.
17.Финансы: Учебное пособие / А.М. Ковалева, Н.П. Баранникова, В.Д. Богачева и др.; Под ред. проф. А.М. Ковалевой. - М.: Финансы и статистика, 1997.
18.Финансы/Под ред. М.В.Романовского, О.В.Врублевской, Б.М.Сабанти. – М.: «Перспектива», «Юрайт», 2000.
19. Қазақстан Республикасының 2006 жылға арналған бюджет Заңы.
20 Ильясов К.К., Зейнельгабдин А.Б., Саткалиева В.А. Ақша несеи, бюджет. – Алматы: РИК, 2000
21. Қазақстан Республикасының Бюджет Кодексі. Алматы- 2005 жыл.
        
        Мемлекеттік бюджетті қалыптастыру механизмі
Мазмұны
Кіріспе
............................................................................
.........................................3
1 Бөлім. Мемлекеттік бюджет туралы
1.1. ... ... ... мәні ... ... ... және ... ... ... ... мен ... ... ... . ... ... ... Республикасының бюджеттік жүйесі туралы
2.1. Қазақстан ... ... ... ... жүйе ... ... Республикасының Заңының жалпы
ережелері...................................................................
................................................................23
2.2. Қазақстан Республикасының бюджет
жүйесі.....................................................29
2.3. Бюджеттің әзірленуі, қаралуы және
бекітілуі..................................................39
2.4. Кредит беру және қарыз алу мен ... ... ... ... және ... ... ... ұйымдастыру
3.1. 2006 жылға арналған республикалыќ бюджет
туралы......................49
3.2. Қазақстан Республикасында бюджеттік процесті ұйымдастыру...61
Қорытынды...................................................................
......................................64
Қосымшалар..................................................................
......................................65
Пайдаланылған ... ... кез ... ... ... құрылымының
қалыптасуы мен дамуында алғы, ... ... ... ... ... ... ... жүзеге асатын мемлекеттік реттеу алады.
Мемлекетке экономикалық және әлеуметтік реттеуді жүзеге асыруға мүмкіндік
беретін ең ... ... бірі ... ... бсты ... ... болып табылатын, қоғамның қаржылық жүйесі. Осы қаржы
жүйесі арқылы ... ... ... ... ... және ... қорларға, мемлекеттік органдарға жүктелген
қызметтерді артқаруға мүмкіндікті қамтамасыз ете ... әсер ... ... ... ... жүйесінің негізін
кірістерді қайта бөлу жөніндегі қатанас құрайды.
Тоқсаныншы жылдардың ... ... ... Републикасында
жүргізіліп келе жатқан ... және ... ... ... ең ... бюджеттік жүйеге әсерін тигізді. Мемлекеттік бюджет
мемлекеттің ресурстарын ... және ... ... ... ... ... үкіметке экономикаға әсер етуге, оның құрылымдық қайта
құруларын қаржыландыруға , ... ... ... ... ... аз ... ... әлеуметтік көмек
көрсетуге нақты мүмкіндік береді.
Бюджет - қайта ... ... ... ... маңызды құралы және
алғы шарты болып табылады. Оның көмегімен ... ... ... ... ... сақтауды қамтамаыз етуге, ғылыми-техникалық
прогресті ынталандыруға, қорғаныс қабілетін ұстауға, басқалай мемлекеттік
қызметтерді атқаруға жағдай жасайды. Осыған орай, ... ... ... етуі ... ... жетілдірусіз, ғылыми түрде
жасалған бюджеттік саясатсыз, бюджеттік процесті басқарудың ... ... ... ... ... және ... арқылы
басқарылатын экономикаға өту мемлекеттік бюджетті, ... және ... ... және жергілікті деңгейдегі қаржы қатынастарының жаңа
блогының дамуын, бюджеттен тыс қорлардың терең реконструкциялауды ... ... жаңа типі ... пен салыққа мемлекеттің қоғам мүшелеріне,
салық төлеушілерге ұсынатын қоғамдық ... ... ... сүйенеді. Осы тәсіл бюджетке, оның қазіргі заманғы қызметтері
нарықтық ... тән. ... ... ... ... (қоғаныс сипатындағы өнім, инфрақұрылым, ғылым, мәдениет,
білім беру, басқару игіліктері) ... ... ... ... ... ... ие болу үшін ... елде экономикалық реформалаудың жеңісі қоғамның қаржы жүйесінің
қай бағытта жүретініне, мемлекеттің ... ... ... ... ... беретініне байланысты болады.
Экономикалық дағдарыстан шығу жолдарын іздеу қоғамның қаржы жүйесін
түбегейлі жаңалауды талап ... ... шығу ... құрамдас бөлігі
болып Қазақстан Республикасының 1996 ... 24 ... ... ... ... ... жүйесі туралы» заңы саналды. Ол
заң Қазақстан Ресбуликасында бюджеттік ... ... және ... мен бюджеттік процестердің қызметінің құқықтық негіздерін белгіледі.
Осыған байланысты бюджет ... ... ... ... ... ... ... мен нақты тәжірибесін зерттеу
қазіргі кезде ерекше өзекті болып отыр.
Бюджеттік әсер етудің нәтижелілігін көтеру көп ... осы ... оның ... ... ... ... керекті өзгерістердің
теориялық негізділігіне байланысты болады.
1 Бөлім. Мемлекеттік бюджет.
1.1. Мемлекеттік бюджеттің экономикалық мәні мен ... ... көп ... ішінен жекелеген жалпы белгілермен
иерекшеленетін, шартталған сфераларды бөлуге болады. Жалпы ... ... ... ... ... ... ... қатынастар құрайды,
ол мемлекеттің кәсіпорындармен, ұйымдармен, мекемелермен, тұрғындармен
қарым қатынасынан ... Бұл ... ... ... ... ... бөлу процесінде пайда болатындығы жалпы тән және қоғамдық
қажеттіліктерді қанағаттандыруға арналған, ... ... ... құру мен ... ... ... осы жиынтығы мемлекеттік ... деп ... ... ... құрайды.
Экономикалық қатынастардың жиынтығы ретіндегі ... ... ... болады. Бөлудің дербес сферасы ретіндегі оның өмір
сүруінің ... ... ... ... ... қажеттіліктерімен,
мемлекеттің табиғаты мен және функциясымен байланысты. Бұл ... ... ... ... ақша қаражаттарын
орталықтандыру бүкіл ұлттық ... ... ... ... ... үшін, жылпы экономиканың жұмыс істеуін қамтамасыз ету
үшін қажет [20, ... ... ... ... ... қаржы
ресурстары мемлекетке қоғамдық өндірістің қажетті ... мен ... ... оның ... және ... ... жетілдіруге жетуге,
экономиканың салаларын дамытудың бірінші кезекті бағдарламасы үшін қажетті
көлемде қаражаттарды қалыптастыруға, ірі әлеуметтік ... ... ... ... ... ақша ... мемлекеттің
экономикалық және әлеуметтік саясатын табысты іске ... үшін ... ... ... және ... дамудың шешуші учаскелеріне
шоғырландырылады.
Сөйтіп, объективті бөлгіштік қатынастардың экономикалық нысаны бола
отырып, құндық бөліністің ... ... ... мемлекеттік бюджет
«айрықшалықты қоғамдық арналымды» ... - ... ... қанағаттандыруға қызмет етеді, ... ... ... ... ... бір ... ... мемлекеттік
бюджетке ең алдымен жалпы қаржы категориясынан ажырататын ерекше белгілер
бар: бюджет ... ... ... бар, әрқашан ақша нысанында
жүзеге асады, мақсатты ақша қорларын қалыптастырумен және ... ... ... ... ... қатынастарына белгілі бір
өзіндік ерекшелік тән, алайда ол ... ... ... ... шықпайды.
Құндық бөліністің айрықшылықты сферасы ретінде мемлекеттік бюджет мына
өзгеше белгілермен сипатталады:
1) мемлекеттен жалпы қоғамдық ... бір ... ... оны ... қажеттіліктерді қанағаттандыруға
пайдаланумен байланысты бөлгіштік қатынастарының ... ... ... ... құнды жасау және оны тұтыну ... ... ... ... және ... ... қызмет
ететін өндірістік емес сфера қаржысынан мемлекеттік бюджеттің
айырмашылығы ол ұлттық шаруашылықтың ... ... ... ... ... сфералары арасында
құнды қайта бөлуге арналған;
3) қоғамдық өнімнің оның тауар нысаныдағы қозғалысы мен тікелей
байланысты емес құндық ... ... ... ... ... үзілісте жүзеге асырылады, ал қаржы қатынастары
материалдық өндірісте де, өндірістік емес ... да ... ... тығыз тоқайласып жатады.
Мемлекеттік бюджет, кез келген басқа экономикалық категория сияқты,
өндірістік қатынастарды білдіреді және ... ... ... ... ... ... бюджет қатынастары мемлекеттің орталықтандырылған ақша
қорында - бюджеттік қорында затталады. Мұның нәтижесінде ... ... ... ... ... ... ... және
пайдаланатын ақша қаражаттарының ағымында ... ... ... қор - бұл қоғамдық өнім мен ұлттық табыстың құндық бөліністің
белгілі ... ... және ... ... ... ... ... қызмет көрсету, қорғаныс және басқару ... ... үшін ... ... ... ... ... экономикалық нысаны. Бюджеттік қордың қалыптасуы мен
пайдаланылуы ... бөлу және ... ... ... оның ... ... категория ретінде мемлекеттік бюджет мемлекеттің
орталықтандырылған ақша қорын ... және оны ... ... пен ... ... мақсаттарына пайдалану жолымен қоғамдық
өнімнің ... бөлу және ... бөлу ... ... пен ... ... ... арасында пайда болатын ақша қатынастарын
білдіреді.
Мемлекеттік бюджет ... ... ... ... ... сай ... бөлу және бақылау функцияларын орындайды. ... іс ... ... мәні мен маңызы бюджет қатынастарының
қаралған айрықшылығымен айқындалады. Сонымен ... ... ... ... ... ... ... бөлгіштік функция шеңберінде
қосалқы функцияларды, атап айтқанда: ұлттық табыс пен ... ішкі ... ... ... ... ... және ... әлеуметтік
саясатты қаржымен қамтамасыз ету; ақша қаражаттарының орталықтандырылған
қорын жасау және ... ... ... сиқты сипатты функцияларды
атқарады.
Мемлекеттік бюджетте қоғамдағы ... ... ... ... ... ... қаржы институттары - салықтар,
мемлекеттің шығыстары, мемлекеттік кредит, мемлекеттік ... және ... ... көрінісін табатындықтан бюджет мемлекеттің негізгі қаржы
жоспары ретінде сипатталады. Ол нақты кезеңг, әдетте бір ... ... ... ... ... ... ресурстарының
шешуші бөлігінің қозғалысын анықтайды. Бюджетті негізгі қаржы жоспары деп
мойындау оның ... ... ... ... ... орнын, қаржы жоспарының
жүйесіндегі басымдық жағдайын, сондай-ақ қоғамдық ұдайы өндірістегі айрықша
ролін анықтайды [20, 90б].
Негізгі ... ... ... ... ... ... болып
табылады. Елдің негізгі қаржы жоспарының ... ... жыл ... ... ... ... туарлы заңына
сәйкес орындауға жатады.
Мемлекеттік бюджет ұлттық экономиканы басқарудағы басты механизмдердің
бірі. Ол экономикаға мемлекеттің ... ақша ... ... ... ... мен ... жиынтғы болып табылатын бюджеттік
механизм арқылы ықпал етеді. жалпы экономикаға ықпал етудің құралы ретінде
бюджеттің ролі ... ... ... ... орталықтандыылған ақша
қорының сандық көлемін анықтау, оны жасау мен бөлудің ... ... ... ... ... ... қаржы ресурстарын қайта
бөлу жолымен жүзеге асырылады.
Ақырында, мемлекттік бюджет мемлекет ... бірі ... ... ... сан ... ... ... отырып, оны осы жоғарыда
айтылғандардың жиынтығы ретінде қараған жөн. ( 1 сызбаны қараңыз)
|Негізгі қаржы жоспары ... ... |
| ... |
| ... ... заңы | ... - ... ... | ... ... | |
| ... ... ... ... ... ... ақша |Ресурстар ... ... | ... | | |
| ... ... ... |
1 ... Мемлекеттік бюджеттің сапалық сипаттамасы.
Мемлекеттік бюджет - ұлттық табыс пен жалпы ішкі өнімді қайта бөлудің
негізгі ... ... ... көмегімен ұлттық табыстың 30%? Жалпы
ішкі өнімнің 20 пайызы, ... ... ... 10 ... бөлінеді және
қайта бөлінеді. Бюджет Қазақстаның ... ... ... күштерді
неғұрлым ұтымды орналастырудың, ... мен ... ... ... ... салааралық және аумақтық қайта бөлу ... ... көшу ... мемлекеттік бюджеттің қаражаттары
ең алдымен экономиканың құрылымын қайта құруды, кешенді мақсатты бюджеттік
бағдарламаларды қаржыландыруға, ғылыми-техникалық ... ... ... ... және ... ең аз қамтылған жігін әлеуметтік
қорғауға бағыттауы тиіс.
Шығыстар мен салықтар арқылы ... ... мен ... және ... ... ... ... маңызды
құралы болып табылады.
Бюджет қаражаттарының әлеуметтік бағыттылығының зор маңызы бар.
Әлеуметтік саясаттағы ... - ... ... аз ... ... денсаулық сақтау, білім беру және мәдениет мекемелерінің ... ... ... ... ... ... ... және
өндірістік емес сфераның мекемелеріне айтарлықтай ықөпал етеді. мемлекеттің
ақша қорын жасау және ... ... ... ... бола отырып,
бюджет барлық кәсіпорындармен және ұжымдармен ... ... ... мен ... ... процесінде ұлттық
шаруашылықтың қаржы-шаруіашылық қызметіне бақылау жасалынады. ... көшу ... ... жұмылдыру және оларды пайдалану
процесінде бюджеттік бақылаудың ... ... ... ... ... және бюджет құрылымы.
Мемлекттік органдардың өздерінің функцияларын орындау үшін
басқарудың барлық деңгейлерінде тиісті ... ... ... ... Осы
мақсатпен әр елде аймақтардың шаруашылығын, әлеуметтік сферасын, әрбір
әкімшілік аумақтық бірліктерді абаттандыруды, заң ... ... ... ... және басқа қаржыландыру үшін олардың ақша ... ... ... ... тармақтарының желісі
құрылады.Бюджеттердің жекелеген түрлерінің кірістері мен ... ... ... ... ... ... ... белгілі
бір қаржылық өзара қарым қатынастар пайда болады. Осы элементтердің ... ... ... мен ... ... оның буындарының
ұйымдық нысандары бюджет құқықтарының бюджет құрылысын құрайды [20, ... ... әр ... ... ... құрылысы мемлекеттің
құрылысына,аумақтық - әкімшілік бірлігіне, экономиканың даму деңгейіне және
нақтылы мемлекеттің басқа ... ... ... өзгешеліктерімен
ерекшеленеді.
Бюджет құрылысында басты орынды бюджет жүйесі алады, ол
экономикалық ... және ... ... ... түрлі
бюджеттердің жиынтығын білдіреді. Әр түрлі бюджет ... ... ... ... ... ... келеді, өйткені олардың аумақтық
құрылысы мен оның аумақтық бөлінісіне байланысты болады.
Бюджет ... ... ... ...... ... ... федеративтік және унитарлық құрылымы болуы мүмкін.
Федеративті мемлекеттердегі бюджет жүйесі үш буыннан тұрады:
мемлекеттік ... ... ... ... бюджеті.
Федерация мүшелерінің бюджеттері (АҚШ штаттарының,ГФР жерлердің,
Канада провинциялардың, Ресейде федерация ... ... ... ... ... екі ... ... жүйесі
қолданылады:орталық бюджет және толып жатқан жергілікті бюджеттер. Екі
жағдайда да ... ... мен ... ... ... болуы
мүмкін, барлық әдеттегідей әлеметтік – ... ... ... ... төмендігі бюджеттерге қатынасы бойынша
белгілі бір реттеуші рөл орталық бюджетте сақталады.
Қазақстан Республикасының бюджет ... ... ... ... ... ... ... федералдық емес, басқарудық
Президенттік нысаны және сайланатын бар унитарлық мемлекет.
Қазақстан Республикасының бюджет ... ... және ... ... нормаларға негізделген әр түрлі
деңгейлердегі ... ... ... ... бюджетті құрайтын
республикалық бюджет пен ... ... ... ... ... жылы ... Республикасының бюджет жүйесі түбірлі
өзгерістерге ұшырады.Бұған дейін ... ... ... ... ... бюджетіне кірді, онда ел ... ... ... ... ... және ... бюджеттеркөрсетілді. Ол
оақтық бюджеттен,15 одақтас республиканың ... ... ... әлеуметтік сақтандыру бюджетінен тұрды.
Мемлекеттік бюджет ресурстарының жалпы ауқымының 52-50 % ... 35 % ... ... ... және 15 % ... ... ... сызба. Қазақстан Республикасы бюджет жүйесінің сызбасы
Қазақстан Республикасы мемлекеттік ... ... ... ... ... ... – бұл ... мен бюджет тапшылығын
қаржыландыру есебіне қалыптастырылады және өзіне Қазақстан Республикасының
Конституциясы мен ... ... ... ... жүзеге асыру үшін
Үкімет анықтайтын республикалық ... ... ... ... ... ... ... ақша қоры.
Жергілікті бюджеттер – ... ... ... ... ... ... ... республикалық бюджет
Қазақстан Республикасының заңымен, жергілікті бюджеттер мәслихаттардың
шешімдерімен бекітілген. Бюджет ... ... ... әр ... ... байланысына негізделеді және оларды әзірлеу, қарау,
бекіту, атқару, бақылау ... ... – ақ ... және
жергілікті бюджеттер туралы ... ... ... ... ... ... мемлекеттік бюджет жүйесіне кіретін барлық
бюджеттердің ... ... ... ... және ... негізделді.
Бюджеттің бірлігі бюджет жүйесін ...... ... ... [20, 95б]. ... ... КСРО – ның
бюджет жүйесінде неғұрлым толық көрінеді. Қазіргі кезде биліктің жергілікті
органдарының дербестік алуымен және ... ... ... ... ... ... бұл ... әлсіретеді. Бюджеттердің
бірлігі ел аумағында қолданылып жүрген мемлекет жалпы жүйесінің ... ... ... ... көрінеді. Бұл қағидат
бюджеттік жоспарлаудың әдіснамасы мен ... ... ...... ... ... ... кепілді береді.
Бюджет бірлігі ... ... ... тарапының бюджеттік
қаражаттардың қозғалысына тиісті бақылауды белгілеу болып ... ... ... ... ... ... ... етуге бағыттылған және
ең алдымен Қазақстан Республикасы егеменді мемлекеттің жалпы экономикалық
және саяси негізін тірек ... Ол ... ... ... ... ... ... бюджеттердің теңгерімділігі үшін оларға қаржылық
қолдауға, ... ақ ... ... ... ... және аумақтық бюджет
қорларын жасауға да негізделген.
Бюджеттердің бірлігі біріңғай құқықтық ... ... ... біріңғай бюджеттік сыныптаманы пайдаланумен, бюджеттік
бір деңгейінен басқа деңгейінеберіліп отыратын ... ... ... ... ... қағидаттарымен, ақша
жүйесінің бірлігімен қамтамасыз ... ... ... ... ... қоса бірыңғай әлеуметтік экономикалық саясат іске асырады.
Алайда бюджеттердің бірлігі бюджет ... ... ... ... оның жеке ... дербестігін жоққа шығармайды. Бюджеттің
дербестігі әр түрлі деңгейдегі бюджеттердің ... ... ... ... ... және бюджет қаражатының жұмсалу бағыттарын
белгілеу құқығы арқылы қамтамасыз етеді.
Биліктің әрбір органы өз бюджетін ... ... және ... ... жеке ... арасындағы кіріс көздері мен
шығыстарды ... ... ... ... ... Сонымен бірге
бюджеттердің барлық түрлерінің шығыстары осы ... ... ... даму ... және биліктің тиісті органдарының нақты
функцияларымен, құзырымен анықталады.
Бюджеттік толықтылығы бюджетке ... ... ... оның ... барлық кірістерін және жасайтын шығыстарын
шоғырландыру, әрбір бап ... ... ... ... мен ... ... ... білдіреді. Қазақстан Республикасының салық
және бюджет заңнамаларында белгіленетін барлық түсімдердің, соның ішінде
мемлекеттік ... ... бар ... ... ... ... тізбесінің және шығыстарының бюджеттерді міндетті және
толық көрсетілумен қамтамасыз етіледі. ... ол ... ... ... ... ... кірістері мен шығыстарын бюджетке жинақтап,
жұмылдырудың объективтік ... ... ... ... байланысты
барлық ақша түсімдерін, сондай –ақ бюджет шығыстарының көлемі мен ... ... ... іске ... ... ... нақты экономикалық және саяси
ахуалды, өндірістің даму тенденциясын, жалпы мемлекеттік ... алу ... ... ... бұл ... ... ... оны дәл
қолдану бюджетке кірістерінің дербес көздері бар автаномды түрлі ... ... аса көп ... ... орынды деп есептейді.
Қазақстанда мемлекеттік қаражаттарды қалыптастырудың орталықтандырылған
әдісі қабылданған ... 1998 ... ... ... ... тыс ... зейнетақы, әлеуметтік сақтандыру, жол, ... ... ... ... ... ... нақтылығына ішкі және сыртқы саясатының ... ... ... ... ... жыл сайынғы Жолдауына
сәйкес оларды Қазақстан Республикасының әлеуметтік – экономикалық дамуының
индикативтік ... ... ... ... және
әлеуметтік бағдарламаларының өлшемдері сәйкес келтіру арқылы қол жеткізеді.
Сондықтан оның көрсеткіштері күн ... есеп – ... ... ... атқарылуына, ведомстволардың өткен кезеңдегі ... ... ... ... ... бағалау есепке
қажет. Дүниежүзілік бюджет ресурстарының қозғалысын ағымдағы ... ұзақ ... ... ... ақ ... нақтылы жағдайлардың
өзгеруіне байланысты қаржы жылы ішіндетүзетуді пайдаланады. Нақтылық
қағидатына ең ... жеке ... ... ... және ... ... бюджет жобасын жасау процесінде қол жетеді.
Нақтылық қағидаты бюджет тізімдемесін бұрмалауды болдырмау ... жою үшін ... Ол ... ... ... ... көрсетілуін, бекітілген сомалардың бюджеттік арналымдардың
атқарылуына сәйкестігін алдын ала ... ... ... ... ... ... бағыттарының есеп қисаптарының негіздігімен
анықталады.
Бюджеттердің жариялығы бекіткен ... мен ... ... ... ... заң мен өткен кезеңдегі олардың атқарылуы ... ... ... ... етеді [2, 12б].
Жариялылық елдегі адам құқығын, демократиялық өзгерістерді
сақтаудың маңызды шарты болып табылады. Бюджет ... ... ( ... салықтар, алымдар арқылы)бюджет кірістерінің курстарының бағытталу
сияқты шаруашылық жүргізу субъектілерінің және қоғамның барлық мүшелерінің
мүдделерін шалады. Сондықтан олар ... ... оны ... салық төлемдерін алудың тәртібі, сондай – ақ ... ... ... ... ... ... ... – ақ бюджет қаражаттарының
бағыттары туралы хабардар болуы тиіс. ... қол ... ... ... заң ... қабылдайды және оның атқарылкы
бюджет рәсімінің қатысушылар үшін міндетті ... Заң, ... ... ... туралы есеп баспасөз бетінде жарияланады. Осылайша
бюджеттің кірістері мен шығыстарының көлемі, оның ... ... ... ... ... ... және оны ... әдістері (
шығындарды қысқарту, кірістерді көбейту, қарыздар, ақша эмиссиясы)жария
етеді.
Бюджет жүйесін ... ... ... ... ... ... бірі толықтырып отырады, олар ... ... және « ... ... ... ... өкілді және
атқарушы органдар туралы », « ... ... ... ... ... ... және ... да актілерінде қамтып
көрсетілген. Төменгі жергілікті бюджеттердің қалыпты және ... ... ... ... ... ... ... табылады.
Барлық деңгейлер бюджеттерінің теңгерңмділігі ... ... ... ... болып табылуы мүмкін. Бюджеттерді ... ... ... пен ... ... ... ... белгілі
бір мөлшерін белгілеу мүмкін. Бюджет тапшылығын ақша эмиссиясы есебіне
жабуға болмайтындығы ... ... ... ... ... ... ... болып табылады.
Мемлекеттік қарыздар шығару.
Кредит ресурстарын пайдалану.
Тапшылықты азайту немесе жою мақсатымен ... ... ... қалған уақыты ішінде барлық баптар бойынша белгілі бір
пайызға ... ... ... ... ... ... процесінде секвестрлеуге жатпайтын бюджеттік
бағдарламалардың тізбесін ... ... мен ... органдары
анықтап, бекітеді.
1.3. Мемлекеттік бюджеттің кірістері мен шығыстарының құрамы
Мемлекеттің орталықтандырылған ақша ... ... ... ... ... ... ... жұмыс ерекше экономикалық
нысандар бюджеттің ... мен ... ... ... ... ... ... және көздерін білдіреді. Категориялардың екеуі ... өзі ... ... және ... өзгеше қоғамдық арналымы
болады кірістер мемлекетті қажетті ақша қаражаттарымен ... ... ... ... жалпы мемлекеттік қажеттіліктер
сәйкес бөледі.
Кірістер мен шығыстардың құрамы мен құрылымы ... ... және ... жағдайларда жүзеге асырылатын мемлекеттік бюджет
және салық саясатын жүргізудің бағыттарына байланысты болады. Бұл ... ... бір ... ... ... және
шығыстарды. Нарықтық қатынастарға дейін КСРО – ның ... ... ... ақша ... ... ... Ол бюджет
кірістерінің жалпы сомасының 90%құрады және негізінен екі төлемнен айналым
салығы мен ... ... Бұл жүйе 1930 ... 1990 жылға дейін ... 1980 ... ... ... ... ... ... және
басқалары үшін ақы ... ... ... ... ... ... нәтижелерін бағыттап отырды. Дағдыдағыдай,
кірістердің көзі ... ... ... ... төлемдер болып табылады.
Қазақстан Республикасының мемлекеттік ... ... ... ... ... төлемдерінің қолданыстағы жүйесімен және салыстырмалы
тұрақсыз сипаттағы салықтық емес қаражаттардың түсімдерімен айқындалады.
Бюджет ... ... ... ... құрылымы мыналардан тұрады.
1. түсімдерден
кірістерден
алынған ресми трансферттерден ( гранттардан )
бұрынғы бюджеттен ... ... ... ... ... ... және кредит беруден
шығыстардан
кредит беруден
3. бюджет тапшылығынан ( профицитінен )
4. бюджет тапшылығын, қаржыландырудан
Бюджеттік түсімдерден бұл үш ... ... ... ... ( және бір ... ... ... тауардарды немесе қызметтер
көрсетуді сатып алуға,кредиттер беруге немесе ... ... ... емес ... және ... төлемдермен толықтырылады.
Бюджеттен берілген кредиттерді өтеу санаты бюджеттік кредиттер
бойынша ( қайтару негізінде берілген бұрынғы ... ... ... ... ... ... ақшалай
қаражаттарды түсуі болып табылады. Бюджеттің шығыстар бөлігі функционалдық
топтардың шығыстарын қаржыландыруға жұмсалады.
Мемлекеттік ... ... ету ... ... « ... ету » функционалдық тобы бойынша ... ... ... ... ... аппаратын және ... ... ... ... ... және ... үшін ... ... төлеу бойынша ... бөле ... ... өтеу ... қайтаруға жататын, басқа экономикалық
бірліктерді несиелендіруге арналған қаражаттар тиісті бөлікте функционалдық
топ болып ... ... ... ... ... ... ... қайтарылды негізгі бөліммен кредиттер ауқымының бюджетке
түсетін түсімдердің жалпы сомасының асып ... ... ... ... бюджет тапшылығының көлемі ұлттық валютамен және
жалпы ішкі өнімге пайызбен, ал ... ... ... және ... ... тапшылығы ұлттық валютамен көрсетеді [20]. Ал бюджет
профициті – бұл ... ... ... мен ресми трансферттер
түсімдерінің және ... ... ... кредиттер бойынша негізгі
борышты өтеудің жалпы сомасының жалпы шығыстардың және қайтарымдық ... ... ... асып ... Бекітілген бюджет профицитінің
көлемі де ұлттық валютамен немесе жалпы ішкі пайдамен есептеледі.
Мемлекеттік ... ... ... ... ... ішкі және ... мемлекет борышын өтеу жөніндегі шығыстарды
қамтып көрсетеді. Оның қос арналымы ... ... ... ішкі ... ( Ұлттық банктен,
комерциялық банктерден, бағалы қағаздар сатудан, есепке алу ... ... ... жыл ... ... ... )және сыртқы қағаздардан қаражаттар тарту.
2)профеция кезінде жоспардан тыс түсімдерді,бірінші кезекте
мемлекеттік міндеттемелерді ... ... ... ... ... ... қаржыландыруға пайдалану.
Кірістер мен шығыстардың егжей – тегжейлі тізбесі мен топтамасы
бюджеттік сыныптамасы ... ... ... ... ... ... ... және экономикалық сипаттамалар
бойынша бюджетке түсімдер мен бюджеттен жұмсалатын ... ... ... ... акт. Ол ... сыныптамасынан,
шығыстардың функциоеалдық және ... ... ... ... ... ... мемлекекттің экономикалық және
әлеуметтік дамуының жоспарларымен, болжамдарымен және бағдарламаларымен,
министрліктер мен ... ... мен ... ... ... байланысын қамтамасыз етеді жеке сметалар мен қаржы
жоспарларға біріктіруге мүмкіндік береді, ... ... мен ... ... ... ... ... етеді.
1996 жылға дейінгі бюджеттік ... ... ... ... ... бап, ... ... ұзақ уақыт қолданылып келген
сыныптама бюджет қаражаттарын ... есеп ... ... сондай – ақ бюджет процесін жүзеге асырудың ... ... сай ... ... ... 1996 ... ... ол жаңа
халықаралық стандартқа сәйкес ... ... ... ... сыныптамасына сәйкес кірістер енді төрт бөлікке ... ... ... ... ... ... ... қамтиды, салық түсімдері, салыққа ... ... ... ... ... кірістер, алынған ресми
трансфорттер, бюджеттен берілген кредиттерді өтеу ... ... ... ... бөліктер кірістерді кіріс көздерін неғұрлым
тәптіптеу ретінде сипаттайды. Мысалы, салық түсімдеріндегі ...... ішкі ...... ... ерекшелік нақты салық төлеушіні ... ... ... ... ... , экономикалық және
ведомстволық сыныптама қарастырылған ... ... кең ... ... ... кең ... ... табылады. Функционалдық сипаттамаға байланысты шығыстар
бес бөлімге бөлінеді, функционалдық топ, ішкі функция ... ... ... ... ішкі ... аталған деңгейлердің
ұштастырылуы шығыстардың функционалдық сыныптамасының кодын құрайды.
Шығыстардың экономикалық ... ... ... төрт ... бөледі,санат, ішкі сынып, ерекшелік. Санат
мыналарды ... ... ... ... ... ... ішкі сынып және шығыстардың арналымы мен сипатын
нақтылай түседі, мысалы, ағымдағы шығыстарда тауарлар мен ... ... ... жұмысшылар мен қызметшілердің негізгі
жалақысы.
Бюджеттің атқаруы кезінде екі сыныптаманың негізгі бөлімшелерді
қамтитын ... ... ... ... және ұштастырылуы
пайдаланады. Ведомстволық сыныптама ... ... ... мен
бюджеттік несиелендіру әкімшілер бойынша бюджет бағдарламаларын, ... ... ... ... ... ... ... Кеңсесі, облыстар мен Астана және Алматы
қалаларының әкімдері, министрліктер, комитеттер, ... ... ... ... мен ... ... ... Бюджеттік сыныптама автоматтандыру құрамдарын қолданылатын
басқарудың жоғары жеделдігіне жету үшін ... мен ... жан ... ... және арнаулы етіп жүйелеуге мүмкіндік ... ...... ... ... ... бағындарылған қаржылық
жоспарлаудың маңызды құрамды бөлігі. Мұндай экономикалық мәні елдің жалпы
ұлттық әлеуметтік – ... ... ... ... ... ... мен ... атқарылуы процесінде бюджет жүйесінің
буындары арасында қоғамдық өнімнің құны мен ұлттық табысты бөлу және ... ... ... Бюджеттік жоспарлау барысында қаржы елдің дамуының
мемлекеттік бағдарламаның экономикалық және ... ... ... материал, еңбек және қаржы ресурстарына белсенді ықпал жасайды.
Бюджеттік жоспарлаудың бірлігі мыналарға негізделеді:
1) республикалық және жергілікті бюджеттерден ... ... ... қалыптастыруға
2) заңнамалық актілер мен кірістерді республикалық ... ... ... бөлу нормативтерін, облыстық
өкілді органдардың шешімдерімен кірісті облыстық бюджет
аудандар бюджеттерінің арасында ... ... ... ... ... ... ... облыстық
бюджеттерге берілетін субвенциялардың және ... ... және ... ... бюджеттерінен
республикалық бюджетке берілетін бюджеттік алынымдардың ... ... ... өкілді органдардың шешімдерімен,
облыстық бюджеттен аудандардың бюджеттеріне облыстық бюджетке
берілетін алынымдардың ұзақ ... ... ... ... ... ... отырып, оьлыстар мен Астана және
Алматы ... ... ... ... ... ... қаржы арналған республикалық бюджет туралы заңда және
жергілікті бюджет өкілді органдардың шешімдеріне облыстардың,
Астана және ... ... ... атқарушы
органдарының тиісті қаржы жылының аяғындағы борышының лимитін
белгілеуге
6) Үкімет белгілейтін тәртіп пен жергілікті ... ... ... ... ... мөлшерін
белгілеугі.
Қазақстан Республикасының экономикасы басынан кешіріп ... ... көшу ... оның бюджеттін маңызына, кірістері мен
шығыстарына айтарлықтай ықпал етіп ... ... ... ... ... және ... тез оған тән сипат болып отыр. ... ... және ... мемлекеттің функцияларының
кеңеюінен, Қазақстаннаң ішкі және ... ... өзі ... ... ...... ... негізде салықтардан
алымдардан және бюджетке төленетін ... ... ... алынатын
түсімдердің, сондай – ақ капиталмен жасалатын операциялардан түсетін
кірістердің көлемі. ... ... « ... ... ... сәйкес республикалық бюджетке түсетін мыналарды қамтиды.
1) республикалық ... ... олар ... тұрады.
а)салықтар,алымдар және басқа да міндетті төлемдердің түсімдерімен
(корпорациялық табыс салығы, қосылған құнға ... ... ... акциздер, жер қойнауын пайдаланушылардың арнаулы ... ... ... ... ... ... бажы әкетілетін тауарларға
салынатын баж салығы және басқа салықтар, алымдар мен төлемдер)
ә)салыққа жатпайтын түсімдерден ... ... ... ... банк ... ... ... Үкіметтің
депозиттері бойынша алынған сыйақылар, ... ... ... ... ... ... ... түсімдер, республикалық меншік болып табылатын акциялар бумаларына
түсетін дивиденттер мемлекеттік лотереялардан алынатын кірістер жер қойнауы
туралы ақпараттай ... ... үшін ... ... ... ... үшін алынған сыйақылар республикалық меншікті мүлікті
жалға беруден алынатын түсімдер тәркіленген мүлікті, белгіленген тіртіппен
республикалық ... ... ... ... сатудан алынатын алынатын
түсімдер, соның ішінде мемлекеттің пайдасына бас тартудан кеден ... мен ... ... ... ... ... мен жеке ... бергені үшін төлем мемлекетке өткен
мүлікті, заңсыз ... ... өз ... тапсырудан немесе оны ... ... ... ... тұлғаларға заңсыз көрсетілетін
қызметтердің құнын өндіріп алудан алынатын ... ... ... ... үшін төленетін айыппұл сомалардың ... ... ... казино, татолизаторлар мен ойын ... ... ... қоспағанда, өзіне лицензиялық тәртіп
белгіленген лицензиясыз қызметтен алынған кірістерден ... ... ... ... да ... жатпайтын түсімдер)
б)капиталмен жүгізілетін опирациялардан алынатын кірістерден
мемлекеттік резервтардан алынған ... үшін ... ... және
мемлекеттік қордан астық сатудан алынатын түсімдерден.
2)мына төмендегілерден алынған ... ... ... және жеке ... ... шет ... ... бюджеттен бұрын берілген кредиттер бойынша негізгі
борышты өтеуден.
Бюджеттің шығыстары – бұл ... ... ... ... қаражаттары жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер
көрсетуді қорғаныс ... ... ... ... ... ... деңгейдегі жалпы орта, орта кәсіптік және ... ... ... ... ... ... көмектің кепілдік
берілген көлемін заң актілеріне сәйкес республикалық ... ... ... зейнеткерлер, Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен
мүгедектерін, мемлекеттік әлеуметтік ... ... ... ... ... ... әлеуметтік қамсыздандыру
және әлеуметтік көмек саласындағы қызметті республикалық ... ... және ... ... ... ... орман, су, және
балық шаруашылығының басым бағдарламалары.
1.4.Бюджет балансы . Бюджет тапшылығы.
Әр бюджетте оның ... және ... ... теңдестірген, яғни
баланытандырған дұрыс. Баланс- бұл ... ... ... кезде
негізгі мәселе мемлекеттің ақшалай түсімдері мен шығыстарының осындай жай-
күйіне жету болып табылады. Кірістердің ... яғни ... ... жалпы сомасының шығыстардың және қайтарымды негізде бөлінетін
кірістердің ауқымынан асып түсуі бюджет артығын-профицитін ... ... ... ... ... ... ... қаражаттардың бос
қалдығын құрауы мүмкін. Аяқталған бюджет жылы бойынша ... ... ... ... қаражаттардың бос қалдықтары үкімет пен
жергілікті атқарушы органдардың арнайы ... ... және ... нақты ақшасының өсіміне және биліктің ... ... ... ... ... Мұндай қажеттік болмаған жағдайда
бұл қаражаттарды пайдалану ... ... ... әкімшіліктер
қабылдайды. Шығыстардың кірістерден асып түсуі ... ... ... ... ... әрі ... болуы қаржының
дағдарыстық жай күйін ... ... ... деп ... ... ішкі өнімге қатысты 2-3
пайыз мөлшері саналады. Мұндай ... ... ... ... ... қағаз ақшалар эмиссиясының көмегімен біршама жеңіл жабылуы
мүмкін. Бюджеттің едәуір және ... ... ... ... ... ... олар ... қосымша эмиссиясымен
қамтамасыз етіледі, бұл ... ... ақша ... заңының
бұзылоуына, ақшаның құнсыздануына, нақтылы табыстардың және халықтың тұрмыс
деңгейінің төмендеуіне апарып ... ... ... ... қамтып көрсетеді, ал оның
болуы мына себептерге байланысты:
1) елдің экономикасында өндірістің жалпы құлдырауы;
2) ... ... ... ... ... ... ... жабылмайтын ақшаны шектен тыс шығару;
4) бюджеттің шығыстарында экономиканың даму ... ... ... әлеуметтік шығыстардың басымдығы;
5) әскери-өнеркәсіп кешенін ұстауға жұмсалатын әскери шығыстарды,
басқару шығыстарын қаржыландырудың қомақты ... ... ... ірі ... ... ұлттық шаруашылықтағы өнімсіз шығыстар мен ысыраптар.
Бюджет тапшылығын жабудың ... ... ... ... қарыздар;
б) салық салуды көбейту;
в) ақша эмиссиясы.
Өз кезегінде ақша эмиссиясы айналысқа ақша ... ... ... жанама түрде мемлекеттік бағалы қағаздар шығару және ... ... ... ... да тұлғалануы мүмкін, ... ... ... ... және банктік мультипликатордың
арқасында айналыстағы ақшаның санын көбейтеді.
Бюджет тапшылығына қатысты фискалды саясат үш ... ... Жыл ... ... ... ... бджет мұндаға дейін
фискалдық саясаттың мақсаты деп есептеліп келді. ... ... ... фискалдық саясаттың
тұрлауландырушы, циклға қарсы бағыттылығын азайтады. ... ... ... ... ауытқуын ұлғайтуы
мүмкін. Жұмыссыздықтың болуы және халықтың ... ... ... ... ... ... ... жағдайда бюджетті теңдестіру үшін ... ... ... ... не ... ... не бұл екі ... де жүзеге асыруы керек.
Қорытындысы ... ... ... және ... ... ... ... табылады.
Бюджетті теңдестіру саясаты сонымен бірге инфляцияны да үдетуі мүмкін.
Инфляцияның болуы кезінде ... ... ... ... ... түсімдерін көбейтеді. Бюджеттің артығын жою үшін мемлекет мына
шараларды қолдануы қажет: не салықтардың ... ... ... ... ... не екі ... да ұштасуын.
2. Циклдық негізде теңдестірілетін бюджет. Бұл тұжырымдамаға
сәйкес бюджет жыл сайын емес, ... ... ... Өндірістің құлдырауын болдырмау үшін мемлекет
тапшылықты әдейілеп жасай отырып ... ... ... көбейтеді. Экономиканың келесі өрлеуі кезінде
мемлекет салықтарды көбейтеді және шығыстарды ... ... ... бюджеттің артығы құлдырау ... ... ... ... ... қарсы фискалдық
саясат және экономикалық цикл ішінде бюджетті теңдестіру
жүргізіледі.
3. ... ... ... ... ... ... емес толық
қамтылуды қамтамасыз етуге жету үшін ... ... ... ... Бұл ... ... ... болмашы мәселе болып табылады, бюджет ... ... ... да, ... ... ... ... Бұл жағдайда экономикалық өсуге қарай салық жүйесі
бюджетке түсетін түсімдерді автоматты түрде қамтамасыз ... ... ... бұл ... ... мұның нәтижесінде тапшылық өзін-өзі қаржыландырады
деп шамалауға болады. Бұдан басқа, мемлекет ... ... ... айла-шарты жасай алады және бюжеттің
тапшылығын жаба ... Бұл ... ... ... мен ірі мемлекеттік борыштың болуы қалыпты
экономика үшін қауіпті емес деп шамаланады.
Циклдық ... және ... ... ... ... ... ақша ... жай-күйін есепке алатын,
бюджет тапшылығынң қалыптасуына бақылауды, мемлекет ... ... ... ... ... қамтамасыз ететін қаржылық
шаралардың негізделген бағдарламасын әзірлеуді ... ... ... ... Республикасының бюджеттік жүйесіжәне Заңы туралы
2.1. Қазақстан Республикасының бюджеттік ... ... ... ... экономикалық қатынасы мен заңды
нормаларына негізделген жиынтықты сипаттайды.
Бюджеттік ... - ... ... ... ... оның
звеноларының өзара байланысының ұйымдастыру формасы.
Қазақстан Республикасының Құрамына төмендегілер енеді: республикалық
бюджет, жергілікті бюджет, облыстық, ... ... ... ... (сызба 3).
3 сызба. Қазақстан республикасының бюджет жүйесінің сызбасы
Бюджеттік жүйені құру негізіне бюджеттердің ... ... ... ... ... ... ... құқықтық базамен, біріңғай ақша
жүйесімен, ... ... ... мен құжаттарды пайдалану,
керекті ақпаратты бюджеттің бір ... ... ... ... ... жасау үшін ұсынумен ... ... ... ... ... ... қайнар көздерді пайдалану,
мақсатты және аймақты бюджеттік қорларды құру ... ... ... ... бюджеттердің өзара байланысына негізделеді. Бюджет
жүйесінің біріңғайлылығы біріңғай ... оның ... ... ... ... ... жекелігі бюджеттің барлық жүйесінің заңмен белгіленген
кірістерінің қайнар көздерін қамтамасыз ... және ... ... ... ... ... ... өкілеттілігі шеңберінде
бюджеттік қаражаттарды пайдалану құқықығ қамтамасыз етеді.
Барлық деңгейдегі бюджеттің тепе теңдігі бюджетті- қаржы саясатының
керекті жағдайы ... ... ... ... пен ... сәйкес
органдары мен қарау және бекіту ... ... ... ... ... жетіспеушілігін ақша эмиссиясы жолымен жабуға заңмен рұхсат
берілмейді. Бюджет жетіспеушілігін жабудың ... ... ... ... ... ... ... азайту немесе оны болдырмау мақсатында секвестр
пайдаланылады - ағымды қажы жылының қалған уақытына ... ... ... ... белгілі пайызға пропорционалды төмендеуі.
Қорғалатын баптар құрамы республиканыңы Парламенті мен ... ... ... ... Бюджеттік жүйе туралы Қазақстан Республикасының Заңының жалпы
ережелері
Бюджет туралы Заң әртүрлі денгейдегі бюджеттерді калыптастыру
процесінде ... ... ... ... республикалык және
жергілікті бюджеттердің әзірлену, каралу, бекітілу, атқарылу және бақылану
тәртібін белгілейді [20].
1-бап. ... ... ... ... нeriзri ұғымдар:
• Жергілікті бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі -жергілікті бюджеттік
бағдарламаларды каржылық жағынан негіздеуге және icкe асыруға жауапты
жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын ... ... ... ... ... ... ... қаржылық жағынан негіздеуге және iciкe
асыруға жауапты орталық атқарушы органдар мен өзге де ... ... ...... ... немесе жергілікті өкілді органдардың
шешімдерімен бекіттетін, мемлекеттің өз міндеттерін ... ... және ... ... ... да ... ... жүргізілетін операциялардан алынатын кipicтep, салыққа
жатпайтын және заң ... ... өзге де ... есебінен
кұрылатын орталыктандырылған ақша қоры ... ... ... ... айқындап, Қазақстан
Республикасының ... ... ... ... бұл ... ... туралы Қазақстан Республикасының Парламентіне
хабарланады);
• бюджеттік заңдар — ... ... ... осы ... ... ... ... Республикалық бюджет
туралы Заңнан, тиісті жылға арналған жергілікті бюджет туралы
маслихаттардың ... және ... ... ... ... де ... құқықтық акттерден тұрады;
• бюджеттік өтінім — бюджетті жоспарлау жөніндегі уәкілетті орган
белгілеген құрамда және ... ... ... ... ... ... ... және оны қаржыландыру сомасын айқындау
үшін бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі ұсынатын ... ... ... ... ... ... шегінде облыстық
бюджеттер мен Астана және ... ... ... ... берлетін ресми трансферттер немесе
мәслихаттардың шешімдерімен белгіленген ... ... ... мен
калалардың бюджеттерінен облыстық бюджетке ... ... ... ... — функционалдық, ведомстволық және экономикалық
сипаттамалар бойынша бюджетке түсетін түсімдер мен ... ... ... облыс бюджеті — облыстық, қалалық және аудандық бюджеттердің олардың
арасындағы өзара өтеу операциялары ... ... ... бағдарлама және кіші бағдарлама — мемлекетті басқару
функцияларын және ... ... іске ... жөніндегі бюджеттен
каржыландырылатын ic—шаралар кешені;
• бюджеттік ...... ... мен ... ... әзірленуі, қаралуы, бекітілуі, атқарылуы, оның атқарылуын
бақылау және ... ... ... ecenтi бекіту жөніндегі
заңдармен регламенттелген қызметі;
... ... ... бюджеттен берілген кредиттер бойынша
негізгі борышты қайтару сомасы;
• уақытша бос бюджеттік ...... ... ... ... бюджеттердің ағымдағы шоттарында қалған қаражат қалдықтары;
• мемлекеттік бюджет — республиқалық және жергілікті бюджеттерің олардың
арасындағы өзара өтеу операциялары ... ... ... тапшылығы — шығыстар көлемінің бюджетке түсетін түсімдердің
жалпы сомасынан асып түcyi. ... ... ... ... ... ... және ішкi ... өнімге қатысты
процентпен, ал облыстық бюджеттердің Астана және Алматы қалалары
бюджеттердің тапшылығы ұлттық ... ... ... ... ... ... атқарушы органның,
алынған және өтелмеген ... ... ... өкілді
органның, шешімдерімен жергілікті ... ... ... белгілі бip күнге борыш мідеттемелерінің сомасы;
• бюджет кipicmepi — салықтардан, ... мен ... ... ... міндетті төлемдерден алынатын түсімдердің, салыққа жатпайтын және
өзге де түсімдердің, сондай-ак бюджетке кайтарылмайтын негізде келіп
түсетін ... ... ... ... ... ... қазынашылық тот—аударым операцияларын орталықтандырылған
түрде жүзеге асыру және ... ... ... ... ... ... Ұлттық Банкінд ашылатын шот;
• жергілікті ... ... ... алуы—жергілікті атқарушы
органдардың заем туралы шарт ... ... ... ... эмиссиясы нысанындағы заемдарды тарту, алу, орналастыру,
оларға қызмет ету және оларды өтеу процесі;
... ... ... ... — жергілікті атқарушы органдардың
заем алушы болып әрекет ететін заем;
• бюджет шығындары — бюджеттен қайтарымсыз негізде бөлінетін қаражат;
... жоба — ... ... ... ... ... бip ... жүзеге асырылатын және ... ... ... ... жолымен мемлекеттің, активтерін
көбейтуге бағытталган ic-шаралар ... ... ... ... ... ... ету,
бюджеттік бағдарламаларды іске асыру, сондай—ақ бюджет тапшылығын
қаржыландыру (профицитін ... ... ... ... Республикасының заңдарына сәйкес орындау;
• бюджет профицитін пайдалану— бюджет қаражатының қалдықтарын, бюджет
шығыстарынан ... ... ... ... ... ... ... негізгі борышты өтеуге, ұйымдастырылған
бағалы қағаздар рыногында ... ... ... ... ... және ... ... бос қалдықтарын қалыптастыруға
арнап, ұйымдастырылған бағалы ... ... ... және ... ақшаны жұмсау процесі. Бюджет профициті пайдалану ... ... өтеу және ... ... қағаздар рыногында
мемлекеттік эмиссиялық бағалы қағаздарды сатып алу ... ... мен ... ... қалдықтарыньщ көлемінен асып түсуі ... ... ...... ... ішінде шығыстар, негізгі борыш
сомасын өтеу көлемінің ... ... бас ... ... төлемдер,
заемдар, бюджет қаражатының қалдыктары көлемінен асып кетуі;
• кредиттер-- белгіленген ... ... ... және жеке ... бюджеттерге қайтарымды және ... ... ... Төменгі бюджеттерді кредиттеу, республикалық бюджет туралы
заңмен немесе облыстық ... ... ... ... арналған
облыстың бюджет туралы шешімімен көзделген жағдайларда, ... ... ... асырылуы мүмкін;
• мемлекеттік мекеменің кредиторлық берешегі — ... ... ... ... ... ... бюджеттер (әкімшілік-аумақтық бірліктердің бюджеттері')
облыстық бюджеттер, қалалардың (аудандық маңызы бар ... ... ... қоспағандағы, аудандардың бюджеттері;
• жергілікті бюджеттік бағдарлама — тиісті ... ... ... ... ... жергілікті өкілді орган бекітетін
жергілікті мемлекеттік басқару міндеттерін орындауға және жергілікті
деңгейде мемлекеттік ... іске ... ... ... ... ... ... - жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын,
тиісті әкімшілік-аумақтық ... ... ... ... берген атқарушы орган;
• бюджет қаражатының ...... ... ... бос
қалдыктардың және бюджет қаражатының ағымдағы жылдың 15 ... ... ecenтi ... ... ... ... калдықтарының
сомасы;
• Kipicmepі бөлу нормативі — ... ... ... ... бөлудің проценттік арақатынасы;
• ресми трансферттер — гранттарды қоспағанда, бюджетке тусетін өтеусіз
және қайтарымсыз түсімдер немесе ... ... ... ... ...... ... Республикасының
Үкіметі белгілейтін заңды тұлгалар, олардан бюджетке теленетін
төлемдердің бip бөлігі осы ... ... ... ... ... ... аударылады;
• бюджеттік бағдарламаның паспорты — Қазақстан Республикасының Үкіметі
немесе ... ... ... бекітетін бюджеттік бағдарламаның
мақсаттарын, күтіліп отырған нәтижелерін, жауапты ... ... ... ... құнын, қаржыландыру көздерін
және басқа да сипаттамаларын ... ... ... бағдарламаны (кіші бағдарламаны) қаржыландыру жоспары
мемлекеттік ... ... ... ... ... ... ... үшін төлемдерді жүзеге асырудың
айлар бойынша кестесі;
• өтеу—үкіметтік борышты және жергілікті атқарушы ... ... ... ... ... ... - бюджет кірістерінің, ... ... ... басқа) және кредиттерді
қайтарудың жиынтығы;
• үкіметтік ...... және ... ... ... ... актілерімен үкімет борышына жатқызылған белгілі бip күнге борыш
міндеттемелерінің сомасы;
• үкіметтік заем — ... ... ... ... ... заем алушы болып әрекет ететін заем;
• қабылданған міндеттеме — мемлекеттік ... ... ... ... ... уәкілетті органның ... ... ... ... ... — бюджет түсімдері жалпы сомасының шығыстар көлемінен
асып түcyi. ... ... ... профицитінің мөлшері —
ұлттық валютамен және жалпы ішкі өнімге шаққанда процент есебімен; ал
облыстық бюджеттердің, Астана және ... ... ... ... валютамен көрсетіледі;
• рұқсат — бюджет қаражатының көлемін айқындайтын құжат, мемлекеттік
мекемелер соның шегінде төлемдер бойынша ... ... ... ...... ... мен кредиттер жиынтығы;
• республикалық бюджет — Қазақстан Республикасының заңымен бекітілетін,
түсімдер мен бюджет тапшылығын ... ... ... ... және өзіне Қазақстан Республикасының
Конституциясы мен заң актілеріне жүктеген мідеттерді ... ... ... ... ... белгілейтін республикалық бюджет
бағдарламаларын қаржыландыруға арналған орта-лықтандырылған акша ... ... ... ... —тиісті қаржы жылына арналған
республикалық бюджеттің кұрамында Қазақстан Республикасының Парламенті
бекіткен ... ... ... ... және ... ... саясатты іске асыруға бағытталған бюджеттік
бағдарлама;
• қаржы жылыныц басындағы бюджет ... бос ...... инвестициялық жобаларды қаржыландыруға қажетті соманы шегере
отырып ағымдағы қаржы жылының 1 ... ... ... өткен
қаржы жылында бюджетке түскен ақшаны пайдаланбаудың салдарынан пайда
болған өткен ... ... ... ... ... ... ... жиынтық жоспары — бюджет бөліктерінің кезеңдер бойынша
теңдестірлген ... ... ... — бюджеттің атқарылуы кезінде бюджет тапшылығының белгіленген
деңгейінен артып кететін не кipic ... ... ... ... ... бюджетте көзделген бюджеттік
бағдарламаларды толық көлемінде ... ... ... ... ... белгіленген шекте жұмсалуына тыйым
салуын көздейтін арнаулы механизм;
• субвенциялар — жoғapы тұрған бюджеттердің төменгі ... ... ... ... ... ... ... беретін ресми трансферттері;
• субсидиялар — заң актілерімен белгіленген мақсаттар үшін коммерциялық
ұйымдарға бюджеттен бөлінетін тегін және қайтарымсыз ... ecenmi ... — жаңа ... ... енбейтін кезең, бұл кезең ішінде
өткен қаржы жылында бекітілген қаржыландырумен қамтамасыз етілмеген
инвестициялық жобалаpғa ... ... ... ... сондай—ақ
ресми трансферттерді бюджеттерге есептеу бойынша қорытынды операциялар
жүргізіледі. Алдағы жылдың бюджеті үшін eceптi кезең ... ... ... ... ... бюджет — Қазақстан Республикасының Парламенті немесе
тиісті жергілікті өкілді органдар бекіткен, ... ... ... ... ... бюджет — Қазақстан Республикасының Парламенті немесе
тиісті жергілікті ... ... ... ... барысында
енгізілген өзгерістерді ескере отырып бекіткен, ағымдағы қаржы жылына
арналған бюджет;
• бюджет тапшылығын қаржыландыру—борышты басқару ... ... ... ... бағалы қағаздар рыногында мемлекеттік
эмиссиялық бағалы қағаздарды сатып алу, бюджет тапшылығын жабу ... ... бос ... ... үшін осы ақшаны,
сондай-aқ бюджет қаражатының ... ... ... ... ... ... бағалы кағаздар
рыногында мемлекеттік эмиссиялық бағалы қағаздарды ... алу ... ... ақша ... ... ... ... қаржыландыру көлемі
тартылған ақша көлемінің және бюджет қаражаты қалдықтарының негізі
борышты өтеуден және ұйымдастырылған ... ... ... эмиссиялық бағалы қағаздарды сатып алудан асып түсуімен
өлшенеді;
• қаржы жылы—күнтізбелік жылдың 1 ... ... 31 ... ... ... алу кезеңі. Қаржы жылы ... ... ... ... бір функционалды міндеттерді орындау
мақсатына бағытталған бюджеттен жұмсалатын төлемдер тобы;
... ... ...... ... ... үшін заң акттерімен ... ... ... ... ... ... ... бюджеттер темендегілеріне
беретін ресми трансферттер;
• Қазақкстан Республикасыныңц Ұлттық корынан алынатын ...... ... ... айкындайтын
мақсаттарға Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан тиісті бюджетке
түсетін ақша ... ... ... ... ... ... әзірлеудің негізі.
Қазақстан Республикасының Үкіметі ... ... ... ... индикативтік жоспары және
жергілікгі өкілді органдар Қазақстан Республикасы Президентінің Қазақстан
халқына жыл сайынғы ... ... ... ... ... ... ... экономикалық және әлеуметтік бағдарламалары ... ... ... бюджеттердің жобаларын әзірлеу және мемлекеттік
бюджеттің болжамды көрсеткіштерін ұзақ мерзімді ... үшін ... ... Қазақстан Республикасының бюджет жүйесі
3-бап. Бюджет жүйесі.
Қазақстан Республикасының ... ... ... және ... ... ... ... әртүрлі деңгейдегі
бюджеттерді қамтиды.
Қазақстан Республикасында жиынтығында мемлекеттік ... ... ... пен ... бюджеттер дербес жұмыс
істейді.
Бюджет жүйесінің жұмыс icтeyi ... ... ... ... негізделген және оларды әзірлеу, қарау, бекіту, атқару,
бақ;ылау тәртібімен, сондай-ақ республикалық және жергілікті бюджеттердің
атқарылуы ... ... ... ... ... ... ... бюджет Қазақстан
Республикасының заңымен, жергілікті бюджеттер — мәслихаттардың шешімдерімен
бекітіледі.
Барлық деңгейдегі бюджеттерді ... ... және ... ... алу ... ... жузеге асырылады.
4-бап. Бюджет жүйесінің:
Қазақстан Республикасының бюджет жүйесі барлық бюджеттердің бірлігі,
толықтығы, нақтылығы, жариялылығы және ... ... ... ... ... ... ... жөніндегі уәкілетті орган бекіткен бірыңғай бюджеттік сыныптаманы
пайдаланумен, бюджеттің бip деңгейінен ... ... ... ... қаржы статистикасы нысанының бірлігімен, бюджет ... ақша ... ... ... етіледі. Ол бюджеттердің
түсімдерін қайта бөлу арқылы өзара ic-қимыл жжасауға ... ... ... Республикасының салық және бюджет
заңдарында белгіленетін барлық түсімдердің, соның ішінде ... ... бар ... ... және ... ... алынатын түсімдердің толық тізбесінің және шығыстардың
бюджеттерде міндеттіп жәмо толық көрсетуімен қамтамасыз ... ... ... ... ... халқына жыл сайынғы жолдауына сәйкес оларды ... ... ... ... ... ... ... және әлеуметтік бағдарламаларының
өлшемдеріне сәйкес келтіру, ... ... ... ... ... ... icкe ... арқылы кол жеткізтеді.
Бюджеттердің, жариялылығы бекітілген бюджеттер мен олардың атқарылуы
туралы есептердің жариялануы арқылы ... ... ... ... деңгейдегі бюджеттердің арасында
кipicтepдi бөлудің тұрақты нормативтерін орнықтыру және бюджет қаражатының
жұмсалу ... ... ... ... ... ... Бюджеттік жоспарлау бipлігі:
1) республикалық және жергілікті бюджеттерден қаржыландырылатын
бюджеттік бағдарламалардың тізбесін қалыптастыру;
Бюджеттік заңмен және ... да заң ... ... және ... бюджеттер арасында бөлу нормативтері,
облыстық өкілді органдардың шешімдерімен кipicтepдi облыстық ... ... ... ... ... бөлудің тұрақты нормативтерін
белгілеуге;
Қазақстан Республикасының заң актілерімен республикалық бюджеттен облыстық
бюджеттерге бертетін субвенциялардың және облыстық бюджеттерден, Астана
және ... ... ... ... бюджетке берілетін
бюджеттік алулардың ұзақ мерзімді мөелшерлерін, облыстық өкілді органдардың
шешімдерімен—
облыстық ... ... ... ... берілетін
субвенциялардың және аудандардың (калалардың) бюджеттерінен облыстық
бюджетке беретін бюджеттік алулардың ұзақ ... ... ... ... ... ... органмен келісе отырып, облыстар мен
Астана және Алматы қалаларының бюджеттерге түсетін ... ... ... ... ... ... тәртіппен
жергілікті атқарушы органдар тарапынан заемдар ... ... ... ... ... негізделеді.
6-бап. Бюджеттің құрылымы:
1) түсімдер:
кipicтep,
алынған ресми трансферттер,
кредиттерді қайтару;
2) шығыстар:
шығындар, кредиттер;
3) бюджет ... ... ... ... ... пайдалану) қаржыландыру.
7- бап. Республикалық бюджетке түсетін түсімдер:
1) республикалық бюджеттің кipicтepi, олар мыналардан тұрады:
а) салықтардан, алымдардан және ... да ... ... ... занды тұлғалардан алынатын корпоративтік табыс салығы;
• Астана қаласының аумағында салық төлеушілер ретінде ... ... ... орындалған жұмыстарға және көрсеткен
қызметтерге ... ... кұн ... ... Қазақстан
Республикасының аумағында ендірілген тауарлаpғas орындалған
жұмыстарға және ... ... ... ... ... ... ... Республикасының аумағына импортталатын
тауарларға салынатын косылған қун салығы;
• Астана каласының аумағында ... ... ... ... ... тауарларға, орындалған жұмыстарға және көрсеткен
қызметтерге салынатын қосылған құн салығы;
• акциздер:
• импортталатын тауарларға;
• газ конденсатын қоса алғанда, ... ... ... ... салынатын салық;
• әкелінетін тауарларға салынатын кеден бажы;
• әкетілетін тауарларға кеден бажы;
• отандық тауар өндірушілерді қорғау шаралары ретінде алынатын баж;
• роялти;
... ... орай ... бюджетке түсетін
бөлігінде өнім бөлу бойынша Қазақстан ... ... ... ... бар ақылы мемлекеттік автомобиль жолдары бойынша
жүріп ... үшін ... ... ... Республикасының аумағы
бойынша автокөлік құралдарының жүріп ... үшін ... ... ... ... ... бақылауды және кедендәк ресімдерді жүзеге асырудан түсетін
түсімдер;
• радиожиілік спектрін пайдаланғаны үшін төлем;
• жануарлар ... ... үшін ... кеме ... су ... ... үшін төлемдер;
• азаматтық әуе кемелерін мемлекеттік тipкey үшін алынатын алым;
... ... және ... ... ... ... үшін ... алым;
• теңіз, өзен кемелері мен шағын көлемді кемелерді мемлекеттік тіркеу
үшін алынатын алым;
• теледидар және радиохабар ... ... ... ... ... рұқсатты бергені ушін алым;
• дәрі-дәрмек құралдарын мемлекеттәк тіркеу үшін алынатын алым;
• республикалық маңызы бар ерекше ... ... ... үшін төлем;
• республикалық маңызы бар жалпыға ортақ пайдаланатын ... ... ... сыртқы (көрнекі) жарнама
орналастырғаны үшін төлем;
• консульдық алым;
• апостиль ... үшін ... ... салықтық емес түсімдер:
• республикалық мемлекеттік кәсіпорындар пайдасыныңьщ үлесі;
• Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің кipicтeрінен алынатын түсім;
• Қазақстан ... ... ... бойынша алынған
сыйақылар (мүдделер);
• республикалық меншік болып табылатын акциялар ... ... ... өкілді органдардыңн шешімдері бойынша өткізілетін
лотереялардан алынатын кipicтepдi ... ... ... кipicтep;
• жер қойнауы туралы ақпаратты пайдалануға бepгeнi үшін төлемдер;
• республикалық бюджеттен кредиттер бepгені үшңн ... ... ... ... ... ... мекемелердің
көрсеткен қызметтерін сатудан алынатын түсімдер;
• республикалық ... ... ... беруден алынатын түсімдер;
• республикалық бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер
заңға сәйкес ұйымдастыратын мемлекеттік ... ... ... ... ауыл ... мен орман шаруашылығы жерлерін ауыл және орман
шаруашылығын жүргізуге байланысты емес мақсаттарда пайдалану ... ... ... ауыл ... мен орман шаруашылығы өндірісінің
шығындарын өтеуден түсетін түсімдер;
• консулдық алымдардан түстеін түсімдер;
• екінші денгейдегі банктерге қколданылатын санкциялар ... ... ... заң ... ... өзге де ... және ... түсімдер;
• Тәркіленген мүлікті, белгіленген тіртіппен республикалық ... ... ... сатудан алынатын түсімдер, оның ішінде
мемлекеттің пайдасына бас ... ... ... ... мен көлік құралдары;
• заңсыз алынған мүлікті өз еркімен тапсырудан немесе өндіpiп алудан
немесе мемлекеттік кызметтерді орындауға уәкілетті тұлғаларға немесе
оларға ... ... ... ... қызметтердің
кұнын өндіріп алудан алынатын сомалардың түсімдері;
• өнімдерді лицензиясыз әкеткені үшiн теленетін айыппұл сомаларының
түсімдері;
... ... ... ... түрінде Қазақстан
Республикасының Ұлттық қорынан түсетін түсімдер;
• лицензиялық тәртіп ... ... ... мен ... ... алынған кipicкepдi қоспағанда, ... ... ... ... ... ... түсетін түсімдер;
• аткарушылық санкция.
в) капиталмен жүргізілетін операциялардан алынатын ... ... ... ... ... ... берілген мүлікті сатудан түсетін түсімдер;
• мемлекеттік резервтерден алынған тауарлар үшін берешекті өтеуден
және мемлекеттік ... ... ... алынатын түсімдер.
2) алынған ресми трансферттер:
Қазақстан Республикасының Ұлттык қорынан алынатын ... ... ... ... ... бюджеттен мемлекеттік
кепілдіктер мен міндеттемелер бойынша міндеттемелерді орындауға бағытталған
қаражаттар бойынша республикалық бюджетке берешекті өтеу ... ... және ... ... ... ... лизингке беруден) түсетін
түсімдерді қоса алғанда, республикалық бюджеттен берілген кредиттерді
қайтару.
8- бап. ... ... ... ... бюджеттері мен Астана және ... ... ... ... бюджетке алудың ... ... ... Республикасының Үкіметі белгілейді.
Облыстар мен Астана және Алматы қалалары бюджеттерінің кipic ... ... ... ... алу ... ... уәкілетті органмен келісілген облыстар мен Астана және Алматы
қалалары бюджеттері кipic бөлігінің ... ... ... ай ... ... бюджеттерінен облыстың бюджеттерге бертетін
бюджеттік алулардың тәртібі мен кезеңділігін және облыстың бюджеттерден
аудандардың ... ... ... ... ... әкімдері белгілейді және аудандық ... ... ... ... ... бекітеді.
9- бап.Республикалық бюджет қаражатының жұмсалуы
Республикалық бюджеттің қаражаты:
Қазақстан Республикасы Президентінің. Парламентінің, ... Есеп ... ... ... ... ... ... міндеттepiн атқаратын атқарушы және басқа да органдардың;
• сот жүйесінің қызметін;
• сыртқы саяси кызметті;
• қаржы және салық ... ... және ... ... қызметті;
• қорғаныс қабілетін қамтамасыз ету;
• қауіпсіздікті қамтамасыз ету;
• республикалық ... ... ... ... ... республикалық деңгейдегі құқық қоргау қызметін;
• әділет саласындағы қызметті;
• жоғары білімді;
• республикалық деңгейдегі жалпы орта, орта ... және ... ... ... ... беру ... арнаулы
бағдарламаларды;
• республикалық денгейдегі денсаулық сақтау ... ... ... ... ... мамандандырылған
ауруханаларын;
• республикалық деңгейде азаматтарға тегін медициналық ... ... ... заң, ... ... зейнетақы төлемдерін мемлекеттік
әлеуметтәк жәрдемақыларды, заң ... ... ... ... ... ... алатын азаматтардың
санаттарына осы жәрдемақыларды, арнаулы мемлекеттік жәрдемақыларды,
зейнеткерлерді, Ұы Отан соғысының ... мен ... ... жәрдемақы алушыларды жерлеуге ... ... ... ... қамсыздандыру және әлеуметтік
көмек саласындағы қызмет;
• республикалық деңгейдегі мәдениет, спорт және ақпарат саласындағы
қызметтерді;
... ... ... ... ... су және ... ... басым бағдарламаларын;
• жерге орналастыруды;
• қоршаған табиғи ортаны қopғay жөнінде ... ... ... ... ... өнеркәсіп, көлік пен ... ... ... ... жер ... пайдалануды;
• фельдъегерлік байланысты;
• республикалық деңгейдегі жобалау-іздестіру жұмыстарын;
• республикалық маңызы бар жол жүйесін ... ... ... ... мониторингті1;
• үкіметтік борышқа қызмет көрсету жөніндегі шығындарды;
• бұрын берілген кредиттер, республикалық бюджеттен ... ... ... орындауға бағытталган қаражаттар
бойынша республикалық бюджетке берешекті өтеу ... ... және ... мүлікті сақтауға, есепке алуға, бағалауға ... ... ... ... кепілдіктер бойынша міндеттемелерді орындауды;
• жергілікті бюджеттерге республикалық бюджеттен берілетін ресми
трансферттерді;
• республикалық бюджеттен Қазақстан Республикасының ... ... ... трансферттерді;
Қазакстан Республикасының Ұлттық қорынан нысаналы трансферттерді
icкe асырылатын өзге де бюджеттік бағдарламаларды қаржыландыруға жұмсалады.
Сондай-ақ осы баптың 1-тармағында ... ... ... жүзеге
асыратын республикалық бюджеттік бағдарламалардың әкімшілерін, олардың
аумақтық бөлімшелерін және мемлекеттік ... ... ... ... да ... ... қаржыландырылады.
Республикалық бюджеттік бағдарламалардың әкімшілерін ұстауға арналған
шығындар Қазакстан Республикасы Президентінің және Үкіметінің актілері ... штат саны ... мен ... Республикасы Үкіметінің
акттерімен бекітілген мемлекеттік органдардың топтары ... ... ... ағымдағы шығындардың нормативтері негізге алына
отырып белгіленеді.
Орталық мемлекеттік ... және ... ... ... ... ... өзге де ... көздері есебінен
ұстауға жол бермейді.
Республикалық бюджеттен шығыстардың ... ... ... ... ... ... ... бойынша тиісті қаржы
жылына арналған республикалық бюджет ... ... ... өзге ... ... ... ... мен кредиттеудің, ең аз, шекті
немесе тіркелген мөлшерлерін белгілеуге жол ... ... ... экономикалық қызметпен байланысты
және ұлттық валютаның айырбас ... ... ... ... қаражаты валюталар бөлінгін кездегі ... ... ... ... ... ... айқындалған
нарықтық бағамы бойынша жұмсалады.
10- бап. Жеpгiліктi бюджеттер
Жергілікті бюджеттер түсімдер мен ... ... ... ... ... ... ... заңдармен
және Қазақстан Республикасы Президентінің және Қазақстан Республикасы
Үкіметінің актілерімен
жүктелген ... ... ... үшін ... ... органдар
белгілейтін жергілікті бюджеттік бағдарламаларды қаржыландыруға арналған
тиісті мәслихаттың
шешімімен бекітілетн әкімшілік-аумақтық бөліністердің ақша ... ... ... ... ... ... бөлістердің
бюджетін бірыңғай бюджеттік жоспарлау негізінде әзірлеп, дербес атқарады.
Жepгілікті атқарушы органдар тиісті қаржы жылына арналған бюджет және ... ... ... ... бюджеттің атқарылуы туралы eceпті қарап,
бекітеді.
Облыстық өкілді органдар облыстық бюджет пен аудандардың ... ... ... бөлудің тұрақты нормативтерін және
облыстық бюджеттерден аудандардың ... ... ... мен ... ... бюджеттерінен облыстық
бюджеттерге берілетін бюджеттік алынымдардың мерзімді мөлшерлерін ... ... ... ... және ... ... аудандық (қалалық) бюджеттердің әзірлену және атқарылу
процесіне, осы ... ... ... ... Қазақстан
Республикасы Үкіметінің, орталық мемлекеттік органдар
мен облыстардың жергілікті атқарушы органдарының араласуына жол берілмейді.
Жергілікті бюджеттік бағдарламалар ... ... ... ... ... ... ... басқару
схемасына сәйкес жергілікті атқарушы органдар айқындайды.
11-бап. Жepгіліктi бюджеттерге түсетін түсімдер
Жергіліті бюджеттерге түсетін түсімдер ... ... ... бюджеттердің кipicтepi,олар мыналардан тұрады:
а) салықтардың, алымдардың және бюджетке төленетін басқа да ... ... ... аумағында салық төлеушілер ретінде тіркелген
тұлғалар өндірген тауарларға, ... ... және ... ... қосылған құн салығы
• акциздер:
• спиртің барлық түрлері;
• алкоголь өнімдері;
• темекі бұйымдары;
• кұрамында темекі бар ... да ... ... және албырт балық уылдырықтары;
• алтыннан, платинадан немесе күмістен ... ... ... ... ... ... және ... отыны;
• атыс және газ қаруы (мемлекеттік өкімет органдарының мұқтажы үшін
сатып алынғаннан басқа);
• жеңіл ... ... ... ... ... басқа);
• ойын бизнесі;
• лотереялар ұйымдастыру және өткізу;
• жеке табыс салығы;
• әлеуметтік салық;
• заңды тұлға құрмай, патент ... ... ... ... ... ... ... қожалықтары, Акыл-eci мен дене бітімінің
кeмicтiгi бар балалар мен жасөспірімдерді ... ... ... еңбекпен оңалту орталығы, Зейнеткерлердің ... ... ... ... осы ... меншігі
болып табылатын және соның қаражаты есебінен құрылған, зейнеткерлер
ғана жұмыс істейтін ... ... ... "SOS ... ... ... балалар қайырымдылық қоры, Қызыл
Жарты Ай және Қызыл Крест қоғамы, Ауғанстандағы ... ... ... ... ... ... бірлестігі
(өндіріс ұйымдарынсыз), Ауғанстандағы соғыс ... ... ... ... ... ... мүгедектерінің ерікті
қоғамы, Қазақ саңыраулар қоғамы, Қазақ зағиптар қоғамы, сондай-ақ,
осы қоғамдардың ... ... ... және ... ... құрылған жұмыс істейтіндердің жалпы санының кемінде ... ... ... оқу-өндірістік ұйымдары, асырауында
балалары бар мүгедек аналардың "Бибі-Ана" ... ... мен дене ... ... ... бар мүгедектер мен
балаларға қамқорлық жөніндегі "Ақ ... ... ... ... ... салықты, сондай-ақ еңбек қызметіне рұқсат бойынша
Қазақстан ... ... ... ... ... ... жоқ адамдардың еңбегіне ақы төлеу бөлігінде төленген
әлеуметтік салықты қоспағанда, әлеуметтік ... ... және жеке ... мүлкіне салынатын салық;
• жер салығы;
• бірыңғай жер салығы;
• көлік құралдарына салынатын салық;
• жасалған келісім-шарттарғга орай жергілікті ... ... ... бөлу ... ... Республикасының үлесі;
• жеке кәсіпкерлерді мемлекеттікт тіркеу үшін алынатын алым;
• жекелеген қызмет түрлері мен ... ... үшін ... ... ... ... мемлекеттік тіркеу үшін алынатын алым;
• аукциондардан алынатын алым;
• жергілікті маңызы бар ақылы мемлекеттік ... ... ... үшін ... жер үсті ... су ... пайдаланғаны үшін төлем;
• консульдық алымнан және апостиль бергені үшін мемлекеттік баждан
басқа, ... ... ... мүлікке құқықтарды және ... ... ... тipкey үшін ... ... ... көлік құралдары мен тіркемелерді мемлекеттік тіркеу үшін
алынатын алым;
... ... бар ... ... ... ... ... төлем;
• жергілікті маңызы бар және елді мекендерде жалпыға ортақ пайдаланатын
автомобиль жолдарының бөлінген белдеуінде ... ... ... үшін ... жер учаскелері пайдаланғаны үшін төлем;
• коршаған ортаны ластағаны үшін төлем.
б) ... емес ... ... ... ... ... ... коммуналдық меншік болып табылатын акциялардың пакеттерінен алынатын
дивидендтердің түсімі;
• жергілікті өкілді ... ... ... ... ... ... кірістердің түсімі;
• жергілікті бюджеттен кредиттер бергені үшін алынған сыйақылар
(мүдделер);
... ... ... ... ... қызметтерді сатудан түсетін түсімдер;
• коммуналдық меншік мүлкін жалға беруден түсетін түсімдер;
• жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын ... ... ... ... мемлекеттік сатып алуды жүргізуден түсетін ақша
түсімі;
• табиғатты пайдаланушылардан келтірілген зиянның орнын толтыру туралы
талаптар ... ... ... ... ... қopғay ... ... үшін алынған айып пұлдар, аңшылыктың және балық
аулаудың тәрктенген құралдарын, заңсыз ... ... ... ... ... ... органдар алатын, Қазақстан Республикасының, заң
aктлepiнде көзделген алатын ... мен ... ... ... ... ... орындаған жұмыстар мен қызмет
көрсетулер үшін ұйымдардан түсетін түсімдер;
• медициналық айықтырғыштарға орналастырылған адамдардың төлемдерінен
түсетін ... ... ... ... ... ... түсімдер;
• лицензиялық тәртіп белгіленген ... ... мен ... ... ... ... кістерден алынғган
түсімдер;
• иесіз мүлікті, ... ... ... ... ... ... ... жануарларды, олжаларды, сондай-ақ
мұрагерлік құқығы бойынша мемлекетке өткен ... ... ... ... ... шикізат секторының ұйымдарынан түсетін
түсімдердің бекітілген және іс жүзіндегі ... ... ... ретінде айкындалатын жергілікті бюджеттер шығындарының өтемі
түрінде Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан түсетін түсімдер;
• Қазақстан Республикасының заң ... ... өзге де ... және басқа да ттүсімдер;
в) капиталмен жүргізілетін операциялардан түсетін кipicтep:
коммуналдық меншік объектілерін жекешелендіруден ... ... ... ... ету үшін сатып алатын астықты сатудан
түсетін түсімдер;
• жер учаскелері мен тұрақты жер пайдалану ... ... ... ... тұрған бюджеттерден алынған ресми трансферттер;
Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан алынған нысаналы трансферттер.
3) ... ... ... ... ... Бюджеттің әзірленуі, қаралуы және бекітілуі
14-бап. Республикалық бюджеттің жобасын әзірлеу
Алдағы үш жылдық кезеңге арналған мемлекеттік ... ... және ... ... жылына арналған республикалық
бюджеттің жобасын зірлеу азақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық
дамуының ... ... ... индикативті жоспары негізінде және Қазақстан
Республикасының Үкіметі өткен қаржы жылында бекіткен, үш ... ... ... ... ... көрсеткіштері ескерте отырып
жүзеге асырылады.
Республикалықк бюджетті бағдарламалардың әкімшілері Қазақстан
Республикасының Үкіметі белгілейтін тәртіп пен ... ... ... ... ... ... бюджет комиссиясы белгілеген республикалық ... ... ... ... үш ... ... арналған
бюджетті өтінімдер;
• алдағы қаржы жылында секвестрлеуге жатпайтын республикалық ... ... ... тізбесі жөнiндeгi ұсыныстар
енгізіледі.
Орталық атқарушы және басқа да мемлекеттік органдар Қазақстан
Республикасының заңдарына ... өзге де ... мен ... ... ... және ... ... жepгiлiктi атқарушы
органдары Қазақстан Республикасы Үкіметі белгілейтін тәртіп пен мерзімдерде
бюджетті ... ... ... ... ... ... ... облыстардың, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне
тиісті түсімдерді;
• облыстың, Астана жэне Алматы калаларының ... ... ... ... жылының аяғындагы борышының көлемін;
• облыстың, Астана және Алматы қалаларының жергілікті атқарушы органының
борышын ... және oған ... ... ... ... ... ... атқарушы органдар Қазақстан Республикасының қаржы
министрлігіне Қазақстан ... ... ... өзге ... мен ... де ... етеді.
Экономикалық жоспарлау жөніндегі уәкілетті орган ағымдағы жылда
icкe асырылатын жобаларды ескере отырып, инвестициялық ... ... ... ... ... ... ... шегінде
инвестициялық жобалардың тізбесі мен республикалық бюджеттен ... ... ... ... бюджет комиссиясының қарауына
енгізеді.
Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілейтін ... ... ... ... жөніндегі уәкілетті орган:
• облыстардың, Астана және Алматы қалалары бюджеттерін осы ... ... ... ... ... ... ... бағдарламалардың әкімшілеріне
республикалық бюджет шығыстарының ... ... ... бағдарламалардың әкімшілеріне және
облыстардың, Астана және Алматы қалаларының жергілікті атқарушы
органдарына республикалық ... ... ... ... жылдық кезеңге арналған инвестициялық жобалардың тізбесін
және республикалық бюджеттен қаржыландыру көлемін ... ... ... багдарламалар әкімшілерін бюджеттік
өтінімдеін және олар бойынша қорытынды дайындайды;
• республикалық бюджет комиссиясының қарауына:
1) ... ... ... үш ... кезеңге арналған
болжамды көрсеткіштерін;
2) шикізат секторы ұйымдарының тізбесін;
3) республикалық бюджет шығыстарының лимиттepiн, ... ... ... icкe ... ... ... отырып,
инвестициялық жобалар бойынша шығыстар лимиттерін қоса
алғанда, республикалық бюджетті ... үш ... ... ... ... республикалық бюджеттік бағдарламалар әкімшілеріне бюджеттік
өтінімдері бойынша қорытындысын;
5) республикалық бюджеттен қаржыландырылатын ... ... ... ... ... жағдай бойынша
қалыптасқан әpбip бюджеттік ... ... ... кредиторлық берешегінің сомасын;
6) алдағы қаржы жылына арналған республикалық ... ... осы ... ... белгіленген басқа да көрсеткіштерді
енгізеді;
5) алдағы қаржы жылына ... ... ... ... ... бюджет жобасының түпкілікті нұскасының ... ... ... ... ... ... тисті қаржы
жылына арналған республикалық бюджет туралы заңның жобасын және алдағы үш
жылдық ... ... ... ... ... ... ... табыс етеді;
6)Tиісті қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңның
жобасын Қазақстан Республикасының Yкіметi мақұлдағаннан кейін облыстардың,
Астана және ... ... ... ... ... осы ... 3-
тармағында көрсетілген келіскен болжамды көрсеткіштерді жібереді;
7) республикалық бюджетттің үш жылдық кезеңге арналған болжамды
көрсеткіштерін Қазақстан Республикасының ... ... ... ... ... ... орган Қазақстан
Республикасының заңдарында көзделген өзге де ... ... ... ... ... комиссиясы:
1)мыналарды:
Қазақстан Республикасының мемлекеттік бюджеттің үш жылдық кезеңге
арналған болжамды көрсеткіштерді ... ... ... соның ішінде ағымдағы жылда icкe асырылатын жобаларды ескере
отырып, инвестициялық жобалар бойынша ... ... қоса ... бюджеттің алдағы үш жылдық; кезеңге арналған болжамды
көрсеткіштердің;
• ағымдағы жылда icкe ... ... ... ... ... және ... қалаларында icкe асырылатын жобаларды ескере
отырып, алдағы үш ... ... ... инвестициялық жобалардың
тізбесі мен республикалық бюджеттен қаржыландыру көлемі;
• ағымдағы қаржы ... ... ... бойынша қалыптасқан
реслубликақлық бюджеттік ... (кiшi ... ... ... ... ... мекемелердің
кредиторлық берешегін жоспарланып отырған қаржы жылында өтеу көлемін;
... ... ... ... республикалық бюджеттің жобасын; осы
Занның 15-бабында белгіленген басқа да көрсеташтерді қарайды және
айқындайды;
2) ... ... ... ... ... ... көлемдерін
айқындау және оны кеңінен Қазақстан Республикасының Үкіметі бекіту үшін ... ... ... ... ... ... ... орган мен облыстардың Астана және
Алматы қалаларының жергілікті ... ... ... ... ... ... ... келіспеушіліктерді реттейді;
республикалық бюджеттік бағдарламалар әкімшелерін бюджетте өтінімдерін
қарайды және олар ... ... ... бюджет комиссиясы Қазақстан Республикасының заңдарында
көзделген өзге де өкілдіктерді жүзеге асыруға құқылы.
7. ... ... ... ... ... ic-
шараларды icкe асыруға көзделетін шығыстардың жалпы көлемі мемлекеттік және
республикалық ... үш ... ... ... ... ... ... тиісті.
Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағдарламаларының және салалық
(секторлық) бағдарламалардың жобалары қаржыландыру көздері мен ... ... ... ... көлемі жөнінде
республикалық бюджет комиссиясының қорытындысы болған жағдайда ... ... ... бағдарламалар, салалық (секторлық)
бағдарламалар республикалық бюджет комиссиясының ... ... ... ... ... ... ... жобасын әзірлеу Қазақстан ... ... ... және ... бюджеттердің жобаларын
әзірлеу ережелеріне
сәйкес жүзеге асырылады.
15-бап. Республикалық ... ... ... арналған Республикалық бюджет туралы заң мыналарды:
• кірістердің, алынған ресми трансферттердің, республикалық бюджеттен
берілген кредиттерді қайтарудың, ... ... және ... ... көлемдері;
• облыстар, Астана және Алматы қалалары бойынша ... ... ... шикізат секторының ұйымдарынан ... ... ... ... пакеті бар акционерлік қоғамдардан және
республикалық мемлекеттік кәсіпорындардан алынатын ... ... ... ... ... мен айлық есептік көрсеткіштің ең төмен
мөлшерін;
• Қазақстан Республикасының Үкіметі резервтерінің мөлшерін;
... ... ... кепілдіктері бойынша
міндеттемелерді орындау сомасын;
• Үкіметтік борыштың лимитін;
• Қазақстан Республикасының ... ... ... ... ... беру ... ... Астана және Алматы қалалары ... ... ... бюджеттерден Қазақстан Республикасының Ұлттық қорына
бертетін ресми трансферттердің сомасын;
• республикалық ... ... ... ... ... және ішкі ... ... шекті шығыстардың
тізімін;
• республикалық ағымдағы бюджеттік бағдарламалар мен ... ... ... ... қаржы жылына арналған республикалық және жергілікті бюджеттерді
атқару процесінде ... ... ... ... ... ... ... республикалық бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің
ағымдағы ... ... ... қалыптасқан кредиторлық берешегін өтеу
сомасын.
16-бап. Республиканың бюджеттік қарау және бекіту
1. Tиісті қаржы жылына арналған республикалық ... ... ... ... ... Yкіметі жоспарланып отырған жылдың
алдындағы қыркүйектің 15-інен ... ... ... ... ... ... Үкіметі алдағы ... ... ... бюджет туралы заңның жобасымен бip мезгілде ... ... ... ... үш ... кезеңге арналған болжамды
көрсеткіштерді табыс етеді.
2. Республикалық бюджетті ... және оған ... мен ... олар ... ... одан ... Сенатта қаралған соң Палаталардың
бірлескен отырысында жасалады.
Талқылау қаралып отырған мәселе ... ... ... ... ... ... ... Қазақстан Республикасының
әлеуметтік-экономикалық дамуының индикативтік жоспары және тиісті қаржы
жылына ... ... ... туралы заң жобасы бойынша, ... ... ... ... ... ... бойынша,
сондай-ақ Қазақстан Республикасы Парламентінің Палаталары уәкілеттік ... ... ... ... қаржы жылына арналған республикалық бюджет ... ... ... ... ... ... eкi
оқылымда және ағымдағы жылдың 15 желтоқсанынан кешіктірмей республикалық
бюджеттік бағдарламалар деңгейінде ... ... ... алдағы жылға арналған республикалық
бюджеттің жобасын енгізе отырып, ... ... ... кіші ... ... ... ... ұсынады.
Қазақстан Республикасының Парламенті 15 желтоқсанға дейінгі мерзімде
кезекті қаржы ... ... ... ... туралы заңды
кабылдамаған жағдайда, Қазақстан ... ... ... ... ... ... республикалық қаржылық жоспар туралы" Жарлық
шығаруға құқылы, ол республикалық бюджетті Парламент бекіткенге дейін
қолданылады.
Қаржылық ... ... осы ... белгіленген тәртіппен жүзеге
асырылады.
17-бап. Республикалық бюджетті нақктылау тәртібі
1. Республикалық ... оны ... ... ... ... Үкіметі ұсыныстары немесе басқа да заң ... ... заң ... ... ... асырылады.
2. Республикалық бюджетті нақтылау жөніндегі органдарға республикалық
бюджет комиссиясы қарайды.
3. Республикалық ... ... ... ... органдарға
республикалық бюджетті әзірлеу кезінде қойылатын талаптар сақталады.
2.4. ... беру және ... алу мен ... ... Республикалық бюджеттен кредиттеу
1. Бюджеттің атқарылуы жөніндегі уәкілетті ... ... ... атынан республикалық бюджетте көзделген сомалар
шегінде кредиттер беруге құқылы. Кредиттер берудің ... мен ... ... ... ... атқарылуы жөніндегі уәкілетті орган облыстар мен Астана және
Алматы қалалары ... ... ... ... бюджеттен
жергілікті бюджеттерге кассалық алшақтықты жабуға төмен тұрган бюджеттерді
кредиттеу үшін ... ... ... ... ... ... ... резерв шегінде
Қазақстан Республикасының Үкіметі шешімінің негізінде кредиттер бере алады.
Мемлекеттік кепілдіктер бойынша міндеттемелерді орындауға ... ... ... ... ... қаражаттар бойынша
талаптардың тоқтатылуы ... ... заң ... негізінде
жүзеге асырылады.
20-бап. Үкіметтік қарыз алу.
Қазақстан Республикасының Үкіметі заңды, жеке тұлғалардан және шет
мемлекеттерден ... ... ... қаржыландыру үшін заңда
белгіленген тәртіп бойынша ... ... ... ... ... алуы займ алу ... ... бағалы қағаздар шығару шарттары нысанында жүзеге асырылады. Займ
шарттарын жасасудың және мемлекеттік бағалы қағаздар шығарудың тәртібі мен
ережелерін Казакстан ... ... ... бюджеттен кредиттеу
Жергілікті атқарушы органдар жергілікті ... ... ... ... ... ... ... органдардың кредиттер беру тәртібі мен шарттарын
Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілейді.
Oблыcтapдың әкiмдepi ... ... ... бар ... басқа)
әкімдердің және қалалардағы аудандарды ... ... ... ... ... ... аудандық, калалық бюджеттерге тиісті
қаржы жылына ... ... ... ... ... ... төменгі тұрган бюджеттерді кредиттеу үшін арнайы ... ... бере ... ... ... ... ... талаптардың
тоқтатылуы Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілейт тәртіппен жергілікті
өкілді органның шешімі негізінде ... ... ... ... органдардың карыз алуы
Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының жергілікті атқарушы
органдары ... ... ... ... ... сәйкес:
Қазақстан Республикасының Үкіметі келісілген жергілікті инвестициялық
жобаларды қаржыландыру үшін заңды және жеке тұлғалардан;
Қазақстан Республикасының Үкіметі тиісті ... ... ... ... ... ... алшаөтыөты жабуға төмен тұрған
бюджеттерді кредиттеу үшін арнайы резерві eceбінен республикалық бюджеттен;
Тиісті ... ... ... ... ... туралы заңда
бекітілген сомалар ... ... ... ... ... ... ... жылына арналған республикалық бюджет ... ... өзге ... арнап республикалық бюджеттен қарыз алуға құқысы
бар.
Облыстың, Астана және ... ... ... ... тиісті қаржы жылының аяғындағы олардың борышының заңдарда
белгіленген ... және осы ... ... және oған ... ... ... ... асып түсуге әкеп соқтыратындай мөлшерде
қарыз алуына жол ... ... ... бар ... ... және қалалардағы
аудандарды қоспағанда, аудандардың жергілікті атқарушы органдарының
кассалық алшақтықты ... тек ... ... ғана ... алуға құқығы
бар.
Кассалық алшақтықты жабуға қарыз алу қаржы ... ... алты ... ... жүзеге асырылуы мүмкін және жергілікі бюджетті нақтылауды
қажет етпейді.
Егер республикалық бюджеттен облыстық ... ... ... ... ... ... ... аудандардың,
қалалардың бюджеттеріне) кассалық алшақтықты жабуға берілген кредиттер
белгіленген ... ... ... ... атқарылуы жөніндегі
уәкілетті орган Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі ... ... ... ... есептен шығару үшін тиісті жергілікті
бюджетің ағымдағы ... ... ... ... тоқтата тұруға
құқылы.
Жергілікті атқарушы органдардың ... алуы займ алу ... ... ... бағалы қағаздарын шығару шарттары нысанында
жүзеге асырылады.
Жергілікті атқарушы органдардың заем шарттарын ... ... ... ... қағаздар шығару тәртібін Казакстан
Республикасыньщ Yкіметі ... ... ... ... мен ... ... ... беру және қарыз алу жөніндегі жауапкершілігі.
Қазақстан Республикасының Үкіметі мен жергілікті атқарушы органдар
бip-бipiнің міндеттемелері ... ... ... ... ... атқарылуы бірыңғай қазынашылық шот пен мемлекеттік мекемелердің
шоты арқылы кассалық негізде ... ... ... ... ... ... Республикасының заңдарына
сәйкес уәкілетті мемлекеттік органдардың тиісті қаржы жылына ... ... ... ... ... ... жергілікті бюджетті
бкіту туралы
шешімінде белгіленгеннен төмен емес мөлшерде бюджетке ... ... ету ... ... ... ... ... табылады.
Бюджеттің шығыстар бойынша атқарылуы бюджеттік бағдарламаларды (кіші
бағдарламаларды) ... ... ... ... қаржы жылына
арналған
республикалық бюджет туралы заңда және ... ... ... ... бекітілгеннен аспайтын сома шегінде жүзеге асыру болып табылады.
Бюджеттің шығыстар бойынша атқарылуы осы Заңның 24-1, 25-баптарына
сәйкес жүзеге асырылады.
4. ... ... ... ... атқарылуы шығыстардың
бюджетке түсетін түсімдерден іс ... ... ... асып түсуін
жабуды қамтамасыз ететін ic-шараларды жүзеге асыру ... ... ... ... ... ... ... атқарылуын Қазақстан Республикасының
Үкіметі қамтамасыз етеді
Қазақстан ... ... ... ... ... ... айқындайды және бюджеттің атқарылуы барысында ағымдағы
қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы ... ... ... ... ... мемлекеттік мекемелердің құрылым
мен функцияларын жетілдіру жөніндегі ic-шараларды жүзеге асыруға ... ... ... ... ... өзгертулер енгізуге құқығы
бар.
Бюджеттің атқарылуы жөніндегі уәкілетті орган белгіленген тәртіппен:
• тиісті қаржы жылына арналған ... ... ... ... ... туралы Қазақстан Республикасының Үкіметі, aктісіне
және бюджетке тусетін ақша түсімдерінің ... ... ... отырып, бюджеттік бағдарламаны (кіші бағдарламаны)
қаржыландыру жоспарларына ... ... ... ... ... ... және оған ... бюджетке тусетін нақты түсімдерді республикалық бюджет пен облыстық
бюджеттердің, Астана және ... ... ... арасында,
облыстық бюджетпен аудандар (қалалар) бюджеттерінің ... бөлу ... ... ... ... паспорттарына, бюджетке түсетін ақша
түсімдерінің күтіліп отырған көлемін ... ... ... ... ... ... ... бюджеттік
бағдарламалардың әкімшелеріне рұқсаттар береді;
• республикалық бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің атына ... ... ... ... ... ... ... жүзеге асырады;
• растайтын құжаттар негізінде ... ... ... ... ... ... асырады;
• республикалық бюджеттен, атқарылуы бойынша жүргізілген операциялардың,
жеке және занды тұлғалардың мемлекеттік мекемелер алдында «қабылдаған
мідеттемелерінің, ... ... ... ... ... мекемелердің кредиторлық
берешегінің, борыштың, жеке және ... ... ... ... ... міндеттемелерінің және республикалық
бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ... ... ... ... ақша ... күтіп отырған көлемі алдағы айларда
міндеттемелер қабылдау және төлемдер ... үшін ... ... республикалық бюджеттік бағдарламалардың әкімшелеріне
бюджеттік бағдарламаларды ... ... ... ... ... ... туралы ақкпарат береді;
• ағымдағы қаржы жылының ішінде, бюджетке түсетін ақша түсімдерінің
күтіліп отырғган жылдык ... ... ... ... ... жылдық сомасына сәйкес келмеген ... ... одан әpi ... ... ... қабылдау
үшін Қазақстан Республикасының Үкіметі хабардар етеді|;
• уақытша бос бюджет ақшасын Қазақстан Республикасы ... ... ... ... ... бағдарламалардың паспорттарына сәйкес республикалық
бюджеттік бағдарламалардың іске ... ... ... егер ... бюджеттік бағдарламалардың icкe асырылуын бағалау
нәтижелері ... ... ... ... сәйкес келмеуі
анықталса, республикалық бюджетті нақтылау туралы ұсыныс әзірлейді;
• бөлінген қаражаттар рұқсаттарда көзделмеген мақсаттарға ... ... ... кepi ... ... ... бюджеттік бағдарламаларды (кіші ... ... ... ... ... ... жоспарына;
• жүргізілген төлемдер өабылданған міндеттемелерге сәйкес ... ... ... Республикалық бюджетік ... ... ... ... ... бағдарламаларды) қаржыландыру жоспарларын
бекітеді және оларға өзгерістер енгізеді;
бюджеттік ... ... ... қаржыландыру
жоспарларының республикалық бюджет пен қаржыландырудың ... ... ... ... ... ... ... орган берген рұқсаттар шегінде
бюджеттік бағдарламаларды ... ... ... ... ... ... ... ұсталатын мемлекеттік мекемелерді егер заң
актілерінде ... ... ... ... ... жол
берілмейді.
3 Бөлім. Республикалық бюджет және Қазақстан Республикасында бюджеттік
процесті ұйымдастыру
3.1. 2006 ... ... ... ... ... Республикасының 2005 жылғы 22 ќарашадағы N 88 Заңы
Ќазаќстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2005 ж., N 19-20, 80-ќұжат;
"Егемен Ќазаќстан" 2005 ... 26 ... ... ... арналған республикалыќ бюджет 1-ќосымшаға сәйкес
мынадай көлемдерде бекiтiлсiн:
      1) кiрiстер - 1 468 225 079 мың теңге, оның iшiнде:
      салыќтыќ түсiмдер - 1 302 870 000 мың ... ... емес ... - 37 692 594 мың ... ... капиталды сатудан түсетiн түсiмдер - 8 185 895 мың теңге;
      ресми трансферттердiң түсiмдерi - 119 476 590 мың теңге;
      2) ... - 1 476 210 603 мың ... 3) ... ... - -7 985 524 мың ... 4) таза бюджеттік кредит беру - 16 578 146 мың теңге, оның ... ... ... - 38 193 533 мың ... ... кредиттерді өтеу - 21 615 387 мың теңге;
      5) ... ... ... операциялар бойынша сальдо - 89 200
554 мың теңге, оның iшiнде:
      ќаржы активтерiн сатып алу - 91 200 554 мың ... ... ... ... сатудан түсетiн түсімдер -
2 000 000 мың теңге;
      6) тапшылыќ - 113 764 224 мың ... ... ... ... iшкi ... ... 7) бюджет тапшылығын ќаржыландыру - 113 764 224 мың теңге.
      2-бап. 2006 жылға арналған республикалыќ бюджетте мынадай ... ... ... ... ... ... үшiн
14 605 000 мың теңге сомасында жалдау аќысы;
      Әскери полигондарды Ресей Федерациясының пайдаланғаны үшiн
республикалыќ бюджеттiң кiрiстерiнде көрсетiлетiн 3 492 500 мың ... ... ... ... 406 400 мың ... ... нысанда түседi;
      3 086 100 мың теңгесi Ќазаќстан Республикасы мен Ресей Федерациясы
арасындағы сынаќ полигондарын ... беру ... ... ... сәйкес жүзеге асырылады және оны 007 "Сынаќ полигондарын жалға
беру туралы мемлекетаралыќ шарттарға сәйкес ќару-жараќ және ... ... және ... және 011 "Жоғары және жоғары оќу орнынан кейiнгi ... ... ... ... ... бағдарламалары бойынша
шығыстарды көрсете отырып, Ќазаќстан Республикасы Ќорғаныс министрлiгі
пайдаланады.
      3-бап. Шикiзат секторы ұйымдарынан республикалыќ бюджетке ... 2006 ... ... ... ... ... бекiтiлсiн.
      4-бап. Республикалыќ меншіктегі және кен өндіру мен өңдеу салаларына
жататын мүлікті жекешелендіруден 2006 жылға арналған республикалыќ бюджетке
түсетін түсімдердің көлемдері ... ... ... ... кiрiсiне:
      бірыңғай бюджеттік сыныптаудың кірістер сыныптамасының ... ... - жер ... ... Жер ... ќорғау және
минералдыќ-шикiзат базасын ұдайы ... ... ... ... ... ... келiсiмшарттыќ аумаќтарды геологиялыќ
зерттеуден мемлекет ... жер ... ... ... ... осы кен ... пайдаланатын жер ќойнауын
пайдаланушылар өтейтiн тарихи шығындар сомалары;
      бiрыңғай бюджеттiк сыныптаудың кiрiстер сыныптамасының "Әлеуметтiк
салыќ" коды ... - ... ... ... ... ... жөнiндегi
мемлекеттік орталыќќа, Мiндеттi медициналыќ саќтандыру ќорына, Мемлекеттiк
әлеуметтiк ... ... ... ... ... ... аударылып
келген жарналар жөнiндегі берешек, ... ... ... ... Жол ... түсiп келген аударымдары;
      "Өндiрушiлер көтерме саудада ... өзi ... ... ... ќоспағанда)" коды бойынша - бұрын Жол ќорына түсiп
келген бензиннен алынатын алым ... ... ... ... ... сататын, өзi өндiретiн дизель отыны"
коды бойынша - бұрын Жол ќорына түсiп келген дизель отынынан ... ... ... ... ... белгiленсiн.
      6-бап. Мемлекеттiк әлеуметтiк саќтандыру ќорынан төленiп келген,
еңбекке уаќытша жарамсыздығы, жүктілігi мен босануы ... бала ... ... ... берушілер есептеген жәрдемаќы сомаларының көрсетiлген
ќорға аударымдардығ есептелген сомаларынан асып түсуi нәтижесiнде 1998
жылғы 31 ... ... ... ќұралған терiс сальдо ай сайын жалаќы
ќорының 3 процентi шегiнде әлеуметтiк салыќ төлеу есебiне есептеледi.
      7-бап. 2006 жылға арналған республикалыќ ... ... ... және Алматы ќалаларының бюджеттерiнен республикалыќ
бюджетке бюджеттiк алып ќоюлардың ... 476 590 мың ... оның ... ... ... - 1 601 322 мың ... Атырау облысынан - 35 621 410 мың теңге;
      Маңғыстау облысынан - 19 439 802 мың ... ... ... - 56 507 741 мың теңге;
      Астана ќаласынан - 6 306 315 мың теңге сомасында көзделсін.
      8-бап. 2006 жылғы 1 ... ... 1) ... еғ ... ... - 9 200 теңге;
      2) базалыќ зейнетаќы төлемiнiң мөлшерi - 3 000 теңге;
      3) зейнетаќының ең төменгi мөлшерi - 6 700 ... 4) ... ... ... ... ... ... де әлеуметтiк төлемдердi есептеу үшiн, сондай-аќ айыппұл ... мен ... да ... ... үшiн ... ... ... 5) базалыќ әлеуметтiк төлемдердiң мөлшерiн есептеу үшiн ең төменгi
күнкөрiс шамасы - 7 945 теңге мөлшерiнде белгіленсiн.
      9-бап. 2006 жылға арналған республикалыќ бюджетте:
      бала ... ... он бес ... айлыќ есептiк көрсеткiш
мөлшерiнде біржолғы мемлекеттiк жәрдемаќылар төлеуге
4 321 800 мың теңге;
      2006 ... 1 ... ... бала бір жасќа толғанға дейiн оны күту
үшiн төленетін мемлекеттiк жәрдемаќыларды енгiзуге
6 339 665 мың ... ... ... ... Көрсетілген ќаражат Ќазаќстан Республикасының Yкiметi айќындайтын
тәртiппен бөлiнедi деп белгіленсiн.
      10-бап. 2006 жылғы 1 ќаңтардан бастап әскери ќызметшiлерге ... ... ... ... iшкi iстер ... ... ... өртке ќарсы ќызмет ... ... және ... ... ... ... министрлiгiнiң ќылмыстыќ-атќару жұйесi органдары мен мекемелерiнiң,
ќаржы полициясы органдарының ќызметкерлерiне ... үйдi ... ... ... көрсету шығыстарын төлеу үшiн аќшалай өтемаќының
айлыќ мөлшерi 3 430 ... ... ... жылға арналған республикалыќ бюджетте 1997-1998 жылдар
үшiн әскери ќызметшiлерге сыйлыќаќы төлемдерiн ... 986 мың ... ... оның ... ... Республикасы Ќорғаныс министрлігіне - 147 840 мың теңге;
      ... ... Iшкi ... ... - 190 781 мың ... Ќазаќстан Республикасы Ұлттыќ ќауiпсiздiк комитетiне - 10 907 мың
теңге;
      Ќазаќстан Республикасы Республикалыќ ұланына - 36 344 мың ... ... ... Бас ... - 3 114 мың ... ќаражат
көзделгенi ескерiлсiн.
      Әскери ќызметшiлерге сыйлыќаќы төлемдерiн төлеу ... ... ... тәртiппен көрсетiлген кезеңде олардың
әскери ... ... жерi ... ... деп белгiленсiн.
      12-бап. 2006 жылға арналған республикалыќ бюджетте Ќазаќстан
Республикасы мен Ресей ... ... ... ... полигонын
пайдалану мен жалға берудiң және Приозерск ќаласының тұрмыс-тiршiлiгiн
ќамтамасыз ... ... ... 1995 ... 20 ... ... Приозерск ќаласының инфраќұрылымын ќолдауға 100 000 мың
теңге сомасында ... ... ... ... ... ... ... бюджетте республикалыќ
бюджеттен облыстыќ бюджеттерге берiлетiн субвенциялар көлемдерi 153 149 590
мың теңге, оның iшiнде:
      Аќмола облысына - 15 958 655 мың ... ... ... - 17 707 954 мың ... ... ... облысына - 17 610 210 мың теңге;
      Жамбыл облысына - 17 395 854 мың теңге;
      Батыс ... ... - 8 490 201 мың ... Ќарағанды облысына - 5 908 832 мың теңге;
      Ќостанай облысына - 10 934 747 мың теңге;
      Ќызылорда облысына - 12 329 913 мың ... ... ... - 1 617 733 мың ... Солтүстiк Ќазаќстан облысына - 13 367 240 мың теңге;
      Оңтүстiк Ќазаќстан облысына - 31 828 251 мың ... ... ... ... республикалыќ бюджетте Ќазаќстан
Республикасы ... ... ... ... көшіп
келуiнiң 2006 жылға арналған квотасы бойынша оралмандардың тарихи отанына
ќоныс аударуы және келген оралмандарды әлеуметтiк ... үшiн 11 151 ... ... ... ... ... Көрсетiлген оралмандардың отбасыларына Ќазаќстан ... ... ... отбасының бiр мүшесiне жүз еселенген айлыќ
есептiк ... ... - ... үймен ќамтамасыз етуге, бiр отбасыға
елу еселенген ... ... ... ... - ... ... бiр ... он еселенген айлыќ есептiк көрсеткiш есебiнен көлiк
шығыстарын өтеуге ќаражат бөлiнедi деп ... ... ... ... ... ... Астана және Алматы ќалаларының бюджеттерiне мынадай
мөлшерлерде:
      жергілікті атќарушы органдардың мемлекеттік тапсырысы негiзiнде
кәсiптiк орта оќу орындарында оќитын ... ... ... ... - 1 744 097 мың ... жергiлiкті атќарушы органдардың мемлекеттiк тапсырысы негiзiнде
кәсiптiк орта оќу ... ... үшiн жол ... ... ... 284 739 мың теңге;
      жаңадан iске ќосылатын денсаулыќ ... ... ... - ... мың теңге;
      дәрiлiк заттарды, вакциналарды және басќа иммунды ... ... ... - 5 135 931 мың ... жергiлiктi деңгейдегi ќан орталыќтарын материалдыќ-техникалыќ
жараќтандыруға - 200 000 мың теңге;
      табысы аз отбасылардың 18 жасќа дейiнгi балаларына ... ... ... ... - 3 600 000 мың ... ... ... арнайы гигиеналыќ ќұралдармен ќамтамасыз етуге
және мүгедектi оңалтудың жеке бағдарламасына ... ... ... жеке ... ... ... -
499 921 мың теңге;
      ќалалыќ телекоммуникация желiлерiнiң абоненттерi болып табылатын
әлеуметтiк жағынан ќорғалатын ... ... үшiн ... ... ... ... - 73 387 мың теңге;
      ауыз сумен жабдыќтаудың баламасыз көзi ... ... ... аса маңызды топтыќ жүйелерiнен ауыз су беру жөнiндегi
ќызметтердiң ... ... - 726 060 мың ... ... маңызы бар ауданаралыќ (ќалааралыќ) және iшкi ќатынастарда
темiр жол жолаушылар тасымалдарын субсидиялауға -
1 107 800 мың ... ... ... штат санын ұлєайтуға - 332 305 мың теңге
ағымдағы нысаналы трансферттер көзделгенi ... ... ... ... ... төлеуге көзделіп келген ќаражат
есебiнен табысы аз отбасылардың 18 ... ... ... ... ... жәрдемаќылар төлеуге жергілікті бюджеттерде кемiнде 2
919 000 мың теңге сомасында ... ... тиiс ... ... ... ... ... бюджеттерге, Астана және Алматы
ќалаларының бюджеттерiне бөлу және оларды пайдалану тәртiбi Ќазаќстан
Республикасы Үкiметiнiң шешiмi негiзiнде айќындалады.
      16-бап. 2006 жылға ... ... ... ... ... ... ядролыќ сынаќтардың салдарынан зардап шеккен, төтенше
және ең жоғары радиациялыќ ќауiп аймаќтарында тұрып ... және ... ... ... ... ... және жұмыс істемейтін халыќќа,
зейнеткерлерге және мемлекеттік әлеуметтік жәрдемаќылар алушыларға бiржолғы
мемлекеттiк аќшалай өтемаќы төлеуге 973 753 мың ... ... ... ... ... ... ... Үкiметi айќындайтын
тәртiппен бөлiнедi деп белгiленсiн.
      17-бап. 2006 жылға арналған республикалыќ бюджетте облыстыќ
бюджеттерге, Астана және Алматы ... ... ауыл ... ... ... 13 649 476 мың ... сомасында ағымдаєы
нысаналы трансферттер, оның iшiнде:
      тұќым шаруашылығын дамытуды ќолдауға - 1 260 034 мың ... асыл ... мал ... ... - 1 891 109 мың теңге;
      өндiрiлетiн ауыл шаруашылығы даќылдарының шығымдылығы мен ... ... - 1 815 000 мың ... ... егіс және ... жұмыстарын жүргiзу үшiн ќажеттi тауар-
материалдыќ ќұндылыќтарды субсидиялауға - 7 000 000 мың ... ауыл ... ... ... су ... ... ќұнын субсидиялауға - 683 333 мың теңге;
      мал шаруашылығы өнiмдерiнің өнiмдiлiгi мен сапасын арттыруды
субсидиялауға - 1 000 000 мың ... ... ... ... сомаларды облыстыќ бюджеттерге, Астана және Алматы
ќалаларының бюджеттерiне бөлу және оларды пайдалану тәртiбi Ќазаќстан
Республикасы Үкiметiнiң шешiмi негiзiнде айќындалады.
      18-бап. 2006 жылға арналған ... ... ... ... ... ... мәдениет ұйымдарыныѕ 2006 жылы жұмыс
iстеуiне 96 685 мың теңге сомасында ағымдағы ... ... ... ... ... республикалыќ бюджетте облыстыќ
бюджеттерге, Астана және Алматы ќалаларының бюджеттерiне мемлекеттiк
ќызметшiлерге, мемлекеттiк мекемелердiң мемлекеттiк ќызметшi болып
табылмайтын ќызметкерлерiне және ќазыналыќ кәсiпорындар ќызметкерлерiне
жалаќы төлеуге 39 036 632 мың ... оның ... ... ... - 2 184 252 мың ... Аќтґбе облысына - 1 936 002 мың теңге;
      Алматы ... - 2 897 026 мың ... ... ... - 1 834 337 мың ... Шығыс Ќазаќстан облысына - 3 273 279 мың теңге;
      ... ... - 2 752 117 мың ... ... ... ... - 1 901 808 мың теңге;
      Ќарағанды ... - 3 412 648 мың ... ... ... - 2 407 284 мың ... ... ... - 1 901 141 мың теңге;
      Маңғыстау облысына - 1 489 745 мың ... ... ... - 2 066 967 мың ... ... Ќазаќстан облысына - 2 215 166 мың теңге;
      Оңтүстік Ќазаќстан облысына - 5 679 314 мың теңге;
      Алматы ќаласына - 1 851 630 мың ... ... ... - 1 233 916 мың ... ... ... ... көзделсiн.
      20-бап. 2006 жылға арналған республикалыќ бюджетте облыстыќ
бюджеттерге, Астана және ... ... ... ... бiлiм ... ... 2005-2010 жылдарға
арналған мемлекеттiк бағдарламасын iске асыруға 12 698 755 мың теңге, оның
iшiнде:
      жалпы орта бiлiм беретiн мемлекеттiк ... ... ... ... ... - 6 269 751 мың ... ... iске ќосылатын бiлiм беру объектiлерiн ұстауға -
3 541 841 мың теңге;
      балалардың тамаќтануын, тұруын және ... ... ... - 102 102 мың ... ... орта бiлiм беретiн мемлекеттiк мекемелердi Интернетке ќосуға
және олардың трафигiн ... - 500 000 мың ... ... орта бiлiм ... ... ... кiтапхана ќорларын
жаңарту үшiн оќулыќтар мен оќу-әдiстемелiк кешендер сатып алуға және
жеткiзуге - 841 705 мың теңге;
      жалпы орта бiлiм беретiн мемлекеттiк ... ... ... ... ... - 460 691 мың ... ... кәсiптiк білiм беретiн мемлекеттік мекемелердің материалдыќ-
техникалыќ базасын нығайтуға - 286 100 мың теңге;
      облыстыќ (ќалалыќ) педагог кадрлардыѕ бiлiктiлiгiн ... ... ... ... ... жјне олардыѕ
бiлiктiлiгiн арттыруєа - 503 440 мың теңге;
      облыстыќ (ќалалыќ) педагог кадрлардың бiлiктiлiгiн арттыру
институттарының материалдыќ-техникалыќ базасын нығайтуєа - 75 000 ... ... ... бiлiм беру ... ... ... және ... ќұралдармен ќамтамасыз етуге - 118 125 мың теңге сомасында
ағымдағы нысаналы трансферттер көзделгенi ескерiлсiн.
      Көрсетiлген ағымдағы нысаналы трансферттердi бөлу және ... ... ... ... ... ... ... арналған республикалыќ бюджетте облыстыќ
бюджеттерге, Астана және Алматы ќалаларының бюджеттерiне ... ... ... iсiн ... мен ... жылдарға арналєан мемлекеттік бағдарламасын iске асыруға 24 896
568 мың теңге, оның iшiнде:
      мемлекеттiк тапсырыс шеңберінде кәсiптiк орта бiлiм беру ... ... ... ... ... ... - 77 178 мың ... медицина кадрларының, сондай-аќ денсаулыќ саќтау саласындағы
менеджерлердің бiлiктiлiгiн арттыруға және оларды ќайта даярлауға - 190 ... ... ... ... ... емдеу кезiнде диспансерлік есепте
тұрєан балалар мен жасөспiрiмдердi дәрілік заттармен ќамтамасыз етуге - 1
076 249 мың теңге;
      амбулаториялыќ емдеу деңгейiнде азаматтардың ... ... ... ... ... ... ... - 1 849 975 мың
теңге;
      облыстыќ санитарлыќ-эпидемиологиялыќ сараптама орталыќтарының
материалдыќ-техникалыќ базасын нығайтуєа - 1 703 500 мың теңге;
      бастапќы медициналыќ-санитарлыќ көмектің ... ... ... ... ... кадрларымен жасаќтауға және жалпы
практикалыќ дәрiгерлiк жүйенi дамытуға -2 279 971 мың теңге;
      ќұрылатын аќпарат-талдау орталыќтарының ќызметiн ... ... ... 919 мың ... ... эпидемиологиялыќ ќадағалау жүгізу үшiн тест-жүйелердi сатып
алуға - 10 890 мың теңге;
      амбулаториялыќ емдеу деңгейiнде 5 жасќа дейiнгi балаларды дәрi-
дәмекпен ... етуi - 517 576 мың ... ... әйелдердi ќұрамында темiр және йоды бар препараттармен
ќамтамасыз етуге - 925 517 мың ... ... ... ... ... профилактикалыќ
тексерудi жүзеге асыруға - 4 464 056 мың ... ... ... сәулелi терапияның ќазiргi заманғы
аппараттарымен және рентген-диагностикалыќ жабдыќтармен жараќтандыруды ќоса
алғанда, жергіліктi деңгейде медициналыќ денсаулыќ саќтау ұйымдарын
материалдыќ-техникалыќ ... -
11 692 974 мың ... ... ... нысаналы трансферттер көзделгенi
ескерілсін.
      Көрсетілген ағымдаєы нысаналы трансферттердi бөлу және оларды
пайдалану тәртiбiн Ќазаќстан Республикасыныѕ Үкiметi айќындайды.
      22-бап. 2006 жылєа ... ... ... облыстыќ
бюджеттерге Шағын ... ... ... ... ... ... ... ќалаларды, оның iшiнде
экономикасы күйзелiске ұшыраған шағын ќалаларды дамытуға 527 000 мың ... ... ... ... трансферттер көзделсiн.
      Көрсетiлген соманы облыстыќ бюджеттерге бөлу ... ... ... ... ... жылға арналған республикалыќ бюджетте облыстыќ
бюджеттерге, Астана және Алматы ќалаларының бюджеттерiне сәулет және ќала
ќұрылысы ќызметi, ауыл шаруашылығы және жер ... ... ... реттеу саласындағы жекелеген функциялар мен өкiлеттiктердiң
жергiлiктi атќарушы органдардың ќарауына берiлуiне байланысты штат ... ... ... 582 мың ... сомасында, оның iшiнде:
      Ќазаќстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгiнен -
183 929 мың ... ... ... ... ... және ... ... - 84 029
мың теңге сомасында;
      Ќазаќстан Республикасы Жер ресурстарын басќару агенттiгiнен - 348 624
мың теңге ... ... ... трансферттер көзделсін.
      Көрсетiлген сомаларды облыстыќ бюджеттерге, Астана және Алматы
ќалаларының бюджеттерiне бөлу ... ... ... ... ... ... ... республикалыќ бюджетте Ќызылорда
облысының облыстыќ бюджетіне мынадай мөлшерлерде:
      Арал және ... ... ... мемлекеттік атаулы әлеуметтік
көмек көрсету үшін - 80 000 мың теңге;
      Арал, Ќазалы және Ќармаќшы аудандарының, Байќоңыр ќаласының халќына
тұрғын үй ... ... үшiн - 186 133 мың ... ... нысаналы
трансферттер көзделсiн.
      25-бап. 2006 жылға арналған республикалыќ бюджетте Аќтөбе облысының
облыстыќ бюджетiне ... ... ... ... ... ... атаулы әлеуметтiк көмек көрсету
үшiн - 50 000 мың теңге;
      ... ... ... ... үй көмегiн көрсету үшiн -
47 981 мың теңге ағымдағы нысаналы трансферттер көзделсiн.
      26-бап. 2006 жылға арналған республикалыќ бюджетте Ќазаќстанның
оңтүстiк өңiрлерi ... ... ... ... ... ... энергия өндiретiн ұйым үшiн отын беру жөнiндегi шығындарды
өтеуге - 2 274 216 мың ... ... ... ... ... ... арналған республикалыќ бюджетте Ќазаќстан
Республикасының Ауылдыќ аумаќтарын дамытудың 2004-2010 жылдарға
арналған мемлекеттiк ... ... ... ... ... дамытуға және нығайтуға 19 187 775 мың теңге, оның iшiнде:
      ауылдыќ ... ... ... ... ... ... және
телемедицинаны дамытуға - 439 936 мың теңге сомасында шығындар;
      ауылдыќ (селолыќ) елдi ... ауыз ... ... объектiлерiн
салу мен реконструкциялауға - 5 187 775 мың теңге;
      ауылдыќ (селолыќ) жерлерде бiлiм беру объектiлерiн салу мен
реконструкциялауға - 7 500 000 мың ... ... ... жерлердiң денсаулыќ саќтау объектілерiн салу мен
реконструкциялауға - 6 060 064 мың ... ... ... ... ... ... ... дамуға берiлетiн нысаналы трансферттер ќаражаты есебiнен
2006 жылы салынуға және ... тиiс ... ... жердің
бiлiм беру, денсаулыќ саќтау және ауыз сумен жабдыќтау объектілерінің
тiзбесiн Ќазаќстан Республикасының Үкiметi айќындайды.
      28-бап. 2006 жылға ... ... ... ... ... және ... ќалаларының бюджеттерiне ќалаларда бiлiм
беру мен ... ... аса ... ... ... 5 650 000 ... ... дамуға берiлетiн нысаналы трансферттер көзделсiн.
      Республикалыќ бюджет ќаражаты есебiнен 2006 жылы ќалаларда ... ... тиiс аса ... бiлiм беру және ... ... тiзбесiн Ќазаќстан Республикасының Үкiметi айќындайды.
      29-бап. 2006 жылға арналған республикалыќ ... ... ... және Алматы ќалаларының бюджеттерiне мектепке дейiнгi
ұйымдарды салу мен реконструкциялауға 1 000 000 мың теңге сомасында ... ... ... көзделсін.
      2006 жылы республикалыќ бюджет ќаражаты есебiнен салынуға және
реконструкциялануға тиiс ... ... ... ... ... Үiметi айќындайды.
      30-бап. Ќазаќстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi
шығыстарының ќұрамында агроөнеркәсiптiк кешендi дамытуды мемлекеттiк
ќолдауға 1 350 171 мың теңге, оның ... ... ... Үкiметiнiң
шешiмдерiмен айќындалатын тәртiппен мыналарға байланысты iс-шараларды
ќаржыландыруға:
      ауыл ... ... ... лизингі бойынша сыйаќы (мїдде)
ставкасын өтеуге - 197 743 мың теңге;
      ауыл шаруашылығы өнiмдерiн өѕдейтiн кәсіпорындар үшін жабдыќтардың
ќаржы ... ... ... ... ... ... 12 428 мың ... өсiмдiк шаруашылығындағы саќтандыруды ќолдауға - 100 000 мың ... ауыл ... ... ... ... олардың айналым
ќаражатын толыќтырғєа екiншi деңгейдегi банктер беретiн кредиттер бойынша
сыйаќы ... ... ... -
1 000 000 мың ... ... және ауыл шаруашылығы өнiмдерi нарығын басќару жүйелерiн
дамытуды субсидиялауға - 40 000 мың теңге көзделсiн.
      31-бап. 2006 жылға арналған ... ... 10 617 223 ... ... ... ... ... ќорына берiлетiн ресми
трансферттер көзделсiн.
      32-бап. Ќазаќстан Республикасы Үкiметiнiң 2006 жылға арналған резервi
16 358 913 мың теңге сомасында бекiтiлсiн.
      33-бап. 2006 ... ... ... ... ... ... орындауға 1 578 773 мың теңге, оның ішінде:
      Ќазаќстан Республикасы Iшкi iстер министрлігіне жүргізуші көлiктерiн,
көлiк ќұралдарын мемлекеттiк тiркеу үшiн ќұжаттарды және ... ... - 1 370 749 мың ... ... ... ... ... министрлiгiне Ќазаќстан
Республикасының меншігіне шетелден жылжымайтын мүлік сатып алуға - 182 908
мың теңге;
      Ќазаќстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігіне бұрынғы
жылдардың кредиторлыќ ... ... - 25 116 мың ... ... жылға арналған республикалыќ бюджетте облыстыќ
бюджеттерге, Астана және Алматы ќалаларының бюджеттерiне 2005-2007 жылдарңа
арналңан Мемлекеттiк ... үй ... ... ... ... тұрғын үй ќорының тұрєын үйлерiн салуға - 6
200 000 мың теңге сомасында;
      ... ... ... мен ... ... 000 мың ... ... дамуға берiлетiн нысаналы трансферттер
көзделсiн.
      Көрсетiлген дамуға берiлетiн нысаналы трансферттердi бөлу мен
пайдалану тәртiбiн Ќазаќстан Республикасының Yкiметi айќындайды.
      35-бап. 2006 жылға арналған республикалыќ ... ... ... ... ... үй ... ... шеңберiнде
нөлдiк сыйаќы (мүдде) ставкасы бойынша тұрєын үй ... ... ... және ... ... ... Ќазаќстан
Республикасының Үкіметі айќындайтын тәртіппен кредит беруге 22 000 000 мың
теңге көзделсiн.
      36-бап. 2006 ... ... ... бюджетте тұрғын үй ќұрылыс
жинаќтарына салымдар бойынша сыйлыќаќылар төлеуге 212 500 мың ... ... ... ... ... ... бюджетте
"Тұрғынүйќұрылысбанк" жабыќ акционерлiк ќоғамы арќылы алынған жеңiлдiктi
тұрғын үй ... ... ... 2005 ... ... ... айырманы төлеуге 37 971 мың теңге көзделсiн.
      38-бап. Ќазаќстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлiгiнiң
мемлекеттiк ... ... ... мен саќтауға арналған
шығындары ќұрамында, жаңалау ... ... ... ... түскен сомаларды республикалыќ бюджеттiң
кiрiстерiнде ... ... ... ... резервтiң материалдыќ
ќұндылыќтарын жаңалауға 1 850 979 мың ... ... ... ... Республикасы Ќаржы министрлiгi шығындарының
ќұрамында мемлекеттiк органдар үшiн автокөлiк ... бiр ... алу үшiн 603 112 мың ... ... ќаражат көзделгенi ескерiлсiн.
      Мемлекеттiк органдардың тiзбесi мен сатып алынатын автокөлiк
ќұралдарының ... ... ... ... ... ... 1 ќаңтардан бастап Ќазаќстан ... 2006 ... 1 ... ... ... ... Республикасының
заңнамасына сәйкес таратылған заңды тұлғаларға ... ... ... ... ... тiзбесi мен берешектер көлемдерi
бойынша мемлекеттiк кепiлдiктер бойынша мiндеттемелердi орындауға ... мен ... ... ... ... болып
белгіленсiн.
      41-бап. 2006 жылғы 1 ќаңтардан бастап ... ... ... ... ... ... ... АЌ-ға 2006 жылғы 1
ќаңтардағы жағдай ... ... ... ... сәйкес
таратылған ќарыз алушы заңды тұлғаларға берiлген ... ... ... ... тоќтатылатын болып белгiленсiн.
      42-бап. 2006 жылға арналған республикалыќ бюджетте ... ... ... өтеу және ... ... ... ... 669 779 мың теңге көзделсiн.
      43-бап. 2006 жылы Ќазаќстан Республикасының мемлекеттiк ... ... 31 750 000 мың ... ... ... ... 31 желтоќсанға үкiметтiк борыш лимитi
787 000 000 мың теңге мөлшерiнде белгiленсiн.
      45-бап. 2006 жылға арналған республикалыќ бюджеттiң бюджеттiк ... ... ... сәйкес бюджеттiк инвестициялыќ
жобаларды (бағдарламаларды) iске ... және ... ... ... ... ... ... бағытталған бюджеттiк
бағдарламаларға бөлiне отырып, бекiтілсiн.
      46-бап. 2006 жылға арналған республикалыќ ... ... ... ... республикалыќ бюджеттiк бағдарламалардың тiзбесi 6-
ќосымшаға сәйкес бекiтiлсiн.
     2006 ... ... ... ... ... процесiнде 7-
ќосымшаға сәйкес жергiлiктi бюджеттік бағдарламалар ... ... ... Заң 2006 жылғы 1 ќаңтардан бастап ќолданысќа енгiзiледi.
3.2. Қазақстан Республикасында бюджеттік процесті ұйымдастыру.
Бюджеттік процесс - билік және ... ... ... құру,
қарау, бекіту, атқару, оның жүзеге асуына бақылау жасау жөніндегі заңмен
регламенттелген қызмет болып табылады.
Әр түрлі ... ... ... ... ... ... бөлуді көрсететін бюджеттік реттеу бюджеттік процестің құрамдас
бөлігі болып ... ... ... процесс «Қазақстан
Республикасының бюджет жүесі туралы» ... рес ... ... ... және де ... заңдармен, сонымен қатар атқарушы билікт
органдарының шешімімен ... ... құру және ... атқарушы
билік органдарының функциясы болып табылады; бюджетті қарау, бекіту және
оның ... ... - ... пен ... ... болып есептелінеді. Республикалық және жергілікті құру ... ... ... ... ... жобаларын жасауға Президенттің Қазақстан халқына жолдайтын
жыл ... ... ... ... Қазақстан Республикасының
әлеуметтік-экономикалық дамуының индикативті жоспарларының параметрлері
негіз болады.
Атқарушы ... ... ... ... баптар бойынша
белгілеу жөнінде сәйкес үкімсет органдарына ... ... ... ... ... қызметі органдарымен кірісті анықтау жөніндегі
есептер ... ... ... жобасын жасау және жергілікті бюджет
параметрлерін алдағы қаржы ... ... үшін ... ... ... жобасы қолданылады, ол мемлекеттік
бюджет пен бюджеттен тыс қорларды қамтиды. Онда алдағы жылға ... ... ... ... жүзеге асыруға керекті ... ... және ... ... ... мен ... көрсеткіштерінің өзара байланысы сипатталады. Бұл жұмысты қаржы
Министрлігі жүзеге асырады, содан соң бюджеттік саясаттың ... ... ... негізінде және републикалық бюджет туралы Заң жобасы ... ... ... ... ... ... ... бюджет туарлы Заң жобасында ... ... ... ... жалпы мемлекеттік салықтардың бөлу
нормативтері, соынмен қатар бюджеттік ... ... ... ... ... ... көлемдері көрсетілді. Республикалық
бюджет жобасы және ол туралы заң Үкімет қарауына қаржы ... ... ... ... бюджет туралы заң жобасы ... қоса ... ... алдындағы жылыдың 15 қырықүегінен
кешіктірілмей Қазақстан Республикасының Парламентіне қарауға ұсынылады.
Республикалық бюджет жобасы ... ... ... ... біріккен отырысында Қазақстан Республикасының
қаржы Министрі, Қазақстан Республикасының экономика ... және ... ... ... ... ... жасайды.
Егер де 15 желтоқсанға дейін републикалық бюджет қабыданбаса, онда
Қазақстан Республикасының Президенті жоспарланатын жылға 1 тоқсан ... ... ... ... ... ... құқылы.
Жыл бойы Қазақстан Республикасының Парламентімен республикалық
бюджетке түетулер енгізу ... ... ... ... ... ... ... үшін қабылданған жағдайлар тәртібі бойынша
жүзеге асырылады.
Жергілікті бюджеттерді құру, ... және ... ... ... ... ... ... классификацияға
байланысты жүргізіледі.
Жарияланған көрсеткіштер және ... ... ... ... ... облыстар мен қалалар бюджеттініңің
негізгі парамерлері бойынша ... ... ... өздерінің
бюджеттерін жасайды.
Облыстар мен облыстық бағынудағы ... және ... ... ... ... ... және кірістерді бөлу облыстық
өкілетті органдар ... ... ... бойынша жүргізіледі.
Республикалық бюджетті орындауды Қазақстан Республикасының Үкіметі
ұйымдастырады.
Барлық ... ... ... ... қаржы
Министрлігіне республикалық бюджеттің орындалуы туралы ... ... ... белгіленген мерзімнен кешіктірмей беруге міндетті.
Қазақстан Республикасының Үкіметі бюджетті орындау процесінде
бюджеттік ұйымдардың ... мен ... ... ... ... ... ... құқылы.
Республикалық бюджет есебінен қызмет істейтін ... ... ... ... ... бір бағдараламадан
қаражаттарды келесі бағдарламаға аудара алады.
Бюджетті орындау туралы есепті ... ... ... қамтамасыз етеді.
Республикалық және ... ... ... ... ... ... ... Республикасының қаржы
Министрлігімен анықталады.
Қорытыныды.
Соңғы жылдарда Қазақстанның экономикасын талдау ... ... ... негізінде жасалынған бюджеттік саясаттың
жетісті екендігін байқауға ... Бұл - ... ... ... ... ... ... қамтамасыз ететін қатаң
бюджеттік саясат., ол несие нарығында төменгі пайыздық ставканы ... ... ... ... ықпал етеді. осындай саясат
экономикалық өсудің тұрақты ... ... ... ... залықтың әлауқатының көтерілуіне септігін тигізеді. Мемлкеттік негізгі
қаржылық жоспары бола отырып, мемлекеттік ... ... ... ... ... бола ... ... билікке нақты
экономикалық және саяси билікті береді. Бір ... ... ... ... ... ... ... жағынан келесі тармақ арқылы бекітілетін
құжат кешені бола отырып, утилитарлы қызметті атқарады, яғни елді ... ... ... таңдаған жолын сипаттайды. Бюджет билік жүзеге
асыратын экономикалық саясат қатынаында туынды өнім болып ... ... ... ... ... ... тәуелді болады және жеке ролі
болмайды.
Бірақ ... ... ... ... ... мен нақты
резервтер көлемін көрсете отырып елдің салық ... ... ... ... ... ... және ... шығындардың пайыздық қатынастарын тіркей ... ... ... ... ... ... ... арқылы ұлттық кіріс пен
ішкі жалпы өнімді қайта бөлу жүзеге асырылады. ... ... ... реттеу мен ынталандыру, өндірістің тиімділігін
көтеру құралы болып саналады.
Осылайшы, ... ... ... ... ... ... кез ... мемлекеттің қаржы жүйесінің алғы тізбегі ... ... ... ... ... ... ... арналған республикалыќ бюджет туралы" Ќазаќстан Республикасының
2005жылғы ... 2006 ... ... ... ... ... Сомасы,
  Сыныбы                                                мыѕ теѕге
    Ішкi сыныбы
__________________________________________________________________  
1                         2                              3
__________________________________________________________________
         І. Кірістер                                 1468225079
1         Салыќтыќ түсiмдер                             1302870000
  01     Табыс ...     ... ... ... ...     ...       603900709
  05     Тауарларға, жўмыстарға және ќызметтерге    604166533
         салынатын iшкi ... ... ќұн ... ... 11994383
    3     Табиғи және басќа ресурстарды пайдаланғаны     220518365
         үїшін түсетін түсімдер
    4     Кәсіпкерлік және ... ... ... 553837
         үїшін алынатын алымдар
  06     Халыќаралыќ сауда мен сыртќы операцияларға  89013735
          салынатын салыќтар
    1     Кеден төлемдерi                                 76429397
    2     Халыќаралыќ сауда мен операцияларға             12584338
          салынатын басќа да ... ... да ... ...   ... ... да ...      38684
  08     Заңдыќ мәндi іс-әрекеттердi жасағаны         5750339
         және (немесе) ... ... ... оған уәкiлеттiгi бар мемлекеттiк
         органдар немесе лауазымды адамдар
         алатын мiндеттi төлемдер
    1     Мемлекеттiк баж                                  5750339
2         Салыќтыќ емес түсімдер                          37692594
   01     Мемлекет ... ... ... ... ... таза кірісі бґлігін-     936000
          дегі түсімдер
    3     Мемлекет меншігіндегі акциялардың мемлекет-      7047063
          тік пакетіне дивидендтер
    4     Мемлекеттік меншіктегі ... ... ... 5080
         үїлесіне кірістер
    5     Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден     18347500
          түсетін кірістер
    6     Бюджет ќаражатын банк ... ... ... ... ... (мүдделер)
    7     Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер         1533846
          бойынша сыйаќылар (мүдделер)
    9     Мемлекеттік ... ... өзге де ... ... бюджеттен ќаржыландырылатын      1571471
          мемлекеттiк мекемелердiң тауарларды
          (жұмыстарды, ќызметтерді)
          өткiзуiнен түсетiн түсiмдер
    1     Мемлекеттiк бюджеттен ќаржыландырылатын          1571471
          мемлекеттiк мекемелердiң тауарларды (жұмыстар-
          ды, ќызметтердi)өґткiзуiнен түсетiн түсiмдер
  03      Мемлекеттік ... ... ... ұйымдастыратын мемле-
          кеттiк сатып алуды өткiзуден түсетiн аќша
          түсiмдерi
    1     Мемлекеттiк бюджеттен ќаржыландырылатын мемле-    129680
          кеттік мекемелер ... ... ... алу өткiзуден түсетiн аќша түсiмдерi
  04      Мемлекеттiк бюджеттен ќаржыландырылатын,      754383
          сондай-аќ Ќазаќстан Республикасы Ұлттыќ
          Банкiнiң бюджетiнен ... ... және ... ... ... ... айыппұлдар, өсімпұл-
          дар, санкциялар, өндiрiп алулар
    1     Мемлекеттiк бюджеттен ќаржыландырылатын,          754383
          сондай-аќ Ќазаќстан РеспубликасыҰлттыќ Банкi-
          нiң бюджетiнен (шығыстар сметасынан) ұсталатын
          және ... ... ... ... ... ... ... алулар
  05      Гранттар                                        1734924
    2     Ќаржылыќ көмек                                   1734924
  06      Басќа да салыќтыќ емес түсiмдер               2954371
    1     Басќа да салыќтыќ емес түсiмдер                  2954371
3         Негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер       8185895
  01      Мемлекеттiк ... ... ... ... ... ... ... мемлекет-      126534
          тiк мүлiктi сату
  02     Мемлекеттiк материалдыќ резервтен тауар-     8059361
          лар ... ... ... ... тауарлар       8059361
          caту
4         Ресми трансферттердің түсiмдері                119476590
  01      Төмен тұрған мемлекеттік басќару органда-  119476590
          рынан алынатын трансферттер
    1     Облыстыќ бюджеттерден, ... және ... ... ... ... ... Сомасы,
   Әкімші                  Атауы                         мың теңге
       Бағдарлама
__________________________________________________________________
        1                    ... ... ... ... мемлекеттiк ќызметтер           81507949
  101      Ќазаќстан Республикасы Президентінiғ             1244138
          Әкiмшілігі
      001  Мемлекет басшысыныңѕ ќызметін ќамтамасыз ету      1076729
      002  ... iшкi және ... ... ... ... ... болжамды-талдамалыќ
           ќамтамасыз ету
      003  Мұраєат ќорыныѕ, баспа ... ... ... ... ету және оларды арнайы
           пайдалану
   102     Ќазаќстан Республикасы Парламентiнiң             4696578
           Шаруашылыќ басќармасы
      001  Ќазаќстан Республикасы Парламентiнiң           463657879
           ќызметін ќамтамасыз ету
      002  Заң ... ... ... ... ... ... ќұру
   104     Ќазаќстан Республикасы Премьер-Министрiнiң       1237764
           Кеңсесi
      001  Ќазаќстан Республикасы Премьер-Министрiнiң       1237764
           ќызметін ќамтамасыз ету
   106     Адам ... ... ... ... ... 001  Адам ќұќыќтары жөніндегі уәкілдің                  30324
           ќызметін ќамтамасыз ету
   201     Ќазаќстан Республикасы Ішкі iстер                   5979
           министрлiгi
      002  Елдің ќоғамдыќ тәртіп ... ... ... ... ќамтамасыз ету
   204     Ќазаќстан Республикасы Сыртќы iстер             14381577
           министрлiгi
      001  Сыртќы ... ... ... ету             9928488
      002  Халыќаралыќ ұйымдарға және басќа да              1601879
           халыќаралыќ органдарға ќатысу
      003  ... ... ... ... ... ... 005  Шетелдік іссапарлар                               800000
      009  Ќазаќстан Республикасының дипломатиялыќ          1867037
           өкілдіктерін орналастыру үшін ... ... ... ... ... ... және салу
      010  Ќазаќстан Республикасының шетелдік мемлекет-       12920
           терге заңсыз әкелінген және саудалаудың
           ќұрбандары болған, сондай-аќ шет елдерде
           басќа ... ... ... ... ... жағдайларда ќалған азаматтарына
           ќаржылыќ көмек көрсету
   217     Ќазаќстан Республикасы ... ...    ... 001  ... бюджеттің атќарылуын және оның      25849382
           атќарылуына баќылауды ќамтамасыз ету
      002  Инвестициялыќ жобалардың аудитін жүзеге асыру      12100
      003  ... және ... ... ... ... 007  ... Республикасы Ќаржы министрлігі          857449
           органдарының аќпараттыќ жүйелерін ќұру және
           дамыту
      008  Мемлекеттік органдар үшін автомашиналар           ... ... ... 015  ... тұлғалардыѕ (агенттердіѕ) ќызметте-        68290
           ріне аќы төлеу
      016  Жекешелендiру, мемлекеттік мүлiктi басќару,       510000
           жекешелендiруден кейiнгi ќызмет, осымен
           және ... ... ... дауларды
           реттеу, кредиттер және мемлекеттік
           кепiлдiктер бойынша мiндеттемелердi орындау
           есебiнен алынған немесе өндiрiп ... ... ... алу, ... 017  ... үйі" ... ... ұстау және    287226
           саќтандыру
      019  Жеңілдікті тұрєын үй кредиттері бойынша            37971
           бағамдыќ айырманы тґлеу
      024  Тұрғын үй ќұрылыс жинаќ салымдары ... ... ... ... 026  ... ... және кедендік инфраќұрылым      2222920
           объектілерін салу
      104  Нашаќорлыќќа және ... ... ... ќарсы күрес
      112  "Электрондыќ үкімет" ќұру                        1772377
   220     Ќазаќстан Республикасы Экономика және            4066459
           бюджеттiк жоспарлау министрлігі
      001  ... орта ... ... ... және бюджеттік жоспарлау саласындағы
           уәкілетті органның ќызметін ќамтамасыз ету
      005  Жұмылдыру ... ... 010  ... ... ... ... 25730
           рейтингін ќайта ќарау мәселелері бойынша
           халыќаралыќ рейтинг агенттіктерімен өзара
           іс-ќимыл жасау
      011  Әлеуметтік-экономикалыќ дамудың талдамалыќ       ... ... 014  ... ... аймаќтыќ ќаржы орталығын      1437202
           реттеу саласындаєы уәкілетті органның ќызметін
           ќамтамасыз ету
      112  "Электрондыќүїкімет" ќўру                          20000
   225     Ќазаќстан Республикасы Бiлiм жәнеғєылым          ... ... 002  ... және ... ғылыми зерттеулер         6973471
      005  Ғылыми объектілерді салу және ќайта жаңарту       341681
      007  ... ... және ... 69327
   406     Республикалыќ бюджеттiң атќарылуын баќылайтын     205868
           есеп комитетi
      001  Республикалыќ бюджеттің атќарылуын баќылауды      ... ... ... ... Республикасы Аќпараттандыру және       4834602
           байланыс агенттігі
      001  Аќпараттандыру және ... ... ... уәкілетті органның ќызметін ќамтамасыз ету
      003  Аќпараттандыру және байланыс саласындағы           29313
           ќолданбалы ғылыми зерттеулер
      010  Ведомствоаралыќ аќпараттыќ жүйелердің             ... ... ... ... ... 112  ... ... ќұру                        4215034
   606     Ќазаќстан Республикасы Статистика                3210948
           агенттігi
      001  Статистика саласындағы уәкілетті органның        2310016
           ќызметін ... ... 002  ... ... ... және ... 876495
      004  Мемлекеттiк статистика саласындағы ќолданбалы      24437
          ғылыми зерттеулер
   608     Ќазаќстан Республикасы Мемлекеттiк ... ... ... ... 001  ... ... ... уәкілетті          349082
           органның ќызметін ќамтамасыз ету
      002  Республиканың мемлекеттiк ќызмет кадрларын         83578
           аќпараттандыру және тестілеу жүйесiнiң
           жұмыс ... 003  ... ... және ... ... ... ... ќолданбалы ғылыми-зерттеулер
      006  Мемлекеттік ќызметшілердің шетелдерде             231161
           ... ... ... ... ... ...   ... 001  Ќазаќстан Республикасы Конституциялыќ             138591
           Кеңесiнің ќызметін ќамтамасыз ету
   690     Ќазаќстан Республикасы Орталыќ сайлау             795207
           комиссиясы
      001  Сайлау ... ...    ... ... Республикасы Президентінің Іс          6017679
           басќармасы
      001  Мемлекет басшысының, Премьер-Министрдің және     5817382
           мемлекеттік ... ... да ... адамдарының ќызметін ќамтамасыз ету
      009  Мемлекеттiк органдар үшiн автомашиналар паркiн    200297
           жаңарту
02        Ќорєаныс                                       96963572
   202     Ќазаќстан Республикасы Төтенше жағдайлар        20109594
           министрлігі
      001  ... ... ... алу, жою және         4382661
           мемлекеттік материалдыќ резерв ... ... ... ... ... ... ... ету
      002  Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше       14416419
           жағдайларды жоюды ұйымдастыру
      003  Төтенше жағдайлардан ќорғау объектілерін         ... салу мен ... ... 004  Өрт ... саласында сынаќтарды талдау        9904
           және жүргізу
      007  Мемлекеттік органдар мен мекемелер мамандарын      10514
           ... ... ... ... ... ... 009  ... жағдайлар саласындағы ќолданбалы           90096
           ғылыми зерттеулер
   208     Ќазаќстан Республикасы Ќорғаныс министрлiгi     75218754
      001  Ќарулы ... жеке ... ... ... рын, ... және өзге де техникаларын, жабдыќ-
           тарын, жануарларын жјәе инфраќұрылымын
           күтіп-ұстау
      002  Ќарулы Күштер ќызметінің негізгі түрлерін       11064268
           ... ... 003  ... ... ... ... ќұру        705211
      004  Ќарулы Күштердің инфраќұрылымын дамыту           4336087
      006  Ќару-жараќ, әскери және өзге де техниканы,       7947846
           байланыс жүйелерін ... және ... ... 007  ... ... беру ... ... 2870287
           лыќ шарттарға сәйкес ќару-жараќ пен әкери
           техниканы жеткізу және жөндеу
      008  Ќорғаныс сипатындағы ќолданбалы ...   ... ... мен ... жұмыстар
      015  Әскерге шаќырылғанға дейінгілерді әскери-         100000
           техникалыќ мамандыќтар бойынша даярлау
      016  ... ... ... ... ... ... ... Республикасы Республикалыќ ұланы       1635224
      001  Ќорғалатын адамдардың ќауiпсiздiгiн              1485224
           ќамтамасыз етуге және салтанатты ... ... ... 002  ... ұлан ... ... 50000
      005  Әскери ќызметшілерді тұрғын үймен                 100000
           ... ... ... ... ќауіпсіздік, ќұќыќ,       140480775
           сот, ќылмыстыќ-атќару ќызметі
   104     Ќазаќстан Республикасы Премьер-Министрінің        487444
           Кеңсесі
      002  Мемлекеттік органдарда аќпараттыќ ќауіпсіздікті    177175
           ұйымдастыру және ќамтамасыз ету
      003  ... ... ... байланыс-    310269
           пен ќамтамасыз ету
   201     Ќазаќстан Республикасы Ішкі iстер               ... ... 001  ... ... ... тәртiптi        34480225
           ќорғау және ќоғамдыќ ќауiпсiздiктi
           ќамтамасыз ету
      003  Ќылмыстыќ процеске ќатысатын адамдардың           167951
           ќұќыќтары мен ... ... ... ... 004  ... және ... тасымалдар                     116582
      005  Облыстыќ бюджеттерге, Астана және Алматы
           ќалаларының бюджеттеріне кґші-ќон полиция-
           сының штат санын ұлєайтуға ... ... ... трансферттер                    332305
      007  Ќоғамдыќ тәртіп және ќоғамдыќ ќауіпсіздік         252650
           объектілерін салу, ќайта жаңарту
      009  3-мемлекеттік жоба                               2000881
      016  ... ... ... ќқралдарын          3309923
           мемлекеттiк тiркеу ұшiн ќажет ќқжаттарды
           және нөмiр белгiлерiн дайындау
      017  Ќазаќстан Республикасы Iшкi ... ... ... iшкi әскерлерi әскери
           бґлiмдерiнiң жауынгерлiк дайындығын арттыру
      018  Ќазаќстан ... ... ... ... ... көші-ќон карточкалармен
           ќамтамасыз ету
      104  Нашаќорлыќќа және есірткі ... ... ... ... 110  ... және экстремизм мен сепаратизмнің     925926
           басќа да көріністеріне ќарсы күрес
   221     Ќазаќстан Республикасы Әділет министрлігі       24268200
      001  Мемлекеттің ќызметін ќұќыќтыќ ќамтамасыз ... ... 002  Сот ... ... ... 003  ... ұтау                            11328825
      004  Ќылмыстыќ-атќару жүйесi объектілерін салу        2181780
           және ќайта жаңарту
      005  ... ... ... көмек көрсетуі      159193
      006  Ќқќыќтыќ насихат                                   71501
      010  Халыќќа "жалғыз терезе" ќағидаты бойынша ќызмет  1814672
           көрсететін орталыќтардың ќызметін ... ... 011  ... ... СПИД ... ... 3042
           іс-ќимыл
      012  Тергеу-ќамауға алынған адамдарды ұстау           2658427
      013  Тергеу ... СПИД ... ... ... ... 015  Ќазаќстан Республикасы азаматтарының              810199
           төлќұжаттары мен жеке ... ... 104  ... және есiрткi бизнесiне ќарсы күрес     2430
   410     Ќазаќстан Республикасы Ұлттыќ ќауiпсiздiк       47038616
           комитеті
      001  ... ... ... ... 42336343
      002  Ұлттыќ ќауіпсіздік жүйесін дамыту бағдарламасы   4702273
   501     ... ... ... ... ... 001  Сот ... органдарының ќызметін ќамтамасыз ету 10747537
      002  Ќазаќстан Республикасы сот жүйесi органдарының     99360
           бiрыңғай автоматтандырылған аќпараттыќ-талдау
           жүйесін ќұру
      004  Судьяларды тұрғын ... ... ... ... 005  ... ... бойынша республикалыќ       82581
           меншікке түскен мүлікті бағалау, саќтау ... ... ... ... Бас ...    ... Ќазаќстан Республикасы Экономикалыќ ќылмысќа     4798585
           және сыбайлас жемќорлыќќа ... ... ... ... полициясы)
  678     Ќазаќстан Республикасы Республикалыќ ұланы         75000
      110  Терроризмге және экстремизм мен сепаратизмнің      ... ... да ... ... ... ... Республикасы Президентінің Күзет       1501053
           ќызметі
     04        Бiлiм беру                                    102104204
   200     Ќазаќстан ... ... ... ... және спорт министрлігі
   201     Ќазаќстан Республикасы Ішкі істер                2593893
           министрлігі
   202     Ќазаќстан Республикасы Төтенше жағдайлар          227650
           министрлігі
   208     Ќазаќстан ... ... ...   ... ... ... Ауыл шаруашылығы            94000
           министрлігі
   213     Ќазаќстан Республикасы Еңбек және халыќты           2881
          әјлеуметтік ќорғау министрлігі
        220     Ќазаќстан ... ... ... ... ... жоспарлау министрлігі
   221     Ќазаќстан Республикасы Әділет министрлігі         448395
        225     Ќазаќстан Республикасы Білім және ...     ... ... Ќазаќстан Республикасы Денсаулыќ саќтау          6734865
           министрлiгi
   608     Ќазаќстан Республикасы Мемлекеттiк ќызмет         462274
           iстерi агенттiгi
   618     Ќазаќстан ... ...      ... және сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы күрес агенттігі
           (ќаржы полициясы)
   678     ... ... ... ... ... ... ... Іс             7935
           басќармасы
05        Денсаулыќ саќтау                              80515235
   201     Ќазаќстан Республикасы Ішкi iстер                 915688
           министрлігі
   208     ... ... ... ...   ... ... Республикасы Бiлiм және ғылым           209751
           министрлiгi
   226     Ќазаќстан Республикасы Денсаулыќ саќтау         76094752
           министрлiгi
   678     Ќазаќстан Республикасы Республикалыќ ұланы         ... ... ... Президентінің Іс          1871813
           басќармасы
06        Әлеуметтiк кґмек және әлеуметтік           388816514
           ќамсыздандыру
   213     Ќазаќстан Республикасы Еңбек және халыќты      388625002
           әлеуметтiк ќорғау министрлiгi
   225     Ќазаќстан ... ... және ...      ... ... Ќазаќстан Республикасы Аќпараттандыру және         73387
           байланыс агенттігі
07        Тұрғын үй-коммуналдыќ шаруашылыќ            44044763
   231     Ќазаќстан Республикасы Энергетика және
           минералдыќ ресурстар министрлігі                  ... ... ... ... және ... ... ... Мәдениет, спорт, туризм және аќпараттыќ     35967090
          кеңiстiк
   101     Ќазаќстан ... ... ... ... ... ... ... аќпарат        34325718
           және спорт министрлігі
   225     Ќазаќстан Республикасы Білім және ғылым           ... ... ... ... ... ... ... 6607
           министрлігі
   694     Ќазаќстан Республикасы Президентiнiң Іс           123723
           басќармасы
09        Отын-энергетика кешені және жер ќойнауын   27836303
          пайдалану
   225     Ќазаќстан Республикасы ... және ...     ... ... ... Республикасы Энергетика және          27139303
           минералдыќ ресурстар министрлiгi
   233     Ќазаќстан Республикасы Индустрия және ...    ... ... ... су, ... балыќ шаруашылығы, ерекше  73883375
          ќорғалатын табиғи аумаќтар, ќоршаған
          ортаны және жануарлар дүниесін ќорғау,
          жер ќатынастары
   212     Ќазаќстан ... Ауыл ...     ... министрлiгi
  234     Ќазаќстан Республикасы Ќоршаған ортаны           4743341
           ќорғау министрлігі
  606     Ќазаќстан Республикасы Статистика агенттігі       ... ... ... Жер ... ... 3202028
           басќару агенттiгi
     694     Ќазаќстан Республикасы Президентiнiң Іс           143037
           басќармасы
11        Өнеркәсiп, сәулет, ќала ќұрылысы және        1381364
          ... ... ... ... ... және ...   1381364
           министрлiгi
     12        Көлiк және коммуникациялар                   119992601
   215     Ќазаќстан Республикасы Көлiк және              114492952
           коммуникация министрлiгi
   225     ... ... ... және ... ... ... ... Республикасы Аќпараттандыру            4474783
           және байланыс агенттігі
13        Басќалар                                       ... ... ... Төтенше жағдайлар         4816608
           министрлігі
   203     Ќазаќстан Республикасы Табиғи монополияларды     1027570
           ... ... ... ... ... ...         1090191
           министрлiгi
   217     Ќазаќстан Республикасы Ќаржы министрлігі        54795545
        220     Ќазаќстан Республикасы ... ... ... ... жоспарлау министрлігі
        233     Ќазаќстан Республикасы Индустрия және сауда      4347932
           министрлiгi
           234     Ќазаќстан Республикасы Ќоршаған ортаны           1692019
           ќорғау министрлiгi
   608     Ќазаќстан Республикасы ... ...     ... ... агенттігі
        694     Ќазаќстан Республикасы Президентiнiң Іс         16984844
           басќармасы
14         Борышќа ќызмет көрсету                          32868336
15         Ресми трансферттер                             163766813
           ІІІ. Операциялыќ сальдо                       -7985524
           ІV. Таза ... ... ... ... ... 38193533
07        Тұрғын үй-коммуналдыќ шаруашылыќ            22000000
   233     Ќазаќстан Республикасы Индустрия және           22000000
           сауда министрлігі
     10        Ауыл, су, орман, балыќ шаруашылыєы,   ... ... ... ... табиєи аумаќтар,
          ќоршаєан ортаны жјне жануарлар дїниесін
          ќорєау, жер ќатынастары
   212     Ќазаќстан Республикасы Ауыл шаруашылығы           738817
           министрлiгi
11        Өнеркәсіп, сәулет, ќала ... ... ... ... ... ... ... және            5080000
           сауда министрлігі
12        Көлiк және коммуникация                        6104937
   215     Ќазаќстан Республикасы ... ...   ... ... ... министрлiгi
   225     Ќазаќстан Республикасы Білім және ғылым          5994400
           министрлігі
13        Басќалар                                        4269779
   217     Ќазаќстан Республикасы Ќаржы министрлiгi         4269779
     ________________________________________________________________Санаты 
                    ... ... ... мыѕ теѕге
    Ішкi сыныбы
__________________________________________________________________
   1                         2                              3
________________________________________________________________
           Бюджеттік кредиттерді өтеу                    21615387
5         Бюджеттік кредиттерді өтеу                    21615387
   01      Бюджеттік кредиттерді ... ... ... ... ... кепілдіктер бойынша          850093
           талаптарды ќайтару
______________________________________________________________
Функционалдыќ топ                                       Сомасы,
   Әкімші                  Атауы                       мың теңе
       Бағдарлама
__________________________________________________________________
        1                    2                             3
__________________________________________________________________
          V. Ќаржы активтерімен жасалатын            ... ... ... сальдо
          Ќаржы активтерін сатып алу                 91200554
__________________________________________________________________Санаты    
                 Атауы                         Сомасы,
  Сыныбы                                                мыѕ теѕге
    Ішкi сыныбы
__________________________________________________________________  
1                         2                              3
__________________________________________________________________
          Мемлекеттіѕ ... ... ... ... түсімдер                           2000000
6         Мемлекеттің ќаржы активтерін сатудан
          түсетін түсімдер                           2000000
   01     ... ... ... ... ... түсімдер                           2000000
      1   Ќаржы активтерін ел ішінде сатудан
           түсетін түсімдер                                2000000
__________________________________________________________________
                           Атауы                         Сомасы,
                                                        мың ... ... ...   ... ... ...   ... VII. Бюджет тапшылығын ќаржыландыру      113764224
                                    
"2006 жылға арналған республикалыќ бюджет туралы" Ќазаќстан ... ... ... ... ... ұйымдарынан түсетін,
         республикалыќ бюджетке есептелетін 2006 жылға
                арналған түсімдердің көлемдері
__________________________________________________________________
P/c|                   Атауы                          |   Сомасы,
 N |                                                  |  мың ... ... ... ... ... ... - барлығы                  78723309
    оның ішінде:
    Ќазаќстан Республикасының Үкіметі белгілейтін
    тізбе бойынша заңды тұлғалардан - ... ... ... ... ... ... салығы       71612349
    Ќазаќстан Республикасыныѕ Үкіметі белгілейтін
    тізбе бойынша шикізат секторы ұйымдары төлем
    көзінен ұстайтын резидент заңды тұлғалардан
    алынатын корпорациялыќ табыс ... ... ... ... ... ... бойынша шикізат секторы ұйымдары төлем
    көзінен ұстайтын резидент емес заңды
    тұлғалардан алынатын корпорациялыќ табыс салығы        5000000
2   Шикізат секторы ұйымдарынан ... ... ... белгілейтін тізбе
    бойынша заңды тұлғалардан) роялти                     14315646
3   Ќазаќстан Республикасының шикізат секторы
    ұйымдарынан (Ќазаќстан Республикасының
    Үкіметі белгілейтін тізбе ... ... ... ... ... бойынша
    өнімді бөлу жөніндегі үлесі                           13133276
"2006 жылға ... ... ... ... Ќазаќстан Республикасының
2005жылғы 22ќарашадағы  N88-ІІІЗаңына 
                                                  3-ЌОСЫМША
       Республикалыќ меншіктегі және тау-кен ... ... ... ... ... ... жекешелендіруден
           2006 жылға арналған республикалыќ бюджетке
                 түсетін түсімдерінің ... ... |    ... мың ... ... ... және тау-кен
өндіру мен өңдеу салаларына жататын
мүлікті жекешелендіруден 2006 ... ... ... ... ... жылға арналған республикалыќ бюджет туралы" Ќазаќстан Республикасының
2005жылғы 22ќарашадағы  N88-ІІІЗаңына 
                                                  4-ЌОСЫМША
      Табысы аз отбасылардың 18 жасќа дейiнгi балаларына
     ... ... ... енгiзу үшін ќажеттi
               мемлекеттiк бюджет сомаларын бөлу
                                                        мың теңге
|N |Атауы ... ... ... ... | | | |
| | ... бюджет |жергілікті
бюджет | |     БАРЛЫҒЫ                  6519000    3600000     2919000
 1   ... ... ... ... ... ... ... 278800      178000       100800
 3   Алматы облысы                505500      500000         5500
 4   ... ... ... ... ... Шығыс Ќазаќстан облысы       866800      300000       566800
 6   Жамбыл облысы                ... ... ... ... Ќазаќстан облысы       481400      150000       331400
 8   Ќарағанды облысы             ... ... ... ... ... ... 375000        30700
 10  Ќызылорда облысы             350900      138000       212900
 11  Маңғыстау облысы             117300                   117300
 12  Павлодар облысы              218000      ... ... ... ... ... ... ... 50000
 14  Оңтүстiк Ќазаќстан облысы    859300      510000       349300
 15  Алматы ќаласы                 53800                    53800
 16  Астана ... ... ... ... ... ... бюджет туралы" Ќазаќстан Республикасының
2005жылғы 22ќарашадағы  N88-ІІІЗаңына 
                                                  6-ЌОСЫМША
       2006 ... ... ... ... ... ... ... жатпайтын республикалыќ
              бюджеттiк бағдарламалардың тiзбесi
__________________________________________________________________Функционал
дыќ топ
   Әкімші                        Атауы
       Бағдарлама
____________________________________________________________________
5         Денсаулыќ саќтау
   226     Ќазаќстан Республикасы Денсаулыќ саќтау министрлігі
      006  ... ... ... ... ... 011  Туберкулезбен ауыратындарға мамандандырылған және
           санаторий-сауыќтыру медициналыќ көмек ... 022  ... ... ... және ... ... ... созылмалы ауруларды
           амбулаториялыќ емдеу кезінде диспансерлік есепте тұрған
           балалар мен жасөспірімдерді заттармен ... ... ... ... ... ... 024  ... бюджеттерге, Астана және Алматы
           ќалаларының бюджеттеріне азаматтардың жекелеген
           санаттарын заттармен жеңілдікті шарттар ... ... ... ... ағымдағы нысаналы
           трансферттер
      028  Облыстыќ бюджеттерге, Астана және Алматы ќалаларының
           бюджеттеріне дәрілік заттарды, вакциналарды және басќа
           иммундыќ-биологиялыќ препараттарды сатып ... ... ... ... ... 035  ... ... Астана және Алматы ќалаларының
           бюджеттеріне бес жасќа дейінгі ... ... ... етуге берілетін ағымдағы нысаналы
           трансферттер
      036  Облыстыќ бюджеттерге, Астана және ... ... ... жүкті үйелдерді ќұрамында темір және йод
           бар препараттармен ќамтамасыз етуге берілетін ... ... ... 037  ... ... ... және Алматы ќалаларының
           бюджеттеріне азаматтардың жекелеген санаттарын
           профилактикалыќ медициналыќ тексеруді жүзеге асыруға
           берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер
6         Әлеуметтік көмек және әлеуметтік ... ... ... ... Еңек және ... ... ... министрлiгi
      002  Зейнетаќы бағарламасы
      003  Мемлекеттiк әлеуметтiк жәрдемаќылар
      004  Арнайы мемлекеттiк жәрдемаќылар
      006  Жер астындағы және ашыќ ... ... ... ... ... және ... ... жұмыс iстеген
           адамдарға мемлекеттiк арнайы жәрдемаќылар
                                     
"2006 жылға арналған республикалыќ бюджет ... ... ... ... ... 2006 ... арналғн жергілікті бюджеттерді атќару
        процесінде секвестрлеуге жатпайтын жергілікті
             бюджеттік бағдарламалардың тізбесі
__________________________________________________________________
                            Атауы
__________________________________________________________________
  Білім беру
Жалпы білім беру
Арнайы білім беру бағдарламалары бойынша ... ... ... берудің мамандандырылған ұйымдарында дарынды балаларға
жалпы білім беру
  Денсаулыќ саќтау
Халыќќа бастапќы медициналыќ-санитарлыќ көмек көрсету
Аурулардың жеке түрлері ... ... ... ... және ... заттармен ќамтамасыз ету
      
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі.
1.Богачева О.Б. Проблемы укрепления бюджета //Финансы. 1999. №8.
2.Жарекешева А.Х. Бюджет и социальная сфера// Экономика Казахстана. ... - ... А.Б. ... «О ... ... ... Казахстан –
основа реформирования финансовой системы//Экономика Казахстана. – 1997. -
№2.
4.Ильясов К.К., ... А.Б., ... В.А. ...... РИК, ... Н.А. Послание Президента страны народу Казахстана
«Казахстан – 2030. Процветание, ... и ... ... ... А.И. ... ... М.: ... 1998.
7.Орешин В.П. Государственное регулирование национальной экономики.
Учебное ... М.: ... ... В.П. ... ... ... экономики (в
вопросах и ответах) М.: ИНФРА-М, 2000.
9.Петров В.А. Финансовые механизмы экономического роста бюджета. ... 1999. ... А.В. Курс ... ... ... ... – М.:
ДИС, 1997.
11.Чепурин М.Н., Киселева Е.А. Курс экономической ... ... – А.: ... «Кайнар», 1994.
12.Шишкин А.Ф. Экономическая теория. Учебник в 2 кн. –М.: Гуманит.изд.
центр ВЛДОС, 1996.
13.Финансы /Под ред. А.М. Ковалевой. М.: ... и ... ... /Под ред. В.М. ... М.: ... и ... ... ред. В.Д.Мельникова, К.К. Ильясова. А.: Каржы-Каражат,
1997.
16.Финансы. Денежное ... ... ... для ... ... Л.П. ... Л.Д. ... и др.; Под ред. проф. Л.А.
Дробозиной. - М.: Финансы, ЮНИТИ, 1997.
17.Финансы: ... ... / А.М. ... Н.П. Баранникова,
В.Д. Богачева и др.; Под ред. проф. А.М. ... - М.: ... ... 1997.
18.Финансы/Под ред. М.В.Романовского, О.В.Врублевской, Б.М.Сабанти. –
М.: «Перспектива», «Юрайт», 2000.
19. Қазақстан Республикасының 2006 жылға арналған бюджет Заңы.
20 Ильясов К.К., ... А.Б., ... В.А. Ақша ...... РИК, ... ... Республикасының Бюджет Кодексі. Алматы- 2005 жыл.
-----------------------
Облыстық
бюджет
Аудандық
бюджет
Жергілікті бюджеттер
Республиканың бағынуындағы қалалардың бюджеттері
Облыстардың ... ... ... бюджеті
Аудандарың бюджеті
Қалалық бюджеттер
Аудандардың бюджеттері
Қазақстан Республикасының мемелекеттік бюджеті
Республикалық бюджет
Облыстық
бағыныштағы ... ... ... ... бюджеттер
Облыстардың
бюджеттері
Астана мен Алматы
қалаларының бюджеттері

Пән: Экономика
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 62 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 900 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Мемлекеттік бюджет туралы ақпарат29 бет
Мемлекеттік бюджет шығындары және оны реттеу механизмі43 бет
Мемлекеттік бюджеттің атқаратын ролі, оның міндеттері мен қалыптасу қағидаларын, ұйымдастырылуы33 бет
Салық әкімшілігі37 бет
Экономиканы салықтық реттеу24 бет
Қазақстан Республикасында қосылған құнға салынатын салықтың құрлылу негізі және қызмет ету механизмі68 бет
Қазақстан Республикасының бюджет жүйесін жетілдіру мақсатында бюджтеттік қатынастарды реттеудің теориялық моделі70 бет
Қазақстан Республикасының бюджеттік жүйесін қалыптастыру мәселелері мен даму келешегі102 бет
Қазақстан Республикасының салық жүйесіндегі әлеуметтік салықтың мәні мен рөлі37 бет
Қазақстан Республикасының салық саясаты жайлы24 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь