Коммерциалық банктің қаржылық сенімділігін бағалаудың ақпараттық жүйесі

КІРІСПЕ

1. КОММЕРЦИАЛЫҚ БАНКТІҢ ҚАРЖЫЛЫҚ СЕНІМДІЛІГІН БАҒАЛАУДЫҢ АҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕСІН НЕГІЗДЕУ
1.1. ҚАРЖЫЛЫҚ ТҰРАҚТЫЛЫҚТЫ ТАЛДАУДЫҢ МӘНІ МЕН МӘСЕЛЕЛЕРІ
1.2. “ТҰРАН ӘЛЕМ БАНКІ” АШЫҚ АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ ҚЫЗМЕТІНЕ СИПАТТАМА
1.2.1. Ұйымның есептік саясаты
1.3. ҰЙЫМНЫҢ ҚАРЖЫЛЫҚ ТҰРАҚТЫЛЫҒЫН ТАЛДАУ
1.3.1. Ұйымның мүлкін талдау
1.3.2. Ұйымның қаржылық ресурстарын талдау
1.3.3. Ұйымдардың қаржылық тұрақтылығын бағалау
1.4. ҚАРЖЫЛЫҚ ТҰРАҚТЫЛЫҚ КОЭФФИЦИЕНТТЕРІН ТАЛДАУ
1.4.1. Қаржылық тұрақтылық коэффициенттерін талдаудың әдістемесі
1.4.2. Ұйымның қаржылық тұрақтылығына әсер ететін факторларды талдау
1.5. ҚАРЖЫЛЫҚ ТҰРАҚТЫЛЫҚ ҰЙЫМНЫҢ ҚАРЖЫЛЫҚ КҮЙІНІҢ БЕЙНЕСІ
1.5.1. Ұйымның техника.экономикалық сипаттамасы
1.6. КОНЦЕПТУАЛДЫ СЫЗБА

2. «ТҰРАН ӘЛЕМ БАНКІ» ААҚ.НЫҢ ҚАРЖЫЛЫҚ СЕНІМДІЛІГІН БАҒАЛАУДЫҢ АҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕСІН ЖОБАЛАУ
2.1. АҚПАРАТТЫҚ БАЗА
2.2. ЕСЕПТЕРДІ ОРНАТУ
2.2.1. Кіріс ақпарат
2.2.2. Шығыс ақпараттар
2.3. БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ЖАБДЫҚТАУ
2.3.1. Бағдарламалық жабдықтау құрылымы

ҚОРЫТЫНДЫ

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
КІРІСПЕ
Қазіргі таңда Қазақстанның банктік жүйесі ТМД елдерінің арасындағы ең күшті жүйеге ие. Көптеген талдампаздардың айтуынша даму бойынша Ресей банк саласынан алдыңғы орында.
Қазақстанның банктік секторы өзінің тұрақтылығымен, екінші деңгейдегі банктердің сенімділігімен ерекше көзге түседі.
Банк жұмысында ең үлкен рольді ақпарат құрайды. Дұрыс және толық ақпараттың мәні ішкі пайдаланушыларға және сыртқы, әғни тапсыпырыс берушілер үшін маңыздылығы өте жоғары. Дұрыс ақпарат көмегімен банк проблемасын көруге және оның пайда болуына баламалы әсер етуіне септігін тигізеді. Сондықтан талданатын ақпарат дұрыс және толық болуы қажет.
Қазіргі кезеңнің ерекшелігі, үлкен материалдық және шикізаттық қорларға негізделген индустриалды экономикалық ақпараттық негізгі қоры болып есептелетін “ақпараттық экономикаға” ауысуы болып отыр. Осы айтылып отырған ақпараттық қоғамда алатын орнының зор екендігін ақпарат мамандары растауда. Бұған дәлел ретінде Республика Парламентінің “ҚР-ның ақпараттандыру заңын” қабылдағанын жатқызуға болады.
Кез-келген қоғамның ақпараттандыру деңгейі ақпараттық қызметтің даму дәрежесімен және онымен айналысып қызмет көрсететін мамандардың санымен, біліктілігімен анықталады. Сондай-ақ ақпараттандыру, қазіргі ақпараттық технологияларды көп мөлшерде шығарумен оларды соңғы уақыттарда пайдаланып жүрген телекоммуникациалы жүйелерге қосу мәселелерін шешуді қарастырады және де оның алдындағы уақыттарда дамуын болжайды. Әрине, бұл жағдайларда ақпарат жүйелері экономикадағы басқарудың қажетті таптырмас құралына айналады. Қазіргі уақытта ақпараттық жүйелері есептеу техникасыз қолмен жасалатын ақпарат жүйелері және автоматтандырылған ақпарат жүйелері болып жіктеледі. Ақпараттық жүйе (АЖ) – экономиканы басқаруға қажетті ақпаратты жинау, сақтау, жаңарту, өңдеу және шығарып беру жүйесі.
Нарықтық экономиканың функционалды құрылымынның ақпараттық жүйесіне негізделгеннен экономикадағы ақпараттық жүйесі кіреді – бұл экономика бағытындағы қызметкерлерді, техникалық және программалық жабдықтарды, мәліметтерді, өңдеу амалдары мен әдістерді, сондай-ақ нақты бір саладағы ақпараттық жүйені қосатын жоғарғы деңгейде арнайы тұрғызған ақпараттық жүйе.
Ұсынылып отырған диплом жұмысының мақсаты – банктің қаржылық сенімділігін оқып-үйретуде жалпы банктің, оның элементтері және нақты операциялары мен келісім шарттың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған, міндетті ақпарат негізінде іс-жүзіндегі шараларды өңдеуге негізделген.
Диплом жұмысы кіріспеден, теориялық бөлімнен, негізгі бөлімнен, қолданушыға мүмкін болатын облысының ақпарат жүйесінің деңгейін бағалаудан, қорытындыдан, қолданылған әдебиеттер тізімінен және қосымшадан тұрады.
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Назарбаев Н.А. Казахстан - 2030. Процветание, безопасность и улучшение благосостояния всех казахстанцев. Послание Президента страны народу Казахстана. - Казахстанская Правда, 11 октября 1997 года.
2. Конституция Республики Казахстан.- Алматы.-1995.
3. Мақышев С.Б. ''Комерциялық банктер операциялары'', Алматы: ФиС, 1996. – 5,3 б.б.
4. Лаврушина О.И. ''Банковские операции'', М.: Инфор М, Банковское дело, часть I, 1995.
5. Ширинская Е.Б. ''Операции комерческих банков'', М.: Финансы и Статистика, 1995.
6. Усоскин В.М. ''Современный коммерческий банк'', М.: Возраждение, 1994.
7. Қадырбаев А.Г. ''Финансовые услуги коммерческих банков РК(Регион. аспекты)'', Алматы: Банковская деятельность, 2003.
8. Бралиева Н.Б., Байшоланова Қ.С. Гагарина Н.Л. ''Бизнестегі ақпарат жүйелері'', Алматы: Ротапринт КазГАУ, 1994. – 6,6 б.б.
9. Бралиева Н.Б., Байшоланова Қ.С. Гагарина Н.Л. ''Экономикадағы ақпарат жүйелері'', Алматы: НҰР, 2001. – 6. б.б.
10. Бралиева Н.Б., Байбөлекова Л.А., Балашов Қ.Т. ''Ақпараттық менеджмент негізі''.- Алматы: Экономика, 2001.- 5,8 б.б.
11. Программа Информатизации Казахской ССР на 1991-1995 годы и на период до 2005 года (Постановление Кабинета Министров Казахской ССР №474 от 18 августа 1991 года).
12. Постановление Правительства Республики Казахстан № 492 от 4 апреля 2000 года "О развитии единого информационного пространства в Республике Казахстан и создание ЗАО "Национальные информационные технологии"
13. Указ Президента Республики Казахстан № 359 от 14 марта 2000 года "О государственной программе обеспечения информационной безопасности Республики Казахстан на 2000 - 2003 годы"
14. Вендров А.М. Проектирование программного обеспечения ЭИС. - М.: Финансы и статистика, 2000
15. Дейт К.Дж. Введение в системы баз данных.- Киев, 1998
16. Диго С.М. Проектирование и использование баз данных. - М.: Финансы и статистика, 1995
17. Неверова Е.Г. Технология проектирования баз данных и знаний. - Алматы, Институт развития Казахстана, 2000
18. Ульман Джеффи Д. Введение в системы баз данных. - М, 2000
19. Бухгалтерские информационные системы: Учебное пособие/ Тулегенов Э.Т., Бралиева Н.Б., Л.А. Стороженко, И.А. Матвеева. – Алматы: Экономика,1999. – 120 с.
20. Диго С.М. Проектирование баз данных: Учебник. – М.:Финансы и статистика, 1998. – 216 с.
21. Когаловский М.Р. Технология баз данных на персональных ЭВМ. –М.: Финансы и статистика, 1992. – 85 с.
22. Козлова Е.П., Галанина Е.Н. Бухгалтерский учет в коммерческих банках. – М.: Финансы и статистика, 1996. – 306 с.
23. Фигурнов В.Э. IBM PC для пользователя. – М.:Инфра – 1996.- 432 с.
24. Банковское дело Учебник для ВУЗов, Колесников В. И., Кроливецкая Л. П. и др. Под ред. В. И. Колесникова и Кроливецкой Л. П. – М.: Финансы и статистика, 1995, -469с., стр.6, 18, 131.
25. Системы управления базами данных и знаний: Справочное издание / А.Н.Наумов, А.М.Вендров, В.К.Иванов и др. / Под ред. А.Н.Наумова. - Москва:Финансы и статистика, 1991, -352с.
26. Банковское дело: Учебник / Под ред. Г.С.Сейткасымова. - Алматы: Каржы-Каражат, 1998, - 576с.
27. Годовой отчет АО "АТФ Банк" за 2004г.
28. Экономическая документация "Информационные системы АО "АТФ Банк".
29. Информация с сайта "АО "АТФ Банк" в Internet.
        
        КІРІСПЕ
1. КОММЕРЦИАЛЫҚ БАНКТІҢ ҚАРЖЫЛЫҚ СЕНІМДІЛІГІН БАҒАЛАУДЫҢ АҚПАРАТТЫҚ
ЖҮЙЕСІН НЕГІЗДЕУ
1.1. Қаржылық тұрақтылықты ... мӘні мен ... ... ӘЛЕМ БАНКІ” АШЫҚ АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ ҚЫЗМЕТІНЕ СИПАТТАМА
1.2.1. Ұйымның есептік саясаты
1.3. ҰЙЫМНЫҢ ... ... ... ... ... ... ... қаржылық ресурстарын талдау
1.3.3. Ұйымдардың қаржылық тұрақтылығын бағалау
1.4. ҚАРЖЫЛЫҚ ТҰРАҚТЫЛЫҚ КОЭФФИЦИЕНТТЕРІН ТАЛДАУ
1.4.1. Қаржылық тұрақтылық коэффициенттерін талдаудың әдістемесі
1.4.2. Ұйымның қаржылық ... әсер ... ... ... ҚАРЖЫЛЫҚ ТҰРАҚТЫЛЫҚ ҰЙЫМНЫҢ ҚАРЖЫЛЫҚ КҮЙІНІҢ БЕЙНЕСІ
1.5.1. Ұйымның техника-экономикалық сипаттамасы
1.6. КОНЦЕПТУАЛДЫ СЫЗБА
2. «ТҰРАН ӘЛЕМ ... ... ... ... ... ЖҮЙЕСІН ЖОБАЛАУ
2.1. АҚПАРАТТЫҚ БАЗА
2.2. ЕСЕПТЕРДІ ОРНАТУ
2.2.1. Кіріс ақпарат
2.2.2. Шығыс ақпараттар
2.3. БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ЖАБДЫҚТАУ
2.3.1. Бағдарламалық жабдықтау құрылымы
ҚОРЫТЫНДЫ
Қолданылған Әдебиеттер ... ... ... банктік жүйесі ТМД елдерінің арасындағы ең
күшті жүйеге ие. Көптеген талдампаздардың айтуынша даму бойынша ... ... ... орында.
Қазақстанның банктік секторы өзінің тұрақтылығымен, екінші деңгейдегі
банктердің сенімділігімен ерекше көзге түседі.
Банк жұмысында ең үлкен рольді ... ... ... және толық
ақпараттың мәні ішкі пайдаланушыларға және сыртқы, әғни тапсыпырыс
берушілер үшін ... өте ... ... ақпарат көмегімен банк
проблемасын көруге және оның пайда ... ... әсер ... септігін
тигізеді. Сондықтан талданатын ақпарат дұрыс және толық болуы қажет.
Қазіргі кезеңнің ерекшелігі, үлкен материалдық және шикізаттық қорларға
негізделген индустриалды ... ... ... қоры ... ... ... ауысуы болып отыр. Осы айтылып отырған
ақпараттық қоғамда алатын орнының зор екендігін ақпарат мамандары растауда.
Бұған дәлел ретінде ... ... ... ... заңын”
қабылдағанын жатқызуға болады.
Кез-келген қоғамның ақпараттандыру деңгейі ақпараттық қызметтің даму
дәрежесімен және онымен айналысып қызмет ... ... ... ... Сондай-ақ ақпараттандыру, қазіргі ақпараттық
технологияларды көп ... ... ... соңғы уақыттарда пайдаланып
жүрген телекоммуникациалы жүйелерге қосу мәселелерін шешуді қарастырады
және де оның алдындағы уақыттарда дамуын ... ... бұл ... жүйелері экономикадағы басқарудың қажетті таптырмас құралына
айналады. Қазіргі уақытта ақпараттық ... ... ... ... ... жүйелері және автоматтандырылған ақпарат жүйелері болып
жіктеледі. Ақпараттық жүйе (АЖ) – экономиканы басқаруға қажетті ақпаратты
жинау, ... ... ... және шығарып беру жүйесі.
Нарықтық экономиканың функционалды құрылымынның ақпараттық жүйесіне
негізделгеннен экономикадағы ақпараттық ... ... – бұл ... қызметкерлерді, техникалық және программалық жабдықтарды,
мәліметтерді, ... ... мен ... ... ... бір саладағы
ақпараттық жүйені қосатын жоғарғы деңгейде арнайы ... ... ... ... ... ...... қаржылық
сенімділігін оқып-үйретуде жалпы банктің, оның элементтері және ... мен ... ... қауіпсіздігін қамтамасыз ... ... ... ... ... шараларды өңдеуге
негізделген.
Диплом жұмысы кіріспеден, теориялық бөлімнен, негізгі ... ... ... ... ақпарат жүйесінің деңгейін бағалаудан,
қорытындыдан, қолданылған әдебиеттер тізімінен және қосымшадан тұрады.
1. КОММЕРЦИАЛЫҚ БАНКТІҢ ҚАРЖЫЛЫҚ ... ... ... ... ... ... ... мӘні мен мӘселелері
Қазіргі заман жағдайларында ұйымның нақты қаржылық ... ... ... ... өздеріне ғана емес, сондай-ақ көптеген
акционерлер, әсіресе – болашақ потенциалдық инвесторлар үшін ... ... ие. ... ... мемлекеттік емес көздерден ірі инвестициялар қажет.
Алайда, іскерліктің ... ... ... ... ... және қоса
алатындар, ұйымдардың сенімділігі, қаржылық тұрақтылығына сенімді болуы
керек, шынымен де олардың ... ... ... ... көзі ... ... да бүгінгі таңда ұйымдардың қаржылық тұрақтылығын талдай білу ... ... ... ... ... ... ... негізді болжамдар жасай білу аса маңызды.
Ұйымның қаржылық ... – бұл ... ... ... ... және ... ... белгілі уақыт кезінде өздігінен
дамуға қабілеттілігін көрсететін экономикалық категория.
Жабдықтаушы, өндірістік, өтімдік және ... ... ... ... ... процесі жүреді, қаражат құрылымы мен оларды
қалыптастыру көздері, қаржылық ресурстардың қолда бары мен қажеттілігі және
соның салдарынан ұйымның ... ... оның ... ... ... ... өзгереді.
Қаржылық жағдай тұрақты, тұрақсыз (дағдарыс алдындағы) және дағдарыста
болуы мүмкін. Ұйымның уақытылы төлем жасау, ... ... өз ... ... ... ... және ... жәйттерде
өзінің төлем қабілеттілігін қолдау қабілеті оның тұрақты қаржылық жағдайы
туралы және керісіншесі де туралы куәландырады.
Ұйым қаржылық тұрақтылығын ... ету ... ... ... мен ... өндіріс жағдайын жасау мақсатында кірістің ... ... ... ... ету үшін ... иілгіш құрылымы болуы
қажет, оның қозғалысын ұйымдастыра білу керек.
Сондықтан, ұйымның қаржылық ... – бұл ... ... ... даму қабілеті, мүмкін деңгейіндегі тәукел шегінде оның тұрақты төлем
қабілеттілігі мен инвестициялық тартымдылғына кепіл ... ішкі ... ... ... отыратын өзінің активтері мен пассивтерінің тепе
теңдігін сақтау қабілеті.
Ұйымның қаржылық жағдайы, оның ... ... ... және ... ... қорытындыларына байланысты. Егер
өндірістік және қаржылық ... ... ... онда бұл ... ... ... әсер етеді. Керісінше, өнімді өндіру мен сату ... ... ... оның ... құны ... табыс сомасы
азаяды және ... ... ... ... ... мен ... төмендейді. Сондықтан, тұрақты қаржылық жағдайы кездейсоқ
жәйт емес, ол ұйымның шаруашылық қызметінің ... ... ... ... ... ... басқарудың нәтижесі.
Өз кезегінде тұрақты қаржылық жағдай өндірістік жоспарлардың орындалуы
мен өндіріс қажеттіліктерін керекті ... ... ... ... ... ... қаржы қызметі шаруашылық қызметінің құрамдас бөлігі
ретінде ақша ресурстарын жоспарлы түрде түсуі мен ... ... ... дисциплинаның орындалуына, жеке және заемдік капиталдың
рационалдық прпорцияларына жетуі мен оның ... ... ... қаржылық қызметінің басты мақсаты бір стратегиялық шешім –
кәсіпорын активтерінің ұлғаюына жинақталады. Ол үшін ол тұрақты ... ... мен ... ... ... ... мен ... құрылымын ұстап тұруы қажет.
Ұйымның қаржылық тұрақтылығын талдаудың негізгі мәселелері ... ... ... кемшіліктерді уақытылы анықтау мен жою ... ... ... мен оның төлем қабілеттілігін жақсартудың
резервтерін іздестіру.
2. Шаруашылық ... ... ... мен жеке және ... ... ... ... болашақ қаржы нәтижелерін, экономикалық
рентабелдігін болжау, ресурстарды әр түрлі пайдалану ... ... ... ... ... ... тиімді пайдалану мен ұйымның қаржылық ... ... ... іс-шараларды әзірлеу.
Қаржылық жағдайды талдаумен ұйымның басшылары мен тиісті қызметтер ғана
айналыспайды, сонымен бірге ресурстарды пайдаланудың тиімділігін зерттеу
мақсатында ... ... беру ... бағалау мен тәуекел деңгейін
айқындау үшін – банктер, жеткізушілер – төлемдерді уақытылы алу үшін, ...... ... түсу ... орындалуын қадағалау
үшін. Соған сәйкес талдау ішкі және сыртқы болып бөлінеді.
Ішкі талдауды ұйым ... ... және оның ... ... ... ... ... бақылау және ... ... Оның ... – ақша ... ... түрде түсуін
қамтамасыз ету және ұйымның жақсы қызмет етуі үшін ... ... ... қол ... мен ... ... ... үшін өзінің жеке және
заемдік қаражатын орналастыру.
Сыртқы ... ... ... және ... ресурстарды
жеткізушілер, бақылаушы органдар жарияланатын есептілік негізінде жүзеге
асырады. Оның мақсаты – мол табысқа қол жеткізуді және ... ... ... ету үшін қаражатты тиімді орналастыру мүмкіндігін
белгілеу.
Ұйымның қаржылық жағдайын талдау үшін негізгі ... көзі ... ... ... пен ... туралы есептер, ақша қозғалысы туралы
есеп, баланстың жекелеген баптарын ашатын және бөлшектейтін ... ... есеп ... “ТҰРАН ӘЛЕМ БАНКІ” АШЫҚ АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ ҚЫЗМЕТІНЕ ... ... ... ... ... ... ... саясат - бухгалтерлік
есептілікті және қаржылық есепті, олардың ... мен ... ... мен ашу үшін ... ... ... ... бірлігі
ретінде түсіндіріледі. Есептік саясаттың мәселелері - ұйымның бухгалтерлік
есебін шынайы жүргізілуін қамтамасыз ... ... ... ... іс-әрекеті туралы толық және шынайы ақпараттың берілуін
қамтамасыз ету; мүдделі пайдаланушылардың осы ... ... ... бақылау жүйесін әзірлеу болып табылады.
“Тұран Әлем Банкі” ААҚ-ның есептік саясаты Директорлар ... ... ... ... банк ... ... әлемдік шеңберде Қазақстандық есеп ... ... ... Әлем ... есептік саясаты есептіліктің мынадай
негізгі принциптері мен есептеудің сапалы сипаттары ... ... ... ... бейтарап, байқағыш, салыстырмалы, шынайы
берілуі арқылы ... ... ... ... ... ... сипаттарына
сәйкес көлемді кластарға топтастыра отырып банк операцияларының қаржы
нәтижелерін көрсетеді. Бұл ... ... ... ... деп ... ... ... бағалаумен тікелей байланысты
элементтер – ол активтер, міндеттемелер және жеке капитал болып табылады.
Кіріс пен ... ... ... ... ... байланысты
элементтер - кіріс пен шығыс болып табылады.
Бағалау – ақша сомаларын айқындау әдісі, ол ... ... ... ... ... ... және ескерілуге тиісті. Қаржы
есептерінде бағалаудың әр ... ... және ... ... әр
түрлі негіздердің қатары пайдаланылады. Оларға бастапқы, ... және ... құн, ... реализация құны кіреді.
Банктің қаржы есептілігі – банкте ... ... ... ... ... ... ... негізінде жасалады.
Қаржы есебін берудің нысандары ... ... ... ... ... – 21 сәйкес ҚР-ның Ұлттық Банкімен айқындалады.
Қаржы есептілігі ... пен ... ... ... ... мен міндеттемелеріне сай тәуекел деңгейіндегі пайдаланушылардың
мүдделерін қанағаттандыруға тиіс. Қаржы ... ... ... ... ... қорытындылары туралы есептер,
капиталдағы өзгерістер туралы есеп, ақша қаражатының қозғалысы туралы есеп,
есептік саясат пен түсінік ... ... ... алынуы мынадай категориялар бойынша
жүргізіледі: сатуға арналған бағалы қағаздар, ... ... ... дейін ұсталатын бекітілген кірісі, қазынашылық ... ... ... ... ... капиталға инвестициялар. Банк
бағалы қағаздарды қысқа мерзімді және ұзақ ... ... және ... ... деп ... ... ... бойынша есептеулер мен
сыйақылар ай сайын есептеу әдісі бойынша айдың соңғы күні жасалады. ... ... ... ... ... ... ... олардың
иелігі кезеңі үшін бірегей жүзеге асырылады және сыйақы ... ... ... ... ... ... ... алынуы банк мүлік ... ... ... ... ... және ... ... шетелдік
валютада белгіленген кредиттер, депозиттерді алғанда немесе ... ... ... алмастырып сатып алғанда ... ... ... бойынша операциялар жасағанда жүргізіледі. Баланстағы
бастапқы тану кезінде ... ... ... мен ... ... ... ... бағам бойынша, теңгеде көрінеді. Содан
кейінгі кезеңдерде шетелдік валютадағы ақшалай ставкалар қайта бағаланады.
Қайта бағалаудан ... ... ... ... ... қайта бағалаудан
болған кіріс пен шығыс ретінде көрінеді.
Несие ... ... ... ... несие алушыға және әрбір
бөлек заем бойынша ашылатын бөлек жеке ... ... ... ... ... ... ... ескеру мен банктің болжалды табысы,
несиелердің жеделділігі, кредиттік ... ... заем ... ... пайыз ставкалар деңгейінің және өзге факторлар есебімен
қалыптастырылады. Сыйақы ... ... ... бос ... ... ... мерзімді және ұзақ мерзімді болып жіктеледі.
Кепілдік мүліктің есепке алынуы кепілдік шартына ... ... ... отырып меморандум шоттарында жүзеге асырылады. Егер кепілдік мүлік
ақша болып табылса, меморандум шоттарында кепіл есебі жүргізілмейді. Кепіл
құжаттары ... ... ... ... міндеттемелерін есепке алу. Банк ішкі депозиттік саясатқа және
депозиттік операцияларды жүргізудің ... ... ... ... ... ... ... есепте депозиттер ақшаның шотқа түскен
кезінде көрінеді. Тәуекелден сақтану үшін депозитті пайдаланғаны үшін
процент кредит үшін ... ... ... ... керек. Депозиттер
бойынша міндеттемелер бухгалтерлік есепте қандай ... ... ... ... ... есепке алынуы банкте ҚР Ұлттық Банкінің Басқарма
Қаулымен 2001 жылғы 3 наурызда бекітілген № 58 ... ... ... және ... ... ... түрлерін жүзеге асыратын
ұйымдардың кассалық операцияларды жүргізу ережесіне” ... ... ... ... алынуы ҚР-ның ... мен ... ішкі ... ... жүргізіледі. Сейфтік сақтау
бойынша қызметтер дербес сейфті жалдау шартымен ресімделеді.
Негізгі құрал-жабдықтардың ... ... ... ... ... 6 - ... есептіліктің Қазақстандық стандартына сәйкес
жүзеге асырылады. Негізгі құрал-жабдықтардың ... ... ... ... ... ... жүргізіледі. Негізгі құрал-жабдықтар банктің
балансына меморандум шоттарында баланстық құны ... ... ... құрал-жабдықтар тұрғын үй қорының ғимараттары, жеңіл автомобильдер
мен ҚР-нан тыс жерлерден әкелінген ... ... ... ... құны ... ... ... алынады. Активтердің пайдалы қызметі
мерзімінде амортизацияланған сомасын жүйелі түрде шығынға жазу үшін ... ... ... жазу ... пайдаланылады.
Материалдық емес активтердің есепке алынуы 28 - бухгалтерлік есепке
алудың ... ... ... ... Ол Бас ... ... есепке алынады, автоматты түрде негізгі қорлар
бастапқы құн бойынша модулде көрінеді.
Материалдық қорларды есепке алу ... ... ... 7 - ... алудың Қазақстандық стандартына сәйкес жүргізіледі. ТМҚ Бас банкте
орталықтандырылған түрде есепке алынады. Материалдық қорлардың ... ... ... ... құн ... бойынша жасалады.
Қарапайым жалды есепке алу “Жалды есепке ... 17 - ... ... ... стандартына және банктің ішкі құжаттарына сәйкес
жүргізіледі. Жалға берілетін активтер “жалға ... ... ... бабы ... ... енеді. Банк қарапайым жалға
қабылдаған негізгі құрал-жабдықтарды есепке алу баланстан тыс ... және ... ... ... алу ... берешек
және оны ашу” бөліміне сай 5 – ... ... ... ... және ... ішкі құжаттарына сәйкес жүзеге асырылады.
Дебиторлық берешекті есепке алу төлем ... ... ... бөлігінде жүргізіледі. Банк ҚР Ұлттық банкінің ... және ... ішкі ... ... ... ... ... және қажетті провизялардың сомасын айқындайды.
Жарғылық капиталды қалыптастыру тәртібі ҚР Ұлттық банкінің нормативтік-
құқықтық актілері мен ... ... ... ... ... қор ҚР ... ... нормативтік-құқықтық актілеріне сәйкес
қолданылып жүрген заңнамасының талаптарына сай құрылады және акционерлерге
дивидендтерді ... ... ... ... ... ... болып табылады (кіріс пен шығыс), сома акционерлерінің ... ... ... таратылады.
Салықтарды есепке алу орталықтандырылған түрде, Бас банк филиалдың
шотына жатқызып, кейінен филиалдың субкорреспондент шотын ... ... ... ... Банк ... ... түрлері бойынша:
• Корпоративтік табыс салығы;
• Жеке табыс салығы;
• Қосылған құнға ... ... ... жер ... ... ... салық;
• мүлік салығы;
• жер учаскілерін пайдаланғаны үшін ... ... ... ... ... құқығына лицензиялық жинақ;
• қоршаған ортаны ластағаны үшін ақы;
• сыртқы жарнаманы орналастырғаны үшін ақы.
Кіріс пен шығысты есепке алу ... – 5 және ... ... мен
шығысы” – 22 бухгалтерлік есепке ... ... ... және
банктің ішкі құжаттарына сәйкес жүргізіледі. Кіріс пен ... ... ... ... Бас ... есептеу прнципінің негізінде
филиалдар бөлігінде жүзеге асырылады. ... ... ... ... ... ... роялти, дивиденттер, қызмет көрсетуден кіріс пен ... және ... ... сатудан кіріс пен шығыс түріндегі кіріс
пен шығысқа жіктеледі. Жағымды және ... ... ... ... ... банктің балансында ашық көрсетіледі. Банктің кірісі мен шығысы
арасындағы айырма банктің есептік жыл үшін ... ... деп ... тыс шоттар баланс шоттарында есепке алынбайтын ... ... ... ... ... және бақылауды қажет ететін
активтерді есепке алу үшін арналған. Баланстан тыс шоттардағы есепке алу
екінші ... ... ... ... ... немесе шартты
бағамен жүргізіледі.
Бұл есептік саясат 2002 жылғы қаңтардан бастап күшіне енді және ... мен ... ... ... ... ҰЙЫМНЫҢ ҚАРЖЫЛЫҚ ТҰРАҚТЫЛЫҒЫН ТАЛДАУ
1.3.1. Ұйымның мүлкін талдау
Ұйымның экономикалық потенциалын бағалауға ... ... мен ... ... ... активтер құны кіреді,
кәсіпорынның қаржылық ... ... ... үшін база ... активтерінің құрам динамикасы мен құрылымын талдау кәсіпорын
мүлкінің ... және оның ... ... ... және
салыстырмалы өсуінің немесе азаюының мөлшерін белгілеуге мүмкіндік береді.
Активтің өсуі (азаюы) кәсіпорын қызметінің ... ... ... ... ... ең ... ... болып табылатын
активтерді талдау кезінде, олардың бары, құрамы, құрылымы және онда ... ... ... ... активтер құрылымының және оның
жекелеген топтарының ... ... ... ... ... ... мүмкіндік береді. Активтердің ұлғаюы кәсіпорын жұмысын жақсы
сипаттайды, себебі оның әрі қарайғы дамуын растайды.
Алайда, ... ... ... ... себептерін талдай отырып,
инфляция әсерін ескеру қажет, оның ... ... ... ... мәліметтерінің нақты мәліметтерінен ауытқуларға әкеледі. Отандық
тәжірибеде негізгі құрал-жабдықтардың баланстық құнын қалыптастыру кезінде
ғана инфляциялық ... ... ... ... ... ... “Тұран Әлем Банкі” ААҚ-ның
негізгі құрал-жабдықтарының динамикасы (мың теңге)
|Негізгі құрал-жабдықтардың |2002 ж. |2003 ж. |2004 ж. ... | | | |
| ... ... ... |үлесі |сомасы |үлесі %|
| | |% | |% | | ... ... ... |42623 |65,6 |143219 |65,2 |145101 |65,2 ... ... ... |- | |10487 |4,8 |- |- ... құрал-жабдықтар | | | | | | ... қ. ... | | | | | | ... ... |4773 |7,4 |13121 |6,0 |19850 |8,9 ... жиһазы |6292 |9,7 |11774 |5,4 |15449 |6,9 ... ... |- |- |2913 |1,3 |2913 |1,3 ... ... және UPS |2004 |3,1 |8893 |4,1 |11256 |5,1 ... топтарға қосылмаған |8995 |13,8 |29159 |13,3 |28092 |12,6 ... ... | | | | | | ... ... | | | | | | ... ... | | | | | | ... сүреттер) | | | | | | ... ... |64934 |100 |219566 |100 |222661 |100 ... | | | | | | ... шегертулер | | |21420 | |42551 | ... ... |64934 | |198146 | |180110 | ... (амортизацияны | | | | | | ... | | | | | | ... емес ... |1469 | |4601 | |10900 | ... ... | | | | | | ... ... |66403 | |202747 | |191010 | ... ... | | | | | | ... және | | | | | | ... емес ... | | | | | | ... барлығы | | | | | | ... ... 2003 ... салыстырғанда 2002 жылы негізі
құрал-жабдықтардың және ... емес ... ... есептелген
амортизацияны есептемегенде үш есеге көбейген 66403 мың теңгеден 202747 ... ... Бұл банк ... ... ... 2004 ... негізгі
құрал-жабдықтардың сомасы (219566 мың теңге) 2003 жылмен (222661 мың теңге)
салыстырғанда ұлғаюы аса көп ... ескі ... ... ... ... ... ... құрал-жабдықтардың жоқтығына байланысты.
Реттелген активтер ... ... ... ... банк ... құрал-
жабдықтарды бірыңғай шығынға жазу әдісін қолданады.
Баланс мәліметтері бойынша активтердің құрамы мен орналастыруын талдау
үшін мындай аналитаикалық кесте жасалды.
2-кесте
2003-2004 жылдардағы ... Әлем ... ААҚ ... ... ... ... |2003 ж. |2004 ж. ... ... | | |(+,-) ... |
| | | | ... |
| | | | ... | | | |і |
| ... ... ... ... ... |жеке | |
| | ... | ... | ... | |
| | ... | ... | ... | |
| | |% | |% | |% | |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 ... ... ... ... |0 |
|құны, барлығы | | | | | | | ... ... | | | | | | | ... |202747 |15,5 |191210 |9,6 |-11537 |-11,1 |-5,9 ... | | | | | | | ... | | | | | | | ... | | | | | | | ... | | | | | | | ... ... |202747 |15,5 |191210 |9,6 |-11537 |-11,2 |-5,9 ... | | | | | | ... және | | | | | | | ... | | | | | | | ... ... | | | | | | | ... ... |- |- |200 |0,01 |+200 | | ... | | | | | | | ... Ағымдағы |1102005|84,5 |1805638|90,4 |+714533|+64,8 |+5,9 |
|активтер, | | | | | | | ... | | | | | | | ... | | | | | | | ... ... ... |1805638|90,4 |+714533|+64,8 |+5,9 ... | | | | | | | ... ... |- |- |- |- |- |- ... | | | | | | | ... ... ... |+691896|+53,0 |0 ... | | | | | | | ... | | | | | | | ... | | | | | | | ... ... ... нақты құнын көрсететін баланс
валютасы, есептік жыл ішінде 692069 мың ... ... 53,0% ... ... ... айқындалған, өндірілген капиталдың құны, талданып
отырған кәсіпорында 2003 жылы 1304752 мың теңгені ... 2004 жылы ... мың ... құрады, дәлірек алсақ 691896 мың теңгеге немесе 53,0%
ұлғайды. Баланс активтерінің жалпы құнында өндірістік капиталдың үлесі 100%
құрады, дәлірек ... ... ... ... ... 1 тең, ол
қалыпты күйге сәйкеседі.
Кестенің мәліметтері бойынша, банктің ұзақ ... және ... ... ... ... бөлу ... 2003 жылы ... жылы 90,4-ке дейін ұлғаю жағына қарай өзгерді.
Бұл банк жұмысының жақсыға ... ... ... ол оның дамып
келе жатқандығын растайды. Активтерді талдау кезінде, ... ... және ... жылы неге көп назар аударылғандығы,
кәсіпорынның өндірістік потенциалының, оның ... ... ... ... ... ... Ол үшін ең ... кәсіпорынның
өндірістік потенциалының өлшемін білу қажет, оны анықтау бойынша арнайы
әдебиетте әр түрлі көзқарастар кездеседі. ... бір ... ... ... ... құрал-жабдықтардың, өндірістік қорлардың, аяқталмаған
өндірістің, өсімдегі және ... ... құны ... ... ... кәсіпорынның өндірістік потенциалын
айқындайтын активтердің құрамына, жоғарыда ... ... ... ... ... және ... ... құны қосылады. Бұл
әдістеме кәсіпорын мен оның ... ... даму ... сипаттайды. Өндірістік тағайындаудың мүлік ... мәні 0,5 көп. ... ... ... ... жағдайда, егер есептік кезеңдегі кәсіпорын қызметінің қаржылық
нәтижелері ... жеке ... ... ондай активтерді толтыруға
мүмкіндігі ... ... ... ... ... үшін ... заемдік қаражатты тартуға болады.
3-кесте
2003 – 2004 жылдардағы “Тұран Әлем Банкі” ААҚ-ның
мүліктік жай-күйін бағалау
|№ |Көрсеткіш атауы |2003ж. |2004 ж. ... ... | | | | |ық мән |
| | | | |абс. |абс. | |
| | | | |+,- |% | |
|1 ... ... |1,0 |0,9 |-0,1 |90 |>=0,5 |
| ... ... | | | | | |
|2 ... ... |0,8 |0,9 |+0,1 |112,5 |=0.5 |
|8 ... ету |2,1 |2,4 |+0,3 |114,3 |>=0.6 |
| ... | | | | | ... ... көретініміз, тәуелсіздік және ... «-» ... ... бар, бұл ... жылмен салыстырғанда
коэффициенттердің төмендеуін көрсетеді, алайда ауытқу ... ... ... ол ... Әлем ... ААҚ-ның жалғасуын дәлелдейді. Қалған
көрсеткіштер «+» белгісіндегі өспелі темптермен келеді, бұл ... ... ... моделінен кәсіпорынның қаржылық
тұрақтылығына дәлел. “Тұран Әлем ... ... ... ... ... ... дәлірек айтсақ, ұйымның төлем ... ... ... ... ... ... айтсақ, “Тұран Әлем Банкі”
ААҚ-ы қаражаттың әр түрлі көздері - өздерінің жеке және ... біз ... ... ұйым негізінде тартылған қаражатқа
бағытталған, қалыпты ұйым емес.
1.4.2. Ұйымның қаржылық тұрақтылығына әсер ететін факторларды талдау
Ұйымның ... ... әсер ... ... ... ... жағдайы туралы айтуға болатын көрсеткіштер
тізбегінің құрылуын талап ... Бұл ... ... саны көп ... ... түсінкті болатындай етіп таңдалады.
Ұйымның қаржылық жағдайын, оның тұрақтылығын бағалау үшін:
• капиталдың бар болуы мен ... оны ... мен ... ұйым ... ... оптималдылығы, оның қаржылық
тәуелсіздігі мен қаржылық тәуекелдің деңгейі;
• айналым ... ... ... ... құрылымының
оптималдылылығы;
• ұйымның төлем қабілеттілігі мен инвестициялық тартымдылылығы;
• шаруашылық субъектісінің банкроттық тәуекелі;
• оның қаржылық тұрақтылық қоры ... ... ... ... ... ... Әлем Банкі” ААҚ-ы сипаттайтын барлық сәйкесетін коэффициенттерін
қарастырайық. Қаржылық тәуелсіздік коэффициенті, ол ... ... ... ... тәуелді және өзінің жеке қаражатын ептілікпен
пайдалана алатындығын айқындайды. Ол жеке ... ... ... ... айқындалады. “Тұран Әлем Банкі” ААҚ-ның 2003 жылғы
коэффициентін ... ... ... ... 0.63 ... ал 2004 жылы нормасы 0,06 бола тұра 0,62 тең ... ... ... биік ... ұстаған абзал, себебі бұл қаражат
көздерінің тұрақты құрылымын ұстап тұруға мүмкіндік береді. Есептелген
коэффициент 0,04 ... ... ... бұл ... ... ... дәлелі емес. Талдаудан резервтік қордың құрылуы
мен жарғылық капиталға таратылмаған кірісті енгізу ... жеке ... ... ... ... ... авансталған капиталдағы заемдік
қаражаттың үлесін сипаттайды. Авансталған капиталдың жалпы сомасындағы
борыштың ... ... ... сайын, кәсіпорынның қаржыландырудың сыртқы
көздеріне тәуелділігі жоғары.
К. = ... ... ... капиталдың жиынтығы
Талданып отырған ұйымда тәуелділік коэффициенті 2004 жылы 0,38 тең, ... жылы ... 0.4 - 0,5 ... 0,36 тең ... ... ... төмендеуі ұйымды қаржыландыруда тартылған қаражат үлесінің
төмендеуін білдіреді.
Қаржылық тұрақтылықты сипаттайтын келесі ... – жеке ... ... ара ... ... ... ... табылады. Ол кәсіпорын активтерінің қандай бөлігі өздерінің жеке
қаражатынан, ал қай ... ... ... есебінен
қаржыландырылатындығын көрсетеді.
К. = жеке капитал/тартылған ... Әлем ... ... бұл коэффициент 2004 жылы - 1,6 ... ... >1 ... 2003 жылы – 1,74 ... ... ... >1 болған жағдайда, оның төлем қабілеттігінің дәлелі болады.
Заемдік және жеке қаражаттың ара қатынасы жеке капиталға ... ... ... Ол активтердің қай бөлігі тартылған
қаражат (міндеттемелер) ... ... ... жеке ... ... бір теңгеге қанша заемдік қаражатты тартқандығын
көрсетеді.
8-кесте
2003-2004 жыл үшін К1,К2,К3,К4 есептеулері
(мың теңге)
|Көрсеткіштер |2003 ж. |2004 ж. ... |% ... ... | | | | ... оның ... |1699626 |1996898 |+297222 |117.0 ... ... |1079209 |1237058 |1157849 |114.0 ... ... |620417 |759790 |139373 |122.0 ... ... |0.63 |0.62 |-0.01 |98.0 ... ... |0.36 |0.38 |+0.02 |105.0 ... коэффициенті |1.74 |1.6 |-0.14 |91.9 ... және жеке ... |0.57 |0.6 |+0.03 |105.2 ... қатынасының коэффициенті | | | | ... = ... ... Әлем ... ... бұл ... 2004 жылы 0,6 құрады, ал
2003 жылы ... 0,5 ... ... оның ... ... ... – 6,8, ал 2003 жылы – 5,2 тең. Мәліметтер бойынша, жеке ... ... ... ... ғана ... ... ... қаржылық
есептіліктің басқа активтерін сатып алуға да жұмсалды.
9-кесте
2003-2004 жыл үшін К5 және К6 есептеулері
(мың теңге)
|Көрсеткіштер |2003 ж. |2004 ж. ... |% ... ... |1699626 |1996898 |+297222 |117 ... оның ... |1079209 |1237058 |+157849 |114 ... ... ұзақ мерзімдік |63076 |83536 |+20460 |132 ... ... |204770 |191010 |-13760 |93 ... | | | | ... ... |0.67 |0.77 |+0.01 |114 ... | | | | ... коэффициенті |5.3 |6.5 |1.2 |122 ... ... ... алмастырулар әдісі арқылы коэффициенттерге
қалай әсер ... ... ... мысалға келтіре отырып
көрсетейік.
Есептік және ... ... ... тәуелсіздігінің (К) көрсеткіш
мағнасын қарастырайық. Бұл көрсеткіш жеке капиталдың (ЖК) ... (АК) ... ... ... әр түрлі болып шықты. Бұл факторларды ... ... ... үшін өте ... ... ... талдау шеңберінде көрсеткіштердің мынадай ... ... ... ... ... тереңірек зерттеу жүзеге асырылады.
1. Көрсеткіштердің ортақ шамасы:
• банктің ссудалар бойынша мерзімі ұзартылған берешегі;
• жеткізушелердің есеп айырысу ... ... ... ... ... мерзімінде төленбеген салық;
• басқа төлемдер, оның ішінде еңбекақы бойынша.
2. Төлемеудің себептері:
• жеке қаражатының, айналым қаражатының ... ... ... ... тыс қорлары;
• тиелген, бірақ сатып алушылар мерзімінде төлемеген тауарлар; акцепттен
бас тартуға байланысты сатып алушылардағы жауапты сақтаудағы тауарлар;
• айналым қаражатын ... ... ... алған ссудалар
бойынша олардың берешегі, сондай-ақ арнайы қорлардың және мақсатты
қаржыландырудың қаражатымен ... ... ... ... ... ... көздер:
• Уақытша бос жеке қаражат (экономикалық ынталандыру қорлары,
қаржылық резервтер және т.б.);
• Тартылған ... ... ... ... ... асуы);
• Банктің айналым қаражатын уақытша толтыруға банк кредиттері
және басқа заемдік қаражат.
Қаржылық шиеленісті азайтатын төленбеген көздердің ортақ шамасын есепке
алған ... 2-топ ... ... 1- және 3-топтар бойынша
қорытындылардың сомасына тең болуы тиіс. Қаржылық жағдайды, ... ... ... ... талдау үшін бұл көрсеткіштерді динамикада
қарастыру ұсынылады (мысалы, тоқсан сайын).
1.5. ҚАРЖЫЛЫҚ ТҰРАҚТЫЛЫҚ ҰЙЫМНЫҢ ҚАРЖЫЛЫҚ КҮЙІНІҢ ... ... ... сипаттамасы
“Тұран Әлем Банкі” нарықта банктік қызметтердің іс-қимылын реттеуші
ретінде, 1994 жылы ... ашық ... ... ... құрылған.
Қазақстан Респуликасының Ұлттық Банкінің №75 берілген лицензиясына сәйкес
банктік операциялар теңге мен шетел валюталар арқылы жүзеге асырылады.
31.08.95 жылдан ... ... ... ... мен банктік
іс-әрекеттері” туралы Қазақстан Республикасының күшіне ... ... ... Ашық ... ... “Тұран Әлем Банкі”, шетелдік қатнаста болатын
банктер қатарына жатады.
ААҚ “Тұран Әлем Банкі” ... ... ... ... ... ... ... және орта бизнес жобаларын қаржыландыруды іске асыру.
ААҚ “Тұран Әлем Банкі”: CITI BANK ... Bankers Trust Company ... ... ... ... Dresdnerbank (Германия),
Диалог Оптим банк (Ресей) сияқты ... ... кең ... ... бар. Банк Алматы қаласының Әкімінің тендірін ұтып
алып, шағын және орта ... ... ... ... ... дара агенті болды. Банк американың ең ірі DATA Corporation
корпорациясының ... ... ... ... және ақшаны
беру мен аударуға алатын 132 елдің 4000 қаласында орындары бар ... ... ... ... болып табылады.
Банк клиенттеріне көрсетілетін қызметтер:
• Заңды тұлғадан алынатын депозиттер;
• Жеке тұлғадан алынатын депозиттер;
• Банк және банктік емес ... ... ... ... ашу мен ... ... ... қабылдау, қайта есептеу, ұсақтау, айырбас,
ақшалар мен тиындарды сақтау;
• Аудару операциялары: заңды және жеке тұлғалардың ақшалық ... ... ... орындау;
• Есептік операциялар: заңды және жеке тұлғалардың векселдік және
басқа да ... ... ... ... операциялар: кредиттердің ақшалай түдре берілуі;
• Қолма-қол ақшасыз есеп айырысу (клиринг) ... ... ... мен ... ... сонымен қатар қолма- қол
ақшасыз есеп айырысуға қатысушылардың таза бағытын анықтау мен
олардың өзара есептесуін жүргізу;
• Сейфтік ... ... ... ... ... ... ... шкаф, орындарда сақтау бойынша қызмет
көрсету;
• Чектер эмиссиясы;
• Инкассо, акцепт және төлем құжаттарын қабылдау;
... ... ... ... жасайтын ұйым;
• Кепілдемелік операциялар: кепілдіктер мен үшінші ... ... ... ... ... орындалуын ескеріп, кепілдік беру;
• Меншік бағалы қағаздар эмиссиясы ... ... ... ... сертификаттар);
• Факторингтік операциялар: сатып алушыдан ... ... ... ... қызмет көрсету) төлем ақысын талап
етуін игеру;
ААҚ “Тұран Әлем ... ... ... ... ... және ... ... негізделеді:
• өзбетінше клиенттерді, салымшыларды, қарыз алушыларды таңдайды;
• жеке және ... ... және де ... лимиттер
органының уәкілімен бекітілген шекте, еркін игеруі;
• клиеттер мен акционерлер алдындағы міндеттемелерінің ... ... ... ... ... банктік операциялардың (тариф, ставкасы) іске асырылу шарттарын
өзбетінше анықтайды;
• максималды табыс табуға ... ... ... қалауы;
• Қазақстан Республикасының Халық Банкінің бекіткен экономикалық
нормативтерін сақтайды.
10-кесте
“Тұран Әлем Банкі” 2004, 2003 ... ... ... |2004 |2003 ... % ... |1 996 849 |1 699 626 |17,5 ... ... |496 236 |302 693 |63,9 ... ... |1 244 602 |1 118 305 |11,3 ... | | | ... ... |191 009 |204 770 |-6,7 ... ... |65 002 |73 858 |-12 ... |759 790 |620 417 |22,5 ... ... |393 959 |306 372 |28,3 ... |336 959 |305 187 |10,4 ... |29 716 |8 858 |235,5 ... | | | ... қаржы |1 237 059 |1 079 209 |14,6 ... ... |162 895 |142 391 |14,4 ... |% |% | ... |13,17 |13,2 | ... |8,16 |8,37 | ... ... |36,5 |39,4 | ... | | | ... бойына Банк жақсы нәтижелер көрсетті. 2003 жылғы 142 391 мың теңге
таза табыстан асып түсіп, 162895 мың мөлшерінде ... Банк ... ... % өсті ... ... дейін, ол негізінен ликвидті
активтер мен таза несиелік портфель ... ... ... 22,5 ... ... және ... капиталы 14,6%-ға артты. Рентабелдік. Есептелінген
коэффициенттер, таза табыстың жиынтық активтерге (ROE) қатнасы мен ... пен ... ... (ROA) ... ... ... білікті активтер диверсификациясын мінездемелейді.
ААҚ “Тұран Әлем Банкі” активтер ... ... ... ... ... ... тепе-теңдік қорытындыға қатынасынан түсінікті. Банк
активтерінің сапасы мақсатқа сәйкес ... ... ... ... ... ... ... және толық құнсыз активтер мөлшерімен анықталынады. Банк
активін төрт категорияға бөлуге болады: ... ... және ... ... ... ... ... ссудалар;
ғимараттар мен құрал-жабдықтар.
Өткен жылдардағыдай “Тұран Әлем Банкі” Банк Активтерін орналастыруда
диверсификация саясатын ұстанады. ... орай Банк ... ... ... ... бөлінді. Нәтижесінде 2004 жылдың аяғына банк
активтері келесі статьялар бойынша топтастырылған.
Банктің жиынтық активтері, 01.01.04 жылдағы ... ... ... ... ... 24% құрады, ол 01.01.03 жылғы жағдайға қарағанда
12% жоғары. 2003 жыл аяғында ликвидті активтер 460 648 мың ... ... жылы 298 938 мың ... олар кассадағы қолма-қол (60 102), ҚР-
дің Халық Банкіндегі корреспонденттік шоттағы ... ... ... МОБ ... пен ... ... (243 315) қаржыдан
құралады.
11-кесте
ААҚ “Тұран Әлем Банкі” 2003-2004 жылдардағы активтер динамикасы
(мың ... |2004 ... % |2003 ... % ... ақша |60102 |3.01 |84284 |4.95 ... ... |30879 |51.38 |51955 |61.64 ... касса |29223 |48.62 |32239 |38.35 ... ... |293190 |14.68 |210047 |12.35 ... ... |16.13 |95097 |45.27 ... | | | | ... ... |245886 |83.87 |114950 |54.72 ... ... |29899 |1.50 |0.00 |0.00 ... |109928 |5.51 |4607 |0.27 ... ... ... |3117 |0.16 |3755 |0.22 ... банк ... |0.00 |0 |0.00 |0.00 ... | | | | ... тегі банк аралық |0.00 |0 |7.51 |20.00 ... | | | | ... ... депозиттер|3117 |100.00 |3004 |80.00 ... ... |1194602 |59.82 |1118305 |65.79 ... ... несиелер |270573 |22.65 |263097 |23.52 ... ... ... |924799 |77.41 |854283 |76.39 ... |0.00 |0 |7442 |0.66 ... өткен қарыздар |4112 |0.34 |1153 |0.10 ... ... |5923 |0.50 |0.00 |0.00 ... бойынша азықтар|-10805 |-0.90 |-7670 |-0.68 ... | | | | ... ... |50000 |2.50 |0.00 |0.00 ... ... |191009 |9.57 |204770 |12.04 ... активтер |65002 |3.26 |73858 |4.61 ... |1996849 |100.00 |1699626 |100.00 ... ... ... ... банктің ссудалық
портфель жағдайы 2004 жылға қпрағанда 2005 ... 1 ... ... 2003 ... ... ... ... жағдайының жақсаруы
бланктік және пролонпролонгирленген несиелердің өтелуіне байланысты болды.
Бірақ 2004 жылы ... ... ... 4035000 ... ... ... және ... несиелер есебінен үлкейгенін ескеру қажет.
2005 жылдың 1 қаңтарына банктің ... ... ... ... ... ... 561 мың теңге сомасында
• Қанағаттанарлықсыз несиелер бойынша 32 млн. тенге сомасында
... ... ... ... ... 5794 ... сомасында
• Сенімсіз несиелер бойынша 4123000 тенге сомасында
Барлық құрылған провиздер сомасы 1080500 тенге болды
12-кесте
“Тұран Әлем Банкі” ААҚ 2004 ... ... ... ... кредиттік
портфель құрылымы
(мың тенге)
|Өтелу |1-90 күнге |91-180 күнге |181-365 |1-3 жылға |3 ... ... ... ... |күнге дейін|дейін |жоғары ... |6 500 |34 248 |233 954 |230 035 |700 670 ... | | | | | ... мәліметтерінен көргеніміздей 4230035 тенге құрайтын несиелері
1-3 жылға дейінгі өтелу мерзімдері 3 ... ... 700670 ... ... ... үлесінің құрағаны 3-6 айға дейінгі мерзімде 34248 теңге 6-
12 айда 233954 ... ... Бір ... бұл ... ... ... қажеттілігін көрсетеді, екінші жағынан қаржының қайтымдылығы
үлкейетіндіктен, ... ... ... ... ... Ол өз ... ... үлкейтеді.
Банктік істердің негізгі бағыттарының бірі несиелендіру болып табылады,
бұл оның жоғары табыстылығын айқындайды. Бірақ несиелік ... ... ... пайда табуға ғана бағытталмаған, ... ... ... ... ... ... табылады.
Консервативті салыстырылған несиелік саясатты жүргізу арқылы,
мониторингтік-тәуекел процедура мен шешім ... ... ... қызметкерлердің кәсіби жұмыстарынан, несиелік операциялардың тиімділігі
үнемі өсіп келеді.
Қазақстан экономикасының басымды ... ... ... ... және де ... ... мен ... жоғары
ликвидтілігі мен тұрақтылығы.
Несиелік қызмет ең тиімді болғандықтан, банк 60% ... ... ... ... ... ... бөлшектеп бөлу,
банктың серіктестіктері бизнестің әр түрлі аудандарында ... ... ... ... мен ... және орта ... жеке тұлғаларды несиелендіру мақсатында
“Тұран Әлем Банкі” ... ... ... ... ... ... ... бөлігі шағын бизнес
субьектілерінен тұрады және 24,2% (291302 тенге) құрайды.
13-кесте
ААҚ “Тұран Әлем Банкі” 2004 ... ... ... ... ... ... ... ... % ... пен ... |230 211 |19,1 ... шығару | | |
| |291 302 |24,2 ... ... |7 027 |0,6 ... көлік |153 337 |12,7 ... ... |194 981 |16,2 ... | | ... ... беру |14 678 |1,2 ... іс |4 932 |0,4 ... ұй ... ... |252 578 |21,0 ... | | ... ... |24 234 |2,0 ... несиелер |32 127 |2,7 ... |1 205 407 |100 ... ... ең ... ... ие несие портфельдің 23%
құрайды немесе 276 812 теңге. Несиелік ... ... ... ... ... ... секторы (28,9%) және құрылыс (19%).
Ұлттық валюта түріндегі нарық сыимдылық деңгейі өскендіктен несиелік
валюта мәртебесіне теңге ие болды. ... ... ... ... 696947 ... орта ... 17,9 және 12,0 ... Олардың өтелгені
625018 теңге, бұл 90% жуық. Ұзақ мерзімді несиелердің берілгені 556476 мың
теңге, орта есеппен 16,6 ставкасымен олардың өтелгені 498913 ... ... ... ұзақ ... ... ... Банктің несиені
2002 жылға берілген барлық сомасы 1253363 теңге құрайды, ал ... ... ... нормативтерде халық банкімен бір қарызалушыға тәуекелділік
көлемі максималды нормативтер орнатылған. ... бір ... ... ... банкке, есептілікке тәуекелділік көлем сомасы берілген:
1. Банк балансында есептелетін несие алушыға банк ... ... ... ... банк ... ... жылға соңғы бес
ішінде банк балансынан ... ... ҚР заң ... актілерінде қарастырылғандай немесе жасалынған
шарттар бойынша ағымдағы және келесі екі ай бойы ... ... ... болатын талаптар:
- тәуекелді несиелер;
- қарыз алушы атынан алынған банктің міндеттемелері;
- ... жақ ... ... ... ... ... ... Қарыз алушының міндеттемелері бойынша алынған қамтамасыздандыру
сомасы ... Осы ... ... ретінде банк игеруіне берілген
және депозиттегі ақша;
- ... ... ... ... ... ... Standart & Poor’s агентімен “А”-дан төмен емес ұзақ мерзімді қарыз
рейтингі бар, басқа банктер ... ... ... ... ... ... ... деңгей.
Банктің тәуекелдік көлемі бір қарыз алушыға қатынасы ... ... ... асу ... Банкпен ерекше байланыстағы қарыз ... (k 3.1) - ... ... ... ... ... капиталынан аспау керек;
- Басқа да қарыз алушылар (К3) – 0,25. (сонымен қатар, 0,10 ... ... ... ... жақ ... ... алушыға немесе
қарыз алушы ... ... ... ... олар ... ... ... алушыға ағымдағы және
алдағы екі айға туындайтын ... және ҚР ... ... міндеттемелері бойынша оффшорлы ... ... ... бұл ... Standart & Poor’s
агенттің резиденттерін қатыссыз, ҚР теуекел рейтингінің ... көп ... ... ... Әлем ... бір ... алушыға максималды тәуекелділік
коэфициент көлемінің орындалуы жеке ай сайынғы бақылаулы ... ... ... ... ААҚ ... Әлем ... максималды тәуекелділік
коэфициент динамикасы (К3)
|Жылдар |0.30 ... көп емес |0.10 ... көп емес |
| ... жоқ ... жоқ ... |0,18 |0,01 ... |0,17 |0 ... |0,20 |0 ... бір ... ... ... көлемінің максималды
коэфициенті бойынша ААҚ ... Әлем ... ... ... ... ... орындалады.
Ұзақ мерзімді несиелер .... қосылған теңге ... ... ... ... 13474 мың ... орта есеппен пайыздық ставка
бойынша 24,59 % 2004 ... ... ... ... 11802 мың ... ... бұрын берілген балансынан шығарылып ... ... ... ... ... ... алушылар мекен жайына қарызды қайтаруға жазбаша ескерту
талаптар жіберіледі.
- мәселені қарыз алушылардың ... ... ... ... ... ... мен кепілдікті қамтамасыз ету жағдайларын тексеру
мақсатымен жүргізіледі.
Шығарылып тасталған несиеге қатынасы қайтарылғандар ... ... ... ... ... 30,99 % жеке ... 11,76 % ... % құрады. Нәтижесінде 2002 жылы ерте шығарылып тасталған несиелер
бойынша алынған ... 340,5 мың ... ... ... ... ... ... бойына Банктің несиелік операцияларды
жетілдіру мақсатында несиелік портфельдің сапасын жақсартуға бағытталған,
оны ... ... ... ... ... мақсатында ірі
көлемдегі несиелердің шоғырланған топтарын азайту және салааралық бөлу.
ААҚ “Тұран Әлем Банкі” міндеттемелік ... ... ... ... ... ... Әлем Банкі” 2002-2004 жылдардағы міндеттемелер динамикасы
(мың тг.)
|Міндеттемелер |2004 |Үлесі % |2003 ... % ... |393 115 |51,74 |306 372 |49,38 ... | | | | ... ... |38 290 |13,56 |52 352 |17,09 ... | | | | ... | | | | ... ... |354 825 |86,44 |254 020 |82,91 ... | | | | ... | | | | ... |65 030 |8,56 |51 116 |8,24 ... | | | | ... | | | | ... |271 929 |35,79 |254 071 |40,95 ... | | | | ... ... 861 |69,45 |187 995 |73,99 ... | | | | ... ... |0,00 |0,00 |1 952 |0,77 ... | | | | ... ... |26 927 |9,9 |5 107 |2,01 ... | | | | ... |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 ... | | | | ... |56 141 |20,65 |59 017 |23,23 ... | | | | ... |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 ... | | | | ... |29 716 |3,91 |8 858 |1,43 ... |759 790 |100,00 |620 417 |100,00 ... ... ААҚ ... Әлем ... ... 2004 жылды
2003 жылмен салыстырғанда 139 373 мың ... ... ... артқанын
көреміз. Міндеттеме құрылымындаға артқанын ... ... ... белгілеуге болады: ... ... көбі 51,74% ... ... құрайды, жедел депозиттер 35,79%,
талап етуге дейінгі депозит 5,66%, басқа да ... 3,9%, ... ... ... ... өсім ұзақ мерзімді депозиттік өсім болып
табылады.
01.01.2005 жылғы ... 4338 ... есеп шот ... ... ... тыс есеп саны 713. алынған мәләметтерді растайтын саны қалған
клиенттердің қалдықтарын және ұзақ ... бойы ... ... ... ... алшақтығы болып табылады.
Банктің 01.01.2005 жылғы жағдайына қарай барлық дебиторлық қарыздар
стандартты болып топтастырылды және одан ... ... ... бір міндеттемелер көлемі 7 493 мың ... ... ... ... Олар ... ... провиздер көлемі 5%. 375
мың теңге сомамен болды. 2004 жыл бойына есеп ... ... ... ... ... табылып келген, сот атқарушы ... ... ... тасталған сомасы 881 мың теңге. Құрылған провиздер
есесінен 180 құн ... ... ... 1074 мың ... ... ... ... тасталған. Уақыттың бітуіне байланысты банк балансының
дебиторлық қарыз сомасы 4025 мың теңге. 01.01.05 ... ... ... қарыз 180 күннен жоғары баланстық есеп шоттардан
көрінгендері жоқ.
1.6. КОНЦЕПТУАЛДЫ СЫЗБА
Концептуалды ... ... жүйе құру мен оның іс ... ... ... ... көрсетеді.Ақпараттың жүйенің негізгі
концептуалды схемасы тұтас жүйе ... ... ... және негізгі құралдарды анықтайды.
Ақпараттық жүйелер-бұл күрделі жүйе ... ... ... жеке ... мен ... ... тура ... Бірден бүкіл жүйеге жасай алмайтын жұмысты,
бөлек бөлшектерге біртіндеп жасап алу керек. ... ... ... ... ... жұйе құру және оны іске ... нәтижелі
болады.
Әдетте декомпозициялау анықталған белгілеріне қарай ... ... ... ... ... роліне қарай екі
бөлшекке бөледі.
Ол функционалды және жабдықтаушы бөлшек. ... ... ... комплексі жатады, ол ... ... ... жатады.
Жүйеше дегеніміз-жүйенің анықталған белгілері бойынша бөлінген дербес
бөлшегі.
Ақпараттық жүйенің функционалдық бөлшегі- ол жүйешелер немесе есептер
жиыны мен басқарудың ... ... ... ... жиыны.
Функционалдық жүйеше–нақты функциянермен шектелгенАқпараттық жүйенің
(АЖ) бір бөлігі.
Қамтамасыз ету бөлігі- бұл автоматтандырылған тәртіпте (режимде)
жүйенің қызымет етуі үшін қажетті жағдайлардың ... ету ... ... ... ... қамтамасыз ету,
бағдарламалық қамту, ақпараттың қамтамасыз ету (АҚ)
Ақпараттық жүйенің концептуалдық сызбасы
|Ақпараттық жүйе |
| Түрі | |
| ... |
| | ... |ЭАЖ |
| ЭИС | Желі |
| Желі | ... | ... ... |
2. ... ӘЛЕМ ... ААҚ-НЫҢ ҚАРЖЫЛЫҚ СЕНІМДІЛІГІН БАҒАЛАУДЫҢ
АҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕСІН ЖОБАЛАУ
2.1. АҚПАРАТТЫҚ БАЗА
Ақпарат базасы – бұл ... ... ... ... ... ... ... базасы машинадан тыс ақпарат базасы және
машинада ішіндегі ... ... ... ... тыс ... базасы – Аж-ні жұмыс ... ... мен ... ... ... ... ... техникасыз (ЕТ) адамға түсінікті болатын ақпарат ... ... тыс ... ... ... мен ... ... жүйелері,
мөлшерлік – анықтама құжаттар, жедел ақпарат жатады. ... мен ... ... ... ... жазып, ақпаратты есептеу желісінің
жадында тиімді іздеп және белгілеу үшін ... Ал ... ... ... (МАҚ) – шартты- тұрақты ақпарат қатарына жатады және ... бойы есеп ... ... ... әр түрлі тәртіптегіш
мөлшерлеулерді, мөлшерлерді және басқа да мәліметтерді ... ... ... – ол ... ... осы ... сәтінде
бейнелейтін, яғни бастапқы, өңделмеген ақпарат. Жедел ақпаратқа әдетте
бухгалтерлік және жедел есеп ... ... ... ақпарат базасы – бұл ақпараттық жүйені жұмыс істетуде
қолданылатын, машиналық тасығыштардағы ... ... ... ақпарат қорының бөлігі. Мұндағы машиналық ...... ... ... ендіруде пайдаланылатын материалдық объект.
Оған қатты магниттік табақшалар, иілгіш ... ... ... ... ... ... тасығыштар,
микрофильмдер және басқа да тасығыш түрі жатады.
Ақпарат массиві – нақты тәсілмен аталған және ... ... ... байланысқан мәліметтердің бірігуі. Ақпарат массивін
ұйымдастыру дегеніміз – бұл оның ... ... яғни ... ... үшін реквизиттердің тізімін, әрбір реквизиттің ... ... ... ... ... ... табу. Ақпарат массиві
қолданылу белгісіне қарай: кіретін, шығатын және ішкі ... ... ... ... ... есебін шешу үшін сұранысты және жедел
немесе алғашқы ақпаратты қамтиды. Шығатын массивтер, ... ... ... ... ... ... ... Осы ақпарат негізінде,
қолданушылар керекті ... ... яғни осы ... ... ... ... массивтері тұрақты, сақтаулы, жедел және
қызмет көрсететін болып келеді. Тұрақты ақпарат массиві мөлшерлік құжаттар
мен ... ... ... ... ... ... және ол
АЖ есептерін шешуде пайдаланылады. Тұрақты ақпарат массивіне жіктегіштер,
анықтамалар, шартты – тұрақты ... ... ... ... ... ... басқа есептерді шешу үшін
қолданылатын ақпаратты жазады. Мысалы, кварталдық есеп ... алу ... ... ... ... ... жинау қажет.
Жедел массивтер жедел құжаттар негізінде тұрғызылады, яғни біртіндеп
жиналған айнымалы ... ... ... ... ... әр ... өзгеріп отырады.
Қызмет көрсететін массивтер, массивтерді автоматты өңдеуде қажетті
қызмет көрсету ақпаратын құрайды.
Машина ішіндегі ақпарат ... ... ... ... есептер
жиынтығына бағытталған массивтер ... ... ... ... ... ... ... тәсілімен ұйымдастырылады.
Мәліметтер базасы, ол тікелей мәлімет алуға болатын жадыда, сақтағыш
құрылғыларда сақталып, ... ... ... ... ... және ... басқару функциясының жүзеге асырылуын қамтамасыз
етеді.
Мәліметтер базасын тұрғызудың себептеріне – мәлімет өңдеу ... ... ... ... ... ... және ... – қарсылығын жою, есептерді шешу ... кең ... ... ... ... ... ... мәліметтердің тәуелсіздігі, мәліметтер базасындағы
мәліметтерді сақтаудың ... және т.б. ... ... ... ... ... басқарудың программалық
жабдығының бар болуын қажет етеді. Оны мәліметтер базасын басқару жүйесі
(МББЖ) деп атайды.
МББЖ – бұл ... ... ... ... мәліметтерге
енуін қамтамасыз ететін, ақпарат массивтеріне кіру – шығу, оны ... ... ... ... ... ... жиынтығы. Мәліметтер базасын МББЖ-
мен біріктіріп, мәліметтер банкісі деп атайды. ... ... ... ... ... мен ... тұрады.
16-кесте
Ақпараттық база
|Кіріс құжаттардың |Кіріс құжаттардың |Шығыс құжаттардың |Шығыс құжаттардың |
|атауы ... ... ... ... есеп |BO ... ... |
|беру | ... есеп беру | ... мен ... |OPU ... ... |ORB ... есеп беру | ... есеп беру | ... ... |ODD ... ... ... есеп беру | | | ... ... ЕСЕПТЕРДІ ОРНАТУ
17-кесте
Тізім және есеп кешенін көрсету
|Аты |Есептің |Есептер, К3 |Көрсеткіштер ... ... | | ... |
| | | ... ... | |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 ... ... ... ... ... ... |норма-тивт|коэффициенті|1699-8100-3580(-)-3|к ... ... |К1 ... ... | |
| ... | | ... К1 | |
| ... | | | | |
| | ... ... |
| | ... ... | ... ... |
| | |К2 |/100) ... К2 | |
| | | ... | | |
| | | |81330,3 |ті | |
| | |Бір ... |К3=Р/К0.5 |Өтімділікт|Банктің |
| | ... |ің ... | |і | ... |
| | ... |мді | |
| | | | ... |
| | | | |ті | |
| | ... ...

Пән: Банк ісі
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 72 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 900 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Нефте банкі аақ-ның қаржылық сенімділігін бағалаудың ақпараттық жүйесін жобалау81 бет
Коммерциялық банктің сенімгерлік операциясы8 бет
Қаржы дағдарысы жағдайында коммерциялық банк сенімділігін бағалау және басқару93 бет
Біріккен маркетингтік коммуникация жүйесі37 бет
Байланыс желілері және олардың классификациясы20 бет
Банк табыстылығын басқару50 бет
Банк үшін программалық жабдықты жобалау77 бет
Болашақ педагогты мектепке дейінгі балалардың коммуникативтік біліктіліктерін қалыптастыруға даярлаудың теориялық негіздері80 бет
Дипломалды практика бағдарламасының орындалуы туралы есебі52 бет
Казақстан Республикасындағы банк жүйесі туралы37 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь