Банктің корпоративтік клиенттерімен жүргізетін операцияларын басқарудың ақпараттық жүйесін тұрғызу

Мазмұны

Кіріспе

1. Теориялық бөлім
1.1. Корпоративті клиенттерге қызмет көрсету
1.2. «Нұрбанк»ААҚ және басқарудың қолда бар жүйесін сипаттау
1.3. «Корпоративті клиенттерге қызмет көрсету» АЖ.сін құрудің мақсаты мен міндеті
1.4. «Корпоративті клиенттерге қызмет көрсету» АЖ.сіне қойылатын талаптар
1.4.1. ЭАЖ құрылымына қойылатын талаптар
1.4.1.1. Есептер кешенінің экономикалық мәні
1.4.2. «Корпоративті клиенттерге қызмет көрсету» АЖ.нің ресурстарына қойылатын талаптар
1.4.2.1. Ақпараттық қамтамасыздандыруға қойылатын талаптар
1.4.2.2. Ұйымдастырушылық қамтамасыздандыруға қойылатын талаптар
1.4.2.3. Техникалық қамтамасыздандыруға қойылатын талаптар
1.4.2.4. Бағдарламалық қамтамасыздандыруға қойылатын талаптар
1.4.2.5. Математикалық қамтамасыздандыруға қойылатын талаптар
1.4.2.6. Лингвистикалық қамтамасыздандыруға қойылатын талаптар
1.4.3. Концептуальды сұлба

2. Негізгі бөлім
2.1. «Корпоративті клиенттерге қызмет көрсету» ЕК орны
2.2. Есептің қойылымы
2.2.1. «Корпоративті клиенттердің жазбасын түрлі тіліктерде алу» есебінің сипаттамасы
2.2.2. Кірістік ақпарат
2.2.3. Шығыстық ақпарат
2.3. Ақпараттық база
2.3.1. Машинадан тыс ақпараттық база
2.3.1.1. Ақпараттық модель
2.3.1.2. Жіктеу мен кодтауды сипаттау
2.3.2. Машина ішіндегі ақпараттық база
2.5. Есепті математикалық қамтамасыздандыруды сипаттау
2.5. Бағдарламалық қамтамасыздандыру
2.5.1. Есептер кешенін жүзеге асыру үшін қолданылуы мүмкін , қолда бар бағдарламалық құралдарды сипаттау
2.5.2. Бағдарламалық қамтамасыздандырудың құрылымы
2.5.2.1. Жалпы жүйелік бағдарламалық қамтамасыздандырудың сипаттамасы
2.5.2.1. Арнайы бағдарламалық қамтамасыздандырудың сипаттамасы
2.5.3. Қолданушы инструкциясы
2.6. Есептер кешенінің әрекет етуінің ақпараттық технологиясын сипаттау

3. «Корпоративті клиенттерге қызмет көрсету» АЖ деңгейін бағалау және оны қолданудың мүмкін аумақтары
3.1. «Корпоративті клиенттерге қызмет көрсету» АЖ.сін құрауға кететін шығындарды бағалау , шығындарды есептеудің әдістемесі
3.2. Ақпараттың өнімді коммерциялық жүзеге асыру бойынша нәтижелер мен рекомендацияларды талдау
3.3. Есептер кешенінің ақпараттық технологиясын жетілдіру бойынша рекомендациялар

Қорытынды

Әдебиеттер

Приложения
Кіріспе


Қаржылық және банктік ұйымдарды жетілдірудің маңызды бағыттарының бірі қазіргі ақпараттық жүйелерді пайдалану болып табылады. Бұл бағыттағы жаңа перспективалар елдің рыноктық қатынастарға өтуінде қаржылық және банктік жүйелерді радикалды қайта құрауды жүзеге асырумен байланысты ашылды. Банктер үшін ортақ , ақпараттық – есептеуіш желіні қаржылық органдардың ақпараттық жүйелерінің басқа ақпараттық жүйелермен аса тығыз өзара әрекеттесуін ұйымдастырудың мүмкіндігі пайда болды.
Қазақстан Республикасында банктік сфера бұл экономиканың динамикалық түрде дамушы секторларының бірі. Инфляциялық үрдістер мен кризистік құбылыстарды игерумен байланысты , қазақстандық экономиканың бүгінгі проблемаларының арасында банктік жүйедегі ары қарай даму мен жетілдіру үлкен тәжірибелік маңызға ие. Сонымен қатар, соңғысының дамуы банктердің рынокқа кірісін либеризациялау, екінші деңгейдің банктерін жекешелендіру , және тағы сол сияқты бағыттарды қамтиды.
Қазіргі банктік жүйелер – бұл клиенттерге көрсетілетін , көп тәсілді дәстүрлі және дәстүрлі емес қызметтердің сферасы. Қазақстан экономикасының рыноктық қатынастарға өтуімен , екінші деңгейдің банктерімен халыққа көрсетілетін жаңа қызметтердің бірі корпоративтік клиенттерге қызмет көрсету болып табылады.
Клиенттерге қызмет көрсету банкке пайда алып келетін банк үшін операциялар кешендерінің бірі болып табылады. Сондықтан көбірек потенциалды клиенттерді тарту үшін халыққа көрсетілетін қызметтер кешенін банк жетілдіруі қажет.
Дипломдық жұмыс «Нұрбанк» ААҚ-дағы корпоративтік клиенттерге қызмет көрсетудің ақпараттық жүйесін қарастыруға арналған.
Дипломдық жұмыстың мақсаты – клиенттің сұранысы бойынша уақыттың кез келген сәтінде қажетті қаржылық ақпаратты алуды ұйымдастыруға мүмкіндік беретін , корпоративтік қатынастар бөлімінде ақпаратты өңдеуді автоматтандыру үшін корпоративтік клиенттерге қызмет көрсетудің ақпараттық жүйесін құру.
Теориялық бөлімде пәндік облыс бейнеленген , «Нұрбанк» ААҚ-на сипаттама берілген , «Айырбастау пунктінде ақшалық құралдардың қозғалысын есептеу» ақпараттық жүйесін құрудың мақсаты мен міндеті , оның құрылымына талаптар анықталған: ақпараттық , бағдарламалық , техникалық , математикалық , лингвистикалық , ұйымдастырушылық
Әдебиеттер:

1. Назарбаев Н.А. Казахстан - 2030. Процветание, безопасность и улучшение благосостояния всех казахстанцев. Послание Президента страны народу Казахстана. - Казахстанская Правда, 11 октября 1997 года.
2. Конституция Республики Казахстан.- Алматы.-1995.
3. Указ Президента Республики Казахстан № 359 от 14 марта 2000 года "О государственной программе обеспечения информационной безопасности Республики Казахстан на 2000 - 2003 годы"
4. Постановление Правительства Республики Казахстан № 492 от 4 апреля 2000 года "О развитии единого информационного пространства в Республике Казахстан и создание ЗАО "Национальные информационные технологии""
5. Республиканская целевая научно - техническая программа "Информатизация народного хозяйства Республики Казахстан (основные задания и показатели)".-Алматы-1994
6. Программа Информатизации Казахской ССР на 1991-1995 годы и на период до 2005 года (Постановление Кабинета Министров Казахской ССР №474 от 18 августа 1991 года).
7. Бралиева Н.Б. Информатизация общества как особенность современного этапа /Сб. Мировой опыт рынка и становление рыночной системы хозяйствования в Республике Казахстан.-Алматы.-1994
8. Бралиева Н.Б.,Пушкарев Л.А. Основные напрвления развития новых технологий в экономических информационных системах (Развитие открытой рыночной экономики Казахстана).-Алматы: Экономика.-1999
9. Бралиева Н.Б.,Куличихин А.А. Информационные аспекты создания и функционирования автоматизированных информационных систем.
10. Неверова Е.Г. Исследование проблем создания баз данных для информационных систем
11. Пушкарева Л.А. Развитие информационной технологии
12. Тимошенко В.Ф. Информацтонные системы менеджмента
13. Гагарина Н.Л. Разработка информационной системы банка.
14. Стороженко Л.А. Матвеева И.А. Информационно-компьютерные системы учета в Республике Казахстан
15. Байшоланова К.С., Джумабаев Д.А. Компьютеризация биржевых операций
16. Бралиева Н.Б., Шаукенбаев А.С. Управление информационными ресурсами в транснациональной компании
17. Тимофеева Е.П. Некоторые вопросы безопасности информационных систем
18. Тилегенов А.И. Сетевое и программное обеспечение в Казахстане
19. Неверова Е.Г.Технология проектирования баз данных и знаний,А-2000
20. Автоматизированные информационные технологии в банковской деятельности: Учеб.пособие для вузов/ Г.А. Титоренко, В.И. Суворова - М.: Финстатинформ, 1997.- 268 с.
21. Бралиева Н.Б., Тимошенко В.Ф., Гагарина Н.Л.
Информационные системы бизнеса. – Алматы: РИК, 1994. - 120 с.
22. Бралиева Н.Б., Байбулекова Л.А., Тилегенов А.И.
Основы информационного менеджмента: Учебное пособие. – Алматы: Экономика, 1998. – 88 с.
23. Бухгалтерские информационные системы: Учебное пособие/ Тулегенов Э.Т., Бралиева Н.Б., Л.А. Стороженко, И.А. Матвеева. – Алматы: Экономика,1999. – 120 с.
24. Диго С.М. Проектирование баз данных: Учебник. – М.:Финансы и статистика, 1998. – 216 с.
25. Когаловский М.Р. Технология баз данных на персональных ЭВМ. –М.: Финансы и статистика, 1992. – 85 с.
26. Козлова Е.П., Галанина Е.Н. Бухгалтерский учет в коммерческих банках. – М.: Финансы и статистика, 1996. – 306 с.
27. Фигурнов В.Э. IBM PC для пользователя. –М.:Инфра – М,1996.- 432 с.
28. .Банковское дело Учебник для ВУЗов, Колесников В. И., Кроливецкая Л. П. и др. Под ред. В. И. Колесникова и Кроливецкой Л. П. – М.: Финансы и статистика, 1995, -469с., стр.6, 18, 131.
29. Системы управления базами данных и знаний: Справочное издание / А.Н.Наумов, А.М.Вендров, В.К.Иванов и др. / Под ред. А.Н.Наумова. - Москва:Финансы и статистика, 1991, -352с.
30. Банковское дело: Учебник / Под ред. Г.С.Сейткасымова. - Алматы: Каржы-Каражат, 1998, - 576с.
31. Годовой отчет ОАО "Нурбанк" за 1998г.
32. Экономическая документация "Информационные системы ОАО "Нурбанк" ".
33. Информация с сайта "ОАО "Нурбанк"" в Internet.
        
        ДИПЛОМДЫҚ ЖҰМЫС
тақырыбы: Банктің корпоративтік клиенттерімен жүргізетін операцияларын
басқарудың Ақпараттық жүйесін тұрғызу
Мазмұны
Кіріспе
1. Теориялық ... ... ... қызмет көрсету
1.2. «Нұрбанк»ААҚ және басқарудың қолда бар жүйесін сипаттау
1.3. ... ... ... ... ... ... мақсаты мен
міндеті
1.4. «Корпоративті клиенттерге қызмет көрсету» АЖ-сіне қойылатын ... ЭАЖ ... ... талаптар
1.4.1.1. Есептер кешенінің экономикалық мәні
1.4.2. «Корпоративті клиенттерге қызмет көрсету» АЖ-нің ресурстарына
қойылатын ... ... ... ... ... ... ... қойылатын талаптар
1.4.2.3. Техникалық қамтамасыздандыруға қойылатын талаптар
1.4.2.4. Бағдарламалық қамтамасыздандыруға қойылатын талаптар
1.4.2.5. Математикалық қамтамасыздандыруға қойылатын талаптар
1.4.2.6. Лингвистикалық қамтамасыздандыруға қойылатын талаптар
1.4.3. ... ... ... ... ... ... қызмет көрсету» ЕК орны
2.2. Есептің қойылымы
2.2.1. «Корпоративті клиенттердің жазбасын түрлі тіліктерде алу» есебінің
сипаттамасы
2.2.2. Кірістік ақпарат
2.2.3. ... ... ... база
2.3.1. Машинадан тыс ақпараттық база
2.3.1.1. Ақпараттық модель
2.3.1.2. Жіктеу мен кодтауды сипаттау
2.3.2. Машина ішіндегі ақпараттық база
2.5. Есепті математикалық қамтамасыздандыруды сипаттау
2.5. Бағдарламалық ... ... ... ... ... үшін қолданылуы мүмкін , қолда бар
бағдарламалық құралдарды сипаттау
2.5.2. Бағдарламалық қамтамасыздандырудың құрылымы
2.5.2.1. Жалпы ... ... ... ... ... бағдарламалық қамтамасыздандырудың сипаттамасы
2.5.3. Қолданушы инструкциясы
2.6. Есептер кешенінің әрекет етуінің ақпараттық технологиясын сипаттау
3. «Корпоративті клиенттерге қызмет көрсету» АЖ ... ... және ... ... ... «Корпоративті клиенттерге қызмет көрсету» АЖ-сін ... ... ... , ... ... ... ... өнімді коммерциялық жүзеге асыру бойынша нәтижелер мен
рекомендацияларды талдау
3.3. ... ... ... ... ... ... және банктік ұйымдарды жетілдірудің маңызды бағыттарының
бірі қазіргі ақпараттық ... ... ... ... Бұл ... перспективалар елдің рыноктық қатынастарға өтуінде қаржылық және
банктік жүйелерді радикалды ... ... ... ... ... ... үшін ортақ , ақпараттық – есептеуіш желіні қаржылық
органдардың ... ... ... ақпараттық жүйелермен аса тығыз
өзара әрекеттесуін ... ... ... ... ... ... ... бұл экономиканың
динамикалық түрде дамушы секторларының бірі. ... ... ... ... ... байланысты , қазақстандық экономиканың
бүгінгі проблемаларының арасында ... ... ары ... даму ... үлкен тәжірибелік маңызға ие. Сонымен қатар, соңғысының дамуы
банктердің рынокқа кірісін ... ... ... ... , және тағы сол ... бағыттарды қамтиды.
Қазіргі банктік жүйелер – бұл клиенттерге көрсетілетін , ... ... және ... емес ... ... ... рыноктық қатынастарға өтуімен , екінші деңгейдің банктерімен
халыққа көрсетілетін жаңа қызметтердің бірі ... ... ... ... ... ... ... банкке пайда алып келетін банк үшін
операциялар ... бірі ... ... ... ... потенциалды
клиенттерді тарту үшін халыққа ... ... ... ... ... жұмыс «Нұрбанк» ААҚ-дағы корпоративтік клиенттерге
қызмет ... ... ... ... арналған.
Дипломдық жұмыстың мақсаты – клиенттің сұранысы бойынша уақыттың
кез ... ... ... ... ... алуды ұйымдастыруға мүмкіндік
беретін , корпоративтік қатынастар бөлімінде ... ... үшін ... ... ... ... ... құру.
Теориялық бөлімде пәндік облыс ... , ... ... ... , ... ... ... құралдардың қозғалысын
есептеу» ақпараттық жүйесін құрудың мақсаты мен міндеті , оның құрылымына
талаптар ... ... , ... , ... ... , ... , ... қамтамасыз етуге ,
«Корпоративті клиенттерге қызмет ... ... ... ... ... бөлімде банктің ақпараттық жүйесіндегі есептер кешенінің
орны анықталған , есептер кешенінің ұйымдастырушылық-экономикалық ... , ... база ... , ... ... ету ... ... ету , қолданушыға инструкция құрастырылған.
Үшінші бөлімде есептер кешенінің ақпараттық ... ... ... және ... ... ... коммерциялық жүзеге
асырылуы бойынша рекомендациялар берілген , «Корпоративтік ... ... ... ... ... шығындар есептелген.
Дипломдық жұмыс 11 сурет , 18 кесте және 2 қосымшаны қосады.
Дипломдық жұмыста 33 атаудан ... , ... ... ... ... бөлім
1.1. Корпоративті клиенттерге қызмет көрсету.
Әрбір ақпараттық жүйе (АЖ) ақпараттық объектілердің жиынтығынан
тұратын , кейбір ... ... ... ... ... облысына
ие.
Осы дипломдық жұмыста клиенттердің (иегерлердің) және олардың
бөлімшелерінің ... ... ... ... ... ... 1997 жылы 23 ... «Нұрбанк»
ААҚ-ның басқару жиынында қолдау тапты.
Клиент ретінде қызмет етуде артықшылығымен және бірлестікті дамыту
жоспарындағы жоғары тартымдылығымен сипатталатын және өзінің ... ... ие , ... ... (ұйым , компания , мекеме және тағы
басқалар) шығады. ... кез ... ... оның бөлімшелерінің қаржылық
күйіне байланысты , оны қызықтырушы ақпарат алу үшін ... ... ... ... статусын иемдену үшін компанияларды
таңдаудың ... ... ... ... Міндеттілері:
➢ компаниядағы менеджменттің жоғары деңгейі;
➢ «Нұрбанк» 1 өзге банктердің ... оң ... ... ... ... ... ... жоғарғы деңгейі
(минималды несиелік тәуекелдер).
Б) ... ... ... ... ... тәуекелдерін диверсификациялау;
➢ компания шоттары бойынша маңызды айналымдар.
Компанияға «корпоративті клиент» статусы келесілер сәйкес келгенде
беріледі:
• Барлық міндетті шоттарға;
• Бір және / ... ... ... ... ... ... ... жағдайы жөніндегі барлық
ақпаратты банкке береді. Бұл ақпарат мәліметтердің орталық қоймасына кепіл
түседі.
Мәліметтердің орталық қоймасы (DATA WARE HOUSE) – бұл ... ... , ... және ... ... операциялары жөнінде
барлық ақпараттан құралатын , орталық база.
Мәліметтердің ... ... ... ... және ... , ал ... ... корпоративті клиенттердің сөздігі ,
қалдықтар сөздігі , несиелер сөздігі , депозиттер сөздігі , шоттар ... ... ... беру ... ... ... ... , нақтырақ:
• Электрондық почта бойынша;
• Факс бойынша;
• Сымтетік арқылы және тағы басқалар.
«Корпоративті клиент» түсінігі салыстырмалы түрде жуырға ... ... ... ... клиенттерге қызмет көрсету» барлығы бірнеше
есептер шешіледі: корпоративті клиенттер ... ... ... оның ... ... жағдайы жөніндегі жазбаны беру , яғни
, корпоративті жазбаны.
Корпоративті клиенттің портфелінде корпоративті ... мен ... ... ... болады.
Корпоративті жазбада корпоративті клиент жөнінде түрлі қаржылық
мәліметтер беріледі , нақты алғанда: ... ... , ... , ... ... ... , ... қалдық және тағы басқалар.
Әрқайсысы бірнеше шоттарға , ... ... ... ... бар , сондай-ақ , әрбір шот жеке
шаруашылық ... ... ... банк үшін ... ... және ... ,
қызметтік ақпаратты алуға мүмкіндік бар.
1.2. ... ААҚ және ... ... бар ... ... – бұл ақша ... ... үшін және оларды қайтымдылық ,
төлемділік , жылдамдылық шарттарында өз ... ... үшін ... ... негізгі міндеті – ақша қаражаттарын , несиелендірушілерден
алымшыларға , және сатушылардан ... ... ... ... ... негізгі мақсаты пайданы алу болып ... ... ... ... ... ... ... агрессивті банктердің аса айқын өкілі Нұрбанк болып табылады.
«Нұрбанк» ААҚ 1992 жылдың 14 ... ... ... және ... ... ... ... түрлі түрлерін жүзеге асыру мақсатымен
, «Нұрбанк» ... ашық ... ... ... ... ... қызмет етуді жүзеге асыруға 1992 жылдың 3 тамыз ... ... ... ... ... алды.
1995 жылдың 14 ақпанында «Нұрбанкі» сауда банкі ... ... оның ... ат қоюы ... ... қабыл алынып «Нұрбанкі»
ашық үлгі акционерлік қоғамы болып, оның жарғылық капиталы артуда.
1997 жылы Қазақстан Республикасының ... ... ... оның банкілік қызметтердің кең спектр көрсетуіне бас лицензияны
пайдалануына берді және онда ... ... ... ... ... ақшалы аудармаларының корреспонденттік шоттар арқылы шет
елдерге өтеді.
Осы уақыттан бастап банкі Қазақстанда өзінің бөлімді ауым құруына кірісті.
2001 жылы ... ... ... ... және ... нарығында маңызды нәтижелерге жетті.
2002 жылдың басында банкінің 9 филиалы және Орталық Қазақстанның
өнеркәсібі дамыған жерлерінде ашылды.
2001 жылы ... ... ... ... және Қазақстан
қаражаттық нарығында маңызды нәтижелерге жетті.
Қазақстан Республикасының ұлттық банкісінің ... ... ААҚ ... ... ... және ... нормативті
сақтай отырып, өз тәуекелдерімен нәтижелі басқаруда.
Депозиттік базаның толассыз өсу шегі ... ... ... ... және ... деген экономика
субьектілерінің және ел азаматтарының ... ... ... 1997 ... тамыз айында ашылды. Осы ... ... ААҚ ... ... ... буын ... танытты.
Ақтөбе аймақтық қаражаттық нарығы күннен күнге тартымды болуда.
Осында 13 банк жұмыс істейді, былтырғы жылы екеуі ашылды.1999 ... ... ... ... ... ... ... ең орталық орнында орналасқан Қарағанды облысы,
сауданың күре тамыры болған, экономикасы мен ... ... ... шет ... ... Бүгін бұл Республикадағы ең ... ... , ... ... ... және Қазақстан металлургия
облысы. Жеңіл және тамақ , машина жасау өнеркәсібі ... ... ... ... ... ... ... денсаулық проблемаларына, өсіп келе жатқан жас ... ... ... ... ауруханаларға, «Бөбек» балалар
қорына жіберіледі.
Бірлескен басқару принциптері ... ... ... ... бірлестікпен, акционерлік қоғаммен басқару жүзеге асады.
Заң жолымен ... ... ... ... реттейтін негіздік ойларды
білдіреді (рұқсат етушілердің) немесе бұйрық жолымен ... ... ... ... ... болуы.
Бірлескен басқару принциптері бірнеше мақсат шешімін болжайды, ол
акционерлік ... ... ... ету ... және ... орындалуын (яғни нәтижелі бақылау компаниясының басшылығы және
менеджментке ықпалын жасау мақсатымен ... ... және ... банкінің бас офисінде біріңғай ақпараттық база ... онда ... ... ... қаражаттық есептеу нәтижелерін
алуына, бөлімдердің қызметін тексеруіне арналған ... ... ... ... ... бас ... уәкіл етілген қызметтердегі
операциялардың кез келгенінен ақпаратты көре алады. Яғни бас ... ... ... ... ... нақтыланған құжатқа дейін бір сағат
аралығында ақпараттар болады.
«Нұрбанкі»ААҚ өзін ... ... ... ... ... ... ... және клиенттерге қауымдық қызмет өтуімен
ерекшеленеді. Дәл ... ... ... банк ... Астанада,
Шымкентте, Өскеменде, Ақсайда ашылды.
Банкінің филиалдық кеңеюі, ең алдымен ... ... ... ... ... ... банкілік сервис қажеттілгі ең
жоғары дәрежеде болуында.
Банк ЕБРР , кәсіпкерлікпен кіші ... ... ... , ... ... ... ... , кіші және орта бизнесті
қолдау бойынша алымдар агенті ретінде қызмет етеді.
«Нұрбанк» ААҚ-мен көрсетілетін қызметтердің ... ... ... ... және ... ... , жеке ... үшін – операционды департамент үшін шетел валютасында
шоттарды ашу;
• есептік және ... ... ... түрінде , физикалық тұлғалар
үшін шетел валютасында шоттарды ашу;
• халықтан депозиттерді қабылдау;
... ААҚ ...... ... ... ... есептік шоттарда теңге түрінде – 4 % жылдық , валюта түрінде –
2,5 % жылдық , ... ... ... ... әр ай
сайынғы есепке қосу;
Есептік операциялар:
- клирингтік жүйелер мен ірі төлемдер жүйесін пайдаланумен ... ... ... ... ... және ресейлік банктердің желісі арқылы шетел
валютасы түріндегі ... ...... және ... ААҚ ... ... облыс аралық есептер;
• Кассалық операциялар мен инкассация:
- шоттардағы қалдықтар шегінде ... және ... ... ақшалай
беру;
- банк кассасына сол күні шотқа тіркеумен ақшалай қаражатты қабылдау;
- тәуліктердің кез келген ... ... және ... күндері
ақшалай қаражаттың инкассациясы;
• Құжатты инкассо – ... ... ... ... ... үшін импорттық істер бойынша құжаттарды беру;
- экспорттық істер бойынша инкассалық кепілдемелерді ... ... ... инкассо тратт;
- құжаттарды индоссирлеу;
• Чектермен операциялар:
- MasterCard , American Express , CITICORP , VISA жолдық ... ... CHASE ... Bank ... ... ... ... коммерциялық , жолдық , атаулыларға чектерді қабылдау;
• Аккредитивтермен операциялар – есептер бөлімі:
- аккредитивті ашу;
- аккредитивті визалау , ... ... ... ... ... және ... тратт;
- трансферабельді аккредитивті аудару;
- аккредитивтермен операцияларды өткізу ... ... ... ... ... ... үшін валютаны сатып алу / сату;
- «валюта – валюта» конверсионды операциялар;
- күнбе-күн конверсионды ... ... ... Көп бөлімшелі компанияларға қызмет көрсету , Қазақстан
аймақтарында ... ... ... күйі туралы
ақпаратты оперативті беру;
• Компьютерлік – модельді ... ... ... ... жүйесі бойынша «электрондық» қызмет көрсету;
- банкке теңге түрінде төлемдік тапсырыстар мен шетел валютасы
түрінде ... ... ... ... өтініштерді банкке беру;
- экспорттық істер бойынша инкассалық тапсырыстарды пішімдеу және
құжаттарды қабылдау;
- инкассо тратт;
- құжаттарды ... ... ... Master Card , American Express , CITICORP , VISA ... ... ... CHASE Manhattan Bank коммерциялық чектерін сату;
- Инкассо коммерциялық , жолдық , атаулыларға чектерді қабылдау;
• Аккредитивтермен ...... ... аккредитивті ашу;
- аккредитивті визалау , дәлелдеу;
- экспорттық аккредитивтер ... ... ... және ... ... ... төлемдер;
- трансферабельдік аккредитивті аудару;
- аккредитивтермен операцияларды өткізу үшін консультациялар;
• Конверсионды операцияларды өткізу:
- теңгеге валютаны сатып алу / сату;
- «валюта - ... ... ... ... конверсионды операцияларды жылдамдатып өткізу;
• Көп бөлімшелі компанияларға қызмет көрсету , Қазақстан
аймақтарында ... ... ... күйі ... ... ... ... байланысты пайдаланумен «Банк-клиент»
жүйесі бойынша «электрондық» қызмет ... ... ... түрінде төлемдік тапсырыстар мен шетел валютасы
түрінде өтініштерді аударуға беру;
- валютаны конвертацияға ... ... ... ... банк пен бөлімшелердегі барлық шоттар бойынша жазбаларды
банктен алу;
- Ұлттық ... ... ... ... және ... Банкаралық
Валюталық Биржадан курстар банкісінен алу;
- Жеке өтініш бойынша ақпаратты ... ... ... ... қабылдау;
• Теңге және қатты валюталарда шектеусіз жоғарғы тиімділікті
жобаларды ... ... және ... ... ... ... – қазыналық департамент уақытша
бос ақша қаражаттарын орнатуды келесіде жүзеге асырады:
- МҚМ (мемлекеттік ... МФ ... ... Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қысқамерзімді ноталары;
- ҰЖО (ұлттық ... МФ ... ... ... ...... карточкалардың
дамуын басқару:
- CIRRUS / MAESTRO дебеттік теңгелік карточкаларын беру және қызмет
көрсету;
- ... , American Express , VISA ... ... ... ұйымдастырушылық құрылымы екі негізгі әдіспен анықталады:
банкті басқарудың құрылымымен және оның ... ... ... ... ... ... ... – оның негізгі функцияларын
жүзеге асыру мақсатымен банктің ... ... ... , ... ... ... ... ету. Банктің қалай
ұйымдастырылғанынан , ондағы басқарушылар мен ... ... ... оның ... ... тәуелді болады.
Банкпен басқарудың құрылымын анықтау басқару органдарын бөлу ,
олардың міндеттерін бекіту , ... ... ... ... ... ... пен ... алдын-ала қарастырады.
«Нұрбанк» ААҚ-ның жоғарғы органы келесі негізгі сұрақтарды ... әр ... ... , ... ... жиналысы болып табылады:
• жарғы мен жарғылық капиталды өзгерту;
• банк басқаруын (кеңесін) таңдау;
• жылдық есеп ... ... банк ... ... банк бөлімшелерін құру және ликвидациялау және тағы басқалар;
Басқарма (кеңес) банк мақсаттарын анықтайды және ... , ... және ... ... басқа түрлері бойынша оның
саясатын іске ... , ... ... ... ұйымдармен қызметті
координациялайды және байланыстар орнатады.
Комитеттер құрылады: ... , ... , ... ,
сенімділікті қатынастар және тағы басқалар.
Банк құрылымы ... ... ... ... ... , ... және ... тұрады. Олардың
жетекшілері осы бөлімшелердің қалыпты жұмысын ... ... ... , басқармалардың бастықтары және олардың
орынбасарлары бөлімдер мен қызметтердің қызметін белгілейді , ... ... мен ... ... , ... ... бақылайды және
олардың жұмысын бағалайды.
Ақпараттық технологиялар департаменті (АТД)
Департаменттің ... ... ... ... банктік
ақпараттық жүйесін қолдау мен ... , ... ... ... ... ... ... келесі функцияларды
орындайды:
- оның қызметін ақпараттандыру аумағында Нұрбанктің ортақ ... және ... ... ... сұрақтарымен айналысушы , Нұрбанк бөлімшелерінің
жұмысының координациясын жүргізеді;
- ақпараттандыру сұрақтарымен айналысушы , ... ... ... бойынша ұсыныстарды құрастырады;
- Нұрбанк ақпараттандырудың ұзақмерзімді және ... ... ... ... дамыту бөлігінде , Нұрбанк бойынша
басқарушы бағдарламаларды жүзеге асыру мен құрастыруда қатысады;
- сәйкес бөлімшелермен ... ... ... сенімді және орнықты
қызмет етуін , оның тұрақты болуын және жүргізілуін қамтамасыз
етеді;
- басқарудың ... және АБЖ құру ... ... ... ... жұмыстың бекітілген жоспарымен сәйкес түрде Нұрбанк бөлімшелерінің
өтініштері бойынша ... ... ... ... ... және ... ... корпоративті жолын құрудың аппараттық құралдары мен
компьютерлік ... , ... ... жүйелік , желілік және
офистік бағдарламалық қамтамасыз ету үшін ... ... ... ... ... ... шығындар сметасының
жобасын және ұсыныстарын қалыптастырады , сонымен ... , ... ... жүргізеді;
- техникалық құралдар мен бағдарламалық қамтамасыз ... ... ... , ... құқықтық актілерді
құрастыруға қатысады , Нұрбанк байланысынан ... ... ... ... ... дайындайды және
қарастырады;
- Нұрбанк ақпараттандыру қажеттіктеріне ... ... ... ... туралы бюджетті бақылау және жоспарлау
бөлімшесіне әр квартал сайын есеп береді;
- Ақпараттандыру аумағында ... ... ... ... ... ... үшін өзара әрекетті және бірлестікті жүргізеді:
- халықаралық қаржылық ұйымдар және консалтингтік фирмалармен;
- компьютерлік ... , ... ... ... және ... ... ... Нұрбанк сәйкес бөлімшелерімен;
- ұсыныстарды қалыптастырады және жұмыс ... ... ... , ... ... жалпы жүйелік және
офистік бағдарламалық қамтамасыз етудің , ... ... ... ... , эксплуатация бойынша
Нұрбанк бөлімшелерінің қызметкерлерін қайта дайындау және ... ... және ... ... ... ұйымдастырушылық құрылымы 1-суретте көрсетілген.
1.3. «Корпоративті клиенттерге қызмет көрсету» АЖ-сін құрудың мақсаты ... ... ... мақсаты , оның қолданылу аумағынан құрудың
әдістерінен , техникалық базадан , байланысты ... ... ... ... , ... және өз ... ... беру.
«Корпоративті клиенттерге қызмет көрсету» АЖ-сін құрудың негізгі
мақсаты клиенттің ... ... ... ... ... беру ... , өңдеуді , сақтауды , жинауды автоматтандыру болып табылады.
ЭАЖ-ні құрудың негізгі мақсатымен сәйкес АЖ-нің міндеттері ... ... ... ... ... ... еңбегінің
оперативті жұмысы мен өнімділігі;
- жеткізілетін мәліметтердің сенімділігі;
- клиент сұраныстарымен сәйкестікте бөлімшелер жөнінде ... ... ... ақпараттың қорғалуы мен сенімділігі бойынша ... ... ... ... ... ... АЖ-нің міндеті болып
қаржылық ақпаратты беру не бақылау , қалыптастыру ... ... ... ... , ... ... ... сұранысы
бойынша корпоративті клиенттердің операциялары мен ... , ... ... ... және ... ... ары ... дамуы мен
міндеттердің қосымша кешендерін қосу үшін ашық болуы тиіс.
Компьютермен жұмыс істеу кезіндегі жақын ... ... ... жұмыс сапасын көтеруге мүмкіндік береді.
1.4. «Корпоративті клиенттерге қызмет көрсету» АЖ-сіне қойылатын ... жүйе (АЖ) – бұл ... ... сұраныстарына
сәйкес түрде ақпаратты жинау , сақтау , іздеу , өңдеу және ... ... АЖ ... ... ... шешілетін есептерді өзіне
қосады.
Қолданушы үшін жүйе ыңғайлы және ... ... ... әрекеттерден қорғауға ие болуы қажет.
Банктік жүйеде ақпарат конфиденциальды және құпия болып ... ... ... бүкіл жүйе жүйенің сапалы сипаттамаларын жақсартумен
және қол жеткізуді шектеу жолымен ... қол ... мен ... ... ... етілуі тиіс.
1.4.1. ЭАЖ құрылымына қойылатын талаптар.
АЖ құрылымы - жүйешіктердің функционалдық ... мен ... ... ... ... анықтайтын , оның жеке жүйешіктері мен
элементтері ... ... мен ішкі ...... ... орнықты реті.
Есептер тізімі , олардың міндеті , кіріс және шығыс ақпарат ... , ... 1 – ... ...... ... қызмет көрсету»
АЖ-сіндегі есептер тізімі.
|Есептің атауы |Міндеті ... ... ... | ... | | |
|1 |2 |3 |4 |5 ... ... ... |- ... ... ... ... | ... | ... ... мен | ... ... ... |несиелері туралы | ... ... | |
| ... ақпаратты | |файл ... ... |
| ... беру | | | ... ... |Клиентке оның |- ... ... ... ... | ... | ... ... қажетті | | | |
| ... ... | | | |
| ... беру | | | ... ... есеп – бұл нақты формаға соңғы немесе аралықтық
нәтижемен сипатталатын, ... ... ... ... ... ерекшеліктерін белгілеуге болады:
• Жоғарғы алгоритмделуі;
• Иерархиялығы, яғни, есептер кешендеріне, блоктарына,
жүйешіктерге ... ... ... ... ... ... бар болуы;
• Шешу алгоритмдерін типтендірудің мүмкіндігі мен жаппайлылығы;
• Жүйенің кірісінде – ... ... ... ... ... ... ... экономикалық мәні.
Есептер кешеніне екі есеп көреді: корпоративті клиент портфелін
жүргізу және корпоративті клиенттердің ... ... ... ... ... портфелін жүргізудің міндеті клиенттерге
олардың бөлімшелерінің несиелері мен депозиттері жөніндегі қажетті ... ... ... ... ... ... ... күйі туралымәтіндік файл (есеп беру) қызмет етеді. Ақпараттың
қолданушысы болып ... өзі ... ... ... ... ... клиенке оның
бөлімшелерінің (шоттардың күйі, қалдықтардың күйі және т. б.) ... ... ... ... беру үшін ... атқарады. Шығыстық
ақпарат болып корпоративті жазба табылады, сондай-ақ, ол ... ... ... ... ... қолданушысы болып, сондай-ақ, банктің
клиенті табылады.
1.4.2. Корпоративті ... ... ... ... қойылатын талаптар
Ақпараттық ресурстар деп материалдық ресурстар ретінде жүретін
және ... да бір ... үшін ... ... ... ... Оларға сыртқы жадыда сақталатын мәліметтердің негізгі
және көмекші масивтері, және кірістік құжаттар жатады.
1.4.2.1.Ақпараттық ... ... ... ... ... ... болмағандықтан, АЖ-де
ақпараттық қамтамасыз етуді ұйымдастыру әсіресе маңызды.
Ақпараттық қамтамасыздандыруды (АҚ) ... ... ... ... ... және ... жүйелерінің , экономикалық ақпаратты кодтау және ... ... ... табылады.
АҚ-дің негізгі міндеті ақпаратты жинауда , сақтауда , ... ... ... , ... ... ... үшін шығыстық
ақпаратты беруде құралады.
Ақпараттық қамтамасыз ету жүйеде пайдаланылатын , ... ... ... (НАА) , ... ... ... ... қосады.
Ал олар өз кезегінде өзіне төмендегілерді қосады:
• ақпараттың сандық және сапалық сипаттамалары;
• ақпараттың құрамы қандай;
... ... ... ... ... түсуші ақпараттың өз уақыттылығы мен сенімділігі;
• қандай да бір ... ... ... ... ... бүкіл жүйесінің даму мүмкіндігі.
Дұрыс шешімді алу үшін АҚ-ді ұйымдастырудың ... ... ... ... мен ... , толықтығы , сондай-ақ , басқарушы
ортағы мәліметтердің дер кезінде берілуі кіргізілген.
Ақпаратпен тиімді жұмыс ... үшін ... және ... жүйелері
қолданылуы қажет. Бұл ақпаратты енгізу мен оның ары қарай пайдаланылуының
еңбек-сыйымдылығын кемітуге мүмкіндік береді.
Жүйенің ... ... ... ... ... қажет:
• мәліметтер массивтерін жүйе ... ... ... ... ары қарай пайдаланылуы үшін сақтау мен
жиналуының мүмкіндігі;
• барлық ақпарат оны пайдалану үшін ... және ... ... ... ... оның ары ... ... құрылымын
модификациялаудың мүмкіндігі.
Ақпараттық қамтамасыз етуді ұйымдастырудың принциптері және
құрылымы , құрамы «корпоративті ... ... ... ... ... ... түрде келесі талаптарды қанағаттандыруы тиіс:
- мәліметтер базасының барлық элементтеріне жататын ... ... ... оңай қол ... ... базасын ұйымдастырудың ... ... ... ... ... ... функцияларын жүзеге асыру үшін ақпараттың
жеткіліктіктері;
- басқару жүйесін дамытудың бағыттарын ескеріп , ... ... ... ... ... кедергілерден қорғалғандығы мен сенімділіктері.
Ақпараттық қамтамасыз етуге қойылатын талаптарда өздерінің
ерекшеліктері бар: ... , ... ... ... және бір мәнді көрсетілуі тиіс; екіншіден , машинаға
енгізілген ... ... ары ... ... ... , ... ... қабылдануы тиіс; үшіншіден , машиналық массивтер машинаның
шектелген ... ... ... ... , егер мұндайлар бар
болса , ұйымдастырылуы қажет.
1.4.2.2. Ұйымдастырушылық қамтамасыздандыруға қойылатын талаптар.
АЖ-нің қызмет етуі мен ... ... ... ... ету ... ... ... – ақпараттық жүйенің
қызметкерлерінің қызметін оның қызмет ету объектті ... ... ... талдау және оның тиімділігін өсірудің бағыттарын қалыптастыру.
АЖ-нің қызмет етуінің технологиясын құрастыру (басқару ... ... , ... және ... ... ... шешуді
қамтиды.
Ұйымдастырушылық қамтамасыз ету ақпараттық ... ... оның ... ету ... ... ,
құжаттардың бүкіл жиынтығын қосуы тиіс:
- басқарудың ұйымдастырушылық құрылымы;
- ... ... ... ... функциялар мен олардың орындалу ретін бейнелеу.
Есептер кешенін шешудің ұйымдастырушылық қызметі ... ... және ... шешу үрдісінде өзара әрекеттесуді
қамтамасыз ету үшін жеткілікті болуы қажет.
Есептер ... ... ... ету үшін ... ету ... ... ... жүзеге асырылуын алдын-ала
қарастыруы қажет:
- енгізуге автоматтандыру объектісін дайындау үшін және ... ары ... ... жауаптыларды белгілеу;
- есептер кешенінің қызмет етуін жүзеге асыратын , қызметкерлердің
оқытылуын ұйымдастыру;
- сенімді емес ақпаратты , түрлі қателер мен ... ... ... , ақпаратты дер кезінде бермегенге ... ... ... ... ... ... тек ... қызметкерлердің есептер кешеніне қол
жеткізуін қамтамасыз ... ... ету ... ... ... ... олардың қызмет етуінің барлық режимдерінде
есептерді қолданушылардың әрекеттерін анықтауы , ... , ... ... етуінің қалыпты шарттарын ... ... ... ... болу ... әрекеттер жөніндегі ... ... ... ... ... талаптар.
Техникалық қамсыздандыру (ТҚ) деп автоматтандырылған АЖ-нің
жұмысын қамтамасыз етуге арналған , ... ... ... ... ... (тіркеудің , құрастырудың , берудің ,
өңдеудің , және көрсетудің) ... ... ... ... барлық
техникалық құралдарды келесі функционалдық топтарға бөлуге ... ... ... , ... және ... ақпаратты берудің құралдары;
б) ақпаратты өңдеудің құралдары;
в) ақпаратты ... ... ... ... ету ... талаптарды қанағаттан-дыруы
қажет:
- өнімділік , сенімділік және функционалдық ... ... ... және ақпараттық есептерін автоматтандырылып
шешілуін қамтамасыз етуі тиіс;
- жүйе конфигурациясын ... ... ... ... , ... ... АРМ-дің , ДЭЕМ-дың және тағы
басқаларын жаңа объектілерін қосудың есебінен өзгертуді жіберу;
- жүйенің дамуының деңгейі бойынша оның ... ... ... беретін , құрудың агрегатты принципіне ие
болу;
- диалогты режимде ақпараттың өңделуін қамтамасыз ету;
- есептеуіш техникасының ... ... ... ... ... қамтамасыз етуді , құрастыруды қарапайымдандыратын ,
мүмкіндігінше бір типті және сериялап шығарылатын , құрылғылар мен
кешендер кіруі қажет.
Техникалық және ... ... ... ... ... ... ... қол жеткізуді , өңдеу үрдісін максималды
автоматтандыруды , ТҚК-нің жеке элементтерінің ... ... ... ... ... ... ... қамтамасыз ету;
- керекті жерде өңделетін ақпараттық құпиялылығын қамтамасыз ету.
Есептер кешенінің техникалық қамтамасыз етуі мәліметтерді өңдеудің
технологиялық үрдісін жүзеге асыру үшін ... ... ... ... ... , ... бөлімшелер жөніндегі ақпараттың үлкен
көлемдерінің салдарынан , пайдаланылатын ... ... ... ... ... VGA ... SVGA бейнеадаптері;
- 17 дюймнен кем емес өлшемді диагоналды монитор;
- стандартты ... 40 ... кем емес ... ... магнитті диск;
- 128 Мбайттық оперативті есте сақтаушы құрылғы;
- лазерлік принтер;
Техникалық ... ... ... ... шартына
жүйеліктің әрекет ету үрдісінде техникалық құралдар кешені ақпаратты
түрлендірудің негізгі талаптарына аса ... ... ... ... ... ... талаптар.
Бағдарламалық қамтамасыздандыру (БҚ) – АЖ-нің техникалық құралдар
кешенінің әрекет етуін қамтамасыз ететін , есептер мен ... ... үшін ... ... ... ыңғайлы болуы мақсатында келесі
мүмкіндіктерді алдын-ала қарастыру керек:
- жұмыстың диалогты режимі (мәзір , сұранымдар);
- ... ... ... ... ... ... қарапайымдылығы;
- сенімділік;
- үзуден кейін жұмыстың жалғасуы;
- келуші көмектердің пайда болуы;
- пакеттегі жұмыс кезінде сәйкес ақпаратты ... ... ... , тек авторизацияланған жұмысшылар-дың ДЭЕМ-ға
қол жеткізуін қамтамасыз ету;
- ақпараттың сақталуы , ... ... оны ... келтіру
мүмкіндігі;
- берілген параметрлер бойынша ақпаратты көрсету.
БҚ-ге қойылатын жалпы талаптар мына түрде қалыптасады:
- жүйеге қосылған , ... ... ... ... ... ... есте ... құрылғылар мен сыртқы тасымалдаушыларға
(мәліметтер базасының үлкен ... ... ... ... ... пайдаланудың мүмкіндіктері;
- арнайы бағыт пен жалпы жүйелік бағдарламалармен ... ... ... ... мүмкіндігі;
- қажеттіктің мөлшері бойынша қызметкерлердің ЭЕМ-мен тіл ... ... ары ... ... және ... мүмкіндік беретін
, мәліметтер базасының икемділігін қамтамасыздандыруы;
- МБ-да ақпаратқа ыңғайлы және жылдам қол ... ... ... ... бір мәнділігі.
Бағдарламалық қамтамасыздандыруды құрастыруда ... , ... ... ... , ... мен ыңғайлы интерфейсті ұйымдастыруды алдын-ала қарастыру
қажет.
Ақпараттық жүйеде айналатын , ... ... ... үлкен көлемдерінің салдарынан ... ... ... ... ... ... Операционды жүйе – Microsoft Windows , Server , Workstation.
□ Өңдеудің ортасы – ... ... ... ... ... – бұл ... өңдеудің
математикалық әдістерінің , модельдер мен алгоритмдердің жиынтығы.
«Корпоративті клиенттерге ... ... ... ... ... есептерді шешудің бағдарламаларын тиімді
құрастырудың ... ... етуі , осы ... шешу ... ... ... және оның жұмысының дұрыстығын бақылау тиіс.
АЖ-нің математикалық қамтамасыздандырылуы мыналарды қосуы тиіс:
- ақпаратты өңдеу мен ... ... , ... ... әдістемелер (сонымен қатар , ЭЕМ-да мәліметтерді
енгізуді , сенімділікті бақылауды);
- мәліметтерді ... мен ... ... , ... қалыптастыру және көрсету (экранға және баспа).
АЖ-нің математикалық қамтамасыздандыруына ... ... ... ... ... аса тәжірибелі математикалық әдістермен алгоритмдерді пайдалану;
- қолданбалы бағдарламалар пакеттермен берілетін , типтік әдістерді ,
алгоритмдерді , модельдер мен ... ... ... ... ... ... техникалық және бағдарламалық
құралдардың мүмкіндіктерін ескеруі қажет , орын алатын ... мен шешу ... ... ... ... ие ... ... алгоритмдерді көрсетудің кез келген пішімі рұқсат етіледі:
формулалық , кестелік , ... , ... ... және ... ... ... келесі жалпы
талаптарға жауап беруі тиіс:
- салыстырмалы түрде қарапайым блоктарға ... ... ... ... ... ... мәндері болмауы қажет;
- қолданбалы бағдарламалық құралдардың қолданылатын пакеттеріне
реттелген , ... ... және ... ... ... ... ... бағдарламалау тілінің мүмкіндіктерін
максималды пайдалану;
- бағдарламаларды орындау жүрісін бақылауды қамтамасыз ... ... ... ... ... ... ... модельдер мен оларды шешудің әдістері ... ... бір ... мен ... ... етуі керек (егер
әдейі қарама қарсы айтылмаған болса – қолданушыға таңдау үшін ... ... ... ... ... талаптар.
Лингвистикалық қамтамасыздандыру – бұл АЖ-нің әрекетінде есептеуіш
техникасының құралдарымен АЖ ... ... ... құру мен ... , ... ... ... үшін
тілдік құралдардың жиынтығы.
Бағдарламалардың көптеген пакеттері бағдарламалаудың бірдей тіліне
ие. Мұны ... ... ... ескеру қажет. Бағдарлама-ларды құру
мен ... ... ... тиіс. Бағдарла-малармен жұмыс
кезінде мәліметтерді орнатуды , ұйымдастыру мен көрсетуді ... ... ... ... мен ... жүйесі алдын-ала қарастырылуы
керек.
1.4.3. Концептуалды сұлба.
Ақпараттық жүйелер – күрделі жүйелер және жеке ... ... ... ... ... етеді. Бүкіл жүйе үшін бірден
жасауға мүмкін болмағанды , оның жеке ... үшін ... ... бөліктері , элементтері неғұрлым дәл және толығырақ ... ... ... мен өзара әрекеттесулері анықталған болса , жүйенің
әрекет етуі мен құру үрдісі соғұрлым тиімді ... ... ... белгілер бойынша жүргізіледі. Құраушы
элементтердің рөлі бойынша ... ... екі ... ... және ... ... Функционалдық бөлікті функционалдық
жүйешіктердің кешені , ал қамтамасыз етуші бөлікті – ... ... ... ... – бұл белгілі белгі ... ... , ... ... жеке бөлігі.
АЖ-нің құрылымы – бұл жүйешіктердің функционалдық міндеті мен
олардың сыртқы ... ... ... ... , оның жеке
жүйешіктері мен элементтерінің арасындағы қатынастар мен ішкі кеңістікті ... ... ... орнықты реті.
АЖ-нің функционалдық бөлігі – басқарудың мазмұнды бөлігін құрайтын
, есептер мен есептер кешендерінің ... ... ... ... – бұл ... функциялармен шектелген , АЖ-
нің бөлігі.
Қамтамасыз етуші бөлік – бұл автоматтандырылған режимде ... етуі үшін ... ... ... , ... ... ... бөлікті құрайды: техникалық қамтамасыздан-дыру
(ТҚ) , математикалық қамтамасыздандыру (МҚ) , ... (БҚ) , ... ... (АҚ) , ... (ЛҚ) және ... ... ... обслуживания корпоративных |
|клиентов ... ... ... |ЭИС ... ... ... |ГВС ... сети ... ... ... ... | ... ... ... ... ... ... ... |Вся ... ... в виде БД |
|Тип БД ... ... ... ... фасетная системы |
| ... ... ... ... ... и |
| ... ... ... ... при ... с ИС, |
| ... ... данных |
| |при ... ... ... ... ... обеспечения
|Тип ... ... ... ... Microsoft |
| |Windows 95 ... |Borland Delphi 3.0 ... ... ... ... ... ... ... ... | | ... – Intel Pentium ... плата |ATX Pentium 2 ... ... |Intel, 233 MHz |
| |ОЗУ |32 Mb |
| ... |1,44 Mb |
| ... |1,7 Gb |
| ... |SVGA, 1024(768 |
| ... |101 ... |
| ... |2 ... ...... |ККА ... CRF – 1000 E ... с фискальной | | ... | | ... ... ... 1100 ... ... ... 3200С ... - ... ... – модем ... 56k Vi ... ... ... ... ... ... ... ... |Nokia ... ... ... |
2. ... ... ... клиенттерге қызмет көрсету»
ЕК орны.
Ақпараттық жүйе – бұл экономикалық объектпен басқару үшін ... ... ... , ... , ... , ... мен көрсетудің
жүйесі.
Құраушы элементтердің рөлі ... ... ... екі ... ... және ... ... бөлік объектпен басқару жүйесінің моделі болып
табылады.
Функционалдық жүйе – бұл белгілі функциялармен ... , ... ... жүйе өз ... ... ... мен ... алады.
Есептер кешені – бұл белгілі белгі бойынша топтастырылған есептер
жиынтығы.
ЕК корпоративті ... ... ... және ... ... орындайды:
- клиенттің сәйкес қызметтік тұлғаларына ... ... ... ... ... ... ... тіліктерде беру;
- ақпаратты сақтаудың қауіпсіздігін қамтамасыз ету;
Корпоративті қатынастар бөлімі мыналармен өзара әрекеттеседі:
- қазыналылықпен;
- ТМА және Балтық елдерінің банктерімен корреспонденттік қатынастарды
басқарумен;
- ... ... ... банк пен ... ... бөлімшелік желісінің
департаментімен;
- операционды департаментпен.
АЖ есептерінің өзара байланыс сұлбасы 3 ... ... ... ... ... ... жазбасын түрлі тіліктерде алу есебінің
сипаттамасы.
ЕК корпоративті клиенттер бойынша мәліметтерді өндеуге ... ... ... корпоративті жазбаны алу , және келесі функцияларды
орындайды:
□ Мәліметтер базасын жүргізу;
□ Мәліметтердің жиналуы мен ... ... ... ... өз ... ... , ақпараттың қозғалысын
бақылау.
Есептің мақсаты – клиенттің сұранысы бойынша және кез ... оның ... ... ... ... ... ... мәліметтерді клиентке беру. Есепті шешудің нәтижесі корпоративті
жазба (әдеттегі немесе ... ... ... ... ... техникалық құралдардың жұмысында
кедергілер мен тоқтамдар жағдайында тоқталуы мүмкін , сонымен ... , ... ... ... ... ... сақталуына келіп беріледі.
Кедергі жағдайындағы есепті шешу мен ... ... ... Осы ... ... ... ақпараттың
технологиялар департаментінің бастығымен анықталады. ... ... ... ... ... есепті шешуді оператор
жүргізеді.
2.2.2. Кірістік ақпарат.
Кірістік ақпарат – бұл ... ... ... орындау
үшін қажетті , парнелік тақтадан сигналдар , мәліметтер ... ... ... Кірістік құжаттар , яғни , және олардың негізінде алынатын
файлдар ,кәсіпорынның қаржылық-шаруашылық ... ... , ... , ... , еңбектік , технологиялық және
басқа да нормалармен нормативтер , сондай-ақ , ... ... ... , ... өз ... ... түсетінақпарат бақылаудан өтуі тиіс. Бақылаудың минималды
талабы болып қолданушы визуальды бақылау табылады , ... , ... ... бағдарламалық бақылауда алдын-ала қарастырылған. Есептерді
шешуде бақылаудың қосымша ... мен ... ... ... ... ... ақпарат жоқ.
Клиенттерден келіп түсетін ақпарат түрлі сөздіктерге сақталатын
орталық мәліметтер қоймасына (мәліметтер базасына) орнатылады.
2.2.3. ... ... ... – бұл АЖ ... ... ... және басқару обьектісіне , қызметкерлерге немесе басқарудың басқа
жүйелеріне құжаттар , бейнелер , ... мен ... ... ... ... ... ... үшін шығыстық ақпарат
корпоративті жазба болып табылады.
Шығыстық хаттамалар тізімі 5-кестеде көрсетілген.
Шығыстық ақпараттың формасы 1-қосымшада көрсетілген.
5-кесте.
Шығыстық ... ... ... ... ... | ... ... ... ... |
| | ... | |
| | |я | | |
| fmVip ... |МГ | По ... |
| ... | ... | |
| | | ... | ... ... ... ... ... тізімі
мен сипаттамасы.
|Наименование сообщения ... ... ... |fmVip ... ... в ... ... ... ... ... | |
|1 |2 |3 ... |DateFin |9(8) ... ... |Filial |A(50) ... ... |NDok |9(3) ... ... ... |VOst |9(12) ... |Schet |9(9) ... |OD |9(12) ... |OK |9(12) ... ... |NP |A(50) ... ... ... |SKod |9(3) ... по ... ... |ItogD |9(12) ... по ... ... |ItogK |9(12) ... ... ... |IshOst |9(12) ... Ақпараттық база.
Ақпараттық база деп бағдарламалар мен және қолданушылармен
пайдалану үшін ... және ... ... ... ... ... түсіндіріледі.
Ақпараттық база қосады:
- Ақпараттық базаның құрылуы мен әрекет етуін , ... ... мен ... ... ... ... базаның мазмұның құрайтын , ақпараттық массивтер, яғни ,
мәліметтер массивтері.
Ақпараттық база машина тыс және ... ... ... ... ... ... ... берілген.
4-сурет. Ақпараттық
базаның құрылымы.
Машинадан тыс ақпараттық база – ақпараттық жүйенің әрекет ... ... ... қолданусыз адаммен қолданылатын түрде
пайдаланылатын , хаттамалар , ... және ... ... , ... ... бөлігі.
Машина ішіндегі АБ – бұл ... ... ... ... ... – бұл көп ... көп мүшелікшелерге
бөлудің ережелер жиынтығы.
Нормативті- анықтамалық ақпарат – бұл ЭАЖ-нің ... ... және ... мен ... құжаттардан біріктірілген
ақпарат.
Оперативті ақпарат – бұл ... ... ... ... ... ақпарат , яғни , бұл бағдарламалық өнімді эксплуатациялау
үрдісінде табуға болатын , бүкіл ақпарат.
Инструктивті ... ... – бұл ... ... ... әдебиет.
Массивтер тізімі – бұл машиналық тасымалдаушыларда сақталатын және
бейнеленген , құжаттар мен ақпараттың жиынтығы.
2.3.1. Машинадан тыс ақпараттық база.
Машинадан тыс ... база – ... ... әрекет етуінде
есептеуіш техникасының құралдарын қолданусыз адаммен ... ... , ... , ... және құжаттардың жиынтығын білдіретін
, ақпараттық базаның бөлігі.
Машинадан тыс ... база ... ... ... ,
нормативті-анықтамалық құжаттарды , оперативті ақпаратты қосады.
Кодтаудың жіктелуін бейнелеудің жүйелері мәліметтерді бір мәнді
бейнелеу үшін , ... ... ... ... ... табу үшін қолданылады.
Нормативті анықтамалық құжаттар ... ... ... ... және есептеулерде өзгеріссіз ұзақ ... ... , ... ... ... , ... мен басқа
да мәліметтерден құралады.
Оперативті ақпарат уақыттың дәл берілген ... ... ... , яғни , бұл ... , ... ... Ақпараттық модель.
«Корпоративті клиенттердің жазбасын түрлі тіліктерде алу» есебінің
ақпараттық ... ... ... өзара байланысын көрсетеді , сондай-
ақ , осы есепті жүзеге асыру үрдісінде пайдаланылатын , ... ... ... ... модельдеудің ресми тәсілдерін
бермейді , алайда , ... ... ... ... ... ... ... көрсетілген.
Рис.5. Информационная модель задачи «Получение выписки корпоративных
клиентов в различных разрезах».
2.3.1.2. Жіктеу мен ... ... ... ... мен ... жобалау -
ақпараттық жүйелерді , ақпараттық қамтамасыздандыруды құрастырудың маңызды
сұрақтарының ... ... ... ... ақпаратты іздеу мен
өңдеуді оңайлату үшін қажет. Кодтаудың мақсаты ... ... ... ... ... тасымалдаушыға аударуда , өндеуді өткізуде , берілістер
және ... ... ... , ... аса ... және ... беруде.
Көп арналымды номенклатуралардың негізгісі оларды жіктеу болып
табылады. Жіктеу белгілі ... ... ... белгілермен сәйкестікте
объектілердің (заттардың , ... , ... , ... ... көп ... ... жүйесі болып табылады.
Жіктеудің объекті жіктелетін көп мүшенің объекті болып табылады.
Жіктеудің белгісі деп ... ... ... ... қасиеті аталады.
Жіктемелік топтама жіктеудің нәтижесінде алынған , объектілердің
көп мүшелері болып табылады.
Жіктеудің жүйесі деп көп мүшелерді көп ... ... ... ... аталады. Иерархиялық және фасеттік жіктеудің ... ... ... ... көп ... ... ... кезекті бөлу жүргізіледі; фасеттікте ... көп ... ... жіктемелік топтамаларға параллельді
бөлу жүргізіледі.
Жіктеуден ... ... ... жүйесімен сәйкестікте
ақпараттық бірліктерді кодтау орындылады.
Кодтау деп жіктеудің объектілеріне ... аса ... ... ... символдық белгілеулерді (кодтық белгілеулер) иемдену
үрдісі түсіндіріледі.
Кодтау жүйесі деп ... ... ... ... ... ... жиынтығы аталады.
Код – бұл белгілі ережелер бойынша құрылған , ... ... және ... барлық номенклатурасы үшін ортақ жүйе. Бұл кезде әрбір
код үшін анықталады:
- кодтың ұзындығы – ... ... ... ... ... ...... белгілеудегі белгінің орны;
- кодтың алфавиті – сандық , әріптік және ... бола ... ... ... ... ... ... құрылымы – кодтың белгілеудегі белгілердің орналасу реті.
Кодтарды қолдану ақпаратты ... ... ... ... ... ... топтамасын оңайлатады; ақпаратты машиналық
тасымалдаушыларға жазуды жылдамдатады.
Ретті , ... , ... , ... ... , ... және кодтаудың басқа жүйелері бар.
Ретті жүйе бір белгілік , тұрақты және қарапайым ... үшін ... Ол ... ... ... ... қатарынан номенклатурада олардың орналасуының ретінде
сандық нөмірлерді енгізуді қарастырады. Бұл ... ... ... ... , ... аз маңыздылығы , жазбаның толымдылығы
болып табылады. Сонымен қатар ... ... ... ... обьектілерді
топтамалауды қарастырмайды , ал осы номенклатураның жаңа объектілерінің
пайда ... ... ... бұзу ... ... ... ... иерархиялық жүйесіне
сәйкес келеді. Әрбір төмен тұрған топтаманың коды жоғары ... ... ... ... ... ... жүйе ... ие.
Жинастырылған жүйе өзара бағыныштылықпен және жеке ... ... бір ... ... , ... көп белгілік
номенклатураларды кодтау үшін пайдаланылады. Бұл жүйе кодтау принциптерінің
түрлі бірігулерінде негізделеді.
АЖ-ні ақпараттық ... ... ... ... табылады – жіктеудің осы жүйесінің жіктемелік топтамаларының кодтары
мен атауларды жүйелендірілген келістіру.
Есепті шешу үшін ... ... ... ... клиенттің идентификаторы;
- шөт нөмірі;
- шөт валютасының коды;
- бөлімшенің нөмірі.
Валюта кодын кодтауда валюталардың әрекет етуші жіктеуіші бойынша
, құнды ... ... ақша ... ... ... , ... мәнді коды көрсетіледі.
Мысал үшін негізгі кең қолданылатын валюталар мен олардың кодтарын
келтіреміз:
927 – ... ... – АҚШ ...... ...... фунт ... – Француздың франк;
824 – Жапондық иена.
Кодтардың құрылымдары 5 – 8 ... ... ... ... Структура кода идентификатора корпоративного клиента.
ХХХХХХХХХ
номер счета
Рис.7. Структура кода ... ... ... ... кода валюты счета.
ХХХ
номер филиала
Рис.9. Структура кода номера филиала.
2.3.2. Машина ішіндегі ақпараттық база.
Машина ... ... база – ... ... бойынша
топтастырылған , жүйенің машиналық тасымалдаушыларында АЖ-де пайдаланылатын
мәліметтер жиынтығын ... , ... ... бөлігі.
Машина ішіндегі ақпараттық база ... ... ... тасымалдаушылар ЭЕМ-да немесе ДЭЕМ-да ... ... үшін ... , ... объектті білдіреді. Оларға
қатты магниттік дисктер ... , ... ... ... , ... ... , магнитті карталар , фотохромдық
тасымалдаушылар , микрофильмдер , перфокарталар , ... ... ... түрлері жатады. Қазіргі уақытта жұмсақ ... ... кең ... машина ішіндегі ақпараттық базасының құрылымы ... ... ... , ... мен ... ... талаптарын максималды қанағаттандыруы қажет және ... ... ... ... ... ... – белгілі тәсілмен аталған және ұйымдастырыл-ған
, өзара семантикалық түрде байланысқан мәліметтердің жиынтығы. ... ... – бұл оның ... , ... ... ... ... , әрбір ақпараттық массив үшін ... ... , ... олардың орналасу кезектестігін және әр ... ... ... ... ... бойынша кірістік , шығыстық және
ішкі болып бөлінеді. Кірістік массивтер ... ... ... ... , ... ... Осы ... негізінде қолданушылар
шешім қабылдайды , яғни , осы ақпаратты ... ... ... ... ... , сақталатын ,
оперативті және қызметтік ... ... ... ... ... массивтері) нормативті құжаттардан және
анықтамалардан алады , мәліметтерді өңдеуді ... ... ... ... жүйелердің есептерін шешуде пайдаланылады. ... ... ... жіктеуіштер , анықтамалар , шартты-
тұрақты ақпарат жатады.
Сақталатын массивтер ... ... ... есептерді шешу үшін,
не осы есепті келесі шешу үшін мәліметтер қолданылғанда ақпаратты жазады.
Оперативті массивтер оперативті құжаттардың негізінде ... ... ... жиналатын , айнымалы ақпараттан тұрады , сондықтан ... ... ... ... ... өзгеріп отырады.
Қызметтік массивтер массивтерді автоматтандырылған ... ... , ... ... ... ... (МБ) ... қол жеткізудің (магниттік дискілер)
есте сақтаушы құрылғыларында сақталатын өзара байланысқан ақпараттық
массивтердің аталған құрылымданған ... ... және ... ... ... ... қамтамасыз етеді.
МБ құрудың мақсаты мәліметтерді ... ... ... ... қарама-қайшылығы мен сәйкессіздігін жою , МБ-да мәліметтерді
сақтаудың сенімділігі және тағы басқалар болып ... ... ... мәліметтер базасында тұрған ... ... ... құралдарының бар болуын талап етеді ,
олар мәліметтер базаларын басқарудың жүйелері деп аталады.
Мәліметтер базасын басқарудың жүйесі – бұл ... ... ... есептерінен мәліметтерге қол жеткізуді
қамтамасыз ететін , енгізу-шығару , ... , ... ... ... ... ... бағдарламалар кешені.
Мәліметтер базасы мәліметтер базасын басқарудың жүйесімен бірге
мәліметтер ... деп ... ... банкінің құрылымы екі бөлімнен
тұрады: мәліметтер базасы және мәліметтер базасымен басқарудың жүйесі.
Машина ішіндегі ... база , ... ... мәліметтер
базасы қатты және жұмсақ магниттік дискілерде орналасқан , ... ... ... ... қол ... массивтерді өңдеуде уақытты
қысқартуға ... ... , ... ... ... мен мәліметтер базаларының арасында алмасу
ақпараттық массивтерді қайта ... ... , ... ... , ... ақпараттың жұмысшы массивтерін толтыруда жүреді.
Массивтер тізбегі 7 – кестеде келтірілген.
7 – кесте
|Вид массива ... ... |
|1 |2 |3 |4 ... |Словарь |fmKorp |Предназначен для |
| ... | ... и ... |
| | | ... по корпорациям |
|Накопительный |Словарь ... ... для |
| ... | ... и ... |
| ... | ... по ... |
| | | ... ... ... остатков| fmOst |Предназначен для |
| | | ... и ... |
| | | ... по ... |
| | | ... клиентов |
|Накопительный |Словарь кредитов|fmKred | ... для |
| | | ... и ... |
| | | ... по ... |
| | | ... клиентов |
|Накопительный |Словарь |mDep ... для |
| ... | ... и ... |
| | | ... по ... |
| | | ... ... ... ... ... |2 |3 |4 ... |Словарь счетов |fmSchet ... для |
| | | ... и ... |
| | | ... по ... |
| | | ... ... ... ... |fmTranz ... для |
| ... | ... и ... |
| | | ... по совершенным |
| | | ... |
| | | ... ... ... 7. ... ... ... массивов информации с описанием
структуры записи приведены в таблицах 8-14.
Таблица 8.
Описание массива “Словарь корпораций ”
|Вид массива ... ... ... ... ... |fmKorp |
| | ... ... ... ... в ... | ... ... ... |Ключи упорядочения |
|1200 |МД ... ... ... ... ... “Словарь корпораций”
|Наименование реквизита |Идентификатор ... в ... |
| | ... ... |
|1 |2 |3 |4 ... ... |Korporacia |А(50) | ... ... ... ... корпоративных клиентов ”
|Вид массива ... ... ... ... ... |fmFilial |
| ... | ... ... в | ... ... |
| ... | ... ... ... ... упорядочения |
|1300 |МД ... ... ... ... ... ... корпоративных клиентов”
|Наименование |Идентификатор ... в ... ... ... | | ... |
|1 |2 |3 |4 ... |Korporacia |A(50) | ... | | | ... |Filial |А(50) | ... |Adress |А(70) | ... ... |CityCod |9(4) |0-9999 ... |Tel |9(6) ... ... |Fax |9(6) ... ... ... массива “Словарь остатков”
|Вид массива ... ... ... ... ... |fmOst ... массива в | ... ... |
| ... | ... ... |Упорядоченность |Ключи |
| | | ... |
| 1200 |МД ... ... |
Структура записи массива “ Словарь остатков”
|Наименование ... ... в ... ... изменения |
|реквизита | | | |
|1 |2 |3 |4 ... ... |A(50) | ... | | | ... |Filial |A(50) | ... |Schet |9(9) ... |
|Финансовая дата |DateFin |9(8) ... ... по ... |OborotD |9(12) ... |
|Оборот по кредиту |OborotK |9(12) ... ... ... ... |SKod |9(3) |0-999 ... ... ... |9(8) ... ... |Saldo |9(12) ... ... ... |DateM |9(8) ... |
|модификации | | | ... ... ... ... кредитов"
|Вид массива ... ... ... ... ... |fmKred ... ... в | ... характеристики |
| ... | ... ... ... ... |
| | | ... ... |МД ... ... ... ... ... ... кредитов”
|Наименование |Идентификатор ... в ... ... ... | ... | ... корпорации |Korporacia |A(50) | ... |Filial |A(50) | ... ... |KrSum |9(12) ... ... ... ... |KrGraf |А(20) | ... ... |KrSrok |9(8) |0 – 99999999 ... ... |KrSum |9(12) |0 - ... |
|Цель кредита |KrCel |A(50) | ... ... ... ... депозитов"
|Вид массива ... ... ... ... ... |fmDep ... ... в | ... ... |
| ... | ... ... |Упорядоченность |Ключи упорядочения|
|800 |МД ... ... ... ... ... “Словарь депозитов”
|Наименование |Идентификатор ... в ... ... | ... ... ... ... | | ... | | | ... |Filial | | ... ... |DSum |9(12) ... ... депозита |Dep |A(50) | ... ... |DSrok |9(8) ... ... |Dproc |9(3) |0-999 ... ... ... ... ...
|Вид массива ... ... ... ... ... |fmSchet ... ... в | ... ... |
| ... | ... ... ... ... ... ... |МД ... ... ... ... ... “Словарь счетов”
|Наименование реквизита ... ... в ... |
| | ... |изменений |
|1 |2 |3 |4 ... ... ... | | ... |Filial |A(50) | ... |Schet |9(9) ... |
|Дата открытия счета |DateOS |9(8) ... ... ... счета |DateZS |9(8) ... ... ... |NameM |A(70) | ... ... ... |PZS |A(50) | ... последней модификации |DateM |9(8) |0 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... |fmTranz ... массива в | ... ... |
| ... | ... ... ... ... ... ... |МД ... |Korporacia ... ... ... ... транзакций”
|Наименование реквизита |Идентификатор |Длина в ... |
| | ... ... ... ... ... |A(50) | ... |Filial |A(50) | ... по ... |SD |9(9) ... |
|Счет по кредиту |SK |9(9) ... ... ... ... |SKod |9(3) |0 - 999 ... ... |SumT |9(12) ... |
|Назначение платежа |NP |А(50) | ... ... ... |SOS |9(9) |0 - ... ... ... ... |SPS |9(9) |0 - ... ... проведения транзакции | VPT |9(8) ... ... ... |NDok |9(3) |0 - 999 ... ... ... ... ... – бұл ақпаратты өңдеудің
алгоритмдерінің , модельдерінің , математикалық әдістердің ... ... ... ... шешу кезінде
бағдарламалардың жеке аймақтары көбінесе ... ... ... әр ... жаңа ... мәліметтерді бере отырып , көбінесе
пайдалану үшін бағдарламаны тек бір рет қана жүргізу қажет.
Бағдарламада шығыстық ... алу үшін ... ... ... ... есепте келесі формулалар қолданылады:
1. Бастапқы қалдық = кірістік қалдық + несиелі айналым – дебеттік
айналым;
2. ... ... ... ... ... = ... ... Айналымдар бойынша (несие бойынша) нәтиже = барлық несиелер
суммасы;
2.5. Бағдарламалық қамтамасыздандыру.
2.5.1. Есептер кешенін ... ... үшін ... ... , ... ... құралдарды
сипаттау.
ДЭЕМ –сын бағдарламалық қамтамасыздандыру мәліметтерді ...... , ... ресурстарымен басқару , мәліметтерді
өңдеу жүйелерін жобалау және есептерді орындауды ... ... ... ... ... ... ... (БҚ) кез
келген ЭЕМ-ның біраз бөлігін білдіреді және ... ... және ... ... БҚ ... ... құралдармен қатар ,
жеке проблемалық аумақтарға бағытталған , ... мен ... ... құралдардың үш негізгі тобын бөлуге болады:
- қолданушыларға қажетті жұмыстарды ... ... ... салу , ... ... ... және тағы басқалар)
орындауды қамтамасыз ететін , ... ... ... , ... ... ... көмекші функцияларды (операциондық жүйелер , драйверлер ,
бағдарламалық-қабықшалар және көмекші бағдарламалар ... ... ... ... ... ... ... жүйелер , яғни , компьютер үшін ... ... ... ... ... ... ... компьютерді сол немесе өзге
жұмысты орындау үшін , ... ... ... үшін шын мәнінде ыңғайлы құрал
жасауға мүмкіндік береді. ... ... ... да бір ... ... ... , бағдарламалаушыға-қызығушыға немесе жай ғана кездейсоқ
қолданушыға есептелуі мүмкін. ... ... кең ... ... , ... , ... немесе қаржылық есептеулерді ... ... ... , ... олар және де тармамандандырылған болуы мүмкін.
Қолданбалы БҚ есептерді шешу ... ... ... ... ... үшін ... ... бағдарламалардың
жиынының есебінен бағдарламалау тілдерінің мүмкіндіктерін кеңейтетін ,
бағдарламалар ... ... ... ... ... ... ... , ҚБП интерактивті ортаны (диалогты режим) келтірудің принципі ... , ... ... ... ... ... ... қолданушы
бағдарламаның операторымен емес , ал осы ... орта ... ... ... ... ... мен ... жұмыс істейді.
Қолданбалы бағдарламаларды құрастыру үшін аспаптық тілдер мен
бағдарламалау жүйелері қажет. Осы мақсаттар үшін Delphi , BORLAND C + ... ... да ... аса кең ... ... тілдердің әрқайсысы сол
немесе өзгеше жағдайларда бағдарламалаудың негізгі аспап етіліп таңдалатын
, белгілі ... ... ... құралдар категориясына тек
жоғары деңгейлі тілдердің трансляторлары емес , сондай-ақ , ассемблерлер ,
кампоновщиктер , ... және ... ... бағдарламалар жатады.
Аспаптық құралдардың көмегімен және қолданбалы бағдарламалар, және ... ... және ... ... ... ... бұл категориясы ақпараттануда өндіріс
құралдарының рөлін ... БҚ ... пен ... ... ... ... ... алынады. БҚ – дың бұл түрі қолданушыны ... ... , ... ... мәліметтер алмасудан
және т. б. Босатып , аппаратураның ортасымне ... , яғни , ... ... жұмыстарды орындауға дайындайды. Жүйелік БҚ өзіне
операционды жүйелерді , ... ... ... жүйелерін ,
мәліметтерді өндеудің алшақтық БҚ- ын және БҚ – дың ... да ... ... ... ... ... әдетте жүйелік бағдарламалық
қамтамасыздандыруды қолданбалыдын ... , ... бірі ... ... ... бізді , ең алдымен , ... ... ... қызықтырады. Бұл кезде ЭЕМ аспап ретінде қолданылады және негізгі
назар істің ... ... емес , оның ... ... ... ... , жүйелік бағдармалар қандай да бір нақты есепті шешуге қарағанда,
өзіндік ЭЕМ – ның ... ... ... ... ету үшін ... ... әдетте олар құрылған машинаның құрылымымен тығыз
байланысқан.
ДЭЕМ бағдарламалық ... ... ... және ... ... ... ... жүйелерінің өзіндік түрлі функционалдық мүмкіндіктерінің үлкен
саны бар , сонымен қатар түрлі операционды жүйелер мен ... ... ... үшін ... ... ... ортаның құралдары да бар.
Бүкіл осы аспаптық ... ... , ... ... ... ... тілдесу – бірлік бейне болатын кездейсоқ
қолданушыдан ... , ... ... өңдеу аумағындағы жоғары
біліктіліктің ... ... ... ең ... ... ... қанағаттандыруға қабілетті.
Delphi 7.0 бағдарламалау тілінің сипаттамасы.
Есептеуіш техникасының және бағдарламалау ... ... Borland ... ... алған , жаңа бағдарламалық өнімді құрастыруға ... – бұл ... ... ... , ... ... Ол ... өңдеудің жылдам (Rapid Application
Development – RAD) деп ... ... ... және ол кодтың қуатты
генераторын , қосымшалардың визуалды ... және ... ... ... ғана ... ... , ... жақсы интерфейспен жүргізудің ... ... ... ... ... ... технологиясы мен объектті –
бағытталған бағдарламалаудың әдістемесі ... ... , Delphi 7.0 , Windows 7.1 (Windows 7.11) ... ... Windows 2000 ... ... кейін , Borland бірінші Delphi
6.0. 32 – разрядты версияны ... , ... ... 64 – разрядты – Delphi
7.0 мәнді ... аса ... ... ... ... ... үшін негізінде классикалық
атанған Turbo Pascal жатқан , құрастырылған Borland тіл Object ... , ... сөзі тіл ...... бағдарламаудың
концепциясын ұстанады деп , әсіресе көрсетеді.
Delphi 7.0 3 версиясы бар:
- Standard – мәліметтер ... ... жеке ... ... ... ;
- Professional – көпқолданушылық қосымшаларды құру үшін арналған ;
- Client / Server Suit – ... ... ... ... ... 7.0 Windows ... ... істегендіктен және негізінен
Windows – қосымшаларын өндеуге арналғандықтан , Delphi ... үшін ... Windows 2000 , Windows NT ... ... ... ... ... қажет.
Delphi 7.0 Client / Serer Suit версиясы үшін жүйелік жадының 128
Мбайт кем емес жады (12 ... ... , ал Delphi және ... ... толық орнату үшін – қаты дискіде шамамен 40 ... ... , ... 512 ... ... ... , VGA ... және 40 Гбайттан астам көлемді қатты дискімен ... ... ... Delphi ... үшін ... ... ... Бағдарламалық қамтамасыздандырудың
құрылымы.
2.5.2.1. Жалпы жүйелік бағдарламалық қамтамасыздандырудың сипаттамасы.
Жалпы ... ... ...... кең ... ... және ... үрдісін ұйымдастыру
үшін және / немесе ақпаратты өңдеудің жиі кездесетін есептерін (операционды
жүйелер , кестелік процессорлар , бағдарламалар генераторлары , ... ... ... , ... ... пакеттері , МББЖ және
көптеген басқалары) шешуге арналған , ... ... ... ,
бағдарламалық қамтамасыздандырудың бөлігі.
Жалпы жүйелік БҚ-ға операционды жүйе , ... ... ... ... ... ... жатады.
Операционды жүйелер тәжірибелік түрде есептеуші ... ... ... ... ... ... ... , жүйелік
қамтамасыздандыру олар ұстанатын есептеуші жүйенің ... ... , ... ... ... ... ... компьютердің аппаратты құралдары-ның
ақпараттық қабықшасының ең төменгі деңгейін құрайды. Дербес компьютерлердің
әртүрлі модельдерінде ... ... және ... ... ... ... ... сақталуы мен ... ... ... ... ... ... бағдарламаларды құрастыру мен
оларды пайдалану үшін қолданушыларға берілетін сервисте бірдей емес.
Операционды жүйенің ядросы әдетте ... ... ... ... ... Осы ... ... бастапқы белгілеу , сыртқы құрылғылардың параметрлерін орнату ,
оперативті жады мен компьютердің ... ... ... ... ... ... беру , үлкен машиналармен немесе локальды желімен ... ... ... , ... ... беру , үлкен машиналармен немесе
локальды желімен қосу және тағы басқа ... ... , ... ... құралдарды толықтырады және , әрине , дербес компьютердің
біраз бөлігі болып табылады.
Осы есепті шешу үшін Windows 2000 ... ... ... ... ` 2000
Windows тек файлдармен , дискілермен және тағы басқа операция үшін
ыңғайлы және көркемді интерфейсті қамтамасыз ... , ... ... ... ... жүктелетін бағдарламалардың жаңа мүмкіндіктерін де
береді. Әрине , осы ... ... үшін ... ... бойынша жобалануы керек , сондықтан ... Windows ... ... Windows – ... деп ... Сондай-ақ , Windows
DOS үшін құрастырылған ... ... да ... ... , ... кезде мұндай бағдарламалар Windows артықшылықтарын пайдаланбайды және
DOS-тан тікелей шақыруға қарағанда баяуырақ жұмыс істейді:
- игеруге өте қарапайым және ... ... кез ... алдыңғы версиядан қатты ерекшеленетін , ... ... ең ... ... құралдармен жұмыс істеуге қабілетті , әмбебап
желілік клиенттің рөлін атқара алады.
Бұл ОЖ ... ... ... ... , ... ... , ... компьютерлердің қолдауына , мультимедиа
құралдарының реттелген қолдауына ие.
Microsoft фирмасымен Windows – 2000 операционды жүйесі ... Office деп ... , ... пакеті құрылған болатын. Оған
келесі бағдарламалар кіреді:
- Microsoft Word – мәтіндік редакторы;
- Microsoft Excel – ... ... ... Power Point – ... ... Microsoft Access – мәліметтер базаларымен басқарудың ... ... Schedule + - ... ... 2000 ... , ... , ... қосымшалар
мен қызметтік бағдарламалардың мәнді саны кіреді.
Windows 2000 пайдаланудағы аппараттық бөлімге қойылатын талаптар:
- Pentium 4 , Intel 1700 ... ... ... 128 ... кем емес (256 ... 512 ... ... жады;
- VGA – бірігетін бейне адаптер;
- қатты дискінің қажетті көлемі толық орнату үшін 40 ... ... ... ... ... ... ... – бұл нақты АЖ-ні құруда
оның функцияларын жүзеге ... үшін ... , ... ... , ... ... қамтамасыздандырудың бөлігі.
Арнайы бағдарламалық қамтамасыздандыру жеке бағдарламалар сияқты ,
олармен жұмыс ... ... ... , ... ... ... немесе есептеуші техниканың аумағында мамандар ... , ... және ... ... да ... клиенттерге қызмет көрсету» АЖ ... ... 10 – ... ......... ... сөздікте корпорациялардың барлық атаулары сақталады.
Мәзір – Анықтамалар – Корпоративті клиенттердің ... ... ... ... ... ... ... (корпорациялардың , бөлімшелердің атауы , ... , ... , ... , ......... сөздігі.
Бұл сөздікте қалдықтар жөніндегі барлық мәліметтер ... , ... ... , шот , ... күн , несие
бойынша айналым , дебет бойынша айналым , ... ... күні , ... ... ...... – Несиелер сөздігі.
Бұл сөздікте несиелер жөніндегі ... ... ... , ... ... , ... ... , несиені төлеудің
графигі , несиенің мерзімі , үлес берудің суммасы , несиенің мақсаты).
Мәзір – ...... ... ... ... жөніндегі барлық мәліметтер сақталады
(корпорацияның , ... ... , ... ... , депозиттің
атауы , депозит мерзімі , пайыздық үлес).
Мәзір – Анықтамалар – Шоттар сөздігі.
Бұл сөздікте шоттар ... ... ... ... , ... ... , шот , ... ашудың күні , шотты
жабудың күні , Менеджердің аты-жөні , ... ... ... , ... күні).
Мәзір – Анықтамалар – Транзакциялар сөздігі.
Бұл сөздікте Транзакциялар ... ... ... ... , ... ... , ... күні , бөлімшенің нөмірі ,
құжаттың нөмірі , дебет бойынша шот , несие бойынша шот , шот ... , ... ... , төлемнің міндеті , ... шоты , ... ... шоты , ... ... күні ... жүргізудің уақыты).
Мәзір – Клиенттің портфелі – Несиелер.
Мұнда шығыстық ақпарат , ... ... ... ... клиенттің несиелер портфелінің күйі жөніндегі мәтіндік файл
(есеп беру) ... ... ... , ... ... , ... , мерзімі , несиені төлеудің графигі , үлес ... ... ...... ... – Депозиттер.
Мұнда шығыстық ақпарат , келесі мәліметтер ... ... ... ... портфелінің күйі жөніндегі мәтіндік файл
(есеп беру) болып табылады: Корпорацияның , ... ... ... ... , ... ... , ... – Жазбалар - Әдеттегі.
Мұнда шығыстық ақпарат , келесі мәліметтер тұратын , ... ... ... ... күні , ... , ... ... , кірістік
қалдық , шот , дебет , несие , төлемнің міндеті , ... коды ... ... нәтиже , бастапқы қалдық.
Мәзір – Жазбалар – ... ... ... клиенттің сұранымы бойынша мәліметтер түрлі
тіліктерде берілетін , корпоративті жазба болып табылады.
Бағдарламаның коды 2 – ... ... ... ... ... жүйе корпоративті клиенттерге қызмет ... ... , ... ... ... білдіреді.
Ерекшеленетін қасиет болып максималды икемділік пен мобильдылық
табылады. Жүйе кеңейтілген интерфейсті ... және ... ... ... бар. ... ... қолданушыда бағдарламадан тыс
жағдайларға қарамағанда , критикалық жағдайлар пайда болуы мүмкін емес.
Орнату мен инсталяция ... ... ... және
қолданушыға жүйені қайта келтірудің қажеттігі пайда болмайды.
Жүктемелік ... Diplom ... файл ... Enter ... , дисплейде басты мәзір шығады.
Басты мәзір ... ... ... ... басқару
пернелерін пайдаланып , сіз олардың кез келгеніне қол жеткізе аласыз. ... ... ... ... орнатып және Enter пернесін
басып , сіз осы кешенге қатысты ... шеше ... ... ... ... ... оқиғаның пайда
болуында , сіз оның жұмысының кез келген кезеңінде ... ... ... ... жұмысын үзу мүмкіндігіне ие
боласыз.
Мәліметтерді қосу , жою , және ... ... ... , яғни , ... ... тұрған , хаттамаларға сәйкес , сіз
орындауға қалайтын және оны орындап жатқан , мәзірдің сол ... ... есеп ... мен ... беру ... Көрсеткіш қозғалысын басқаратын пернелердің көмегімен
Сізге қажетті есеп берудің ... ... және ... ... ... ақпаратты таңдаңыз , егер ондай бар ... ... ... және ... ... ... ақпаратты жоюдың функцияларын / пернелерін мұндайдың
қайтымсыз жоғалуын ескеріп , пайдалану ұсынылмайды. Егер де ... ... ... , онда ... ... басқаннан кейін , сол немесе басқа
ақпаратты сақтау мүмкін болмайтын , ... ... ... ... Бұл шарт Сізден ақпаратты жоғалтқаны үшін жауапкершілікті алу
үшін бағдарламамен алдын-ала қарастырылған.
Тоқтамдар кезіндегі қолданушының әрекеті:
1. ESC пернесінің ... ... ... ... Егер ... ... ... болса , «CTRL + ... ... ... ... ... Егер жүзеге асса , қайтадан бағдарламаға кіріңіз және қажетті
әрекеттерді орындаңыз.
4. Егер жүзеге аспаса , компьютерді не CTRL + ALT + DEL ... , не ... ... ... ... ... ... Жалғастыру үшін (3) пунктке келіңіз.
5. Егер тоқтам ... , ... ... және ... ... ... ... әрекет етуінің ақпараттық технологиясын сипаттау.
Ақпараттық технология деп есептеуші техникасының ... ... ... ... , ... , ... мен ... мен тәсілдерінің жүйесі түсіндіріледі.
Ақпараттың пайда болу сәтінен нәтижені алғанға дейін орындалатын ... ... ... ... кезектестігі технологиялық үрдіс
деп аталады.
Есептер кешенінің әрекет етуінің ақпараттық технологиясы
11 – суретте ... ... ... әрекет етуінің ақпараттық технологиясы.
3. «Корпоративті клиенттерге қызмет көрсету»
АЖ ... ... және оны ... аумақтары.
Ақпараттық жүйенің деңгейін талдауда анықтайды:
1. әр бөлім бойынша ... , ... ... және ... ... қажетті ақпаратпен бөлімдердің қамтамасыз етілуі және оның
түсуінің өз уақыттылығы;
3. артықшылықты ақпараттың бар ... ... ... ... ... пайдаланылатын техникалық құралдар.
АЖ-нің тиімділігі жүйенің өз міндетіне сәйкес келу ... , оның ... ... мен экономикалық мақсаттылығын
бейнелейді.
Тиімділікке келесі факторлар әсер етеді:
• жүзеге асырылатын алгоритмдердің талаптар ... ... ... жүйе ... параметрлері;
• сыртқы ортаның параметрлері (өзгерістерге бейімделу).
Тиімділік – бұл оны ... ... , ... мен ... ... ... қасиет.
Экономикалық тиімділік – бұл ... ... ... ... ... нәтижелерін жақсартуға көрінетін
тиімділік.
Экономикалық тиімділік келесі факторлардың есебінен қамтамасыз
етіледі:
• мәліметтерді ... , ... , беру , ... ... ... ... есептеу , менеджмент , маркетинг , бақылау , реттеудің сапасын
жоғарлату;
• ақпаратты алудың анық ... ... ... ... ... ... аса тығыз
байланыстылығы есебінен объектте ақпарат жүйесін ... ... ... мен ... ... ақпаратты алудың периодтарын қысқарту.
Жалпы тиімділік ақпаратты өңдеуге кететін шығындарды кеміту мен
басқару деңгейін өсіруден тәуелді болады.
Тиімділіктің екі түрі бар: Тура және ... ... ... ... ... ... және шығындарды
кемітуде көрінеді және объекттің ... ... ... әсер ... ... = Т тура + Т жанама , мұндағы:
Т – тиімділік .
Жанама тиімділік АЖ-ні ... ... ... ... ... , ... ... мерзімдерін азайтуда
, басқарудағы тиімділіктің сапалық көрсеткіштерін ... ... ... ... ... және тағы басқалар көрінеді.
3.1. «Корпоративті клиенттерге қызмет көрсету»
АЖ-сін құрауға кететін шығындарды ... ... ... ... үшін ... ... 15 – кестеде
келтірілген.
15 – кесте.
Шығындарды есептеу үшін бастапқы мәліметтер
|№ |Наименование показателей ... ... ... ... | ... |е |
| | | | |лей | |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |
|1 ... ... |Кп |тыс. тг|25,40 | |
| ... на ... и ... |Кп1 |тыс. ... | |
| ... | | | | |
| ... на ... ... |Кп2 |тыс. ... | |
|2 ... ПК ... |тыс. ... | |
|3 ... ... ... |Зэ |тыс. ... | |
|4 ... ... ... |Ч |чел |6 | |
| ... ... в ... | | | | |
|5 ... ... ... |З |тг |0,80 | |
| ... | | | | |
|6 ... ... |g | |0,60 | |
| ... ... ... | | | | |
|7 ... ... |С | |0,14 | |
| ... в ... фонды | | | | |
|8 ... ... |Н | |0,33 | |
| ... ... | | | | |
|9 ... ... ПК |V | |0,0840 | ... |Коэффициент, учитывающий процент |р |% |75,00 | |
| ... от ... ... | | | | |
| ... на ПК | | | | ... ... фонд ... ... ПК |Тэвм |час |2204,40 |расчетные|
| | | | | ... ... ... ... ... ... |час |28,00 |предварит|
| | | | | ... |
| | | | | ... |
15 ... |2 |3 |4 |5 |6 ... ... ... |Овв |тыс. |25,41 ... ... | | ... | ... ... ... информации |Ообр |Кбайт |17,86 |"-" ... ... ... ... |тыс. |79,24 |"-" |
| | | ... | | ... (расчетный) годовой|Фвр |час |2204,40|данные |
| |фонд времени | | | ... цы ... ... ... | | | |
| ... к фактору времени |Енп |час |0,10 | |
1 – бет. ... ... ... ... ... және
техникалық есепті , техникалық және ... ... ... ... ... білдіреді. Жобаны игеруге кететін шығындар енгізу
ағымында жобаны ... ... ... ... есептеледі.
Жобалардың байланысына шығындар жобаны енгізуге кететін шығындарға
сәйкес есептеледі.
2 – бет. ДК бағасы ... ... ... ... – бет. ... ... ... 18 – кестені қараңыз.
4 – бет. Берілген есептеулермен ... ... – бет. Осы ... орташа сағаттық деңгейі.
6 , 7 , 8 – ... Жоба ... ... ... – бет. Құрылатын есептер үшін (есептер ... ... ... 1 – ден ... қажет және жұмысшы уақыттың жалпы
пайдаланылуынан бөлшекті білдіреді.
10 – бет. Есептер ... ... ... ... , ... шешілетін есептер көлемінің пайыздық қатынасын
құрайтын ДК-ге берілетін , бастапқы көлемнен ... ... ... – бет. ... ... уақытының жылдық фонды 16 – кестеде
есептеледі.
16 кесте.
ДК-дің жұмыс уақытының жылдық фонды
| |1 ... ... ... ... ... ... ... |жұмысшы сменалардың |жұмысының ... ... ... ... ... |
| ... | | | ... |9 |1 |270 |2214 |
12 – бет. ... ... ... ... ... ... , эмпирикалық жолмен шешіледі.
13 – бет. Енгізілетін ақпараттың көлемі әрбір кірістік ... ... ... суммасы ретінде жектеледі. Ақпараттың көлемі
бір форма бойынша келесі тәсілмен анықталады: бір жатық жолдағы белгілердің
максималды саны бір ... ... ... – бет. ... өңделетін ақпараттың көлемі есептер кешенін
шешу үшін пайдаланылатын , мәліметтер базасында сақталатын , ... ... ... ... ... ... үшін алынған сумманы
6 – ға көбейту және 8 – ге бөлу ... – бет. ... ... ... әр ... форма бойынша
ақпараттың көлемдерінің суммасы ретінде есептеледі.
Ақпараттың көлемі бір форма бойынша келесі тәсілмен анықталады:
бір ... ... ... максималды саны бір құжаттағы бағаналар
санына ... ... бір ... ... уақытының
жылдық фондыны есептеу.
|Көрсеткіштер ... ... |
| ... | ... ... ... |366 ... ... ... |53 ... ... |8 ... ... ... |305 ... ... ... | | ... ... |24 ... ... |11 ... ... | ... ... ... саны ... |270 |
17 ... ... ... ... саны ... |7 ... нақты (есептік) жылдық |сағат |2204,4 ... | | ... = ... ... ... ... саны – мереке алдындағы
күндер саны) * 8,2 + ... ... ... саны * 7 ... + 8*7 = 2204,4 ... ... ... қызметкерлермен орындалатын жұмыстар саны
мына формуламен (Do) анықталады:
Do = ч*Фвр , ( 1 ...... саны ... Фвр – бір ... жұмысшы
уақытының жылдық фонды , сағат.
Фвр есебі 17 – кестеде келтірілген. Do = 6 * 2204,4 = ... ... ... ... орындалатын жұмыстардың
бағасы ( Со ) , мына формуламен анықталады:
Со = Do * з *[ (1+g) * (1+C) + H ], ( 2 ...... ... дейінгі қызметкерлердің жұмысының еңбек
сыйымдылығы;
З – бір ... ... ... тарифтік ставкасы;
G– қосымша жалақыны ескеретін коэффициент;
С – ... ... ... ... ... жинақтауыш шығындарды ескеретін коэффициент.
Со = 13226,4*0,8 * [ (1+0.6)*(1+0.14) + 0,33 ] = ... 23,0 мың ... ... өңдеу шарттарында жұмыстардың еңбек
сыйымдылығы (жобаны ... ... ... ... ... , сондай-ақ , ДЭЕМ-сын эксплуатацияланғаннан шығады.
АРМ жобасын енгізгеннен кейінгі жұмыстардың ұйымдастырылуы-мен ... ) ... ... ... қалған жұмыстардың жылдық еңбек
сыйымдылығы мына формула бойынша ... = Do * ( 1 – p / 100 ), ( 3 ... – АРМ ... дейінгі қызметкерлермен орындалатын
жұмыстардың жылдық ... ... , ... – бастапқы жұмыстар көлемінен ... ... ... ескеретін коэффициент.
Dост = 13226,4 * ( 1-75/100 ) = 3306,6 ... ... ... ... ... ... ( Сост ) мына ... анықталады:
Сост = Dост * з *[ (1+g) * (1+C) + H ], ( 4 ... = 3306,6 *0,8 * [ ... + 0,33 ] = 5697,93 тг = 5,7 ... (ДК) ... эксплуатационды шығындар 18 – кестеде
келтірілген.
18 – кесте.
ДЭЕМ-дағы жылдық эксплуатационды
шығындар.
|№ ... ... ... ... ... | |(мың ... |
|1 ... және профилактикалық жөңдеуге |0,301 |
| ... ... ... ... 5%) | |
|2 ... ... (ДЭЕМ бағасы-ның |0,723 |
| |12%) | |
|3 ... ... ... (ДЭЕМ |0,1206 |
| ... 2% ) | |
|4 ... да ... (ДЭЕМ бағасының 0,5%) |0,0302 |
| ... ... ... |1,1748 ... ... ... ... байланысты жылдық эксплуатационды
шығындар үлесі мына формула бойынша орындалады:
Рреш*Треш* Зэ’
Свц = ... ,
( 5 ... – жыл ... ... ... ...... эксплуатационды шығындар (18 – кестені қараңыз) мың
теңге;
Тэвм – ДК-дің жұмыс уақытының жылдық фонды (16 – кесте), ...... ... ... есептерді шешудің периодтылығы жобада түрліше болса , онда ол
екі бөліндінің суммасын білдіреді. Біздің мысалда ол былай болады:
Свц = Свц1 + ... ... ... ... ... ... , онда ол екі
бөліндінің суммасын білдіреді. ... ... ол ... ... (60*14*1,1748)/2214 = 0,4457 мың теңге
Свц2= (17*14*1,1748)/2214 = 0,1263 мың теңге
Кешеннің барлық есептері үшін:
Свц = 0,4457+ 0,1263 = ... ... ... ... ... ... ... ( Савт) құрайды:
С авт = Свц + Сост , ( 6 ...... ... ... ақпаратты өңдеуге кететін
эксплуатационды ... , мың ... – АРМ ... ... ... ... қалған жұмыстардың бағасы , мың теңге.
Савт = 0,572 + 5,7 = 6,272 мың ... ... ... ... жылдық үнемдеу ( Сарм ) құрайды:
Сарм = Со – ... ( 7 ... – АРМ ... ... ақпаратты өңдеуге кететін шығындар, мың
теңге;
Савт – АРМ енгізу шарттарында ақпаратты өңдеуге кететін шығындар ... ... = 23,0 – 6,272 = 16,728 мың ... ... өнімді коммерциялық жүзеге асыру ... ... ... ... ... ... ақпараттық жүйесі
қаржыландырудың берілген шарттары бойынша бақыланатын , банк ... ... , ... мен ... ... ... , ... кешенді білдіреді. Дер кезінде
алынған толық және адекватты ақпарат қазіргі уақытта банктік ... ... ... ... ... ... ... жалғыз мүмкін
негізгі қызметін атқарады.
Корпоративті клиенттерге қызмет көрсету ақпараттық ... ... өз ... ... , оның техникалық жетілуі мен
экономикалық ... ... ... ... ... мен ... ... өңдеудің жылдамдығына жиірек бағытталады.
Сондықтан тиімділіктің көрсеткіштерінің мәндерін анықтауда ... ... , оның ... , ... , икемділігі және тағы
басқалар сияқты көрсеткіштер қатысады.
Компьютерді пайдалану ... ... ... ... ... ... , яғни , ... ... ... ... Бұл ... ... кететін уақыт ,
қабылданатын шешімдердің оперативтілігін өсіруде білінетінге , ... ... ... аса ... пайдаланудың есебінен
көрсетілетін қызметтердің спектрін кеңейтудің мүмкіндігі , олардың ... және ... ... ... ... ... әрекет етуінің жағдайы ... ... , ... , бұл ... ... тізіміне қатысты , олардың
мазмұны , қайта өңделетін ақпараттың көлемдері , ... ... ... ... ... , ... ... оның элементтерінің арасында бірлестікті ... ... ... етіледі.
Мәліметтер базаларында ақпараттың жиналуы жұмыстың баяу жүруіне
алып ... , егер ... жүйе ... ... ... ... ... Windows 2000 , Delphi 7.0 ... орай ... ... қолданылса , қолданушының сұранымына реакцияның уақыты
есептер кешенінің әрекет етуінің сапасының ... ... және ... ... ету мен ... ең ... ... болып
табылатын , 20 секундтан кем емес уақытта құрайды.
Кешеннің сенімділігі уақыттың ұзақ ... ... ... ... өзінің қасиеттерін сақтауға оның қабілеттілігінен
сипатталады:
- Бүкіл кешен үшін әрекет етудің ортақ ... бар ... ... ... берілген мақсатына жетуге бағытталған және есептер
кешенімен жүзеге асырылатын , функциялардың күрделілігі;
- Мәзірді ... ... ... ... мен
модульдылығы және сұранымдардың шектелмеген санымен интерактивті
режимде қолданушыға жұмыс істеуге берілген мүмкіндік;
- Бағдарламалық модельдердің байланысының ... ... ... ... ... ... сапалық критерияларының иерархиясы;
- Сыртқы ортамен өзара әрекеттесудің болуы және ... әсер ету ... ... ... Басқарудың болу және автоматтандырудың жоғары деңгейі;
- Сыртқы және ішкі факторлардың (кедергілердің) әсеріне орнықтылық
және өздігінен ... ... ... ... ... қызмет ету сферасында жүретін және заңды сфераға ,
экономикалық ортаға және банктік ... ... ... , ... ... ... ... бейімделудің жоғары деңгейін талап
етеді:
1. Барлық операцияларды орындау уақыттың ақиқат масштабында
жүзеге асырылады.
2. ... ... ... ... оның кез ... ... ... базаның барлық өзара байланысқан
бөліктерінің кез келген өзгерістерін автоматты ... ... ... ... ... ... ... қарапайым және ыңғайлы ,
түсіну үшін оңай.
4. Жүйеде есептеулерді жүргізу дер кезінде және ... ... ... , ... энергиямен қамтамасыз ету
жағынан да , жұмысшылардың қателі әрекеттерінің тарапынан да
, кедергілерге жеткілікті түрде ... , ... ... ... Ары қарай бағдарламалық кешен жаңа бағдарламалық модульдермен
салыстырмалы жай ғана толықтырылуы немесе ... , ... ... , ... ... ... өзгертуге болады.
Клиенттер үшін қызметтер сервисінің аумағында банк ... ... ... тиімділеу мен басқарушы-лық
шешімдерді қабылдаудың ... ... ... ... ... жоғарлатуға және тоқтап қалуларды ... ... ... ... тұтынушылық сапасы болып табылатын
, оны қолданудан ... ... ... , ... ... ... ... ақпараттық технологиясын жетілдіру бойынша
рекомендациялар.
Есептер кешенінің ... ... ары ... ... ... ... клиенттерге және кері беру үшін ... ... ... , ... ... өту ... Құжаттарды
берудің қағазсыз технологиясы барлық ... ... ... ... ... ... ... беруге уақытты
қысқарту есепті ... ... аса ... ... ... ... клиенттердің қызмет туралы ... мен есеп ... ... ... ... Ары ... Internet желісінің
аумағында жаңа технологияларды пайдалану ұсынылады.
Бұл банк клиенттеріне корпоративті ... ... ... ... ... ... аса ... түрде алуға , бір
бөлімше бойынша сияқты , және баллығы бойынша бір ... ... ... ... ... Бұл ... электрондық қолтаңба мен
криптографика-лық қорғаудың құралдарын пайдаланумен ... ... ... ... ... ... технологияны енгізу үшін ... ... ... ... ... мен уақытын келістіру қажет. Қалыпты
функционалдық жұмыс үшін сәйкес техникалық қамтамасыздандыру болу ... ... ... ... ... есепті шешудің қолда бар
әдістерін сипаттау келтірілген және ... ... , жеке ... ... ... ... шешімді қабылдаудың құқықтарын рационалды
үлестіруге мүмкіндік берген , осы ... ... ... ... экономикалық жүйедегі орны анықталған. Басқарудың әдістері мен
рационалды формаларын ... , ... ... аса ... қабылдауда таңдауды қамтамасыз ететін және банктің экономикалық
қызметі факторлардың бірі болып ... ... ... ... ... жүйесі кез
келген өзгерістер үшін икемді және ... ... ... ... ... ... кешеннің ресурстары мен
құрылымына талаптарды анықтау кезеңдерінде шешімдерді қабылдау үрдісінде
қатаң қатысқан , ... ... ... ... ... ... ... мақсаты болып корпоративті клиенттерге
қызмет көрсетуді автоматтандыру және сол немесе өзге шешімді ... ... ... ... ... ... ... негізінде іздеу
табылды.
Енді , жұмысты аяқтағаннан кейін , ... ... ... жеткізілді және қойылған есептердің тиімді шешімдері табылды деп
тұжырым жасауға болады.
Қолданушылардың қатысуының талаптарын ... үшін ... ... ... осы ... ... ... болып шықты.
Объекттің талдануы , оның қызметінің сипаты мен қолда ... ... ... ... ... ... ... қиыншылықтарсыз
қажетті құжаттарды алудың қолданушыға ақиқат мүмкіндігі беріледі.
Есептер кешенін коммерциялық ... ... ... оның
әмбебаптылығы , үнемділігі , ... ... , ... үшін ... болатын және түсініктілігінің көзқарасы тарапынан рекомендациялар
берілді.
Есептер тізімі қалыптастырылды , олардың иерархиясы ... ... ... ... ету моделі құрастырылды , осы
элементтерге өнімділігі , сенімділігі , қалпына келу ... , ... , ... ... және ... бойынша тиімді талаптар
негізделді.
Есептер кешенін құрастыруда тұтынушылардың ... саны үшін ... ... ... нәтижесіндегі және оған қоса , шешудің нәтижесі басқа
есептердің кең шеңберін шешу үшін пайдаланылғандағы ... ... ... ... ақпараттық қамтамасыздандыру құрылды , есепті
шешудің алгоритмі құрастырылды.
Әдебиеттер:
Назарбаев Н.А. Казахстан - 2030. ... ... и ... всех ... ... ... страны народу
Казахстана. - Казахстанская Правда, 11 октября 1997 года.
Конституция Республики Казахстан.- Алматы.-1995.
Указ Президента Республики Казахстан № 359 от 14 ... 2000 года ... ... ... информационной безопасности
Республики Казахстан на 2000 - 2003 годы"
Постановление ... ... ... № 492 от 4 ... 2000
года "О развитии единого информационного ... в ... и ... ЗАО "Национальные информационные технологии""
Республиканская целевая ... - ... ... ... ... ... Казахстан (основные задания и показатели)".-
Алматы-1994
Программа Информатизации Казахской ССР на 1991-1995 годы и на ... ... года ... ... ... ... ССР №474 от 18
августа 1991 года).
Бралиева Н.Б. Информатизация ... как ... ... ... ... опыт рынка и становление рыночной системы хозяйствования ... ... ... Л.А. Основные напрвления развития новых технологий в
экономических информационных системах (Развитие открытой рыночной экономики
Казахстана).-Алматы: ... ... А.А. ... аспекты создания и
функционирования автоматизированных информационных систем.
Неверова Е.Г. Исследование проблем ... баз ... для ... Л.А. ... информационной технологии
Тимошенко В.Ф. Информацтонные системы менеджмента
Гагарина Н.Л. Разработка информационной системы банка.
Стороженко Л.А. Матвеева И.А. ... ... ... ... ... К.С., ... Д.А. Компьютеризация биржевых операций
Бралиева Н.Б., Шаукенбаев А.С. Управление информационными ресурсами ... ... Е.П. ... ... ... информационных систем
Тилегенов А.И. Сетевое и программное обеспечение в Казахстане
Неверова Е.Г.Технология проектирования баз данных и знаний,А-2000
Автоматизированные информационные ... в ... ... для ... Г.А. Титоренко, В.И. Суворова - М.: Финстатинформ,
1997.- 268 с.
Бралиева Н.Б., ... В.Ф., ... ... ... ...... РИК, 1994. - 120 ... Н.Б., Байбулекова Л.А., Тилегенов А.И.
Основы информационного менеджмента: Учебное пособие. – ... ... – 88 ... ... системы: Учебное пособие/ Тулегенов Э.Т.,
Бралиева Н.Б., Л.А. ... И.А. ...... ... ... ... С.М. Проектирование баз данных: Учебник. – М.:Финансы и ... – 216 ... М.Р. ... баз данных на персональных ЭВМ. –М.: Финансы и
статистика, 1992. – 85 ... Е.П., ... Е.Н. ... учет в ... ...... и ... 1996. – 306 с.
Фигурнов В.Э. IBM PC для пользователя. –М.:Инфра – М,1996.- 432 с.
.Банковское дело ... для ... ... В. И., ... Л. П. ... Под ред. В. И. ... и ... Л. П. – М.: Финансы ... 1995, -469с., ... 18, ... управления базами данных и знаний: Справочное издание / А.Н.Наумов,
А.М.Вендров, В.К.Иванов и др. / Под ред. ... - ... ... 1991, ... ... ... / Под ред. ... - Алматы: Каржы-
Каражат, 1998, - 576с.
Годовой отчет ОАО ... за ... ... ... системы ОАО "Нурбанк" ".
Информация с сайта "ОАО "Нурбанк"" в Internet.
Приложения
Приложение 1.
КОРПОРАТИВНАЯ ВЫПИСКА
Дата:____________
Корпорация:__________________
Филиал:___________________________________ № документа ________
Входящий остаток (пассив):____________
Счет ...... ... Код ... ... _______ _______ _______ ... по ... _______ ... ... ... Структура меню ИС «Обслуживание корпоративных клиентов»
»
Таблица счетов
Таблица транзакций
Словарь депозитов
Словарь ... ... ... ... корпораций
Выход
Справочники
Выписки
Формирование корпоративной выписки
Корпоративная выписка
БД
БД
Филиалы
Системы классификации кодирования
Нормативные документы
Оперативная информация
Информационные системы
Инструктивный методический материал
Внемашинная ИБ
Внутримашинная ИБ
Информационная база
ВЕДЕНИЕ ПОРТФЕЛЕЙ КОРПОРАТИВНЫХ ... ... ... ... ... ИС ... ... клиентов»
наименование филиала, сумма кредита, срок, график выплаты кредита, ... цель ... ... ... ... ... ... файл (отчет) о состоянии портфеля корпоративного клиента
А
Обработка
Ведение портфелей корпоративных клиентов
Выписка корпоративных клиентов
Корпоративная выписка
Управляющий директор
Управление кастодиальных ... по ... с ... ... ... банковских карточек
Административно-хозяйственный департамент
Департамент информационных технологий
Исполнительный директор
Управляющий директор
Управление консалтинга и ... ... ... ... и оценки залога
Управляющий директор
Департамент филиальной сети банка и банковских технологий
Международное управление
Операционный департамент
Управляющий директор
Управляющий директор
Главный ... ... ... и ... ... ... директор
Департамент финансового контроля
Управляющий директор
Юридический департамент
Главный юрисконсульт
Департамент корпоративных отношений
Департамент безопасности
Управление корреспондентских отношений
Казначейство
Управляющий директор
Исполнительный директор
Управление по работе с ... ... ... ... директоров
Административный совет
Первый заместитель председателя правления
Управление собственных средств банка
Наблюдательный ... ... ... ... ... ... ... филиала, входящий
остаток, счет, дебет, кредит, назначение платежа, код валюты, итого по
оборотам (дебет и кредит), исходящий остаток
Портфель клиента
Главное меню
БД
Обеспечивающая часть
Функциональная ... см. ... см. ... см. ... ... корпоративных клиентов;
- Словарь остатков;
- Словарь кредитов;
- Словарь депозитов;
- Таблица счетов;
- Таблица транзакций.
А
Фили-
алы
1.
Получение сведений о корпоративных клиентах
2.
Помещение данных в ... ... ... ... в ... хранилище данных
4.
Корректировка данных
Ведение справочни-ков
5.
Выдача отчетов и выписок из центрального ... ... по ... ... файл ... о состоянии портфеля корпоративного клиента

Пән: Информатика
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 88 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 900 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Танысу тәжірибиесі10 бет
Депозиттік операциялар9 бет
Нарық жағдайындағы кәсіпорындардың инвестициялық қызметтерінің теориялық негіздері мен рөлі33 бет
Қазақстан Республикасындағы валюталық нарықтың қалыптасуы мен дамуы4 бет
Қазақстан Республикасының валюта нарығының қалыптасу кезеңдері7 бет
Асқазан-ішек жолдарының аурулары мен қызметінің бұзылыстары кезіндегі фармацевтикалық қамқорлық7 бет
Ағымдағы шоттағы шетел валютадағы ақша қаражаттарының есебі43 бет
Бухгалтерлік есеп бойынша есептер жинағы21 бет
Валюта нарығы және валюталық реттеу туралы жалпы түсінік43 бет
Несие операцияларын басқарудың ақпараттық жүйесін тұрғызу ( казкоммерцбанк материалдары негізінде )54 бет


Исходниктер
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь