Ұйымдағы бұқарамен байланыс бөлімінің ролі

Жоспар.

I.Тарау. Ұйымдағы Бұқарамен байланыс .бөлімінің ұйымдастырудың теориялық аспектілері.
I.I. Бұқарамен байланыс бөлімі, оның негізгі қызметтері, мақсаттары, құрлымы туралы негізгі түсініктер.
I.II. Ұйымдағы Бұқарамен байланыс бөлімінің қызметінің негізгі қағидалары мен мәселелері.
I.III. Ұйымдағы маркетингтік қызметінің құрамдағы ретінде Бұқарамен байланыс.

II.Тарау. Ұйымдағы Бұқарамен байланыс бөлімінің ұйымдастыру тәжірбиесі.
II.I. PR өнімін жасаушылар мен таратушылар.
II.II .Ұйымдағы Бұқарамен Байланыс бөлімін ұйымдастыру мәселелерін шешу жолдары.
II.III.Ұйымдағы жеке Бұқарамен байланыс бөлімінің қажеттілігі, Бұқарамен байланыс бөлімінің тәжірбиелік міндеттері.
III.Тарау Бұқарамен байланыс бөлімінің құрлымын,қызметтерін Акционерлі Қоғам Жинақтаушы Зейнетақы Қоры « Отан » мысалында қарастыру.

Қорытынды

Қолданылған әдебиеттер.
I. Тарау. Ұйымдағы Бұқарамен байланыс бөлімін ұйымдастырудың теориялық аспектілері.
I.I. ПР- бөлімінің негізгі қызметтері, мақсаттары, құрылымы және құрамы.

Бұқарамен байланыс бөлімінің негізгі қызметтері, мақсаттарын, құрлымын талдап қарастырғанда бірнеше авторлар бар.Мысалға: Демин Ю М, Шишкина М А, Почепцов Г Г.
Кәсіпорынның қоғаммен байланысы бойынша құрылымдық бөлімшені ұйымдастыру мамандандырылған ПР– компаниясын ұйымдастырудан айырмашылығы аз. Ең маңыздысы, мұндай бөлімшелер, біріншіден, кәсіпорынның ұйымдық және ақпараттық ортасына тығыз байланысты, екіншіден, өз жұмысын жоспарлы түрде жүзеге асырады, яғни кәсіпорын қызметінің жалпы мазмұны мен бағытына байланысты орындалады.
Құрылымдық Бұқарамен байланыс бөлімшесінің мақсаты – жарнама құрушылардың білімі тапсырыс берушілердің талабына сай болуы тиіс. Яғни, көп жағдайларда осы сенімді бөлімше жұмысында ұйымшылдық пен «шығармашылық қабілет» басты рөл атқарады. Онсыз жарнама сапасының төмендеуіне душар етуі мүмкін.
Бірақ Ресей кәсіпорындарының көпшілігі in–house-ке көп назар аударады, яғни жұртшылықпен байланыс жасау бойынша жеке бөлімшелерге көңіл бөледі. Сол себепті, кәсіпорынның құрылымдық ПР бөлімшесін жұртшылықпен байланыс жасау бөлімшесі деп атауды ұйғарамыз.
Мысалы, Демин. Ю. М айтқандай «Біздің кәсіпорындағы толыққанды ПР– құрылым жасау қажеті туындады (қай жерде жұмыс жасайды және жасауды ұйғарады). Бұл жұмысты неден бастауы керек? Алдымен, оның мақсатын, содан соң ұйымдық сұрақтардың сәйкес мәселелеріне кірісу қажет»1.
Жұртшылықпен байланыс бөлімшесінің мақсаты кәсіпорындағы барлық қызметшілердің мақсатына сай болуы керек, мұндай мақсат жалпы жағдайда мүліктендіру (қаржымен дәстүрлі мағынада максималды пайда көзін табу, акционерлік қаржыны көбейту т.б) болып табылады.
Бұл артықшылық, көп жағдайда, паблициттік капитал деп аталады. Ол дегеніміз не және оның спецификасы неден тұрады?
ПР саласының беделді мамандарының анықтамасы бойынша, паблициттік капитал дегеніміз – публикалық коммуникация аумағында қызмет ететін нарықтық субъект болып табылатын маңызды капитал түрі. Капиталдың бұл түрі жеке тұлғамен байланысты әлеуметтік қатынас болып табылады және оның мәні жеке тұлғаға негізделген тұтынушы құнын қолдану есебінен құнның ратуына байланысты.
Нақты түсінік беретін негізгі детальдарын қарастырайық.
«Паблициттік капитал» терминінің өзі «паблисити» ұғымына қатысы. (ағылшын тілінен аударғанда pubicty – «публикалық», «әйгілі» деген ұғымды
Қолданылған әдебиеттер тізімі:
1. Алешина И. В. РR для менеджеров и маркетеров.м. 1997.
2. Али М. Практический менеджмент и РR для малого бизнеса: перевод с английского языка – 2-е издание – СПб.: Нева. – 416 стр.
3. Ассоциация авторов и издателей «Тандем».PR.с.ов сфере бизнеса.М.1999.
4. Антилов К.В., Баженов Ю.К. Паблик рилейшнз для коммерсантов: Учебно-практическое пособие. – М.: Дашков иК, 2000. – 132 стр.
5. РR сегодня: новые подходы, исследования, международная практика/ Переводс ангийского языка – М.: ИНФРА-М, 2002. – 493 стр. – (Современные консалтинговые технологии).
6. Бенедихктова о деловой этике и этикете м. – 1994
7. Богданов Е.Н., Зазыкин В.Г. Психологические основы «Паблик рилейшнз»: Учебное пособие. – 2-е издание – СПб.: Питер, 2003. – 208 стр.
8. Бложанов Е А. ПР. Москва.1994 г.
9. Викентьев И.Л. Приемы рекламы и PR – С.П.Б
10. Галумов Э. Основы РR. – М.: Летопись ХХІ, 2004. – 408 стр.
11. Гартон Э. Паблисити: жми сюда. Упраление масс-медиа для создания паблисити. – 2-е издание – СПб.: Питер, 2003. – 267 стр. – (Маркетинг для профессионалов).
12. Голубкова Е.Н. Маркетинговые коммуникации. – М.: Финпресс, 2000. – 256 сир. – (Маркетинг и менеджмент в России и за рубежом).
13. Голубкова Е.Н. Маркетинговые коммуникации: Учебное пособие. – 2-е издание, переработанное и дополненное – М.: Финпресс, 2003. – 304 стр. – (Маркетинг и менеджмент в России и за рубежом).
14. Горкина М.Б. и другие. РR на 100%: Как стать хорошим менеджером по РR/ Горкина М.Б., Мамонтов А.А., Манн И.Б. – 2-е издание, перераб. и доп. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2004. – 240 стр.
15. 10. Грин Э. Креативность в паблик рилейшнз: Пер с англ. – 2-е изд. – СПб.: Нева, 2004. 256 с. – (Бизнес бестселлер).
16. Гундарин книга руководителя отдела РR практические рекомендации.М.2006.
17. Джефкинс Ф., Ядин Д. Паблик рилейшнз: Учебн. пособие. Пер. с англ. – М.: ЮНИТИ, 2003. – 416 с. – (Зарубежный учебник).
18. Доскова И.С. Public Relations: теория и практика. – М.: Альфа-Пресс, 2004. – 152 с.
19. Доти Д. Паблисити и паблик рилейшнз. – Изд. 2-е, стерео. – М.: Филинъ, 1998. – 288 с.
20. Дэвид мэрсер Ч.Б.М. Управление в самой предуспевающей корпорации мира м. Прогресс 1991-451с.
21. Игнатьев Д. И др. Астольная энциклопедия Public Relations/ Игнатьев Д., Бекетов А., Сарокваша Ф. – М.: Альпина Паблишер, 2003.
22. Катлип С.М. и др. Паблик рилейшнз: теория и практика: Учеб. пособие: Пер. с англ./ Катлип С.М., Сентер А.Х., Брун Г.М. – 8-е изд. – М.: Вильямс, 2003. – 624 с.
23. Карцева Е. Три лица имеджа или кое что об искустве внушения. Инострнная литература № 9. 1971г.
24. Китчен Ф. Паблик рилейшнз: принципы и практика: Учеб. пособие/ Пер. с англ. Б.Л. Еремина. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. – 454 с. – (Зарубежный учебник).
25. Королько В.Г. Основы паблик рилейшнз: Учебник. – М.: Рефл-бук, 2000. – 526 с. – (Образовательная б-ка).
26. Комаровскии В С. ПР в политике и в государственном управлении. Под общей редакции.Издательство РАГС. Москва 2001г.
27. ЛаптенкоА. Искуство информации.Выбор работы с общественностью.Минск 1995г.
28. Маркетинг: Учебник/ Под ред. Н.Д.Эриашвили. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ, 2000. – 623 с.
29. Марков С.ПР в России больше чем ПР.Москва. « Издательство АСТ» 2001г.
30. Мехлер Г. Власть и магия PR: Пер. с нем. – СПб.: Питер, 2004. – 173 с.
31. Моисеев В А. ПР Теория и практика.Москва ООО «ИКФ Омега-Л»2001
32. Мюррей А. PR (Public Relations)/ Пер. с англ. В.Новикова. – М.: Фаир-Пресс, 2003. – 192 с. – (Начальная школа бизнеса).
33. Невзмен Л.Б. «PR» - кому это нужно ?
34. Ножин Е.А. основы отношений с общественностью
35. Ноэль – Ноиман Э. Общественное мнения. Окрытие спирали молчание.Москва 1996г.
36. Ньюсол Дар, Терк Джуди. Все о ПР. Теория и практика ПР.Москва.2001г.
37. Оливер С. Стратегия в паблик рилейшнз: Пер. с англ. – 2-е изд. – М.: Нева, 2003. – 160 с. – (Современный бизнес).
38. Ольшевский А.С., Ольшевская А.С. Негативные PR-технологии. – М.: ИНФРА-М, 2004. – 329 с.
39. Паблик рилейшнз: Связи с общественностью в сфере бизнеса. – М.: ТАНДЕМ, 1999. – 352 с.
40. Пашенцев Е.Н. Паблик рилейшнз от бизнеса до политики. – 2-е изд. – М.: Финпресс, 2000. – 240 с. – (Маркетинг и менеджмент в России и за рубежом).
41. Перевод с англиского,Москва издательский дом Вильямс 2001г.
42. Почелцов Г.Г. Информационные войны. – М.: Рефл-бук, 2000. – 576 с.
43. Почепцов Г.Г. Коммуникативные технологии двадцатого века. – М.: Рефл-бук, 1999. – 352 с.
44. Почепецов Г.Г. Теория коммуникации. – М.: Рефл-бук, 2001. – 656 с. – (Образовательная б-ка).
45. Почепцов . М. имеджология : теория и практика – К. «АДеФ – Укр» 1998
46. Почепцов PR: или как успешно управлять общественным мнением. М. центр .1998
47. Почепцов Г Г. Имеджология. Москва.Рефел бук. Ваклер.2001 г.
48. ПочепцовГ.Г. Имидж от фараонов до президентов.Киев 1997 г.
49. Психология менеджмента: Учебник/ Под ре. Г.С.Никифорова. – СПб.: Изд-во С.-Петер. Ун-та, 2000.
50. Самые успешные PR-компании в мировой практике: Пер. с англ. – М.: ИНФРА-М, 2002. – 310 с. – (Современные консалтинговые технологии).
51. Синяева И.М. Паблик рилейшнз в коммерческой деятельности: Учебник/ Г.А.Васильева. – М.: ЮНИТИ, 1998. – 287 с.
52. Синяева И.М. Паблик рилейшнз в коммерческой деятельности: Учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003.

53. Сэм Блэк PR – международная Практика м. издательский дом «Довгань» 1997
54. Сэм Блэк .Что это такое? М.новости 1990 г.
55. Татаринова Г.Н. Управление общественными отношениями: Учебник. – СПб.: Питер, 2004, – 315 с. – (Учебник для вузов).
56. 33.Филлипс Д. PR в Интрнете: Пер. с англ. – М.: Фаир-Пресс, 2004. – 320 с. – (Наяальная школа бизнеса).
57. Хенслоу Ф. Практическое руководство по паблик рилейшнз: Пер. с англ. – СПб.: Нева, 2003. – 192 с.
58. Хэйвуд Р. Все о Public Relations: Как добиться успеха в бизнесе, используя связи с общественностью/ Пер. с англ. – М.: Лаборатория Базовых Знаний, 1999. – 256 с.
59. Честара Д. Деловой этикет: Паблик рилейшнз для всех и для каждого. – М.: Фаир-Пресс, 2000. – 336 с.
60. Чумоков а.Н. Связи с общественностью: Учебн. пособие. – М.: Дело, 2000. – 272 с. – (Наука управления).
61. Чумиков А.Н., Бочаров М.П. Связи с общественностью: Теория и практика: Учеб. пособие. – М.: Дело, 2003. – 496 с.
Шарков Ф.И. Интегрированные PR-коммуникации: Связи с общественностью как компонент интегрированных маркетинговых коммуникаций. – М.: РИП-холдинг, 2004. – 272 с. – (Интегрированных маркетинговых коммуникации
        
        Дипломдық  жұмыс
Тақырып : Ұйымдағы Бұқарамен байланыс бөлімінің ролі.
Факультет «Басқару»
Орындады:
Ғылыми
жетекшісі:
Рецензент:
Жұмыс
қорғалуына ... ... ... ... байланыс –бөлімінің ұйымдастырудың
теориялық аспектілері.
I.I. Бұқарамен байланыс бөлімі, оның негізгі ... ... ... ... түсініктер.
I.II. Ұйымдағы Бұқарамен байланыс бөлімінің қызметінің негізгі
қағидалары мен ... ... ... қызметінің құрамдағы ретінде Бұқарамен
байланыс.
II.Тарау. Ұйымдағы Бұқарамен байланыс бөлімінің ұйымдастыру
тәжірбиесі.
II.I. PR өнімін ... мен ... ... Бұқарамен Байланыс бөлімін ұйымдастыру мәселелерін
шешу жолдары.
II.III.Ұйымдағы жеке ... ... ... ... ... ... тәжірбиелік міндеттері.
III.Тарау Бұқарамен байланыс бөлімінің құрлымын,қызметтерін
Акционерлі Қоғам ... ... Қоры « Отан » ... ... ... Тарау. Ұйымдағы Бұқарамен байланыс бөлімін ұйымдастырудың
теориялық аспектілері.
I.I. ПР- бөлімінің негізгі қызметтері, мақсаттары, ... ... ... ... ... ... ... құрлымын
талдап қарастырғанда бірнеше авторлар бар.Мысалға: Демин Ю М, Шишкина М А,
Почепцов Г Г.
Кәсіпорынның ... ... ... ... ... ... ПР– компаниясын ұйымдастырудан айырмашылығы аз. ... ... ... ... кәсіпорынның ұйымдық және
ақпараттық ортасына тығыз байланысты, екіншіден, өз жұмысын ... ... ... яғни ... ... ... ... мен бағытына
байланысты орындалады.
Құрылымдық Бұқарамен байланыс бөлімшесінің мақсаты – ... ... ... ... талабына сай болуы тиіс. Яғни,
көп жағдайларда осы сенімді бөлімше жұмысында ұйымшылдық пен ... ... рөл ... ... жарнама сапасының төмендеуіне душар етуі
мүмкін.
Бірақ Ресей кәсіпорындарының көпшілігі in–house-ке көп назар ... ... ... ... ... жеке ... ... бөледі.
Сол себепті, кәсіпорынның құрылымдық ПР бөлімшесін жұртшылықпен ... ... деп ... ... ... Ю. М айтқандай «Біздің кәсіпорындағы толыққанды ПР–
құрылым ... ... ... (қай ... ... жасайды және жасауды
ұйғарады). Бұл жұмысты неден бастауы керек? Алдымен, оның ... ... ... ... сәйкес мәселелеріне кірісу қажет»1.
Жұртшылықпен байланыс бөлімшесінің мақсаты ... ... ... сай ... керек, мұндай мақсат жалпы жағдайда
мүліктендіру (қаржымен ... ... ... пайда көзін табу,
акционерлік қаржыны көбейту т.б) болып ... ... көп ... ... ... деп ... Ол
дегеніміз не және оның спецификасы неден ... ... ... ... ... ... ... дегеніміз – публикалық коммуникация аумағында қызмет ететін
нарықтық субъект болып табылатын маңызды ... ... ... бұл түрі
жеке тұлғамен байланысты әлеуметтік қатынас ... ... және оның ... тұлғаға негізделген тұтынушы құнын қолдану есебінен құнның ... ... ... ... детальдарын қарастырайық.
«Паблициттік капитал» терминінің өзі ... ... ... ... аударғанда pubicty – «публикалық», «әйгілі» деген ұғымды
1. Демин Ю.М. Бизнес PR М. 2003 66 ... ...... ... жаңалықтарды ұйымдар үшін
басылымдарда жариялау немесе радиода, теледидарда не сахнада белгілі ... ... ... ... тұсаукесер рәсімге мүмкіндік алу арқылы
тауарға, қызмет ... ... ... ... ... ... ұғымы. Сондықтан, ... ...... ... ... болуына, атақ-даңққа ие болуына
жұмсалатын қаржы болып ... ... ... ... болуы мен оның дамуы ... ... және ... тура тәуелді. Бұл жағдайда
материалдық және ... ... ... ... қарым-қатынас
туындайды.
Бір жағынан алып қарағанда, кәсіпорын басшылығының публикалық және
халыққа белгілі болуы үшін ... орта мен ... ... ... паблициттік капиталдың өсуіне ықпал келтірмейді. Осы ... үшін ... ... ... ... ... төлеу,
өнеркәсіпті қайта ұйымдастыру, персоналды оқытып дайындау ... ... алып ... ... табысында материалдық капиталдың
өсуі болып табылатын экономикалық нәтиже болған және бар, болады да.
Паблициттік капиталды бос орынға құру ... ... Егер ... шын
экономикалық табысы жоқ болса, онда іс жүзінде паблициттік ... еш жол ... ... ... ... үшін ПР эпохасының шығуына дейін «репутация»
– бедел және ... ... ... ... (бедел) – компания
табыстарының өсуіне тікелей әсер ететін компанияның баға ... ... ... ... ... бизнес–ренонс) паблициттік капитал ұғымының
синонимі болып табылады.
Кәсіпорындағы паблициттік капитал қандай факторларға тәуелді? Неліктен
жұртшылықтың пікірі көптеген ... орын ... ПР ... шеберлері коммуникациялық ресурстарды жиі
қолданады.
1- ші кестеде кәсіпорындағы – инициатор ПР– процесіндегі паблициттік ... ... ... ... ... жақ ... |Кәсіпорынның паблициттік|Өнімдер (товарлармен |
|арнайы өкіметтер, оның ... ... ... жұртшылықпен | | ... ... | | ... ... |Мүдде-мақсат ... ... ... ... ... мақсаты
1. Советтік энциклопедия сөздік Под. Редакции А.М. Порохова . Мәскеу
2003 ж. 69 бет
2. Демин Ю.М. Бизнес PR ... 2003 ж. 69 ... ... ... ... ... жасау болып
табылады.
Қорытындылай келе, оның материалдық капиталының өсуіне әсерін тигізеді.
Қысқаша, айтқанда, ол – ... ... ... құру ... ... байланыс жүйесі.Бұқарамен байланыс жөніндегі бөлімшенің ұғымын
түсіну үшін оның функциясы мен мақсатына тоқталу ... ... ... ... ... ... аударғанда, funktio –
орындау, жүзеге асыру) қызмет, жұмыс, кез-келген объектінің қарым-қатынас
жүйесіне сыртқы әсерлері ... ... ... ... ... ... ... маркетингтік коммуникацияның бірден-бір құралы болғандықтан,
маркетингтік қызметінен бастау керек. Кәсіпорындағы маркетингтің мақсаты ... ... ... ... және оны ... болып табылады.
Маркетингтік функция бұқарамен ... ... ... ... ... табылады.
2.Маңыздылығы жөнінен ұйымдастыру функциясы да үлкен рөл атқарады. Оның
реализациясы бұқарамен байланыс жөніндегі бөлімнің ... ... ... ... кәсіпорын дамуының оперативті және
оперативті–стратегиялық мәселелерін ... Бұл ... ... және тактикалық жоспарлау, PR– шараларын ұйымдастыру, бақылау,
нәтиже есебі т.б. ... ... ... маңызды қызметі – коммуникациялық функция. Егер
ПР– процесінің инициаторы (кәсіпорын) мен оның айналасындағылардың
(жұртшылық) арасында коммуникация, яғни байланыс болмайынша бөлімшенің
болуы ... ... ... ... қызметтердің мақсаты – көпшілікке өзі ... ... ... және оған ... оның ... ықпал ету;
ұйымның бет-бейнесін құру, беделін көтеру; ... ... ... ... болып табылады.
Бұқарамен байланыс жөніндегі бөлімшенің басқа да қызметтері бар:
а) зерттеу;
б) ... ... ... ... ... тура ... ПР ... шығармашылық, талдаулық, өнеркәсіптік қызметтері болып табылады.
Сондай-ақ, бұлардан ... ішкі және ішкі ... ... бар. ... ішкі ... жүзеге асыру (реализация) үшін қолданылады.
Аталған функцияларға сәйкес бұқарамен байланыс бөлімінің мақсатына
Демин Ю М. ... PR ... 2003 ж. 71 ... бөлімінің қызметтері. 2 кесте.
|Маркетингтік функция ... ... ... ... функция |Ішкі корпоративтік |
| | ... ... ... |Шығармашылық функциясы |Талдаулық функция |
Зерттеу ... ... ... келесі мәселелерді алға қояды:
1) Зерттеу процесімен басқару (оны орындауды ... ... оны ... мен ... қоса ... ... қатынастардыақпараттандыру көздерімен бірге орнату және
қолдану: БАҚ (СМИ), ... ... ... ... байланыс агенттігімен, мемлекеттік және халықтрық құрылымдармен,
партиялармен және қозғалыстармен, сондай-ақ, адамдармен және ұйымдармен,
және т.б ... ... ... оқу, оның ... ... алу ... ... оқу);
4) Зерттеу есебін дайындау және шығару;
Шығармашылық функцияны жүзеге ... ... ... ... ... ... басқару;
2) ПР– материалды өңдеу ... ... ... ... ... ... ... редакторлеу және
жөндеу, тегістеу);
3) Пресс– китті қалыптастыру (БАҚ (СМИ) материалдарын ... ПР ... ... ... ... және ... ... және
тасымалдау үшін);
Талдаулық функцияны орындау кезінде келесі ... ... ... ... ... ... ... қатынастарды ақпараттандыру көздерімен бірге орнату
және қолдау: БАҚ, ақпараттық, жарнамалық, консалтингтік ... ... ... ... және ... құрылымдар, партия және
қозғалыстар, сондай-ақ, адам және ұйымдар, т.б ... ... ... ... ... ... Талдаулық есепті дайындау және шығару;
Өнеркәсіптік функция бойынша бөлімнің мәселелері мынадай:
1) Өнеркәсіптік ... ... ... ... ... ... ПР– ... дайындаумен жұмыстық қатынастарды орнату және қолдау:
баспасөзбен, ... ... ... ... ... ... ... Оригинал ПР– өнімін жіберу және тираждық ПР өнімін қабылдау;
Ішкі ... ... ... ... Кәсіпорын жұмысшыларының көңіл-күйі мен пікірін білу;
2) Кәсіпорын басшылығының Ұсынысын өңдеу;
3) ПР– материалдарды өңдеу;
4) ПР– материалдарын көпшілікке ... ... ... ішкі ... арқылы);
5) ПР– шараларын жүзеге асыру (кәсіпорын басшылығымен жұмысшылардың
кездесуін дайындау, ... ... және ... ... ... байланыс жөніндегі бөлімшенің негізгі ұйымдастыру мәселелеріне
мыналар жатады:
1) Жұртшылықпен бизнес – байланыс жөніндегі бөлімшені жалпы ... ПР– ... ... және ... ... ... ... және өткізу;
4) Жұртшылықпен ішкі байланысты басқару;
5) Бөлімді кризистік басқару;
Коммуникациялық мәселеге тоқталайық:
1) Барлық ... ... ... ... ... ... (жеке байланыс, ақпараттық және құжаттық алмасу);
2) Зерттеуді ағымдық (оперативті) ... ... ... ... ... ... коммуникациялық қамтамасыз ету;
4) Талдауды ағымды коммуникациялық қамтамасыз ... ... ... ... ... коммуникациялық қамтамасыз
ету;
Сондай-ақ, маркетингтік функция тұрғысынан жұртшылықпен ... ... ... ... ... Оның ... ПР– ... аталатын маркетингтік процестің ажырағысыз бөлігі.
Кәсіпорын қызметін тиімді ұйымдастыру үшін сәйкес маркетинг бөлімін құру
жеткіліксіз. Алдымен оны ... ... және ... ... мамандармен
жабдықтау қажет. Олар зерделі, құзырлы, тіл тапқыш, болашақтағы жағдайды
болжай білетін, дұрыс шешімді ... ... ... ... ... мамандар болуы қажет.
Бұқарамен байланыс жөніндегі бөлімнің қызметтің тиімділігі оның
1Е. Коляда ... ... под ... СМИ ... № 4.2002
құрлымының оптималдылығына байланысты.
Практикада жұртшылықпен байланыс ... ... ... ... сәйкес тізіледі. Ол келесі ұғымдарды ... ... ... әрбір элементі өз бетінше және ПР– функцияны ... ... ... ол өз ... ... барысында басқа құрылым
элементтерімен өзара байланысты.
Жұртшылықпен байланыс жөніндегі бөлімнің функцияның мазмұнына байланысты
оны ұйымдастыру құрылымының «классикалық» нұсқасы мына түрде ... ... ... ... ... ...... және даму жөніндегі |
|менеджер: ... ... ... маман (инжинер); ... ... ... ... топ(4 ... | |5) ... жоба және ішекі |
| | |ПР тобы (8-10 ... |
| | ...... |
| | ... жоба менеджері (1-2|
| | ... |
| | ...... |
| | ... ... ... |
| | ... сайт |
| | ...... |
| | ... |
| | ... – видеооператор; |
| | |Web – ... ... ... т | |4) ... ету және |
|2)Зерттеу – талдау тобы| ... тобы (5 ... ... ... | ...... ... және талдау | ... ... ... | ... ... ... | ... ету ... ... | ... жұмыс жөніндегі |
|Талдаушы маман (1-2 | ... ... | ... |
| ... топ (4-6 ... ... жөніндегі менеджер; |
|Текстрайтер (2-3 адам); ... (1-2 ... ... ... ... ... құрамы бөлімдегі жұмысшылардың жалпы
санымен сипатталады, сондай-ақ, оның негізгі категориялары – ... ... ... ... арақатынасына байланысты.
Жұмысшылардың жалпы санын анықтау және оның негізгі категорияларымен ара-
қатынасын таңдаған кезде ... ... ... ... ...... менеджерлер, мамандар, орындаушылар – бөлімдегі
қажетті жұмыстың сапалы, толық және өз мезгілінде орындалуына тең ... ... ... ... сай ... ... ... төменде
келтірілген.
Бұқарамен байланыс жөніндегі бөлім қызметінің негізгі функциялары ПР–
компаниясының қызметшілерінің функциясына сәйкес.
Кәсіпорыннан тыс және ... ... ... ... ағымдық жұмысын ұйымдастыру
Бұл тақырып тек бөлімшенің жұмысын ұйымдастырудың кең түрдегі схемасы
жайында емес, оның ішкі ... ... ... ұйымдастырылған
артықшылықтары жайында болмақ. ... ... кең ... схемасынан бастайық.
Бұқарамен байланыс жөніндегі бөлім басшылығының жұмысын бөлімнің ... ... Ол ... ... ... және оның маркетинг
жөніндегі орынбасарына ғана бағынады.
Кәсіпорын ... ... ... ... ... ... бөлім бастығы орындауға қабылдайды. Сәйкес басқару мәселесін
қабылдап өңдегеннен кейін бөлім ... ... ... ... өз ... ... және сапалы орындауы үшін ұйымдастырады.
Бұқарамен байланыс жөніндегі бөлім бастығы жұмысының жалпы тәртібі
мынадай:
1) Жарлықты алу және оны ... ... ... ... ... мәселені қарастыру, өңдеу;
3) Кәсіпорын басшылығының шешімін қабылдау және баяндау (шешімде уақыт
мезгілі, орта және ... ... ... ... ... ... ресурстар – персонал, техника, ақпарат және т.б қатысты
болуын ескереді);
4) Жұмыс ... ... және ... орындаушылар арасындағы
міндеттерді тарату;
5) Бөлім жұмысы процесіндегі өзара қарым-қатынас, ... ... ... ... Жұмыс нәтижесін қабылдау, оны бағалау және ... ... ... жөнінде баяндау.
Тапсырманы орындау кезеңіндегі негізгі ұйымдық құжаттар – жұмыс жоспары
болып табылады. Жұмыс жоспарының мазмұны ... ... оны ... ... ... орындаушылар жөнінде мәлімет;
– оған қатысты ресурстар жөнінде мәлімет;
– бақылауды жүзеге асырудың ... ... кім және ... жүзеге
асырады);
– негізгі шаралардың мазмұны;
– жасалған жұмыс нәтижесін есепке алу;
Еске ала кететін жағдай, жоспарды өңдеу кезінде ішкі ... ... ... орындау процесінде ішкі бөлімшенің қызметін ... ... ... ... ... ... қабылдағанға дейін жұмысқа
зерттеу–талдау тобының ... ... ... ... ... төмендегідей болатын комплекстік зерттеу жүргізеді:
1) ПР– ықпал жасайтын мақсатық аудитория;
2) ПР– ықпалының ақпараттық каналдары;
3) ПР– ықпалының ... ... ... ... ... ... ... жүктеледі.
Нақты рекомендациясы бар есеп формасы түріндегі топ жұмысының қорытындысын
зерттеу және талдау жөніндегі менеджер ... ... ... ... ... ... ... жөніндегі менеджермен
(шығармашылық топ бастығы), менеджер – координаторымен (қамтамасыз ету және
өнеркәсіп тобының ... ... ... ... кейін, креатив жөніндегі менеджер осы жұмысқа қатысты
ұсыныстарды бөлім бастығына баяндайды:
– нақты ... ... ... ... ... дайындау;
Ал, менеджер– координатор бөлім бастығына ... ... ... ... (БАҚ, ... ... тарату тәртібі жөніндегі
ұсыныстарды баяндайды.
Бөлім бастығынан жұмысты орындауға рұқсат ... ... ішкі ... қызметшілердің жұмысын ұйымдастыра бастайды.4
Техникалық қамсыздандыру жұмысын ПК ... мен ... ... ... материалдардың дайын жобасы ... мен ... ... жеке ... ... топ басшылары бөлім бастығына
көрсетеді. Соңғы сатыда, оның сапасын бағалайды5.
Ақпараттық материалдарды тарату жөніндегі ... СМИ ... ... ... ... ... тобының ісіне беріледі,
талдау мамандары ПР– шаралардың тиімділігін бағалайды. Топ басшысы есеп
түріндегі ... ... ... ... ... ... ... бөлім бастығы кәсіпорын ... ... ... ... ... ... жазады.
Бөлім күшімен жұртшылықпен ішкі байланысты ұйымдастырудың төрт ... ... ... ... бұқарамен байланыс
бөлімін қалыптастыру үшін ... ішкі ... ПР ... ... ... ... ... соң, оның қызметшілеріне қатысты
тәжірибені, бөлім құрылымын жәймен дамытуға болады.
Екіншіден, «Ішкі қолдану» мақсатындағы арнайы ... мен ... ... келесі кемшілікті туғызу мүмкін: материалдардың түсу
екпінін түзету, арнайы ... ... ... ... ... ... ... алу.
Үшіншіден, кәсіпорын басшысы өзінің жұмысшыларына келген жаңалық пен
ақпаратты бірінші алуға мүмкіндік береді.
Төртіншіден, ... ... ... ... ... үшін ... ішкі байланысты бағалауы керек6.
Жұртшылықпен ішкі байланыс мәселесін шешу үшін кәсіпорын басшылығы ... ... ... ... ... Осы ... алдындағы мәселені нақтылау және ... ... ... ... мен ... ... Жұмысқа қажеттілік нәрсемен қамтамасыз етіп, лауазымды жауапты
адам тағайындау;
3) Жұмысшылардың жаңа жұмысқа кірісуін ақпараттау;
4) Жұмыс жағынан қызығушылық ... ПР– ... ... ... оған жеке ... ... ... шараларға қатынасу);
5) Тәжірибені талдау, ПР– процеске қажетті түзету енгізу.
«Қызметі бойынша» ... ... ... ішкі байланыс мәселесін
реализациялау үшін оған қатысты инструменттерді ... білу ... ... ... ... бес ... ... болады: ақпараттық, талдаулық,
үйымдық, коммуникациялық, кризистік (посткризистік) сезіну.
Ақпараттық құралдар – ... ... ... Бұл ... ... ... хабарлауға арналған. Ішкі ПР-дің негізгі
ақпараттық құралдарына мыналар жатады.
1) Ішкі басылым – газет, реже немесе ... ... ... күн сайын шығатын), периодтық және ... ... ... Ішкі ... ... ... баспалық ақпарат: құттықтау,
көңіл білдіру, хабарлама, хат, ... ... ... ... ... web – ... (бет, ... портал);
4) Кабельдік зат (радио, ТВ, ішкі компьютерлік Интернет желісі);
Ақпараттық ... ... ... ...... реакциясын, көңіл-күйін, пікірін білуге ... ... ... болып табылады. Оның негізгі қағидалары мыналар:
1) Жұмысшылар арасындағы сұрақ пен ... ... ... ... ақпаратқа жұмысшылардың пікірлерінің мониторингі7.
Ішкі ПР-дің ұйымдастыру құралы басшылықтың қатысуымен кәсіпорындағы
жұмысшылар үшін жүргізілетін ... ... ... Мұндай шаралар
төмендегіше:
1) жиналыстар мен отырыстар ( ереже ... ... ... ... Ішкі ... ... ... күні, алғашқы есік ашылу
күні; жас мамандар күні, ардагерлер күні, аналар күні, ... ... ... күні;
3) Демалу кеші;
4) Жарыстар (спорттық, профессионалдық).
Жұртшылықпен ішкі байланыс жөніндегі коммуникациялық құралдың басты
артықшылығы басшылық пен ... ... жеке ... ... ... ... ... мыналар:
1) Басшының шығуы;
2) Интервьюдің ашылуы;
3) Хаттың ашылуы;
4) Жауап және сұрақ кеші;
5) Аd hoс басшылығының мәлімдемесі және ауызша арыз;
6) ... ... ... ... ... және ... ... ПР-дің аталған құрал бөлімдері қолданылады.
Бұл әдістің тиімділігін арттыру төмендегіше:
1) Кәсіпорын басшысының жұмысшыларға ... ... ... ... ... ... ... қысқарту арқылы сенімді нығайту;
3) «Озу» жұмысы, ақпараттық алмасу интенсификациясы;
4) Жұмысшылардың көңіл-күйімен пікіріне, жауапты реакциясына ... ... ... кәсіпорындарының бұқарамен байланыс жөніндегі
қызметінде әлі де ... орын ... ПР– ... ... ... проблемалар
құрылымдық ПР– бөлімінің СМИ-мен ... ... ... мен
жүзеге асыруға байланысты.
1.2.ҰйымдағыБұқарамен байланыс бөлімінің қызметтерінің ... мен ... ... басты дұрыс шешімі –Бұқарамен ... ... ... ... олардың арасынан кәсіпорындағы персонал
маңызға ие. Компанияның кез ... ... ... ... ... ... ... сондай-ақ, мәні бойынша оның ... ... ... Ең ... әрбір қызметші кәсіпорынмен тепе-
теңдік сақтауы керек. Менеджер қызметшіге оның ... ... ... мәнділігін атап көрсетеді.
Менеджер қызметі түрлерінің бірі ретінде ол эткен ғасырдың ... ... орын ... және көптеген бәсекелес компаниялардың пайда
болуына себебін тигізген ... ... ... пайда болған.
Менеджер адамның ойын, талабын ... үшін және ... ... ... үшін ... әр ... категорияларымен тұрақты
жұмыс істейді. Ол үшін менеджмент көзі болып табылатын ақпарат толық әрі
шынайы болуы қажет. ... ... бұл ... ... үшін персонал жұмысының
көлемі мен сапасы үшін және оны марапаттау үшін ... ... ... ... шешу ... мен
формасы және жолдары туралы пікір алмасу жүретін басшылықта қабылданған
шешімдер туралы, нарық, ... ... мен оның ... ... ақпараттандыратын қызметшілердің жүйелі жиынын өткізу тиімді.
Сондай-ақ, психологиялық атмосфераның өзгеруін бақылау, менеджмент пен
персоналдың өзара қарым-қатынасы облысына ... ... ... ... ... әлеуметтік зерттеулер жүргізу және
ұйымдастырудың тиімділігін тәжірибе көрсетті.
Бұл облыстағы мүмкін болатын шаралар жүйесіне ... ... ... ... ... оның міндетімен, стратегиялық және ағымдық
бағдарламаларымен тепе-теңдік деңгейін анықтау;
– Басшылықтың ұжыммен өзара қарым-қатынас жүйесінің ... және ... ... ... ... бағалау;
– Жұмысшылар қызметінің алға жылжу жүйесін және еңбек ... ... ... осы облыстағы тәжірибемен арақатынасын және қажетті
жаңашылдықты бағалау;
– Кәсіпорын қызметіне байланысты ... және ... ... ... тұстарын және қызметшілердің артықшылығы мен кемшіліктерін
зерттеу;
–Ұжымға кәсіпорын қызметі мен оның ... ... ... қамтамасыз ету деңгейін зерттеу;
– Қызметшілер қиындыққа ұшыраған локальды орындар мен ... ... ... ... ... ... Қандай жағдайда да қызметшілердің компания басшылығына сенетіндігі
білу;
Қазіргі таңда ПР-дің ең ... ... ... ішкі ... ... табылады (компанияның қызметшілері арасындағы қарым-қатынас). 1998
жылдың екінші жартысы мен 1999 жылдың ... ... ... босатылуы мен қысқару толқыны жұмысшылардың күдікшілі, ... ... әкеп ... ... пен жұмысшылар арасындағы
сенімсіздік арта ... ... ... ішкі корпорацияның
коммуникациялық мәселелрдің негізгілері мынадай:
– Қызметшілер өз басшылықтарын тікелей ... бас көзі ... Одан ... көлемде мәлімет алмаған жағдайда, олар шынайы
жағдайларды бұрмалайтын ... ... ... себеп болатын басқа
ақпарат көздерін іздейді.
– Коллектив үшін компанияның бас ... ... ... ... ... басшылары үшін жеке персоналмен
сөйлеспей, оларды ...... ... бір қаржы жүйесіне, қаржылық
есептер мен ... ... ... ... басшылар басқарудың мұндай
түрін жеке персоналды басқаруға экстраполиризациялайды.
-Қызметшілер компания менеджменті мен ондағы проблемаларға риза ... ... ... ... тыңдауын және бизнеске байланысты
мәселелерді шешкен кезде есепке алуын ... Осы ... ... ... қатысты. Компанияның қызметшілері мен оның менеджеріне қатысты
компанияның барлық қызметшілерін ... ... ... ... ... компанияның маңызды ресурсын –персоналды қалыптастыратын
екі топ арасындағы қарым –
қатынысты ескермеи ұйымның жалпы мәселелерін ... ... ... ... негізгі екі факторлар әсер етеді: құрлымы мен
1. Вингурт А, Потапов Е, Федотовсуих А «Мемлекеттік «БАҚ»мекемесімен пресс
қызмет ара қатынастары». ... ... ... ... ... PR ... ... компниии локальные иследование
редакции и журнала «Советник» 2001 ... ... ... ... пен ... түсіністік құндылығы және соңғы нәтижеге
жеткенкезде ... ... ... ... ... ... және тиімді қарым-қатынастың
туындауына себебін тигізеді.
–Қуатты коммуникациялық жүйені құру кез келген деңгейдегі басшыларға
оған ... ... ... ... ... ... мүмкіндік
береді. Бұл жүйе тек қана жұмысқа қатысты ақпарат емес, сондай-ақ ... ... ... және ... ... ... тиіс.
Күнделікті жұмысшы қарым-қатынасы процесінде байланыстың көптеген
мөлшері ... ... ... та ... ... ... ... атмосферасында ғана дамиды.
Ұйымдағы ынтымақтастық пен өзара қарым-қатынас келесі шарттармен
сипатталады:
... мен ... ... сенімділік;
–Иерархиялық құрылым бойынша ақпараттық еркін қозғалуы, сондай-ақ,
коммуникацияның жөнделген горизонтал каналдары;
–Ұйымды статуспен қанағаттандыру, ... ... ... ... ... ... ... интриг пен күрессіз тұрақты ынтымақтастық;
– Жақсы психологиялық климат;
– Кәсіпорынның нарықтағы оң жетістігі;
– Болашақ компанияны оптимистік бағалау.
Бас менеджердің ...... ... ... климатын құру
және үнемі тұрақты ұстап ... ... ... қызметшілердің көп
бөлігі толығымен ұтымға сенеді, ал аз ғана бөлігі ұтымдағы ... ... ... ... ... ... ... ұйым басшылығының пікіріне құлақ асқанды қалайды.
Қызметкердің қажетті ақпаратқа ... ... және ... пен ... көмектесетін, сондай-ақ, ... ... ... ...... ... ПР ... үшін жариялық, хабарландыру тақтасы, жиналыстар,
персонал үшін ... ... ... ... ... жүйесі үшін жиі қолданылады. Әдебиеттерде коммуникацияның
«жылжыту» деген синонимі жиі кездеседі. Тура ... ... ... ... ... ... ... қарай жылжитын ұтымның иерархиялық
құрылымын вертикалдық ... ... ... және ... ... ... жүйе болып табылады.
Мекеме жүзеге асырылатын реструктуризация, реинжиниринг, антикризистік
басқару ... ... ... ... соның ішінде персоналды қысқарту
компаниядағы жұмысшылардың психологиялық қысымының артуына әкеп соғады.
Кез келген ұйымның ішкі ...... құру ... ... ПР – дің негізгі қағидалары мынадай:
1. ПР ғана емес, барлық тұлғалар арасындағы қарым –қатынаста өзара
құрмет ... ... ... ... отырып, басшылық мәселелерді
шешуге және конфликтті жоюға мүмкіндік беретін қайтымды ... ... шарт ... Қызметкерлерді тұлға ретінде және жай ғана ... ... ... ... ... ... ... өте жұқа,
бұл жерде құрметке еңбек ... ... ... ... ... Өз жұмысшыларымен күшті және
әлсіз тұстарын бағалай отырып, ... ... ... ... позициялайды. Объективті бағалау өзіндік жетілдірудің бірден-бір
стимулы ... ... ... ... ... ... ... әңгімелеудің қажеттілігін дәріптемейді, тек қана оң сапасын
бағалай отырып қажетсіз конфликтті ... ... деп ... ... ... жағдайда да дұрыс емес. Әрбір қызметкер оның ... ... ... тәртіп бағытымен сәйкес келмейтінін ... ... ... ... ... ... қызығушылығымен конфликт
тудырмай тұрып, сынды жағдайларға дейін жіберілген қателерін мезгілінде
көрсетіп айту соншалықты маңызды ... ... ... оң ... ... ... табысы болып
табылады. Менеджерлер жалпы жұмыс басында қызметкерлердің сапасын мойындау
қажет. ПР қызметкерлердің ... ... ... дамытатын
мотивациялық факторларды құру және мамандарды ынталандыру механизмін ... ... ... және ... ... менеджмент
саласындағы барлық зерттеулер ең ... ...... әртүрлі
жеңілдіктер екенін дәлелдеді. Одан басқа, жай ғана мақтаудң өзі де маңызды
фактор болып ... ... ... ... ... оның ... ... маңыздылығын дәріптейді. Әрбір
қызметші өзі жұмыс істейтін коллектив ... ... ... ... Ынталандыру құрмет көрсетудің басты көрсеткіші болып табылады.
Ұйымдағы ішкі ... ... ... ... ... Жеке пікірін айтуға ұмтылу. Қызметкерлер әрқашанда менеджментпен
қайтымды байланыс болғанын қалайды. ... ... ... ... жеке пікірін еркін жеткізе білу қажет. Жоғарғы менеджмент олардың
дауысын естіп, сәйкес қорытынды жасауға міндетті. ... ... ... ... түрде сынауға құқылы.
–Жоғары басшылықтық «мүмкіндігі» мен ... ... ... пен ... арасындағы жеңілдіктік
қатынастардың шекарасын жоюға ... ... ... ... ... орны, кафетерия, бөлек спорт залдары жиі кездеседі. Бұл ... ... ... ... ... ... ... адамдармен бір
ортада табылған жағдайдағы басқару әдісін сипаттайтын «MBWA» (Managment by
walking araund) термині пайда болды.
– Ішкі ... ... ... ... ... егер ... жағымсыз жаңалықтарды өзінің басшысынан емес,
теледидар ауқымы арқылы ақпараттық құралдар ... ... ... ... жұмыс істейтін ұйымдарда ішкі ... ... ... ... ... ... және ... ақпаратпен қамтамасыз етілуі
қажет. Басқа адамдармен салыстырғанда, жақсы ақпаратқа қаныққан ... ... ... ... ... ... ... Ішкі коммуникацияға арналған
барлық материалдар анық тілмен келтірілуі керек. Анық емес және ... ... ... ... ... ... оның бас әріптермен жазылған
есімімен бірге кесте ... Таң ... бұл іс ... болады. Табысқа
жету үшін қашанда тату болуы және үйлесімді ... ... ... ... ... сақтау, оның сапасын қолдану. Қазіргі кезде жұмысқа
деген қарым-қатынас байсалды екеніне ... ... ... ... жұмыс орнын сақтау үшін қамданады. Мұндай жағдайларда әзіл құтқарушы
роль атқарады. Бұл конфликттік ... ... және ... ... ... ...... қарым-қатынастың қажеттілігіне
және басшылардың олармен қарым-қатынаста болуға ұмтылатынын ... ... ... өзара сенімді болуын қамсыздандыру.
Жұмысшылардың контакттық аудиториясы өте қиын. Адамдар ... ... ... жасайды, барлық ішкі проблемалар мен ұйым тарихын біледі және
фирмалық мәдениет бағытында жұмыс ... ... ... қиын, сондықтан
менеджмент оларға әрқашанда шындықты айту қажет. Зерттеулер көрсеткендей,
қызметшілер өз ... ... ... ... үшін ... шарттарды
орындау қажет:
– Менеджерлер өз адамдарымен жиі сөйлесіп отыруы қажет, сондай-ақ
ақпаратты басқаларға жетпестен бұрын хабарландыру ... ... және ... ... ... отырып, сенімін көрсете алу;
Қазіргі кезде кез келген қызметкерлер ұйымның ... ... және оның осы ... ... ... ... ... Қазіргі
кезде менджментті персонал жағынан бақылау қатаңдап ... сол ... өз ... адал ... ... ... байланысты
қамтамасыз ету үшін менеджерлер мынадай ережелерді сақтау керек:
– Қызметкерлердің тәртібін тұрақты бақылап отыру қажет.
Кез келген компанияда ішкі және ... ... ... ... ... ... тәртібін талдау және бақылау іс жүзінде
мүмкін емес.
– Тұрақтылық
Компаниядағы ... ... ... ... түрде орындалуы
қажет. Бұл – ашық және таза ... ... ... және ... ... ... Ашық есік ... қолданған кезде
бұл әдісті ... ... бір күні ... есік күйінде қалу
керектігін түсінбейді. Сол себепті, менеджмент пен бағынушылары ... ... ... ... мен ... қажетті
жағдай.
– Коммуникация персонализациясы
Барлық қызметкерлер жұмыс жасайтын адамынан ... ... ... қажет етеді. бұл қажеттілікті қанағаттандыру үшін көптеген
компаниялар қызметкердің аты жазылған карточка пайдаланады. ... атау ... тез ... ... компанияда жағымды технологиялық
климатты қалыптастырады.
... ... ең ... ... – адамдық. Қазіргі таңдағы
қызметкерлер бұрынғыға қарағанда жас әрі жігерлі. ... олар ... және ... аздау. Сондай-ақ, олардың көп пайызы әйелдер
және эмигранттар аз. Мұндай қызметкерлер ... және ... ... ... ... бағытталу
Коммуникация жүйесінің жетілдіруі мен жаңа технологияның дамуына
байланысты адамдар арасындағы ... ... ... ... ... үшін жаңа ... көп ... қолдану
қажет.
ПР маманының негізгі мәселелері – компаниядағы ішкі коммуникация ның
тиімді жүйесін реализациялау және өңдеу. Компанияның үйлесімді ... ... ... жағдай жасау. Мақсат қойылған кезде, оған жетудің
нақты әдістерін анықтау ... ... бұл ... үшін ... сапасы мен
жұмыс туралы сұрақ қою және интнрвью секілді зерттеу жүргізіледі, сондай-
ақ, коммуникацияның жеткілікті әдістерін талдау ... ПР ... 3 ... ішкі ... ... сипаты
бойынша: баспалық, вербальдық және вербальды–визуальдық. Жаңа технологияның
дамыуына байланысты өзара қарым-қатынастың жаңа формалары пайда ... та, ... ... ... ... ішкі ... жүйесі болып қалып отыр. Бұл ... ... ... ... ... ... мәселелерімен бағыттары ... ... өз ... ... әрі ... ... үшін ... қамтамасыз ету;
–Қызметкерлердің әлеуметтік ... ... ... ... арттыру, ұтым стандарттарын жақсарту;
– Қызметкердің жетістігін мойындау.
Мәліметтер бойынша, ... ... ... 2/3 ... ішкі ... құрайды.
Публикацияның құнын азайту жарнамаға келіп тіреледі.
Компанияның ішкі публикациясы әмбебап сипатқа ие. Олар ... ... ... үшін редакторленеуі мүмкін. Екінші
жағынан ... олар ... ... үшін маңызды сұрақтарды
жарқыратып ... ... ... ішкі ... ... қадағаланады.
Мұндай публикацияның артықшылығы нақты қызметкерлер тобына қажетті
ақпаратты жеткізуге үмкіндік ... ... ... ... ... ... ... тілінде сөйлейтін қызметкерлер
жұмыс істейді. Сондықтан ішкі публикация екі ... ... ... ... бірі – ... ... ішкі
каналы бойынша «иілгіш еместігі» болып табылады. Контакттың аудиториядағы
байланысты екі жақты ету үшін «сұрақ – ... ... көп ... ... жауап беретін редакцияға сауал қояды. Бұл әдіс
компания басшылығы ... ... ... ... яғни ... ... мен зерттеу үшін көп уақытты қажет етеді. екінші ... екі ... ... ... ... ... етеді. Кейбір
қызметкерлер басшылықпен кездескен кезде немесе сұрақты талқылаған кезде
активті емес. Ішкі ... ... ... ... ... ... құру әрі дамыту әрбір ұйымда кездеседі. Бірақ ... әр ... ... ... ... үшін ... ... зор.
Сондай-ақ, қызметкерлердің ұсынысы мен сұрақтары ... ... ... әсер етуі керек.
Қайтымды сенімді байланыс құру үшін ... ... ... жақсартуға ықпалын тигізетін жайлы шарттар жасауы керек. Отандық
ірі компаниялардың ... ... ... ... ... ... жіберетін «басшылыққа хат салуға арналған ... ... ... ... ... ... ... публикацияның жиі қолданылатын формасы – ақпараттық
бюллетень. ... ... ... көп ... сондай-ақ әртүрлі
сұрақтар бойынша мәліметті коллективке тез жеткізу қажет болған ... ... ... ... ішкі және ... ... ... бюллетеньге ие, Ресей оның түрін баспалық түрде
(банк, жылжымайтын мүлік, фондтық нарық ... ... ... ... сондай-ақ, белгілі компаниялар мәліметтерді
электрондық түрде ...... ... ... ... бұрын қабырға газеттері жиі қолданылды. ... ... ... жүйелердің дамуына байланысты ... ролі ... ... ... компьютер қолдануға бет алды,
тіпті кейбір компанияларда ... желі Internet ... ... ... ... жүйесін қолдану әрдайым тиімді емес.
Әрбір компанияның қабырға ... ... мен ... ... ... ал ПР ... жауап алатын негізгі сұрақтар өзгеріссіз
қалады:
– Бұл ... ... ... үшін ... Оған ... ... ... орналастырылады?
– Қабырға газеттерінің бюджеті қандай?
– Қабырға газетінің үйлесетін форматы ... ... ... жиі шығуы керек?
– Оны жасау мен түзетудің ... ... ... ... ... ... ... Мұндай газеттер ретті
түрде мезгілінде шығуы керек. Егер ол қызықты болған жағдайда, қызметшілер
газеттің кезекті номерін ... ... Сол ... ... ... мен саясатын түсіндіретін коммуникацияның бірінші ... ... ... ... сондай-ақ, бұл канал менеджмент үшін
қызметкермен контакт жасау ғана емес, кез ... ... ... ... арналған екі жақты қасиетке ие. ... екі ... ... ... ... ... қасы, оның
дайындығы компания басшылығына жүктеледі. Газеттің қарым-қатынас каналы
болуы мүмкін, көптеген ... ... ... ... ... ... қызметшілер үшін компанияның жылдық есебін
жариялау пайдалы. ... ... ұйым ... мен ... ... ... менеджмент қабылданған шешімдер қызықтырады.
Компанияның барлық персоналына ... ... ... адал және ... ... ... ... тәсілі болып табылады. Берілген есеп бір
жыл ішіндегі компанияның жұмыс туралы ... пен ... ... ... есепке алу қажет.
Компанияның коллективке арналған есебі төмендегілерден тұрады:
–Компанияның жыл ішіндегі негізгі жетістіктері мен компания жұмысын,
қызметкерлерге ... ... ... – бас ... таныстыратын басшының хаты.
– Фонд қолдану жөніндегі есеп.
Бұл құжат ұйымға түскен жүйелердің ... ... ... ... ... безендіріледі.
–Кәсіпорынның қаржылық жағдайын талдау, Ереже бойынша, диаграммадағы
мәліметтер ... ... мен ... және ... үлесін
сипаттайды.
–Графикалық форма түрінде берілген компанияның негізгі ... ... ... көрсетеді.
–Компанияның әлеуметтік бағдарламаларға қатысу есебі. ... ... есеп ... ... ... ... ... әлеуметтік
бағдарламаларға қызметкерлерді қатыстыру және қаржыландыру).
–Аппарттағы шығындар сипаттамасы. Компаниядағы ... ... ... ... ... Басқару аппараты мен зарплатаға ... есеп ... ... ... ... ... мәселесі. Бұл бөлімде ... ... ... осы ... оң және ... ... ... Қызметкердің контингенті туралы ақпарат ұйымда жұмыс ... ... атай ... ... есеп ... қызыл жіппен жүруге
арналған кілттік тақырып: қызметкерлермен сұхбат, компаниядағы жұмыс
нәтижелерімен ... ... ... жұмысшы орындағы
қызметшілердің фотосуреті.
Контингент – сыртқы ... ... ... ... мен ... ... бір елге транзит үшін олардың белгіленген шектік нормасы, бұл норма
салмақ немесе құн өлшемінде көрсетіледі.
Қызметкерлер өз мүмкіндігін ... ... ... есептің
құндылығын бағалау өте қиын. Осындай контекст бойынша Ресейдің компаниялары
айтарлықтай табысқа жетті. Дәлел ретінде, шетелдегідей ... ... мен ... ... ... мен ...... топтардың
жылдық есебін еске алудың өзі жеткілікті. Осы секілді ... ... ... ... ... ... ... ұйымның нәтижесі мен қаржылық активін көрсететін бөлімдері. Кез
келген жағдайда мұндай есептердің пайда болуы ... ... ... ... бір ... ... қуатты коллектив басқару аппараты мен қызметшілер ... Олар ... ... ... ... жәйттермен таныс болуы қажет.
Басшылыққа қызметшілердің секімі есеп ... өте ... өте ... ...... ... ... байланыстары
болып табылады. Кейбір компанияларда басқарудың орта шеніндегі менеджерлер
үшін персонал мен олардың жұмыс орны және ... жаңа ... ұйым ... ... ... ... ... беріледі.
Кейбір формальды жариялымдар, мысалы кәсіпорын менеджерлеріне арналған
журналдар ... ... ... газеттерге қарағанды
конфиденциалды ақпаратты ұстанады. ... ... ... ... және ... мәселелерді қарастыра алады, ал менеджерлерге
арналған газеттерде табысқа жету әдістері мен формалары туралы жазады. Оған
жұмсалатын шығындар оншалықты үлкен ... кез ... ... ... ең ... деп ... бөлімінде
қиыншылықтар болады. Персонал қызметінің жұмысында жиі кездесетін кәдімгі
қиыншылықтар мынадай: ұйымның ... ... ... ... ... Бұл ... ... қызметіне лайықты
мәртебе беруден бас тартулармен сипатталады.
Ұйымдағы ПР-дің тағы бір ...... ... ... ... тиімсіз коммуникация жүйесі саналғандықтан, бір
кездері бұл ақпараттандырудың ... ... ... ... ... ... ... мен фотосуреттер қолданылады. Бертін келе, хабарландыру
тақтасы компаниядағы ішкі коммуникацияның жалпы ақпарат пен ... ... ... ... ... ... тақтасы қайтадан аз ... ... ... ... компьютерлік терминалмен жұмыс
жасағандықтан электрондық хабарландыру ... мен ... ... ... Оның ... ... ... пошталарды тексеруден
басталады.
Хабарландыру тақтасы қысқаша ... ... ... ... ... ... топтар мезгілінде ... ... ... ... ... Қайталанған хабарламаға адамдар
наразы болады. Осыған ұқсас құралдардың бірі – ... ... ... ... ... ... ішінде, қабырғада ілінетін
плакаттар.
Осы секілді шараларды жасау үшін қызметкерлер материалдар дайындаумен
қатар, оны редакторлеуді, ... ... ... керек, бір сөзбен айтқанда
дизайнер болса білу керек. Қазіргі кезде ... ... әрі ... компьютерде жүзеге асырылатындықтан, қызметкер компьютермен және
сәйкес бағдарламалармен жұмыс жасай ... ... ... ... ... ... ... түрде емес, жан-тәнімен берілуі тиіс.
Сонымен қатар, баспалық түрде кәсіпорынның персоналын ақпараттандыруға
басқалай формалары бар: әртүрлі ... ... ... және т.б. ... ... үш ... ... болады, – алдымен тақырып
жаңа қызметкер мен студенттер, ... үшін ... ... ... ... әдебиет» туралы болмақ. Осы ... ... жаңа ... ... сипаттамаларынан тұрады.
Мұндай әдебиет жаңа заманның ұйымға дағдылану ... ... ... айту, мәдениетімен танысу мақсатында қолданылады.
Екінші түрі – анықтамалық әдебиет. Бұл ... ... ... ... ... ... Сақтандырудың әдістерімен
түрлері, зейнеткерлік және медициналық бағдарламалар, табысты бөлу,
қауіпсіздікті сақтау ... мен ... ... және ... ... ұйымдық сұрақтар қарастыррылады. Мұнда анықтамалықтар ... ... ... ... ... ... ... форма түрі – институтциональды әдебиет. Бұл формада басқару
функциясы мен оның құндылығы, ұйым философиясы ... ... ... ... ... ... және қоғамдағы ұйымның
роліне негізделген. Басқа арнайы публикациялар ... ... ұйым ... ... ... ... ... арқылы немесе жай ғана қызметкерлерге
беріледі. Ұйымның даму тарихы мен оның ... ... ... ... мен ... ... демеушімен қаржыландырылып,
коммерциялық басылымдармен жүзеге асырылады. ... ... ... ... ... ... дайындау кезінде қаралатын ... ... ... ... ... ... ... жарайды ма?
– Кітап мазмұны мен мақсаты сыртқы ... ... ... ... ... таратылуы тиіс пе немесе сатылуы керек пе, егер қажет
болған жағдайда қандай шарттарда?
... ... қабы ... болуы тиіс (жұмсақ, қатты, мәрте белі)?
– Оны нарыққа жылжыту үшін немесе ... үшін ... ... ПР-дің негізгі мәселесін тиімді шешуге көмектеседі ме?
Қазіргі жағдайда коммуникация жүйесінің сапасы ретінде хаттың ролі ... ... ... және ұялы ... ... ... ... ішкі және сыртқы коммуникацияның негізі болып табылады. Тексттік
редакторлермен ... ... ... ... дами ... жыл ... компьютерге текстті терумен байланысты істі хат ... ... ... ...... ... тура және жеке
әдістің үнемділігі. Бірнеше жылдан бұрын ... ... ... ... текст компьютерде қатесіз терілуі тиіс. Текст ... ... ... ал ... безендірулер сымбаттала түсті. Көптеген ресей
банктері мен компанияларында ұйым партиелері мен ... ... ... ... ... қызметкерлер туралы ақпараттар
компанияның мәліметтер базасына енгізіледі, ал арнайы бағдарлама туған күн,
мейрам даталарын, ... ... ... іздестіріліп, жіберіледі.
ПР-дің келесі бір құралы – қаржы бөлу және ұсыныс. Шет елдерде адамдар
пошта арқылы есепшот алған ... ... ... ... бөлу мен ... Ай ... ... есепшотпен қатар буклеттер мен жарнамалар тізімі
келеді. Шара ретінде салым салу Пр-дің маңызды элементі ... ... ... мен ... ... ... ... сүйемелдеуге үндеу немесе компаниядағы ұйымдық өзгерістерді
ескерту және т.б ... ... ... Коммуникацияның бұл әдісінің
артықшылығы – ... ... ... аудиторияға жіберіледі. Сондай-
ақ, үнемділік те бұл әдістің артықшылығы ... ... ... салу ... мен хат түрінің өзгеру құндылығының артуын талап етпейді. Құрылған
салым үшін шығын жұмсалады.
Ескерту және репринт коммуникацияның көп ... ... ... ұйым ... ...... ... аудиторияда
қолданылатын коммуникацияның әйгілі және тиімді әдісінің ... ... ... жиі өзгеріп тұрады, пресс-конференциядағы, пікір алмасудағы ... ұйым ... ... ... ... ... ... және оны
жариялау сол жерде айтылғандарды жасыруы мүмкін немесе журналисттерден
қорғаудың ... бір ... ... ... бұл әдісін қолданудың негізгі мақсаты – ұйымға
байланысты шыққан ... ... ... ... ... Мұндай материалдар қызметкерлерге, жоғары ... ... ... топ ... ... ақпараттандыру
шараларына (СМИ), қоғамдық ұйым лидерлеріне ... ... ... ... ... ... жарияланған
мақаланы қайтадан басу болу табылады. Қайтадан басу тек қана ... ... үшін ... ... ... жүзеге асырылады.
Соңғы кездері вербальдық коммуникацияның мәні артып ... ... жаңа ... дәстүрлі жеке қарым-қатынасты жетілдіре
түсті, бірақ бұрынғы ... ... ... ... ... ... кезекте,
барлық қызметкерлер ақпартты тікелей басшылардан ... ... ...... ... ... қарағанда 90%-тен жоғары
ақпараттық ең жоғарғы көзі болып табылады. ... ... ... ... ... бөліп шешекенді ұйғарады.
Компания басшысын ақпараттандырудың бірінші көзі ретінде куәгер ... ... ... туралы теріс тенденция анықтала бастады,
қазір ... саны ... ... ... ... ... арасында бұрынғыдай интенсивті қарым-қатынас жоқ. Қызметшілердің
басым көпшілігі ақпаратты тікелей басшыдан алғанды лақап сөзге де теңейді.
Осы секілді ... ПР ... ... ... ... ... ... мен басшылар тең қалпында ... ... ... ... ... ... құрылымындағы
қатысушыларды екі немесе одан да көп сатыларға бөлетін әртүрлі деңгейдегі
мәслихатты ұйымдастыруды ... ... ... ... ... мұндай мәслихаттың тиімділігі – жауапкершіліктің әр түрлі
деңгейіндегі ... тура ... мен ... ... ... таралған негативті лақап ... тура ... ... сөз ... шарасының ішіндегі формальды
емес және бақылаусыз түрі. Оған шындық пен фактіден ... ой ... ... ол ... ... ... оның және ... ақпарат жоқ
болса ғана пайда болады. Нақты сөз шыққан топтың ішінде жүре-жүре, одан әрі
жылжи түседі, ... ... ... сөздің көзін анықтау айтарлықтай қиын емес, оған көп уақыт
жұмсалмайды. Мысалы, ... ... мен ... босатылу туралы нашар
лақап сөздерді дұрыс коммуникация жолымен шешугек болады. ... ... ... шешу ... ... ... ұзақ ... кейін
шешіледі. Ақырғы шешім ... және ... ... ... қызметшілерінің қажеттіліктеріне сай ымыраға келу ... ... ... ... ... ... ... шешім процесі мен
альтернативтерін ұсыну керек.
Лақап сөздің ... ... ... оны коммуникацияның
негативті элементі ретінде қарастыруға болмайды. Осылайша ... ... ... Жиналыс немесе мәслихат қарым-қатынас
тәсілі ... ... Анық ... ... кезде қызметшілер мен
басшылардың тікелей жиналысы құнды болып саналады. Нақты сөздің оң ... ... ... қате ... қызмет істейді, ол арқылы
коммуникацияның басқа жүйелерімен жарыққа шыға ... ... ... ... сөз ... ... ... туындаған
ақпараттық вакуумды толықтыра түседі. Формальды ... ... ... ... жоқ ... оның ... басады.
Компания қызметкерлерінің жиналысы мен мәслихатының ... ... ... және ... мүмкіндік бере отырып, оларды жинау екі
жақты коммуникацияға кепілдік ... ... ... ... ... бөлім жұмысының сапасын бақылау нәтижесін
талқылау – бұның барлығы ... бір ... ... ... ... ... болып табылады. Коллективтік талқылау мен ... ... іс, ... ол ... шұғылданатын мәселелерінен қолын
үзеді.
Кез келген коммуникациялық стратегия секілді, мәслихат белгілі ... ... анық ... және ... ... қажет етеді. пікір
алмасу талқылауға алынған мәселелерден алыстамас үшін, диын бірыңғай жолды
жоғалтпау үшін бақылаулы және ... ... ... ПР ... ... ... ұсынады. Негізінен мәслихатты ұйым менеджері емес, басқа
жақтан келген адам жүргізу керек. Ал, шынайы өмірде ... ... ... ... ... ... ... компанияны ұйымнан тыс, әсер етуші
адамдармен қызметін жүзеге асыратын ... адам ... Ол ... ісіне көмектесетін командасын қалыптастырады, бірақ олардың барлығы
компанияның дамуына үлес қоса бермейді. Сондықтан, кей кездері басқарудың
жоғарғы ... ... өзі ... ... ... ... ... емес, тек қана қатысушы консультант ретінде ... ... ... ... ... ...... тікелей
міндеті. Біздің жағдайымызда, ұйым ішіндегі ... ... тыс ... ... ... бір ... немесе бір күн ішінде анықтап білу ... ... ... ... шешім қате болуы да ықтимал.
Ірі көлемдегі жиындарды ... үшін ... ... ... мен ... сыртқы аудитория) ПР мамандарын жақсы дайындалады.
Ал, жылдық жиналыстарды ... үшін ... ұзақ ... ... көп ... ... ... жағынан уақыт шығыны қажет
болады. Батыста көптеген ұйымдар ... ... ... және ... ... фирмалармен контакт жасайды.
Бірақ, қазіргі кезде ақпараттандыру технологиясының дамуы ... ... ... ... ... ... ... компьютерлік жүйелері, спутниктік байланыстар және т.б
технологияның жаңа ... ... ... ... ... ... ... шешіле қабылдау үшін көптеген ұйымдар адамдар мен олардың
идеяларын ... ... жаңа ... технологияның
жетістігін пайдаланады. ... ... бірі – ... ... ... ... ... компьютерге байланыстырылған клавиатураны
адамдарға беру. Компьютер арқылы жүзеге асырылатын коммуникация адамдарға
кезек ... ... ... ... ... сондай-ақ, аудиторияны
жанши алмайтындай, босстың әсерін нивелирлейді.
Кейбір ірі компаниялар ... әлем ... ... ... ... беретін электрондық мәслихаттың глобальды жүйелерін
құрды. Бұрын осы секілді мүмкіндік болмаған, ... хат ... ... хат ... пікір алысты. Енді дүниенің түкпір-түкпірінде
тұратын адамдардың тілегін жүзеге асыруға ... бар. ... ... ... ... ... ... ұйымдарда, ереже бойынша, өзіне бағынышты
адамдардың қызығатын мәселелерін ... әрі ... ... ... ... бар. Шет елдерде осы секілді ... ... ... деп атайды. Жақсы спичмэйкердің ұйымға тигізетін оң әсері мынадай:
– Коммуникацияның тура және белгілі бір мақсатқа бағытталған әдісімен
қамтамасыз етіледі, яғни ... ... ... ... ... Ұйым персоналына көмектеседі.
– Аудитория немесе спикер үшін ... екі ... ... ... ... салтанатын ұйымдастыру және ... ... Ұйым үшін ... ... имидж қалыптастырады.
– Басқа коммуникациялар үшін материалдың беделді көздерімен кепілдік
береді.
Барлық спикерлер өз жұмысын тиянақты әрі ... ... ... ... ... ПР маманының сапаздығымен негізделеді, яғни олар ... жиі ... ... ... ... айналысады. Сондай-
ақ, олар жұрт алдында ... ... да ... Ірі ... ... ... қасмтамасыз ететін «спикерлік топ» жұмыс
жасайды.
ПР мамандарының пікірі бойынша ораторға ... ... ... ... ... спикерлерді мұқият таңдау және дайындау;
2.Аудиторияның қажеттілігін қанағаттандыратын тақырып таңдау және оны
ұйымда талқылау;
3.Ораторды визуалдық материалдармен ... ету: ... ... үшін бас ... мүмкіндігін жылжыту және
танымалдылығы.
ПР жүйесінде байланыстың вербалды-визуальды түрлері жүзеге асырылады.
Мынадай ... ... ... ... бар барлық
қалаларға бұйрық жіберіледі: ... ... ... ... ... ... ... үш сағаттық кездесуге ұшып келуі
керек, содан соң өз ... ... ... ... ... ... ... қандай суммаға шығады? Мұндай жиынды ... ... ғана ... ... ... ... коммуникация көмектеседі.
Мысалы, компанияның тапсырысы бойынша көрсетілген видеофильмдер ішкі
коммуникацияның шаралары ... ... ... ... ... 902%-тейі
негізгі хабарды теледидар арқылы алады. Сондықтан ішкі видео ... ... ... ... шарасы болып табылады. Басшының ... ... жаңа ... ... ... он ... ... аудиокассетаға қарағанда 10 есе көп ақпаратты ұстайды.
Батыстағы ірі компанияларда ... оқу ... ... ... ... арналған жеке видео ... ... ... ... ... процесінде өздерінің 10000
қызметкерлерге қарағанда заудтағы 35 адамның ... ... ... ... ... ... Кинг ... 5000 ресторандағы
өздерінің персоналын оқытуға арналған видео–аудио роликтерді құрды.
Ішкі видео – ... ... ... ... ... оған ... ... видео – материалдарды жасауда тек қана профессионалдарға сену
керек.
Батыста ірі компаниялар ішіндегі ішкі коммуникация ... ... ... ... АТ & Т (&- and) ... ... ... қамсыздандыру бағдарламасы АҚШ-тың 250 нүктелеріндегі 1000000
менеджерлермен талқыланады).
Телеконференцияны қолданудың негізгі мақсаты – бірыңғай ... ... ... ... ... ... байланыстыруға мүмкіндік
береді. Мысалы, әйгілі «Тайленал кризисі» кезінде ... және ... ... ... түсіндіру және репортердің сұрағына жауап ... 30 ... ... ... ... ... қолданды. АҚШ-тың Ұлттық қауіпсіздік Одағы 45 қаладан 2000-дай
қатысушылармен кездесу жасады. ... ... ... ... екі ... ... ... Бұл мысалдар қазіргі кездегі
телекоммуникациялық шаралардың күнне-күнге артуына куә, сондай-ақ, оны құны
азайып келеді, ал телеконференцияның тиімділігі ... ... ... ... орын ішкі ... ие. ... компаниясының өз зауытында енгізген коммуникацияның жаңа жүйесі ішкі
кабельдік ... ... ... Бұл жүйе желі ... фильмдер бойынша бір мезгілде 2000 қызметкерлерге ақпарат
жібере алады. Қызметшілер – компанияның ... ... ... ... жасайды, оларды командаға топтау тиімді, яғни ... 16 адам ... ... ... ... жиі ... ... жасайды және оны ПР мақсатына жету үшін немесе тренинг үшін қолданады.
Көптеген ұрпақ өзінің негізгі ... ... ... ... ... ... ... көп бөлігін
сыныпта емес, теледидар алдында өткізгенді құптайды. Ресей бұл ... орыс ... көп ... Европада орыс ұлтын әлемдегі ең
көп оқитын халық деп есептейді. Өкінішке орай, біз ... ... ... ... ... бірақ жаймен тезнологиялық ... ... ... ... ... Олар дыбыс, жарық, қозғалыс, түс және сезім әсерлерін біріктіре
алады;
– Хабарландыруға тұрақты әрі ... ... ... ... ... ... шынайы жазбасымен қамтамасыз етеді;
– Кей кезде қарусыз көзбен ... ... ... ... Олар ... мультипликация, графиктерді қолдана отырып
объектілерді ... ... және ... өз ... қарауға
мүмкіндік береді.
Видеофильмдер және компьютерлік графиканың жоғары сапалы қондырғылары
коммуникацияның мұндай шаралардың қолдану көлемін ұлғайтты, ... ... ... ... Осындай шараларды қолдану өте тиімді, бірақ ... ... тұр, яғни ... күн ішінде видеофильмерді
көруге уақыт бөлу керек. Менеджерлерге мұндай жағдайлар ұнамайды, олар ... ... ... ... офис ... үзуге ұмтылмайды.
Видеофильм артықшылығы ретінде слайдтық демонстрацияны қарастыруға
болады. Егер демонстрация ... ... ... ... ... көрсетілімді қолдануға болады – бұл да тиімді.
ПР инстументтері туралы айтқанда, көрме мен презентацияға ғана тоқталып
қоюға болмайды. Кез келген фабрикада, ... пен ... ... ... мен акт ... бар. Кез ... шетелдік колледждер
визитер, студенттер одағы мен оқу ... ... ... ... ... ... мен презентация өткізудің ... орны ... ... ... бір контакттың аудиторияға ... ... ... ПР ... кіреді.
Келесі бір маңызды бағыт көрмені тауар жылжыту мақсатында қолданады.
Әрбір ірі ... ... ... ... ... ... ... болып табылады. Осы секілді шаралардағы көрменің мақсаты – ... ... ... ... ... ... ... келесі бағыттарын
ұстанады: маңызды аудиториялармен байланыс ... осы ... ... ... ... алу, даму мақсатында баға беру арқылы қайтымды
байланыс жасау, жаңа персоналды қалыптасты.
Соңғы жылдары Ресейде ... мен ... ... ... ... Әдетте, осы секілді шаралар бұрын парктерде, зоопаркте, музей,
аэропорттарда орын ... еді, ... ... тек қана ақпараттандыру
мақсатында емес ойын-сауық ретінде көптеген ірі компанияларда жүргізілетін
болды, ... ... мен ... Уолти Дисней. Ресейде осындай
шараларды ... үшін ... ... ... ... ... ... осындай шараларға көптеген маман өкілдері –
психологтардан бастап, ПР мамандары техникалық персоналдар қатысады.
Қорытындылай келе, ішкі ... ... ... ... ... тоқталып өтелік. Ақпарат ғасырында әртүрлі
коммуникация құралдарын түбірлік бағалау орын ... ... ... ... ... дағдылана отырып, сапалы түрде жаңа формада ... Әр үйде ... ... ... ... ... болып
табылды. Ұялы телефондар байланыс шаралары болып ... ... ... өзгерістердің лездігі оны игеруге үлгертпеуде. Барлық
коммуникация ... ... ... арқылы жүзеге асырылады.
Бүгінгі таңда американдық компаниялардың 2/3 бөлігі ішкі ... ... ... ... ... ... ірі компаниялардың жеке желісі бар.
Ішкі коммуникацияның кез келген шаралары табыстың іс-шара ... үшін тура ... ... баса ... ... ... ... ие ПР маманы атсалысатын негізгі шаралар қарастырылды.
Олардың барлығы сыртқы аудиториямен байланыс ... ... ... ... әртүрлілігімен және орасандығымен ... ... ... қолдану тиімді емес. Әдетте, газет, журнал, радио,
телекөрсетілім, кабельдік телекөрсетілім секілді бақыланбайтын ... ... бет ... ... ... ... құрамдасы ретіндегі бұқарамен
байланыстар
Бұқарамен байланысты кәсіпорынның маркетингтік қызметінің ажырағысыз
элементі ретінде қарастыруға толық құқылы. Ол төрт ... ... ... ... ескертілгеннің ішіндегі бірыңғай маркетингтік
коммуникацияға қатысты ... ... ... ПР-дің
керек-жарағына негізделген.
Промоушн (яғни, нарықтағы өнімді жылжыту) – ... ...... мен ... аудитория арасындағы екі жақты
коммуникация қатысында өнімге ... ... пен ... ... ... қамтамасыз етуге негізделген.
Промоушн процесіндегі бұқарамен байланыс маркетингтік коммуникацияның
тура емес ... ... ... ... ... жүргізілген ПР–
шараларының әсері жарнама жағдайында біраз кешігеді.
Кәсіпорындағы ПР қызметін бұқарамен байланыс ... ... ... түрде қанағаттандыруға бағытталған және жүргізу
тәсілі мен мерзімі бойынша өзара ... ... ... ... және тағы ... ... ... анықтауға болады.
ПР қызметінің жоспарында бұқарамен байланыс облысының саясатын
жақсарту қарастырылған. Мұндай ... ... ... ... ... ... мақсаттар мен көзқарастардың және оларды
жүзеге асыру әдістері мен шараларының жиынтығы.
Бұқарамен байланыс оьлысындағы ... ... ... ... ... ... Схема бойынша, бұқарамен
байланыс ... ... ... жасау кезінде зерттеулік және
талдаулық ... ... ... ... ... нарықтағы жағдайын алдын-ала зерттеуден
басталады.
ПР бизнес саласындағы кәсіпорын саясатын жасаудың принципиалды
(қағидалы) кестесі.
4 ... ... (ел, ... экономикасы) ... ... ... ... ... ... ... қалыптастыру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... даму концепциясын тұжырымдау ... ... ... ... ... даму стратегиясын өңдеу ... ... ... ... ... ... ... таңдау ... даму ... ... және жасау ... ... ... ... ... ... ... ... ... – жоспарды нақтылау және жасау ... ... ... |Менеджмент ... ... ... ... ... байланыс |Өтімділікті |
| | | ... ... ... ... ... ... жалпы мақсатты анықтайтын
корпоративті міндет (миссия) қалыптасады. (лат. Missio – табыстау). Миссия
– компанияның ... ... ... және ... алатын орнын анықтайтын
ұзақ мерзімді бағдар. Миссияда компанияның саясаты мен негізгі ... ... ... ... оның ... дистрбьюторлармен, мүдделі топтарымен қарым-қатынасын
белгілейді.
Бұл жұмысты қысқартуға кәсіпорын жұмыс жағдайын ... – SWOT – ... ... (SWOT – ағылшын тілдерінің бастапқы әріптері: Strong ... ... Weakness – ... ...... Threads –
қауіптер). SWOT - талдауының мақсаты – фирманың бәсекелестеріне қарағандағы
күшті және әлсіз жақтарын, сонымен ... оның ... әсер ... ... анықтау.
Сыртқы қоршаған орта секілді, кәсіпорынның ішкі жағдайын барлық жағынан
бағалау негізінде кәсіпорынның дамуының концепцияларынан ... ... ... ... ... ... ... және
маркетингтік сфераның SWOT-талдау бойынша маңызды қорытынды жасайды.
Концепция негізінде ... ... мен ... ... ... пен ... ... кәсіпорынның даму стратегиясын жасауға
мүмкіндік береді.
Стратегияның концепциядан айырмашылығы, кәсіпорынның дамуы мақсатына
жету үшін ... ... ... мен ... айқындайды. Стратегия
кәсіпорынның дамуының бас курсын алдағы 10-15 жылға немесе одан көп ... ... жету үшін ... ... ... ... ... 4-7 жылға есептеген кәсіпорынның даму бағдарламасын
нақтылауға және жасауға жол ашады. ... ... ... ... ... және ... жүзеге асыру мен жоспарлауға жауапты адамдарды
тағайында орындалады.
Әрбір бағыт ... ... ... ... ... ... қаржы,
менеджмент т.б) бизнес-жоспармен регламенттеледі.
Бизнес-жоспар – кәсіпорын қызметінің бағыты бойынша орташа мерзімді
жоспарлау құжаты. ... ... ... ... ... ... мерзімді жоспарлы (жылдық, кварталдық, айлық) ... іс ... ... ... қысқа мерзімді жоспар бойынша
кәсіпорынның жұмыс бабындағы ... мен ... ... ... ... ... ПР-саясатын жасаудың негізгі этаптары ... ... ... атаулары ... атуы ... ... ... | | | |
|1 ... жағдайын алдын-ала |Талдаулық хат |Талдау бөлімінің |
| ... | ... |
|2 ... ... ... |Кәсіпорын директоры |
| |қалыптастыру | | |
|3 ... ... беру және ... ... |
| | ... |орынбасары |
|4 ... даму ... ... директоры |
| |концепциясы ... | |
|5 ... даму ... ... бірінші |
| |стратегиясы ... ... |
|6 ... даму |Орташа мерзімді |Жоспарлау бойынша |
| ... ... ... ... |
|7 ... ... мерзімді |Бағыт бойынша жауапты |
| | ... ... |
|8 ... ... ... ... мерзімді |Бағыт бойынша жауапты |
| |кварталдық, айлық ... ... |
| ... | | ... ... ... типтері мен оның маңызды
артықшылықтарына және кемшіліктеріне ... ... ... ... ПР-
стратегиясының екі базалық типін қарастыруға болады.
Стратегияның бірінші нұсқасын «ПР-үйдегі» (ағылшын тіліндегі in house –
«үй ішіндегі» ... ... ал ... ... ... деп атау
қабылданған.
Бір нұсқа үшін кәсіпорын басшысын таңдау кадр және қаржы ресурстарының
көмегімен жүзеге асырылады. Кәсіпорындағы «ПР-үйдегі» ... ... ... үшін – ақша ... ... екі ... үшін ... жоқ болған жағдайда, үшінші аралық
нұсқа қолданылады, ... ... ...... ... ... ... көмегіне сүйенеді. Уақытша қызметкерлер
кәсіпорында келісім бойынша ... ... ... ... ... деп аталады.
ПР-стратегиясының қысқаша салыстырмалы ... ... ... |Аталуы |Артықшылығы ... ... | | | |
|1 ... ... ... ... ... мен |
| | ... ... ... ... |
| | ... ... ... етуге арналған |
| | ... ... ... ... |
| | ... ... ... |ПР-шешімінің белгілі |
| | ... ... ... |
| | ... ... жүзеге | |
| | ... ... | |
|2 ... ... ... |Сыртқы орындаушыларға |
| | ... ... ... ... үлкен |
| | ... ... ... ПР-шешімінің |
| | | ... ... ... |
|3 ... |Ресурстарды үнемдеу ... ... |
| ... ... ... ... таңдау |
| | ... т.б). ... ... |
| | ... ... ... |жұмысшыларды аз |
| | ... ... ... ... кәсіпорын|
| | | ... ... |
| | | ... ... ... жүзеге асыру бірнеше негізгі принциптерге сәйкес
орындалады. Еске ... ... ... ... (лат. ... – басы)
қызметтің практикалық және теориялық негіздері ... ... ... ... ... ... ... мыналар: шынайылық,
тиімділік, жүйелілік, иілгіштік, жайдарлылық. Аталған принциптері кестеде
көрсетілген.
7 кесте.
| |ПР ... ... |
| |  |
| ... ПР ... ... |
| | | | ... | | |
| ... | |
| | ... | | |
| | | ... | |
| | |  ... |
| | |  | |
| | |  |
| |ПР ... ... | |
| | | ... ... ... ...... ... периодтық SWOT-талдау
негізіндегі жағдайларды объективті, өлшемді және жан-жақты бағалауға
негізделген.
Тиімділік принципі – ... ... және ... толығымен
барлық кәсіпорын қызметінің экономикалық тиімділігін қамтамасыз етуге
байланысты.
Иілгіштік принципі – оны ... ... ... ... және ... үшін кәсіпорынды өз мезгілінде және адекват ПР-реттеу ... ... ... ... бойынша бизнес-жоспардың
пункттерімен бөлімдерін жоспарлы және «қадамдық» орындауды ұсынады.
Жайдарлылық принципі кәсіпорынның жаңа ... мен ... ... ... ... асыру кезінде кәсіпорын
шарттарына дағдылануын түсіндіріледі.
Бөлімді ... ... ... ... ... ... ... толық ескерілмегенінде емес.
Көп жағдайларда бұл қызметтің нәтижесі ПР-процесінің инициаторының өз
партнерлармен өңдеушілер мен ПР-өнімін ... ... ... ... ... Осы ... ... бөлімде
қарастырылады.
II. Тарау.Ұйымдағы PR бөлімінің ұйымдастыру тәжірбиесі.
II.I.ПР-өнімін жасаушылар мен жасаушылар.
Бұл бөлімде ПР-құрылымын жақтаушылардың ... ... ... ... ... ... ... – инициаторға
қатысты). Яғни, тақырып бұқарамен ... ... ... мен
маркетингтік және консалтингтік агенттіктер мен компанияла құрамындағы ПР-
бөлімшелері болмақ.
Ресейлік бұқарамен байланыс жөніндегі қоғам (РАСО) мен ... ... ... 2002 ... ... бұқарамен бизнез-байланыс облысында
мамандандырылған 140-тен астам ПР-құрылымдарын атап көрсетті.
Рейтингтегі ПР-компаниялар қаншалықты активті жұмыс жасады, ... ... және ... ... ... РОМИР мәліметі бойынша, 2001 жылы ... ... ... 87-135,5 ... (2000 жылғы – 58-80
млн.долллар) шығындалды.
Орташа ... ... ... 25 қызметшілерден
тұрады,сайып келгенде, осы секілді Ресей құрылымдарында шамамен 305 мың
адам еңбек ... ... ... 2001 ... ... ... зерттеулер мәліметтері бойынша, кәсіпорындардың ... ... ... компаниялармен өзара қарым-қатынас жасаудың кең таралған
формасы ПР-құрылыммен ұзақ мерзімді ... ... ... ... ... ... ... 22 субъект бар, оның ішінде ... ... ... ... ... ... ... – әртүрлі шаралар немесе ... ... ... ... жүзеге асыруға бюджет көлемінде
қабылданған есепті тапсырыс ... ... ... ... ... және
тасымалдау;
3) Зерттеу-талдаулық қызметтер (ПР-процесінің тиімділігін бағалау, МАШ
(СМИ)-ге ұсыныс берушілердің мониторингі, қоғамдық аудиторияларды анықтау);
4) Шығармашылық ... ... ... және ... Өндірістік қызметтер (ПР-өнімдерін тираждау);
6) СМИ арқылы ПР-өнімдерін тарату қызметтері;
7) Қоғаммен байланыс бойынша арнайы шараларды ... ... ... ... беру ... ... ... профильді ПР-кәсіпорын үшін сипатталады. Осы
секілді кәсіпорындардың ұйымдық құрылымдардың нұсқасы кестеде көрсетілген.
8 кесте.
|Көмекші (менеджер |  ... | ... ... хатшы) | |басшысы (бас | |(бухгалтер-кассир)|
| | ... | | ... |  |  |  |
| |  |  | ... ...... ... ... | | ... | ... ... | | |  |  |  |
| |  | | | | |
| | | | | | |
| |  |  |  | ... ... | | |Қамсыздандыру |  | ... | | ... | | ... | |  | ... жөніндегі | | |  ... және ... ... | | | ... ... ... |
| |  |  |
| | | |
| ... бөлім | |Менеджер-консультант | |
| |  | |  | |
| ... жоба ... ... беру ... | ... ... ПР-кәсіпорынның құрылымына өндірістік бөлімше,
кәсіпорын қызметін қамсыздандыратын бөлімше және ... ... ... ... ... ... 80/100 қызметшіге дейін немесе одан да
көп ... ... ... ... ... және басшылық) және орта
(менеджерлер) шендегі басшылар, ... ... мен ... ... қызметшілерінің сандық және кәсіби құрамы 9-кестеде
көрсетілген.
Кесте 9. ПР-кәсіпорынның қызметшілерінің сандық және кәсіби құрамы
туралы мәлімет
|№ |Қызмет ... ... ... ... ... | ... | ... ... ... ... |
|1 ... |1 ... қызметінің жалпы басқару |
|2 |Менеджер-администрато|1 ... және ... ... |
| |р | | |
|3 ... |1 ... қызметін бухгалтерлік |
| ... | ... |
|4 ... |1 ... қызметін ұйымдық-ақпараттық |
| |(менеджер-координатор| |қамтамасыз ету, бөлім қызметін ... |
| |, ... | ... |
|5 ... ... |1 |Кәсіпорын қызметін жоспарлау, нәтижені|
| ... | ... ... |
|6 ... жөніндегі |1 ... ... ... қамтамасыз|
| |менеджер | |ету |
|7 ... ПР ... |1 ... ... ішкі ... |
| |менеджер | ... ету ... ... менеджерлер |
|8 ... және ... |1 ... ... ... |
| ... ... | |
|9 ... ... |1 ... ... ... |
| ... | | ... |Өндіріс жөніндегі |1 (2) |Өндіріс және тарату бөлімін басқару |
| ... | | ... ... |1-2 ... ... ... беру |
|12 |Арнайы жоба бөлімінің|1 (2-3)|Арнайы ... ... ... |
| ... | ... және ... ... ... |
| | | ... ... ... мен |
| | | ... ... ... беру менеджері |1-2 |Тапсырыс беру есебін басқару ... және ... ... ... |1-4 ... ... ... ... |1-4 ... ... ... ... (текстрайтер) |1-4 |ПР-өнімі үшін тест ... және |
| | | ... ... ... ... |1-2 ... ... материалдар |
| | | ... және ... ... ... беру ... |1-2 |Тапсырыстармен қамтамасыз етеді. |
| ... ... | ... ... қабылдайды) |
|19 |Өндіріс жөніндегі |1-2 ... ... ... |
| ... | |ету ... дизайн-студиямен) |
|20 |БАҚ (СМИ) жұмысы |1-2 ... ... ... |
| ... ... | |қамсыздандыру ... ... |1 ... ... ... ... |
| | | ... ... |
| | | ... ... ... |1 ... ... атынан арыз |
| | | ... ... ... ... ... ... ... |1 |Ішкі басылымдардың шығуымен қамтамасыз|
| | | ... ... ... |1 ... ... |
| ... | |функциялаумен қамсыздандыру |
| ... | | ... ... |Арнайы шараларды фото-видеоға |
| |р | ... ... ... ... ... |1 ... интернет арқылы жіберумен |
| | | ... ету ... ... |1 ... печатқа дейін дайындаумен |
| | | ... ... ... |ІТ ... ... |1 |Ақпараттық ... мен ... | | ... ... ... |
| | | ... ... ... ... ... ... ... материалдармен құжаттарды |
| |операторы | ... ... ... |Қамсыздандыру тобының|1-2 |Кәсіпорындағы құжат пен ... |
| ... | ... ... іске ... ... кәсіпорын өз бетінше (немесе
жасаушылармен ... ... ... ... мен ... сай ... ... облысы бойынша қызмет күшін
жинайды.
Ақыр соңында, ... ... ... ... ... көңіл аударады – фрилаксерлер, аз профилді ПР-мамандары. Мысалы,
текстрайтерлер, фотографтар, ... ... ... ... web-мастерлер, верстальшылар, маркетологтар, ... ... және ... ... ... ретті қарым-қатынас орната отырып,
келісім-шарт негізінде (гонорар) бірлесіп, «штаттан тыс» бір ... ... ... кейбір компаниялар ПР-компанияның қызметіне ретті түрде
жүгінеді, ал кейбіреулері қоғаммен ... ... ... ... ... ал ... жеке штатында пиарларды ұстайды?
Қоғаммен байланысты жүзеге асырудағы ... ... ... ... ... мен ... оның күрделілігі мен интенсивтілігі
сияқты факторларымен анықталады. Егер ... ... ... ... ... ... ... ғана бағынатын болса, ... ... кеш ... қызметіне жүгінеді.
Егер бұқарамен байланыс маркетингтік қызметтің ажырағысыз бөлігі
ретінде кәсіпорын ... ... ... онда оны ... ... ... істер – қаржы, кадр, өндірістік аумақтар, қондырғылар және
т.б бар деп есептеуге болады, яғни ПР-құрылымының жеке штаты құрылады.
Кәсіпорындағы ... ... ... ... ПР облысындағы кәсіпорын мәселесін жоспарлы және ... ... ... ... ... мұқтаждық мәнін бұқарамен байланыс жөніндегі бөлім
қызметшілері ... ... ... Материалдық ресурстарды, оның ішінде, әкімшілік шығындарды, сондай-
ақ, сәйкес шараларды жүзеге асыруға байланысты тура шығындарды үнемдеу;
4) ... ... ... ... ... де ... ... байланыс жөніндегі жұмыстармен бөлім қызметшілерін
тұрақты ... ... ... мазмұнына (жалақы, ғимарат, қондырғылар,
ақпараттық қамтамасыз ету шығындары) салыстырмалы жоғары ағымдық ... ... ... ... ... ... кәсіпорынға
жан-жақпен жұмыс жасау үшін ешкім тыйым ... ... ... ... де ... байланысты.
Фриласерлер – қажетті кәсіби тәжірибелерге виртуозды түрде ие және сәйкес
гонорар талап ететін аз квалификациялы ПР болып ... сөз ... ... – оның ... ол
шығармашылық стратегия, инструментария, ақпарат ... ... ... өзі ... Бұл ... ... бойынша тапсырыс
берушіге бәсекелестік күрес бойынша мардымды артықшылық береді: ...... ... ... ... ... ресурс.
Бірақ, фринансерлер жалғыз және қатаң анықталған бағыт ... ... ... ... ... емес. Фрилансер жұмыс қателігінен
сақтандырылмаған, ал оны ... ... ... ... ... ... нық сеніммен келесі
жағдайларға тоқталуға ... ... жоқ ... жеке ... ... ... ... жұмыс істейтін орташа және шағын кәсіпорында
осы облыстағы күнделікті мәселелердің көпшілігін шешуге мүмкіндігі бар.
ПР-өнімін таратушылар
ПР-өнімін таратушылар – ... ... ... ... ... ... (СМИ) баспалық (газеттер, журналдар) және электрондық (радио, ТВ,
интернет) түрлері бар. Олардың екеуі де ... ... ... ... олай болмауы да мүмкін. БАҚ-дың ПР-өнімін жасаушылармен және
тапсырыс ... ... ... ... ... ... 3 ... тұрады.
1) Бұқарамен байланысты жүзеге асыру процесі кезінде БАҚ тапсырыс
берушілер мен ... ... өнім ... («бірінші ауыздан» таралған
ақпарат, оның ішінде арнайы ... ... осы ... ... мен
құжаттары), сондай-ақ, оның таратуға қажеттілігін бағалайды;
2) Бұл өнімді БАҚ өзінің баспалық және ... ... ... ... ... ... мен ... телекөрсетілім, интернет
арқылы таратады.
3) «Қолдануға жарамды» ақпаратты жеткізу негізінде МАЖ (СМИ) ... ... ... (мақалалар, аудио және
видеосюжеттер, интернет-контексттер).
Соңғы екі-үш жылдарда баспалық МАЖ электрондық МАЖ ... ... ... ... ... Бұл ... ... ПР-өнімнің
сипаттамасымен анықталды.
Ұзақ жылдр бойы баспалық ПР-өнімнің артықшылығы шектеусіз көлемдегі
экземплярды ... ... ... Қазір телекөрсетілім еш қиындықсыз өз
жұмысын әр түрлі жиілік пен каналда, әртүрл ... ... ... ... ... бірнеше еселі қайталау арқылы орындайды.
Басқа жағынан қарастырғанда, баспалық ПР-өнімін дайындау көп ... ... ... ... ... МАЖ қоғамдық аудиторияда кеңінен
қолданылады.
Баспаның БАҚ – газет және журнал ... ... ... ... және ... ... және ішкі
басылымдармен бірге) болып бөлінеді.
Көптеген адамдар өз ықыласын газетте тек қана ... ... ... яғни оған өзі ... ... ... ... сенеді.
Сондай-ақ, баспалық ақпаратты оқу ыңғайлы. Көптеген «Қағаз» газеттердің
символикалық құнын ұмытпайық!
Неге адамда ықыласын «өзіндік» ... ден ... ... ... бір-
бірінен айырмашылығы бар екенін атап өту ... ... ... ... басылымның шығу периодтылығын, оның тиражын, форматын,
көлемін, безендіру түсін, тақырыптың мазмұнын, арнауы шығуын ... ... күн ... (нақтырақ, аптасына 5-6 рет) ... ... ... ... газеттер редакция орнатқан кешкі шығарылыммен
тақырыптық мазмұнға ие. Газеттің шығу уақыты мен ... ... әсер ... газеттер өткен күннің оқиғалары туралы есеп береді,
сондай-ақ, алдағы күннің маңызды ... ... ... ... ... ... оқиғаны хабарлай отырып, ағымдағы күннің ... ... ... ... ... ... ... тікелей
қатысты. Күн сайынғы газеттер үлкен оперативтілікпен жасалады, сондай-ақ,
халықты «ыстық» фактілі оқиғалармен ... ...... ... ... ... саны ... шынайы
сатылған газеттер саны. Шынайы газет ... мен оның ... біле ... ... ... ПР-ақпаратқа қанық екенін
білуге болады.
Формат.
Қазіргі кезде күнделікті Ресей газеттерінің саны А2 ... ... оның ... ... ... ... жазу ... стандарттық парағына
сәйкес келеді. Апталықтардың одан айырмашылығы, оның А3 форматты болуында,
бірақ оның сызық саны 1,5-3 есе ... ... ... ... ... ... жағдайда ПР-өнімін
жасаушылар соңғы ақпаратты қажетті жерге орнату қажет.
Көлемі.
Көлем, яғни ... ...... ... мен оның формат санына
байланысты анықталады. Неғұрлым газет көлемі үлкен болған сайын, соғұрлым
ПР-ақпарат үшін ... орын ... ... ... ... ... ғана емес. Түстік безендіру визуалдық
ақпарат ... мен ... ... ... түстік тақырыпша мен түстік фотографиялар (газеттер ... ... Ашық ... мен ... ... ... ой туғыза
отырып жарияланған ақпаратқа ... ... ... ... ... оның үстіне жоғары сапамен жасалуы оқылған мақаладан алған
көзқарасты күшейте түседі.
Журналдардың ... ...... ... Біздің жағдайымызда қоғамдық-саясаттық, істік, ғылыми-әйгілі,
салалық және мамандандырылған (мысалы, автомобиль) журнал басылымдары ... ... ... ... ... ... ... – технологиялық сипаттамасы,
яғни – форматы кішкентай, парақтар саны көп, толық ... ... ... ... ... кезде төменгі ерекшеліктерді ... ... ...... ... ай ... ... Әдетте, жылына 1-6 рет шығарылатын газеттер аз кездеседі. Сондықтан
да журнал ... ... ... ... ... келеді.
Сондай-ақ, журналдар оперативті атаудағы ПР-өнімді ... ... аз. Бұл ... редакциясының жұмыс графигінен түсіндіріледі, яғни
ағымдық номер 1-2 ... (ай ... ... және 3-4 ... ... ... ... дайындалған журнал ісі өте қиын.
Тираж.
Әйгілі журналдардың тираждары 10 және ... мың ... ... ... ... ... 3-4 ... 11-15 мың экземплярға жетеді.
Бірақ аз тиражды кемшілік деп ... ... ... ... ... ... ... тиражының таралуының географиясы ірі және орташа қалалар болып
табылады.
Формат.
Ең әйгілі журналдардың көпшілігі А4 форматымен жасайды. ... ... (А3) және ... (А5) форматтағы журналдар көп кездеседі.
ПР-өніммен журнал сызығын толтыру газетке ... ... ал ... (қалыңдығы) – қиындау.
Көлем.
Ресей журналдарының көпшілігінің көлемі 32/64 парақ аралығында. ... бұл ... 144/192 ... ... немесе одан да көп параққа артуы
мүмкін. Неғұрлым «қалың» журналға ... да ... ... ... ... мен қосымшалар
Қосымшалар мен арнаайы шығарылымдар редакция жоспарына сәйкес жүзеге
асырылады. Кейбір журналдық ... ... ... ... ... Осы жағдайлардың барлығын ПР-ақпаратты орналастырған кезде
ескеру ... ... ... ... немесежурналға орналастырған кезде ПР-
өнімін жасаушы (тапсырыс беруші) мынадай жағдайларды ескеру қажет:
1) ... ... ... «жақсы жазылатын» ескеру қажет;
2) Қандай қоғамдық аудиторияда белгіленген ақпарат мазмұны таныс және
оны қарсы алады;
3) ПР-өнімін ... мен ... ... ... пен ... ... білу;
Кесте 10. Баспалық ПР-өнімінің негізгі артықшылықтары мен
кемшіліктері.
|№ |Артықшылықтары ... ... | | |
|1 ... ... иілмелі |Қоғамдық паудиторияларға ... |
| ... ... ... ... ... |
| | ...... ... ... жоқ |
| | ... (18-24 жас ... |
| | ... көз ... ... |
| | ... байланысты |
|2 ... пен ... ... ... ғана ... |
| ... дәстүрлі сенімі ... ... ... |
| | ... ... бір ... бәрі |
| | ... оқымауы мүмкін |
|3 ... ... ... ... ... ... дайындығы|
| |аудиториялармен – массалық ... ... ... |
| ... тұтынушыларымен |тәртібіне байланысты) |
| ... ... ... | |
| ... | ... ... МАЖ (СМИ) – радио, телекөрсетілім, ... ...... ... мен компьютерлік ақпараттық технологияның
интенсивті дамуына қарамастан, қоғамды ... ... ... табылады.
Яғни, қоғамның экономикалық жағдайына еш ... ... үшін ... ақша ... ... ... кез келген
жерде, белгілі бір жұмыспен айналыса жүріп тыңдауға болады.
Әрбір радиостанцияның өз аудиториясы болады.
Хабар диапазоны.
Радиотолқындардың ... мен ... ... ... ... ұзындығы метрмен өлшенеді – осыған байланысты ұзын, орташа, қысқа
және ультрақысқа ... ... ... ... ... ... бір ... тасымалдағышта ыдырайтын радиотолқындардың
периодының саны.
Радиоқабылдағыштар толығымен ... ... ие. Ірі және ... интенсивті хабар ультрақысқа және орташа диапазондарда (УКВ/ҒМ
және СВ) жүргізіледі.
Хабар қуаты.
Тасымалдағыш қуатымен ... ... ... ... ... алдына қойған мақсатына байланысты, сондай-ақ, оның
қаржылық мүмкіндігіне байланысты. Қуат ватт және ... ... ... ... жүздеген ватт тасымалдағыш қуатқа ие
болады – бұл сигналдық 30-40 км арақашықтыққа дейін таралуын ... ... ... ... ... ролі ... отыр («real audio»
форматындағы), сондай-ақ, спутниктік радиохабардың маңызы зор ... ... екі ... ... үшін ... ... қондырғыларын
(компьютерлік) қолдану қажет.
Хабардың тақырыптық бағытталуы.
Радиостанцияның көп бөлігі музыка мен жаңалықтарды ... ... ... ... ... ... ... мен дискуссия мен тақырыптық бағдарламалар жіберіледі. «Музыка»
радиостанцияның негізгі ...... ... ... үшін – ... ... режимі (формат).
Хабар аймағы хабар жиілігімен тасымалдағыш қуатымен анықталады.
Тасымалдағыш қуаттырақ, жиілік аз (толқын ... ... ... сайын
хабар аймағының шекарасы кеңейеді.
Радиосигналдық арақашықтығын белгілі бір дәрежеге таратқан ... ... беру ... ... УКВ/ҒМ – транслдяцияны жүзеге
асырған кезде көп жағдайда сигнал өз ... ... ... ... км-де жойыла бастайды.
Кесте 11. Радио бойынша таралатын ... ... ... ... ... |
|1 ... ... |Видео қатарлардың жоқ ... |
| ... | |
|2 ... ... ... саны максимал, «шыңдық |
| | ... ... ... асқын|
| | ... |
|3 ... ... ... тұрақсыздығы |
| ... аз ... | |
|4 |Оны ... мен ... аз ... ... арналған |
| ... ... ... шектелуі ... ... ... ... ... мөлшерде. Тележарнамаға
сай ПР-бизнес мынадай жағдайларға қатысады:
1) Жаңалықтарға (мини-интервью, басшысының атынан, кәсіпорын атынан);
2) Тақырыптық ... мен ... ... дискуссия және талдаулық бағдарламаларға.
Телекөрсетілім кеңейтілген аудиторияларда ақпараттық және ... ... ... барлығы бар, сондай-ақ, бәрі тегін.
Телехабардың негізгі параметрлері тақырыптық бағытталуы, форматты және
аймақтық таралуы болып табылады.
Хабар тақырыбы.
Хабар тақырыбы ... ... ... анық ... ... сағат пен күндерде сәйкес ... ... ... ... ... ... ойын-сауық бағдарламалары,
балаларға, үй ... ... ... ... ... ... мамандандырылған каналдар жұмыс істейді, мысал ретінде
«культура» және ... ... ... ... ... көпшілігі 3-4 сағатқа профилактикалық жұмыс бөле
отырып ... ... ... ... ... ... ... хабар уақытын шектеп, қалыпты ұзақтықпен жүргізеді.
Хабар аймағы.
Хабар ... және ... ... ... Көп ... ... мұхитқа дейін», ал аймақтық ТВ – облыс пен райондарда, кабельдік
– бірнеше ... ... ... таратады.
Телекөрсетілімге арналған ПР-өнімдері оны естіп қана қоймай, көру үшін
таратуғадайындалуы қажет. «Сурет» – көз жеткізудің ең мықты ... ... ... ... ... ... ... байланысты екінші дәрежелі факторлар қатарына ПР-
өнімнің эфирге шығу ... мен оның ... ... ... ... ... бөлу ... қатарға қосуға болады.
Кесте 12.
|№ п/п|Артықшылығы ... |
|1 ... ... кеңінен |Жасау мен таратудың техникалық |
| ... ... |
|2 ... ... ... ... спецификасына |
| ... ... ету ... ... ... ... ... байланыс индустриясының бірден-бір электрондық
«кілті» – ... ... ... мөлшері «әлемдік паутина» каналдары
бойынша таратылады.
Соңғы 1,5-2 жылдарда Ресейде интернет – ... ... ... Осы ... ... ... ... саны 1,2-ден 5 млн-
ға артты. ... ... ... ... ... оның ... ... дами түсті.
Интернет – МАШ (СМИ)-ге ... ... жаңа ... артықшылығын пайдаланған қоғамдық аудиториялардың ... ... өсе ... ...... ... ... мыналар
болып табылады:
– ақпаратқа жетудің операциялық жылдамдығы;
– тақырыбы (тематика);
-ақпаратты «тасымалдау» – ресурс типі;
– ақпараттық қызметкердің құрамы.
Ақпапратқа жетудің ... ... ... ... ... ... қызметінің табысты көзі болып отыр. Ол кәсіпорындағы технологиялық
қондырғылар – ... мен ... ... ... асырылатын
телефон линиялардың сипаттамаларына байланысты.
Тематика · ... · МАЖ ... ... ... ... Яғни, ол-
жаңалық («жаңалық лентасы»), сондай-ақ,қолданушылар үшін әртүрлі танысу
ақпараты.
Алдыңғы орындарға өз өнімін сатуға ... ... ... ... ... ... ... «тасымалдаушы» ресурс типі – иесінің өз ұрпағын дамыту
мүмкіндігімен анықталады. ... ... ... ресурс – яғни,
интернет-парақ коммерциялық ұсыныс пен оның иесі туралы қысқаша ... ... ... ... типі – ... ... ... виртуалды
парақтарға дейін қосатын және байланыс жүйесі ... ... ... ... және ... жиынтығы ақпараттық интернет-порталды
құрайды. Web-ресурстың бұл ... ... ... мол, ... ... құру оның ... көп күшті қажет етеді.
Ақпараттық қызмет құрамы.
Кеңінен таралған ақпараттық қызметінің түрлеріне қолданушыға ақпаратты
тегін жеткізу, сондай-ақ, желі ресурстарында ... ... ... ... жұмыстары жатады.
Интернет – МАЖ-нің ерекше технологиялығы туралы атап кеткен жөн.
Интернет – басылымға ұсынылған ПР-өнім редактордың қабылдауынан ... ... ... ... үшін МАЖ ... Автоматты түрде басқа интернет-ресурстарға трансляцияланады (яғни,
МАЖ редакциясында ақпарат алмасу туралы келісім шарт бар).
3) Мониторингтік ... ... ... ... ... және электрондық МАЖ органдарының назарын аудартып, оны жеке
арнамалы ... ... ... ... ... ... (қолданушылар саны) төмендегі
екі жағдай бойынша қарама-қөайшылықты туғызады. Біріншіден, тіпті интернет
– МАЖ-ге қатысты оқиға мен ... көп ... ... ... ... саны ... ... ақпараттың басым бөлігі басқа МАЖ құралдарында
– газетте, журналдарда, радиомен теледидарларда таратылады. Осы аталған МАЖ-
дың бәрінде өз ... ... бар. ... Интернетте таралу
үрдісі айтып отырғандай, қазіргі кезде өнімді ... мен ... ... ... ... ... қарым-қатынасы жоқ. Соңғы
аталғаны қоғаммен байланыс жүйесіне бет бұра отырып, жарнама ден ...... ... ... орнату және дамытуды қазіргі
кезде кәсіпорынның ПР-өнімді жасаушылары, яғни ПР-құрылымдар көздеп отыр.
Ресейлік ақпарат – МАЖ (СМИ) ... әлі де ... ... бұл ... ... серіктестіктерден гөрі, ПР-өнімін жасаушылары мен ... ... ... ... ... қатысушыларды
А.Носик бойынша бағалауды үш негізгі категорияға бөлуге болады:
1) ... ... ...... ... ... ... ақшасы төленген «ағындық бактер»;
2) Белгілі емес, репутациясы жоқ сайттер, «сондықтан бұл сайттардың
ақпараттарына автобуста естіген ... ... ... Байсалды репутация мен мүмкіндігі бар басылым-лидерлер.
Lento.ru бас бас редакторының пікірі бойынша: ... ... қай ... ... де, ол ... ... ... аудармайды».
Интернет – СМИ-дің мынадай артықшылықтары мен кемшіліктерін келтіруге
болады:
1) Оперативтілік;
2) Ақпараттылық;
3) Кең ауқымды таңдаушылар;
4) Жасалуы мен ... аз ... ... – СМИ ... ... біріншіден, салыстырмалы түрде
қолданушылардың аз саны, екіншіден, ... ... ... ... ... ... қарамастан, интернет
экономиканың әртүрлі секторларына қатысты кәсіпорынның қоғаммен ... ... ... ... ... ... ... байланысты ұйымдастыру мәселелерін
шешу жолдары.
Қоғамдық ...... ... ... ... ... туралы
қарастырған кезде ПР талаптарын ескеру қажет. ... ... ... көп, ПР – 90%-і ... ... және 10% – ол ... жай ... болып
табылады.
ПР – бұл ұйым мен қоғам арасындағы өзара ұғысу, оң қарым-қатынас құру
және оны қолдауға ... ... ... айтқанда, ол – фирманың жағымды бейнесін құру мақсатында
жасалған көпшілікпен байланыс жүйесі.
Америка Құрама ... ПР ... ... кей ... вице-
президент болып табылады. Жоғары басшылыққа қатынасу үшін ПР бойынша сапалы
маман болуы тиіс.
ПР басшысын жоғары ... ... ... ету ... ... шынайы атқарған жұмыстарымен анықталады. Бірақ, бұдан тәуелсіз, ПР
қызметі басшылыққа, ең болмаса ... тура ... ... ... ... ... ... бір бөлігі деп ойлайтын ұйымдар мен
компаниялар сәтсіздікке ұшырауы ... ... ... ... ... ... өз ... алатын жағдайлар да бар.
Жоғары басшы ПР-облысының қажетті білімі мен сапасына ие ... ... ... ... ... ... ... ол бухгалтердің,
заңгердің, архитектордың, реализация жөніндегі т.б мамандардың ықпалына
сүйенгені секілді ПР маманының ықпалын пайдалануы ... ... ... ... оның ... кеңесшілерінің және
басшылардың функция атқарғанына байланысты.
Ірі өнеркәсіптік компанияларда барлық билік директорлар ... ... та бұл ... ПР ... де ... болуы керек. ПР
қызметінің басшылары қарастырылған мәселелерді ертерек орындауға тапсыру
үшін күн ... ... ... алып ... ... ПР ... үшін ең маңыздысы – жарлықты ... алып қана ... ... оны шешу ... ... ... ... дәреже статусы терминологиямен байланысты. ПР басшылары
қызметінің мынадай атаулары бар:
– ПР жөніндегі ... ... ... ... ПР ... ... Қоғамдық қатынастар жөніндегі басшысы;
– Насихаттау бөлімінің басшысы.
Бұл ... ... ... туындайды, кей жағдайларда ұйымның
құрылымына байланысты және жұмыс сипатын көрсете алмайды.
Қорытындыны ... ... ... бұл жұмыстың қорытындысын бағалаудың қиындығы
мен қорытындыны жеткілікті дәлдікпен анықтаудың критерийлерінің жоқтығынан
туындайды. Олар нақты болғанның ... ... ... ... ... ... жазылған басылымдар (а) оқылған; (б) анық; (в) ... ... ... ... ... ... жағы бар, яғни ол ... шығуы мен қате қойылымдардың алдын-ала отырып, оны өз мезгілінде
дұрыс ақпараттандыруға мүмкіндік береді. Бұл нәтижені
публикациядағы ... ... ... ... ... мағынасыздығы публикация тариф бойынша баспа
жарнамаларын бағалауды бастап, оны тегін жарнамаға ... ... ... ... ... ... жарна берушінің бақылауында болғандықтан
пресспен жұмысты жарнама қызметімен теңестіруге болмайды, ал публикация
редакторленген, қысқартылған және ... ... ... ... мүмкін.
Жарнама – көптеген білім шеңберлерін қамтитын қоғамның күрделі
әлеуметтік-экономикалық құбылысы. Жарнама ...... ... ... жеке ... ... мен ... жылжыту нысаны.
Жарнама берушілер – бұлар ... ... ... емес ... және ... уомпаниялардың нәтижесі бірнеше кезекте дәл өлшеу мен бағалауға
беріледі. Мысалы, егер бірнеше ай ... ... ... ... ... жүргізілсе, онда осы ай аралығында зардап шегушілердің
саны азаяды, ... ... ... ... ... ... Екіншіден,
зардап шегушілердің азайту үшін басқа да факторларды келтіруге болады,
мысалы ауа ... ... де ... ... жай ғана ... өзі ПР ... нәтижесін бағалаудың соншалықты қиын
екендігін көрсетеді. ... ... ПР ...... ... ... құралы және жергілікті, ұлттық, халықаралық ... жету ... ... ... ... ... ... алып,
олардың күшін қосатын ... ... ... ... ... байланыс бөлімінің этикалық мәселелерін бірнеше авторлар
қарастырған.Мысалға:
Көптеген профессионалдық өзі ... ... ... ... мен оған жету
жүйесінің этикасы аралығында конфликттен туындайтын этикалық мәселелерге
соқтығады.
Біз профессионалдық іс-қимыл ... ... ... бірақ этика
қарастырылады. ПР маманы өзінің білімін ашулы түрде насихаттаса және
1.Почепцов Г. Коммуникативные ... 20 ... ... ... ... ... ... этикалық мәселелер туындайды. Бұл қиын мәселе
болып табылады.
Әрбір ... адам ... ұйым ... ... ... ... ... ұсынысын қабылдамас бұрын). Егер де шешімді қабылдағаннан
кейін ұйым жұмысы заңға қарсы екенін білсе, ол тез арада ... ... ... ... жағдай жиі кездеспейді. Кейбір жағдайларда таза
қызметтің өзі күдік туғызуы әбден мүмкін. ... ... ... қайта
қарастыруы қажет.
Жақсы жерден босатылып үлкен ерлікті талап етеді.Үйлесімсіз шарттарда
жұмыс жасау қиын және ... ... ... ... ... ... ... көп қызметтен бас тартуға бел буды. ПР – ғылым әрі
өнер және жақсы нәтижеге тек қана ... ... ... ... ... ... ... формада консультация ретінде өз
қызметін ... ... ... ... Бұл ... ... ... қоғам қызығушылығына қаржы саналатын насихат жүргізуі мүмкін.
Келесі мысалды келтіруге болады: шылым шегудің жеңіл рактың ... ... да, ... ... ... майды қоолдану жүрек тамырының
тробиозына әкелсе де жарнамалау.
Сондықтан, ПР мен айналысушылардың жауапкершілік сезімі болуы қажет.
Жарнама және ... мен ... ... ... ... пікір жоқ. Жарнама қоғаммен
байланысудың бірден-бір жүйесі ... ... ... ... ... тек өнім ... ... беріп қанай қоймай, оның тұтын
ушы санасына әлдебір бейне ретінде ... әсер ... ... өз ... ... Ірі фирмаларда екі бөлімше
болғандықтан, олардың арасында мықты ... ... ... ... бір ғана ... немесе басқару органына бағынуы тиіс.
Жалпы жарнама мен өткізу жарнамасы арасында айырмашылық бар. ... ПР ... ... ... ... ... ... әр түрлі пікірлер қалыптасқан. Жарнаманы
сынаушылар оны адам санасын улайтын, тауар қосымша құндылық дарытып, ... ... ... ... деп ... ... ... Жарнаманы жақтаушылар оның бәсекені ... ... ... ... ... ... ... осылар
арқылы жаппай өндірістің қалыптасуына бйланысты ... ... ... ... ... атап көрсетеді.
Шампань П.Ойды жасау.Саясаттың жаңа ойыны. Мәскеу. 1997ж. 218 бет.
II.III. Ішкі ... және ... ... ... жеке ... ... ... айырмашылық мынада: компания жарнамаға көп ақша
бөле бастап, бұл бағытты жарнамалық агентстваға тапсырады, ал ПР-ге қатысты
ситуация тіптен ... ... жеке ... жоқ ... – өндіруші оның
қызметіне қатысушы болып табылады.бұл агенттіктің қызметшілері жоспарлаумен
айналысады және БАҚ-ғы уақыт және орын ... ... ... бұқаралық
ақпарат құралдарын таңдап, жарнама науқанын шығармашылық өңдеу ... ... ... ... ... ... агенттіктерін таңдаған
кезде жарнама бағасын, олардың
шығармашылық мүмкіндіктерін, қызметінің сапасын талдау ... ... ... да бір компанияның жұмысы көп болса, онда оның
осы бағытпен ... жеке ... болу ... ПР ... сыртқы консалтингтік ұйымнан артық немесе керісінше
болуы мүмкін.
Консалтинг дегеніміз – ынтымақтастық ... бұл ... ... ... және ... алушылардың,
ұйыдардың экономикалық қызметі мәселелерінің кең ауқымы ... ... ... ... ... ... береді. Ірі компаниялар екі форманы
да қолданады. Жарнама ... ... екі ... бойынша қолданылады:
эфирлік медиа уақытында және МАЖ (СМИ) басылымдарды үнемді әрі ... алу, ... оның ... ... ... – әмбебап маман: коммуникациямен айналысады, рекомендация
(кеңес) береді және компанияның болашағын жоспарлайды. Тұтынушылардың тауар
туралы мағлұматы мен ... ... ... мен ПР ең басты рөл
атқарады, ал олардың талғамдары мен ... жеке сату мен ... ... ... ... персоналмен, дилермен, тұтынушылармен және коммуникацияның
барлық түрлерімен айналысады. Ол ... ... ... ... ...... саны
ПР бойынша ішкі және жеке бөлімшелер үлкен және кіші болуы мүмкін. Ол
төмендегілерге байланысты:
1) Ұйым мөлшері;
2) Компанияның ПР ... ... және ... ... ПР ... ... арнайы талаптары.
4) пунктін тереңірек қарастырайық. Консалтингтік қызметтің өнім
өндіруші секілді тұтынушылары нарық үшін ... ... ... ПР-ге аз
қаржы бөлуі мүмкін, сондай-ақ, ... жеке ... ... ... қызметтер – кәсіпорындар мен ұйымдарға ғылыми-кеңес беру
қызметтері, оларға ауызша және ... ... ... ... ... ... материалдар дайындау,
кадрларды оқыту және ... ... т.б ... ... ұғым болмайды. Ең негізгі фактісі, басшылық әртүрлі
топ ... ... болу үшін ... қолдану мүмкін.
PR мен айналысушы қызметкерлердің штаты.
Паблик Рилейлинз бөлімшесі тек қана ... мен ... ... бірақ үлкен құрамнан да тұруы мүмкін: менеджер көмекшілері,
пресс-аташе, ішкі фирма басылымының редакторы, баспа жөніндегі ... және тағы ... ... тіптен штаттық ПР-мамандары жоқ болуы
мүмкін, ал бұл ... ... ... ... ... ... менеджерге жүктеледі. Кейбір жергілікті әкімшіліктерде ПР
қызметімен мэр ... ... ... ... ... ... штаттық ПР-мамандары бар.
ПР-мен айналысатын қызметкердің жұмысының көп ... ... ... ... Тіптен жарнамамен айналыспайтын коммерциялық
емес ұйымдардың өзі ПР-бөлімі немесе ПР-мамандарға ие. ... School ... ... соңғы зерттеулерге сай, ... 63% ... ішкі ... ... ... 1991 ... құлдырау кезінде консалтингтік қызметтер өз ... ... ... ... ... ... көп бөлігі
компанияны өз күшімен құрды. ... ... ... ... ... ... ... ПР-бөлімінің құрлымы. 13 кесте.
|ПР- менеджер |
| | ... |
| | ... ... |
| | ... |
| | |
| | | ... ... ... | ... | |р ... ... | ... ... | | | | | ... ... – бөлім. ПР – қызметі
ПР-бөлімнің басшысы кез келген міндеттілік ... беру ... ... ... директорден» бастап «коммуникация жөніндегі
менеджерге» дейін; кей кезде екі ... ... ... ... ... және ПР ... қызметші». Бұрынғы қызметтің билік
органдарында ... ... ... ... ... ... (public ... officеr – PRO) – қазіргі ... ... ... ... атау болып табылады. Тұтастай алғанда,
қызметшілер үшін баспа шығарылымы мен товар ... ... ... ... ... ПР мен ... ... бағытын
бөліп қарастыру банальды лауазымдардың пайда ... ... ... ... ... мен ... ... бөлу әдеттегі американдық әдіс
– жасанды болып табылады.
Кей кезде ПР басқа жұмастың бір ... ... Ал ... ... ПР ... кадр жөніндегі директор алады. Бұл ішкі
байланыстар үшін ... ал ... ... ... ... ... ПР жұмысы екінші жоспарда болса, маркетинг қызметі
жөніндегі менеджерге тапсырылады.
ПР компаниясын ... ... ... РR-менеджері (public relations
manager) деп атауға болады. Егер ПР-менеджер ... ... ... ... оны РR-директор (public relations director) деп
атауға болады. Сондай-ақ, одан да кең ... бар, ... ... ... ... фирмада жасайтын, ПР мәселелерімен айналысатын
кез келген адамды ... ... (public ... practiorer) деп
атауға болады. Басқалай қызметтік атауларды келтіруге болады: пресс-аташе
(press- officеr) – медиамен байланыс ... ... және ... ... ... ... түсіндіруді қажет етпейді.
ПР міндеттері.
ПР-бөлімінің атқаратын міндеттері мынадай:
1) Мақсаттарды тұжырымдау және ПР-қызмет үшін мәселені анықтау;
2) Операцияға жқмсалған жұмыс уақытын бағалау;
3) ... ... ... жүйелерге әсер ететін артықшылықтарды
анықтау, ПР-қызметті жүргізудің уақытын анықтау, қондырғы ... ... және т.б ... ... Фонд, персонал және қондырғы есебінен тапсырмалардың ... ПР ... ... төрт ... ... төрт құрамдасқа бөлуге болады:
1) Ұйым имиджі мен оның саясатын ... ... ... қызметін
сүйемелдеу;
2) Адамдардың пікірін жинау және осы ақпаратты ... ... ... ... ... және ... техникалық әдістермен
шешу туралы кеңес беру;
4) Максимал біліммен ... ... ... ... ... ... қызметімен хабардар ету.
7. ПР бөлімі мен ұйым басшылығының өзара ... ... ... ... бойынша тиімді болуы мүмкін.
1) Басшалақ осы ... ... ... ... үшін ... болуы керек.
2) ПР-менеджер ұйымда ішкі коммуникация құруы тиіс, бәріне сенім туғызуы
тиіс. Сонда ғана ол ... ... ... ... ете алады.
3) ПР-менеджер ұйым мен сыртқы коммуникация арасында ... ... ... ... ... де ... ... үшін қажет болып табылады.
4) ПР-менеджер оларға деңгейлі басшыларға қоғамды сипаттағы ... ... ... ... ... қажет.
| |  |Бас ... | |
| |  | | |
| | | | | ... |  | | ... ...... |
| | | | ... | ... |
| | | | | | ... |
| | | | | | | ... |  | | | |
| | ... | | ... ... ... |Сауда жөніндегі|
| | | | | | | ... |
| |  | | | | |  | |
| | |  | | |  | |  |
| | ... | | ... ... | ... |
| | | | | ... | ... |
| | | | | | | ... |
| |  | | | | |  | |
| | |  | | |  | |  |
| | ... ... | | |Өндіріс жөніндегі | ... |
| | ... | | ... | ... |
| | ... | | | | ... |
| | | | | | |  | |
| | |  | |  |
| | ... ... ... | |Кадр жөніндегі |
| | | | ... |
| | | |  | |
| | |  | |  |
| | ... ... | | |
| | | | | ... 3.2. ПР ... ... ... басшылығына бағыну және
барлық компания бөлімшелерімен жұмыс.
5) Жоғарғы және орта ... буын ... ... ... ... консалтингтік семинарлар мен тренингтеріне
жүйелі (кем ... ... ... бір рет) ... ... ... ПР-менеджердің ақпараттануын, басшылыққа тез ... ету ... ... ... ... ... ... үшін ПР-менеджер
жоғары деңгейді басшылыққа есесп берген ... ұйым ... ... керек. ПР-менеджермен компания басшылығы аралығындағы өзара қарым-
қатынас 3.2. ... ... РR – ... ... ... жұмысының толық тізімі (А-ден Z-ке
дейін)
Бір ұйымдағы ПР-менеджерлері мен қызметкер атқаратын жұмыстар
айтарлықтай көп. Бір жыл ішіндегі ПР-бөлімінің жұмысы төмендегі ... ... ... ... жазу және тарату, прессаға фотография ... ... және ... ... материалдардың тізімін құру.
2) Пресс-конференция мен оған ... ... ... ... бойынша).
3) Медианы ақпараттық қамсыздандыруды ұйымдастыру.
4) Пресс, радио, телевиденияға басшылардың интервью беруін ұйымдастыру.
5) Суретке түсірушілердің инструктажы және ... ... Ұйым ... үшін ... журналдарды редакторлеу және шығару және
видеокассеиталарды демонстрациялау, слайдты көрсету, қабырға газетін шығару
секілді ішкі ... ... ... Бірінші кезекте дистрибьюторларға, ... ... мен ... ... сыртқы қолдануға арналған басылымдарды
редакторлеу және шығару.
8) Әдебиет, компания тарихы, жылдық есесп берулер, персонал үшін ... ... үшін оқу ... ... ... материалдарды
дайындау және басып шығару.
9) Слайд пен ... ... ... ... ... және заказ беру, оларды жұимыс жағдайларында қолдану.
10) Сыртқы құрылымдарға көрме мен демонстрация жүргізуді тапсыру, оның
ішінде транспорттық жүйелермен ... ... ... ... ... ... фирманың стильдік шешімдері,
шрифті безендіру, транспорттық жүйелерді ... ... ... ... ... фирмалық стиль жүйесінің сәйкес саны мен
мөлшерін дайындау және сүйемелдеу.
12) Қайырымдық ... ... оған ... ұйымдастыру, мысалы, ұйымның теңізге
саяхаты, жергілікті жолға шығу.
14) Сауда-саттық, маркетинг, ... ... ... ... отырысына қатынасу.
15) Сауда конференциясы мен дилер конференциясына қатысу.
16) Сауда ассоциациясы отырысында компанияны көрсету.
17) Консалтингтік ПР-құрылыммен байланыс.
18) Өз бөлімнің қызмеитшілерін ... ... ... шолу ... ... ... ПР-бөлімшенің құрамында жарнама бөлімшесі болса,
онымен байланыс.
21) Саясат пен ... ... ... ... ... жаңа құрылымдарын ресми түрде ашу, жоғары өкілді қонақтарды
шақыру.
23) Коралева отбасының мүшелерін, парламент, шетел қонақтарының ... Жүз ... ... ... да ... ... ... байланысты қамтамасыз ету: газет ... ... ... және ... ... ... ... талдау және нәтижелерді бағалау.
Осы барлық қызметтер ПР-қызметінің бір ... ... ... және ол ... ... бөле ... ... аталған тізімдер ПР жұмысының колейдоскопиялық табиғатын ... ... ... ... көп күш ... ... көрсетеді.
ПР-менеджермен ПР-бөлімнің қызметінің күшті және әлсіз тұстары
Бес артықшылығы
Конслтингтік ПР-қызметтерге тәуелсіз, ПР-менеджер басқаратын ішкі ... ... ... ... ... ... өте жақсы таныс.
2) ПР-менеджер сауда, өнеркәсіп және ұйым ... ... ... ... мен ... ... бар.
3) ПР-менеджер ұйым ішінде коммуникация желісін орната отырып, ... тез ... ... ... өз ... табылады және критикалық жағдай
туғанда тез арада шешім қабылдай алады.
5) ПР-менеджер күн сайын басшыға ... ... ... ... ... ұйым ... ... ие болса да, кемшіліктері
бар.
1) ПР-менеджер ұйымға жақын әрі ынталы, оның пікірі ... ... ... Бұл ұйым үшін зиян ... ... ... емес тұжырым
болуы мүмкін. ПР-дің жарнама, маркетинг, саттық сияқты қызметтің басқа
түрлерімен қатысты ... ... ... Бұл ... ... ... түскен
материалдарға сенімсіздікпен қарайды.
2) Егер ПР-менеджер жетік оқымаған және жеткілікті квалификациясы жоқ
болса, үлкен ыңғайсыздыққа ұшырауы мүмкін.
3) ... ... ... ... жоқ ... ... қызметін тапсырудан сәтсіздікке ұшырайды.
4) ПР-менеджерге тапсырылған жауапкершіліктің (пунктегі 5 ... ... Z-ке ... ... ... ... ... PR бөлмнің тәжірбиелік,міндеттерін қарастырдық.
2. ПР – аудит – аудит: объект ретінде кәсіпорындағы ПР-қызметінің
тиімділігін бағалау
ПР тиімділігін бағалау күрделі мәселе болып табылады. Оған ... ... ... ... ПР-дің аудиториядағы әсерінің
спецификасында, сондай-ақ, ПР-дің сату секілді дәстүрлі өлшеу бағытымен
жанама байланысында. ПР ... сату ... мен ... ... бағалай
отырып «тура» өлшеуге болмайды. Егер жарнама үшін мұндай механизм үйлессе
(жарнама шықты – қоңырау шалу мен сатып алушылар болуы керек), ПР үшін ... ... ... ... мен пиар – ... ... ПР
тиімділігін бағалау мүмкін емес деген пікірлер де бар. Мынадай ... бар: «ПР ... ... ақшалардың ПР агенттігінің
шешендігінде көбейтудің суммасына тең». Бірақ, ПР тиімділігін ... бар. Бұл ... ... ... ... ... ... үшін салыстырулар қаралады.
ПР – 3-6-12 ай ішінде ПР-компаниядан түсім әкелу үшін өнімге, қызметке,
брендаға, кәсіпорын мен компания репутациясына салынған ... ... ... ... оқып ... оның басшыларынан
интервью ала отырып тұтынушылар сол мезетте ... ... ... ... ... кең ... ... қаныға отырып белгілі бір период
ішінде ... жыл, жыл және одан да көп) ... ... ... ... ... ... қажетті нәтижеге жету үшін комплекстік сипат алады.
Басқаша БАҚ үшін бір-екі шараларды жүргізу прессрелизді тарату.
Минимум ... ... мен алға ... 3 ... бар
«РR-mix»-ті араластыру керек. Нәтижесінде РR-mix құрамына әсер етеді және
нақты шаралар мен ... ... ... ... ... ... анықтау сұрақтарының тізімі ... ... ... ... байланысты бағалау критерийлерімен
аяқталады.
ПР – аудит – сапалық және сандық критерийлер ... ПР ... ... ... ... зерттеу болып табылады. ПР – ... ... ... ... ... аударуға мүмкіндік береді. Бұл зерттеу
бірегей болып табылады және цифр мен ... ... ПР ... ... бағалауға мүмкіндік береді.
ПР–аудиттің құндылығы кәсіпорындағы ПР-қызметінің күшті және әлсіз
жақтарын анықтайды. Мұндай мүмкіндікпен бұл ... ... ... ... ... ең маңызды қорытындысы ПР-қызметке ... бар ... ПР ... ... ... ... ... топ-менеджментпен арттыру болып табылады.
ПР–аудит маркетингтік зерттеу болып табылмайды, ол нарықта компания мен
нарықтағы осы сфераның жұқалығы мен ... ПР ... ... ... ... ... зерттеу болып табылады. ПР аудитті
тәжірибелі мамандар – жұмыс стажы 5 жылдан кем емес ПР ... ... ... ПР ... ... ... ... жоқ
маркетингтік бюроға тапсыру – үлкен қате.
Кез келген ... ... ... ...... ... (полевые), сандық және сапалық зерттеу әдістері қолданылады.
Кабинеттік әдіске ... ... ... ... ... (полевые) – анкета жүргізу, сұрақ қою, интервью т.б.
Бұл мақалада бизнестік әрбір облысындағы ( ІТ – ... ... ... сектор, азақ-түлік және т.б) отандық
компаниялары үшін РR-консалтинг Publicity Creatіng орталығымен жүргізілген
зерттеу мысалдары келтірілген.
ПР–аудит ... ... ... ... ... ... қою
қарастырылу негізіндегі бағалау критерийлерін өңдеуден басталады,содан соң
аудитті жүргізу көлемі мен уақыты, есеп беру ... ... ... ... мыналар:
– ПР облысындағы стратегия;
– БАҚ (СМИ)-мен байланыстар;
– Антикризистік ПР;
– Кәсіпорынның әлеуметтік жағы.
Зерттеу ... ... ... ... ... ... ПР-тарихына және стратегиялық жоспарына байланысты.
Іс жүзінде зерттеу ПР облысындағы стратегиялық және ... ... ... ... ПР-ді жылжытудың бағытын анықтайды.
Ондай мақсаттар – БАҚ-мен байланысты дамыту деңгейін анықтау, ... ... ... ... ... кәсіпорындағы ПР-
қызметінің күшті және әлсіз ... ... пиар ... ролі ... ... мен ... басшысының түсіну деңгейін бағалау
т.б.
Содан соң консультанттар кабинеттік ... ... ... ... ... ... ... мысалы, БАҚ (СМИ) базасы, публикация
архиві, пресс-релиздердің тізімі мен ... ... ... ... медиа-жоспары және т.б. Алынған ақпаратты ... оқу ... ... ... ... ... келесі критерийлер қатары бойынша зерттеледі. Мысалы, «БАҚ-
бен байланыс» бағыты мынадай критерийлер бойынша зерттеледі:
● Массалық ақпарат жүйесінің базалық ... ... ... және ... реализдер саны
● МАЖ үшін хабарлама құрудың сапасы
● МАЖ-дың қатысуымен өткізілген шаралар саны
● Ақпараттық ... ... ... байланыс спектрі
● МАЖ-бен байланыс сферасында жоспарлау
● Архив пен есеп беру сапасы
● МАЖ-бен байланыс тиімділігін бағалау әдістері
Әрбір ... ... ... плюс және ... ... ... ... жасайды. Тек қана барлық критерийлерді бағалау негізінде
компаниядағы ПР бағытының даму деңгейін бағалау ... ... ... ... ... ... Бұл өте маңызды этап болып ... ... үшін ... ... ... ... ... тәуелді.
Критерий компания құрылымы мен статус, масштаб, ... ... ... ... ... ... негізінде компаниядағы персоналға қойылған сұрақ негізіндегі
анкета сұрақтарының тізімі қамтылады. Сондай-ақ, ... ... ... және ... ... алу үшін ... (қосымша сұрақтар) тізімін
қарастырылады. Әрбір ... ... ... ... ... ал қосымша сұраққа жауап тек қана анкетаға ... ... ... тақырып тереңдетілген интервью түрінде жүрінде.
Сұрақ қою (анкета жүргізу) тек қана компания қызметшілерінің арасында
ғана емес, қажет ... ... ... (дилер) мен клиенттер арасында
жүргізіледі.
ПР–аудитте «ПР – аудит раушан» әдістемесі қолданылады (негізін салған
А.В.Курбан), алынған ... ... ... ... алады. Қорытынды
график ПР компанияның әрбір бағытындағы ... өзі ... ... құралады. Олардан басқа, бағаны консультанттар қояды.
Графиктің құрылымы мен типі (жапырақшалы ... ... ... ... комплексті, тепе-тең, тиімді жүргізілгенін ... ... ... ... критерийге ось, ал берілген бағыт
дамуының деңгейге осьтегі ... ... ... Егер ... ...... ПР ... деңгейі жоғары немесе жоғары. Егер
«раушан тозған», яғни «жапырақшалар бірдей болмаса» – ПР дамуының бағыты
бірыңғай ... ... ... бар және кейбір бағыттарға көңіл
бөлінбейді.
Жеке қызметшілердің «раушаны» мен консультанттар ... ... ... ... мен ... ... бастығы)
«раушанын» салыстыру мүмкіндігі бар. Бұл салыстыру менеджерлердің өзара
қарым-қатынас ... ... ... ақпарат беруі мүмкін.
Кәсіпорындағы ПР дамуының деңгейі Шера формуласы ... ... ... ... ... мен ... ... негізінде). Бұл графиктерде ... ... Егер ... ПР ... ... ... аз ...
«компанияда ПР жалпы бар ма?» деп ... ... 50-70% ...... 80% және одан жоғары – жоғары болып табылады.
Дамудың жалпы деңгейі 80% құрауы ... осы ... ... ... 7 ... 3-еуі ... дамыған.
Компанияның ПР–активтілігін бағалау
Аудит нәтижесі бойынша рекомендация ... ... ... ... ... ... МАЖ (СМИ) базасын кеңейтуге,
қоғам ... ... ... ... ... ... ПР-бөлімінің қызметшілерінің мүддесімен функциясын, алға
жылжыту түрлері мен форма спектрлік ұлғайтуға нақты кеңес ... ... ... ... ... компаниядағы персонал
мынадай тақырыпта болуы мүмкін:
● «МАЖ-бен тиімді байланыстар»
... ... ... «МАЖ үшін ... құру»
● «РR-жылжытудың комплекстік бағдарламасын қалай жетілдіру қажет?»
● «Антикризистік РR»
● «Кәсіпорынның әлеуметтік тұсын қалпына келтіру»
● «РR-қызметтің әлеуметтік тиімділігін арттыру және ... ... ... сериясы ПР-қызметтің деңгейін көтеруге, ПР
қызметіне қатысы бар қызметшілер үшін таза әрі ... етіп ... ... ... ... ... ... ПР-бөлімі
қызметшілерімен үздіксіз қатынаста болатын менеджерлер, сондай-ақ, 1-ші
және 2-ші ... ... ... ... ... ... ПР-
бөлімінің жұмысын қандай критериймен бағалау керектігін ... ... ... ... есеп ... формасын талап етуді біледі. ПР-
менеджерлері – ПР-компанияны қалай жоспарлауды, МАЖ үшін ... ... ... дамытуды анық біледі; бөлім басшылары
– пресс-релизге арналған ақпаратты дер кезінде ... ... Ең ... ... барлық қатысушылар компанияның дамуы
үшін ПР-дің ролі мен ... ... ... ... ... ... мен күнделігіне, зерттеу
бағытының санына, компанияның материалдар архивына консультанттар санына
т.б ... ... ... дейін созылады. Зерттелу период 12-24 айды
құрайды. ПР–аудитті жүргізудің орташа құндылығы Украинада 3 мың ... ... ... ... жетеді.
ПР-ді ретті жүргізе отырып (жылына 1 рет, 2 рет), ... ... ПР ... ... ... ПР-қызметінің дамуының
динамикасын ... ... ... ... ... бар. ... ПР ... қуатты да тиімді технологияда толық көлемде
қолданылады
Ш.Тарау.Бұқарамен байланыс бөлімінің құрлымын,
қызметтерін Акционерлі Қоғам Жинақтаушы ... Қор ... ... ... ... ... актуалды болашақ материалды дағдарысы ... ... ... сол ... ... зейнетақы реформалары болды. Ең
маңызды аргументтің бірі қоғам ойын жақсы жаққа бұру. ... өмір ... өз ... ... ... жаңа әлеуметтік
сайлауы. Зейнетақы нарығының өсу ...... ... ... Куәлігі қаржылық нарық мемлекеті. Қазір біздің елде 14 жинақтаушы
зейнетақы қоры бар. Жинақтаушы зейнетақы қоры 1 желтоқсандағы 2006 ... 862,7 ... ... ... актуалды жарнама сенімділікті тудырмайды. Сол себепті
ол экономикалық нарықтың өркендеуінің нақты ролін атқарады және ... бірі ... ... ... PR мен ... мекемелері
күнделікті қоректенушілермен танысу, товарды қолданудың ... ... ... ... ... ... қажетті сұрақ туындап
отырғанын, керектігін сызып қою ... ең ... ... ... қор ... ... ... сақтап тұру. АҚ ЖЗҚ
«Отан» – ... пен ... ... ... ісіне жаңа әрекетті қайтадан талқылау. Жарнама бұл ... ... ... іс әрекет көрсету инструменті.
Қазіргі іс әрекеттің келесідей істерді қарастырады:
- басқа зейнетақы қорлардан жарнама қорын бөлу, ... ... ... қор, ... ... ... материалдарына қабылдауға кері әсер келтірмейтіндей ақпаратты
беру
- Ұжымдық стилді жасау жарнама материалдарын түрліге ... ... ... ... Корпоративті стилдің қажетті элементтері өмірге алып келу «АТФ Банк»
қаржысы қор қажеттілігіне әсер етуі, имиджін құрастыру.
- әр күнделікті тұтынушы, ... ... ... ... ұйымы,
қаржылық жұмыскері немесе азғантай бизнес бастығы, ең біріншіден жай
ғана адам болып есептелінеді. Сол үшін біз бейне мен ... ... ... ... ... ... ірі қаржылық институты
қазіргі заман талабымен келе жатыр, ең бастысы жарнама адресаты сияқты
еңбекқор, өзіне сенімді ... ашық ... және ... ... Маркетингтік көзқарас бойынша қабылдауға келісу, имидждің өсуіне
телевидение ... ... ... оңай ... ... ... Олар ... аудио жиныл билборд. Өздерінде еске
салу, функцияны, технологияны және де «АТФ Банк» қаржылық ... және қор ... ... ... Ашық ... зейнетақы қоры «Отан» мекемесінде
PR және маркетинг бөлімінде практикадан өткен кезде біз ... ... ... ... ішкі PR ... мәдениет келесідей ережелерді
қарастыру керек:
1.Жұмыскерлердің корпораивті мәдениетке шақыру.
- барлық жұмыскерлер өтетін ... ... ... ... PR және ... ... өтетінге хабарлап айту.
- «Жыл жұмыскерлері» жылдық жоспарын дайындау.
- Регионды дирекция жұмыскерлер ішінде келесідей конкурс өткізудің : «
Жыл PR ... « Жыл офис PR ... және ... ... ... ... ... өткіздік « Жыл сенімділігі», « Жыл
тұрақтылығы», « Жыл ашылуы», « ... ... ... ... ... ... ... сыйлықтар мен
ақшалай сыйлықтарды (Мысалға: қажетті мерекелерді жаңа жыл ... ... ... мен фронт офис представительдердің қатысуымен ... ... ... өтетін жұмысты, басты офис тапсырыс беру керек. Мында біз
мамандандырылған жұмыс ... ... ... ... және ... бағалау
үшін қажет.
АҚ ЖЗҚ «Отан» мекемесі конференция түрінде өткен PR ... ... ... ...... Банк» және «Бағалы қағаздар
нарығы» мекемесі. Мекемелердің өту барысында инвестициялық сала құрылымының
экспертті ... ... ... ... ... ... ... олардың артықшылықтары мен қолдану тәсілдері туралы.
1.Конференцияның қажетті спикерлері басқару төрағасы, заң маманы мен
мекеменің заң ... ... ... ... ... PR және ... бөлімінің бастығы
2.Конференцияда елуге жуық мекеме, басқару және инвестициялық мекеме,
девелоперлер, мемлекеттік мекемелер де қатысты.
PR- агенттігі ... және ... ... ... іздеу салды.
АҚ ЖЗҚ «Отан» мекемесінің PR ... ... өту ... «Отан» мекемесінің басқару председателі
Баяубаев Асқар Шахмуратулы алдағы уақыттағы үлкен жобаның қысқаша ... ...... ... - ... ... түгелін атқарды.
Прессконференцияға 15 жуық мамандандырылған ... ... ... және ... ... де ... үлкен мекеменің көпшілігі актуалды түрде мынандай тақырыпты
талқылады: «Жас мамандарды ... ... ... сол ... ұстап
қалу». Тренинг мақсаты:
1.Факторлар мен механизмді таңдап түсіндіру, жас мамандарды қызықтыруға
ықпал ету және ... ұзақ ... ... істеу.
2.Жасөспірімдердің қымбаттылығы мен қажеттілігін ... ... ... ... мен ... ... тудыру.
4.Төніп тұрған мәселелерді баяндап беру мен жұмыс методымен жұмыс істеу.
5.Ой қабілетін қосу мен ой ... ... ... ... көрсету «компетенция системасының
құрылымы» атты ... ... ... мен механизімді жасап шығару, мекемеде ұзақ уақыт істейтін
жас мамандарды қызықтыру.
Тренингтің жартысы мекемедегі PR – ... мен ... ... ... ролі атты ... көп ... бөлінді.
Персоналдың қымбаттылғы мен қамтамасыздығы, екі ... ... ... түсірді. Роликтің бірі ішкі аудитория концерінін
түсіруге мақсатталған.
PR ... ... ... мен ... ... АҚ ЖЗҚ «Отан»
мекемесіне келесідей жұмыстарды атқарды:
1.Білім және ғылым министрлігі, ... ... БҰҰ ... қоры ... және ... материалдарымен кездесу жоспарын жасады.
2.Бюджет жоспарларының жобасы
Идеологиялық жобаны құрастыруға қатысу
1.Түрлі аудитория жобасын кілттін жоспар ... өз ... ... бөлу және ... ... Жастар сегіздігі саметтік мерекелердің барлық администрлік
4.Оргкомитеттің структуралық әртүрлілігі, жоба мен ... ... ... ...... ... және оның ... жоспары бойынша креативті талқылау
7.Транспорт пен жүк тасымалдаудың ... ... ... ... және ... ... ... ақпарат материалдары мен сувенирлік ... ... мен ... ... ... іс-әрекеті, структуралық күшімен
11.Жобаны басқарудың оперативтілігі 02.07 мен 18.07 аралығы
12.Жобаның қаржылық менеджменті
13.Сайтты қолдану мен талқылау
14.Мерекелік ... ... ... ... ... ... ... қарым-қатынаспен жоспарды
талқылау
17.Бұқаралық ақпарат құралдары арақатынасының валантермен модератордың
дайындығы
18.Қазақстан тоб тренингі Бұқаралық ақпарат ... ... ... ... ... ... ... тренинг делигациясы
Пресс-орталықтың мекемесі
1.Ақпарат материалдарын дайындап тарату
2.Мерекелер фотосуретін, фотосуреттердің арасынан ... оны ... ... ... және ақпаратты дайындау
4.Халықаралық делигация ақпаратты жинау мен топты жақындату
5.Бұқаралық ақпарат құралдарының мониторингі
Пресс-конференцияны ұйымдастыру
Пресс конференцияда мекеме ... ... ... жоспар сапасы
мен жеткен жетістігін айтты. Жетекшілердің ойынша, бұл ... ... ... болуы мүмкін.
Ақпарат технологияларын қолданушыларға PR ... ... ... Бұл риторикалық сұрақ оңай болып көрінеді.
Кейбір эксперттер солай болу керек деп ойлайды. Мекеменің қажетті ... ... ... ... ол тек қана ... ... ... керек.
Басқа жағынан қарасақ ақпарат технологиясының ролінің өсуі мекеменің
фигуралық белгісі бола бастайды.
Ішкі PR және тағы ... ... ... ... ... жақсы нәтижеге жету
өте қажетті, ал ... ... емес ... мекемеге үлкен зиян
алып келуі мүмкін. ... ... ... «Мен PR-ды ... ... едім және ... шешу үшін». Бұл Рекурсты
деп айтуға болмайды, не жұмыс, мысалға, кадр ... ... ... ... онша ... ... ... (жұмысқа қарағанда). Бұл олай емес,
PR менеджердің бұл ... ... ... үшін өте ... Әр ... ... бөлімше бар, кірісі мен шығысы да бар. Бұл ... PR-ды ... ... немесе PR-сыз да тығырықтан шыға алады. Қаржылық
бөлімі мен кадрлар бөлімі PR практикасы керек емес, себебі олар ... ... ... функция бойынша. Бөлімдер ақша табатын PR
қызметін онша ... ... ... әр бір ... әр бір ... ... бар. ... инвестицияны қажет етеді, сол себепті оларға
PR қажет.
Ол ... ... ... ... ... ... қандай мәселе,
мақсат тұр және де олардың ... ... ... PR басқа
мекеменің топ-менеджерден айырмашылығы бар, от ИТ стратегияны талқылау
керек, бөлімшенің қызығушылығынан ... ... ... ... бұл тақырыпқа байланысты келісімді ... ... ... ... PR ... ... және мекеме сыртында әр
түрлі мақсаттар ... ... және әр ... ... дамиды. PR мекеме
ішінде басқа жұмыс істейді (кішкене басқа рольде). Егер ішкі PR ... көп ... ... және де нарыққа шығу ... ... ... ... ... үшін ең ... зат ... келеді.
Өз кезегінде, Акционерлік Қоғам жинақтаушы зейнетақы қоры ... ... ... ... ... ... ИТ-ге
көп көңіл бөлінбейді, PR мақсатын PR ... ... ... ... ... керек.
Мекеме ішіндегі PR жоба мынаны түсіну керек:
1. Ақпарат технология ... ішкі ... ... Ішкі жоба болады, мекеме тұтастығы мен мекеменің өзі ... жоба ... ... ... ... үшін ... ... және маркетинг бөлімінің өзі жасайды. Бірақ басқа ... ... ... ... ... ... үшін, оны мекеме ішінде үгіт насихатты
оңтайлы өткізу керек. Жоба қандай этаптардан ... – оны бәрі ... ... ... жасалуына іс-әреукеттерді шешу керек. Әр бір жоба
инициациядан басталады. ... ... ... керек және оның
мазмұны мен ... және ... ... ... ... ... ... мен мекеме ішінде жобаның сатылуы, жұмыстың жақсы
атқарылуының фундаменті. Жобаның табысты болуына «Отан» ... ... ... Бұл PR-ды ... айтуға болады ма? PR-сыз жұмыс істеуге
болады ма? Риторикалық сұрақ. Бизнес – бөлімшесінің ... ... ... ... жоба ... болып қалады және сәтсіздікпен
аяқталуы мүмкін. Қандай мүмкіндіктер бізде бар? Барлығы ... ... ... жобасының мазмұнына байланысты. Бұл қызметкерлерді ... және ... ... есеп беру ... жоба ... ... ... корпоративті порталды хабарлау. Былай айтқанда,
инструменттер көп, оларды тек қана дұрыс ... ... ... басқа, жоба
ашық болу керек. Енді, кесте экспедицияға жіберілді, болған сияқты, Енді
басқа жобаға кірісу керек. ... ... жабу ... ... ... ... сыртында
Директрлердің көбісі ақпарат технологиясын мойындайды, қажетті функция
ақпаратын тапсырыс ... ... ... керек. Ішкі PR
практикалық қортындының иелене ... ... ... ... танымал, оған
профессионалды есепті оңай шеше алады, ... ... ... жағы да бар – ... ... оперативті жұмыстарға назар аударуға
уақыт жоқ.
Қиын таңдау
Сұраққа бір қалыпты жауап беру, мекеме күшін жою керек, пе? ... ... ... болу үшін не ... ... өте қиын сұрақ. PR-ды
бухгалтер немесе инженер жасау керек сияқты. Егер де ... ... ... ... ... прогрессиві бойынша немесе конференцияларды
емес дайындық, олар туралы айту ... ... ... Бұл ... ... ... және ... Тағы айтсам PR «Отан» - «Отаннан» ылғи
да ұтып алатын. Болашақ сенімге кірген ... ол ... ... бағасын
жоғарлатады.
PR қателік сияқты
Мұнда керісінше басқа сұрақ туындайды. PR ақпарат ... ... ... ... ... құртады ма? Барлығы мынаған
байланысты, мекеме «ашық» немесе «жабық» па. PR «Отан» ол ... ... және ... ... ... ... ... және
жетекшілерге ол қажетті. Егер де мекеме халықтікі ... ... ... болады. Мысалға, жеке меншік өзінің қызметшілеріне ... ... ... қарасақ, тағы бір мәселені еске сақтау керек. Шын «АҚЖЗҚ»
Қазақстанда өте аз. Сол ... ... ... ... мекеме жағынан да,
кадр агенттігі жағынан да назарын аударады. Бұның бәрі ... ... ... өзінің алдына қойған мақсаттардан тәуелді.
Кейбіреулері жұмыс орнын ауыстырғысы ... ... ... ... ... ме, ... кедергі келтіре алады
ма? Бұл адам жүйесінің қымбаттылығына байланысты. Біздің бизнесте мекеме
жобасының ... мен ... ... барысында білінеді және
кейбіреулері онымен айналыспайды. Бұлар оған ... ... ме? ... Менің ойымша – ішкі ресурс қажеттілігі табылып, өз ... ... ... арасында адам қымбаттылығын бағалау, жақсы өзіндік
бағасы болу керек. Үлкен статус мотевациясын ... Сіз ...... не үшін қажет деп? Ол «Отан» мекемеде ақылды ... ... ... ... ... арқылы және жаңа жобаны шығару болып табылады.
Ақылды таңдау
Менің ойымша PR «Отан» 3 қажетті мақсаттарды көздейді.
Біріншіден: бұл ...... ... PR ... қолдау мен деңгейінің өсуі, ішкі ... ... ... ... ... ... ... мамандандырылған «Отан» өзінің имиджін құрастыру
Осыдан он немесе бес жыл бұрын, «Отан» мекемесі сияқты бірде-бір мекеме
болған жоқ. ... ... ... ... ... жаңадан ашылып жатыр, және
ең жақсысы автомат бөлімінің бастығы, ал қазір бәрі өзгерді. Бұл ... ... ... ... қарастыру керек деп ойлаймын.
Жоба және PR
Әр бір жақсы жоба «Отан» мекемесінің өсуіне ықпал етеді және де ... ... ... де ... да оған да ... болмайды.
Шынына келсек Қазақстан нарығында біткен жоба әзірге аз және де әр бір
жоба үлкен үміт ... ... Отан ... PR ... ... ... жоба ... «Отан» мекемесіне аса қажет емес – ең бастысы
дәлел ... ... бұл ... ... PR ... ... сәйкес емес.
Ереже бойынша, ендіру қортындысы бойынша көрсету жүріп жатыр. Әрине, әр бір
жақсы өтілген жоба, өз ... ... ... және де ... ... ... көтеріп жатыр.
Басқа жақтан қарасақ, Отан мекемесінің меншігі және нарықта ... ... ... ықпал етеді, жоба басталуы мен оны ... ... ... Хромов айтқандай, «Отан» мекемесі күшті болған сайын PR ды
көптеген ореалдар ... Сол ... ... қабылдағанда үлкен ықпалын
тигізе алады, бірақ оған үлкен жүк артады. Жоба үшін ең ... ... ... ... ... және тез ... ... «Отан» мекемесі нарықта белгілі болса, өнім сапасы интегранттарға
ұсынылған мекеме, әрине өседі. Тендердің өзі басқаша ... ... ... ерте ... ... ... приоритетті баяғыдан
белгілі, ол немен айналысты және стандарттарды біледі ме, ... ... ... ... ... ... ... саясат қарым-қатынасты
таңдай алады.
Баға құндылығына келетін болсақ, «Отан» мекемесіне қойылатын талап, бұл
өтілген ... ... ... мындай заң бар: жоба қаншалықты сапалы мен
жақсы болса, ол ... ... ... ... ... стандарт
бағасынан жұмыс істейді, және олардың бағалары бір-біріне сәйкес келеді.
Шығару қақпаны
Баланс сұранысы мен үлестері жағынан түсініспеушілік болса да, құры ... ... ... ... ... ... - Біз ештеңке істей
алмаймыз, шығару күші аз және ... ... Егер де ... ... ... қақпанында кіп қалуы мүмкін, бұны ... ... ... ... ... емес ... Сол ... тек қана оған қор мықтылығы
керек, себебі оны уақытысында және тез бітіру керек. Және де бұл ... бұл ... ... ... ... консерваты, тұрақтылыққа ұмтылу,
кейбір таңдалынған ұлғайымға тоқталу және ... ... PR ... оның динамикалық тұрақтылығы бар.
Диаграма сызығы ылғи да жоғары жаққа сызылу керек.
PR бөлімінің ... сату ... ... жерде ілініп тұрады.
Сіз қалай ойлайсыз, егер де сол диаграмма күн ... ... ... ... ... PR ... ... өз жұмыскерлеріне де болдыртпауға
тырысады.
Шығатын жол әрқашан бар егер де жоқ болса да
Шынымен де егер ... ... ... ... жағдайында да
бірнеше мүмкіндікті көруге болады. ... ... ... енді ... ... ... да, бірақ басқа заттарды шығара алады, және де
ақшалай кірісті ұлғайта ... ... ... ... ... алуға да
болады және олардың ішінен тиімділігінде. Мысалға кім көп және ... ... ... шығару бөлімінде технология жұмысын күшейтуге болады,
әзірге тоқтатылғанды қысқарту және соның арқасында шығарылып отырған ... және тағы ... бұл ... ой ... ... ... ... күшін сақтау, бірақ
олар қажетсіз. Бұл тоқтайтын мәселе ... Бұл тек қана ... өсу ... ... ... ... емес, сақтаудың ұлғаюын. Аялдау бұл өлім. Өмір ... ... ... Қозғалыс тік және жоғары, сату диаграммасы сияқты.
Нарық ауданы
Айтылғандай PR – шылар бұл жайтқа «Қазіргі заманға сай» деп ... бұл ... ... қабілеті емес, психологиялық жағынан сұрақ.
Қандай түсініксіз жайтпен мамандар тек қана алға ... ... Ал ... ең ... – «сіз ... ... ... өйткені нарықтың
іздеуі, оның ... ... ... ... ... ... саудаласа
алмайсың, бірақ қазіргі заманға сай PR – шылармен оңай.
Ойластыру қателіктері
Ең ... ... ... ... ... ... ... туралы
өсекке сенбеу, ойластыру қателіктердің ең үлкен қателігі. ... ... ... көп жазылған. Сол себепті мен практикада жүрген кезде екі
мәселе туралы айтып бере ... ... - №1 ... Қоғам Жинақтаушы Зейнетақы Қор «Отан»
Мекемеде жинақтаушы зейнетақы қорымен айналысқан кезде, ... ... ... қоры «Отан» мекемесінің бастығы былай ойлайтын:
«Салымшылар саны, бұрынғы кеңес кезіне қарағанда бес ... ... ... ҚР ... зейнетақы қор мекемесін санаймыз да нарық ... ... ... соң 50% ол ... ... №2 интернет проект Қазақстанның үлкен интернет портал
сегменті, ашылуын қадағаладық. Бірақ бірінші айларда, жоба инвесторлары мен
күнделікті қатысушылар, ... ... тап ... ... ... ... мынадай жағдайды айтып тұр, қазақстандық тегін электрондық
почта қолданушылар саны 5-6 млн. адамдарды құрайды. ... соң жоба ... ... Міне ... бері ... жыл өтті, және осы тақырыптарды
жазған уақытта, почта қолданушылар саны бір миллионға ... сату ... ... ... ... өсуі болу ... көлемінің, тұтас бизнес сатуына кедергі түсуі мүмкін. Бұл сату
ойыншық емес, ... бір ғана өнім ... ... ... сатып алушыларды барған сайын қызықтырмайды немесе сатушылардың өзіне
де ұнамайтын болады. Сату бұл бизнестің қолайлы элементі, мәселенің ... ... ... ... ... ... сату бұл бизнес тұтастығын
біріктіреді.
Басқа сөзбен айтсақ, сату ... ... ... ... ... ... ... бұл бір өнімнің имиджі ... ... оны ... ... ... ... ... сол өнімнің жаңа түрін
енгізу керек. Сол себепті қандай өнімді ... ... ... ... Ең ... ... оның айналымы бәрібір де өсу ... ... бір ... ... басқа түрін немесе бүгін бір түрін, ертең бірнеше
түрін.
Нарықты ... ... оны ... ... диверсификация өнім линейкасымен байланысты.
Қазіргі таң талабына сай PR-шылар ... ... өте ... ... ... ... да болады, зерттеу жұмысын берсе болды
немесе ... ... ... ... ... нарық көлемін
есептеу үшін, қоректенушілердің қалауын білу үшін, сауда ... және тағы ... Олар ... ... деп жатыр, мындай
зерттеу жұмыстарынсыз мекеме сапасы шығынды болады. ... ... бұл ... ... ... ... ... қабылдай алмайды. Бірақ
шынымен де нарық ережесімен жүру – ол қолда бар ... ... ... ... ... ... бизнесі, бізге бірталай мысалдар келтіреді,
компания нарықта ғана шектеліп қана қоймай, ол ... ... ... ... ... ... бір өнім ... ашады. Жаңа өнім ... ... ... ... ғана ... ... ... күнге хаттар
жазылып жатыр «Халық күннен-күнге салымшы ... ... ... Сөзге
келсек: мына жайт күлкіні ... ... жайт ... ... ... жобаларды шығарып, қуып жетіп, оны артта ... ... ... бұл ... көрінбейді.
Қортынды немесе «Қара» және «ашық» бизнес түрі
Бизнес түрімен айналысып ... ... ... жеке ... ... ... ... Біздің өмір сияқты, фактор
мен қазіргі жайт, қарым қатынас ... ... Бұл ... және баға ... бәсекелестің іс қимылы, доллар ... ... ... ... ... ... ... макроэкономика атты
үлкен жұмбақ аты және тағы басқалар, ... ... ... ... қарсылығын білдіреді. Сол үшін ... ... ... сенеді және жоғарғы күшке де, ... ... ... ... жерден мистикалық қадағалау. Әр бір бизнеске екі күш
кедергі келтіреді – ол «қара» және «ашық»
«Ашық» - ол ... ... ... ықпал етеді, көмектеседі. Бұл
адамдардың энериясы және топ құрылуы да, артықшылығы, әрине. Сәттілік, жол
болғыштық, сезімталдық және ... ... ... ... ... ... және оны ... апарады.
Бұл мәселе сәтсіздікке әкеледі, күтпеген жайттар және тағы басқалар.
Егер де біріншісін тоқтата тұрсақ, онда екіншісі күшейе түседі. ... ... ... ... ... ... ... немесе аз істеп
«ашық» түске көмектеспесек, өз бизнесіңіздің имеджін көтеру үшін, онда ... ... ... ... ... ... ... жоғалтып
аласыз.
Резюме шын мақала ой шығуына ... ... бұл ... ... ... беруге болады:
1.Жақсы сатылып – бұл ана сатылымдар, тек қана ... ... ... ... болсақ, сатылулар ылғи да өсу керек. Керек емес кезде
де өсуі қажетті. Бұл ... ең ... ... PR ... ... тұрады,
оларға тек қана көмектесу үшін ғана. Сатудың өсу ... ... ... ... басқару ықпалдылығы.
Абонент бұл PR қозғалыс Қазақстандағы PR қызметінің нарығы, ... ... ... ... ... ... ... беруші мен оны
орындаушының қарым-қатынасы ақырындап өзгеруін, оның тенденциялық сапалығын
көрсетуге болады. ...... ... PR ... күннен күнге
сапалылығы өсіп жатыр. Егер де мекемелер бұрында PR агенттігіне анда-санда
барса, локалды мәселені шешу үшін ... ... жоба мен PR анти ... көмегімен шешу. Енді қазіргі таңда , абонент қызмет ... ... ... ... отырады. Осындай жұмыс мынаны қалайды: келісім ақша
бағасын пакет арқылы төлейді, ... бір рет ... ... есеп ... ... ... ... қызмет көрсету және сұранымы жылдан
жылға ұлғайып бара жатыр. Мекемешілердің алға ұмтылушылығы жұмыс форымы мен
сапа іскерлігі қабылдауынның қолдануын, ... ... ... ... ... ... қызмет көрсету – қызығушылықтың бірден-бір мысалы
болып келеді. Батыс мемлекеттерінде PR – ... ... ... оны орындаушы арасындағы қарым-қатынас болып келетін, жиі
кездесетін жүйе.
Сонымен бірге, абонент қызмет ... ... ... ... ... және ... ... мемлекеттердің жүйесімен тепе-тең болуына
талпынып жатыр. Оның ең басты ... ... ... ... ... ... үлкен сұранысы болмаса, танымалдылықтың күннен күнге өсуі, үлкен
өзгерістің ... ... ... ... ... болуы.
Экономикалық тұрақтылық, отандық мекемелердің эффекті өсуін ... ... ... ... экспенсяисы, қарсыластықтың өсуіне
әкелуі. Қортындылай келгенде, негізгі ... ... ... баға мен ... ... Бұл жағдайда қақтығыс соғысының
мінездемесі өзгеріп - өнім бәсекелестігінің орнына бренд ... ... ... ... ол ... имиджі мен мекеме
бастығының дәрежесі. Локалды тапсырысты ... ... PR ... ең қажетті инструменті болып келеді, әрине бұған бір күндік
(масштабты болса да) PR ... ... күш ... ойластырған
реализацияға жіберіліп тұр, жоспар имиджінің стратегиясының дұрыстап
тексерілген. Бұл ... ... ... PR ... ... абоненттік
қызметін бастайды. Абонент қызметінің артықшылығы ... ... ... ... тез ... өз ... қосады, мекеме – тапсырыс
берушінің өсу ... ... ... ... ... Егер ... ... PR агенттігіне бір нақты мәселе үшін хабарласа, мысалға, ... атын ... ... ... ... ... кір келтірсе, онда агент
жұмыскерлеріне нақты ... ... ... кеткен, уақыттың аздығы
мәселелері өте қиындата түседі. Әрине тапсырысты ... ... ақша ... ... ... ... көрсету формат жұмысында PR
мамандары мекеме тапсырыс беруші жағымсыз жағдай алаңына ... ... ... ... жағдайды бақылау үшін ... ...... ... ... мүмкіндігін туғызу керек, сол имидж қауібі
болмас үшін бір іс шараларды жүргізу ... ... іс ... ... ... ... ... қамтамасыз етеді, осыған
орай PR мереке эффектілігі тез арада ... ал оған ... ақша ... Бұл формат теңдігі содан тұрады, бүкіл қауым таңдаған метод
баға эффектіліктің мекеме-тапсырыс ... ... ... ... еске ... мен ... ... жеткен жетістіктерін
оперативті түрде қадағалауға рұқсат ... ... ... мен ... мен жіберілуін қадағалап тексерістен өткізу.
Кейбір альтернативті сөзден қашу абоненттік қызмет көрсетушілерагенттік
мамандандырылған сапа имиджінің ... ... PR ... ғана
мекеме күшінің өзіндігі ғана бола алады, бірақ соңғы уақытта бұл мәселелер
саны көбеюде. Имидждік позиция ... ... неше ... ... ... ... ... (Бұқаралқ ақпарат
құралдарының қарым-қатынастан бастап, сувенирлі өнімдерді ... және ... адам ... алып ... ... ... ... қажеттілігі PR қызметшілерін штатта ылғй да ... ... ... ... ... ... социолог қызметі
күнделікті қажетті мамандық емес) «Аз күш» мүмкіндігінсіз бола ала ма- ... ... болу ... ... ... аудиторингі. Әдейі
коммуникациялық технология мен иелеген және ... ... және ... ... келді. Жұмыс істеуінің айырмашылығы мен PR
қызмет жұмыскерлер агенттігі реалымен байланысты емес, нақты нұсқау мен ... өз ... ... ... PR ... салада мекемеге қызмет
көрсету өзін жақсы процесс ретінде қалыптастыру.
Агеттікпен бірігіп жұмыс істеу таза ... ... көз ... PR ... ... ақпарат құралдарымен жақсы қарым-
қатынасты орнатқан және де құрылымдық пен ... де ... ... ... атты ... ... ... көрсеткенде, тапсырысты
атқаруын өз мойнына алады, бір-біріне кінә тағу жағдайын алып ... ... ... ... ... ... ... Қоры «Отан» мекемесінің
тәжірибесі бойынша, ... ... ... әр ... ... ... шеше ... және нарық сектор түрлілігін де. Біздің баға, ... осы ... ... ... қызмет көрсетуіне нақты сұраныстар,
ерекше мәселелерді бақылап шешуі қайта ... (1 ... ... ... ... қызмет көрсету мекеме ережесі |
| | ... ... шешу ... |Банк өрісі |- ... ... ... ... |
| | ... ... бәсекелестігі |
| | |- PR - өнім ... ... |
| | ... ... ... |- ... ниет түзушілігінің өсуі |
| | |- ... – PR өнім ... |
| | ... ... |Сауда саттық жекелілігі|Шетелдік реттеулер экспонатына қарсы тұру ... ... ... жаңа ... ере жүру ... баға |
| | ... қатты өсіп кетуіне байланысты |
|5 ... ... ... ... бір мәселені ұстаған қарсыластықтың|
| | ... ... ... ... |
| | ... b2p ... |
| | |- PR ... құрылысының қоғамдық мәдени |
| | ... ... ... ... ере жүру ... |ІТ-индустрия |Өсу ... ... шығу |
| | ... ІТ – ... ... ... |
| | ... ... ... ... әлі ... ... Бір ... анық: әр жыл сайын, абоненттік
қызмет ... PR ... ... ... орын ... және ары ... ... мүмкін.
PR қажет пе?
Мен PR «Отан» мағынасының өзіне таң ... ... ... әр бір ... ... ... өзіндік PR керек пе ... па ... ... ... тұр? Егер де ... ... туындаса, онда
мен де жаман ой қалыптасады., онда мамандықпен бір ... жайт ... деп. ... ... Қазақстандық PR үшін, екінші жағдай актуалды
болып келеді. ... ... ... ... ... баруына,
Қазақстан нарығының сапалылығы, PR ... ... мен ... әлі де болса түсініксіз. Осы аздай мекемеде ... ... ... ... болады. ІТ мамандарының пікір
ой жүгіртуіне, мәселе қажеттілігі алдына шығып бара жатыр, бизнес ... ... ... PR ... ... ... ... болып келеді.
Мемлекеттік жоспарға қарамасақ PR салаларында ... мен жер ... үшін өте ... емес. Министерстволарда, бір орынға қарайтын
мекемелерде бүгінгі күнге дейін бірде-біреуі аралық мекемелерде және ... ... ... де ... ... Бұл ... PR ... да ақпарат технологиясының қортындысы инвестицияға жіберілген
ақшалар адекватты емес. Тағы бір ... ... ... ... көрсетеді:
Қазақстандық PR инвестициялық мекемелердің 70 % бизнес стратегия мекемесіне
келіспейді.
Өзіндік PR
Мекеме PR-шысы, мекеме сыртында жұмысымен ... ... ма, егер ... болса, онда қандай формада? Бұл ... ... ... ... бөлек, мінездерінен бөлекше жауап береді. Менің
ойымша былайша бұл жақсы іс болып саналады. Нақты бір адам ... ... ... бұл сапа ... ... жоқ. Осыдан басқа,
мынаны есте сақтау керек, ешқандай PR нақты жұмысты ... ... ... ... ... және қызықты жобалардың болуын тілеймін. PR ... ... ... ... мамандандырылған жұмыспен ғана айналыспау
керек. Онда олай болмаған күнде ол ... ... ... ... және ... жағынан да. PR мынаны білу керек, мынаны білу қажет,
коллегалардың ... ... ... тәжірибелерін қолдану.
Бұлардың бәрі, PR – шылардың сөздері, мекеме ... ... ... ... ... қатысуларына ықпал етеді,
конференциялармен семинарлар, шығарушылар ... ... ... ... ... шет елде сияқты. Содан басқа да прессамен
қарым-қатынаста болу керек, барлық мерекелерде қатысу ... сол ... ... PR- дың ... беті ол уақыттың жетіспеушілігі.
Кейбір PR шылар былай ...... ... ... PR ... ... ... Зейнетақы Қоры «Отан» мекемесінің
маркетинг және PR бөлімінде 9 адам жұмыс істейді.
|№ ... ... ... |
|1 ... ... ... Б.Э. |
|2 ... көмекшісі (басқару төрағасының) |Сатова Н.У. |
|3 |Бас ... ... Р.А. |
|4 |Заң ... ... ... О.П. |
|5 |Иновация қайраткер замы ... Д.Н. |
|6 |Бас ... замы ... Р.А. |
|7 |PR ... ... М.В. |
|8 ... ... ... Т.А. |
|9 ... және PR ... ... А.С. ... ... ... ... жинақтаушы зейнетақы қоры «Отан»
бюджеттік нарығына шығу, сынақтан абыроймен өту ... ... 2002 жылы ... ... ... қор ... құрылған. Ол өзінің
әу бастағы жүй локомативті болу міндетін ... ... ... асып ... ал ... қоғам жинақтаушы зейнетақы қоры
«Отан» салымшыларының саны 2,2 млн.-дай адамды құрайды, бұл ... бір ... ... Ол 2 ... ... ... ... одан әрі дамыту
2.Жинақтаушы зейнетақы жүйесінің инвестициялау үшін қаржы құралдарымен
қамтамасыз ету.
Бұрынғысынша өзекті және ... ... ... ... ... ... тапсырмасына сәйкес Үкімет және қаржы нарығы ... ... ... және қадағалау жөніндегі агенттік зейнетақы
қорларына қажетті қаржы ... ... ... ... ... қабылдады. Мұның дәлелі осы ... ... ... ... ... Қорлар тарапынан сұраныс көп болды,
өйткені оларлы сатып алу Жинақтаушы ... ... ... ... қорғауға мүмкіндік береді. Қаржыгерлер конгресінен кейін іске
асырыла бастаған ... ... ...... ... ... эмиссиясы осы жылдың қыркүйегінде, «шар-
өскемен» темір жол ... салу ... ... ... бұл ... инвестициясына қоры іске қосты.
Ағымдағы өтімділікті ұстап тұру ... ... ... үшін пайдалануға болады, олайда ... ... ... ... ... ... тиіс. Сондықтан біз зейнетақы
қорларының 25%-дан кем емес активтерін инвестицияларға оларды ... ... ... ... немесе мүмкін болса, толық алып ... Бұл ... ... ... бар, ... ... ұсынылатын нарық
болмайды. Оның үстінде табыстылық жөніндегі үлесі зейнетақы қорларын елеулі
түрде «төмен» тартады. Егер де ... ... ... онда ... ... неге ... оң табыстылыққа қамтамасыз етпейді деген
сұрақ, менімше күн ... ... ... кезекте – портфель әр тараптандыру есебінен шешуде. Заң нышаға
сәйкес қорлар активтердің 40%-на ғана ... ... ... ... қоры «Отан» нарықта белсенді жұмыс істеп жүрген 2-3
қордың бірі болып табылады. Барлық осы ... ... ... ... ... және қаржылық қадағалау агенттігінің талаптарын
сақтай отырып ұстауға мүмкіндік береді, осының бәрі ... ... ... ... ... қоры ... ... қалыптастырады.
Зейнетақы активтері жылжымайтын мүлікке немесе өндіріске еш ... ... Сол ... ... ... ... тікелей инвестицияланған емес. Жинақтаушы Зейнетақы Жүйесі мен
қор нарығын дамыту жөніндегі барлық мәселелер әлі шешілген жоқ, ... ... ... ... ... ... алға
тартылған мәселелерін шешу үшін уақыт керек. Бәлкім, конгресте ... ... ... қорының инвестициялық проблемалары туралы ғана
емес, сонымен бірге зейнетақы қорлары өз салымшыларына көрсететін ... да ... ... ... Мұндай деңгейде әлі талқылана қоймаған
мәселелердің ... ... ... ... қол ... мен ... ... тиіс қызметтер – келісім шарттың жасалуы және
салымшының тілегі бойынша зейнетақылық ... бір ... ... Салымшының сондай-ақ зейнеткерлік жасқа жеткенде немесе
заңнамада ... ... ... ... ... ... ... осындай қарапайым әрекеттерді іске асыру үшін, салымшыға
алдымен өзі таңдаған зейнетақылық қормен ... шарт ... одан ... ... ... жеке өзі ... ... осы қордан алынған сенім хат
бойынша таңдаған қорына жинақтарын аударуға арналған құжаттарды ... және сол ... ... ... қор филиалдары мен
өкілдіктерінен шалғайлығын ескеретін болсақ, салымшылар көп ... ... ... ... Осы ... ... де ... ұсынатын
зейнетақылық қызметтер қолжетімді деп айтуға болады. Халыққа зейнетақылық
қызмет ... ... ... ... бір ... ... ... болар еді. Қорлар бұл міндеттерді жүйені оңтайландыру
көзделіп, қабылданған ... ... ... ... ... ретте қорлардың қызметіне қолжетімділікте қамтамасыз етудің барынша
жоғары ... және ... ... ... ... ... мүмкін, салымшы сол карточканың көмегімен оны ... ... ... ... ... дербес зейнеткерлік шотын ... ... ... шеше алар еді. ... ... ... арқылы көрсету әлемнің көптеген елдерінде, соның
ішінде Қазақстанда да ... ... ... ... қызмет нарығындағы тағы бір қосымшамен толықтыру туралы ғана
болады дап ... ... ... үшін ... ... ... бәрі бір.
Карточканың бір нұсқасы электрондық және куәлік таңдалуына болар еді,
бұл ретте оның эмитенті ретінде танылады. Оған РНН, СИК жеке ... ... ... қоса ... ... жеке ... ... олар
қызмет көрушіні біріздендіруге және қызмет көрсетуге ... ... ...... ... ... Бұл ... екінші деңгейдегі кез-
келген банк эмитент бола алады. Үшінші нұсқа – ... ... ... ... ... ... ұлттық карточканы кеңінен пайдалан
аясында іске асыруға болады.
Менімше, міндеттің бірнеше шешімі ... ... ... кез-келгені
бәсекелестік нарықты өз қызметкері үшін қор таңдау мәселесін шешетін жұмыс
беруші тұрғысындағы әкімшілік ... жоя ... ... ... ... ... Зейнетақылық қызметтің сапасын қамтамасысыздандыру міндетіне
сай келеді. Ұсыныстың бұл түрі әлеуметтік бағдарламаларды, электронды қорды
құру ... және ... ... халқы үшін қаржылық
қызметтердің қол жетімділігі ... ... ... ... тапсырмаларды
іске асыру мақсатына сәйкес келеді.
Акционерлік Қоғам Жинақтаушы Зейнетақы Қоры «Отан» ... пен қор ... ... ... ... ... ережесін орындау
3.Зейнетақы жиналуы кірісінің өсу тұрақтылығы
4.Сенімділік пен шапшаңдылық
5.Қызмет басталуынан дағдылану динамикасының өсуі
6.Индивидуалды жақындау тегін және сапалы үлкен спекторлы қызмет ... ... ... ... И. В. РR для ... и маркетеров.м. 1997.
2. Али М. Практический менеджмент и РR для малого бизнеса: ... ... ... – 2-е издание – СПб.: Нева. – 416 стр.
3. Ассоциация авторов и ... ... ... ... Антилов К.В., Баженов Ю.К. Паблик рилейшнз для коммерсантов: Учебно-
практическое пособие. – М.: Дашков иК, 2000. – 132 стр.
5. РR ... ... ... исследования, международная практика/
Переводс ангийского языка – М.: ... 2002. – 493 стр. ... ... ... Бенедихктова о деловой этике и этикете м. – 1994
7. Богданов Е.Н., ... В.Г. ... ... ... ... пособие. – 2-е издание – СПб.: Питер, 2003. – 208 стр.
8. Бложанов Е А. ПР. Москва.1994 г.
9. Викентьев И.Л. ... ... и PR – ... ... Э. ... РR. – М.: ... ХХІ, 2004. – 408 ... Гартон Э. Паблисити: жми сюда. Упраление масс-медиа для создания
паблисити. – 2-е ... – СПб.: ... 2003. – 267 стр. – ... ... ... Е.Н. Маркетинговые коммуникации. – М.: Финпресс, 2000. – ...... и ... в ... и за ... Голубкова Е.Н. Маркетинговые коммуникации: Учебное ...... ... и ... – М.: ... 2003. – 304 стр.
– (Маркетинг и менеджмент в России и за ... ... М.Б. и ... РR на 100%: Как ... ... ... по ... М.Б., Мамонтов А.А., Манн И.Б. – 2-е издание, ... и ... М.: ... ... Букс, 2004. – 240 стр.
15. 10. Грин Э. Креативность в паблик рилейшнз: Пер с англ. – 2-е изд. ... ... 2004. 256 с. – ... бестселлер).
16. Гундарин книга ... ... РR ... ... Ф., Ядин Д. ... рилейшнз: Учебн. пособие. Пер. с англ. –
М.: ЮНИТИ, 2003. – 416 с. – (Зарубежный учебник).
18. Доскова И.С. ... ... и ... – М.: ... – 152 ... Доти Д. ... и паблик рилейшнз. – Изд. 2-е, стерео. – М.: Филинъ,
1998. – 288 с.
20. Дэвид мэрсер Ч.Б.М. Управление в ... ... ... ... ... ... Игнатьев Д. И др. Астольная энциклопедия Public Relations/ ... ... А., ... Ф. – М.: ... ... ... Катлип С.М. и др. Паблик рилейшнз: теория и практика: Учеб. пособие:
Пер. с англ./ Катлип С.М., Сентер А.Х., Брун Г.М. – 8-е изд. – ... 2003. – 624 ... ... Е. Три лица ... или кое что об ... ... литература № 9. 1971г.
24. Китчен Ф. Паблик рилейшнз: принципы и практика: Учеб. пособие/ Пер. ... Б.Л. ... – М.: ... 2004. – 454 с. – ... ... В.Г. ... ... рилейшнз: Учебник. – М.: Рефл-бук, 2000. –
526 с. – ... ... ... В С. ПР в политике и в ... ... ... ... РАГС. Москва 2001г.
27. ЛаптенкоА. Искуство информации.Выбор работы с общественностью.Минск
1995г.
28. Маркетинг: Учебник/ Под ред. ... – 2-е изд., ... ... – М.: ... 2000. – 623 ... Марков С.ПР в России больше чем ПР.Москва. « Издательство АСТ» ... ... Г. ... и ... PR: Пер. с нем. – СПб.: Питер, 2004. – 173 с.
31. Моисеев В А. ПР ... и ... ООО «ИКФ ... ... А. PR (Public Relations)/ Пер. с англ. В.Новикова. – М.: Фаир-
Пресс, 2003. – 192 с. – ... ... ... Невзмен Л.Б. «PR» - кому это нужно ?
34. Ножин Е.А. основы отношений с общественностью
35. ...... Э. ... ... ... ... молчание.Москва
1996г.
36. Ньюсол Дар, Терк Джуди. Все о ПР. Теория и практика ПР.Москва.2001г.
37. Оливер С. Стратегия в паблик рилейшнз: Пер. с ... – 2-е изд. – ... 2003. – 160 с. – ... бизнес).
38. Ольшевский А.С., Ольшевская А.С. Негативные PR-технологии. – М.: ИНФРА-
М, 2004. – 329 с.
39. Паблик ... ... с ... в ... ...... 1999. – 352 ... Пашенцев Е.Н. Паблик рилейшнз от бизнеса до политики. – 2-е изд. – М.:
Финпресс, 2000. – 240 с. – ... и ... в ... и ... ... с ... ... дом Вильямс 2001г.
42. Почелцов Г.Г. Информационные войны. – М.: ... 2000. – 576 ... ... Г.Г. Коммуникативные технологии двадцатого века. – М.: Рефл-
бук, 1999. – 352 с.
44. Почепецов Г.Г. ... ... – М.: ... 2001. – 656 с. ... ... Почепцов . М. имеджология : теория и практика – К. «АДеФ – Укр» 1998
46. Почепцов PR: или как ... ... ... ... М. ... ... Г Г. ... Москва.Рефел бук. Ваклер.2001 г.
48. ПочепцовГ.Г. Имидж от фараонов до президентов.Киев 1997 г.
49. Психология менеджмента: Учебник/ Под ре. Г.С.Никифорова. – СПб.: ... ... ... ... ... ... ... в мировой практике: Пер. с англ. – ... 2002. – 310 с. – ... ... ... Синяева И.М. Паблик рилейшнз в коммерческой ... ... – М.: ... 1998. – 287 ... ... И.М. ... рилейшнз в коммерческой деятельности: Учебник. – 2-
е изд., перераб. и доп. – М.: ... ... Сэм Блэк PR – ... ... м. ... дом ... Сэм Блэк .Что это такое? М.новости 1990 г.
55. Татаринова Г.Н. Управление общественными отношениями: Учебник. – ... 2004, – 315 с. – ... для ... 33.Филлипс Д. PR в Интрнете: Пер. с ... – М.: ... 2004. ... с. – (Наяальная школа бизнеса).
57. Хенслоу Ф. Практическое руководство по паблик ... Пер. с ... ... Нева, 2003. – 192 с.
58. Хэйвуд Р. Все о ... Как ... ... в ... ... с общественностью/ Пер. с англ. – М.: Лаборатория
Базовых Знаний, 1999. – 256 с.
59. Честара Д. ... ... ... рилейшнз для всех и для каждого. –
М.: Фаир-Пресс, 2000. – 336 ... ... а.Н. ... с ... Учебн. пособие. – М.: Дело,
2000. – 272 с. – (Наука управления).
61. Чумиков А.Н., ... М.П. ... с ... Теория и практика:
Учеб. пособие. – М.: Дело, 2003. – 496 с.
62. Шарков Ф.И. Интегрированные PR-коммуникации: Связи с общественностью
как ... ... ... ... – М.: ... 2004. – 272 с. – ... ... көрсеткіштер
2006ж.01.01-не 2007ж. 01.01-не
- капитал өлшемі 350 000 500 ... ... мың ... ... ... ... 405
мың тенге ... ... ... 18 000 18 ... мың ... мың ... ... ... 132 350 ... ... мың ... ... ... ... 19 580 ... ... мың ... ... ... ... ... мың ... ... инвестициялық
табыс
- келесі уақыт аралығындағы
кірістің номиналды
коэфиценті:
2002 желтоқсан - ... ж.ж. ... ... - ... ... зейнетақы қорлардың
қызмет істеу барысында 595 983 269,77
мың теңге жиналды
2002ж.желтоқсан -2005ж.желтоқсан, 2003ж. қараша айынан -2006 ж. қараша
айына ... ... ... ... ... ... ... коэфиценті жөніндегі мәліметтер
|Қор аты |2002ж. ... ... |2003ж. ... ... – |
| |– 2005 ж. ... |2006 ж. ... ... |
| ... ... ... |
| |К2 |К2 ... «ЖЗҚ «Грантум» |19,62 |21,81 ... «ЖЗҚ ... |19,94 |26,77 ... «ЖЗҚ ... |14,29 |10,52 ... «ЖЗҚ ... ... |20,25 |23,17 ... «ЖЗҚ ... |20,27 |25,57 ... «ЖЗҚ ... |22,39 |27,31 ... «ЖЗҚ «БТА Казахстан» |23,16 |62,07 ... «ЖЗҚ ... |20,42 |18,45 ... «ЖЗҚ «Сенім» |22,37 |25,16 ... «ЖЗҚ ... |19,89 |20,05 ... «ЖЗҚ ... |19,56 |24,89 ... | | ... «ЖЗҚ ... |17,11 |20,83 ... «ЖЗҚ ... |26,13 |31,80 ... «ЖЗҚ ... |20,34 |27,57 ... «АЖЗҚ «Отан» мекемесінің
Акционерлері
• АҚ «АТФ БАНК»
• АҚ «Казцинк»
• ЖШС «Корпорация «Мырзакент»
• АҚ «Миттал Стил Темиртау»
• АҚ «ПК Южполиметалл»
2007ж.01.01-не АҚ ... ... ... ... ... портфельінің құрылымы ... ... ... ... |
| ... ... агенттіктерде АА рейтингі бар кәсіпорындардың құнды|
|қағаздары ... |
| ... ... ... ВВ рейтингі бар кәсіпорындардың құнды|
|қағаздары ... |
| ... ... ... В ... бар кәсіпорындардың құнды |
|қағаздары ... |
| ... қор ... А листингіне кіретін кәсіпорындардың құнды ... ... |
| ... ... ... салымдар (депозиттер) ... |
| ... ... ... мекемесіне
қызмет барысындағы нетто- ауыстырылымдардың өсу
динамикасы (мың.теңге)

Пән: Менеджмент
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 77 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 900 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
"ОҚО Мақтарал ауданы Тоған ЖШС жер алқабын суғару жүйесін жетілдіру."99 бет
"Қабылдау бөлімі" бағдарламасы63 бет
2 деңгейлі алдын-ала су тастау қондырғысын автоматтандыру44 бет
200 орынға арналған залы бар және 100 оқушыға арналған музыкалық мектебі бар словяндық ұлттық мәдени орталығы41 бет
3-4 сыныптарға арналған логикалық есептер жинағы16 бет
3D studio Max бағдарламасы.41 бет
50 орынды диеталық асхналық өндіріс жұмысын жоспарлау21 бет
75 орындық толық циклмен жұмыс істейтін асхана19 бет
AutoCad бағдарламасы38 бет
Borland Delphi ортасында электронды оқулық жасау45 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь