Қаржылық инвестициялардың есебі

Мазмұны.

1. Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .3

2. Негізгі бөлім.

2.1 Инвестициялардың ұғымы және оның жіктелуі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .5
2.2 Бірлесіп бақыланатын шаруашылық серіктестіктердің және тәуелді серіктестіктердің инвестициясының есебі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 9
2.3 Еншілес шаруашылық серіктестіктің инвестициясының есебі ... ... ... ..12
2.4 Қаржылық инвестициялардың есебі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..14

3.Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...25

4. Пайдаланылған әдебиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..27
1. Кірірспе.

Кәсіпкерлік табысты, капитал өсімін немесе процентін алу (шаруашылық жүргізуші субъектілерінің құнын арттыру және осыған орай оны мешпіктеушілердің әл-ауқатын көтеру) мақсатында әр түрлі экономика сшіасына капитал жұмсау жолымен іс жүзіне асырылатын жиынтық шығындарды инвестиция деп ұғамыз. Инвестиция мыналарға • үлестік - жай және артықшылыкты акциялар;
• борышқорлық - облигациялар, қазыиалық вексель, депозктгік сертификаттар жәнет.б.
-Инвестиция көздері:
а) жаңадан жасалған құн (таза табыстың жиналған бөлігі); ә) амортизацияның қорлануьі (накапливаемая амортизация);
б) кредиттік ресурстар.
Инвестицияны мына топтарға жіктеуге болады:
1.Жұмсау мерзімі бойынша:
• қысқа мерзімді - бір жылға дейін иемдену мерзімі (бұл еркін ақшалай қаражатты уақытша орналастыру мақсатында оңай өткізілетін бағалы қағаздардағы компанияның инвестициясы);
• ұзақ мерзімді - бір жылдан көп иемдену мерзімі;
• мерзімсіз инвестициялар.
¥зақ мерзімді және мерзімсіз инвестициялар - бұл қосымша пайда алу мақсатында немесе күнды қағаздары сатып алынатын компанияға ықпал етуге ие болу мақсатында немесе бұл салада өз операцияларын жүргізетін ұйыммен салыстырғанда қаражаггың мұндай жұмсалымы элдеқайда пайдалы болғандықтан қаражатты орналастыру.

• қаржылық - кұнды қағаздарға жұмсау;
• нақты (мүліктік жұмсау)
- субъектінің негізгі капиталына жұмсау және материалдық-өндірістік қордьщ өсуіне жұмсау.
3. Шығу тегі бойынша - бірінші, екінші.
4. Болу формасы бойынша - құжаттық, қүжатсыз.
5. Ұлттық тегі бойынша - отандық, шетелдік.
6. Қолдану түрі бойынша - инвестициялық (капиталдық), инвестициялық емес.
7. Иемдену қатары бойынша - жеке, жалпы.
8. Шығарылым формасы бойынша - эмиссиондық, эмиссиондық емес.
9.Меншік формаеы бойынша - мемлекеттік, корпоративтік.
10. Айналыс сипаты бойынша - нарықтық. нарықтык емес.
11. Тәуекелдік деңгейі бойынша— аз тәуекелдікпен, мүмкін үлкен тәуекелдікпен. Тэуекелдік түрлерін мынаған бөлуге болады:
• капиталды тәуекелдік - бүл барлық жұмсалымға арналған жалпы тәуекелдік, инвестор өзінің инвестициясын ысырапсыз қайтара алмайтын, толық босатып ала
• алмайтын тәуекелдік;
• уақытша тәуекелдік - міндетті түрде ысырапқа ұшырататын қолайсыз уақыттағы инвестицияны сату және сатып алуға байланысты тәуекелдік;
• заңдық өзгерістер тәуекелділігі - шығъш мен ысырапқа үрындыруы мүмкін тәуекелдік;
• өтімділік тәуекелділігі (риск ликвидности) - инвестицияны өткізу барысындағы болуы мүмкін ысырапқа ұрындыратын тәуекелдік;
• нарықтық тәуекелдік - нарықтың жалпы құлдырауымен. байланысты инвестиция құнының төмендеуінен ысырапқа ұрындыратын тәуекелдік;
• кредиттік және іскерлік тәуекелдік - борыштық құнды қағаздар шығарушы (эмитент) негізгі қарыз сомасын немесе сол бойынша сыйақы төлезлге жағдайын болдырмайтын тәуекелдік;
• проценттік тәуекелдік - нарықтағы проценттік мөлшерлеменің өзгеруіне байланмсты инвесторға ысырап әкелуі мүмкін тәуекелдік;
• валюталық тәуекелдік. - шетелдік вшіютадағы инвестициямен байланысты тәуекелдік.
12. Қолма-қол табыс бойьгаша - табыстық, табыссыз. .
13. Қаражатты жрісау формасы бойынша:
• борыштық - құнды қағаздардағы кемесе міндеттердегі мнвестиция;
• келі үлестік (владельческие долевые) - нарықты субъектінің капиталындағы үлестер немесе уақытша шектеулермен байланысы жоқ (еншілес және тәуелді компаниялардағы инвестиция) мүліктегі үлес;
• жеке жобалар (кенішті игеру - разработка месторождения),
14. Экономикалық мәні (құқьщ түрі) бойынша - мүліктік, міндеттік.
15. Халықаралық және отандык стандарт бойыңша бухгалтерлік есепте инвестиция мыналарға бөлінеді:
а) қаржылық (БЕС (СБУ) 8 «Қаржылық инвестиция есебі» және оған әдістемелік ұсыныс);
ә) еншілес, тәуелді және бірігіп бақылау арқылы шаруашынық субъектісіндегі инвестациялар (БЕС 13 «Шоғырландырмалы (консолидированная) қаржылық есеп және еншілес серіктестіктегі инвестиция есебі» және әдістемелік ұсыныс; БЕС 14 «Тәуелді шаруашылық серіктестігіндегі инвестиция есебі» және оған әдістемелік үсыныс; БЕС 15 «Біріккен қызметтегі қатысу үлесінің қаржылық есепте
Бұған қоса, инвестиция мыналарға бөлінелі:
- тікелей - басқа субъектілердің жарғылық капитатіындағы
4.Пайдаланылған әдебиеттер тізімі.

1.Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есеп беру туралы: Қазақстан Республикасының Заңы. - Алматы: Юрист, 2003. - 22 б.
2.Қаржылык есеп берудің халықаралық стандарттары. - Алматы: Раритет, 2003. - 672 6.
3.Қазақстан Республикасының 1998-2000 жылдарға арналған бухгалтерлік есеп пен аудитті дамыту мен жетілдірудің мемлекеттік бағдарламасы туралы: Қазақстан Республикасы Президентінің 28.01.98 ж. №3838 Жарлығы // Бюллетень бухгалтерлік. 1998. №29. - Б. 2-8.
4. Аудиторлық іс-қызмет туралы: Қазакстан Республикасының 1998 ж. 20 қарашадағы Заңы (15.02.2003 ж. жағдай бойынша өзгерістер мен толықтырулармен). - Алматы: Юрист, 2003. -14 б.
5.Мемлекеттік және қадағалаушы міндетті іс-кызмет аясын реттеу туралы: ҚР Президентінің 1999 ж. 7 қыркүйектегі №205 Жарлығы.
6.Акционерлік қоғамдар туралы: Қазақстан Республикасының 2003 ж. 13 мамырдагы Заңы. №415-11 // Официальная газета. 2003. №23.
7.Бухгалтерлік есеп стапдарттары, әдістемелік ұсыныстар, Шоттардың типтік жоспары: құжаттар жинағы. - Алматы: Раритет, 2004. - 320 б.
8.Қазакстан аудиттің халықаралық стандарттары.» - Алматы: Раритет, 2004. - 786 б.
9.Шетелдік инвестициялар туралы: Қазакстан Республикасынын. 1994 ж. 27 желтоқсандағы Заңы// Советы Казахстана. 1995. 20 қаңтар.
10.Банкроттык жайында Қазақстан Республикасының 1997 ж. 21 каңтардағы №67-1 Заңы (ведомости Парламента Республики Казахстан). 1997. №1-2.
11.Қазакстан Республикасының Конституциясы. - Алматы: Әділет Пресс, 2003.-40 6.
12.Қазакстан Республикасының Азаматтық кодексі. - Алматы:
БОРКИ, 2004. - 236 б.
13.Боумэн К. Основы стратегического менеджмента: Пер. с англ., - М.: -Банки и биржи, ЮНИТИ 1997.
14. Мейірбеков А.Қ., Әлімбетов Қ.Ә. Кәсіпорын экономикасы. А, 2003ж.
15. Реуэль А.Л. «Экономических учений» Москва 1972г.
16. Сәбден О., Тоқсанова А. Шағын кәсіпкерлікті басқару.А,2002ж.
17.Үмбеталиев А., Ғ. Керімбек «Кәсіпорын экономикасы және кәсіпкерлік» Алматы, 2002ж.
18. Ілиясов Қ.Қ., Құлпабаева С. Қаржы. Алматы, Алматы 2003ж.
19. Ядгаров Я.С. «История экономических учений» Москва 1998г.
20. Назарбаев Н.Ә. «Қазақстанның егеменді мемлекет ретінде қалыптасуы мен дамуының стратегиясы» Алматы, 1992ж.
        
        Мазмұны.
1. Кіріспе………………………………………………………………………3
2. Негізгі бөлім.
2.1 Инвестициялардың ... және ... ... бақыланатын шаруашылық серіктестіктердің және тәуелді
серіктестіктердің ... ... ... ... ... есебі..............12
2.4 Қаржылық инвестициялардың
есебі..........................................................14
3.Қорытынды.................................................................
..................................25
4. Пайдаланылған әдебиеттер
тізімі..........................................................27
1. Кірірспе.
Кәсіпкерлік табысты, капитал өсімін ... ... ... ... ... құнын арттыру және осыған орай оны
мешпіктеушілердің әл-ауқатын көтеру) мақсатында әр түрлі экономика сшіасына
капитал ... ... іс ... ... ... ... инвестиция
деп ұғамыз. ... ... ... ... - жай ... акциялар;
• борышқорлық - облигациялар, қазыиалық вексель, депозктгік сертификаттар
жәнет.б.
-Инвестиция көздері:
а) жаңадан жасалған құн ... ... ... ... ... ... (накапливаемая амортизация);
б) кредиттік ресурстар.
Инвестицияны мына топтарға жіктеуге болады:
1.Жұмсау мерзімі бойынша:
• қысқа мерзімді - бір ... ... ... ... (бұл ... ... уақытша орналастыру мақсатында оңай өткізілетін бағалы
қағаздардағы компанияның инвестициясы);
• ұзақ ... - бір ... көп ... ... мерзімсіз инвестициялар.
¥зақ мерзімді және мерзімсіз инвестициялар - бұл қосымша пайда алу
мақсатында немесе күнды ... ... ... ... ... ... ... мақсатында немесе бұл салада өз операцияларын жүргізетін ұйыммен
салыстырғанда қаражаггың мұндай ... ... ... ... ... ... ... қаржылық - кұнды қағаздарға жұмсау;
• нақты (мүліктік жұмсау)
- субъектінің негізгі капиталына ... және ... ... ... Шығу тегі ... - ... ... Болу формасы бойынша - құжаттық, қүжатсыз.
5. Ұлттық тегі бойынша - отандық, шетелдік.
6. Қолдану түрі ... - ... ... ... Иемдену қатары бойынша - жеке, жалпы.
8. Шығарылым формасы бойынша - эмиссиондық, эмиссиондық емес.
9.Меншік формаеы бойынша - мемлекеттік, корпоративтік.
10. ... ... ... - ... ... ... Тәуекелдік деңгейі бойынша— аз тәуекелдікпен, мүмкін ... ... ... ... ... ... ... тәуекелдік - бүл барлық жұмсалымға арналған ... ... ... ... ... ... ... толық
босатып ала
• алмайтын тәуекелдік;
• уақытша тәуекелдік - міндетті ... ... ... ... ... сату және ... алуға байланысты тәуекелдік;
• заңдық өзгерістер тәуекелділігі - шығъш мен ысырапқа үрындыруы мүмкін
тәуекелдік;
• өтімділік тәуекелділігі (риск ликвидности) - ... ... ... мүмкін ысырапқа ұрындыратын тәуекелдік;
• нарықтық ... - ... ... ... ... құнының төмендеуінен ысырапқа ұрындыратын тәуекелдік;
• кредиттік және іскерлік тәуекелдік - борыштық ... ... ... ... қарыз сомасын немесе сол бойынша сыйақы төлезлге
жағдайын болдырмайтын тәуекелдік;
• проценттік тәуекелдік - нарықтағы проценттік мөлшерлеменің ... ... ... ... мүмкін тәуекелдік;
• валюталық тәуекелдік. - шетелдік вшіютадағы инвестициямен байланысты
тәуекелдік.
12. Қолма-қол табыс бойьгаша - ... ... ... ... ... ... бойынша:
• борыштық - құнды қағаздардағы кемесе міндеттердегі мнвестиция;
• келі үлестік (владельческие долевые) - ... ... ... ... ... ... байланысы жоқ
(еншілес және тәуелді компаниялардағы инвестиция) мүліктегі үлес;
• жеке ... ... ... - разработка месторождения),
14. Экономикалық мәні (құқьщ түрі) бойынша - мүліктік, міндеттік.
15. Халықаралық және отандык стандарт бойыңша ... ... ... ... қаржылық (БЕС (СБУ) 8 «Қаржылық ... ... және ... ... ... ... және бірігіп бақылау ... ... ... (БЕС 13 ... (консолидированная)
қаржылық есеп және еншілес серіктестіктегі инвестиция есебі» ... ... БЕС 14 ... ... ... ... және оған әдістемелік үсыныс; БЕС 15 «Біріккен қызметтегі қатысу
үлесінің қаржылық есепте көрініс ... және оған ... ... ... ... мыналарға бөлінелі:
- тікелей - басқа субъектілердің жарғылық капитатіындағы инвестициялар:
2. Негізгі бөлім.
2.1 Инвестициялардың ұғымы және оның ... ... ... ... биржалық немесе биржалық емес айналым
шеңберінде нарықта екінші рет еркін сатылуы және сатып алынуы мүмкін. Олар
сатылғаннан ... ... ... ... ... емес ... ... бір қолдан екінші қолға еркін көше
алмайды, яғни ... рет ... ... ... ... ... ... шығару кезінде сатылмайды деген шарт қойылса, онда оларды
тек ... өзі ғана ... ... ... ... ... бағалы
қағаздар да бөлініп көрсетілуі мүмкін. Мысалға, жабық АҚ акциялары ... және сату ... ... шектелген акциялардың қатарына жатады.
Бағалы қағаздар әрекет ететін ... ... ақша ... ... және ... ... қағаздары болып бөлінеді.
Ақша нарығы дегеніміз - қысқа мерзімді бағалы қағаздардың ... ... ... және ол қаржылық нарықтың бір ... ... ... қағаздардың әрекет ету мерзімі - бір күннен бастап бір жылға дейін
болуы мүмкін. ... ... ... ... ... ... қатар жүреді, өйткені қарыз берушілердің ... ... ... ғана шығарылады. Ақша нарығының бағалы қағаздарына: қазыналық
векселдер, депозиттік сертификаттар, коммерциялық қағаздар жатады.
Бағалы қағаздар ... ... ... бір жылдан астам мерзімге
ұсынылады. Бұл борышкерлік, ... ... ... ... ... ... атқаратын ролі бойынша: негізгі (акциялар ... ... ... ... сертификаттар, т.б.) және
негізгі бағалы қағаздардың алыну мен сатылу құқығын куәландыратын шартты
бағалы ... ... ... ... ... ... ... алу құқығының артықшылығы).
Бағалы қағаздарды өздерінің алдына қойған міндеті мен мақсатына сәйкес
басқа да белгілері бойынша (құжатты және ... кері ... ... ... деңгейде және әр түрлі деңгейде табыс әкелетін)
жіктелуі мүмкін.
Инвестор бағалы қағаздар ... ... ... ... ... ... принципін ұстануы тиіс: инвестор
қаржылық активтердің әр түрлісін алуға ... ... Бұл ... ... үшін ... ... инвестор өзінің барлық ақшаларын
бір компанияның акцияларына салды ... Бұл ... ол ... ... ... ... ... болады. Егер кәсіпорын қаражаттары бірнеше
компаниялардың акцияларына ... ... онда ... ... аз ... біршама компаниялардың акциясына тәуелді болады. Егер
инвестор әр тараптандыру (диверсификациялау) принципін ... ... ол ... ... ... деп ... ... қағаздардың
жиынтығымен байланысты болады.
Қоржындық (портфелдік) инвестициялаудың объектілері ретінде әртүрлі
бағалы қағаздар: акциялар, ... ... ... ... ... ... Қоржынның бір бөлігі ақша түрінде ұсынылуы мүмкін. Қоржындағы
қағаздардың көлемі де әр ... ... ... ... ... ... ол ... немесе залал әкелуі мүмкін және тап сондай
тәуекелділіктің де сол және ... да ... ие. ... ... ... ... де, көлемін де инвестор өзгерте алады.
Қоржынды құрастыру кезінде инвестор келесі факторларды есепке ... ... ... ... ... ... бағалы қағаздар
типін.
Инвестор инвестициялық мақсатына тәуелді белгілі бір типтерді
қалыптастырады. ... ... ... ... қабылданған: бірінші тип -
өсім қоржыны, екінші тип — табыс қоржыны.
Қоржынның бірінші типінің ... ... ... дивиденттер мен
проценттер алу есебінен емес, бағалы қағаздардың ... ... ... алу ... ... Бұл ... салымның басым бөлігін
акция құрайды. Күтілетін капитал өсімімен және тәуекелділіктің ... ... ... ... ... тағы да басқа қоржынның
түрлерін, атап ... ... ... және ... ... ... болады. Агрессивті өсім қоржындары капиталдың максималды
өсіміне бағытталады. Бұл қоржын үлкен тәуекелділікпен байланысты ... ... ... ... ... кезінде ол үлкен
табыс әкелуі мүмкін. Қоржынның бұл ... ... тез ... ... ... ... ... Консервативтік қоржынның
өсімі негізінен ірі, жақсы белгілі және тұрақты ... ... ... ... ... де аса ... болмайды. Қоржынның
орташа өсімінде агрессивті ... да, ... ... да ... қасиеттері болады. Оның құрамына сенімді кәсіпорындармен қоса
даму үстіндегі жас кәсіпорындардың да акциялары ... ... ... ... ... және тәуекелдің орташа деңгейін ұстауына қолайлы
жағдай туғызады.
Қоржындардың екінші типі дивиденттер мен ... ... ... ... ... Қоржынның бұл типі тәуекел кезінде алдын ала жоспарланған
табыстың деңгейін қамтамасыз етеді және онда ... ... ... болады. Қоржындардың аталған типін инвестициялау объектілері ретінде
сенімділігі жоғары бағалы қағаздар алынады. Оның ... ... ... байланысты олар: конверттелетін, нарықтық ақшалай және
облигациялар болып бөлінеді. Конверттелетін ... ... ... және ... тұрады. Мұндай қоржын оны
құрайтын бағалы қағаздардың есебі нен нарық коньюктурасы мүмкіндік ... онда ... жай ... өзі де, қосымша табыс әкелуі мүмкін.
Басқаша жағдайда, қоржын инвестициясы тек тәуекелділік төмен болған кезінде
ғана ... ... ... ... ... (портфелі) капиталды толық сақтау мақсатынан
тұрады. Оның құрамына ақшалай қаражат пен тез сатылатын ... ... де ... валюта өзінің төмендеу бағамын көрсетсе, онда ол ... ... ... ... ... ... нольдік тәуекелділік
кезінде өз өсімін сақтайды. Облигациялар қоржындары облигациялардың
есебінен қалыптасады және ... ... ... ... ... есуіне қоржынға енген құрылымдардың өзгерісі мен бағамдары
әсер ... ... ... ... ... және ... ие.
Қоржын қызмет етуінің уақытына байланысты мерзімі шектелген және
мерзімі ... ... ... шектелген қоржын тек табыс табуға талпыныс жасап қана қоймай,
алдына ала ... ... ... ... ... алуды көздейді. Ал
мерзімі шектелмеген қоржынның уақыты шектеліп белгіленбейді.
Мүмкіндігінше толықтырылатын, қайтарып алынатын және тұрақты ... ... ... қоржындар, бастапқы салынған ақша
қаражаттарының есебінен емес, сыртқы қаражат көздерінің есебінен ... ... ... ... ... ... салынған
қаражаттардың бір бөлігін қайтарып алуға жол береді. Тұрақты қоржындарда
бастапқы салынған ... ... ... ... бойына тұрақты
көлемін саіщйды.
Инвестиция — экономиканы ... ... және ... ... ... ... жетістіктерін енгізуді,
инфрақұлымды дамытуды кездейтін басты фактор.
Инвестицияны дамытуда кәсіпорындарды қаржыландыратын және ұзақ мерзімге
несие ... ... ... ... мен ... ... ... инвестициялық қорлар ерекше роль
атқарады. ... ... ... ... ... салалары мен
кәсіпорындарына капиталдың құйылуына жағдай жасайды.
Қаржылық инвестициялар инвесторлар үшін ішкі және сыртқы ... ... бір ... ... ... ... жөн.
Бұл тәуекелділік басшылардың біліктілігімен және ... ... есеп пен ... ... ... ... ... мөлшерлемесінің өзгерістерімен, орта мерзімді және қысқа мерзімді
несиелерді тартудың ... және т.б. осы ... ... болып келеді. Сонымен қатар, табиғат зілзалаларымен және саяси
тәуекелділіктерімен ... ... ... ... ... техникалық-экономикалық есептеулер жасалған соң және ... ... ... зерделеуден өткізгеннен кейін барып,
жүзеге асырылады. Осы жағдайда ғана нарықтық ... ... ... ... ... ... ... барлық саласын
инвестициялық түрғысынан қолдауға бағытталған. Республикада ... ... ... тиімділігіне бағытталған жеңілдіктер мен
преференциялар әзірленіп жасалған.
Түптеп ... ... ... - жаңа ... ... ... және ... енгізу; ішкі нарықты жоғары
сапалы тауарлармен толтыру және ... ... ... ... ... ... және ... экспортқа бағытталған
және импортты алмастырушы өңдірістерді дамыту, Қазақстан Республикасының
шикізат кездерін тиімді және ... ... ... ... ... ... әдістерін енгізу, жаңа жұмыс орындарын құру; жергілікті
мамандардың ... оқу ... ... олардың біліктілік деңгейін
көтеру; өндірістің жедел дамуын қамтамасыз ету; қоршаған ... ... ... ... ... ... ... және оны одан әрі
дамытуда шетелдік инвесторлардың атқарар ролі зор. ... ... алу ... ... ... ... ... салып
отырған мүліктік құндылықтар және оған қоса олардың құқықтары, яғни
интеллектуалдық ... ... да ... ... ... Республикасының заңды тұлғаларының
жарлық капиталына қатыса отырып, ... ... ... өз
үлестерін және құқықтарын қорғауына болады.
Шетелдік инвесторлар заңға қайшы келмейтін кез келген қызметпен, атап
айтқанда: ... ... ... және ... шетелдік филиалдарын
ашуға, мүліктік қүқын сатып алуға, қарыз, несие беруге т.б. қызметтермен
шүғылдануына болады.
Шетелдік инвесторлар өздерінің ... ... ... өз ... ... ... Қазақстан аймағында қайта қаржыландыру үшін,
тауарлар алуға және ... да ... ... яғни ... ... ... ... кез келген қызметпен айналысуына болады.
2.2 Бірлесіп бақыланатын шаруашылық серіктестіктердің және тәуелді
серіктестіктердің инвестициясының есебі
Заңды тұлға басқа кәсіпорындардың пакет ... ... ... ... ... ... ... асыруы мүмкін. Салынған қаржылық
салымдардың деңгейіне байланысты олар: не бақылаушы, не ... ... ... да ... ... әсер ететін болып белгіленеді.
Егер де инвестордың қатысу ... 50% және одан да көп ... ... ... одан да көп ... беру құқы бар ... ... онда ... ... ... оның ... ... және еншілес
серіктестігі болып табылады.
Егер де инвестордың қатысу үлесі 20%-тен астам болса, ... оның ... құқы бар ... ... ... онда ол ... ... оның едәуір әсер етуінде болатын және тәуелді серіктестік болып
табылады.
Егер де инвестордың ... ... 20% ... ... онда ол
бірлесіп бақыланатын заңды тұлға болып табылады.
Инвестицияның есебі 2000 "Инвестициялар" ... ... оның ... ... ... ... кіреді: 2040
"Еншілес серіктестіктерге ... ... 2310 ... ... ... 2040 "Бірлесіп-бақыланатын заңды
тұлғаларға салынған инвестициялар", 2310 "Басқа инвестициялар".
Бұл бөлімнің шоттары еншілес, тәуелді ... мен ... ... ... ... мен жарналарындағы
инвестициялардың ... бары мен ... ... ... ... бағытталған.
2040-2310 шоттар активті және күрделі ... ... ... есеп ... кәсіпорындар мен инвестициялар түрлері
бойынша жүргізіледі.
Инвестицияларды есепке алу Бухгалтерлік есептің №14 "Тәуелді шаруашылық
серіктестіктерінің инвестициялық ... деп ... ... бойынша
ретгеледі.
Тәуелді шаруашылық серіктестіктердің инвестициялық есебі. Тәуелді
серіктестік инвесторлардың едәуір ықпал етуінде ... және ол ... ... де, ... бақыланатын заңды тұлғасы да бола
алмайды. ... ... ... ... ... ... оның тек 20%-тен
астам ғана дауыс беруші акциясы болса да. ... ... ... жүзеге асыру үшін мына екі әдістің бірін пайдаланады:
- үлестік ... ... ... әдіс ... құн ... қатысу әдісі —инвестицияларды иеленген мезетте сатып алу
құнымен көрсетіп, кейінірек ... ... ... ... ... ... үлесі мойындалуына байланысты
олардың құнының өсуін (кемуін) есепке алу ... ... ... таза ... ... инвестор үлесінің өзгеруі
қаржылық-шаруашылық қызмет туралы есептегі табысқа (шығынға) жатқызылады.
Тәуелді шаруашылық серіктестігінің жинақталған таза ... ... ... дивиденттер инвестициялардың баланстық құнын кемітеді.
Егер де инвестордың салған инвестициясының баланстық құны ... ... ... ... тең ... артық болса, онда
бұндай зияндар келешекте есепке алынбайды. Инвестиция нольдік құны бойынша
көрініс ... ... ... ... ... ... ... үлесінің өзгеруі инвестициялардың баланстық құнын
көтереді (кемітеді) және ол ... ... ... көрсетіледі.
Инвестор өзінің тәуелді шаруашылық серіктестігінің таза табысында
үлестік қатысын қайта жаңғырту үшін таза табыс пен таза ... тең ... ... ААҚ қоғамы "Темір" ААҚ-ның 33% және "Цемент" ААҚ-ның 28
% акциясын сатып алған, сол ... ... ... ... ... ... 3110
мың тенге және 4600 мың тенге құраған.
"Шығыс" ААҚ сатып алғаннан кейін, бір жылдан соң, "Темір" ААҚ ... ... ... 300 мың ... ... ... жүргізген.
Бірінші жылдың қорытындысы бойынша "Темір" ААҚ 9900 мың тенге зиян ... ... ААҚ 5000 таза ... ... 2000 ... деңгейінде дивидендті
жария еткен. Ал келесі жылы "Темір" ААҚ кейбір ... ... ... мың ... ... ал ... ААҚ керісінше, 500 мың ... ... ... ... ... ААҚ 1000 мың тенге таза табыс
тауып, 200 мың тенгеге дивидендті жария еткен, ал "Цемент" ААҚ — 1500 ... ... зиян ... осы ... ... ... ... корреспоңденциясын
қарастырып көрейік.
Тәуелді шаруашылық серіктестік деген анықтамаға сәйкес келмеген күннен
бастап, инвестициялар ұзақ ... ... ... есепке алу
саясатына сәйкес есептелінеді.
2.3 Еншілес шаруашылық серіктестіктің ... ... ... ...... ... ... серіктестік. Бұндай бақылау қаржыландыратын объектінің 50% астам
акциясын тікелей ... ... ... ... асуы ... ... ... негізгі серіктестіктің қаржылық есеп беруінде,
біріктірілген (консолидалынған) есеп ... ... ... ... ... саясаты ескеріледі, сондықтан олар мына екі әдістің
бірін пайдалануы мүмкін:
- ... ... ... ұзақ ... инвестицияны есептеу әдісі.
Негізгі серіктестік өзінің еншілес серіктестігіне инвестициясын бөліп,
біріктірілген ... ... ... ... ол ... ... және шетелдік еншілес серіктестіктерді өзіне ... ... мына ... ... егер де ... ... ... келешекте сату мақсатында алынған
болса, онда олар оның уақытша бақылауында;
- егер де еншілес ... ұзақ ... ... ... ... ... болса, бірақ бұл соңғы жағдай негізгі ... ... ... ... ... ... (консолидалынған) есебіне енбей
қалған жағдайда қаржылық инвестициясының есебі бойынша ескріледі (8- БЕС).
Бірлесіп бақыланатын шаруашылық серіктестіктің ... ... - ... ... ... бір ... онда ... бақылау
қызметін бекіткен кезде әрбір ... ... ... ... ... ... топшылаған келісім-шартын жасайды.
Бірлесіп бақыланатын заңды тұлғалар активтерді бірігіп алады, жасалған
шығындарды таниды және алынған табысты ... ... ... ... ... ... алады, өз қызметін қаржыландыру үшін капиталдарды тарта
алады. Бұл ... ... ... ... әрқайсысы қызмет
нәтижесінде алынған олжадан өз үлесін алуға қүқылы. ... ... ... ... да бірлескен қызметтерді келесі нысанда жүзеге асыруына
болады:
- бірлесіп бақылайтын өндіріс;
- бірлесіп бақылайтын активтер.
Бірлесіп бақылайтын өндіріс — ... ... ... ... ... ... шаруашылық мақсатына жету үшін ... ... ... ... ... ... бойынша өзіне тиесілі
шығындарын алады және олар ... ... ... ... ... тәсілін қарастырып қояды. Осы процесстің барысында пайдаланған
негізгі ... ... ... және т.б. ... әр ... өз ... ... бақылайтын активтер — жалпы мақсат үшін алынған немесе
салынған активтерді қатысушылар ... ... ... ... Бұл ... негізгі қызметі үшін салынған активті барлық қатысушылар теңдей
пайдаланады. Әрбір ... ... ... ... ... үлесі арқылы анықталады. Төменде еншілес, тәуелді және ... ... ... ... ... ... келтірілген.
2.4 Қаржылық инвестициялардың есебі
Қаржылық инвестициялардың есебі 1100-2200 ... ... ... Оған 1150"Акциялар", 1140
"Облигациялар" және 1120 "Басқа қаржылық инвестициялар" ... ... ... ... ... ... ... табылады. Осы шоттардың
дебетіне қаржылық ... ... басы мен ... ... ... ... ... бойынша қаржылық
инвестициялардың кему операциялары жазылады.
Қаржылық ... ... ... ... ... түрлері және осы инвестициялар ... ... ... ... алу ... ол оның сатып ... ... ал ... ... бағаға алумен байланысты тікелей
шығыстар, яғни брокерлік ... ... ... ... үшін
төленетін пайыздары, қор биржасының комиссиондықтөлемдері кіреді.
Құнды ... ... ... құны мен оның сатып алынған
құнының арасындағы айырмашылықтары (сатып алу кезінде пайда болған ... ... ... өзі ... уақыт ішінде амортизацияланады.
Қысқа мерзімді қаржылық инвестициялар бухгалтерлік баланста: не
ағымдағы құнымен, не сатып алу ... ... ... ... ең төменгі
бағасымен есептелінеді.
Егер де қысқа мерзімді қаржылық инвестиция ағымдағы (нарықтық) құнымен
есептелінсе, онда тұрақты түрде кезеңдік өзгерістерін ... ... ... мысалға, қор биржасындағы инвестицияның котировкасы сияқты.
Қысқа мерзімді қаржылық инвестиция өссе, онда ол табыс болып ... ... ... онда ол ... ... ... де ... мерзімді қаржылық инвестиция ағымдағы немесе сатып алу
құнының ең төменгі бағасымен алынса, онда оның ... ... ... ... жалпы қоржындық (портфельдік) жиынтығымен;
- инвестицияның түрі бойынша қоржындық жиынтығымен;
- жеке инвестициялары (әрбір инвестициясы) бойынша.
Бұл кезде ... ... ... ... ... бағадан жоғары
болса, онда олардың айырмашылығы шығыс ретінде ... ал ... ... ... ... біз баланс құнын анықтаудың тәсілдеріне бір ... ... ... ... ... ... қысқа мерзімді
қаржылық инвестицияның құнын анықтайтын болсақ, онда ... ... ... алу құнынан 65 мың теңгеге (1565 - 1630) теріс айырмасы болғанын
көреміз, демек ол ... ... ... ... вариант бойынша акцияның баланстық құны ең кіші баға ретінде
сатып алынды (820 мың ... 825 мың ... аз), ал ... ... ең кіші баға ... ... ... бағасынан алынды (740 мың
теңге 810 мың теңгеден аз). Осы вариантта ... 5 мың ... ... ... яғни ол ... ... ... ал екіншісі 70 мың
теңге теріс айырмашылығын берген, яғни ол ... ... ... екінші варианттың да, бірінші варианттың да айырмашылығы
бірдей соманы (65 мыңтеңгені) берген.
Үшінші ... ... ... мерзімді қаржылық инвестиция мынадай
баланстық құны ... ... - 280,0 мың ... ... алу құны ... ... - 210,0 ... ағымдағы құны бойынша;
"С" компаниясы - 150,0 мың ... ... алу ... ... ... компаниясы - 165,0 мыңтеңге ағымдағы құны ... ... - 100,0 мың ... ... алу құны ... ... - 40,0 мың теңге ағымдағы құны бойынша;
"Н" компаниясы - 170,0 мың ... ... алу құны ... компаниясы - 190,0 мыңтеңге сатып алу құны бойынша;
"О" компаниясы - 190,0 мың ... ... құны ... мың ... ... 135 мың ... (1630,0 -1495,0) теріс ... ... ... ... ... ... инвестиция бухгалтерлік баланста төмендегідей
жолмен анықталады:
- сатып алу құнымен;
- қайта бағалау құны ескерілген құнмен;
- сатып алынған ... және ... ... ең кіші ... ... яғни ... ... қағаздар негізінде.
Ұзақ мерзімді қаржылық инвестицияларды қайта бағалау үшін: қайта
бағалаудың мерзімін анықтау ... және бір ... ұзақ ... бір ғана түрі ... ... ... ... инвестицияның қайта бағаланған сомасы меншік
капиталының өсіміне жатқызылады. Инвестициялар құны ... ... сол ... ... ... ... есебінен жүргізіледі. Бір
инвестицияның үстеме сомасы жоқ болған жағдайда (жетіспесе) оның құнының
төмендеуі зиянға есептелінеді. ... ... ... ... ... ... ... сол инвестицияның зияны өтелгеннен кейін меншік
капиталына жатқызылады, яғни сол ... ... ... ... инвестициялар құны төмендеген жағдайда сезсіз
бұл инвестициялардың ... құны ... ... ... ... ... ... төмендету әрбір инвестиция үшін жеке ... ... Бұл ... ... ... ... үлес
салмағы және тәуекелділіктің түрі ескерілуі керек. ... ... ... оны сатқаннан түскен пайда мен баланстың құнының
арасындағы ... ... алып ... ... ... немесе
диллердің қызметі) ол не табысқа, не шығысқа ... Егер ... ... ... ... ағымдағы құны бойынша бағаланған болса,
онда қайта бағалау сомасы табысқа немесе қабылданған есеп саясатына сай
бөлінбенген ... ... ... қаржылық инвестиция қысқа мерзімді инвестициясына өтетін
болса, онда оның сатып алу мен баланстық құны ең ... баға ... ... ... ... бағаланған болса, онда қайта бағалау
сомасы аудару кезінде шығарылып тасталынады.
Егер де қысқа мерзімді қаржылық инвестиция ағымдағы құнмен ... ол ... құн ... аударылады.
Бұр арада бұрындары жүргізілген қайта бағалау сомасы инвестицияның
табысы болып саналады.
Қысқа мерзімді инвестицияларды ұзақ ... ... ... олар ... алу және ... ... ең төменгі бағасы бойынша немесе
ағымдағы құны бойынша ... де олар ... осы құны ... ... ... біз бұл қалай есептелетіндігі туралы, бір ... ... ... ... облигацияның инвестициясы;
- басқа да қаржылық ивестициясы.
115 "Акциялар" шотында кәсіпорынның, басқа кәсіпорындардың, банктердің
және т.б.-дың ... ... ... ... ... ... ... капиталына белгілі бір соманың салынғанын
куәландыратын және ол оның ... ... ... ... бір ... құқын беретін бағалы қағаз.
Акцияларды алған кезде 1150 "Акциялар" шотының дебеті бойынша және
төмендегі шоттардың кредиті ... ... ... жасалынады:
сатып алынған акциялардың сатып алу құнына — 3310 ... ... есеп ... 4240 ... кредиторлық қарыз және
төлемдер", 4120 ... ... ... 4140 ... ... 4130 ... бақыланатын занды тұлғаларға
қарыз".
Акцияларды алған кезде есеп ... ... ... етіп, ақша
қаражаттарының шоттарын ... ... 1150 - ... ... 1050 "Ел
ішіндегі валюталық шоттағы нақты ақша", 1020 "Шетелдегі ... ... ... ... ... - шет ... банкілер мен
компанияларының акцияларын алғанда; 1060 ... ... ... ... 1010 ... ұлттық валюта түріндегі нақты ... - ... ішкі ... ... алғанда.
Акцияларды сатқан жағдайда және ... да ... олар ... онда ... баланстық құнына 7410 "Бағалы қағаздарды сатумен
байланысты шығыстары" деген шоты дебеттеледі деэ және 1150 ... ... ол 1210 ... дебеті бойынша және 6210 шоттың кредиті
бойынша көрсетіледі.
Мысал. ... ААҚ ... ... маусымында жай акцияны алған
болатын:
- "Цемент" ААҚ - 10000 дана 300 теңгеден әрбір данасын; :
- ... ААҚ - 8000 дана 450 ... ... ... "ІВS" ААҚ - 5000 дана 200 теңгеден ... ... ... ... ... "Шығыс" ААҚ акцияларының шамамен 20 %-
тін ғана құрайды, яғни ... ... ... ... ... әсер ... ААҚ-ында акцияны алуымен байланысты брокерлердің қызметі 15 мың
тенге құраған.
Бір акцияның ағымдағы құны мынаны құрады:
"ІВS" ААҚ ағымдағы жылдың ... ... сату ... алған
болатын, бірақ ол сатылмай қалды, сондықтан оны ... ... ... ұзақ ... ... өткізу туралы шешім қабылданды.
"Темір" ААҚ ұзақ мерзімді иелік ету мақсатында 5000 акцияны ... ... ... және ... ... ... байланысты оны келесі жылдың мамырында сатуына тура келді, бұндай
шешім ақпанда қабылданған болатын.
"Цемент" ААҚ 10000 дана ... 100 мың ... ... ... ... сол ... ... жарияланғанымен ағымдағы жылдың
қыркүйегінде төленді.
"Цемент" ААҚ ағымдағы жылдың сәуірінде қайтадан 10000 ... 150 мың ... ... ... біз ... ... шоттар корреспонденциясын жасап көрейік.
Облигация дегеніміз — ұстаушысына (иесіне) өз құнынан процент ... ... ... бағалы қағаздардың бір түрі. Облигациясы ... ... ... ... ... ... және ... облигацияны шығарушының кредиторы болып табылады.
Облигация - жалған капиталдың бір түрі. Облигацияның акциядан айырмашылығы:
оның үстаушысы акционерлік қоғамның ... бола ... және оның ... де ... ... ... операциялардың есебі 1130 "Облигация"
шотында жүреді.
1130 "Облигациялар" шотында мемлекеттік және ... ... ... ... ... ... ... бары
мен қозғалысы және осындай құнды қағаздар ... алу ... ...... ... ... құны бойынша
егесіне процент төлеу арқылы өтелетін міндеттемені растайтын бағалы қағаз.
Облигациялардың төмендегідей түрлері бар: ... және жеке ... ... қоғамдар және басқалар шығарған); атаулы
және талап етушіге арналған; проценттік және ... ... ... және ... ... шектеулі.
Облигациялардың төмендегідей реквизиттері болуы керек: аты, ... және ... жері ... ... ... ... мекеме); фирмалық атауы немесе ... ... аты ... ... ... ... туралы жазба; номиналдық құны,
қарастырылған болса пайыз мөлшері; өтеу және ... ... ... шығарылған орны мен күні, сондай-ақ облигацияның сериясы
мен нөмірі, эмитенттің өкілетті тұлғаларының қол қою үлгілері. ... ... ... реквизит облигацияның қандай тауар ... ... ... өтеу ... және ... ... эмитент айқындайды.
Облигацияға салынған қаражат инвестициясы олардың коминалдық құнының
деңгейіне байланысты тұрақты пайыз түрінде алуды көздейді.
Облигацияны алудың екі нүсқасы бар: ... ... ... ... ... және номиналдық құнынан төмен бағасы бойынша
(жеңілдіктерімен). Демек, ... ... құны ... ... ... ... немесе облигация жеңілдігімен шығарылуы
мүмкін.
Облигацияларды сатып алу және ... ... ... ... ... ... көрсетейік.
1. Облигация, номшшлдық құны бойынша шыгарылган. Кәсіпорын 1 млн. ... әр ... мың ... 1000 дана облигациясын сатып алды делік,
бұл арада эмитент үш жылдық мерзімге, әр үш ай ... ... ... 20% ... ... ... ... Сатып алынған
облигациялардың құнына:
1130-2020-ші "Облигациялар" шоты дебеттеледі де, 1040 шоты ... 1 000 000 ... ... ... бойынша жылдық проценттердің сомасы: 1 000
000 теңге х20% : 100% = 200 000 теңге ... ... 16 667 ... ... ... сомасына 1270-ші "Есептелген проценттер" шотының
дебеті және ... ... ... ... және ... ... шотының кредиті бойынша 16 667 теңгеге ай сайын бухгалтерлік
жазбасы жазылып отырады.
Әрбір үш ай сайын ... ... ... ... бойынша
инвесторға тиесілі проценттер төленіп ... ол ... 1040 ... 1270 шоты 50 001 (16 667 х 3) ... ... ... ... мерзімі таянған кезде эмитент
инвесторға олардың салған ақшасын номиналдық құны ... ... ... ... ... үш ... жасалады;
Дт 7410, Кт 2020 - 1 000 000;
Дт1280, Кт6210 - 1000 000;
Дт1040,Кт1280 - 1000 000.
2. Сыйақысымен (сыйлығымен) шығарылған облигация. ... 1000000 ... әр ... 1 000 ... ... 2 ... мерзімге арналған, жылына 2
рет жылдық 25%-ік міндетті түрде төлемін жасап отыратын облигацияның ... ... ... ... ... ... құны
хабарланған номиналдан 3% артық немесе 1 030 теңгеден астам болған кезде
табыс табу ... ... ... ... еді, ... ... нарықтағы
орташа төлеммен (нарықтық проценттік ставка 22%) салыстырғанда неғүрлым
жоғары проценттер төлемі жөнінде хабарлаған болатын.
Облигациялардың ... ... ... ... сыйлықты қоса
есептегенде, оның сомасы 1030000 ... ... (1 000 000 + 1 000 х 3 ... ол ... шоты ... 1040 шоты 1 030 000 ... сомасына
кредиттеледі.
Облигациялар бойынша проценттердің ай сайынғы сомасына (1 000 000 : 100
х 25 = 250 000 ... ... ... 20 833 теңге) 1280 шоты дебеттеледі де,
6110 шоты 20 833 теңгеге кредиттеледі.
Эмитент ... ... жыл ... облигациялар бойынша түсетін табысты
төлейді (20 833 х 6 = 124 998 ... ... 1040 шоты ... де, ... 124 998 ... кредиттеледі
Табысты есептеудің әрбір кезінде ай сайынғы сатып алу мен ... ... ... бір ... (30 000 : 24 = 1 250 ... ... ... және оның екі жылдық айырмасы 30 000 теңгеге тең
болған. Ол кезде, 7470 шоты ... 1130 шоты 1 250 ... ... ... таянған кезде эмитент инвесторға оның
номиналдық құны ... ... яғни 7410 шоты ... 1130 ... 000 ... кредиттеледі, және бірден сол заматта тағы да бухгалтерлік
есептің екі жазбасы ... сол ... Дт 1280, Кт 6210 және Дт 1040, ... ... ... облигация эмиссиясында қарастырылған 500
000 теңге табыс алады, мүның ... 30 000 ... ... ... ... ... ... шығарылған облигация. Кәсіпорын бір
облигацияның номиналдық құны 1000 теңге тұратын 2 жылдық мерзімге ... ... екі рет ... ... ... жасап отыру үшін, 1000 ... ... ... ... ... Бір жылда түсетін табыстың жалпы
сомасы 250 000 теңге болғанда, оның ... ... 125 000 ... құраса, ал
ай сайынғысы 20 833 теңгеге тең болған.
Сатып алу кезіндегі оның проценттік ставкасы 29%-і ... ... ... 33 теңге шегерім жасап сатуды үйғарған (1 000 - 33 = 967
теңге). Шегерілім сомасы 33 000 ... (1 000 х 33 = 33 000 ... ... ... онда ... ... облигациясының есептелген ағымдағы құны
967 000 (1 000 000 - 33 000) теңге болады.
Шегерімімен есептелген облигацияның сатып алу құны 1130 ... ... 1040 ... ... ... 967 000 теңге көрініс табады.
Проценттерден түсетін табыстарды ай ... ... ... 20 833 ... : 12) ... 1270 шоты ... 6110 шоты ... проценттер төлемін төлеген кезде (жылына 2 рет) 12500 ... шоты ... де, 1270 шоты ... ... ... ... ... кезінде кәсіпорынның
табыс сомасын, яғни 33 000 теңгенің бір ... (33 000 : 24 = ... 1130 ... ... мен 6110 ... ... ... жабу
мерзімі таянған кезде, жоғарыдағыдай үш бухгалтерлік жазба жазады (1 млн.
теңгеге). Кәсіпорын обл ... ... ген ... ... көзд ейді.
Облигацияның табысын есептеу осы айырманың төңірегінде жасалады.
Егер де қаржылық ... ... ... үшін есептелген пайызымен
сатылса, онда олар күніндегі пайызымен сәйкес келмеуі мүмкін, ол кезде
сәйкес келмеген ... ... мен ... алушы бөліседі. Төленбеген пайызы
келешек кезеңнің үлесіне біртіндеп таратылады. Мысалға, мамыр ... ... ... 1000 ... ... құны бойынша сатып алынған, оның
пайызымен жалпы құны 1036667 ... ... оған ... мен ... ... ... ... пайыз есептелінген (1000 х 1000 х 22% х 2 : 12), 2 жылға, әр үш
ай сайын, ол ... ... 22% ... ... ... ... ... сатып алушылар бухгалтерлік есепте оны ... ... ... (1000000 теңге), ол кезде 1130 шоты дебеттеліп, 4110 шоты
кредиттеледі. Ал келесі айда, яғни маусымда, ... ... 18333 ... х 22% х 1 : 12) пайызын есептейді, ал ол 1270 ... мен ... ... ... табады. Шығару шарты бойынша (әр үш ай ... ... ... ... 55000 ... ... және оған 1040 ... де, 1270 шоты кредиттеледі.
403 шотта: депозиттік сертификаттар, депозиттер, ... ... ... ... ... және ұзақ мерзімге берілген заемдар,
шартты бағалы қағаздар есепке алынады.
Депозитті сертификат - салушының депозитті ... ... ... ... депозиттен өткізгені туралы қаржы мекемесі беретін
куәлік. Сертификаттар талап ... ... ... ... ... бір соманы алуға құқық беріледі) және ... ... алу ... және ... ... ... түрінде болады.
Депозитті сертификаттар ... ... ... ... ... және валютаны сату және сатып алу сауда ... ... ... бір ... ... ... жазбасы арқылы
берілуі мүмкін. Депозитті сертификаттардың экономикалық маңызы несие
ресурстарының нарықтық құралы және ... ... ... ... осы ... сертификат бойынша шаруашылық операциялары төменде
келтірілген.
Депозиттер — бос ақша ... ... ... ... ... ... талап етілгенше салынатын депозиттер және шартты
депозиттер ... ашу ... ... ... бір шарттарды орындағанда
немесе бір жағдайлар туындағанда ғана салынуға, иелік етуге ... ... ... ... иесі ... ... қаражаттары) болып бөлінеді.
Бондар — мемлекеттік қазына, жекелеген ... мен ... ... ... ... ... алу және сату қаражаттары
суррогаттарының есебінде қолдана алады, ақша ... ... ... - ... ... ... ... олардың пайыздық купондары болмайды. Негізінен, банктер арасында
номиналдан кеміту немесе жеңілдік ... ... ... өз құны бойынша
сатып алынады. Вексельдердің иелері көрсетілген ... ... ... ... ... ... тең ... алады.
Қазыналық ноталар - қазыналық эмиссия тәртібі бойынша шығарылатын
ақшалардың түрі. Қазыналық ... ... ... ... және алтын мен күміске ауыстырылуға жатпайды); ұсыну
үшін шығарылатын мемлекеттік міндеттемелердің орташа ... ... ... қағаздар — бұл опциондар, варранттар, қаржылық
фьючерстер, алуға ерекше артықшылық ... бар ... ... ...... ... нәтижесі болып табылатын бағалы қағаз,
соған сәйкес қатысушылардың бірі біршама уақыт ... соң ... ... ... ... бойынша алуына немесе сатуына қүқығы бар
қатысушыны айтады, ал екінші ... ... ... сыйақы алу үшін қажет
болған жағдайда бағалы қағаздарды белгілі бір ... ... ... ... сатып алуға қүқысы бар.
Опциондық шарт (контракті) жасалынған үсынысты ескерілген мерзімі
ішінде өз күшінде сақтап ... ... ... алушы опцион
мерзімі ішінде акциялар курсының қозғалысына байланысты, ол өз ... ... ... ... асырмауы мүмкін. Егер опцион сатылмаса, онда ... ... ... ... үшін ... ... сол сатып алушыныңтабысы
болып есептелінеді. Опцион ... ... ... ... ағымдағы
биржалық бағам (курс) опционда ескерілген бағамнан жоғары ... ... ... ол ... ғана акцияны сатып алуы мүмкін. Содан соң ол
акцияны ... ... яғни ... ... типі ... ... бірақ
бұл ағымдағы биржалық бағам опциондағы көрсетілген ... ... ... ... ... - бұл ... бағалы қағаздарды шығарумен қатар (корпоративтік
артықшылығы бар акциялар, облигациялар) көрсетілген қор құндылықтарын ... ... ... үшін ... болатын бағалы қағаздар. Варрант оның
иесіне белгілі бір уақыт ішінде ... ала ... баға ... сатып
алынған бағалы қағаздарға берілетін құқық. Варрант иесі — оның ... кей ... ... қағаздың өзімен бірге ұсынылады ... құны ... ... ... бірдей болуы мүмкін. Бұл бағалы
қағаздардың құны варранттардан бөлінуі ... егер ... ... ... өз ... ие ... және ... қызмет ете алса.
Фъючерлік контракт — мәміле жасасу кезінде белгілі бір уақыт мерзімі
ішінде ... ... ... ... ... құндылықтар көлемін
жеткізіп беру туралы келісім жасалған құнды ... ... ... қатысушыларға қор құндылықтарын жеткізумен ғана аяқталмауы мүмкін,
бірақ ол нақты тауарды жеткізіп беруді де қарастыруы мүмкін. Бұл ... ... ... ... ... ... құны мен
биржалық бағаның арасындағы айырманы төлеуді қарастырады. ... ... есеп ... ... ... міндеттемелерінің
орындалуына кепілдік беретін сомалар келіп ... ... есеп ... палатасы арқылы жүзеге асырылады.
Төменде 403-ші "Басқалай қаржылықинвестициялар" шоты бойынша шоттар
корреспонденциясы келтіріліп ... шоты ... ... ... есеп ... ... мен ... бойынша (ел ішінде және ... ... ... деп ... ... ауыл ... және
экономиканың басқа да салаларының кәсіпорындарына капитал түрінде салынып,
жұмсалатын шығындардың жиынтығын айтамыз. Инвестициялық қызметтің мақсаты —
түпкі ... ... ... ... ... алу ... ... көзі болып жаңадан қалыптасқан (құрылған) құн немесе таза
табыстың жинақталған бөлігі саналады. Кәсіпкерлер (кәсіпорындар) оны ... ... ... ... ... Негізгі
капиталды жаңартуға арналған инвестиция көзі болып ... ... ... ... ... ... көп түрлілігі инвестицияны
жіктеудің көптеген критерийлерін алдын ала айқындайды.
Қаржылық инвестиция өзінің пайдалану мерзіміне қарай, қысқа және ... ... ... ... ... немесе алынған мақсаты бойынша: қаржылық
және нақты болып бөлінеді.
Нақты ... — бұл ... ... ... ... қорын өсіруге салынатын салымдар.
Қаржылық инвестициялар — бұл субъектінің табыс алу ... ... ... ... ... ... және ... инвестицияланған капиталдың өсімі немесе алынатын басқа да олжалар
(мысалға, коммерциялық ... ... ... ... пайдаланбай тұрған жылжымайтын мүліктер де жатады. Қаржылық
инвестицияның бір түрі ... ... ... ... да ... ... ... қағаздар екі топқа бөлінеді — ... және ... ... ... ... ... ... кезде ақшалай қарыздарды
алғандағыдай етіп рәсімделеді. Бұл ... ... ... Оларға:
вексельдер, депозиттер және жинақ сертификаттар және т.б. ... ... ... ... ... бір мәртелік сипатқа ие ... және ... ... ... ... ... ... сатып алудың есебінен
қалыптасады. Ақшалай бағалы ... ... ... ... (бір ... ... беріледі.
Капиталды бағалы қағаздар кәсіпорынды дамыту үшін, оның капиталын
(қорын) құрастыру немесе ұлғайту мақсатында ... ... ... ... ... жататындығы туралы белгілерін
куәландыру үшін олар былайша бөлінеді:
— бағалы қағазды ұсынушыға — құқықтарын ... ... ... олардың
иелерін теңестіруді (идентификациялауды) талап етпейді, ұстаушылардың атына
тіркеу жасалынбайды. Ұсынушы бағалы қағазды куәландыратын ... ... ... ... ... ... ... бағалы қағаздар — белгілі бір адамның атына жазылады. Бағалы
қағаздарда куәландырылған құқықтары ондағы қойылған ... ... ... ... ... тұлғаға беріледі. Атаулы бағалы қағаздар
бойынша құқық беретін адам соған ... ... ... ... ... тиесілі талаптың заңды еместігіне жауап береді.
- ордерлік бағалы қағаз - ол ең ... ... ... ... ... бойынша жазылады. Бұл онда көрсетілген құқықтар ... ... ... ... ... етіп ... жазып береді. Индоссамент өзінде құқықтың болғанына ғана
емес, сонымен бірге, оның жүзеге асуына да жауап ... ... ... ... қатысты оларды борыштық және инвестициялық етіп ... ... ... ... ... ... және ... негізгі сомасын графикке сәйкес жабуды эмитент өз міндетіне алады.
Бұл кімнің эмитенті ... ... оған ... ... ... бағалы қағаздар эмитент активтерінің бір бөлігін
иемденуге құқық береді, оларға ... ... ... ... ... ... эмитенттік сипаты бойынша: мемлекеттік (Үкімет пен
Ұлттық ... ... ... ... ... ... борышкерлік міндеттемелері) және корпоративтік (шаруашылық
жүргізуші субъектілердің жарғылық капиталын ... ... ... қызметін жүргізу үшін қажет ... ... ... ... ... шығарылатын) болып бөлінеді.
Мәмілеге байланысты шығарылатын бағалы қағаздар: ... ... және ... ... ... ... ... міндеттемелер, т.б.) болып бөлінді.
Фондылық бағалы қағаздар көптеп шығарылуымен ... және олар қор ... ... ... ... қағаздар коммерциялық бағытқа ие: олар негізінен сауда
операциялары бойынша есеп ... және ... орын ... ... ... арналған.
Нарықтағы айналыс ерекшеліктеріне байланысты бағалы қағаздарды нарықтық
(айналыстағы) және нарықтық емес (айналыстағы емес) етіп бөлу ... ... ... есеп пен ... есеп беру ... ... ... - Алматы: Юрист, 2003. - 22 б.
2.Қаржылык есеп берудің ... ... - ... Раритет, 2003.
- 672 6.
3.Қазақстан Республикасының 1998-2000 жылдарға арналған бухгалтерлік ... ... ... мен ... мемлекеттік бағдарламасы туралы:
Қазақстан Республикасы Президентінің 28.01.98 ж. №3838 ... ... ... 1998. №29. - Б. 2-8.
4. Аудиторлық іс-қызмет туралы: ... ... ... 20 ... Заңы ... ж. ... ... өзгерістер мен
толықтырулармен). - Алматы: Юрист, 2003. -14 б.
5.Мемлекеттік және қадағалаушы міндетті іс-кызмет аясын реттеу туралы: ... 1999 ж. 7 ... №205 ... ... туралы: Қазақстан Республикасының 2003 ж.
13 мамырдагы Заңы. №415-11 // ... ... 2003. ... есеп ... ... ұсыныстар,
Шоттардың типтік ... ... ... - ... ... - 320 ... ... халықаралық стандарттары.» - ... 2004. - 786 ... ... туралы: Қазакстан ... ... 27 ... ... Советы Казахстана. 1995. 20 қаңтар.
10.Банкроттык жайында Қазақстан ... 1997 ж. 21 ... Заңы ... ... ... Казахстан). 1997. №1-
2.
11.Қазакстан Республикасының Конституциясы. - Алматы: Әділет Пресс, ... ... ... Азаматтық кодексі. - Алматы:
БОРКИ, 2004. - 236 б.
13.Боумэн К. ... ... ... Пер. с ... - М.: ... ... ... 1997.
14. Мейірбеков А.Қ., Әлімбетов Қ.Ә. Кәсіпорын экономикасы. А, 2003ж.
15. Реуэль А.Л. «Экономических учений» Москва 1972г.
16. ... О., ... А. ... ... ... А., Ғ. ... ... экономикасы және кәсіпкерлік»
Алматы, 2002ж.
18. Ілиясов Қ.Қ., ... С. ... ... ... ... Ядгаров Я.С. «История экономических учений» Москва 1998г.
20. Назарбаев Н.Ә. «Қазақстанның егеменді мемлекет ретінде қалыптасуы ... ... ... ... 1350 ... ... ... 3330
3310 3540
2040-2310
6260
2040-2310
7470
2040-2310
2040-2310
2040-2310
1220 1230 1270
2040-2310
2040-2310
2040-2310
7410 1210 1280 2230
2040 2310 6210
1160
1150
1150
1150
1270
4110 4430 4110
1040
4110
4110
4110-4430
4110
1060
1000
1270
1150
6160
1270
6110
1410
1040
1150
6210
1210 1040
1270
1150
6160
1070 1110 1120
1040-1070 1040
1040
1040
1120
1110
1270
6110
1040
1270
7410
1280
1110
6210
1040
1280
1110
1040
1050
3310
1270
6110
1040
1050
3310
1270
7410
2810
1040
1050
1110
6210
2810

Пән: Қаржы
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 24 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 500 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Қаржылық инвестициялардың есебі жайлы34 бет
Қаржылық инвестициялардың мәні және объектілері11 бет
Қаржылық инвестициялардың сипатының теориялық аспектілері19 бет
Қысқа мерзімді дебиторлық борыштардың, қаржылық инвестициялардың аудиті44 бет
Арагон ЖШС МЫСАЛЫНДА КӘСІПОРЫННЫҢ ҚАРЖЫЛЫҚ ЖАҒДАЙЫН ТАЛДАУ64 бет
Банктік тәуекел түрлері. функционалдық тәуекел: стратегиялық, технологиялық5 бет
Банктің қаржылық тұрақтылығын талдаудың теориялық аспекттері29 бет
Бухгалтерлік есеп стандартына түсініктеме4 бет
Коммерциалық банктің қаржылық сенімділігін бағалаудың ақпараттық жүйесі72 бет
Компанияны басқарудағы қаржылық есептілік9 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь