Әлеуметтік - экономикалық дамуды аймақтық жоспарлаудың теориялық және әдістемелік негіздері

Мазмұны

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3

І . тарау. Әлеуметтік . экономикалық дамуды аймақтық жоспарлаудың теориялық және әдістемелік негіздері.
1.1. Аймақтық жоcпарлау мен басқарудың ұйымдастырушылық негіздері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 6
1.2. Аймақтық жоспарлаудың пропорциясының негізігі көрсеткіштері мен әдістері. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 13
1.3. Тұрақты әлеуметтік . экономикалық даму стратегиясының концепциясы. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 26

ІІ . тарау. Оңтүстік Қазақстан облысындағы аймақтардың қазіргі таңдағы әлеуметтік . экономикалық жағдайына талдау жасау.
2.1. Қазақстан Республикасындағы аймақтардың әлеуметтік . экономикалық дамуының негізгі тенденциялары. . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 37
2.2. ОҚО.дағы өндіріс пен ауыл шаруашылығының дамуы және олардың аймақтардағы әлеуметтік . экономикалық деңгейге әсері. ... 47
2.3. ОҚО.дағы әлеуметтік сфераларының қазіргі таңдағы даму
жағдайы. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 55

ІІІ . тарау. Аймақтың әлеуметтік . экономикалық жағдайының даму перспективасы.
3.1. Қазақстандағы аймақтардың әлеуметтік . экономикалық дамуының негізгі басымдылығы. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . .. 62
3.2. ОҚО.дағы аймақтардың әлеуметтік . экономикалық дамуының келешектегі бағдарламалары. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 68
3.3. Аумақтық даму және инфрақұрылым, демография және халықты ұтымды орналастыру. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 89

Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 98

Пайдаланған әдебиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 99

Қосымша
Кіріспе.
Қазақстанның қазіргі заманғы дамуы экономикалық одан әрі интеграциалануы, экономикалық және әлеуметтік процестердің өзара байланысуының күшеюмен, елдің экономикалық біртұтас әлеуметтік -экономикалық комплекске айналуымен сипатталады. Сондықтан да, оның дамуын стратегиялық жоспарлау біртұтас экономикалық қана емес, сонымен бірге республиканың әлеуметтік аспектілерінің дамуын да қамтуы тиіс. Осыған байланысты аудан мен облыстың экономикасының дамуының жинақталған жоспарын құру әдістемесімен методологиясын жетілдіру мәселесі елдің экономикасын стратегиялық жоспарлау жүйесімен өзара байланысты, жоспарды экономикалық дайындау жүйесін құру қажетті өзекті мәселесі болып табылады.
“Қазақстан – 2030” Президенттің стратегиясының шараларын жүзеге асыру жағдайында стратегиялық жоспарларның ролі ерекше көрінеді. Аймақтық және салалық аспектісінде стратегиялық жоспарларды іске асырудың объективті қажеттілігі Қазақстан Республикасының Президентінің Қазақстан халқына жолдауынан анық көруімізге болады. Осының негізінде министрліктер, ведомствалар мен облыс басшыларына жаңа 1998 жылға дейін агенттік пен құрастырылған “әдістемелік ұсыныстарды” ескере отырып, ағымдағы және орта мерзімдік стратегиялық жоспарларды әзірлеуге бұйрық берілді.
Әлеуметтік - экономикалық дамуының аймақтық стратегиялық жоспарларын басқаруды жетілдіру басты бағыттарының бірі, эконмикалық жоспарлау жүйесіндегі аймақтық комплексті жоспарлаудың ролін арттыру жатады. Өйткені, мемлекеттің экономикалық саясатының жалпы міндеттері облыстар, аудандар мен қалалардың денгейінде нақтыланады.
Аймақтық жоспарлаудың өзара байланысты төрт кезеңін бөліп алып қарауға болады. Олардың әрқайсысында өзіндік міндеттерін шешу үшін методикалық ғылыми жобалау және жоспарлау дайындықты талап етіледі. Бұл кезеңдерге мына төмендегілерді жатқызуға болады :
1. Түрлі аймақтық құрылымдардың әлеуметтік-экономикасының даму перспективасының жоспарлау алдындағы ғылыми техникалық – экономикалық негізделуі.
2. Мемлекеттік ұлттық бағдарламалардың негізінде маңызды экономикалық мәселелер бойынша әлеуметтік - экономиканы ұзақ мерзімді аймақтық жоспарлау.
3. Түрлі аймақтық құрылымдардың перспективалық жинақты жоспарлауы.
4. Облыстар, қалалар, аудандар мен шаруашылық жүргізуші субъектілердің ағымдағы жалпы жоспарлауы.
5. Әлеуметтік – экономикалық дамуды аймақтық жоспарлау кезінде облыстар, қалалар мен аудандардың комплексті дамуының түйінді мәселелерін жүйелі шешуге баса назар аудару керек.
Аймақтың комплексті жоспарлар Қазақстан Республикасының экономикасының даму жоспарының базисі болып табылатын, республиканың облыстары мен қалалары , аудандарымен ауылдарының экономикалық және әлеуметтік даму жоспарларының критериі жоспарлардың өзара байланысты жүйесін құрайды .
Қазақстан Республикасының аймақтарынының әлеуметтік - экономикалық даму процесінің қазіргі кездегі дәрежесі, ОҚО әлеуметтік сфераларының жағдайы және негізгі салаларының дамуына талдау жасалып, аймақтардың дамуына кедергі болатын мәселелері мен олардың пайда болу көздері анықталған. ОҚО-дағы аймақтық бағдарламалары мен жоспарларының роліне баға берілген және олардың әлеуметтік жағдайға әсері мен аймақтың әоеуметтік - экономикалық дамуына кедергі болатын проблемаларды шешу жолдары және зерттеулердің ғылыми маңыздылығы көрсетілген.
ОҚО-ның әлеуметтік - экономикалық дамуының 2005-2007 жылдарға арналған стратегиялық жоспарлары Қазақстан Республикасының Президентінің Қазақстан халқына жолдауларында, ҚР Үкіметінің 2003-2006 жылдарға арналған бағдарламасында, ОҚО-ның даму бағдарламаларында
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі.

1. Степанов М.В Региональная экономика. Москва, из – во; Инфра – М, 2000, 9 – 31 бет.
2. Бутов В.И, Игнатов Н.П. Основы региональной экономики. Ростов – на – Дону. Из –во МарТ, 2001.
3. Архангельский В. Региональная экономическая политика и механизмы ее реализации. Альпари, №3, 2001, 17 – 21 бет.
4. Палымбетов.Б, Классификация форм методов системы управления региональной экономикой. Евразиийское сообщества. Институт Развития Казахстана, №4, 2000, 122-125 бет.
5. Региональная экономика РК: экономическии механизм реализауции. Под.ред.Кенжегузина М.Б. Алматы: Институт экономики МН – АН РК, 1998.
6. Мукашев.Т, Турдыбекова.К. Неравномерность регионального развития: науно – методические аспекты типологизации./ Тарнзитная экономика №4, 1999
7. Арженовский И.В. Региональный рынок: воспроизводственный аспект, Нижний Новгород, 1997.
8. Омаров.Б.Р, Омаров.К.Т. Организация и методолгия регионального планирования социально – экономического развития. Алматы: Экономика, 2000, 25-39 бет
9. Саиров.Е.Б. О региональном развитии и региональной политике в Казахстане./ Саясат, №2, 2001, 7 – 9 бет.
10. Реформирование экономики Казахстана: проблемы и их решение./ под.ред Кенжегузина М.Б. Алматы, 1997.
11. Елисеев В. Концепсия новой региональной политики./Транзитная экономика научно – практический журнал, №1, 2000, 93 – 109 бет.
12. Қосманбетова Р. Концептуальные основы стратегии устойчивого развития экономики./ Саясат, №2, 2005, 16 – 20 бет.
13. Сабден.О Что делать до восстоновления экономики Казахстана?, Алматы, Сенат, 1999, 540 – 546 бет.
14. Бердалиев К.Б. Основы управления экономкой Казахстана. Алматы, Экономика, 1998, 20 – 49 бет.
15. Жулдызбаев Н.Е. Региональной особенность управления социальными процессами в современных условиях РК./ Вестник КазГУ. Алматы, №1, 1999.
16. Некрасов Н.Н. Региональная экономика. Москва, Из- во Экономика, 1979.
17. Храпунов В.В. Региональные аспекты экономической реформы в Казахстане. Алматы. Из- во Білім, 1999.
18. Программа развития сельскохозяйственного производство ЮКО на 2005. Шымкент
19. Департамент труда и занятости населения ЮКО. 2004 – 2005, Шымкент.
20. Программа развития промышленности и импортзамещение на 2003 – 2004 годы. ОҚО Экономика және бюджетті жоспарлау департаменті.
21. Социально – экономическое развития ЮКО за январь – декабрь 2003 – 2004. Шымкент, 2005 ж*
22. Баяндин М. Проблемы управления социально – экономическим развитием./ Ізденіс №4 – 5, 2001. 120 – 123 бет.
23. Стратигический план развития до 2010 г./ ОҚО Экономика және бюджетті жоспарлау департаменті. 2005*.
24. ҚР әлеуметтік – экономикалық дамуының 2005 – 2007 жылдарға арналған орта мерзімді жоспары. ОҚО Статистика агентігі. Шымкент, 2005*.
25. ОҚО 2005 – 2007 жылдарға арналған стратегиялық бағдарламасы. ОҚО Экономика және бюджетті жоспарлау департаменті. Шымкент, 2005.
26. П.В.Забелин, Н.К.Моисеева. Основы стратегической управления. Москва, 1998 г.
        
        Мазмұны
Кіріспе …………………………………………………………………………… 3
І - тарау. Әлеуметтік - экономикалық дамуды аймақтық жоспарлаудың теориялық
және ... ... ... жоcпарлау мен ... ... ... 6
2. ... ... ... ... ... мен
әдістері. ………………………………...............………………….…….. 13
3. Тұрақты әлеуметтік - ... даму ... ... ... - тарау. Оңтүстік Қазақстан облысындағы ... ... ... - ... ... талдау жасау.
2.1. Қазақстан Республикасындағы аймақтардың әлеуметтік - ... ... ... ... ... ... ... пен ауыл шаруашылығының ... және ... ... - ... ... ... …. 47
2.3. ОҚО-дағы әлеуметтік сфераларының қазіргі ... ... ... ... - тарау. Аймақтың ... - ... ... ... ... ... әлеуметтік - экономикалық дамуының негізгі
басымдылығы. ……………………………………………………….. .. 62
3.2. ОҚО-дағы аймақтардың әлеуметтік - ... ... ... ……………………………………...…………. 68
3.3. Аумақтық даму және инфрақұрылым, демография және халықты ұтымды
орналастыру. …………………………………………………….................….. 89
Қорытынды ... ... ... ... …………………………………………….. 99
Қосымша
Кіріспе.
Қазақстанның қазіргі заманғы ... ... одан ... ... және әлеуметтік процестердің ... ... ... ... біртұтас әлеуметтік
-экономикалық комплекске айналуымен сипатталады. ... да, ... ... ... ... экономикалық қана емес, сонымен
бірге республиканың ... ... ... да ... ... ... аудан мен облыстың экономикасының дамуының ... құру ... ... ... ... ... стратегиялық жоспарлау жүйесімен өзара байланысты, ... ... ... құру ... ... ... болып
табылады.
“Қазақстан – 2030” Президенттің стратегиясының шараларын жүзеге
асыру жағдайында ... ... ролі ... ... Аймақтық
және салалық аспектісінде стратегиялық жоспарларды іске асырудың
объективті ... ... ... ... Қазақстан
халқына жолдауынан анық көруімізге болады. Осының негізінде министрліктер,
ведомствалар мен облыс басшыларына жаңа 1998 ... ... ... ... “әдістемелік ұсыныстарды” ескере отырып, ағымдағы және орта
мерзімдік стратегиялық жоспарларды әзірлеуге ... ... - ... ... ... стратегиялық жоспарларын
басқаруды жетілдіру басты ... ... ... ... ... ... ... ролін арттыру жатады.
Өйткені, мемлекеттің экономикалық саясатының жалпы міндеттері ... мен ... ... ... ... ... ... төрт кезеңін бөліп
алып қарауға болады. Олардың әрқайсысында өзіндік міндеттерін шешу үшін
методикалық ғылыми ... және ... ... ... ... ... мына төмендегілерді жатқызуға болады :
1. ... ... ... ... даму
перспективасының жоспарлау алдындағы ғылыми ... ... ... ... ... ... ... маңызды экономикалық
мәселелер бойынша әлеуметтік - экономиканы ұзақ ... ... ... ... ... ... ... жоспарлауы.
4. Облыстар, қалалар, аудандар мен шаруашылық жүргізуші субъектілердің
ағымдағы жалпы жоспарлауы.
5. ...... ... ... ... ... ... мен аудандардың комплексті дамуының түйінді мәселелерін
жүйелі шешуге баса назар аудару керек.
Аймақтың комплексті жоспарлар ... ... ... жоспарының базисі болып табылатын, ... ... ... , ... ... ... және әлеуметтік даму
жоспарларының критериі жоспарлардың ... ... ... ... .
Қазақстан Республикасының аймақтарынының әлеуметтік - экономикалық
даму процесінің қазіргі кездегі дәрежесі, ОҚО ... ... және ... салаларының дамуына талдау жасалып, аймақтардың
дамуына ... ... ... мен ... ... болу көздері
анықталған. ОҚО-дағы аймақтық бағдарламалары мен жоспарларының ... ... және ... әлеуметтік жағдайға әсері мен аймақтың әоеуметтік -
экономикалық дамуына кедергі болатын проблемаларды шешу ... ... ... маңыздылығы көрсетілген.
ОҚО-ның әлеуметтік - экономикалық дамуының 2005-2007 ... ... ... ... ... ... халқына жолдауларында, ҚР Үкіметінің 2003-2006 жылдарға арналған
бағдарламасында, ОҚО-ның даму бағдарламаларында ... ... ... және ... іске ... үшін ... салаларын дамыту
жолдарын айқындайды.
Аймақтардағы күрделі әлеуметтік - экономикалық ... ... ... бағдарламалары мен ведомстволардың ... ... ... ... ... мен өндірістік, әлеуметтік
инфрақұрылымдардың дамуын есепке ала отырып, жергілікті ... ... мен ... даму мәселелерін шешуге бағытталады.
Аймақтық бағдарламалардың негізгі көрсеткіштері ... ... ... еңгізіледі.
І - тарау. Әлеуметтік – экономикалық дамудың аймақтық жоспарлаудың
теориялық - әдістемелік негіздері.
1.1. Қазақстандағы аймақтық жоспарлаудың ... ... ... ... мен қалыптасуы жағдайында радикалды
экономикалық реформалардың ғылыми негізделуіне - аймақтық экономика маңызды
роль атқарады. ... ... - ... ... ... ... және ... дамуды зерттейтін ғылым.
Академик Н.Н.Некрасовтың анықтамасы бойынша "экономикалық ... ... ... ... ... ... жүйесінде және әрбір
аймақта өндіргіш күштердің дамуы мен ... ... ... ... ... факторлар мен жағдайларын жиынтығын
зерттейді".
Аймақтық экономика өндіргіш күштерді аймақтық дамуының стратегиялық
позицияларын өңдейді. ... ... ... ... ... ... ... ретінде қарастырылады. [дәйексөз1]
Аймақтық экономика экономикалық географиямен тығыз байланысты, бірақ
оған қарағанда қолданбалы практикалық нәтижелерге ... ... ... ... ... экономиканың құрамдас бөлігі
болып табылады. Сонымен қатар, ... ... мен ... ... ... ... тағы да басқа әлеуметтік -
экономикалық ғылымдармен тығыз байланысты. Аймақтық экономика ... ... ... ... ... демографияны,
географияны, этнографияны тағы да басқа ғылымдарды қарастырады. [2]
Аймақтың экономикалық және әлеуметтік даму ... ... ХІХ ... ал Қазақстанда ХХ ғасырдың аяғында ғылыми негізде дами
бастады. Батыста ... ... ... ... деп ... ... ... анықтамасында "аймақ" дегеніміз біртекті
табиғат шарттарын және өндірістік қатынастардың маңыздылығына бағытталған
бір елдің ірі территориясы.
Аймақтық ... ... - ... ... жасаған
ғалымдар Альфред Вебер, Аугуст Леш, Вильгелм Кристаллер, Иоганн ... ... орыс ... ... ... және тағы ... АҚШ , ... Франция ғалымдары үлес қосқан.
Жоспарлау мен басқарудың аймақық ... ... ... ... құру ... ... жүйесінде маңызды
орын алады. Мемлекеттің дамуында аймақтар мен олардың билік органдарының
ролін арттыру әлемдік тенденцияға ... ... ... ... ... ... мен ТМД ... кәсіпорындардың дамуы мен жұмыс
істеуінде қорықтық ... мен ... - ... ... ... ... механизміндегі экономикалық және ұйымдастырушылық -
әкімшілік әдістері мен экономикалық арақатынасы;
- ... ... ... орталықтанған және орталықтан-
дырылмаған ... ... ... ... ... ... ... ақша
айналымын үздіксіз нығайту ... ... ... ... ... ... да ... шаруашылықтың аймақтық жүйесінің дамуы
мен қызмет етуіне кешенді әлеуметтік – экономикалық ... ... ... ... ол ... мыналарды қарастыруға тиіс:
- аймақтық экономикалық ... ... ... ... ... етуіне байланысты болуы;
- аймақтық жүйенің барлық тармақтарының тепе – тең болуы;
- аймақтық ...... ... ... ... және материалды – техникалық қамтамасыз ету;
- әлеуметтік саланың дамуының нәтижелілігі мен аймақтың ... ... ... ала ... ... жоспарлауды
қайта құру;
- әрбір өндірушінің жағдайының жақсаруы әлеуметтік мәселелерді шешуге
байланысты болады. [3]
Аймақтық басқарудың ... ... ... және
өндірістік емес сфералар жиынтығы мен ... мен ... ... пайда болуын қамтамассыз етуі тиіс. Соның ішінде:
- республикалық стратегиялық тұжырымдардың әлеуметтік – ... ... ... ... ... ... өзін - өзі ... органдарының саяси және әкімшілік
қызметтерінің біртұтастығын сақтау;
- әлеуметтік – экономикалық , құрылыс – инвестициялық және ... ... ... ... ... және біртұтас
мамандануын қадағалау;
- аймақтық басқару мен ... ... және ... ... ... ... бюджеттік және қаржы - несиелік негізіне
территориялық әкімшілік білім беру. [4]
Аймақтық басқару органдарының ... ... ... ... ... әлеуметтк – экономикалық дамуымен байланысты
болса, аймақтық органдар кәсіпорын коллективімен ... ... ... қажет, өйткені жергілікті ... ... ... ... сәйкестенуі тиіс.
Аймақтық саясат механизмдерін жүзеге асыру, соның ішінде әлеуметтік
–экономикалық ұдайы өндірістің қоршаған ортамен тепе ... ... ... ... ... ... мемлекеттік
бағдарламалар жасап нақты аймақтардың дамуының өзекті проблемалары шешімін
табуы ... ... және орта ... ... екі – үш ... ... тәуелді болады. Жалпы жағдайдың экономикалық
тоқырауы, инфляцияның күшеюі, шаруашылық ... ... ... пен өндіріс түрлерінің ... ... ... ... алып ... ... әсерінен қала және ауылды
аймақтарда ... ... ... ... ... басқа елге
кетіп қалуына, жергілікті халықтың тұрмысының төмендеуіне алып келді.
Қазақстан Республикасының болашақтағы әлеуметтік-экономикалық өсуі,
оның аймақтарының дамуымен байланысты. Сондықтан ... ... ... ... аймақ - мемлекет экономикасын тікелей және жанама ресурстары, ғылыми-
техникалық, қаржы- несиелік, несие және әлеуметтік ... ... ... болуы тиіс;
- бұл жерде ұдайы өндіріс пен еңбек ресурстары, қаржылай айналыммен
ұлттық байлықтың ... ... ... ... іске ... ;
- ... ... біріккен әрекеті, территориялық өндірісітің
дамуына орындаушы органдардың бірігуіне әкеледі ;
- аймақтың табиғи ... ... , ... , ... ... еңбек ресурстарын жетілдіру жатады .
Экономикалық механизмге деген қажеттілік ... ... ... ... аспектісінің біртұтастығын сақтауын қажет етеді.
Сондықтан , ... ... ... қандай да бір басқарудың
шешіміне ... ... ... материалды және мәдени тұрмысын
қамтамассыз етуімен бағалануы тиіс. ... даму ... ... ... ... халықтың рухани қажеттілігін қамтамассыз ету арқылы
еңбек етуіне әсер етеді. Сондықтан, экономикалық- ... ... тепе – ... ... маңызды болады. Ол мемлекет ... ... ... ... кәсіпорынмен жергілікті өзін - өзі
басқару органдарының экономикалық ... ... ... ... ... ... Дәл осы кезде өндіріс шығынымен байланысты
шыѓындардың толық көрсетілуі қажет . Бұл ... ... ... ... ... ... ... жасайды және көп
еңбек етуді төмендетіп, ғылыми – техникалық прогресстің дамуына жол ... ... ... ... екі ... ... ... Олар: қаржы – несие жүйесі және жергілікті бюджет.
Әлеуметтік тұрмыс инфрақұрылымның ... ... ... ... ... ... ролін күшейтуге тырысады.
Эквивалентті байланыстардың барлық экономикалық жүйе ... ... ... ... ... ... талап етуі
болады.[5] Экономикалық жүйелерді зерттеуді аймақтық басқару мен жоспарлау
келесідей жағдайларда жүргізіледі:
- ...... ... экономикалық көзі болып табылады.
Кәсіпкерлік қызметнің ... ... ... ... ... ... ... шаруашылық және өндіріс-
технологиялық даму ... ... ... ... экономикалық кешенді дамуын ынталандырады.
- облыс, қала, аудандардағы ... ... есеп ... экономикалық есептертің эквивалентті негізін ... мен ... ... ... ... ... кәсіпорын мен ұйымдардың жұмысының
тиімділігіне байланысты .
Ұйымдық ... - ... өзін -өзі ... жаңа ... ... прогресске сәйкес жүргізілуі керек.
Аймақтық жоспар алдындағы зерттеулерді жүргізудің басты ...... ... ... жоспарының ғылыми деңгейін
арттыру ... ... ... ... маңызды әлеуметтік-
экономикалық және ... ... ... ... ... Аймақтың әлеуметтік – экономикалық даму ... ... ... ... ... ... ... мен құрлымдық алға
жылжуының мақсатты бағытын анықтау қажет;
- аймақтың ... ... және ... –экономикалық дамуын
ұзақ мерзімді мақсатына қол жеткізідегі ролін бағалау;
- арнайы бағдарламаларды ... ... ... ... –техникалық,
әлеуметтік – экономикалық басқа да әлеуметтік мәселерді анықтау қажет
;
- табиғи ресурстарды пайдалану ... мен ... ... алу тәсілдерін дайындау жатады.
Аймақтық деңгейіндегі жоспар алдындағы ... ... ... ... ... ... Ресурстық потенциалдың өзгеруі,
шаруашылықты территориялдық ұйымдастыру, көлік коммуникациялық ... ... ... ... ... ... алдындағы
дайындықтың маңызы ерекше, олар жеке болжауларды пайдалануға негізделеді.
Аймақтың әлеуметтік- экономикалық жоспарын жүзеге асыру ... ... ... ... ... қарастырылады :
- өндіріс пен көмекші салалардың, ... ... ... өзара байланысты дамуы негізінде жалпы мемлекеттік
деңгейден міндеттерді шешуге аймақтың ... ... ... ... ... ... су, жер және басқа да жергілікті
ресурстарды тиімді пайдалану;
- барлық ... ... және ... ... ... үшін ... реттеу мен әлеуметтік қатынастар негізінде
жағдай жасау;
- аймақтық халқының өмір сүру жағдайын ... ... ... ... - мәдени, тұрмыстық және басқа да қызмет ... ... ... меншік формасына қарамастан барлық кәсіпорындар мен ұйымдардың
қоршаған ортаны қорғау мен сыртқы экономикалық ... ... ... ... ... ... ... аймақты
жоспарлы басқару ядросына өзара байланысты әлеуметтік экономикалық
блоктар ... ... Ол ... ... ... ... ... білдіретін , өндіргіштік
блок ;
- шешуші аймақтық және аймақ аралық мәселелер блогы;
- аймақтық ...... ... даму ... блок;
- халықтың өмір сүру деңгейі мен сапасын, әлеуметтік даму ... ... ... ... ... , ... ... саласы тарапынан
әлеуметтік, экономикалық, инвестициялық, ... ... ... ... ... ... ... мен әдістері.
Аймақтық әлеуметтік-экономикалық дамуының кешенді жоспарларында
кеңейтілген өндірістің бүкіл процессі ... ... ... ... құбылыстар мен процесстердің көп жақты және қиын
жиынтығын анықтау үшін ... ... ... ... ... ... ... жүйесі
әдістемелік және тәжірибелік сипатта болады. Және де бұл жүйе ... және ... ... жоспарлы объектілерін ... ... ... ... ... ... ... талаптарға
сай келуі керек:
- біріңғай ағымды экономикалық жоспарды салалық ... ... ... ... ... ... ... қамтамассыз ету;
- республика жоспарының бір бүтін болуы мен бірге әр ... ... алу, бұл ... жүйесіне нақты адрестік
сипаттама береді, және де ... және ... ... ... ... ... ... береді.
- салалық тапсырмаларды біріктіруде қажетті координацияны қамтамассыз
ету;
- сала аралық және экономикалық ... мен ... ... ... жүйесімен сәйкес келетін, ... ... ... ... ... , ... ... есептеледі;
Бұл жоспарлау органдарына жердің минералдық және ... ... ... мүмкіндік береді. Табиғи ресурстардың
тиімді және кешенді қолдануды ... ... ... ... ... аймақтық ресурстардың ... ... ... ... ала ... , оның ... жайлы мәселені шешу
қажет. [7]
Аймақтың маңызды ... ... ... ... ... ... және ... емес) негізгі өндірістік қорларды
тиімді пайдалануды көтеру ... өнім ... ... ... ... ... береді. Қолданысқа өндірістік емес
негізгі қорларды енгізу халықтың ... ... ... ... ... ... және өндірістік емес қорларды сипаттайтын
көрсеткіштер капиталдық салымдардың ... ... ... ... Бұл үшін ... көрсеткіштер қолданылады:
- негізгі қорлардың құрылымының ... ... ... ... ... ... ... Сондықтан да
спецификаның салалық ... ... ала ... әр салаға
жекелеп бағыттылуы тиіс.
- Негізгі қорлар ... ... яғни ... ... және ... түрлерінің абсолютті өсімінің көрсеткіші;
- қор, энерго- механикалық қаруланудың көрсеткіші.
Аймақтық ... ... ... ... ... ... экономикалық жүйесінің бірлігі ... ... ... жалпы құбылыстардың синтетикалық ... ... Олар ... ... ... ... ... қолданылады. Бірінші кезекте аймақтық материалдық өндіріс
салаларында өндірілген материалдық ... мен ... ... ... мүмкіндік береді. Бұл ... ... ... ... ... ... көрсеткіштер көмегімен
шешуге болады. Атап айтсақ:
ЖҰӨ-нің адам ... ... ... және ... ... атаулы
уақыттағы өсуі. Осыған байланысты экономикалық өсудің көрсететін
статистикалық ... ЖҰӨ ... ... ... түріндегі өлшемі болып
табылады. [8]
Экономикалық теорияда қоғамдық өндірістің ... ... ... ... ... ... жағдайының экономикалық негізгі көрсеткіші ЖҰӨ болып
табылады, яғни жыл бойына аймақтың ... ... ... мен ... ... ... ... қатар, азаматтардың
аймақтағы және шет елдерде жасаған соңғы ... ... ... ... ... ... ... өнім ұйымдардың және халықтық
материалдық және материалдық емес ... ... ... ... ... деп ... ... тауар және қызмет өндірушілердің
қосымша бағалардың суммасын білдіреді. Резиденттер – белгілі бір аймақта
тұратын азаматтар, ... ... бір ... аз ... тұратын шет ел
азаматтары жатпайды.
Егер де ... шет ... ... ... факторлары және берілген
аймақта шет ел ... ... ... ... ... ЖӨҰ ... анықтауға болады.
ЖІӨ + (ФК І- ФК ІІ) = ЖҰӨ
ЖҰӨ мен ЖІӨ ... ... ... ... жалпы сомасынан Ғ
1% ды құрайды ЖҰӨ ... ... ... ... ... ... табу үшін инфляцияның әсерінің болған бағаларды тазалау, ЖҰӨ-нің
нақты көлемін беретін бағалар ... ... тиіс . ... ЖҰӨ ... ЖҰӨ - нің ар ... ... ... ... ... сипатталады және ол ЖҰӨ-нің дефляторы деп аталады. ... ... екі әдіс ... ... бойынша ЖҰӨ белгілі бір ... ... ... ... ... ... Кірістер бойынша ЖҰӨ жеке тұлғалар мен ... ... ... ... (еңбек ақы, пайыз, пайда және
рента). ЖҰӨ-нің құрамына сонымен қатар көпшілік органдағы ... ... жеке ... пайда (кірістер) кіреді,
яғни кірістері ... ... ... өнім ... ... ақысынан , ... ... ... жекеменшік иелерінің кірістернің корпарациялық
пайдасына салынатын салықтардан кәсіпкерлікке салынатын ... ... ... ... ... ЖҰӨ мен ... да ТҰК ... ұлттық кіріс ) кіреді. Ол ЖҰӨ- мен амартизация
айырмасымен ... =ЖҰӨ- ... ... ... ... пен жанама салық арасындағы айырма ;
ҰТ= ТҰК- кәсіпкерлікке салынатын салық .
ЖТ ... ... ) = ... ... ... + ... +корпарацияларды бөлінбеген )+ трансферттік төлемдер.
ТҰК- ЖҰӨ-ге қарағанда нақтырақ көрсеткіш , өйткені ол
амартизацияны ... ... ... ... ... ... ... отырып , қолдана алатын өндіріс
көлемін анықтауға болады.
ҰТ- еңбек ақының жалпы көлемін , пайыздарды, ... мен ... ... үшін ... бұл үшін ТҰК- тен ... ... салықтарды алып тастау қажет. ... ... ... : ... көптеген органдардан мұндай жанама салықтарды ала
отырып ... ... ... алынған табыс, ҰТ- қарағанда ол жұмыс істеп табылған табыс
және де ол ... ... ... ... ... ... жылдық көлемін ақшалай өлшеуге
мүмкіндік береді. Бірақ та ЖҰӨ ... ... ... ... Бұл келесі жағдайлармен түсіндіріледі, барлық елдерде ... ... ... ... аурулар мен балаларға қарау,
көмек беру ... ... . ... қатар ЖҰӨ-нің құрамына
көлеңкелі экономикалық заңсыз көңіл көтеру орындары, ... ... мен ... ... сияқты секторларының нәтижесі кіргізілмейді .
Сондай-ақ ЖҰӨ құрамына қоғам ... ... , ... ... ... үй жұмыстары кірмейді (пәтерді жөндеу, аппаратураларды ,
машиналарды және аяқ киімдерді жөндеу т.б) [8]
Экономикалық өсімді болжамдаудың ... мен ... ... ... ... қолданылады. Сонымен қатар,
өндіріс факторларының теориясына ... ... ... де ... ... . Бұл ... өндіріс көлемі
қолданылатын өндіріс факторларының көмегімен және ... ... ... ... ... ... ... Факторлардың
шекті өнімділігі ретінде берілген өндіріс факторларының әр ... ... ... ... ... ... ... Шекті
өнімділік өндіріс көлемінің ... ... ... ... ... ... экономикалық жағдайға байланысты ... ... ... ... ... үш ... ... Шикізат ресурстарының сыртқы нарығына бағытталған өсу;
2. Ішкі нарықтың көлемін ұлғайтуға бағытталған жоғары сапалы өнімдерінің
өсуін ... ... ... өнімдерге, жоғары технология
өнімдері және ... ... ... қарапайым және арзан
өнімдерді өсіруге негізделген өсу :
3. ... екі ... ... ... нұсқа .
І- нұсқа бойынша өсу режиміне өту өте оңай және тез ... ... ... ... өсу ... сыртқы рынок көлімімен шектеледі ... бола ... ... ... ... ... ... өзгеруінен тәуелді болатын еді және де ел, аймақ үшін өндірісті
білдіру жайындағы маңызды сұрақтар шет ... ... ... Бұл ... отандық өңдеу өнеркәсібінің дегрезациясы ... ші ... ... ... өсу ... тек ... ... мүмкін. Ұзақ мерзімді перспективада ішкі ... ... ... ... ете ... яғни бұл
үшін ... ... ... жетіспейді. Экономикалық өсудің-
аралас нұсқасы тиімдірек болып келеді. Экономитканың гүлденуі мен ... ... ... ... ... бұл ... ... мақсатында белсенді түрде жаңалықтарды енгізіп отыру ... (ЖІӨ) –ді ... бір ... сипаттау үшін ұлттық есеп
жүйеісі (ҰЕЖ) қолданылады. ҰЕЖ-сінің екі ... бар. ҰТ пен ... ... ... ... және ... ... негізгі
кезеңдерін сипаттайтын бөлшектелеген есептер(шоттар). ҰЕЖ-нің маңызды
сипаты- екі жақты жазу ... Бұл ... әр ... ... мен ... ... ... да бір жағына ресурстар ретінде
және екінші ... ... ... ... ... ... ... қаржылық баланста көрсетіледі. [9]
ҰЕЖ-нің баланстарын пайдалану мемлекеттің ... ... ... ... ... ... ... болжамдауды жасау үшін қажет. ... ... ... және ... ... ... болжамдаулары әлеуметтік- ... ... ... ... ... ... ... мен болжамдаудағы қолданылатын
модельдері заттық және ойға негізделеген ... деп ... ... Заттық модельдер өз кезегінде физикалық және заттық ... ... ... ... - материалды объектілерді сипатталады.
Ойға негізделген модельдердің негізгі көріністері мен ... ... ... ... ... ... ... логика-
математикалық модельдер- олар зерттеліп жатқан объектілердің негізін
қалайтын математикалық және ... ... ... ... модельдер үш топ элементерден тұрады:
1. Объектігінің сипатын анықтау қажет (SWOT)
2. Өзгеріп тұратын сыртқы ... ... ... ... ішкі параметрлер (әлсіз және күшті ... ... мен ... ... ... модельдерді келесідей белгілер бойынша жіктеуге болады.
1. Зерттеу объектісі бойынша макроэкономикалық және локальдық модельдер:
2. Объектінің ... ... және ... бойынша- құрылымдық
функционалдық болып бөлінеді.
3. мақсаты бойынша ғылыми ... ... ... ... және ... мен ... нақты бір тапсырмасын
шешу мақсатында қолданылатын қосымшалар болып бөлінеді.
4. Себеп – салдарлық ... ... ... ... моделдер :
5. Модельдің құрамындағы ақпаратық түрі бойынша – ... ... ... ... Уақыт факторының сипаты бойынша статистикалық және динамикалық
болып ... ... ... ... ... ... және ішкі
байланысы бойынша ашық және жабық модельдері.
Жоспарлау мен болжамдаудың қазіргі ... ... ... ... ... ... ... баланстан тұратын моделдердің
баланстық жүйесін кеңінен қолданылады.
Модельдердің баланстық ... ... ... ... ... бірі ... табылады. Ол нарықтық экономиканы
реттеудің әдістер ретінде кеңінен қолданылады. Батыс ... ... ... ... әртүрлі түрлері көптеп кездеседі.
Экономикалық балансы елдегі және аймақтағы экономикалық
статистиканың ... ... ... ... Оның ... ... сәйкестелген құралуы өзара байланысты бөлімдерде
қолданылатын жіктемелер мен ... ... ... ... баланс таблицаларының жиынтығы кіреді.
- қоғамдық ... ... , ... және ... балансы ;
- Ұлттық табысты шекті қолданудың және ... ... ... ... ... жиналуымен олардың қолданысының құрылымындағы ЖІӨ
балансы ;
- ... ... ... ;
- ... ресурстарының балансы ;
- еңбек ресурстаның балансы ;
Экономика ... ... ... және ... ... ... теңдіктің келесі модельдері кеңінен қолданылады:
- КЕНЭ модельдері (XVІІІ ғасыр Францияның экономикасының мысалындағы
қарапайым өндіріс сипаттамасы);
- Маркстің жәй және ... ... ... ;
- ... теорияның математикалық бағыты (Вальрас, Леонтьев
сонымен ... ... Хикс және ... Кейнстің қысқа мерзімді экономикалық тепе – теңдік моделі ;
- Классикалық ... ... ... макроэкономикалық тепе-
теңдік .
Болжамдау, (теориясымен, ... ... ... ... ... мен тәжиребесіндегі экономикадағы
пропорциялардың келесі топтарын ... ... ... ... ... Сала ... Өндіріс ішілік
Жалпы экономика өндірісте қолданылатын тұтыну заттары мен өндіріс
құралдарының өндірісінің ... ... ... ... құрамына өндірістік және әлеуметтік
инфрақұрылымының материалдық өндіріс ... мен ... ... ... мен ... құрылыс арасындағы өзара байланыс.
Сала ішілік пропорциялар – бұл өнер ... ... ... ... мен ... ... салаларының арасындағы, ... ... ... пен жануарлар өсіру арасындағы және т.б. Сала
ішілік және өндіріс ішілік ... ... ... ... секілді пропорциялар жұмысшылар саны, өндірістің ... ... ... көлемін сәйкестендіру арқылы жасалады. Пропорциялардың
жиынтығы экономиканың құрылымын құрады. Бұл құрылым қоғамының ... анық ... және ... ... өзара қатынасын
сипаттайды.
Макроэкономикалық ... үшін ... ... ... және ... ... ... болып келеді.
1. Өндірістік құрылым экономиканы өндірістік және өндірістік емес
сфераларға бөлінуін сипаттайды, сонымен ... ... және ... ... ... ... Әлеуметтік құрылым экономиканың меншік түрлері бойынша бөлуді
сипаттайды.
3. Салалық құрылым ... ... ... мекендерге және
олардың ішіндегі салаларға бөлінуі мен ... ... ... ... ... ... кешендерге, сонымен қатар әкімшілік- территориялық
бірліктерге бөлумен сипатталады.
Кез келген ... ... ... - ... прогресс
пен қоғамның қажеттілігіне байланысты үнемі өзгеріп отырады. Экономика
құрылымы циклді түрде ... ... ... өмір сүру ... ... ... қолдану қажет:
- халықтардың кірістері;
- қоғамдық тұтыну қорлары;
- (тұтыну) ... ... мен ... емес ... ... ... әлеуметтік мәдени және тұрмыстық қызмет көрсету.
Еркін ... ... бұл ... ... халықтың өмір сүру
деңгейін сипаттайтын көрсеткіштердің өзара байланысты тұтас ... және ... ... ... және ... ... мен
жалпы қатынастары түрінде қарастырылуы тиіс.
Қазақстан Республикасының аймақтық ... ... топ ... бөлу ... ... Мемлекеттің аймақтық
алғы шарттарын анықтау үшін аймақтардың үш тобы белгілі:
1 топ- Мемлекеттің орташа кірістерінің ... асып ... бар ... топ – ... ... ... көлеміне жуық ккірістер бар
аймақтар.
3топ- Жан басына ... ... өте ... ... ... ... ... сәйкес территориялдық дамудың алғы
шарттарының қатарына 1-ші және 2-ші ... ... ... 3-ші топ ... аутсайдерлер деп ... ... ... ... өте ... ... ... қалған
облыстар мемлекеттік қолдау көрсету үшін үнемі бақылауда болуы тиіс.
Аймақтық саясатты жүргізу деңгейі бойынша ... ... ... ... ... ... ... минералды ресурстардың жинағы
бар және ғылыми өндірістік интенсивті ... ... ... ... бірақ маңызды экономикалық жағдайдағы және ауылдар
мен селолардың әлеуметтік- экономикалық артта қалуымен сипатталады. Бұл
топтағы ... ... ... ... ... ... :
- қазбаларды жаңаша технологиялармен өндіруді енгізу базасындағы
шикіаттардың стратегиялық түрлерінің көптеген қазба ... ... ... сәйкестік және отандық және шет ... ... ... ... ... ... және нарықтық инфрақұрылымдарды қалыптастыру.
2топ- бұл аймақтар ... ... ... мен ... ... нақты кәсіби сипаттымен жоғарғы технологиялық ғылыми
өндірістерді құру ... ... ... ... ... ... ... реформалаудағы маңызды бағыттар келесілер:
- жаңа өнімдерді, машиналар мен жаңа ... ... ... ұйымдастыру;
- экономикалық жағдайлардың қозғалысын анықтайтын ... тез ... ... ... ірі ... ... ... түрлерін қалыптастыру;
3 топ аймақтарында елдің тұтыну қорларын құрайтын агрооперкәсіптік
кешендері.
Бұл аймақтардың әлеуметтік – ... ... ... бағыттары
келесілер:
- меншікті түрлі формалар дамуымен ауыл шаруашылық өндірісті реформалау
бойынша жұмыстарды жалғастыру;
- ауыл шаруашылық өнімдерінің өндірісінің тиімді ... ... ... ... жаңа технологиялар мен техниканы ... ... ауыл ... ... ... өңдеу үшін кәсіпорындардың кең
желісін ... ... ... және әлеуметтік инфрақұрылымдарды құру т.б;
4 топ- ... ... ... ... ... ... ... Бұл аймақтардың қалыптасқан шаруашылық
байланыстардың ... ... және ... ... ... ... бұл ... өз күштерімен бұл жағдайдан шыға ... ... ... ... қажет.
Бұл топтағы аймақтардың маңызды мәселелері:
- экономикалық жағдайдың нашарлауына жол ... ... ... дәстүрлері, ... ... ... ... ... ... қайта құру;
-қашықтағы ауылдық аудандардағы ауыл шаруашылық шикізаттарды ... ... ... ... ... өмір сүру ... және деңгейін жоғарлату үшін материалдық
негіздерді құру бойынша белгілі бір ... ... кіші және ... ... тұратын тұрғындарының республиканың басқа
аймақтарына көшу үшін қажетті жағдай жасау;
- шет елден ... және ... ... ... және оны ... ... саясатты жүргізуде келесідей маңызды құралдар қолданылады.
Жалпы мемлекеттік және ... ... ... және
байланыстырылуын қамтамассыз ететін Қазақстан Республикасының өндіргіш
күштерінің ұзақ мерзімді перспективадағы ... және ... ...... ... кешенді болжамы.
- ірі масштабты аймақ аралық бағдарламаларда шешу ... ... ... ... және ... ... елдің әлеуметтік – экономикалық дамуының алғы ... ... ... ... жүзеге асыруға мақсатталған жалпы мемлекеттік
аймақтық және салалық деңгейдегі стратегиялық ... ... ... ... әлеуметтік - экономикалық даму стратегиясының концепциясы.
Қоғамдық өндірістің мүлдем құлдырауына ... ... ... ... мен оның ... ... процестерінің сыр сипатының бұзылу қырларын ашып ... ... ... ... ... ... ... мен
көрініс тауып отыр. Аумақтық ... ... ... мен
проблемалар ең алдымен олардың әлеуметтік - ... ... ... ... ... себептерге байланыста едәуір
дәрежеде күрделеніп барады. Экономикалық ... ... ... жай- ... қаншалықты елегіміз келмесе де экономикада
көп ... атап ... , ... ... ... ... субъективті екенің мойындау керек.
Экономиканы реформалау, ... ... шығу ... бұл ... ... қалай жүріп жатқанымен ... ... ... қаншалықты бейімделгенімен айқындалады.
Сондықтан Қазақстан Республикасының үкіметінің реформаларды ... ... ... ... бағдарламасында осы проблемаларға көңіл
бөлгені және онда аймақтық саясат бөлімінің болу ... ... ... көшу ... аймақтық айырмашылықтар аумақтық
сәйкессіздіктер сипатын алып отыр. Олар Қазақстан үшін әрбір облыста халық
шаруашылығын ... ... ... ... ... аймақтар
мен таяу шетелдер арасындағы шаруашылық байланыстарының ... ... ... ... ... облысы жаңа жағдайларға бейімделе
отырып, экономикалық дамуының өз моделін, яғни әлеуметтік ... және ... ... ... өз ... ... ... міндеттердің аймақтық басқару органдарының
назарынан тыс ... ... ... аймақтар мен жалпы ел дамуының
өзара байланысы жойылуда. Сайып келгенде, жалпы ... ... ... ... аймақтық ерекшеліктер әрдайым бірдей тиісті
дәрежеде бағаланбауда. Осының бәрі ... ... ... әсер етіп,
экономикалық жағдайды тұрақтандыруға септігін тигізіп ... ... ... ... ... ... орта ... басты назар енді аймақтар жағынан ... ... ... ... ... ... дамудың аймақтық
ерекшеліктерінің ескерілмеуі салдарынан макроэкономикалық реттеу макро және
микродеңгейде қалдырылып отырғанын дәлелдейді. Казақстан ... ... ... ... бар ... аймақтық айырмашылықтар да,
нарықтық катынастарды калыптастыру және олардың ... ... ... бар. [11]
Нарықтық қатынастарды қалыптастырудың аймақтық ерекшеліктеріне ықпал
ететін мынадай ... ... ... ... және өндіріс кұралдар рыногының калыптасуына әсерін
тигізетін, сондай-ақ аймақтық үдемелі өндіріс процесінің ... ... ... ... ... ... ... айқыңдайтын және жекелеген аймақтық жүйелерде өндіріс
шығынына, баға белгілеуге және ... пен ... ... ықпал
ететін табиғи ресурс факторы;
-тұтыну рыногының ауқымдылығын айқындайтын демографиялық фактор, ... ... мен ... ... бар ... ... ... аймақтың әлеуметтік құрылымымен тікелей байланысты;
- аймақтық экономикалық дамуының мақсатты бағдарын айқыңдайтын, ресурстарды
өндіру мен тұтыну географиясы мен ... ... ... ... ... және еңбек рыногының қүрылымына, республиканың
басқа аймақтарымен өзара ... ... ... ... ... ... кезең экономикасында сонымен катар нарықтық катынастарды аймақтың
өздігінен дамыту қабілетін айқындайтын және: реформадан ... ... ... ... ... ... ... аймақтық құрылымының болуын, ірі, орташа жөне ұсақ
кәіпорындардың ұтымды ұштастырылуын, нарықтық жаңғыртуларға деген ... ... мен ... сияқты әлеуметтік шарттардың болуын
көздейтін факторды да ескеру керек.
Өтпелі кезеңде реттеу объектісі ... ... ... ... ... ... және аумактық субъектілерінің жиынтығы деп қана
емес, ол республиканың ... ... ... жүйесінің қосалқы
жүйесі деп санау керек. Осы қосалқы жүйеге деген ... ... ... ... мен ... ... ... тиіс.
Экономикалық реформаның мақсаттарына сәйкес мұндай қосалқы жүйенің тауар
мен ... ... ... капитал, мердігерлік жұмыс, еңбек
құралдарының) қалыптасқан жүйесі шаруашылық ... ... ... реттейтін) субъектілер жиынтығы мен аймақтық ... ... ... ... ... жағдайларында осы мақсатқа қол ... ... ... ... салғырттығына және жаңа нысандар мен ... ... ... ... кажеттігіне байланысты болып отыр.
Соңғысы ерекше күрделі міндет ... ... ... ... ... ... құру кажет.
Аймақ деңгейінде нарықтық катынастар калыптастыру ... ... ... ... ... ... оған ... мен бәсекелік орта калыптастыру, меншікті мемлекет
иелігінен алу мен ... ... ... дамыту, рыноктық
инфрақұрылым калыптастыру кіреді. Аймақтык ерешеліктер нарықтық қатынастар
қалыптастыру процесінің барлық жақтарында өз ... ... сол ... даму деңгейіндегі орын алып ... ... ... ... ... реформалардың ең маңызды ... ... ... ... ... алу мен ... болып
табылады. Меншік катынастарының негізіне мүліктік ... ... ... арасында қайта бөлу еркіндігі ... тиіс ... ... ... ... баға ... ... бойынша жекешелендіру процесі төрт негізгі бағыт бойынша
жүргізіледі:
- шағын ... ... ... жеке ... ... және ... кешенің жекешелендіру. Нақты нарықтық
катынастар калыптастыру түрғысынан осы процестің ... ... ... ... білдірілуде. "Делойт и Туш" ... ... банк пен ... ... даму ... ... жүргізілген зерттеу жекешелендірілген объектілерде жұмыспен
қамтудың едәуір (20 процент) ұлғайғанын, жекешелендірілген ... ... ... (80 ... меншік иелері), жалдамалы
жұмысшылар енбек ақысының ... ... ... 80 процент),
мемлекеттік объектілермен салыстырғанда біртектес тауар топтары мен қызмет
бағасьның кемігенің көрсетгі (72 ... ... ҰҒА ... ... ... Қазақ тұтыну кооперациясы институтымен бірге ... ... және ... ... жағдайы оншалыкты мәз емес екенін
көрсетгі. Өйткені олар дағдарысты экономика ақиқаттарына тап ... ... ... ... ... және ... болғанымен,
республикада инвестицияланған капиталдың тиімді жұмыс істеуі үшін нақты
жауап беретін меншік иелігі тобының калыптасқанын атап ... ... ... ... ... ... процестер жүріп
жатыр. Акционерлендіру мен жаппай жекешелендіруден негізінен жеңіл, тамақ
өнеркәсібінің және құрылыс материалдары өнеркәсібінің ... ... ... ... ... ең ... ... нақ осы
кәсіпорындарда байқалуда. Ауыр өнеркәсіп пен өңдеу өнеркәсібінің ... ... ... ... ... ... алшақтық
жылдан-жылға ұлғайып келеді. ... өзі ... ... ... экономикасының шикізаттық сипатын күшейту бағытында өзгеріп
жатқанына ... ... мен ... ... кұру ... ... жекешелендіру жолы меншікті одан әрі қайта бөлу
үшін негіз дайындайтын аралық кезең болып табылады.
Өзгерту процестері және ... ... жаңа ... ... қалыптастырудың аймақтық ерекшеліктеріне байланысты қосымша
проблемалар туғызады. Осының бәрі ... ... да ... ... ... өте маңызды және көкейкесті етті.
Бастапқы мүмкіндіктерді және аймақтардың жекелеген топтарының әзірлік
дәрежесін ескере отырып ... көшу ... ... ... ... ... ... экономикасын реформалауды елеулі ... ... ... ... және ... ... дейінгі
мемлекеттік және аймақтық басқару кұрылымдарымен келісіп алынбауы ... ... ... мақсатты түрде жүзеге асыруға мүмкіндік
бермей отыр.
Экономист-ғалымдар мен практиктердің ... ... ... ... ... концепциясы әзірленіп,
оны үкімет 1996 жылғы 9-қыркүйекте бекіткен болатын. Бұл ... алғы ... ... ... мына ... ... аймақтарды әлеуметтік-экономикалық дамуының деңгейі бойынша, халық
тұрмысының деңгейімен сапасы бойынша саралау;
- жұмыссыздық ... мен ... ... белсенді халықты жұмысқа
орналастырудың нақты мүмкіндіктері ... ... ... ... және ... ... проблемалары және белсенді мемлекеттік
қолдау;
- ... ... ... ... ... проблемалары;
- орталық және жергілікті аткарушы органдардың әлеуметтік-экономикалық
дамуды реттеу жөніндегі ... ... ... ... ... саясаттың бағыттары мен артықшылықтары және ... ... ... ... ... 1)
Аймақтық саясатты жүзеге асырудың аса маңызды құралдары деп ... ... ... ... ... ... ... мемлекеттік, аймактық және салалық деңгейлердегі индикативті
жоспарлау жүйесі;
- аймақтарды ... ең ... ... ... ... ... аймақтың дамытылуын жеделдету мақсатында әлеуметтік-экономикалық
аймақтар кұру.
Орталық және ... ... ... ... іс-қимылына
басты, елеулі орын беріп отыр, өйткені аймақтық саясатты ... ... оның ... ... ... ... ... нормативтік-
күқыктық және әдістемелік тұрғыдан камтамассыз ету - концепцияның ... ... ... ТМД ... ... ... бағдарлар, олардың тәуелсіз мемлекеттер ретінде оқшаулануы аймақтық
саясат жүргізудің алгышарттарын елеулі түрде өзгертті. [12].
Мысалы, ... ... 1995 ... ... ... және ... 1995 жылы ... деген жаңа бағдарлама қабылдады.
Орталықтандырылған жаңартуларға тағы да басқа көңіл ... Бұл ... деп ... Нарықтық қатынастар калыптасып және дамып келе жатқан
жағдайларда жергілікті өзін-өзі басқару жүйесі дамытылмайынша ... ... да ... ... жою және ... ету ... емес.
Жергілікті үкімет орындарының жаңа өкілеттіктері, олардың өкілетті
және атқарушы ... ... ... ... мен ... ... ... олардың қызметінің өте мардымсыз
(соның ішінде бюджет қаражатымен) қамтамасыз ... қоса ... ... ... мен ... ... облыстар мен
калалардың, түрлі деңгейлердегі жергілікті әкімшіліктердің бір-біріне карсы
тұруына әкеліп ... ... - ауьл ... ... мен ... ... тәртіпке келтірілмеген (нарықтық емес әрі ... ... ... Мәлім болып отырғандай, казіргі
жағдайларда Ресей 1996-1997 жылдарда жергілікті өзін-өзі басқару ... ... ... ... 20 жаңа заң ... ... заңдарга 30-ға жуық түзетулер) әзірлеу мен ... ... ... ... келтіруге болады:
- жүйелі - нақты экономикалық жағдай параметрлеріне сан ... баға ... ... ... ... жаңғыртуды мақсат ету;
- ұзақ мерзімдік - ... ... ... ұзақ әсер ... ... өсім;
- мемлекеттік экономикалық стратегиямен үйлесімдік-катаң экзогенді
шектеулер кеңістігінде ... ... ... және ... жоқтығы;
- орталықсыздандыру - экономикалық бағыт-бағдардың бірыңғай, орталықтан
белгіленетін ережелері негізінде аймақ экономикасын басқаруда және ... ... ... ... ... ... инварианттық - экономиканы басқару функцияларын бүлдіретін саяси
шараларға және ... ... ... ... ... ... ... - монополиялық мемлекеттік шаруашылық жүргізу ... ... ... ... жүргізудің екі секторлы
құрылымына көшудің табиғи қарқынына және меншік ... ... ... де, Казақстанда да аймақтық реформаны жүзеге асыруға
байланысты қалыптасып отырған жағдайға жасалған ... оны тек ... ... ... ерекшеліктері мен проблемаларын ескере отырып нақты аймақтық
нұсқаларда жүзеге асыруға болады деген тұжырым ... ... ... ... ... ... әкімшілік (ғылыммен,
ақпаратпен, методологиямен, кадрлармен және басқалармен ... ... ... ... ... ... ... ұйымдастыру
жүйелері кешенін жасау үшін ... ... бар. ... ... - ... пен аймақтардың өзара қатынастарын ретке келтіру,
экономикалық реформа ... ... Ірі ... ... ... ... принциптері:
-еңбекке жарамды халықты жаңа жағдайларға бейімдеуге бағытталған ... ... ... осал топтарын өтпелі процестердің келеңсіз
көріністерін қорғау;
-бюджет және несие ... ... ... және корпоративтік
принципіне негізделген құрылымдық саясат іріктемелігі, ол ресурстар тек
банктің катаң бақылауымен ... ... мен ... берілуге тиіс;
-қала өкімет орындарының жекешелендіруден кейінгі кезеңдегі іс-қимылдарының
стратегиясы мен ... ... ... ... ... одан әрі
жалғастыру,
-кәсіпорындар мен ұйымдардың ерекше түрлері мен топтарын, олардың қала үшін
маңызын ... ... қала ... ... және ... ... ... реформалаудың ең тиімді бағыттары мен
әдістерін анықтау;
1.бизнес-инфрақұрылымдық (ақпараттық, телекоммуникациялық, консультациялық,
несие - каржылық) дамытуды;
2. шағын және ... ... ... ... жасау үшін каржы
ресурстарын тартуды;
3. кәсіпкерліктің жылжымайтын мүлікке қолы ... ... ... ... жүзеге асыру жолымен кәсіпкерлікке жағдай жасау ... ... ... ... дамытылуын көтермелейтін қалалық нормативтік база жасау;
- өнеркәсіп ... мен ... қала ... ... ... реттеу, жаңа ... ... жол ... банк ... мен қаржы институттарын, нарықтық инфракұрылымының көптеген
аймақтарға кызмет көрсетуге арналған басқа да ... ... бос ... және ... ... субаймақтарын тиімді пайдалану,
кедендік инфрақұрылым жүйесін дамыту;
- ... ... және ... (агенттік пен даму ... ... ... экономикалық саясатының әдеттен тыс нысандарын
пайдалану. [13]. Сонымен, аймақтарда экономикалық ... ... ... ... және ... күш-жігерді ұштастыру осы қауырт
салада ең жақсы нәтижеге ... ... ... өте маңызды шара болып
табылады.
ІІ - тарау. ... ... ... ... ... ... - ... жағдайына талдау жасау.
2.1. Қазақстан Республикасындағы аймақтардың әлеуметтік - экономикалық
дамуының негізгі тенденциялары.
Мемлекеттің даму барысында аймақтардың және олардың билік ... арта ... ... тар ... ... ... дүние жүзілік
тенденция ретінде ұсынылады. Оған мынадай ... ... әсер ... :
- ... ... жағы және адам ... басым роль атқаруы;
- аймақтардың өзара байланыстарының едәуір ұлғаюы;
- еңбек ... ... ... ... аймақтардың өндіріс құрылымы мен инфрақұрылымының күрделене түсуі;
- территориялық еңбек бөлінісі әрі оның ... ... мен ... ... ... ... ... біріншіден, мемлекет пен аймақтар арасында
басқару функцияларын қайта бөлу , қайта қарастыру ;
Екіншіден, ... ... ... мен ... өзін өзі
басқарудың ең жақсы үйлесімін көздейді.
Бұл жағдай Қазақсанға да тән, себебі мемлекттік тәуелсіздік құру
экономикалық дамыған аймақтарсыз, ... ... ... ... ... ... мемлекеттің аймақтық саясатын анықтай түсу өте қажетті
заңдылық. Осы саясаттың негізгі ... ... ... ... ... ... мен ... есептеледі. Тауар
өндіруші түбінде тек тұтынушы алдында ғана ... ... ... керек. Аймақтаор мен шаруашылық бірліктерінің өзін өзі дамытудың
міндетті түрдегі жағдайлары ... ... ... өзін өзі ... ... ... ... өндіріс құрал жабдықтар рыногы валюталық
қаражат және басқа элементер. ... ... ... ... ... және ... ерекшеліктерін барлық түрлерін барынша
қамтуы тиіс. Басқаруды стандарттандыру кейде өктемдік тәрізді әсер ... ... ... ... ... ... мүмкін. Ал аймақтық
қағидаларда және экономикалық ұлттық ерекшеліктерді ... ... ... ... зиян ... .
Әрбір мемлекетте екі түрлі территориялық құрылымдар бар . Олар
ұлттық деңгейден төмен. Біріншісі - аралық территориялық ... ... ... билік ететін органдар мен басқару. Екіншісі – ең төмендегі
(негізгі) ... ... ... және ... ... ... ... сипаттайтын негізгі белгі - дербестік
өмір сүру мүмкіндігі . Оның шарты: өзіне қарасты ( ... ... ... ... әкімшілік бақылау жүргізу.
Сонымен, аралық орган ... - ... ... органдар. Олар өз ... өз ... ... ... ... жүргіуге тырысады.
Жергілікті билік жүргізетін- ол төменгі әкімшілік органдар. Олар
өз қызметтерін қалалық болмаса селолық аудандарда іске асырады.
Аралық және жергілікті ... ... ... ... ... көзі бар: ... - мемлекетке міндетті түрде қайтарылмайтын
төлемдер; Салықтық емес табыстар, басқа да ... ... ... ... т.б.); ... - ... берілетін ақшалай
жәрдемнің түрі.
Жаңа кезеңде ... ... ... ... ... онан әрі өріс ... ... әсер етуі күмән келтірмейді.
Аймақтық рынокты объект ретінде екі ... ... ... ... ол елдің халық шаруашылық рыногының ажыратылмайтын
бөлігі, екінші жағынан, дербестік жүйе. Аймақтық рыноктың екі ... ... өз ... ... де нарықтық қарым қатынастары
қалыптастыру арқылы білінеді. Содан ... ... ... тыс ... ... ... ... дүние жүзілік рынокпен ұштасуымен
көрінеді.
Оған көп себептердің бірі рыноктық факторлардың аймақтық саралануы
(дифференциация). ... ... ... ... өндірістің
әртүрлі реттеушілері аймақтарда ... ... олар ... ... ... айта кететін бір фактор өндіріс күштерінің аймақтарда ... мен ... ... ... қалыптастыру мен пайдалану жүйесін
енгізуде ... ... ... ... ... және жергілікті әрекеттестік тиімділігін ... ... ... ... жүргізілуі керек:
- аймақтарға орталықтандырылған тікелей көмекті қамтамассыз ету, ... ... ... ... әзірлеу ;
- жергілікті бюджеттерге орталықтандырылған қолдаудың нысандарын
жаңарту, аймақтардың ерекшеліктерін ескере отырып білімге, ... ... ... ... мұдделі субвенциаларды
бөлуді тәжірибеге ... ... даму ... ... ... ... мен ... шағын және орта қалалар, ... ... ... ... үшін ... ... және т.б. ... енгізу қажет.
Аймақтық басқарудың тиімділігі оның ұйымдастырушылық құрылымы ... ... ... объектісінің құрамына сейкес ... ... Оған ... ... ... ... ... жеке
нышандарды, оларға ұлттық мемлекеттік және ... ... ... ... ... мен ... ... тығыздығы,
көлік байланыстары т.б. жатады. Соған аймақтық ... ... ... ... тән. Ол қайшылықтарды бәсеңдету үшін үнемі
жетілдіру қажет. Аймақтық басқару жүйесін жетілдіру ... кем ... ... ... ... Оның бірі ... басқару объектісі
, яғни негізгі аймақтық жүйесі (ұлттық мемлекттік деңгей т.б), ... оның ... яғни ... ... ... Оған ... өзі басқару
ұйымдары кіреді.
Ынта қойып зерттейтін ... бірі - ... ... жетілдіру. Бұл мәселе өзін - өзі басқару мен тығыз байланысты.
Жетілдірудің ... ... бірі - ... ... көшу
өйткені жергілікті үкімет органдарына ... ... ... ... айтқанда қаржының бірталай үлесін, материалдық қорларды өндірістік
әлеуметтік инфрақұрылымдарға бағыттауды басқару болып табылады.
Аймақтық басқарудағы ... ... ...... үш ... ... ... үшін функциялар мен өкілеттіліктерді
кеңейтуін ... ... ...... ... ... ... және өндірістік
инфрақұрылымдардың дамуы қоршаған ортаны қорғау т.б);
ә) ... ... ... ... ... ресурстарды
қайта пайдалану, өндірістік кооперация) аймақтың щеңберінде;
б) жоғарыға ... ... ... ... (жоспарларды
үйлестіру, олардың орындалуын бақылау, халықтың тұтыну тауарларын өндіру).
Республикалық ... ... ... ... ... қажет:
- территориялық деңгейдегі мүдделер жүйесі және басымдықтар
- өзін- өзі басқарудың ... ... ... ... ... және іскерлік қағидалары;
- өзін-өзі басқарудың мүдделеріне жету үшін өндіріс-материалдық ... ... ... ... кешеннің тиімділігін бағалайтын көрсеткіштер;
мемлекеттік басқару мен территориялық мен ... ... ... ... ... ... ... нақтылы территориядағы тұрғындардың
мұқтажын қамтамассыз ету деңгейі және сол ... ... ... ... . Осы екі ... ... ... үйлесімді көрсеткіші
болып табылады. [15].
Қазақтсанның әлеуметтік – экономикалық дамуы, келешектегі ... оның ... ... даму ... ... әрбір облысы өзінше қалыптасқан күрделі аумақты, өз
ерекшелегі мол ... ... ... ... ... экономикалық шамаларының топталу дәрежесі.
(Балдық өлшеммен) ... ... топ: 3,2 -5,73 |ІІ топ: 6,25 – 6,98 |ІІІ топ: 8,02 – 8,75 ... ... Қазақстан |Шығыс Қазақстан ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ҚР ... ... ... механизмдерді жүзеге асыру. //
жауапты редакторы М.Б.Кенжегузин – Алматы 1998, 10 – бет.
Оның көлемінде ірі-ірі экономикалық мәселелерді шешу ... ... ... ... пайдалана отырып көптеген
мәселелерді бақылау және оны тез ... ... мол. ... ... ... ... ... өтіп жатқаны туралы
мәліметтер аумақтың ... тез ... ... ... шешім
қабылданады. Бұл экономикалық бостандықтың негізі.
Осыған орай біздің экономика ... ... ... ... ... ... ... құбылыстармен
процестерін зерттеу болып табылады. Мәселені осылай қоюлуына әсер етеді.
Олар ... ... жүйе ... облыстардың жағдайына орталықтанған
басқарушылық ... ... ... ... ;
- өз ... ... басқарудың күйреюі;
- республикадағы жалпы экономикада салалық негіздерінің әлсізденуі ,
технологиялық бірліктің ажырауы;
- республика ... ... ... ... ... ... қажеттілігі . Ол өндіріс аймақтарда жаңартуға ... ... ... ... аймақтық экономиканы ... ... күші деп ... ... құбылыстың аймақтық басқаруға бет бұрыс жасалуы.
Мысалы, үкіметтің ... ... ... ... негізгі бағыттары белгіленген. ... ... ... ... ... негізінде экономикада басқаруды аймақтық деңгейге ауыстыру;
- ... ... ... және ... ... іске ... ... үкіметтің көптеген
өкілеттілігін жергілікті органдарға өткізу;
- аймақтық ... ... ... ... ету ... ... кеңейтілген өкілдік беру.
Мемлекеттік реттеу әртүрлі аудандарда ... ... ... ... ... ... ... ашу мақсатында құралады. Осы
тұрғыдан Қазақстанның барлық аймақтары төрт ... ... топ- ... ... ... ... керемет
қорларымен және де ғылыми өндірістік потенциалдың қарқынды ... ... бар ... ... ... экономикасын дағдырыстан шығару және
тұрақтандырудың рөлі беріледі. Олар еліміздің потенциалын ... топ- ... ... ... ... ауыр ... ашық ... мамандандыру жоғары технологиялық ғылыми
көлемді өндіріс құру үшін ... ... ... мен ... облыстар.
Бұл негізінде қаржы ресурстары мен өзін өзі қамтамассыз еткен ... ... ... дәрежелі негізгі қорлардың тозуы, дағдарысты экономикалық
және экологиялық жағдайлардың болуын назарға алу қажет.
Үшінші топ- АӨК ... ... ... ... маманданған облыстар
олар республикада азық түлік ... ... ... ... топ – ... ... климаттық, әлеуметтік- экономикалық
және техника-технологиялық ... ... ... қатаң шектелуімен, ... ... ... өте ... және де ... ... аудандар
мен көрсетілетін дипрессиялық облыстар .
Бірінші топтағы аймақтарда ... ... ... ... ... құру, сонымен қатар, шет ел инвесторының қатысуын
немесе мемлекеттік қолдау жүйесінің маңызы ... ... ... ... ... аймақ экономикасының
құрылымын қайта құру кең көлемдегі жекешелендіру арқылы бағыттайды.
Үшінші топтағы аймақтарда ... әр ... ... дамуы ,
экономикалық тетіктер мен ... ауыл ... ... ... ... ... шоғырландыру іс- әрекеттері
көрсетіледі.
Депрессиялық (төртінші) топтағы облыста мемлекеттік реттеу ... ... - ... жобалауға сай қаржылық көмек көрсету және ... ... ... ... ... ... ... аймақтық мәселелерін шешуде өнімді болып
келеді, ... ... , ол ... шаруашылықтың қарқынды дамуына
мүмкіндік береді және де аймақтық ... ... ... ... саясаттың тұжырымдамасы шеңберінде аймақты дамытудың әртүрлі
тетіктері пайдаланады солардың бірі болып бағалау жүйесі қолданылады. ... ... ... ... ... үнемі нақтылы ақпараттар алып
отыруға болады. ... жүйе ... ... ... ... ... тұрақтандыруда ерекше ролі жоғары – ол баланстық
әдісті қолдану. Бұл әдіс ... ... ... өте ... және ... ... көрсеткен. Халық шарушылығын пропорциялы дамытудың әдісі
болып ... . ... ... ... ... ... әрі ең шешуші артықшылықтарының бірі болып танылған.
Өтпелі кезеңде ... ... ... ... бірі мақсаты
бағдарламалар. Аймақтық мақсатты бағдарлама белгіленген мүддеге жету
жүйесі ... ... ... ... әртүрлі деңгейде
қолданылатын мақсаты әдістернің ... ... бар. Ол ... мәселелер мен маңыздылығ шаруашылық ауқымы мен, кірістің
молшылығымен, ... ... ... ... ... үшін ... ... Үкіметінің 2004-2006, 2005-2007
жылдарға ... ... ... аталмыш әдістің үлгісі деп
ұғынуға ... ... ... ... ... ... ... бағдарламасында аймақтық дамудың негізі бағыттыры белгіленген.
Мемлекеттің ... ... ... ... ... ... деңгейіне дәйіктілік пен ауыстыру және орталық,
жергілікті ... ... ... өзара іс-қимыл аймақтық өзін -өзі
басқару қағидаларын дамыту ескеріле отырып жүзеге асыру ... ... ... ... ... арналған іс-қимыл
бағдарламасында аймақтық ... ... ... ... әлеуметтік экономикалық саясаты реформалардың салмақ орталығын
аймақтар ... ... пен ... және ... ... ... өзара іс-қимылдарының аймақтық өзін-өзі басқарудың
қағидаларын дамыта отырып жүзеге асыру керек.
Үкімет ... ... ... бюджеттегі қалыптастырудың
жергілікті үкіме органдарының өкілеттілігін күшейтуді ... ... ... маңызды . Аймақтарға ... ... ... ету ... ... оралықтанған қолдау
ұсынудың нысандарын әр тораптандыру аймақтардың ерекшеліктерін ... ... ... ... ... ... ... қорғауға
арнаған мақсатты субвенцияларды тәжірибеге енгізу. Реттелетін кірістерден
жоғары тұрған бюджеттерге аударымдардың ... ... ... ... ... ... органдарға кедейлік пен ... ... ... және орта ... ... жұмыс істемейтін өндірістерді
қайта құрылымдау және бөліктеу дәрменсіз ... оның ... ... ... ... және тарату рәсімдерін
жүзеге ... ... ... мен жауапкершілікті шешу жүктіледі.
Үкімет жұмыс күншін, капиталды және ақпаратты еркін ... ... ... еңбек, инвестициялар және жаңа жұмыс орындары
рыноктарында ... ... ... ... ... керек.
Жергілікті атқарушы органдарға дәйекті түрде ... ... ... төлеуші және жұмыс орынның көзі ретіндегі тиімді жұмысы
үшін жауапкершіік жүктеледі. Осы ... ... ... ... ... ... ... жаңартуға және жеке негіздегі
жаңа құрылысқа жауапкершілігі ... ... ... бағдарламада
инвестициялық жобалар мен ниеттерге сәйкес алдағы ... ... ... ... жеке жеке ... тұрғыдан республикамыздағы барлық аймақтарын сипаттаудың ... ... ... ... алсақ та жеткілікті. Атырау ... ... ... және ... ... көлемін арттыру . Мұнай
машиналарын жасауды химия және мұнай өндірісін, сондай-ақ ... ... ... ... ... ... Ембі ... газ” АҚ кең орындарын, Кісенбай, ... ... ... ... ... ... және қазіргі заманғы өндірістік және әлеуметтік
инфрақұрылымдар құру, Теңіз ГӨЗ ... ... ... ... кеңейту
белгіленеді.
Алматы облысында Оңтүстік Қазақстан ГРЭС-нің ... ... ... ... ... және ...... негіздемесін
орындау. Түсті металлургия мен металл өңдеуді құрылыс материалдары
өнеркәсібін ... ... ... ... дамыту жүзеге
асырылады. Егіншіліккке бірінші кезекте су ... ... ... технологияларына байланысты игеру . Көкөністер мен
жемістер өсіру, қайта өңдеу және ... ... ... ... Сондай-ақ басқа да өндіріс орындарының дамуы қарастырылған.
[16].
Аймақтық басқару жүйесіндегі болашақтағы ... ... ... ... ... ... ... - экономикалық” дамуы
туралы мемлекеттік бағдарламаны іске асыру.
2.2. ОҚО-дағы өндіріс пен ауыл шаруашылығының дамуы және олардың
аймақтық әлеуметтік - ... ... ... ... әлеуметтік-экономикалық дамуының қорытындысы
экономиканың ... ... ... ... ... және ... саланың түбегейлі дамуының арқасында тұрақты
экономикалық өсу тенденциясының сақталғандығын көрсетеді. Сонымен, 2003
жылы ... ... өнім ... 2002 жылмен салыстырғанда 10,5 пайызға артты
және 235 млрд. теңгені құрады.
Өнеркәсіп. 2003 жылы өнеркәсіп ... 120,4 ... ... өнім ... 2002 ... деңгеймен салыстырғанда 109,8 %–ды құрады.
Өнеркәсіп көлемінің артуына облыстағы инвестициялық саясат әсерін ... №3)*. Тек, 2003 жылы ... ... - 11,3 млрд.теңге
негізгі қорға бағытталған инвестиция жұмсалды. ... ... жылы ... ... ... іске ... жаңа ... жаңа өнім түрлерін шығару нәтижесінде облыстағы 41 кәсіпорында қосымша
үш мыңнан аса жаңа ... орны ... 2003 жылы ... ... ... қоса ... 120,4 ... теңгеге өндірілді және физикалық
көлем индексі 2002 жылмен салыстырғанда 109,8% ... емес ... ... ... 2003 жылда өнеркәсіп
өндірісінің физикалық көлемі өткен ... ... 10,7% ... ... өңдеу өнеркәсібінде – 10,7%, тау-кен өнеркәсібінде – 11,5%, электр
қуатын өндіру мен газ бен суды ... ... ... ... ... ... өндірісінің өнім құрылымы
(қорытындыға пайызбен)
Кесте 4
|Салалар |2002 ж |2003 ж ... ... ... |100 |100 ... ... |4,3 |3,9 ... ... |86,4 |88,0 ... ... ... газ бен суды тарату |9,3 |8,1 ... ... ... өсімі, өңдеу саласының артуы арқылы
қамтамасыз етілді (2002 жылғы қаңтар-желтоқсанына 10,7%), жалпы көлемінің
88%-ы ... ... ... Онда 85,8 ... ... өнеркәсібі көлемінің маңызды өсуіне мұнай өнімінің (физикалық
көлемнің индексі 115,4% құрады) артуы көмегін тигізді, оның ... ... 43,4% ... жылы кәсіпорын салаларымен бензин – 872,6 мың тонна немесе бұл
2002 жылдың деңгейіне 108,9% ... ... ... – 1233,8 мың ... ... – 1359,3 мың ... (109,2%), авиакеросин – 213,3 мың тонна
(114,9%).
Металлургия өнеркәсібіндегі өнім көлемі 2002 жылдың деңгейінен 25,2%
төмендеді. Облыстық ... ... ... ... ... төмендеуінің негізгі себебі, „Южполиметалл” ЖАҚ ... ... ... Сонымен қатар, 2003 жылдың желтоқсанының
өткен аймен салыстырғанда 13,7%-ға өскені байқалады.
Тоқыма және тігін өнеркәсібіндегі өндіріс ... 22 ... ... бұл 2002 ... ... ... 2,3% кеміді, бұл ұзын және
қысқа жемпірлердің ... ... ... ... ... шұлық
(67,2%-ға), мақта талшығы (3,9%ға) орындалуына байланысты төмендеп отыр.
Химия өнеркәсібінде өндіріс көлемі 17,9% ... Өсім ... ... ... байланысты болды (2002 жылдың деңгейінен - 12%).
Өңдеу өнеркәсібінің жағдайы, оның даму деңгейі облыс экономикасын
дамыту мен ... ... ... ... ... ... ... 2003 жылы азық-түлік өндірісі, сусындар мен темекі өнімдерін
қоса есептегенде, ақшалай көрсеткіште 16633,8 млн. теңгені құрады, бұл 2002
жылмен ... 14,7% ... Ауыл ... ... ... ... келесідей азық-түлік өнімдерінің түрі бойынша байқалуда: ет (0,3%),
құс еті (5 есе), шұжық өнімдері (2,2 есе), ... майы (25,3%), ... ... ... (59,3%), ... шарабы (55,1%), сыра
(20,9%), ішкілікке ... ... (2 есе), ... су ... материалдарын шығаратын кәсіпорындар саласында өндіріс көлемі,
2002 жылдың деңгейінен 19,9% өсті, кәсіпорындармен 3176,4 млн. теңгенің
өнімі ... 2003 жылы ... ... ... ... - ... мың тонна шығарылды), әк - 34,8% (21,2 мың тонна), ... ... ... (83,5 мың ... ... жасалған жиынтық құрылыс конструкциясы –
2,3 есеге (34 мың тонна) артты.
Машина жасау саласында өндірістің өсім тенденциясы ... ... ... ... 2002 ... ... 20,8% ... бұл өнімнің
арттырумен, импорт алмастыру шеңберіндегі отандық ірі ... ... жол ... үшін ... ... ... газ алу
өнеркәсібінде келісілген келісімге байланысты ... жылы 10,6 ... ... ... ... жіберілді, бұл 2002
жылғыдан 8,2% жоғары.
Электр энергиясы, газ бен суды ... мен ... ... ... 5,2% өсуі байқалуда. Алайда, суды тарату және тазалау, ... 10,6% ... ... ... жаңа ... орындары ашылуда. Жылдың басынан
облыстың 41 кәсіпорнында жаңа кәсіпорындарды іске ... ... жаңа өнім ... ... есебінен қосымша 3217 жұмыс орны ашылды.
Сайрам ауданында ... ... ... және ... ... ... ЖШС кәсіпорны 51 жұмысшы орнымен іске қосылды.
Одан басқа, жаңадан 21 кәсіпорындар іске қосылды: Ордабасы ... 120 ... ... мақта өңдейтін “Ордабасы мақта” ЖШС, Түлкібас
ауданында – 200 ... ... ... ... ... ЖШС, 52 жұмыс орынды
жеміс – жидек ... ... ... ЮГ” ЖШС; ... ... өңдейтін екі кәсіпорын: 165 жұмыс орынды “Багара” ЖШС, ... ... ... ЖШС, сонымен қатар бетон бұйымдарын ... ... ... ... ... ААҚ. ... ауданында –
175 жұмыс орынды мақта өңдейтін “Контекс” ЖШС, Түркістан қ. – 102 ... ұн ... ... ЖШС, ... ауданында – 55 жұмыс орынды асфальт,
ұсақ тас шығаратын “Шымкентдорстрой” ӨК, 70 ... ... ... шығаратын зауыт “Южполиметалл” ЖАҚ, спирт шығаратын - 63 жұмыс
орынды “Достық-2001” ЖШС; Сарыағаш ауданында екі ... суын ... 105 ... ... ... ЖШС және ... және ... және 62 жұмысшы орнымен ұн шығаратын ... ЖШС; ... 120 ... ... ... ... өңдейтін “Ордабасы агро” ЖШС
іске қосылды; Төлеби ауданында тігін және шұлық бұйымдарын ... ... ... ... ЖАҚ; ... қаласында 166 жұмыс орынды «Тау-Кент тау-
кен ... ... ЖШС іске ... ... ... ЖАҚ ... ... тұздары мен
қышқылының өндірісі), мұнда 130 адам ... ... және ... ... ... өндірісі) кәсіпорындарын 30 жұмысшы орнымен іске
қосуға байланысты дайындық жұмыстары жүргізілуде, ... и Со” ЖШС ... ... спирт шығаратын өндіріс, құрылыс материалдарын өндіретін
164 жұмысшы орнымен «Бритекс Лайнң ЖШС іске ... ... ... ... АҚ ... ... 20 ... “Химфарм” ААҚ дәрі-дәрмек өндірісі (110 ... ААҚ ... ... (16 ... ... ЖШС ... жіп иіретін өндірісті кеңейту жүргізілуде, Кентау ... ЖАҚ КБК ... ... (10 ... және ... ... ... Шардара ауданындағы “Корпорация Нимэкс” ЖШС
мақта талшығы (30 ... ... ... “Алекс” ЖШС және “Курорт-
Барс 2030” минералды су (205 адамға), “Қапланбек” АШК ... ... ... өндірістері ұлғайды. Созақ ауданындағы “Теріскей” ЖАҚ кен алу (10
адамға), ... ... мен ... ... (20 ... және ... ... РБ” қосымша (42 адамға) ұлғайды.
Жаңа өнім түрі - ... ... ... ЖШС ШБ (25 ... Шымкент
қаласындағы “Южполиметалл” ЖАҚ металл мырышын шығаруға (125), Кентау
қаласында трансформаторлар шығаруға ... ... ... (70 ... ... ... ... шығаруға УПП КОС.
Ауыл шаруашылығы
Ауыл шаруашылығының жалпы өнім көлемі ағымдағы бағада 83,1 ... ... бұл 2002 ... ... 3,5% ... оның ... мал
шаруашылығы өнімі – 24,4 млрд., 5,1%, егін шаруашылығы – 58,7 млрд. теңге
немесе 2,8%. ... 2003 жылы 497,4 мың ... ... және ... ... немесе өткен жылмен салыстырғанда 90,4%.
Шаруашылықтың барлық санаты бойынша майлы дақылдар 76,4 мың ... ... бұл 2002 ... 78,9%-ға артық, мақта – тиісінше 387,7 мың
тонна немесе – 7,6%, ... - 418,3 мың ... ... – 4,7%, ... ... тонна немесе – 19,6%.
Өткен жылдан бақша дақылдары - 16%-ға кеміп немесе 244,6 мың тоннаны
құрады, жеміс-жидек – 4,6% ... - 45,7 мың ... ... ... ... мың ... құрады.
2004 жылдың өніміне күздік дақылдарды 180 мың гектарға орналастыру
көзделген болатын. ... ... ... ... ... күздік тұқыммен
толық қамтылған. Күздік егіс 162,1 мың га егілді немесе тапсырманың 90%.
240,9 мың гектар жер ... ... ... ... 64%.
Мал шаруашылығы. Облыс бойынша шаруашылықтың барлық санаты бойынша мал
шаруашылығы өнімі өндірісінің өсімі және мал мен ... ... ... ... жылы шаруашылықтың барлық санаты бойынша тірідей салмақтағы ет
өндірісі, мал және құс – 112,3 мың ... ... бұл 2002 ... 103,5%, сүт – 428,5 мың тонна немесе 106,6%, жұмыртқа – 187,6
млн. дана немесе ... мен ... ... түрінің саны 2004 жылдың 1 қаңтарына ірі қара
мал басы - 520,3 мың бас немесе ... ... ... ... – 30,5 мың бас ... 136,2%, қой мен ешкі – 2457,7 мың бас ... ... – 108,1 мың немесе 108,7%, түйе – 12,7 мың немесе ... – 1953,7 мың бас ... ... ... 1 ... ... 44 мыңнан аса ауыл шаруашылық ... ... ... оның 43161 ... ... шаруашылықтары және
1043 ауылшаруашылық кәсіпорындары.
Облыстағы құрылған 14 ауылдық ... ... 7 ... оның ішінде “Агронесие Ордабасы” ЖШС АНС, “Сайрам-несие” ЖШС ... ЖШС АНС, ... ЖШС АНС, ... ЖШС ... ЖШС АНС және ... ЖШС ... ... серіктестері құрылғаннын бері өзінің құрылтайшыларына
мал мен егін шаруашылықтарын дамытуға 932,6 млн. теңге, оның ... ... – 564,8 млн. ... ... ... ... 52 ... қазіргі кезде 46 жұмыс істейді, олармен
59,4 мың га алқапта 102,5 млн. ... ... ... көрсетті.
Ауылшаруашылық тауар өндірушілеріне көмек көрсету үшін 305 ... оның ... 212 – ... ... дайындауға арналған, 50
ауылшаруашылық тауар ... ... 21 ... ... ... ... тауар өндірушілерін техникамен қамтамасыз ету деңгейін
жақсарту мақсатында облыста құрылған „Жәрдем” МКК-не ... ... ... теңге бөлінді. Тендерді жеңіп алған ”МТЗ-Азия-сервис” ЖШС-тік МТЗ-80
маркалы 84 трактор сатып алды. Облыста ... ... ... ... ұзақ ... ... ... сатылды.
Облыста 2003 жылы сиырды қолдан ұрықтандыратын 193 пункті ... онда 50,6 мың бас сиыр ... ... 2002 ... ... мың ... ... дәрігерлік қызметін жақсарту үшін, облыстың барлық аудандары мен
қалаларында індет ауруларына қарсы іс-шаралар ұйымдастыруға 15 ... ... ... құрылды, онда 263 мал дәрігер мамандары жұмыс
істейді.
Кесте 5
Одан әрі, ауыл шаруашылығының дамуын таңдаулы тұқым шаруашылығы, жерді
агрохимиялық ... ... ... ... ... ... ... стансалар құру, тыңайтқыш және жанар-жағар
материалдарын алуды субсидиялау.
Облыста асыл тұқымды мал шаруашылығы мен ветеринарлық ... ... ... жүргізілуде.[18]
2.3. ОҚО-дағы әлеуметтік сфераларының қазіргі таңдағы даму жағдайы.
Оңтүстік Қазақстан облысы ... ... 4,3 % ... ... ... бойынша орташа республикалық көрсеткіште 3 есе жоғары.
Өзбекстан республикасы, ... және ... ... ... ... ... қиылыс аралығында (теміржол, автомобиль) көлік байланысы
өте ыңғайлы жерде орналасқан. Оңтүстік ... ... ... 10 ... ... ... ... құрылымды және ұйымдастыруды
қайта құру жұмыстары аяқталды, соның арқасында жаңадан ... ... ... үшін және ... ... ... ... шаруашылық
субъектілернен бәсекелестікке қолайлы орта құрылды. Облыс бойынша 48
кәсіпорын, оның ... ... ... бойынша 27 кәсіпорын көлік қызметін
көрсетеді.
Көліктік-коммуникациялық кешен. 2003 жылы облыстағы көліктің ... ... ... ... және ... жатпайтын ұйымдар
тасыған жүк көлемін қоса есептеп бағалағанда) - 70,5 ... жүк ... ... - 104,3 %) және 853,5 млн. ... (101,9 %) ... 6*
Облыс тұрғындарына 2,1 млрд.теңгеге (102,8%) - ... ... ... (129%) – ... қызметі көрсетілді.
2003 жылы автомобиль жолдарын жөндеуге және ... ... ... – 286,4 млн. ... жергілікті маңызы бар жолдарға
– 524,4 млн.теңге ... ... ... ... ... байланысты - 224,4 млн.теңге қаржыға тасқын бұзған жолдарды
жөндеу-қалпына ... ... ... ... ... ... облыста кәсіпкерлік құрылымының өсуі
байқалуда. 2004 жылдың 1 - ... ... ... ... саны 105,5 мың ... құрады. Өткен жылмен салыстырғанда
шағын кәсіпкерлік субъектілері 10 % - ға артты.
Облыстың экономика саласындағы ... 296,5 мыңы ... 32 ... ... бизнес саласында жұмыспен қамтылған.
Шағын кәсіпкерлік субъектілері тауар ... мен ... ... млрд. теңге, немесе 2002 жылдың деңгейінен 6,1 % артық табыс алды.
Инвестиция саласы. ... ... ... ... бағытталған
инвестицияның көлемінің көбеюімен айқындалады.
2003 жылы облыста негізгі капиталға 31,2 млн. ... ... оның ... мына ... ... ... ... бюджет – 3854,0 млн. теңге;
- жергілікті бюджет – 2936,1 млн. теңге;
- кәсіпорындар мен ұйымдардың өз қаржысы – 21074,9 млн. теңге;
- ... ... – 3356,2 млн. ... жылы 7744 ... ... 24 ... білім беру мекемелері, Шымкент
қаласындағы 2600 орындық спорт кешені, 200 орынға ... ... ... ... ... ... ... қатар, 313,1 мың шаршы метр
тұрғын үй ... ... 1,9 млн. ... ... игерілді. (Кесте№7)*
Кесте 7
Облыста: электр қуатын, газ бен су ... және ... кен ... ... және ... ... ... қозғалмайтын мүліктер
операциясы, тағамдық азық-түлік және ... ... ... ... ... бағыттары болды.
Әлеуметтік сала. Облыста кедейшілік пен жұмыссыздықты төмендетудің
2003-2005 жылдарға ... ... ... ... нәтижесінде 2003
жылдың соңында аз қамтылған азаматтар саны 117,2 мың ... 89,6 ... ... ... 23,5 ... ... ... халықтың экономикалық белсенділігінің артуы байқалады.
Сонымен, 2003 жылы экономикалық белсенді ... саны 952,4 мың ... 2004 ... бағалау бойынша, оның шамасы 2,4 пайызға артып, 975,5
мың адамды құрайды. 2003 жылдың соңында жұмыссыздар саны 81,5 мың ... ... ... 8,6 ... ... жұмыспен қамту мақсатында, 2003 жылы 11868 ... ... ... 1,8 ... артығымен орындалды) құрылып, 11213 жұмыссыз
жұмысқа ... 9530 ... ... ... қатысты, немесе
жоспардың 120 ... ... ... 1147 жұмыссыз жіберілді, немесе
жоспардың 114,7 пайызы.
Халықтың ... ... ... мен жеке ... ... ету мақсатында, облыс бойынша 435 аз қамтылған азаматтарға жалпы
көлемі 28,6 млн. теңге шағын несиелер, 478 отбасыға жалпы көлемі 1068,4 ... 61 ... 200 ... аса қара мал ... бюджет қаржысынан 26,4 мың аз қамтылған отбасының 120,6
мың адамына жалпы көлемі 798,1 млн. ... ... ... көмегі
берілді. Айына бір адамға ... ... ... ... ... ... 831 теңгені құрады.
4,3 мың отбасы жалпы көлемі 30,6 млн. теңгенің ... үй ... ... ... ... үй ... ... жылдық мөлшері 757
теңгені құрады.
2003 ... ... ... ең ... шамасынан төмен табыс
табатын халықтың үлесі 20 пайызды, күнкөрістің ең ... ... ... ... жылы ... ... жан ... шаққандағы атаулы ақшалай табысы
60679 теңгені (айына орта есеппен 5057 теңге) құрады, бұл 2002 жылғыдан 7,9
пайызға ... ... үшін ... орта ... жұмсалған табыс 4945 теңгені
құрады. Бұл көрсеткіш қалалық жерде 5817 ... ... ... - ... ... ... ... 8
Облыстағы халықтың өмір сүру деңгейінің жақсарып жатқанына
ақшалай табыс деңгейінің салыстырмалы ... куә бола ... жыл ... ... ... орта ... 15-20 пайызға артуда және бұл
көрсеткіш соңғы 5 жылда 2,5 ... ... ... жылы облыстағы зейнетақы алушылардың орташа жылдық саны ... ... ... ... ... мөлшері 6517 теңгеге жетті, 2003
жылы зейнеткерлерге 12079,2 млн. теңге төленді.
Мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақы ... саны 91,4 мың ... оның ... ... - 57,5 мың ... ... ... -
30,4 мың адам, жас мөлшеріне байланыстылар - 3,5 мың адам. 2003 жылы ... млн. ... ... әлеуметтік жәрдемақы төленді. Облыста
Қазақстан халқының 13 пайызы, яғни ... ... зор ... шоғырланған. 2004 жылдың басында ОҚО халқының саны 2130,6 мың
адамды құрап, 2003 жылдың басымен салыстырғанда 39,4 мың ... ... ... ... ... шамасы 37,2 мың адамды (2002 ... 114,5 ... ... 2003 жылы ... ... абсолюттік
шамасы 2445 адамды құрады.[19]
Білім беру. 2003 жылы мектепке ... ... ... 14,2 мың
баланы қамтитын 107 мектепке дейінгі мекемелер жүргізді. 1022 жалпы білім
беретін ... 548,8 мың ... ... ... техникалық білімді мамандар мен жұмысшы кадрларды дайындауды 9,3
мың оқушыны қамтыған 22 ... ... және 18,8 мың ... бар ... ... жоғары кәсіби білімді мамандар дайындауды 24 ЖОО-ы мен 4
мемлекеттік емес жоғары оқу орындарының бөлімшелері жүргізді, оларда ... ... ... ... сақтау. 2003 жылы облыста 179 дербес амбулаториялық-
емханалық ұйымдар, 156 - ... ... 12 - ... 5 - ... және т.б. ... ... көрсетті, барлығы 13 мың төсек орнымен
қамтылған, оларда 6,2 мың ... мен 15,1 мың орта ... ... ... ... ... 2003 ... ішінде 7 денсаулық сақтау нысандарының,
оның ішінде республикалық бюджеттен - 911,6 млн. ... - 3 ... ... - 416,4 млн. ... - 4 ... құрылысы жүргізілді.
Төлеби ауданындағы жұқпалы аурулар бөлімінің, Түлкібас ауданындағы ... ... ... ... 7 ... 65,4 млн. ... жөндеу жүргізілді.
Бюджет саласы. 2003 жылы бюджет түсімдері бөлінген трансферттердің
және кредиттердің өтелуінің есебінен 41078,7 млн. ... ... ... ішінде облыстың табыстары 105,8%-ға орындалды, немесе 18164,9 млн.
теңге - жоспар, нақты 19223,5 млн. теңге түсті, 309,9 млн. ... ... ... ... 20,4%. ... түсімдер, ең алдымен табыс көздерінен ұсталынатын жеке ... ... ... және ... ... ... негізгі көздері
болып табылады.
2003 жылы шығыстар бойынша облыс бюджеті 41018,7 млн. ... ... ... 99,2% орындалды. 2004 жылға облыс бойынша нақтыланған
бюджеттің жалпы ... 2004 ... ... ... ... ... ... құрады, оның ішінде ағымдағы бюджет 46348,8 млн. теңгені
немесе шығыстардың жалпы көлемінің ... ... даму ... – 5843,2
млн. теңге, немесе 11,2%.
ІІІ-тарау. Аймақтың әлеуметтік - ... даму ... ... ... аймақтарының әлеуметтік - экономикалық дамуының негізгі
басымдылығы.
Барлық елдердің тәжиребелері көрсетіп отырғандай, елдің дамуы , оның
ғылыми түрде ... ... ... ... ... ... орындалуына байланысты болады. Стратегиялар мына тараулардан
тұрады.
1. Әлеуметтік ... ... ... ...... дамудың тұжырымдамасы ;
3. Негізгі макроэкономикалық көрсеткіштер;
4. Ұлттақ бағдарламалар;
Әлеуметтік экономикалық жағдайды талдау өндіріс қуатының ... ... ішкі және ... ... мемлекеттік реттеушілер
жүйесі жұмысының нәтижелігі мен әрекеттілігін, ... ... мен оның ... сонымен бірге осыларға әсер етуші
процесттерді айқындап оның әлемдік ... ... ... ... ... ... дамудың тұжырымдамасы ... ... ... стратегиялық мақсаты мен міндеттерін, ... ... ... жету ... ... ... тізбесін
анықтайды. [21].
Шаруашылықты дамытудың ұзақ ... ... ... ... ... ... және айқын кезеңі болып табылады. Дамыған
елдер тәжірибесі ... ... ... ... ... ... ... кезеңінде шектелуі болуы тиіс.
Макроэкономиканың негізгі көрсеткіштері арқылы экономикалық өсудің
қарқыны, қоғамдық өндірістің ... ... ... ... тепе
теңдіктері, мемлекеттің, кәсіпорынның және халықтық қаржылығы бағаланып ,
болжанады.
Стратегиялық жоспар ағымдағы ...... ... ... есептері мен мен сараптау бағаларына
(даму тенденцияларынан тұратын) негізделеді, ол мыналарды анықтайды :
- дамудың ... және ... ... ... ... ... шаруашылығының басты, басым бағыттары және оны жүзеге ... ... ... ... болатын қарқыны және макроэкономикалық
үйлесімдіктер;
- экономикадағы құрылымдық өзгерістер;
- ресурс потенциалы, оны ... ... мен ... ішкі және ... экономикалық саясаттың негізгі бағыттары;
- шаруашылық жүйесіндегі негізгі институттық қайта құрулар.
Ұсынылып отырған әлеуметтік – ... даму ... ... ... ... ... ... арнайы
мемлекеттік инвестициялық және ұлттық даму бағдарламалары ... ... ... - ... ... және
оның дамуын жүзеге асыруды ... ... ... ... пен
міндеттерге сәйкес жүргізуге көмектеседі. Директивті және индикативті
әдістің ... ... ... ... кешенді шаралар
жүргізетін ... ... ... ... Онда ... ... орындалу мерзімі, түрлі салалар мен қожалық етуші субъектілер
меншіктің түріне қарай бір ... ... ... ... ... ... ... ғылыми –
техникалық, экологиялық және басқа да көкейтесті проблемаларды шешу
арқылы тиімділігі ... ... ... ... Олар алға ... мақсатқа толық жетуге қажетті мерзімді
қамтиды.
Орта ... және ... ... ... ... ... тарауға индикативтік - жоспардың «Экономикалық
реттеушілер» деген ... ... ... ... ... салалық жоспарларында, қызмет көрсетуде және мемлекет
қажетін қамтамассыз етуге арналған ... ... ... ... ... он ... ... ұзақ мерзімді стратегиялық жоспары ... ... ... барлық бағыттары бойынша нақтылы міндеттер мен
басымдықтар анықталған.
Атап ... ... ... ... ... ... мынандай негізгі мақсаттар алға қойылған :
- ... ... ... әрі ... ... алатындай
экономика қалыптастыруды жалғастыру;
- жалпы ішкі өнімнің (ЖІӨ) көлемін кем ... екі ... ... ... аса маңызды салаларында ... ... ... қол ... ... әл-ауқатын анағұрлым арттыру;
Бұл міндеттерді орындау шартты ... үш ... ... ... ҚР ... және ... жоспарлау министрлігі, ҚР статистика
жөніндегі агенттігі.
Бірінші кезеңде ұзақ ... ... ...... ... ... қамтамассыз ету және еліміздегі халықтың
тұрмыс деңгейін арттыру ... ... ... ... ... мен ... деңгеі құрылымдарға сапалық өзгерістер енгізуге бағытталады.
Үшінші кезеңде ... ... ... ... ... саланың және салалық жағдайдың тұрақты дамуға көшу
белгіленеді. Ұзақ мерзімді стратегиялық жоспар ... ... зор ... құру ... негізінде Қазақстандық үлгі
(модель) қалыптастыру көзделеді. Онда мемлекет ... ... ... ,
оның “локамативі” ролін атқару тиіс.
Соның нәтижесінде :
- ірі –ірі жүйелі құрылымды, өнеркәсіптік қаржылық топтар ... ... ... ... ... жүзілік деңгейде көтеріледі;
- орталық және жергілікті басқару органдарының ... ... ... ... ... ... мүмкіндігін арттырып шетел
компаниялары мен ішкі және сыртқы рыноктарға еркін араласады. ... ... мен ... ... ... көрсету
маңызды.
Стратегиялық жоспарда қойылған мақсаттар жан жақты сараланып оған әр
түрлі бағыттар бойынша жету жолдары ... Онда ... ... ... ... және денсаулық реформалары жұмыспен қамту,
халықты ... ... ...... ... ... көлік инфрақұрылымы және табиғи ресурстар мен
қоршаған ортаны қорғау, ақша –несие , ... - ... және ... ... меншікті басқару саяси және әкімшілдік басқару
жүйесін реформалау, жергілікті басқару ... ... ... ... ... ... 2010 ... дейінгі стратегиялық
жоспары еліміздің ... ... ... ... ... ... оның ... мүмкіндіктерін арттырады.
Сонымен қатар ол әрбір министрліктер мен ... ... ... ... және ... ... стратегиялық
жоспарларының базасы болып табылады.
Орта мерзімді (5 жылға дейінгі) индикативтік жоспарлар ... ... ... ... индикативтік жоспары
тұжырымдамасына сәйкес ... Онда ... ... ... тактикалық мақсаттары мен ... және ... ... ... ету жолдары көрсетіледі. Сонымен бірге, мемлекеттің
кәсірорындардың және халықтың жоспарланған ... ... ... ... ... ... 1996-2000 жылдарға ранлаған
экономикалық дамудың негізгі мақсаты экономиканың тұрақтылығын ... және осы ... ... әл – ... ... болып табылады.
Бірінші кезеңде –1996-1998 жылдары республикада өндірістің ... ... және оны ... ... екінші кезеңде -1999-
2000 жылдары өндірістік ... ... және ... ... ... ... көзделеді. Орта мерзімге арналған жоспар ұзақ мерзімге
арналған ... ... ... ... ... ... мен міндетіне жету шараларын анықтайды. Ол кең ... ... ... ... салаларына (звеноларына )
бағдар мен ұсыныс ретінде ... ... ... жоспар жасау барысында әлеуметтік- экономикалық дамудың
өз кезеңіне сай, стратегиялық -тактикалық мақсат ... іске ... ... ... жүйесі анықталады.
Орта мерзімді жоспар мына тараулардан ... ... ... ... талдау.
2. Экономикалық саясаттың негізгі бағыттары
3. Әлеуметтік- ... ... ... ... ... ... экономикалық дамуды талдау барысында дүниежүзілік
экономикалық даму ... мен ... ... жай-күйі
анықталады.
Қазіргі уақытта дүниежүзілік экономикада оң үрдістер (процестер
нығаюда , ал ... ... ... және ... ... ... ... жылдардағы құлдыраудың ... ... . ... ... ішкі ... (ЖІӨ) өсу ... 1999
жылмен салыстырғанда дүниежүзілік экономикада 4,7 пайызға , АҚШ- ... ... ... 3,5 ... ... елдерде 5,4 ... ... ... ... ... ... өсуі, рынок дамуының
әлемдік сипаты әсерінен алдағы уақытта (2004ж.) бұл қарқын Америка
және ... ... ... төмендеуі мүмкін (3,0-2,5 пайыз), бірақ
Жапонияда және дамушы елдерде бұл ... 0,8-1,0 ... ... деп жобалануда. Тұтасымен алғанда, оңтүстік- азиялық аймақ
бойынша құлдыраудың ізінше ... ... ... бұл ... жай-күйі жеткілікті деңгейде орнықты болып қала береді.
[22].
3.2.ОҚО-дағы аймақтардың әлеуметтік-эканомикалық дамуының келешектегі
бағдарламалары.
Ұзақ мерзімді ... ... ... экономика негізін құру
Оңтүстік Қазақстан облысының әлеуметтік-экономикалық ... ... ... ... ... ... міндеттерді шешу ұйғарылып отыр:
- негізгі тұғыры минералды ресурстар (уран, алтын, көмір) болатын,
облыс экономикасын диверсификациялау;
- терең ... және ... ... ... ... ұлғайтуды ынталандыру;
- қайта өңдеу циклынан толық ... ... ... ... ... ... ... секторды дамыту және ауыл ... ... ... ... үшін ... ... жағдайын жасау, тұрмыс күй дәрежесін
өсіру және өмір сүру деңгейін көтеру, жаңа жұмыстар мүмкіндігін құру.
Жоспарланған мерзімде мынадай міндеттерді шешу ... ... ... ... ... ... ... деңгейі мен кәсіби біліктілігін арттыру;
- жоғары технологиялық өндірісті құру;
- минералды ресурстарды ... ... ... ауыл шаруашылығы өндірісінің өнімділігі мен оның тиімділігін
арттыруға жағдай жасау;
ауылдың (село) өндіріс және әлеуметтік инфрақұрылымын ... ... пен ... ... [23].
2005-2007 жылдарға арналған облыстың әлеуметтік-экономикалық дамуының
негізгі басымдықтары болып мыналар көзделген:
2015 жылға дейінгі индустриялық-инновациялық даму ... ... әрі ... ... ... ... ауыл шаруашылығы
өнімдері көлемін әрі қарай ... ... ... ... ... ... ... аймақтық азық-түлік бағдарламасын, ауыл
аумақтарын дамыту бағдарламаларын іске асыру;
- тұрғын үй құрылысымен ... ... ... ... білім беруді дамытудың қазіргі заманғы және тиімді ... ... ... ... ... реформалау;
- шағын кәсіпкерлікті дамытуды қамтамасыз ететін шаралар кешені;
- өндіріс және әлеуметтік салаларды дамыту;
- халықтың зейнетақы мен ... ... әрі ... ... ... даму. Оңтүстік Қазақстан облысының
индустриялық-инновациялық ... ... ... ... тұрақты экономикалық өсімді қамтамасыз ету, өнімнің бәсекелестікке
қабілетті ... ... және ... көлемін ұлғайту үшін жағдайлар жасау
болып табылады. Бұған «Қазақстан Республикасының ... ... ... ... стратегиясындаң, «Қазақстан
Республикасы Үкіметінің 2003-2006 жылдарға ... ... ... ... ... ... жылдарға арналған
стратегиялық жоспарында» белгіленген бағыттарды жүзеге асыру жолымен ... ... ... қол ... үшін ... ... шешу ... шикізаттық бағыттылықтан көшуге ықпал ете отырып облыстың
тұрақты дамуына қол ... ... ... ... ... мен оның ... ... жағдайлар жасау;
3. болашақта сервистік-технологиялық экономикаға өту үшін
жағдайлар дайындау;
4. бәсекеге қабілетті және экспортқа бағдарланған өнім түрлерін
өндіру ... ... ... әуелетінің деңгейін
арттыру;
5. өнеркәсіптегі прогрессивті технологиялық ілгерілеушіліктерді
ынталандыру;
6. ... ... ... үшін жағдайлар жасау.
Аталған міндеттерді шешу өз технологияларын әзірлеумен ... ... ... ... ... өзіндік құнын төмендету және сапасын
әрі қарай ... ... ... ... мен ... алуға бағдар алатын өнеркәсіптік кәсіпорындар топтарын қалыптастыруға
мүмкіндік береді.
Бұл бағыттағы жұмыстарды облыстық мемлекеттік ... ... ... ... ... ... және облыс
ғалымдарының ғылыми әзірлемелерін облыс экономикасына ... ... ... ... қарай өнеркәсіп өнімінің көлемі 153,6 млрд.теңгеге жететін
болады, ол жоғары ... ... ... ... ... сыртқы инвесторлармен қатар ішкі инвесторлар үшін
де қолайлы инвестициялық ахуал ... ... 2004 ... 12,1 %–ға ұлғаяды. (Сызба 1)
Қазақстан Республикасының Индустриялық-инновациялық даму стратегиясын
жүзеге асыру шеңберінде облыста, жұмысшы топ ... ... құны ... өндіруге бағдарланған 11 жобаның екеуі жүзеге асырыла бастады:
«Ютекс» ЖШС-де мақта ... ... (1,9 ... және ... ... ... жол көлігі үшін темір жол ... ... ... және ... ... ... (10 ... доллары) және 2004 жылы
осы екі жоба бойынша 18 млн.АҚШ долларын игеру жоспарланып отыр.
Облыстың ... ... ... ... ... ... химия және мұнай-химия ... ... ... бойынша жүзеге асырылатын болады:
- қолда бар шаруашылық жүргізуші субъектілерді іске қосу ... ... ... ... ... ЖАҚ, ... ... іске қосу);
- қазіргі заманғы жаңа өндірістер құруды, ... ... ... ... ең жаңа ... пайдалана отырып, жұмыс істеп тұрған
өндірістерді түбірлі реконструкциялауды және қайта жарақтандыруды көздейтін
саланы ... ... Ойл ... ААҚ, ... «Babur name» ... Ойл ... ААҚ ... тереңдігін арттыруды, өнімнің
сапасын жақсартуды, 2007 жылы 3600 мың тонна ... ... ... ... ... ... уақытқа арналған жоспарында ... ... ... мен ... ... депарафинизациялау
қондырғысын іске қосу белгіленген. Вакуумды газойлді парафиннен айыру
бензин және ... ... ... ... ... ұлғайтуға мүмкіндік
береді, бұдан басқа парафиннен ажыратылған ваккумды газойлдің өзінің ... ... арта ... ... ... ... іске қосу ... тереңдігін 90%-ға арттыруға мүмкіндік береді,
бұл өз ... ... ... ... ... ... үшін жақсы көрсеткіш
болып табылады.
«Химфарм» ААҚ келешекте өнімнің ... ... ... және жоғары
технологиялық құрал-жабдықтарды пайдалана ... ... ... ... жолымен өткізу рыногын жеңіп алуды жоспарлап отыр.
2007 жылы 2004 ... ... ... препараттар шығару көлемі 2
есе ұлғаяды.
Қазақстан Республикасы ... ... ... ... арналған бағдарламасында «ИнтерКомШина» ААҚ-да ... ... ... жоспарланған.
Жеңіл өнеркәсіп. Жеңіл өнеркәсіптің алдағы уақыттағы дамуы
бәсекелестікке ... өнім ... ... ... ... ... ... жөніндегі жаңа өндірістерді, жұмысы тоқтап тұрған кәсіпорындарды іске
қосу, технологиялық құрал-жабдықтарды ... ... ... ... үшін ... жылдарға арналған басымды бағыттар:
- тоқыма және тігін өнеркәсібін қайта қалпына келтіру және ... ... ... ... ... және ... ... тоқтату;
- өнімнің сапасын арттыру, ассортиментін жақсарту, өндіріс шығындары
мен бағасын ... ... ... ... ... ... ... тоқыма және тігін өнімдерінің импортына тәуелділікті жою, импорт
алмастыратын өнімдерді дамыту және ішкі ... ... ... ... толықтыру;
- мақта талшығын терең өңдеу жөніндегі өндірістерді ұйымдастыру және
арнайы аймақ құру жолымен, оны өңдеуден ... құны ... өнім ... ... ... 2007 жылы ... иірілген жіп өндіруді екі мың тоннаға
дейін жеткізу және 5000 метр мата шығару жоспарланып отыр, бұл 2004 ... ... 194,4 % -ды ... ... ... ... қаласында «Ютекс» ЖШС-де сметалық құны 2,3
млрд.теңгені құрайтын, жылына 6 мың ... ... ... ... жөніндегі
инвестициялық жобаны жүзеге асыру жоспарланып отыр. Мақтаарал ауданында
сметалық құны 10 ... ... жіп иіру ... ... Оны 2005 жылы іске қосу ... отыр.[23]
Құрылыс материалдары өнеркәсібі. Ипотекалық несие беру- құрылыстың
елеулі жандануы және ... ... ... сұраныстың артуы
өндіріс көлемінің ұлғаюын болжауға мүмкіндік береді, оған қолда ... ... ... ... ... - ... жаңа технологияларын ендіру, дайындалып өз деңгейіне жетпеген
шифер ... ... ... шығарудың жаңа әдісін игеру,
жергілікті кварцты құмдар кен орындарын пайдалану негізінде сұйық шыны ... ... ... ... қол ... ... өндірісінің өсуіне «Шымкентцемент» ААҚ-да 2007
жылға қарай цемент ... 570 ... ... ... (ААҚ-да шифер өндіруді ұлғайту, «Шымкент Brіtex
Lіne» ЖШС-де кірпіш өндіруді ... ... қол ... ... ... салада өндіріс көлемі 6,3 млрд. теңгеге жетеді немесе 2004 жылмен
салыстырғанда 1,5 ... ... арта ... салалар. Металлургия өнеркәсібі. Түсті металдардың негізгі
өндірушісі «Южполиметалл» ӨК АҚ ... ... ... кен ... ... қоса ... ... табылады. Кәсіпорынның
басты міндеті-металды мырыш өндіру көлемін ұлғайту, өнімнің бәсекелестікке
қабілеттілігін сақтау үшін жағдайлар жасау, жаңа ... ... ... құны ... өнімнің жаңа түрлерін шығару. Сонымен ... ... және ... ... ... көлемін ұлғайту
қарастырылуда. Кәсіпорын ... жол ... үшін ... жол рельстерін ашып-
жабатын қондырғылар шығару жөніндегі инвестициялық жобаны аяқтауды ... ... ... ... ... ... ... отыр.
Экспортқа бағдарланған өнім болып табылатын оптикалық-талшықты кабель
өндірісінің негізгі компоненті-таза және ... ... ... қайта
қалпына келтіру үшін инвестициялар іздестіру жүріп жатыр.
Тамақ және темекі ... ... Ауыл ... ... ... ... алдағы уақытта облысқа тамақ өнеркәсібі
өнімдерінің әкелінуін ... ... ... ... өнім ... кеңейтуге, жаңа жұмыс орындарын
құруға бағытталатын болады.
Тамақ өнеркәсібі саласында импорт алмастыратын өндірістерді ұлғайту,
өнімнің жаңа ... ... және ... сүт, ... ... маркалы шарап пен өзге де өнімдерді өндіруді қайта қалпына ... ... ... 2004-2005 жылдары шарап кластерін ұйымдастыру
жоспарланып отыр.[24]
Инвестийиялық ... ... ... ... райын
жақсарту, инвестициялық тартымдылығын көтеру, ... ... ... ... табылады.
Түрлі түсті металл өндіру, машина ... ... және ... ... ... ... ... тарту
болашағының негіздері болады.
2007 жылы негізгі қорға бағытталған ... ... 47 ... ... 2004 ... деңгейімен салыстырғанда 38,1 пайызға көбейту
жоспарлануда.
2004 жылы ... ... ... ... орталығының,
Созақ ауданының - Қарағұр, Түлкібас ауданының Түлкібас және Рысқұлов елді
мекендеріндегі су құбырларының ... ... ... ... ... ... ... қарастырылмақ.
Мемлекеттік Қазақ-Түрік университетінің ... ... ... тиеу ... ... - ... ... ауданында
уран кен орындарын өндіру игеру жұмыстары шетел инвестициялары есебінен
жалғастырылды.
Қазақстан ... ... ... ... ала ... инвестициялар негізінен әлеуметтік сала кешендерінің құрылысына
және қайта құруына, инфрақұрылым және тұрғын үй құрылысына бағытталды.
Тұрғын үй ... ... ... ... әр жан ұяға К=4,5 деп
есептегенде, күрделі жөндеу немесе ... ... ... ... ... жаңа ... үйлерге қажеттілігі 532 мың м2, 2005-2007
жылдары халықты тұрғын үйлермен толық ... ету және ... ... ... жыл сайын жалпы алаңы 138 мың м2 тұрғын үй ... ... ... ... ... үй ... 32,3 млрд.теңге жұмсау
жоспарлануда, оның 19,8 млрд. теңгесі бюджет қаржысы есебінен жұмсалып,
1390 мың шаршы метр ... ... ... ... болады.
Оңтүстік Қазақстан облысының тұрғын үй құрылыс бағдарламасын іске
асыру барысында келесі ... қол ... ... ... ... қамтамасыз ету;
- құрылысы аяқталмаған тұрғын үйлердің санын азайту;
- апатты және тозығы ... ... ... ... ... ... қамтамасыз ету.[25]
Аграрлық азық-түлік саясаты. Аграрлық азық-түлік ... ... ... ... ... нормаға сәйкес, тағам өнімдерімен қамтамасыз
ету, агроөнеркәсіп кешенінің ... ... ... ... ауыл ... өнімдерін өндіру және оны өңдеу болып табылады.
(Кесте10) 2007 жылы ауылшаруашылық ... ... ... 2004 ... 26%-ға арттыру, оның ішінде егін шаруашылығының өнімін –
31,7%-ға, мал ... ...... ... ... ... аймағында ауылдық несие серіктестігін құру
жоспарлануда, бұл ауылшаруашылық ... ... ... ... ... ... және жергілікті бюджеттен дала жұмыстарын
жүргізуді несиелендіру жалғасады.
Ауылшаруашылық саласын дамыту ... ... ... ... және ... қой ... сүт шаруашылығын, ауылшаруашылық
өнімдерін дайындау және өңдеуге жыл сайын облыс және жергілікті бюжеттен
(шағын кәсіпкерлік ... ... ... бөлу ... ... өндірушілері мен отандық инвесторлар арасындағы
экономикалық қарым-қатынастарды жетілдіру нәтижесінде, жыл ... ... тек қана ... ... ғана ... ... жерді суландыру, ауылшаруашылық техникасын алу және ... ... 2,5-2,8 ... теңге көлемінде қаржы жоспарлануда.
Маусымдық несиелер (көктемгі дала және жиын-терім жұмыстарына)
сақталады және ... ... ... ... ... несиелер
көлемі артады.
Қоршаған ортаны қорғау және табиғатты пайдалану
«Қазақстан Республикасының 2004-2015 ... ... ... концепциясына» сәйкес, қоршаған ортаны қорғау ... ... ... - ... жүйесін қорғауды қамтамасыз ... ... ... ... және ... ... пайда болатын қоғамның өмірлік маңызды мүдделерін және ... ... ... ... ... ... ... қол жеткізу үшін келесі міндеттер шешіледі:
- жер қабатының азондық бұзылуы мен климаттың өзгеруіне алып ... ... ... ... ... сақтану және жердің тақырлануы мен жердің
құрамының бұзылуын алдын алу;
- су ресурстарының ластануын және нашарлауын ... ауа ... ... ... ... ... ластауды ескерту және жою,;
- өнеркәсіп және тұрмыстық қалдықтардың көлемін қысқарту;
- табиғаттың төтенше және техногендік жағдайларын ескерту;
Аймақта ... ... ... ... ... ... қоршаған орта сапасының тепе-теңдігін қамтамасыз етуші және табиғат
ресурстарын пайдалануға экологиялық шектеу ... ... және ... да қызметтер тәртібі мен нормативтер жүргізетін,
ғылыми негізделген ... ... ... ... ... және адам ... келтіретін залалдың өтемін
міндеттеу;
- экологиялық-экономикалық тепе-теңдікті дамыту және өндіріс күшін
дұрыс орналастыру;
- қоршаған ортаға ... және ... да ... әсер етуін
бағалауын міндеттеу одан әрі экологиялық, санитарлы-эпидемиологиялық
экспертизасын жүргізу;
- халықтың ... ... қол ... және оның ... ... ат ... қамтамасыз ету. (Кесте 11)
Қоршаған ортаны қорғау шеңберінде ... ... ... -
облыста қоршаған ортаның жағдайын жақсарту, экологиялық қауіпсіздікті
қамтамасыз ету, ... ... ... алу, ... ортасында болған
залалды қалпына келтіру, қоршаған ортаны ластанудан және тозудан қорғау.
Бұл мақсатқа қол жеткізу үшін келесі ... шешу ... ... ... ... жақсартуға бағытталған және халықтың
экологиялық қауіпсіздігін қамтамасыз ететін жобалар мен іс-шараларды жүзеге
асыру;
- ... ... ... салу және ... ... ... маңызы бар ерекше қорғалатын ... ... ... ... және экологиялық таза технологияларды
енгізуге көмектесу;
- экологиялық тәрбиелеуді және білім беруді дамыту.[24]
Сонымен ... осы ... шешу мына ... ... ... Қазақстан облысында халықтың денсаулығы және өмірі үшін
экологиялық ортаның ... ... ... табиғатты қорғау қызметін ынталандыратын басымды экономикалық және
құқықтық механизмін құру.
2004 жылы ... ... ... 167,7 млн. ... Қошқар-Ата және Қара-су өзендерінің жағалауларын көркейту
мен көгалдандыру жұмыстары ... 1560 ... ... ... 100 мың түп тұт ... ... жұмысы орындалады, 600 мың
балық шабағы өсіріледі, зиянды, құрамында ... бар ... ... мен жою бойынша ТЭН жобалары жасалады, Отырар және басқа аудандардағы
нашар жерлерді қалпына келтіру бойынша жоба жұмыстары орындалады.
2005-2007 жылдары ... ... ... – тиісінше, 191,8
млн. теңге, 206,8 млн. теңге және 219,3 млн. ... бөлу ... ... ... Оңтүстік Қазақстан облысының 5 ауданы
жатады: Отырар, ... ... және ... Арыс ... ... 2003 жылы ... босанатын үйдің құрылысы бітті, 11 ауылдық
дәрігерлік амбулатория, 4 - ауылдық учаскелік ауруханаға күрделі ... ... ... ... ... диспансер құрылысы және
орталық аудандық ауруханаға (ОАА) күрделі жөндеу жұмысы ... ... ... ... аурухана (ОАА) құрылысы ... ... 85 - ... және 233 - орта ... қызметкерлері білімін
толықтырды. Жоғары оқу орындарының түлектері, 47 жас мамандар жұмысқа
жіберілді. Туу ... ... мен ... жыл сайын дәрігерлік
қараудан өткізу үшін жылжымалы дәрігерлік бригада жасақталды. 2003 жылы ... ... ... ... ... ... ... тексерілді.[26]
Арал маңындағы аумақта аурулардың таралуын талдау жүйесі ... ... ... мен ... ... 5 ауданда 43 дәрігерді
құрайды.
Сыртқы экономикалық қызмет
Оңтүстік Қазақстан облысында сыртқы сауда ... ... ... ... 2003 жылы облыста экспорт-импорттық
операциялары әлемнің 65 елдерімен ... ... ... ... ... 59,8 ... ... тиесілі, 2002 жылы экспорттың үлесі ... ... ... 2003 жылы ... ... ... 40,2 ... 2002 жылы – 39,6 пайыз болған.
Тоқыма және тоқыма бұйымдары, металлургия ... ... ... мал және өсімдік өнімдері, дайын азық-түлік тауарлары,
мақта-талшығы, мұнай өнімдері, өңделмеген қорғасын өнімдері облыстың жалпы
экспорт көлемінің ... үлес ... ... 64 ... ... өнімдер импортталады. Машина, жабдықтар,
көлік құралдары, аппараттар мен ... ... ... мал ... ... ... ... тауарлары металлургия өнеркәсібінің
өнімдері, құрылыс материалдары, ағаш материалдары мен ... ... ... ең көп ... ... мерзімді жоспарда 2007 жылға сыртқы сауда айналымының көлемін
653,5 млн. АҚШ долларына жеткізу ... (2004 ... - 124,2 ... ... ... ... – 423 млн. АҚШ ... дейін (135,8 пайыз),
импорт – 230,5 млн. АҚШ ... ... (107,5 ... ... ... ... (2007 ... – 183,3%), ферросплавтар (133,3),
тазартылған мыс (3,3 есе), бидай мен маслиналар (122,9%) ... ... ... капиталды дамыту
Білім беру саласын дамыту және ... ... ... ... беру ... ... ... оқу орындарының ... ... ... ... және ... ... ... жоғары білім беру жүйесін құру, стратегиялық мәселелерді
шешудің білім беру саласындағы негізгі мақсаты болып ... ... беру ... әрі қарай дамытудың негізгі бағыттары анықталды: жүйені
кеңейту, бағдарламалық әдістемелік, ғылыми және ... ... ... базаны күшейту, оқыту-тәрбиелеу процесін жетілдіру,
оқушылардың білімін сапалы деңгейге көтеру.
Белгіленген ... шешу ... орта ... жоспарда
мектебі жоқ елді мекендерде мектеп салу қарастырылды.
Бұдан ... ... ... жағдайдағы мектептердің мәселесі
шешіледі. 2005-2007 жылдары білім беру нысандарының құрылысы мен ... ... ... 13,3 млрд. теңге, оның ішінде республикалық
бюджеттен 7,6 млрд. ... аса, ... ... 5,7 млрд. теңге
бағытталады. Нәтижесінде облыста республикалық бюджеттің есебінен - 41,
облыстық бюджеттен - 155 ... беру ... ... ... мерзімді жоспарды жүзеге асыру барысында мектепке дейінгі
мекемелердің саны 222 ... ... ... 108 ... ... ... ... саны 28,2 мыңға дейін (12,2 мың артық), орта ... ... - ... 1043 ... (12 бірлікке артық) және оқушылар саны
582,9 мың оқушыға (2004 ... ... 28,1 мың ... ... әл-ауқатын артыру . Халықты жұмыспен қамти ... ... ... ... жаңа ... ... ... әлеуметтік қамтамасыз
етуді белсендіру, халықтың тұрмыстық жағдайын жақсартудағы стратегиялық
мәселелерді шешудің ... ... ... ... ... ... ары қарай көтеру халықтың ... ... бұл ... және ... ... әрі ... көтерілуіне алдын ала жағдай жасайды.
Облыста кедейшілікті төмендетудің орта ... ... ... ... ... түрде көмек беру, еңбек қатынастарын
ресмилендіру және ... ... ... ... сонымен қатар
әлеуметтік көмек көрсету ... ... мен ... ... жасау, халықтың тұрмыстық ... ... ... ... анықталды.
Осы мәселелерді шешу үшін қоғамдық жұмыстар саласын кеңейту, жұмысқа
орналасуға ... ... ... ... ... ... ... қабілетті аз қамтылған азаматтарды қолдау үшін
учаскелік комиссия арқылы шағын несие беру ... ... ... ... ... ... ... кәсіби білім беру, сонымен қатар қосымша
кәсіби ... ... ... ... кәсіби оқыту жүйесін құру
жоспарланды.
2005 жылы ең төменгі ... ... 2004 ... ... 5
пайызға, 2007 жылы - 15,8 пайызға көтеру жоспарланды. Айлық орта зейнетақы
мөлшері де 2005 жылы - 6,4 ... 2007 жылы - 17,3 ... ... ... ... және ... тапты құру.Шағын кәсіпкерлікті
дамытудың негізгі мақсаты - жалпы ... өнім ... ... ... ... жаңа ... ... ашу және несиелеу жүйесін
жақсарту арқылы халықты жұмыспен қамтамасыз ету, ... ... ... Сонымен облыста кәсіпкерлікті қарқынды ... ... ... және өмір сүру деңгейін ... ... ... ... ... үшін ауыл несие серіктестіктерінің,
микрокредиттік ұйымдардың жүйесін ... ... ... ... ... ... қызметті дамыту және жаңа импорт алмастыратын
(экспортқа бағытталған) ... ... ... ... ... ... жоспарланған.
Орта мерзімді жоспардың жобалық мәліметтеріне сәйкес, 2007 ... ... саны 120 мың ... ... бұл 2004 ... 12 мың бірлікке көп. Шағын бизнес құрылымдарындағы жұмысшылар
саны 2004 жылмен ... 7,8 ... ... 324,5 мың ... ... ... және қызмет көрсетуден кірісі 19,5 пайызға өсіп, 2007 ... ... ... ... ... өткізу және қызмет көрсетуден түскен кірістің
құрылымдық талдауы көрсеткендей, 2005-2007 жылдары кірістің негізгі үлесі
ауыл ... ... ... яғни 2005 жылы - 33,8 ... 2007 жылы ... ... сауда-саттыққа, тиісінше - 41,9 және 42,3 пайыз, өнеркәсіпке -
8,2 және 8,4 пайыз, құрылысқа - 4,0 және 4,0 ... ... ... арасалмағы үш жыл бойы тұрақты болады. Бұл, кәсіпкерлердің
негізгі бөлігі нарықта өз ... ... жаңа ... өнімдік
технологияларды енгізу мен маркетингті жақсарту арқылы табысты әрі ... ... ... ... үшін ... ... бар, ... даму басымдылықтары өндірістік сектордағы субъектілер, оның ішінде
ауыл ... ... ... және ... ... ... болады.
Жүзім, мақта өңдейтін толық циклды кластерлерді, бидай, мақта және
жүзім шаруашылықтарын дамытуға ерекше назар аударылады.
2005-2007 жылдары кәсіпкерлікті ... ... ... ... ... ... ... өнімдерін қайта өңдеу, кіші ГЭС-
ның құрылысы, туризм, ... үй ... ... ... және ... ... ... қалыптасады.
Кедейшілікік пен жұмыссыздықты азайту. Халық кірістері. Барлық аз
қамтылған азаматтарды ... ... ... ... қамтамасыз
ету, кедейшілік деңгейінен төмен тұратын отбасылар ... және ... ... әлеуметтік қолдауды, біріңғай компьютерлік ... ... ... ... алу, әлеуметтік қолдау көрсетудің қосымша
түрлерін, оның ... ... ... демеушілік көрсету
жұмыстарын белсендіру, ауылды жерлердегі кедейшілікті төмендету ... ... ... ... жағдай жасау және шағын ... ... ... ... мақсатты жұмсауды қатаң бақылауға ... пен ... ... саясатының негізгі бағыттары болып
табылады.
Кедейшілікті төмендетудің ... ... ... ... жылдарға арналған бағдарламасында белгіленген
индикаторларға сәйкес қарастырылды, яғни 2006 ... ... ... жыл ... 20 пайызға, ал 2007 жылы 3 ... ... бұл ... ... ... және ... ... жоқ
кедейшілік деңгейінен төмен тұратын отбасылар ғана қалады.
Жылдық орта күнкөрістің ең ... ... ... ... тұтыну
бағаларының индексін есепке ала отырып есептелген: 2005 жылы – 5 ... жылы – 4,5 ... 2007 жылы – 4 ... ал ... орта ... тиісті кезеңдегі күнкөрістің ең төменгі шамасының 40 пайыздық
мөлшерінде ... ... ... ... ... пен ... ... жалпы жұмыссыздықты 2007 жылдың аяғына 75,2 мың
адамға дейін, жалпы жұмысыздық ... 7,4 ... ... ... ... және ... толығымен пайдалануға
бағытталған. Осы негізде халықты ... ... ... ... ... рыногындағы тұрақты жағдайға қол жеткізіледі.
Халықты әлеуметтік қамсыздандыру. Облыста 2004 ... ... ... ... саны 152,7 мың адамды құрайды, 2007 жылға
зейнеткерлердің саны 150,7 мың адамға дейін ... деп ... ... ... 2004 жылғы 7785 теңгеден 2007 жылы 9132 теңгеге
дейін, немесе 17,3 пайызға ұлғаяды.
Мемлекет ... 2005 ... ... ... ... мөлшерін көтеру туралы тапсырмасы есепке алына отырып, 2005
жылы ... ... ... орта ... 6693 ... ... - 7379 теңгені және шығын – тиісінше, 7,6 млрд. және 8,5 ... ... ... ... - 7720 және 8392 ... ... -
129,7 млн. және 171,2 млн. теңгені құрайды. (Сызба 1)
Бұл сызбада халықтың әлеуметтік жағдайын ... ... ... көзделген.
Денсаулық сақтау. Азаматтардың сапалы медициналық және дәрі-дәрмектік
көмекке қол жеткізуін қамтамасыз ету ... ... ... ... ... ... мен сала құрылымдарын жетілдірудің негізінде
сақтандыру шараларын күшейту, стратегиялық мәселелерді ... ... ... ... ... негізгі мақсаты болып табылады.
2005-2007 жылдарға арналған облыстың денсаулық сақтау саласындағы
негізгі міндеттер:
- алғашқы медициналық-санитарлық көмек ... ... және ... күшті алғашқы медициналық-санитарлық көмек көрсетуге нақты көшіру;
- ... ... ... көмек көрсетуді тәртіпке келтіру,
халықаралық денсаулық сақтау стандарттарына, жаңа технологиялар мен қазіргі
заманғы емдеу әдістері мен ... ... ... ... түрде көшу;
- ана мен бала денсаулығын нығайту, ана мен бала ... ... ... ... бала туа алатын жастағы әйелдерді, балалар
мен жасөспірімдерді сақтандыру және ... ... ... ... ... ... ... қамтамасыз ету,
қауіп-қатер тобындағы жүкті әйелдерді қатаң ... ... жаңа ... ... ... және реанимациялық қызмет
көрсетуді, іштегі нәрестенің дамуына туа бітетін ауытқулардан перинатальді
диагностика жасауды, балаларда ... ... ... және жұқпалы
аурулардың, сонымен қатар ... ішек ... ... алу мен ... іс-шараларын қолдану;
- балалар және бала тууға ... ... ... емдеу-сауықтыру
ұйымдарын медициналық құрал-жабдықтармен жабдықтауды бірінші кезекте
қамтамасыз ету, ... ... ... ... ... ... маңызы бар ауруларды емдеуді, диагностика жасауды, алдын
алуды жетілдіру, ... ... ... ... ... және ... ... бар ауруларды емдеуді, диагностика жасауды және
сауықтыруды бір ... ... ... қызмет көрсету саласында кәсіпкерлікке қолдау көрсету
және бәсекелестік ортаны қалыптастыру, мемлекеттік және жеке медициналық
қызметті ... ... ... бағыттарды толық көлемде қаржыландыруды ... ... ... ... ... ... ... қол жеткізуді жақсарту;
- аса қауіпті және карантинді инфекциялардың облыс аумағына ... жол ... ... ... ауыратындар санын ары қарай
төмендету бойынша іс-шаралар қолдану;
- салауатты өмір ... ... ... ... ... ... ауылды жерлердегі жүйелердің
материалдық-техникалық базасын ары ... ... ... ... ... ... сақтау жүйесін дамыту және нығайту, тек қана облыстық және
қалалық ұйымдарды ғана ... ... ... ... ... ... ... лабораториялары мен реанимация бөлімдерін медициналық техника
мен құрал-жабдықтармен ... ... ... ... ... ... ... нысандарының құрылысы мен оларды
қайта қалпына келтіруге 8,4 млрд. ... ... оның ... ... - 4,6 млрд. теңге, облыстық бюджеттен – 3,8 млрд.
теңге. Нәтижесінде облыста республикалық ... ... 5 ... ... басталады және облыстық бюджет есебінен туберкулез
диспансері мен ауруханасы іске қосылады. [25]
3.3. Аумақтық даму және инфрақұрлым, ... және ... ... ... ... “Қазақстан-2030” жолдауында демографиялық
саясат еліміздің ұлттық қауіпсіздігіндегі басты басымдықтардың қатарына
жатқызылған. Қажетті демографиялық ... ... ... ... ... үшін ... іс-шаралар ұсынылады:
- облыстағы қалыпты демографиялық жағдайды сақтап қалу және жақсарту,
бала тууды ... мен оның ... ... ... ... ... және
көші-қон шығынын қысқарту;
- халықтың сапалы құрамын, жас мөлшерін, білім беру және ... ... ... ... адам ... мен ... әлеуетпен көлемдік
және әлеуметтік ... ... ... ... ерекше облыстың
геосаяси жағдайы.
Демографиялық процесстерде келеңсіз үрдістерді болдырмау, ... ... ... ... ... ... ұзақ ... стратегиясына
сәйкес, халық санының сандық және сапалық жағынан өсуін қамтамасыз ету,
демографиялық саясаттың негізгі мақсаты болып ... ... ... ... саны артады деп болжанады, бұл бала
туудың артуы мен көші-қон айырмасының оң ... ... ... 2005 жылы – 2180,1 мың ... 2006 жылы – 2202,7 мың адам, 2007 жылы
– 2222,1 мың ... ... ... мен ... ... ... ... облыс халқының 68,6 пайызы ауылды ... ... ... 25
пайызының табысы күнкөрістің ең төменгі шамасынан төмен.
Ауылды жерлердегі әлеуметтік мәні бар ... шешу ... ... ... ... ... аумақтарды дамыту бағдарламасы жүзеге
асырылуда, оның ... ... - ... ... жаңа ... ... ... ауыл халқының өмір сүруіне қалыпты
жағдайды қалыптастыру болып табылады.
Бағдарламада, су құбырлары мен ... ... және ... ... ... ... ... желілерін қайта қалпына келтіру мен жөндеу,
шағын СЭС-ын салу, орталық газ ... ... ... ... ... ... газбен қамтамасыз ету, ... ... ... ... ... ... ... сәйкестендіру және
жаңа жүйелерді салу қарастырылған.
Ауылдық жерлердегі денсаулық сақтау және білім беру ... ... жаңа ... ... ... ... ... олардың
материалдық-техникалық жабдықталуын нығайту, жоғары білімді жас мамандарды
тарту, оларды тұрғын үймен қамтамасыз ету белгіленуде.
Ауылдарда жаңа ... ... ... жұмыс істемей тұрған
мәдениет үйлерін, кітапхана, клуб, кинотеатрларды қайта ... ... ... ... ... толықтыру, мәдениет мекемелерінің
материалдық-техникалық базасын нығайту қарастырылуда.
Тұрғын үй құрылысы қарқынын арттыру, ауыл ... ... ... ету ... ... ... ... көзделінуде. Сонымен
қатар, қоныс аударып келушілерді де тұрғын үймен ... ... ... жоқ елді ... тұрғындарды қоныс аудару және
басқа өңірлерден келген қоныс аударушыларды қабылдау арқылы көші-қон ағынын
реттеп отыру іс-шаралары қолданылады.
Мемлекеттік ... ... ... ... ... ... әлеуеті бар, тұрғындарын қажетті табыс көзімен қамтамасыз ете
алатын, болашағы бар елді мекендерге бағытталады.[25]
2003 жылы ауыл ... ... ... және ... жалпы 2,4 млрд. теңге бағытталды, ал 2004 жылы - 4,2 ... ... жылы - 8,6 ... теңге, 2006 жылы - 8,3 млрд. теңге бағытталады. ... ... ... дамытуға бағытталатын болады.
ДАМУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫ ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ҚАРЖЫЛАНДЫРУ
Қазіргі таңда аймақтық бағдарламалар облысымыздың ... ... іске ... ... ... болып саналады.
Бағдарламалардың тізбесіне 18 - қолданыстағы және 6 - әзірленетін
бағдарламалар енді.
Бағдарламалар ... ... ... ҚР Президентінің
Қазақстан халқына “Бәсекеге қабілетті Қазақстан үшін, бәсекеге қабілетті
экономика ... ... ... ұлт ... ... ҚР ... құжаттарына, облыс әкімінің ... ... ... жылдары - Облыстың ... ... ... асыру әдісін жетілдіру - өз тағайындаулары
бойынша ірі және кешенді даму бағдарламаларына біріктіру жолымен қамтамасыз
етіледі. ... ... ... ... ... үй ... жөнінде
жасалып жатқан бағдарламалар кешенді болып, осы саладағы барлық міндеттерді
шешуге бағытталады.
Аймақтық бағдарламаларға қойылатын талаптар - ... ... және ... ... бағытталады.
Қаржыландыру көздері – республикалық және жергілікті бюджеттер, 2-ші
дәрежелі ... ... ... ... емес ... ... кәсіпкерлердің меншікті қаражаттары, мемлекеттік даму
институттарының ... ... ... ... ... дамыту қоры» ЖАҚ-ы.
2003 жылы әрекет етуші аймақтық бағдарламалардың іс-шараларын жүзеге
асыруға шамамен 26 ... ... оның ... 7,7 ... ...... ... үш жылда – тәртіппен 54 млрд. теңге, оның ішінде ... ... ... ... ... ... ОҚО ... қалаларды дамыту
аймақтық бағдарламасы” жүзеге асырылуда. ... ... - ... экономикалық, әлеуметтік және мәдениет даму шарттарын құру ... ... ... ... ... ... ... қала экономикасын дамытудың басымды бағыты - өңдеу ... ... ... Қала халықтарын тамақ өнімдерімен қамтамасыз ету
мақсатында ауыл ... ... ... ... іске ... қаласында 13 шағын цехтар мен нан ... және ... ... майын өндіретін кәсіпорындар жұмыс істейді. Онда 75
адам жұмыспен қамтылған.
Ленгер қаласында бұрынғы жеміс-жидек базасының негізінде көкөніс ... ... ... ... ... кәсіпорны
жұмыс істейді. Жұмысшылар саны 10 ... ... ... ... 35 ... дейін жұмысқа тартылады. Кәсіпорынның өнімі Қазақстанның
барлық ... ... ... қаланың орталық ауданын нан өнімдерімен қамтамасыз
ететін екі наубайхана әрекет етеді.
Облыстық ... ... ... ... ... 650 млн. теңге қаралған. Бұдан басқа, осы ... ... ... ... бөлінуде. Мәселен, ағымдағы жылы “Шағын
кәсіпкерлікті дамыту қоры” ЖАҚ-ы шағын ... 6 ... ... ... 24 млн. ... ... 53 млн. теңге сомасындағы 8 жоба ... ... ... ... экономикалық қызмет.
1. 2005-2007 жылдары экспорттың өсуі ... ... 8 ... ... 2007 жылы 2004 ... ... ... өсуі 7 пайызды құрайды.
3. 2007 жылы 2004 жылмен салыстырғанда сауда балансының оң жақты сальдосы ... ... ... ... ... ... 2007 жылы мектепке дейінгі мекемелердің ... 28,2 мың ... 222 ... ... 2007 ... ... 6 жаңа ... іске қосу, оқушылар контингентін 5,1
пайызға арттыру;
3. Мектебі жоқ елді ... орта ... ... беру ... ету;
4. 76 апатты жағдайдағы мектептерді алмастыру жоспарланды.
5. Үш-төрт ауысымда сабақ жүргізілетін 29 ... ... ... ... ... 329 типтік емес мектептерге қосымша құрылыстар салынып, олардың оқушы
орнымен қамтамасыз етілуін есептік нормативке жеткізу;
7. 2007 жылы ... ... ... ... ... ... ... тапсырысты 2004 жылмен салыстырғанда 7,1 пайызға арттырып,
олардың санын 4,5 мың адамға жеткізу, ал орта кәсіби ... ... ... ... ... 9,1 ... артып, олардың
саны 2,4 мың адамды құрайды;
8. 2007 жылға дейін мемлекеттік ... оқу ... ... ... яғни 3 ЖОО, ал ... ... ... 2004 жылғыдан 10,4
пайызға арттыру жоспарланды.
Халықтың әл-аухатын арттыру
1. Жалданып істейтін жұмысшының орта ... ... 2007 жылы ... ... 2004 ... 59,6 ... ... нақты жалақы мөлшері
2006 жылмен салыстырғанда 23 пайызға артады деп болжанды.
Шағын кәсіпкерлікті ... және ... ... құру
1. 2007 жылы кәсіпкерлік құрылымдарының саны -120 мыңға жеткізу
жоспарланды, бұл 2004 ... ... 10,8% –ға ... ... ... ... ... саны 2004 жылмен
салыстырғанда 7,8 пайызға артып 324,5 мың адамды құрайды.
3. Тауар өткізу мен қызмет ... ... 435 ... оның ... жылы өткізуден түскен табыс - 136,3 млрд. теңге, немесе 2004
жылғы көрсеткіштен (128,5 ... 6,1 % -ға ... ... 2007 жылы ... ... 2004 жылмен салыстырғанда 21 % –ға арттыру
көзделген.
5. 10 мыңнан аса жаңа жұмыс орнын ашу жоспарланды.
Еңбекпен қамту және ... ... ... 2007 жылы ... ... ... ... 935,9 мың адамға
жеткізу және 2004 жылмен салыстырғанда 39,7 мың адамға арттыру, оның
іішінде өз-өзін ... ... 23,3 мың ... ... ... олардың саны 517,7 мың адамды құрайды, бұл жалпы
еңбекпен қамтылғандардың 55 пайызы.
2. 2005-2007 ... 36 ... аса ... ... ... қамтамасыз
ету жопарланды, бұл 2007 жылы жұмыссыздар санын 75,2 мың адамға, жалпы
жұмыссыздық деңгейін 7,4 ... ... ... береді.
Кедейшілікті азайту және әлеуметтік қорғау
1. 25 мың адам кедейшішілік қатарынан шығады, кедейшілік деңгейі ... ... деп ... ... 2007 жылы ... ... көмек шығыны 730,1 млн. теңгені құрайды,
немесе 28 пайызға қысқарады деп жоспарланды.
Денсаулық сақтау
1. 2007 жылға ... ... ... ... 1,7 ... ұйымдарды 4,4 пайызға, фельдшерлік пункттерді 4,3 пайызға,
фельдшерлік-акушерлік пункттерді 0,5 пайызға арттыру жоспарланды.
2. 2005-2007 жылдары келесі денсаулық сақтау нысандарын: ... ... 3 - ... ... ... 4 - туберкулез
диспансерін, 7 - ... ... ... 5 - ... ... 2 - ... аурулар диспансерін,
балалар емханасын, әйелдерге кеңес беру мекемесін іске ... ... және ... ... ұйымдарының санын 11,1 пайызға, оның ішінде мемлекеттік
ұйымдарды - 10,9 ... ... ... 10,5 ... - 11,5 пайызға арттыру жоспарланды.
2. Спорттық кешендер санын 0,3 пайызға, спорттық клубтарды 25 пайызға,
балалар мен жасөспірімдердің спорттық ... ... 5 ... ... спортшылардың санын - 14,3 пайызға арттыру жоспарланды.
Инвестициялық сала
1. Әлеуметтік кешендердің құрылысына мемлекеттік ... ... ... ... инвестиция қаржыларының басым бөлігінің
бағытталуы сақталады.
2. 2005-2007 ... ... ... ... ... беруге – 9120,37 млн. теңге;
денсаулық сақтауға – 5932,41 млн. теңге;
су құбырларына – 4139,78 млн. теңге жұмсау қарастырылады.
Тұрғын үй ... ... ... ... ... үй құрылысына барлық қаржыландыру
көздерінен 37,6 млрд. теңге бағытталады.
1. 1,7 млн.шаршы метр ... үй ... ... ... ... бірлікті құрайды.
Индустриялық-инновациялық даму
1. Өнеркәсіп өнімінің көлемі 2007 жылы 153,6 ... ... өнім ... 2004 ... салыстырғанда 12,1 %–ға
ұлғаяды.
2. Орта есеппен ... ... ... өндірісінің дамуы
Стратегиялық жоспарда ... 4-6 % ... ... Бұл ретте,
болжамданған кезеңде кен өндіру ... ... ... ... ... ... болады.
3. Қолда бар өндірістік қуаттар ... ... ... ... бітуіне байланысты, өңдеу өнеркәсібінің ... кен ... ... ... ... болады. Басымды
міндеттердің шешілуі, болжамдау кезеңінің соңында өз ... ... ... ... газ және су ... ... өсуі және
оларды тарату жалпы экономикалық даму қарқынына барабар болады.
5. Погрессивті технологиялар мен халықаралық сапа ... ... жаңа ... игеру есебінен өнеркәсіптің бәсекелестікке
қабілеттілігі артпақ.
Агро азық-түлік ... 2007 жылы ... ... ... ... 2004 жылмен
салыстырғанда - 26,0%-ға, оның ішінде егін шаруашылығының өнімі
– 31,7%-ға, мал шаруашылығының – ... ... ... ... өнім көлемін 2004 жылғы 4,5%-дан 2007 жылы 6,3%-
ға ... ... ... жоспарлануда. Сонымен, ... ... мал ... өнімімен салыстырғанда 3,6
есеге өседі.
3. 2007 жылы шитті мақта өнімінің көлемі 415 мың ... ... ... майлы дақылдар үлесі де өседі, бұл құрама жем мен
өсімдік майы ... ... ... тигізеді.
4. Мал шаруашылығы өнімін шығаруда орташа жылдық өсім 3,0% ... ... Ет ... салмағында) және сүт өнімдерінің өсу
қарқыны жоспарлануда.
Қорытынды.
Аймақтың стратегиялық жоспарларының мақсаты мемлекеттің біртұтастығын
сақтай отырып, аймақтарды одан әрі ... ... және ... ... өмір сүру ... ... ықпал ететін басымды
инвестициялық жобаларды ... ... ... ...... даму
деңгейіндегі өңірлер арасында орын алып отырған айырмашылықтарды ... ... ... әлеуметтік- экономикалық дамуына ... ... ... ... ... жұмыспен қамтылуын қамтамассыз ету, әрбір отбасының
табысын арттыру үшін жағдайларын ... ... ... ... үшін ... кең ... ... азық –
түлік товарларын жеткілікті өндіру жолымен елдің әрбір ... ... ... ... емес деңгейде тамақтану
мүмкіндігімен қамтамассыз ету.
- Өндіріс тұрақталығының басты шарты және оның ... баға ... ... ... тетігі болып табылатын өндіріспен өткізу теңгеріміне қол
жеткізу мақсатында ауыл шаруашылығының өнімдерімен оның қайта ... сату ... ... үшін ... жағдайлар жасау.
- Қазақстанның әлемдік және өңірлік сауда әріптестерінің ... ... ... - ... саясатының басымдықтарына талдау
жүргізу, сондай – ақ инвистициялық және инновациялық әлеует ... ... ... зерттеу жөніндегі жұмыстар жалғасады.
- Егіншілікті ынталандыру жөніндегі бағдарламалар ... ... жер ... ... ... ... ... агрохимиялық
қызметтің ғылыми - әдістемелік орталығын нығайту көзделеді.
- ... ... ... ... ... ... ... міндеттемелерін орындау және жердің тозуы мәселелерін
шешу мақсатында Қазақстан Республикасындағы шөлейттенуге ... ... 2005 – 2012 ... ... бағдарламалар әзірленуде.
- Қазақстан Республикасының Ұлттық қоры, өз активтері мен әлемдік қор
рыноктарындағы өтімділігі жоғары ... ... ... ... ... қоры ... тауарлар мен
қызметтерді өндіретін, жұмыс жасап тұрған ... ... ... және ... ... ... ... – ақ жаңа
өндірістерді құруға бағытталған инвестициялық жобаларын қаржыландыратын
болады.
- Облыстағы мемлекеттік басқару ... ... ...... ... ... ... «Қазақстан – 2030»
стратегияны мемлекет Басшысы мен Үкіметтің ... ... іске ... ...... ... етуі
қажет.
Осы мақсаттар мен міндеттер мемлекеттің стратегиялық жоспарлар жасауға
негіз болады.
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі.
1. Степанов М.В ... ... ... из – во; ... – М, 2000, 9
– 31 бет.
2. Бутов В.И, Игнатов Н.П. Основы региональной экономики. Ростов – на ... Из –во ... ... ... В. ... экономическая политика и механизмы ее
реализации. Альпари, №3, 2001, 17 – 21 ... ... ... форм ... ... ... региональной
экономикой. Евразиийское сообщества. Институт Развития Казахстана, ... 122-125 ... ... экономика РК: экономическии механизм реализауции.
Под.ред.Кенжегузина М.Б. ... ... ... МН – АН РК, ... ... Турдыбекова.К. Неравномерность регионального развития: науно
– методические аспекты типологизации./ Тарнзитная экономика №4, 1999
7. Арженовский И.В. Региональный ... ... ... ... ... Омаров.Б.Р, Омаров.К.Т. Организация и ... ... ... – экономического развития. Алматы: Экономика,
2000, 25-39 бет
9. Саиров.Е.Б. О региональном развитии и ... ... ... Саясат, №2, 2001, 7 – 9 бет.
10. Реформирование экономики Казахстана: проблемы и их решение./ под.ред
Кенжегузина М.Б. ... ... ... В. ... ... ... политики./Транзитная экономика
научно – практический журнал, №1, 2000, 93 – 109 бет.
12. Қосманбетова Р. Концептуальные ... ... ... ... ... №2, 2005, 16 – 20 ... Сабден.О Что делать до восстоновления экономики Казахстана?, ... 1999, 540 – 546 ... ... К.Б. ... ... ... ... Алматы,
Экономика, 1998, 20 – 49 ... ... Н.Е. ... ... ... ... в современных условиях РК./ Вестник КазГУ. Алматы, №1, 1999.
16. Некрасов Н.Н. Региональная экономика. Москва, Из- во Экономика, 1979.
17. Храпунов В.В. ... ... ... ... в ... Из- во ... 1999.
18. Программа развития сельскохозяйственного производство ЮКО на ... ... ... и ... ... ЮКО. 2004 – 2005, ... ... развития промышленности и импортзамещение на 2003 – 2004
годы. ОҚО ... және ... ... ... ... – экономическое развития ЮКО за январь – декабрь 2003 ... ... 2005 ... Баяндин М. Проблемы управления социально – экономическим ... №4 – 5, 2001. 120 – 123 ... ... план ... до 2010 г./ ОҚО ... және ... департаменті. 2005*.
24. ҚР әлеуметтік – экономикалық дамуының 2005 – 2007 жылдарға ... ... ... ОҚО Статистика агентігі. Шымкент, 2005*.
25. ОҚО 2005 – 2007 ... ... ... ... ОҚО
Экономика және бюджетті жоспарлау департаменті. Шымкент, ... ... ... ... стратегической управления. Москва,
1998 г.
-----------------------
Экономиканың тұрақты өсуінің негізгі принціпі
- бєсекелестік;
- ғылымилық;
- байланыс тұрақтылығы және динамикалығы;
- ... және ... ... ... ... ... жүзеге асыру процесінің механизмі, байланыс
жүйесі, басқару проблемаларының формалары мен ... ... ... ... ЖҰӨ мен ЖҰТ әсері;
-ұлтық ресурстарды пайдалануға әсері;
-кіріс көздерінің ұлғаюы мен жұмыссыздықтың төмендеуі;
-шикізат өнімдерін ... ... және ... ... ... 7
Кесте 6
Кесте 5
Кесте 3

Пән: Мемлекеттік басқару
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 94 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 900 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Нарық жағдайындағы аймақтық әлеуметтік-экономикалық жүйені басқару ерекшеліктері32 бет
Аймақты әлеуметтiк экономикалық дамуын жоспарлау мәселелерi82 бет
Аймақтың әлеуметтік-экономикалық дамуын жоспарлау71 бет
«Қазақстанның ежелгі дәуір тарихы» пәні бойынша практикалық (семинар) сабақтарына арналған оқу-әдістемелік нұсқау32 бет
Муниципалды менеджмент басқарудың жаңа жүйесі68 бет
Адам онтогенезінің қауіпті кезеңдері, тератогенезді факторлар14 бет
Ана – нәресте функциялық жүйесі13 бет
Балалар мен жас өспірімдер ағзасының құрлысының физиологиялық ерекшеліктерін және валеологияның негізін үйрену4 бет
Балалар психологиясы4 бет
Балалардың психикалық дамуы8 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь