Электронды оқу құралдарын дайындау мәселелері жайында


КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..4
І. ТАРАУ. «ЭЛЕКТРОНДЫ ОҚУЛЫҚТЫ ПАЙДАЛАНУ»
1.1 Электрондық оқулық құрудың жолдары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...6
1.2. Электрондық оқулықтың сипаттамасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 10
1.3 Электрондық оқулық мазмұнының толықтылығына қойылатын талаптар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..11
1.4 Тест жүйесі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...11
1.5 Электрондық оқулықтың дизайны ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 11
1.6 Электрондық оқулықты әзірлеу үлгісі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 13
1.7Электрондық оқулықтыңнегіздері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 13
1.8 Қорғау және тарату ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..15
ІІ. ТАРАУ. ЭЛЕКТРОНДЫ ОҚУ ҚҰРАЛДАРЫН ДАЙЫНДАУ МӘСЕЛЕЛЕРІ...
2.1. Электрондық оқу құралының ерекшеліктері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...18
2.2 Электрондық оқу құралын оқу үрдісінде пайдалану тиімділігі және мүмкіндігі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...27
ІІІ. ТАРАУ. DELPHI ОРТАСЫНДА БАҒДАРЛАМАЛАУ
3.1 Электрондық оқулықтың құрылымы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 38
3.2 Delhpi ортасында бағдарламалау пәні бойынша құрылған ... ... ... ... ... ... 39
3.3 Электронды оқу құралының мазмұны ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..39
3.4Формалары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..43
3.5Шарттары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .45
3.6Оператор нұсқаулығы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .46
ІV. ТАРАУ. ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТАЛДАУ
4.1. Экономикалық тиімділікті бағалау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...49
4.2. Экономикалық енгізу тиімділігін есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...49
V. ТАРАУ. ИНЖЕНЕРЛІК ШЕШІМДЕРДІ ӨҢДЕУ ЖӘНЕ ЭКОЛОГИЯ МЕН ӨМІР ҚАУІПСІЗДІГІН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ
5.1. Өңделетін объектінің қалыптасу процесінде туындайтын қауіпті және зиянды факторлардың сипаты ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..52
5.2. Қауіпті және зиянды факторлардың қалыптасуы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...53
5.3. Еңбекті қорғаудың экономикалық негіздері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 55
5.4. Электр тогының адам ағзасына әсері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...55
5.5. Адамға және қоршаған ортаға әсер ететін қауіпті және зиянды факторларды азайту мүмкіндіктері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .56
Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 57
Пайдаланылған әдебиеттер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..58
Қосымша ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .59
Қоғамды ақпараттандыру ғылыми техникалық прогресс жетістіктерінің күнделікті тұрмысқа ауқымды енуінің нәтижесі, яғни адам өміріне іс - әрекеттің интеллектуальды түрлерінің жан – жақты әсер етуі мен ролінің жоғарлауына байланысты обьективті процесс. Осы уақытқа дейінгі білім беру саласында тек мұғалімнің айтқандарын немесе оқулықты пайдалану қазіргі заман талабын қанағаттандырмайды. Сондықтан қазіргі ақпараттандыру қоғамында электрондық оқулықтарды пайдаланбай алға жылжу мүмкін емес.
Еліміздегі экономикалық және әлеуметтік қатынастардың өркендеуі, жоғарғы оқу орнында білім беру жүйесінің жетілдіруді оның мақсатын, мазмұнын оқыту тәсілдерін және компьютерлік технологиямен оқу үрдісін ұйымдастыру шаралары түбегейлі өзгертуді талап етеді. Қазіргі жастар қай мамандықты, қай кәсіпті таңдасада компьютермен кездесері ақиқат, сондықтан олар компьютерлік білімін келешек қоғамдағы ролін, ғылымдағы алар орынын айқын түсінуге тиіс.
Электронды оқулық құрудағы дипломдық жобаның мақсаты
1.Электрондық оқулық туралы негізгі түсініктерді қалыптастыру.
2. Электрондық оқулықты құру технологиясы туралы түсініктерді және Delhpi ортасында бағдарламалау пәні бойынша құрылған электрондық оқулық құралына интерактивтілік кіргізу.
Мәліметтер типтерін және Delphi бағдарламалау тілінің операторларының классификациясын оқыту: ішкі программаларды қолданып программа, стандартты модельдер, деректердің динамикалық құрылымын, программалық қамтамасыз етуді жобалау тәсілдерін, программалау стилін, программалаудың сапа көрсеткішін, программаны сынау мен қалыптастыру тәсілдерін, объектілі-бағытталған программалаудың негіздерін қолданып программа құру болып табылады.
Пәнің міндеттері
«Алгоритмдік тілдерінде бағдарламалау» пәнінің міндеттері есептердің
алгоритм негізін және программалау тілінің классификациясын, мәліметтер типтерін және Delphi бағдарламалау тілінің операторларының классификациясын оқыту, программалар құру.
Пәнді оқу нәтижесінде студенттер хабардар болуы керек:
Пәнді оқу нәтижесінде студенттер келесілерді білуі керек:
- негізгі алгоритмдік конструкцияларды;
- деректер, тип және құрылым деректер туралы түсініктері;
- әртүрлі есептерді шешу алгоритмдердің технологиясын жасау;
Пәнді оқу нәтижесінде студенттер келесілерді істей білуге тиісті:
- әртүрлі есептерге сәйкес еңгізу және шығару деректердің типіп анықтау; - әртүрлі есептердің алгоритмдерің құру және оның дұрыстығын тексеру;
- дайын алгоритмдер бойынша программаларды құру.
Дипломдық жұмыстың объектісі: КІРІСПЕ, Электронды оқулық құрудың жолдары, Электрондық оқулықтың құрылымдық ұйымдастырылуы , Электронды оқулық мазмұнының толықтылығына қойылатын талаптар,
Тестке қойылатын талаптар,Электронды оқулықты көрнекілеуге қойылатын талаптар,Электронды оқулықты әзірлеушіге қойылатын талаптар , Электрондық оқулықтың материалдық – техникалық базаға қойылатын талаптар,Электронды оқулықтың негіздері,
1. Халыкова Г.З. Паскаль тілінде программалау. Оқу құралы. Алматы: ҚазҰПУ - 2002.
2. В.Б. Попов Основы компьютерных технологий. – М.: Финансы и статистика, 2002.
3. Программное обеспечение микроЭВМ №7 Программирование на языке Паскаль. М.: Высшая школа, 1988.
4. Нақысбеков Б.Қ., Балапанов Е.Қ., Халыкова К.З., Дәулетқұлов А.Б. Паскаль тілінің негіздері. Оқу-әдістемелік құрал. Алматы, “Рауан” 1998.
5. Пак Н.И., Рогов В.В. Практика работы на ТУРБО-ПАСКАЛЬ. Учебное пособие. Омск, 1992г.
6. Форонов В.В. Турбо Паскаль 7.0 Начальный курс. Учебное пособие. – М.: 7 ”Нолидж”, 1997.
7. С.А. Немнюгин. Turbo pascal. – СПб.: Издательство “Питер”, 2001.
8. Гусева А.И. Учемся программировать: Pascal 7.0. Задачи и методы их решения. – М.: «Диалог-МИФИ», 2003.
9. Анисимов А.Е., Пупышев В.В. Сборник заданий по основаниям программирования. БИНОМ. Лабораторные знаний, Интернет-университет информационных технологий – ИНТУИТ.ру, 2006
10. 10. Ж.Қ. Масанов және т.б. Turbo Pascal. Алматы: Бастау баспасы, 2004
11. Гусева А.И. Учемся программировать: Pascal 7.0. Задачи и методы их решения. – М.: «Диалог-МИФИ», 2003.
12. Программное обеспечение микроЭВМ №7 Программирование на языке Паскаль. М.: Высшая школа, 1988.
13. Гудман С., Хидетниеми С. Введение в разработку и анализ алгоритмов. – М.: Мир, 1981. – 368с.
14. Гудман С., Хидетниеми С. Введение в разработку и анализ алгоритмов. – М.: Мир, 1981. – 368с.
15. Дж. Фокс. Программное обеспечение и его разработка. - М.: Мир, 1985. - С. 53-67, 125-130.
16. К. Дж. Дейт. Введение в системы баз данных / Пер. с англ. — 8-е изд. — М.: Вильямс, 2005. — 1328 с.
17. Кевин Клайн.SQL. Справочник. — М.: Кудиц-Образ, 2006. — 832 с.
18. Липаев В.В. Тестирование программ. – М.: Радио и связь, 1986. – 296с.
19. Сибаров К.Г., Сколотнев Н.Н., Васин В.К., Начинаев В.Н. Охрана труда в вычислительных центрах: учебное пособие, М.: Машиностроение, 1985.
20. Сибаров Ю. Б. «Охрана труда в вычислительных центрах» и др., М. Машиностроение, 2004г
21. Сибирская Е. В. Необходимость информатизация образования // Специалист № 4 2003 год

Пән: Информатика, Программалау, Мәліметтер қоры
Жұмыс түрі:  Дипломдық жұмыс
Тегін:  Антиплагиат
Көлемі: 64 бет
Таңдаулыға:   
Бұл жұмыстың бағасы: 1900 теңге
Кепілдік барма?

бот арқылы тегін алу, ауыстыру

Қандай қате таптыңыз?

Рақмет!


Бет
Құжат №
Қол
Күні

ҚР-1304000 ЕТ және БҚ-2014

Орындаған

Жетекші

Кеңесші

М.Бақылау

Меңгеруші

Мазмұны
Бет
Беттер
3
АМБК

Бет
Құжат №
Қол
Күні

ҚР-1304000 ЕТ және БҚ-2014

Орындаған

Жетекші

Кеңесші

М.Бақылау

Меңгеруші

Мазмұны
Бет
Беттер
3
АМБК
МАЗМҰНЫКІРІСПЕ ... ... ... ... ... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...4
І. ТАРАУ. ЭЛЕКТРОНДЫ ОҚУЛЫҚТЫ ПАЙДАЛАНУ
1.1 Электрондық оқулық құрудың жолдары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 6
1.2. Электрондық оқулықтың сипаттамасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 10
1.3 Электрондық оқулық мазмұнының толықтылығына қойылатын талаптар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .11
1.4 Тест жүйесі ... ... ... ... ... ... ... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 11
1.5 Электрондық оқулықтың дизайны ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 11
1.6 Электрондық оқулықты әзірлеу үлгісі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .13
1.7 Электрондық оқулықтың негіздері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .13
1.8 Қорғау және тарату ... ... ... ... ... ... ... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..15
ІІ. ТАРАУ. ЭЛЕКТРОНДЫ ОҚУ ҚҰРАЛДАРЫН ДАЙЫНДАУ МӘСЕЛЕЛЕРІ...
2.1. Электрондық оқу құралының ерекшеліктері ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... .18
2.2 Электрондық оқу құралын оқу үрдісінде пайдалану тиімділігі және мүмкіндігі ... ... ... ... ... ... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 27
ІІІ. ТАРАУ. DELPHI ОРТАСЫНДА БАҒДАРЛАМАЛАУ
3.1 Электрондық оқулықтың құрылымы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .38
3.2 Delhpi ортасында бағдарламалау пәні бойынша құрылған ... ... ... ... ... ... 39
3.3 Электронды оқу құралының мазмұны ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...39
3.4 Формалары ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..43
3.5 Шарттары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 45
3.6 Оператор нұсқаулығы ... ... ... ... ... ... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .46
ІV. ТАРАУ. ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТАЛДАУ
4.1. Экономикалық тиімділікті бағалау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 49
4.2. Экономикалық енгізу тиімділігін есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...49
V. ТАРАУ. ИНЖЕНЕРЛІК ШЕШІМДЕРДІ ӨҢДЕУ ЖӘНЕ ЭКОЛОГИЯ МЕН ӨМІР ҚАУІПСІЗДІГІН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ
5.1. Өңделетін объектінің қалыптасу процесінде туындайтын қауіпті және зиянды факторлардың сипаты ... ... ... ... ... ... ... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..52
5.2. Қауіпті және зиянды факторлардың қалыптасуы ... ... ... ... ... ... . ... ... ... ..53
5.3. Еңбекті қорғаудың экономикалық негіздері ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ..55
5.4. Электр тогының адам ағзасына әсері ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... .55
5.5. Адамға және қоршаған ортаға әсер ететін қауіпті және зиянды факторларды азайту мүмкіндіктері ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 56
Қорытынды ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 57
Пайдаланылған әдебиеттер ... ... ... ... ... ... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..58
Қосымша ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...59

Бет
Құжат №
Қол
Күні

ҚР-1304000 ЕТ және БҚ-2014

Орындаған
.
Жетекші

Кеңесші

М.Бақылау

Меңгеруші

Электрондық оқулық интернет жүйесі
Бет
Беттер
4-5
АМБК

Бет
Құжат №
Қол
Күні

ҚР-1304000 ЕТ және БҚ-2014

Орындаған
.
Жетекші

Кеңесші

М.Бақылау

Меңгеруші

Электрондық оқулық интернет жүйесі
Бет
Беттер
4-5
АМБК
КІРІСПЕ Қоғамды ақпараттандыру ғылыми техникалық прогресс жетістіктерінің күнделікті тұрмысқа ауқымды енуінің нәтижесі, яғни адам өміріне іс - әрекеттің интеллектуальды түрлерінің жан - жақты әсер етуі мен ролінің жоғарлауына байланысты обьективті процесс. Осы уақытқа дейінгі білім беру саласында тек мұғалімнің айтқандарын немесе оқулықты пайдалану қазіргі заман талабын қанағаттандырмайды. Сондықтан қазіргі ақпараттандыру қоғамында электрондық оқулықтарды пайдаланбай алға жылжу мүмкін емес.
Еліміздегі экономикалық және әлеуметтік қатынастардың өркендеуі, жоғарғы оқу орнында білім беру жүйесінің жетілдіруді оның мақсатын, мазмұнын оқыту тәсілдерін және компьютерлік технологиямен оқу үрдісін ұйымдастыру шаралары түбегейлі өзгертуді талап етеді. Қазіргі жастар қай мамандықты, қай кәсіпті таңдасада компьютермен кездесері ақиқат, сондықтан олар компьютерлік білімін келешек қоғамдағы ролін, ғылымдағы алар орынын айқын түсінуге тиіс.
Электронды оқулық құрудағы дипломдық жобаның мақсаты
1.Электрондық оқулық туралы негізгі түсініктерді қалыптастыру.
2. Электрондық оқулықты құру технологиясы туралы түсініктерді және Delhpi ортасында бағдарламалау пәні бойынша құрылған электрондық оқулық құралына интерактивтілік кіргізу.
Мәліметтер типтерін және Delphi бағдарламалау тілінің операторларының классификациясын оқыту: ішкі программаларды қолданып программа, стандартты модельдер, деректердің динамикалық құрылымын, программалық қамтамасыз етуді жобалау тәсілдерін, программалау стилін, программалаудың сапа көрсеткішін, программаны сынау мен қалыптастыру тәсілдерін, объектілі-бағытталған программалаудың негіздерін қолданып программа құру болып табылады.
Пәнің міндеттері
Алгоритмдік тілдерінде бағдарламалау пәнінің міндеттері есептердің
алгоритм негізін және программалау тілінің классификациясын, мәліметтер типтерін және Delphi бағдарламалау тілінің операторларының классификациясын оқыту, программалар құру.
Пәнді оқу нәтижесінде студенттер хабардар болуы керек:
Пәнді оқу нәтижесінде студенттер келесілерді білуі керек:
- негізгі алгоритмдік конструкцияларды;
- деректер, тип және құрылым деректер туралы түсініктері;
- әртүрлі есептерді шешу алгоритмдердің технологиясын жасау;
Пәнді оқу нәтижесінде студенттер келесілерді істей білуге тиісті:
- әртүрлі есептерге сәйкес еңгізу және шығару деректердің типіп анықтау;

- әртүрлі есептердің алгоритмдерің құру және оның дұрыстығын тексеру;
- дайын алгоритмдер бойынша программаларды құру.
Дипломдық жұмыстың объектісі: КІРІСПЕ, Электронды оқулық құрудың жолдары, Электрондық оқулықтың құрылымдық ұйымдастырылуы , Электронды оқулық мазмұнының толықтылығына қойылатын талаптар,
Тестке қойылатын талаптар,Электронды оқулықты көрнекілеуге қойылатын талаптар,Электронды оқулықты әзірлеушіге қойылатын талаптар , Электрондық оқулықтың материалдық - техникалық базаға қойылатын талаптар,Электронды оқулықтың негіздері,Қорғау және тарату, Электрондық оқу құралының ерекшеліктері, Электрондық оқулықтың құрылымы , Delhpi ортасында бағдарламалау пәні бойынша құрылған ,Электронды оқу құралының мазмұны ,Формалары, Шарттары, Оператор нұсқаулығы.
кономикалық тиімділікті бағалау, Экономикалық енгізу тиімділігін есептеу,

Бет
Құжат №
Қол
Күні
Бет
5

ҚР-1304000 ДЖ 4 ЕТ және БҚ А

Бет
Құжат №
Қол
Күні
Бет
5

ҚР-1304000 ДЖ 4 ЕТ және БҚ А
Өңделетін объектінің қалыптасу процесінде туындайтын қауіпті және зиянды факторлардың сипаты, Қауіпті және зиянды факторлардың қалыптасуы, Еңбекті қорғаудың экономикалық негіздері, Электр тогының адам ағзасына әсері, Адамға және қоршаған ортаға әсер ететін қауіпті және зиянды факторларды азайту мүмкіндіктері, Қорытынды, Пайдаланылған әдебиеттерден тұрады.

Бет
Құжат №
Қол
Күні

ҚР-1304000 ЕТ және БҚ-2014

Орындаған
.
Жетекші

Кеңесші

М.Бақылау

Меңгеруші

ЭЛЕКТРОНДЫ ОҚУЛЫҚТЫ ПАЙДАЛАНУ

Бет
Беттер
6-18
АМБК

Бет
Құжат №
Қол
Күні

ҚР-1304000 ЕТ және БҚ-2014

Орындаған
.
Жетекші

Кеңесші

М.Бақылау

Меңгеруші

ЭЛЕКТРОНДЫ ОҚУЛЫҚТЫ ПАЙДАЛАНУ

Бет
Беттер
6-18
АМБК
І. ТАРАУ. ЭЛЕКТРОНДЫ ОҚУЛЫҚТЫ ПАЙДАЛАНУ 1.1 Электронды оқулық құрудың жолдары
Алгоритмдік тілдерде программалау пәні - мемлекеттік білім беру стандартына сәйкес біліктілік пен білім алуды қамтамасыз етіп дүниетану және жүйелі ойлау қабілетінің қалыптасуына ықпал етеді.
Алгоритмдік тілдерінде бағдарламалау пәнінің мақсаты есептердің алгоритм негізін, программалаудың автоматтық негізідердін, программалау тілінің классификациясын, мәліметтер типтерін және Дельфи тілінің операторларының классификациясын оқыту: ішкі программаларды қолданып программа, стандартты модельдер, деректердің динамикалық құрылымын, программалық қамтамасыз етуді жобалау тәсілдерін, программалау стилін, программалаудың сапа кӛрсеткішін, программаны сынау мен қалыптастыру тәсілдерін, объектілі- бағытталған программалаудың негіздерін қолданып программа құру болып табылады.
Алгоритмдік тілдерінде бағдарламалау пәнінің міндеттері есептердің
алгоритм негізін және программалау тілінің классификациясын, мәліметтер типтерін және Турбо Паскаль тілінің операторларының классификациясын оқыту, программалар құру.
оқу нәтижесінде студенттер хабардар болуы керек:
- негізгі алгоритмдік конструкцияларды;
- деректер, тип және құрылым деректер туралы түсініктері;
- әртүрлі есептерді шешу алгоритмдердің технологиясын жасау;
істей білуге тиісті:
- әртүрлі есептерге сәйкес еңгізу және шығару деректердің типіп анықтау;
- әртүрлі есептердің алгоритмдерің құру және оның дұрыстығын тексеру;
- дайын алгоритмдер бойынша программаларды құру.
қолдана білу керек:
:: Компьютермен жұмыс жасауды;
:: Программалар құруды;
Электронды оқулық дегеніміз -- мультимедиялық оқулық, сондықтан электронды оқулықтың құрылымы сапалы жаңа деңгейде болуға тиіс. Электронды оқулық оқушының уақытын үнемдейді, оқу материалдарын іздеп отырмай, өтілген және оқушының ұмытып қалған материалдарын еске түсіруге зор ықпал етеді. Себебі, оқушының өзіне көрнекілік қолданған тиімді қажет элементінің жанында жазуы болады.
Электронды оқыту бейне, аудио, мультимедиа технологиясы мен олардың әр түрлі комбинацияларын енгізуге байланысты болып отыр.
Электронды оқытудың негізгі мәселелері ақпараттық-коммуникативтік

Бет
Құжат №
Қол
Күні
Бет
7

ҚР-1304000 ДЖ 4 ЕТ және БҚ А

Бет
Құжат №
Қол
Күні
Бет
7

ҚР-1304000 ДЖ 4 ЕТ және БҚ А
технология негізінде ақпараттық білім беру ортасын құру және оны тиімді пайдалану болып табылады. Электронды оқулық мынандай жағдайларда тиімді: кері байланыспен лезде қамтамасыз ете алады; гипермәтіндік түсініктемелердің көп рет қолданған кезде уақытты үнемдейді; белгілі бір бөлім бойынша білімді тексереді; қысқа мәтінмен көрсете, айта және модельдей алады.
Электронды оқулық пен оқытудың негізгі мақсаты: "Оқыту процесін үздіксіз және толық деңгейін бақылау, сонымен қатар ақпараттық ізденіс қабілетін дамыту". Білім берудің кез келген саласында "Электрондық оқулыкгарды" пайдалану окушылардың танымдық белсенділігін арттырып қана коймай ойлау жүйесін калыптастыруға шығармашылықпен еңбек етуіне жағдай жасайды.
Оқыту үрдісінде оқыту әдістерін тиімді пайдалану, білім беру жүйесін тұтастай ақпараттандыру арқылы жаңа оқыту технологиясын енгізу оқыту процесінде толыққанды дамуына мүмкіндік жасайды. Оқыту процесінде компьютерге негізделген жеке әдістемелер оқу мақсаттары мен жағдайларына байланысты тиімді қолданылуы қажет.
Оқытудың тиімділігі оқытудың жеке тұлғалық стиліне, яғни, оқушыға оқу материалын тиімді сипаттайтындай қабылдау механизміне тәуелді болады. Осыған байланысты оқу іс-әрекетін тиімді қамтамасыз ету бәрінен бұрын оқушылардың өзіндік іс-әрекетін, оқытушының әрбір оқушымен жеке тұлғалық оқу іс-әрекетін сүйемелдеуді және жобалар мен оқу жұмыстарын оқытушылармен бірге ұйымдастыруды жобалайды.
Осылайша ақпараттық технологиялардың дамуы жаңа әдіс-тәсілдердің пайда болуына және сонымен бірге оның сапасын жоғарылатады.
Электронды оқытудың технологиялық құралдарын былайша топтастыруға болады:
1. Аппараттық құралдар, мультимедиалық бағдарламалар және Интернет.
2. Электронды оқытуды әзірлеудің бағдарламалық құралдары.
3. Оқу үрдісін басқарудың ақпараттық жүйесі.
Мемлекеттік стандарт бойынша электронды оқулықтың басылымына мынадай талаптар қойылады: оның құрылымы, функциясы, мазмұны, оқыту элементтері, көркемделуі, құжаттандырылуы.
Электронды оқулықты құру жолы. ЭО құруда мынадай дидактикалық шарттарды ескеру керек:
-Белгілі бір пәнге байланысты дайындалған электронды оқулықтың сол пәннің типтік бағдарламасына сәйкес болуында;
-Электронды оқулықтар курста оқытылатын тараулар мен тапқырыптарға лекция конспектісіні қамтитын негізгі: зертханалық және практикалық тапсырмаларды орындауға арналған мқосымша материалға қатысты анықтама библиографиядан тұратын көмекші аралық және қорытынды бақылау сұрақтарынан тұратын тест материалды дайындауда пайдаланылатын әдебиеттер тізімдері бөлімдерін қамтуын;

Бет
Құжат №
Қол
Күні
Бет
8

ҚР-1304000 ДЖ 4 ЕТ және БҚ А

Бет
Құжат №
Қол
Күні
Бет
8

ҚР-1304000 ДЖ 4 ЕТ және БҚ А
-Электрондық оқулықтың кәдімгі оқулықтар мазмұыны қайталамауын, яғни берілетін тақырыпқа қатысты ақпараттың нақты әрі қысқа берілуін ескеру керек;-Белгілі бір тақырыпқа қатысты материал 2-3 экрандық беттен атрық болмауы тиіс. Егер мәтін көлемі бірнеше экрандық бетті қамтитын болса, онда экранда пайда болатын оң жақ тік төменгі көлденең жылжыту сызықтарын электрондық оқулықты пайдаланушының көп пайдалануына тура келеді. Мұның өзі пайдалаушының материалға қатысты ойын бөледі және мәтінді жоғары тілмен оңға солға жылжыта беру пайдаланушының шыдамдылығына да әсер етеді;
-Бір қатардағы мәтін 62-65 таңбадан аспауы тиіс. Себебеі материлды баспаға шығару қажет болса, ол А4 көлемді параққа дұрыс түсетәндей болуы керек;
-Оқулықты шектен тыс иллюстрациялық, анимациялық тұрғыдан көркемдеу пайланушыға кері әсерін тигізуі мүмкін. Бірақ кейбір пәндерге атап айтқанда, физика, химия, биология сияқты пәндерге
-қатысты процестерді анимациялап көрсету тіпті кинофильмдер мен диафильмдер үзінділерін MPEG.AVI типті файлдар ретінде сақтап, оларды гипермәтінде формат арқылы электрондық оқулыққа
-кірістіру оқулықтың көркемдік, әдістемелік деңгейін арттырады
Электронды оқулықтың құрлымы. Кез келген оқулық екі негізгі бөлімге бөлінеді: мазмұнды және процессті. Сонымен қатар, тағыда екі бөлім қосылады: басқарушы және диагностикалық.. Оқулықтың мазмұнды бөлімі келесі компоненттерді қосады: танымдық, демонстарциялық. Процесттік бөлім келесі компонеттерден тұрады: модельдеуші, бақылаушы, бекітуші. Танымдық компоненет оқушыға білім беруге бағытталған. Бұл, мәтіндік ақпарт болып табылады. Демонстрациялық компонент бұл -- бақылау тапсырмалары, яғни танымдық компонентті толыққанды ашушы бөлім. Бақылау -- бекітуші компонент оқушының материалдық қадам көрсетеді. Бағыттаушы бөлім электронды оқулықтың программалық қабықшасы. Диагностикалық бөлім нақты программының статистикалық ақпаратын сақтайды. Электронды басылымның мазмұнының құрылымына қойылатын талаптар.
Электронды басылым контенті оқытудың үш деңгейі семантикалық бірлігіне бөлінуі тиіс:
1 -- деңгей. Модуль
2 -- деңгей. Блок
3 -- деңгей. Сабақ
-Модуль оқытудың ірі синтаксистік, семантикалық, фрагматикалық бірлігі болып табылады және блоктан блокқа ақпараттар мазмұны және көлемнің біртіндеп өсуінің байланысы бар блоктардың кезеңктелуінен тұрады.
-Блок оқытудың орташа синтаксистік, сегмантикалық, фрагматикалық бірлігі болып табылады және сабақтан сабаққа өтетін ақпараттар мазмұны және көлемнің біртіндеп өсуінің байланысы бар блоктардың кезектелуінен тұрады
-Сабақ оқытудың минималды синтаксистикалық, сегмантикалық, фрагматикалық бірлігі болып табылады және оқытудың бірнеше
Бет
Құжат №
Қол
Күні
Бет
9

ҚР-1304000 ДЖ 4 ЕТ және БҚ А

Бет
Құжат №
Қол
Күні
Бет
9

ҚР-1304000 ДЖ 4 ЕТ және БҚ А
элементтерінен тұрады. Сабақ оқытуда теорияның материал, мысалдар, тапсырмалар, сұрақ -- жауаптар және тестілер міндетті элементтері болуы тиіс. Оқытуда міндетті емес болатын элементтер: анықтама, графика, аудио және видео. Электронды оқулықтарды безендіруде қойылатын талаптар.Электронды оқулықты безендіруде мәліметтерді нақты, ұғынықты және қолдануға жеңіл қылып құру қажет. Мұнда сөздердің шегі болуы қажет.
-- Мәтіннің қарібі мемлекеттік стандартқа сәйкес болуы шарт. Негізгі қаріпті көрсету үшін, ең қолайлы қаріпті қолдану қажет. Көлемі кіші және ең қолайлы қаріптер керекті кезде қолданылуы қажет.
-- Электронды оқулықты безендіруде ашық фондарды тек қана қалың қаріппен жазған кезде қолданылады. Мәтіні бар беттер ашық фонда болуы қажет. Қара түсті фон қолданылмайды. Қаріптің түсін стандартты қара немесе қою көк түсті қолдану керек. Қызыл қаріп тақырыптардың атын немесе қажет мәліметті алу үшін қолданылады.
-- Фондық түс қолданушының назарын ең төменгі мөлшерде алуы қажет. Негізгі мазмұндағы абзацтар үлкен болмау керек. Олар оқыту материалдарының қабылдауын жеңілдетеді.
-- Электронды оқытылу басылымында графикада көмекші мәндер болуы керек және ол оқытудан алшақ кетірмей оқыту материалын меңгерудің жеңілдеуіне көмектеседі. Саяси, діни және басқа материалдарды баспаға берген кезде суреттерге баса назар аудара отырып теріп алу керек. Аудио, видео материалдар негізгі мазмұнның контекстінде үйренушінің өз қалауымен қосылуы керек.
-- Басқару элементтері түсінікті, бір мәнді және қарапайым, үйренушінің назарын негізгі оқыту материалынан ауытқуын болдырмауы керек.
-- Электронды сай жас ұрпаққа сапалы білім беруде электрондық оқулықтарды сабаққа пайдалану -- оқытудың жаңа технологиясының бір түрі ретінде қарастыруға болады. Ой -- өрісі дамыған, шетелдік білім жүйесінен қалыспайтын жас ұрпаққа білім беру жолындағы ортақ міндетті өз мәнінде жүргізу үшін, бір-бірімізден тәжірибе алмасып, кемшілік -- жетістіктерді айтып отырсақ жұмысымыз өнетін болады деп ойлаймын.оқытылу басылымында ашық аумақта басылатын графикалық объектілерін және аудио -- видео материалдардың саны мен көлемі минималды болуы керек, өйткені олар компьютердің жадысында көп орын алады және оларды алу кезінде компьютермен желі аралығындағы байланыс арнасы критикалық параметр болып табылады.
Электронды оқулық мынандай жағдайларда тиімді: кері байланыспен лезде қамтамасыз ете алады; гипермәтіндік түсініктемелердің көп рет қолданған кезде уақытты үнемдейді; белгілі бір бөлім бойынша білімді тексереді; қысқа мәтінмен көрсете, айта және модельдей алады.
Электронды оқулықтың кемшілігіне экраннан ақпаратты қабылдауы (кітапты оқудан қарағанда экраннан мәтіндік ақпаратты қабылдау біршама кері әсері бар) және кітаппен салыстырғанда бағасы әлде қайда жоғары.
Заман талабына сай жас ұрпаққа сапалы білім беруде электрондық оқулықтарды сабаққа пайдалану -- оқытудың жаңа технологиясының бір
Бет
Құжат №
Қол
Күні
Бет
10

ҚР-1304000 ДЖ 4 ЕТ және БҚ А

Бет
Құжат №
Қол
Күні
Бет
10

ҚР-1304000 ДЖ 4 ЕТ және БҚ А
түрі ретінде қарастыруға болады. Ой -- өрісі дамыған, шетелдік білім жүйесінен қалыспайтын жас ұрпаққа білім беру жолындағы ортақ міндетті өз мәнінде жүргізу үшін, бір-бірімізден тәжірибе алмасып, кемшілік -- жетістіктерді айтып отырсақ жұмысымыз өнетін болады деп ойлаймын.1.2. Электрондық оқулықтың сипаттамасы
Электрондық оқулық-оқу әдебиеттiнiң жаңа жанры болып табылады. Қазiргi заманда бiлiм беру реформасында арнайы компьютерлiк аудиторияларда өткiзiлетiн практикалық сабақтарда, жатақханада , үйде ДЭЕМ - де студенттердiң, оқушылардың және мұғалiмдердiң өзiндiк жұмыс жасауы үшiн электрондық кiтаптар пайдаланған ыңғайлы. Дегенмен электрондық оқулық кәдiмгi кiтапты толық ауыстырмайды және ауыстыра алмайды. ЭО әдебиеттiк шығарманы экранизациялау қандай да бiр жанрға жататындай, ЭО - та оқу мiндетiндегi шығарманың жаңа жанрына жатады. ЭО бiршама ұғымдарды, тұжырымдарды және көптеген мысалдардың түсiнуiн және тез есте сақтауын максималды түрде жеңiлдету керек.
Электрондық оқулықты құру барысында кейбiр принциптер мен Ақпараттық жүйенiң белгiлерiне жүгiнiуiмiз керек:
1. Кванттау принципi: Мазмұны бойынша тұйық, көлемi минимальдi модульдерден тұратын материалдық бөлiмдерге бөлiнуi.
2. Толықтық принципi: Әрбiр модульдердiң құрамында келесi компоненттер болуы тиiс.
# Тоериялық ядро;
# Тоерия бойынша бақылау сұрақтар;
# Мысалдар;
# Өзiндiк жұмысы бойынша есептер мен жаттығуларды шешу;
# Барлық модульдер үшiн бақылау сұрақтары жауаптарымен;
# Бақылау жұмысы;
# Контекстiк анықтама;
# Тарихи түсiнiктемелер;
3. Көрнекi принципi: әрбiр модуль коллекциялық кадрлардан олардың iшiнде минимум текст және визуалдардан құрылуы керек.
4. Тармақталу принципi:пайдаланушының басқа бiр модульге өту үшiн, әрбiр модуль гипертексттiк сiлтеулермен басқа модульдермен байланысуы керек.
5. Реттеу принципi:оқушылардың дербес кадрларды ауыстыруды және экран бетiне кез келген мысалдарды шақыруға мүмкiндiгi бар.
6. Бейiмделу принципi:пайдаланушы оқу барысында электрондық оқулыққа бейiмделуi керек.
7.Компьютерлiк қолдау принципi: кез келген мезетте пайдаланушы компьютерлiк қолдау ала алады.
8. Жинақтылық принципi: электрондық оқулық форматтарда орындалуы керек.
Ақпараттық жүйенiң белгiлерi:
1. Басқару объектiсiнiң сипатымен;
2.
Бет
Құжат №
Қол
Күні
Бет
11

ҚР-1304000 ДЖ 4 ЕТ және БҚ А

Бет
Құжат №
Қол
Күні
Бет
11

ҚР-1304000 ДЖ 4 ЕТ және БҚ А
АЖ - ны тұрғызу мен жұмыс iстеудiң жинақталған тәжiрибесiмен;3. Басқару және басқарылушы жүйелерiнiң құрылымымен;
4. Мәлiметтердi жинауда, өткiзiп беруде және өңдеуде қолданылатын жабдықтармен;
5. АЖ - ны басқару объектiсiнiң жетекшiлiк тұрғысымен және т.б.
1.3 Электрондық оқулық кiмге және не үшiн қажет?
Электрондық оқулық күндiзгi әсiресе дистанциялық оқу бөлiмiнде оқитындарға жеке түрде жұмыс жасау үшiн қажет. Өйткенi ол:
Оқытылатын материалды басқалардың көмегiмен түсiнудi жеңiлдетедi;
Дайындық деңгейiне байланысты студенттiң қажеттiлiктерiне сәйкес интеллектуалдық мүмкiншiлiктермен және амбицияларымен адаптацияны жiбередi;
Көптеген түрлендiрулерден және есептеулерден босатады, есептiң мәнiне шоғырланып, есептер шығару және мысалдар қарастыру;
Жұмыстың барлық кезеңдерiне байланысты өзiн - өзi тексеру үшiн кең мүмкiншiлiктер туғызады;
Электрондық оқулық студентке берiлген пән бойынша жан - жақты бiлiм алу үшiн қажет.
Электрондық оқулық арнайы аудиторияларда өтетiн практикалық сабақтарда пайдалы. Өйткенi ол:
Компьютердiң көмегiмен көптеген есептер шығаруға, алынған шешiмдердi анализдеуге кететiн уақытты босатады;
Мұғалiмге сабақты компьютерде өздiк жұмыс ретiнде өткiзуге мүмкiндiк туғызады;
Мұғалiмге компьютердiң көмегiмен оқитындардың бiлiм деңгейiн бақылауға, бақылау жұмысының қиындық деңгейiн және мазмұнын беруге мүмкiндiк туғызады.
2.4 Электрондық оқулықты жасаудың негiзгi кезеңдерi
1. Қайнар көздерiн таңдау
2. Қайта жөндеу құқығына авторлармен келiсiмдер жасау
3. Ұғымдар тiзiмiн және мазмұнын өңдеу
4. Help құру және бөлiмдер бойынша модульдегi тексттердi қайта жөндеу
5. Электрондық формада гипертексттi шығару
6. Компьютердiң көмегiмен электрондық оқулық жасау
7. Мультимедианы iске асыру үшiн мәлiметтердi сорттау
8. Дыбыстардың шығуын қамтамасыз ету
9. Дыбыстардың шығуын реализациялау
10. Визуализация үшiн мәлiметтердi дайындау
11. Мәлiметтердi визуализациялау.
1.5 Электрондық оқулықты жасау бойынша методикалық нұсқаулар
Электрондық оқулықты жасаудың бiрiншi кезеңiнде қайнар көздерi ретiнде басылған және электрондық баспаларды таңдау керек. Олар:
* Көбiнесе стандарттық программаға толық сәйкес келу керек
*
Бет
Құжат №
Қол
Күні
Бет
12

ҚР-1304000 ДЖ 4 ЕТ және БҚ А

Бет
Құжат №
Қол
Күні
Бет
12

ҚР-1304000 ДЖ 4 ЕТ және БҚ А
Гипертексттердi жасау үшiн ыңғайлы * Көптеген мысалдар мен есептердi қамтиды
* Ыңғайлы форматта болады.

Екiншi кезеңде алынған қайнар көздер жиынынан бағасы және сапасы бойынша оптималды қарым - қатынастардан келiсiмдер жасалынады.
Үшiншi кезеңде мазмұны өңделедi, яғни көлемi бойынша минималды, бiрақ мазмұны бойынша тұйық модульдерден тұратын бөлiмдерге материалды бөлу орындалады. Сонымен қатар пәндi меңгерiп алуға қажеттi және жеткiлiктi ұғымдар тiзiмi қарастырылады.
Төртiншi кезеңде модульдер құрылымына, индексiне және мазмұнына сәйкес қайнар көздердiң мәтiндерi өңделедi; тiзiмiнде қамтылмаған мәтiндер алынып тасталынады; контексттiк анықтамалар (Help) жүйесi өңделедi; модульдер және басқа гипертексттiк байланыстар арасындағы байланыстар анықталады.
Осындай тәсiлмен, компьютерлiк реализация үшiн гипертексттiң жобасы дайындалады.
Бесiншi кезеңде гипертекст электрондық формада шығарылады. Нәтижесiнде оқу мақсаттарында пайдалануға болатын электрондық басылым құрылады.
Алтыншы кезеңде компьютерлiк қолдау өңделедi: әрбiр нақты жағдайда компьютерге берiлетiн қандай математикалық әрекеттер және компьютердiң жауабы қандай формада ұсынылу керектiгi анықталады; интеллектуалдық ядро жобаланады және шығарылады; математикалық есептердi шешу үшiн интеллектуалдық ядроны қолдану бойынша пайдаланушылар үшiн нұсқаулар өңделедi.
Нәтижесiнде студенттерге қажеттi аудиториялық сабақтарға пайдалы және мұғалiмдерге ыңғайлы болатын қасиеттерi бар жұмыс жасайтын электрондық оқулық құрылады.
Ендi электрондық оқулық мультимедиалық құрылғылар арқылы одан ары қарай жетiлуiне дайын.
Жетiншi кезеңде жеке ұғымдардың түсiндiру тәсiлдерi өзгертiледi және мультимедиалық материалдармен ауыстырылатын мәтiндер iрiктелiнедi.
Сегiзiншi кезеңде оқушының есте сақтау қабiлетiн пайдалану, яғни оқылатын материалды түсiнуiн және есте сақтауын жеңiлдету үшiн және мәтiндiк ақпаратты экраннан алып тастау мақсатында жеке модульдердiң дыбыстық мәтiндерi өңделедi.
Тоғызыншы кезеңде өңделген дыбыстық мәтiндер диктафонға жазылады және компьютерде шығарылады.
Оныншы кезеңде оқушының оқылатын материалды түсiнуiн және есте сақтауын жеңiлдету үшiн эмоциялық жадын пайдалану тексттiк ақпараттан экранда максималды түрде алып тастауын жеңiлдету және көрнекiлiгiн арттыру үшiн модульдердi визуализациялау сценариi өңделедi.

Бет
Құжат №
Қол
Күні
Бет
13

ҚР-1304000 ДЖ 4 ЕТ және БҚ А

Бет
Құжат №
Қол
Күні
Бет
13

ҚР-1304000 ДЖ 4 ЕТ және БҚ А
Он бiрiншi кезеңде мәтiндердiң визуализациясы орындалады, яғни өңделген сценарийлердi суреттердi, графиктердi және анимацияны пайдалану арқылы компьютердiң жүзеге асуы. Осымен электрондық оқулықты өңдеу аяқталады да, оны қанауға дайындық басталады.
1.6 Электрондық оқулықты пайдалануға дайындық
Бұл жұмыс кезеңiнiң мазмұны:
1. Тестiлеу;
2. Нұсқау жазу;
3. Методикалық қамсыздандыруды өңдеу;
4. Бiлiм министрлiгiнен грифтi тiркеу және алу үшiн материалдар дайындау;
5. ЭО - то қорғау және тарату;
болып табылады.
1.7 Электрондық оқулықтың негіздері
Электронды оқулық, өйткені арнайы сыныптарда практикалық оқыту үшін пайдалы болып табылады көп тапсырмалар үшін компьютерлік қолдау шешімдер қолдану шешімдер және олардың графикалық түсіндіру талдау үшін уақытты босату, мүмкіндік береді;
:: көшбасшы және кеңесші рөлін қалдырып, мұғалім компьютерлер тәуелсіз жұмыс түрінде сабақ жүргізуге мүмкіндік береді;
:: бақылау іс-шараларының күрделілігі мазмұны мен деңгейін орнату үшін, компьютерді пайдаланып мұғалімі тез және тиімді студенттердің білімін бақылауға мүмкіндік береді.
Себебі ол электрондық оқулық мұғалімнің үшін пайдалы болып табылады
:: Егер сіз дәріс жасауға мүмкіндік береді және анасының қалауы бойынша цехтарын, аудиториядан тыс пайда ET өз бетінше жұмыс істей қалдырып, көлемін, бірақ ең маңызды мазмұнды төмендетуі мүмкін;
:: шаршаңқы тексеру үй тапсырмасын, модель есептеулер мен сынақтар босатылады, жұмыс компьютерді тапсыруға;
:: оңтайландыру мазмұны мен мысалдар қатынасы және проблемаларды аудиторияда қаралады және үйге сұрады мүмкіндік береді;
:: әсіресе үй тапсырмасын және бақылау іс-шараларды қатысты, сіз студенттермен жұмысты жекелендіру үшін мүмкіндік береді.
1. көзін таңдаңыз
2. авторлармен келісім-шарттар жасасу өңдеу құқығы
3. мазмұны мен ұғымдардың тізімін (индекс) әзірлеу
4. Бөлімшелердің ішінде модульдер құру және анықтамасын мәтіндерді өңдеу
5. электрондық нысанда гипермәтіндік іске асыру
6. Компьютерлік қолдау дамыту
7. мультимедиялық іске асыру үшін материалды таңдау
8. Дыбыс дамыту

Бет
Құжат №
Қол
Күні
Бет
14

ҚР-1304000 ДЖ 4 ЕТ және БҚ А

Бет
Құжат №
Қол
Күні
Бет
14

ҚР-1304000 ДЖ 4 ЕТ және БҚ А
9. Дыбыс асыру 10. Визуализация үшін материалды дайындау
11. Материалды визуализация
Дамуының алғашқы сатысында мұндай баспа және электронды басылымдар ретінде EI көздерін таңдау ұсынылады, ол
:: ең толық, стандартты бағдарламаға сәйкес
:: қысқа және гипермәтіндік жасау оңай
:: мысалдар мен проблемалар көп саны,
Қолжетімді форматта қол жетімді :: (жинау принципі).
Екінші кезеңін көздерден алынған жинағынан келісім-шарттар жасасу ақша үшін ең үздік мәні бар адамдарды таңдаған.
Үшінші кезеңде мазмұны, яғни үстел, біз модульдер тұратын бөлімдерге материалды бөлу, ең аз көлемі, бірақ мазмұны бойынша жабық және тақырыпты (Екі немесе үш деңгейлі индексі) меңгеру үшін қажетті және жеткілікті болып табылады ұғымдардың тізімін.
Төртінші кезеңде модульдер мазмұны, индексі мен құрылымын кестеге сәйкес көзі мәтінді өңделген; жою тізімдеріне енгізілген жоқ, және көздері жоқ, кім жазған; контекстік сілтемелер (Help) жүйесін әзірлеу; модульдер мен басқа да гипермәтіндік сілтемелер арасындағы қарым-қатынасты анықтайды.
Осылайша, заң жобасы компьютерлік іске асыру үшін гипермәтіндік дайындаған.
Бесінші қадам Гипермәтіннің электрондық жүзеге асырды.
нәтижесі қазірдің өзінде білім беру мақсаттары үшін пайдаланылуы мүмкін қарабайыр электрондық басылым болып табылады. Көптеген осындай қарабайыр EI деп аталады электронды оқулық. Студенттер оны сатып алмайды, өйткені, бұл коммерциялық табысқа жүзінде ешқандай мүмкіндіктері жоқ.
Алтыншы кезеңде компьютерлік қолдау: әр жағдайда математикалық операциялар компьютерге тағайындалған айқындайтын және қандай нысанда компьютерлік жауап ұсынылуы тиіс; жобаланған және FL жүзеге асырады; математикалық проблемаларды (DICE математикалық өрнектерді және өзара ереже жиынтығы) шешу үшін интеллектуалды негізгі EI пайдалану туралы пайдаланушыларға нұсқаулар әзірледі.
Нәтижесі студенттердің, пайдалы және ыңғайлы сынып мұғалімдерінің үшін міндетті жасауға қасиеттері бар жұмыс электронды оқулық болып табылады. Бұл электр станциясы коммерциялық негізде таратуға болады.
Зияткерлік негізгі және т.б., бұл аса қуатты компьютер пакетін түрі Шығарып ауыстырылуы мүмкін екеніне көз жеткізіңіз кішірейту MuPAD, Maple V жөн
Енді электрондық оқулық мультимедиалық көмегімен одан әрі жетілдіру (Дауыстық және визуализация үшін) дайын.
жетінші қадам тәсілі мультимедиа ауыстыру жеке ұғымдар мен ұсыныстар және таңдалған мәтіндерді түсіндіру өзгертеді.

Бет
Құжат №
Қол
Күні
Бет
15

ҚР-1304000 ДЖ 4 ЕТ және БҚ А

Бет
Құжат №
Қол
Күні
Бет
15

ҚР-1304000 ДЖ 4 ЕТ және БҚ А
Мәтіндерді сегізінші кезеңде мәтіндік ақпаратты және студенттік түсіністік пен зерттелетін материалды есте жеңілдету үшін есту еске пайдалану экранды түсіру үшін дыбыс жеке модульдер әзірленді. Мәтіндер дамыған дыбыс тоғызыншы кезеңде таспаға жазылған және компьютерде іске асырылды.
Максималды көріну, максималды біту мәтіндік ақпаратты экран және студенттік түсіністік пен зерттелетін материалды есте жәрдемдесу мақсатында эмоциялық еске пайдалануға қол жеткізу визуализация модульдер әзірленген сценарий оныншы кезеңінде.
Он бірінші кезеңде, мәтін көрсету, яғни Суреттер, графиктер, және, мүмкін, анимация (анимация өте қымбат екенін есте ұстағанымыз) пайдалана отырып әзірленген сценарий компьютерлік іске асуы.
Бұл EI дамуын аяқтайды және пайдалануға арналған, оның дайындық басталады. Бұл электр станциясының жұмыс істеу үшін дайындау, оның мазмұны мен мультимедиялық кейбір компоненттерін түзету қамтуы мүмкін екенін атап өткен жөн.
Бұл кезеңде мазмұны болып табылады
1. тестілеу;
2. Операциялық нұсқауларды жазу;
3. Әдістемелік қолдау;
Білім тіркеу және мойын министрлігінің материалдарды
4. дайындау
5. Тіркеу RosAPO Білім және мойын министрлігі алады.
Мойын екі кезеңмен жүзеге асырылады бастау:
Білім беру электронды басылымдар (Фридрих Эберт қоры) Федералдық консультативтік кеңестің мамандандырылған бөлімінде бірінші кезеңінде ғылыми-техникалық сараптама өткізді (ақылы) және сараптамалық пікірін құрайды, FES бекіту.
Екінші кезеңде, Білім шешімі РФ сараптамалық қорытынды негізінде;
1.8 Қорғау және тарату.
Заңсыз көшіру ET қорғау мақсатында оның дамуы мен таралуына қаржыландыру шарттарына байланысты, әр жағдайда арнайы шешімдерді талап етеді. Бұл мәселелер арнайы зерттеуді талап етеді.
Содан кейін электрондық оқулық білім беру жүйесіне қабылдаған болуы мүмкін емес, өйткені электрондық оқулықты құру, босқа өткізген тиісті оқу-әдістемелік материалдар, күштер мен ресурстарды дамыту сүйемелдеуімен мүмкін емес болса. Сондықтан, EI әдістемелік қолдау бүкіл жобаның табысты үшін маңызы болып табылады. Бұл негізінде біз мәселені ерекше орын береді.
Білім реформасы сыныпта және үйде студенттер мен оқытушыларға арналған бірдей есептеу ортаны қамтамасыз ету UEI нысандарын құруды талап етеді. Ол (Гутенберг, 1440g) басып шығару өнертабысқа байланысты еуропалық білім беру реформасын болғандағы тиісті болып табылады.

Бет
Құжат №
Қол
Күні
Бет
16

ҚР-1304000 ДЖ 4 ЕТ және БҚ А

Бет
Құжат №
Қол
Күні
Бет
16

ҚР-1304000 ДЖ 4 ЕТ және БҚ А
Ол тек ақпарат, өйткені ортағасырлық оқушылар, оның тәлімгері толық тәуелді болды. Басып шығару Гуттенберг өнертабысы түбегейлі білім беру жүйесін өзгертті, яғни барлық, ол ақпаратты (кітап) көзі бірдей қол жетімді. Кітап, қалам мен қағаз - бұл барлық магистратура және оқытушы мен студент болды, сыныпта және үйде де. Қазіргі заманғы білім беру сәтті реформа ақпараттың жаңа көздерін жасау керек Сол сияқты, (атап айтқанда, UEI) барлық бірдей қол жетімді болады. Алайда, бұл жағдайда, олар компьютерде жұмыс істеу және білім беру саласындағы жаңа технологиялар қабылдауға аз дайын аз пайдаланылған объективті және субъективті сипаттағы бірқатар ретінде мұғалімдер, оқушылармен салыстырғанда тиімсіз жиі болып табылады.
Ол әр түрлі UEI пайда және жетілдіру арқылы түбегейлі дәрістер мен семинарлар мектеп бағдарламасын, сондай-ақ оқыту үдерісінде оқытушы рөлін өзгертті анық.
Ол ET және ET жоғарыда баяндалған принциптерге сәйкес әзірленетін болады, егер ол өткізілген математика білім компьютерлендіру қарастырылуы мүмкін екенін түсіну маңызды болып табылады. Компьютерлер әр сыныпта және әрбір жатақханадағы бөлме, әр үйде болды, сондықтан ғана емес, материалдық сипаттағы әр түрлі себептермен, ешқашан. Бұл ғана емес, мүмкін емес, бірақ, төменде көрсетілгендей болады, қажет емес.
Оларды пайдалану әдістемелік, компьютерлік оқыту және ақпараттық кеңістік, егер оқытушылар мен студенттерге арналған бір көзделмесе, Алайда, егер тіпті ең үздік электрондық оқыту, компьютерлерде өлі салмақ жиналады.
Білім табысты компьютерлендіру компьютерлер саны, оқу-әдістемелік құралдар мен сапасына әдістемелік қолдау олардың пайдалану (ол термин енгізу еске орынды) байланысты емес.
Біздің ойымызша, оқу-әдістемелік материалдарды толық спектрін болмауы, сондай-ақ оқыту, жаңа компьютерлік оқыту пакеттерін пайда мен мазмұны туралы жедел және толық ақпарат, ыңғайлы және тиімді нысандарын компьютерлендіру олардың кәсіби қызметі жетістіктерін пайдаланады, бірақ кейде тіпті студенттер тыйым салу ғана емес, мұғалімге мәжбүрлеп үй тапсырмасы мен модельдік есептеулер бар компьютерді пайдалануға болады.
Қазір бұл баса назар уақыт жоқ, олар және т.б. туынды, интегралдарды есептеу әдістемесін игеруге ғана емес, бірақ, болашақта математика басқа да салаларының зерттеу кез келген тапсырманы аяқтау үшін басынан бастап қолмен шешу керек екенін студенттерге сендіру қиын оның мәні мен емес, олар қазіргі уақытта іздейді дәл білу.
Сонымен қатар, көптеген іргелі мәселелер уақытында болмауы, аудиториялық және студенттердің үйлерінде мұғалімге зерттелмеген болып қала береді. Мысалы, есеп айырысу арқылы дифференциалдық теңдеулер шешу (кейде жеткілікті ауқымдылығы) барлық интегралдар студент табылған ерітіндісімен не істеу ұғымдар жоқ (сюжет, T (R) Yen де мінез-
Бет
Құжат №
Қол
Күні
Бет
17

ҚР-1304000 ДЖ 4 ЕТ және БҚ А

Бет
Құжат №
Қол
Күні
Бет
17

ҚР-1304000 ДЖ 4 ЕТ және БҚ А
құлқын зерттеу үшін, тұрақтылық мәселелері, ... қарастыру). Мұндай мысалдар тізімі жалғасатын болады. Сонымен қатар, қазіргі заманғы математика (сапалық дифференциалдық теңдеулер теориясы, функционалдық талдау элементтері, стохастикалық процестер, математикалық статистиканы қолданбалы шешім теориясы, және т.б.) көптеген маңызды филиалдары жоқ барлық зерттелген, немесе Crossing Еуропа оқып, жиі тек дәрістер емес, практикалық оқыту және ешқандай үй тапсырмасын қолдау, сондықтан тез студенттің жадтан өшіріледі және мұндай ғылым мен жалпы техникалық және профильдік айтпағанда, болашақ түлегі (Ср бар кәсіби жұмыс-ақ басқа да пәндерді зерттеу пайдаланылуы мүмкін емес өмір сүру мектебі білім). Нәтижесінде, сәтсіздік, арнайы пәндер бағдарламасы математикалық білім қысқа өмір сүру Математикалық проблемаларды отандық `` әдістерін стандартты шешімдердің толық болып табылады. Барлық осы мұғалімдер дереу компьютерде отыратын керек екенін білдіреді, және компьютер кластарында сабақ беруге емес. (Мысалы, әрекет жүйелі жүргізіледі, дегенмен) Бұл мүмкін емес, бірақ, сондай-ақ зиянды ғана емес.
Математикалық білім әдіснамалық қолдау мазмұнын сипаттау қадамдарды орындамас бұрын, түбегейлі математикалық білім мазмұны мен нысанын өзгерту және 21 қалыптастыру айналдыруға онсыз кейбір ережелерін тұжырымдауға тырысады (орнына 19!) Century, біздің ойымызша, бұл мүмкін емес :
1. семестр барысында компьютерлік зертханада сабақтарын өткізеді мүмкін емес, бірақ барлық топтарының студенттері кестесі кестесіне сәйкес компьютерлік зертханада 3-4 отырыстарын алуға тең мүмкіндіктері болуы керек.
Стандартты бағдарламаларына сәйкес Әрбір сессиясы қызметі компьютерлік зертханада немесе тұрақты сыныпта (өзгерту сыныпта және үй тапсырмасын орындау талқыланған мәселелер мен міндеттер тек қатынасы) орын алады ма байланысты емес әдістемелік даму жабдықталған болуы тиіс. Біз компьютерлік зертханада компьютерлік және қоршаған ортаны қорғау үй компьютер бірдей деп санайды, егер бұл мүмкін ..
Көптеген мәселелерді шешуге (және үй тапсырмасы азайту) нәтижелерін талдау, компьютердің графикалық мүмкіндіктерін пайдаланыңыз: уақытты үнемдеуге және жұмыс тиімдірек жасауға көмектеседі ғана қызмет, ол математика және компьютерлер сабақтарды жүргізеді - 3. мұғалім компьютерде отыруға емес.
Тұрақты мұғалімдіктен дәрістер мен сабақтар (үй компьютерде немесе студенттердің өзіндік жұмысына арналған жабдықталған арнайы сыныптарда) ескере барлық студенттер электрондық оқулықтар мен басқа да компьютерлік оқу алады және сондықтан ең маңызды мәселелерін шектеу мүмкіндігі бар, және Қалған өзін-өзі зерттеу үшін студенттер арасында таратылады. (Компьютерлік сынып оқушыларына толық өзіндік жұмысы үшін, жай ғана түскі ас алдында сабақтар жүргізу үшін деп аталатын өзін-өзі зерттеу күніне немесе кейбір күн күнтізбеге оралу үшін қажет болуы мүмкін.)

Бет
Құжат №
Қол
Күні

ҚР-1304000 ЕТ және БҚ-2014

Орындаған
.
Жетекші

Кеңесші

М.Бақылау

Меңгеруші

Электронды оқу құралдарын дайындау мәселелері

Бет
Беттер
18-37
АМБК

Бет
Құжат №
Қол
Күні

ҚР-1304000 ЕТ және БҚ-2014

Орындаған
.
Жетекші

Кеңесші

М.Бақылау

Меңгеруші

Электронды оқу құралдарын дайындау мәселелері

Бет
Беттер
18-37
АМБК
Компьютер кластарында қадағалау жұмыстарын жүргізу үшін өте ыңғайлы болып табылады. Уақыт студенттердің жинақ жұмысы (басқа бөлігі), жарты класс өткізу үшін жұмысты бақылауға жартысында тобын бөлуге және бір мезгілдегі қызметі (топтың бір бөлігі) және басқаруға болады компьютермен проблемаларды шешуге жұмсауға және компьютерлік дереу бақылау нәтижелерін ескере отырып береді . Ол мұғалім өзі опциялардың қажетті мөлшерінде қажетсіз сынақ болып табылады және күрделілігіне (топтық оқыту тұрғысынан, сондай-ақ бөлуге болады) деңгейін таңдайды, бұл өте маңызды болып табылады. Әрбір студент бұл жұмыс өзінің қабілетін сезініп, ол табысқа табысқа жылжиды, сондықтан 6. Компьютерлік қолдау, әсіресе үй тапсырмасы және бақылау іс-шараларды қатысты студенттермен жұмысты жекелендіру үшін мүмкіндік береді. Бұл тақырыпқа қызығушылық ынталандырады және зерттеу мағыналы және тиімді етеді. Міндеттерді даралау Моральдық және тәрбиелік мәні бағалау мүмкін емес.
негізгі элементтерін болжайды оқыту-әдістемелік қолдау математика мазмұнына ең қарапайым талаптар:
1. Компьютердің қолдау бейімделген дәрістер мен семинарлар, жаңа жоспарлар.
Әрбір сыныбы бойынша егжей-тегжейлі ұсыныстар бар 2. әдістемелік нұсқаулықтар (баспа және электронды).
Үй тапсырмасын және бақылау іс-шараларды жүзеге асыру шығарумен сыныпта олардың пайдалану туралы нұсқаулар бірге білім беру мақсаттары үшін қол жетімділігі, мазмұн немесе бағдарламалық пакеттер 3. Толық ақпарат.
ІІ. ТАРАУ. ЭЛЕКТРОНДЫ ОҚУ ҚҰРАЛДАРЫН ДАЙЫНДАУ МӘСЕЛЕЛЕРІ
5.1 Электронды оқулық және оның тиімділігі
Компьютерлік оқыту жүйесінің бірі электрондық оқу құралы, оның мүмкіндігіне байланысты әртүрлі типке жатады. Көптеген авторлардың пікірі бойынша электрондық оқу құралы білімді меңгергенін тексеріп, ақпараттың жаңа түрлерін көрсете білуі керек. Соған сай электрондық оқу құралы автоматты оқу жүйесімен бір деңгейде болады.
Электрондық оқу құралы - компьютерлік педагогикалық проблемалық құрылғы, бірінші ретте жаңа ақпаратты алу үшін, жеке және жекеленген оқытуда қолдану мен қажетті білімді алу үшін қолданылады.
Электрондық оқу құралы жаңа оқыту құралы сияқты толық, ашық және жартылай ашық жүйе бола алады. Ол мәліметтердің мағынасын және

кітаптың тарауларын өзгерте алады. Осылай бола отырып ол кітаптың өзгертілген бөлімін талдайды. Біріншіден, электрондық оқу құралы автордың жіберген қателігін өзгерту үшін пароль немесе жүйелік пароль қажет. Екiншiден, егер қандай да бiр мүмкiндiк болса, жақсы маман немесе бiлiмдi ұстазға ғана қолдануға болады. Өйткені, электрондық оқу құралының мағынасы өзгермеуі қажет. Электрондық оқу құралы тек жазбаша басылымда ғана қайталанып қана қоймай, барлық компьютерлік технологияларда қолдану керек. Электрондық оқу құралы кейбiр бөлiктерiне тоқталайық. Электрондық оқу құралы кiшкене ғана мәтіндік мәлiметтердi сақтап, ұзақ уақытқа дейiн экранға шығарып бiлiмдi жетiлдiредi. Мазмұнының көлемi және қарiптiң өлшемi болады. Электрондық оқу құралы кейбiр сөздi бөлiп алуды, түрлi түстерге бояуды толықтырады, болмаса оқуды қиындатып немесе жеңiлдетiп көрсетедi. Мұндай оқу құралдары көптеген мәлiметтердi өзiнде ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Оқытудың компыотерлік құралдарын жасау әдістемесі
Delphi ортасы туралы түсінік
Оқытудың интерактивті технологиялары
Абылай танысу
Sigil программасында Адам анатомиясынан электронды оқулық құрастыру
Электрондық оқулықтың құрылымы
Ақпараттық (информациялық) қызмет көрсету жүйелері мен компьютерлік технологияны білім беруде қолдану мәселесі
ҚР қаржы жүйесін ақпараттандыру
Жалпы білім беретін орта мектепте информатика пәнін кәсіптік оқыту
Орта мектепте географияны оқыту
Пәндер