Қазіргі ағылшын тіліндегі синонимия құбылысы

МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ 3 . 4

1 ҚАЗІРГІ АҒЫЛШЫН ТІЛІНДЕГІ СИНОНИМИЯ ҚҰБЫЛЫСЫ 5

1.1 Синонимдар туралы түсінік 5 . 7
1.2 Ағылшын тіліндегі синонимдардың түрлері 8 . 13

2 АҒЫЛШЫН ТІЛІНДЕГІ СИНОНИМДІК ЕТІСТІКТІҢ СЕМАНТИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІГІ 14

2.1 Сөздердің өзара ауыса жұмсалуы және үйлесімділігі туралы 14 . 16
2.2 To amuse, to entertain, to grip, to interest, to thrill етістіктерінің мағыналық және грамматикалық үйлесімдігі жайында 17 . 22

ҚОРЫТЫНДЫ 23

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 24 . 25
КІРІСПЕ

Курстық жұмыстың нысаны. Сөз бір қатар белгілері бар, күрделі құрылымдық – семантикалық бірлік болып табылады. Белгілердің сипатына тәуелді бүкіл сөздік топтарға және бір – бірімен байланысқан немесе бір – біріне қарсы қойылатын ішкі топтарға бөлінуі мүмкін. Кейде классификация кезінде бірнеше белгілерін ескереді. Мысалы, лексико – грамматикалық категория болып табылатын сөз табын бөлген кезде лексикалық мәні, сөз өзгеру жүйесі, синтаксистік сипаты, құрылымы және сөз құрылым тәсілдері ескеріледі. Ал әрбір семантикалық – құрылымдық белгілері бойынша әрбір сөз табында оданда кіші топтар бөлінеді.
Лексиканы мәндерінің ұқсастығы бойынша классификациялау кезінде заттық және анықтамалық мәндері ескеріледі. Ал семантикалық классификациясы кезінде бүкіл сөздік бір өрісті сөздіктік бірліктер тобына, яғни анықтамалық мәнінің ұқсастығымен байланысқан лексикалық бірліктерге бөлінуі мүмкін. Басқаша айтқанда, тематикалық біріктірілген сөздіктік бірліктер немесе бір семантикалық өріске жататын бірліктер. Семантикалық өріс – бұл объективті шындықта бір бірімен байланысқан заттар, құбылыстар, әрекеттер сәйкес келетін ұғымдардың жиынтығы.
Бір өрісті сөздер категориялы бірдей болуы мүмкін және әртүрлі сөз табында болуы мүмкін. Категориялы бірдей бір өрісті сөздерге мыналар жатуы мүмкін: мағынасының көлемі бойынша сәйкес келмейтін, бірақта анықтамалық мағынасы ұқсас болатын бірдей заттық мағыналы сөздер; мағынасы бойынша қарама – қарсы қойылатын сөздер жатады (антонимдер), және мағынасы бойынша қарама – қарсы қойылмайтын сөздер жатады.
Жұмыстың өзектілігі. Синонимдер – бұл бір мағына беретін, бірақта лексикалық белгілерімен бір бірінен және сөйлемде қолданылуымен ерекшеленетін бір сөз тіркесінің сөздері. Тілде синонимдер жүйелік сипаттағы сөздер тобын және сөз тіркесін құрайды. Синоним деп мағынасы бір сөздерді, ұқсас мағыналы сөздерді, бір түсінікті немесе түсінігі бойынша өте жақын сөздерді, мазмұны бірдей немесе заттық – логикалық мазмұны өте жақын сөздерді, мағынасы бойынша жақын бірін бірі ауыстыра алатын сөздерді атайды.
Синонимдер заттардың бірдей класын атайды. Бірдей заттар кездейсоқтыққа қатысты немесе логикалық қажеттіліккеқатысты екі атқа ие болады (бұл жағдайда оның біреуі қолданудан шығып, тек кейбір сөз тіркестерінде ғана қолданылады): әрбір сөз затты әртүрлі сипаттайды (бұл жағдайда екі атауда тілде сақталады, олар әртүрлі сөз тіркестерінде бекітіледі).
Лексикологияда синонимдер туралы айтқанда сөздің сөздіктік мәнін салыстыруды айтады. Синонимикалықтың белгісі мәндерінің көлемінің сәйкестігі және сөзді барлық заттарды атау үшін пайдалану мүмкіндігі болып табылады. Қандайда бір жағдайда бір затқа көрсететін, бірақта көлемдері әртүрлі болатын сөздер синоним болмайды. Мысалы, бір адам, құрлысшы, шахматшы, ақын болуы мүмкін, сондықтан құрлысшы, шахматшы және ақын деп аталуы мүмкін. Бірақта бұл сөздерді синоним деп санауға болмайды, себебі олар әртүрлі сөздіктік мәнге ие және олардың мәндерінің көлемдері сәйкес келмейді: ақындардың барлығы шахматшы бола бермейді, барлық құрлысшы ақын бола бермейді. Синоним ретінде бір класс сөздерінің аталуы пайдаланылуы мүмкін. Кез келген доктор дәрігер болып табылады, кез келген астронавт – космонавт, кез келген көшірмені оригинал деп айтуға болады. Сондықтан доктор және дәрігер, астронавт және космонавт, оригинал және көшірме сияқты зат есімдер синоним болып табылады.
Курстық жұмыстың мақсаты синонимикалық қатарға және тақырыптық топқа шек қою.
Жұмыстың міндеттері:
1. Компоненттік талдауды жасау және кесте құру;
2. Сын есімдердің зат есімдермен және етістіктермен бірігу кестелерін құру;
3. Сын есімдердің синонимикалық қатарын және тақырыптық топтарына шек қою.
Зерттеу әдістері: Салыстырмалы әдіс қосымша лингвистикалық пәндерде де қолданылуды табады – екі тілді сөздіктерді жасаудағы теория мен практикада, екінші тілді оқыту әдістемесінде. Салыстырмалы әдіс бойынша бір тілдің екінші тілге әсер ету дәрежесі мен сипаты зерттеледі. Салыстыру әрбір тілдегі зерттелетін құбылыстарды ашуға мүмкіндік береді. Зерттеудің жаңа проблемалары мен мақсаттары талдау әдістері мен тәсілдерге өзгерістер енгізеді. Салыстыру әдісі – бұл салыстырылатын тілдердегі жалпы мен ерекшеліктерді көрсету үшін пайдаланылатын тәсілдер мен әдістер жүйесі. Салыстыру әдістемесінде тілдерді салыстыру зерттеу негізінде жатыр. Тілді зерттеудегі салыстырудың негізі тәсілдері: салыстырудың негізін құру, салыстыру интерпретациясы және типологиялық сипат. Параллельді зерттеу әдістемесінің негізі құбылыстар мен фактілердің негізінде жатыр, ал алынған нәтижелер салыстырылады.
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Антрушина Г.Б, Афаносьева О.В, Н.Н. Морозова «Лексикология английского языка, English lexicology», М – «Дрофа» - 2001, 288 с.
2. Арбекова Т.И. «Лексикология английского языка (практический курс), М – «Высшая школа» - 1977, 240 с.
3. Беляева М.А. Грамматика английского языка. М.1984
4. Блох М.Я. Теоретическая грамматика современного английского языка. М. 1983 ( A Course in Theoretical English Grammar)
5. Блох М.Я., Лебедев А.Я., Денисова В.С. Практикум по грамматике английского языка. (Training in English Grammar) М. 1985
6. Бонк Н. А. и др. Учебник английского языка в 2 ч. Часть I. Любое издание.
7. М.Г. Вавилова. Как общаются англичане. М., изд-во ВЕЧЕ, 1997
8. Джозеф Девлин «Dictionary of synonyms and antonyms, Словарь синонимов и антонимов английского языка», М – «Центрполиграф» - 2002, 559 с.
9. Жигадло В.Н., Иванова И.П., Иофик Л. Л. Современный английский язык. М.1956
10. Зыкова И.В «Практический курс английской лексикологии, A practical course in English lexicology», М - «Academic» - 2006, 288 с.
11. Иванова И.П., Бурлакова В.В., Почепцов Г.Г. Теоретическая грамматика современного английского языка. М. 1981
12. Костиникова О. А.. Basic English Lexicology. Сочи, 2000.
13. Методика преподавания иностранных языков за рубежом. Сост. М. М. Васильева и Е. В. Синявская. М., Прогресс, 1967.
14. Минаева Л.В «Слово в языке и речи, Учебное пособие для вузов», М – «Высшая школа» - 1986, 147 с
15. Общая методика обучения иностранным языкам в средней школе. М., 1967.
16. Программа по иностранному языку для средней школы. М., Просвещение, 1981.
17. Старков А.. П. Обучение иностранному языку в средней школе. М., Просвещение, 1978.
18. Шахназарова В. С. Английский для вас. Любое издание.
19. Эккерсли К. Учебник английского языка в 4 ч. Любое издание.
20. Хэкболдт П. Изучение иностранных языков. М., Просвещение, 1963.
21. Arnold I.V. «The English Word», М – «Высшая школа» - 1986, 295 с.
22. Flower J. Berman M. Build your vocabulary 2. LTP, London, 1998.
23. Murphy R. English Grammar in Use. M., 1997.
24. Ur P. A Course in Language Teaching: Practice and Theory. Cambridge University, 1997.
25. The All Nations Dictionary (International Phonetic Alphabet). All Nations Literature, Colorado Springs, 1992
    
    |  |МАЗМҰНЫ                           |     |
| | | |
| ... |3 - 4 |
| | | |
|1 ... ... ... ... ... |5 |
| | | ... туралы түсінік |5 - 7 ... ... ... түрлері |8 - 13 |
| | | |
|2 ... ... ... ... ... |14 |
| ... | |
| | | ... ... ... ... және ... ... |14 - 16 |
|2.2|To amuse, to entertain, to grip, to interest, to thrill |17 - 22 |
| ... ... және ... ... | |
| ... | |
| | | |
| ... |23 |
| ... ... ... |24 - 25 ... ... ... Сөз бір қатар белгілері бар, күрделі
құрылымдық – ... ... ... ... ... ... бүкіл сөздік топтарға және бір – бірімен байланысқан немесе бір ... ... ... ішкі ... ... ... Кейде классификация
кезінде бірнеше белгілерін ескереді. Мысалы, ...... ... табылатын сөз табын бөлген кезде лексикалық мәні, сөз
өзгеру жүйесі, синтаксистік сипаты, ... және сөз ... ... Ал ... семантикалық – құрылымдық белгілері бойынша әрбір сөз
табында оданда кіші топтар бөлінеді.
Лексиканы мәндерінің ұқсастығы ... ... ... ... ... ... ескеріледі. Ал семантикалық классификациясы
кезінде бүкіл сөздік бір ... ... ... ... ... ... ұқсастығымен байланысқан лексикалық бірліктерге бөлінуі
мүмкін. Басқаша айтқанда, тематикалық біріктірілген ... ... бір ... ... жататын бірліктер. Семантикалық өріс – ... ... бір ... ... ... құбылыстар, әрекеттер
сәйкес келетін ұғымдардың жиынтығы.
Бір өрісті сөздер категориялы бірдей болуы ... және ... ... ... ... Категориялы бірдей бір өрісті сөздерге мыналар жатуы
мүмкін: мағынасының көлемі бойынша сәйкес келмейтін, бірақта анықтамалық
мағынасы ... ... ... ... ... сөздер; мағынасы бойынша
қарама – қарсы қойылатын ... ... ... және ... бойынша
қарама – қарсы қойылмайтын сөздер жатады.
Жұмыстың өзектілігі. Синонимдер – бұл бір ... ... ... ... бір ... және сөйлемде қолданылуымен
ерекшеленетін бір сөз ... ... ... ... ... ... тобын және сөз тіркесін құрайды. Синоним деп мағынасы бір
сөздерді, ұқсас мағыналы сөздерді, бір түсінікті ... ... ... ... сөздерді, мазмұны бірдей немесе заттық – логикалық мазмұны өте
жақын ... ... ... ... бірін бірі ауыстыра алатын сөздерді
атайды.
Синонимдер заттардың бірдей класын ... ... ... ... немесе логикалық қажеттіліккеқатысты екі атқа ... (бұл ... оның ... ... ... тек ... ... ғана қолданылады): әрбір сөз затты әртүрлі сипаттайды ... екі ... ... сақталады, олар әртүрлі сөз тіркестерінде
бекітіледі).
Лексикологияда синонимдер ... ... ... сөздіктік мәнін
салыстыруды айтады. Синонимикалықтың ... ... ... және ... ... ... атау үшін пайдалану мүмкіндігі болып
табылады. Қандайда бір жағдайда бір затқа ... ... ... ... сөздер синоним болмайды. Мысалы, бір ... ... ақын ... ... ... ... ... және ақын деп
аталуы мүмкін. Бірақта бұл сөздерді синоним деп санауға болмайды, ... ... ... ... ие және олардың мәндерінің көлемдері сәйкес
келмейді: ақындардың барлығы шахматшы бола бермейді, ... ... ... бермейді. Синоним ретінде бір класс сөздерінің аталуы ... Кез ... ... ... болып табылады, кез келген астронавт –
космонавт, кез келген көшірмені оригинал деп ... ... ... және ... ... және ... ... және көшірме сияқты
зат есімдер синоним болып табылады.
Курстық жұмыстың мақсаты синонимикалық қатарға және тақырыптық ... ... ... ... ... жасау және кесте құру;
2. Сын есімдердің зат есімдермен және ... ... ... Сын ... ... ... және тақырыптық топтарына шек
қою.
Зерттеу әдістері: Салыстырмалы әдіс қосымша лингвистикалық ... ... ... – екі тілді сөздіктерді жасаудағы теория мен практикада,
екінші тілді оқыту әдістемесінде. ... әдіс ... бір ... ... әсер ету дәрежесі мен ... ... ... ... ... ... ашуға мүмкіндік береді. Зерттеудің ... мен ... ... ... мен тәсілдерге өзгерістер
енгізеді. ... ... – бұл ... ... ... ... көрсету үшін пайдаланылатын тәсілдер мен ... ... ... тілдерді салыстыру зерттеу негізінде жатыр. Тілді
зерттеудегі салыстырудың негізі ... ... ... құру,
салыстыру интерпретациясы және типологиялық сипат. Параллельді зерттеу
әдістемесінің негізі құбылыстар мен фактілердің негізінде ... ал ... ... ҚАЗІРГІ АҒЫЛШЫН ТІЛІНДЕГІ СИНОНИМИЯ ҚҰБЫЛЫСЫ
1.1 Синонимдар туралы түсінік
Заттық мағынасы бірдей сөздер сияқты синонимдер арасындағы айырмашылық
бірнеше түр бойынша жүруі ... ... ... ... мағынада
сәйкес келмеуі мүмкін (егер салыстыратын сөздер көпмағыналы болса); барлық
комбинаторлық мағынада сәйкес келмеуі мүмкін ... ... ... ... ... ... ... ерекшеленеді (яғни
әртүрлі анықтамалық, эмоционалдық және ассициативтік мағыналы болады);
таралу орны, ... ... және ... ... ... ... ... арасындағы айырмашылық (егер көп мағыналы сөздер
өздерінің бір мағынасында салыстырылса) стилистикалық сипатқа ие. ... ... ... ... ... ... ... болады.
Олардың негізгілері мыналар болып табылады:
а) толық және ... ... ... теңбе – тең және комбинаторлық теңбе – тең ... ... ... ... ... ... ... және
өзгеше (эмоционалдық теңбе – тең емес, ассоциативті ... – тең ... ... – тең емес);
г) бір стилді және әртүрлі стильді.
Ерекше топты америко – британдық ... ... яғни ... американдық және британдық бірдей заттардың атауы сәйкес келеді.
Синонимдер типтерін көрсету ... ... ... бір ... бірдей жағдайда әртүрлі түрге ... ... ... орны ... айырылатын дербес эмоционалдық теңбе
– тең емес синонимдер; дебес эмоционалды және ... ... тең ... стильді синонимдер және т.б.
Сөздердің мағынасын салыстырғанда және сөздердің ... ... ... ... кезде, олардың қандай мағынада
салыстырылатынына көрсетіп отыру керек, ... сөз ... ... байланысты әртүрлі семантикалық топтарға кіруі ... company сөзі ... ... ... ... ... troop, platoon, squad ... қатысты болып табылады.
Тілде синоним жүйелік сипаттағы сөздердің тобын және сөз тіркестерін
құрайды. Синонимдардың жүйелі екендігі ... ... ... келтіріледі. Ол жүйеліктің пайда болуын синонимикалық
бәсекенің диахроникалық процестерінде және синонимдарды ... ... мен ... ... ... ... ... Бұл аргументтерге қосымша келесі тұжырымдарды келтіруге болады. [4,
137 б]
Біріншіден, синонимдерге антонимдар қарсы тұрады surprise – ... және т.б., ... ... ... ... ... қою көп ... көптеген синонимдік топтар қандайда бір белгілері бойынша
синонимикалық қатардың ішінде бірігеді, ... ... ... ... өсуі және ... ... қасиеттің уақытша
қасиетке қарсы қою және т.б.
Қазіргі ағылшын тіліндегі сөздер және ... ... және ... ... анализі деген еңбегінде
В.Г. Вилюман, синонимияның барлық белгілерін толық ... және ... деп ... үшін осы ... сементикалық және функционалдық
белгілердің жалпы болуы, ал синонимияның проблемасы сөздердің ұқсастығы ... ... және ... мен ... айырмашылықтар
бірігу негізінде көрінеді. Мұндай тәсілдің дұрыстығы ... ... ... [21, 43 ... ... мәнін түсіну сөздің тілдік мәнінің
маңыздылығы менқұрылымын ... ... ... ... ... ... әртүрлі тәсілдері белгілі.
В.Г.Вилюман сөздің семантикалық құрылымын семантикалық белгілердің
жиыны деп ... олар ... ... ... аралас –
құраластығын ... ... ... ...... бір ... түсіндіру сөздіктеріндегі сөздердің мәндерін талдау
болып табылады. Екі сөз бір – біріне семантикалық аралас – ... ... егер ... ... ... бірімен екіншісі берілсе.
Сөздердің арасындағы байланыс орталықтандырылған және ... Look ... ... етістіктер арасындағы семантикалық
байланысты зерттеп, ... ... ... ... матрицасын құрады. Семантикалық құрылымның матрицалық көрінісі
материалдың тек қана көрнекі түрі болып қоймайды, сонымен қатар синонимия
тілінде ... жүйе ... ... ... ... ... сөздің
семантикалық құрылымы мәндердің бір – біріне өзара байланыстырылып және
қарсы қойылған ... жиын ... ... [21, 53 ... ... ... сипатына және даму заңына терең
үңілу бұл құбылыстардың екі немесе бірнеше тілдерде салыстыруға мүмкіндік
береді.
Әртүрлі тілдердегі ... ... оқу ... ... ... Б.А.Успенскидің, В.Н.Ярцеваның, Ш.Баллдің,
С.Ульманның, У.Вейнрйхтың және басқаларының еңбектерінде кең ... ... 112 ... ... мүшелері өзара семантикалық байланысқан кішігірім
жүйелерді өзара салыстыру мақсаттылы деп санайды. Бұл ... ... ... элементтерін анықтауға, олардың арасындағы ... ... ... ... ... ... ... заттылы бағытқа ие сөздердің немесе әрбір ... ... ... ... түсіндіреді.
Салыстырмалы зерттеу типологиялық ... ... ... ... болып табылады, себебі салыстыру кезінде
нақты бір көз қараста элементтердің теңбе – ... ... ...... ... Маковский өзінің «Типология лексико-семантических ... ... ... ... тек сыртқы, оңай ... ... ... ... кезінде жалпы ... ... ... бар ма ... ... ... [1, 125 ... біз синонимия мәселесі зерттелген және зерттелетіне көзіміз
жетті, бірақта зерттеудің көпшілігі шетел ғалымдарына тиесілі. Қазақстанда
синонимияның даму ... ... аз ... ғана ... жұмыстың бұл тақырыбын таңдау синнонимия лингвистикада өте ... ... ... ... ... ... ... жұмыстар тек бір
жақтылы болып табылады. Бұл жұмыста біз ... ... ... ... ... тіліндегі синонимдардың түрлері
Дербес синонимдар – бұл ... ... ... ғана ... ... көп ... сөздер. Дербес синонимдар
арасындағы қатынасты доктор және дәрігер сөздері мысалында ... Олар ... ... ... ... ... де, ал ... дәреже
мағынасында сәйкес келмейді. Бұл ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... дәреже |- ... ... ... ... және семасиология зат есімдері,
convince және persuade, survive және outlive және т.б. ... ... ... ... ... мағыналарын салыстырайық.
|Семантика ... ... ... ... ілім |Сөз ... ... ілім ... мағынасы |- ... ... ... ... сендіру |Бір нәрсеге ... |
|- ... бір ... ... ... ... |outlive ... ... ұзақ өмір сүру ... ... ұзақ өмір сүру ... қалу (зіл ... ... |- ... ... ... ... ... ... ауыспалы
мағыналы болады. Мысалы, stronghold және fortress екі синонимдардың
арасынан тек ... ғана ... ... ... ... of peace).
Catching және infectious екі сын есімді синонимдар арасында тек ... ... ... ... ... (a catching ... синонимдарды дұрыс қолданбау сөздік қателіктерге әкеледі, яғни
тұжырымды немесе тұжырымды ... ... ... емес сөз ... ... тең емес ... – бұл сөздіктік мағынада
сәйкес келетін, бірақта ... ... ... ... ... ... тең емес ... әртүрлі үйлесушілікте болады және
бір түрлі контекста бірін бірі ауыстыра алмайды. Мұндай синонимдар арасында
айырмашылықты ... ... ... ... нақты мысал ретінде келтіруге
болады. Оны доктор және дәрігер мысалында көрсетейік. Сөйлемде бір ... жоқ, яғни ... ... ... ... ... ... Салыстырыайық:
|Доктор ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... маған рецепт жазып |- ... | |
|- |Тіс ... |
|- |Мал ... ... ... ... және ... ауылшаруашылық және аграрлық, wage
және carry on, island және isle, prison және jail және т.п. ... ... ... ... ... ... ... ... ... революция |- |
|- ... ... ... ... |Carry on ... struggle |Carry on struggle ... a campaign |Carry on a campaign ... war |- ... |Isle |
|- |British Isles ... Island |- ... Island |- |
|- |The Isle of Wight ... |Jail ... prison |In jail ... smb. in prison |Put smb. in jail ... smb. from prison |Release smb. from jail |
|- |A jail bird ... ... тең емес синонимдар ... ... ... мүмкін.
Бірдей компоненттік құрамнан тұратын синонимдар (семантикалық дублет),
яғни өзінің анықтамалық, эмоционалдық және ассоциативтік ... ... ... ... шын ... жоқ. ... заттық мағынасы бойынша
сәйкес келу арқылы олар ... ... ... ... ... ... ... теңбе тең болмайды.
Эмоционалды теңбе тең емес синонимдар бірдей заттарға әртүрлі
эмоционалдық – ... ... ... және ... сөз ... Келесі синонимдар жұбын салыстырыңыз: ел және держава (кітаптық.,
шығармашылық); солдат және жауынгер; ақын және дарынсыз ақын; soldier ... face және puss, hearty және cordial, get arrested және get ... married және get ... ... көркемделген синоним ой тұжырымдау стилін
анықтайды. Келесідей стилі бойынша әртүрлі ... ... ... ... тең емес ... ... стиль ... ... ... не айтты? |Ол не ... ... ... ... адам. |Ол ... ... қарт ... ... |Ол қартты көрді ... saw a girl |He behind a girl ... off your hands |Keep off your fins ... your eyes |Shut your blinkers ... ... тең емес синонимдер әртүрлі ассоциативтік мағынада
болады. Олар әртүрлі түбірдегі семантикалық туынды болып ... және ... ... ... заттарына жатқызады. Мысалы, мағынаның ассоциативтік
компоненттік сипаты бойынша келесідей синонимдер бөлінеді: brass, cabbage,
chips, berries, dough; bean, mug, pot, pan, rocker, block, onion; ... cooler, clink, school, can, hotel; ink slinger, quill ... ... тең емес синонимдер эмоционалдық түрмен және қолдану
сферасымен ерекшеленеді және әртүрлі стильді синоним болып табылады.
Анықтамалық ... тең емес ... бір ... ... тұрмыстық
жағын сипаттаса, екінші жағынан ғылыми тұрақты ұғым болып табылады. ... acid, power, area ... ... ... ... және
ғылыми ұғымда салыстырыңызшы.
Қандайда бір уақыт аралығында синонимдар тек ... ... ... ... пайдаланылуы мүмкін, бірақта соңында
олар нақты стилистика түрінде нақты анықталады, не ... ... ... ... ...... және ... жұптар
көп, олардың бір синонимі сөзүйлесушілік болып табылады. Мысалы, insane,
weak, in the upper storey, having a screw loose, nor all there; die, ... join the great ... take the ferry, kick the bucket, go the ... all flesh; be in love with smb., have a crach on smb., be soppy on ... silent, keep mum, hold one’s tongue, hold one’s jaw; rise to the bait,
walk into the trap.
Жалған синонимдар – бұл бір ... ... ... ... олар
әртүрлі кластағы заттарды атайды. Жалған синонимдар логикалық көзқарастан
қарағанда байланысты болатын (жақтық және ... ... ... ішкі
байланысты (бір жақты түрлер), ұғымды өрнектейтін ... ... ... ... ... ... үй, үй, ... киіз үй, чум; академия,
университет, институт, колледж, мектеп; қызыл, қызғылт; writer, ... ... ... red, pink, scarlet; boil, roast, fry, ... ... companion, colleague, partner, ally; accident, incident;
execute, hang, shoot, shorten, ... abridge, adapt; move, walk, ... ... ... екі жалған түрін бөліп көрсетуге болады: ... ... ... (vehicle және car) және ... (famous және ... және car ... ... синонимдер жақтық және ... ... және ... өте жалпы және өте дербес мағыналы болады.
Олардың көлемдері біраз сәйкес келеді. Мұндай синонимдар кейде ... ... ... ... бұл ... ой тұжырым мазмұны өзгереді: ой біраз
дәл немесе нақты дәл ... ... ... vehicle және car жалған
синонимдарын қолданғанда ой тұжырымы қалай өзгереді:
|Жақтық ұғым беретін сөзді пайдалану.|Түрлік ұғым беретін сөзді пайдалану.|
|Ой ... дәл ... |Ой ... дәл ... ... a doctor about it |See a surgeon about it |
| |See a dentist about it ... is a ... |He is a chemist |
| |He is a ... ... quit work |He resigned |
| |He retired ... is a morpheme |This is a root morpheme |
| |This is a prefix |
| |This is a suffix ... мағынасы бойынша жалпы жағын синонимдар пайдаланылса, онда
айтушыға жақтық және ... ... ... бөлу ... маңызды емес.
Егер біз машинаны айта тұрып, vehicle деп ... бұл ... ... ... ... ... белгілер маңызды емес. Егер біз суретші
туралы айтып оны painter деп айтсақ, біз ол ... аз ... ... ... егер біз: portraitist, water – clourist, miniaturist, genre
painter, landscapist, sea-scapist және т.б. ... онда ... ... ... ... ... түрі famous және ... ... ... ... түрі ішкі ... ұғымын тудырады және олар
бірін бірі ешқашан ... ... ... ... ... бір бірінен айыратын мағынасының белгісі мен көлемін бар ... және ... ... сын ... ... белгілі жалпы мағына
арқасында жақындайды, бірақта үйлесімсіз ... ... ... ... ... ... famous – жақсы абыройы бар, белгілі, ал notorious –
нашар абыройы бар, белгілі. Бұл сын ... бір ... ... ... мүмкін.
Мысалы, “… waxworks museum containing effigies in authentic costume ... and ... ... of history and modern ... Мұндай
түрдегі жалған синонимдер зат есім болып табылады, мысалы, wages, ... fee. Бұл ... ... ... ... үшін ақшалы сый ақыны
білдіреді, бірақта wages – ... ... ақы, salary ... төленетін ақы, pay - әскери қызметкерлер алатын ақша, fee –
гонорар, яғни жазушылар, заңгерлер алатын ақы. ... тағы бірі resign ... ... бола ... Олар ... ауыспайды, себебі resign – басқа
қызметке ауысқандықтан қызмет кету, ал retire – мүлдем қызметтен кету.
Сонымен, famous and ... ... ... ... айырмашылық
аз ғана өзгеріс берседе, олар сөйлемнің мазмұнын, алынатын мағлұматтың
мағынасын толық өзгертеді. Оларды ... ... ... ... ... Осы ... ... ауыстырғанда сөйлемнің мағынасы болмайды
(the wages were aroused оның орнына the wages were raised), егер ... оның ... ... ... (he gave up the job оның ... ... the job). Famous және notorious жалған синонимдарын өзара
ауыстырғанда ой ... ... ... көреміз:
|I did not listen to it |I did not hear it ... ... ... the |He offered to repeat the ... ... | ... did not see me |He did not look at me ... refused the job |He gave up the job ... was murder |It was ... ... жалған синонимдар дербес және комбинаторлық теңбе тең емес
синонимдар сияқты бірін бірі үнемі ... бере ... ... ... бұл
әртүрлі белгілермен көрсетіледі.
Сөздер арасындағы семантикалық қатынасты орнату үшін әрбір сөздің
жеке жағдайда мағынасының қолданылуының терең ... ... ... ... мүмкіндіктерін ескеру өте қиын болып табылады. Сондықтан
синонимдар сөздігінде ... ... ... және ... ... ... бірге келтіріледі. Ағылшын тілін оқушыға синонимдар
мен жалған синонимдар қиындық ... яғни ... ... ... ... ... олар қазақ тіліне аударылғанда көп мағына береді.
2 АҒЫЛШЫН ТІЛІНДЕГІ СИНОНИМДІК ЕТІСТІКТІҢ СЕМАНТИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІГІ
2.1 ... ... ... ... және ... туралы
Синонимияның белгілері лексикалық бірліктердің семантикалық – мағыналы
жалпылауы және жеке өзара ауыстырылымдық деп санай отыра, яғни бір ... ... ал ... ... ... ... ... біз senso,
stricto синонимдары барлық контекста ... ... ... ... ... таңдау түсіп қалады.
Аристотельге сілтеме жасай, С.Ульман сөздің синонимиясы – стиль
категориясы; ал стиль кем ... екі ... ... ... ... ... екі ... таңдау болмаған жағдайда, олардың синоним екендігі
туралы сөз қозғалмайды.
Синонимдарды сәйкестендіру және өзара ... ... ... ... ... ... ... синонимдар бар. Осылай, А.
Черч айтады, егер екі сөз ... ... онда ... екіншімен ылғи
ауыстыруға болады. [10, 198 б]
Әдебиетте лексикалық бірліктердің өзара ауыстырылу синонимиясы бойынша
олар лексикалық және ... ... ... ... ... А.Л.Демидова, септеуліктердің синонимиясымен айналыса,
бір синонимдар мағынасы әртүрлі, өзара ауыстырылмайды, ал ... ... ... ... ... ... А.Л.Демидова
синонимдардың үшінші тобында бөліп көрсетеді, ол ... ... ... ... яғни бір жағдайда өзара ауыстырылымды, ал
бір жағдайда ауыстырылмайды. [10, 200б]
Біз ұсыеған концепцияға байланысты синонимия екі жағдайда ғана ... ...... ... ал ... ... ғана жауап беретін
сөздер синоним бола алмайды.
Бір синонимикалық ... ... ... ... ... ие ... мүмкін. Үйлесушіліктің шектеуі лексикалық,
семантикалық және референциондық болуы мүмкін.
Лексикалық үйлесушілік шектеу ... тек ... ... ... ғана көрінеді. Етістікті синонимдердің ... ... жоқ деп ... болады, сонда да осы үйлесушілікті шектеуге мысал
келтіруге болады: creep және crawl, бұл ... ... ... жоқ ... ... ... ыңғайлы (түйме, құрт және т.б):
The snakes crawled around the ... ... ... ... ... ... ... беріледі.
Еscape, flee, fly, abscond, decamp ... ... үш ... ... ... ... кең үйлесушілікке ие: әрекетке
қатысты субъект адамдар мен жануарлар болуы мүмкін:
His best tow dogs escaped from the camp, the dog ... the forest. ... ... abscond және decamp ... ... ... ... референциялық үйлесушілік шектеу. Мұндай шектеудің мысалы
ретінде reach, achieve, gain, attain ... ... бола ... ... үшін мақсатты және әрекеттің нәтижесін білдіретін зат есіммен
келесідей бірігуі болып табылады:
To reach / to achieve, to gain, to attain / one’s aim [ ... of one’s desires, success, fame glory], to reach ... [ an ... to achieve a ... for ... To achieve the realization of a dream, to gain / ... / the ... of the clerk [ the ... of the
mountain people]. Ең ... ... ... gain және ... reach және achieve ... ... болмайды: to
reach / to achieve / the attention of the clerk [the ... the mountain people] ... ... емес ... тек ... ... ... Reach және achieve кезінде емес, ал gain және attain
кезінде тура ... бола ... ... және ... ... ... қарасақ, біз келесідей сәйкес келетін сөздердің
ерекшелігін көреміз: attention немесе ... ... ... жағдайы, gain және attain етістіктерімен көрсетілетін
субъектінің жағдайымен ... ... ... ... ... ... ал басқа адам және таушылардың сенімін, таушылардан бөлек
бір адам ... ... gain және attain ... ... ... зат ... ... алады, яғни сәйкес әрекетке тең келетін
субъект: to gain / to attain / one’s aim ... ... ... ... gain / attain - бір ... Енді біз ... achieve етістіктері үшін референциалдық үйлесушілк шектеуді құрастыра
аламыз: олар ... ... ... ... субъектінің
жағдайының атымен үйлеседі. Осыған ұқсас ... жұбы ... ... ... аудару): біріншісі әрекеттің субъектісі оның ... де ... ... (he ... smile), ... ... келмейтін субъектінің атыменде үйлеседі condescend ... to smb’s folly). Ал deign ... ... ... ... үйлеседі:
He didn’t deign to smile, he didn’t deign to their ... ... ... ... ... ... болуы мүмкін.
Мысалы, surprise «таң қалдыру» және amaze astound ... ... ... қарастырайық. Олар сезімнің дәрежесінің
белгісі бойынша айырылады. Олардың үшеуіде жағдай өлшемі бойынша ... ... surprise бұл ... кез ... жағдайымен үйлеседі (he
was a little [not a little, very much ] ... ... ... ... ... ... ... болады. Бірақта үйлесушіліктің
әртүрлілігі сематикалық мотивтелмеген ... ... біз ... ... ... ... қарастырамыз.
Ciather «жиналу» өзінің синонимдері assemble және congregate мынамен
өзгешеленеді, assemble және ... ... ... ... тек тірі жан болуы мүмкін, ал gather субъектісі – кез ... ... the clouds are ... it will ... meditate және ruminate «ойлау» синонимдері ... ... ... ... ... үйлеседі: to ponder / ... upon the course of actions; to ruminate over ... to ponder / to ... to ruminate/ the point. Рonder ... ... ... объектісі ретінде адамның атауымен үйлеседі, бұл
ruminate үшінде сипаттылы: to ponder on modern young men , ... on all those people and the things ... in his ... oppress және weigh down (upon) ... синонимдері езу
жағдайының себептері ретінде сезімнің, әрекеттің, қасиеттің ... a feeling of ... ... / ... / her, ... ... by fear, oppressed / weighed down / by the ... ... depress және oppress ... ... ... және
сезімдердің аттарымен үйлеседі, ал бұл weigh down (upon) үшін ... the dim room ... / ... / her, she ... To amuse, to ... to grip, to ... to thrill
етістіктерінің мағыналық және грамматикалық үйлесімдігі ... ... әлі ... ... ... қызығушылығын
тудыруда. Лингвистикалық ойдың осы даму кезеңінде семасиологияның бастапқы
түсінігін орнату мен ... ... ... ... мән ... ... ... еңбегін семантиканы және to amuse, ... to grip, to ... to thrill ... ... ерекшеліктерін зерттеуге арнады.
Етістіктердің бұл тобы Е.В.Дроздовпен ... ... жоқ. ... to ... to grip, to ... to thrill етістіктері
адам әрекеттерінің интеллектуалдық – танымдық және эмоционалдық ... ... ... және ... түсініктерді бейнелейді
және қолданылудың кең ... ... ... ... ... көз қарасқа деген қызығушылығы сөзсіз – бай ... ... кең ... ... етістіктерді талдау процесурасын бастаудан бастап
Е.В.Дрозд, келесідей мәселелерді қойды:
1) етістікті сөзді номинативтік және тілдің ... ... ... ... және бейнелеу, әрбір етістіктің ... ... ... және оларды сәйкес қою;
2) семантикалық құрылым негізінде пән атауына не кіретінін ... ... ... негізгі етістіктік белгілерін орнату және
етістіктерді осы параметрлар бойынша салыстыру.
Е.В.Дрозд өзінің зерттеулерінде сөздік анықтамаларды қолданды, ... ... ... мәннің семантикалық жиыны көрінген, кез
келген сөздіктік ... ... ... ... ... ... анықтама бір жағынан жалпы семантикалық облысқа жатуын нұсқаса,
екінші жағынан сөздің семантикалық белгілерін атауды көрсетеді. ... ... ... сирек жағдайларын алып тастау арқылы
Е.В. Дрозд әрбір зерттелетін етістіктің мәнінің компоненттер жиынын алды ... ... ... ... ... ... сема to ... emotions ... ... ... көрсетіп отыр, ол ... ... ... ... жатқызуға құқық береді.
Бір қызығы бірде бір сөздік ... to amuse и to ... ... ... ... сөзі ... бірақта
«қуаныш», «бақыт», «әзіл - күлкі» ... ... ... ал бұл to
affect the emotions компонентін бұл етістіктерде белгілеуге мүмкіндік
береді.
1 – кесте. ... ... ... ... ... ... |To |To |To |To |To |To |To |To ... |engage|engage|affect|occupy|make a|excite |divert |excite |
| |and |or |the ... |mirth | ... |keep ... |laugh |in | |t |
| |the |the |ns | |or | | | |
| ... | |smile | | | |
| |ion |ity | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ... | | | | | | | | ... ... |+ | |+ |+ | | |+ |+ ... grip |+ | |+ | | | | |+ ... interest |+ |+ |+ | | | | |+ ... thrill | | |+ |+ | | | | ... ... ... ... үшін to engage ... the ... ... ... ... Е.В. Дрозд жинаған
мәліметтердің ... ... бұл ... талданатын сөздердің мәндерінде
әртүрлі дәрежеде өрнектелген: to amuse үшін 14, to entertain үшін – ... grip үшін – 19, to interest үшін – 25 ... ... ... interest ... бес етістіктің төртеуінде кездеседі, бұл to
trill ... бір ... ... ... ... ... арнайы болып
табылады.
Сөз тіркесі ретінде оның ... ... ... ... ... ... ... мәнінде оның әрекетін, адамдар жағдайын, заттарын, тәсілдерін,
әрекеттер түрін, комуниканттерге сәйкестігін, ... ... ... ... ... ... ... спецификаға
нұсқау болуы мүмкін.
Түсіндірме сөздіктердің мәліметтерін пайдалану арқылы Е.В.Дрозд,
әрбір етістіктің дифференциалдық ... ... ... ... 2 – ... ...... |To engage |To affect the |To occupy |To ... |and keep ... ... |excite ... |the | | ... ... | | |t ... ... ... ... |Fast and strongly |By ... ... entertaining |Strongly |Fully |Deeply |A nervous
tremor |A sudden wave of keen em |Fun, mirth ... ... ... cheer |Small diversions |A sudden wave of extr.pl. |With pleasant,
trifling matters |Hold fast | |TO AMUSE |+ | | + | | | | | |+ |+ |+ | +
| | + | | |TO ... |+ | | | | | | | | | | | | | | | |TO GRIP | |+ |
|+ |+ |+ | | | | | | | | | | |TO INTEREST | | | | | | | | | | | | | | | ... THRILL | | | |+ | |+ |+ |+ | | | | + | | | | ... сипаттауыш |Сандық сипаттауыш ... ... ... ... ... ... характеристикасы |Нәтиженің әсері |Эмоцияның әсері |Қайнар көздер
|Қайнар көздер |Қайнар көздер ... ... ... ... көз ... ... ... | |
Е.В. Дрозд ең қызықтысы to affect to the emotions ... ... Тo amuse, to ... ... ... ... ... етістіктерге қарағанда эмоцияның нақты түрлері
белгіленеді. Е.В.Дрозд to grip етістігін ... ... ... ... ... өте ... ... және толық (strongly, fully,
deeply компоненттері) екенін көрсетеді. Осыдан Е.В. Дрозд to ... тек ... ... ... сонымен қатар адамның
эффективтілік жағдайын ... trill ... ... құрылымында да, процестің
характеристикалары бар, олар strongly, deeply, яғни эмоционалды ... ... да өте ... ... ... to amuse, to entertain, to ... ... to thrill ... ... ... ... келесідей қорытындылар жасауға мүмкіндік береді:
1. Көрсетілген етістіктердің сөздіктік ... ... ... ... семантикалық құрылымды болатынын көрсетеді. Барлық бес
етістіктер үшін барлық етістіктерді теруге мүмкіндік беретін жалпысы
to affect the emotions ... ... ... ... ... етістіктерді бір зерттеу контекстіне жинақтауға
мүмкіндік береді.
Келесі екі компонент to engage and keep the ... және ... interest ... ... ... ол to thrill ... ... түрге қояды.
Тo occupy pleasantly компоненті to amuse, to entertain, to ... ... Ал ... компоненттер мәндері спецификалық болып
табылады.
2. Инвариантты, денотативті компоненттермен бірге қарастырылып отырған
етістіктерге дифференциалдық белгілер ... ... ... әрекеттің сапалық және сандық белгілері, әсер ету нәтижесі
және т.с.с.
3. Шағын сөздіктерде кездесетін, ... ... ... ... ... сөздіктік түсіндіру элементтері. Оларды
белгілеу қаншалықты тиімді екенін синтагматика дәрежесіндегі ... ... ... сөздердің үйлесушілік ... ... ... ... ... ... ... толықтауыш болып табылады.
Зерттеліп отырған етістіктердің үйлесушілік ерекшеліктерін анықтау
үшін:
1. Элементі етістік болатын сөз ... ... ... ... ... ... ... Сөз тіркесінің синтаксистік ... және ... ... ... ... орнату;
3. Субъектіге етістіктің семантикалық ... ... ... ... ... оң және сол ... ... Лексикалық мәнге әсер ететін немесе әсер етпейтін етістікті ... ... ... ... ... ... және сипатын
бейнелеу;
Демек, Е.В.Дрозд әртүрлі лексико – семантикалық варианттардың
объективті бар ... ... ... ... асырылуы тәсілдері арасындағы
айырмашылықтармен көрсетіледі ... ... ... Ол тілде сөздер
өздеріне қатысты ережелермен ... ал ... ... оның
лексикасына, семантикасына сәйкестендірілген деген фактіні ескеріп айтады,
Дрозд лексикалық және семантикалық үйлесушілікті бөледі. [21, 140 б]
Е.В.Дрозд ... ... ... ... ... ... құрылымдарды пайдаланды. [21, 141 б]
Синтаксистік үйлесушілік моделі өзінен өзі сөздің нақты мәнін анықтау
үшін негіз бола алмайды, тек ... ... ... ... ... синтаксистік және лексикалық диалектиканы ескеру ... ... ... ... ... ... ... субъектік – объективтік
бағыттылығын ескеруді ұсынады, яғни етістіктің оң және сол ... ... ... зат ... ... – грамматикалық разрядтарға
бөлініп тасталды. Бұның негізіне И.В.Арнольд жасаған зат ... ... түрі ... ол ... ... в ... английском языке и методика ее ... ... ... ... ... ... емес», «беті», «нақтылығы»,
«абстрактілігі» және т.б. сияқты атты лексемнің семантикалық категориялары
ескерілді. [21, 142 б]
Қарастырылып отырған топта to interest ... ең көп ... ... табылатындығы көрсетілді. Ол зат есімнің ... ... ... көрінді.
Тo amuse етістігі пайдаланылудың екінші орнында тұрады. Тo amuse, tо
entertain етістіктері мағынасы ... өте ... ... зерттеуі көрсетіп отырғандай to entertain етістігі ... үшін ... ... ... ... ... ... болады.
Тo thrill етістігі әдемі нәрседен алған жоғарғы қанағаттанарлықтың
эстетикалық сезімін береді.
Тo grip етістігі басқа етістіктермен ... ... ... ... Оның ... адамның қызметінің эмоционалдық және
интелектуалдық ортасымен ... зат ... ... Тo ... күші және ... ... терең сезімдерді береді.
Кейбір жалпы семантикалық компоненттерді пайдалана отырып, зерттеліп
отырған етістіктердің үйлесушілік мүмкіндіктерін талдауда ... ... ... бар ... ... ... ... жиілігі
б) семантикалық ерекшеліктері
в) синтаксистік үйлесушілік
г) лексикалық үйлесушілік.
Сонымен, сөздің компоненттік талдауын жүргізу үшін лексикографиялық
мәліметтерді пайдаланумен қатар, сөздікті ... ... ... қажеттігін зерттеу көрсетті. Бұл компонентті құрылымдағы жеке бір
сөздердің ... ... ... ... ... ... бірдей класын ... ... ... ... ... логикалық қажеттіліккеқатысты екі атқа ие
болады (бұл жағдайда оның ... ... ... тек ... ... ғана ... ... сөз затты әртүрлі сипаттайды (бұл
жағдайда екі ... ... ... олар ... сөз ... синонимдер туралы айтқанда сөздің сөздіктік мәнін
салыстыруды айтады. Синонимикалықтың ... ... ... және ... барлық заттарды атау үшін пайдалану мүмкіндігі болып
табылады. Қандайда бір ... бір ... ... ... көлемдері
әртүрлі болатын сөздер синоним болмайды.
Бұл курстық жұмыста синонимия теориясы және ... ... ... қатысты кейбір аспектілерді ашу болып табылады.
Сөздердің мағынасын ... және ... ... ... ... ... кезде, олардың қандай мағынада
салыстырылатынына ... ... ... ... сөз ... ... ... әртүрлі семантикалық топтарға кіруі мүмкін.
Осы жұмысты жасай отырып, мен синонимия мәселесінде жұмыс істеген және
істеп жатқан авторлардың еңбектерімен таныстым. Осы ... ... ... ... және ... өзара ауыстырылымдық қасиеті сияқты
құбылыстар қарастырылды. Сонымен қатар, Е.В.Дрозд зерттеулері мысал ретінде
келтірілді.
«Синонимия» ұғымы көп ... ... оған ... ... беру ... Көптеген зерттеушілер өздерінің ойы бойынша, синонимияны анықтау үшін
қажетті маңызды ... ... ... ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
1. Антрушина Г.Б, Афаносьева О.В, Н.Н. Морозова «Лексикология ... English ... М – ... - 2001, 288 ... ... Т.И. «Лексикология английского языка (практический курс), М –
«Высшая школа» - 1977, 240 с.
3. Беляева М.А. Грамматика английского языка. ... Блох М.Я. ... ... ... ... ... ... ( A Course in Theoretical English Grammar)
5. Блох М.Я., ... А.Я., ... В.С. ... по ... ... ... in English Grammar) М. 1985
6. Бонк Н. А. и др. Учебник английского языка в 2 ч. ... I. ... М.Г. ... Как ... ... М., ... ВЕЧЕ, 1997
8. Джозеф Девлин «Dictionary of synonyms and antonyms, Словарь синонимов и
антонимов английского языка», М – ... - 2002, 559 ... ... В.Н., Иванова И.П., Иофик Л. Л. Современный ... ... ... И.В ... курс ... лексикологии, A practical
course in English lexicology», М - ... - 2006, 288 ... ... И.П., ... В.В., ... Г.Г. ... ... английского языка. М. 1981
12. Костиникова О. А.. Basic English Lexicology. Сочи, 2000.
13. Методика преподавания иностранных языков за ... ... М. ... и Е. В. ... М., Прогресс, 1967.
14. Минаева Л.В «Слово в языке и речи, Учебное пособие для ... М ... ... - 1986, 147 с
15. Общая методика обучения иностранным ... в ... ... М., ... ... по ... ... для средней школы. М., Просвещение,
1981.
17. Старков А.. П. ... ... ... в ... ... ... ... Шахназарова В. С. Английский для вас. Любое издание.
19. Эккерсли К. ... ... ... в 4 ч. ... издание.
20. Хэкболдт П. Изучение иностранных языков. М., Просвещение, 1963.
21. Arnold I.V. «The English Word», М – ... ... - 1986, 295 ... Flower J. Berman M. Build your ... 2. LTP, London, 1998.
23. Murphy R. English Grammar in Use. M., 1997.
24. Ur P. A Course in Language ... Practice and Theory. ... ... The All Nations ... ... Phonetic Alphabet). All
Nations Literature, Colorado Springs, 1992

Пән: Тілтану, Филология
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 21 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 500 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Ағзаға тән физиялогиялық құбылыстар4 бет
Марков құбылысы16 бет
Фотоэффект құбылысы. Фотоэффект құбылысының техникада қолданылуы12 бет
Фотоэффект. комптон эффектісі10 бет
Электролиттердегі электр тоғы4 бет
Өсімдіктердің мерзімді дамуы және фитоценоздың ерекшеліктері7 бет
8-сыныпта «жылу құбылысы» бөлімін оқытуда компьютерлік технологияны қолдану36 бет
Ассимиляция құбылысы және диссимиляция. Қазақ орфоэпиясының жай-күйі. Қазақ жазуы және орфографиясы Пунктуация мәселелері8 бет
Ассимиляция құбылысы және диссимиляция.Қазақ орфоэпиясының жай-күйі. Қазақ жазуы және орфографиясы. Пунктуация мәселелері14 бет
Ассимиляция құбылысы және диссимиляция; қазақ орфоэпиясы; қазақ жазуы және орфографиясы; пунктуация мәселелері9 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь