Сырдария өзенінің гидрологиялық режиміне анторпогенді факторлардың әсерін зерттеу


КІРІСПЕ ... ... ... ... 3.6

1. СЫРДАРИЯ ӨЗЕНІНІҢ АРНАСЫНДАҒЫ СУ САПАСЫНЫҢ.ҚАЛЫПТАСУЫНЫҢ ДИНАМИКАСЫНЫҢ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ БАҒАСЫ
1.1 Сырдария өзенінің қазіргі кездегі гидрографиялық бассейін жүйесі ... ... .7.11
1.2 Сырдария өзенінің бассейініне байланысты суармалау жүйесінің тарихи ... .
дамуы ... ... .11.17
1.3 Сырдария өзенінің антропогенді ағысының өзгеруін кезеңдік есеп бойынша негіздеу ... ... ... ...17 .24
1.4 Бірінші бөлім бойынша қорытынды...25

2. СЫРДАРИЯ ӨЗЕНІНІҢ ГИДРОХИМИЯЛЫҚ РЕЖИМІНЕ ӘСЕР ЕТЕТІН НЕГІЗГІ СЕБЕПТЕРДІ ЗЕРТТЕУ ... ... ... ... ... .26
2.1 Сырдария өзеніне құйылып жатқан ағынды және коллекторлы.кәріз сулардың өзен арнасындағы судың химиялық құрамына әсері ... ... ... ... ... ..26.28
2.2 Сырдария өзеніне ашылатын тұстамалардағы ағынды сулардың химиялық мінездемесі ... ... ... ... ... ..28 .30.
2.3 Екінші бөлім бойынша қорытынды ... 30.31

3. ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ТҰРҒЫДАҒЫ ГИДРОЛОГИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ГИДРОХИМИЯЛЫҚ РЕЖИІМДЕГІ АҒЫСТЫҢ ӨЗАРА БАЙЛАНЫСТЫЛЫҒЫ
3.1 Сырдария өзенінің ағысы мен гидрохимиялық режимінің антропогенді өзгеруі ... ... ...32.39
3.2 Өзен ағысының өзіндік табиғи қалпына келуінің мінездемесі ... ... ... ... .39.46
3.3 Болашақтағы өзен ағысының антропогенді өзгерісі және бағасы ... ... ...46.49
3.4 Антропогенді факторлардың өзен суының тұздануына әсерін зерттеу..49.60
3.5 Сырдария өзенінің гидрологиялық және гидрохимиялық режиімдерінің экологиялық байланысы ... ...60.76

4. СЫРДАРИЯ ӨЗЕНІНІҢ ӨЗІН.ӨЗІ ТАБИҒИ ТАЗАЛАУ ҚАБІЛЕТТІЛІГІН БАҒАЛАУ ЖӘНЕ БАҚЫЛАУ ... ..
4.1 Сырдария өзенінің арнасындағы су сапасын жақсарту жолдарына ұсыныстар...

ҚОРЫТЫНДЫ ... .

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ..

ҚОСЫМШАЛАР
Қазіргі таңда сумен қамтамасыз ету Қазақстан
Респуликасы үшін басты мәселенің бірі болып отыр. Судың тапшылығы көбінде оңтүстік және оңтүстік-шығыста көптеп кездеседі, Қазақстан бойынша табиғи су қорының мөлшері мен сапасының төмендеп кетуі ойландыратын дәрежеде. Сырдария өзеніне құйылатын коллектор-кәріздеу және төгінді лас сулардың артуынан экологиялық қиындықтарға ұшырауда, өзеннің төменгі ағысының санитарлық жағдайының төмендеуі жақын елді мекендегі және осы аймақта орналасқан халық денсаулығы мен өмір сүру жағдайы төмендеп кетті.
Өндірісті, ауыл шаруашылығының және халықты сапалы ауыз сумен қамтамасыз етудегі тағы бір мәселенің бірі болып, Орта Азия мемлекеттерінің өз - ара Сырдария өзеніндегі суды бөлісуде өз әсерін тигізуде. Сырдария өзенінің табиғи су сапасына антропогенді жүктемелердің әсерін анықтауда көптеген ғалымдар еңбек еткен. Төменгі ағыстағы су шығынының жоғары-төмен бірден ауытқып отыруы антопогенді кешенің әсерінен және жыл бойында жүретін табиғи факторлардың әсері ғана емес, сондай-ақ айлық және күндікте өзеннің гидрохимиялық режимінің нашарлауына айтарлықтай өз үлесін қосып жатады. Өзен ағысының гидрологиялық және гидрохимиялық режимдері бір-бірімен тығыз байланысып жатады. Су сапасын бағалаудағы тәжірибелік ұсынысты жазу кезінде, олардың тығыз байланысын айланып кету мүмкін емес. Гидрологиялық факторлардың рөлін бақылау негізінде су сапасын анықтауда, жалпылық есептеу әдісін анықтауға болады әрі зерттеу деректері жетіспеген кезде қолдануға болады.
1. Кошкаров С.И. Мелиорация ландшавтов в низовьях реки Сырдарьи.-Алматы:Гылым,1997.-268с.
2. Маштаева Ш.И. Гидроэкологическая устойчивость водных систем низовьев Сырдарьи и Малого Арала.Автореферат на соискание ученой степени к.г.н.Алматы.-2000.25с.
3. Ресурсы поверхностных вод СССР. Т. 14. Средняя Азия.В 1.Бассейн р. Сырдарьи.Л.-1969.-439с.
4. Шульц В.Л. Реки Средней Азии .Часть , .-Л.Гидрометеоиздат,1965.-691с.
5. Стародубцев В.М.Реки Приаралья.В к.н. Арал сегодня и завтра.Алма-Ата.Кайнар,1990-с.209-219.
6. Вольфцун И.Б.,Владимирова Т.И. Зависимость годовых объемов притока воды из зон формирование стока Амударьи и Сырдарьи от метеорологических факторов.//Труды ГГИ.-1990.-В.344.-С.90...99.
7.Стародубцев В.М.Влияние орошения на мелиоративные качества речного стока.Алма-Ата :Наука ,1985.-169с.
8.Рубинова Ф.Э. Влияние водных мелиорации на сток и гидрохимический режим рек бассейна Аральского моря.//Тр.САНИИ.-1987.-В.124(205).-161с.
9.Цыценко К.В.Динамика естественных потерь речного стока ив низовьях р.Сырдарья.//ГГИ.-1990.-В.341.-С.20...27.
10.Чембарисов Э.И.Гидрохимия орошаемых территорий.Ташкент;Фан,-1988.-104с.
11.Духовный В.А.Водохозяйственный комплекс в зоне орошения.-М..Колос,-1984.-255с.
12.Иванов Е.Г.,Исмайылов Г.Х.Использование водных ресурсов бассейна Сырдарьи на современном этапе.//Водные ресурсы.1995.Т.22.№2-С.236..240.
13.Вольфцун И.Б.,Сумаркова В.В.Динамика антропогенных и естественных потерь стока Амударьи и Сырдарьи за многолетний период.//Метеорология и гидрология.-1985.-№2.-С.98...104.
14.Вольфцун И.Б.,Смаркова В.В.,Цыценко К.В.Об изменения структуры эатрат речного в орошаемой зоне бассейна Амударьи и Сырдарьи.//Водные ресурсы.-1998.- №3.-С.117...124.
15.Владимирова Т.И.Формирование стока Амударьи и Сырдарьи и влияние хозяйственной деятельности на его суммарные потери.//Вопросы гидрологии суши :Доклад на конференции молодых ученных и специалистов.-М.:1982.-С10....18.
16.Омаров К.А.Шомантаев А.А.,ЗубаировО.З.К вопросу о суммарных потериях стока в низовьях Сырдарьи в условиях полного зарегулирования стока //Вестник КГУ,Кызылорда,2000.-В.2.41...44.
17.Складчикова Г.Н.О маловодности в нижнем течении р. Сырдарья.//Сб.работ Алма-Атинского ГМО.-1981.-В.9.С.4..14.
18.Тленбеков О.К.,Ашкенов К.,Попов Г.М. О современном состоянии гидрологического режима низовья р.Сырдарьи.//Тр .Каз НИИ.-1980.-В.55.-С.17...22.
19.Боровский В.М.Ландшафты дельты реки Сырдарьи.//Вопросы географии.М.:-1953.С.222...248.
20.Захидов А.Водохозяйственные системы Средней Азии.-Ташкент :Фан,1971.-С132...136.
21.Федорович Б.А.Древние реки в пустынях Турана .//Материалы по четвертичному периоду СССР.-В3.М.:1952.-56с.
22.Кесь А.С. Андреянов Б.В.,Итина М.А.Динамика гидрографической сети и изменения уровня Аральского моря.//Колебания увлажнения Арало-Каспийского региона в голоцене.-М.:Наука,1980.-С.185...197.
23.Шикломанов И.А.Антропогенные изменения водности рек. –Л.:Гидрометеоиздат,1979.-302с.
24.Рубинова Ф.Э.Изменение стока р.Сырдарьи по влиянием водохозяйственного строительтва в ее бассейне.//САРНИГМИ.-1979.-В.58.(139).-139с.
25.Кошкаров С.И.,Зубайров О.З.,Шомантаев А.А.,Омаров К.А.и др./Рекомендации по сохранению качества воды в низовьях р.Сырдарьи.Кзылорда,1998.-54с.
26.Белокопытова М.А.,Васильева М.С.,Тютюнников И.А.Кзыл-Ординская область и ее административные районы. Алма-Ата:Из-во АН КазССР, 1961.-176с.
27.Танкеев С.Н.Состояние и перспективы развития поливного земледелия в Кзыл-Ординской области .//Проблемы освоения низовьев Сыр-Дарьи под рисовое хозяйство.-Алма-Ата:Наука.1969.11...15.
28.Нұрғызарынов А.,Шапшанов Қ.Арал өңірінің экологиясы .-Алматы:Изд-во Парламента РК,1996.-171б.
29.Умирзаков С.И.,Омаров К.А.Современный русловой водный баланс и структура безвозвратного водопотребления низовьев р.Сырдарья .Экологические проблемы водных ресурсов и орошаемых земель Казахстана:Сб.статей/Под ред .Р.Х.Дюсеновой.-Алматы:Каз ГУ.2000-с.100…106.
30.Цыценко К.В.,Вонсовская О.Г.Современная и перспективная оценка безвозвратного водопотребления и возвратных вод в бассейне Сырдарьи.//Тр.ГГИ,1985.в.298.-с.3…13.
31.Рубинова Ф.Э.Приток воды и солей в дельте рек Амударьи и Сырдарьи.и их динамика в связи с хозяйственной деятельностью.//Тр.САНИИ,1983.В.96(177).-С.3…11.
32.Рубинова Ф.Э. К вопросу о расчете минерализации речного стока в зоне его интенсивного потребления.// Тр. САНИИ, 1990.В.133 (214).-С.42…48.
33.Степанов И.Н., Чембарисов Э.И. Влияние орошения на минерализацию речных вод .-М.:Наука ,1978.-120с.
34.Чембарисов Э.И.,Бахритдинов Б.А. Гидрохимия речных и дренажных вод Средней Азии.Ташкент :Укитувчи,1989-232с.
35.Клюканова И.А.,Минаева Е.Н.Гидро-экологические характеристики природных и водохозяйственных районов. //Изв АН СССР.Сер.географическая, 1986.№1.-С.50…58.
36.Тарасов М.Н.,Короневская И.М. Изменение минерализации и ионного состава воды р. Сырдарья в результате развития орошения в ее бассейне. //Гидрохимические материалы ,1974.-Т.60.-С.13…15.
37. Веселовский Н.В.,Путинцев В.С.,Манихина Р.К. и.др. О гидрохимической изученности крупных речных бассейнов.//Труды IV Всесоюзного гидрологического съезда.- Л.:Гидрометеоиздат ,1976.-С.192…197.
38. Гальперин Р.И. Об изменении ледового режима нижнего течения р.Сырдарьи в связи с изъятием стока.//Тр. КазНИГМИ, 1988.В.102.-С.71…79.
39.Мальковский И.М., Пивень Е.Н. Потери воды в дельте Сырдарьи и современный водный баланс Малого моря.//Географические основы устойчивого развития Республики Казахстан. – Алматы: Гылым,1998.-С.322…329.
40.Шикломанов А.И.Влияние хозяйственной деятельности на речной сток.-Л.:Гидрометеиздат,1989.-344с.
41.Якубов М. Динамика водохозяйственного баланса рек Сырдарья, Амударьи и возможные пути улучшения качества их вод.//Проблемы бассейна Аральского моря.-Ташкент: «Чинор ЭНК»,1998.-С.21…24.
42. Амиргалиев Н.А. и.др. К вопросу о современном уровне осолонения и токсикологического состояния Аральского моря //Сборн. Научных тр. КазНИИ рыбного хозяйства. – Алматы:1995.-С.69…76.
43.Желязняков Г.В.,Овчаров Е.Е. Инженерная гидрология и регулирование стока.М.;Колос,1993.-С.464.
44.Аткарская Т.Н., Шимельмиц И.Я..Влияние орошения на водные ресурсы и водный баланс бассейна р.Сырдарьи.//Водные ресурсы. 1973,№6-С.49…71.
45.Корганов А.С. Влияние на сток непродуктивной транспирации и гидрологическая эффективность замены ее продуктивной.// Тр.ГГИ-1973.-В.208.-С.127…134.
46.Тәуіпбаев С.Т. Арал - Сырдария аймағын гидроэкологиялық тұрақтандыру /Монография/. –Алматы Ы.Алтынсарин атын. Қазақтың білім академиясының Республикалық баспа кабинеті.-2000.-246 б.
47.Гидрометеорологические проблемы Приаралья .// Под редакцией к.г.н.Чичасова Г.Н. – Л.:Гидрометеоиздат, 1990.-С.278.
48.Пилифосова О.В., Долгих С.А..О методах оценки ожидаемых изменений глобального климата и сценарий изменений климата Казахстана.//Гидрометеорология и экология.1996.№4.-С.94…98.
49. Будыко М.И.,Винников К.Я.,Менжулин Г.В. Современные изменения климата.//В кн.Проблемы современной гидрологии.-Л.:Гидрометеоиздат ,1989.-С.108…124.
50. Омаров К.А. Экологическая оценка работы орошаемых массивов низовьев р.Сырдарья //Вестник сельскохозяйственной науки Казахстана. – Алматы: РНИ Бастау,2001.-В.2.С.34…37.
51.Боровский В.М., Погребенский М.А.и др.//Древняя дельта Сырдарьи и Северные Кызылкумы.т.1.-Алма -Ата,1958.-С.514.т2.-Алма-Ата 159.-С.418.
52.Дандыбаев Б.Ю.//Водно-солевой режим почв рисовых карт в условиях дельтового почвообазования. Афтореф.дисс…канд.с-х.наук.Алма-Ата.1982-С.24.
53.Зубайров О.З.,Шомантаев А.А.,Омаров К.А. Оценка гидрохимического режима и основные направления дальнейшего исследования по улучшению качества воды реки Сырдарьи //Сборник научных трудов. Актуальные проблемы в экологии и природопользовании. Кызылорда ,1996.-С.71…72.
54.Кыдырбаев А.К., Зубайров О.З., Шомантаев А.А., Омаров К.А. Основные источники загрязнения природных вод в бассейне р.Сырдарья (Казахстанская зона )//Вестник КГУ, Кызылорда, 1999.-В.1.С.64…67.
55.Водоохранная зона (полоса) реки Сырдарьи в пределах РК (Проект).//Казгипроводхоз .Алма-Ата. 1992.209с.
56. Твердохлебов Е.Н., Скляров О.Н., Лесник О.Н. Гидрохимический режим Сырдарьи и его влияние на прилегающие земли.//Мелиорация и водное хозяйство.1989.№9,С.38…40.
57. Бахтияров Р.И. К оценке стока р.Амударьи.//Водные ресурсы 1974.№6.С.6…11.
58.Смирнов К.И.,Вольфцун И.Б.,Воскресенский О.Б. Особенности оценки водных ресурсов рек и расчета русловых водных балансов в районах орошаемого земледелия.//Труды 1 У Всесоюзного гидрологического съезда Л.:Гидрометеоиздат.1976,т.4.С.88…96.
59. Шикломанов И.А. К проблеме об оценке влияния деятельности человека на ресурсы поверхностных вод. // Метеорология и гидрология 1973.-В.206.С.3…21.
60.Пособие по определению расчетных гидрологических характеристик. Л.: Гидрометеоиздат.1984.-С.446.
61.Альтшуль А.Х.,Макаревич А.А.,Плужников В.Н. Русловой водный баланс ниэовьев Амударьи .//Водные ресурсы. М.:Наука ,1989.-С.27…33.
62. Карлыханов Т.К.,Жиембай Р.С., Калибеков К.Т. Увеличение пропускной способности русла р. Сырдарьи в створе Айтек.// Вестник Тар.ГУ.2000г.
63.Бурлибаев М.Ж.,Достай Ж.Д.,Турсунов А.А. Арало-Сырдарьинский бассейн (Гидроэкологические проблемы, вопросы вододеления ).- Алматы: Дауир -2001.-180с.
64.Розанов А.Н. Материалы к вопросу о засоленных почвах Средней Азии.-В кн:Хозяйственное освоение пустынь, Ташкент,1934.
65. Ковда В.А. Минеральные удобрения для орошаемых культур.-В кн.:Мелиорация почв в СССР.М.:Наука,1971.
66.Крайнова Л.П. К химической характеристике ирригационных вод бассейна р.Сырдарьи /Узбекский геологический журнал.1975-№4.67…69.
67. Геткер М.И.,Куропатка Л.М.,Рубинова Ф.Э. Об изменении минерализации воды р. Сырдарьи в связи с развитием орошения в ее бассейне.-//Тр. САРНИГМИ,1975.-В.23(104).С71…95.
68.Духовный В.А.,Ходжибаев Н.Н.Проблемы совместного использования подземных и поверхностных вод на орошение земель в бассейне Аральского моря.-//Труды САНИИРИ, Ташкент, 1974.В 143.
69. Степанова К.М. Вещества, сбрасываемые водой рек Амударьи и Сырдарьи в Аральское море. Ташкент./Докл.АНУ ССР. Изд-во АНУ ССР. 1948-№2.С15…19.
70.Рубинова Ф.Э.,Куропатка Л.М.Изменение общей минерализации воды р. Сырдарьи в связи с развитием орошения в ее бассейне.Тр.САРНИГМИ.1977.В.52(133)С3…17.
71.Ревина С.К., Соловьева И.Л. Изменение минерализации ,ионного стока и качественного состава вод рек Амударьи Сырдарьи за период 1952…1966гг.-//Тр. ГОИН. 1970.-В.101.
72.Рубинова Ф.Э. Изменение стока р. Сырдарьи под влиянием комплекса водохозяйственных мероприятий. //Тр. САРНИГМИ, 1976.-В. 39(120). С 26…41.
73.Будаговский А.И. Некоторые водно-экологические аспекты проблемы Арала и Приаралья.//Водные ресурсы .1992.№2. С22…38.
74.Беремжанов Б.А..Ибрагимов А.И.,Ибрагимова М.А. Физико-химические исследования воды рек Сырдарьинского бассейна.//Вестник АН КазССР.1972.-№6(326).С28…32.
75.Орлова А.П.,Дунин-Барковская О.С. К вопросу разработки методики прогнозирования качества вод рек Средней Азии.//Тр. САНИИРИ. 1975.-В.146.С19…22.
76.Фадеев В.В.,Тарасов М.Н.,Павелко В.Л. Связь между гидрохимическим и водным режимом равнинных и горных рек СССР //ТрIV. Всесоюзн. Гидролог.съезда.Л.:Гидрометеоиздат .1976.-С.198…212.
77.Лазарев К.Г.,Якушева А.С.,Манихина Р.К.Ожидаемые изменения минерализации и относительного состава воды в бассейне р.Сырдарьи после зарегулирования стока //Гидрохимические материалы .Л.:Гидрометеоиздат.1965.-Т.40.С.46…49.
78. Стародубцев В.М. .Калмыкина Е.М. Водохранилища Казахстана и их влияние на природу. Алма-Ата.1980.-19с.
79.Цыценко К.В.,Щуранова Н.Н.,Канн И.А.Влияния орошение на характер взаимосвязи поверхностных и подземных вод и формирование речного и солевого стока в среднем течении Сырдарьи //Тр. ГГИ.1987.-В.316.С.48…71.
80.Владимиров А.М. Гидрологические аспекты, проблемы качества воды. //Труды IV – всесоюзного гидролог.съезда.1976.-С.105…102.
81. Кадырбаев А.К.,Зубайров О.З.,Шомантаев А.А.,Омаров К.А. Экологические аспекты связи между гидрологическим и гидрохимическим режимами нижнего течения р. Сырдарьи //Тезисы докладов международной научно-технической конференции «Проблемы экологии АПК иохраны окружающей среды», Алматы,1997.-С.218…219.
82. Омаров К.А. Взаимосвязь гидрологического и гидрохимического режимов р. Сырдариья как фактор экололгического благополучия ее низовья // КГУ, Кызылорда. 1999. –В.2. С.85…88.
83. Зимовец В.А., Хитров И.В. Экологическая оценка качества оросительной воды // МиВХ. 1993. –В.5. С.30-34.
84. Ракитин К.А., Побережеский Л.Н. К прогнозу минерализации воды рек Сырдарьи и Амударьи.// Труды ин-та «Средазгипроводхлопок» Ташкен: 1978. –В.9. С.3-14.
85. Духовный В.А., Авакян И.С., Приходъко В.Г., Рузиев М.Т. Бассейн Аральского моря и орошаемое земледелие в Центральной Азии в XXI веке. // Мелиорация водное хозяйство. 2000. -№ 3. С.12-15.
86. Никаноров А.М. Справочник по гидрохимии- Л.: Гидрометеоиздат, 1989-392. с.
87. Лапшев Н.Н., Безобразов Ю.В. Учет поперечной циркуляции при расчетах смешения сточных вод в извилистах руслах - // Тр. МИСИ.1966 г. № 50 – С. 142-152.
88. Кадырбаев А.К., Зубайров.О.З., Омаров К.А. Зависимость количественных соотношений между загрязнителями и потоком речной воды в момент их смешивания // Сборник научных трудов молодых ученных и преподавателей. Водные ресурсы: опыт использования и проблемы, Тараз, 1997.- В.1. С. 62-63.
89. Методические основы оценки и регламентирования антропогенного влияния на качество поверхностных вод / Под ред. А.В. Караушева –Л.: Гидрометеоиздат, 1987 -287 с.
90. Кадырбаев А.К., Зубаиров О.З., Омаров К.А. Статистические модели прогноза качества воды // Сб. научных трудов молодых ученых и преподавателей. Водные ресурсы: опыт использования и проблемы, Тараз, 1997.- В.2. С. 71-73.
91. Драчев С.М. Борьба с загрязнением рек, озер, водохранилищ промышленным и бытовыми сточными водами.- М.: Наука, 1964. - 115 с.
92. Шишкин А.И. и др. Обоснование репрезентативных показателей влияния вторичных вод на природные с помощью факторного анализа.- // Межвузов. Сб. ст. «РИПР и ООС» - Л.: ЛПИ 1984. – В 7 С.15-27.
93. Бондарь А.А . Гидравлические исследование выпусков сточных вод и смешения их с водами рек.Дисс. канд. техн. наук. 1975- С 86-88.
94. Тарасов М.Н., Кривенцов М.И., Павелко И.М., Бесчетнова Э.И. и др. Изменение гидрохимического режима водных объектов в результате за регулирования рек и развития орошаемого земледелия. // Труды 4- Всесоюзного гидролог. Сиъезда. – Л,: 1976,- Т.9. С. 227-235.
95. Айтсам А.М., Вельнер Х.А., Пааль Л.Л. О расчете продольного смешения веществ загрязнения в водотоках // Тр. ТПИ, сер. А.1967. -№ 247.
96. Пааль Л.Л и др. Основы прогнозирования качества поверхностных вод.-М.: Наука, 1982. -182 с.
97. Данилова Г.Н., Емельянова В.П., Колесникова Т.Х. Критерий оценки качество поверхностных вод. –В кн.: Вопросы контроля загрязнении природной среды.Л.: Гидрометеоиздат, 1981. – с. 118-121.
98. Лапшев Н.Н. О разбавлении сточных вод в реках. – В кн.: научные доклады по вопросам самоочищения водоемов и смешение сточных вод Таллин, 1965. –С. 200-208.
99. Mouvet C., Bourg A.C.M.. Speciation (including adsorbed species ) of copper, lead, nickel and zink in the Meuse river. –Water Res. V. 17, № 6, 1983, р. 641-649.
100. Фаустова Л.И. Зависимость размеров зон загрязнения от гидрологических факторов.// Труды ГГИ. 1978. –В. 249 С. 109-114.
101. Родзиллер И.Д. Определение кратности разбавления сточных вод речной водой. Гигиена и санитария. 1959,- № 11.
102. Фролов В.А. Определения степени смешение сточных воды с водой потока. Производственные сточные воды.- М.: Медгиз. 1960. В 2.
103. Бондарь А.А. Комплексный расчет разбавление сточных вод в реках. // Материалы всесоюзного симпозиума по современным проблемам самоочищение и регулирования качества воды. Талин. 1975 .
104. Родзиллер И.Д. К вопросу о расчете смешение сточных вод в реках. М.: Издательство ВОДГЕО, 1954. № 5. -31 С.
105. Паль Л.Л Инженерные методы расчета формирования качества воды водотоков. – Таллин. 1976. -101с.
106. Tinsley I.J. Chemical concepts in pollutant benavior. – N.Y., 1978, 281 р.
107. Караушев А.В. Вопросы регламентирования сбросов сточных вод в реки // ГГИ. 1983. –В 297. С. 91-102.
108. Маккаеев В.М., Коновалов И.М. Гидравлика. –Л.: Реч издат. 1940 -643.с.
109. Методические основы оценки антропогенного влияния на качество поверхностных вод./ Под ред. А. В. Караушева -Л.: Гидрометеоиздат. 1981-176.с.
110. Чугаев Р.Р Гидравлика –Л.: Энергоатомиздат, 1982 -672 с.
111. Расчет разбавления сточных вод в реках Урала. Метод. рекомендации – Свердловск, 1976. -16 с.
112. Шестаков В.М. Смешение сточных вод в реках. Водоснабжение и санитарная техника. 1961. № 7.
113. Бондарь А.А. Распределительные водовыпускии водо – охранного и водо-сберегающего назначения.- Автореф. Дисс. На соискание уч.степени д-ра. Техн. наук. 1991.
114. Сууркаск В.А., Тутт М.А. О коэффициентах турбулентной диффузии в расчетах смешения сточных вод в водотоках. // Тр. ТПИ. Сер А, 1971. № 309. С. 51-55.
115. Наставление гидрометеорологическим станциям и постам.- Л.: Гидрометеиздат, 1973. –В.7. ч.1. -476.с.
116. Методы изучения гидрологического режима водных объектов. –Л. Гидрометеоиздат, 1982. -392. с.
117. Международное руководство по методам расчета основных гидрологических характеристик. –Л.: Гидрометеоиздат ,1984. -248 с.
118. Рожденственский А.В., Ежов А.В., Сахарюк А.В. Оценка точности гидрологических расчетов.-Л.: Гидрометеоиздат, 1990.- 278 с.
119. Резников А.А., Соколов И.Ю. Методы полевой гидрохимической лаборатории ПЛАВ-2. Ширец, 1979.
120. Методика технологического контроля очистных сооружений. –М.: Стройиздат, 1977.
121. Бондарь А.А. Исследование процесса смешение в натурных условия / Вестник сельскохозяйственной науки Казахстана 1987. -№ 2.
122. Фадеев В.В. и др. Натурные исследование процессов смешение и разбавление сточных вод в реках. Гидрохимические материалы 1969.-Т 50. С. 134-141.
123. Бесценная М.А. Натурные исследования и усовершенствование методов расчета разбавления сточных вод в реках. Материалы III Всесоюз. Симпозиума по вопросам самоочищения водоемов и смешение сточных вод. Талин. 1969.
124. Руководство по химическому анализу поверхностных вод. Суши. – л. Гидрометеоиздат, 1977.
125. Методы изучения гидрологического режима водных объектов / Под ред. А. А. Соколова. – Л.: Гидрометеоиздат, 1982. – 392 с.
126. Федоров Н.Ф., Лапшев Н.Н. О проблеме разбавления сточных вод в водоемах. – В кн.: Научные доклады по вопросам самоочищения водоемов и смешение сточных вод. Таллин, 1965. – С. 7-11.

Пән: Экология, Қоршаған ортаны қорғау
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 96 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 000 теңге
Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Атмосфералық ауа құрамының ластануы және оны болдырмау шаралары11 бет
Көркем мәтіндегі мәтінтүзуші фоносемантикалық және лексика-семантикалық факторлар354 бет
Арнайы экономикалық аймақ11 бет
Жер асты суларының табиғи режимдері5 бет
Кеден органдары құқығы65 бет
Кеден режимдерінің түсінігі мен түрлері15 бет
Кедендік одақтың теориялық аспектілері12 бет
Кедендік режимдер28 бет
Кедендік режимдерді ұйымдастырудың ерекшеліктері мен тәжірибесі56 бет
Тауарларды кедендік ресімдеу88 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь