Дидактика туралы ұғым. Оқытудың танымдық іс-әректінің педагогикалық, технологиялық негіздері


МАЗМҰНЫ

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .

1. Дидактика оқытудың негізгі теориясы ретінде ... ... ... ... .

1.1. Дидактика ұғымына жалпы сипаттама ... ... ... ... ... ..

1.2 Жоғары оқу орындарындағы педагогикалық процестің мәні

Бірінші бөлім бойынша тұжырымдама ... ... ... ... ... ... ...

2. Танымдық іс.әрекетті қалыптастырудың ғылыми.педагогикалық негіздері

2.1. Танымдық іс.әрекетті педагогикалық процестегі қалыптастыру жолдары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..

2.2. Жоғары оқу орындарындағы педагогикалық технологиялар .

Екінші бөлім бойынша тұжырымдама ... ... ... ... ... ... ... ..

Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Пайдаланылған әдебиеттердің тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... .

Қосымшалар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
Қазіргі кезде Қазақ қоғамы қоғамдық экономикалық жүйеден екінші бір жүйеге өтудің қиын кезеңінде тұр. Мемлекет тарапынан адамдардың жақсы өмір сүруіне жағдай жасалу, олардың әділеттілік, еріктілік, қайрымдылық құндылықтарын қамтамасыз етуге бағытталған. Бұл үрдістің өзіндік қиыншылығы, қарама-қайшылығы, көп жақтылығы бақалады. Бұл негізінен белгілі курстар арқылы немесе «жоғарыдағы” адамдардың ниеттенуіне байланысты. Жалпы әрбір адамның мақсатын өзінің қатысуынсыз іске асыруға болмайды. Сондықтан Қазақстанның әрбір азаматты жоғарыдағы мақсатты іске асыруға үлес қосуы тиіс. Егер де, халық білімді, ақылды, мәдениетті, гуманды, демократиялы, әділетті, кәсіби бағдарлы болса, соғұрлы қоғам өркениет деңгейіне көтеріледі. Сол себептен, Қазақстанның болашақ иелерін сол тұрғыда тәрбиелеу қажет.
Осыған орай, еліміздегі жоғары білім концепциясында адамның дамуындағы өмірмен, адамдармен қарым-қатынасына зор назар аударылып отыр. Әр адам күшті, құрметті, іскер, сыйлы өмірде өз дегініне жетуге тырысады. Сол себептен, әр кім өзін-өзі құрметтеп, бағалай білуі қажет.
Әрбір адамның психология және педагогика аймағында ғылыми білімі болмайынша бұл дәрежеге жету мүмкін емес. Педагогика ғылымы - өмір туралы ғылым.
Педагогика - өркениетті қоғамның даму тарихынан, жас ұрпақ тәрбиелеу тәжірибесінен бастау алады.

Пән: Педагогика
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 28 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 500 теңге
Курстық жұмыстың тақырыбы:
ДИДАКТИКА ТУРАЛЫ ҰҒЫМ.
ОҚЫТУДЫҢ ТАНЫМДЫҚ ІС-ӘРЕКТІНІҢ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ, ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ

Ғылыми жетекшісі:
Орындаған:

МАЗМҰНЫ
Кіріспе ----------------------------------- --------------------------

1. Дидактика оқытудың негізгі теориясы ретінде -----------------

1. Дидактика ұғымына жалпы сипаттама ----------------------

2. Жоғары оқу орындарындағы педагогикалық процестің мәні

Бірінші бөлім бойынша тұжырымдама ----------------------------

2. Танымдық іс-әрекетті қалыптастырудың ғылыми-педагогикалық негіздері

2.1. Танымдық іс-әрекетті педагогикалық процестегі қалыптастыру жолдары --
----------------------------------- ---------

2.2. Жоғары оқу орындарындағы педагогикалық технологиялар –

Екінші бөлім бойынша тұжырымдама ------------------------------

Қорытынды ----------------------------------- ------------------------

Пайдаланылған әдебиеттердің тізімі ---------------------------------

Қосымшалар ----------------------------------- ----------------------

КІРІСПЕ

Қазіргі кезде Қазақ қоғамы қоғамдық экономикалық жүйеден екінші бір
жүйеге өтудің қиын кезеңінде тұр. Мемлекет тарапынан адамдардың жақсы өмір
сүруіне жағдай жасалу, олардың әділеттілік, еріктілік, қайрымдылық
құндылықтарын қамтамасыз етуге бағытталған. Бұл үрдістің өзіндік
қиыншылығы, қарама-қайшылығы, көп жақтылығы бақалады. Бұл негізінен
белгілі курстар арқылы немесе жоғарыдағы” адамдардың ниеттенуіне
байланысты. Жалпы әрбір адамның мақсатын өзінің қатысуынсыз іске асыруға
болмайды. Сондықтан Қазақстанның әрбір азаматты жоғарыдағы мақсатты іске
асыруға үлес қосуы тиіс. Егер де, халық білімді, ақылды, мәдениетті,
гуманды, демократиялы, әділетті, кәсіби бағдарлы болса, соғұрлы қоғам
өркениет деңгейіне көтеріледі. Сол себептен, Қазақстанның болашақ иелерін
сол тұрғыда тәрбиелеу қажет.
Осыған орай, еліміздегі жоғары білім концепциясында адамның дамуындағы
өмірмен, адамдармен қарым-қатынасына зор назар аударылып отыр. Әр адам
күшті, құрметті, іскер, сыйлы өмірде өз дегініне жетуге тырысады. Сол
себептен, әр кім өзін-өзі құрметтеп, бағалай білуі қажет.
Әрбір адамның психология және педагогика аймағында ғылыми білімі
болмайынша бұл дәрежеге жету мүмкін емес. Педагогика ғылымы - өмір туралы
ғылым.
Педагогика - өркениетті қоғамның даму тарихынан, жас ұрпақ тәрбиелеу
тәжірибесінен бастау алады.

1. Дидактика оқытудың негізгі теориясы ретінде

1. Дидактика ұғымына жалпы сипаттама

Оқыту – тұлғаның ақыл-ойын дамытып,танымдық дағдысын қалыптастырып,
адамгершілікке негізделген имандылық тәлімдерін бойына сіңіру. Оқыту
ұстаздың бағдарлы мақсат негіздеп Оќыту Ғстаздыњ баѓдарлы маќсат кҰздеп
ж‰зеге асыратын ќызметі болса, екінші жаѓынан шєкіртке білім, тєрбие беріп,
оларды ой ењбегіне, Ұмірге ‰йлесімді практикалыќ іске баулып, ќабілетін
Ғштап, шыѓармашылыќ ізденіске бейімделуіне жол ашатын к‰рделі педагогикалыќ
‰рдіс.
Процесс адам баласыныњ іс-єрекетіндегі ќозѓалыс, тиісті нєтижеге жету
жолындаѓы талпыныс болѓандыќтан ол алуан т‰рлі єрекеттерді бір-бірінен
бҰлмей тҒтастыќта ќарастырады. Осы орайдан келгенде оќыту процесін басќару,
оныњ ж‰йесі мен ќҒрылымын жєне негізгі зањдылыќтарын білу аѓарту саласында
ќызмет атќаратын мҒѓалімдер ‰шін басты шарт болып табылады. ¤йткені білім –
адамзаттыњ жинаќтаѓан тєжірибесі, табиѓат пен ќоѓамдаѓы зањдылыќтар мен
ќҒбылыстарды тану, Ғѓыну. Ал білімді жеке адамныњ иігілігіне айналдыру
‰шін, оны танып, ойлану кезінде – талдап, салыстырып, жіктеп, жинаќтап,
синтездеу керек. Былайша айтќанда, ойлау операциясыныњ зањдылыќтарына
с‰йену талап етіледі.
Оќыту тҒлѓаныњ дамып, ќалыптасуындаѓы басты ќҒрал. Білімніњ ойѓа
ќонып, бойѓа даруы мҒѓалімніњ басшылыѓымен жоспарлы баѓытта ж‰йелі т‰рде
ж‰ргізген іс-єрекетініњ нєтижесінде орындалса, шєкірттіњ оны ынталы
ќабылдап, ыќыласпен орындауы негізінде Ұзініњ маќсатына жетіп ж‰зеге асады.
Олай болса, оќыту – педагогикалыќ ‰рдістіњ (процестіњ) ќҒрамдас бҰлімі.
¤йткені шєкіртті тєрбиелеп, білім беріп, оларды Ұркендетудіњ маѓыналы да
мєнді болуы оны Ғйымдастыра білуге, ж‰йелі т‰рде ж‰ргізуге, тиісті
зањдылыќтарды саќтап негізгі принциптерді тиімді пайдалана білу екендігі,
бҒлардыњ Ұзара ыќпалдастыѓын айќындайды. БҒларды бір-бірінен бҰлмей
тҒтастыќта ќарау оќыту ісініњ табысты да, нєтижелі болуына игі ыќпал етеді
жєне кепілдік береді. Демек, оќытуды білімдендіруден, тєрбиеден жєне
тҒлѓаныњ дамып Ұркендеуінен бҰліп тастауѓа келмейтін бір-бірімен тҒтас
байланысќан ќҒрамдас бҰлімі деп танимыз.
Оќытудыњ тєлімдік м‰мкіндігі орасан зор екендігі педагогика тарихында
аты белгілі педагогтердіњ барлыѓы дерлік жан-жаќты дєлелдеген. Оќыту тєлім-
тєрбиеден сыртќары болуы м‰мкін емес. єл-Фараби бабамыздыњ тєрбиесіз
берілген білім адамзаттыњ ќас жауың деп ескерткен даналыѓы ешбір уаќытта
Ұзініњ мєнін жоѓалтпайтын кҰрегендік.
Педагогикалыќ теориядаѓы басты ќаѓида: оќыту білімдендіру мен
тєрбиеніњ ќҒралы. Олай болса, тєрбиелей отырып оќыту барысында шєкірттіњ
Ұркені Ұсіп, ањѓарѓыштыѓы мен байќаѓыштыѓы, зейіні жетіліп, ќиялы ќанат
жайып єржаќты дамиды. Ой-т‰сінігініњ Ұрістеуі негізінде іс-єрекетке,
ењбекке, єлеуметтік ќарым-ќатынасќа даѓдылану бастау алады.
Тєрбиелей отырып оќыту – ѓылыми-теориялыќ тҒрѓыдан ќараѓанда шєкірттіњ
д‰ние-танымына, аќыл-ойына, адамгершілік сеніміне, мінез-ќҒлыќ сипаттарыныњ
ќалыптасуына ыќпал етеді. Сондай-аќ мењгерген білімі Ұмір аќиќаттарын
Ғѓынып, ондаѓы ќҒндылыќтарды танып, оны Ұз Ұресіне лайыќ тҒтына білуге жол
ашады, тєлімдік м‰мкіндіктіњ арнасын кењейтеді. Былайша айтќанда, оќушы
ќабілетініњ дамуы білімін терењдетіп, тєлім-тєрбиені бойѓа сіњіріп
имандылыќ ќасиеттерініњ ќҒлшынысын жебей т‰седі.
Оќыта отырып тєрбиелеу – оќушыныњ ѓылыми-танымдыќ кҰзќарасы мен
білімін жєне оны дҒрыс Ғѓына білуін ќалыптастыру мен ќатар шєкірттіњ тєлім-
тєрбиелік танымдыќ санасын жетілдіріп, адамгершілік т‰сініктіњ беки т‰суіне
игілікті єсер ететін м‰мкіндігі уаќыт талабына орай ‰немі Ұрістеп отыратын
ќҒбылыс.
Сонымен тєлімдік м‰мкіншіліктерін ескере келіп, оќыту мен білім беру
тиісті маќсаттылыќ баѓдары болуы талап етіледі. Оќытудыњ тєрбиелік сипаты –
оныњ ѓылыми мазмҒнына да тєуелді. Тєрбиелей отырып оќыту тҒлѓаны жан-жаќты
дамытып, аќыл-есін, адамгершілік танымын, єлеуметтік т‰сінігін жетілдіреді,
тҒлѓаныњ д‰ниетанымын, моральдыќ сенімін бекітеді жєне рухани кҰркеюіне
ыќпал етеді. ТҒжырымдай айтсаќ, оќыту оќушыны біліми т‰сінікпен
ќаруландырып, тєлімдік Ұнегені Ғѓынып, оны Ұмірге ‰йлесімді ж‰зеге асыруѓа
бағдарлайды.
Оќытудыњ ќызметі, маќсаты мен міндеттері. Педагогика – білім беру,
оќыту, тєрбиелеу, дамыту саласындаѓы ѓылым жєне Ұнер деп білсек, оныњ
негізгі ќызметі сол к‰рделі таным талаптардыњ оќыту ‰рдісі арќылы ж‰зеге
асуына байланыстылыѓы оќытуѓа Ғстаз бен шєкірттіњ бірлескен іс-єрекеті
тҒрѓысынан ќарасаќ бҒлардыњ екеуініњ де Ұзіндік маќсаттары бар, екі жаќты
болѓанымен де бір арнадан тоѓысатын ‰рдіс.
Педагогикалыќ маќсаттан туындайтын оќыту процесі – Ғстаз тарапынан
мењгертіліп, шєкірт тарапынан игерілуге тиісті ѓылыми таным-т‰сінік,
білімдік біліктерді ж‰зеге асыру жолындаѓы іс-єрекет болып табылады.
Оќыту процесініњ логикасын оныњ ќҒрылымы аныќтайды да негізгі маќсатќа
байланысты тиісті міндеттер туындайды. Білім беру саласында оќыту
процесініњ міндеттері ќоѓамныњ дамуындаѓы ѓылыми-практикалыќ ќажеттіктіњ
дењгейіне байланысты белгіленеді.
Оќыту міндеттерін шешуде ѓылыми-білімдік таным т‰сініктерді т‰йсіну
мен ќабылдау, оны Ғѓыну мен ойлану, дєлелді де дєйекті деректерді кҰњілде
бекіту жєне Ұмірде ж‰зеге асыра білу салаларымен шарттас.
Оќыту процесініњ маќсатына байланысты міндеттерді шешудегі Ғйымдастыру
ісінде оќушыны оќыту объектісі деп білсек, екінші жаѓынан ол субъекті. Осы
орайдан оќыту процесінде Ғстаздыњ шєкіртімен ынтымаќтастыѓы тек білімді
мењгерумен ѓана шектелмей, шєкірттіњ творчестволыќ ењбегініњ Ұрістеуіне жол
ашады. ¤зара бір-бірімен іштесе байланысќан білім-тєрбиелік мазмҒн жєне
оныњ формалары мен єдістері негізінде тиісті нєтиже жетудегі ќозѓаушы к‰ш –
ќойылатын талаптыњ шєкірттіњ м‰мкіндігіне ‰йлесімділігіне тєуелді. Оќыту,
білім алу жєне дамуѓа байланысты зањдылыќтар мен принциптер жєне оныњ
єдістемелік жолдары дидактика саласына байланысты ќарастырылды.
Сонымен оќытудыњ басты ќызметі адам баласыныњ білім байлыѓыныњ
негіздерімен ќаруландырып, оны Ұзбетімен дамытып, игерген білімін Ұмірде
ќолдана білуге баѓдарлау. Єрбір тҒлѓаныњ Ұздігінен ізденіп, Ұздігінен
ењбектене алуына даѓдыландыру. МҒндаѓы басты талаптар:
- білімніњ негізгі идеяларын т‰сіну, оны танымдыќ Ғѓымѓа айналдыру;
- Ғѓынѓан (мењгерген) білім арќылы ойын дамытып, Ұздігінен ізденудіњ
жолын ашу;
- білімніњ ж‰йелілігі, ќисындылыѓы, бірізділігі, Ғѓынылыќтыѓын
ќамтамасыз ету;
- мењгерген білімніњ шењберін кењейтіп, жања білімге деген ќҒлшынысќа
жол ашу.
Демек, ќазіргі кезењдегі білім берудегі басты шарт – тҒлѓаныњ Ұздігінен
іздене білуін, оныњ уаќыт талабына ‰йлесімді шешімін таба білуге
ќалыптастыру болуѓа тиіс.
Дидактика – оќыту мен білім берудіњ теориясы. Дидактика деген термин
ѓылыми атау т‰рінде Ратке Вильфганг (1571-1635) арќылы ќолданысќа кіріп, ал
ѓылыми білім жолын талдап, оныњ арналарын ашып берген чех педагогі
Я.А.Коменский (1592-1670) болды. Ол жазѓан ¦лы дидактикаң жєне басќада
ењбектерініњ лейтмотиві – кімді болса да барлыќ салада оќытудыњ бєріне
ортаќ Ұнер деген ќаѓидаѓа ќҒрылѓан.
Оќыту теориясы єдетте дидактика деп аталады. Дитактика сҰзініњ мєні –
гректіњ dіdasko – ‰йретемінң, оќытамынң деген Ғѓымынан бастау алѓан.
Ертелі кеш жарияланѓан педагогика саласындаѓы ењбектердіњ бєрінде де бҒл
сҰздіњ маѓынасы осы тҒрѓыдан т‰сіндіріледі.
Дидактика нені оќытуң, ќалай оќытуң мєселелерімен шҒѓылданатындыќтан
мҒны оќыту теориясы тҒрѓысынан Ғѓынып оќыту процесіне ќатысты оќушыѓа білім
беру, оќыту зањдылыќтарына байланысты аќыл-ой тєрбиесініњ негіздері
ж‰йесінен ќарастырылады.
Оќыту технологиясы негіздері – білімніњ мазмҒнын айќындайтын оќу
жоспары, оќу баѓдарламасы, оќулыќ пен оќу ќҒралдарымен оныњ єдістеме
саласындаѓы білім, тєрбие беру ж‰йесіндегі зањдылыќтарды бір-бірімен бҰлмей
бірлікте ќарайды.
Дидактика оќу орындарында оќытылатын барлыќ пєндерге ќатынасты, ортаќ
зањдылыќтар мен ережелерді талќылайды. Сондай-аќ оќытудыњ негізгі мазмҒнына
байланысты мєселені мењгеру єдістері мен оны Ғйымдастыру т‰рлерін
аныќтайды. Былайша айтќанда, дидактика оќыту принциптерін, оќытуды
Ғйымдастыру єдістері мен т‰рлерін білдіреді. Сонымен ќатар дидактика жеке
пєндерді оќыту ерекшеліктерін ерекше зейін ќояды. Жеке пєндерді оќыту,
білім беру, тєрбиелеуді пєндік дидактика, немесе сол пєнніњ єдістемесі деп
те атаймыз. Дєлірек айтќанда, жеке пєн єдістемесі жалпы дидактикаѓа
с‰йенсе, жалпы дидактика тиісті деректерді жеке пєн єдістемесінен алып
пайдаланады. Дидактиканыњ негізгі категориялары – білім беру, оќыту, сабаќ
ж‰ргізу, оќу, оќыту принциптері жєне мҒныњ ќҒрамды бҰлімдеріне тиесілі
міндеттері, мазмҒны, т‰рлері, єдістері, ќҒралдары, оќытудыњ нєтижелі т‰рде
ж‰зеге асуына негіз болып табылады. Дидактика ‰немі дамып, Ұркендеп
отыратын сала. ¤йткені білім беру мен оќытуды терењ зерттеп, оны
мењгермейінше ѓылымды жетілдіріп, Ұмір талаптарын орындап уаќыт мєресінен
шыѓу м‰мкін емес.

Оќыту – танымдыќ іс-єрекетініњ психологиялыќ-педагогикалыќ негіздері.
Оќыту – Ғстаз бен шєкірттіњ бірлескен єрекеті. Оќыту ‰рдісініњ
логикасын оныњ ќҒрылымы аныќтайды. Ал ќҒрылымды танымдыќ іс-єрекеттіњ
кезењдері бойынша сипаттасаќ, ол кҰбінесе мына ж‰йеде болады:
- танымдыќ міндеттерді жете т‰сіну;
- жања деректер мен т‰сініктерді ќабылдау;
- Ғѓыну – жања деректер мен т‰сініктерді кҰњілге ќондырып, ойлану;
- білімдік маѓлҒмат атќарылѓан іс-єрекетке байланысты даѓдыны
ќалыптастырып, оны бекітуді жетілдіреді;
- Ғѓынѓан, т‰сінген материалдарын Ұмір практикасында ж‰зеге асырып,
іс ж‰зінде наќты ќолдана білу;
- оќушыныњ Ғѓым-т‰сінігі мен атќарѓан іс-єрекетініњ ќандайлыќ
дєрежеде екендігін талдап, мењгерген даѓдысын тексеру, баѓалау.
Танымдыќ Ғѓым т‰сінікті болса жєне онда ќойылѓан міндет айќын болса,
оќушыныњ Ұздігінен ізденіп, тиісті сауалдыњ шешімін табуѓа ынталы кіріседі
де оќыту процесіндегі зањдылыќтар тиісті ретімен ж‰зеге асады. Сабаќ
барысында жања деректермен танысып т‰йсінуі, ќабылдауы оны Ғѓынуѓа жол
ашады. ¤йткені ќабылдау – адамѓа тікелей єсер ететін заттар, немесе
ќҒбылыстыњ санада бейнелену процесі болса, ал т‰йсіну сананыњ сыртќы
єлеммен байланысы тҒрѓысынан т‰сінеміз, былайша айтќанда т‰йсік сезім
м‰шелеріне єсер еткен ќҒбылыстардыњ мида бейнеленуі.
Оќушыны жања материалдармен таныстыру, олардыњ тікелей ќабылдауына
м‰мкіндік туѓызатын болса, бҒл процесс таныстыру, баќылау, практикалыќ
жҒмыстар арќылы, немесе мҒѓалімніњ жанама т‰сіндіруі, эвристикалыќ тҒрѓыда
ізденту, оќулыќтар бойынша атќарылатын жаттыѓу, тапсырманы орындау бойынша
ж‰зеге асады.
¦ѓыну – білімдік маѓлҒматты т‰сініп, ондаѓы зањдылыќтар мен деректерді
жинаќтап тиісті ќорытындыѓа келу. ¦ѓыну процесінде оќылѓан материалдар
туралы ойластырып, келтірілген деректер мен дєлелдерді кҰњіліне бекітеді.
Зейін ќойып, есіне берік саќтайды. Дєлірек айтар болсаќ, бекіту – оќушыныњ
алѓан білімін берік Ғѓынуына м‰мкіндік беретін тиімді тєсіл. Осыны
ескергендіктен тєжірибелі мҒѓалімдер жања сабаќтаѓы жања материалдарды
оќушыныњ тиянаќты мењгертуі кезінде де, Ұткен сабаќты пысыќтау, ќайталау
кезењдерінде де бекіту тєсілін т‰рлендіре отырып пайдаланады. Білімді
бекіту саласындаѓы істер белгілі деректер мен дєлелдерді еске саќтаумен
ѓана шектелмейді, тиісті баѓдарлама бойынша Ұтілген материалдарды белгілі
бір ж‰йеге келтіру ‰шін де, шашыранды емес, жинаќты болу ‰шін де бір ж‰йеге
келтіру ‰шін де ќолданылады.
Оќыту процесіндегі танымдыќ ќаѓида – наќты ањѓарудан абстракты
(дерексіз) ойлауѓа жєне одан практикаѓа кҰшу аќиќатты танудыњ диалектикалыќ
реалды жолы екендігі ежелден айтылып келе жатќан шындыќ. БҒѓан оќыту ж‰йесі
тҒрѓысынан ќарайтын болсаќ: наќты ањѓару – т‰йсіну мен ќабылдау екені,
абстракты (дерексіз) ойлау – мєнін т‰сініп, мєселеніњ болмысын Ғѓыну, ал
практикаѓа кҰшу – білімді іс-єрекетте ќолдану арќылы процесті тексеріп,
баѓалау болып шыѓады.
Оќу процесін ж‰зеге асыруда мотивтіњ мєні зор. Мотив дегеніміз - єрбір
тҒлѓаныњ объективтік мҒќтаждыѓы мен ынтасынан туындайтын талпыныс. Олай
болса, оќушыныњ білуге, Ғѓынуѓа, оќуѓа деген ынталы мҒќтаждыѓын демеп,
талпынысын ќолдап іс-єрекетке пейіл сала кірісіп, ќойылѓан міндетті тиісті
дењгейде атќаруын ќадаѓалау керек: Демек, шєкірттіњ білімге деген
мҒќтаждыѓы мен ынтасы мотивацияѓа негіз болса, олардыњ бҒл талпынысын
мҒѓалім терењ сезіне отырып оќытатын сабаѓын ќызыќты да тартымды болуына
зейін ќоюѓа тиіс. Ол ‰шін таќырыпќа ‰йлесімді кҰрнекілік, техникалыќ
ќҒралдар, ойын, компьютор т.б. ретті т‰рде ќолданылуы керек.
Єрине, оќушыныњ кҰздеген Ұзіндік маќсатына, перспективасына
Ғмтылдыратын мотивтер тҒлѓаны ешбір уаќытта бейжай ќалдырмайды. ¤зініњ
болашаѓы ‰шін тањдаѓан мамандыќќа, кєсіпке байланысты пєндерге шєкірттер
ерекше назар салып, оѓан ынталы ыќыласпен ќарайды. Олардыњ талпыныс
мотивтері бҒл саладаѓы сҒрақтар мен проблемаларды Ұзінше шешіп, атќарѓан іс-
єрекетініњ ж‰йесіндегі табысынан ќанаѓат тауып, ертењіне деген ізденісі мен
сенімі жетіле т‰седі. Осы тҒрѓыдан оќудыњ психологиялыќ сипаты – танымдыќ
мотивтер оќушыныњ жања білімді игеріп, оны Ғѓыну тєсілдерін терењдетіп,
Ұздігінен ізденуге кењірек жол ашумен ќатар, алѓан білім-т‰сінігін Ұмірде
ќолданып ж‰зеге асыруѓа ќҒлшындырады. Ал єлеуметтік тҒрѓыдан ќараѓанда
мотивтер оќудаѓы белсенділік ынталылыќ, жауапкершілік жєне борышын терењ
сезінуіне мҒрындыќ болады. Сондай-аќ мотивтердіњ ж‰зеге асуы оќушыныњ тєлім-
тєрбие, оќу саласындаѓы беделін Ұсіріп, д‰ние танымдыќ кҰзќарасыныњ
ќалыптасуына игі ыќпал жасайды.
МҒѓалімніњ назарында болатын басты мєселеніњ бірі – мотивтер оќушыныњ
жас ерекшелігіне байланысты Ұзгеріп отырады. ТҒлѓаны перспективтік
талабына, кҰзќарасыныњ жетілуіне орай, тиісті пєндерді мењгеруіне
байланысты мотивтер жања арна тауып тиісті баѓдарда Ұркен жая т‰седі.

Білімдендіру зањдылыќтары мен ќаѓидалары жєне оќыту єдістемелер мен
оны Ғйымдастыру.
Егемендікке ќолы жеткен Ќазаќстан Республикасындаѓы оќу орындарыныњ
жањарып ќайта ќҒрылуына байланысты оќыту, білім беру тҒрѓысындаѓы басты
маќсат та, міндет те алдыњѓы саптаѓы дамыѓан елдердіњ дењгейіне сєйкес
белгіленген мемлекеттік стандарт дєрежесінде ѓылым негіздері мењгеріліп
уаќыт талабына ‰йлесімді тєрбиеленген адамдарды ќалыптастыру болып
табылады. Жас Ғрпаќтыњ ќалыптасуы шєкіртке берілетін ѓылыми білімніњ
мазмҒнына тєуелді деп білсек, оныњ ж‰зеге асуы оќыту арќылы орындалады.
Оќыту технологиясыныњ педагогикалыќ негіздері – білімді ала білуге
тєрбиелеп, аќыл-ойдыњ ќабілетін дамытып, тҒлѓаныњ адами негізде
ќалыптасуына ыќпал етіп, оныњ ілгері жетіле беруіне баѓдар берумене ќатар
тҒлѓаныњ Ұздігінен іздене білу ќажеттігін туѓызу жолдарын айќындау болып
табылады. Ал таным ќабілетініњ дамуы оќушыныњ объективтік д‰ниені, шындыќты
танып білуге тиянаќты білім алуы оќытудыњ єдістері мен т‰рлерін амал-
тєсілдерін жетілдірумен шарттас.
Оќыту ісініњ табысты болуы білімдік негіздер мен оныњ к‰рделі
ќҒрылымын білумен шектелу емес, мењгерген таным-т‰сініктерді ж‰зеге асыра
алумен жєне оныњ зањдылыќтарын орындауѓа ќалыптастыру арќылы орындалады.
Білімдендіруде ескерілетін зањдылыќтар:
▪ Оќыту арќылы тҒлѓаныњ Ұздігінен єр жаќты ењбектеніп дамуына баѓдар
берумен ынталандыру.
▪ Белсенді іс-єрекетке баулу.
▪ Даму белсенділігіне ќажетті мотвитер туѓызу.
▪ Оќыту барысынжа шєкіртке талап ќоя білу жєне оларѓа сенім білдіре
отырып, ќҒрметпен ќарау.
▪ Білімді мењгеру барысындаѓы ќиындыќты жењудегі шєкірт ќуанышын, ынтасын
ќолдай білу.
▪ Оќушыныњ шыѓармашылыќ нышандарын демеп, оны ілгері жетілдіре т‰суін
ќолдау.
▪ Оќыту барысында тҒлѓаныњ жас ерекшелігін жєне дербес Ұзгешелігін есепке
алу.
▪ Оќытуда жеке оќушы мен Ғжымныњ белсенділігін кҰтерудегі ынтымаќтастыќты
саќтауѓа ыќпал ету.
▪ Оќытуда мҒѓалімдер, отбасы, бҒќара кҰпшіліктіњ бірыњѓай талап ќоюына
ыждаћаттылыќпен ќарау.
Оќыту барысында шєкірттіњ мењгерілген білімін ќазына деп білсек оны
ілгері дамытып, Ұрістетуге баѓдар беріп, жол-жосыѓын ‰йрету – оќыту
єдісімен сабаќтас.
Оќыту єдісі (метод обучения) - Ұте к‰рделі Ғѓым, Ұйткені бҒл єрекетті,
категорияны айќындайтын мєселеніњ аумаѓы да, ќамтитын ж‰йесі де сан салалы.
Сондыќтан да педагогика ілімінде єдістемеге байланысты наќты тҒжырымдалѓан
аныќтама боларлыќ бірыњѓай ереже жоќ десе де боларлыќ. Єдістеме ѓылымныњ єр
саласын зерттеуші ѓалымдар бір-біріне жаќын пікірлер Ғсынып оќыту, білгізк
жєне оны ж‰зеге асыру жҰнінде білімдендіруді Ғйымдастыру єдістерін Ұз
тҒрѓысынан ќойылѓан маќсатќа жету тҒрѓысынан ќарастырады.
Єдіс – оќыту барысында Ғстаз бен шєкірттіњ ынтымаќтаса ењбектену
нєтижесінде ќойылѓан маќсатќа жетуін реттейтін тєсіл. Оќыту єдісініњ
кҰмегімен оќушы белгілі дењгейдегі білімді, іскерлік єрекеттіњ машыќ,
даѓдысын игереді, д‰ниетанымын ќалыптастырады, ќабілетін Ұрістетеді. Ал
оќыту барысында єдісті тањдайтын жєне оныњ наќты єрекетке айналдыратын
оќытушы Ғстаз. Соынмен оќыту єдісініњ атќаратын ќызметі білімдендірудегі
тиісті маќсатќа жету, ал маќсатќа жету мҒѓалімніњ шеберлігіне,
білімдарлыѓына, оќу ‰рдісін (процесін) тиімді Ғйымдастыра білуіне,
шєкірттерді ынталандыра алуына байланысты.
Оќыту технологиясыныњ педагогикалыќ негіздерінде єдістеме мєселесі
саласында жеке пєндерді оќытуѓа байланысты жазылѓан ѓылыми жєне практикалыќ
зерттеулер Ұте кҰп. Біраќ оларда оќыту єдістерін ж‰йелеу (классификация)
бір ќалыпта емес, ѓылым саласынан берілетін білім, тєлім-тєрбие маќсатына
‰йлесімді єдістерге Ұз тҒрѓысынан зейін ќоятындыќтан оќыту єдісін бір
арнаѓа келтіре ќоюдыњ да м‰мкіндігі шамалы, сол себепті єдістемені
классификациялау педагогикалыќ єдебиеттерде т‰рлі-т‰рлі жіктеледі.
¤ткен ѓасырдыњ 50-60 жылдарына дейін оќыту єдістерін екі ж‰йеде
ќарайтын. Атап айтќанда: 1) СҰздік єдістер тобы - єњгімелесу, єњгіме,
т‰сіндіру, дєріс, кітаппен жҒмыс. 2) КҰрнекілік єдістер тобы – демонтрация,
иллюстрация, баќылау. БҒл єдістерді пєндердіњ оќыту ерекшеліктеріне
байланысты талдап, наќты таќырыптар ж‰йесінде деректемелер Ғсынылатын.
Жања ѓасырдыњ бастауына дейінгі педагогикалыќ жєне жеке пєн методикасы
саласындаѓы зерттеулер мен практикалыќ тєжірибелердегі ескере келіп
оќытудаѓы єдістеме мына тҒрѓыда ж‰йеленді:
1. Т‰сіндірме иллюстративті єдіс.
2. Репродуктивті єдіс.
3. Проблемалы баяндау єдісі.
4. Ішінара іздену, немесе эвристикалыќ єдісі.
5. Зерттеу єдісі.
Лекция оќу барысында бҒл єдістердіњ єрќайсысыныњ ерекшеліктерін,
оларѓа тєн Ұзгешеліктерді пєнніњ жєне болашаќ маманныњ мењгеретін ѓылымына
‰йлестіре алынѓан деректер келтіре отырып єњгімелейміз.
Оќыту єдістерін классификациялауда мына мєселелер ескеріледі:
1) Єрбір єдіс оќыту процесі (‰рдісі) ќойып отырѓан негізгі ой т‰йінін
терењ мењгеруге баѓытталѓан дидактикалыќ принциптерді шешерліктей болуѓа
тиіс.
2) ¦стаз бен шєкірттіњ бірлескен єрекеті таным ќабелітн дамытуѓа жєне
белгілі ой-т‰сінікті біліп ќана ќоймай оны Ұздігінен пайымдай алуѓа
машыќтандыруѓа жаттыќтыруы керек.
3) Ќолданылатын єдістіњ ќай-ќайсысы болсын оќыту ‰рдісін (процесін)
тиімді Ғйымдастыруѓа баѓытталып, шєкірттіњ ізденіп, єрекеттеніп, ењбектене
білуін ќамтамасыз етуге тиіс.
¦стаздыњ оќыту єдісін тањдай алуы – алѓа ќойѓан маќсатына ‰йлесімді
болса, оныњ нєтижесінде ќойылѓан талапты Ұтей алады. Оќыту єдісін
тањдаѓанда Ғстанар Ұлшем (критерий), еске тҒтар ќаѓида мынау:
1) Тањдаѓан єдіссіз оќыту зањдылыќтары мен ‰рдістеріне сєйкестігі.
2) Єдіссіз оќыту технологиясыныњ дидактикалыќ маќсаттары мен
міндеттеріне ‰йлесімділігі.
3) Оќыту єдісініњ сабаќтыњ таќырыптыќ мазмҒнын ашуѓа сєйкестігі.
4) Оќыту єдісініњ оќушыныњ танымдыќ м‰мкіндігіне сєйкестігі мен
‰йлесімі.
5) Оќыту єдісін тањдаѓанда мҒѓалім Ұз м‰мкіндігінде ескеруі тиіс
(тєжірибесі, д‰ниетанымы, ќабілеті, білім дењгейі, Ғстанымы, ќарым-ќатынас
жасау єдеті т.б.).
6) Оќыту єдісініњ оќу орныныњ материалдыќ-техникалыќ м‰мкіндігіне
сєйкестігі.
7) Єдістердіњ оќу орны орналасќан импро-структурасы мен экономикалыќ
объектісіне сєйкестігі. МҒнда оќушылардыњ жалпы білімі, т‰сінік дењгейіне
сєйкес таным даѓылары мен іс-єрекетті атќарушы деген ыќылас-ынтасына
‰йлестіруге де мєн беру керек.
Оќу єдістері оќушыныњ м‰мкіндігіне ‰йлесімді болса, олардыњ
дербестігіне сєйкес Ұздігінен ізденуін жетілдіре т‰сетіндігі аќиќат шындыќ
екендігін естен шыѓармауѓа тиістіміз.
Оќыту єдістемесініњ ж‰зеге асуы оќыту технологиясымен бірге оќытуды
Ғйымдастыруѓа тікелей тєуелді. КҰптеген педагогикалыќ єдебиеттерде оќытуды
Ғйымдастыру т‰ріне (формы организации обучения) тек сыртќы кҰрініс,
оќушыныњ саны, реттіліктіњ ж‰йесі тҒрѓысынан ќарайды. Шындыѓында, оќытуды
Ғйымдастыру-педагогикалыќ категория ретінде оќытуды Ғйымдастыру барысындаѓы
Ғстаз бен шєкірттіњ іс-єрекетін ж‰зеге асыруда белгіленген тєртіп, жҒмыссыз
режимініњ орындалуы. Айталыќ, мҒѓалім бір топ оќушымен, немесе Ғжыммен,
болмаса жеке оќушымен жҒмыс атќарып, оќытып отыр делік. МҒнда оќушыныњ
сандыќ ќҒрамы, оќытудыњ уаќыт мерзімі, ќолданылатын оќыту єдісі бірлікте
ќаралды. Сондыќтан оќыту єдісін оќыту технологиясынан болмай тҒтастыќќа
ќарай отырып Ұтілетін сабаќтыњ типін жєне оныњ ќҒрылымын белгілеу
мҒѓалімніњ шыѓармашылыќ ізденісі мен тапќырлыѓына жєне Ұтілетін таќырыптыњ
мазмҒндыќ мєніне байланысты.
Оќу орындарындаѓы сабаќ жєне оныњ типологиясы мен ќҒрылысы туралы
кењестік кезењде Ұте кҰп жазылып, алуан т‰рлі пікір сайыстары тоќталмастан
сҰз болѓан таќырып. Сондыќтанда сабаќтыњ мазмҒны, типтік ќҒбылысы,
атќарылатын ењбектіњ т‰ріне байланысты оныњ сан т‰рлі атауѓа ие болуда
зањды ќҒбылыс (ойын сабаќ, саяхат сабаќ, пікірсайыс сабаќ, кҰкпар сабаќ,
аукцион сабаќ, ірі блокты сабаќ, театрланѓан сабаќ т.б.).
Оќыту технологиясында сабаќтыњ негізгі маќсаты оныњ сыртќы т‰рінде,
немесе атауында емес, оќушыныњ сапалы жҒмыс істеп, тиісті мєселеніњ сыр-
сипатын Ғѓынып, т‰сінікпен ењбектеніп Ұздігінен іздене білудіњ жолын ашу.
МҒѓалімніњ басшылыѓымен сабаќтан бастау алѓан іс-єрекеттіњ шыѓармашылыќќа
Ғласы оќушыныњ м‰мкіншілігіне орай дербестігін дамытуѓа машыќтандыру
даѓдысын ќалыптастыруды сабаќтыњ єр кезењінде ескеру керек. БҒл оќушыныњ
аќыл-ойын, ќабілетін, іскерлік єрекетін, Ұзіндік ізденуге жаттыќтыруда
‰немі назарда болатын зањдылыќ.
Болашаќ Ғстаз оќу орындарында ж‰ргізетін пєндеріне байланысты арнайы
методика курсын Ұтетіндіктен жеке пєндік єдістемеге тєн мєселелерге уаќыт
болмей-аќ мҒѓалімніњ сабаќќа єзірлігі, сабаќ жоспары, баќылау мен баѓалау
жєне оны есепке алу туралы мына мєселелерге зейін ќойѓаны жҰн.
Оќу жоспарында кҰрсетілген саѓат санына лайыќтап, пєндік оќу
баѓдарламасын басшылыќќа алып тҒтас оќу жылына, немесе жарты жылѓа арнап
календарлыќ жоспар жасау пєн мҒѓалімініњ басты міндеті. Календарлыќ
жоспарда Ұтілетін таќырып бойынша оќушы мењгеретін теориялыќ білім жєне
олар игеруге тиісті практикалыќ даѓды мен жаттыѓу жолдары, шєкірттіњ
Ұздігінен атќаратын іс-єрекеттері ќоса ќамтылуѓа тиіс. Сондай-аќ
єдістемелік пєн секциясымен келісе отырып, пайдаланатын негізгі оќулыќтар
мен оќу ќҒралдарын белгілеу де артќы емес. Мемлекеттік стандарт ж‰йесіндегі
білімді толыќ ќамтамасыз ету басты шарт деп санасаќ, мҒѓалімніњ
творчестволыќ ізденісі мен Ұзіндік таѓылымдыќ Ұнегелік табыстары негізгі
талаптарѓа ‰йлестіріле ж‰ргізіледі. Демек, мҒѓалім шыѓармашылыѓына ешбір
шектеу ќойылмайды, ќайта мемлекеттік талапты ж‰зеге асыруѓа игілікті ыќпал
ететін ќозѓаушы к‰ш ретінде пєрменді мазмҒнѓа ие болады.
МҒѓалімніњ тиісті таќырып бойынша Ұткізетін сабаќ жоспарында оќушыѓа
берілетін білімніњ дењгейі, білімдік кҰлем, оныњ сапасы, іскерлік пен
мењгеретін даѓды жєне шєкірттіњ бойына тиянаќты ќалыптастыратын жаттыѓу
жолдары мен олардыњ Ұз бетімен атќаратын жҒмыстыњ т‰рлері де кҰрсетілгені
жҰн.
Жоспарлауды жєне оныњ ж‰зеге асуын ќамтамасыз етуде Ғсынатын басты
баѓдар – оќушыныњ жаттанды т‰рдегі іс-єрекетпен шектеліп ќалмай мєселеге
Ұзіндік таным-т‰сінік ќалыптастыруѓа машыќтандыру болуѓа тиіс.
Єрбір сабаќ Ұзініњ нєтижесімен айќындалады. Осы орайдан оќушыныњ
‰лгерімін баѓалауда назарда болатын басты талап:
1) Оќушыныњ сабаќ бойынша жетістігін жєне олќы жаќтары мен кемшілігін
кҰрсету наќты дєлел арќылы сипатталсын.
2) Баѓа єділетті болып, орынсыз кҰтермелеуге, єдейі тҰмендетуге,
немесе ымырашылдыќ жасауѓа м‰лде болмайды.
3) Єрбір баѓа тек білімді есепке алумен шектелмейді, оныњ тєлім-
тєрбиелік мєні бар ќҒрал екендігін Ғмытпа.
4) Баѓаныњ тєрбиелік сипаты ‰шін оны жазалаудыњ жолына айналдыруѓа
болмайды.
5) Баѓалауды сабаќтыњ ќай кезењінде болсын ж‰ргізу – оќушыныњ ынта-
ыќыласына єсер ететіндіктен, оны тиімді пайдаланѓан орынды.
6) Баѓалауды оќушыныњ Ұзін-Ұзіне сынатып жєне Ұзара баѓалаудыњ мєні
зор.
7) Білімдік, тєлім-тєрбиелік нєтижені айќындай т‰суде тек ауызша ѓана
емес, жазбаша, тест т‰рінде де баѓалау тиімді болатын кездері аз емес.
Оќыту технологиясыныњ педагогикалыќ негізгі мҒѓалімніњ басќара білуі
мен оќушыныњ іс-єрекетін Ғйымдастырып, баѓдарлап, ынталандыруына ќҒрылѓан.
БҒл дєст‰рлі жолдан бас тарту деген емес, олардыњ арасындаѓы айырым мен
‰йлесімді дҒрыс Ғѓынса, оќыту саласында табысќа жетуге болады. Сапалыќ
нєтижеге ие болу ‰шін тҰмендегі салыстырма т‰ріндегі кестеге тоќталайыќ:

І. ¦стазбен шєкірттіњ білім жолындаѓы педагогикалыќ ќарым-ќатынас
Ғстанымы

Оќытудаѓы дєст‰рлі жолдаѓы ҒстанымОќытудаѓы жања технологиялыќ
Ғстаным
Шєкіртке тиісті оќу материалын Оќу материалын тек дайын к‰йінде
т‰сіндіріп, дайын материалды ѓана емес, Ұздігінше іздентіп,
мењгерту басты парыз. шыѓармашылыќпен игере білуге,
ењбектене білуіне зейін ќою.
Оќушыныњ білуге ќҒлќы болмаса да, Оќушы материалын тек дайын к‰йінде
ыќтиярсыз т‰рде мєжб‰р етіп, ѓана емес, Ұздігінше іздентіп,
іс-єрекетке тарту. шыѓармашылыќпен игере білуге,
ењбектене білуіне зейін ќою.
¦стаз тек Ұзініњ пєні аясында ¦стаз, тєлімгер оќытатын пєнініњ
шектеніп, білімніњ єр саласына мєнҰмірге ‰йлесімді, шыѓармашылыќ
беруге ќҒлќы бола бермейді жєне дењгейде болуына ынталанады.
оны міндетті деп ќарамайды.
МҒѓалім тиісті баѓдарлама-даѓы МҒѓалім шєкіртпен ынтымаќтасып,
Ғѓым-т‰сініктерді білуді тапсырысты бірлесе орындап,
міндеттеп, оны мењгерудегі ынтымаќ орындауѓа баулиды.
єміршілдікпен талап етеді.
Сабаќ барысында бірнеше оќушыныњ Сабаќќа ќатысќан оќушыныњ бєрі де
ѓана білімі баѓаланып, олар тиістібіліміне баѓа береді.
баѓа алады.

ІІ. Білім алудаѓы мҒѓалім мен шєкірттіњ єрекеті

МҒѓалім баѓдарламаны м‰лтіксіз МҒѓалім баѓдарламаны орындауѓа
ж‰зеге асыруѓа тиіс. КҰрсетілген міндетті. КҰрсетілген дењгейде
білімдік т‰сінікті Ұзгерте пєнніњ ерекшелігіне ‰йлесімді
алмайды, оѓан тєуелді. Ұзгерістер енгізіп, оќушыныњ
ізденісіне м‰мкіндік береді.
Оќу баѓдарламасы мҒѓалім адал Оќу баѓдарламасын орындауѓа
орындаѓанымен де шєкірт міндетін ќызыќтыру – шєкірттіњ аќыл-ойын
Ұтеуге ынта-ыќылассыз, самарќау дамытып, бар к‰ш-жігерін сала
ќарауы да ыќтимал. єрекеттенуге ынталандырады.
МҒѓалім тарапынан берілген Сынып оќушыларыныњ сабаќтаѓы
т‰сінікті шєкірттер жайбараќат белсенділігі, ењбектене білуі
тыњдап, белсенділік таныта есепке алынады. Сабаќ жоспарына
бермейді. Олардыњ ќандайлыќ байланысты кері сҒраќтар да
мењгергеніне ‰немі мєн де беріле беріліп шєкірттіњ Ұжеттілігі,
бермейді. басќаша ойлай білуі де
ескертіледі.

ІІІ. Білімді мењгеріп оны ж‰зеге асыруѓа
негіз болатын ой-т‰ртік.

МҒѓалім оќушыларды ‰лгеріміне Оќушыны ‰лгеріміне ќарай болмейді.
ќарай ‰здік, жаќсы, орташа, нашар Ќайта бєрініњ де мењгере
деп топтастырып, сол орайдан алатындаѓына сенім білдіріп
тапсырма беруге Ғмтылады. ынталандырады.
Оќытуда пайдаланытн негізгі де Ой-т‰рткіге негіз болатын
басты тєсіл-т‰сіндіру, кҰрсету, ізденістерге баѓдар беріп,
айтып беру єдістері. кестелік ‰лгілер мен бейнелік
сызбаларды басшылыќќа алады.
Деректерді тиімді пайдаланып Ой-т‰рткі боларлыќ негіздерді
Ғќтырады, шыѓармашылыќ болмаѓаны кењінен ќолданып, оныњ амалдары
мен білгізу жолындаѓы єдістерді мен тєсілдерін білгізуді
кењінен пайдаланады. басшылыќќа алады да Ұздігінен
ізденуге баѓдар береді.
Ќойылѓан проблеманы т‰сінбеген, Жеке мєселені білмей ќалѓанына
ойлана білмейтін оќушыны ќарамастан шєкірт ойлау ќабілетін
Ғнатпайды, тек аќыл айтумен дамытуѓа барынша ќамќорлыќпен
шектеледі. ќарайды.
Жеке оќушыныњ ‰лгеріміне баса ¦жымдыќ топтыњ бірлесіп
назар аударылады да ќалѓандарыныњ ењбектенуіне жєне олардыњ
іс-єрекетіне мєн берілмей ат‰сті шыѓармашылыќ мєнде болуына зейін
ќаралады. ќойылады.

ІV Білім ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Дидактика-педагогикалық ғылымдар жүйесінде
Дидактика туралы түсінік
Озат педагогикалық тәжірибе. Инновация туралы ұғым, шығармашылық іс-әрекет
Бастауыш сыныпта дамыта оқытудың ғылыми педагогикалық негiздерi
Дидактика
Мектепке дейінгі дидактика. Мектепке дейінгі жастағылардың оқу-танымдық әрекетінің ерекшеліктері
Оқытудың педагогикалық технологиялар түсінігі
Болашақ мұғалімдерге педагогикалық пәндерді оқытудың психологиялық негіздері
Біртұтас педагогикалық процесс жайлы ұғым
Бастауыш сынып оқушыларының танымдық іс-әркетін мотивацияландырудың педагогикалық шарттары
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь