«Персоналды басқару» пәнінен оқу-әдістемелік кешені


1 Пәннің оқу жұмыс бағдарламасы
2 Пәннің оқу бағдарламасы (Syllabus)
3 Пән бойынша тапсырмаларды орындау және тапсыру кестесі
4 Пәннің оқу.әдістемелік қамтамасыз етілу картасы
5 Глоссарий
6 Пәннің дәріс кешені
7 Семинар сабақтарының жоспары
8 Студенттің өзіндік жұмысы үшін материалдар
9 Пәнді оқыту бойынша әдістемелік нұсқау
10 Студенттердің оқудағы жетістіктері және бақылау бойынша материалдар
11 «Экономика және менеджмент» кафедрасы бойынша мамандандырылған аудиториялар, кабинеттер, лабораториялар
Кәсіпорын – тек кибернетикалық ғана емес, ұйымдастырушылық, техникалық, ақпараттық, экономикалық және әлеуметтік жүйе, оның маңызды элементі шығармашылық белсенді адам болып табылады.
Адамның жеке потенциалы мен оның іскерлік қабілеті ұйымның дамуының бастапқы қағидалары мен көздері болып табылады. Осыған сәйкес персоналды басқару ол басшының негізгі атқаратын функциялары, яғни қызметкерлердің жұмысы үшін жауап береді.
Алайда, басшы өзінің тәжірибесі мен жеке пікіріне, интуициясына жиі сүйенеді, бірақ өз ойы барлық кезде дұрыс бола бермейді. Себебі, басшы, инженер немесе экономист өнім шығаратын технологияның құрылымына, оның бағасына, жабдықтарына, жинақтаушы бұйымдарына, бақылаушы операцияларына назар аударады. Сондай-ақ, қызметкерлер көбінесе басшы назарынан тыс қалып жатады, басшы олардың проблемалары, қарым-қатынастары, сезімдеріне көңіл бөлмейді, басшы үшін олар тек бағынушылар болады. Егер экономист немесе инженер басшы қызметін атқарса, ол технологиялық үрдіс, жабдықтау мен өткізуді емес, адамдарды басқарады, яғни олардың қабілетіне, тәртібіне, проблемаларына көңіл аударуы қажет.
1. Милорадова Н.Г. и др.Управление персоналом. Конспект лекций. М.:МГСУ, 2009
2. Зайцева Т.В., Зуб А.Т. Управление персоналом: Учебник. М. ИД ФОРУМ – ИНФРА-М, 2008 – 336. – (профессиональное образование).
3. Пугачев В.П. Руководство персоналом. Учебник. М.: Аспект Пресс, 2006. – 416 с.
4. Психология управления персоналом: Пособие для специалистов, работающих с персоналом/ Под. Ред. А.В.Батаршева, А.О. Лукьянова. 2-е изд., испр. – М.: Психотерапия, 2007.
Қосымша әдебиет:
1. Аширов Д.А., Егоров А.С. Управление карьерой в организации./Московский международный институт эконометрики, информатики, финансов и права. - М., 2003. - 163 с.
2. Базаров Т. Ю. Управление персоналом. М., 2002.
3. Бакирова Г.Х. Психология развития и мотивации персонала. М: Юнити-Дана, 2009 г. 440 стр.
4. Борисова Е. А. Управление персоналом для современных руководителей. СПб., 2003.
5. Десслер Г. Управление персоналом / Пер. с англ. М., 2004.
6. Дугина О. Метод центра оценки (assesment-center) – www/uniti.info
7. Иванова С.В. Кандидат, новичок, сотрудник: Инструменты управления персоналом, которые реально работают на практике. 2-е издание. - . М: Эксмо, 2008 г. - 304 стр.
8. Кибанов А.Я., Дуракова И.Б. Управление персоналом организации: отбор и оценка при найме, аттестация: Учебное пособие для студентов вузов. – 2-е изд., перераб и доп./ А.Я.Кибанов, И.Б.Дуракова. – М.: Издательство «Экзамен», 2005.
9. Кихлер Эрих, Родлер Криста Мотивация в организациях. Том 1. Психология труда и организационная психология. Серия: Психология труда и организационная психология. Изд-во Гуманитарный центр, 2008 168 стр.
10. • Климов Е. А. Конфликтующие реальности в работе с людьми (психологический аспект): учеб. пособие. – М.: МПСИ, 2001. – 192 с.
11. Комиссарова Т. А. Управление человеческими ресурсами: Учеб. пособие. М., 2002.
12. Лукин Ю.Ф. Конфликтология. Управление конфликтами. Учебник. Изд-во: Академический проект, Трикста, 2007 г. 800 с.
13. Маслов Е. В. Управление персоналом предприятия: Учеб. пособие. М., 2003.
14. Милорадова Н.Г. Психология управления в условиях стабильной неопределенности.М.: АСВ, 2004
15. Оганесян И. А. Управление персоналом организации. Минск, 2000.
16. Планирование карьеры Серия «Классика Harvard Business Review»
Пер. с англ. — М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. — 216 с.
17. Попов С. Г. Управление персоналом. М., 2002.
18. Правила карьеры: Все, что нужно для служебного роста/ Ричард Темплар; Пер. с англ. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2008 г. – 242 стр.
19. Психология труда: учеб. для вузов/ под ред. А.В. Карпова. - М.: Владос-Пресс, 2005. – 350 с.
20. Ричи Ш., Мартин П. Управление мотивацией: учеб. пособие для вузов / пер. с англ.; под ред. Е. А. Климова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. – 399 с.
21. Самоукина Н.В. Психология профессиональной деятельности, 2-е изд. - СПб, 2004. – 224с.
22. Сотникова С. И. Управление карьерой: Учеб. пособие. М., 2001.
23. Травин В. В., Дятлов В. А. Менеджмент персонала предприятия. М., 2002.

Пән: Менеджмент
Жұмыс түрі:  Материал
Тегін:  Антиплагиат
Көлемі: 139 бет
Таңдаулыға:   
Бұл жұмыстың бағасы: 400 теңге

Қандай қате таптыңыз?

Рақмет!


ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ білім және ғылым Министрлігі

Қазақ гуманитарлық заң университеті

БЕКІТЕМІН
Экономика, бизнес және әлеуметтік
ғылымдар жоғарғы мектеп
проректор-директоры
т.ғ.к., доцент Мукатаева Л.К.
______________________________
____________________ 2012ж

Персоналды басқару пәнінен

5В050600 –Экономика мамандығы бойынша студенттерге
(мамандық атауы және шифрі)
арналған

ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

Экономика, бизнес және әлеуметтік ғылымдар жоғары мектебі

Экономика және менеджмент кафедрасы

Астана 2012 ж.

Персоналды басқару пәнінің оқу-әдістемелік кешенін жасаған Экономика
және менеджмент кафедрасының аға оқытушысы, коммерция магистрі Керімқұлова
Д.Т. (ғылыми лауазымы, ғылыми
атағы)

Экономика және менеджмент кафедрасының мәжілісінде талқыланды.

№___ хаттама _________2012 ж.

Кафедра меңгерушісі: _____________________ 2012ж.

Экономика, бизнес және әлеуметтік ғылымдар жоғары мектебінің оқу-
әдістемелік кеңесінде мақұлданған

№___ хаттама _________2012 ж.

Төраға _________________ 2012 ж.

Персоналды басқару ПОӘК құрылымы
(пәннің оқу-әдістемелік кешені)

№ Бөлімдер атауы файл №
(парақ саны)
1 Пәннің оқу жұмыс бағдарламасы 4
2 Пәннің оқу бағдарламасы (Syllabus) 24
3 Пән бойынша тапсырмаларды орындау және 30
тапсыру кестесі
4 Пәннің оқу-әдістемелік қамтамасыз етілу 41
картасы
5 Глоссарий 43
6 Пәннің дәріс кешені 46
7 Семинар сабақтарының жоспары 128
8 Студенттің өзіндік жұмысы үшін 132
материалдар
9 Пәнді оқыту бойынша әдістемелік нұсқау 134
10 Студенттердің оқудағы жетістіктері және 135
бақылау бойынша материалдар
11 Экономика және менеджмент кафедрасы 144
бойынша мамандандырылған аудиториялар,
кабинеттер, лабораториялар

Тайм-менеджмент пәні бойынша

___________________________________ _______________________________
(МББС және оқу жоспарына сәйкес пәннің аталуы)

Оқу жұмыс бағдарламасы

ЖОО компонент кезеңі _____ БД 2 КВ
2.2________________
(мемлекеттік, ЖОО) (СГД, ЕНД, ОПД, СД,
СДС, ФТД)

5В050600 -Экономика мамандығы бойынша
(коды және атауы)
(мамандану пәніне арналған)

Мамандығы бойынша____________________________ _______________________
(коды және атауы)

Барлық сағат 90
Соның ішінде:

Дәріс 20

практикалық, семинар сабақтары 10
СОӨЖ 15
СӨЖ 45
Бақылау түрі:
Емтихан 3 семестр

А С Т А Н А – 2012

Персоналды басқару пәнінің оқу жұмыс бағдарламасы
___________________________________ _____
Жоғарғы оқу орындарында білім берудің ____ __________ 200_____ж. ОӘК
ұсынған пәннің бағдарламасына сайкес жасалған.

Бағдарлама Экономика және менеджмент кафедрасының мәжілісінде
___________________________ __________ 201 __ ж ( № ___ хаттама)
талқыланды.

Кафедра меңгерушісі (ғылыми дәрежесі, атағы) _________ э.ғ.к.Омашева А.Б.

Ф.А.Ә.

201_ 201_ оқу жылына
Бағдарламаға толықтырулар мен өзгерістер

Бағдарламаға келесі өзгерістер енгізіледі:
Бағдарлама кафедраның ______20 ___ ж мәжілісінде қайта қаралып,
мақұлданды

Кафедра меңгерушісі (ғылыми дәрежесі, атағы) _________ э.ғ.к.Омашева А.Б.

Ф.А.Ә.

Енгізілген өзгерістерді бекітемін
______________

Ф.А.Ә

1.1 Пәннің мақсаты:

Пән туралы мәлімет. Қызметті жүзеге асыру процесі ретінде басқаруды
ұғына отырып, аталған курсты игеру персоналды басқарудың қызметтері –
басқару, жоспарлау, ынталандыру, бақылау және оларды байланыстыратын
процесс – коммуникация мен шешім қабылдауды білдіреді. Тарихи тұрғыдан
алғанда менеджмент кәсіпорынның коммерциялық және өндірістік іс-әрекетін
басқару ретінде қалыптасқан. Осылайша, персонал менеджментінің объектісі
анықталған жүйе – ұйым болып саналады. Менеджмент теориясы оның
кәсіпорынды, ұйымның персоналын басқару сияқты мәнін білдіреді.
Персоналды басқарудың пәні ұйым персоналының, оның заңдылықтары,
қағидалары және басқару әдістерін жалпы ұйымның тиімділігі мен
нәтижелелілігін қамтамасыз ету үшін қолданылады.

1.2 Пәннің мақсаттары:- студенттердің жалпы менеджмент теориясын меңгеруі,
яғни персоналды қазіргі заманауи басқару ойы қалыптасқан, тәжірибелік
басқарушы және басқарушылық қызметті жүзеге асырушы ретінде қалыптастыру
болып саналады.

1.3 Пәннің міндеттері:
-Персоналды басқару үлгілерін игеру;
-Персоналды басқарудың ұйым жетістігіне стратегиялық үлесін түсіну;
- Персноалды басқарудағы стратегиялық басқару мәдениетін ашу;
- Персоналды басқару тиімділігін стратегиялық басқаруда қолдану масштабын
көрсету.

Оқу уақытын бөлу

Тақырып атауы Дәріс Семинар СОӨЖ СОЖ
сабақтары
1.Персоналды басқарудың өспелі рөлі 1 0,5 1 4
2.Кәсіпорын персоналын басқарудың 1 0,5 1 4
концептуалды негізі
3. Кәсіпорынның кадрлық саясаты 2 1 1 4
4.Персоналды стратегиялық басқарудың 2 1 1 4
негіздері
5.Менеджер мансабын индивидуалды 2 1 1 4
жоспарлау
6.Персоналдың дамуы 2 1 1 4
7.Персоналды бағалаудың қазіргі заманғы2 1 1 4
әдістері
8. Кадрларды реттеу техникасы 2 1 2 4
9. Жұмысшының іскерлік бағасы 2 1 2 4
10. Еңбекке қабілеттілігін толық 2 1 2 4
пайдалану үшін персоналдың жағдайын
жасау
11. Басқару тиімділігін бағалау 2 1 2 5
Барлық сағат: 20 10 15 45

3.Пәннің мазмұны

№ Тақырыптар және олардыңДәрістің мақсаты және Мәселелік сұрақтар
көлемі (сағаттар). міндеттері
Бақылау сұрақтары
1 Персоналды басқарудың Адам ресурстарын 1. Персоналды басқарудың
өспелі рөлі -1 сағат басқару мәселесінің мәні?
өзектілігі. Адам 2 Персоналды басқарудың
ресурстарын басқару оқунегізгі түсініктері?
пәні ретінде. 3 Персоналды басқарудың
Персоналды басқару даму этаптары?
және адам ресурстарын 4 Персоналды басқарудың
басқару, адами өзектілігі?
ресурстар және адам
капиталы ұғымдарының
арақатынасы.
2 Кәсіпорын персоналын Персоналды басқарудың 1..Адамға бағдарлану
басқарудың концептуалдымақсаты мен міндеттері.(ориентация) және оның
негізі - 1 сағат Адам ресурстарын жұмыс жағдайы
басқару қызметінің рөлі2. Ғылыми пән ретінде
мен түрлері. Персоналдыперсоналды басқару
басқару қызметтері. 3. Персоналды басқару
Адам ресурстарын мақсаттары
басқару саласындағы
кәсіби этика.
Персоналды басқарудағы
тенденция. Адам
ресурстарын басқарудың
саяси және ұйымдық
аспектілері. Персоналды
басқару жүйесі.
3 Кәсіпорынның кадрлық Персоналды басқару 1 Персонал құрылымы
саясаты – 2 сағат дегеніміз не? 2 Персоналды басқару
Басқарудың линиялық мақсаттары
және кадрлық 3 Персоналды басқару
аспектілері. Адам қызметінің кадрлық
ресурстарын басқару потенциалы
концепциясының
эволюциясы. Адам
философиясының адам
ресурстарын басқаруымен
толығуы. Персоналды
басқарудың мәні.
Кадрлық саясат
дегеніміз не?
Тәжірибеде саясаттың
жүзеге асырылуы.
Персоналдың дамуы
процесс ретінде.
4 Персоналды стратегиялықАдам ресурстарын Адам ресурстарын
басқарудың негіздері –персоналды басқару стратегиялық басқарудың
2 сағат рөлінің өзгермелілігі. қажеттілігі неде?
Стратегиялық
жоспарлауды Жұмысшылардың сеніміне ену
анықтау.Адам әдістері?
ресрурстарын басқарудыңҚызметкерлермен сенімдік
стратегиялық қарым-қатынасты қалай
жоспарлаудағы орны. орнатуға болады?
Персонал бөлімінің Жауапкершілік сезімі мен
саясаты және компания жетістігіне
стратегиялық жоспарды жетудегі сенім
орындау. Адам білдірулері.
ресурстарын басқарудағы
аудиторлық қызмет.
Адам ресурстарына шолу.
Жұмысшылардың сеніміне
ену.
5 Менеджер мансабын Менеджер мансабының Персоналдың сапалы
индивидуалды жоспарлау түсінігі және бағыттарықұрылымын қалай анықтауға
– 2 сағат Менеджер мансабын болады?
жоспарлау негіздері Персоналдың сапалы
құрылымының қандай құрамын
білесіздер?
Компетенттілікті талдаудың
маңызы неде?
Өндірістің ырғақтылығын
талдаудың қандай
қажеттілігі бар?
Ырғақсыз өндіріс неге алып
келеді?
6 Персоналдың дамуы – 2 Оқыту бағдарламасы. Еңбек ресурстарын
сағат Оқытудың негізгі талдаудың мәні?
әдістері. Оқытудың Кәсіпорынның еңбек
тиімділігін қалай ресурстарымен қамтамасыз
өлшеуге болады? етілуін қалай талдауға
Персоналдың дамуын болады?
басқару. Мансаптың Еңбек ресурстарының
өсуі. Жұмыс істеуге құрылымы мен құрамын қалай
қабілеттілік және талдауға болады?
уәждемелер. Персонал қозғалысы
дегеніміз не?
Еңбек ресурстарының
қозғалысы көрсеткіштері..
Еңбек ресурстарын
қолданудың қандай тиімді
көрсеткіштерін білесіз?
7 Персоналды бағалаудың Қызметтерді бағалаудың Персонал қалай бағаланады?
қазіргі заманғы мәні және әдістері Персоналды бағалау
әдістері – 2 сағат Персоналды бағалау дегеніміз не?
Персоналды бағалаудың Персоналды бағалау
дәстүрлі әдістердің әдісінің үш негізгі
негізгі мәселелері дәстүрлі болгын
көрсетіңіз?
Еңбекті төлеу жүйесін
талдау мақсатында қандай
шаралар қолданылады?
Бағалау әдістері
тәжірибеде қолданғанда
қандай қателіктер орын
алуы мүмкін?
8 Кадрларды реттеу Кадрларды реттеу Маман таңдау жүйесін
техникасы – 2 сағат техникасының түсінігі түсіндіріңіз.
Кадрлық реттеу Қызметкерлерді тағайындау
жүйелілігі қандай үш кезеңді қамтиды?
Қызметкерлерді
тағайындауға әсер ететін
фактор.
Қызметкерлерді таңдаудың
жапондық әдісі қалай
ерекшеленеді?
Қызмет сипаттамасы.
Мамандыққа қарай қойылатын
талаптар.
Хабарландыру жазу кезінде
қандай элементтерді есте
ұстау қажет?
9 Жұмысшының іскерлік Іскерлік бағалаудың Іскерлік бағалау дегеніміз
бағасы – 2 сағат түсінігі мен міндеттеріне?
Кадрлық реттеу Іскерлік бағалаудың
жүйелілігі негізгі мақсаты қандай?
Кадрларды аттестациялауМаманды жұмыста тиімді
және оның процедурасы пайдаланудың қандай
мәселелері бар?
Қандай талаптар бойынша
қызметкерлердің іскерлігін
бағалаймыз?
Кадрларды іскерлік бағалау
бағдарламасы неше кезеңнен
тұрады?
А.Г.Ковалевтің айтуынша
жұмыскердің іскерлік
қасиеттері қандай болуы
тиіс?
Жұмыскердің сапалық
қасиетін бағалауда
физиологиялық тестілерді
қолдану нені анықтайды?
Еңбек өнімділігі қалай
есептелінеді?
10 Еңбекке қабілеттілігін Еңбекті ұйымдастыру Ұжымдағы еңбекті
толық пайдалану үшін оның тиімділігін ұйымдастырудың
персоналдың жағдайын жоғарылату ретінде. элементтеріне не жатады?
жасау – 2 сағат Әкімшілік пен Әкімшілік пен еңбекшілер
кәсіподақтардың арасындағы әріптестік
арасындағы байланысты қатынастардың технологиясы
қамтамасыз ету. қандай?
Жұмыскер зейнеткерлік
шағында қалай
қамсыздандырылады?
Жұмысшыларды әлеуметтік
қорғау мақсатында мемлекет
қандай жеңілдіктер мен
кепілдіктер ұсынады?
11 Басқару тиімділігін Жұмыс күшіне кететін Экономикалық тиімділік
бағалау – 2 сағат шығындар және олардың дегеніміз не?
сипаттамасы. Еңбек ресурстары және
Персоналды басқару Ресурс терминдерінің
тиімділігі. айырмашылықтары қандай?
Жұмыс күшіне қатысты Кәсіпорынның жұмыс күшіне
шығындардың ақталуы. кететін шығындар қалай
сыныпталады?
Шығындар көлемі қандай
формулалар арқылы
есептелінеді?
Персоналды басқару сапасын
бағалаудың қандай әдістері
бар?
Жұмыс күшіне жұмсалған
шығынның ақталу жылдамдығы
қандай жағдайларға
тәуелді?
Барлық дәріс сағаттары:
20 сағат

Семинар сабақтарының тақырыптық жоспары

№ Тақырыптар Ауызша жауап Жазбаша жауап Оқытудың Оқу
және олардың Есептер, (тест сұрақтары, замануи моногра
сағат көлемі мәселелік бақылау жұмыстары, әдістерін фиялық
сұрақтар карточкамен жұмыс, қолдану, оқу әдебиет
шығару баяндама, үрдісінде терді
хабарлама, инновациялық зерттеу
рефераттар, үй технологиялар
тапсырмалары және ды қолдану
басқа түрлері);
1 Персоналды Адам Соңғы кездердегі Мәселелік Негізгі
басқарудың ресурстарын БАҚ қарастырырлатынәдіс.
өспелі рөлі басқару мәселелер. Эссе
-0,5 сағат мәселесінің жазу.
өзектілігі.
Адам
ресурстарын
басқару оқу
пәні ретінде.
Персоналды
басқару және
адам
ресурстарын
басқару,
адами
ресурстар және
адам
капиталы
ұғымдарының
арақатынасы.
2 Кәсіпорын Персоналды Эссе жазу Зерттеу әдісі.Н.Ә. 1, 8,
персоналын басқарудың 6,
басқарудың мақсаты мен
концептуалды міндеттері.
негізі - 0,5Адам
сағат ресурстарын
басқару
қызметінің
рөлі мен
түрлері.
Персоналды
басқару
қызметтері.
Адам
ресурстарын
басқару
саласындағы
кәсіби этика.
Персоналды
басқарудағы
тенденция.
3 Кәсіпорынның Персоналды Баяндама жазу, Талдау әдісі Н.Ә.6, 7.,
кадрлық басқару талқылау 8, Қ.Ә. 6,
саясаты – 1 дегеніміз не? 8.4
сағат Басқарудың
линиялық және
кадрлық
аспектілері.
Адам
ресурстарын
басқару
концепциясының
эволюциясы.
Адам
философиясының
адам
ресурстарын
басқаруымен
толығуы.
Персоналды
басқарудың
мәні. Кадрлық
саясат
дегеніміз не?
Тәжірибеде
саясаттың
жүзеге
асырылуы.
Персоналдың
дамуы процесс
ретінде.
4 Персоналды Адам Эссе жазу Талдау әдісін Н.Ә.7, 2,
стратегиялық ресурстарын қолдану 4
басқарудың персоналды
негіздері – басқару
1 сағат рөлінің
өзгермелілігі.
Стратегиялық
жоспарлауды
анықтау.Адам
ресрурстарын
басқарудың
стратегиялық
жоспарлаудағы
орны. Персонал
бөлімінің
саясаты және
стратегиялық
жоспарды
орындау. Адам
ресурстарын
басқарудағы
аудиторлық
қызмет. Адам
ресурстарына
шолу.
Жұмысшылардың
сеніміне ену.
5 Менеджер Менеджер Карточкамен жұмыс, Зерттеу әдәсі Н.Ә. 6,
мансабын мансабының жеке тәжірибе 10, 2
индивидуалды түсінігі және Қ.Ә.7, 8,
жоспарлау – 1бағыттары 2
сағат Менеджер
мансабын
жоспарлау
негіздері
6 Персоналдың Оқыту Карточкамен жұмыс, Зерттеу әдәсі Н.Ә. 6, 7,
дамуы – 1 бағдарламасы. жеке тәжірибе
сағат Оқытудың
негізгі
әдістері.
Оқытудың
тиімділігін
қалай өлшеуге
болады?
Персоналдың
дамуын
басқару.
Мансаптың
өсуі. Жұмыс
істеуге
қабілеттілік
және
уәждемелер.
7 Персоналды Қызметтерді Баяндама жазу Талдау әдісі Н.Ә. 8, 9,
бағалаудың бағалаудың
қазіргі мәні және
заманғы әдістері
әдістері – 1 Персоналды
сағат бағалау
Персоналды
бағалаудың
дәстүрлі
әдістердің
негізгі
мәселелері
8 Кадрларды Кадрларды Эссе жазу Талдау әдісі Н.Ә.12, 1
реттеу реттеу
техникасы – 1техникасының
сағат түсінігі
Кадрлық реттеу
жүйелілігі
9 Жұмысшының Іскерлік Реферат жазу Талдау әдісі Н.Ә. 1, 4
іскерлік бағалаудың Қ.Ә. 4, 2
бағасы –1 түсінігі мен
сағат міндеттері
Кадрлық реттеу
жүйелілігі
Кадрларды
аттестациялау
және оның
процедурасы
10 Еңбекке Еңбекті Реферат жазу, Талдау және Н.Ә. 6, 7
қабілеттілігіұйымдастыру талқылау синтез
н толық оның әдістері
пайдалану тиімділігін
үшін жоғарылату
персоналдың ретінде.
жағдайын Әкімшілік пен
жасау – 1 кәсіподақтарды
сағат ң арасындағы
байланысты
қамтамасыз
ету.
11 Басқару Жұмыс күшіне Реферат жазу, Талдау және Н.Ә. 3, 4
тиімділігін кететін талқылау синтез
бағалау – 1 шығындар және әдістері
сағат олардың
сипаттамасы.
Персоналды
басқару
тиімділігі.
Жұмыс күшіне
қатысты
шығындардың
ақталуы.
Семинар
сабақтарының
барлығы: 10
сағат

СӨЖ орындау және тапсыру кестесі
№ Тақырып Тақырыптар Ұсынылатын Бақылау түріТапсыру
атауы мазмұны әдебиеттер мерзімі, сағат
көлемі
1 Персоналды Адам ресурстарын3,4,5 реферат 1 және 2 апта,
басқарудың басқару 4 сағат
өспелі рөлі мәселесінің
-0,5 сағат өзектілігі. Адам
ресурстарын
басқару оқу пәні
ретінде.
Персоналды
басқару және
адам
ресурстарын
басқару, адами
ресурстар және
адам капиталы
ұғымдарының
арақатынасы.
2 Кәсіпорын Персоналды 3,4,5 реферат 1 және 2 апта,
персоналын басқарудың 4 сағат
басқарудың мақсаты мен
концептуалдыміндеттері. Адам
негізі - ресурстарын
0,5 сағат басқару
қызметінің рөлі
мен түрлері.
Персоналды
басқару
қызметтері. Адам
ресурстарын
басқару
саласындағы
кәсіби этика.
Персоналды
басқарудағы
тенденция.
3 КәсіпорынныңПерсоналды 2,7,9 реферат 3 және 4
кадрлық басқару апта, 4 сағат
саясаты – 1 дегеніміз не?
сағат Басқарудың
линиялық және
кадрлық
аспектілері.
Адам ресурстарын
басқару
концепциясының
эволюциясы. Адам
философиясының
адам ресурстарын
басқаруымен
толығуы.
Персоналды
басқарудың мәні.
Кадрлық саясат
дегеніміз не?
Тәжірибеде
саясаттың жүзеге
асырылуы.
Персоналдың
дамуы процесс
ретінде.
4 Персоналды Адам 5,6,8,9 эссе 5 және 6 апта,
стратегиялықресурстарын 4 сағат
басқарудың персоналды
негіздері –басқару рөлінің
1 сағат өзгермелілігі.
Стратегиялық
жоспарлауды
анықтау.Адам
ресрурстарын
басқарудың
стратегиялық
жоспарлаудағы
орны. Персонал
бөлімінің
саясаты және
стратегиялық
жоспарды
орындау. Адам
ресурстарын
басқарудағы
аудиторлық
қызмет. Адам
ресурстарына
шолу.
Жұмысшылардың
сеніміне ену.
5 Менеджер Менеджер 4,10,12 реферат 7 және 8 апта,
мансабын мансабының 4 сағат
индивидуалдытүсінігі және
жоспарлау – бағыттары
1 сағат Менеджер
мансабын
жоспарлау
негіздері
6 Персоналдың Оқыту 3,4,6 баяндама 9, 10 апта, 4
дамуы – 1 бағдарламасы. сағат
сағат Оқытудың негізгі
әдістері.
Оқытудың
тиімділігін
қалай өлшеуге
болады?
Персоналдың
дамуын басқару.
Мансаптың өсуі.
Жұмыс істеуге
қабілеттілік
және уәждемелер.

7 Персоналды Қызметтерді 3,4,6 реферат 11 апта, 4
бағалаудың бағалаудың мәні сағат
қазіргі және әдістері
заманғы Персоналды
әдістері – 1бағалау
сағат Персоналды
бағалаудың
дәстүрлі
әдістердің
негізгі
мәселелері
8 Кадрларды Кадрларды 2,7,9 реферат 12 апта, 4
реттеу реттеу сағат
техникасы – техникасының
1 сағат түсінігі
Кадрлық реттеу
жүйелілігі
9 Жұмысшының Іскерлік 5,6,8,9 эссе 13 апта, 4
іскерлік бағалаудың сағат
бағасы –1 түсінігі мен
сағат міндеттері
Кадрлық реттеу
жүйелілігі
Кадрларды
аттестациялау
және оның
процедурасы
10 Еңбекке Еңбекті 3,4,6 баяндама 14 апта,
қабілеттілігұйымдастыру оның 4сағат
ін толық тиімділігін
пайдалану жоғарылату
үшін ретінде.
персоналдың Әкімшілік пен
жағдайын кәсіподақтардың
жасау – 1 арасындағы
сағат байланысты
қамтамасыз ету.
11 Басқару Жұмыс күшіне 2,7,9.10,12 реферат 15 апта, 5
тиімділігін кететін шығындар сағат
бағалау – 1 және олардың
сағат сипаттамасы.
Персоналды
басқару
тиімділігі.
Жұмыс күшіне
қатысты
шығындардың
ақталуы.
Барлығы: 45
сағат

СОӨЖ орындау және тапсыру кестесі
№ Тақырып Тақырыптар Ұсынылатын Бақылау түріТапсыру
атауы мазмұны әдебиеттер мерзімі, сағат
көлемі
1 Персоналды Адам ресурстарын3,4,5 реферат 1 және 2 апта,
басқарудың басқару 1сағат
өспелі рөлі мәселесінің
-0,5 сағат өзектілігі. Адам
ресурстарын
басқару оқу пәні
ретінде.
Персоналды
басқару және
адам
ресурстарын
басқару, адами
ресурстар және
адам капиталы
ұғымдарының
арақатынасы.
2 Кәсіпорын Персоналды 3,4,5 реферат 1 және 2 апта,
персоналын басқарудың 1 сағат
басқарудың мақсаты мен
концептуалдыміндеттері. Адам
негізі - ресурстарын
0,5 сағат басқару
қызметінің рөлі
мен түрлері.
Персоналды
басқару
қызметтері. Адам
ресурстарын
басқару
саласындағы
кәсіби этика.
Персоналды
басқарудағы
тенденция.
3 КәсіпорынныңПерсоналды 2,7,9 реферат 3 және 4
кадрлық басқару апта, 1 сағат
саясаты – 1 дегеніміз не?
сағат Басқарудың
линиялық және
кадрлық
аспектілері.
Адам ресурстарын
басқару
концепциясының
эволюциясы. Адам
философиясының
адам ресурстарын
басқаруымен
толығуы.
Персоналды
басқарудың мәні.
Кадрлық саясат
дегеніміз не?
Тәжірибеде
саясаттың жүзеге
асырылуы.
Персоналдың
дамуы процесс
ретінде.
4 Персоналды Адам 5,6,8,9 эссе 5 және 6 апта,
стратегиялықресурстарын 1 сағат
басқарудың персоналды
негіздері –басқару рөлінің
1 сағат өзгермелілігі.
Стратегиялық
жоспарлауды
анықтау.Адам
ресрурстарын
басқарудың
стратегиялық
жоспарлаудағы
орны. Персонал
бөлімінің
саясаты және
стратегиялық
жоспарды
орындау. Адам
ресурстарын
басқарудағы
аудиторлық
қызмет. Адам
ресурстарына
шолу.
Жұмысшылардың
сеніміне ену.
5 Менеджер Менеджер 4,10,12 реферат 7 және 8 апта,
мансабын мансабының 1 сағат
индивидуалдытүсінігі және
жоспарлау – бағыттары
1 сағат Менеджер
мансабын
жоспарлау
негіздері
6 Персоналдың Оқыту 3,4,6 баяндама 9, 10 апта, 1
дамуы – 1 бағдарламасы. сағат
сағат Оқытудың негізгі
әдістері.
Оқытудың
тиімділігін
қалай өлшеуге
болады?
Персоналдың
дамуын басқару.
Мансаптың өсуі.
Жұмыс істеуге
қабілеттілік
және уәждемелер.
7 Персоналды Қызметтерді 3,4,6 реферат 11 апта, 1
бағалаудың бағалаудың мәні сағат
қазіргі және әдістері
заманғы Персоналды
әдістері – 1бағалау
сағат Персоналды
бағалаудың
дәстүрлі
әдістердің
негізгі
мәселелері
8 Кадрларды Кадрларды 2,7,9 реферат 12 апта, 2
реттеу реттеу сағат
техникасы – техникасының
1 сағат түсінігі
Кадрлық реттеу
жүйелілігі
9 Жұмысшының Іскерлік 5,6,8,9 эссе 13 апта, 2
іскерлік бағалаудың сағат
бағасы –1 түсінігі мен
сағат міндеттері
Кадрлық реттеу
жүйелілігі
Кадрларды
аттестациялау
және оның
процедурасы
10 Еңбекке Еңбекті 3,4,6 баяндама 14 апта, 2
қабілеттілігұйымдастыру оның сағат
ін толық тиімділігін
пайдалану жоғарылату
үшін ретінде.
персоналдың Әкімшілік пен
жағдайын кәсіподақтардың
жасау – 1 арасындағы
сағат байланысты
қамтамасыз ету.
11 Басқару Жұмыс күшіне 2,7,9.10,12 реферат 15 апта, 2
тиімділігін кететін шығындар сағат
бағалау – 1 және олардың
сағат сипаттамасы.
Персоналды
басқару
тиімділігі.
Жұмыс күшіне
қатысты
шығындардың
ақталуы.
Барлығы: 15
сағат

4. Пәннің оқу-әдістемелік қамтамасыз етілуі

Негізгі әдебиет:
1. Милорадова Н.Г. и др.Управление персоналом. Конспект лекций. М.:МГСУ,
2009
2. Зайцева Т.В., Зуб А.Т. Управление персоналом: Учебник. М. ИД ФОРУМ –
ИНФРА-М, 2008 ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Философия пәнінен оқу-әдістемелік кешені
Әлеуметтану пәнінен оқу-әдістемелік кешені
Қаржы құқығы пәнінен оқу - әдістемелік кешені
Халықаралық экономика пәнінен оқу-әдістемелік кешені
«Инженерлік графика I» пәнінен оқу әдістемелік кешені
«Жалпы фитопатология» пәнінен оқу – әдістемелік кешені
«Биоэкология» пәнінің ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ
«Педагогикалық менеджмент» оқу-әдістемелік кешені
Геоморфология пәнінің оқу-әдістемелік кешені
Ботаника ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ
Пәндер
Stud.kz
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рақмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Жабу / Закрыть